Dodaj do ulubionych

Hanna Gronkiewicz-Walz sponsorem agenta Solorza:-)

17.11.06, 11:12
HGW umożliwiła, poprzez upadłość Banku Staropolskiego S.A., Zygmuntowi Solorz-
Żak i kontrolowanej przez niego spółce POLSAT przejęcie pełnej kontroli
kapitałowej w Invest-Banku S.A., przysparzając przez to tym podmiotom korzyść
majątkową w kwocie co najmniej 200 mln USD, kosztem deponentów,
akcjonariuszy, a także kosztem całego systemu bankowego i Skarbu Państwa.

Powyższe wynika z zawiadomienia skierowanego do prokuratury latem br.

Promotorka agenta chce być prezydentem stolicy. :-)))

--
If voting could really change things, it would be illegal.
Obserwuj wątek
    • palnick Re: Hanna Gronkiewicz-Waltz ma kłopot cd. 17.11.06, 14:13

     cd. zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez HGW:

     8. umożliwili, poprzez upadłość Banku Staropolskiego S.A., Zygmuntowi Solorz-
     Żak i kontrolowanej przez niego spółce POLSAT przejęcie pełnej kontroli
     kapitałowej w Invest-Banku S.A., przysparzając przez to tym podmiotom korzyść
     majątkową w kwocie co najmniej 200 mln USD, kosztem deponentów, akcjonariuszy,
     a także kosztem całego systemu bankowego i Skarbu Państwa.

     Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone fakty, prosimy o niezwłoczne podjęcie
     stosownych, przewidzianych prawem działań mających na celu szybkie i
     jednoznaczne pociągnięcie osób odpowiedzialnych za wskazane wyżej działania do
     odpowiedzialności prawnej. Ze swej strony, w ramach posiadanych możliwości,
     przedstawimy dowody potwierdzające objęte zawiadomieniem tezy zarówno Sejmowej
     Komisji Śledczej ds. Banków i Nadzoru Bankowego jak i odpowiedniej prokuraturze.

     Do wiadomości:
     1. Pan Artur Zawisza - Przewodniczący Sejmowej Komisji śledczej ds. Banków i
     Nadzoru Bankowego.
     2. Pan Mariusz Kamiński - Centralne Biuro Antykorupcyjne.
     3. Pan Donald Tusk - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska
     4. Pan prof. dr hab. Andrzej Szwarc - Przewodniczący Zespołu Stowarzyszeń
     Poszkodowanych przez Bank Staropolski S.A. i Invest - Bank S.A.
     5. Pan Roman Sklepowicz - Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych przez System
     Bankowy.
     --
     If voting could really change things, it would be illegal.
    • palnick Re: Hanna Gronkiewicz-Waltz ma kłopot cd. 17.11.06, 14:21
     ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY
     o przestępstwie Hanny Gronkiewicz-Waltz
     Warszawa dn. 7 sierpnia 2006 r.

     Szanowny Pan
     JANUSZ KACZMAREK
     PROKURATOR KRAJOWY

     Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

     Niniejszym, jako akcjonariusze Banku Staropolskiego S.A. w upadłości
     zawiadamiamy o popełnieniu przestępstwa przez Hannę Gronkiewicz - Waltz
     działającą jako Prezes Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczący Komisji
     Nadzoru Bankowego oraz przez innych członków Komisji Nadzoru Bankowego
     uczestniczących w posiedzeniu Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 12 stycznia 2000
     r. W wyniku przestępczych działań wskazanych osób szkodę wielkich rozmiarów
     poniósł Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, szereg polskich banków
     (prywatnych i z udziałem Skarbu Państwa), akcjonariusze Banku Staropolskiego
     S.A., a także rzesza kilkudziesięciu tysięcy deponentów Banku Staropolskiego
     S.A. Przestępcze działanie Hanny Gronkiewicz - Waltz (jako Prezesa Narodowego
     Banku Polskiego i Przewodniczącej Komisji Nadzoru Bankowego) oraz innych
     członków KNB polegało na tym, że działając jako Komisja Nadzoru Bankowego:
     1. uznali zafałszowany "bilans" Banku Staropolskiego S.A. za rzetelnie
     sporządzony pomimo, że dysponowali dokumentami, na podstawie których można było
     wyprowadzić wniosek, że przedstawiony przez ostatni zarząd BS (desygnowany
     przez Zygmunta Solorza - Żak i POLSAT za zgodą NBP i nadzoru bankowego)
     dokument określany jako "bilans" jest nieprawdziwy co do posiadanych przez Bank
     Staropolski S.A. aktywów poprzez niewłaściwe ujęcie skutków umów
     przewłaszczenia w ten sposób, że.:
     1) zaniżono cenę posiadanych przez Bank Staropolski S.A. akcji Invest-Bank S.A.,
     2) nie wprowadzono do bilansu udziałów w Funduszu Kapitałowym Polska-Ukraina
     Sp. z o.o. oraz dopłat do kapitału w tej spółce,
     3) nie wprowadzono do bilansu wartości niematerialnych i prawnych "know-how"
     System Invest-Kredyt Ukraina, co stało się bezpośrednią przyczyną powstania
     rzekomej straty w tym Banku;
     2. mając wiedzę o tym, że Bank Staropolski S.A. od października 1999 r. stał
     się 100% właścicielem Funduszu Kapitałowego Polska-Ukraina Sp. z o.o., a także,
     że przejął akcje Invest-Banku S.A., które stanowiły wówczas 68,8 % jego
     kapitału, a także, że sprawował przez podmioty zależne względnie powiązane
     kontrolę kapitałową w banku działającym na Ukrainie - Invest-Bank Ukraina
     (dawny KIB-Bank) i w banku działającym w Mołdawii - Oguzbank S.A., i pomimo tej
     wiedzy nie spowodowali sporządzenia przez ostatni zarząd Banku Staropolskiego
     (desygnowany przez Zygmunta Solorza - Żak i POLSAT za zgodą NBP i nadzoru
     bankowego) skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a zafałszowany "bilans
     jednostkowy" uznali za kompletny, a więc nie zastosowali się do regulacji
     zawartych w art. 55 Ustawy o rachunkowości, a także nie zastosowali się do
     własnej Uchwały Nr 2/98 KNB z dn.03.06.1998 r. w sprawie szczególnych zasad
     sporządzania przez banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
     3. mając wiedzę o tym, że Bank Staropolski S.A. wspólnie z Invest-Bankiem S.A.
     i KIB-Bankiem S.A. od 1994r. uczestniczy w wieloletnim programie inwestycyjnym
     zwanym System Auto - Kredyt - Polska, a także, że Bank Staropolski S.A. jest
     członkiem założycielem Konsorcjum Poręczeniowo-Gwarancyjnego "Pro-Eksport",
     które reasekuruje jego działalność, a także o tym, że Minister Współpracy
     Gospodarczej z Zagranicą udzielił Bankowi Staropolskiemu S.A. systemowego
     poręczenia dla jego działalności (pismo z dnia 09.04.1996r. GM/SMJB/319/96),
     nie uwzględnili tych faktów, a zawieszając działalność Banku bez opinii
     audytora, uniemożliwili wykorzystanie tych zabezpieczeń;
     4. zlecając w październiku 1999 r. badanie sprawozdania finansowego wg stanu na
     dzień 31.10.1999 r. firmie audytorskiej Deloitte & Touche Audit Services Sp. z
     o.o., a także doprowadzając do podpisania przez NBP w dniu 07.01.2000 r. umowy
     z w.w. firmą audytorską na wykonanie badania i sporządzenie raportu za kwotę 55
     000 USD i nie czekając na wyniki tego badania (a więc nie dysponując
     potwierdzeniem wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i słownych
     przedstawionych w sprawozdaniu finansowym sporzšdzonym nierzetelnie przez
     zarząd Banku Staropolskiego S.A (rekomendowany przez Zygmunta Solorza-Żaka i
     POLSAT za zgodą NBP i nadzoru bankowego) - podjęli Uchwałę o zawieszeniu
     działalności Banku bez wymaganego potwierdzenia przez biegłego rewidenta, że
     aktywa tego Banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań;
     5. nie zastosowali się do regulacji zawartych w art. 64 Ustawy o rachunkowo�ci,
     a także do własnej Uchwały Nr 1/98 KNB z dn.03.06.1998 r. w sprawie
     szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej
     (Dz.Urz. NBP Nr 14, poz.27) w ten sposób, że mając bezwzględny obowiązek
     oparcia się przy ocenie banku na zweryfikowanym sprawozdaniu finansowym
     sporządzonym przez biegłego rewidenta, w dniu podjęcia Uchwały zawieszającej
     działalność Banku nie dysponowali żadnym audytem, co stanowi jednoznaczną
     przesłankę do stwierdzenia nieważności Uchwały KNB, ponieważ została ona
     podjęta z rażącym naruszeniem prawa. Firma Deloitte & Touche Sp. z o.o.,
     wykonując od listopada 1999 r. zlecenie NBP, dopiero po 28 dniach od podjęcia
     Uchwały przez KNB o zawieszeniu działalności Banku, przedłożyła do NBP dokument
     określony jako "opinia", gdzie odmówiła wydania opinii o sytuacji majątkowej i
     finansowej Banku (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) wyrażając
     jedynie "stanowisko biegłego rewidenta", tym samym nie zweryfikowała żadnych
     danych zawartych w bilansie sporządzonym przez Zarząd Banku Staropolskiego S.A.
     powołany z rekomendacji Zygmunta Solorza-Żaka i POLSATU za zgodą NBP i nadzoru
     bankowego;
     6. bez stosownego uzasadnienia i opierając się na fałszywych dowodach, z dniem
     13.01.2000 r. zawiesili działalność wszystkich organów Banku Staropolskiego
     S.A. pozbawiając przez to akcjonariuszy Banku Staropolskiego S.A. prawa do
     zaprezentowania swojego stanowiska, a przez to doprowadzili do pokrzywdzenia co
     najmniej 150 000 deponentów, akcjonariuszy, a także działali na szkodę interesu
     publicznego - Skarbu Państwa stwarzając jednocześnie zagrożenie dla należytego
     funkcjonowania systemu bankowego w Polsce;
     7. w dniu 10.02.2000 r. NBP skierował pismo do Sądu Okręgowego w Poznaniu
     popierając wcześniej złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Banku
     Staropolskiego fałszując w nim rzeczywisty obraz prawny i majątkowy wynikający
     z opinii biegłego rewidenta. Firma Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.
     w dniu 09.02.2000 r. dostarczyła do NBP dokument określony jako "opinia", w
     którym sformułowano "stanowisko biegłego rewidenta", odmawiając tym samym
     wydania opinii o sytuacji majątkowej i finansowej banku, a przez to KNB nie
     dysponując żadnym dowodem zgodnym z prawem, sformułowała wniosek, że
     według "bilansu" aktywa Banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań,
     co było oczywistym kłamstwem. Działając z pełną premedytacją KNB i NBP w dniu
     10.02.2000 r., znając już stanowisko audytora, z którego wynikało, iż nie może
     on uznać badanego sprawozdania Banku Staropolskiego S.A. za zapewniające
     rzetelne i jasne przedstawienie wyniku działalności gospodarczej, rentowności i
     przepływów pieniężnych oraz sytuacji majątkowej i finansowej tego Banku -
     podtrzymano wniosek do Sądu Okręgowego o ogłoszenie upadłości. W piśmie
     procesowym kłamliwie stwierdzono, że biegły wydał negatywną opinię w sytuacji,
     gdy biegły odmówił wydania opinii, a także całkowicie błędnie zinterpretowano
     wymowę stanowiska biegłego rewidenta, świadomie i celowo wprowadzając przez to
     w błąd Sąd Okręgowy w Poznaniu, który nie weryfikując tych informacji ogłosił
     bezzasadnie upadłość Banku Staropolskiego S.A.;
     8. umożliwili, poprzez upadłość Banku Staropolskiego S.A., Zygmuntowi Solorz-
     Żak i kontrolowanej przez niego spółce POLSAT przejęcie peł
  • palnick HGW - czy jest normalna? 17.11.06, 11:50
   Autoryzowana rozmowa z HGW z 1998 roku.

   Dziennikarz:
   Kilka lat temu po jednej z Twoich telewizyjnych wypowiedzi, kiedy śmiało
   złożyłaś świadectwo o swojej relacji z Bogiem, stwierdziłem, że nasze pieniądze
   są w świętych rękach. Wiem, że jesteś osobą skromną i nieskorą do mówienia o
   swoich sukcesach, ale czy myślisz, że fakt, iż nasze polskie pieniądze trzyma w
   swoich rękach osoba wierząca może mieć wpływ na sytuację ekonomiczną kraju? Czy
   widzisz tutaj jakiś związek?
   HGW:
   - Z nauczania Pisma Świętego wynika, że przez głowę każdej instytucji na kraj
   może spłynąć Boże błogosławieństwo. Wierzę w to, czego naucza Pismo Święte i
   dlatego świadomie poddaję instytucję, w której pracuję pod Boże
   błogosławieństwo. I jestem pewna, że ma to duchowy wpływ. Pamiętam, że w czasie
   jednej z modlitw ojciec Ricardo przekazał mi słowo o Józefie jako zarządcy
   dóbr, mówiąc do mnie: "Ty nie jesteś już więcej Hanna, ty jesteś Józef." Myślę,
   że to ma związek. Poza tym wierzę, że Bóg chce dawać błogosławieństwo w
   sprawach materialnych, a jeśli w jakimś momencie nie daje, to znaczy, że chce
   nas oczyścić i czegoś jeszcze nauczyć. Zgodnie z tym co mówi Pismo Święte, daje
   nam tyle, byśmy nie żyli w nędzy, ale i tyle, byśmy z powodu nadmiaru o nim nie
   zapomnieli. Nie łączę tego ze swoją osobą, ale tak się złożyło, że rok 1992 był
   pierwszym rokiem wzrostu gospodarczego. Z pewnością był to efekt pracy i reform
   prof. Balcerowicza, ale wiem, że to też jest efekt Bożego błogosławieństwa.
   Zresztą do dnia dzisiejszego ten wzrost nadal trwa. Kiedy przyszłam do pracy w
   NBP to w jego zasobach było 3,5 mld dolarów rezerw, dzisiaj jest ich 21 mld
   dolarów. I wiem, że to Pan Bóg pomnożył. Te pieniądze są nam potrzebne. O
   błogosławieństwo trzeba prosić i ja proszę.

   www.af.com.pl/numery/archiwum/wywiady/hg_waltz.html
   --
   If voting could really change things, it would be illegal.
   • palnick Re: HGW - czy jest normalna? 18.11.06, 08:14
    "Pamiętam dramatyczną rozmowę, już pod koniec kampanii, we wtorek lub w
    środę, na 4-5 dni przed pierwszą turą. Odbyła się ona w Szczecinie, gdzie
    poleciałem specjalnie, aby nakłonić ją do rezygnacji z kandydowania, bo już
    wtedy było wiadomo, że nie tylko wyborów nie wygra, ale rozbije głosy
    prawicy. W części tej rozmowy uczestniczył legendarny przywódca strajku w
    Sierpniu 1980r. Stanisław Wądołowski. Do mnie, patrząc prosto w oczy, pani
    Hania mówiła, że jest przekonana, że te wybory wygra, mimo fatalnych sondaży -
    bo właśnie dopiero co, zapewnił ją o tym Duch Święty… Gdy to usłyszałem,
    ręce mi opadły do kolan, co zresztą jest jednak pośrednim dowodem na
    prawdziwość teorii Darwina. Zrozumiałem, że popełniłem
    politycznego "wielbłąda", czyli zrobiłem - mówiąc językiem piłkarzy - wielki
    błąd. Ta pani była odporna na jakiekolwiek racjonalne argumenty. Było to
    dziwne, bo znałem wielu członków Ruchu Odnowy w Duchu Świętym: byli to ludzie
    głęboko wierzący, ale nie nawiedzeni…

    Ta szopka w Szczecinie to była tylko puenta jakiejś quasi religijnej farsy,
    którą HGW odczyniała przez całą kampanię prezydencką. Opowiadała, m.in., że w
    czasie wystąpienia Ojca Świętego Jana Pawła II z ruchów jego ust wyraźnie
    odczytywała jasny przekaz: "Hanno - będziesz prezydentem"!!! Takich
    przykładów "jazdy bez trzymanki" w wykonaniu pani Haneczki było co niemiara. "

    --
    If voting could really change things, it would be illegal.
  • dewot007 Re: Hanna Gronkiewicz-Walz sponsorem agenta Solor 17.11.06, 11:55
   No i co z tego,że ma teczkę TW ?
   Napewno lojalki i meldunki są sfałszowane !
   Różni agenci mają ciekawszych sponsorów !
   Znane metody "opracowania" dokumentów przez specsłużby przerabialiśmy !

   img61.imageshack.us/img61/1102/kaczyeh4.jpg

   . . .

   "Czasem zdarzają się takie sytuacje, że trzeba powiedzieć prawdę i prezydent
   bierze to na siebie. Sądzę, że historia oceni to dobrze" –
   Jarosław Kaczyński do dziennikarzy w Sejmie – 8.09.06
   • karbat Re: Hanna Gronkiewicz-Walz sponsorem agenta Solor 17.11.06, 12:28
    palnicku , prokuratura potrzbuje tyle czasu aby sprawdzic zarzuty o
    przestepcach ,grabiezcach majatku narodowego na SETKI milionow zlotych !

    Nie zapudluja ich profilaktycznie aby nie utajnili ,czy tez zniszczyli winy
    dowody :O
    z Hubertem nie mieli takich problemow, hehehe

    kaczka chlapie lajnem albo sama byla w ukladzie ich kryje ;)
    • palnick Hanna Gronkiewicz-Walz kandydatką ZCHN. 17.11.06, 13:25
     W 1995 HGW kandydowała w wyborach prezydenckich, uzyskując wynik 2,76%. Była
     popierana m. in. przez Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Niezależne
     Zrzeszenie Studentów oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, a sondaże
     przedwyborcze dawały jej nawet kilkunastoprocentowe poparcie.

     --
     If voting could really change things, it would be illegal.
      • kamasz_dorna Re: Hanna Gronkiewicz-Walz kandydatką ZCHN. 17.11.06, 13:34
       Albowiem palnick to świr, dla którego wszystko co ma jakikolwiek związek z
       kościołem a nie jest związane z Kaczyńskimi winno być wypalone do cna. To
       wybiórczy komuch, dla którego nie jest przeszkodą ani Rydzyk ani LPR o ile są
       razem z PiS.
       Warto poczytać w archiwum jego wypociny n/t "sprawiedliwości społecznej",
       bogaczy, globalizmu i negatywów wiary i kościoła w Polsce.
       • palnick Re: Hanna Gronkiewicz-Walz kandydatką ZCHN. 17.11.06, 13:37
        kamasz_dorna napisał:

        > Warto poczytać w archiwum jego wypociny n/t "sprawiedliwości społecznej",
        > bogaczy, globalizmu i negatywów wiary i kościoła w Polsce.

        -------
        Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam warto!

        --
        If voting could really change things, it would be illegal.
      • palnick Re: Hanna Gronkiewicz-Walz kandydatką ZCHN. 17.11.06, 13:36
       karbat napisał:

       > piszesz wyraznie w swych watkach ( teraz na oslej ) ,ze HGW niczym sie nie
       rozni od PIS uarow ,wiec czemu jej nie cierpisz
       ----
       Nigdy czegoś podobnego nie napisałem.

       Drażni mnie bufonada, głupota, bezczelność i prostactwo Waltzowej. To
       wystarczy, zeby jej nie lubić.


       --
       If voting could really change things, it would be illegal.
       • karbat Re: Hanna Gronkiewicz-Walz kandydatką ZCHN. 17.11.06, 13:49
        palnick napisał:

        > Drażni mnie bufonada, głupota, bezczelność i prostactwo Waltzowej. To
        > wystarczy, zeby jej nie lubić.
        >

        jak to osmieszales HGW jak sie spowiadala Rydzykowi ( juz jest Jozefem )
        jak to robia czolowi politycy PIS to ci jakos nie przeszkadza tepisz HGW bo
        nie jest w PIS ie ,gdyby byla bys ja chwalil i tyle

        nie musisz jej lubiec tylko czemu
        nie drazni cie wygadywanie bzdur ,bufonada glupota ,bezczelnosc i prostactwo
        ludzi ,elit z PIS -U ,ciekawe
        • palnick Re: Hanna Gronkiewicz-Walz kandydatką ZCHN. 17.11.06, 13:51
         karbat napisał:

         > palnick napisał:
         >
         > > Drażni mnie bufonada, głupota, bezczelność i prostactwo Waltzowej. To
         > > wystarczy, zeby jej nie lubić.
         > >
         >
         > jak to osmieszales HGW jak sie spowiadala Rydzykowi ( juz jest Jozefem )
         -------
         Nie przypominam sobie.
         -------
         > jak to robia czolowi politycy PIS to ci jakos nie przeszkadza tepisz HGW bo
         > nie jest w PIS ie ,gdyby byla bys ja chwalil i tyle
         -------
         Tępię Bufetową bo jest podobną miernotą jak Tusk i budzi we mnie odrazę.
         ------
         >
         > nie musisz jej lubiec tylko czemu
         > nie drazni cie wygadywanie bzdur ,bufonada glupota ,bezczelnosc i prostactwo
         > ludzi ,elit z PIS -U ,ciekawe
         ------
         Czasami mnie drażni. Nie cierpię Fotygi np.

         --
         If voting could really change things, it would be illegal.
        • kamasz_dorna Światopogląd świra palnika 17.11.06, 13:53
         Autor: hypatia33
         Data: 25.10.06, 00:37 + dodaj do ulubionych wątków

         Zaprzeczyc sie nie sa, ze III RP jest esbecko-faszystowska mafiokracja, a wojna
         wypowiedziana Kaczynskim przez esbeko-mafie jest atakiem na rodzaca sie
         demokracje. Palnick i Hash swietnie symbolicznie ujeli sedno sprawy. Polska
         przetrwa mafiokracje, tak przetrwala zabory i wojny.

         Emily, Twoja opinia jak balsam na sterane serce
         Autor: palnick
         Data: 12.11.06, 08:04 + dodaj do ulubionych wątków

         moje też :-)
    • por.ub.jajec Re: Moze pismaki z GW wyjasnia jeszcze przed drug 17.11.06, 13:46
     palnick napisał:

     > ubekubek napisała:
     >
     > > tura wyborów na prezydenta W-wy jakie powiazania miala Hospicja-gronkiewi
     > cz z
     > > Solorzem. Mysle, ze to dobry temat dla GW - No nie!
     >
     > -------
     > Gdyby chodziło o Kazia - byłby cudowny :-)
     >
     Trzeba wyjasnic jej powiazania z Solorzem. Jak ona tak szybko awansowala w
     bankowosci, która byla pod scislym nadzorem WSI?
       • torpeda.wulkaniczna Panie Palnick, 17.11.06, 14:12
        no jednak PO ma u Pana przerąbane.
        Jak nie marne umiejętności Jana Marii Hiroszimy to Hospicja w Duchu Świętym
        jedyna, Donald Albedo i Latający z Wrotami.

        Czy znalazł Pan polityka w PO, który przytomnie coś mówi i którego warto
        uważnie słuchać? Może idę na łatwiznę, ale nie chce mi się już przedzierać
        przez bełkoty.

        A w ogóle - pozdrowienia !
        • palnick Re: Panie Palnick, 17.11.06, 14:15
         torpeda.wulkaniczna napisał:

         > no jednak PO ma u Pana przerąbane.
         > Jak nie marne umiejętności Jana Marii Hiroszimy to Hospicja w Duchu Świętym
         > jedyna, Donald Albedo i Latający z Wrotami.
         >
         > Czy znalazł Pan polityka w PO, który przytomnie coś mówi i którego warto
         > uważnie słuchać? Może idę na łatwiznę, ale nie chce mi się już przedzierać
         > przez bełkoty.
         >
         > A w ogóle - pozdrowienia !


         ------
         Z wielką przykrością zawiadamiam, że nie mogę nikogo takiego zaproponować :(

         Serdecznie pozdrawiam !
         --
         If voting could really change things, it would be illegal.
           • karbat Re: Panie Palnick, 17.11.06, 14:20
            palnick napisał:

            > > jak to osmieszales HGW jak sie spowiadala Rydzykowi ( juz jest Jozefem )
            > -------
            > Nie przypominam sobie.


            palnick napisał:

            > Autoryzowana rozmowa z HGW z 1998 rok

            caly PIS uar to ludzie gleboko wierzacy spowiadajacy sie regularnir u Rydzyka
            > HGW:
            > - Z nauczania Pisma Świętego wynika, że przez głowę każdej instytucji na kraj
            > może spłynąć Boże błogosławieństwo. Wierzę w to, czego naucza Pismo Święte i
            > dlatego świadomie poddaję instytucję, w której pracuję pod Boże
            > błogosławieństwo. I jestem pewna, że ma to duchowy wpływ. Pamiętam, że w
            czasie jednej z modlitw ojciec Ricardo przekazał mi słowo o Józefie jako
            zarządcy
            > dóbr, mówiąc do mnie: "Ty nie jesteś już więcej Hanna, ty jesteś Józef."
            Myślę, że to ma związek. Poza tym wierzę, że Bóg chce dawać błogosławieństwo w
            > sprawach materialnych, >
            > www.af.com.pl/numery/archiwum/wywiady/hg_waltz.html

            fakt kretynska wypowiedz ( mieszanie Boga z mamaona )

            > Tępię Bufetową bo jest podobną miernotą jak Tusk i budzi we mnie odrazę.

            wolno ci , ale

            Palnicku ale ona mysli i mowi tylko tak jak wiekszosc elit PIS uarow
            spowiada sie tak samo ja kacze kmiotki w Rydzyka

            troche wiecej kosekwencji i obiektywizmu i tyle ;)
             • palnick Re: Panie Palnick, 05.12.06, 14:34
              torpeda.wulkaniczna napisał:

              > A Pan zna kogoś w PO gadającego inaczej, np. widzącego koalicję PO-PiS?

              -----
              Nawet jak widzą, to się boją mówić. Taka tam Donaldowa demokracja szaleje :-)

              --
              If voting could really change things, it would be illegal.
           • torpeda.wulkaniczna Szkoda, 17.11.06, 14:25
            gdzieś słyszałem : senator Gowin.
            Faktycznie nie ma w PO ludzi "drugiego szeregu"? Tylko te zużyte mocno?

            Znajomi są bardzo za PO i też nie mogli podać jakiegoś polityka, który nie
            gadałby jak klon Donalda.

            Z kolei do sejmików startowali rozsądni, znani społeczeństwu ludzie - i
            wygrywali.

            Może awansują z czasem. Będzie to trudne,bo nietrudne jest być przytomniejszym
            niż Donald, a on takich nie lubi.
            • palnick Re: Szkoda, 17.11.06, 14:45
             torpeda.wulkaniczna napisał:

             > gdzieś słyszałem : senator Gowin.
             > Faktycznie nie ma w PO ludzi "drugiego szeregu"? Tylko te zużyte mocno?
             >
             > Znajomi są bardzo za PO i też nie mogli podać jakiegoś polityka, który nie
             > gadałby jak klon Donalda.
             >
             > Z kolei do sejmików startowali rozsądni, znani społeczeństwu ludzie - i
             > wygrywali.
             >
             > Może awansują z czasem. Będzie to trudne,bo nietrudne jest być
             przytomniejszym niż Donald, a on takich nie lubi.

             -----
             On takich usuwa ekspresowo :-)

             --
             If voting could really change things, it would be illegal.
              • palnick Re: Szkoda, 17.11.06, 23:22
               t324911 napisał:

               > Bardzo latwo byc przytomniejszym niz Donald . Wystarczy byc soba .
               -----

               Mój pies spełnia ten warunek :-)

               --
               If voting could really change things, it would be illegal.
          • antykagan Re: Panie Palnick, 26.01.07, 01:50
           wujaszek_joe napisał:

           > cmok cmok
           > radyjo załączyć panowie, na pewno jakiś wybitny mąż stanu lud tam oświeca


           Przecież ten psychol rozmawia sam ze soba od różnymi nickami. To psychicznie
           chiry.. Ale z drugiej strony kanalia i swołocz jakich mało.
           --
           Jestem lumpen-liberałem aspirującym do łże-elit, tkwiącym w układzie i
           uprawiającym quasi-terror. Mój dziadek zakładał KPP i służył w Wehrmachcie, a
           prababcia była funkcjonariuszem carskiej Ochrany.
  • alistair-p Gronkiewicz-Walz uczestniczy w korupcji. 17.11.06, 18:56
   Prawie w każdej łapówce wręczanej w gotówce bierze udział Gronkiewicz Waltz.Jej
   podpis figuruje na wielu przekazywanych pod stołem banknotach!!! SKANDAL!!!!
   --
   "Czerwona róża nie jest egoistką, pragnąc pozostać czerwoną różą. Byłaby
   straszną egoistką, gdyby chciała, by wszystkie kwiaty w ogrodzie były czerwone i
   były różami."
   Oscar Wilde
   • palnick Re: Gronkiewicz-Waltz ma dziury w mózgu :-) 17.11.06, 19:00
    "Kiedy przyszłam do pracy w NBP to w jego zasobach było 3,5 mld dolarów rezerw,
    dzisiaj jest ich 21 mld dolarów.
    I wiem, że to Pan Bóg pomnożył.Te pieniądze są nam potrzebne.O błogosławieństwo
    trzeba prosić i ja proszę."

    --
    If voting could really change things, it would be illegal.
   • karbat Re: mowicie Gronkiewicz to lapowkara? 17.11.06, 20:07
    palnick napisał:

    > "Kiedy przyszłam do pracy w NBP to w jego zasobach było 3,5 mld dolarów
    rezerw,
    >
    > dzisiaj jest ich 21 mld dolarów.
    > I wiem, że to Pan Bóg pomnożył.Te pieniądze są nam potrzebne.O
    błogosławieństwo
    >
    > trzeba prosić i ja proszę."

    prawie kazdy PIS uar pieprzy takie bzdury ,tak sie dzisiaj robi
    kariery ,jeszcze tego nie zaskoczyles ,bez Bozi nie dopchasz sie do koryta -
    takie czasy

    Za komuny robiacy kariery cytowali lenina i mieli czerwone ksiazeczki
    Dzis wystarczy cytowac biskupa byc przyjetym na salony rydzyka i miec czarna
    ksiazeczke
    Przejrzyj sobie zyciorys matolkiewicza ,gdzie zaczal dzialac i na jakim koniku
    wyjechal do gory
    Do slug , slug i wazeliniarzy mam stosunek scisle okreslony   • palnick Re: Amerykanie o mafio-esbecji 19.11.06, 21:49
    Ciekawy tekst. Obawiam się tylko, że zwolennicy Prostackiej Oligarchii tego nie
    przeczytają - za długi tekst i za dużo faktów. Ich zdolność percepcji ogranicza
    się co najwyżej do okrzyku "3x15" :-)

    --
    If voting could really change things, it would be illegal.
  • 1normalnyczlowiek Re: Hanna Gronkiewicz-Walz sponsorem agenta Solor 19.11.06, 23:58
   " Nowe zarzuty dla podejrzanego o 500-milionowe oszustwo
   Bankier.pl

   Prezesowi Rady Nadzorczej, upadłego Banku Staropolskiego, Piotrowi B., poznańska
   prokuratura postawiła dodatkowe zarzuty - donosi Radio Merkury. Został on
   oskarżony o działanie na szkodę banku, przekroczenie swoich uprawnień i
   niedopełnienie obowiązków. Podejrzany nie przyznaje się jednak do winy, a po
   stawieniu się dziś w prokuraturze, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień.

   Piotr B. został zatrzymany na granicy polsko-niemieckiej kilka miesięcy po
   ogłoszeniu upadłości Banku Staropolskiego. Kiedy zaś poznański sąd postanowił go
   aresztować � przeskoczył przez barierkę i wyskoczył z drugiego piętra na
   betonową posadzkę. Przez wiele miesięcy leżał potem w szpitalu i był rehabilitowany.

   Przypomnijmy, że Bank Staropolski przestał funkcjonować na początku 2000 roku. Z
   jego kasy zginęło niemal 500 mln zł, zaś klientom udało odzyskać się jedynie
   część swoich należności. W całej aferze podejrzanych jest już 11 osób, jednak
   wszyscy są na wolności. W przyszłym miesiącu prokuratura zamierza przesłuchać
   biegłego z dziedziny bankowości. �ledztwo powinno zakończyć się jeszcze w tym
   roku. "

   --
   inteligencja zastępcza, autorytety zastępcze - co jeszcze nam fundowano przez 16 lat
   • palnick Re: Kwaśniewski zagłosuje na Gronkiewicz-Waltz 24.11.06, 19:03
    ,,Od początku tygodnia sztabowcy PO sugerowali, że ich kandydatka dostanie
    poparcie znaczących osób w państwie. Wczoraj okazało się, że chodziło o
    związanego z lewicą byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.’’

    Ale jaja. Goleń znaczącą osobą w państwie :-)))

    --
    If voting could really change things, it would be illegal.
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka