Dodaj do ulubionych

Akcyza na samochód dla zmotoryzowanych..

30.12.04, 22:49
SKARŻĄCY:

Imię i nazwisko: Grzegorz Jankowski
Narodowość: Polska
Adres: Redakcja Gazety FAKT
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, Polska
Tel. 48 22 608 55 54
Fax 48 22 608 55 08REPREZENTANT:

Imię i nazwisko: Artur Adamowicz
Narodowość: Polska
Adres: Redakcja Gazety FAKT
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, Polska
Tel. 48 22 608 55 79
Fax 48 22 608 55 08
e-mail: aadamowicz@efakt.pl
SKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ O WYDANIE AKTU
PRAWNEGO Z NARUSZENIEM PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

Działając w imieniu Skarżącego (pełnomocnictwo w załączeniu), upoważniając
Komisję Europejską (dalej "KE") do przetwarzania danych osobowych moich i
Skarżącego w kontaktach z władzami Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie
objętym niniejszym pismem, zarzucam Rzeczpospolitej Polskiej (dalej "RP")
naruszenie prawa wspólnotowego poprzez zamieszczenie w ustawie z dnia 23
stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257, dalej "Ustawa")
oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie
obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 87 poz. 825,
dalej "Rozporządzenie") przepisów sprzecznych z art. 25, 28 i 90 Traktatu
Wspólnot Europejskich (dalej "TWE") oraz postanowieniami dyrektyw 92/12/EWG i
70/50/EWG.
Ponadto wnoszę o uwzględnienie niniejszego pisma i podjęcie działań
przewidzianych TWE w celu stwierdzenia naruszenia prawa wspólnotowego przez
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej "ETS") oraz wezwania RP do jego
usunięcia.
UZASADNIENIE

A. Stan prawny w RP wprowadzony Ustawą i Rozporządzeniem.

I. Stawki akcyzy. Zgodnie z art. 10, 75, 81 i 82 Ustawy podmiot dokonujący
sprzedaży używanego samochodu przed jego pierwszą rejestracją na terytorium
kraju, importerzy samochodów używanych oraz podmioty dokonujące nabycia
wewnątrzwspólnotowego samochodów używanych są zobowiązane do zapłaty akcyzy w
maksymalnej wysokości 65% ceny nabycia samochodu. Zgodnie z § 7.2.
Rozporządzenia należną kwotę akcyzy oblicza się według następującego wzoru:
Su = Sn + 12 x (W-2), gdzie Su to obliczana stawka akcyzy na konkretne auto,
Sn - 3,1% ceny nabycia (na auta z silnikiem do 2.000 cm3) lub 13,6% ceny
zakupu (na auta z silnikiem powyżej 2.000 cm3), a W to wiek auta.
Dodatkowo, "wliczając rok produkcji jako pierwszy rok kalendarzowy", pojazd
wyprodukowany w 2004 r. dzisiaj traktowany jest jako roczny, a wyprodukowany
w 2003 r. - jako dwuletni.

Wobec powyższego za pojazd osobowy z silnikiem do 2.000 cm3 z 2003 r., który
zostanie sprowadzony z któregokolwiek państwa członkowskiego, nabywca lub
importer zapłaci podatek akcyzowy w wysokości 3,1% ceny nabycia pojazdu, zaś
w 2005 r. to samo auto będzie traktowane przez służby celne jako trzyletnie i
należna akcyza wyniesie wówczas 15,1% ceny jego zakupu. W 2006 r. ten sam
pojazd po sprowadzeniu do Polski będzie objęty akcyzą 27,1% ceny nabycia,
natomiast w przypadku auta 8-letenigo (7-letniego w przypadku, gdy ma silnik
powyżej 2.000 cm3) akcyza osiągnie najwyższą stawkę 65% ceny zakupu auta,
przewidzianą w ustawie.

II. Termin zapłaty akcyzy i wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 81 Ustawy
podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
niezarejestrowanego na terytorium RP, jest obowiązany złożyć deklarację
uproszczoną do naczelnika właściwego urzędu celnego w ciągu 5 dni licząc od
dnia zakupu pojazdu i dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą
rejestracji samochodu w Polsce. Należy wyraźnie podkreślić, że podmioty
dokonujące zakupu samochodów używanych zarejestrowanych na terytorium RP nie
są zobowiązane do zapłaty akcyzy i dopełniania uciążliwych formalności (w
szczególności powrotu do Polski w ciągu 5 dni od daty nabycia pojazdu)
opisanych powyżej.


B. Sprzeczność przepisów Ustawy i Rozporządzenia z prawem wspólnotowym.

Zdaniem Skarżącego, przepisy Ustawy i Rozporządzenia regulujące następujące
obowiązki podatnika importującego używane samochody na terytorium RP:

a) obowiązek zapłacenia akcyzy wyłącznie od samochodów używanych
importowanych przed pierwszą rejestracją b) obowiązek złożenia w Urzędzie
Celnym deklaracji uproszczonej (dalej "Deklaracja") w ciągu 5 dni od dnia
nabycia pojazdu mają charakter jednoznacznie dyskryminacyjny i są sprzeczne z
treścią TWE oraz dyrektywami wydanymi w tym zakresie.

I. Niezgodność przepisów Ustawy i Rozporządzenia z art. 25, 28 i 90 TWE.
Zgodnie z artykułem 25 TWE cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku
równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Treść orzeczenia ETS
C-26/62 wydanego w sprawie NV Algemene Transport en Expeditie Ondernemig van
Gend & Loos przeciwko Netherlands Inland Revenue Adminsitration potwierdza,
że art. 25 TWE zawiera "jasny i bezwarunkowy zakaz, który nie jest
pozytywnym, ale negatywnym obowiązkiem i państwa członkowskie nie mają
możliwości uchylenia się od jego wykonania, co mogłoby uzależnić jego
realizację od podjęcia jakiegoś środka prawnego na podstawie prawa krajowego.
Realizacja art. 25 TWE nie wymaga jakiejkolwiek interwencji legislacyjnej ze
strony państwa".

Skutkiem nałożenia cła przywozowego na określone towary jest ograniczenie
importu tych towarów i ochrona rynku wewnętrznego ich rodzimych
odpowiedników. Akcyza, wprowadzona wyłącznie na te samochody używane, które
zostały nabyte w innym państwie członkowskim, ma charakter dyskryminacyjny i
zmierza do ograniczenia ich przywozu na terytorium RP, a tym samym jako
opłata o skutku równoważnym do cła powinna być zniesiona w polskim porządku
prawnym.


Unia Europejska stanowi jeden obszar celny, na którym obowiązuje zasada, że
obciążenia fiskalne nałożone na używany pojazd przywieziony z innego kraju
członkowskiego nie mogą być wyższe niż udział podatków zawarty w cenie aut na
rynku krajowym.

Zasada ta znajduje potwierdzenie w art. 90 TWE, stanowiącym, że "żadne
Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty
innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju
wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne
produkty krajowe", oraz w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie C-112/84 Michel Humbolt v Directer des
services fiscaux, w którym podkreślono, iż art. 90 TWE zabrania takiego
zróżnicowania stawek podatku nakładanego na samochody, które w praktyce
dotyczy głównie samochodów importowanych z innych krajów członkowskich, a tym
samym stanowi formę ukrytej dyskryminacji towarów pochodzących z tych krajów.

Samochody używane zarejestrowane i niezarejestrowane na terytorium w RP
stanowią niewątpliwie produkty podobne, dlatego różnicowanie podatków
wewnętrznych nakładanych na te produkty, a w szczególności nakładanie ich na
tylko jeden z tych produktów stanowi oczywiste naruszenie zakazu
dyskryminacji "podatkowej", wyrażonej w art. 90 TWE.

Stanowisko Skarżącego znajduje potwierdzenie również w orzeczeniu z dnia 12
września 2002 r. (sprawa C-101/00) Tulliasiamies, Antti Siilin przeciwko
Finlandii, wydanym przez ETS w sprawie o szykanowanie handlu autami
używanymi, wytoczonej przez obywatela Finlandii. W powołanym wyroku ETS uznał
za niedopuszczalną sytuację, w której w cenie porównywalnego pojazdu na rynku
wewnętrznym podatki stanowią około 25 procent, natomiast w cenie podobnych
aut używanych, sprowadzonych w imporcie prywatnym, stanowią one aż 40-70
procent. Wskutek nałożenia akcyzy podobne niedopuszczalne proporcje ustaliły
się również na polskim rynku, co zdaniem Skarżącego, wymaga niezwłocznej
interwencji organów wspólnotowych w celu usunięcia naruszeń prawa
wspólnotowego z polskiego porządku prawnego.


W opinii Skarżącego sprzeczny z prawem wspólnotowym jest także przewidziany w
art. 81 Ustawy obowiązek nałożony na "podmioty dokonujące nabycia
wewnątrzw
Edytor zaawansowany
  • emtek7 12.06.05, 12:00
    a co na to Swaczyna?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka