Dodaj do ulubionych

Wystawa "Banknoty zastępcze Śląska 1914-1924"

30.09.03, 21:56
Wyruszyły z Halemby rzeki Odry szlakiem
W swą pielgrzymkę po Śląsku którego są znakiem
Są dziś śladem historii wartym przypomnienia
I zadumy nad czasem co tak wiele zmienia.
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 30.09.03, 21:58
  Wystawiać notgeldy - zadanie niełatwe
  Lecz warto pokazać je starszym i dziatwie
  By cząstkę historii regionu poznali
  By bardziej tę ziemię czcili i kochali.
 • broneknotgeld 30.09.03, 23:09
  Most

  Na rzece Odrze są różne mosty
  Głównie z betonu i stali
  Ten most jest inny lecz jakże prosty
  Z papieru go zbudowali

  Solidnie spaja brzegi odrzane
  Łącząc dwa państwa zarazem
  Mamy ty nasze miasta kochane
  Wystawa jest ich obrazem

  I choć tak wiele już lat mineło
  Wielu odeszło już ludzi
  Spójrzmy łaskawie na przodków dzieło
  Które sentyment w nas budzi.
 • broneknotgeld 30.09.03, 22:00
  Na próżno stukam w różne bramy
  Licząc na pomoc w swej naiwności
  Najczęściej słyszę teraz nie mamy
  Czasu pieniędzy lub cierpliwości.
 • broneknotgeld 30.09.03, 22:02
  Sto wystaw

  Sto wystaw w piyńć lot
  Z tegoch jest fest rod
  Czamu gymba smutno mom?
  - Ciongna to po Ślonsku som.
 • broneknotgeld 01.10.03, 19:19
  Teroz "Wiadomości" jo tukej pochwola
  Bo jest w tyj gazecie przeca dobro wola
  Jak żech w niyj łoboczoł notgeldow wystawa
  Wiym że byda dali ciongnoł ta zabawa.
 • broneknotgeld 02.10.03, 18:40
  Dyć kożdy moj notgeld ło Ślonsku łosprowio
  Trocha mie to uczy i trocha zabowio
  A potym to inszym ludziom przekazuja
  I takim sposobym ziorka swoje suja.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:03
  W górnośląskiej ziemi od lat rok po roku
  Po klubach i szkołach notgeldy wędrują
  Droga to niełatwa lecz tak krok po kroku
  Uparcie historię regionu promują.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:21
  "Ślonsk regionym Europy"
  Niy godom naskwol wom chopy
  Jo pod tym hasłym ciongana wystawa
  No i pierońsko mom z tym zabawa.

  A frelki niych mi wybaczom
  Że rymy sie tak łonaczom.
 • broneknotgeld 02.10.03, 21:19
  We Mysłowicach niy miołch wystawy
  Szło by popytać sie ło te sprawy
  Możno jest szkoła co by gościyła
  Ślonske notgeldy we kerych siyła
  Historii naszy wyczytać idzie
  No i szkolorzom coś z tego przidzie.
 • broneknotgeld 02.10.03, 23:03
  Dyć jo to ciongna bo ludziom pszaja
  A to we wercie jest wiela
  Niy wezna forsy. Po co mi haja
  Lubia to robia i tela.
 • broneknotgeld 03.10.03, 18:52
  Wystawy notgeldow ciongna już piyńć lot
  Prawie żodyn na to piniyndzy niy kłod
  Sto wystaw żech zrobioł - stykło taszyngeltu
  Ślonzok sie poradzi - niy trza kupy geltu
  Jednak by coś zrobić trza potu i czasu
  Rynce tyż umynczyć - niy boć sie marasu.
 • broneknotgeld 08.10.03, 10:35
  Do Gimnazjum nr 9

  Wrocajom notgeldy na naszo Halymba
  Mie do tego śmieje sie terozki gymba
  We gimnazjum bydom - norybek podszkolom
  Bo durś Ślonzek niesom i Ślonskym sie chwolom.

  Kaj potym to niy wiym - możno ktoś sie zgłosi
  I ślonske piniondze do sia tyż zaprosi.
 • broneknotgeld 14.10.03, 17:48
  Wystawa notgeldow prawie przeciepuja
  Bestoż tyż niywiela na te forum suja
  Dyć z czasym sie przeca tyż tukej poprawia
  Bo wiym że nikerych jednak fraszkom bawia.
 • broneknotgeld 16.10.03, 16:07
  Banknoty zastępcze gminy Nowa Wieś.

  Osada Nowa Wieś leżąca nad Kochłówką (zwaną też Potokiem Bielszowickim)
  wzmiankowana jest w źródłach historycznych już od początku XVII wieku.
  Intensywny rozwój miejscowości nastąpił z początkiem XIX wieku, co związane
  było z uruchomieniem tu przez hrabiego Łazarza Henckla von Donnersmarcka huty
  żelaza „Antonia”, nazwanej tak na cześć jego żony. W 1828 z gminy Nowa Wieś
  wydzielono jednak odrębną jednostkę Wirek, która w późniejszym czasie zmieniła
  swoją nazwę na Antonienhütte. W okresie I wojny światowej i
  bezpośrednio po niej Nowa Wieś była samodzielną gminą wchodzącą
  w skład powiatu katowickiego, a Wirek miał wtedy status obszaru dworskiego.
  Na terenie gminy zwanej wtedy Neudorf O.S. pierwszy banknot zastępczy pojawił
  się zaraz po wybuchu wojny, latem 1914 roku. Emitentem był miejscowy oddział
  Związku Kobiet Niemieckich, a nominał waloru wynosił 50 fenigów. Trudno
  powiedzieć coś więcej o samej emisji, zasadach obiegu tego pieniądza, czy
  warunkach jego wykupu, zwłaszcza że nie określono też żadnej daty. Same
  notgeldy należą dziś do walorów bardzo rzadkich i trudno je pozyskać na naszym
  rynku kolekcjonerskim.
  Do emisji samorządowych banknotów zastępczych doszło dopiero w 1917 roku, gdy
  zaczął znikać z obiegu drobny pieniądz monetarny. W dniu 1.IV.1917 r gmina
  wprowadziła do obiegu serię notgeldów obejmującą trzy nominały; 10, 25 fenigów
  i ½ marki, określając ich datę ważności do 30.IX.1917 r. Wykonane zostały na
  kolorowych kartonikach w firmie gliwickiej. Na ich awersach określono nominały,
  emitenta, terminy obiegu i umieszczono też tu podpis naczelnika gminy. Na
  rewersach również przedstawiono nominał bonu, jego numerację oraz umieszczano
  tu pieczęć gminną z napisem „Gemeinde Neudorf- Kreis Kattowitz”. Nakłady tego
  pieniądza były stosunkowo duże, bo prawdopodobnie rzędu kilku tysięcy. Na tym
  działalność emisyjna władz samorządowych Nowej Wsi definitywnie się zakończyła.
  Z uwagi na bliskość Wirku i liczne wzajemne powiązania mieszkańcy gminy mogli
  zapewne posługiwać się też notgeldami tej miejscowości. Po oficjalnym
  podzieleniu Górnego Śląska między Polskę i Niemcy zarówno Nowa Wieś, jak i
  Wirek (gdzie zresztą wyniki Plebiscytu nie wypadły korzystnie dla Polski)
  znalazły się w granicach naszego państwa. Już w 1924 roku do Nowej Wsi
  przyłączono Wirek i szybko przystąpiono do budowy ratusza, który w 1930 r
  został oddany do użytku. Budynek ten jest obecnie siedzibą Sądu Rejonowego.
  W 1947 przemianowano nazwę gminy na Wirek, który dwa lata później uzyskał prawa
  miejskie, lecz po kolejnych dwóch latach został przyłączony do Nowego Bytomia.
  Gdy w 1959 Nowy Bytom połączono z Rudą tworząc miasto Ruda Śląska, Wirek stał
  się jedną z jej dzielnic. Zwyczajowa już teraz nazwa Nowa Wieś ciągle
  funkcjonuje w świadomości mieszkańców dzielnicy, jak też całego miasta.
 • broneknotgeld 16.10.03, 16:12
  Moja miłość – numizmatyka.

  Urodzony żech je pod znakym Byka. Som ludzie co godajom, że byki to same sknyry
  i materialisty, ale tak richtig to jest to ino take łobrocanie kota łogonym.
  Może wziyło sie to stond, że w duszy kożdego byka siedzi ździybko romantyka,
  ino że niy wszyscy chcom, abo mogom to uwidzieć. No, a żeby wom to jakoś
  wyklarować, to chca tukej połosprowiać ło jedny z moich życiowych miłości.
  Zresztom niy tak całkym ino ło jedny, bo zy mie przeca tyż taki karlus, co i za
  inszymi dziołchami ślypiami łobroco.
  Dopadła mie ta frela już w szkole średni, jak mój kamrat z ławki dostoł łod
  łojca na łoziymnostka fajny gyszynk. Był to album ze starymi piniondzami z
  całego świata. Jak jo na to bliknoł, to tak jakbych łod pierszego wejrzynio
  zakochoł sie we freli kero nazywo sie numizmatyka. No i zarozki som zech zaczoł
  zbiyrać te klepoki. Pszojymy sie z tom frelkom do dzisioj i takym stażym to sie
  nawet moja ślubno niy może pochwolić, bo przeca jom żech poznoł dopiyro pora
  lot potym.
  Nojsomprzod to żech z tom numizmatykom zaczoł normalnie chodzić. Nojczyńści
  szli my razym na giełdy staroci, abo jakiś torg, kaj handlyrze sprzedowali
  stare piniondze. Fajnie my sie tyż pszoli w doma, łoglondajonc razym albumy z
  tymi klepokami, abo jakeś katalogi. Nikere monety to mi się śniyły po nocach,
  bez to mogą chyba pedzieć, że nawet w łożku mie ta frela niy zaniydbywała. Take
  to były fajne zolyty.
  Jednak musza sie wom prziznać, że po jakimś czasie zaczyło sie miyndzy nami coś
  psuć. Ta moja lipsta stała sie tako markotno, a jo niy wiedzioł czymu. W końcu
  jednak kapnoł żech sie, że łona była wtedy ło mie fest zazdrosno. No bo przeca
  wcale niy wadziyło mi to w tym, żeby normalnie łożynić sie z innom fajnom
  dziołchom i dość pryndko doczekać sie naszego piyrworodnego. A było to w takim
  czasie, kedy kupno pieluch chcieli wpisywać do dowodu, a za suszonym mlykym to
  żech jeżdzioł po różnistych miastach i tyż mi to wpisywali, ino że do ksionżki
  zdrowia tego mojego bajtla. No, niy dziwota żech ta numizmatyka wtedy trocha
  zaniydboł, ale jak ino tyn nojgorszy czos minoł, to przeca chcioł żech i to
  jakoś wynagrodzić.
  Ło mało by mi sie bez to mózg zlasowoł. No bo jak to zrobić żeby ta naszo
  miłość tyż prziniosła jakeś potomstwo i frela niy miała by już powodu do
  zozdrości, abo niy czuła sie jakoś gorszo. W żodny „sztuce kochania”, czy
  inszy „kamasutrze” niy udało mi sie znojść na to rycpty. Kejby niy to, że
  właśnie żech jest zodiakalnym bykym, to może bych zrezygnowoł, ale jest to taki
  pieronym uparty znak, a już nojbardzi chyba w miłości.
  W końcu wpod żech na to jakim sposobym te nasze pszonie może prziniyść owoce, a
  numizmatyka bydzie chyba zodowolono. A jakżech już wymyśloł, to chcioł żech to
  pryndko zrobić i mogą sie wom tu pochwolić, że wszystko fajnie wyszło.
  Do poczyńcia doszło w 1992 roku w Muzeum Miejskim w Rudzie Śl. Te nasze dziecko
  to była wystawa kero sie nazywała „Pieniądz obu Ameryk”. No, a potym to sie już
  nom sypnyło tymi dzieciskami, tak „co rok to prorok”, a w kolejności:
  1993 – „Banknoty zastępcze Śląska 1914-1924”
  1994 – „Pieniądz Azji”
  1995 – „Pieniądz Afryki”
  Trocha nom w tym pomogali: magistrat, muzeum i Klub Kolekcjonera. Normalka, bo
  przeca do porodu zawsze była potrzebno hebama, a dzisioj to ćwierć lazarytu.
  Było jeszcze potym trocha pomniyjszego drobiozgu, ale tak richtig, to przez
  nastympne dwa lata już my sie specjalnie niy wisilali. I może by sie na tym
  naszo rodzicielsko rola skończyła, kejby niy to, że moj bajtel zaczoł w
  miyndzyczasie zbiyrać karty telefoniczne. Mie sie to tyż spodobało i trocha
  żech mu wtym pomogoł. Jak mioł już tych kart dość dużo, to jymu i jego
  koleżance z klasy, kero tyż to zbiyrała, zorganizowoł żech wystawa.
  Pokazywali my to po szkołach naszego miasta i dzieciska niy umiały sie nadziwić
  tym łobrozkom. Szyby gablot były zawsze całke popalcowane. Pora razy nawet
  jakeś małe złodzieje pokradli z wystawy trocha telekart. Taki to dzisioj
  popularny fioł
  Sama wystawa nazywała sie „Nie tylko telekarty”, bo dołożoł żech do tego trzi
  ekrany z notgeldami Ślonska. No i niy minoł nawet rok, jak zaś żech z tom
  swojom numizmatykom wpod i wyszła nom z tego piykno wystawa przenośno „Banknoty
  zastępcze Górnego Śląska 1914-1924”. Wystartowali my z tym w moji parafii.
  Farorzowi tyż sie spodobało, no a jo liczoł żech, że bez to Pon Boczek bydzie
  czuwoł nad tym, coby jakeś paskudniki niczego mi niy popsuli, ani niy pokradli.
  Jeżdzioł żech z tom wystawom po szkołach i klubach Rudy Śląskiej i somsiednich
  miejscowości. Mioł żech nawet okazjo pokozać te notgeldy w różnych miejscach
  Opolszczyzny, kaj cieszyło sie to wiynkszym zainteresowaniym niż u nos. Chyba
  coś z prowdy jest w tym, że nojciynżyj na własnych śmieciach. Ale fest mie
  cieszoł tyn nasz bajtel i chyntnie przeciepowoł żech te gabloty z miejsca w
  miejsce, choć czynsto btakowało mi taszyngeltu na zapłacynie bagażowki.
  Wystawiać notgeldy – zadanie niełatwe
  Lecz ja chcę pokazać je stsrszym i dziatwie
  By cząstkę historii regionu poznali
  By bardziej tę ziemię czcili i kochali.
  Ino wyboczom mi, że to niy po naszymu, ale przeca niy ino Ślonzoki ta wystawa
  łoglondajom.
  Wiycie, numizmatyka to frela staro, bo przeca mo już jakeś 2700 lot. Łona jest
  jednak „staro ale jaro”, no a mie tyż dopiyro pionty krziżyk leci. Bez to na
  wiosna zeszłego roku zaś my napochali coś nowego. Terozki jest to już srogo
  wystawa całki moji kolekcji notgeldów Ślonska (2080 banknotow ze 160 ślonskich
  miejscowości, łod Katowic do Grinbergu). Ciongna terozki po Ślonsku coś
  wielkego. Jak kery chce to może wystawa połoglondać terozki w Turawie, ale po
  wakacjach zaś jom przismycza do Rudy Śl.
  Żeby tak pedzieć wom całkym prowda, to bez tyn moj numizmatyczny fioł mom zaś
  łostatnio trocha gorzi w doma. Jakoś do ty moji rodzinki mom terozki trocha
  myni czasu i żona patrzi już na to krziwo. Byda musioł coś wykombinować żeby to
  zmiynić. Już mi zresztom po tym byczym łebie chodzom take myśli:
  Marzy mi sie złoto plaża
  Po kery ze ślubnom łaża
  Las zielony, mokre wrzosy
  Po kerych jo leca bosy
  Aż do progu małyj chatki
  Kaj śpiom jeszcze nasze dziatki
  A za drzwiami czeko żona
  By wtulić mi sie w ramiona
  No, sami terozki już wiycie jak to jest z tymi bykami. Jo zaś mom tako cicho
  nadzieja, że to co żech wom pedzioł zwłaszcza te nasze frelki weznom sie
  głymboko do serca.
  Dziynkuja za uwoga i ciyrpliwość.

  Bronisław Wątroba
 • broneknotgeld 16.10.03, 17:05
  Wireckie notgeldy.

  Związek Spożywców „Antonienhutte” mający swoją siedzibę w Wirku, powstał z
  końcem XIX wieku. Status spółki akcyjnej, w której najpoważniejszymi
  akcjonariuszami byli Donnersmarckowie, miał niewątpliwie duży wpływ na to, iż
  przedsiębiorstwo rozwijało się pomyślnie. Stosunkowo szybko utworzona została
  sieć sklepów, piekarń i magazynów we wszystkich gminach górnośląskich powiatów
  oraz miastach gdzie zaangażowany był kapitał Donnersmarcków.
  W momencie wybuchu I wojny światowej szybki zanik pieniądza kruszcowego w
  obiegu najdotkliwiej był odczuwany właśnie w handlu detalicznym, tym bardziej
  że ludność, a zwłaszcza mieszkańcy strefy przygranicznej, gromadziła zapasy
  żywności na „czarną godzinę”. Aby więc ułatwić codzienne zakupy swoim klientom
  Związek Spożywców „Antonienhutte” już w sierpniu 1914 roku zdecydował się
  wystawić własne, zastępcze środki pieniężne. Przykład do takich nie w pełni
  legalnych, ale z konieczności tolerowanych praktyk dały władze samorządowe i
  potentaci przemysłowi.
  Pierwsza, krótkoterminowa emisja Związku Spożywców objęła tylko nominał 1
  marki. Walory te wykonano prowizorycznie na zwykłej maszynie do pisania,
  opatrując zapewne te kartki pieczęcią firmy i podpisami osób odpowiedzialnych
  za emisję. Dziś są to unikaty praktycznie nie spotykane na rynku
  kolekcjonerskim, więc niewiele więcej można na ten temat napisać.
  Ten skromny początek okazał się być niewystarczającym dla potrzeb firmy oraz
  jej klientów i prawdopodobnie już we wrześniu doszło do kolejnej emisji.
  Tym razem przygotowano się do tego starannie. Notgeldy te wykonano techniką
  drukarską na białym kartonie (możliwe że wykonano je w działającej wtedy w
  Wirku drukarni). Jednostronny nadruk obejmował nominał waloru (1 lub 2 marki)
  oraz szerszy tekst informacyjny, skierowany do użytkownika który przyjmował je
  przecież na zasadzie dobrowolności. Pewnym zabezpieczeniem tej emisji była
  zastosowana numeracja walorów, niebieska pieczęć firmowa i dwa odręczne
  podpisy. Określono też ich datę ważności do 31.XII.1914 roku.
  Po tym okresie miał nastąpić wykup notgeldów za państwowe środki płatnicze,
  jednak ciągle odczuwany niedostatek oficjalnego pieniądza o tych nominałach
  skłonił firmę do przeprowadzenia kolejnej, nieomal identycznej emisji. Tym
  razem jednak na kartonikach o nominałach 1 i 2 marek widniała data ważności
  15.III.1915. Stare walory zostały więc w pewnej mierze wymienione na nowe, a te
  z kolei w marcu 1915 roku były sukcesywnie wycofywane ze sklepów, a reszta
  zapewne wykupiona na określonych wcześniej warunkach.
  Po nieomal rocznej przerwie, gdy państwo jakoś unormowało obieg pieniądza,
  sytuacja znowu się powtórzyła, bo przecież Niemcy nie były przygotowane do
  prowadzenia wieloletniej wyniszczającej wojny. W 1916 roku ponownie masowo
  pojawia się na lokalnym rynku pieniądz zastępczy.
  Wtedy właśnie doszło do ostatniej edycji notgeldów „Antonienhutte”. Tym razem
  był to nominał 50 fenigów, w bardzo ciekawej, podobnej do znaczka formie. Nie
  sprecyzowano na nim daty emisji, a jedynie datę ważności 30.VI.1916 r.
  Zbieżność z formą znaczka nie dotyczy tylko ząbkowania. Odwrotna strona miała
  klej, dzięki czemu można było je lepić na odpowiednich kartonikach, poprawiając
  tym samym ich trwałość, bo drukowano je w kolorze zielonym na białym papierze,
  który łatwo się niszczył.
  Na tym działalność „emisyjna” tej firmy w zakresie banknotów zastępczych
  definitywnie się zakończyła.


 • broneknotgeld 16.10.03, 17:07
  Parafialne pieniądze zastępcze.

  Gdy w przeddzień wybuchu I wojny światowej Niemcy zawiesiły wymienialność marki
  na złoto, szybko zaczęły znikać z obiegu monety złote, a potem nawet srebrne.
  Złoty kruszec starało się ściągnąć z obiegu przede wszystkim państwo, ale i
  ludność pochowała po części kruszcowe monety (głównie srebrne) na „czarną
  godzinę”. W pierwszym miesiącu wojny, w sierpniu 1914 roku, praktycznie
  poznikały z obiegu monety o nominałach od ½ do 20 marek, co bardzo utrudniało
  realizację codziennych zakupów ludności. Ratunkiem okazały się nieoficjalne,
  choć z konieczności tolerowane przez władze, emisje pieniądza zastępczego w
  postaci prowizorycznie wykonanych bonów, wydawanych przez władze samorządowe i
  większe zakłady przemysłowe.
  Walory te cechował niewielki obszarowo obieg (gmina, miasto) i krótki czas
  ważności, po którym emitenci zobowiązani byli wykupić je za państwowe środki
  pieniężne.
  Długotrwała i wyniszczająca wojna, militarna klęska Niemiec, wrzenie
  rewolucyjne, straty terytorialne i powojenne trudności gospodarcze doprowadziły
  do tego, że pieniądz zastępczy w Niemczech był przydatny w czasie całej dekady
  1914 – 1924 i kres tego typu emisjom położyła dopiero przeprowadzona po okresie
  hiperinflacji reforma marki niemieckiej z 1924 r. W całej dekadzie pojawiło się
  pojawiło się około 100 000 różnorodnych zastępczych walorów pieniężnych, z
  czego na samym tylko Śląsku około 4000.
  Ewenementem w skali tego regionu, a właściwie nawet całego terenu Niemiec który
  po 1945 roku przyłączono do Polski, jest kochłowicka emisja parafii
  rzymskokatolickiej, gdyż inne tego typu banknoty zastępcze (zwane notgeldami)
  na tym obszarze wydawały głównie instytucje kościoła protestanckiego. Jest to
  więc jedyny przypadek pieniądza parafialnego.
  Inicjatorem tej emisji notgeldów był ówczesny kochłowicki proboszcz – ks.
  Ludwik Tunkel. Kapłan ten objął tę parafię w 1893 roku i szybko dał się poznać
  jako dobry gospodarz, któremu bardzo zależało na jej rozwoju, jak też na
  rozwoju samej gminy. Do dzisiaj mówi się o nim, że „zastał Kochłowice
  drewniane, a zostawił murowane”. Wiele zawdzięczają mu też sąsiednie tereny,
  czyli dzisiejsze dzielnice: Halemba, Wirek i Bykowina.
  Proboszcz ten, właśnie w sierpniu 1914 roku wydał parafialne bony o nominałach
  1 i 2 marek, chcąc tym sposobem ułatwić swoim parafianom realizację drobnych
  transakcji (zakupów). Wykonano je na białych kartonikach, z czarnym nadrukiem
  określającym nominał i teren obiegu. Jako pewnego rodzaju zabezpieczenie emisji
  stosowano pieczęć parafialną i dwa odręczne podpisy, z których jeden jest
  autografem samego księdza L. Tunkla. Trudno dziś precyzyjnie określić czas
  obiegu i zasady wykupu, bo dostępne źródła nic na ten temat nie mówią. Edycja
  była jednak niewielka, gdyż walory te na dzisiejszym rynku kolekcjonerskim
  pojawiają się bardzo rzadko.
  Kochłowicki proboszcz po plebiscycie i III powstaniu śląskim musiał opuścić
  swoją ukochaną parafię. Był kapłanem o opcji proniemieckiej, głęboko uwikłanym
  w powojenne spory narodowościowe dotyczące podziału Górnego Śląska. Będąc
  postacią wybitną, nie mógł tego uniknąć, bo przecież został oficjalnie
  wysunięty przez wrocławskiego biskupa A. Bertrama i dyplomację watykańską do
  stanowiska niezależnego administratora stolicy apostolskiej na teren
  plebiscytowy. Konkurował w tym z kandydatem strony polskiej, księdzem Teodorem
  Kubiną. Żadna z opcji narodowych jednak tej rywalizacji nie wygrała, bo
  ostatecznie zdecydowano się na nuncjusza apostolskiego Achillesa Rattiego.
  Dzisiaj na to wszystko możemy już patrzeć z odpowiednim dystansem i doceniając
  zasługi ks. L. Tunkla, cieszyć się z tego, że patronuje teraz jednej z
  kochłowickich ulic. Na pamiątki po nim, jak w przypadku tych notgeldów,
  spoglądajmy zaś zawsze z dużym pietyzmem, doceniając zawartą w nich historię
  minionych lat.
 • broneknotgeld 18.10.03, 18:52
  Gminne banknoty zastępcze Kochłowic.

  Gdy w momencie wybuchu i początkach I wojny światowej, w sierpniu 1914 roku,
  zabrakło na rynku niemieckim pieniądza monetarnego o określonych nominałach, od
  razu pojawiło się wielu lokalnych wystawców banknotów zastępczych zwanych
  notgeldami, co pozwoliło zaradzić zaistniałym trudnościom.

  W Kochłowicach pojawiły się wtedy bony o nominałach 1 i 2 marek, emitowanych z
  inicjatywy ks. L. Tunkla przez tutejszą parafię, co nieco unormowało lokalny
  obieg pieniądza.

  Niemiecki rynek pieniężny ustabilizował się już w 1915 roku i wydawało się, że
  lokalne emisje zastępcze już nie będą miały miejsca. Państwo to jednak nie było
  przygotowane do prowadzenia długotrwałych, wyniszczających działań wojennych. Z
  powodu zaistniałych trudności gospodarczych jednak już w kolejnym roku powoli
  wprowadzano do obiegu kolejne pieniądze zastępcze, które tym razem zaradzić
  miały zanikowi w obiegu monety zdawkowej, bitej wcześniej w mennicach
  państwowych z brązu i niklu.

  Tak też w końcu stało się i w Kochłowicach, gdzie dokładnie 01.01.1917 r władze
  gminy wprowadziły do obiegu serię bonów o nominałach 10, 25 i 50 fenigów.
  Walory te ważne były do 01.07.1917 r. Zapewne po tym okresie miały zostać
  wykupione od mieszkańców za pomocą oficjalnych środków płatniczych, jednak
  walory te okazały się być bardzo potrzebne do realizacji najdrobniejszych,
  codziennych transakcji. Dokładnie więc 01.06.1917 r doszło do drugiej edycji
  obejmującej jednak tym razem tylko nominały 10 i 50 fenigów, określając ich
  ważność do 31.12.1917 r. Nakłady pieniędzy tej drugiej serii były znacznie
  wyższe, co pozwoliło nie tylko wymienić stare notgeldy na nowe, ale też w pełni
  nasycić gminny rynek pieniężny niskonominałowymi walorami tego typu.

  Po utracie terminu ważności kasa gminna wykupywała te bony na wcześniej
  ustalonych warunkach, choć sporo ich pozostało jeszcze w rękach ludności, lub
  trafiło do pojawiających się już wtedy zbieraczy tych walorów.

  Dzisiaj na rynku kolekcjonerskim widuje się głównie pieniądze tej drugiej
  serii, produkowanej przez firmę gliwicką. Nominał 10 fenigów wydrukowany został
  na szaro-brązowym papierze, a 50 fenigów na papierze niebieskim. Na awersach
  określono nominał i emitenta oraz datę edycji i ważności. Dodatkowo opatrzono
  je faksymile podpisu osoby nadzorującej oraz suchą, tłoczoną pieczęciom gminną.
  Rewersy zawierają zaś tylko napisy stwierdzające, że bez pieczęci walory te są
  nieważne, bo liczono się już wtedy z możliwością pojawienia się fałszerstw.

  Pozostała więc nam dzisiaj ciekawa pamiątka z jakże trudnych lat wojennych, w
  których mieszkańcy Kochłowic jakoś przecież musieli sobie radzić.
 • broneknotgeld 16.10.03, 17:14
  Nasza historia.

  Ujrzałyśmy światło dzienne w sierpniu 1914 roku, na terenie całych ówczesnych
  Niemiec, a w tym również w pruskiej prowincji Śląsk podzielonej wtedy na trzy
  rejencje: opolską, wrocławską i legnicką.
  Tragiczny to był okres, bo akurat wybuchła I wojna światowa i mocarstwa
  europejskie zwarły się z sobą w stalowym uścisku, brocząc obficie krwią swych
  obywateli. Poza liniami frontu toczyło się jednak życie, na którym fatum wojny
  odcisnęło też wyraźnie swoje piętno. Już w sierpniu 1914 roku w całych
  Niemczech szybko poznikały z obiegu monety srebrne i złote o nominałach od ½ do
  20 marek. Złoto starało się ściągnąć z rynku państwo, tworząc rezerwy z
  przeznaczeniem na zakup materiałów strategicznych. Wszelki pieniądz kruszcowy
  pochowała też stopniowo ludność na „czarną godzinę”, a tymczasem trzeba
  przecież było dokonywać codziennych zakupów, do realizacji których pieniądz o
  określonych nominałach był niezbędny.
  W takim to niespokojnym czasie my, banknoty zastępcze zwane notgeldami,
  wprowadzone zostałyśmy do obiegu na rynku wewnętrznym, by jakoś prowizorycznie
  zaradzić zaistniałym trudnościom. Naszymi wystawcami były najczęściej władze
  samorządowe, ale również większe zakłady pracy i spółdzielnie. Nie było to w
  pełni legalne, jednak z konieczności tolerowane przez państwo. Miałyśmy pełnić
  swoje funkcje płatnicze tylko na określonym, niewielkim terenie (gmina, miasto,
  powiat) i w stosunkowo krótkim czasie, po którym emitent zobowiązany był nas
  wykupić. Choć przyjmowane byłyśmy przez ludność na zasadzie dobrowolności
  (prawdę powiedziawszy dość niechętnie), to jednak w sytuacji gdy nie było
  pieniądza kruszcowego o najpotrzebniejszych nominałach, starałyśmy się jak
  najlepiej spełniać nasze zadania. Ułatwiałyśmy w ten sposób życie cywilnej
  ludności w pierwszych miesiącach wojny.
  Gdy z końcem 1914 roku wprowadzono do obiegu duże ilości niskonominałowego,
  oficjalnego pieniądza papierowego praktycznie znikłyśmy z portfeli mieszkańców
  Niemiec, podobno bez prawa powrotu. Stało się jednak inaczej, bo wojna ciągle
  trwała i wyniszczała narody. W 1916 roku okazało się, że Niemcy nie były
  przygotowane do długotrwałych walk na frontach. Gospodarka państwa
  ukierunkowana na zbrojenia zaczęła wyraźnie niedomagać w sferze cywilnej i w
  efekcie znowu okazałyśmy się niezbędne.
  Tym razem władze terenowe i szereg przedsiębiorstw wprowadziły do obiegu wiele
  bardzo różnorodnego pieniądza zastępczego w postaci notgeldów monetarnych i
  papierowych. Nie konkurowałyśmy jednak już wtedy z banknotami państwowymi,
  stałyśmy się drobnym pieniądzem zdawkowym, nominowanym w fenigach, bo tych
  zaczęło na rynku lokalnym bardzo brakować. Takie drobne monety bito wcześniej w
  brązie i niklu, teraz już deficytowych materiałach strategicznych.
  Ta rola przypadła więc nam aż do samego końca wojny. Kres frontowych zmagań nie
  oznaczał jednak końca naszej misji. Wręcz przeciwnie, stałyśmy się jeszcze
  bardziej potrzebne. Koniec wojny to przecież w Niemczech początek rewolucji i
  pogłębienie się trudności gospodarczych w związku ze stratami wojennymi,
  kryzysem wewnętrznym, ubytkami terytorialnymi i koniecznością wypłacenia
  ogromnych reparacji wojennych.
  W tej sytuacji Bank Rzeszy wręcz zachęcał do emisji lokalnego pieniądza, co też
  stało się faktem. Po raz kolejny uzupełniałyśmy więc wydatnie lokalny rynek
  finansowy, teraz już bez ograniczeń nominałowych (od fenigów po marki), bo
  przecież wojna i niepewna sytuacja doprowadziły do wyraźnego skoku inflacyjnego
  marki niemieckiej. Wydawało się jednak, że stopniowo wszystko się unormuje,
  czego widocznym objawem był fakt, iż już w 1920 roku nasza rola autentycznego
  lokalnego pieniądza traciła na znaczeniu
  W międzyczasie zyskałyśmy jednak szeroką popularność jako walory
  kolekcjonerskie. Szybko rosło grono zbieraczy w całym państwie, co emitenci
  również starali się wykorzystać. Władze samorządowe w latach 1920-1922 całymi
  seriami wydawały pięknie opracowane graficznie notgeldy z widokami okolicy,
  zabytkami, motywami historycznymi i innymi. Prezentowano nas zbieraczom z jak
  najlepszej strony, aby wzbudzić w nich chęć włączenia tych walorów do zbiorów,
  a zarazem wywołać pożądany efekt reklamowy. Najważniejsze było jednak to, że
  tym sposobem miasta i gminy pozyskiwały dodatkowe środki, dzięki którym mogły
  lepiej służyć lokalnej społeczności.
  My, pieniądze zastępcze, miałyśmy w tym znaczący udział i do dzisiaj jesteśmy
  dumne z tego, że nie zawiodłyśmy również w tych trudnych, powojennych czasach
  które w nieodległej przyszłości miały stać się jeszcze cięższe. Już w 1922 roku
  wyraźnie przyspieszyła inflacja marki niemieckiej, by w następnym roku przejść
  w fazę hiperinflacji. Szaleńcze tempo deprecjacji pieniądza dotkliwie dało się
  we znaki ludności żyjącej z pracy najemnej i drobnym przedsiębiorcom. Była to
  dla nich ekonomiczna ruina, bo przecież w listopadzie 1923 roku, gdy marka
  osiągnęła dno inflacji, jeden ówczesny dolar amerykanski wart był 4 200 000 000
  000 marek.
  W okresie hiperinflacji również notgeldy odegrały poważną rolę, bo starano się
  tymi emisjami nasycić rynek stale tracącym na wartości pieniądzem. Nominały
  tysięcy marek szybko zastąpiły miliony, te z kolei miliardy, a potem nawet
  biliony. Wszystko to działo się w fatalnym roku 1923, aż w końcu doszło do
  przeprowadzenia radykalnej reformy walutowej. W ostatnim momencie pojawiły się
  jeszcze „twarde” notgeldy nominowane w złotych fenigach i markach oraz
  niemieckie bony dolarowe. Kres naszemu istnieniu jako pieniądza zastępczego
  położył dopiero szczęśliwy finał reformy marki niemieckiej w 1924 roku.
  Przestałyśmy więc ostatecznie pełnić funkcje pieniądza obiegowego, zadowalając
  się już tylko rolą poszukiwanych przez liczne rzesze zbieraczy walorów
  kolekcjonerskich.
  Na Śląsku nasza historia toczyła się podobnie jak w całych Niemczech, choć
  warto podkreślić, że ta prowincja pruska zajęła zaszczytne III miejsce
  wśród „landów” niemieckich, plasując się po Bawarii i Nadrenii pod względem
  różnorodności naszych emisji. W każdej z trzech rejencji pojawiłyśmy się
  licznie, choć nasze emisje miały tam specyficzny charakter. W rejencji
  legnickiej najciekawiej prezentowały się edycje Zielonej Góry, jako że miasto
  to słynęło ze swych sadów i winnic oraz produkowanego tu wina. Poza tym trzeba
  tu też wspomnieć o notgeldach z terenu Dolnych Łużyc, gdyż ten region połączony
  był administracyjnie ze Śląskiem.
  W rejencji wrocławskiej bardzo wiele nas ukazało się w samej stolicy Śląska,
  ale i tutaj prym wiodło inne miasto. To Wałbrzych okazał się właściwie stolicą
  śląskich notgeldów. Skoncentrował się tu przemysł wydobywczy i inny, wiec siłą
  rzeczy zapotrzebowanie na tego typu pieniądz było duże, a i magistrat starał
  się maksymalnie korzystać z takiego źródła zasilenia samorządowej kasy.
  Najciekawiej jednak nasze losy potoczyły się na terenie rejencji opolskiej. Tu
  właśnie wystąpiła największa różnorodność emitentów, a wpływ na to miał
  rozwinięty okręg przemysłowy. Tak ogromne skupisko kopalń, hut i innych
  zakładów z liczną rzeszą pracowników nie mogło obejść się bez odpowiedniej
  ilości środków pieniężnych. Gdy więc dostęp do państwowej waluty był
  utrudniony, walory zastępcze okazały się wręcz niezbędne. Byłyśmy więc tutaj
  przez cały ten trudny czas. Po wojnie, z końcem 1919 roku mogłyśmy się już
  oficjalnie nazywać notgeldami górnośląskimi, bo przecież wtedy przekształcono
  dotychczasową rejencję w prowincję Górny Śląsk w ramach Prus. Czekały nas
  jednak dalsze zawirowania polityczne, w których brałyśmy aktywny udział. Przed
  nami był przecież Plebiscyt, który zadecydować miał o przynależności państwowej
  spornego obszaru górnośląskiego. To nasze strony (awersy i rewersy) służyły
  szeroko pojmowanej propagandzie plebiscytowej
 • broneknotgeld 16.10.03, 17:17
  Pieniądz zastępczy Lipin.

  Lipiny z początkiem XX wieku miały status samodzielnej gminy wiejskiej,
  wchodzącej w skład ówczesnego powiatu bytomskiego. Oczywiście licząc już wtedy
  ponad 18 tysięcy mieszkańców mogły konkurować z niejednym miasteczkiem. Szybki
  wzrost liczby ludności Lipin związany był z intensywnie rozwijającym się tu w
  XIX wieku górnictwem oraz hutnictwem.
  W momencie wybuchu I wojny światowej w całych ówczesnych Niemczech odczuwany
  był dotkliwy brak pieniądza monetarnego o nominałach od 1/2 do 20 marek. Monety
  złote i srebrne praktycznie znikły z obiegu, a przecież były niezbędne przy
  codziennych zakupach. Aby jakoś zaradzić zaistniałym trudnościom władze
  samorządowe często wydawały własne bony pieniężne, które na danym terenie i w
  stosunkowo krótkim czasie zastępowały bilon kruszcowy. Lipiny, gdzie większość
  mieszkańców utrzymywała się z pracy w przemyśle, również poszły tym śladem.
  Zarząd gminy w sierpniu 1914 roku wprowadził do obiegu własny pieniądz
  zastępczy w postaci bonów o nominałach 1/2, 1, 2 i 5 marek. Wykonano je na
  białych kartonikach. Na jednej ze stron takiego waloru drukowano nominał i
  numerację, a na odwrocie umieszczano pieczęć gminną i dwa podpisy (zapewne
  naczelnika i skarbnika gminy). Umieszczona na pieczęci data 1879 nawiązuje do
  roku w którym miejscowość uzyskała samodzielność administracyjną, poprzez
  wyodrębnienie jej z gminy Chropaczów. Lipińskie bony już jesienią 1914 roku
  zostały wykupione, lub ściągnięte z obiegu. Dokonano potem ich unieważnienia
  poprzez przekreślenie ich awersów i rewersów po przekątnej.
  Do kolejnej emisji notgeldów doszło dopiero w 1917 roku, gdy społeczeństwo
  Niemiec bardzo dotkliwie już odczuwało skutki prowadzonej wojny. W tym czasie
  właśnie zjawisko emisji różnorodnych pieniędzy zastępczych ponownie rozkwitło
  na dobre. Zarząd Lipin wprowadził wtedy do obiegu bon o nominale 50 fenigów, co
  podobnie jak wcześniejsza edycja miało na celu ułatwienie mieszkańcom
  realizację drobnych zakupów.
  Zapewne w tym samym czasie pojawiły się tu też notgeldy prywatne. Wystawcami
  bonów o nominałach 25 i 50 fenigów były firmy handlowe (sklepy) Maxa Finke i
  Maxa Kowalskiego. Podobnie jak w przypadku pieniędzy gminnych, posłużono się tu
  kartonikami z nominałem i podpisem na jednej stronie oraz pieczęcią firmową na
  odwrocie.
  Choć zastępcze banknoty i bony były w naszym regionie czymś powszechnym w całej
  dekadzie 1914-1924, to jednak w samych Lipinach już później do takich edycji
  nie dochodziło.


 • broneknotgeld 16.10.03, 17:19
  Banknoty zastępcze Mikołowa 1914-1921.

  Z początkiem XX wieku Mikołów był gminą miejską wchodząca w skład powiatu
  pszczyńskiego. Miasto liczyło ponad 8000 mieszkańców. Rozwijał się tu przemysł,
  rzemiosło, handel i rolnictwo.
  W momencie wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914 roku, podobnie jak w
  innych miastach na terenie Niemiec dotkliwie był tu odczuwany niedobór
  pieniądza kruszcowego w obiegu. Monety złote i srebrne ludność pochowała „na
  czarną godzinę”. Państwo zaś zawiesiło wymienialność marki na złoto i wszelkimi
  sposobami starało się ściągnąć ten kruszec z obiegu. Stworzyło to wiele
  problemów przy normalnych zakupach, a przecież wzrósł wtedy popyt na artykuły
  spożywcze.
  Aby jakoś zaradzić zaistniałym trudnościom władze samorządowe, różne
  instytucje, jak też prywatni przedsiębiorcy wydali własne, zastępcze środki
  pieniężne w postaci bonów, choć nie było to w pełni legalne. W Mikołowie emisje
  lokalnych środków pieniężnych zainicjowała miejscowa Kasa Oszczędnościowo-
  Pożyczkowa, która prawdopodobnie już w sierpniu 1914 roku wprowadziła do obiegu
  walory pieniężne o nominałach 50 fenigów i 1 marki. Wydrukowano je na
  ciemnoszarym kartonie określając nominał, miejscowość i rok emisji na stronie
  głównej. Odwrotna strona zawierała pieczęć identyfikującą właściwego emitenta,
  z dołączonym napisem określającym gwarancje ważności tych środków pieniężnych
  oraz z dwoma odręcznymi podpisami. Wielkość emisji nie była duża i większość z
  tych bonów została z całą pewnością jeszcze w 1914 roku wykupiona przez kasę za
  państwowe środki płatnicze, co musiało być zagwarantowane. Trudno sprecyzować
  szczegóły dotyczące tych bonów, tym bardziej, że są to dzisiaj walory bardzo
  rzadko spotykane na naszym rynku kolekcjonerskim, choć poszukiwane przez wielu
  zbieraczy.
  Następne pieniądze zastępcze pojawiły się w Mikołowie dopiero w 1917 roku, a
  ich wystawcą był już magistrat. Od tego zresztą momentu władze samorządowe
  wielokrotnie emitowały takie właśnie walory, ograniczając się jednak do
  najbardziej przydatnych, niskich nominałów 25 i 50 fenigów. Pierwsza edycja
  miejska nastąpiła 15.I.1917 roku, z określeniem daty ważności do 31.IV.1917 r.
  Kolejne już notgeldy o takich nominałach miały datę emisji 10.VI.1917 r. Tym
  razem nie określono już na nich daty ważności. Zapewne więc pomocą służyła tu
  prasa lokalna, gdzie określano termin i warunki wykupu. Trzecia już edycja
  magistratu Mikołowa nastąpiła 25.VII.1918 roku. Tym razem notgeldy zostały
  wykonane na miejscu. Te walory miały zresztą kilka odmian, nieistotnych dla ich
  użytkowników, ale ważnych dla zbieraczy, którzy już wtedy dość licznie się
  pojawili. I tym razem nie określono na bonach terminu ważności, posiłkując się
  zapewne zamieszczeniem w prasie odpowiedniego anonsu, w terminie w którym ta
  sprawa była już pilna.
  Niemiecki katalog notgeldów śląskich autorstwa H. Meyera wyszczególnia też
  emisję z datą 15.XII.1918 roku, jednak osobiście w trakcie mych
  kolekcjonerskich poszukiwań z takimi walorami się nie zetknąłem. Sam autor
  katalogu określa je zresztą jako unikatowe.
  Najczęściej dziś spotykanymi banknotami zastępczymi Mikołowa są walory emisji
  dwujęzycznej z 1921 roku. Wydano je dla upamiętnienia plebiscytu na Górnym
  Śląsku, który zresztą w tej miejscowości wypadł niekorzystnie dla strony
  polskiej, choć większość mieszkańców było Polakami. Taki wynik był właściwie
  dużym zaskoczeniem, ale zdecydowały tu głosy dość sporej liczby emigrantów.
  Same walory miały już znacznie ciekawszą szatę graficzną, z napisami w języku
  polskim i niemieckim. Na stronie polskojęzycznej znajduje się ilustracja
  starego kościoła św. Wojciecha (dziś Matki Boskiej Śnieżnej). Na stronie
  niemieckojęzycznej zaprezentowano nowy kościół św. Wojciecha. Oczywiście i tym
  razem kasa miejska gwarantowała wykup tych walorów, jednak trzeba tu podkreślić
  wyraźnie odmienny charakter tej emisji. W tym czasie nie było akurat specjalnej
  potrzeby wprowadzania na lokalny rynek specjalnych środków pieniężnych.
  Zaważyły tu więc względy propagandowe, reklamowe i właściwie chęć pozyskania
  dodatkowych środków pieniężnych do kasy miejskiej. Walory te mieszkańcy
  zachowali sobie po prostu na pamiątkę, no i w dużej mierze trafiły do zbiorów
  kolekcjonerskich, ulegając tym samym rozproszeniu po całych Niemczech.
  Chcąc przedstawić Czytelnikom tematykę mikołowskich notgeldów, mogę zrobić to
  tylko fragmentarycznie. Moje własne zbiory są niepełne i nie mam dostępu do
  tekstów źródłowych. Jestem przekonany jednak, że sam temat wart jest bliższego
  zainteresowania historyków, którzy opracowaliby go całościowo.
 • broneknotgeld 16.10.03, 17:22
  Papierowy pieniądz zastępczy gminy Bielszowice 1914-1922.

  Bielszowice w omawianym okresie były gminą wchodzącą w skład powiatu Zabrze (
  Hindenburg ) , a obecnie stanowią dzielnicę Rudy Śląskiej.
  Pierwsza edycja pieniądza zastępczego tej gminy nastąpiła już w sierpniu 1914
  roku. Wydrukowano wtedy kartonowe notgeldy o nominałach ½, 1, 2, 5 marek.
  Nieprzypadkowo wybrano właśnie te wielkości, bo bony te zastąpić miały
  znikające szybko z obiegu monety srebrne. Pieniądze te ważne były do końca 1914
  roku i gmina gwarantowała ich wykup po tym terminie za pomocą państwowych
  środków płatniczych. Istniało wiele drobnych odmian tych walorów z uwagi na
  zastosowanie różnych odcieni kolorowego papieru, kroju czcionki drukarskiej i
  innych pomniejszych szczegółów. Najciekawszą odmianę stanowią kartoniki
  zaopatrzone pieczęcią gminną z napisem „Gemainde Bielschowitz- Kr. Hindenburg
  O/S”. Prawdopodobnie jest to efekt rozwijającego się już w czasie wojny
  zbieractwa tych walorów. W kasie gminnej musiał pozostać pewien zapas
  niewykorzystanych odcinków, które po zmianie nazwy powiatu Zabrze na Hindenburg
  zaopatrzono nową pieczęcią i rozprowadzono odpłatnie wśród kolekcjonerów. Nie
  można jednak wykluczyć ponownego wprowadzenia do obiegu tego pieniądza (może w
  1916 roku), co w przypadku innych gmin sporadycznie się zdarzało.

  Do kolejnej emisji usprawniającej obieg pieniądza na terenie Bielszowic doszło
  dopiero z początkiem 1917 roku. Puszczono wtedy w obieg dwa bony drukowane
  jednostronnie, o nominałach 25 i 50 fenigów, z datą ważności do 31.12.1917 r.
  Wielkość tej edycji była chyba niewystarczająca, bo już w połowie 1917 r
  gmina zdecydowała się wystawić kolejne walory o tych samych nominałach, jednak
  o zdecydowanie większym nakładzie i z datą ważności do końca 1918 roku. Te
  walory miały odmienną szatę graficzną od wcześniejszych i drukowane były już
  dwustronnie. Oczywiście kasa gminna gwarantowała wykup również tego
  niskonominałowego pieniądza, jednak w praktyce stosowano pewne utrudnienia.
  Zapewne wzorem innych emitentów wymieniano je na państwowe pieniądze, jeśli
  dostarczono do kasy większą ilość odcinków na pewną określoną kwotę ( 5, 10, 20
  marek ).
  Bezpośrednio po wojnie na terenie miejscowości był w obiegu pieniądz zastępczy
  wystawiony zbiorowo przez miasta i powiaty Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
  gdzie wśród emitentów wymieniono również powiat Hindenburg. Same Bielszowice na
  wydanie własnego pieniądza zastępczego zdecydowała się ponownie dopiero w
  okresie kampanii plebiscytowej mającej zadecydować o podziale Górnego Śląska.
  Oczywiście pieniądz tego typu służył głównie agitacji proniemieckiej. Emisja
  bielszowicka obejmowała w tym przypadku trzy nominały; ½, 1, 2 marki, różniące
  się też kolorystycznie ( odpowiednio w kolorze żółtym, czerwonym i zielonym ).
  Na każdym z tych notgeldów przedstawiono na awersie charakterystyczne budynki
  (część z nich istnieje po dzień dzisiejszy ), a na rewersie mapkę obszaru
  plebiscytowego. Agitacja za Niemcami na terenie tej gminy okazała się
  nieskuteczna, czego można się było spodziewać, bo przecież większość
  mieszkańców było Polakami i oddano zdecydowanie więcej głosów za Polską. Te
  bielszowickie notgeldy są właściwie jedyną tego typu pamiątką plebiscytową
  wystawioną na obszarze wchodzące dzisiaj w skład miasta Ruda Śląska.
  Podobny charakter miała ostatnia emisja samorządowych pieniędzy zastępczych.
  Znacząca rola Bielszowic w historii III powstania śląskiego pośrednio
  zaowocowała wydaniem w dniu 29.VII.1921 r. serii bonów upamiętniających
  właśnie ten czyn zbrojny polskiej ludności Górnego Śląska. Wydane zostały wtedy
  cztery nominały; 25, 50 fenigów, 1, 2 marki. Awersy tych walorów są identyczne
  i przedstawiają powstańca na tle płonących kopalń i hut, symbolizujących Górny
  Śląsk. Poszczególne rewersy natomiast przedstawiają:
  25 fenigów – odezwę W. Korfantego do powstańców
  50 fenigów – Komendę Placu w Bielszowicach
  1 marka - pochód Polaków po zwycięstwie
  2 marki - rozdzielenie walczących stron przez wojska aliantów.
  Napisy na tych notgeldach są już dwujęzyczne, a pieniądz ten ważny był do 1
  października 1922 roku, choć oficjalne przyłączenie gminy do państwa polskiego
  nastąpiło wcześniej.
  Dwie ostatnie serie tej gminy tylko częściowo pełniły rolę pieniądza, gdyż
  przeważała w tym przypadku ich rola propagandowa, pamiątkowa, jak też
  kolekcjonerska. Duże nakłady tych emisji zadecydowały
  o tym że dzisiaj właśnie te walory najłatwiej można pozyskać do zbioru.
  Na tym działalność emisyjna się zakończyła. Zastępcze banknoty inflacyjne już
  się tam nie mogły ukazać z uwagi na zmianę przynależności państwowej.

 • broneknotgeld 16.10.03, 17:25
  Banknoty zastępcze Opola.

  W Opolu, stolicy rejencji o tej samej nazwie, w sierpniu 1914 roku nie ukazały
  się żadne banknoty zastępcze mające na celu usprawnienie drobnych rozliczeń
  pieniężnych, w sytuacji zaniku w obiegu monet kruszcowych. Nie wydaje się
  jednak aby brak określonych nominałów był tu mniej dotkliwy. Charakterystyczne
  jest to, że podobnie było we Wrocławiu i Legnicy. Miasta te z racji pełnienia
  swych stołecznych funkcji (siedziby władz rejencji), a co za tym idzie zarazem
  większych wpływów władzy państwowej, zapewne wtedy po prostu nie mogły się
  zdobyć na emisje pieniądza zastępczego. Przecież nie było to tak całkiem
  legalne, a wszelkie zarządzenia prezydentów rejencji początkowo skierowane były
  na ograniczenie tego zjawiska, a przynajmniej daleko idącą kontrolę emisji
  notgeldów.
  Sytuacja zmieniła się w 1917 roku, gdy trudności gospodarcze Niemiec bardzo się
  nasiliły w związku z wojną, do czego państwo to okazało się nieprzygotowane.
  Prawdopodobnie z początkiem tego roku magistrat Opola wprowadził do obiegu
  niskonominałowe bony 10 i 50 fenigów, na których określono datę ważności do
  30.VI.1917 r. Awersy tych walorów zawierały czarny nadruk z określeniem
  nominału, emitenta i daty ważności, a elementem kolorowego poddruku jest
  pieczęć magistracka. Na odwrocie widnieje również pieczęć magistratu, bez
  jakiegokolwiek podpisu, czy numeracji. Nominały te okazały się na tyle
  przydatne, że później jeszcze dwukrotnie wprowadzono do obiegu kolejne walory,
  nie precyzując jednak na nich żadnej daty.
  Druga emisja była znacznie ciekawsza w sensie graficznym. Nominał 10 fenigów
  wydano na kartoniku przedstawiając na awersie ratusz miejski. Nadruk tekstowy
  jest czarny, a poddruk w kolorze brązowym. Natomiast wyższy nominał też posiada
  czarny nadruk napisowy, lecz niebieski poddruk przedstawiający opolski zamek
  piastowski w pełnej krasie (dzisiaj pozostała z niego już tylko wieża). Sam
  walor wykonano na białym papierze ze znakami wodnymi. Rewersy notgeldów
  zawierają tylko pieczęć miejską (stosowano tu fioletowy, niebieski lub czarny
  tusz).
  Kolejna, trzecia emisja jest już z dwustronnym nadrukiem. Dziesięciofenigówkę
  cechuje żółta tonacja z czarnym nadrukiem tekstu na awersie i przedstawieniem
  miejskiego ratusza na rewersie. Natomiast pięćdziesięciofenigówka ma awers w
  kolorze niebieskim, a rewers zielonym (zaprezentowano tu też ratusz w
  identycznym ujęciu). Początkowo walory te były numerowane, choć szybko tego
  zaniechano. Prawdopodobnie spowodowane to było chęcią zaoszczędzenia na
  kosztach produkcji tych bonów.
  Może na tym zakończyłaby się działalność emisyjna opolskiego magistratu, jednak
  wyraźna inflacja marki niemieckiej w roku 1923 weszła w fazę hiperinflacji i to
  wymusiło na władzach samorządowych kolejne edycje.
  Początkowo posłużono się notgeldami o nominale 10 fenigów z trzeciego wydania,
  które zostały wykupione wcześniej przez kasę miejską, lub stanowiły rezerwę
  kasową. Wystarczyło opatrzyć je nadrukami określającymi trzy najbardziej
  potrzebne w danym czasie nominały: 500 tys, 1 mln, 2 miliony marek.
  Niezależnie od tego doraźnego sposobu wydano z datą 22.08.1923 r właśnie te
  trzy nominały w postaci odrębnej serii banknotów inflacyjnych. Ich awersy
  miały tylko czarne tekstowe nadruki z giloszowym, kolorowym poddrukiem, a
  rewersy zawierały jedynie określenie nominału w ozdobnej ramce.
  Z uwagi na galopującą inflację i te walory szybko okazały się praktycznie
  nieprzydatne, więc jesienią wprowadzono nowe. Tym razem były to nominały: 10,
  50, 100 miliardów marek z datą emisji 26.X.1923 r. Ich siła nabywcza nie była
  jednak zbyt duża, zwłaszcza, że dno deprecjacji waluty niemieckiej nastąpiło
  już w następnym miesiącu, gdy za jednego dolara USA płacono około 4 200 000 000
  000 marek.
  Innych walorów zastępczych magistrat Opola już nie wydawał, licząc na efekty
  wprowadzanej w życie reformy walutowej. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy
  Opola nie mieli okazji zetknąć się też z innymi walorami tego typu. Przede
  wszystkim w powszechnym użyciu były notgeldy powiatowe. Opolski Urząd Powiatowy
  wprowadził do obiegu jedną serię inflacyjna o nominałach 500 tys, 1 i 2 miliony
  marek z datą edycji 15.VIII.1923 r oraz datą ważności do 15.IX.1923 r.
  Podobnie też postąpiły opolskie cementownie z których chyba każda wydała własne
  banknoty inflacyjne.

 • broneknotgeld 16.10.03, 17:27
  Radlin 1914 – banknoty zastępcze Rybnickiego Gwarectwa Węglowego.

  W momencie wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914 roku, raptownie poznikały
  z obiegu na terenie Niemiec monety kruszcowe, bite w złocie i srebrze.
  Stanowiło to niebywałe utrudnienie dla ludności przy codziennych zakupach, tym
  bardziej, że mieszkańcy strefy przygranicznej skłonni byli robić zapasy
  niektórych produktów spożywczych.
  Władze samorządowe miast i gmin wprowadziły wtedy do obiegu tymczasowe banknoty
  zastępcze o nominałach odpowiadającym tak potrzebnym monetom. Walory te miały
  krótki czas obiegu i niewielki zasięg terytorialny. W regionach przemysłowych,
  w tym na Górnym Śląsku, również prywatni przedsiębiorcy wydawali pieniądze
  zastępcze, którymi zmuszone właściwie koniecznością załogi tych przedsiębiorstw
  musiały się przez pewien czas posługiwać. Realizację tych pieniędzy ułatwiała
  często sieć zakładowych lub powiązanych kapitałowo sklepów i innych punktów
  usługowych.
  Rybnickie Gwarectwo Węglowe z dniem 15.VIII.1914 r wydało taki właśnie pieniądz
  zastępczy, w postaci bonów o nominałach 1 i 5 marek. Wykonano je
  prowizorycznie, opatrując jednostronnym nadrukiem określającym nominał,
  właściwego emitenta i datę edycji. Jako zabezpieczenie zastosowano numerację,
  faksymile dwóch podpisów i pieczęć firmową. Niższy nominał wykonano na białym
  kartoniku, natomiast znacznie ciekawiej prezentuje się walor pięciomarkowy.
  Drukowano go na odwrocie niepotrzebnych już papierów wartościowych firmy, z
  okresu gdy tworzona to gwarectwo (1903 r). Był to więc bon bardzo dobrze
  zabezpieczony przed możliwością fałszerstwa, ponieważ zastosowany papier miał
  również znaki wodne.
  Pieniądze Rybnickiego Gwarectwa Węglowego miały bardzo krótki żywot, ponieważ
  już we wrześniu zaczęto je wycofywać z obiegu, umieszczając na nich drogą
  perforacji datę utraty ważności 05.09.1914. Większość spotykanych po dzień
  dzisiejszy na rynku kolekcjonerskim bonów, to właśnie walory unieważnione.
  Widocznie zachowano je w kasie przedsiębiorstwa, a część ich dotarła potem do
  zbieraczy, którzy zainteresowali się tym tematem jeszcze w czasie trwania
  działań wojennych, choć prawdziwy rozkwit kolekcjonerstwa pieniądza zastępczego
  nastąpił bezpośrednio po I wojnie światowej.
  Trzymając zaś dzisiaj w ręku taki ciekawy walor warto mieć świadomość tego, że
  jest to specyficzna pamiątka po jednej z górnośląskich fortun, bardzo ściśle
  związanej z historią naszego przemysłu, choć nie mającej rodowodu ziemiańskiego.
  Rybnickie Gwarectwo Węglowe z dyrekcją umieszczoną w Radlinie (Emmagrube)
  założył Fryderyk Friedlaender. Fortuna tego potentata przemysłowego o żydowskim
  pochodzeniu, sięga okresu wojen napoleońskich, gdy jego dziad dorabiał się na
  handlu. Pozyskiwane tą drogą środki pieniężne lokował w założonym przez siebie
  banku (w Bytomiu) oraz w rozwijającym się akurat przemyśle hutniczym i
  górniczym. Ojciec Fryderyka kontynuował te inwestycje, a dodatkowo zajął się
  hurtowym handlem węglem, stając się w tej dziedzinie potentatem na skalę całych
  Prus. Choć miał w tym też poważnych konkurentów, to jednak dzierżył w handlu
  węglem pierwsze miejsce. Kontynuował tę działalność jego syn, rozszerzając
  swoje inwestycje również na przemysł chemicznej przeróbki węgla. Zaś zakup dóbr
  ziemskich i przejście na chrześcijaństwo umożliwiły mu uzyskanie tytułu barona
  w 1906 roku. Fryderyk zmarł jednak jeszcze przed końcem wojny, a cały majątek
  odziedziczyła wtedy jego córka. Podział Górnego Śląska między Polskę i Niemcy
  nadwyrężył fortunę Friedlaenderów, choć filie ich przedsiębiorstw działały
  nadal po obydwu stronach granicy. Dojście nazistów do władzy w Niemczech
  przyniosło katastrofę, gdyż ich firmy upaństwowiono jako majątek pożydowski.
  Rychła okupacja Polski dopełniła reszty, bo i tu III Rzesza automatycznie
  przejęła ich przedsiębiorstwa, kładąc tym samym kres ich fortunie w Europie.


 • broneknotgeld 16.10.03, 17:29
  Banknoty zastępcze Tarnowskich Gór.

  Gdy w sierpniu 1914 roku, bezpośrednio po wybuchu I wojny światowej, w całych
  Niemczech szybko poznikały z obiegu monety kruszcowe, władze samorządowe wydały
  dla potrzeb lokalnego rynku krótkoterminowe bony pieniężne. Podobnie postąpiły
  większe zakłady przemysłowe, dzięki czemu jakoś zaradzono zaistniałym
  trudnościom, ułatwiając ludności realizację codziennych zakupów. Pieniądze tego
  typu pojawiały się masowo w całej dekadzie 1914 – 1924. definitywny kres temu
  zjawisku położyła dopiero reforma marki niemieckiej w 1924 roku.
  Na terenie miasta Tarnowskie Góry i powiatu tarnogórskiego również wielokrotnie
  pojawiał się w tym czasie pieniądz zastępczy w postaci bonów zwanych
  notgeldami. Prym w emisjach tego typu wiódł magistrat, ale w tyle nie
  pozostawały też gminy oraz lokalni przedsiębiorcy.
  Już w 1914 roku magistrat wprowadził do obiegu bon o nominale 1 marki.
  Prawdopodobnie ta pierwsza emisja została nieomal w całości wykupiona i
  fizycznie zniszczona. Do kolejnej edycji miejskich walorów pieniężnych doszło
  dopiero w 1917 roku. Tym razem były to niskie nominały 10, 25, 50 fenigów.
  Początkowo drukowano je na kolorowym płótnie introligatorskim, a później na
  kolorowych kartonikach. Na rynku kolekcjonerskim spotyka się dziś odmiany tych
  walorów, co pozwala przypuszczać, że sukcesywnie wprowadzano je do obiegu
  przynajmniej do końca 1918 roku, zastępując stare emisje nowymi. Możliwe, że
  część tych walorów była w obiegu na rynku lokalnym jeszcze bezpośrednio po
  wojnie, choć wtedy na terenie miasta i powiatu funkcjonowały pieniądze
  wyemitowane specjalnie dla potrzeb Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
  Najczęściej spotykanymi dziś notgeldami Tarnowskich Gór jest niskonominałowa
  seria z 1921 roku. Serie z tego okresu miały cechy propagandowe i reklamowe.
  Ich znaczenie dla lokalnego obiegu pieniądza było niewielkie, ale pozwoliło na
  podreperowanie finansów kasy miejskiej, gdyż ludność trzymała je na pamiątkę,
  no i trafiały też do bardzo licznej już wtedy rzeszy kolekcjonerów tych
  walorów. Na tym zakończyła się działalność emisyjna magistratu. Z uwagi na
  zmianę przynależności państwowej, na tym terenie nie ukazały się już walory
  okresu hiperinflacji marki niemieckiej. W samym mieście jednak nie tylko
  samorząd emitował własny pieniądz lokalny. W latach 1920 – 1921 uczyniły to też
  firmy Alfreda Adolpha, Hermanna Mitschkowskiego, Związek Spożywców i Związek
  Oszczędnościowo-Kredytowy.
  Podobnie też gminy powiaty tarnogórskiego, takie jak: Radzionków, Świerklaniec,
  Kozłowa Góra i Mikulczyce mogą dziś pochwalić się tym, że w czasie I wojny
  światowej emitowały własne pieniądze zastępcze w postaci bonów.
  Temat pieniądza lokalnego wart jest dziś szczególnej uwagi specjalistów i
  szerokiej popularyzacji. Te walory wiele nam przecież mówią o całym
  dziesięcioleciu naszego regionu, są wręcz namacalnym świadectwem tych dziejów.


 • broneknotgeld 16.10.03, 17:30
  Pamiątkowe banknoty zastępcze Ujazdu 1923 r.

  Ujazd, niewielka miejscowość górnośląska, o bogatej historii sięgającej XII
  wieku, uzyskała prawa miejskie z nadania biskupa wrocławskiego już w 1223 roku.
  Miasto to było długo własnością prywatną, początkowo biskupów wrocławskich,
  później książąt opolskich, z kolei rodów Kochcickich i Wilczków, a od 1837 roku
  książąt Hohenloe-Oehringen. Budowa Kanału Kłodnickiego w 1788 roku przyczyniła
  się do ożywienia miasta i pewnego wzrostu liczby ludności.
  Bezpośrednio przed I wojną światową Ujazd miał status gminy miejskiej powiatu
  strzeleckiego i liczył nieco ponad 2000 mieszkańców, z bardzo dużą przewagą
  ludności niemieckiej, co znalazło też odzwierciedlenie w wynikach plebiscytu z
  20.III.1921 roku. W III powstaniu śląskim Ujazd został szybko zajęty przez
  powstańców i zaciekle broniony, jako ważny punkt strzegący dostępu do okręgu
  przemysłowego.
  W mieście tym od początku wojny, aż po 1923 rok nie ukazywały się żadne
  pieniądze zastępcze typu papierowych notgeldów. Jednak rocznicę 700-lecia
  nadania praw miejskich władze samorządowe starały się uczcić jakoś szczególnie
  i z tej właśnie okazji doszło do emisji bonów o nietypowym nominale 700 marek.
  Sam nominał służył podkreśleniu tak ważnej rocznicy. Warto jednak pamiętać o
  tym, że walory te praktycznie nie pełniły roli rzeczywistego pieniądza, będąc
  głównie swoistą pamiątką skierowaną do mieszkańców oraz licznej rzeszy
  kolekcjonerów w całych Niemczech. Magistrat zyskiwał dzięki temu pewne środki
  pieniężne na swoje wewnętrzne potrzeby.
  Wiosna 1923 roku to jednak już początek okresu galopującej hiperinflacji marki
  niemieckiej i wartość takiego pieniądza (określona nominalnie) była już tylko
  symboliczna. Prawdopodobnie rozprowadzano je w cenie sięgającej tysięcy marek,
  bo przecież w połowie roku dolar amerykański wart był już około 150 000 marek.
  Znane mi są dwa walory jubileuszowe tej miejscowości. Pierwszy z nich ma postać
  kartonika z obustronnym nadrukiem w tonacji szaro-brązowej. Na awersie bonu
  umieszczono stylizowany herb miasta, przedstawiający dwa pektorały i mitrę
  biskupią. Po bokach herbu widzimy zaś dwie charakterystyczne, zabytkowe budowle
  miejskie. Z lewej strony neogotycki kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii
  Panny z XIX wieku, określony jako „Brunnelkirche”, co nawiązywało do
  istniejącego tu wcześniej źródła. Po prawej stronie mamy z kolei ilustrację
  zamku książąt Hohenloe-Oehringen, będącego ozdobą tego miasta. Dzisiaj jednak
  jest to już tylko renesansowa ruina, ponieważ zamek został zniszczony w 1945
  roku, tak jak i znaczna część miasta. Za tym budynkiem można też dostrzec wieże
  kościoła parafialnego św. Andrzeja Apostoła, fundowanego jeszcze w 1613 roku
  przez ówczesnego właściciela miasta Mikołaja Kochcickiego. Rewers tego waloru
  nie jest już może tak ciekawy, ale prezentuje umieszczony centralnie kontur
  panoramy miasta, okolicznościowe napisy, nominał i datę emisji 27.V.1923 r.
  Drugi z walorów pamiątkowych o identycznie określonej wartości, wydrukowany
  jest na papierze ze znakami wodnymi. Banknot ten ma większe wymiary, lecz
  zastosowano tu już tyko jednostronny nadruk, charakterystyczny dla niemieckiego
  pieniądza okresu hiperinflacji. Z lewej strony widzimy na tym notgeldzie
  ozdobny herb miejski i okolicznościowe napisy. Większą część waloru obwiedziona
  została giloszową ramką, w której centralnie określono nominał, a po bokach
  umieszczono identyczne (jak w przypadku poprzedniego bonu) ilustracje budowli
  miejskich. Oczywiście i tutaj całość uzupełniają jeszcze napisy i taka sama
  data emisji. Kolorystyka tego notgeldu jest brązowo-niebieska.
  Nakłady tych bonów były stosunkowo wysokie, choć dzisiaj walory te trudno
  pozyskać do zbioru, gdyż uległy rozproszeniu po całych Niemczech. Możemy się
  jednak zachwycać ich pięknem. Postrzegać w nich cenną pamiątkę przypominającą
  nam wielowiekową historię Ujazdu, oczekując zarazem kolejnego, okrągłego
  jubileuszu.

 • broneknotgeld 16.10.03, 17:32
  Banknoty zastępcze Wołczyna.

  Wołczyn, małe miasteczko powiatu kluczborskiego, lokowany został w 1261 roku
  przez Kunzo Wilricha, od którego wywodzi się ówczesna nazwa miejscowości –
  Kunzenstadt. Dzielił losy innych miast śląskich, stając się w 1327 roku częścią
  lenna czeskiego, a dwa wieki później przeszedł we władanie austriackich
  Habsburgów. W granicach Prus znalazł się w 1742 roku, gdy w efekcie wojen
  śląskich podbił te ziemie król pruski Fryderyk Wielki. Pod koniec XIX wieku
  miasto słynęło z umieszczonej tu największej w Niemczech roszarni lnu.
  W momencie wybuchu I wojny światowej samorządowe władze miejskie nie
  zdecydowały się na emisje własnych banknotów zastępczych. Okazało się to jednak
  koniecznością w nieco późniejszym czasie, gdy brąz i nikiel stały się
  deficytowymi materiałami strategicznymi, a z obiegu zaczęły szybko znikać nawet
  drobne monety zdawkowe o nominałach fenigowych. Choć w warunkach wojennych ceny
  zwyżkowały, a marka niemiecka traciła na wartości, to jednak drobny pieniądz
  ciągle był jeszcze przydatny, a jego brak niebywale utrudniał codzienne zakupy
  ludności.
  W zaistniałej sytuacji, w grudniu 1916 roku, magistrat Wołczyna wprowadził do
  obiegu dwa bony (zwane też notgeldami) o nominałach 25 i 50 fenigów z datą
  ważności do 31.03.1917 r. Licząc się zaś z szybkim terminem ich wycofania już
  26.03.1917 roku wyemitowano następne walory z datą ważności 30.09.1917, choć
  tym razem o nominałach 10 i 25 fenigów. Później było jeszcze kilka kolejnych
  edycji tych nominałów, gdyż pieniądz ten był bardzo przydatny przy realizacji
  drobnych transakcji. Dodatkowo 10.04.1918 r. wydano bony o nietypowej wartości
  7 i 14 fenigów, określając ich ważność do 30.09.1919 r. Powszechny był już
  jednak wtedy system sprzedaży kartkowej i te właśnie bony pełniły rolę
  pośrednią między pieniądzem, a kartką żywnościową. Konkretnie uprawniały do
  zakupu ściśle reglamentowanego wtedy mleka (nominał powiązano z jego ceną) i
  zapewne rozprowadzane były wśród rodzin z małymi dziećmi.
  Wszystkie wymienione powyżej emisje wykonane były w postaci kolorowych
  kartoników z nadrukiem nominału, datą emisji i ważności oraz określeniem
  emitenta na awersie (wówczas Konstadt O.S.). Na rewersach natomiast widzimy
  pieczęć magistracką i numerację.
  Odmiennie prezentował się jedyny propagandowy walor Wołczyna o nominale 50
  fenigów, wyemitowany 20.03.1921r, z określoną datą ważności do 01.01.1923 r.
  Właściwie należy uznać ten banknot zastępczy za typową emisję plebiscytową, o
  czym świadczy data wydania oraz jego szata graficzna.
  Na pierwszej stronie, oprócz herbu miejskiego umieszczono czarnego orła ze
  złotą wstążką, co miało symbolizować niemiecką przeszłość miejscowości. Rewers
  jest jeszcze ciekawszy. Widzimy tu ruiny zamku na tle panoramy miasta, nad
  którym akurat wschodzi słońce. Po lewej stronie pięknie wkomponowano konnego
  herolda z trąbką, na której proporcu widnieje data 1921 r. a dodatkowo po
  prawej stronie waloru widzimy również czarnego orła. Wymowa tych ilustracji dla
  mieszkańców miasta była oczywista. Dominowała tu ludność niemiecka, a w
  plebiscycie łącznie z emigrantami uzyskano tu 2684 głosy za Niemcami, przy
  zaledwie 34 głosach za Polską.
  Ten ciekawy i piękny walor stanowi ostatnią emisję magistratu Wołczyna. Inne
  miejskie banknoty zastępcze już się tu nie ukazały, choć w obiegu pojawiały się
  tu jeszcze w roku 1923 inflacyjne notgeldy regionalne.


 • broneknotgeld 16.10.03, 17:35
  Miejskie pieniądze zastępcze Zabrza.

  Mieszkańcy Zabrza z pieniądzem zastępczym w postaci bonów mieli okazję zetknąć
  się już w pierwszym miesiącu wojny, czyli w sierpniu 1914 roku. Nie był to
  jednak tak naprawdę pieniądz miejski, bo przecież w ówczesnym powiecie
  zabrzańskim w sensie formalnym istniały tylko gminy wiejskie. Samo Zabrze,
  gdzie mieściła się siedziba powiatu, zwane było też żartobliwie największą
  wioską Europy, co chyba zgodne było ze stanem faktycznym.
  Utworzona w 1905 roku gmina Zabrze powstała z połączenia Starego Zabrza, Małego
  Zabrza i Doroty, a bezpośrednio po wojnie liczyła około 65 000 mieszkańców
  (więcej niż Katowice). Własne pieniądze zastępcze (zwane notgeldami) emitowały
  następujące gminy tego powiatu: Bielszowice, Biskupice, Kończyce, Pawłów, Ruda,
  Zaborze i Zabrze. Poza tym w dużej różnorodności pojawiły się tu też emisje
  prywatnych przedsiębiorców.
  W momencie wybuchu I wojny światowej szybko znikły z obiegu monety złote i
  srebrne, co bardzo utrudniło drobne, codzienne rozliczenia. Chcąc zaradzić
  zaistniałym problemom, zarząd gminy Zabrze, wzorem innych miejscowości, jeszcze
  w sierpniu 1914 r wyemitował bon o nominale 1 marki, z datą ważności do
  10.IX.1914 r.
  Kolejny walor zabrzański, tym razem tylko o nominale 50 fenigów, wydano dopiero
  w 1917 r z datą ważności 01.VII.1917 r.
  Jesienią tego roku wyemitowano następne bony o tym nominale, które oficjalnie
  miały być w obiegu przez stosunkowo długi czas, bo do końca 1918 roku.
  W końcu zdecydowano się na wybicie w stosunkowo dużym nakładzie zastępczej
  monety gminnej, co zrealizowano właśnie w 1918 roku w postaci żelaznej
  pięćdziesięciofenigówki. Oczywiście na tych wszystkich półmarkówkach musiała
  się już pojawić nowa nazwa gminy - Hindenburg. Zmiana nazwy miejscowości, a
  zarazem całego powiatu, nastąpiła w 1915 r. Władze samorządowe chciały tym
  sposobem uhonorować marszałka Hindenburga, wsławionego zwycięstwem nad armią
  rosyjską pod Tannenbergiem (Prusy Wschodnie) w końcu sierpnia 1914 roku.
  Zapewne żywiono też nadzieję, że zaowocuje to również uzyskaniem praw
  miejskich, ale na to trzeba było jeszcze czekać kilka lat.
  Dopiero po ustanowieniu nowej granicy państwowej, dzielącej Górny Śląsk między
  Polskę i Niemcy (rozdzielającej zarazem gminy zabrzańskie), dokładnie 01.X.1922
  r wydzielono z powiatu i nadano prawa miejskie gminie Zabrze.
  Akurat inflacja marki niemieckiej nabierała rozpędu, co już w następnym roku
  zaowocowało hiperinflacją. Władze państwowe, nie nadążając z produkcja i
  rozprowadzaniem błyskawicznie tracącego na wartości pieniądza, oficjalnie
  zezwoliły wtedy na emisję lokalnych banknotów zastępczych.
  W zaistniałej sytuacji magistrat miasta Zabrze wydał własne notgeldy o
  nominałach: 100 000, 500 000 i 1 miliona marek, z datą emisji 11.VIII.1923 r.
  Awersy tych walorów są podobne i widnieje na nich kompozycja
  charakterystycznych budowli zabrzańskich, oznaczenie nominału i określenie
  emitenta. Różni je jednak kolorystyka. Na rewersie nominału 100 000 marek
  przedstawiono budynek miejscowego liceum, na kolejnym walorze – widok
  zabrzańskiej huty, a najwyższy nominał jest tylko jednostronny. Prawdopodobnie
  już we wrześniu najniższy banknot z tej serii okazał się praktycznie
  nieprzydatny i postanowiono podnieść jego wartość do 5 milionów marek.
  Wystarczyło tylko na awersie umieścić odpowiedni czerwony nadruk.
  Jednak już z końcem października władze miejskie zdecydowały się na emisję
  kolejnych banknotów. Tym razem były to nominały: 50, 100, 500 miliardów marek,
  gdyż waluta niemiecka podlegała w tym okresie błyskawicznej deprecjacji. Ta
  kolejna seria, drukowana tylko jednostronnie, jest już znacznie mniej ciekawa w
  sensie graficznym. Tak jak wcześniej, poszczególne notgeldy różnią się
  kolorystycznie. Możliwe, że wyprodukowano je w samym Zabrzu, aby maksymalnie
  zyskać na czasie i szybko wprowadzić je do obiegu. Zastosowano w tym przypadku
  biały papier, bez jakichkolwiek znaków wodnych oraz druk jednostronny.
  Wcześniejszą, sierpniową serię wykonano natomiast znacznie staranniej, na
  papierze ze znakami wodnymi, w firmie głogowskiej specjalizującej się w
  produkcji różnorodnych notgeldów i papierów wartościowych.
  O skali inflacji jaka wystąpiła jesienią 1923 roku może świadczyć średnia,
  dniówkowa płaca górnośląskiego górnika, która na początku września wynosiła 250
  milionów marek, a po dwóch miesiącach doszła do kwoty 100 miliardów marek.
  Szczyt inflacji nastąpił z końcem listopada, gdy 1 dolar USA wart był około 4,2
  biliona marek (dokładnie 4 210 150 000 000 marek).
  Taka deprecjacja pieniądza była jednym z głównych powodów ówczesnych strajków i
  rozruchów ulicznych. W Zabrzu było podobnie, a nawet gorzej niż w innych
  miastach, bo nie obeszło się tu bez ofiar w ludziach. Protestujący i
  strajkujący często wysuwali postulaty wypłaty zarobków dwa razy w tygodniu oraz
  radykalnej naprawy pieniądza.
  Reforma marki niemieckiej zaczęła się jeszcze w końcu 1923 roku, choć
  uwieńczona została sukcesem dopiero w roku następnym. Na Górnym Śląsku pojawiły
  się w tym czasie zastępcze pieniądze przejściowe, nominowane często w złotych
  markach lub z dodatkowym oznaczeniem wartości w dolarach. Magistrat Zabrza
  jednak już nie zdecydował się na wydanie takich walorów.
  Ciekawa jest historia widocznego na banknotach miejskich herbu. Gdy w 1905 roku
  utworzono gminę Zabrze jej godło wyobrażało drwala na tle drzewka świerku, co
  przyjęto z symboliki Małego Zabrza. Jak widać samo nadanie praw miejskich nie
  zmieniło znacząco herbu Zabrza, bo nadal był na nim drwal i drzewko. Istotna
  zmiana nastąpiła dopiero w 1927 roku, gdy oficjalnie zatwierdzono nowy herb
  miejscowości (wcześniej ogłoszono konkurs) z wyobrażeniem trzech wież i koła
  zębatego. Było to już jednak inne miasto niż te z 1922 roku, gdyż w styczniu
  1927 r przyłączono do niego gminy: Zaborze, Biskupice i Maciejów (pomimo
  protestów nie włączono jednak Sośnicy przekazując ją Gliwicom). Nadano mu
  zarazem status powiatu miejskiego. Szybki awans Zabrza, które stało się tym
  samym najludniejszą miejscowością Górnego Śląska, związany był zarazem z
  pogłębieniem jego niemieckości i wyraźnym osłabieniem wpływów polskich. W
  latach 1927 – 1929 stanowisko nadburmistrza Zabrza dzierżył Hans Lukaschek,
  znany też ze swego antypolskiego nastawienia, jako że był gorącym patriotą
  niemieckim (później został nadprezydentem Prowincji Górnośląskiej). W sytuacji
  gdy maleńka rzeczka Czarniawka urosła do rangi granicy państwowej, a Polska i
  Niemcy prowadziły ostrą wojnę celną, tradycyjne motywy herbowe musiały przegrać
  w konkursowych szrankach. W pewnym sensie przypominały przecież o polskiej
  (słowiańskiej) przeszłości. Wieże natomiast doskonale pasowały do nazwy
  Hindenburg, jak też do nowej roli tego miasta, strzegącego już teraz granicy
  państwowej, choć powszechnie uważano taką sytuację za przejściową.
  Historia jednak lubi się powtarzać i w przeszłości, a często i dzisiaj o
  zmianach herbów miejscowości decyduje nie tradycja, a aktualna polityka, czy
  wręcz moda.


 • broneknotgeld 18.10.03, 18:23
  Notgeldy Kluczborka

  Kluczbork, w interesujących nas latach, był siedzibą powiatu wchodzącego w
  skład Rejencji Opolskiej, a później pruskiej prowincji Górny Śląsk. Miejscowość
  w 1910 roku liczyła 11 588 stałych mieszkańców, z ogromną przewagą ludności
  niemieckiej.
  Bezpośrednio po wybuchu I wojny światowej poznikały z obiegu monety kruszcowe.
  Magistrat Kluczborka szybko zdecydował się na emisję pieniądza zastępczego,
  chcąc zaradzić jakoś zaistniałym trudnościom. Emisja z sierpnia 1914 roku
  objęła tylko nominał 1 marki i zapewne do końca tego roku została przez kasę
  miejską praktycznie w całości wykupiona. Dziś walory te należą do unikatów i na
  rynku kolekcjonerskim właściwie w ogóle się ich nie widuje. Jednak w
  późniejszym okresie doszło do emisji tzw. „nowodruków” wzorowanych na pierwszym
  notgeldzie kluczborskim. Walory te po wojnie cieszyły się zainteresowaniem
  licznych już wtedy zbieracz. Nowodruki przeznaczone na rynek kolekcjonerski
  łatwo odróżnić po nadruku, który miał kolor czarny, a w wersji oryginalnej
  powinien być zielony.
  Kolejne kluczborskie banknoty, wprowadzone na lokalny rynek pieniężny jeszcze w
  czasie I wojny światowej, miały datę emisji 8.XII.1916 r. Tym razem wydano
  nominały 10 i 50 fenigów, bo takie wartości okazały się wtedy najbardziej
  potrzebne do usprawnienia drobnych rozliczeń. Mieszkańcy miasta, a może i
  całego powiatu, zapewne posługiwali się tym pieniądzem aż do końca wojny, o
  czym pośrednio świadczyć mogą istniejące odmiany kolorystyczne.
  Bezpośrednio po wojnie do emisji lokalnych banknotów zastępczych już nie
  doszło. Sytuacja jednak zmieniła się diametralnie w 1921 roku, w związku z
  nadchodzącym plebiscytem i późniejszym III powstaniem śląskim. Na całym
  obszarze plebiscytowym szeroko wykorzystano emisje tego typu pieniądza dla
  celów propagandowych i oczywiste jest to, że dominują na nich treści
  proniemieckie. Tak więc kolejna emisja miejska z 18.I.1921 r. obejmująca dwa
  nominały; 25 i 50 fenigów, nie jest pozbawiona tej cechy. Awersy tych walorów
  są podobne. Widzimy na nich herb Kluczborka z nazwą miejscowości, określenie
  nominału oraz napis „Volkabstimmung 1921”. Rewersy są ciekawsze, bo na jednym z
  nich przedstawiono członka Zakonu Czerwonych Krzyżowców, osiadłych tu w połowie
  XIII w, od których wywodzi się niemiecka nazwa miasta „Kreuzburg”. Na drugim
  zaś przedstawiono barokowy ratusz z XVIII wieku, nawiązując w części tekstowej
  do Gustawa Freytaga, wybitnego pisarza niemieckiego urodzonego w Kluczborku
  (podano dokładną datę urodzenia), twórcę powieściowego cyklu z dziejów Niemiec.
  Oczywiście samych mieszkańców nie trzeba było tutaj specjalnie przekonywać do
  głosowania za Niemcami. W gminach wchodzących w skład powiatu było w dużej
  mierze podobnie. Spory napływ niemieckich emigrantów, chcących brać udział w
  głosowaniu oraz fakt rozlokowania w okolicy niemieckich freikorpsów, tylko
  przypieczętowały pewne zwycięstwo Niemiec w plebiscycie.
  Kolejna seria, wydana już po III powstaniu Śląskim, z datą emisji 18.X.1921 r.
  również dobrze służyła niemieckiej propagandzie i stanowiła dla mieszkańców
  miasta oraz zbieraczy ciekawa pamiątkę minionych wydarzeń. Awersy notgeldów i
  tym razem są podobne. Umieszczono na nich centralnie herb miasta i szereg
  napisów, łącznie z określeniem nazwy miejscowości i nominału (25, 50, 75
  fenigów). Rewersy są zaś bardziej różnorodne i dość ciekawe. Można zobaczyć tu
  dzwony radośnie ogłaszające zwycięstwo plebiscytowe (97% głosów za Niemcami).
  Ciekawe są też dwie panoramy miasta obramowane postaciami: niemieckiego
  żołnierza, freikorpslera, rolnika i robotnika. Nie zapomniano i o Gustawie
  Freitagu, umieszczając obok niego widok domu w którym się urodził, a po drugiej
  stronie prezentując kościół ewangelicki. Widzimy tu też zabytkowe kamieniczki
  na rynku, z grupy tzw. „dwunastu apostołów”.
  Kolejna seria notgeldów miejskich obejmuje trzy walory o identycznym nominale 1
  marki. Intencją wystawcy (magistratu) było uhonorowanie w ten sposób samego G.
  Freytaga, bo pomijając właściwie typowe awersy, na odwrotnych stronach walorów
  umieszczono wizerunek powieściopisarza, który w swych książkach często opisywał
  dni chwały Niemiec i władców niemieckich. Widzimy tu też zabytkowe kamieniczki,
  jak też scenę nawiązującą do faktu osiedlenia się w mieście Zakonu Czerwonych
  Krzyżowców, która mogłaby być ilustracją do jednej z powieści autora.
  Trzeba tu dodać, że wszystkie trzy edycje propagandowe właściwie tylko w
  minimalnym stopniu pełniły rolę lokalnego pieniądza. Jeśli pominiemy ich wymowę
  istotne będzie to, że tym sposobem magistrat mógł pozyskać dodatkowe środki
  pieniężne, zwłaszcza że w tym okresie pojawili się już nawet hurtowi
  handlarze , skupujący te walory z myślą o rozprowadzaniu ich wśród coraz
  liczniejszej rzeszy kolekcjonerów.
  Wydawałoby się, że na tym historia lokalnego pieniądza Kluczborka się zamknie,
  jednak całe Niemcy czekał jeszcze trudny okres hiperinflacji, w którym to
  lokalni wystawcy banknotów zastępczych starali się wesprzeć państwo w nasyceniu
  rynku pieniądzem, który jednak ulegał błyskawicznej deprecjacji.
  W Kluczborku role emitenta wzięły na siebie w tym czasie władze powiatowe,
  wprowadzając do obiegu na swoim terenie notgeldy o nominałach; 10, 20, 50
  miliardów marek. Właściwie całość emisji o tych nominałach obejmuje dwie serie
  o identycznej dacie wprowadzenia do obiegu – 26.X.1923 r. lecz różnych datach
  ważności – 10.XI.1923 i 30.XI.1923 r.
  Wysoki nominał banknotów wcale nie świadczył o ich dużej sile nabywczej, gdyż w
  listopadzie 1923 roku dniówkowa płaca górnośląskiego górnika wynosiła około 100
  miliardów marek. Z końcem tego roku, oraz w pierwszej połowie 1924 r.
  przeprowadzono w Niemczech reformę walutową, która położyła ostateczny kres
  hiperniflacji, jak też edycji wszelkiego rodzaju pieniędzy zastępczych.
 • broneknotgeld 18.10.03, 18:28
  Banknoty miejskie Bytomia.

  W sierpniu 1914 roku, bezpośrednio po wybuchu I wojny światowej, w wielu
  miejscowościach ówczesnych Niemiec pojawiły się pieniądze zastępcze w postaci
  papierowych walorów, zwanych najczęściej notgeldami.
  W Bytomiu było podobnie, choć poczynania tutejszego magistratu cechowała duża
  ostrożność. Nie może to dziwić, bo przecież emisje tego typu nie były w pełni
  legalne, a jedynie z konieczności tolerowane przez władze zwierzchnie. Pierwszy
  bon („gutschein”), który tu się ukazał miał nominał 1 marki. Zastosowano biały
  papier z jednostronnym nadrukiem określającym jego wartość i datę ważności do
  1.IX.1914 roku. Daty edycji nie podano, ale nastąpiło to zapewne już w
  pierwszej dekadzie sierpnia tego roku. W nadruku nie określono miejscowości,
  więc pod napisem „Der Magistrat” widnieje dodatkowo fioletowa pieczęć o
  treści „der Stadt Beuthen O.S.”. Poza tym wprowadzony do obiegu walor musiał
  mieć też fioletową pieczęć głównej kasy miejskiej oraz podpis nadburmistrza
  miasta dr. Bruninga.
  Szybko okazało się, że to nie wystarczyło do unormowania obiegu pieniądza w
  mieście, więc wprowadzono do obiegu kolejny walor, tym razem o nominale 2
  marek. W tym przypadku zastosowano różowy papier i określono datę ważności do
  1.X.1914 roku, bez podania daty emisji. Zapewne przedłużono też ważność
  wcześniejszej jednomarkówki. Jesienią jednak ten krótkoterminowy pieniądz
  miejski został wykupiony przez magistrat i unieważniony poprzez zastosowanie
  pieczątki z napisem „Ungultig”.
  Na pojawienie się kolejnych papierowych pieniędzy miejskich trzeba było czekać
  ponad dwa lata. Były to już bony niskonominałowe. Pierwszym był notgeld o
  nominale 1/2 marki, wydany 23.XII.1916 roku, z określeniem daty ważności na
  31.III.1917 r.
  Następny bytomski walor miał nominał 25 fenigów. Wykonano go na białym
  papierze, z dwustronnym nadrukiem w kolorze czarnym. Ważny był od 20.I.1917, do
  1.V.1917 roku. Dodatkowo zastosowano numerację, suchą pieczęć magistracką oraz
  brązowy poddruk. Na rewersie zaś trzy wydrukowano trzy pieczęcie miejskie i
  nominał w kolorze brązowym.
  Ostatni już bon bytomski jaki ukazał się w czasie wojny, miał znowu wartość 1/2
  marki. Wykonano go na wzór nominału 25 fenigów, lecz zastosowano tym razem
  poddruk w kolorze zielonym. Na rewersie wydrukowano trzy zielone pieczęcie
  miejskie i nominał w kolorze czarnym.
  Później nastąpiła znowu dłuższa przerwa w emisjach magistrackich, choć na
  terenie miasta obiegały na przykład banknoty zastępcze przeznaczone dla potrzeb
  GOPu, ponieważ Bytom byt ich współwystawcą i gwarantem.
  Dopiero okres hiperinflacji zaowocował nowymi edycjami miejskimi. W efekcie
  błyskawicznej deprecjacji marki niemieckiej, władze Republiki Weimarskiej nie
  były praktycznie w stanie nasycić rynku państwowym pieniądzem, więc emisje
  samorządowe okazały się znowu niezbędne. Puszczona w ruch machina inflacyjna
  gwałtownie przyspieszyła, a przecież to nie emisja notgeldów była powodem tego
  zjawiska. Przyczyny leżały gdzie indziej. Niemcy po I wojnie światowej, w myśl
  traktatu wersalskiego, miały płacić ogromne reparacje. Starały się zaś robić
  wszystko, aby do wypłaty tych odszkodowań nie doszło, w wyniku czego już wiosną
  1921 roku wojska francuskie i belgijskie okupowały część Niemiec. Klęska na
  Górnym Śląsku, będąca efektem działań powstańczych, jeszcze bardziej usztywniła
  ich stanowisko w stosunku do sprawy odszkodowań. Doprowadziło to z kolei w
  styczniu 1923 roku do całkowitej okupacji Zagłębia Ruhry. Rząd niemiecki, mając
  za sobą poparcie większości sił politycznych i społeczeństwa, zastosował wtedy
  tzw. „politykę biernego oporu” wobec okupantów, popierając nawet akty sabotażu
  w przemyśle zlokalizowanym na zajętych terenach. Stanęły transporty wszelkich
  towarów, kierowanych wcześniej do Francji i Belgii. Wszystko to doprowadziło do
  zaostrzenia trudności gospodarczych, wzrostu bezrobocia i szalonej
  hiperinflacji marki niemieckiej.
  W takim to właśnie czasie magistrat Bytomia wydał 10.VIII.1923 roku serię bonów
  o nominałach 100 000, 500 000 i 1 000 000 marek. Wykonano je na papierze ze
  znakami wodnymi, stosując również jako dodatkowe zabezpieczenie tłoczoną suchą
  pieczęć magistracką. Na awersie zastosowano brązowy nadruk na jasnym tle (kolor
  tła zależy od nominału) oraz czerwoną numerację. Rewersy są ciekawsze, bo
  przedstawiają zabytkowy kościółek drewniany, znajdujący się w parku miejskim.
  Kościół ten pochodził z pierwszej połowy XVI wieku, a przeniesiono go z
  Mikulczyc do Bytomia w 1901 roku. Po odrestaurowaniu umiejscowiono tam w 1921
  roku galerię sztuki sakralnej. W latach trzydziestych budowla ta zaczęła pełnić
  rolę symbolicznego pomnika ofiar I wojny światowej. Do dzisiaj mogłaby to być
  doskonała wizytówka miasta, gdyby nie pożar, który w 1982 roku doszczętnie
  strawił ten cenny zabytek. Dobrze więc, że chociaż pozostały po nim takie
  ciekawe pamiątki w postaci notgeldów miejskich. Bony te wyprodukowane zostały
  przez miejscową firmę, co pozwoliło szybko rozprowadzić je wśród mieszkańców,
  bo choć oficjalnie miały utracić ważność 30.XI.1923 roku, to już w październiku
  były zupełnie bezużyteczne.
  Dokładnie z dniem 26.X.1923 roku doszło do kolejnej edycji banknotów miejskich
  i tym razem były to już odcinki o nominałach 10, 20, 50 i 100 miliardów marek.
  Szata graficzna tej serii była podobna do walorów wcześniejszych. Pomijając
  kolorystykę tła, różniły się głównie zastosowaniem czarnego nadruku i
  numeracji. I tym razem okres ważności określono tylko do końca listopada.
  Ostatni banknot zastępczy jaki ukazał się w mieście, to nominał 500 miliardów
  marek, wydany 14.XI.1923, a ważny do końca tego roku. Tym razem zastosowano
  biały papier, kształt waloru bardziej wydłużony i nadruki bez kolorowego tła. I
  tu znalazł się oczywiście ten sam zabytkowy kościółek drewniany. Notgeld ten
  jednak chyba nie został już w pełni rozprowadzony, bo w tym czasie próbowano
  już reformować walutę niemiecką i inflacyjne pieniądze były niechętnie
  przyjmowane. Fale strajków i demonstracji ulicznych w całych Niemczech, niosły
  ze sobą również hasła przeprowadzenia szybkiej i skutecznej reformy marki
  niemieckiej.
  Sukces tej reformy, finalizowanej w 1924 roku, oznaczał zarazem całkowity zanik
  emisji pieniądza zastępczego. Co prawda w pierwszej połowie tego roku jeszcze
  spotykało się bony nominowane w złotych markach lub wręcz w dolarach, ale do
  tego typu edycji w samym Bytomiu już nie doszło.

 • broneknotgeld 18.10.03, 18:34
  Notgeldy królewskiej Huty

  Gdy w sierpniu 1914 r doszło do wybuchu I wojny światowej, na terenie całych
  ówczesnych Niemiec momentalnie odczuto dotkliwy brak pieniądza kruszcowego.
  Monety złote i srebrne, obejmujące nominały od ½ do 20 marek pochowane zostały
  na czarną godzinę, zwłaszcza w rejonach przygranicznych. Władze państwowe już
  zresztą nieco wcześniej zawiesiły wymienialność marki niemieckiej na złoto i
  wszelkimi sposobami starały się ściągnąć z obiegu monety złote o nominałach 10
  i 20 marek, aby wydatnie zwiększyć rezerwy tego kruszcu w skarbcu.
  Poczynania te dotkliwie odczuwała ludność, gdyż tym samym bardzo utrudnione
  zostało robienie codziennych zakupów, a przecież naturalną koleją rzeczy, każdy
  chciał w tym czasie zwiększyć zapasy żywności możliwe do dłuższego
  przechowywania w domu. Aby więc zaradzić zaistniałym trudnościom, władze
  samorządowe i większe zakłady przemysłowe w wielu miejscowościach zdecydowały
  się na wydanie własnego pieniądza zastępczego, choć nie było to w pełni legalne.
  Wśród miast które wprowadziły na swoim terenie walory tego typu była też
  Królewska Huta. Okazało się to tu wręcz niezbędne, gdyż miejscowość liczyła już
  wtedy ponad 70 tysięcy mieszkańców. Podstawą ich utrzymania był głównie
  przemysł, bo przecież miasto rozwinęło się z osady przy powstałej już w XVIII
  wieku kopalni „Król” i uruchomionej na początku XIX wieku huty „Królewskiej”.
  Tak więc dokładnie 6 sierpnia 1914 roku magistrat wprowadził do obiegu bony o
  najbardziej potrzebnych wtedy nominałach 1, 2 i 5 marek. Miały one postać
  niewielkich, kolorowych kartoników, z jednostronnym czarnym nadrukiem
  określającym nominał, emitenta i datę ważności (01.IX.1914). jako pewnego
  rodzaju urzędowe zabezpieczenie stosowano pieczęć magistracką (w kolorze
  niebieskim lub fioletowym) oraz odręczny podpis, lub faksymile podpisu osoby
  odpowiedzialnej za tę emisję. Były to pieniądze krótkoterminowe, podlegające
  później wykupowi przez kasę miejską na określonych warunkach. Zapewne
  mieszkańcy Królewskiej Huty posługiwali się nimi nieco dłużej, może nawet do
  listopada, gdy nasycono rynek legalnymi banknotami o niskich nominałach.
  Kolejne miejskie pieniądze typu papierowych bonów, pojawiły się tu dopiero z
  końcem 1916 roku, gdy okazało się już oczywistym to, że Niemcy nie były
  przygotowane do prowadzenia długotrwałej wojny. Brąz i nikiel, z których
  produkowano drobne monety zdawkowe, stały się wtedy deficytowymi materiałami
  strategicznymi. Dokładnie z dniem 9.XII.1916 roku wprowadzono do obiegu kolejną
  emisję magistracką, tym razem o nominałach 25 fenigów i 1/2 marki. Znowu
  wykonano je na kartonikach z jednostronnym, czarnym nadrukiem określającym
  nominał, emitenta i okres ważności (do 1.II.1917). Zabezpieczeniem była na nich
  sucha pieczęć magistracka oraz faksymile dwóch podpisów. Walory skupione potem
  przez kasę miejską unieważniano prostokątną pieczęcią z napisem „Ungultig”.
  W ich miejsce, w przeciągu roku weszły cztery kolejne edycje bonów o
  identycznych nominałach, lecz różnych datach ważności. Wykonywano je tym razem
  na znacznie mniejszych, białych lub kolorowych kartonikach, zawsze z czarnym
  nadrukiem i kolorowym poddrukiem z gwiazdek i centralnie umieszczonym herbem
  miasta, z datą 1869 (rok uzyskania praw miejskich). Na rewersach tych walorów
  (czystych lub z gwiazdkowym nadrukiem) spotyka się pieczęć unieważniającą
  (identyczną do wcześniej opisanej), co świadczyło o ich wykupie. Praktycznie
  trzymiesięczny okres ważności między innymi miał na celu utrudnienie
  działalności fałszerzom, choć zyskiwała też na tym kasa miejska, bo jednak nie
  wszystkie bony wykupiono lub wymieniono na nowe edycje.
  Wiosną 1918 roku zaprzestano wydawania nominału 25 fenigów i od tego momentu
  (dokładnie od 30.III.1918 r), przez pewien czas ukazywały się już tylko
  półmarkówki. Nawet zakończenie wojny nie przerwało tych praktyk. Do połowy 1920
  roku wydano w sumie 7 różnych walorów o tym nominale, różniących się datami
  ważności, choć nie tylko. Pierwszy walor wydrukowano na niebieskim kartoniku, a
  kolejne już na białym papierze ze znakami wodnymi. Wszystkie miały nadruki
  dwustronne. Awersy miały te same elementy, co edycje wcześniejsze, a rewersy
  zawierały nominał i herb lub nawet tylko sam nominał. Dla wyraźnego odróżnienia
  poszczególnych edycji stosowano odmienną kolorystykę herbu.
  Bezpośrednio po wojnie puszczono też w obieg notgeld miejski o stosunkowo
  wysokim nominale 5 marek, ponieważ w tym czasie władze zwierzchnie wręcz
  zachęcały większe miasta do emisji lokalnego pieniądza. Pamiętajmy o tym, że
  zakończenie działań wojennych to zarazem początek rewolucji na terenie Niemiec,
  w efekcie czego lokalnie odczuwany był znowu wyraźny niedobór środków
  płatniczych. Nominał 5 marek wprowadzony został oficjalnie do obiegu z dniem
  10.XI.1918r, a jego datę ważności określono na 15.XII.1918 r. Do szerszej
  emisji wysokonominałowych miejskich banknotów zastępczych wtedy już nie doszło,
  gdyż Królewska Huta została też współwystawcą i gwarantem lokalnego pieniądza,
  przeznaczonego dla potrzeb całego GOPu. Zresztą , w ramach tej inicjatywy
  ukazały się nie tylko walory: 5, 10, 20 marek, ale również 25 fenigów. Gdy zaś
  ten ostatni, niskonomnałowy bon został z obiegu wycofany, to zaradzono temu
  kolejną edycją magistracką. Stało się to dokładnie 1.IX. 1920 roku. Na tej
  dwudziestopięciofenigówce nie określono już daty ważności (miała moc płatniczą
  do odwołania, jak głosi nadruk na rewersie).
  Właściwie na tym kończył się pewien etap emisji samorządowych Królewskiej Huty.
  Kolejne pieniądze miejskie, które tu się ukazały, związane były bezpośrednio z
  wydarzeniami politycznymi przebiegającymi na terenie Górnego Śląska. W
  pierwszej kolejności dotyczyło to przeprowadzonego tu plebiscytu, ponieważ
  notgeldy szeroko zostały wtedy wykorzystane do celów propagandowych.
  Również w Królewskiej Hucie ukazał się wtedy ciekawy bon o nominale 25 fenigów,
  z napisami dwujęzycznymi. Obydwie jego strony w sensie graficznym były
  identyczne. Przedstawiały szyb kopalniany na tle wschodzącego słońca,
  obramowany dodatkowo kominami fabrycznymi. Tekst na jednej ze stron był w
  języku polskim, a na drugiej w niemieckim. Oficjalna data emisji określona była
  na 20.III.1921, a ważne były do końca tego roku.
  Podobnie w czasie III powstania śląskiego doszło tu do edycji całej serii
  banknotów powstańczych. Warto nadmienić, że w tym czasie władze Republiki
  Weimarskiej celowo ograniczały przepływ gotówki na tereny opanowane przez
  powstańców. Dotkliwy brak pieniądza miał stanowić pewien element walki z
  insurgentami. Już w czasie działań bojowych pojawiły się więc powstańcze
  banknoty zastępcze, co było dobrym sposobem na ograniczenie dotkliwie
  odczuwanego niedoboru gotówki.
  Duże miasta były jednak cernowane przez wojska powstańcze i tak się też stało z
  Królewską Hutą. Po początkowym opanowaniu terenu przez powstańców, późniejszym
  wycofaniu się i blokowaniu miasta, doszło tu jednak rychło do szeregu
  antypolskich rozruchów. W efekcie czego, powstańcy śląscy uzyskali moralny
  argument do ponownego wkroczenia do miasta. Co prawda nie zajęli całego
  obszaru, bo samo centrum pozostało jednak w rękach wojsk Komisji Plebiscytowej.
  Te wydarzenia zaowocowały pojawieniem się notgeldów powstańczych o nominałach:
  1, 3, 5, 20 marek. Ich datę ważności określono na 30.VI.1921 r. Oczywiście były
  to również banknoty w wersji dwujęzycznej. Ciekawe jest to, że drukowano je w
  Katowicach, a nie na miejscu. Dwa wyższe nominały opatrzono pieczęciami
  miejskimi (5 marek – zwykła pieczęć w czerwonym tuszu, 20 marek – sucha pieczęć
  tłoczona).
  Emisja tych pieniędzy była pomocna w realizacji różnych wydatków powstańczych,
  zarazem też dawała pewne zyski miastu. Pamiętajmy o tym, że jeszcze w czasie I
  wojny światowej w Niemczech pojawiły s
 • broneknotgeld 18.10.03, 18:38
  Pamiętajmy o tym, że jeszcze w czasie I wojny światowej w Niemczech pojawiły
  się liczne rzesze kolekcjonerów notgeldów, a potem popularność tego typu
  zbieractwa jeszcze się nasiliła. Siłą rzeczy emitenci zaczęli liczyć na to, że
  sporą część puszczonych w obieg walorów nie będą musieli wykupić, a tym samym
  osiągną pewne zyski. Właśnie to było głównym powodem wielu emisji samorządowych
  w latach 1920-1921.

  W samej Królewskiej Hucie pieniądze powstańcze były ostatnimi walorami tego
  typu, wystawionymi przez magistrat. Z uwagi na zmianę przynależności państwowej
  nie pojawiły się tu banknoty inflacyjne, choć sama marka niemiecka jeszcze
  przez pewien czas była prawnym środkiem płatniczym na tym terenie.
 • broneknotgeld 18.10.03, 18:42
  Pamiątkowe notgeldy Konczyc

  Pieniądz zastępczy (niem. notgeld) pojawił się masowo na terenie Niemiec w
  momencie wybuchu I wojny światowej. Dopiero zaś po dziesięciu latach, w efekcie
  reformy marki niemieckiej z 1924 roku, całkowicie zniknął z obiegu.

  W latach 1920-1922, szeroko wykorzystywano bony pieniężne w celach reklamowych
  i propagandowych. Na terenie Górnego Śląska dość często używano notgeldów do
  prowadzenia propagandy plebiscytowej.

  Już po zakończeniu walk powstańczych, w szeregu miejscowości, które ostatecznie
  miały zostać przyłączone do Polski, wydano edycje upamiętniające fakty, w
  efekcie których tereny te zmieniły swoją przynależność państwową. Tak stało się
  właśnie w Kończycach.

  W gminie tej, wchodzącej w skład powiatu zabrzańskiego (Hindenburg),
  zamieszkiwało więcej Polaków niż Niemców. W przeprowadzonym plebiscycie również
  przeważały głosy oddane za Polską. III powstanie śląskie oraz wyznaczenie nowej
  granicy państwowej, władze samorządowe upamiętniły jedyną emisją pieniądza
  zastępczego w tej gminie z datą 1 marca 1922 roku. Cała seria bonów objęła trzy
  nominały: 50 fenigów, 1 i 2 marki. Awersy tych walorów są podobne. Dominuje na
  nich godło Kończyc. Określono tu też precyzyjnie okres ważności, do 1
  października 1923 r. Odróżnia więc je tyko zastosowana kolorystyka i nominał.

  Ciekawsze są rewersy. Zwłaszcza, że dominują na nich treści propagandowe. Na
  nominale 50 fenigów widzimy więc teren, gdzie ma biegnąć nowa granica
  państwowa, a obok polskiego żołnierza, który niebawem będzie jej strzec.
  Jeszcze dobitniej przedstawiono to na rewersie jednomarkówki, gdzie widzimy
  górnośląskiego robotnika wykuwającego polskiego orła, a w tle przemysłowy
  krajobraz regionu.

  Najwyższy nominał tej serii prezentuje z kolei prace związane z bezpośrednim
  wytyczeniem granicy. Ustanowienie jej na maleńkiej rzeczce Czarniawce, miało
  istotne znaczenie również dla sąsiedniego Zabrza. Spora część powiatu
  zabrzańskiego zmieniła wtedy swoją przynależność państwową. Sama gmina Zabrze,
  dopiero właśnie w 1922 roku uzyskała prawa miejskie, choć aspirowała do tego od
  wielu lat.

  Ważnym w przypadku notgeldów z Kończyc jest też postać ich projektanta –
  Stanisława Ligonia. Człowiek to wielce zasłużony dla sprawy polskości części
  Górnego Śląska. Walory te produkowano w mikołowskiej drukarni Karola Miarki,
  gdzie w pewnym okresie St. Ligoń pracował jako ilustrator (studiował malarstwo
  w Krakowie i Berlinie). Dziś na te pieniądze możemy patrzeć także jako na
  pamiątki po artyście i bardzo wszechstronnym działaczu kultury, z którego
  dorobku typowo malarskiego, nie pozostało do naszych czasów zbyt wiele.
 • broneknotgeld 18.10.03, 18:45
  Notgeldy GOPu.

  W związku z pewnym wzrostem zainteresowania tematem pieniądza zastępczego
  polskich zbieraczy, jak również osób pasjonujących się historią naszej „małej
  ojczyzny”, warto przedstawić na tych łamach notgeldy wydawane specjalnie dla
  potrzeb ludności GOP-u.

  Pieniądz ten jest o tyle ciekawy, że zapewniono mu pełny obieg na stosunkowo
  dużym obszarze, eliminując tym samym podstawową uciążliwość w posługiwaniu się
  banknotami zastępczymi. Oczywistym minusem był jednak i w tym przypadku typowy,
  krótki okres ważności.

  Jesienią 1918 roku Bank Rzeszy wręcz nakłaniał władze większych miast do emisji
  pieniądza zastępczego o stosunkowo wysokich nominałach. Wiązało się to z
  ówczesną sytuacją polityczną Niemiec (porażka na froncie, kapitulacja i
  rewolucyjne wrzenie), co miało niewątpliwy wpływ na wyraźnie odczuwany
  niedostatek państwowego pieniądza na rynku. W dużych miastach i ośrodkach
  przemysłowych sytuacja była szczególnie uciążliwa. Tak więc następujące miasta
  i powiaty: Bytom, Gliwice, Zabrze, Katowice, Królewska Huta (dzisiejszy
  Chorzów), Pszczyna, Rybnik i Tarnowskie Góry wydały wspólny pieniądz o
  nominałach 5, 10, 20 marek, na łączną kwotę 25 milionów marek. Taką wartość
  miało w każdym bądź razie zabezpieczenie tej emisji, choć prawdopodobnie samych
  banknotów puszczono w obieg na nieco większą sumę.

  Notgeldy te drukowano w Głogowie na papierze posiadającym znaki wodne, a
  dodatkowym zabezpieczeniem była okrągła, sucho tłoczona pieczęć z niemieckim
  orłem i biegnącym otokowo napisem „Oberschlesischer Industriebezirk”. Wszystkie
  były numerowane, przy czym nominał 5 marek istnieje w trzech odmianach
  związanych z oznaczeniem serii. Na pozostałych dwóch nominałach serii nie
  określono. Awersy walorów są podobne, z oznaczeniem wartości, suchą pieczęcią i
  spisem wystawców (emitentów). 5 i 10 marek jest w tonacji zielono-niebieskiej,
  a 20 marek w szaro-niebieskiej. Rewersy natomiast są odmienne i przedstawiają:

  5 marek - fragment kopalni

  10 marek – całą kopalnię

  20 marek – pracę w zakładzie metalurgicznym (huta „Królewska”)

  Nie podano daty emisji, lecz najprawdopodobniej wprowadzono je do obiegu z
  końcem listopada 1918 roku. Data ważności tych walorów jest identyczna:
  01.IV.1919 rok.

  Na tym jednak wspólna działalność emisyjna wymienionych miejscowości GOP-u się
  nie skończyła. Nieco później wydano bowiem notgeld o nominale 25 fenigów,
  bardzo przydatnym i usprawniającym obieg pieniądza na lokalnym rynku. W spisie
  wystawców tego niskonominałowego banknotu nie podano jednak już Pszczyny. Na
  terenie tego miasta i powiatu obiegały wtedy lokalne niskonominałowe bony, więc
  władze miejskie prawdopodobnie nie były zainteresowane współpracą w tym
  zakresie. Niestety, tym razem też nie podano daty emisji, a jedynie datę
  ważności: 30.IX.1919 rok. Sam walor, tak jak inne, produkowano w Głogowie na
  papierze za znakami wodnymi, oznaczając serię i numerację.

  Kolejnym, ostatnim już wprowadzonym do obiegu pieniądzem zastępczym, jest
  późniejsza wersja nominału 25 fenigów, o mniejszych wymiarach i szacie
  graficznej, lecz również z oznaczeniem serii i numeracją. Daty wydania
  tradycyjnie nie określono, a jedynie datę ważności: 31.XII.1919 rok.

  Planowano zresztą kolejne wydania banknotów o wyższych nominałach,
  zastępujących te które w kwietniu 1919 roku traciły ważność. Dowodem na to jest
  zachowany projekt waloru z datą ważności do 31.XII.1919 r. Możliwe, że
  zachowały się też odmienne projekty tego i innych nominałów. Do samej emisji
  jednak już nie doszło, prawdopodobnie z uwagi na opór władz zwierzchnich.

  Pieniądz tego typu nie był przecież pełnoprawnym środkiem płatniczym. Władze
  państwowe, jak też poszczególnych prowincji, popierały to przymuszone
  koniecznością, lecz równie często starały się też ograniczać to zjawisko.

  Skompletowanie dzisiaj wszystkich notgeldów GOP-u, choć nie ma ich wiele, nie
  jest sprawą łatwą. Co prawda nie są to jakieś unikaty, ale na naszym rynku
  kolekcjonerskim pozycje o wyższych nominałach spotyka się raczej rzadko.
  Łatwiej zdobyć już te o wartości 25 fenigów, z reguły jednak są w gorszych
  stanach zachowania. Warto jednak się tymi banknotami zainteresować, wszak są to
  ciekawe w sensie historycznym walory, mogące być ozdobą każdego zbioru
  notgeldów, obejmującego tereny ówczesnych prowincji niemieckich, leżących w
  granicach dzisiejszej Polski.

 • broneknotgeld 18.10.03, 18:48
  Notgeldy "Friedenshutte".

  W czasie I wojny światowej pieniądze zastępcze w postaci bonów pojawiły się
  również na terenie Nowego Bytomia, dzisiejszej dzielnicy Rudy Śląskiej.

  Oczywiście nie mogło tu być gminnych emisji samorządowych, bo teren ten
  stanowił wtedy integralną część miasta Bytom. Mieszkańcy mogli więc posługiwać
  się edycjami bytomskiego magistratu.

  Istniejąca tu jednak huta „Friedenshutte”, będąca największym zakładem
  przemysłowym w tym rejonie, dla potrzeb swojej licznej załogi wydawała w latach
  1916 - 1917 własne, niskonominałowe bony pieniężne. Tak więc dokładnie
  18.XII.1916 roku rozprowadzono wśród załogi pierwszą edycję walorów o
  nominałach 25 i 50 fenigów. Drukowano je jednostronnie na kolorowym papierze,
  określając od razu ich datę ważności do 31.I.1917 r. Każdy egzemplarz opatrzony
  był odręcznym podpisem osoby odpowiedzialnej za tę emisję. Pieniądze te
  przyjmowane były bez ograniczeń w kasie huty i w hutniczym domu towarowym gdzie
  pracownicy najczęściej zaopatrywali się w podstawowe produkty spożywcze. Jego
  nazwa „Huttenkaufhaus” po dzień dzisiejszy funkcjonuje w tradycji
  ustnej. „Kafaus” to teraz jednak nie tyko sam dobrze zachowany budynek domu
  towarowego, ale zarazem potoczna nazwa całego osiedla robotniczego.

  Pierwsza edycja hutniczych notgeldów nie zaspokoiła jednak potrzeb i już w
  styczniu 1917 roku przygotowano kolejną serię odcinków, które zastąpić miały
  walory tracące swoją ważność. Tym razem wyemitowano nominały 5, 10, 25, 50
  fenigów. Tradycyjnie wykonano je na kolorowym papierze z jednostronnymi
  nadrukami. Dokładnie sprecyzowano na nich datę emisji 24.I.1917 r. Właściwym
  emitentem była „Oberschlesische Eisenbahn – Bedarfs – Aktiengesellschaft”, gdyż
  huta już od 1871 roku wchodziła w skład tego koncernu, założonego przez
  hrabiego Karola Wolfganga Ballestrema. Pojawiły się też na tych notgeldach
  nazwiska Buscha i Niemeyera, czyli ówczesnych dyrektorów huty. Początkowo
  stosowano też odręczny podpis osoby nadzorującej edycję. Nie było to jednak
  zbyt wygodne. Zapewne też z uwagi na stosunkowo długi okres ważności (do
  30.VI.1917 r) i możliwość pojawienia się fałszerstw, zrezygnowano z podpisu
  zastępując go suchą pieczęcią koncernu „Oberbedarf”. Te lepiej już
  zabezpieczone odmiany bonów drukowano też na nieci innym papierze.

  Omawianymi notgeldami posługiwała się cała załoga huty i rodziny pracowników.
  Warto jednak nadmienić, że w czasie I wojny światowej, w dzisiejszej
  hucie „Pokój” pracowało też wiele jeńców wojennych. Dla potrzeb istniejącego
  przy hucie obozu jenieckiego dyrekcja zakładu emitowała specjalne bony
  jenieckie. Walory te nie były datowane, jednak można przypuszczać, że używano
  ich w okresie od 1915 do 1918 roku.

  Pieniądze zastępcze huty stanowią dziś ciekawą pamiątkę długoletniej historii
  tak znaczącego dla rozwoju górnośląskiego przemysłu przedsiębiorstwa.

 • broneknotgeld 18.10.03, 18:55
  Początek 1921 roku na Górnym Śląsku upływał pod znakiem ostrej walki
  propagandowej, związanej ze zbliżającym się terminem Plebiscytu (20.III.1921r),
  który miał zadecydować o przynależności państwowej tego terenu.

  Właśnie w tym czasie gmina Bielszowice wydała serię banknotów zastępczych o
  szczególnie ciekawych rewersach. Wyróżnia je przedstawienie mapki obszaru
  plebiscytowego od wschodu graniczącego z Polską, a od zachodu ze Śląskiem.
  Pomimo wydrukowania obok typowego dla tego okresu wierszyka o proniemieckiej
  wymowie, nie zdecydowano się na mapce umieścić nazwy Niemiec, co byłoby czymś
  oczywistym. Przecież głosować można było tylko za Polską lub Niemcami.
  Pominięcie nazwy państwa było jednak zamierzone, choć aby to zrozumieć trzeba
  cofnąć się nieco w czasie.

  Po przegranej I wojnie światowej Niemcy, w myśl początkowych ustaleń traktatu
  pokojowego, miały stracić cały Górny Śląsk na rzecz Polski. Szybko jednak od
  tego odstąpiono, decydując się na przeprowadzenie plebiscytu na tym terenie.
  Niepewny los państwowości tego obszaru wymuszał niejako na Polsce i Niemczech
  kroki które miały skłaniać miejscową ludność do opowiedzenia się za jedną z
  tych opcji państwowych.

  Trzecia droga też początkowo wydawała się dość prawdopodobna, a było nią
  powstanie niezależnego państwa Górny Śląsk w postaci republiki której
  suwerenność gwarantowałyby państwa sąsiednie. Hasło „Górny Śląsk dla
  Górnoślązaków” było wtedy bardzo nośne i przyczyniło się do szybkiego wzrostu
  znaczenia Związku Górnoślązaków jako organizacji wręcz masowej. Ideę
  niezależnej państwowości poparła też najważniejsza siła polityczna na tym
  terenie, czyli katolicka partia Centrum. Podobnie część potentatów
  przemysłowych w takim rozwiązaniu widziało sposobność uniknięcia kosztów
  ogromnych reparacji wojennych, które Niemcy miały ponieść

  Aby zneutralizować wpływy propolskie i tendencje separatystyczne pierwszy
  znaczący ruch zrobiły Niemcy powołując do życia, ustawą sejmu pruskiego z
  14.X.1919 r, prowincję Górny Śląsk w miejsce dotychczasowej rejencji opolskiej.

  Dało to znaczący impuls do opracowania polskiej ustawy o autonomii przyszłego
  województwa śląskiego. Ostatecznie uchwalono to dopiero 14.VII.1920r niejako
  pod wrażeniem niekorzystnych dla strony polskiej wyników plebiscytowych na
  Mazurach.

  Ostatnie posunięcie prawodawcze o dużym oddźwięku propagandowym jednak również
  należało do Niemiec. Była to ustawa o Górnym Śląsku, uchwalona przez Reichstag
  27.XI.1920 roku i wpisana do konstytucji weimarskiej. Ustawa ta zobowiązywała
  władze Niemiec, po przejęciu terenu plebiscytowego, do zorganizowania w
  prowincji górnośląskiej referendum w sprawie podniesienia jej rangi do statusu
  kraju związkowego.

  Szansa na pełne uniezależnienie się od Prus jako odrębnego kraju, przyciągnęła
  tym razem partię Centrum i wielu działaczy związanych z ruchami ślązakowskimi,
  z których najzagorzalsi widzieli w tym kolejny krok na drodze do ustanowienia
  odrębnej państwowości.

  Tak więc mapka na bielszowickim notgeldzie miała pewien podtekst. Służyć miała
  nakłonieniu ludności o „opcji śląskiej” do głosowania za Niemcami. Poczynania
  tego typu były dość skuteczne, gdyż zaowocowały korzystnym dla strony
  niemieckiej rozstrzygnięciem plebiscytowym. Dopiero III powstanie śląskie
  okazało się zwycięskie dla strony polskiej, a późniejsze rozgraniczenie
  spornych terenów ogromnie osłabiło prowincję Górny Śląsk. I choć referendum w
  sprawie podniesienia prowincji do rangi kraju ostatecznie przeprowadzono
  3.XI.1922 r, to jednak w zmienionej już sytuacji nie mogło przynieść
  zakładanego wcześniej efektu.

  Górny Śląsk został więc przedzielony granicą państwową. Z jednej strony było
  polskie autonomiczne województwo śląskie, którego dzieje są dzisiaj szeroko
  popularyzowane i doceniane, a z drugiej mamy prowincję pruską o nazwie tożsamej
  z całym regionem, której historii w obecnej dobie też nie należy pomijać, choć
  związana jest ściśle z międzywojennymi dziejami państwowości niemieckiej.
  Przykładem pewnej nieznajomości losów tej prowincji może być sprawa jej
  stolicy. Dzisiejsi regionaliści wskazują tu prawie wyłącznie na Opole, które
  było siedzibą nadprezydenta i jego urzędu, czyli reprezentanta władzy krajowej
  (Prus) w terenie. Tymczasem sejmik prowincjonalny, jego wydział i starosta
  krajowy urzędowali w Raciborzu, a z kolei władze skarbowe umiejscowiono w
  Nysie. Również sam Wrocław, będący przed 1919 rokiem stolicą całej prowincji
  śląskiej, z dużymi oporami i bardzo wolno wyzbywał się swych uprawnień na
  terenie, który w myśl ustawy miał mu już nie podlegać.

  Historia naszej ziemi jest więc dość skomplikowana, ale przecież niezwykle
  ciekawa i warto ją zgłębiać, zwłaszcza że można już to robić bez
  narodowościowych uprzedzeń.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka