Dodaj do ulubionych

Organizacje pozarządowe! - powstaje dzielnicowa

IP: *.biblpubl.waw.pl 19.02.09, 19:56
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszej inicjatywy Stowarzyszenia Komuna
Otwock z siedzibą przy ul. Lubelskiej 30/32 zapraszam na spotkanie
inicjujące powstanie dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego,
której celem będzie współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi
z terenu dzielnicy a Urzędem Dzielnicy. Zebranie odbędzie się 23
lutego o godz. 18 w siedzibie Stowarzyszenia Komuna Otwock przy ul.
Lubelskiej 30/32 (wejście na duzy dziedziniec budynku).

Pod linkiem www.um.warszawa.pl/ngo/index.php?id=672W znajduje
się cały „Program współpracy m.st. Warszawy w 2009 r. z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie” przyjęty w formie uchwały Rady M. St.
Warszawy, który daje podstawy do tworzenia Komisji. Szczególnie
Rozdział IV tego Programu dotyczy zasad współpracy niefinansowej na
linii Miasto – Organizacje. Paragraf 22 (w całości poniżej) tego
programu dotyczy zasad tworzenia dzielnicowych Komisji. Zaś paragraf
26 (w całości poniżej) zasad współpracy organizacji z Urzędem
Dzielnicy.
Podczas spotkania zredagowany zostanie i podpisany list-wniosek
adresowanego do Burmistrza Dzielnicy Praga Południe w sprawie
utworzenia Komisji. List zostanie uzupełniony o nazwy organizacji i
dane oraz funkcje osób składających podpisy (ewentualnie pieczątka
imienna). Podpisy pod listem mogą złożyć osoby upoważnione do
reprezentowania danej organizacji. W przypadku stowarzyszeń zwykłych
powinien to być przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie, który
został wskazany w regulaminie danego stowarzyszenia. Do listu
załączona też zostanie lista kontaktowa umożliwiająca sprawne
komunikowanie się Urzędu Dzielnicy z przedstawicielami Komisji.
Wspomniana lista zestawiona zostanie podczas spotkania inicjującego.
Bardzo prosimy o przybycie, a także powiadomienie innych
organizacji, które nie zostały uwzględnione ww wcześniej rozsyłanych
zawiadomieniach. Koledzy z organizacji działających na terenie Pragi
Północ już złożyli wniosek do burmistrza tej dzielnicy w sprawie
powołania Komisji. Będą zatem pierwszą tego typu formacją na terenie
Warszawy.
Działanie Komisji może w sposób zdecydowany zrewolucjonizować
funkcjonowanie wielu sektorów na terenie Pragi Południe dlatego
prosimy o przyłączenie się do tej inicjatywy. Część zebrania
inicjującego będzie przeznaczona na zestawienie problemów i
zagadnień, którymi Komisja (czy też jej sekcje) mogłaby się zajmować.
Prosimy o punktualne przybycie. Spotkanie potrwa zapewne około 1,5
do 2 godz. W załączniku znajduje się mapka ułatwiająca dotarcie do
siedziby Stowarzyszenia Komuna Otwock, ul. Lubelska 30/32.

Pozdrawiam Ewa Komendowska
Stowarzyszenie Creo
ul. Dobrowoja 8 lok. 2
04-003 Warszawa
tel./fax (22) 810 06 47, 0-502 318 301
e-mail: creo_stowarzyszenie@op.pl
www.creo.org.pl

§ 22. 1. Zainteresowane organizacje oraz Miasto mogą tworzyć
dzielnicowe komisje, działające w poszczególnych dzielnicach.
2. Stworzenie dzielnicowej komisji może zainicjować minimum 5
organizacji, które wyrażą chęć współpracy na terenie danej
dzielnicy. Zainteresowane organizacje zgłaszają wolę powołania
dzielnicowej komisji do Burmistrza lub Pełnomocnika.
3. Pierwsze posiedzenie nowo tworzonej dzielnicowej komisji
zwołuje Burmistrz lub Pełnomocnik.
4. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej dzielnicowej komisji
odbywa się przy udziale przedstawicieli minimum 5 organizacji.
5. W skład dzielnicowej komisji wchodzi po jednym
przedstawicielu zainteresowanych organizacji, działających w
poszczególnych dzielnicach, oraz przynajmniej jeden przedstawiciel
Miasta, delegowany przez Burmistrza dzielnicy.
6. Dzielnicowe Komisje mają charakter inicjatywno-doradczy. Do
ich zadań w szczególności należy:
1) opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów
prawnych wydawanych przez organy dzielnicy;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami
określonymi w § 28;
3) delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach
rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji;
4) współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i
podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta;
5) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
6) występowanie do władz Miasta z odpowiednimi wnioskami w
zakresie swojej działalności;
7) aktywna współpraca z Forum i komisjami.
7. Dzielnicowe komisje ustalają regulamin pracy, który określa
tryb i organizację pracy, w tym sposób zwoływania posiedzeń
dzielnicowej komisji oraz sposób wyboru przewodniczącego.
8. Pracami dzielnicowej komisji kieruje Przewodniczący.
Dzielnicowa komisja może powołać Prezydium. Kadencja władz
dzielnicowej komisji trwa jeden rok.
9. Na pierwszym posiedzeniu w roku dzielnicowa komisja wybiera
na roczną kadencję przewodniczącego. Jeżeli w okresie trwania
kadencji nastąpi vacat na funkcji przewodniczącego dzielnicowej
komisji, członkowie dzielnicowej komisji wybierają nowego
przewodniczącego, którego kadencja wygasa w dniu wyboru
przewodniczącego na rok następny.
10. Posiedzenia dzielnicowej komisji są jawne i otwarte. Na
stronie internetowej Miasta dzielnicowa komisja zamieszcza
sprawozdania ze swoich posiedzeń, zawierające główne ustalenia i
wyniki głosowań, oraz, na co najmniej pięć dni przed spotkaniem,
ogłoszenie o posiedzeniu dzielnicowej komisji.
11. Spotkania dzielnicowej komisji odbywają się w miejscach
prowadzenia działalności przez poszczególne organizacje lub w
siedzibie Urzędu Dzielnicy.
12. Obsługę techniczną dzielnicowej komisji zapewnia Urząd
Dzielnicy.
13. Dzielnicowa komisja, która nie spotka się w ciągu kwartału,
ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie dzielnicowej komisji stwierdza Forum
i przekazuje niezwłocznie oficjalną informacje do dzielnicy, przy
której działała dana dzielnicowa komisja oraz do Pełnomocnika.

§ 23. Praca w Forum i komisjach w tym w dzielnicowych komisjach ma
charakter społeczny, bez prawa do wynagrodzenia, także w postaci
ryczałtowej (diety).

§ 24. Forum oraz komisje utworzone na podstawie wcześniejszych
uchwał Rady m.st. Warszawy kontynuują swoją działalność w 2009 r. na
zasadach określonych niniejszym programem.

§ 25. Za kontakty Miasta z organizacjami odpowiada Pełnomocnik w
zakresie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta.

§ 26. 1. Komórki organizacyjne oraz wydziały dla dzielnic Urzędów
Dzielnic prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami.
2. Współpraca w szczególności polega na:
1) prowadzeniu konsultacji z organizacjami, w szczególności z
właściwymi komisjami lub odpowiednio z dzielnicowymi komisjami w
sprawach ważnych dla mieszkańców Miasta oraz w sprawach projektów
aktów prawnych będących w zakresie działalności danej Komisji lub
organizacji, przy czym konsultacje te nie mogą być zastąpione
konsultacjami z innymi np. ustawowymi organami;
2) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z
organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji
na realizację zadań finansowanych ze środków Miasta;
4) sporządzaniu sprawozdań z prowadzonej finansowej i
pozafinansowej współpracy z organizacjami;
5) delegowaniu swoich przedstawicieli do udziału w Komisjach, w
Dzielnicowych Komisjach oraz zapewnianiu Komisjom, Dzielnicowym
Komisjom i Forum obsługi organizacyjnej w zakresie prowadzonych
przez nie prac.
3. Kierujący komórkami organizacyjnymi informują Pełnomocnika o
prowadzonej współpracy, z własnej inicjatywy lub na jego prośbę.


Edytor zaawansowany

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka