Dodaj do ulubionych

K.U.P. w PIT 38

28.04.08, 17:01
Dzień dobry.
Czy faktura za usługi doradztwa finansowego jest kosztem uzyskania
przychodu w rozliczeniu związanym ze sprzedażą udziałów?.Czy w
koszty mozna "zaliczyć" brutto czy netto z faktury jeżeli rozlicza
się osoba fizyczna?
Dziękuje i pozdrawiam
Edytor zaawansowany
 • swietoslawy 28.04.08, 17:45
  Interpretacja indywidualna z dnia 27.03.2008, sygn. IPPB2/415-614/07-
  2/AF, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
  oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r.
  w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa
  podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w
  Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że
  stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007 r. (data
  wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów
  prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych
  w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.  UZASADNIENIE

  W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie
  pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej
  sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie
  kosztów uzyskania przychodów.  W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan
  faktyczny:  W roku 2001 Wnioskodawca objął 100 udziałów w spółce z ograniczoną
  odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł
  (stanowiące 25% wszystkich udziałów), które zostały pokryte poprzez
  wniesienie wkładu gotówkowego w wysokości 10.000 zł. oraz aportu,
  którego przedmiotem był know-how, o wartości 40.000 zł.

  W roku 2005 kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o 88.000 zł.
  w wyniku emisji nowych udziałów, z czego na Wnioskodawcę przypadły
  44 udziały o łącznej wartości nominalnej 22.000 zł.

  W styczniu 2007 r. Wnioskodawca zawarł umowę sprzedaży, na mocy
  której za wynagrodzeniem zbył wszystkie powyższe udziały na rzecz
  podmiotu trzeciego. Przeniesienie tytułu własności do udziałów w
  Spółce miało miejsce w dniu 30 stycznia 2007 roku.

  Przed zawarciem umowy zbycia udziałów firma doradcza (dalej:
  Doradca) świadczyła na rzecz Wnioskodawcy usługi polegające na
  wszechstronnym przygotowaniu transakcji sprzedaży udziałów oraz
  asyście w jej przeprowadzeniu. Zakres usług Doradcy nie obejmował
  pośrednictwa (przyszły nabywca udziałów został wytypowany przez
  dotychczasowych udziałowców oraz został przez nich zaproszony do
  negocjacji), obejmował on wszakże inne składowe usługi (świadczone
  zarówno przez specjalistów w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i
  prawników), niezbędne do realizacji transakcji zbycia udziałów, a w
  szczególności:  przygotowanie wyceny udziałów,
  pomoc w opracowaniu informacji o Spółce oraz oferty,
  opracowanie optymalnej strategii negocjacyjnej oraz
  wsparcie (konsultacje) w trakcie negocjacji z Nabywcą oraz przy
  finalizacji umowy.


  W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

  Czy koszt określonych wyżej usług Doradcy pomniejsza wysokość
  dochodu, jaki Wnioskodawca jest zobowiązany zadeklarować na
  podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ustawy o
  podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
  poz. 176 ze zm.) w przedstawiony poniżej opisany sposób w terminie
  do 30 kwietnia 2008 r.?

  Zdaniem Wnioskodawcy:  Całość powyższych kosztów pomniejsza wartość dochodu do
  opodatkowania (w rozumieniu art. 30b ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych).

  W świetle art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych podstawą opodatkowania (dochodem) w przypadku sprzedaży
  udziałów jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu
  odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a
  kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust.
  1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38.

  Przepis art. 23 ust 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych dotyczy wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo
  wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość
  prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na
  nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach
  kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z
  odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych
  papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta
  papierów wartościowych (...).

  Natomiast art. 22 ust. 1f ustawy odnosi się do udziałów objętych w
  zamian za wniesienie aportu.

  Oznacza to, że koszt uzyskania przychodu dla przeprowadzonej w roku
  2007 sprzedaży udziałów równa się sumie: wydatków poniesionych przez
  Wnioskodawcę w latach 2001-2005 na objęcie udziałów w zamian za
  wkład gotówkowy oraz wartości nominalnych udziałów objętych za
  wniesienie wkładu rzeczowego - tj. 72.000 zł (wartość wniesionego
  wkładu w gotówce na pokrycie zarówno kapitału zakładowego jak i
  zapasowego przy objęciu udziałów w Spółce plus wartość nominalna
  udziałów objętych za aport /know-how/).

  Powyższe regulacje stanowią jedynie element całości zasad
  obowiązujących przy obliczaniu dochodu w przedmiotowej sytuacji. W
  szczególności należy zwrócić uwagę na przepis art. 17 ust. 2 ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający, co stanowi
  przychód z kapitałów pieniężnych (przychody ze sprzedaży udziałów w
  spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczane są do tej
  kategorii - vide art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy). Przepis ten z
  kolei w wyraźny sposób odwołuje się do art. 19 ustawy o podatku
  dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego przychód pomniejsza
  się o koszty odpłatnego zbycia.

  Oznacza to, że ustawodawca zezwolił na pomniejszenie podstawy
  opodatkowania nie tylko o wartość nabytych lub objętych udziałów
  (koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku
  dochodowym od osób fizycznych), lecz również o inne koszty związane
  z odpłatnym zbyciem udziałów w spółkach z ograniczoną
  odpowiedzialnością. Koszty te pomniejszają przychód który należy
  zadeklarować po zakończeniu roku podatkowego, wynikający ze zbycia
  udziałów.

  Nie można mieć przy tym wątpliwości, że do ustawy o podatku
  dochodowym od osób fizycznych celowo nie został wprowadzony
  zamknięty katalog kosztów odpłatnego zbycia (w praktyce dokładne
  określenie takich kosztów byłoby niemożliwe - podobnie zresztą brak
  jest zamkniętego katalogu kosztów uzyskania przychodów). Prowadzi to
  do wniosku, że każdy koszt poniesiony w celu zbycia udziałów jest
  kosztem odpłatnego zbycia w powyższym znaczeniu.

  Niewątpliwie wynagrodzenie należne Doradcy z tytułu świadczonych
  przez niego usług wykazuje bezpośredni związek ze zbyciem udziałów
  Spółki. Jedynym powodem, dla którego Wnioskodawca zdecydował się
  ponieść te koszty, była perspektywa zbycia udziałów. Dodatkowo,
  Nabywca wymagał, by obsługę przedmiotowej transakcji - w zakresie
  przedstawionym wyżej - zapewniał Doradca (ewentualnie, inny podmiot
  o zbliżonym doświadczeniu). W jego ocenie bowiem uczestnictwo ww.
  Doradcy w realizacji transakcji gwarantowało, że transakcja zostanie
  przeprowadzona w bezpieczny dla Nabywcy sposób.

  Nie można również pominąć milczeniem faktu, że wynagrodzenie Doradcy
  składa się z części stałej oraz prowizyjnej, co - poprzez realizację
  w ten sposób funkcji motywacyjnej wynagrodzenia - charakterystyczne
  jest dla roli pośrednika.

  Należy zwrócić uwagę, że analogiczne stanowisko do powyższego
  prezentowały organy podatkowe odpowiadając na wnioski podatników
  zgłoszone na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa.

  Przykładowo, postanowienie z 31.10.2005 r. II Urzędu Skarbowego w
  Bielsku Białej (sygn. PDF/415 - 0076/05) potwierdza iż:

  Przychodem z odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów w spółce z
  ograniczoną odpowiedzialnością będzie ich wartość wyrażona w cenie
  określonej w umowie sprzedaży pomniejszona o koszty odpłatnego
  zbycia (w tym wypadku koszty te stanowić będą wydatki związane z
  opłaceniem pośrednictwa biura maklerskiego w sprzedaży udziałów).
  (...)

  Wyda
 • swietoslawy 28.04.08, 17:47
  Przykładowo, postanowienie z 31.10.2005 r. II Urzędu Skarbowego w
  Bielsku Białej (sygn. PDF/415 - 0076/05) potwierdza iż:

  Przychodem z odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów w spółce z
  ograniczoną odpowiedzialnością będzie ich wartość wyrażona w cenie
  określonej w umowie sprzedaży pomniejszona o koszty odpłatnego
  zbycia (w tym wypadku koszty te stanowić będą wydatki związane z
  opłaceniem pośrednictwa biura maklerskiego w sprzedaży udziałów).
  (...)

  Wydatek poniesiony na opłacenie pośrednictwa biura maklerskiego w
  sprzedaży części udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  obniża wartość przychodu ze sprzedaży ww. udziałów na podstawie art.
  17 ust. 2 i art. 19 ust. 1 ww. ustawy i nie stanowi podatkowego
  kosztu uzyskania przychodu z tego tytułu.  Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
  dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.
  176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego
  rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52,
  52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji
  podatkowej zaniechano poboru podatku.

  W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa
  majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż
  wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

  Stosownie do art. 17 ust 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym
  od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się
  należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z
  odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz
  papierów wartościowych.

  Z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  wynika, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu
  osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła
  przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na
  objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów
  (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów
  wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub
  jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są
  jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów
  (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu
  wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia
  tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach
  kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów
  uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach
  kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

  Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między
  sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów
  wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na
  podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z
  zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

  W myśl art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych, w terminie określonym w ust. 1, czyli do 30 kwietnia
  roku następującego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani
  składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych
  wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu
  (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach
  określonych w art. 30b.

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przed
  zawarciem umowy zbycia udziałów firma doradcza świadczyła na rzecz
  Wnioskodawcy usługi polegające na wszechstronnym przygotowaniu
  transakcji sprzedaży udziałów oraz asyście w jej przeprowadzeniu.
  Zakres usług Doradcy nie obejmował pośrednictwa. Obejmował natomiast
  inne składowe usługi, świadczone zarówno przez specjalistów w
  zakresie doradztwa transakcyjnego, jak i prawników, niezbędne do
  realizacji transakcji zbycia udziałów, czyli: przygotowanie wyceny
  udziałów, pomoc w opracowaniu informacji o Spółce i ofert,
  opracowanie optymalnej strategii negocjacyjnej, wsparcie
  (konsultacje) w trakcie negocjacji z nabywcą oraz przy finalizacji
  umowy.

  Przez użyte przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku
  dochodowym od osób fizycznych sformułowanie koszty poniesione w celu
  osiągnięcia przychodu należy rozumieć poniesione koszty, które
  pozostają w związku o charakterze przyczynowo-skutkowym z
  osiągniętym przychodem.

  Reasumując należy stwierdzić, iż poniesione przez Wnioskodawcę
  wydatki związane z opłaceniem usług Doradcy mogą stanowić koszt
  uzyskania przychodu, jeżeli zostały poniesione zgodnie z zasadami
  art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym
  samym pomniejszają one wysokość dochodu do opodatkowania. Koszty te
  należy ująć w pozycji koszty uzyskania przychodu w zeznaniu rocznym
  PIT-38 składanym za rok podatkowy 2007 w terminie do 30 kwietnia
  2008 r.  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego
  przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie
  zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą
  interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności
  z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
  Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na
  piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia,
  w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej
  wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30
  sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch
  egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia
  doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia
  prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w
  terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art.
  53 § 2 ww. ustawy).

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub
  bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres:
  Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w
  Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

  Referencje
  PDF/415-0076/05, informacja o zakresie stosowania przepisów prawa
  podatkowego
 • nusia780 28.04.08, 18:58
  Przeczytałam-strasznie zawiłe i dalej nie wiem co z tym zrobić,
  przyjmując, że są to koszty uz.przychodu to odliczyć brutto czy
  netto?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.