Dodaj do ulubionych

Zespoł Szkoł w Choczewie

19.05.05, 10:44
Unii Europejski szkoła miano nosi
Cosik z tym zrychtować aże sie fest prosi.
--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 19.05.05, 10:52
  Choczewo w Uniji 08.05.2005

  Osmy maja mieli świynto
  Kere gmina zapamiynto
  Vipow se zjechało tela
  Że blysnyła niymi sztela

  Ano wiedzieć to wom trza
  Miano dali szkole - ja
  Co durś ku Europie paczy
  Toż jak mogło być inaczy

  Pochod z gminy szoł do szkoły
  Kożdy zdoł sie w niym wesoły
  Farorz skropioł fest tabula
  Z cołkom resztom - niy trza fulać

  Tako piyknie i bez zwady
  Miano mo Europy Rady
  Zespoł Szkoł dziedzina sławi
  Wychowuje uczy bawi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 10:53
  Na podzim łotworza tam mało wystawa
  Pomorskich notgeldow - to ciekawo sprawa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 10:55
  Na podzim wszysko se fest rozkulo
  Dyć mo ta szkoła miano Uniji
  Teraz niy byda za wiela fuloł
  Styknie mi inkszych przeca mecyji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:16
  Dyrechtor

  Dyrechtor szkoły bliknoł na glaca
  Jako to wszysko mu wyłonaca?
  Notgeld pomorski pokozać chciołbych
  I coś ze fraszki do tego miołbych.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.09.05, 12:57
  Banknoty zastępcze Wejherowa 1914-1920.

  Przed I wojną światową marka niemiecka była walutą oparta na stałym złotym
  parytecie. W obiegu były złote monety pełnowartościowe o nominałach 10 i 20
  marek, a wymienialność banknotów na złoto była w pełni gwarantowana. W
  przeddzień wybuch wojny władze Niemiec zawiesiły wymienialność swej waluty na
  złoto, przystępując zarazem do operacji zwiększenia swych rezerw kruszcowych,
  poprzez ściągnięcie złota monetarnego z obiegu. Doprowadziło to do zaniku
  obiegu pieniądza kruszcowego na rynku lokalnym, bezpośrednio po wybuchu I
  wojny światowej, czyli już z początkiem sierpnia 1914 roku. Sytuację
  niezmiernie skomplikował fakt, iż również monety srebrne zostały pochowane
  przez ludność "na czarną godzinę". Prowadzone działania wojenne wywołały
  zwiększony popyt na artykuły spożywcze, zwłaszcza te które mogły być dłużej
  przechowywane w gospodarstwach domowych. Tymczasem okazało się, że niedobór
  pieniędzy o nominałach od1/2 do 20 marek bardzo utrudniał realizację
  codziennych zakupów.
  Aby jakoś zaradzić zaistniałym trudnościom władze miast i gmin szybko
  zdecydowały się na emisję zastępczego pieniądza w postaci bonów, które miały
  ułatwić ludności codzienne rozliczenia. W ślad za samorządami poszli też
  prywatni przedsiębiorcy w większych miastach i okręgach przemysłowych,
  ponieważ kasy zakładowe również miały problemy z wypłatą zarobków
  pracowniczych. Te praktyki nie były w pełni legalne, ale z konieczności
  tolerowane przez władze zwierzchnie. Obieg pieniądza tego typu miał być
  krótkotrwały i ograniczony terytorialnie, a po utracie ważności walory te
  miały zostać wykupione przez emitentów za pomocą oficjalnych środków
  pieniężnych.
  W mieście Neustadt, dzisiejszym Wejherowie, również doszło do emisji lokalnego
  pieniądza w postaci papierowych bonów zwanych też notgeldami. Miasto to
  zresztą już wtedy było stolicą powiatu o tej samej nazwie. Jednak pierwszy
  odważny ruch wykonał magistrat, który już 5.VIII.1914 roku wprowadził do
  obiegu serię bonów o nominałach 50 fenigów, 1, 2 i 3 marek. Te cztery walory w
  założeniu miały zastąpić błyskawicznie znikające z obiegu srebrne monety o
  tych nominałach. Wydrukowano je na różnokolorowym papierze, z jednostronnym
  nadrukiem określającym nominał, datę emisji i emitenta. Każdy walor opatrzony
  był też pieczęcią miejską i dwoma podpisami osób nadzorujących edycję tego
  pieniądza. Szybko okazało się, że potrzeby lokalnego rynku lokalnego były
  nieco większe niż zakładano i doszło do kolejnych edycji o nominałach 5, 10,
  50 fenigów i 1 marki na wzór wcześniejszych i o tej samej dacie wydania.
  Nakłady walorów o fenigowych nominałach były stosunkowo wysokie (od kilkunastu
  tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy sztuk), natomiast walory nominowane w
  markach miały tylko kilkutysięczne nakłady. Bony te prawdopodobnie już we
  wrześniu były sukcesywnie wycofywane z obiegu lub wykupywane przez kasę
  magistracką. Dokonywano wtedy ich unieważnienia poprzez perforację. Dzisiaj na
  naszym rynku kolekcjonerskim spotyka się częściej walory unieważnione, no i
  można się natknąć na odmiany napisowe niższych nominałów..
  Stopniowy zanik w obiegu walorów magistrackich nie oznaczał jednak jeszcze
  odejścia od lokalnego pieniądza zastępczego na tym terenie. We wrześniu
  pałeczkę bowiem zaczął już przejmować Urząd Powiatowy wprowadzając na
  podległym sobie terenie własne bony o nominałach 50 fenigów,1, 2 i 3 marek. W
  przypadku walorów markowych nakłady były wyższe niż edycji miejskich, co jest
  sprawą oczywistą z uwagi na fakt obiegu na terenie całego powiatu. Walory i
  tym razem drukowano jednostronnie. Zastosowano do ich produkcji biały papier
  ze znakami wodnymi, co lepiej zabezpieczało je przed możliwością ewentualnego
  fałszerstwa. Czarny nadruk określał nominał, emitenta i datę edycji
  1.IX.1914r. Całość uzupełniała brązowa numeracja oraz podpisy osób
  nadzorujących tę emisję,w tym przypadku urzędującego landrata i skarbnika
  powiatowego. Walory te były w użyciu jesienią 1914 roku, jednak i one powoli
  znikały z obiegu, gdyż władze państwowe, chcąc jakoś unormować niezdrową
  sytuację pieniężną, zdecydowały się na emisję niskonominałowych banknotów,
  które stopniowo wyrugowały z obiegu notgeldy. W roku 1915 sytuacja była już
  ustabilizowana i edycje pieniądza zastępczego praktycznie zanikły.
  Wydawało się, że takie zjawisko już nie wystąpi, jednak wojna rządziła się
  swoimi prawami. Niemcy praktycznie nie były przygotowane do prowadzenia
  długotrwałych, wyniszczających działań wojennych i nawet doraźne sukcesy i
  rabunkowa gospodarka na okupowanych terenach nie były już w stanie niczego
  zmienić. W roku 1916 odczuwano ogromne braki wszelkich materiałów
  strategicznych, co zaowocowało między innymi zanikiem w obiegu monety
  zdawkowej o fenigowych nominałach, bitej wcześniej w brązie i niklu.
  Początkowo pojawiły się więc notgeldy monetarne wykonane z żelaza lub cynku,
  bo tych metali jeszcze nie brakowało, jednak z uwagi na stosunkowo wysokie
  koszty produkcji takiego pieniądza zastępczego, szybko doszło też do masowych
  emisji fenigowych bonów pieniężnych.
  W Wejherowie, podobnie jak w wielu miejscowościach ówczesnych Niemiec
  wprowadzono wtedy do obiegu bony pieniężne o nominałach 5, 10 i 50 fenigów.
  Obowiązki emitenta wziął na siebie tym razem znowu magistrat miejski.
  Wprowadzone do obiegu walory miały datę emisji 20.XII.1916 roku. I tym razem,
  właściwie już tradycyjnie, nie określono na nich daty ważności. Widocznie
  uznawano, że znacznie wygodniej będzie w odpowiednim czasie posłużyć się
  ogłoszeniem w prasie lokalnej lub innym. Istnieją odmiany różniące się przede
  wszystkim wymiarami, co pośrednio świadczy, że dokonywano wymiany tego
  pieniądza lub też uzupełniano w późniejszym terminie pewne niedobory. Na
  walorach wycofanych z obiegu umieszczano pieczątkę z napisem "entwertet". Same
  notgeldy z tych edycji miały już dwustronny nadruk. Na awersach tradycyjnie
  przedstawiano nominał, emitenta, datę edycji. Dodatkowo umieszczano tu pieczęć
  miejską i faksymile dwóch podpisów. Rewersy zawierały obszerniejszy tekst
  informacyjny, skierowany do użytkowników, którzy przecież przyjmowali taki
  pieniądz na zasadzie dobrowolności, choć zaistniała sytuacja niejako to
  wymuszała.
  Koniec I wojny światowej nie oznaczał jednak unormowania sytuacji pieniężnej
  Niemiec. Militarna klęska, rewolucja którą jednak udało się zdusić,
  demobilizacja ogromnej armii, straty materialne i terytorialne, jak też widmo
  konieczności wypłaty ogromnych odszkodowań wojennych niewyobrażalnie
  komplikowały sytuację rodzącej się Republiki Weimarskiej. Tak więc
  bezpośrednio po wojnie władze zwierzchnie wręcz zachęcały do emisji lokalnego
  pieniądza większe miasta, powiaty, czy też związki miast, zalecając jednak aby
  takie walory obiegały na większym terenie i były dobrze zabezpieczone przed
  ewentualnym fałszerstwem, a zarazem też miały realne pokrycie w pieniądzu
  państwowym, co gwarantowało później ich wykup. I tym razem odpowiedziało na to
  miasto, emitując dwa nominały: 50 fenigów i 5 marek. Poza tym, że podano na
  nich datę emisji 15.XI.1918 rok. Trudno mi cokolwiek na ten temat napisać,
  gdyż dzisiaj są to unikaty, praktycznie nie spotykane na naszym rynku
  kolekcjonerskim.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.09.05, 12:58
  W następnym roku ważyły się już losy przynależności państwowej tej ziemi i to
  również znalazło odbicie w stosowanym tutaj pieniądzu zastępczym. Doszło do
  ciekawej reemisji bonów powiatowych z okresu wojennego, które po wykupie nie
  zostały fizycznie zniszczone, lecz przechowane w kasie powiatowej. Fakt, iż
  tereny te w nieodległej przyszłości miały już oficjalnie zmienić swoją
  przynależność państwową raczej nie skłaniał do przygotowania specjalnej
  edycji, jednak puszczone w obieg ponownie walory oznaczono już polską
  pieczęcią powiatu w kolorze czerwonym. Wyobraża ona polskiego orła z koroną i
  otokowo biegnącym napisem "Starostwo Powiatu Wejherowskiego".
  Niemieckie źródła mówią o roku 1919 jako terminie tej powtórnej emisji, co
  jednak wydaje się być mało prawdopodobne, bo choć w tym właśnie roku zapadły
  konkretne decyzje o zmianie państwowości tego terenu, to taka edycja wydaje się
  być przedwczesną i zapewne wprowadzono je na krótko w roku następnym.
  Sytuacja zmieniła się jednak w lutym 1920 roku, jako że dokładnie 10 lutego
  Polska oficjalnie przejęła te tereny. Nie pociągnęło to jednak za sobą szybkiego
  nasycenia lokalnego rynku oficjalną walutą, którą była wtedy marka polska. Zanik
  znaczenia waluty niemieckiej i niedostatek polskiej siłą rzeczy skłonił władze
  samorządowe do sięgnięcia po sprawdzone już środki zaradcze, czyli emisję
  kolejnej serii lokalnego pieniądza. Dość szybko władze powiatowe uporały się z
  wydaniem własnych banknotów zastępczych. Z dniem 14.II.1920 r puszczono w obieg
  banknoty miejskie nazwane po polsku „przekazami”, a w każdym bądź razie taką
  datę edycji podano na samych bonach. Cała seria objęła tym razem 8 nominałów: 50
  fenigów, 1, 2, 3, 5, 10, 20 i 50 marek. Wykonano je na białym papierze ze
  znakami wodnymi. Awersy posiadały czarny, dwujęzyczny nadruk i numerację w
  kolorze czerwonym. Widzimy tu też różnokolorowy poddruk (kolor zależny od
  nominału), z umieszczonym centralnie wyobrażeniem orła polskiego. Rewersy
  zawierały teksty skierowane do użytkownika (polski i niemiecki), a dotyczące
  ogólnych zasad wykupu i drukowaną pieczęć powiatową. Nie sprecyzowano terminu
  wykupu informując jedynie o tym że nastąpi to poprzez specjalne ogłoszenie.
  Zapewne nastąpiło to jeszcze w 1920 roku i większość tych pieniędzy wymieniono
  na marki polskie. Część jednak została w rękach użytkowników, a zwłaszcza
  kolekcjonerów, ponieważ zbieractwo takich walorów stało się bardzo popularne w
  całych Niemczech, a i na terenach przyłączonych do Polski.

  broneknotgeld


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.06.07, 19:56
  Choczewsko szkoła (8.05.2007)

  Miano Uniji dwa roki nosi
  Czy ło geld jeji tym głośni prosi?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.05.05, 10:59
  Choczewo w Uniji

  Jest tako gmina w Uniji wielki
  Fason trza czimać - niy duperelki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:01
  "Melan"

  Tu "supermarket" mo miano "Melan"
  Utargu w sezon nawet tam wiela
  Ano - toż niy som to jakeś wice
  W kasa fest bijom te wczasowicze.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:03
  Gmina Choczewo

  Gmina mo dobre ponoć wyniki
  Jak niy zawiedom w sezon letniki
  A jak pogoda zdo sie pod psym
  Biydni tu jakoś - to przeca wiym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:06
  Bar "Bakar"

  Niym Kopalino w dziedzinie słynie
  Toż atrakcyjo! -Niych cie niy minie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:08
  Na plaży

  Na plaży we Lubiatowie
  Dychnie se spokojnie czowiek
  Scisku jak kaj ińdzi niy ma
  Yno czasym biere ryma
  Jak łod morza wiater wije
  Neptun zdo sie tako śmieje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:11
  Restauracyjo choczewsko

  Restauracyjo we gminie staro
  Aż dziw że ciyngym se to niy zmiynio
  Wiym że niy bydzie łona już jaro
  Dyć se tam czujesz jak jaki "brynio".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:12
  W restauracyji

  Wypłowiałe skory z dzika
  Staro sroka u patyka
  W środku czerep ze rogami
  Toż łostońcie se tu sami.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:15
  Pod hubom

  Zicnołch se pod hubom w ty restauracyji
  I wsłuchoł we szwargot pijackich mecyji
  Sezon kajś przed niymi - widać co tu biyda
  Pod grzibym jo siedza - ta ślonsko łobrzida.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:18
  Nowo restauracyjo

  Ano - jest tyż tukej nowo
  Dyć zamkniono - sie niy zdowo
  Miywo wziyńcie we sezonie
  Jak łon minie zdo sie - koniec.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:23
  Osieki

  Dzisioj Osieki jakby w ruinie
  Możno zły czas tu tyż w końcu minie
  Choć ze pałacu nic niy łostało
  Przeca z majontku jednak niymało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:25
  U "Antonia"

  U "Antonia" w Kopalinie
  Przez sezon posiedzisz
  Środek lata drapko minie
  No i zaś se biedzisz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:27
  We powiecie

  We powiecie wejherowskim jedna morsko gmina
  Ano ło tym dobrze wiycie - choczewsko dziedzina.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:29
  Dejcie pozor

  Widzioł żech tu epno żmija
  Łona żyje i jo żyja
  Dyć trza pozor dować w lesie
  Jad gadzina przeca niesie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.05.05, 11:31
  Choczewski pałac

  Łostoł we Choczewie pałac dość ciekawy
  We kerym terozki remont prawie leci
  Po wakacjach fertig - gmina tako sprawi
  Zaś zacznom tam łazić skiż nauki dzieci.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.05.05, 14:59
  Perseidy (11.08.2004)

  Ze Kopalina w strona Jackowa
  Keruja w nocy se moja gowa
  Jest - już ślatuje jekby do lasu
  Co sie winszuja? -Zabrakło czasu

  Dyć gwiozdka spodo zarozki drugo
  Czy szczyńście richtig do mie zamrugo?
  Już leci czecio szworto i pionto
  Styknie dobrego - w pamiyńci mom to.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.05.05, 15:01
  Choczewske lipy

  Choczewske lipy dworka wachujom
  Dyć asić by sie niym chciały
  Czas na to przidzie - łone to czujom
  Zobytek blyśnie zaś cały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.05.05, 15:02
  Cudne lipy

  Lip we Choczewie Ponboczek niy sioł
  Toż we nich znać Jego wola
  Możno żeś ło tym cudzie coś słyszoł?
  Joch bliknoł i bestoż chwola.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.05.05, 15:03
  Lubiatowsko mszo

  Chcesz mszo w niydziela se mieć na plaży
  Toż Lubiatowo ci sie zaś marzy
  W lipcu i siyrpniu niym zońdzie słonko
  Tam sie z Ponboczkym niy bydziesz błonkoł
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.05.05, 15:04
  Gmina Choczewo

  Łod Wejherowa to dzisioj gmina
  Dyć i lymborsko jakby dziedzina
  Miyszo sie tako co jest a było
  Bydzie skiż tego lepi se żyło?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.05.05, 15:05
  Osetnik - Stilo

  Kto na "blizie" robi tukej zamiyszkuje
  Choć możno nikery tymu sie dziwuje
  Do roboty bliży - przeca to jest plus
  Toż dlo latarnika Osetnik chnet mus.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.05.05, 15:05
  "Choczewskie Cisy"

  Szczyńściym natura je zachowała
  Siył do mnożynio tyż jeszcze dała
  Dyć trza nom chronić richtig je fest
  Cisow niywiela już w Polsce jest.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 22:32
  Dzwony

  Już na dzwonnicy dwa serca bijom
  Parafian na mszo wołajom
  We Kopalinie weseli żyjom
  I nowym dzwonom fest pszajom

  Tyż tako samo we Lubiatowie
  Kościołek jedyn - dwie wioski
  Radosny bardzi terozki czowiek
  Jak dzwoniom zdo sie mniyj troski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 22:35
  Tako w Kopalinie

  Lasy jagod pełne roztomajtych grzibow
  Wole je niż wiela z kurortowych wygod
  I ta plaża złoto - zowdy niy za ciasno
  W Kopalinie siedza - dusza zdo sie jasno.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 22:37
  Starbienino

  Starbienino kożdego wiatrakym wpiyrw wito
  A ło zocny pałac ktosik se zapyto?
  Perełkom łon ciyngym jest choczewski gminy
  Niy jedynom zresztom z nadmorski dziedziny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 22:41
  We Lublewie

  Jako w Lublewie przed wojnom se żyło?
  Dwor łostoł junkerski - familijo wciyło
  Czas łodkryć na nowo historio tyj ziymi
  Ci co tu miyszkali niy byli dyć niymi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 22:43
  Lubiatowo - plaża - 11 km.

  Jeszcze łostatni kroczek do morza
  Tyn koncek zaroz terozki zmoża.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 22:46
  Żelazno

  Toż drog choczewskich zdo sie rozstaje
  Na Wejherowo! Jakub nom pszaje!
  Dyć se na Niego jeszcze bliknymy
  Potym na Ślonzek jednak wrocymy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.03.08, 13:49
  Mie sie nad Bałtykym nojlepi rymuje
  Fraszki jako piosek gowa wtedy suje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.07.05, 20:31
  Nowy pynsjonat

  Nowy pynsjonat we Kopalinie
  Latoś łotworzom go w ty dziedzinie?
  Zdo sie na bezrok jednak to przidzie
  Toż se podziwom jako tam bydzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.07.05, 23:01
  Zamkniony!

  Bar "Bakar" zamkniony - inwestora szuko
  Na darmo żech yno w dźwiyrze tam zaklupoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.07.05, 23:03
  Do "Antonia" w Kopalinie

  Do "Antonia" wlyźć mi jako?
  Toż zamkniony jeszcze - psiakość!
  Trza przi sklepie piwo pić?
  Czy to musi tako być?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.07.05, 18:56
  Chnetko ze Choczewym jo sie zaś prziwitom
  Miyni sie na lepsze? -Tako tyż zapytom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.09.05, 15:02
  We pyńdziałek tako bydzie
  Zaś Choczewo do mie przidzia
  Co jo szkryflom? Toż parada
  Przeca jo tam juzaś jada.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.06, 22:31
  "Piwno"

  Jest w Choczewie Piwno sztrasa
  Chocioż biyra tam niy lejom
  I niyhersko jeji krasa
  Bestoż se nikerzy śmiejom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.07.08, 09:43
  Agroturystyka

  Ano - rozkwito w choczewski gminie
  Toz se dychniecie we ty dziedzinie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 18:03
  Kwietny Bieg w choczewski gminie
  9.VI.2008

  Ano - przelecieli przez gmina szkolorze
  Papiyża Poloka wspomnieć kożdy może
  Przeca łon te państwo przi poncie łobudzioł
  Gorkości ze serca żodyn już niy studzioł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.07.08, 16:25
  Choć czynsto Bałtyk za zimny bywo
  Przi gorki frelce dusza szczyńśliwo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.07.08, 16:49
  Choczewske Stowarzyszynie Turystyczne 2003-2008

  Piyńć rokow ferajna ze Choczewa żywo
  We gminie nadmorski to wcale niy dziwo
  Dyć przeca durś wiyncy wakacyjnych gości
  Toż se im kwaterow ciyngym wiela mości.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 09:46
  W 5-cio lecie Choczewskiego Stowarzyszynio Turystycznego

  Co w Kopalinie piyrwyj tu było
  Latoś Kierzkowa niy łominyło
  Toż na festynie gości tu bawiom
  Tako ta sztela turystom jawiom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.07.08, 16:51
  LKS "Orzeł" Choczewo

  W Choczewie szportowce swoja sztela majom
  Klubowi tu przeca niy łod dzisioj pszajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 17:24
  Dubeltowo donga

  Dubeltowo donga niebo łokrasiyła
  Dlo choczewski gminy wrózba we tym była
  Szczyńśliwo - bo przeca jako by inaczy
  -Po burzy pogoda kolorami znaczy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 17:48
  Setny numer "Wieści Choczewskich"

  Mo szejset szejśćdziesiont rokow już dziedzina
  Sie setnym numerym cieszy przi tym gmina
  Toż niychej niy dziwo tyn papior kredowy
  Jako to że cajtong richtig kolorowy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 17:51
  "Wieści Choczewskie" 1998-2008

  Dziesiyńć rokow służom gminie
  Fajer niychej ich niy minie
  Sto numerow tyż za niymi
  Już łod czyrwca ło tym wiymy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 17:53
  VII.1998 "Wieści Choczewskie"

  Piyrwszy numer wyloz "Wieści..."
  Wszysko we niym sie niy zmieści
  Dyć ło gminie wiela prawiom
  To co ważne zowdy jawiom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 17:55
  1348-1998

  Szejset piyńćdziesiont rokow Choczewa!
  Czy zaszumiały ło tym tu drzewa?
  We piyrszych "Wieściach..." szło se poczytać?
  Kogo by prawie dzisioj łopytać?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 17:58
  1348-1998-2008

  Dziesiyńć rokow "Wieści..." prawiom
  Co choczewske wszyskim jawiom
  Historyjo w zocy majom
  Toz dziedzinie swoji pszajom
  Kery siodmo setka leci
  Tref niych szczyńście ciyngym kleci!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 18:00
  Dubeltowy gyburstag 1348/1998 - 2008

  "Wieści..." z Choczewym razym fajrujom?
  Tako trefiyło - niych se radujom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.09.08, 19:14
  Jutro

  Zaś z Choczewym se prziwitom
  Ło gyburstag możno spytom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.08.08, 18:40
  Cugym do Choczewa 1905

  Za Wilusia już tu tako
  Kto z Choczewa tyn niy płako
  Banhof stoji, przi niym glajzy
  Choczewiany to niy łajzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.09.08, 20:11
  Sołectwo Kopalino-Lubiatowo

  Ło "sprawnych inaczy" Anna Dymna myśli
  Tref jyj tam ośrodek po wojokach kryśli
  Tako reskiyruje fundacyjom swojom
  Coby dlo nich plaża była tyż ostojom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.05.11, 08:13
  We Choczewie

  We Choczewie boćki som
  Tyż uciecha z tego mom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.11, 19:47
  Na Piwny

  Choczewo koncept miało w tym dziwny
  Czy mi nalejom biyra na Piwny?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.11, 19:50
  Choczewo 1348

  Jedne jest pewne - wtedy już było
  Jaśkowi Świyncy tako trefiyło
  Sztyrdziści siedym włok wtedy miało
  I magdyburske prawo dostało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.11, 19:53
  Choczewo XVI-XVIII w.

  Przi Jackowskich ta dziedzina
  Z łojca idzie durś na syna.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.08.05, 22:46
  "Zadziobano" gmina?

  Zdo sie co ta gmina trocha "zadziobano"
  Familijo wiynkszo jest ty szteli dano?
  Kaj byś niy zoglondnoł Dziobak cie prziwito
  Bestoż se niy dziwcie że tako jo pytom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 23:14
  6 tysiyncy dusz

  Na tela ziymi richtig niywiela
  Szczyńściym że latym ludno jest sztela
  Ciongnom ludziska przeca do morza
  Jo tyż co roku se na to woża.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 23:17
  Kosodrzewina

  Sie kosodrzewina na wydmach rozrosła
  Do czistu hektorow ponoć tukej doszła
  W dziewiytnostym wieku dobrze pomyśleli
  Jak jom posadziyli bo brzeg mocny chcieli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 23:20
  Niby

  Niby se w Choczewie fest latarniom aszom
  Czy jom na stulecie wiyńcym niy łopaszom?
  A możno zrychtujom gryfny "Festyn Stilo"
  Sto lot nawet władze czasami pokilo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 23:21
  17 kilometrow

  Aże siedymnoście kilometrow plaży
  Toż se niyjednymu tako sztela marzy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.10.05, 20:58
  Powiatowo-Gminne Dożynki 2005

  Latoś w Szemudzie dyć se łodbyło
  Choczewo blysło w powiecie
  Wiyńcym z Kierzkowa laur zdobyło
  Trza mieć we zocy to przecie

  Ano se było czymu dziwować
  Dwa metry cołkym wysoki
  inksze przi tymu mogły sie schować
  Dyć niy skiż tego boroki

  Muster ciekawy - koncept w tym przeca
  Coby był wiyniec herbowy
  Choczewski z blizom - tako ukleca
  Trza kunsztu no i tyż gowy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.10.05, 19:25
  Choczewske krziże

  Na ślonsku z kamynia abo i drewniane
  A tam z ajzy tela przed łoczy mi dane
  Że sie aż dziwuja skond se tako wziyło
  Trza bydzie łopytać ło ich historyjo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.07.08, 20:43
  Agroturystyka

  Ano - rozkwito w choczewski gminie
  Toż se dychniecie we ty dziedzinie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.07.08, 16:53
  17 km plaży

  Siedymnoście kilometrow szczyńścio dlo Choczewa
  Choć se dziwosz tu na dworki i we lesie drzewa
  Przeca kusi cie nojbardzi w złotym piosku plaża
  Jo co roku zowdy w zima se ło niyj już marza.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.08.10, 15:53

  Ło jackowskim młynorczyku

  Prawioł mi to starzik latoś w Kopalinie
  Co kedyś młynorczyk pszoł frelce dziedzica
  Było ło tym słychać w jackowski dziedzinie
  Toż miała grafianka richtig gryfne lica

  Młyn stoł piyrwyj zocny we pobliskim lesie
  Kaj strugi do stowka wody swoje loły
  Młynorczyk robotny - wieść ło tym sie niesie
  Dyć dziedzic Jackowa coś niy boł wesoły

  Cera uślimtano po izbach sie snuje
  Karlus tyż jyj w sercu ponoć richtig siedzioł
  Łojciec przeciw tymu - złość do dziecka czuje
  Ech, w końcu sie djosek choczewski dowiedzioł

  Mono koło młyńske ło tym mu pedziało
  Buki przi tych strugach tako wyszumiały
  Zaroz mu liplinga na złe kusić chciało
  Przeca we tym profit purtka zdo sie cały

  Wystykło cyrograf yno krwiom podpisać
  Lygli chnetko w trułach dziołchy rodziciele
  Rok żałoby zlecioł - pszoniu jako miyszać?
  Zapowiedzi ślubne w osieckim kościele

  Mono młynorczyka sumiynie ruszyło?
  Mono pszoł jyj tako że prowda wyjowioł?
  Ano, weseliskym wcale niy skończyło
  A niyszczyńśnik duszy skiż tego niy zbowioł

  Dziołcha ze żałości w ty utropie wielki
  Poszła do Żarnowca - w habicie pokuta
  Grzych jyj szaca tako dosiyngnoł ty frelki
  A jymu łostała już yno poruta

  Buk przi strudze szumi tu richtig żałośnie
  Ponoć cołko zima wisioł trup tam jego
  Łodetli go prawie kej szło już ku wiośnie
  Jest jackowski cmyntorz - leży wele niego

  Zoglondnij wandrusie kaj młyn boł w Jackowie
  Ze kamynia żornom i bukom podziwej
  Idź ze znakym krziża jak żeś zocny czowiek
  I na purtka nigdy tukej niy pokiwej.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.08.05, 11:00
  Z Choczewa se ida szlakym na Kierzkowo
  "Kocie łby" mie wiedom - gyry ciongnom zdrowo
  Z jedny strony łowies - ze drugi pszynica
  Drapko do wsi dońda - na to teroz licza

  Droga mi sie żołci lipa wito zocno
  Miejscami i zyto złoci pole mocno
  Grab z lewa ździybeczko liściami pomachoł
  Jawor se zodziwioł - coś ło mie poklachoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.08.05, 11:02
  Dyć krziż teroz widza ze ajzy zrobiony
  Tu milicjant Bemka legł z rynki czerwonych
  I chocioż już było czi tydnie po wojnie
  Śmiertka se machnyła zaś kosom spokojnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.08.05, 11:05
  W Kierzkowo już właża asfalt se zaczyno
  Wioska lepsze dzieje możno i wspomino
  Dwor ze prawy strony cołki jasnomodry
  Czas tukej dlo niego niy był tyż za szczodry

  Łostało przi niymu stodoły dyć poła
  Możno ło retunek dlo dworu trza wołać
  Dzwigli w miyndzywojniu we czidziestym drugim
  Zomb czasu go gryzie choć niy jest za dugi

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.08.05, 11:09
  Rozstaje ze krziżym co wiela durś znaczy
  Polno droga dali - czas mi sie łonaczy
  Dyć ciyngym se czimia jo szlaku żołtego
  Pewno lasym dońda niym aż do modrego

  Niym w bor gynsty wlejza olchy mie witajom
  Możno wandrusowi łone trocha pszajom
  Łosłoniajom glaca mi przed gorkim słonkym
  I wiedom do lasu zaciynionym gonkym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.08.05, 11:13
  Tu na kraju ciyngym leśniczowka stoji
  Dzwonia - durś zamknione - czy ktoś mie sie boji?
  Szkoda - stare buki łoczy moje cieszom
  Dyć mom dali pylać - niych gyry niy grzeszom

  Trza za leśniczowkom pozor dać na szlaki
  Z żołtego na modry - koncept moj jest taki
  Toż terozki cisna w strona Kopalina
  Już ty szteli moji pewnikym niy mina.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.08.05, 11:17
  Zowdy se zochwycom tym nadmorskim lasym
  Skarbym łon choczewskim na wieczne już czasy
  Zwiyrza tukej wiela runo przebogate
  Bez niego by ziymie te były sagate

  Droga coś sie dłuży - boroweczek skubna
  Czornych jagod podjym bo ze nich niy zrubna
  Jelyń mi przed gymbom dość drapko przeleci
  I rym ło ym prosty gowa tyż ukleci
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.08.05, 11:23
  Tako se wandruja miyndzy świyrki sosny
  I zdo sie co nastroj mom bardzi radosny
  Do czasu to yno - szarpnie coś za dusza
  Przeca do cmyntorza tym szlakym dońść musza

  Z downych lubiatowian tela tu łostało
  Ktosik by powiedzioł -"to przeca niymało"
  Niych ziymia ło ludziach swojich durś pamiynto
  No a na kerchofie łona richtig świynto

  Aż żol wlyźć tam teroz i deptać po grobach
  Spokojnym już duszom jo tego niy zrobia
  Przida tukej kedyś łoświycić im świyczka
  Teroz se przeżegnom - w myślach ściongna mycka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.08.05, 11:25
  Ano za drzewami dachy prześwitajom
  Trza do Kopalina - już na mie czekajom
  Dziwujom se czamu tako żech szoł piechty
  -Pekaes mi uciyk a niy nyncom fechty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.05.06, 00:06
  Choczewski purtek

  Ponoć swojego purtka mo sztela
  Choć tyn choczewski znaczy niywiela
  Dyć tyż dlo ludzi bywo utropom
  Czasym istnego w gorzole topiom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.06, 22:53
  Latym w gminie niypogoda
  Ano purtek robi szkoda
  Wczasowiczow tako goni
  Yno wtedy w strachu łoni.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.06, 22:54
  W cołki szteli wiater wieje
  Toż se purtek zowdy śmieje
  Ano richtig mi sie zdo
  Co durś djosek humor mo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.06, 22:58
  Spotkoł zech purtka roz w Kopalinie
  Przeca se szwyndo po cołki gminie
  Pytom se djoska ło jego miano
  A łon mi na to - Dowiysz se rano!

  Budzi mie słonko - we pryku leża
  Jakoś istnymu richtig niy wierza
  Aż naroz ślubno głośno mi ryknie
  Wstowej już lebrze! Gnicio ci styknie!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.06, 22:59
  Purtek Leber

  Choczewski purtek mo Lebra miano
  To ci uciecha tukej mi dano
  Czasym se gaftom na lewo noga
  Czy jo istnego zastompić moga?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.06, 23:02
  "Leber Mały"

  We choczewski gminie purtki se spotkały
  Kery z nich jest wielki, a kery zaś mały?
  Tako uradziyli by ciepać kamynie
  Kto trefi nojdali nojwyrszym w dziedzinie
  Dyć prawie że wszyske do morza wleciały
  Leber trefioł w Morsko stond przezwisko - Mały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 21:56
  Skiż purtka

  Zaś choczewski purtek namiyszoł w gorzole
  Ze rana pierońsko łeb terozki kole
  Idzie wykurować jednak ta utropa
  Dwa biyry na nogi postawiom dyć chopa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.07.08, 09:26
  Choczewski "piekarnik"

  Stoł piyrwyj kamiyń epny w dziedzinie
  Ło kerym tako prawiyli
  Klontwa na niego dano niy minie
  Bo ludzie niy poprawiyli

  Choczewski piekorz w niym kedyś przeca
  Piyk chlyb we świontek i piontek
  Geldu nazbiyroł wiela do neca
  Dyć na nic zdoł sie majontek

  Roz we niydziela przi mszy w Osiekach
  Nakłod do pieca chop ciasta
  Toż we kościele niy ma czowieka
  Farorz sie wnerwioł i basta

  Ech - piekorz tako tyż we utropie
  Piekarnik z chlebym skamiynioł
  Sie po palicy dopiyro dropie
  Trefiyło coś do sumiynio.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 09:30
  Rozdoł profity ponoć ubogim
  Kłod na ofiara w kościele
  By świynty Pyjter niy był za srogi
  Dostompioł niybiński sztele

  Kamiyń zaś łostoł jako przestroga
  Ktoś znakym krziża go wito
  Był we Choczewie ze woli Boga
  A kaj jest dzisioj? Kto pyto?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.05.10, 19:05
  Plaża w ty gminie już mi sie marzy
  Pewno z pyńdziałkym prawie przidarzy.
  --
  Ruda Śląska - stolicafraszki
 • broneknotgeld 12.07.06, 17:08
  Klub Miłośnikow VW Garbusow "Cherbi"

  Jest we Choczewie ferajna tako
  Szteli dokłodo z tym krasy
  Tu za garbusym niyjedyn płako
  I szumiom ło tym tyż lasy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.07.06, 17:17
  100-lecie latrni morski "Stilo"

  Cołko ze ajzy tu postawiono
  Sto rokow stoji - przeca niy kono
  Ciyngym ze skarpy ta bliza blyszczy
  Niych druge tela rokow tyż zyszczy.
  --

  W choczewski gminie

  W choczewski gminie łona jedyno
  Jako i przeca w powiecie
  Tako trza pszoć jyj niy teroz yno
  -Cołke nastympne stulecie!
  --

  Brifmarki 2006

  Sztyry brifmarki a na nich blizy
  "Stilo" z tym juzaś ździybeczko wyży
  Prawie fajrujom jeji stulecie
  Toż skuli tego to wszysko przecie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.07.06, 17:17
  Medal na gyburstag

  Toż na pamiontka medal wybiyli
  Blizom trza asić se tako
  Cołke sto rokow ze niom tu żyli
  W morze durś świyci jednako.

  --

  Odznaka na gyburstag

  Tyż odznaka na pamiontka
  Falerysta se raduje
  Cosik jest ze tego kontka
  Yno łon to forszteluje?
  --

  Turystyczno Odznaka Latarni Morskich "Bliza"

  Toż odznaka "Blizy" ze STILO rozkwitnie
  Bronz, srybro i złoto - tako bydzie piyknie
  Zwiydzojcie latarnie - sztymplujcie "paszporty"
  Wasz wander odznaki gryfny bydzie worty.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.07.06, 17:18
  Ze Łeby

  Kto w Łebie siedzi niych tu zowito
  Ło bliza Stilo niy yno spyto.
  --

  Wystawa "Stilo i okolice"

  We blizie latoś tako wystawa
  Tyn kunszt malarski przepiykno sprawa
  Marynistyczny tymat tyż tako
  Bo sto lot bliza blyszczy jednako.
  --

  29.07.2006 Wielki Fajer

  Przi Stilo jako w Choczewie tyż
  W gyburstag se zabawiymy
  Tako przijyżdżej jak ło tym wiysz
  Tyż po to som moje rymy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.07.06, 17:20
  Sasino - Choczewo 29.07.2006

  Darmo autokar wozi po trasie
  Richtig to przeca bydzie na czasie
  W tym dniu i bliza zwiydzi sie darmo
  Gyburstag zocny - łona niy marno.
  --

  IV Zlot Miłośnikow VW Garbusow
  28-30.07.2006

  Przi gyburstagu latarni Stilo
  "Cherbi" Choczewo tako pokilo
  Na czi dni zjadom tu garbusami
  Asić sie bydom tymi autami.

  --

  Co to "Cherbi" tako wiycie
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=24115299&a=45123528
  Dli nich "garbus" jako życie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.07.06, 17:20
  IX.2006 Miyndzynarodowy Plyner Malarski - Lubiatowo

  Ano, teroz mi sie zdowo
  blyśnie fest te Lubiatowo
  A i Stilo we stulecie
  Jaśni świyci tako przecie.


  --

  Sto rokow już stoji

  Na sasińskim wzgorku
  Sto rokow już stoji
  Rybok skuli istny
  Mniyj se morza boji
  Bo przeca we nocy
  Droga mu pokoże
  Zyjmanow raduje
  Toż szkryfna - Szczyńść Boże.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.06, 06:51
  Stilo 1859

  Mapy szykowali morski nawigacji
  Skiż tego w tym richtig wiela było racji
  Coby we tym miejscu stowa postawiyli
  Jako pomyśleli tako i zrobiyli.
  --

  Stowa Stilo 1861

  Kaj "Chałpy w Borze" wele ty Łeby
  Stowa w tym roku dźwigali
  Tako skiż szifow przeca potrzeby
  Wiela talarkow wydali

  Majster z Lymborka wzioł drzewo z sosny
  Dwadziścia metrow szoł w gora
  Skończoł - był ponoć richtig radosny
  Chocioż wiyrch stowy niy w chmurach.
  --

  1700 talarkow

  Tela ta stowa skarb kosztowała
  Bioło-czerwone pasy tyż miała
  No i prawiyli co niy na łoko
  Szejśćdziesiont szejść stop łona wysoko.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.06, 18:38
  Friedrich Bork z Leba Boor

  Tutejszy gospodorz mioł stowa w łopiece
  Toż sztyry talarki za miesionc broł przecie.
  --

  Stowa Stilo

  Bratki Stielow z Łeby
  Wydma łobsadziyli
  Zdo sie co tyż łoni
  Tako jom łokrzciyli
  Dziynki niym porosnoł
  Piosek zocnym lasym
  Kery przeca cieszy
  I nos ze tym czasym.
  --

  Stowa Stilo 1861-1904

  Koniec stowy tukej
  Jest poczontkym blizy
  Kero wydźwignyli
  Przeca jeszcze wyży.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.06, 20:48
  Stilo 1901

  Niymiecki Zwionzek Nawigacyjny
  Doł wniosek coby bliza budować
  Rzond pruski tymu tako przichylny
  Choć geld trza było na to wydować.
  --

  Niy yno bliza

  Niy yno bliza - buczka trza było
  Coby se we mgle larmo robiyło.
  --

  Walter Korte (1855-1914)

  Karlus w Berlinie zaprojektowoł
  W nawigacyjnych znakach łon majster
  Kunszt swoj Pomorzu tako tyż dowoł
  Bliza to przeca niy jest wihajster.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.06, 20:49
  "Julius Pintsch" - Berlin

  Fyrmy berliński dokumyntacjo
  Niy piyrszo jejich to bliza
  Szpecjalizacjom dyć nawigacjo
  Dlo szifow łoczy i dźwiyrza.
  --

  Stilo 1904

  Budowa zaczynto ślusorze se pocom
  W rok wieża postawiom choć niy robiom nocom
  Dyć jeszcze laterna trza gryfnie zmajstrować
  Coby byrna mogła we morze blyndować.
  --

  Werk z Gdańska

  Werk z Gdańska na bliza ze ajzy doł wszysko
  Tubingowo wieża tako Stilo zysko.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.06, 20:58
  Jako we zimie?

  Jako we zimie
  latarnik szczimie?
  Dyć mo cyntralne tu łogrzywanie
  I gruby korek tako na ścianie.
  --

  75 m.n.p.m.

  Tako latarnia wysoko stoji
  Blysko we morze daleko
  Zyjman se myni tu wydmow boji
  Rejs bezpieczniejszy go czeko.
  --

  Na Latarnikow

  Na Latarnikow do dzisioj stoji
  Mały familok ta sztela stroji
  W niym latarniki durś pomiyszkujom
  Tako i bajtli tyż wychowujom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.06, 18:58
  "Wilhelm Weule" - Goslar

  Fyrma z Goslaru robi optyka
  Toż inkszym blizom ło tako rzykać
  Byrna łukowo tu na sztrom stały
  Sto dziesiyńć voltow - kop tym niymały.
  --

  81 800 marek

  Wszysko cuzamyn tela kosztuje
  Do cołki sety trocha brakuje.
  --

  Tabulka fyrmowo 1906

  Mesingowo tabulka w blizie była dugo
  Dyć złodziejske łoko tukej na nia mrugo
  By w końcu jom ukraść choćby na pamiontka
  Toż u nos utropa niyjednego kontka.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.06, 19:16
  Tabula pamiontkowo 2006

  Latoś już dali nowo tabula
  Tam kaj ta piyrszo - niy byda fulać
  Skiż gybusrstagu tako "replika"
  By niy ukradli - trza tyż porzykać.
  --

  Nautofon 1906

  Kilometer łod latarni przi plaży już stoji
  Buczy głośno - dyć se richtig zwiyrz aż tego boji
  Toż i Neptun tym wnerwiony - śle za falom fala
  Som se do sia tako pedzioł - "Kolumna łobala".
  --

  Buczek mgłowy

  Dwadziścia jedyn metrow wysoki
  Przi mgle za głośny se zdowo
  Dyć z tym zyjmany niy som boroki
  Szifom sygnały durś dowo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.06, 21:24
  Bliza Stilo 1926

  Ano se wiela z tym pomiyniyło
  Byrna żarowo tako wstawiyło
  A przi złym trefie (choćby kurszlusie)
  Lampa gazowo łoświyco tu sie.
  --

  Przed drugom wojnom

  Toż jeszcze przeca przed drugom wojnom
  Przi blizie jest maszynownia
  Robota ze tym bardzi spokojnom
  Na miejscu tu "elektrownia".
  --

  Maszt meteo 1944

  Przi ścianie połnocny
  Łon ty maszynowni
  Terozki go niy ma
  Dyć przeca był downi

  W szejśćdziesiontych rokach
  Cołkym zatracony
  Bestoż go już prawie
  W pamiyńci niy momy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.06, 21:48
  Z końcym wojny

  Z końcym wojny ze fligra
  Szczylali w ta bliza
  Dyć im tako łodpedziała
  -Rany se wyliża.
  --

  Stilo - kwieciyń 1946

  Po krotki przerwie zaś rozblysnyła
  Szejśćdziesiont rokow Polsce świyciyła
  I dali tako tyż przeca bydzie
  Choć seta klupła - durś niy we biydzie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.07.06, 09:27
  Halogyny Stilo 1975

  Toż halogyny blyszczom terozki
  Aże do dzisioj już tako
  Ze łoświycyniym myni tyż troski
  Przi ćmoku zowdy jednako.
  --

  Ze buczka bliza

  Kolumna buczka ze blizy Stilo
  Teroz kaj ińdzi niebo już kilo
  Toż we Jastarni świyci na morze
  Oby durś tako - dej istny Boże.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.07.06, 09:33
  Nowo wieża nautofonu

  Ceglano wieża wybudowali
  Wiynkszo i dali łod plaży
  Tam stary buczek zamontowali
  Co dzisioj mozno se marzy

  Bo przeca wszysko prawie w ruinie
  Nautofon - downe tu dzieje
  I pamiyńć ło niym możno przeminie
  Purtek ze tego se śmieje.
  --

  Stilo nigdy niy zgaśnie?

  Mozno i zgaśnie dyć niychej stoji
  Zobytek przeca już zocny
  Druge sto rokow brzeg morski stroji
  Co we te blizy durś mocny.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.07.06, 16:57
  Po starym buczku

  Co po starym buczku do dzisioj łostało?
  Toż jeszcze cokołu morze niy zabrało.
  --

  Stulecie cokołu buczka

  Leży se na plaży i kłonio durś morzu
  Łon przeca tak samo sulecio tu dożoł.

  --

  Wieża nowego buczka

  Po nowym buczku wieża łostała
  Na widokowo by se tyż zdała
  Dyć we ruina drapko już idzie
  Za pora rokow zbulić czas przidzie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 19:28
  Apruzinowym szlakym

  Apruzinowym szlakym żech szoł
  Tako do Stilo dońść richtig chcioł
  Nogi do rzici chnetko właziyły
  Dyć na ta bliza w końcu trefiyły.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.06, 20:42
  Trasa "Wrzosowo"

  We choczewskim nadleśnictwie tyż se porajujesz
  Ta "Wrzosowo" trasa konno rzić ździybko poczuje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.07.06, 15:38
  Czerwono podkowa

  Purtek na drzewo znak taki dowo
  Jak mu se dusza jakoś sprzedowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.07.06, 15:40
  Taki szlak

  W choczewskich lasach jest taki szlak
  Kaj końske muchy zerom cie tak
  Że porajtujesz szłapcugym zdrowo
  Czamu ta trasa zowiom "Wrzosowo"?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.08.06, 17:35
  Stary cmyntorz

  Miyndzy Jackowym a tym Biebrowym
  Cmyntorz żech "łodkrył" niynowy
  Czegosik ło niym se teroz dowiym
  Czy trefia na "cisza zmowy".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.08.06, 17:36
  Skazane

  Cmyntorze w tych stronach
  Tyż jakby skazane
  Choć już "lepsze czasy"
  Ździybeczko im dane.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.01.08, 19:04
  "Stilo"

  "Stilo" znaczy cisza
  A jo tu coś słysza
  Smutno szumi morze
  Miyj w łopiece Boże.
  --

  Za spokoj dusz

  Tako ze blizy na morze blikom
  Za spokoj dusz tyż se tukej rzykom
  Toż przeca tymu możecie wierzyć
  Kajś na dnie "Wilhelm Gustloff" tam leży.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.01.08, 19:06
  Osetnik

  Mało osada przi blizie "Stilo"
  Latym tu wiela turystow pylo
  Dyć potym cicho i prawie pusto
  Jakby se żyło tam niy za tusto.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.07.08, 19:54
  660 rokow Choczewa?

  Prawiom tu ło tym że starszo sztela?
  Toż wiela rokow zrachujom? Wiela?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.07.08, 19:57
  "Blizarium" choczewske

  Koncept "Blizarium" richtig ciekawy
  Dlo edukacji jak i zabawy
  Pokozać polskich blizow modele
  Prziciongać bydom tym do ty sztele.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.08.05, 20:56
  Osada Choczewo

  Wiela lot liczy? -Ciynżko zrachować
  W czinostym wieku szłoby jom schować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.08.05, 21:15
  26.V.1348

  Wielki Mistrz Krziżacki wieś nadoł Jaśkowi
  Synowi łod Świńczy - możno to coś powiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:29
  Jaśko syn Świńczy

  Sie z pomorskego rodu wywodzioł
  Ze Świńczy wele Pruszcza Gdańskiego
  Z Zakonym w zgodzie Jaśko tyż chodzioł
  Bezto Choczewo terozki jego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:30
  We rodzie Świńczow?

  We rodzie Świńczow dugo Choczewo?
  Recht w tym? Niy szkryfna jo jednak tego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:34
  Patynt lynny 1527

  Rod Jackowskich mocno stowo
  Toż sie wcale to niy zdowo
  Ich Biebrowo i Choczewo
  Ditzow dyć i te Jenczewo
  Przebendowo i Kierzkowo
  Tyż Zwartowo i Borkowo
  Z jejich mianym te Jackowo
  I Sasino ich sie stowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:36
  Choczewo 1737

  Czasy Jackowskich już tu minyły
  Rod Folkersambow mo tela siyły
  Że dlo sia kupioł tyż i Choczewo
  Zdo sie to nowe lymborske drzewo
  Przeflancowane z Inflantow tukej
  Bo przeca piyrwyj tam jejich szukej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:39
  Familijo von Diezelsky 1774

  Toż zaś sie tako tu pomiyniyło
  Już von Diezelskych Choczewo było.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:41
  Choczewsko familijo

  Von Diezelsky ze Choczewym we jedno sie zloli
  Przeca lot sto siedymdziesiont łoni tukej sioli
  Kwitnoł przi nich tyn majontek - rosnoł razym z niymi
  Zdo sie tyż tom solom byli ze kaszubski ziymi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:46
  +1939+

  Pomarła ślubno tukej dziedzica
  Tubera w końcu wygrała
  Nic to że śmiertka zgasiyła lica
  Przi dworze pani być chciała

  Toż pochowali jom wele dwora
  Mogiła stoji do dzisioj
  I choć łopisć prziszła już pora
  Za mało ło niyj żech słyszoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:48
  Georg Robert von Diezelsky

  Mioł we armiji ranga majora
  Dyć niy boł nazista z niego
  Czas już łodległy - niy to co wczora
  Bestoż trza wspomnieć istnego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:50
  +1944+

  Wyszło co major antyfaszystom
  Ze Stauffenbergym kamracioł?
  Fragom to mojom jest yno czystom
  Życie we lagrze dyć stracioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:52
  Ernest Oskar von Diezelsky +1943+

  Dziewiytnoście rokow pożył karlus yno
  Na ostfrońcie żywot kostucha ucino.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:57
  Friederike von Diezelsky

  Czy cera richtig szalono była?
  Dyć we zakładzie żywot skończyła
  Zamordowano z nazistow woli
  Tym co niyrichtig łoni niy pszoli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 22:59
  Marie Klementine i Vera Elizabeth

  Dwie latorośle wojna przetrwały
  Dyć stond do Niymiec wnet wyjechały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 23:00
  Pałac von Diezelskych

  Stoji w Choczewie - ciyngym tu trwo
  Co go spotkało dobrze łon zno
  Zdo sie co teroz na lepsze idzie
  Toz niychej richtig już tako bydzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 23:02
  Szkoła

  Ponoć se szkoła zaś w pałac wkludzi
  Czy bardzi pamiyńć ze tym łobudzi?
  W Niymcach łopyto za dziedzicami?
  Przeca my niy som w Europie sami.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.08.05, 23:04
  Co sie łostało?

  Co sie po parku tukej łostało?
  Pora lip zocnych - to już niymało
  I kasztanowcow gryfno aleja
  Szepto mi cosik ło downych dziejach.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.08.05, 10:55
  Łoziymnostu poległych 1914-1918

  Łoziymnostu z Choczewa życie swoje dało
  Dynkmal potym stanoł by se pamiyntało
  Tabula w granocie widzom moje łoczy
  Dyć zdo sie co tukej niy była we zocy

  Marmyr wiela szczimoł - wielke we niym rany
  Ajzynkrojc pewnikym był tukej skuwany
  Tako historyjo pomstliwie skrzeczała
  Serce ze kamiynia zdo sie bliźnim dała

  Szczyńściym w końcu szasy zmiyniyły ta sztela
  Na dolno tabula zoglondom jo teraz
  Za tych co straciyli sie w rokach nymieckich
  Możno porzykajom i polske już dziecki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.08.05, 12:36
  Przi choczewskim kościele

  Co tu sie łostało po niymieckich grobach?
  Zoglondom na resztki i w gowa fest szkrobia
  Czy idzie podeptać ziymi historyjo?
  Dobrze co z tym fertig - dzisioj niy mecyjo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.10.05, 16:23
  "Remedium"

  Pigulorza sztela miano take nosi
  Aże ło "remedium" chciało by sie prosić
  Dyć "żytomycynom" zowdy se kuruja
  Ze kożdym kielonkym jakby zdrowi czuja.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.06.07, 19:53
  60 rokow bibljotyki choczewski

  W choczewskim dworku ta bibljotyka
  Zocny gyburstag prawie fajruje
  Ło czytelnikow niy trza tam rzykać
  100 rokow - tela kożdy winszuje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.02.08, 21:33
  Gromadzko Bibjotyka - 1947

  Już bibljotyka w Choczewie majom
  Bo przeca ksionzkom tu richtig pszajom
  Jan Top we ryncach swojich jom trzimie
  Tako tyż szkoła - toż mało drzymie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.08.11, 00:11
  Choczewsko Społdzielnio Mlyczarsko - 1891

  W lymborskim powiecie piyrszo prawie była
  Społka ta dziedzina jakby podźwignyła
  Tu wiela majontkow mlyko łodstowiało
  I łod gospodorzy cosik dokłodało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.08.11, 00:14
  28 majontkow mlycznych

  Aż tela majontkow mlyko tu dowało
  Toż niy ma co dziwać skond bogactwo brało
  Możno we Osiekach tyż za to rzykali
  Coby "rzeka" mlyka loła sie tu dali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.10.07, 21:11
  Choczewo XIII w.???

  W trzinostym wieku już pewno było
  Choć historyji dyć jakby skryło
  Niy trza se tymu dzisioj dziwować
  Co we papiorach - na to nom stowiać.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.10.07, 21:14
  "Choczeschow" - 1348

  Prawym magdyburskim z nowa lokowane
  I Jaśkowi Świyncy we lynno już dane
  Ze tym historyjo Choczewa rozblysko
  Pewno se cieszyło dziedziny panisko.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.10.07, 21:15
  47 włok

  Ano - włok tela
  Mo Jaśka wioska
  Możno niywiela
  Dyć tyż niy troszka.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.10.07, 21:15
  "Kuskow" XV w.

  Sond lymborsko-pucki tak mianuje sztela
  Czy papiorow ziymskich było ło niyj wiela?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.10.07, 15:21
  "Cuiskow" 1414

  Sie ze Starbiyninym ło miedza wadziyli?
  Dyć mozno skiz tego nawet fest pobiyli
  Że aże sond ziymski nakaz wydać musi
  -"Niychej se pogodzom, a zowiść niy dusi".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.10.07, 18:44
  A możno Chućko?!

  A możno Chućko dźwignoł Chuciywo!
  Tu bajtli mnożyć wom se zachciywo?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.10.07, 18:46
  Z chuci?

  Z chuci se Choczewo wziyło?
  Mie by richtig to cieszyło!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.07.08, 21:20
  "Sledź Rybę czyli zdrówko" 26.VII.2008

  We Choczewie festyn z fiszom
  Niych kaj ińdzi ło tym słyszom
  I przijadom ti se bawić
  Trza uciecha duszy sprawić.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.07.08, 21:21
  Sie pokosztujesz

  Darmowy fiszy sie pokosztujesz
  Toz we sobota przijedx tu prawie
  Pewniktm wtedy i potańcujesz
  Aże do rana na ty zabawie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.07.08, 21:23
  "Zdrowie z ikrom"

  Na rybnym festynie zdrowszy zaroz bydziesz
  I film se łoglondniesz i do formy przidziesz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.07.08, 21:26
  Wodecki w Choczewie 26.VII.08

  Pod wieczor zaśpiywo! Czy zagro na krzipkach?
  Chycioł we Choczewie ktosik złoto rybka?
  Prawie na festynie winszowoł istnego?
  Możno brateringa tyż jeszcze do tego!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.08.11, 00:19
  Dziyńcielskego "dzieło"

  Ano - von Diezelsky tukej reskiyrowoł
  Toż kto krowy trzimoł - żoł dostatnio, zdrowo
  Z mlykym gyszeft idzie - piniondz fest sie suje
  Richtig to dziedzina festelnie raduje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.08.11, 00:24
  20000 litrow

  Tela litrow mlyka co dziyń tu zwoziyli
  Syr, masło, maślonka - tako tym asiyli
  Dyć erbli nagroda na Torgach Poznańskich
  A przi tymu gyszeft to niy yno pański.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.08.11, 00:26
  Torgi Poznańske 1911

  Blysła na tych torgach mlyczarnio z Choczewa
  Druge miejsce miała - co jyj wiyncy trzeba?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.08.11, 22:21
  Choczewsko Mlyczarnio 1931

  Kej sztyrdziści rokow mlyczarnio już była
  Sie bardzi przi tymu jeszcze rozwinyła
  Kyjza już tu robiom i masła za tela
  Ech, trza bydzie beczek wiyncyj łod Folgera.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.08.11, 22:23
  15 cetnorow masła

  We rokach trzidziestych co dziyń tako było
  Masło ze Choczewa i Berlin cieszyło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.08.11, 22:25
  Mlyczno krowa

  Krowa holynderka wiela mlyka dowo
  Czerwono-holsztyńsko tyż w zawody stowo
  Trzi tysionce litrow dać mlyka tustego
  Na rok - dyć tu wiela krowow "chyto" tego.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.08.11, 22:28
  Kej cug we Choczewie

  Kej cug we Choczewie na glajzach już stoji
  Mlyko sie w dziedzinie jakby zocni doji
  Toż masło z Choczewa daleko wywożom
  Tako sie bogacom i tyż wiyncyj wożom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.08.11, 23:55
  U Fliessbachow

  U Fliessbachow duńske krowy
  holynderka co im powiy?
  Wiyncyj mlyka łona dowo?
  Czy sie chowie bardzi zdrowo?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.09.11, 22:35
  Kasa Zapomogowo-Pożyczkowo 1896

  Piyrszo we powiecie - Lymbork aż dziwowoł
  Kej gospodorz w kasie gyszeft idzie zdrowo
  Dyć i rzymieślnikom choczewskim sie darzy
  A kaj ińdzi jako? Ktosik yno marzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.09.11, 22:38
  Piyrwyj

  Piyrwyj niż ta kasa dom tyn przeca stoł
  Fasada ciekawo richtig prawie mioł
  Prawiom co go Żydy w dziedzinie stowiali
  Możno i porzykać sie tukej zbiyrali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.09.11, 22:40
  W pożydowskim domie

  W pożydowskim domie "bank" co w gminie woży
  Rzymieślnikow cieszy, tako gospodorzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.11.12, 14:54
  Choczewo 666 - 1348-2014

  Za dwa roki - zdo sie chnet
  Purtkow zleci tu - dom wet
  Hexa z Wicka mi pedziała
  Zaproszynie już dostała
  Na gyburstag do Choczewa
  Rada tymu jako mewa.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.03.13, 22:37
  Choczewo 666!

  Purtki roz we Wicku były
  Heksom tam pozowiściyły
  Dyć aleja swoja majom
  Tam kuknijcie - jo niy bajom

  A w Choczewie psinco zdo sie!
  Djoskom ktosik gro na nosie?
  Sie przi gyburstagu zlecom
  Czy "Aleja Purtkow" sklecom?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.08.05, 22:39
  15.VIII.1985-2005 Lubiatowo

  W dziyń Matki Boski kery tyż ziela
  We lubiatowskim małym kościele
  Jest dubeltowe przeca tyż świynto
  Dwadziścia rokow sztela pamiynto.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.08.05, 11:30
  Dwadziścia lot kościoła w Lubiatowie

  Pewno i tego farorz jest rod
  Jeździ z Choczewa dwadziścia lot.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.08.05, 11:33
  Dwie w jednym

  Kopalino z Lubiatowym tyn kościoł fest spino
  Sołtys jedyn na dwie wioski tyż se przipomino.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.08.05, 17:18
  Pani na Lubiatowie

  Toż Anna Dymna jak dobrze pódzie
  Tam paniom bydzie - wiydzcie to ludzie
  Niypełnosprawnym ośrodek zrobi?!
  Dyć niych i tako gmina łozdobi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.10.05, 10:41
  Dworek Urzyndu Morskiego

  Urzond Morski w dworku siedzi
  Ło stan jego tyż sie biedzi
  Toż jest gryfny i zadbany
  Dyć przez kogo podziwiany?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:23
  Niy widać

  Z drogi wiela go niy widać
  Drzewa przeca zasłoniajom
  A za przikłod tu trza by dać
  Co ło sztela tako dbajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.01.06, 19:47
  300-letnie cisy lubiatowske

  Ano - sztyry rosnom tako w jednym rzondku
  By cosik pedziały ło tym zocnym kontku
  Dyć przi łogrodzyniu z dalsza niy dosłyszysz
  Zdo ci sie co cisy rosnom w wielki ciszy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.05.08, 11:31
  W siyła rośnie

  Lubiatowo w siyła rośnie
  Latoś widziołch to przi wiośnie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.11, 20:23
  Lubiatowsko mszo

  Lubiatowsko mszo przi plaży
  -Możno tako wom sie marzy?
  Zowdy latym w Kopalinie
  To wos richtig niyłominie
  Zowdy latym w Lubiatowie
  Dyć sołectwo po połowie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:25
  Lubiatowo 1497

  Toż princ pomorski Bogusław dowo
  Dwom bratom zocne te Lubiatowo
  Hans no i Maciej - miana ich znajom
  Ło ta dziedzina przeca zadbajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:27
  Lubiatowo Lubiatowskich

  Aże po wiek dziewiytnosty
  W familiji rynkach
  Dyć je w końcu łodsprzedali
  Chocioż w tym udrynka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:29
  Lubiatowo Triechelów 1811-1820

  Familijo tukej razym gospodarzy
  Dyć se ździybko jednak dziedzina rozłazi
  Toż Gustaw zamiyszkoł blisko - w Kopalinie
  W Lubiatowie tako prziszło Adolfinie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:31
  Adolfina i Albert Krammerowie

  Dyć Adolfina we wianie dała
  Majontek zocny kery tu miała
  We Lubiatowie dźwigli dwor nowy
  Stoji do dzisioj - jest cołkym zdrowy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:33
  Lubiatowski dworek 1846

  Na bezrok zocny gyburstag bydzie
  Możno łotworzyć wrota mu przidzie
  By "dni łotwarte" mogli zrychtować
  Przikłod i tako inkszym tyż dować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:35
  Albrecht Krammer

  Adolfina pochowoł
  -ślubno wzioł se drugo
  Dyć z Maryjom ponoć
  niy pożył za dugo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:37
  Lubiatowo 1912

  Stary Krammer pomarł
  Wdowa rozsprzedowo
  Co po chopie erbła
  -Dyć za tym niy stowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:38
  Lubiatowo Hoffmana

  Folwark Hoffman kupioł
  Czy dugo go czimoł?
  -We tym Lubiatowie
  Wiela niy podrzymoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.10.05, 15:31
  Roz w Lubiatowie zabrakło piwa
  Dziurom to było - niy trza sie dziwać
  Toż w staro krypa beczki wkulali
  Do Mikołaja tyż porzykali
  I wypłynyli śmiało na morze
  Dej se im wrocić ze biyrym Boże!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.10.05, 15:34
  Ano - we Gdańsku przezocny browar
  Słodu niy skompioł przeca piwowar
  Jak se tam znodli ździybko popiyli
  I beki pełne w ładownia wziyli
  Bo w Lubiatowie brand wielki - pra?
  Drapko im wrocić terozki trza.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.10.05, 15:36
  Dyć w gowie żdziybko im już szumiało
  Porzykać wszyskim se zapomniało
  A morze groźne bo czeko burzy
  Zarozki zaczło tyż niebo chmurzyć
  Dyszczym lunyło wiater cis fale
  Niy było leko terozki wcale
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.10.05, 15:39
  Tref zły i krypa przeca już staro
  Downe to czasy jak była jaro
  Lubiatowiany w wielki utropie
  Kto teroz za nich piwo wyżłopie?
  Choć beki pełne życio im szkoda
  Trefiyła groźno se fest przigoda
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.10.05, 15:42
  Ćmok rychło prziszoł - ducha straciyli
  Już pewni śmierci na morzu byli
  Dyć ktosik światło z dala wypaczoł
  Latarnio Stilo?! Bog znak dać raczoł?!
  Toż w jeji strona teroz sterujom
  Szansa ratunku tako już czujom
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.10.05, 15:44
  W końcu szkorupa fala ciepnyła
  Na brzeg - a tako była w tym siyła
  Że staro łajba se rozsypała
  Niyjedna beka zaś pokulała
  Do somsiedniego gynstego lasu
  Trza było szukać biyra zawczasu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.10.05, 15:46
  Dziw to nad dziwy - wszyske sie znodły
  Tref chocioż ciynżki dyć niy był podły
  Jedna zarozki łodszpuntowali
  Ze "wiktoryji" uradowali
  Żyć przeca zowdy lepi z tym piwym
  Kożdy przi tymu zdo sie szczyńśliwy
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.10.05, 15:49
  A jo se dropia teroz po gowie
  Usyszołch tako we Lubiatowie
  Toż stary Kaszub mi ło tym prawioł
  Choć se zdowało że tako bawioł
  Czy stond "Wiktorii" richtig jest miano?
  Biyr mi łodpowiy - dyć jutro rano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.10.05, 19:50
  "Lubiatowo - wejście 44"

  Sztyrdziści sztyry - cosik mi świto
  Czy wieszcz jakowyś se tako wito?
  "Sztyrdziści sztyry" - czyje to miano?
  Niy społ żech w nocy - spokopiołch rano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.10.05, 19:54
  Ośrodek Wczasowy "Wiktoria"

  Tu staro krypa nawet znojdziecie
  A na niyj beczka - toż wiycie przecie
  Że sie fest tymu niy trza wom dziwać
  Czamy na łajbie łona do piwa?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.10.05, 15:27
  Lubiatowsko krypa

  Ano "Wiktorii" tyż miano nosi
  Tako wygrano nad morzym głosi
  A wszysko skuli piwa se stało
  Pijcie i niychej niy ma wom mało!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.10.07, 11:25
  Lubiatowo - Bałtycko

  Se Bałtyckom już pomykom
  Ano, ano - do Bałtyku.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.10.07, 23:17
  "Dziobakowo"?

  W Lubiatowie "Dziobakowo"?
  Kolanijo Dziobak stowio?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.07.08, 10:05
  Rośnie

  Lubiatowo w siyła rośnie
  Latoś widziołch to przi wiośnie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.07.08, 09:59
  Lubić do sie

  Lubiatowo lubić do sie
  Jak te piegi co na nosie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.08.08, 14:52
  300-letnie lubiatowske cisy

  Ano - sztyry rosnom tako w jednym rzondku
  By cosik pedziały ło tym zocnym kontku
  Dyć przez łogrodzynie z dalsza kto dosłyszy?
  Zdo sie co te cisy rosnom w wielki ciszy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.08.11, 23:59
  Latoś nad morzym

  Latoś mie słonko niy rozpieszczało
  We Kopalinie było go mało
  Tyż tako samo kaj Lubiatowo
  -Za to poloło dyszczym dość zdrowo!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.08.11, 00:05
  Śledzia wyndzonego

  Śledzia wyndzonego
  Do dzisioj pamiyntom
  Jod żech go ciepłego
  Rybom niy zoklyntom
  Ech, smakowoł richtig mi we Lubiatowie
  Na bezrok zaś kukna - już dzisioj mom w gowie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.09.12, 20:33
  Na Bałtycki

  W Lubiatowie na Bałtycki
  W "Złoty Rybce" siedza wdycki
  Niy dziwota - "tyske" majom
  Toz niy psiocza i niy wajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.09.12, 20:35
  We "Złoty Rybce"

  We "Złoty Rybce" co se winszujesz
  Tako żołondek swoj uradujesz
  Yno dej pozor, niy skompia prowdy
  Portmanyj rod tam jednak niy zowdy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.09.12, 20:37
  Smażalnio "Złoto Rybka"

  Co usmażom? Co uwarzom?
  -Co letniki se zamarzom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.09.12, 20:38
  Halibut

  Halibuta - chocioż drogi
  Se zjym kej tu kryncom nogi
  Halibuta pokosztuja
  W "Złoty Rybce" uraduja.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.09.12, 20:40
  Wyndzony ślydź

  Ślydź siyżo wyndzony
  W "Złoty Rybce" momy
  I "tyske" przi tymu
  Aż godom do rymu!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.10.12, 14:32
  Lubiatowo - lipiec 2012

  Blyszczy teroz Lubiatowo
  Richtig antyatomowo
  Som obozy i festyny
  Zdo sie co ciekawi driny
  "Sztromwerk" tukej na uranie
  Zdo sie nigdy niy powstanie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.11.12, 22:21
  Sie winszowali

  We "Złoty Rybce" sie winszowali
  Coby w ty gminie "zolytowali"
  Ze solarami, słonkym, wietrzyskym
  Zdo sie co atom sztyngły tu wszyskim.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.13, 23:30
  Przi lubiatowski plaży

  Latoś już domki nowe przi plaży
  We kożdym cosik zocnego warzy
  Niy krepniesz z głodu
  Tako ci godom
  Zjydz coś dobrego jako ci marzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.08.05, 22:43
  Kopaliński "czyn łodpustowy"

  Choć to niy wyszło ze moji gowy
  Toz żech zoliczoł "czyn łodpustowy"
  Czech za robota łostro chyciyło
  Tam konsek drogi se utwordziyło

  Na działki wjazd już suchy terozki
  Z wywozym szamba myni tyż troski
  Choć ździybko mynczy mało utropa
  Że uno tela wciongło to chopa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 23:04
  Restauracyjo wegetariańsko

  Jest restauracyjo nowo w Kopalinie
  Tam wegetariańsko kuchnia cie niy minie
  Toż wzioł żech se krupy z zołzom meksykańskom
  Dobre choć sie zdało porcyjom cygańskom
  Dyć możno ze czasym dońdom tu do tego
  Wiyncy krupow sypnom do danio istnego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.08.05, 11:25
  Na Morski w Kopalinie

  Ło czym mi szumiom dymby na Morski?
  Czi kilometry - krok czimia dziorski
  Byda na plaży za poł godziny
  W som roz by niy mieć skrziwiony miny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.08.05, 11:27
  Domb ze Morski

  Na końcu morski domb wielki stoji
  Wiela lot? -Tego po prowdzie niy wiym
  Zdo sie dostojny i nic niy boji
  Łon Kopalina tyż jakimś dziwym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.08.05, 11:29
  Toż Kopalino

  Toż Kopalino dworku niy miało?
  Dyć przeca ździybko i tego chciało
  Bestoż terozki jakby sam rośnie
  Pynsjonat sztartnie pewno ku wiośnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.08.05, 20:09
  Drink z "Antonia"

  "Szraubyncijer Meksykański"
  Skiż teqili niy cygański
  W zofcie dyć za apruziny
  Lyj do gymby tako driny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.08.05, 17:23
  W Jeziorze Kopalińskim

  Już ze rana kije mocza
  Wiynkszo fisza jo łobocza?
  Toż tu prawie pitle bierom
  Epne som? Czy nic niy żerom?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.08.05, 23:12
  Stolem w Kopalinie

  Stolem tu łazioł za swojim capym
  We Kopalinie łostoł ślad szłapy
  Woda go jednak cołkym zaloła
  W końcu Capowka przi niymu stoła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.08.05, 23:15
  Dziwom se

  Dziwom se boćkom we Kopalinie
  Toż dopisało szczyńście dziedzinie
  W piontka furgajom teroz nad łonkom
  A jo we piwie gymba se tonkom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.10.05, 19:40
  Kopaliński krziż

  Ano - ze ajzy ta "Bożo Mynka"
  Pod niym kapliczka - szłoby tu klynkać
  W niyj Matki Boski stoji figura
  A Krystus wisi jakby we chmurach.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.10.05, 19:42
  "Morske" wilgi

  Spotkołch na Morski jo wilgow porka
  Spytały - Bydziesz tukej do wtorka?
  Niy - we pyńdziałek już jada dodom
  Rzegnom se z morzym - tako im godom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.10.05, 19:44
  Jeszcze wiela

  Hej - borowek jeszcze wiela!
  Se czerwiyni leśno sztela
  Gorzko-kwaśny smaczek majom
  Zimom w doma przidowajom.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.10.05, 19:07
  Jaśkowo krasula

  Łostatnio krowa we Kopalinie
  Toż atrakcyjo niych cie niy minie
  Ze rozkosmanom Jasiu tu myjnom
  Cud wom pokoże - łona unijnom!

  Toż kto po cycku chce jom pomacać
  Euro wyciongnie - na moja glaca!
  Wiela we wercie gowiydź jest jego
  Tako spokopiołch koncept istnego.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.05.06, 21:47
  Chlyb oliwski

  Chlyb oliwski ze Bolszewa
  W Kopalinie żech zajodoł
  Wszyndy nałokoło drzewa
  Wiyncy wom niy byda godoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.05.06, 20:42
  Na Bursztynowy

  Kopaliński znak drogowy
  Poznowo nikere gowy
  Gwiozdki bursztynowe śle
  Ano niy ma ze niym źle.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.07.06, 09:56
  Purtka zaś spotkom we Kopalinie
  Czi ćwierci wypić mie z niym niy minie
  Łon już kopytkym ło kamyń stuko
  Bronkanotgelda po lesie szuko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.07.07, 17:07
  W Kopalinie

  Ech - naprowdy rośnie wszysko
  Już niy wioska a letnisko.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.07.07, 17:10
  "Szlachecke gniozdo"

  "Szlachecke gniozdo" we Kopalinie
  Restauracyji już niy łominiesz
  Toż jako dworek gryfny se jawi
  Brzuch ci napełni i tyż zabawi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.07.07, 17:11
  "Szlachecke Gniozdo" 30.VI.2007

  Ano - łotwarli, dyć ło tym pisza
  Jak tam wesoło tu chnetko cisza.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.07.07, 17:14
  We łotwarcie "Szlacheckego Gniozda"

  W dziyń łotwarcio richtig loło
  Toż skiż tego mniyj wesoło
  Przi pogaodzie fest "barowy"
  Trunek bardzi loz do głowy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.07.07, 17:17
  Dlo vipow

  We "Szlacheckim Gnioździe" dlo vipow "pokropek"
  I uciechy stołu z końcym czyrwca tako
  Dyć lipiec już momy - z frelkom przidzie chopek
  Se we Kopalinie zabawiom jednako.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.07.07, 23:37
  "Szlachecke Gniozdo" 1.VII.2007

  Ano - choć jo niy herbowy
  Tam mi włos niy spadnoł z głowy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.07.07, 23:39
  "Szlachecke Gniozdo" 7.VII.2007

  Krzysztof Krawczyk tam zaśpiywo
  To pewnikym wos niy dziwo
  "Dinozaur" durś we modzie
  Toz go widać i przi wodzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.08.07, 18:43
  Dyć chnet środa - jak już przidzie
  W Kopalinie człowiek bydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.09.08, 22:32
  Ze końcym września w "Szlacheckim Gnioździe"

  Ech - ze końcym wrzesnia "żywca" tukej piołch
  We restauracyji yno jo żech boł?
  Dyć wele kominka jeszcze ktosik siedzioł
  Zdało sie że djosek - tako bych wom pedzioł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.09.08, 22:35
  Chcioł

  Djosek we tym "Gnioździe" chcioł poszukać jojka
  Dyć spokopioł w końcu że to inkszo bojka
  Toż zicnoł za stołym i biyra winszowoł
  Prawiom ze tyż duszom frelki poczynstowoł
  Kery w Kopalinie se pieronym ckniyło
  Ano - we tym prowdy cosik richtig było.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.09.08, 20:07
  Dwie kanony

  Przi "Szlacheckim Gnioździe" dwie kanony stojom
  Ponoć skuli tego, że purtki tu brojom
  Toż jedyno rada - łostro zaczońć strzylać
  Zowdy wtedy drapko chcom do piekła pylać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.09.08, 20:09
  Skrod dusza

  Purtek skrod dusza we Kopalinie
  Tako se stało richtig w dziedzinie
  W "Szlacheckim Gnioździe" żelosko majom
  Do środka duszy już niy dowajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.10.08, 18:07
  Duch we zbroji

  Łazi tyn istny po Kopalinie
  Wele połnocy niych cie niy minie
  Bo zowdy trefisz potym nad morze
  A tam przed toniom broń cie już Boże.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.10.08, 18:08
  Placki kartoflane po rycersku

  Kartoflane placki po rycersku zjysz
  Miecza do nich niy trza - już terozki wiysz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.10.08, 18:12
  Niy znojdziecie

  Dworku junkra w Kopalinie
  Dzisioj niy znojdziecie
  Dyć "szlacheckim Gniozdym" słynie
  Czego wiyncy chcecie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.10.08, 23:13
  We "Szlacheckim Gnioździe"

  We "Szlacheckim Gnioździe" apartamynt majom
  Ponoć w niym se nawet ołpa z ołmom pszajom
  Take cuda dziejom we tym Kopalinie
  Jak tu kedyś trefisz to cie tyż niy minie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.10.08, 23:15
  Pryk ze baldachym

  W "Szlacheckim Gnioździe" pryk ze baldachym
  Znojdziesz tam ślubno ze jeji gachym?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.10.08, 11:57
  Kaj "Szlachecke gniozdo" piyrwyj purtek kukoł
  Zowdy tu we krzokach ponoć frelek szukoł
  Kere chuciom swojom djoska fest nyńciyły
  Ponoć skuli niego w siodmym niebie były.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.10.08, 11:59
  Na wyrost?

  "Na wyrost" tukej restauracyjo?
  Wyrosła gryfno - niy komedyjo
  Toż mi we gowie tyn koncept migo
  -"Szlachecke gniozdo" dziedzina dźwigo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.10.08, 12:01
  Niy znojdziecie

  Dworku junkra w Kopalinie
  Dzisioj niy znojdziecie
  Dyć "Szlacheckim Gniozdym" słynie!
  Czego wiyncy chcecie?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.08.07, 16:52
  Żech se w Kopalinie miesionczkowi dziwoł
  Niyroz tyż zdowało że mi jakby kiwoł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.10.07, 19:40
  Na Kwiatowy

  Wiela kwiotkow na Kwiatowy?
  -Kopalino niych łodpowiy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.10.07, 23:18
  Kopalino - Leśno

  Leśno cie we las prowadzi
  Szczyńściym wcale to niy wadzi
  Kopalino zdo sie w borze
  No i richtig blisko morze.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.06.09, 16:26
  Trowa kosiołch w Kopalinie
  I po plaży szpacyrowoł
  Myślołch ło rudzki
  Dyć na forum nic niy dowoł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.12.07, 21:42
  Capowka we Kopalinie

  Cigi capa wykopały
  Bo se z młodszym parzyć chciały
  Po ty cały kopaninie
  Zdechnoł istny w Kopalinie

  Tako we Choczewie prawiom
  Downe czasy dzieciom jawiom
  Już niy musisz mynczyć głowki
  Jak zoglondniesz do Capowki.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.12.07, 22:00
  Dynkmal capa?!

  W Kopalinie bych postawioł
  Coby se wandrusom jawioł
  Prawie jako znak dziedziny
  Niych se dowiy kto już driny.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.12.07, 22:04
  Stary cap

  Ze Choczewa wykopany
  Trefioł prawie tu nad ranym
  Przi jeziorku witoł słonko
  Broda w zimny wodzie tonkoł
  Dyć po prowdzie fest tyż tropioł
  Aże w końcu sie utopioł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.12.07, 22:05
  Czy z kopanio?

  Czy z kopanio Kopalino?
  Ło tym capie wspomna ino
  Dyć już wiekym żech niy młody
  -Lepi jak niy znojda wody.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.08, 17:07
  W choczewski gminie

  W choczewski gminie "Szlachecke Gniazdo"
  Pewnikym purtek komuś tu nazdoł
  I se choć tako stare wrociyło
  Szlachcic czy junker - jako mu było?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.02.08, 19:17
  Choć mie Kopalino słonkym prziwitało
  Dyć terozki widza że zdo sie go mało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.07.08, 20:01
  Choczewski purtek we "Złoty rybce"

  Do "Złoty rybki" purtek roz prziszoł
  Pado - Jo nudli niy byda wiyszoł
  Dyć bych se biyra tukej winszowoł
  Łoj - jako pedzioł tako sie stowo!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.07.08, 20:04
  "Złoto rybka"

  W Kopalinie "Złoto rybka" do sia gości prosi
  Tu zoglondnie nawet taki co marzyń niy nosi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.07.08, 20:08
  W "Złoty rybce"

  Żech se biyra powinszowoł
  Niy roz, niy dwa, tyż niy trzi
  Zowdy dyć przedymnom stowo
  Złoto rybka - to sie wiy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.07.08, 20:10
  Wymarzoł

  We "Złoty rybce" ło frelce marzoł
  I tref mu prawie istno przidarzoł
  Mozno przi biyrza jak medytowoł
  Fisza słyszała - to mi sie zdowo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.07.08, 20:12
  Przi stary rymizie

  Przi stary rymizie "Złoto rybka" majom
  Tam pojym, popija - toż już niy zawajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.07.08, 20:14
  Ło czym marzy?

  Ło czym "Złoto rybka" marzy?
  Se szlachectwo jyj przidarzy?
  Wele "Gniozda" przeca prawie
  Tako richtig tu na jawie!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.07.08, 16:46
  W barze "Wilga"

  W barze "Wilga" jest natura?
  "Toy-toy" to niy w ziymi dziura.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 17:22
  V festyn kopaliński 19.VII.2008

  Ano - jubileuszowy
  Tako wlazło mi do gowy
  Sie w sołectwie zabowiyli
  Gościom radość tyż sprowiyli.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.07.08, 09:55
  Dynkmal capa?

  By pasowoł w Kopalinie
  Kedyś stanie w ty dziedzinie?
  Pacanowa niy trza szukać
  Tu na capa pódzie kukać?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.07.08, 09:56
  Na Konwaliowy

  Koncept taki wloz do gowy
  -Stoji cap na Konwaliowy
  Se dziwujom mu fest tykej
  Kaj inkszego w Polsce szukej?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.07.08, 09:58
  Jakby

  Jakby Kopalinu se godła zachciało
  Pewnikym by capa na nie z chyńciom brało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 09:48
  Ptoszki w Kopalinie

  Ptoszki z rana budzom mie we Kopalinie
  Ech - urlop se kończy, co dobre chnet minie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 09:50
  Ze Kopalina śla pozdrowiynia
  Zapomnieć forum niy mom sumiynia
  Czy kosza trowa, czy kostka kłada
  Ze rymym ślonskim zdo mi sie jada.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.07.08, 17:01
  Purtek we "Szlacheckim Gnioździe"

  Zjechoł tu purtek roz na gościna
  Poru kamratow ze niym cuzamyn
  Kożdy z nich robi fest tyngo mina
  Szefowo myśli - terozki amyn

  Dyć biyra w kufle przeca naloli
  Kuchorz uwinoł drapko przi garach
  Choć se rogatych richtig tu boli
  Trza ło klijynta było tyż starać

  Purtek choczewski blysnoł kopytym
  Za wszysko złotkym twardym zapłacioł
  Ech - zachichotoł złośliwie przi tym
  Bo jak wyleźli piniondz sie stracioł

  Toż krziż na droga, niywielko strata
  Cosik gorszego mogło być przeca
  Zły tref djosecko niesie zapłata
  Niy darmo ło tym jo tukej kleca.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 17:11
  Jest w Kopalinie

  "Szlachecke Gniozdo" jest w Kopalinie
  Toż jako cudo we ty dziedzinie
  Co lepsze czsy zarozki wróży
  Zdo sie tu dongom kero po burzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 17:16
  Młyn we Kopalinie

  Młyn we Kopalinie na maluśki strudze
  Wody w niyj niywiela - szło prawić ło cudzie
  Dyć to piyrwyj było - dzisioj yno ślady
  Czas już swoje zrobioł, niy ma na to rady,
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.07.08, 17:18
  Zicnoł se purtek

  Zicnoł se purtek przi starym młynie
  Żol że to wszysko w taki ruinie
  Przeca pamiynto lepsze tu czasy
  Ech - juzaś kogoś djosek postraszy!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.11.09, 21:25

  Witom, witom z Kopalina
  Mom niyhersko prawie mina
  Bo Internet ze komorki
  Niy pokulo sie i z gorki

  Klikna i piyńć minut czekom
  Czy godziny rowne wiekom?
  Kupiołch karta żech I-Plusa
  Sygnał mom, dyć psioczyć musza.--
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.06.11, 09:54
  We Kopalinie

  Kej dyszcz cie tropi we Kopalinie
  Pewnikym nuda tyż niy łominie
  Abo ze Smyntkym trefisz przi biyrku
  Chyba że gorko frela mosz w wyrku.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.08.11, 23:59
  Latoś nad morzym

  Latoś mie słonko niy rozpieszczało
  We Kopalinie było go mało
  Tyż tako samo kaj Lubiatowo
  -Za to poloło dyszczym dość zdrowo!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.09.11, 23:27
  We Kopalinie "U Gabi"

  Piwo tonio lejom
  Toż chopy se śmiejom
  Baby mniyj radujom
  Tak czy siak - poczujom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.09.11, 23:33
  "U Gabi"

  Piyrwyj futrowali mie tu zielyninom
  Teroz zjysz se łobiod prawie z wieprzowinom
  I popijesz biyrkym coby lepi strowić
  "U Gabi" sie idzie czasym tyż zabowić.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.09.11, 23:36
  Stajnio "Grzywa"

  Chcesz na koniu se pokiwać?
  Chcesz na koniu porajtować?
  Toż zaproszo stajnio "Grzywa"
  Dyć grosz za to trza tam dować.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.11, 19:21
  Zaś żech trefioł

  Purtka zaś żech trefioł latoś w Kopalinie
  Zaś mi połosprowioł prawie ło dziedzinie
  We kery łon broji niy łod dzisioj przeca
  Kej sie to poskłodom we rymy poleca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.11, 19:28
  "Kamyń Furmona"

  Welem Jeziora Kopalińskego
  Tyż epny kamyń - kuknij na niego
  Zen pol gospodorz wioz tyndy zboże
  Zarył w marasie - ruszyć niy może

  Toż zaczoł richtig szpetnie przeklinać
  Aże mioł purtek radosno mina
  Zła se po dwakroć furmon winszowoł
  Som siebie przekloł, toż co z tym stowo?

  Ano - w kamiyniu łostoł zaklynty
  Z furom cuzamyn - djosek niy świyntym
  Niy miił litości - tako sie stało
  Co furmonowi lepszym widziało.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.09.12, 16:58
  W barze "Antonio"

  "Wściekłe psy" w barze
  Zowdy po parze
  Ciyngym goniyły
  Fest łostre były

  Kej żeś po biyrach
  Durś stoł na gyrach
  "Wściekły pies" tropi
  Dyć kto spokopi?


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.09.12, 17:02
  Świynto Jagody 20.VII.2012

  Świynto Jagody we Kopalinie
  Dyć niy dziwota co w ty dziedzinie
  Lasow tu wiela, we nich jagodzin
  Som w lipcu, jym je przeca tu co dziyń
  Świynto Jagody wszyskich raduje
  We Kopalinie dyć niy dziwuje.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.11.12, 14:57
  Zabaluje za dwa roki

  Kopaliński purtek se już fest raduje
  Dyć na gyburstagu istny zabaluje
  Dwa roki chnet zlecom - Choczewo zaprosi
  Już kaszubske djoski skuli tego nosi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.02.13, 21:25
  Domb na Morski

  Sie dymbowi durś dziwuja
  Wiela przeżoł - tako czuja
  Pniok szyroki, astow tela
  Zno utropy, zno wesela
  Kere z morza w Kopalino
  Tyndy lazły choć niy ino.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.08.13, 21:04
  Erika

  Kej widzisz erika
  W kopalińskim lesie
  Niy yno skiż blika
  Łazić ci tam chce sie
  www.facebook.com/media/set/?set=a.511083662299875.1073741844.195759197165658&type=1
  We nocy zaś ciśnie tyż tyn las do gowy
  Niy darmo śnik potym mosz richtig lilowy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.08.05, 17:21
  Kierzkowo 1932-2007

  Dwor bydzie mioł chnetko te czi ćwierci sety
  Możno trza by zadbać - niszczeje - niystety.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.07.08, 17:12
  Kierzkowski festyn 13.VII.2008

  Czy Kopalinu pozowiściyli?
  Toż piyrszy festyn u sia zrobiyli
  Oby co roku już tako było
  Sie tu w sezonie cosik ruszyło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.07.08, 17:14
  Kierzkowo 2008

  Turystyki tu szefowo
  Chce podźwignońć tyż Kierzkowo
  Toż i festyn zrychtowany
  Ku radości wiosce dany.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.07.08, 17:15
  Na festynie

  Grosza trocha nazbiyrali
  Chodnik bydom rychtowali
  Wygryfnieje te Kierzkowo
  To se wcale niy wydowo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.07.14, 20:26
  Kierzkowski cmyntorz

  Znod żech tyn cmyntorz - podziwujecie?
  Mozno i za mnom tam kuknońć chcecie
  Przi drodze ciyngym coniyco stoji
  Czas, historyjo - wszysko mu broji
  Choć znakym ziymi ty ciyngym przeca
  Jako tu piyrwyj - czy cosik skleca?

  www.facebook.com/media/set/?set=a.813299435377265.1073741828.658379314202612&type=1
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.07.18, 12:18
  "Pod Strzechom"

  Trombia ło tym wom z uciechom
  We Kierzkowie, tam "Pod Strzechom"
  Mini-zoo tyż już znojdziecie
  Ptokom sie podziwujecie.

  www.facebook.com/egapodstrzecha/?ref=bookmarks


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.08.05, 23:28
  Biebrowo

  Z Kopalina do Biebrowa
  Niesom gyry lasym
  W strona dworu krynca gowa
  Co znoł lepsze czasy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 23:30
  Rod von Jatzkow

  Rod von Jatzkow wpiyrw siedzioł w biebrowskim majontku
  Mioł we swojich rynkach jedynoście kontkow
  Dyć se niy dziwujcie - puściyli Biebrowo
  Von Somnitz terozki na majontku stowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 23:33
  XVIII/XIX w

  Podkomorzy von Somnitz tukej gospodarzy
  Dyć w końcu Biebrowo łodsprzedać se waży
  Kupioł je pułkownik tyz z Somnitzow rodu
  Za łoziym tysiyncy talarkow - wom godom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 23:35
  Park

  Zdo sie co Somnitze piyrsze drzewa sadzom
  Graby ze dymbami se tukej paradzom
  Park jeszcze niy blyszczy dyć z czasym to przidzie
  Gryfnie i zielono wele dworu bydzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 23:37
  Graf Schwerin

  Toż było Biebrowo i grofa Schwerina
  Łodsprzedoł Kraussemu w końcu ta dziedzina.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 23:39
  Georg F. Krausse

  Za wiela Biebrowym pon sie niy nacieszoł
  Syn po niym to erbnoł - trocha tu "nagrzeszoł".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.08.05, 00:00
  Jezioro Biebrowskie

  Jezioro Biebrowskie staraniym Kraussego
  Już zmeliorowane - trza gruntu zocnego
  Park tako wygryfnioł - wiyncy drzew już mioł
  Toż niyjedyn dziedzic tako by tyż chcioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.08.05, 00:03
  1892

  Von Dewitz z tym rokym mo to familijo
  Dyć możno z tym była jakowoś mecyjo
  Bo rok yno przeszoł już właściciel nowy
  Von Wiehe terozki to jest baronowy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.08.05, 00:07
  Franz Flissbach

  Jak łon dziedzicym Borkowa zostoł
  Majontek szwongu wiynkszego dostoł
  Dwor piyknie przeca se rozbudowoł
  Jeszcze fontanna łod frontu stowio
  Park zas wygryfnioł - folwark rozkwito
  Zdo sie co lepsze czasy łon wito.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • rita100 21.08.05, 00:10
  Witam na gorącym uczynku pracowitości :)
 • broneknotgeld 21.08.05, 00:10
  1926-1945

  Pomarł Franz Flissbach - erbła to cera
  Kaśka Frostowo wszysko mo teraz
  Do końca wojny tu gospodarzy
  Dyć ło łostaniu niy mo co marzyć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.08.05, 00:23
  Po wojnie

  Po wojnie jakby dogorywanie
  Dwor ciyngym stoji dyć co sie stanie
  Jak w końcu przidzie cołko ruina?
  Niyszczyńściym dloń jest polsko dziedzina?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.08.05, 00:26
  Leżom po somsiedzku wioski już "wickowe"
  Dyć mie te Borkowo terozki we gowie
  Bo przeca i tukej dwor downy se łostoł
  Chocioż nic dobrego przi Polsce niy dostoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940