Forum Dom Dom
ZMIEŃ
  Dodaj do ulubionych

  Wzory umowy sprzedaży mieszkania

  IP: proxy / 143.97.123.* 08.10.02, 18:18
  Czy ktoś z Was ma może dostępny w formie elektronicznej jakiś wzór umowy
  sprzedaży mieszkania spółdzielczego własnościowego. Interesuje mnie również
  umowa przedwstępna.

  Kupuję mieszkanie bez pośrednika, z tego co wiem to notariusz powinien mieć
  taką umowę, ale chcę zapoznać się z jakimś wzorem wcześniej.

  Dzięki
  Robert
  balonik6@o2.pl
  Edytor zaawansowany
  • jorin 04.11.02, 13:41
   > Kupuję mieszkanie bez pośrednika, z tego co wiem to notariusz powinien mieć
   > taką umowę, ale chcę zapoznać się z jakimś wzorem wcześniej.

   Ja tez, ja tez ! :)
   Udalo Ci sie Robercie cos znalezc, chocby liste (nie)korzystnych zapisow?

   J.
  • la_lunia 06.11.02, 09:45
   Jeśli w Twojej umowie z developerem są takie zapisy, nie podpisuj jej, nim nie
   zostaną zmienione.

   "Waloryzacja ceny zostanie dokonana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i
   usług konsumpcyjnych".

   Zapis brzmi mądrze, a nie ma sensu. Ten wskaźnik nie ma nic do rzeczy. Nie ma
   też nic wspólnego z GUS-owskim wskaźnikiem wzrostu cen robót i materiałów
   budowlanych, na podstawie którego najlepiej jest indeksować ceny budowy.

   "Roboty dodatkowe i zamienne będą wykonywane za odrębnym wynagrodzeniem i
   rozliczane kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu czynników cenotwórczych
   ustalanych przez strony w drodze negocjacji".

   Nie wiadomo, kto decyduje o "robotach dodatkowych", co to są "roboty zamienne",
   a "czynniki cenotwórcze" brzmią groźnie. Wykonawca zyskuje - i to formalnie -
   pełną dowolność w ordynowaniu dodatkowych i zamiennych prac na twojej budowie.
   Nie dba o twą zgodę, ale każe sobie płacić dodatkowe pieniądze, dość dowolnie
   ustalane.

   "Wartość robót zostanie określona na podstawie kalkulacji indywidualnej i
   wynosi..."

   Wartość robót nic cię nie obchodzi! Interesuje cię tylko cena i sposób jej
   waloryzacji. Niby jest suma do zapłacenia, a jakby jej nie było.

   "Roboty budowlane będą rozliczane fakturami częściowymi płatnymi przez
   zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich wystawienia. Za opóźnienie w
   płatności naliczane będą kary umowne"

   Jak faktury będą dostarczane - pocztą, przez posłańca czy sam masz je odbierać?
   Data wystawienia faktury nie powinna cię interesować. Ważne, kiedy ją
   dostaniesz. Powinno być tak: zaczynasz płacić karę dopiero po 7 (a lepiej 14)
   dniach od daty otrzymania faktury (za pokwitowaniem).

   "Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru domu w terminie 7 dni od dnia
   zgłoszenia domu do odbioru przez sprzedającego. Data zgłoszenia domu do odbioru
   jest datą jego wykonania".

   Nie wiadomo, jak cię zawiadamiają i co jest pierwsze: data wykonania czy
   zgłoszenia. Developer może zrobić w dowolnym dniu wpis do dziennika budowy -
   dom skończony. Mija siedem dni. A potem developer stawia cię przed faktem
   dokonanym - jutro odbiór, musisz się stawić, bo inaczej odbiorą dom bez ciebie.
   Jeśli nie będziesz "na odbiorze", nie zakwestionujesz już największej nawet
   partaniny.

   "Po zapłaceniu ostatniej raty sprzedający odda kupującemu dom w posiadanie
   (...)."

   Posiadanie to nie to samo, co własność! Takie sformułowanie znaczy tylko tyle,
   że dostaniesz klucze i będziesz mógł w tym nie do końca swoim domu zamieszkać.
   Własność gwarantuje ci tylko jej przeniesienie aktem notarialnym.

   "Podczas odbioru kupujący ma prawo zgłosić ewentualne usterki, które znacząco
   obniżają użyteczność domu. W takim przypadku odbiór będzie dokonany z
   zastrzeżeniem usunięcia zgłoszonych usterek. Dokonanie odbioru z zastrzeżeniami
   lub nawet odmowa dokonania odbioru nie wstrzymuje zapłaty ostatniej raty".

   A to kuriozum. Co to znaczy "znacząco obniżają użyteczność domu"? Czy
   nieszczelność okien obniża użyteczność "znacząco" czy nie? Uważaj! Płacisz
   nawet za dom, którego nie odebrałeś!

   "W przypadku nieukończenia domu do końca z przyczyn zawinionych przez
   sprzedającego kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości
   0,01 proc. wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki".

   Które przyczyny są zawinione przez developera, a które nie? Czy jak murarz
   zniknie i nie postawi na czas ściany, to przyczyna jest zawiniona? W gruncie
   rzeczy przyczyny w ogóle nie powinny cię obchodzić.

   Na koniec prawdziwa bestia wśród umów.

   Z par. 1 "umowy przedwstępnej o sprzedaż domu" dowiadujemy się, że sprzedający
   (developer) ma grunt, na którym zamierza sprzedawany dom zbudować. W par. 2
   strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży powyższego domu i działki,
   na której on stoi. W par. 3 pojawia się pojęcie "umowy przyrzeczonej" (chodzi o
   umowę sprzedaży). W tym momencie dowiadujemy się, że "cała cena ma być
   zapłacona przed zawarciem umowy przyrzeczonej", czyli przed sprzedażą domu.
   Termin skończenia budowy do tego momentu jest nieznany.

   Na tym nie koniec - z dalszych paragrafów tak dalekich, że już nie pamiętasz,
   co kupiłeś, wynika, że "ostateczna powierzchnia domu zostanie skorygowana
   pomiarem powykonawczym, a ostateczna cena działki po wydzieleniu geodezyjnym".
   A więc developer buduje ci dom (i sprzedaje go) na działce jeszcze nie
   wytyczonej! Nawet nie wiesz, jak dużą działkę masz, może się okazać, że
   sadzawka, którą chciałeś zrobić, jest już na działce sąsiada. Dom też możesz
   mieć o metr mniejszy. Kupiłeś kota w worku!

  • la_lunia 06.11.02, 09:44
   PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY

   zawarta w dniu ___________ [data] w __________________________
   [miejscowość] pomiędzy:
   1) _________________ [imię i nazwisko], zamieszkałym
   w ___________ przy ul. __________ [adres], legitymującym się
   dowodem osobistym _____________________ [seria i numer dowodu
   osobistego], wydanym przez ________________ [nazwa organu,
   który wydał dowód osobisty]
   __________________________[NIP], zwanym dalej "Sprzedawcą",
   a
   2) _________________ [imię i nazwisko], zamieszkałym w
   ___________ przy ul. __________ [adres], legitymującym się
   dowodem osobistym __________ [seria i numer dowodu osobistego],
   wydanym przez ________________ [nazwa organu, który wydał dowód
   osobisty]__________________________[NIP], zwanym dalej "Kupującym".

   Par. 1

   Przedmiotem niniejszej umowy jest _____________________ [określenie
   przedmiotu umowy].

   Par. 2

   Strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży rzeczy opisanej
   w Par. 1 umowy w terminie do dnia _____________ [data] za cenę
   ________________ (słownie: _______________________) złotych.
   Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym
   podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi Kupujący.


   Par. 3

   1. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność
   oraz jest wolny od jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz
   osób trzecich.
   2. W wypadku gdyby po zawarciu niniejszej umowy powstało lub ujawniło
   się jakiekolwiek obciążenie przedmiotu umowy, Sprzedawca zobowiązuje
   się do jego niezwłocznego uregulowania oraz do zapewnienia na dzień
   zawarcia umowy przyrzeczonej stanu przedmiotu umowy zgodnego z ust. 1.

   Par. 4

   1. Na poczet ceny określonej w Par. 2 umowy Kupujący zapłacił gotówką do
   rąk Sprzedawcy zadatek w kwocie ___________ (słownie:
   __________________________________________) złotych, którego
   otrzymanie Kupujący kwituje przez podpisanie niniejszej umowy.
   2. W razie niezawarcia umowy przyrzeczonej na skutek okoliczności,
   za które odpowiada Sprzedawca, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej
   wysokości, w terminie _______ dni od zażądania przez Kupującego dokonania
   przez Sprzedawcę zwrotu zadatku.
   3. W razie niezawarcia umowy przyrzeczonej na skutek okoliczności, za które
   odpowiada Kupujący, Sprzedawcy służy prawo zatrzymania zadatku.

   Par. 5

   1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
   pod rygorem nieważności.
   2. Umowę sporządzono w ____ (słownie:________________________)
   egzemplarzach, po___________dla każdej ze stron.


   Sprzedawca Kupujący
   __________ _________
  • la_lunia 06.11.02, 09:50
   Repertorium A Nr ............... /....

   AKT NOTARIALNY

   Dnia .................. r. przed ............. , notariuszem w Kancelarii
   Notarialnej w ............. przy ul. ............................., stawili się:

   1) ........................, syn ................, zamieszkały
   w ....................... przy
   ul. ..............................................., zwany dalej Sprzedającym,

   2) ........................., syn ................, zamieszkały
   w ...................... przy ul. .........................................,
   zwany dalej Kupującym.

   Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie:

   ad 1 - dowodu osobistego XX ...................,

   ad 2 - dowodu osobistego XX ....................   UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

   § 1. Sprzedający oświadcza, że:

   - jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej, położonej
   w .............................. przy ul. ......................, oznaczonej w
   ewidencji gruntów jako działka nr ................... o
   obszarze ................ m2 , objętej księgą wieczystą ................,
   prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ........... - Wydział Ksiąg Wieczystych,

   - działy III i IV wymienionej księgi wieczystej nie wykazują żadnych obciążeń,

   - wpisy w księdze wieczystej do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie,

   - wyżej opisana nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami
   rzeczowymi, w tym hipoteką ustawową i przymusową, lub zobowiązaniami, do
   których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. - Ordynacja
   podatkowa, oraz roszczeniami osób trzecich,

   - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady
   Gminy nr ................ z dnia ....................... r.) nieruchomość
   wpisana wyżej przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkalnej (budownictwo
   wielorodzinne),

   - nieruchomość opisana wyżej została nabyta przez Sprzedającego przed zawarciem
   związku małżeńskiego.

   Przy sporządzaniu aktu przedłożono:

   - odpis księgi wieczystej ......................., wydany przez Sąd Rejonowy
   w ............ - Wydział Ksiąg Wieczystych, z dnia ............... r.,
   nr .............,

   § 2. Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa własność opisanej w § 1
   nieruchomości za cenę .................................... złotych.

   § 3. Cena określona w § 2 została w całości zapłacona w dniu dzisiejszym, co
   Sprzedający kwituje przez podpisanie niniejszej umowy.

   § 4. Wydanie nieruchomości nastąpiło z dniem dzisiejszym.

   § 5. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

   § 6. Wypisy aktu można wydawać stronom w dowolnej liczbie.

   § 7. Stawający wnoszą na podstawie umowy objętej tym aktem oraz dokumentów
   powołanych w § 1:

   - o wpisanie w księdze wieczystej nr ........... jako
   właściciela .................................... zamieszkałego
   w ............................ przy
   ul .....................................................

   § 8. Notariusz uprzedził strony:

   - o treści art. 16 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z
   1967 r. Nr 24, poz. 110; ze zm.), oraz poinformował, że Sąd Rejonowy
   w ................................ - Wydział Ksiąg Wieczystych wezwie strony
   umowy do uiszczenia opłaty sądowej za wpis prawa własności zgodnie z
   rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie
   określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 154, poz.
   753; ze zm.),

   - o treści art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
   1993 r. Nr 90, poz. 416; ze zm.).

   § 9. Pobrano:

   - opłaty skarbowej (rozp. w sprawie opłaty skarbowej - Dz. U. z 1994 r. Nr 136,
   poz. 705; ze zm.),

   - taksy notarialnej (rozp. w sprawie taksy notarialnej - Dz. U. z 1991 r. Nr
   33, poz. 146; ze zm.),

   - podatku VAT (ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym -
   Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50, ze zm.).

   Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

   1. .........................

   2. .........................   * daty i wszelkie oznaczenia numeryczne w umowie winny być wpisane zarówno
   liczbą jaki i słownie  • la_lunia 06.11.02, 09:55
   tu zamieszczone są inne wzory umów, które mogą niektórym się przydać
   porównajcie, wybierzcie i podpiszcie najlepszą waszym zdaniem
   www.nif.pl/pliki/gazeta/wzory.htm

  Popularne wątki

  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  Nakarm Pajacyka