Dodaj do ulubionych

Zablokowana sprzedaz TBS-ow

22.05.08, 22:44
Witam, po "cudownym" programie w TVN nie ma juz mozliwosci
przepisywania cesji na osobe wyznaczona przez siebie. Tak jest juz w
TBS Marki, mozna jedynie zwrocic lokal do zasobow TBS. To jakas
paranoja!!! Napiszcie prosze jak sytuacja wyglada w Waszych TBS-ach.
Pozdrawiam
Edytor zaawansowany
 • nuda.a 23.05.08, 09:55
  Więc jak teraz wyglada sytuacja zbywania mieszkań TBS? Jest
  mozliwość kupienia udziałow czy nie?
 • polaxo 23.05.08, 10:40
  Można zwrócić mieszkanie do TBS-u za zwrot wpłaconej partycypacji. Natomiast TBS
  sam wyznacza nowego Najemcę. Teraz to dopiero TBS-y zaczną kręcić lewe interesy.....
 • kasiadj07 23.05.08, 10:46
  Pani Prezes w jednym z wywiadów powiedziała, że mieszkania są potrzebne dla
  pracowników TBS, więc wszystkim poszukującym mieszkania życzę miłego kąta pod
  mostem...:(
 • nuda.a 23.05.08, 21:46
  czy zablokowana jest sprzedaz warszawskich mieszkań w TBS,prosze
  konkretną odpowiedz jezeli jest mozliwa
 • 1cezar1 26.05.08, 12:28
  witam , z tego co mi wiadomo to na Bemowie przepisanie partycypacji
  odbywa się "normalnie" (jeśli takiego określenia można użyć).Na
  podstawie czego (jakiej ustawy "marki" tak robią), chyba podają coś ?
 • kasiadj07 26.05.08, 12:42
  Tbs Marki działa zdaje się na podstawie jakiejś uchwały zarządu. To wszystko
  dziwne, tym bardziej, że przecież program Uwagi dotyczył właśnie tbs Bemowo i
  odsprzedaży nowych mieszkań???
 • andy-1204 26.05.08, 13:55
  Dzwoniłem do 3 kolejnych warszawskich TBS-ów i powiedziano mi że
  cesje są wstrzymane .Czekają na jakieś wytyczne z Ministerstwa
 • ala_501 27.05.08, 14:35
  Skąd wiadomo, że teraz TBS wyznacza nowego najemcę? Jak to się ma do
  tego, co partycypantom zapisano w umowach - że TO ONI
  (=partycypanci) przez 10 lat wskazują kandydatów na nowych najemców,
  a TBS zobowiązuje się zawierać z takimi osobami umowy najmu, jeśli
  spełniają warunki?
 • prawdziwy-radek 28.05.08, 21:48
  Czy może ktoś coś wie - o jakie wytyczne Ministerstwa chodzi? Czy są
  jakieś zmiany w prawie które pozwalają TBS nie wydawać zgody na
  cesję? Proszę o pomoc
 • prawdziwy-radek 28.05.08, 21:39
  Zgadzam sie z tym, to jakieś nieporozumienie. TBS Marki - słyszałam
  nie wydaje pozwoleń na cesję. Tylko czy mają do tego prawo? Czy ktoś
  coś wie na ten temat?
 • pliszka123 29.05.08, 10:01
  Przeczytajcie opinię z 31.03.2008 roku wydaną przez Ministerstwo
  Infrastruktury. Odpowiedź Ministerstwo przygotowało w wyniku
  interpelacji złożonej przez posła PIS.

  NIE MA ŻADNYCH PODSTW PRAWNYCH DO TEGO ABY ZABLOKOWAĆ ZMIANĘ NAJEMCY
  OSOBOM KTÓRE PRZED 01.01.2005 roku PODPISAŁY Z TBS-AMI umowy
  partycypacj z zapisanym prawem do wskazywania najemcy.

  Interpelacja w sprawie: zmiany ustawy z dnia 26 października 1995 r.
  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o
  zmianie niektórych ustaw /Dz. U. nr 133, poz. 654/.

  Szanowny Panie Ministrze,

  Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w
  art. 29a daje najemcy prawo uzyskania zwrotu kwoty wpłaconej
  partycypacji.
  Niestety zdaniem niektórych prawników przepis ten dotyczy tylko tych
  przedsięwzięć, które TBS-y realizują począwszy od l stycznia 2005 r.
  W związku z tym TBS-y odmawiają zwrotu partycypacji tym
  partycypantom, którzy zawarli umowy pod rządami starej - nie
  znowelizowanej w 2005 r. ustawy.
  Najemcy poprzez czynsz spłacają zaciągnięty przez TBS kredyt na
  budowę mieszkań a nie mają możliwości stania się ich właścicielami.
  Kwota czynszu jest bardzo dużym obciążeniem dla wynajmujących.
  Zgodnie z obowiązującym prawem właścicielem lokalu jest i pozostanie
  spółka TBS.

  Innym problemem jest to, iż na podstawie interpretacji tej samej
  ustawy, niektóre TBS-y /np. w Bielsku-Białej/ działają na szkodę
  partycypanta ograniczając jego prawa czasowo do 5 lat.

  W związku z powyższym pytam:
  1. Czy planuje Pan Minister zmianę obowiązującej ustawy o niektórych
  formach popierania budownictwa mieszkaniowego, polegającą na
  rozciągnięciu obowiązywania art. 29a na tych
  najemców /partycypantów/, którzy zawarli umowy najmu /partycypacji/
  przed l stycznia 2005 r.?

  2. Czy planuje Pan Minister wprowadzenie zmian do ustawy
  umożliwiających wykup mieszkań na własność przez dotychczasowych
  najemców na podobnych zasadach jak najemcy lokali mieszkalnych w
  spółdzielniach mieszkaniowych lub lokali gminnych?

  3. Czy planuje Pan Minister wprowadzenie zapisu gwarantującego
  najemcy /partycypantowi/ prawa do wskazania najemcy /partycypanta/
  bez ograniczeń czasowych w czasie trwania umowy najmu i partycypacji
  jak również po jej zakończeniu, szczególnie tym którzy podpisali
  umowę partycypacji przed dniem l stycznia 2005 r.?

  Stanisław Szwed


  ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ:

  Szanowny Panie Marszałku,

  W odpowiedzi na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie
  zmiany przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa
  mieszkaniowego, nadesłaną pismem z dnia 31 marca 2008 r. (znak: SPS-
  023-2212/08), uprzejmie przekazuję następujące informacje.

  Obecne brzmienie przepisów regulujących system wspierania
  budownictwa społecznego precyzuje także warunki zawierania umów
  partycypacji. Zgodnie z art. 29 i 29a ustawy z dnia 26 października
  1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  (Dz. U. z 2000 r., nr 98, póz. 1070 z późn. zm.) umowy
  partycypacyjne mogą zawierać z towarzystwem budownictwa społecznego
  pracodawcy, osoby prawne i osoby fizyczne. W przypadku osób
  fizycznych kwota partycypacji ograniczona jest do 30% kosztów budowy
  mieszkania, a w razie zakończenia najmu kwota podlega zwrotowi w
  ustalonym trybie.

  Powyższe przepisy dotyczą przedsięwzięć objętych wnioskami wstępnymi
  składanymi w Banku Gospodarstwa Krajowego od 2005 r. włącznie.
  Wcześniej ustawa o niektórych formach popierania budownictwa
  mieszkaniowego zawierała jedynie przepis stanowiący, że osoby mające
  interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie
  mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach
  budowy tych mieszkań (art. 29 brzmienia ustawy sprzed wejścia w
  życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o
  niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. nr
  213, póz. 2157)). Wszelkie kwestie dotyczące, na przykład, wysokości
  kwoty partycypacji, jej zwrotu w przypadku zakończenia najmu, prawa
  partycypanta do wskazywania kolejnych najemców itp. zostały więc
  uregulowane w dwustronnych umowach zawieranych pomiędzy towarzystwem
  i partycypantem.

  Odnosząc się do pytań Pana Posła dotyczących możliwości
  rozciągnięcia obecnych regulacji na okres sprzed 2005 r., należy
  podkreślić, że taka zmiana przepisów jest niezgodna z zasadą
  niedziałania prawa wstecz. Warto jednak zauważyć, że strony umowy, w
  tym wypadku TBS i partycypant, mogą w każdej chwili za obopólną
  zgodą zmienić postanowienia umowy, dostosowując je do obecnego
  brzmienia przepisów.

  Ponadto, chciałbym poinformować Pana Posła, że kwestia postanowień
  umów partycypacyjnych zawieranych przed 2005 r. była również
  przedmiotem interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Urząd kwestionował różne zapisy umów, które stawiały w niekorzystnym
  położeniu partycypantów. Wśród przepisów budzących wątpliwości UOKiK-
  u znajdowały się także zapisy dotyczące zwrotu partycypacji po
  zakończeniu najmu oraz praw partycypantów do wskazywania kolejnych
  najemców. Zatem w przypadku, gdyby dane towarzystwo nie zdecydowało
  się na aneksowanie umowy partycypacyjnej w celu zapewnienia
  większych praw partycypantowi, może on się zwrócić o analizę zapisów
  umowy do UOKiK-u.

  Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości wykupu mieszkań
  będących w zasobach towarzystw budownictwa społecznego, uprzejmie
  informuję, że obecnie, zgodnie z art. 20 ustawy o niektórych formach
  popierania budownictwa mieszkaniowego lokale mieszkalne wybudowane
  przy wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM)
  nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność, a
  także nie może być do nich ustanowione spółdzielcze własnościowe
  prawo.

  Ministerstwo rozważa możliwość dopuszczenia do częściowej wyprzedaży
  tego zasobu, ale na pewno nie może się to odbywać na zasadach
  stosowanych w przypadku prywatyzacji mieszkań spółdzielczych i
  komunalnych. Należy bowiem pamiętać, że mieszkania należą do
  prywatnych podmiotów, działających w formie spółek kapitałowych,
  posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność
  gospodarczą oraz ponoszących wszelkie koszty i ryzyko z tym
  związane. Organy zarządcze i nadzorcze tych podmiotów nie mogą
  prowadzić działalności na szkodę spółek, zaś państwo nie może
  narzucać im działań polegających na niekontrolowanej sprzedaży
  mieszkań na żądanie najemców. Musi to pozostać kwestią wyboru samego
  towarzystwa budownictwa społecznego.

  Ponadto, należy pamiętać, że na budowę mieszkań zaciągnięto kredyty
  ze środków KFM. Kredyty te były udzielane na preferencyjnych
  warunkach, wyrażających się niską stopą oprocentowania i długim
  okresem spłaty. W latach 1995-2008 budżet państwa przeznaczył na
  dofinansowanie KFM ok. 4,2 mld zł. Dodatkowo państwo poręcza i
  gwarantuje kredyty zaciągane na zasilenie Funduszu w
  międzynarodowych instytucjach finansowych. Dodatkowo, w stosunku do
  części inwestycji stosowano umorzenie w wysokości 10% kosztów
  przedsięwzięcia. Warunkiem ewentualnej sprzedaży mieszkań TBS-
  owskich musi być spłata tych obciążeń i nie jest możliwe
  wprowadzenie bonifikat stosowanych przy prywatyzacji mieszkań
  komunalnych.

  Chciałbym podkreślić, że jeżeli Ministerstwo uzna, że prywatyzacja
  zasobów wybudowanych z KFM jest celowa, to będzie się ona odbywać w
  ramach szerszej reformy systemu wsparcia czynszowego budownictwa
  społecznego. Resort nie chce bowiem doprowadzić do sytuacji
  niekontrolowanej wyprzedaży mieszkań, wybudowanych przecież ze
  znaczącym wsparciem władz publicznych i lokalnych, na które złożyły
  się środki ogółu podatników.

  Piotr Styczeń
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

 • prawdziwy-radek 02.06.08, 21:36
  dziękuję za informacje prawne odnośnie sprzedaży TBS.
 • wyrwuss 08.06.08, 12:27
  Normalnie sprzedajemy partycypacje i TBS . !!!
 • slawkod 08.06.08, 17:38
  Tylko czemu w Toruniu nie można tego zrobić??

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka