• broneknotgeld 20.11.05, 20:02
  KWK "Knurow" 1903-2003

  Toż był gyburstag gruby knurowski
  Szło drugi sety winszować
  Niych lepi leci ciyngym terozki
  Trza nom to wszysko szanować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.02.08, 22:24
  Urodzony ktoś w Knurowie?
  Uraduje se tym czowiek
  Jak poczyto ło ty szteli
  Byście wkludzić sie tam chcieli?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:20
  Ze Knurowym tu łonaca
  Aż przi tymu kurzy glaca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.11.05, 20:04
  15.VI.1903

  Gustaw von Velsen kozoł budować
  Gruba dlo skarbu pruskego
  Trza geldu było na to wydować
  Dyć w końcu profit był z tego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.11.05, 20:07
  1903

  Dwie szachty zaczli we jednym roku
  Dronżyć kaj wongel knurowski
  Mieli go przeca ciyngym na łoku
  Skarb a niy dopust to boski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.11.05, 20:11
  I kolanijo (1904)

  Choć gruba ciyngym jeszcze w budowie
  Toż rośnie już kolanijo
  Coby mog miyszkać po blisku czowiek
  Tako i myńszo mecyjo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.11.05, 20:13
  Knurowski cug (1904-1908)

  Kaj gruba bydzie
  Toż i cug zdo sie
  Chnet tako przidzie
  Co glajzy mo sie

  Wogel z Knurowa
  Dali pojedzie
  Skarbu w tym "gowa"
  By był na przedzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.11.05, 20:16
  XII.1905

  Piyrszo szachta już zgłymbiono
  Kosztowało możno słono
  Dyć geld zwroci sie sto razy
  Tako jak von Velsen marzy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.11.05, 20:18
  VI.1906

  Dyć niy było to za dugo
  I skończono szachta drugo
  We tym roku już fedrunek
  Ze tym radość - niy frasunek.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.11.05, 20:19
  Piyrszy wongel (1906)

  Ano - we tym roku piyrszy wongel dali
  Potym coroz wiyncy ciyngym fedrowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.05, 21:50
  VI.1908 - IV szachta

  Choć czecio zasuli jednak szworto kopiom
  Tako se do wonglo knurowskego dropiom
  Przeca Pole Zachod niy śmi czekać dugo
  Zdo sie do Velsena łone ciyngym mrugo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.05, 21:52
  VII.1908 - Velsen I i Velsen II

  Łojca gruby tako pamiyńć zachowano
  Co szachty knurowske noszom jego miano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.05, 21:54
  Barborka 1908

  Już we cechowni Barborka majom
  Zowdy bergmony do Niyj rzykajom
  Niym zjadom na doł coby fedrować
  Toż świynto bydzie sie opiekować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.05, 21:56
  Kolanije knurowske 1909

  Drugo czecio kolanijo
  Niych tu ściongnie familijo
  Bergmon co fedruje wiela
  Tako rośnie naszo sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.05, 21:57
  VII.1909

  Na czi szychty teroz bergmon już fedruje
  Łoziym godzin styknie - łon som tako czuje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.05, 21:59
  Sepera 1910

  Ło jeronie - toż radocha
  I niy yno przeca trocha
  Frele już som na seperze
  Tako szkryfna tukej szczerze

  Nic że ciynżko to robota
  Możno keroś straci cnota.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.05, 22:01
  Już szkolom (1911)

  Już przi ty grubie bergmonow szkolom
  Coś muszom umieć by zjechać szolom
  Fach jest we gowie tako i rynkach
  Trza tyż porzykać - niym grubsko mynka.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.05, 22:04
  Lazaryt "Uniji Bracki"

  Toż zaczli stowiać go dlo Knurowa
  Coby mog dwiesta ludzi kurować
  Z czech grub bergmonom mioł służyć - wiycie
  "Knurow" "Dymbiyńsko" no i "Glywice".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • hanys_hans 21.11.05, 22:24
  Uod 1976 do 1981 na tyj grubie zech fedrowou
  A Broonek z rukzakym pewnikym mie tam wachowou
 • broneknotgeld 22.11.05, 18:07
  III.1912

  Już bergmony tu sztrajkujom
  Mało geldu w kapsi czujom
  Dyć Skarb Pruski twardo stoji
  Nawet zwolniać se niy boji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.11.05, 18:09
  1.VI.1912 Dyrekcyjo

  Ano - dyrekcyjo terozki stowiajom
  Do dzisioj siedziba ciyngym tako majom
  Toż niychej na lata im jeszcze wystyknie
  "Klockym" przeca niy jest - durś wyglondo piyknie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.11.05, 22:52
  Bateryje koksownicze - 1913

  Wongel tukej zdo sie na te bateryje
  Toż ze gazym myńsze w tych stronach mecyje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.11.05, 22:57
  "Knurow" - 1914

  Wojna swoje robi - z bergmonow wojoki
  Ze wonglym utropa - toż idzie spokopić
  Przeca dlo zbrojynio tyż jego poczeba
  Choć czy trza ty ziymi ze ołowiu nieba?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.11.05, 22:59
  IV szachta fertig (1915)

  Choć wojna w Europie fertig szachta szworto
  Ze tym cołko gruba zdo sie wiyncy worto.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.11.05, 16:51
  Knurowski lager (II.1915)

  Lager przi grubie toż tukej jyńce
  Na ślonski wongel dowajom rynce
  Z czasym ich wiela bydzie fedrować
  Mus w tym - wrogowi tako siył dować
  Ano - niyherske wojynne "prawa"
  Tako śmiertelno zdo sie "zabawa".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.11.05, 16:52
  200 bab na grubie (1916)

  Chopy na wojnie - baby sie zdadzom
  Dyć czy fedrować łone poradzom?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.11.05, 16:57
  Pokład 405 (2.I.1917)

  Życie zoleży łod boski woli
  Toż se pochylnio pokładu poli
  Śmiertka przi tymu bergmonow kosi
  Aż jedynoście dusz zaroz prosi
  Pode dźwiyrzami świyntego Piotra
  Coby je dlo nich zarozki łotwar

  A poparzone podtrute kaj?
  Ciynżko wyczimać tyn "ślonski raj"
  Co w tych godzinach piekłym dyć stowo
  Możesz pomacać - sie niy wydowo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.11.05, 16:59
  Wrocajom z wojska (1917)

  Na wschodzie tako mniyj trza wojoka
  Toż z frontu wroco - tu musi "skokać"
  Przeca "maszyna" wojny światowy
  Bez wonglo stanie - kożdy to powiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.11.05, 17:02
  Sztrajki XII.1918

  Wojna skończono - sztrajki na grubie
  Ciynżko sie przeca przi wonglu dubie
  I wiara myńszo co lepi bydzie
  Czy jeszcze do nich zło wiynksze przidzie?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.11.05, 17:04
  W lagrze - 24.XII.1918

  Z tym dniym już jyńce na doł niy zjadom
  Toż lager przeca niy jest paradom
  Tako z Godami wolność se wziyli
  -Już jyj terozki niy popuściyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.04.06, 17:08
  28.VI.1922 "Knurow" w "Skarbofermie"

  Toż se granice poprzestowiały
  "Skarboferm" profit mo w tym niymały
  Polsko francuski tyn gyszeft przeca
  Fest bergmońskego chycioł sie neca.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.04.06, 17:12
  17.IX.1922 "Pyjter" i "Paweł"

  Knurow do Polski teroz włonczony
  "Velseny" coś niy sztimujom
  Toż nowe miana dali tu łonym
  I wongel dali fedrujom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.04.06, 21:54
  "Foch" -1922

  Ferdynanda Focha - marszałka zocnego
  Miano szachcie "Szworty" tyż dali do tego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.05, 09:51
  Knurowsko "Izba Tradycji"

  Wele gruby - kaj tyn NOT
  Knurow z "Izby" richtig rod
  Toż se asi niom szyroko
  Chnet muzeum - cieszy łoko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.12.05, 10:14
  Kamiyń graniczny (1840)

  Pola gornicze tako znaczyli
  Se łoglondniecie go we Knurowie
  Ze ślonski ziymi do Iby wziyli
  Cosik łosprowio ciyngym pioskowiec.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.12.05, 10:15
  Teodolit (1904)

  Toż wiela znaczoł w rynkach miernika
  Bez niego mogby czasym porzykać
  Tako Ponboczka ło pomoc prosić
  Dyć teodolit stykło mu nosić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.12.05, 10:18
  Dwanoście kościołow Burzca

  Tela kościołow rzeźbom łozdobioł
  Ołtorze znojdziesz w nich jego
  Toż tyn knurowski tyż łon łobrobioł
  Cyryla i Metodego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.12.05, 10:20
  Cyryl z Metodym

  Cyryl z Metodym knurow łokrzciyli?
  Na Ślonsku przeca tyz nauczali
  Czy we tym konsku ludzie już żyli?
  Jako Krystusa forsztelowali?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.05, 13:15
  W samym poczontku łońskego wieku
  Knurow mioł piykno swoja aptyka
  Z kery pigulorz żył dyć czowieku
  Djoboł go zaczoł zaroz fest tykać

  Dom chnet przi zamku kościoł po blisku
  Tu łorganista mioł swoja szkoła
  Trza se kurować czynsto ludziskom
  Choć som we strachu skuli djoboła
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.05, 13:19
  Toż tuplowano utropa tako
  Gyszeft źle idzie - dusza mynczono
  Czort już se cieszoł - aptykorz płakoł
  I zdało mu sie że w końcu skono

  Szczyńściym nad samom aptykom prawie
  Ślusorczyk mody se pomiyszkiwoł
  W dziyń ni mog myśleć łon ło zabawie
  Nocom na krzipkach przepiyknie grywoł
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.05, 13:25
  A że mioł grajfka richtig do smyka
  Djoboł pod dźwiyrza jego prziłazioł
  Karlus skiż tego czyńści chcioł rzykać
  Bies jednak w końcu i tu pysk wrazioł

  Drapko mu krzipek smyk w graba dowo
  Grif insztrumynta wkłodo do drugi
  Dyć recht w tym - wcale sie niy wydowo
  Szpon jego wiela zdo sie za dugi
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.05, 13:29
  Toż do szraubsztoka wkłodo pazury
  Coby ślusorczyk je łofajlowoł
  Czy mioł żałować djobelski skory?
  Dokryńcioł mocno i niy folgowoł

  To ci dopiyro prziszła utropa
  Z kopyta wielke iskry leciały
  Tako w niywoli teroz u chopa
  Wył aże słyszoł go Knurow cały
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.05, 13:34
  W końcu łobiycoł dom niy nowiydzać
  Że sie doł chycić gańba fest była
  Dyć jak krzipkowi nauczka by dać?
  -Przeca po jego stronie zło siyła

  Nic yno zdybać go trza kajś ińdzi
  Tako durś czimoł sie łon Knurowa
  Tref w szponie graby karlusa wpyńdzi
  Piekło go czeko - jego w tym gowa!

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.05, 13:40
  A mioł śusorczyk lipsta łognisto
  Gorko choć chudo jak szczapa łona
  Dyć w Szlostauchu woda durś czysto
  Lubieli na niym pływać łodkoma

  Tako przi stowie bies se pojawioł
  Już mioł liplinga do piekła porwać
  A dziołcha z kerom dobrze sie sprawioł
  Zdo sie terozki chce biesa dorwać
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.05, 13:47
  Kece we gorze - doł w cołki krasie
  Toż tyn rogaty zaczoł aż skokać
  Czamu uciekosz gupi mamlasie?!
  Bies tako woło - Niy chca szraubsztoka!

  Jest we Knurowie aptyka zocno
  Świynto Barbara mo nad niom piecza
  Słychać tam krzipki durś porom nocnom?
  Czy jo na prożno tako wom kleca?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.05, 19:45
  Muzykalny djoboł ze Knurowa

  W samym poczontku łońskego wieku
  Knurow mioł piykno swoja aptyka
  Z kery pigulorz żył dyć czowieku
  Djoboł go zaczoł zaroz fest tykać

  Dom chnet przi zamku kościoł po blisku
  Tu łorganista mioł swoja szkoła
  Trza se kurować czynsto ludziskom
  Choć som we strachu skuli djoboła

  Toż tuplowano utropa tako
  Gyszeft źle idzie - dusza mynczono
  Czort już se cieszoł - aptykorz płakoł
  I zdało mu sie że w końcu skono

  Szczyńściym nad samom aptykom prawie
  Ślusorczyk mody se pomiyszkiwoł
  W dziyń ni mog myśleć łon ło zabawie
  Nocom na krzipkach czasami grywoł

  A że mioł grajfka richtig do smyka
  Djoboł pod dźwiyrza jego prziłazioł
  Karlus skiż tego czyńści chcioł rzykać
  Bies jednak w końcu i tu pysk wrazioł

  Drapko mu krzipek smyk w graba dowo
  Grif insztrumynta wkłodo do drugi
  Dyć recht w tym - wcale sie niy wydowo
  Szpon jego wiela zdo sie za dugi

  Toż do szraubsztoka wkłodo pazury
  Coby ślusorczyk je łofajlowoł
  Czy mioł żałować djobelski skory?
  Dokryńcioł mocno i niy folgowoł

  To ci dopiyro prziszła utropa
  Z kopyta wielke iskry leciały
  Tako w niywoli teroz u chopa
  Wył aże słyszoł go Knurow cały

  W końcu łobiycoł dom niy nowiydzać
  Że sie doł chycić gańba fest była
  Dyć jak krzipkowi nauczka by dać?
  -Przeca po jego stronie zło siyła

  Nic yno zdybać go trza kajś ińdzi
  Tako durś czimoł sie łon Knurowa
  Tref w szponie graby karlusa wpyńdzi
  Piekło go czeko - jego w tym gowa!

  A mioł ślusorczyk lipsta łognisto
  Gorko choć chudo jak szczapa łona
  Dyć we Szlostauchu woda durś czysto
  Lubieli na niym pływać łodkoma

  Tako przi stowie bies se pojawioł
  Już mioł liplinga do piekła porwać
  A dziołcha z kerom dobrze sie sprawioł
  Zdo sie terozki chce biesa dorwać

  Kece we gorze - doł w cołki krasie
  Toż tyn rogaty zaczoł aż skokać
  Czamu uciekosz gupi mamlasie?!
  Bies tako woło - Niy chca szraubsztoka!

  Jest we Knurowie aptyka zocno
  Świynto Barbara mo nad niom piecza
  Słychać tam krzipki durś porom nocnom?
  Czy jo na prożno tako wom kleca?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.12.05, 16:35
  Gryfno Madonna ze Knurowa

  Świyntego Wawrzyńca kościołek w Knurowie
  Jyj gryfnościom blyszczoł - dziwowoł se czowiek
  Tako i na muster ty gotycki frelki
  We kery kunszt ślonski przeca krył se wielki.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.12.05, 16:38
  Knurowsko Madonna (ok.1420)

  Ano - freliczka dworkom se zdowo
  Ze fraucymeru ślonski princesy
  Mustrym gotyku gryfności stowo
  -Że ze Knurowa trza nom sie cieszyć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.12.05, 16:40
  Możno?

  Złocone berło - strzybno korona
  Zdo sie Piastownom możno jest łona
  Łaska Dzieciontka i kunszt natury
  Rozświytli nawet we ćmoku mury.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.12.05, 16:42
  We miyndzywojniu

  We miyndzywojniu znodli cie tako
  Uratowali dlo potomności
  Byś zaś blyszczała wszyskim jednako
  Chocioż w muzeum terozki gościsz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.12.05, 16:44
  Przi jubileuszu

  Przi jubileuszu zocnego Knurowa
  I Gryfny Madonny jaśniejszo zaś gowa
  Z Dzieciontkym na rynce świyntość pokazuje
  Kożdy knurowianin tako forszteluje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.12.05, 16:46
  Zdeptała szatana

  Knurowsko Madonna na miesionczku stoji
  Toż piekielnych mocy wcale se niy boji
  I gymba djobelsko depto swojom nogom
  Złe siyły jyj przeca przenigdy niy zmogom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.12.05, 16:49
  Madonna - Ślonzoczka

  Na Śonsku powstała toż tako powiycie
  Że Ślonzoczkom łona przez duge swe "życie"
  W uśmiychu jyj poznać wszyske nasze frelki
  Dyć we kożdy dziołsze kunszt natury wielki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.12.05, 16:51
  Wroco do Knurowa

  Choć kopiom dyć tako wroco do Knurowa
  Dugo jom niy było - mo być zaś łod nowa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.12.05, 16:54
  Przi ołtorzu

  Przi ołtorzu stołaś w swoji strzybny szacie
  Toż wiela knurowian zoglondało na cie
  Ło łaska opieki ciyngym tyż rzykało
  -Dzieciontka i Ciebie zdo sie durś za mało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.12.05, 16:56
  Tyś cerom

  Tyś cerom ty ziymi
  W opiece miyj matki
  No i tako samo
  Wszyske jejich dziatki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.03.07, 10:12
  Gryfno Madonna zaś we Knurowie
  Choć zbajtlowano no muster tako
  Dyć se raduje terozki człowiek
  Już za tom piyrszom niychej niy płako.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.03.07, 12:53
  "Matka Piyknego Pszonio"

  Take miano nosić bydzie
  Ta figurka we Knurowie
  Radość wiynkszo ze niom przidzie
  To wiy tukej kożdy człowiek.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.03.07, 12:55
  Majym w Watykanie

  Ano - majym w Watykanie
  Papiyż cosik tyż dostanie
  Dwie figurki świyńcioł bydzie
  Jedna dyć na powrot przidzie
  Drugo kopia na gyszynka
  Już łostanie w Jego rynkach.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.01.06, 20:37
  Ło Knuroweuszu

  Tyn Knuroweusz ze ksiyńcia łaski
  Za gryfnym lasym dźwigoł osada
  By go czekały tu wiynksze blaski
  Dyć na przeszkodzie stanyła zwada

  Jurny był karlus przi "piyrszy nocy"
  Choć tego prawie żodyn niy bronioł
  Wystykło - frelka wlazła mu w łoczy
  Zarozki za niom ze twardym gonioł

  Cerze łod hexy tyż sie zdorzyło
  Co Knuroweusz dopod jom w lesie
  Chnet knurowiontko se z tym zjawiyło
  No i łostuda - wieść tako niesie

  Muter ze bajtlym frela wygnała
  Do łojca dziecka gyry jom niesom
  Nic że mu wcale dziołcha niy pszała
  Koligacyje fatra dyć cieszom

  A łon tyż wygnoł - złość matki rośnie
  Krew przodkow tako w duszy łodzywo
  Z tym go przeklyła - W nastympny wiośnie
  ze swoji skory bydziesz sie dziwoł!

  Rok drapko minoł - kwiecie zaś sypie
  I przeklyntymu tako chce skokać
  Knuroweuszu - pieroński gnypie!
  Gierow wystyknie dyć dlo guzioka!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.01.06, 21:37
  Z Knuroweusza guzioka mocie
  "Knur-guz" go Niymce tyż mianowali
  Inksze przigody jego poznocie
  Tako bydziecie forsztelowali
  Co ziymia naszo pamiyńć mo swoja
  Wystyknie klynknoć prziłożyć ucho
  Trza mi to szkryfnońć bo już se boja
  Że Ślonzok dusza bydzie mieć gucho

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.01.06, 09:07
  Gliwa

  Toż w końcu szkryfnońć wom przeca musza
  Jako sie zwała łod hexy cera
  Gliwa - już czorno teroz jyj dusza
  Dyć radom na to wywar ze chmiela

  Gusiok se stracioł zły tref tyż tako
  Syn naszy frelki zdrowiuśko chowoł
  Piwo warzyła - czowiek niy płakoł
  Aże skiż tego sławnom sie stowo

  Łoj chmielu zocny - rośnij dziedzinie
  Z ciebie napitku trza wiyncy warzyć
  Szczyńście ty szteli tako niy minie
  Robota zocno - lepszy niy marzyć

  Byś był dorodny gnoju ci czeba
  Zaś kaj dymbina ajchlami suje
  Gusiokow gierow jest "konsek nieba"
  Szczyńście w tym Gliwy - to forsztelujesz.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.01.06, 08:13
  Gliwo

  Swoje zowitka miano mu dała
  Coby ło fatrze niy myśloł tako
  Wiela radości ze syna miała
  Szczyńśliwe roki lecom jednako

  Gliwo wyrosnoł i chmiel uprawioł
  Ze tym we gyszeft matki se wprzongnoł
  Roz mu w dymbinie gusiok se zjawioł
  Kery go jakby do sia prziciongnoł

  W łostympy leśne wywiod głymboko
  Kaj swoje lyże i giera mioła
  Z jeji pomocom na Gliwa skoko
  Jucha czerwono richtig fest loła

  Karlus jest ranny - gusiok ubity
  Majchrym co matka podarowała
  Giera z przichowkym łostała przi tym
  Dyć se na wander tako wybrała.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.01.06, 23:08
  Szumi las

  Wieść tako niesom dymbiyńske lasy
  -Był Knuroweusz nasz świniopasym
  Kery chcioł wiela frelek łobskokać
  Dyć skończoł żywot w skorze guzioka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.01.06, 23:25
  Trza by se spytać

  Trza by Szumilas teroz sie spytać
  Przeca knurowsko to jest kobiyta
  Ło ta legynda zocny dziedziny
  Ze "wiejski" tako łona "rodziny".
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.01.06, 18:52
  Pewno se ktosik tymu już dziwo
  Jako to dali było ze Gliwo
  -Poranionego bol zdo sie niesie
  Aż ołma hexa spotyko w lesie

  Toż wnuka zielym wykurowała
  I historyjo łopowiedziała
  Ze kery karlus spokopioł tela
  By chcieć mieć djobła za przijociela

  Tako se błonko po okolicy
  Kto go napotko ze strachu rycy
  Jakby za życio tyn Gliwo gnioł
  -Dyć łojcobojcom przeca łon boł!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.01.06, 22:22
  Gliwa za synym codziynnie ślinto
  Dyć łon ło matce tyż niy pamiynto
  Durś jakby szuko czegoś we lesie
  Cosik go ciyngym w gynstwina niesie

  Aż roz natrefioł znajomo giera
  Ano uklynknoł przed niom se teraz
  Czy śmierci szukoł? -Miała prosioki!
  W strona istnego niesom je kroki

  Gliwo zapłakoł - powod był prosty
  Zdo sie łoboczoł braty i siostry
  Toż nawet giera to spokopiyła
  Do familiji z tym go przijyła

  Dziwne te stadko po lasach tyro
  Tako kaj dymby czynsto zaziyro
  Ze czasym swoja "dziedzina" zysko
  Se upodobo jedne chlywisko.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.01.06, 22:28
  Chlywisko

  Kaj te chlywisko? -Wele Kłodnicy
  Prawiom co w gliwy tyż okolicy
  Toż niychej teroz już wos niy dziwo
  Że cosik znaczoł tyn istny - Gliwo.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.08.06, 09:53
  "Pożegnanie lata" w Knurowie
  2-3.IX. 2006

  We wieczor "Brathanki"
  tyn Knurow zabawiom
  Tako gorki "koniec"
  latu latoś sprawiom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.08.06, 18:14
  Dziyń Regionalny
  03.09.2006

  Toż w niydziela we Knurowie
  Se zabawi richtig czowiek
  Szołtysek i "Ślonske Trio"
  "Raki" zacznom komedyjo
  Folklor tako "Ślonsk" pokoże
  Niy siedź w doma - Szczyńść Ci Boże.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.08.06, 18:17
  Już ło czeci

  Już ło czeci po połedniu
  Marsza zagro nom łorkestra
  Bydzie lepi niż we Wiedniu
  Toż niy yno trombka fesztra
  Prawi - Knurow tym rozruszom
  Marżoretki tyż pokuszom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.01.07, 17:59
  "Sool Knurow" 1892

  Pole gornicze ło takim mianie
  Urzond przidzieloł Skarbowi
  Ze czasym zacznom tu fedrowanie
  Dziynkować trza Velsenowi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.01.07, 18:07
  "Solanki Knurowskie"

  Na "tysioncu" wiela soli
  Łodwiertami wykozali
  Dyć se Knurow tym niy chwoli
  Zdroj niy bydzie z niego dali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.01.07, 18:10
  Majontek Knurów

  Gwidon Frenzel dziedzina sprzedowo
  Skarb tu gruba chce drapko budować
  Wongel przeca jak złoto se stowo
  Toż skiż szachty trza ziymia borować.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 13:39
  100 000 marek (1903)

  "Krolowy Luizie" geld taki prziznali
  Bydom we Knurowie szachta już wiertali
  Bo trza przeca wonglo ciyngym coroz wiyncy
  Skarb Pruski skiż tego jakby głośni jynczy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 13:41
  6 miljonow marek (1903-1912)

  Tela na ta gruba geldu planowali
  Rokow prawie dziesiyńć bydom budowali
  Porachować piyrwyj dobrze umioł człowiek
  Miljony z profitym zwrocom se w Knurowie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 13:43
  9 665 700 marek (1904-1913)

  Piyrwyj 6 miljonow dyć we gora poszło
  Chnetko do diesiyńciu już trozki doszło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 13:45
  Cechownia

  Ano - piyrszo tu stanyła
  Z badyhausym prawie była
  Tyż kantynom i biurami
  Kaj godali ze sztajgrami.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 13:47
  Wieża cechowni

  Ech - ta wieża zygarowo
  W łoczach dyć do dzisioj stowo
  Dzwon z niyj dzwoni na bergmona
  Czas na szychta - niy spać w doma!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 13:49
  Szatnio

  Przi badyhausie szatnio w cechowni
  Do dzisioj tako - niy yno downi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 13:52
  Maszynownio i kotłownio

  Toż przi szachcie tyż być musi
  Łognia para niy zadusi
  Dyć napyndzo dwie maszyny
  No i szola potko driny
  Tako samo tyż wyciongnie
  Woda z łogniym w jedno sprzongnie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 13:54
  Kuźnio z warstatym

  Kaj ta kuźnio ze warstatym
  Znojdziesz sztromu agrygaty
  Napyndzane tyż parowo
  Wonglym trza hajcować zdrowo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 13:59
  Połtora hektora

  Tako powierznio gruby w Knurowie
  Dwie wieże szachtow zbudowoł człowiek
  I wszysko inksze co potrza było
  Reszta na dole se już ukryło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 14:03
  6 m

  Z takom średnicom szachty borujom
  Przi tymu ściany drap łobudujom
  By dziury woda niy zolywała
  Kero ze iłow wiyrchnich se brała.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 14:06
  Ech ta kurzawka! (I szachta)

  Trza łobudować wpiyrw tubingami
  Pierściynie wciskać w ziymia prasami
  Aże zmierzyli metrow sztyrnoście
  Głymbi zaś kopać - se wyłobroźcie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 14:10
  Przi drugi szachcie

  Przi drugi szachcie wiynkszo utropa
  Kurzawka bardzi umynczy chopa
  Niy szło dichtować nijak ty dziury
  Se tela wody cisło do gory
  Że drapko wszysko to zasypali
  Bo im kotłownio mogło łobalić.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 14:12
  1.II.1904 (II szachta)

  Zaś se chytajom głymbić szyb drugi
  Niym skały dońdom minie czas długi
  Ćwierć setki metrow we szejść miesiyncy
  Zdało se przi tym - szkatuła jynczy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 14:14
  I po kurzawce

  I po kurzawce - chycić trza bory
  łodstrzelić kamiyń - hajer niy chory
  Śleper ładuje - wio drapko w gora
  Chnet dwiesta metrow mo kożdo dziura.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 14:17
  Szachta I (243,3 m)

  Ech - przi karbonie zaś ciśnie woda
  Dyć som głymboko - geldu niy szkoda
  Trza tch tubingow - pompa w ruch idzie
  W sztyry miesionce z tym fajrant bydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 14:19
  Szachta I - 462 m (18.XI.1905)

  Fajrant z wiercyniym - trza łobudować
  Fertig chnet prawie - czas wongel dować.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 14:22
  Szachta II (216 m)

  I tu woda we karbonie
  Ze postympym dyć niy koniec
  Choć trza przerwać borowanie
  Drapko hajer dali stanie
  Bo robota pociś trza
  Przeca siyngnom w końcu dna.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 14:24
  Szachta II - 462 m (14.V.1906)

  Ano - z majym to se stało
  Wykopano dziura cało
  Z tym dwie szachty we komplecie
  Kyns roboty w ziymi przecie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 14:26
  2 554 331 marek

  Dwa i poł miljona z hokym
  Te dwie szachty kosztowały
  Fedrowanie niy jest skokym
  Toż wydatek był niymały.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 17:58
  Dyrechtor IV Inspekcji Gorniczy (1.X.1904)

  Ano - już gruba mo dyrechtora
  Otton von Velsen jeszcze do wczora
  Był kerownikym na ty budowie
  Teroz nojpiyrszym zdo sie w Knurowie.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 18:00
  Gustaw i Otton von Velsen

  Co ujek zaczoł bratanek skończoł
  Ryńsko-westfalski rod w tym se łonczoł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 18:04
  Cyntrala sztromu (1905)

  Dwa tysionce z hokym
  Mo Voltow szpanongu
  Dyć niy łognondniecie
  Tego we fasongu
  Na doł poślom myńszym
  Aże sztyry razy
  Miyniom to trafokym
  Wiyncy se niy marzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.07, 18:06
  Wiynkszo kotłownio (1905)

  Pary wiyncy ciyngym trzeba
  Dyć ze gara a niy nieba
  Idzie tymu se dziwować
  I do kotłow fest folować.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.10.07, 22:53
  IV kwartał 1906

  Na wschod i zachod przekopym idom
  Piyrsze pokłady w zosiyngu bydom
  Tako i wonglo ufedrowali
  Pora tysiyncy ton chocioż dali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 18:09
  Knurowske szachty (1906/1907)

  Piyrszym mo iść wydobycie
  Dyć na razie - ano wiycie
  Wydobywczym tyn szyb drugi
  Bydzie tako na czas długi?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 18:10
  Poziom 450

  Na wschod i zachod fedrować chcieli
  Z tym piyrszy wongel na wiyrchu mieli.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 18:15
  Ze sztromwerkow (1907)

  Ze sztromwerkow bierom siyła
  Gruba bez niyj by niy była
  Teroz sztromu dyć wystyknie
  Łodwodniynie leci piyknie
  Luftu wiyncy podowajom
  Kaj już wongel wybiyrajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 18:17
  Z Huty Glywice

  Huty Glywice wieża szybowo
  Drapko w Knurowie terozki stowo
  I maszynownio tako na para
  Trza tyż kotłowni bo siyła wgarach.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 18:18
  Z Huty Glywice

  Huty Glywice wieża szybowo
  Drapko w Knurowie terozki stowo
  I maszynownio tako na para
  Trza tyż kotłowni bo siyła w garach.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 20:43
  Kotłownia (1907/1908)

  Przi drugi szachcie kotłowni trzeba
  Komin wysoki jakby do nieba
  Dyć tu maszyna jest wyciongowo
  Niy na sztrom przeca yno parowo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 20:45
  Sepera (1908/1909)

  Z "Knurowa" wongel potrza sortować
  Wypłokać grysik i miał do tego
  Z kynsow nojbardzi cieszy se głowa
  Dyć szkoda tracić tyż coś myńszego.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 20:47
  A na dole

  A na dole drapko prujom
  Wyntylacji poziom gryzom
  W wydobywczym już fedrujom
  Do pokładow wonglo idom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 20:48
  Poziom 450

  Toż wgryzajom se w pokłady
  Potrza wonglo - niy ma rady
  Ciyngym wiynksze wydobycie
  Dlo ty gruby we tym życie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 20:50
  Poziom 350

  Trza na dole luftu wiela
  Bestoż poziom tyn borujom
  Szkryfna ło tym yno tela
  Wongel niży dyć fedrujom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 20:51
  Łodwodniynie

  Ano - woda durś na grubie
  Bergmon we pokładach dłubie
  Dyć by to pozalywało
  Szczyńściym se - wyplompowało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.10.07, 20:54
  Nowy badyhaus ze cechowniom (X.1908)

  Łoziymdziesiont brauzow prawie
  A dlo sztajgrow wannow siedym
  I cechownio tu na jawie
  Epny z tym budynek jedyn.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.11.07, 17:30
  Pola gornicze (1908)

  Pola gornicze juz wyznaczone
  Piyńć przinoleżnych Gierałtowicom
  Sztyry Knurowa - dyć to niy koniec
  Bo piyńć pisane tyż Szczygłowicom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.11.07, 17:33
  30,7 kilometrow kwadratowych

  Jest co fedrowac pod ziymiom tako
  Pol aż sztyrnoście - Skarbnik niy płako
  Bele na dole mu niy gwizdali
  Kunsztym bergmońskim tyn wongel brali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.11.07, 17:34
  Pyndzom chodniki

  Pyndzom chodniki ciyngym na dole
  Nowych pokładow tako siyngajom
  Toż wyciongajom wongel ze szole
  Dobry poczontek - przeca niy wajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 00:18
  Ratownictwo kopalni "Knurow" (1907)

  Toż ratownictwo juz se rychtuje
  Choć gruba ciyngym tako buduje
  Trza aparaty miec łoddychowe
  Coby pod ziymiom ratowoł człowiek
  Przed skisłym luftym , matowom tako
  Łogniym, zawałym - tref zły jednako
  I niyroz bergmon stowio z tym życie
  Paciyrzo mało - to przeca wiycie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 00:18
  Ratownictwo kopalni "Knurow" (1907)

  Toż ratownictwo już se rychtuje
  Choć gruba ciyngym tako buduje
  Trza aparaty miec łoddychowe
  Coby pod ziymiom ratowoł człowiek
  Przed skisłym luftym , matowom tako
  Łogniym, zawałym - tref zły jednako
  I niyroz bergmon stowio z tym życie
  Paciyrzo mało - to przeca wiycie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 00:23
  Po wypadku

  Po wypadku we Francyji
  Ratownictwo drapko rośnie
  Czy trza wiyncy tragedyji?
  Szczyńścio bergmońskego proście
  Dyć niy yno przeca w Bogu
  Gwarek mo nadzieja widzieć
  Som kamraty co pomogom
  Na ratunek kożdy idzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 18:36
  Ratowniczo drużyna

  Niy był ratownik cołkym sagaty
  Mioł na ty grubie już aparaty
  Sztyry "Draegery" stykły z poczontka
  Czy już sprowdziyły se tu na piontka?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 18:38
  W ratowniczy służbie

  Cyntralno Stacjo kursy prowadzi
  Toż ratownikow szkolom w zawodzie
  Kto ze "Knurowa" wiela poradzi
  Gruba se dźwigo - niy chce być w szkodzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 18:40
  Roz we tydniu

  Roz we tydniu ludzi szkolom
  By se radzić we utropom
  Aparaty swoje chwolom
  Do kamratow tyż dokopiom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 18:42
  1500 ton na szychcie

  Tysionc piyńćset ton na szychta
  Przez sepera przyńść musiało
  Niym se nafty spoli szlichta
  Sort drobniejszy wypłokało.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 18:44
  Na seperze

  Na seperze ruszt Karopa
  Wongel w taśmy tkoł Korneta
  Mniyj roboty tu dlo chłopa
  Niy tkej kynsow do bereta.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 18:46
  Sepera z płoczkom 1909-1914

  Choć we tych rokach tyż usprowniano
  Dyć przeca grubie nowo chnet dano
  Kero przi piyrszy szachcie wystawiom
  Tako ty richtig koniec chnet jawiom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 18:48
  Kopalniano bana

  Glajzow gruba miała wiela
  Poranoście torow - tela
  Banhof, tako przesuwnice
  Cug dyć jakby dowo życie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 18:50
  Droga ze wiaduktym (1910)

  Ano - już nowo droga tu wiedzie
  Niy yno cugym przeca dojedziesz
  Szejść metrow prawie tako szyroko
  Rowno że koło kary niy skoko.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.07, 18:52
  Przi holcplacu (1910)

  Przi holcplacu kuźnio nowo
  Warstat mechaniczny stowo
  Tako samo dlo stolorzy
  Bo tyż drzewo wiela woży.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.11.07, 10:14
  Fojerwera (1910)

  Ano - już bezpieczni teraz
  Jak na grubie fojerwera
  Łogyń wiyrchu chnet ugaszom
  Chocioż gorko - se niy straszom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.11.07, 10:17
  Pokład H (405) - 1911

  Wongel z pokładu juz wybiyrajom
  Toż wydobycie swoje dźwigajom
  Przez pora rokow fest tu fedrujom
  Do cugow wonglo wiela wsypujom.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.11.07, 17:23
  Na wschod

  Na wschod łod szachtow bogate złoża
  Wongel do tego dość płytko leży
  Toż Velsen pedzioł - Na to se woża
  Zmiyniomy plany - chciyjcie mi wierzyć

  Trza ciś w ta strona - se aże prosi
  By wpiyrw wyciongnońć co niy głymboko
  "Trzista piyńćdziseiont" poziom łogłosić
  Tyż wydobywczym - w przod gruba skoko.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.11.07, 17:26
  Poziom 250

  Na wschod łod szachtow poziom chnet - wiycie
  Sto metrow nizy szło wydobycie
  A tyn by luftu niy brakowało
  Przeca pod ziymiom czynsto go mało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.11.07, 17:30
  Hala maszyn 1912/1912

  Tu piyrwyj kompresor w baraku drewnianym
  Epnom halom tako chnet łobudowany
  Maszyny parowe, kompresorow pora
  Już we środku majom - lepi jako wczora
  Na dokłodka jeszcze trafoki, prondnice
  Siyły potrza grubie - przeca ło tym wiycie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.11.07, 17:31
  Hala maszyn 1911/1912

  Tako w tytule wyży być miało
  Zaś chochlikowi miyszać se chciało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.11.07, 17:34
  Nowo wyntylacjo (1912)

  Ano - bez luftu jako fedrować?
  Trza go durś wiyncy na doł podować
  Przi szachcie piyrszy z nowa stowiajom
  Wyntylatory - dwa take majom
  Dyć maszyn nowych dlo nich tyż trza
  I tako pary durś wiyncy - ja.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 09:53
  Potrza wody

  Ech - potrza wody ciyngym na grubie
  Sie dyrekcyjo po głowie szkubie
  Do picio, mycio i ty kotłowni
  Niy było leko ze tym tyż downi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 09:55
  Ze "Szlostaucha"

  Ze "Szlostaucha" zrobiom para?
  Dyć i ło to trza se starać
  Coby dna niy było widać
  Wiyncy wody jako by dać?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 09:56
  Dlo płuczki

  Przi seperze płuczka majom
  Toż ło łoda dlo niyj wajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 09:58
  Ze Potoka Gierałtowickego

  Ze potoka bierom woda
  Jeji jakby myni szkoda
  Wiedzom to Gierałtowice
  Już terozki wy tyż wiycie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 10:04
  Dlo koksowni (1914)

  Ze potoka woda brali
  Gorki koks niom polywali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 10:00
  Woda do picio i mycio

  Potrza grubie coby pić
  I po szychcie maras zmyć
  Durś grubiorzy robi wiyncy
  Badymajstra to aż mynczy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 10:02
  Stacjo wodno "Kwitek"

  Sztyry studnie głymbinowe
  Skuli gruby wierci człowiek
  Plompow prawie poł tuzina
  Dyć mo mało durś dziedzina.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 10:06
  Przi klosztorze

  Prziklosztorno studnio kopiom
  Z niyj świyncono woda żłopiom?
  Niy ło szpas w tym jednak idzie
  Bez ty wody gruba w biydzie.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 10:09
  Wieża wodno (1912)

  Drapko przi grubie potrzebno była
  Toz ze tym rokym prawie stanyła
  Piyńćset kubikow w ajzie zamknione
  Utropy z wodom jednak niy koniec.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 10:12
  Stacjo ratowniczo (1913)

  Już ratowniki stacyjo majom
  Tu se zastympy teroz zbiyrajom
  Tu aparaty som łoddychowe
  Toż do ty służby potrzebny człowiek.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 10:14
  Dyrekcyjo (1912-1913)

  Co piyrwyj dworske prawie zbulyli
  I dyrekcyjo tam postawiyli
  Mustrym do inkszych podobno wiela
  Gruba państwowo - szkryfna tu tela.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 10:16
  Nowo sepera ze płuczkom (1912-1914)

  Ano - stowiajom wielko sepera
  Przi szachce I juz bydzie teraz
  W niyj wiyncy wonglo przerobiom tako
  Coby na sorty zodyn niy płakoł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 10:18
  Przed I wojnom.

  Gruba ciyngym we budowie
  Dołym tako jako gorom
  Szkryfnońć wiela może człowiek
  Szachta niy jest yno dziurom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 12:02
  Cyntrala telefoniczno - 20NN (1913)

  Na podszybiy już jom majom
  Z dołu na wiyrch tako dzwoniom
  Na "Siemensa" niy zawajom
  Niych drutami słowa goniom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 12:04
  Łodwodnianie (1914)

  Sztyry plompy co poradzom?
  Ło to tukej se powadzom?
  Łoziym wyloć śmiom kubikow?
  Niy trza lepszych w tym wynikow?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 12:06
  Sztromwerk na grubie

  Skiż koksowni gazu wiela
  Toż ło sztromie myśli sztela
  Potrza przeca go dlo maszyn
  Jak siył wiyncy mało straszy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 12:08
  Piyrszy turbogynerator (1914-1916)

  Te połtoryj megawata
  Szło ze niego już wydusić
  Styknie to na duge lata?
  Gazu wiela - drugi kusi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 18:48
  Ze koksowni

  Koks ze bateryjow i gazu dość wiela
  Sztromwerk by se dźwignońć mogła drapko sztela
  Dyrekcyjo nad tym fest deliberuje
  Dyć trza jeszcze poczkać niym coś wybuduje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 18:50
  Sztromwerk gazowy

  Ano - jako gaz wypolać?
  Sztromu potrza - tako wola
  Dyrekcyji łoczywisto
  Intyncyjo dyć tyż czysto.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 18:53
  Pokład H - Antonina (405)

  Ech - cołke Pole Wschod ubogacioł
  Toż bergmon wonglo z niego niy tracioł
  Tako przez pora rokow dyć trwało
  Stond wydobycie gruby se brało.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 18:55
  Pokład H (1912-1916)

  Ze filorow wongel bierom
  Bo go ciyngym wiyncy trza
  Tako niym Skarbowi ścielom
  Dyć niy leko ze tym - pra?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 18:57
  Strach fedrować

  Strach fedrować choć trza tako
  Zawał, pożar - niy nowina
  Za bergmonym ktoś zapłako?
  Jak śmierć skosi czyja wina?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.11.07, 18:59
  Wtorek 2.I.1917

  Po dwoch dniach wolnego bergmony zjechali
  Trza se we utropie ze niymi użalić
  Łogniowi w chodnikach przeca niy zaradzom
  Niyjednego potym tyż do truły wsadzom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 10:31
  Pochylnio III poziom 350

  Sztajger Mańka z bergmonami
  Piyrszy "bioł sie" ze pożarym
  Z rana gaszom sikowkami
  Łogyń coroz wiynkszy miary

  Przed połedniym poziom 300
  Żywym łogniym tyż se poli
  Toż terozki łoczywista
  Trza tamować - reszta smolić

  Możno by se drap udało
  Dyć durś gazow coroz wiyncy
  A i luftu niy za mało
  Wybuch idzie - pokład jynczy

  Gazy trujom, łogyń poli
  Śmiertka błonko se po grubie
  Już niyjedyn w jeji woli
  Życie z płucow jakby szkubie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 10:36
  Knurowsko tragedyjo

  Łogyń prziszło im pomacać
  Gorkość wielko metan niesie
  Iskry styknie - toż łonacza
  Robić na ty grubie chce sie?

  Tragedyjo we Knurowie
  Jedni tracom se na froncie
  I na dole pomrze człowiek
  Jak mu śmiertka powiy "mom cie"

  Toż dziedzina uślimtano
  Jedynostu wykosiyło
  Z tym utropa wielko dano
  We żałobie wszysko było

  Wongel jako czorne złoto
  Płaczki z łoczu nm wycisko
  Ku Pyjtrowym poszli wrotom
  Pamiyńć styknie już za wszysko.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 10:41
  Von Velsen na dole

  Von Velsen na dole akcjom zawiadywoł
  Z Ringmannym se tako pożarowi dziwoł
  Kaj tamy trza stowiać drapko ugodali
  Dyć na własny skorze wybuchu doznali
  Sczyńściym to przeżyli - chocioż poparzone
  Tragedyji ze tym dyć przeca niy koniec.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 10:43
  Piontek z Bartoszkym

  Piontek z Bartoszkym życie łoddali
  Wpiyrw jednak sztajgra wyratowali
  Losza se Mańkom zaopiekowoł
  Na wiyrchu gruby ze niym chnet stowo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 10:44
  Jedynostu ze ty gruby

  Ze ty gruby jedynostu
  Słonka już se niy łoboczy
  Wongel niy jest życio krostom
  Choć im zamknoł cołkym łoczy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 10:47
  Antoni Pietras

  Przimusowo tu harowoł
  Karlus młody ze Byndzina
  Wiela wonglo nafolował?
  Matka łopłakuje syna!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 10:49
  Ludwik Bartoszek

  Z Dymbiyńska rodzony - miyszkoł we Chuchowie
  Pewnikym przezocny był z hajera człowiek
  Sztajgra wyprowadzioł - som łostoł przi tymu
  Śmiertka go trefiyła jako łobłok dymu.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 10:52
  Juliusz Jojko

  Dymbiyńsko Stare miało hajera
  Toż iść za trułom przidzie tam teraz
  Bo życie kere matka mu dała
  Istnymu gruba prawie zabrała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 10:56
  Teodor Masarczyk

  Być hajerym synek chcioł
  Grajfka do roboty mioł
  By se drapko w tym wyszkoloł
  Dyć zły tref mu niy zezwoloł

  Ślimto teroz familijo
  Młody karlus - tragedyjo
  W Rudach tako i w Poryciu
  Ślod łostanie po tym życiu?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 10:58
  Maksymilian Piontek

  Murorz ze Stancy uwidzioł tu tama
  Przed łoczami jakby dźwigła mu sie sama
  Wierzyć tymu jako? Aże fest zamrugo
  Agonijo jego niychej niy trwo dugo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 11:00
  Ignacy Głogowski

  Niwka grubie z musu tego synka dała
  Toż za młodym śleprym bydzie fest ślimtała
  Gazami zatruty - dusza już we Niebe
  Niy darmo bergmony rzykajom do Ciebie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 11:04
  Hugon Rhode

  W Łodzi Hugon był rodzony
  Z carski armji refioł tukej
  W lagrze tako łosadzony
  Jyńcym go na dole szukej

  Chopa śmiertka wykosiyła
  Szworty krziżyk ledwo zaczoł
  Ciało do sia ziyma wziyła
  Duszom Niebo ubogacioł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 11:05
  Paweł Laksa

  Mioł śleper Laksa frelka we głowie
  Dwadziścia jedyn lot pożoł człowiek
  Ślimtajom za niym w Niyborowicach
  Dymbiyńsko Stare tyż tropi lica.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.12.07, 11:16
  Marcol, Müller, Wróbel

  Na knurowski grubie duchy se błonkajom
  Dyć po dwóch miesioncach cała wycingajom
  W poświyncony ziymi już kaj familje
  We pamiyńci niychej tego kery żyje

  Prawiom tyż - Jak stracisz sie w ciymnych chodnikach
  Trza ci za ta "trojca" zdrowaśki porzykać
  W łoczach chnet coś blyśnie - do szoli sprowadzi
  -Tako tukej bergmon niyjedyn doradzi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.10.07, 22:56
  Kronika Kopalni "Knurów"

  Wielki tom i richtig ruby
  Historyjo w niym ty gruby
  Dyć tu rymy jom poniesom
  Niychej tako wszyskich cieszom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.01.11, 18:53
  Kej WOŚP potyrajom
  www.dziennikzachodni.pl/stronaglowna/354551,knurow-gliwice-sztafeta-juz-biegnie-na-wosp,id,t.html
  Dzieciokom dyć pszajom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.11, 09:49
  Co ło Ślonsku
  potrza wiedzieć?
  katowice.naszemiasto.pl/artykul/773338,wszystko-co-turysci-chcieliby-wiedziec-o-tym-regionie-ale,id,t.html#237f1b133c6e3247,1,3,5
  W naszym kontku
  niy trza siedzieć
  Chciyj wandrusie coś spokopić
  I konszczyczkym Ślonska "łopić".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.10.12, 10:22
  "Mitologijo knurowsko"

  Ło kryjolyjo!
  www.facebook.com/photo.php?fbid=374913275916915&set=pb.195759197165658.-2207520000.1350029780&type=1&theaterMitologijo?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.10.12, 21:24
  Nigdy niy za wiela wsparcio godki naszy
  I mitologijo ślonsko tyż niy straszy
  Radzi my jyj przeca
  Link kłada do Neca
  www.facebook.com/photo.php?fbid=374913275916915&set=pb.195759197165658.-2207520000.1350154637&type=1&theater
  Zowdy wiela trzimia tego w swoji taszy.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.09.13, 22:42
  Izba Tradycji KWK "Knurow"

  Wiyrchym tukej tradycyjo!
  Trza niom asić - kryjolyjo!
  Cudow wiela
  www.facebook.com/media/set/?set=a.517234165018158.1073741850.195759197165658&type=1
  Mo ta sztela
  Kunszt, robota, komedyjo.  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.10.15, 11:34
  Połosprowiać ło Knurowie
  Tyż by czasym chcioł tu czowiek

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.11.16, 14:05
  Dyć czy yno połosprowiać?
  Szło by cosik wydrukować?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.