Dodaj do ulubionych

Religie Chin

27.12.04, 21:45
W przeciwieństwie do innych pradawnych narodów, Chińczycy
stosunkowo mało uwagi poświęcali problemom związanym z życiem pośmiertnym.
Czcili bóstwa zoo- i antropomorficzne, symbolizujące siły i zjawiska natury,
składając im ofiary, pierwotnie nawet krwawe, które jednak od początku
pierwszego tysiąclecia p.n.e. zastąpiono atrapami przede wszystkim
ceramicznymi. W szerokiej skali religii ludowych aż do niedawna ważną rolę
odgrywały zabobony i wróżby oraz szamani. Ważkie miejsce w wierzeniach
religijnych zajmował kult przodków. Chińczycy wierzyli, że część duszy, która
nie ginie wraz z ciałem, żyje tak długo, dopóki męscy potomkowie zmarłego
składają jej ofiary, i może też mieć ona wpływ na ich losy. Najważniejszym
bóstwem był Shangdi, Najwyższy Władca, Władca Niebios, przy czym niebiosa
utożsamiali z siłami natury. Króla czy cesarza. Syna Niebios, uważano za
potomka owego Najwyższego Władcy, dzięki czemu Shangdi stał się w znacznej
mierze częścią składową kultu przodków w rodzinie monarchy.

Chociaż punktem ciężkości konfucjanizmu, najbardziej wpływowego
starochińskiego systemu myślowego, były świeckie problemy filozofii, polityki
społecznej, etyki i etykiety, to jednak przejął on - utylitarnie - od
tradycyjnej religii pojęcie nieba jako siły sprawczej i ideę monarchy - Syna
Niebios - dopełnił koncepcją "mandatu", którym obdarza go niebo pod
warunkiem, iż rządzić będzie sprawiedliwie. Poza tym konfucjanizm nie
interesował się zagadnieniami religijnymi, ani stosunkiem człowieka do boga
czy też bogów. Twórca konfucjanizmu Kong Qin, tytułowany Kong Fuzi tj. Mistrz
Kong, skąd powstała w Europie zlatynizowana forma jego nazwiska: Konfucjusz
(551-479 p.n.e.), stworzył jednak - w przeciwieństwie do dawnych religii, w
których główną rolę nie odgrywało przestrzeganie zasad etycznych, ale
wykonywanie obrzędów - pojęcie postępowania moralnego, niezależnego od
rytuałów. Jednakże później kult Konfucjusza nabrał pewnych cech
przypominających religię. Cesarz Ming wydał w 59 roku rozporządzenie
nakazujące składanie Konfucjuszowi ofiar, a w VII wieku cesarze dynastii Tang
zaczęli wznosić Konfucjuszowi świątynie, które stały się przybytkami dumy
narodowej, składano w nich bowiem tabliczki z imionami nieżyjących wybitnych
uczonych i artystów, jakie zasadniczo umieszczano na rodzinnych ołtarzach
przodków. Jedna z największych świątyń Konfucjusza znajduje się w jego
mieście rodzinnym Qufu, w prowincji Shandong. Jest tu też rozległa siedziba
potomków Konfucjusza, którzy żyli tu aż do naszego stulecia. Kiedy we
wrześniu 1984 roku zaczęto znów uroczyście obchodzić urodziny Konfucjusza,
pośród gości znajdowali się również członkowie jego rodziny.

Nauka Konfucjusza, w ciągu wieków uzupełniana i modyfikowana, którą
przejęły także liczne ościenne narody, pozostawała oficjalną doktryną
państwową aż do powstania Republiki Chińskiej w 1911 roku. Od XIX wieku
ideologia konfucjańska stała się przedmiotem krytyki ze strony nowoczesnych
myślicieli, którzy widzieli w niej zaprzeczenie praw jednostki i hamulec
postępu społecznego.
Podstawowym ideałem nauki konfucjańskiej jest "ren", ludzkość, jej zaś
nosicielem jest ".junzi", szlachetny człowiek. Może nim zostać każdy
człowiek, który przestrzega ,,li", czyli norm zachowania się wobec równych
sobie, przełożonych i podwładnych, norm opartych na pięciu zasadach:
wzajemnej miłości, sprawiedliwości, mądrości, obyczajności i kultu
przeszłości, a także na innych konfucjańskich normach. Przekroczenie
zasad ,,li" prowadzi do chaosu społecznego i do wojen. Do ich przestrzegania
ludzie powinni dążyć bez zadawania sobie gwałtu, drogą wychowania i
samodoskonalenia.
Edytor zaawansowany
 • mason44 27.12.04, 21:47
  Konfucjusz głosił nadto, że każdy człowiek powinien się
  uszlachetniać, poznać i respektować swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie,
  nie powinien więc dążyć do jego zmiany, ale wypełniać zadania, jakie z niego
  płyną, własnym działaniem i wysiłkiem dopełniać swojego losu. Opracował
  szczegółowo hierarchię podległości oraz wiążącą się z nią etyką i etykietą: syn
  podlega ojcu, żona - mężowi, a naród władcy. Sankcjonował w ten sposób
  dawniejsze tradycje chińskie szacunku dla starszych i absolutnej podległości
  władcy. tradycje, które stały się ważkim rysem chińskiej społeczności. Jednakże
  władca, przestrzegający zasad konfucjańskiej moralności, nie może rządzić
  despotycznie i konfucjańscy dostojnicy powinni pilnować, aby przestrzegał reguł
  sprawiedliwości i humanitaryzmu. Stosunek narodu do władcy.
  Konfucjusz pojmował jako paralelę stosunku syna do ojca. Ideał
  społeczeństwa widział w pierwszym okresie panowania dynastii Zhou, które jego
  zdaniem - było wzorem harmonii.
  O powrót tych zasad walczył też zgłaszając postulat, aby brak
  harmonii między realiami a ich nazwą, przeważający w pełnych chaosu czasach
  Konfucjusza, zmienić radykalnie w ten sposób, by rzeczy odpowiadały swoim
  nazwom, na przykład każdy w rodzinie i w państwie zachowywał się zgodnie ze
  swoją pozycją.

  Spośród następców Konfucjusza w epoce Wschodniej Dynastii Zhou
  najwybitniejszą postacią był Meng Ke, zwany Mengzi, Mistrz Meng, znany w
  Europie jako Mencjusz (372-289 p.n.e.). Uzupełnił on naukę Konfucjusza o prawo
  ludu do obalenia władcy, kiedy ten przestanie być dla narodu wzorem moralnym,
  przez co traci mandat nieba, który daje mu prawo do sprawowania władzy.
  Podzielił społeczeństwo na ludzi pracujących umysłem oraz mięśniami, przy czym
  pierwszym przyznał prawo do rządzenia, drugim zaś obowiązek żywienia ich.
  Konfucjusz nie zdefiniował istoty człowieka, głosił jedynie, że ludzie są ze
  swej natury bliscy sobie i każdy ma się wobec innych zachowywać tak. jak życzy
  sobie, aby postępowano wobec niego. Mencjusz twierdził, że człowiek jest w
  zasadzie dobry, a więc zdolny do postępowania zgodnie z normami konfucjańskiej
  moralności, stworzonej przez niebo. Gdy człowiek rozwinie swoja naturę do
  granic doskonałości - uczył Mencjusz -osiąga stan mistycznej jedności z
  niebiosami.

  W tym samym czasie co konfucjanizm powstał też drugi najważniejszy
  starochiński kierunek filozoficzny - taoizm. Za jego twórcę uważa się Laozi,
  Starego Mistrza. starszego nieco od Konfucjusza, lecz żyjącego współcześnie z
  nim. Przypisuje się mu autorstwo księgi "o drodze i cnocie", która jednak
  powstała prawdopodobnie dopiero w IV wieku p.n.e. i zawiera wykład
  taoistycznych idei. Nazwa wywodzi się od pojęcia ,,dao", droga, uważanego za
  wieczny i niezmienny prapoczątek wszystkiego, absolutną zasadę, która rządzi
  samą sobą tak jak światem i człowiekiem. ,,Dao", które można ująć w słowa, nie
  jest wiecznym i niezmiennym ,,dao"; pojęcie. które można nazwać, nie jest
  pojęciem wiecznym i niezmiennym..." czytamy we wstępie do księgi "O drodze i
  cnocie". ,,Dao" nie przejawia się w skutek oddziaływania siłą. ale dzięki
  zasadzie ,,wuwei", czyli niedziałania, nieingerencji, ponieważ ,,mądry człowiek
  działa nie działając i naucza nie mówiąc".

 • mason44 27.12.04, 21:49
  ".
  Ideałem taoistycznego mędrca jest uwolnienie się od nalotu
  materialnej cywilizacji, powrót do społeczeństwa pierwotnego. zjednoczenie się
  z naturą, samotna medytacja na jej łonie. Siłą motoryczną ,,dao" jest
  sprzeczność, a przejście z jednego przeciwieństwa do drugiego jest zasadniczą
  właściwością natury i wszystkich rzeczy: byt rodzi się z niebytu, niepełne
  staje się pełnym, krzywe prostym. Ta żywiołowa dialektyka odnosi się też do
  społeczeństwa, a to choćby tezą, że największe straty poniesie ten. kto
  najwięcej zagarnął i zgromadził.
  Najistotniej do rozwoju myśli taoistycznej przyczynił się Zhuangzi
  (około 380-320 p.n.e.), który twierdził, że skoro ,,dao" jest wszechobejmującą
  jednością, to wszelkie różnice oraz podziały są sztuczne, na przykład dobro i
  zło. prawda i nieprawda, byt i niebyt są jedynie przeciwieństwem jedno drugiego
  i że z absolutnego punktu widzenia są sobie równe.
  "Jakże mogę wiedzieć, czy pragnienie życia nie jest tylko złudzeniem?
  Jakże mogę wiedzieć, czy lęk przed śmiercią nie jest tylko strachem dziecka,
  które zbłądziło i nie potrafi znaleźć drogi do domu?" - pisze Zhuangzi.
  Względność możliwości poznania obiektywnej rzeczywistości wyraził w cytowanej
  opowiastce o śnie: otóż przyśniło mu się kiedyś, że jest szczęśliwym motylem, a
  kiedy obudził się, nie wiedział, czy to jemu, Zhuangzi, śniło się. że jest
  motylem, czy też motylowi śniło się, że jest Zhuangzi.
  Taoistyczny mędrzec powinien być samotnym pielgrzymem zastanawiającym
  się nad biegiem natury i życia. Taoizm uważał zasady konfucjanizmu za przemoc.
  Potępiał prawa i rytuały, w których dopatrywał się inspiracji warstw
  rządzących. Na ironię zakrawa, że na przestrzeni wieków z taoizmu rozwinął się
  bardzo popularny tak zwany taoizm ludowy. Z dawnej religii ludowej przejął i
  rozwinął alchemię, czary i magię, cały panteon bóstw (znalazł się wśród nich
  także Laozi), geniuszy, duchów oraz okazałe obrzędy, które stały się pewnym
  typem uroczystości ludowych. Powstawało wiele taoistycznych świątyń i
  klasztorów, tworzyły się sekty, a od indywidualistycznego kontemplatywnego
  systemu filozoficznego oddzielił się taoizm religijny, który przemienił się w
  instytucję pod wieloma względami przypominającą kościół. Taoizm głosił
  pierwotnie jedność z ,,dao" i "wuwei" oraz niesprzeciwianie się. W późniejszych
  jednak wiekach rozwinął praktyki mające na celu fizyczną nieśmiertelność. Sekty
  taoistyczne zorganizowały kilka potężnych ludowych powstań zbrojnych przeciwko
  zwierzchności; jednym z nich było powstanie Żółtych Turbanów w 184 roku. W
  połowie XX wieku znajdowało się w Chinach około 20 000 taoistycznych świątyń i
  większość z nich jest do dziś dnia czynna, jak na przykład rozległy teren
  świątyni Białych Obłoków w Pekinie.

  Istotą buddyzmu jest wiara, że człowiek po śmierci wciela się -
  według swoich zasług - albo w istotę wspanialszą, albo w niżej postawionego
  człowieka lub zwierzę. Celem życia jest osiągnięcie nirwany - ostatecznego
  stanu absolutnego nieziemskiego spokoju. Środkiem prowadzącym do osiągnięcia
  nirwany jest uwolnienie się od ziemskich pragnień i skupienie się na życiu
  religijnym. Buddyzm wymagał uwolnienia się jednostki od więzi społecznych i
  rodzinnych; na tym tle dochodziło do ostrych konfliktów z konfucjanizmem.
  Niektóre imperatywy moralne, jak na przykład zakaz kradzieży i kłamstwa, były
  identyczne w obu systemach. Buddyzm miał cały szereg właściwości
  przypominających taoizm (ideał samotnego pogrążonego w medytacjach mędrca,
  ćwiczenia cielesne i inne środki prowadzące do osiągnięcia stanu oświecenia)
  oraz chińską religię ludową (wróżby, praktyki czarodziejskie).
  W następnych wiekach stały się w Chinach popularne nauki buddyjskiej
  sekty ,,czystej ziemi", głoszącej, że człowiek może dostać się do raju dzięki
  temu, iż będzie powtarzać imię Buddy Amitabhy. Jego towarzyszka, bodhisatva
  Guanyin, bogini miłosierdzia i opiekunka dzieci, należy w Chinach do
  najpopularniejszych symboli buddyzmu. Jej posągów - obok posągów tłustego,
  uśmiechającego się Buddy Przyszłości - nie brak niemal w każdej buddyjskiej
  świątyni. Chińczycy stworzyli też swoją własną wpływową sektę buddyjską chan,
  której nauki przeniknęły również do Wietnamu, Korei i Japonii, a która znana
  jest w Europie pod swoją japońską nazwą - zen. W przeciwieństwie do
  oryginalnego hinduskiego buddyzmu odrzuca ona długotrwałe i skomplikowane
  przygotowanie ascetyczne mające na celu osiągnięcie stanu oświecenia,
  twierdząc, iż można go osiągnąć dzięki nagłej iluminacji.
  Buddyzm szerzyli w Chinach mnisi. Istotną pomocą w ich działalności
  misjonarskiej były bianwen, czyli teksty, w których proza łączy się z poezją.
  Zawierały one opisy przygód z życia buddyjskich świętych, później zaś włączono
  do nich dla podniesienia atrakcyjności -również wątki miłosne i historyczne z
  dziejów Chin.
 • mason44 27.12.04, 21:51
  Jako synteza buddyzmu i tybetańskiego szamanizmu powstał w XII wieku lamaizm,
  który stworzył system surowych wymagań wobec duchowieństwa i wiernych. Lamaizm
  stał się wpływową religią Tybetańczyków, Mongołów, a przez pewien czas także i
  Mandżurów. Chociaż mongolscy i mandżurscy cesarze władali przez 364 lata całymi
  Chinami, lamaizm nie przyjął się wśród etnicznych Chińczyków. Niemniej do
  najatrakcyjniejszych zabytków Pekinu należy zespół pięciu lamaistycznych
  świątyń Yonghegong, Pałac Harmonii i Pokoju, pierwotnie siedziba następcy
  tronu, którą mandżurski cesarz Qianlong zmienił w 1744 roku w lamaistyczny
  klasztor. Jego najbardziej godnym uwagi obiektem jest posąg Buddy o wysokości
  26 metrów, wyrzeźbiony w jednym pniu drzewa sandałowego. Podarował go cesarzowi
  siódmy dalajlama. Najważniejszym zabytkiem i symbolem lamaizmu jest ogromny
  kompleks świątynny Potala w stolicy Tybetu, Lhasie, najwyżej położona na
  świecie (3700 metrów n.p.m.) i tradycyjna siedziba dalajlamy.
  Okresem największego rozwoju i wpływu buddyzmu w Chinach była epoka
  Tang i poprzedzający ją okres rozdrobnienia, kiedy religia ta reprezentowała
  też znaczną siłę polityczną i gospodarczą. Klasztory buddyjskie, wolne od
  podatków, były właścicielami rozległych gruntów. Uprawiali je najemnicy, którzy
  w ten sposób uchylali się też od służby wojskowej. Klasztory bogaciły się
  również dzięki produkcji rzemieślniczej i handlowi, utrzymywały także własną
  straż zbrojną. Ich wpływ polityczny był na tyle silny, by powstrzymać próby
  niektórych władców mające na celu ograniczenie bogacenia się i niezupełnie
  ascetycznego życia klasztorów. Jednym z okresów najwspanialszego rozwoju
  buddyzmu w Chinach były czasy panowania cesarzowej Wu Zetian w latach 690-705.
  Ta jedyna prawowita cesarzowa w historii Chin, przedtem konkubina dwóch
  panujących po sobie cesarzy, zdobyła władzę za pomocą krwawych intryg i dzięki
  poparciu buddyjskich dostojników. Kres groźnej potędze klasztorów buddyjskich
  położyło w 845 roku zarządzenie cesarskie zakazujące wyznawania buddyzmu i
  nakazujące zamknięcie klasztorów. Buddyzm wprawdzie potem nie zaniknął
  zupełnie, ale nigdy już nie odzyskał swoich posiadłości, ani społecznej
  potęgi.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.