04.01.06, 17:03
Podlasie - przeca zocno dziedzina
Kero nad Bugym se rozłożyła
Dyć wszysko jedna rymow rodzina
W kery zocności zdo sie nom siyła.
--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 09.04.11, 16:47
  Na Podlasie
  Wybrać trza sie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.10.11, 22:10
  Tak czy siak Podlasie
  www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/ruch-autonomii-podlasia/5380480
  Chce tyż kukać na sie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.06, 17:11
  Podlasie

  Po te Podlasie Litwa siyngała
  I mazowiecko ziymia je chciała
  Wschod piyrwyj wygroł - no dyć po latach
  Zachod we Wschodzie chce widzieć brata.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.01.06, 22:52
  Krziże Grabarki

  Co mi Grabarki kriże pedziały?
  Rok dwa czy dziesiyńć byda jo cały?
  A jak uklynkna porzykom tako
  Czy coś łodmiynia? Bydzie jednako?
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.01.06, 22:58
  Grabarka 1710

  Starziku świynty - nodzieja dowosz
  Prowodz na wzgorze. -Czy cud sie stanie?
  Toż miyndzy morym a nami stowosz
  Poboczku - usłysz nasze wołanie

  Cud! -Na Grabarce źrodełko trysło
  Trza nom uklynknońć - zmyć grzychy wodom
  Tu przeżyjymy wiela nos prziszło
  -Tako za Panym naszym dyć godom!

  Radość ze życio i dziynkczyniynie
  Rozgłoście wszyskim teroz krziżami
  Zło niych niy ciongnie na pokuszynie
  Bog na ty gorce - żeście niy sami!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.01.06, 23:05
  Na wschod

  Na wschod z Siymiatycz pewno pódziecie
  Tako i wele krziży bydziecie
  Przeca Grabarka niymi powito
  Kto tu ło cosik sie mie zapyto?
  A jo borocze jako łodpowiym?
  -Możno na forum czegosik dowiym?!


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.01.06, 09:08
  Grabarka

  "Czynstochowom" mało wioska
  Cudym tako prawosławio
  Tukej cie przigoni troska
  Pont - nadzieja ludzi zbawio!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.01.06, 09:12
  "Wzgorze Pokutnicze"

  Grabarka zdo sie krziżym szkryflano
  -Tako po nocy blysłą myśl rano
  Czynsto za grzychym pokuta idzie
  Toż tyn las krziży był jest i bydzie.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.01.06, 09:14
  Na Świynty Gorze

  Cerkiew stanyła na Świynty Gorze
  Nic ze sie tu wypolyła
  Łodbudowano we zgodnym chorze
  Zaś bydzie wszyskich cieszyła.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.01.06, 22:24
  Źrodełko

  Ciyngym toczy swoje wody
  Choć mor już niy tropi
  Dyć trza dzisioj wiyncy zgody
  Łostuda nos topi

  Możno we tym tyż pomoże
  Rzykać tu przidymy
  Dej nom w zgodzie pożyć Boże
  Szczyńśliwsi bydymy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.01.06, 23:09
  Liw terozki

  Liw terozki żyje cichcym
  Piyrwyj dzioło se nad Liwcym
  Ziymi Liwski dyć stolica
  Mo do dzisioj krase lica.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.01.06, 21:04
  Przez Liw

  Z Korony na Litwa przez Liw trza sie kludzić
  W niym kładziesz se na noc i rano łobudzisz
  Zowdy ze grosiwa coś tu tyż łostawisz
  Toż sztela mo profit a ty dobrze bawisz.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.01.06, 17:21
  Skond?

  Skond te miano chycioł Liwiec?
  Czy korzynie toploł iwie?
  Skuli sztrofy tako chycioł
  Ktosik ło tym rym uklycioł?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • czesiula 07.01.06, 17:58
  Liw, to Mazowsze.
  Też piękne, owszem.

 • broneknotgeld 25.02.06, 21:19
  Liwski zamek

  Mazowsza przed Litwom tyn zamek mioł bronić
  Niklos go budowoł ze cegły czerwony
  Toż ksiyńcia Janusza we tym jest staranie
  Bydzie spokojniejszy jak warownia stanie
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.02.06, 21:22
  Zamek Niklosa

  Zamek wybudowoł majster nad majstrami
  Łon w tym nojzocniejszy - niy byda wos mamić
  Bestoż nom do dzisioj cosik tu łostało
  Chocioż sie wydowo że możno za mało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.02.06, 21:26
  Żołto dama z Liwu

  Po murach zamku kobiyta łazi
  Zowdy jak zygor połnoc wybijo
  Na żoło blyszczy że aże razi
  Dyć se niy myślcie co komedyjo

  Toż duch niywiasty to richtig prawy
  Kero ło zdrada tu posondzali
  Tako do dzisioj ciyngym sie jawi
  Bo jom niywinno na śmierć skozali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.05.14, 11:28
  Ło Liwie
  Dyć dziwie.
  blogi.dziennikzachodni.pl/dziwnytenswiat/2014/05/28/liw-czyli-jak-warpechowski-wykiwal-esesmana-gramssa-historia-jak-z-filmu/
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.01.06, 21:42
  Mielnik to staro rusko oasada
  Lezy nad Bugym z prawego brzegu
  We tym Podlasiu jak na parada
  Dyć dzisioj zdo sie stanyła w biegu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.01.06, 21:52
  Wzgorze Zamkowe

  Niywiela z zamku tukej łostało
  Yno na gorce te resztki wałow
  Znaczoł w historji Mielnik niymało
  Dyć przeca tracioł tyż coś pomału.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.01.06, 21:55
  Prziwilej mielnicki

  Przywilej mielnicki doł krol Aleksander
  Dzisioj stond dyć wiela by poszło na wander.
  --
  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.01.06, 09:10
  Mielnik 1506

  Tako Zygmunt Stary
  We Mielniku gościoł
  Polske pany proszom
  By korona prościoł.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.01.06, 09:15
  Piyńćset lot tymu

  Piyńćset lot tymu
  rowno to było
  Możno by latoś
  se powtorzyło

  Toż niy utropa
  Mielnik zaś blyśnie
  Geld łod turystow
  jakiś wyciśnie.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.01.06, 08:36
  Cerkiew

  Cerkiew rusko-bizantyńsko
  W dziewiytnostym wieku zysko
  Krasi Mielnik "cebulami"
  Co sie kończom tyż krziżami.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • czesiula 10.01.06, 19:54
  Mielnik gminą jest bogatą.
  Piękny zimą, śliczny latem.
 • czesiula 18.01.06, 19:13
  Siemiatycze mrozem skute,
  Zakładamy dobre buty,
  Ciepłe palta i szaliki,
  To nie żarty Fiki-Miki!!!!

  Bo Syberią nazywają,
  Ci, co tutaj nie mieszkają,
  Nasze Miasto i Podlasie,
  Które zimą w pięknej krasie
  Chwali wszystkim się dokoła,
  że tak pięknie i wesoło
  Tylko u nas cisza woła!!!

 • broneknotgeld 28.01.06, 17:55
  Zuzela 1254-1796

  Kanoniki regularne Zuzela czimali
  Tako kmiece dlo Czerwińska tu arbajtowali.
  --
  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.01.06, 16:46
  3.VIII.1901 - Zuzela

  W Zuzeli pewno siyrpniowe swiynto
  Tu ło prymasie kożdy pamiynto
  Bajtlym łon przeca po wiosce tyroł
  We Bugu kompoł - w kościoł zaziyroł.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.01.06, 16:48
  W stary szkole

  W stary szkole co znojdziecie?
  Dyć muzeum tukej przecie
  Ze Prymasa jest dzieciństwym
  A niy cołkym duchowiyństwym.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.01.06, 16:55
  Na świynty Anny

  Na świynty Anny łodpust w Prostyniu
  Toż koniec lipca szczyńśliwszy tukej
  Tego grzyszniki dyć niy łominom
  Ło nowe łaski na życie klupej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • arizona13 30.01.06, 19:56
  Zuzela ...

  Narodził się w niej człowiek
  I wyszedł z Zuzeli
  Prymasa Tysiąclecia
  W nim wszyscy ujrzeli ...

 • broneknotgeld 30.01.06, 16:37
  Wyngrow

  Ksionże mazowiecki tyn Wyngrow lokowoł
  Tako na granicy ze Podlasiym dowoł
  Zocnom historyji zdo sie przeca ksiyngom
  Bestoż ślonskim rymym tyż do niego siyngom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 18:52
  Radziwiłłow

  Toż Radziwiłłow prywatne miasto
  Zdo sie być cyntrum tolerancyji
  Arian luteran kalwinow czas to
  W Wyngrowie tako szczyńśliwi byli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 18:57
  Wyngrow Krasińskich 1664

  Krasińscy byli katolikami
  Toż ło ta wiara wiela tu dbali
  Pospołu jakby z franciszkanami
  Przeca ich tukej tyż pościongali.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 18:59
  Zdrzadło Twardowskiego

  Toż richtig Twardowski tym zdrzadłym se bawioł
  Szczyńściym co sie djoboł we niym niy pojawioł.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:01
  To ci zdrzadło

  Zdrzadło Twardowskiego wiela ponoć woży
  Łoziymnoście kilo - frelkom se niy morzy.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:03
  Co cie czeko?

  Co cie czeko łoboczysz we zdrzadle
  Yno wierzyć we siyła ci trza
  Joch uwidzioł w niym te karmynadle
  Co mom czynsto na łobiod - dyć ja!
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:09
  Uwidzioł

  Przeca uwidzioł ducha Barbary
  Krol Zygmunt August toż richtig czary
  Twardowski zdrzadłym tym wyrychtowoł
  Czy som zoglondoł? -Sie niy wydowo.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:10
  Napoleon

  Napoleon w zdrzadło blikoł
  Gymbom aż przi tymu tikoł
  Moskwa mu sie pokozoła
  Tyż Helyna co niy pszoła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.02.06, 18:02
  Kościoł Wniebowziyńcio NMP

  Stoji na miejscu stary świontyni
  W szesnostym wieku jom pożar strowioł
  Toz se barokym terozki miyni
  Po protestancku se już niy bawioł
  Dziedzic Krasiński co go fundowoł
  Z Gameren najoł tako Tylmana
  Z katolicyzmym na wiyrchu stowoł
  Ponboczka chwoloł niy yno z rana.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.02.06, 11:58
  Kościoł Tylmana 1703-1706

  Jan Dobrogost Krasiński tyn kościoł fundowoł
  Tylman ze Gameren tako projektowoł
  W kontrreformacyji dzioło sie to czasie
  Dlo chwały Ponboczka - już to wiysz mamlasie!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.02.06, 12:02
  Malowidła kościelne

  Na ścianach w kościele dzieła Palloniego
  Toż musisz zoglondnońć - niy łomijej tego.
  --
  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.02.06, 22:00
  Dom Gdański XVIII w.

  Kupce ze Gdańska go zbudowali
  Tukej tyż czynsto pomiyszkiwali
  Jak trza sie było na wschod wybiyrać
  Po co na łaska inkszych zaziyrać?

  Profit tyż dowoł tyn zajazd zocny
  Wyngrow w tych czasach zdowoł sie mocny
  Dzisioj kultura no i tyż ksionżka
  Czimie gryfnego sie przeca konska.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.03.06, 08:40
  Kościoł i klasztor Franciszkanow Reformatow
  (1693 - 1706)

  Toż mustrym Tylmana to wszysko stanyło
  Fundnyli Krasińscy - normalne to było
  Aż dziesiyńć tysiyncy florynow wydali
  By mnichy w Wyngrowie tako se miyszkali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.03.06, 08:45
  W kościele Reformatow

  Ano - epitafiym znojdziesz Krasińskiego
  Dyć pewnikym tukej niy łominiesz tego
  Złocony kościotrup z łuku szczylo w kruka
  W ptoku znak herbowy dziedzicow trza szukać.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:22
  Starowiejski pałac

  Radziwiłły wpiyrw go mieli
  Ponoć downiyj barokowy
  W neogotyk łoblyc chcieli
  Toż mioł muster w końcu nowy

  Tako dzisioj nos raduje
  I Wieś Staro ciyngym krasi
  NBP niym zawiaduje
  Toż se do piniondza łasi.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:14
  Nur

  Średniowieczny grod warowny
  Czas to przeca richtig downy
  Toż nikogo to niy dziwo
  Że historio tyż jest żywo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • czesiula 04.02.06, 08:19
  W Siemiatyczach biało,
  całą noc sypało...
  Co tu dużo gadać?
  Nie przestaje padać!!!!
 • broneknotgeld 04.02.06, 11:19
  U nos ździybko popuściyła
  Mroz zatracioł swoja siyła
  Choć sie śniyżek pokazuje
  Niywiela terozki suje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.02.06, 19:12
  Zobytki

  Chałpy spichrze i stodoły
  Dziewiytnosty wiek niy goły
  Dyć szanować trza tu wszysko
  I niy niszczyć co jest blisko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • arizona13 13.02.06, 20:17
  Pałac w Siemiatyczach
  Księżna kiedyś miała
  Anna Jabłonowska
  Tak się nazywała ...
 • arizona13 13.02.06, 20:20
  Dobra miała różne
  Dalekie i bliskie
  Ale Siemiatycze
  Wybrała siedliskiem ...
 • arizona13 13.02.06, 20:22
  Księżna Jabłonowska
  Znana pani była
  Króla Stanisława
  Tutaj ugościła ...
 • arizona13 13.02.06, 20:24
  Staszic,Kluk,Kołątaj
  Do Niej zaglądali
  Swe ukłony Księżnej
  Z chęcią oddawali ...
 • arizona13 13.02.06, 20:25
  Zoologia,botanika
  Zacne zbiory posiadała
  I monety,miedzioryty
  A nauki popierała ...
 • broneknotgeld 13.02.06, 20:33
  Czy krol Staś zolycioł
  ze princesom naszom?
  Prawiyli co jego
  czi frelki niy gaszom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • czesiula 14.02.06, 14:53
  Kochamy ja za to,
  że odważna była
  I szkołę Położnych
  Ona wymyśliła...
 • czesiula 14.02.06, 14:55
  Anna Jabłonowska,
  z domu Sapieżanka...
  Robiła porządki
  Od samego ranka...

  Spadek zostawiła
  naszym Siemiatyczom-
  Pracujcie ludkowie!
  Będzie wtedy byczo...
 • czesiula 14.02.06, 18:28
  Po ulicy Pałacowej
  przechadza się księżna...
  Sady kwitną z boku,
  nie widać tam węża...

  Dla niewtajemniczonych wyjaśnienie: Sady to dzielnica Siemiatycz przylegająca
  do ulicy prowadzącej do pałacu Księżnej z Jabłkiem w Nazwisku.:-)
 • arizona13 14.02.06, 20:29
  Andrzej Kmicic zuch wąsaty
  Zawadiaka wciąż wygrywa
  Na pamiątkę tego woja
  Tak się zajazd tu nazywa ...
 • arizona13 14.02.06, 20:32
  Są zalewy w Siemiatyczach
  System połączony
  A przy dużym hotel stoi
  Ale nie skończony ...
 • arizona13 14.02.06, 21:00
  Siemiatycze miasto bycze
  Cztery domy dwie ulice ...
 • arizona13 14.02.06, 21:02
  W siemiatyckim parku
  Dwaj żołnierze stali
  Byli jak podpici
  Wciąż się podpierali ...
 • arizona13 14.02.06, 21:06
  Dowcipnisie siemiatyccy
  W czasie swych wagarów
  Do fontanny burmistrzowej
  Leją płyn do garów

  Piana z tego jest okrutna
  Radość dla gawiedzi
  A pan burmistrz z gabinetu
  Wszystko pilnie śledzi ...
 • arizona13 14.02.06, 21:10
  Paradoksy w naszym kraju
  Różne się zdarzają
  Ale te kartograficzne
  Tylko tutaj mają

  Lud tu mieszka pracowity
  I bardzo ciekawy
  Bliżej nam jest do Bruxeli
  Niżli do Warszawy ...
 • arizona13 14.02.06, 21:32
  W centrum miasta plac jest duży
  Okolony budynkami
  Dawniej ratusz stał na środku
  Lecz zniszczono go bombami ...
 • arizona13 14.02.06, 21:35
  Wielki Brat nam z góry patrzy
  Czworo oczu jak narazie
  Lecz gdy kamer mu dodadzą
  Będzie widział jak w wykazie

  Co zobaczy się pytacie?
  Ano sam zachodzę w głowę
  Może bandę chuliganów
  Może bany reklamowe ...
 • arizona13 14.02.06, 21:39
  Zbudowali wiatrak
  Przy samych rogatkach
  Jest on jak suwenir
  Turystyczna gratka

  Z czasem się postarzał
  Lecz go remontują
  Oddali mu skrzydła
  Może pomalują ...
 • broneknotgeld 14.02.06, 21:54
  Coś mi sie zdowo że Siymiatycze
  We gryfny fraszce wcale niy tycie
  Dyć w rymie zowdy radości tela
  Że z niym szczyńśliwszo jest przeca sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • arizona13 14.02.06, 22:23
  Ty Bronku pierwszy zafraszkowałeś
  Na forum naszych Siemiatycz
  Tak więc nam Mistrzem Drogim zostałeś
  I rym tu będzie się znaczyć ...
 • broneknotgeld 14.02.06, 22:30
  Hehe - tako sie niy zdowo
  Rym na zowdy nom łostowo!
  Chocioż prosty dyć ucieszny
  Łon jest dobrym - toż niy grzeszny
  Ździybko uczy czynsto bawi
  Czynsto radość inkszym sprawi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • arizona13 14.02.06, 23:07
  A to prawda Drogi Bracie
  Racja całkowita
  Rym lekarstwem na smutasy
  A nie okowita ...
 • broneknotgeld 15.02.06, 17:23
  Gorzołeczka tyż pokusi
  Rymu wcale niy zadusi
  Bele yno na humorek
  A rozwionże z fraszkom worek.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • arizona13 15.02.06, 17:58
  Worek będzie rozwiązany
  Bo z umiarem pijem
  Gdy przeholujemy
  Rymy wnet zabijem ...
 • arizona13 17.02.06, 22:00
  W parku duch nowy
  Wojaków wygnano
  Fontanna nowa tu tryska
  Na ławce jabola już nie zobaczysz
  Może tu przysiąść turysta ...
 • arizona13 17.02.06, 22:03
  Wylot na Białystok wyasfaltowali
  Pięknie to zrobili wypacykowali
  Ale pierwsza zima wzniosła go do góry
  I po zamrożeniu są już pierwsze dziury ...
 • arizona13 17.02.06, 22:05
  Na ulicy Pałacowej
  Pyszni się rudera
  A właściciel w Szwecji siedzi
  Niech se ją zabiera ...
 • arizona13 17.02.06, 22:06
  Blisko miasta rzeka płynie
  Ze wschodu leniwie
  A wędkarze swoje kije
  W Bugu moczą chciwie ...
 • arizona13 17.02.06, 22:10
  W samym mieście też jest rzeczka
  Też tu ryba pływa
  Znacznie mniejsza jest od Buga
  Kamionka nazywa ...
 • arizona13 17.02.06, 22:13
  Jak to jest możliwe
  Się mnie zapytacie
  Choć torów nie widać
  Przecie kolej macie

  A taka to sprawa
  Dziwna galamacja
  Bo są tu bliżniacze
  Siemiatycze Stacja ...

 • arizona13 17.02.06, 22:15
  Teraz snu jest pora
  Czas na odpoczynek
  Na ulicach lampy świecą
  Oświetlony rynek ...
 • arizona13 17.02.06, 22:16
  Siemiatycze są niewielkie
  Sklepy niezbyt duże
  Na zakupy poważniejsze
  Niezbędne podróże ...
 • arizona13 17.02.06, 22:18
  Tak teoretycznie
  Tu jest fantastycznie
  Życie biegnie u nas
  Jakby flegmatycznie ...
 • arizona13 17.02.06, 22:19
  Bywają tu korki
  Lecz raczej koreczki
  Spóżnisz się do pracy
  Ze dwie minuteczki ...
 • arizona13 17.02.06, 22:21
  Na koreczki są sposoby
  Ludzie tutaj nie czekają
  Na czerwonym sygnaliku
  Cichcem szybko przemykają ...
 • arizona13 17.02.06, 22:22
  Czwartek dniem targowym
  Handel tu jest taki
  Kup sobie od chłopa
  Kapustę ziemniaki ...
 • arizona13 17.02.06, 22:24
  Szpital mamy powiatowy
  Choć to już staruszek
  Jeszcze Gierek go zbudował
  Przyznać mu to muszę ...
 • arizona13 17.02.06, 22:26
  W Siemiatyczach jest Manhattan
  To plac bazarowy
  Dla przyjezdnych i mieszkańców
  To pasaż handlowy ...
 • arizona13 17.02.06, 21:22
  Jest ulica Pałacowa
  Chociaż stara,to jak nowa
  Do pałacu prowadziła
  Księżna Anna nią jeżdziła ...
 • broneknotgeld 15.02.06, 20:54
  Niymirow

  Piyrwyj z Niymirowa miasto
  Teroz wioski yno czas to
  Chcioż łona letniskowo
  Cosik traci - sie wydowo.
  --
  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.02.06, 20:57
  Wele Białorusi

  Wele Białorusi prawie tyn Niymirow
  Zoglondnij tam kedyś - dyć niy żałuj gyrow.
  --

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.02.06, 18:46
  Na ryneczku

  Na ryneczku w Niymirowie
  Kościołu se dziwo czowiek
  Kery richtig miasta miarom
  Wydźwigniony był ze wiarom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.02.06, 18:49
  Kościoł 1780

  Tako Czartoryscy go tu fundowali
  W barok i klasycyzm zocny łoblykali
  Na ewangelistow we środku se dziwosz
  Ze zochwytu tako i gowom pokiwosz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.02.06, 19:58
  W Ciechanowcu

  Ze Moskwy przez Grodno cis żeś do Warszawy
  W Ciechanowcu nocleg i ździybko zabawy
  Toż miasto urosło już w piytnostym wieku
  Choć życie se kulo tu dzisioj poleku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.04.10, 19:16
  Pomnik ksiyndza Kluka

  Przi kościele barokowym tyn pomnik znojdziecie
  Żoł we łoziymnostym wieku - jako wspomnieć chcecie?
  Flora polsko łopisywoł - przirodnik boł przeca
  A że tukej farorzowoł pod dynkmal poleca.
  --
  Ruda Śląska - stolicafraszki
 • broneknotgeld 26.08.12, 22:38
  Ciechanowiec

  Podlasie krasi
  Region niym asi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.08.12, 22:40
  Ciechanowiec XV w.

  Jakoś po Grunwaldzie we piytnostym wieku
  Jawi sie ta sztela - wiydz ło tym czowieku
  Podobnoś princ Witold nadoł miejske prawa
  Pewnikym skiż tego boła fest zabawa.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.09.12, 17:11
  Ciechanowiec XVI w.

  Ech, złe czasy, wojnow wiela
  Szwedow w Polsce coś za tela
  W końcu zamek tu zbulony
  I utropy ciyngym momy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.09.12, 20:48
  Ciechanowiec XVII w.

  Ech, złe czasy, wojnow wiela
  Szwedow w Polsce coś za tela
  W końcu zamek tu zbulony
  I utropy ciyngym momy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.09.12, 20:48
  Pałac Ossolińskich

  Kaj piyrwyj zamek - pałac bogaty
  Toż Ciechanowiec sam niy sagaty
  Dyć przi ty wojnie, piyrszy światowy
  Ruski go bulom - zły tref zaś nowy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.11.12, 15:15
  Ksiondz Jan Krzysztof Kluk

  W Ciechanowcu z Klukym richtig Oświycynie
  Choć dboł i ło dusze, ło wiernych sumiynie
  Dyc jako Linneusz pszoł naturze, ziylom
  "Dykcyonarz" łostawioł, toż siyngom ku brylom
  Coby wiedzieć wiela ło tym czym plonuje
  Naszo ziymia zocno - tako nos raduje
  Tako i Ponboczka łod wiek wiekow cieszy
  Jak keryś tym tropi to zdo sie co grzeszy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.11.12, 18:46
  Epitafium ksiyndza Kluka

  W Przenojświyntszy Trojcy kościele znojdziecie
  Epitafium ksiyndza - pewno tam kukniecie
  I niychej nikogo to richtig niy bodzie
  Kluk pszoł Ponboczkowi jako i przirodzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.11.12, 20:00
  Dynkmal ksiyndza Kluka

  W prawy rynce ziyle - tymu niy dziwejcie
  Dyć na rynka lewo zaroz tyż kukejcie
  "Dykcyonorz" - w niym wszysko ło ziylach szkryfnione
  Potomnym doł tako niym życio mioł koniec.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.11.12, 20:02
  Muzeum Rolnictwa

  Kej łod wiekow ludzie tu ziymia łorali
  Kej łod wiekow łona plony im dowała
  Potrza tymu dziwać jako pokozali
  I skond sie codziynno naszo strowa brała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.13, 17:23
  Muzeum Chleba

  Chlyb tu we zocy jako i wszyndy
  Tela co prawie z podlaski grzyndy
  Pewno niy yno tukej kukniecie
  Chleba ty ziymi pokosztujecie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.01.13, 22:34
  Nad Nurcym

  We wody Nurca ciyngym grod bliko
  Kej rzeka płynie zdo sie co rzyko
  W zocnych intyncjach Ciechanowcowi
  Dyć czy kożdymu ło tym coś powiy?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.01.13, 22:51
  Skansyn w Ciechanowcu

  Czego ze Podlasio tukej niy znojdziecie
  Młyn, wiatrak, stodoły, chałup wiela chcecie
  Wszysko jako piyrwyj i nocować idzie
  Toż wandrus skansynym gościym niy we biydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.04.15, 22:44
  SZTUM

  Województwo pomorskie, powiat sztumski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 4,59 km2
  Liczba ludności: 10427
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1234
  ---
  Brak kościoła pw. Najświętszej Marii Panny
  -----------
  Sztum

  Grōd tukej na Prusach Krziżaki zdobyli
  I folwark zdo drapko tukej założyli
  Z czasym zamek stanōł, wōjt sztumski w niym siedział
  Łobrostoł we piōrka, tako bych tu pedzioł

  Jagiełło, choć krōtko, tych murōw dyć chycioł
  Tref jednak Sztumowi tyż szczyńście uklyciōł
  Küchmeister-Mistrz Wielgi prow miejskich niy brōni
  Niyjedyn na jarmark i na torg drap gōni.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.04.15, 20:48
  Jeronie, wyboczcie mi tyn feler.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.04.15, 20:50
  SUPRAŚL

  Województwo podlaskie, powiat białostocki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 6 km2
  Liczba ludności: 4673
  Założenie monasteru: 1501
  ---
  Monaster męski pw. Zwiastowania PBM – XVI w.
  Kościół pw. NMP Królowej Polski – 1870
  -------------
  Supraśl

  Mnichy we Grōdku wiela rzykali
  Niym relikwije Supraśli dali
  Coby ta rzeka im pokozała
  Kaj cerkiew dzwignōńć z wiary jak skała

  Tako sie stało ze woli Boga
  Tako jo szkryfnōńć wōm dzisioj moga
  Sōm krōl doł zwola w tym wojewodzie
  Biskup smolyński tyż niy we szkodzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka