Dodaj do ulubionych

Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach

30.07.06, 21:12
Ze downych wiekow stojom do dzisioj
Historji zocny som znakym
Co ło nikerych zech jo usłyszoł
We wontku szkryfna se takim

Możno przi tymu mi pomożecie
Tymat to wielki jak rzeka
Drapci leciało by to nom przecie
Niy dejcie na wos mi czekać.
--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 31.07.06, 19:01
  Zamki pałace jejich ruiny
  Zowdy łokrasom naszy dziedziny
  Se historyjo z legyndom miyszo
  Możno i nudle ktosik tyż wiyszo
  Dyć przeca szkryflać ło nich durś idzie
  Tako niych wontek zocny tu bydzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.07.06, 19:23
  Sto zamkow?

  Sto zamkow krziżackich aże dzisioj momy
  Dyć wszyskich cuzamyn cołkym niy poznomy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.07.06, 22:40
  W krziżacki ziymi zamki som gynsto
  Dyć budowali je tukej czynsto
  By mnich mog u sia yno nocować
  U cudzych niy mioł se i stołować

  Toż choć rycerzym ciongnoł we mury
  Mozno i boł sie niyjedny dziury
  Przeca niy yno skiż swoji cnoty
  Woloł w komnacie ściongać galoty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 20:10
  Warmińsko-mazurske zamki

  Dziyń marszu piechty i juzaś zamek
  Dyć niy wyrosły łone tu same
  Kunsztym krziżackim stowiane tako
  Coby zakonny rycerz niy płakoł
  I zowdy w murach mog przenocować
  W kerych niy kapie mu nic na gowa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 22:37
  Jak dymiyło

  Jak z krziżackego zamku dymiyło
  Znakym dlo inkszych warowni było
  Toż dziyń wystyknoł by prziszło wsparcie
  Stoły te sztele tako na warcie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.11.07, 23:59
  Coś tyż szrajbniecie?
  Werci se przecie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.02.09, 11:57
  Zaś na jakiś zamek kukna
  Możno w dźwiyrza jego klupna.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.02.10, 17:53
  broneknotgeld napisał:

  > Zaś na jakiś zamek kukna
  > Możno w dźwiyrza jego klupna.
  Abo ducha wnerwia tako
  Że w kominie ptok zakrako.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.01.11, 14:37

  Po Donnersmarckach kupić coś idzie
  www.dziennikzachodni.pl/fakty24/359796,jesli-masz-4-mln-zl-mozesz-kupic-sobie-palac,id,t.html
  Dyć jako u nos dali z tym bydzie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.04.12, 20:05
  Pałac retli

  Pałac retli - trza radować
  bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,11495723,Czechowicki_palac_ma_szanse_na_prestizowa_nagrode.html?bo=1
  Tyż na muster inkszym dować
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.08.06, 22:40
  Zamek w Gniewie

  Nojwiynkszom twierdzom Gniew na Pomorzu
  Co w rynkach Krziżakow była
  Dyć mury zamku durś wiela wożom
  Zdo sie co downo w nich siyła.
  --

  Z Gniewa

  Z Gniewa do boju ciyngym huf wiedzie
  Mistrz von Jungingen - łon durś na przedzie
  W połowie lipca śmierć mu pisano
  Dyć pod Grunwaldym zaś bydzie rano.
  --

  Kasztelan Gniewa

  Kasztelan Gniewa "zakonu mistrzym"
  Dyć ze tym zamek bardzi nom blyszczy
  "Jungingen" żywy na włości wroco
  By kasztelanić ze wiynkszom mocom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.08.06, 18:36
  "Dziecioki zamku"

  Niyjedyn kawaler broł juz ślub na zamku
  W Wielkim Refektarzu goście sie bawiyli
  Młody pon we celi nocowoł z wybrankom
  -Dyć dzieciskow wiela w tych murach poczyli.

  --

  "Szkołka rycersko"

  Szkołka rycersko ciyngym we Gniewie
  Nauczysz se tu fechtować
  Choć se niy przido teroz w poczebie
  Bo jako do mieczy stować?
  --

  We gniewski celi

  We gniewski celi na pryczy spanie
  Rano cie czeko ciynżke stowanie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.08.06, 18:37
  Ziymia Gniewsko

  Princ na Świeciu Warcisław cystersom darowoł
  Oliwa bogatszo - czy yno se zdowo?

  --

  Za Sambora II

  Sambor II z cystersami
  Mozno niy żył w zgodzie
  Woloł czimać z Krziżakami
  -Toż było we modzie

  Wsparcio wiela łod nich dostoł
  Łobdorzoł nadaniym
  Zakon panym tukej zostoł
  Papiyż to rozważy.
  --

  Milicz 1282

  We ślonskim Miliczu sond nad gniewskom ziymiom
  -Z wyroku papiyża Krziżaki już czimiom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.08.06, 18:38
  Gniew 1283

  Konfraternio zakonno już we Gniewie rosnie
  Wielki Mistrz aż rynce zaciyro radośnie
  Niyzdobyto twierdza dyć tukej powstanie
  Choć po latach knifym jom Polska dowstanie
  --

  "Niyzdobyto twierdza"

  Na lewym brzegu Wisły stanyła
  Czy niyzdobyto na wieki była?
  --

  Piotr Dunin pod Gniewym (1463/64)

  Poł roku łoblygoł Dunin gniywski zamek
  Szturmym go niy zdoboł - poddali sie same
  Bo w końcu zabrakło Krziżakom tu jodła
  Tako w polskich ryncach se ta twierdza znodła.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.08.06, 18:40
  Polske starostwo XV-XVII w.

  Toż w Koronie zamek siedzibom starostow
  Choć zdało sie dlo nich to sprawom niy prostom
  Mało kery przeca w murach jego siedzioł
  Wygodom niy grzyszoł - kozdy ło tym wiedzioł.
  --

  Zamek podupodo

  W polskich czasach podupodo
  Starosty niy dboli
  Lepi piyrwyj było - godo
  Krziżoki mu pszoli.
  --

  Starosta Jan III Sobieski

  Ano i krol Polski był gniewskim starostom
  Zabiyrać niy dować - idejom to prostom
  Dyć Gniew już niy taki po szwedzkich podbojach
  Tela że spokojny - niypoczebno zbroja.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.08.06, 18:41
  Niy dbali

  Niy dbali Poloki łotwierdza warowno
  Toż se zatraciyła jeji świytność downo.
  --

  W siedymnostym wieku

  W siedymnostym wieku zły czas cołkym prziszoł
  Na najazdach szwedzkich tyn zamek źle wyszoł.
  --

  Gniew 1626

  Prziszło setka ludzi z dwiyma kanonami
  Capnyli tyn zamek - toż widzicie sami
  Jako se tu Szwedom leko wojowało
  Choć możno niy zowdy tyż tako bywało.
  --

  Gniew 1627

  Co Szwed leko chycioł niy tako łoddowo
  Dziesiyńć dni kanony rombiom w zamek zdrowo
  Z tym załoga szwedzko jenak se złomała
  I Konieckolskymu ta sztela łoddała.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.08.06, 21:46
  Szwedzki potop

  Ano se przeloł tyż przez tyn Gniew
  Dlo zamku richtig we tym zły tref
  Jako ze zniszczyń go dźwignońć takich?
  Ciyń downy twierdzy - los belejaki.
  --

  Gniew pruski

  Prziszoł czas we kerym polska seblykali
  Tako Ziymia Gniewsko Prusoki zabrali
  Zamek mieli zbulić - richtig źle z niym było
  Dyć szczyńściym se łostoł co przeca cieszyło.
  --

  Koszary

  Regimynt pruski tu mioł kwatery
  Dyć marzli pierońsko zimom
  W końcu "uwolnioł" ich z tego keryś
  Wiedzioł że wiyncy niy szczimiom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.08.06, 14:31
  Zamek spichlerzym

  Toż se na spichlerz zamczysko zdało
  Zaś pomiyszali tukej niymało
  Cołkym dwie wieże z tym zatracone
  Choć tako ciyngym zamku niy koniec.
  --

  Hereszt (połowa XIX wieku)

  Z zamku co spichlerzym hereszt zrychtowali
  Nojciynższe przipodki tukej zamykali
  Niych śmierć heresztantom sie zdowo wolnościom
  Przewinioł toż ciyrpieć jego powinnościom.
  --

  Zamek gore! 1921

  Ano - se wypoloł choć przeca niy cały
  Czyje wtedy rynce łogyń podkłodały?


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.08.06, 17:28
  Przez drugo wojna

  Przez drugo wojna zaś tu wiyńziynie
  Tako tyż lager przejściowy
  Toż niychej Niymcow mynczy sumiynie
  Popiołym se sypiom gowy.
  --

  Zamek dzisioj

  Dzisioj choć zamek rozbudowany
  Z heresztu yno mo przeca ramy
  Kaj mu do downy warowni zocny
  Ze wiekow w kerych richtig był mocny.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.08.06, 17:29
  Zamkowo Karczma

  Ciyngym gotykym łona tu prawi
  Nojbardzi wtedy jak se zabawisz
  Piwa zocnego we żołond wlejesz
  -Stanom przed łoczy nojstarsze dzieje.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.08.06, 18:56
  Marszałek Kapituły Rycerstwa Polskego

  Kasztelan gniewski czimie buława
  Toż i dlo zamku zocno to sprawa
  Ze tym w rycerstwie polskim mo prym
  Przeca niy yno jo ło tym wiym.
  --

  Chorongiew Komturstwa Gniewskiego

  Ciyngym na zamku "chorongiew" stoji
  I knechtow oddział tyż tako
  Juzaś pod Grunwald wyruszom w zbroji
  Kaj kończy se durś jednako.
  --

  Chorongiew Husarsko Marszałka Wojewodztwa Pomorskego

  Toz se husario tyż Gniewa czimie
  Duch Sobieskiego pewno tu drzymie.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.08.06, 18:57
  Żołty Regimynt Piechoty "Alarmetch"

  Koni dzisioj w Polsce mało
  Dyć im piechty bić se chciało
  Tako tukej stacjonujom
  Dlo zabawy powojujom.
  --

  Schola Cantorum Gymevensis

  Chór na zamku tyż zaśpiywo
  Gregoriański chorał dziwo.
  --

  Zamek Kapituły

  Kapituła Rycersko czi zamki se czimie
  Gniew z nich nojzocniejszy we polski dziedzinie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.08.06, 18:58
  Sala Rycersko

  Bractwa Kapituły tarcze tukej majom
  Choć naskwol wojujom naprowdy se pszajom.
  --

  Order Orła z Mieczym

  Nadowo go Hetman Rycerstwa Polskego
  Jako se dorobić trza orderu tego?
  --

  Tadeusz Pagiński - Hetman Rycerstwa Polskego

  Toż szermierzy polskich tyn istny trynuje
  Tako i rycerstwu w Polsce hetmanuje.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.08.06, 21:25
  Bytowski zamek

  Toż go z bytowskich notgeldow znom
  Gryfno seryjko w kolekcji mom
  Na kery zamek we cołki krasie
  -Był taki piniondz wtedy na czasie.
  --

  W bytowskim zamku

  W bytowskim zamku muzeum dzisioj
  Tyż ło hotelu cosik żech słyszoł
  Biesiady tańce tako turnieje
  Sie we tych murach cosik durś dzieje.
  --

  Duch bytowski

  Ciyngym se w nocy po zamku snuje
  Za grzychy swoje durś pokutuje
  Krziżak na wieczność tu potympiony
  Czy winy jego my dzisioj znomy?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 22:41
  Golub-Dobrzyń

  Krziżacki zamek nad drwyncom stanoł
  Kaj ze Torunia dziyń marszu ino
  Czas niy łoszczyńdzioł choć coś scyganioł
  Warowni mnichow niy przipomino.
  --

  Zamek Wysoki

  Ta czyńść łostała z cołki warowni
  Dyć niy wyglondo tako jak downi
  Gorom attyka dobudowano
  We siedymnostym wieku mu dano.
  --

  Końske schody

  Wjyżdżoł niymi rycerz aż na piyrszy sztok
  Toż we pełny zbroji łoszczyndzoł se krok
  Tukej go ze ajzy cołki seblykali
  A konia do stajni potym sprowodzali.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.08.06, 21:27
  "Se niy łoglondej"

  Se niy łoglondej na końskich schodach
  Bo ze tym przidzie na ciebie szkoda
  I zarzysz niyroz jako twoj koń
  Lepi Ponboczku łod tego broń.
  --

  Bioło Dama w Golubiu-Dobrzyniu

  Siostra łod krola tukej miyszkała
  Toz ciyngym po zamku łazi
  Prawiom - ło smierci swyj zapomniała
  Dyc duch jyj jakoś niy razi.
  --

  Miss Polonia w Golubiu-Dobrzyniu

  Co roku inkszo zoglondo frela
  Za Bioło Dama przebrano
  Bawi sie w nocy mozno za wiela
  Zniko ze słonkym we rano.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.08.06, 21:28
  Golub-Dobrzyń 1977

  Piyrszy rycerski turniej tu nowy
  Tako se bawiom zakute gowy
  Fioł richtig zocny nom sie rozwijo
  Choć dlo nikerych to komedyjo.
  --

  Reguła Rycersko i Kodeks 1997

  Dwadziście rokow rożnie se dzioło
  Terozki klar z tym - "rycerske koło"
  Zocno "reguła" na sia nakłodo
  Na stary muster choć przeca młodo.
  --

  Kapituła Rycerstwa Polskego

  Hetman przewodzi ty Kapitule
  W konwyncie tuzin rycerzy
  Mioł stan rycerski już być we trule
  Dyć jakby przestoł w to wierzyć.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.08.06, 21:35
  "Ło miecz Jana III Sobieskiego" 29-30.2006

  Zaś w Golubiu turniej bydzie
  Z tym wiela uciechy przidzie
  Rycerz co tyn miecz dostanie
  Mustrym inkszym tako stanie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 22:44
  Zamek w Malborku

  Zwiedzić twierdza - potrza dnia
  Choć i to za mało - pra?
  --

  Nojwiynksze zamczysko

  Nojwiynksze zamczysko we Polsce dzisiejszy
  Dyć przeca tyż było za czasow downiejszych
  Wawel zdo sie mały i Ksionż ślonski tako
  Toż jo sie tym ciesza - niy byda tu płakoł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.08.06, 21:16
  Zamkowo mynnica

  Zamkowo "mynnica" ciyngym "piniondz" bije
  Choć krziżacke państwo łod wiekow niy żyje.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 22:47
  Nidzica

  Zamek krziżacki wpiyrw tukej był
  Przi niymu osada rosła
  Jak Zakon bardzi nabiyroł siył
  I łona praw miejskich doszła

  Winrych Kniprode przeca je doł
  Wiek jeszcze lecioł sztyrnosty
  Dyć dźwignońć tako ta sztela chcioł
  Koncept w tym richtig był prosty.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 22:49
  Johannisburg

  Zamek nad Pisom krziżacki stoji
  Johannisburgym go zwali
  W mazurski godce Jańsbork - niy w moji
  Toście już forsztelowali.
  --

  Pisz

  Skond se wywodzi grodu te miano?
  Ano łod "pisy" rzecz to już znano
  Prusy na bagno tako godali
  Zdo sie - w pamiyńci naszy łostali.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 22:51
  "Rast"

  Prusy osada mieli przi borze
  Spokojnie w niyj kedyś żyli
  Dyć krziż już mieczym za cosik korze
  Bestoż trza pedzieć - tu byli.
  --

  "Rastenburg" - 1329

  Już tu Krziżakow strażnica stoji
  Łognia se jednak przi tymu boji
  Bo przeca ciyngym jeszcze drewniano
  Trza by zrychtować chnet murowano.
  --

  "Rastenbburg" 1374

  A no zamczysko już stoji zocne
  W murach krew jakby - toz richtig mocne
  Dobudowali przez wieki wiela
  W łostatni wojnie w łogniu ta sztela
  Dyć dzisioj zamkym Kyntrzyn sie asi
  Łodbudowany zaś miasto krasi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 22:54
  Zamek w Morongu

  Na brzegu jeziora warownia stanyła
  Wpiyrw ponoć ze drzewa yno łona była
  Pryndko murowany zamek postawiyli
  Krziżaki w tym majstry na mazurach byli
  --

  Modry zamek

  Tako za komuny go posztrajchowali
  Sond se tukej wkludzioł i było tyż kino
  Ło zabytek jednak za wiela niy dbali
  Tela to sie jeszcze ludziom przipomino

  Jedne krzodło zocne do dzisioj łostało
  Możno je poleku zaś wyremontujom
  Niywiela - dyć przeca tyż richtig niymało
  Teroz w rynkach ludzi co ducha w niym czujom.

  --

  Duch zamku

  Wielki Mistrz von Plauen tu wyzionoł ducha
  Jak zakon hołd łoddoł krolowi polskymu
  Błonko sie po zamku i durś szuko zucha
  By Krziżakow powiod - bo siył brakło jymu

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 22:56
  Won!

  Tako von Plauen ryczy tu basym
  Bo godka durś słyszy polsko
  Idzie wystraszyć se tego czasym
  Dyć dlo nikerych to swojsko.
  --

  Piotr von Dohna

  Rod jego downo Krziżakom służoł
  Przi nich wyrosnoł i wiela użoł
  Pyjter w Morongu burgrabiom łostoł
  Zameczek zocny przi tymu dostoł
  Dyć sie ze czasym zamek stoł ciasny
  Syn - Piotr Achacy - postawioł własny.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • rita100 04.08.06, 22:57
  media.putfile.com/MORAG
  Tylko glośniczki włączcie i już będzie opowieśc o zamku
  schlesien.nwgw.de/board/viewtopic.php?t=156
  A tu zdjęcia zamku
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:07
  Grodziec

  Grod to był łod Biebrzan nim Polanie prziszli
  Dyć i piyrsze Piasty mieli go we myśli
  Bestoż łosadziyli tukej kasztelana
  By ziymia niy przeszła pod inkszego pana

  Zamek w Grodzcu stary - znoł go wiek cztyrnosty
  A możno i piyrwyj te mury urosły
  Choć z czasym sie wszysko fest tu pomiyniyło
  Za tych ślonskich Piastow ciekawie tyż było

  Robioł tu turnieje ksionże na Legnicy
  Kere głośne były w cołki okolicy
  A jak na tym Ślonsku dżuma żniwowała
  Dwor sie tukej kludzioł w całości bezmała

  Inkszy Piast we Grodźcu groł za raubrittera
  Brata czynsto grabioł - tako był cholera
  Dwa razy chcioł do sia ucapić tron Polski
  W Krakowie go struli bo niy był im swojski

  W siedymnostym wieku Wallenstein grod zdoboł
  Załoga na zamku podstympym łon pobioł
  Wpuściyła ich baba co zwała sie Meta
  Mamona - to była jyj zdrady podnieta

  Dyć w końcu jak zamek zaś Szwedy zajyli
  Wojoki cysorza go krwawo łodbiyli
  I pedzioł generał - "Trza mury wysadzić"
  Jeronie - już niy szło nic na to poradzić

  W dziewiytnostym wieku ta staro ruina
  To była Hochbergow ciekawo dziedzina
  Łoni zaś tyn zamek se łodbudowali
  Potym tyż turystow do niego ściongali

  Z czasym Grodziec przeszoł we Dirskena rynce
  Dobry to był okres - choby we podziynce
  Za te downe lata czynsto niyszczyńśliwe
  Teroz zamek blysnoł jasno i prowdziwie

  Z końcym drugi wojny prziszła ciynżko dola
  Drzwi Rusom sie tukej łotwarły do mola
  Wiela dobra we nim pryndko nagrabiyli
  Mało brakowało - wszysko by zniszczyli

  Terozki poleku zamek nom łodżywo
  Zaś sie tu turysta niyjedyn podziwo
  Na mury co pedzieć nom umiom durś wiela
  Yno trza mieć w zocy ta fajnisto sztela.
  Pałac w Grodzcu

  Niy yno ze zamku tyn Grodziec nom słynie
  Bo pałac rokoko tyż we tyj dziedzinie
  Za Dirskenow Fajnie go tu łodnowiyli
  Prawie po krolewsku we nim łoni żyli

  Willi - fater piyrszy tukej rezydowoł
  A jak syn to erbnoł łod sia wiela dowoł
  Yno że pszoł przeca łon tyż tym bronotnym
  Bestoż koniec prziszoł na Grodziec sromotny

  I zamek i pałac Ruske rozgrabiyli
  Szczyńściym że niy cołkym to wszysko zniszczyli
  Werci sie tu zajrzeć - historii pomacać
  By wiedzieć że niy trza w niyj za wiela gracać.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:09
  Zamek Grodztwo w Kamiynny Gorze

  Hans Schof ze Chojnika zaczoł go budować
  Wiynkszym i piykniejszym z czasym mioł sie stować
  Ważny był to zamek jak tu rezydowoł
  Prezydynt co Ślonskym w Prusach zawiadowoł
  Z tych Wernigerode przeca tyż pochodzioł
  Molo - łon we Niymcach Reichstagym przewodzioł
  Dyć za republiki było to już gminne
  A po drugi wojnie choć niczymu winne
  Poszło jakoś wszysko na te zatracynie
  W końcu zamek zjadły polske już płomiynie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:10
  Zamek Radosno

  Zamek ksiyńcia na Świdnicy
  Pilnowoł tyj okolicy
  Łon do Ksionża dronioł drogi
  Z czasym raubritterske progi
  Szellendorfy tu siedzieli
  Co rabować wszyskich chcieli
  Skończyło sie niyszczyńśliwie
  Stryczek łogyń i po piwie
  Wejrzyj jednak we ruiny
  Niyradosnyj tyj dziedziny.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:11
  Rogowiec

  Wylyź na Rogowiec - zamek tukej stoji
  Nojwyży we Polsce roztomili moji
  Dzisioj to ruina - możno niyciekawy
  Dyć kedyś łon bronioł ze Czech tu przeprawy
  Jednak go złupiyli pepicke husyty
  I niy szło już godać że jest niyzdobyty
  Był łon jeszcze potym w Schellendorfow rynkach
  Co siedzom do dzisioj we piekle na mynkach
  Skiż nich przeca mury te marnie skończyły
  By gniozdym łod zbojcow już nigdy niy były.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:12
  Mokrzeszów

  Zamek w Mokrzeszowie to richtig koszary
  Dyć łon nawet niy jest za wiela tyż stary
  Nojpiyrw tu kadetow do armii szkolyli
  Zaś bez piyrszo wojna lotnikow lyczyli

  Kariera łon zrobioł jednak w III Rzeszy
  Farorz by mi pedzioł - Chopie możno grzeszysz
  Lebensbornym Niymcy dzisioj sie niy chwolom
  Ło tym teroz jakoś zapomnieć już wolom

  A ponoć jeździyli tu do Mokrzeszowa
  By rasa "nadludzi" Hitlerowi chować
  Znomy ta historia - nic z tego niy wyszło
  Pryndko potym Niymcom biyda klepać prziszło.  Pałac

  Mioł Hochberg tyż pałac we tym Mokrzeszowie
  We dzisiejszy szkole poznowo go czowiek
  Tunel kolejowy do niego prowadzioł
  Ale jo niy byda ło to sie tu wadzioł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:12
  Zamek Książ

  Wiela uciyrpioł tyn zamek - cholera!
  Jak szykowali kwatera Hitlera
  Za to by szło im w galoty kopać
  Dyć szkoda mynczyć starego chopa

  Tych co niszczyli prawie już niy ma
  Terozki z zamkym durś tyn som tymat
  Czy tak jak kedyś łon nom zablyśnie?
  Take pytanie w gowa sie ciśnie  Banhof w Książu

  Pod zamkym w podziymiach banhof sie zrobiyli
  Chcieli coby cugym aż tukej jeździyli
  Tuneli do niego i dzisioj szukajom
  Bo durś jakeś skarby we gowie tu majom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:13
  Sztolnie w Ksionżu

  Po zamkowych sztolniach szło po wojnie chodzić
  Wyńście szpryngli Ruskie jak mieli łodchodzić
  Dzisioj zwiydzać idzie konsek tych podziymi
  Kto wiy jednak ło tym co wiyncyj we ziymi?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:14
  Ksionż - bolkowo warownia

  Łod Bolka sie zaczło - łon zamek zrychtowoł
  By spokoju ziymi tyj richtig pilnowoł
  Ksionż, Cisy, Świybodziec drog ksiynstwa broniyły
  Dyć w czinostym wieku już tu łone były.  Hochbergowie w Ksionżu

  Czimali sie Ksionża dość dugo i krzepko
  We Pszczynie im było jednak bardzi ciepło
  Bo wiyncyj piniyndzy suł im Gorny Ślonzek
  Choć i na tym Dolnym łakomy był konsek

  Ksionż był jednak wtedy richtig perłom naszom
  To niy to co teroz - jak te mury straszom
  Hochbergi we zamku fortuna topiyli
  Cysorzy i krolow przeca tu gościyli

  Jednak jak se Hitler łapa nań położył
  Zamek tyn już jakoś naprowdy niy ożył
  I choć dzisioj przeca tyż go podziwiomy
  Do ksionżyncych czasow w tych ścianach wzdychomy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:15
  Ogiery ze Ksionża

  We ksionżyncych stajniach dzisioj ujyżdżajom
  Ogiery - bo przeca warunki tam majom
  Jak widać tradycjo durś jest tukej żywo
  Piyknym koniom zowdy cołki Ksionż sie dziwoł.  Zamkowe tarasy

  Tarasy we Ksionżu i dzisioj som piykne
  Już tego widoku naprowdy nom styknie
  Jo przi tych fontannach wpodom w zochwyt wielki
  Chyntnie bych tam gonioł jakeś gryfne frelki.  Stary Ksionż

  W łoziymnostym wieku już ta moda była
  Na ruiny zamkow w kerych jakoś siyła
  Zło - dobro - niyważne bele tajymniczo
  W czowieku uczucie niypokoju wzniyco

  Stało sie - Jan Hochberg zbudowoł ruina
  Bo chcioł mieć ciekawszo ta swoja dziedzina
  Po prowdzie fundamynt był tukej prastary
  W kerym sie już piyrwyj dzioły jakeś czary

  Gront że już stanyły "stare mury nowe"
  Dziwowoł sie nimi tyż niyjedyn czowiek
  Goście łod Hochbergow we nich "balowali"
  Turnieje pamiontki - wszysko podziwiali

  Dyć downo minyły dni jejich świytności
  Stary Ksionż niy dowo dzisioj tyj radości
  Możno jednak kryje niyjedna zagadka
  Bo przeca choć "nowy" mo już swoje latka.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:15
  Palmiarnia Hochbergow

  Cieszoł sie Jan Hynryk swojom gryfnom frelkom
  Kerom przeca darzoł miyłościom tyż wielkom
  Chcioł coby codziynnie tonyła we kwiotkach
  Ze niyj zresztom była przepiykno "stokrotka"

  Bestoż ta palmiarnio w Lubiechowie zrobioł
  Kwiotkami z niyj nawet i Ksionż swoj łozdobioł
  Co ze jego pszonio do dzisioj łostało?
  Wejrzyj na to wszysko - dyć tego niymało.  Jeziorko Daisy

  Kedyś to był kamiyniołom - zaloli go wodom
  We pamiyńci Daisy czimie - widziało jom modom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:16
  Zamek Cisy

  Dzisioj to jest yno ciekawo ruina
  A kedyś bolkowo warowno dziedzina
  Kero pilnowała ksiynstwa świdnickego
  By wrog tu niy prziszoł i niy podbioł jego

  Dyć czeskim husytom już sie niy łoparła
  A w nastympnych wojnach tyż ciyngi fest garła
  Bestoż już łod downa stojom resztki murow
  W kerych wiater hulo i niy łoto dziurow

  Ponoć we tym zamku romantyzmu wiela
  Wybrały go parki se za swoja sztela
  Czasym tu widujom wodnica we nocy
  I ducha rycerza co wlypio w nia łoczy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:17
  Zamek Nowy Dwor

  Jest żeś we Wałbrzychu - na Nowy Dwor wdepnij
  Ciekawo ruina - łokym na nia ciepnij
  W jedynostym wieku stoł tu grod warowny
  A som zmek przeca tyż naprowdy downy

  Jak Jorg z Podiebradu Ślonzek do sia zgarnoł
  Tyn zamek był zocny choć prziszłość mioł marnom
  Bo po wojnie przeca - tyj czidziestoletni
  Dzieje tego zamku jakosik już przetli

  Ponoć tu we lochach - jak legynda głosi
  Skarb łod raubritterow łodkrycio sie prosi
  Wiela w tym jest prowdy? Możno sie łokoże
  Bo cosik szukajom w starym Nowym Dworze.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:18
  "Duch" z Grodna

  W zamku Grodno straszy Gośka
  Jo żech tyż jom boł sie troszka
  Aż mi to wyklarowali
  Szkelet naskwol tukej dali

  Dlo turystow to jest bajka
  Miała prziniyść "złote jajka"
  Co mi szkodzi - kożdy prowi
  - Wciepnie grosz kościotrupowi

  Potym jeszcze roz tu wdepnie
  Nici z zamkym już niy przetnie
  Coś w tym "duchu" jest takego
  Że sie wroco durś do niego.  Zamek Grodno

  Wele Zagorza jest zamek Grodno
  Dzisioj turystow sztela to modno
  Piyrwyj warownia na gorze Chojnie
  By tukej ludzie żyli spokojnie

  Bolko Wysoki jom wybudowoł
  Bolko Surowy z niyj se polowoł
  Jejich burgrabia na zamku siedzioł
  Co tu sie dzioło łon wszysko wiedzioł

  Z czasym - jak władza ksiyńcia łosłabła
  To raubritterom warownia wpadła
  Puczek Czetryce - miana niysławne
  Czasy to były tyż niyzabawne

  W końcu Hochbergi zamek objyli
  Potym von Logau ze kamaryli
  Tego von Salza - biskupa Wrocka
  Zresztom tych panow była tu mocka

  Werci sie jeszcze Ebenow wspomnieć
  Chocioż ktoś powiy - Lepiyj zapomnieć
  Bo chopow łoni gnymbiyli tela
  Że bunt przeżyła ta ślonsko sztela

  Złe czasy zamku nastały dali
  Możno by nawet go łozebrali
  Jednak sie znoloz ciekawy kupiec
  Profesor Busching - niy jakiś gupiec

  Łon wszysko piyknie wyremontowoł
  I turystykom sie tu zajmowoł
  Było to - dej se pozor czowieku
  Z poczontkym dziewiytnostego wieku

  Co erbli inksi po śmierci jego
  Sprzedali w rynce jednak hrabiego
  Tego von Burgaus a po nim przeca
  Grodno Zedlitze wziyli do neca

  Łoni sie chcieli tym zamkym chwolić
  Wiela zrobiyli - widać mu pszoli
  Atrakcjo była to ślonski ziymi
  We tym jo zgodzom sie tyż ze niymi

  Tu dzisioj przeca werci sie wdepnońć
  Z zochwytym łokym na wszysko ciepnońć
  By coś łostało głymboko w duszy
  Nim trza zaś bydzie dalyj wyruszyć.


  Na zamku Grodno

  Za drugi wojny tu tysz szukali
  Skrziniow co Niymcy ponoć schowali
  Jednak niczego niy znojdli tukej
  Podziwiej zamek - skarbow niy szukej.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:19
  Pałac w Bożkowie

  Perłom Ziymi Kłodzki tyn pałac i dzisioj
  Downiyj było lepiyj - kożdy ło nim słyszoł
  Hrabiego Magnisa we tym była gowa
  By gościyła tukej tyż prusko krolowa
  Na Grodziszcze wstawioł wieża widokowo
  Z niyj widok na pałac wiela wszyskim dowo
  Dziqwejcie se jednak tyż na park ciekawy
  A kedyś tu cuda była dlo zabawy
  I dzisioj sie jednak idzie pozochwycać
  Pałac park i cołko piykno okolica.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:33
  "Zameczek" w Bożkowie

  Ta sztuczno ruina we parku durś jest
  Grafini von Gotzen miała taki gest
  Dwiesta lot już idzie łoglondać to tukej
  Moda tako była - w tym prziczyny szukej
  Dyć w Europie wtedy romantyzm był w zocy
  Stowiali "ruiny" by cieszyć tym łoczy
  Tukej tyż dynkmale stare sie ściongnyli
  Bestoż miano "zamek" dubeltowo myli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:21
  Srebrno Gora

  Choć Fryc Wielki Ślonsk ucapioł i czimoł go mocno
  To Austryjom chcioł mu łodbić ta dziedzina zocno
  Kero piyrwyj jego była - Ślonsk był przi Austyji
  Przi Habsburgach - tyj Europy wielki familiji
  Boł sie Frycek ło swo zdobycz - twierdze tu budowoł
  Zaś nojwiynkszo nojmocniejszo w Srebrny Gorze stowioł.  Dyć czasym bywo

  Pechowo wszysko "Riese" nazwali
  Legynda z Ksionża tym wspominali
  Już kamiyń dzwignoł już blisko był
  Dyć sie przeliczoł - łopod ze siył.  Twierdza

  Na głownym grzbiecie Gor Sowich
  Ta twierdza łopasło stanyła
  Historio tyż tako wom powiy
  Że łona zdobyto niy była

  Chocioż za Napoleona
  Możno by sie to już stało
  Dyć niy trza jom było pokonać
  Po Tylży już niy wypodało

  Potym swyj roli niy grała
  Prawdziwy fest groźny warowni
  Wiyńżiyniym nojciynższym sie stała
  Bo tak tyż z nom było tu downi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:22
  Wiyńziynie W Srebrny Gorze

  Sławnych ludzi tu wiyńźiyli
  Ponoć pitnońć niy szło
  Dyć sie we tym tyż mylyli
  Poru szprytnych wyszło

  Roz kominiorz to dokozoł
  Uciyk im z fasonym
  Zaś go capli - dyć pokozoł
  Kaj był feler łonych

  Nawet w czasie drugi wojny
  Jyńcy uciykali
  Niymiec był coś za spokojny
  Jak łoni pitali.  Fort Ostrog

  Tyn fort srebrnogorski twierdzy dostoł sie młodzieży
  Wiluś (drugi) im go łoddoł - możesz mi uwierzyć
  Tym gyszynkym sie asiyli - gowy mieli w chmurach
  Piyrwszym ich schroniskym było we tutejszych gorach.  Łod wojny do wojny

  Bez piyrszo wojna w tyj twierdzy srogi
  Choć przeca już cołkym stary
  Broń rychtowali "frontowe bogi"
  Co ludzi słała na mary

  We miyndzywojniu tyż sławno była
  Turystow tukej dość wiela
  Jeździyli blikać na jeji "siyła"
  We zocy była ta sztela

  No a w nastympnyj wojnie zaś tukej
  Oboz jyniecki zrobiyli
  Skarbow wojynnych jak chcesz tyż szukej
  Ponoć tu Niymcy coś skryli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:23
  Schronisko w Srebrny Gorze

  Seckendorfowie ze Srebrny Gory w masoński siedzieli loży
  A na dodatek fantazjo ludzko chciała im cosik dołożyć
  Dzisioj we chałpie jejich schronisko - spokojnie czas sie tu kulo
  Yno że nocom straszy syncysko - niy byda wcale wos fuloł.  Srebrnogorski Donżon

  Łon jest nojwiynkszy - podziwu godziyn
  To byda godać choćby i co dziyń
  Z niego łoboczysz poł Ślonska prawie
  Chocioż niy służoł taki zabawie

  Wojska w niym wiela szło kwaterować
  Na forant mocka prowiantu chować
  No i sie bronić pieronym dugo
  Szczimać natarcie jak odsiycz mrugo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:25
  Zamek

  Ta Gora Bardzko zamek tyż miała
  Dyć sie historio z niym niy cackała
  Czeske husyty go zrujnowali
  Żodyn niy miyszkoł w niym potym dali
  Chnetko po zamku zniknołby ślod
  Ale archeolog ze łopatom wpod.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:26
  Twierdza Kłodzko

  Grod był we Kłodzku słowiański prastary
  Jeszcze niym Polska ziymie te podbiyła
  Tyndy do Rzymu szły przeca jantary
  A okolica durś rosła we siyła

  Za Piastow zamek stanoł tu na gorze
  Kery pilnowoł durś ważnego szlaku
  Załoga liczno stoła w jego murze
  Kłodzko to trocha taki ślonski Krakow

  Twierdza zrobiyli z niego Austryjoki
  Fryc Wielki dalyj jom budowoł
  Coby tu mocno stanyli Prusoki
  Wielgachny donjon we środku niyj stowioł

  Chwolom sie Niymcy - W Prusach yno łona
  Łoparła wojskom sie Napoleona
  Dyć jo tam niy wiym coby sie z niom stało
  Jakby sie ze Tylży "pokoju" niy miało

  Z czasym ze twierdzy zrobiyli wiyńziynie
  Kere rygorym we Niymcach tyż słynie
  Dzisioj zabytek to na polski stronie
  Bawi turystow - twierdzy jest już koniec.  Pruski romans

  Groźnych bańdziorow w Kłodzku wyńziyli
  Jednak niy łoni sławni tu byli
  Terozki wspomnieć chyba jo musza
  Zakochanego dość fest karlusa

  Fryderyk von Trenck - piykny i mody
  Tu łod miyłości zażył ochłody
  Smoloł cholywki do siostry krola
  Ale niy wygroł ze Frycym fula

  Chocioż Amalia nic sie niy broni
  Krol sie niy godzi - do twierdzy goni
  Niy chce we hrabim szwagra swojego
  Widzi w tym gańba dlo tronu swego

  Hareszt nakłado pryndko na szaca
  Wojsko go wiezie do tego Glatza
  Miało być pszonie a jest wiyńziynie
  Jak kamiyń Fryca twarde sumiynie

  Po prowdzie w twierdzy go niy mynczyli
  Na wiela przeca mu pozwolyli
  A łon durś myśloł ło lipście swoji
  I ło ucieczce z wiyńziynio roji

  Bestoż do skutku pitać probowoł
  Aż sztyry razy rady niy dowoł
  Jednak za piontym gładko mu wyszło
  Choć ło Amalii marzynie prysło

  We cołkich Niymcach szukali zbiega
  Dyć wystraszyli jednak jak czeba
  Zaocznie wyrok śmierci mu dali
  I na szafocie gymba wiyszali

  Wielkymu uciyk Fryderyk mały
  Z miyłości nici - choć karlus cały
  Taki był koniec historii cołki
  Pszajesz - uwożej jednak na stołki.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:27
  Minerske chodniki

  Minerske chodniki atrakcjom som kłodzkom
  Światła tukej było choćby ciymnom nockom
  A przeca wojoki musieli w niych chodzić
  Jak oblegajoncym chcieli fest zaszkodzić
  Żodyn niy śmioł myśleć ło świyczce pochodni
  W luft by wylecieli pryndzyj niż ktoś łod nich

  Po prowdzie to z tego pożytku niy było
  Rzodko oblygali - czynsto sie ćwiczyło.  Hrabianka Orsini

  Hrabianka? - po prowdzie ze niyj mieszczka była
  Z goroncego pszonio na Ślonsku słynyła
  Tych liplingow swojich ponoć struła wiela
  Jak już niy wydoloł to mioł z tego tela

  Godajom tyż ło tym - co robiyła łona
  Jak armio tu prziszła łod Napoleona
  Ponoć w twierdzy kłodzki podtruła załoga
  Coby sie poddali wojskom tego "boga"

  Dyć za to co złego naprowdy zrobiyła
  W końcu do tyj twierdzy za wiyńźnia trefiyła
  Łodsiedziała tukej aż dwadziścia lotek
  Wylazła - już niy był ze niyj piykny kwiotek.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:27
  Baron Wacław Kinski

  Za tych Austryjokow Kinski w Kłodzku siedzioł
  Spiskowoł i jontrzoł - Habsburg sie dowiedzioł
  Wysłoł pod eskortom do zamku kłodzkiego
  Dyć Kinski durś myśloł jak uciyc ze niego

  No i musza pedzieć że mu sie udało
  Jak wino we gowie strażnikom szumiało
  Dziura pryndzyj wykuł zrobioł tyż drabina
  Wszyscy tukej potym mieli kwaśno mina.  Andreas Faulhaber w Kłodzku

  Ksiondz Faulhaber - twierdzy wiyńziyń richtig zocny
  Coż - kej mioł paragraf na siebie dość mocny
  Kusioł do dezercji - to mu zarzucali
  Tego w wojsku Fryca niy tolerowali

  Godali co było niywiela w tym prowdy
  Na zimne dmuchali - to robiyli zowdy
  Jego przeznaczyniym kara śmierci była
  Dyć na tym historio sie niy zakończyła

  Cuda z ciałym dugo sie tu potym działy
  Zwłoki przeca wcale sie niy rozkłodały
  W końcu pochowali je w kłodzkim kościele
  Tako ta historio ciekawie sie ściele.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:28
  Wielko i mało.

  Wielko i mało twierdza Nysa Kłodzko dzielyła
  Forteczno Gora wiynkszo - Owczo myńszo zajyła
  Z Czech do Ślonzka te twierdze droga fest zamknyły
  Łone już prusko ziymia przed Austryjom broniyły

  Bajajom ludzie - Kedyś podziymie je łonczyło
  Kto szuko - możno tam trefi - oby sie spełniyło
  Plany fortecy niypełne - jak chcesz licz na wiela
  Dyć niyjedyn durś godo - Blyśnie jeszcze ta sztela  Finowie w Kłodzku

  Przez drugo wojna wiyńziyli tukej
  Finow - dyć dzisioj prożno ich szukej
  Co do jednego wymordowali
  I niy wiadomo kaj pochowali

  Niy yno jyńcow ta śmierć spotkała
  Bo ich cywili tyż se zabrała
  Kajś ich wywiyźli w kierunku Piły
  Wele Szydłowca ślady zginyły.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.02.07, 17:16
  Ernst Gutschow

  We Dreznie mioł gyszeft co stoł na cygarach
  Dyć i cygartow wiela istny robioł
  Prziszło mu ło tytuł grofa tako starać
  Do śmietonki Niymiec ze geldym se dobioł

  Toż terozki w wiyrchu - zamku trza zocnego
  A na Ślonsku Czocha niszczoł zapuszczony
  Wkludzioł se dość drapko nasz Ernst już do niego
  Choć prawiom co remont kosztowoł miliony.
  --

  Remont zamku Czocha

  Bodo Ebchardt go prowadzioł
  Zocnie tako dyć poradzioł
  Koncept richtig mu se udo
  Tako momy dzisioj cudo.
  --

  Gotyk z renesansym

  Gotyk z renesansym kunsztym kuplowany
  Potomnym tyn zamek jako perła dany.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.02.07, 15:38
  Remont zamku Czocha

  Bodo Ebchardt go prowadzioł
  Zocnie tako dyć poradzioł
  Koncept richtig mu se udo
  Tako momy dzisioj cudo.
  --

  Gotyk z renesansym

  Gotyk z renesansym kunsztym kuplowany
  Potomnym tyn zamek jako perła dany.
  --

  Ech - se dzioło!

  Grof -nuworysz wiela bawioł
  Herb swoj tako szlachci - prawioł
  Arystokracyji tela
  Niy widziała nigdy sztela

  Kajzerowskim Niymcom przeca
  Potrza i takego neca
  Z ruskom zaś rewolucyjom
  Tu uciekiniery żyjom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.02.07, 22:27
  Kolekcjoner

  Ernst von Gutschow co kupowoł?
  Toż istny kolekcjonowoł
  Te pamiontki co po carach
  -Romanowy już na marach.
  --

  W bibliotyce

  Zamek Czocha - biliotyka
  Kto bibliofil tu chcioł rzykać.
  --

  Sala Rycersko i Marmurowo

  Sala Rycersko i Marmurowo
  Przi karnawale rajym se zdowo
  Tela grofiniow tu i princesow
  Znojdziesz kniazinie ze ruskich kresow

  Wszysko tańcuje, wszysko se bawi
  Radości wiela Ernst Gutschow sprawi
  Dyć cosik jednak w tym niy sztimuje
  Czy już se koniec epoki czuje?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.02.07, 22:30
  Sala Rycersko

  Tu se śmietonka wytańcowała
  Dyć i kapela radocha miała
  Dlo zocnych gości tako przigrywać
  A na nikerych trocha podziwać.
  --

  Sala Marmurowo

  Ech - by se chciało pobiesiadować
  Tako jak piyrwyj w ty sali przeca
  Pewno bydziecie to forsztelować
  Że do lodowki zarozki leca.
  --

  Komnata Cesarsko

  Łoze tu ponoć zapadnia miało
  Tako i "kosom" cie czynstowało
  Dzisioj nocować tam wom poradza
  Choć som se ło to ze ślubnom wadza.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.02.07, 10:50
  Na służbie

  Ano - za komuny wojokom łon służoł
  Niyjedyn generał wiela se tu użoł
  Wojsko Polske w zamku zdowało se panym
  Rano, we dnie, w nocy, no i zaś nad ranym.

  --

  Jedli, piyli

  Jedli, piyli generały
  Sztab narombol se chnet cały
  Toż wojokow w tym radocha
  Że fajrujom w zamku Czocha.
  --

  Kominek

  W Sali Marmurowy kominek ciekawy
  Przi niymu se dzioły roztomajte sprawy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.02.07, 11:25
  Z wieży zamkowy

  Z wieży se Kwisie tukej podziwosz
  Co niydaleko mo zalyw swoj
  Tako dziedzinie zocny tyż kiwosz
  Koniec tyż przeca mo urlop twoj.
  --

  "Gdzie jest generał?"

  Kaj jest generał? -Na zamku Czocha!
  Toż powspominosz tyn film se trocha.
  --

  "Wiedźmin"

  Widzioł tyn zamek dyć i "Wiedźmina"
  Dlo mie to wcale niy jest nowina.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:29
  Pałac w Kamiyńcu Zombkowickim

  Pałac we Kamiyńcu tyż Ślonska był cudym
  Schinkel go budowoł pod koniec żywota
  Siedym lot dzwigali ta budowla z trudym
  Kosztowoł łon yno ze trzi tony złota

  Marianna Orańsko to finansowała
  Za syna łod krola piyrwyj sie wydała
  A jak na pałacu postawiyli wiecha
  Cołke Prusy miały pierońsko uciecha

  Bo znojdła sie szaca w swoji stajni blisko
  Ze Hohenzollernym szajdong pryndko wziyła
  Z liplingym w pałacu łona sie zamiyszko
  Bo we jeji pszoniu była tako siyła

  Choć mury eks-chopa czynsto tyż widziały
  Dyć przeca Kamiyniec był richtig niymały
  Niy to co dzisiejsze małe nasze budy
  Jak sie niy widzieli niy było łostudy.  To ci jazda

  Marianny Orański żywot był burzliwy
  Dyć nawet po śmierci czekały jom dziwy
  Jak ruske soldaty Kamiyniec zajyli
  To i jeji zwłokom tyż niy łodpuściyli

  Wyciongli jom z truły - wietrzyli na dworze
  No i łobwoziyli nawet na motorze
  Ciekawe co potym ze niom tu sie dzioło
  Pewnie jyj z Ruskimi niy było wesoło.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:30
  Pałac Kultury i Nauki

  Uczyli mie w szkole że Pałac Kultury
  Jest darym Sowietow dlo tyj naszy dziury
  Ze Kamiyńca jednak poszły tam marmury
  Powiydz czym durś blyszczom te warszawske mury

  Bestoż tukej godom że ślonsko to sprawa
  Jako i ta cegła z keryj jest Warszawa.  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:31
  Stolecko ruina

  Wele Zombkowic we wiosce Stolec
  Pałac stoł piykny choby pachole
  Z łoziymnostego był wieku ino
  Terozki to sie nom przipomino

  Jak drugo wojna w świecie nastała
  To SA dlo sia połac zabrała
  Potym zaś Ruski wiela pokradli
  No i Cygany jeszcze tu wpadli

  Dzisioj niywiela z niego łostało
  Ło piykne mury nic sie niy dbało
  Mogby tu blyszczeć - łoczy nom cieszyć
  Dbać trzeba było - a niy durś grzeszyć.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.08.06, 18:31
  Zamek w Zombkowicach Śl.

  Dzisioj we ruinie zamek zombkowicki
  Dyć przeca niy było tak ze niym tu wdycki
  Pepikow to kedyś solidno forteca
  Potym piykny zamek z renesansu neca

  Problym we tym jednak że durś zdobywany
  W końcu przestoł lyczyć swoje wielke rany
  Łostatnio łod Szwedow uciyrpioł pieronym
  Potym jeszcze landrat trocha chodzioł po niym

  W koncu łopuszczony w łoziymnostym wieku
  We ruina pryndko miynioł sie czowieku
  Pożar strowioł dachy fosa zasypali
  No i jak niszczoł niszczy sie nom dali.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka