Dodaj do ulubionych

Akcyza, a wykladnia prawna?

IP: *.chello.pl 28.06.04, 00:16
Czy ktos z Was zna wykladnie prawna w prawie polskim, na podstawie ktorej obliczana jest akcyza
na samochody sprowadzane z zagranicy?
Jak ta wykladnia ma sie do unijnego prawa o zakazie nakladania cla na towary przewozone wewnatrz
Unii?
W wydz. komunikacji twierdza, ze podstawa obliczenia akcyzy jest wartosc samochodu na umowie
lub fakturze. Dealerzy twierdza, ze jest to wartosc rynkowa samochodu podawana w tabelach
Eurotax.
Jak to jest naprawde.
Edytor zaawansowany
 • Gość: andrzej IP: *.chello.pl 30.06.04, 11:31
  Ponawiam pytanie.
 • dcio 30.06.04, 18:45
  Polecam strone faktu:  Warszawa, 07.06.2004r.  SKARŻĄCY:

  Imię i nazwisko: Grzegorz Jankowski
  Narodowość: Polska
  Adres: Redakcja Gazety FAKT
  Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, Polska
  Tel. 48 22 608 55 54
  Fax 48 22 608 55 08  REPREZENTANT:

  Imię i nazwisko: Artur Adamowicz
  Narodowość: Polska
  Adres: Redakcja Gazety FAKT
  Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, Polska
  Tel. 48 22 608 55 79
  Fax 48 22 608 55 08
  e-mail: aadamowicz@efakt.pl
  SKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ O WYDANIE AKTU PRAWNEGO
  Z NARUSZENIEM PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

  Działając w imieniu Skarżącego (pełnomocnictwo w załączeniu), upoważniając
  Komisję Europejską (dalej "KE") do przetwarzania danych osobowych moich i
  Skarżącego w kontaktach z władzami Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie objętym
  niniejszym pismem, zarzucam Rzeczpospolitej Polskiej (dalej "RP") naruszenie
  prawa wspólnotowego poprzez zamieszczenie w ustawie z dnia 23 stycznia 2004r. o
  podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257, dalej "Ustawa") oraz rozporządzeniu
  Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku
  akcyzowego (Dz.U. Nr 87 poz. 825, dalej "Rozporządzenie") przepisów sprzecznych
  z art. 25, 28 i 90 Traktatu Wspólnot Europejskich (dalej "TWE") oraz
  postanowieniami dyrektyw 92/12/EWG i 70/50/EWG.
  Ponadto wnoszę o uwzględnienie niniejszego pisma i podjęcie działań
  przewidzianych TWE w celu stwierdzenia naruszenia prawa wspólnotowego przez
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej "ETS") oraz wezwania RP do jego
  usunięcia.
  UZASADNIENIE

  A. Stan prawny w RP wprowadzony Ustawą i Rozporządzeniem.

  I. Stawki akcyzy. Zgodnie z art. 10, 75, 81 i 82 Ustawy podmiot dokonujący
  sprzedaży używanego samochodu przed jego pierwszą rejestracją na terytorium
  kraju, importerzy samochodów używanych oraz podmioty dokonujące nabycia
  wewnątrzwspólnotowego samochodów używanych są zobowiązane do zapłaty akcyzy w
  maksymalnej wysokości 65% ceny nabycia samochodu. Zgodnie z § 7.2.
  Rozporządzenia należną kwotę akcyzy oblicza się według następującego wzoru: Su
  = Sn + 12 x (W-2), gdzie Su to obliczana stawka akcyzy na konkretne auto, Sn -
  3,1% ceny nabycia (na auta z silnikiem do 2.000 cm3) lub 13,6% ceny zakupu (na
  auta z silnikiem powyżej 2.000 cm3), a W to wiek auta. Dodatkowo, "wliczając
  rok produkcji jako pierwszy rok kalendarzowy", pojazd wyprodukowany w 2004 r.
  dzisiaj traktowany jest jako roczny, a wyprodukowany w 2003 r. - jako dwuletni.

  Wobec powyższego za pojazd osobowy z silnikiem do 2.000 cm3 z 2003 r., który
  zostanie sprowadzony z któregokolwiek państwa członkowskiego, nabywca lub
  importer zapłaci podatek akcyzowy w wysokości 3,1% ceny nabycia pojazdu, zaś w
  2005 r. to samo auto będzie traktowane przez służby celne jako trzyletnie i
  należna akcyza wyniesie wówczas 15,1% ceny jego zakupu. W 2006 r. ten sam
  pojazd po sprowadzeniu do Polski będzie objęty akcyzą 27,1% ceny nabycia,
  natomiast w przypadku auta 8-letenigo (7-letniego w przypadku, gdy ma silnik
  powyżej 2.000 cm3) akcyza osiągnie najwyższą stawkę 65% ceny zakupu auta,
  przewidzianą w ustawie.

  II. Termin zapłaty akcyzy i wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 81 Ustawy
  podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
  niezarejestrowanego na terytorium RP, jest obowiązany złożyć deklarację
  uproszczoną do naczelnika właściwego urzędu celnego w ciągu 5 dni licząc od
  dnia zakupu pojazdu i dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą
  rejestracji samochodu w Polsce. Należy wyraźnie podkreślić, że podmioty
  dokonujące zakupu samochodów używanych zarejestrowanych na terytorium RP nie są
  zobowiązane do zapłaty akcyzy i dopełniania uciążliwych formalności (w
  szczególności powrotu do Polski w ciągu 5 dni od daty nabycia pojazdu)
  opisanych powyżej.


  B. Sprzeczność przepisów Ustawy i Rozporządzenia z prawem wspólnotowym.

  Zdaniem Skarżącego, przepisy Ustawy i Rozporządzenia regulujące następujące
  obowiązki podatnika importującego używane samochody na terytorium RP:

  a) obowiązek zapłacenia akcyzy wyłącznie od samochodów używanych importowanych
  przed pierwszą rejestracją b) obowiązek złożenia w Urzędzie Celnym deklaracji
  uproszczonej (dalej "Deklaracja") w ciągu 5 dni od dnia nabycia pojazdu mają
  charakter jednoznacznie dyskryminacyjny i są sprzeczne z treścią TWE oraz
  dyrektywami wydanymi w tym zakresie.

  I. Niezgodność przepisów Ustawy i Rozporządzenia z art. 25, 28 i 90 TWE.
  Zgodnie z artykułem 25 TWE cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku
  równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Treść orzeczenia ETS C-
  26/62 wydanego w sprawie NV Algemene Transport en Expeditie Ondernemig van Gend
  & Loos przeciwko Netherlands Inland Revenue Adminsitration potwierdza, że art.
  25 TWE zawiera "jasny i bezwarunkowy zakaz, który nie jest pozytywnym, ale
  negatywnym obowiązkiem i państwa członkowskie nie mają możliwości uchylenia się
  od jego wykonania, co mogłoby uzależnić jego realizację od podjęcia jakiegoś
  środka prawnego na podstawie prawa krajowego. Realizacja art. 25 TWE nie wymaga
  jakiejkolwiek interwencji legislacyjnej ze strony państwa".

  Skutkiem nałożenia cła przywozowego na określone towary jest ograniczenie
  importu tych towarów i ochrona rynku wewnętrznego ich rodzimych odpowiedników.
  Akcyza, wprowadzona wyłącznie na te samochody używane, które zostały nabyte w
  innym państwie członkowskim, ma charakter dyskryminacyjny i zmierza do
  ograniczenia ich przywozu na terytorium RP, a tym samym jako opłata o skutku
  równoważnym do cła powinna być zniesiona w polskim porządku prawnym.


  Unia Europejska stanowi jeden obszar celny, na którym obowiązuje zasada, że
  obciążenia fiskalne nałożone na używany pojazd przywieziony z innego kraju
  członkowskiego nie mogą być wyższe niż udział podatków zawarty w cenie aut na
  rynku krajowym.

  Zasada ta znajduje potwierdzenie w art. 90 TWE, stanowiącym, że "żadne Państwo
  Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw
  Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych,
  które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe", oraz w
  orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1985 r. w
  sprawie C-112/84 Michel Humbolt v Directer des services fiscaux, w którym
  podkreślono, iż art. 90 TWE zabrania takiego zróżnicowania stawek podatku
  nakładanego na samochody, które w praktyce dotyczy głównie samochodów
  importowanych z innych krajów członkowskich, a tym samym stanowi formę ukrytej
  dyskryminacji towarów pochodzących z tych krajów.

  Samochody używane zarejestrowane i niezarejestrowane na terytorium w RP
  stanowią niewątpliwie produkty podobne, dlatego różnicowanie podatków
  wewnętrznych nakładanych na te produkty, a w szczególności nakładanie ich na
  tylko jeden z tych produktów stanowi oczywiste naruszenie zakazu
  dyskryminacji "podatkowej", wyrażonej w art. 90 TWE.

  Stanowisko Skarżącego znajduje potwierdzenie również w orzeczeniu z dnia 12
  września 2002 r. (sprawa C-101/00) Tulliasiamies, Antti Siilin przeciwko
  Finlandii, wydanym przez ETS w sprawie o szykanowanie handlu autami używanymi,
  wytoczonej przez obywatela Finlandii. W powołanym wyroku ETS uznał za
  niedopuszczalną sytuację, w której w cenie porównywalnego pojazdu na rynku
  wewnętrznym podatki stanowią około 25 procent, natomiast w cenie podobnych aut
  używanych, sprowadzonych w imporcie prywatnym, stanowią one aż 40-70 procent.
  Wskutek nałożenia akcyzy podobne niedopuszczalne proporcje ustaliły się również
  na polskim rynku, co zdaniem Skarżącego, wymaga niezwłocznej interwencji
  organów wspólnotowych w celu usunięcia naruszeń prawa wspólnotowego z polskiego
  porządku prawnego.


  W opinii Skarżącego sprzeczny z prawem wspólnotowym jest także przewidziany w
  art. 81 Ustawy obowiązek n

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka