Dodaj do ulubionych

Ratyfikacja to :

07.07.08, 07:43
«zatwierdzenie umowy międzynarodowej przez upoważniony do tego organ
państwowy»
Czy zatem organ może zatwierdzić , coś co zatwierdzone ze względu na
sprzeciw Irlandii być nie może ?
Przejdźmy do meritum , np. organ zatwierdza tę umowę , ale w między
czasie Irlandia uzyskuje od UE jakieś odstępstwa od tej umowy. Czy
wówczas procedura ratyfikacji musi być powtórzona ? Tak się bowiem
składa ,że do ratyfikcaji niezbędny jest tekst umowy podpisanej
przez wszystkie strony umowy . Po podpisaniu przez Irlandię umowy
(ze zmianami lub zastrzeżeniami ) mamy do czynienia z nowym tekstem
umowy , która nie była poddana procedurze jaka wymagana jest dla
takiej umowy , czyli nie przeszła w tej formie przez sejm i senat,
bo przez te organa przechodziła umowa o tej samej nazwie ale różnej
treści.
Zatem słusznie organ w chwili obecnej wstrzymuje się przed
ratyfikacją umowy , której treść może ulec zmianie. Podkreślam
wstrzymuje się do momentu , w którym treść umowy będzie znana w
całym kształcie jej obowiązywania.
Edytor zaawansowany
 • jn-24 07.07.08, 09:08
  W tej sytuacji nalezy ocenić wszystkich tych , którzy plują na
  konstytucyjnego prezydenta Polski, jako działających na szkodę
  państwa polskiego , nienawidzących wszystko co polskie.
 • 1normalnyczlowiek 07.07.08, 09:29
  jn-24 napisał:
  > W tej sytuacji nalezy ocenić wszystkich tych , którzy plują na
  > konstytucyjnego prezydenta Polski, jako działających na szkodę
  > państwa polskiego , nienawidzących wszystko co polskie.

  ---> ... ten kurdupel, który próbuje nas pouczać, to zwykły fircyk w ... galotach.
  Osobną sprawą są "nasze" "autorytety prawne", które, jak Sarkosy coś bredzą, by
  przykryć swoją niewiedzę prawniczą (ta "wiedza", którą się tak szczycą, to ich
  umiejętność omijania prawa i tłumaczenia absurdów prawnych na swoją korzyść).
  --
  inteligencja zastępcza, autorytety zastępcze - co jeszcze nam fundowano przez 16 lat
 • jn-24 07.07.08, 09:48
  na FK jak u din dona pojawia się i znika.
 • jn-24 07.07.08, 10:28
  to też mertoryczna ratyfikacja ?
 • jn-24 11.07.08, 14:00
  funkcjonalnych nie brakuje.
 • zamurowany 07.07.08, 10:51
  Trzeba wyprostować parę rzeczy, bo nie są zgodne z prawdą. A poza tym mogą
  służyć za oręż zwolennikom przepchnięcia traktatu:

  > organ zatwierdza tę umowę , ale w między
  > czasie Irlandia uzyskuje od UE jakieś odstępstwa od tej umowy.

  Irlandia nie może uzyskać od UE żadnych odstępstw, bo ten traktat, to nie jest
  umowa między Irlandią a (nieistniejącą jeszcze) UE, ale umowa 27-stronna,
  zawarta wspólnie przez 27 państw, powołująca do życia Unię Europejską. Irlandia
  może co najwyżej uzyskać odstępstwa od 26 partnerów tej umowy. Ale dopiero w
  nowym traktacie, nie tym.

  > Czy wówczas procedura ratyfikacji musi być powtórzona ?

  Można co najwyżej spisać nowy traktat i znowu spróbować go ratyfikować we
  wszystkich państwach. Albo zacząć robić to samo w mniejszym (bezpiecznym)
  gronie, a potem dołączać poszczególne państwa.
 • jn-24 07.07.08, 11:03
  ustępstwa od UE - rozumiane jak zgoda na ustępstwa wszystkich 26
  państw UE.
  Co zonacza ustępstwa ; może to byc umowa podpisana przez Iralandię z
  zastrzeżeniami bez zmiany treści umowy , lub może nastąpić zmiana w
  tekście umowy, czy w obu przypadkach trzeba będzie dokonywać
  ponownej ratyfikacji umowy ? sądzę, że w pierwszym przypadku nie
  trzeba ale w drugim procedurę uważam trzeba powtórzyć.
  Ty sugerujesz , ze w obu przypadkach konieczne jest powtorzenie
  procedury ratyfikacyjnej. Otóz zgodnie z obowiązującymi w Polsce
  przepisami o ratyfikacji umów międzynarodowych nie ma takiego
  obowiązku w przypadku , gdy tekst umowy nie uległ zmianie, a jedna
  ze stron umowy podpisła ją z zastrzeżeniami.
  Tak stanowią przepisy.
 • zamurowany 07.07.08, 11:28
  > ustępstwa od UE - rozumiane jak zgoda na ustępstwa wszystkich 26
  > państw UE.

  A więc - jak słusznie zauważyłeś - nowe negocjacje w grupie 27 państw. Czyli
  nowy traktat.

  > Co zonacza ustępstwa ; może to byc umowa podpisana przez Iralandię z
  > zastrzeżeniami bez zmiany treści umowy

  A gdzie te zastrzeżenia chcesz zapisać, jak nie w treści umowy?

  Zresztą daj już spokój temu traktatowi. Nad nieboszczykiem nie urządza się
  takich harców. Rozumiem, że chcesz dobrze, ale dyskutując nad (niemożliwymi
  formalnie) sposobami przepchnięcia tego dokumentu dajesz oręż do ręki oszustom,
  którzy chętnie przekonują opinię publiczną, że można jeszcze kombinować przy
  traktacie podpisanym już przez bodaj kilkanaście państw.
 • jn-24 07.07.08, 12:46
  jeśli Irlandia podpisze umowę bez zmiany treści umowy a przy
  podpisywaniu zawrze zastrzeżenia ( czyli ewentualne odstępstwa
  czynione przez Irlandię od podpisanej treśći umowy)to nie potrzeba
  będzie prowadzić ponownie całej procedury negocjajcyjnej.
 • zamurowany 07.07.08, 13:18
  > jeśli Irlandia podpisze umowę bez zmiany treści umowy a przy
  > podpisywaniu zawrze zastrzeżenia (...)to nie potrzeba
  > będzie prowadzić ponownie całej procedury negocjajcyjnej.

  Litości! Daj już spokój z podkładaniem fałszywych sposobów przepchnięcia
  traktatu! A gdzie miałaby Irlandia zawrzeć te zastrzeżenia? Na osobnym kawałku
  papieru chyba? I co z tego że go sobie podpisze? To tak, jak byś ty do umowy
  sprzedaży mieszkania dołączył papierek, że jednak chcesz za to mieszkanie 2 razy
  więcej pieniędzy. Nic to nie jest warte.
 • jn-24 07.07.08, 13:35
  to proste :
  - zmiana samej treści umowy powoduje konieczność całej ponownej
  procedury
  - podpisanie umowy z zastrzeżeniami bez zmiany samej tresci umowy
  nie wymga powtórzenia całej procedury.
  To za trudno do zrozumienia ?
 • zamurowany 07.07.08, 13:40
  > - podpisanie umowy z zastrzeżeniami bez zmiany samej tresci umowy
  > nie wymga powtórzenia całej procedury.

  Do czego ty zmierzasz? Odpowiedz wreszcie:

  1. Gdzie miałaby Irlandia zgłosić te zastrzeżenia? Na osobnym kawałku papieru,
  jak mniemam? Ile jest warty ten kawałek papieru? Podobnie, ile jest warty
  dodatkowy kawałek papieru z mojego poprzedniego przykładu ze sprzedażą mieszkania?
  2. Aby zgłosić jakiekolwiek zastrzeżenia na osobnym kawałku papieru Irlandia
  musiałaby podpisać traktat - no bo jak tu zgłaszać zastrzeżenia do czegoś, czego
  się nie podpisało? A zgody na podpisanie Irlandczycy w referendum nie dali, więc
  podpisać tego nie można.
 • jn-24 07.07.08, 13:42
  muszę cię zasmucić, zajrzyj do przepisów ustanowionych przez
  niejakiego Buzka jeszcze w 2000r.
 • jn-24 07.07.08, 14:10
  Ratyfikacja i zatwierdzenie umowy międzynarodowej

  Art. 12. 1. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową
  wymaga zgody wyrażonej w drodze ratyfikacji lub przez zatwierdzenie.
  2. Ratyfikacji podlegają umowy międzynarodowe, o których mowa w art.
  89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne
  umowy międzynarodowe, które przewidują wymóg ratyfikacji albo ją
  dopuszczają, a szczególne okoliczności to uzasadniają.
  3. Umowa międzynarodowa, która nie podlega ratyfikacji, wymaga
  zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

  Art. 13. 1. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową
  może nastąpić również w drodze podpisania, wymiany not lub w inny
  sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe. W takim przypadku
  zatwierdzenie w rozumieniu art. 12 ust. 3 jest dokonywane przez
  udzielenie zgody, o której mowa w art. 6.
  2. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową, w
  sposób określony w ust. 1, może nastąpić w szczególności, gdy:
  1) ustawa upoważnia do zawarcia umowy międzynarodowej w ten
  sposób, a zawarta umowa międzynarodowa nie narusza przepisów ustawy
  upoważniającej, lub
  2) umowa międzynarodowa ma charakter wykonawczy w stosunku do
  obowiązującej umowy międzynarodowej i nie wypełnia przesłanek
  określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 Konstytucji
  Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  3) celem umowy międzynarodowej jest zmiana obowiązującej umowy, w
  tym załącznika do niej, a zmiana umowy międzynarodowej lub
  załącznika nie wypełnia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 lub
  art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  4) wymagają tego inne szczególne okoliczności, a umowa
  międzynarodowa nie wypełnia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1
  lub art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art. 14. Organ właściwy do prowadzenia negocjacji lub minister
  kierujący działem administracji rządowej właściwy do spraw, których
  dotyczy umowa międzynarodowa, po uzgodnieniu z zainteresowanymi
  ministrami, składa Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra
  właściwego do spraw zagranicznych, wniosek o ratyfikację lub
  zatwierdzenie umowy międzynarodowej.

  Art. 15. 1. Rada Ministrów podejmuje uchwałę o przedłożeniu umowy
  międzynarodowej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do
  ratyfikacji lub o jej zatwierdzeniu.
  2. Minister właściwy do spraw zagranicznych przedkłada Prezydentowi
  Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji umowę międzynarodową wraz z
  uzasadnieniem oraz projektem dokumentu ratyfikacyjnego.
  3. Przedłożenie umowy międzynarodowej Prezydentowi Rzeczypospolitej
  Polskiej do ratyfikacji jest dokonywane po uzyskaniu zgody, o której
  mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej
  Polskiej, lub po zawiadomieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  zgodnie z art. 89 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. W przypadku wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  negatywnej opinii, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia, co do
  zasadności wyboru trybu ratyfikacji umowy międzynarodowej, o którym
  mowa w art. 89 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rada
  Ministrów zajmuje ponowne stanowisko w tej sprawie.

  Art. 16. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory
  wniosków, o których mowa w art. 14, oraz rodzaje dokumentów, które
  przygotowuje i dołącza do tych wniosków minister właściwy do spraw
  zagranicznych, uwzględniając w szczególności, aby wnioski zawierały
  proponowany tekst zastrzeżeń!!!!! lub deklaracji interpretacyjnych
  formułowanych przez Rzeczpospolitą Polską lub sprzeciwów
  Rzeczypospolitej Polskiej wobec zastrzeżeń innych umawiających się
  stron!!!.
  Tak brzmią przepisy.
 • zamurowany 07.07.08, 15:29
  Pomijając fakt, że Buzek nie miał wpływu na prawo w Irlandii i pozostałych 25
  krajach, odpowiedz wreszcie:
  1. Ile są warte twoje "zastrzeżenia" do umowy sprzedaży mieszkania, w których na
  osobnej kartce papieru zastrzegasz, że zmieniasz cenę dwukrotnie? Ile byłyby
  warte dodatkowe notatki sporządzone z boku przez Irlandczyków? Opisywałyby ich
  stan ducha i tyle.
  2. Skoro w referendum nie wyrażono zgody na ratyfikację, to jak Irlandia może to
  ratyfikować (choćby nawet z zastrzeżeniami)? Ponadto - jakie miałyby być te
  zastrzeżenia? W referendum obywatele Irlandii głosowali TAK/NIE. Nie dopisywali
  na kartach wyborczych żadnych zastrzeżeń, które możnaby teraz zebrać i zgłosić.

  Tak, możesz do umowy sprzedaży mieszkania zgłosić zastrzeżenia, swoje opinie,
  przemyślenia czy jakkolwiek to nazwiesz. Możesz też domalować na niej obrazek z
  Misiem Puchatkiem i dołączyć zdjęcia z wakacji - będą tyle samo warte co twoje
  zastrzeżenia, czyli nic - będą ozdobą. Co do samej umowy, masz tylko dwie opcje
  - podpisać albo nie podpisać.

  Daj już spokój zamiast wspierać chór kombinatorów.
 • jn-24 08.07.08, 08:02
  Jeszcze raz, mówię tylko to,że wprzypadku podpisania traktatu przez
  Irlandię bez zmiany jego treści z zastrzeżeniami , umożliwia to
  ratyfikację umowy przez prezydenta bez konieczności powtórzenia
  całej procedury parlamentarnej.Nie wnikam w to czy prawo Irlandi
  przewiduje taką możliwość czy też nie ma takiej mozliwości.
  Moja wypowiedź niekoniecznie słuszna dotyczy stanu prawnego w Polsce
  w przypadku zajścia okoliczności w przypadku przez mnie opisanym.
 • zamurowany 08.07.08, 11:14
  > Jeszcze raz, mówię tylko to,że wprzypadku podpisania traktatu przez
  > Irlandię bez zmiany jego treści z zastrzeżeniami

  To ja też, ostatni raz - ile warte są ewentualne irlandzkie "zastrzeżenia"
  dopisane na osobnej karteczce? Oraz - Jak może Irlandia podpisać traktat "bez
  zmiany jego treści", skoro został on odrzucony w referendum?
 • jn-24 08.07.08, 13:45
  nie mówię jak tylko mówię o takiej sytuacji i nic nie zmieni ,że
  zastrzeżenia bez zmiany treści umowy nie wymagają przeprowadzenia w
  Polsce ponownej procedury przez sejm.
 • jn-24 11.07.08, 15:00
  dokładnie tak.
 • hummer 11.07.08, 15:06
  jn-24 napisał:

  > «zatwierdzenie umowy międzynarodowej przez upoważniony do tego organ
  > państwowy»

  Co ma strona trzecia do ratyfikacji tego co wynegocjował Lech Kaczyński z UE?

  Gdyby ratyfikował umowę z Irlandią owszem mógłby się tłumaczyć.

  --
  "Osobiście skasowałam dzisiaj dwa fora, wiem jaki jest stan aktualny" - Siwa :)
 • jn-24 12.07.08, 10:19
  to jest umowa wielostronna, ale by obowiązywać muszą ją wszysyscy
  ratifikować a nie tylko podpisać.
 • p.s.j 11.07.08, 15:13
  Ratyfikacja to straceńców los.
  Ratyfikacja to żołnierska buta,
  Ratyfikacja to ofiarny stos!


  --
  试释是事!
  Shi shi shi shi!
 • jn-24 12.07.08, 10:04
  i moralność.
 • gat45 12.07.08, 10:34
  Nie pretenduję do dokładnej znajomości wszelkich kurczków prawnych,
  odnoszących się do umów i traktatów międzypaństwowych, ale dla mnie -
  jak chyba dla większości obywateli - sprawa ma się nstępująco :

  Traktat z Lizbony może stać się prawomocny tylko jeżeli podpisze go
  27 państw członkowskich, czyli de facto mamy go z głowy

  Część państw już go ratyfikowała, część nie.

  W Polsce został on ratyfikowany PRZED irlandzkim referendum, bo
  ratyfikował go Sejm, a jest to najwyższa bądź co bądź władza w
  Państwie. Prezydentura jest najwyższym urzędem, ale to co innego.

  W tym przypdku więc odmowa złożenia podpisu przez Prezydenta jest
  gestem czysto wewnętrznej polityki polskiej, nic nie mającym
  wspólnego z Unią, bo wobec niej Polska ten Traktakt już przyjęła.

  Pan Prezydent wykonuje więc w każdym przypadku pusty z czysto
  prawnego punktu widzenia gest, ale gesty też się liczą. Złożenie
  podpisu oznaczałoby przychylny stosunek do wysiłków integracyjnych
  Unii i chęć współpracy na przyszłość, jago brak - wprost przeciwnie.
  I UE tak właśnie teraz patrzy na Polskę i tak się zapiszemy we
  wspólnej europejskiej pamięci.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.