Dodaj do ulubionych

Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem?

19.09.09, 20:44
"W świetle jakiej zasady moralnej wojna jest przestępstwem albo grzechem? Oto
pytanie" (OLIVER O'DONOVAN, PROFESOR ETYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ)

Edytor zaawansowany
 • marca_1 20.09.09, 14:06
  wg chrześcijaństwa w szczególnych przypadkach można pogodzić

  wg ewangelii wojna nie ma uzasadnienia

  co cesarskie , cesarzowi, naród żydowski był pod okupacją rzymską,
  chrystus nie tylko,ze nie namawiał do powstania, do walczenia o
  wolność, to nawet nakazyał płacenie podatków okupantowi, i uważał to
  za obowiązek swych uczniów

  chrystus nauczał o miłosci nieprzyjaciół swych, więcej, stawiał ją
  wyżej niż miłość przyjaciół,
  nakazywał nastawianie drugiego policzka, a nie atakowanie, czy
  choćby nawet bronienie się

  oczywiście jeszcze przykazanie, nie zabijaj, krótko zwięźle, nie
  wymieniono żadnych wyjątków
 • latiu 20.09.09, 16:06
  Przywódcy religijni od stuleci popierają działania zbrojne. W roku 417n.e. jeden z Ojców Kościoła, Augustyn, napisał:"Nie myśl, że Bogu nie może się podobać człowiek, który pełni służbę wojskową. Jedni więc modlą się za was, walcząc przeciwko niewidzialnym nieprzyjaciołom; wy, walcząc za nich, ponosicie trudy odpierając widzialnych wrogów" (List do Bronifacego, tłum. J. Krzemiński). w XII wieku Tomasz z Akwinu utrzymywał, że "wojna jest dozwolona i sprawiedliwa jeśli jest prowadzona dla obrony biednych przed nieprzyjaciółmi i całego państwa" (Suma teologiczna, tłum. A. Gładżewski).

  A co Wy o tym sądzicie? Czy działania zbroje podejmowane w szlachetnej sprawie, za jaką uważa się obronę lub wyzwolenie własnego narodu, cieszy się błogosławieństwem Bożym? W świetle jakiej zasady moralnej, chrześcijanie mogą rozeznać, co jest Jego wolą w tym względzie?
 • pele999 20.09.09, 18:19
  Św. Augustyn wyrazal sie na ten temat w ten sposob :

  “gdyby moralność chrześcijańska całkowicie potępiała wojnę jako
  grzech, znalazłaby się w Ewangelii chociażby rada, by żołnierze
  porzucili broń i wycofali się całkowicie ze służby wojskowej.
  Natomiast znajdujemy tam słowa: nikogo nie bijcie, poprzestawajcie
  na żołdzie waszym (Łk 3,14). Nakazał im poprzestawanie na swoim
  żołdzie, ale nie zakazał im walczyć".
 • pele999 20.09.09, 18:27

  Kilka fragmentow z Katechizmu Kosciola Katolickiego :

  2268 Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa
  bezpośredniego i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie
  współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę
  do nieba 39

  2263 Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od
  zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego
  zabójstwa. "Z samoobrony... może wyniknąć dwojaki skutek: zachowanie
  własnego życia oraz zabójstwo napastnika... Pierwszy zamierzony, a
  drugi nie zamierzony 36 .  2264 Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności.
  Jest zatem uprawnione domaganie się przestrzegania własnego prawa do
  życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet
  jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios:

  2265 Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym
  obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby.
  Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został
  pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita
  władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć
  napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności.

  2266
  Wysiłek państwa, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się
  zachowań, które łamią prawa człowieka i podstawowe zasady
  obywatelskiego życia wspólnego, odpowiada wymaganiu ochrony dobra
  wspólnego. Prawowita władza publiczna ma prawo i obowiązek
  wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa...

  2306 Ci, którzy wyrzekają się przemocy oraz krwawych działań i w
  celu ochrony praw człowieka odwołują się do środków obronnych, jakie
  dostępne są najsłabszym, dają świadectwo miłości ewangelicznej, pod
  warunkiem że nie przynosi to szkody prawom ani obowiązkom innych
  ludzi i społeczeństw. Świadczą oni w sposób uprawniony o powadze
  ryzyka fizycznego i moralnego uciekania się do przemocy, która
  powoduje zniszczenia i ofiary 66

  Unikanie wojny

  2307 Piąte przykazanie zakazuje dobrowolnego niszczenia życia
  ludzkiego. Z powodu zła i niesprawiedliwości, jakie pociąga za sobą
  wszelka wojna, Kościół usilnie wzywa wszystkich do modlitwy i
  działania, by dobroć Boża uwolniła nas od odwiecznego zniewolenia
  przez wojnę 67 .

  2308 Każdy obywatel i wszyscy rządzący są zobowiązani do działania
  na rzecz unikania wojen. Tak długo jednak jak "będzie istniało
  niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie
  międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i
  wyposażonej w odpowiednią siłę... rządom nie można odmawiać prawa do
  koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki
  pokojowych rokowań" 68 .

  2309 Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki
  usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej.
  Powaga takiej decyzji jest podporządkowana ścisłym warunkom
  uprawnienia moralnego. Potrzeba jednocześnie w tym przypadku:
  - aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie
  narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;
  - aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu
  okazały się nierealne lub nieskuteczne;
  - aby były uzasadnione warunki powodzenia;
  - aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła
  i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy
  uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia.


  2310 Władze publiczne mają w tym przypadku prawo i obowiązek nałożyć
  na obywateli zobowiązania konieczne dla obrony narodowej.
  Ci, którzy poświęcają się sprawie ojczyzny, służąc w wojsku, są
  sługami bezpieczeństwa i wolności narodów. Jeżeli wywiązują się
  należycie ze swojego zadania, prawdziwie przyczyniają się do dobra
  wspólnego narodu i utrwalenia pokoju 69

  2312 Kościół i rozum ludzki stwierdzają trwałą ważność prawa
  moralnego podczas konfliktów zbrojnych. "Gdyby na nieszczęście już
  do wojny doszło, nie wszystko tym samym staje się między walczącymi
  stronami dopuszczalne" 71 .

  2313 Należy szanować i traktować humanitarnie ludność cywilną,
  rannych żołnierzy i jeńców.
  Działania w sposób zamierzony sprzeczne z prawem narodów i jego
  powszechnymi zasadami, podobnie jak nakazujące je zarządzenia, są
  zbrodniami. Nie wystarczy ślepe posłuszeństwo, by usprawiedliwić
  tych, którzy się im podporządkowują. Zagłada ludu, narodu czy
  mniejszości etnicznej powinna być potępiona jako grzech śmiertelny.
  Istnieje moralny obowiązek stawiania oporu rozkazom, które nakazują
  ludobójstwo.

  2314 "Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do
  zniszczenia całych miast lub też większych połaci kraju z ich
  mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi,
  zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie" 72 . Ryzykiem
  nowoczesnej wojny jest stwarzanie okazji posiadaczom broni masowej
  zagłady, zwłaszcza atomowej, biologicznej lub chemicznej, do
  popełniania takich zbrodni.

 • pele999 20.09.09, 18:33
  Czy kiedy przypuszczalni napastnicy podejmuja sie wtargnac do
  czyjegos domu , z zamiarem gwaltu i morderstwa najblizszych ,
  przykladowy maz ma na to bezczynnie patrzec ? Czy bedzie to jego
  wyraz milosci dla zony i dzieci ?
 • pele999 20.09.09, 18:44
  Św. Tomasz z Akwinu

  Suma teologiczna - traktat pt. Miłość Zagadnienie 40


  ...

  Aby jakaś wojna była sprawiedliwa, musi odpowiadać trzem warunkom.  1. Władza książęca (auctoritas principis), z której polecenia wojna
  ma być prowadzona. Osoba bowiem prywatna nie jest władna wypowiadać
  wojny, bo swych praw może dochodzić przed trybunałem władzy. Nie
  należy też do osoby prywatnej zwoływanie wojska dla celów wojennych.
  A ponieważ dbanie o państwo zostało powierzone książętom, oni też są
  władni bronić podległych sobie miast, królestwa i prowincji. I jak
  wolno im bronić państwa siłą miecza przeciw burzycielom wewnętrznym
  karaniem złoczyńców, zgodnie ze słowami listu do Rzymian
  (13,4): “nie 'bez powodu miecz nosi: wszak jest sługą Bożym i
  mścicielem zagniewanym na tego, który źle czyni", tak też jest ich
  obowiązkiem bronić zbrojnie państwa przed wrogiem zewnętrznym.
  Dlatego nakazano książętom w Psalmie (81,4): “wyrwijcie ubogiego, i
  nędznego z ręki niezbożnego wyzwólcie". Stąd Augustyn
  mówi: “przyrodzony porządek, potrzebny dla pokoju śmiertelników,
  domaga się, by władza i narada w sprawie wypowiedzenia wojny
  należała do książąt". (148)  2. Drugim warunkiem jest słuszność sprawy (causa iusta), by
  mianowicie strona, przeciw której wojna ma być prowadzona, zasłużyła
  na to jakąś przewiną. Wyraża to Augustyn'): “sprawiedliwą nazywa się
  wojnę dla pomszczenia krzywd: gdy mianowicie ma być ukarany naród
  albo miasto za to, że zaniedbał ukarać swych obywateli za
  popełnienie złego czynu, lub zwrócić co oni komuś zabrali z krzywdą
  dla niego". (149).  3. Ze strony walczących ma być uczciwy zamiar (intentio recta): a
  więc dla poparcia dobra lub uniknięcia zła. O tym mówi Augustyn: “u
  prawdziwych czcicieli Boga nawet wojny są pokojowe, bo prowadzą je
  nie pod wpływem chciwości lub okrucieństwa, lecz dla pokoju: by
  powściągnąć złych i pomóc dobrym". Może się bowiem zdarzyć, że
  wojna, nawet wypowiedziana przez prawowitą władzę, dla słusznej
  przyczyny, staje się niesprawiedliwą z powodu złego zamiaru.
  Augustyn wyraża to w zdaniu: “żądza szkodzenia, okrucieństwo w
  zemście, twarde i nieubłagalne usposobienie, dzikość w walce, żądza
  władzy i tym podobne, oto co słusznie czyni wojnę grzeszną". (150).  Ad 1. Jak pisze Augustyn6): “do miecza porywa się ten, kto zbroi się
  ku wylewowi czyjejś krwi bez rozkazu lub pozwolenia prawowitej
  władzy nadrzędnej",. Kto jednak sięga po miecz mocą posiadanej
  władzy, lub, jeśli jest osobą prywatną, z upoważnienia sędziego, już
  to w imię sprawiedliwości, a więc jakby z upoważnienia Bożego jeśli
  sprawuje urząd publiczny, — ten używa miecza nie we własnym imieniu,
  lecz w imieniu tego, kto mu to powierzył. Taki nie zasługuje na karę-
  A nawet ci, którzy posługują się mieczem grzesznie, nie zawsze giną
  od miecza. Natomiast giną od miecza, którym są oni sami, ponieważ za
  grzech miecza otrzymują karę wieczną, jeśli nie czynią pokuty.  Ad 2. Według Augustyna, tego rodzaju przykazania należy zawsze
  zachowywać w znaczeniu gotowości ducha, mianowicie człowiek powinien
  być zawsze gotów nie stawiać oporu lub bronić się w razie gdy
  zajdzie potrzeba. W pewnych jednak wypadkach należy postąpić
  inaczej, mianowicie gdy tego wymaga dobro społeczności, a nawet dla
  dobra tych, z którymi prowadzi się wojnę. Pisze o tym Augustyn w
  liście do Marcelina: “nawet wobec tych, którzy stawiają opór, wiele
  należy czynić z pewną dobrotliwą surowością, by ich ugiąć. Bo komu
  odejmie się możność złego postępowania, zadaje mu się pożyteczną dla
  niego klęskę. Nic bowiem bardziej nieszczęśliwego nad szczęście
  właściwe grzeszącym, bo ono karmi ich karygodną bezkarność i niby
  wewnętrzny wróg wzmacnia ich złą wolę". (151)  Ad 3. Prowadzący wojnę sprawiedliwą zamierzają pokój, a więc nie
  sprzeciwiają się pokojowi, chyba złemu, którego, według Mateusza
  (10,34), Pan “nie przyszedł przynieść na świat",. Dlatego Augustyn
  pisze do Bonifacego9): “osiąga się pokój nie dla wojny, lecz wojnę
  się prowadzi dla osiągnięcia pokoju. Miej w wojnie nastawienie
  pokojowe, byś tego, z kim walczysz, zwyciężając doprowadził do
  pożytecznego pokoju".  Ad 4. Nie wszystkie ćwiczenia przygotowawcze do wojny są z reguły
  zakazane, lecz tylko ćwiczenia sprzeczne z porządkiem i
  niebezpieczne, z których wynika zabójstwo i grabież. Starożytni
  odbywali takie ćwiczenia z wykluczeniem takich niebezpieczeństw;
  dlatego nazywali je “zapoznawaniem się z bronią", lub “wojnami bez
  rozlewu krwi", jak o tym pisze Hieronim w jednym ze swych listów.

 • pele999 20.09.09, 19:00
  „Są sytuacje, w których walka zbrojna jest złem nieuniknionym, od
  którego, w tragicznych okolicznościach, nie mogą się uchylić
  chrześcijanie – mówił w Wiedniu z okazji 300. rocznicy odsieczy
  wiedeńskiej Jan Paweł II - Nade wszystko jesteśmy jednak Świadomi,
  że mowa oręża nie jest mową Jezusa Chrystusa, ani też mową jego
  Matki, którą wówczas, podobnie jak dziś, wzywano jako Wspomożenie
  wiernych [28].
 • latiu 20.09.09, 19:04
  Biblia wypowiada się w tej sprawie niedwuznacznie: Prawdziwym sługom Bożym
  nakazano, żeby ‛szukali pokoju’ i ‛zabiegali o niego’, żeby ‛przekuli miecze na
  lemiesze’ i nie ‛uczyli się już wojowania’ (1 Piotra 3:11; Izajasza 2:2-4).
  „Powinniśmy wzajemnie się miłować; nie jak Kain, który pochodził od złego
  [Szatana Diabła], i zabił swego brata” (1 Jana 3:10-12). Tymczasem wyznawcy
  religii tego świata z poparciem swego duchowieństwa w dalszym ciągu zabijają
  swoich braci, naśladując w tym Kaina. Jeżeli więc należysz do jakiegoś wyznania,
  zadaj sobie pytanie: „Czy ustałyby wojny i czy na ziemi zapanowałby prawdziwy
  pokój, gdyby wszyscy byli wyznawcami mojej religii?”
 • latiu 20.09.09, 19:09


  Krwawe konflikty zbrojne popierane przez czynniki religijne są zakałą dziejów ludzkości. Już choćby tylko w naszym stuleciu podczas obu wojen światowych, jak też wojen stoczonych w okresie późniejszym, byliśmy świadkami haniebnego postępowania wyznawców tej samej religii, którzy się nawzajem mordowali — katolik zabijał katolika, protestant — protestanta, mahometanin — mahometanina itd. Duchowni zaś po obu stronach, chociaż też byli tego samego wyznania, udzielali błogosławieństwa żołnierzom, którzy potem zabijali swych współwyznawców.
  Na największą naganę zasługują pod tym względem kościoły chrześcijaństwa. Dlaczego? Ponieważ głoszą, że reprezentują biblijnego Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie między wami miłość” (Jana 13:35). Do najstraszniejszych rzezi doszło przecież w samym sercu chrześcijaństwa. Poza tym chrześcijanie nigdy nie mieli skrupułów co do toczenia wojny z innymi chrześcijanami. Gdyby je mieli, nie doszłoby do większości najkrwawszych wojen w Europie. Nigdy by nie wybuchła pierwsza ani druga wojna światowa, w których chrześcijanie pobili wszelkie rekordy w zabijaniu chrześcijan.
  Skłócenie i wzajemna wrogość religii świata dowodzi, że one nie cieszą się poparciem Boga. Może to wywołać zdziwienie u ludzi, których zdaniem każda religia musi być dobra, skoro ma reprezentować Boga. Biblia jednak mówi wyraźnie, że „Bóg nie jest Bogiem nieporządku, lecz pokoju” (1 Koryntian 14:33). Ponadto uczy, że oprócz religii prawdziwej są też religie fałszywe, i oświadcza, że poparciem Boga cieszy się tylko wielbienie oparte na prawdzie, wolne od obłudy (Mateusza 15:7-9; Jana 4:23, 24; Tytusa 1:16).
 • pele999 20.09.09, 19:25
  Z czym sie nie zgadzasz z tego co tu przytoczam ? :

  2314 "Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do
  zniszczenia całych miast lub też większych połaci kraju z ich
  mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi,
  zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie"

  2265 Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym
  obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby.
  Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został
  pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita
  władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć
  napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności.


  2307 Piąte przykazanie zakazuje dobrowolnego niszczenia życia
  ludzkiego. Z powodu zła i niesprawiedliwości, jakie pociąga za sobą
  wszelka wojna, Kościół usilnie wzywa wszystkich do modlitwy i
  działania, by dobroć Boża uwolniła nas od odwiecznego zniewolenia
  przez wojnę 67 .


  2308 Każdy obywatel i wszyscy rządzący są zobowiązani do działania
  na rzecz unikania wojen. Tak długo jednak jak "będzie istniało
  niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie
  międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i
  wyposażonej w odpowiednią siłę... rządom nie można odmawiać prawa do
  koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki
  pokojowych rokowań"

  2309 Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki
  usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej.
  Powaga takiej decyzji jest podporządkowana ścisłym warunkom
  uprawnienia moralnego. Potrzeba jednocześnie w tym przypadku:
  - aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie
  narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;
  - aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu
  okazały się nierealne lub nieskuteczne;
  - aby były uzasadnione warunki powodzenia;
  - aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła
  i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy
  uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia.


 • pele999 20.09.09, 19:26
  Przytaczam , nie przytoczam smile
 • pele999 20.09.09, 19:29
  I ponownie zapytam :
  Czy kiedy przypuszczalni napastnicy podejmuja sie wtargnac do
  czyjegos domu , z zamiarem gwaltu i morderstwa najblizszych ,
  przykladowy maz ma na to bezczynnie patrzec ? Czy bedzie to jego
  wyraz milosci dla zony i dzieci ?
 • marca_1 20.09.09, 20:46
  przykazanie jest nie zabijaj, nie ma wyjątku

  lepiej ponieś szkodę na ciele niż na duszy

  lepiej umrzeć niż duszy zaszkodzić

  swoją drogą,gdyby chrześcijananie bardziej ufali bogu, wiedzieli
  by,że bóg, o ile faktycznie zajdzie tego potrzeba (czyli zagraża
  komuś śmierć, a ten ktoś ma nadal żyć na ziemi) jest wstanie
  sprawić,że do zbrodni nie dojdzie

 • pele999 20.09.09, 21:20
  www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm
  "2261 Pismo święte określa szczegółowo zakaz zawarty w piątym
  przykazaniu: "Nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i
  sprawiedliwego" (Wj 23, 7). Zamierzone zabójstwo niewinnego
  człowieka pozostaje w poważnej sprzeczności z godnością osoby
  ludzkiej, ze "złotą zasadą" i ze świętością Stwórcy. Prawo, które
  tego zakazuje, jest prawem powszechnie obowiązującym: obowiązuje
  wszystkich i każdego, zawsze i wszędzie.

  Uprawniona obrona

  2263 Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od
  zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego
  zabójstwa. "Z samoobrony... może wyniknąć dwojaki skutek: zachowanie
  własnego życia oraz zabójstwo napastnika... Pierwszy zamierzony, a
  drugi nie zamierzony 36 .

  2264 Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności.
  Jest zatem uprawnione domaganie się przestrzegania własnego prawa do
  życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet
  jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios:

  "Jeśli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły, niż
  potrzeba, będzie to niegodziwe. Dozwolona jest natomiast samoobrona,
  w której ktoś w sposób umiarkowany odpiera przemoc... Nie jest
  natomiast konieczne do zbawienia, by ktoś celem uniknięcia śmierci
  napastnika zaniechał czynności potrzebnej do należnej samoobrony,
  gdyż człowiek powinien bardziej troszczyć się o własne życie niż o
  życie cudze - Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 64, 7."

 • latiu 20.09.09, 21:57
  Dlaczego nie powołujesz się na Biblię, dlaczego bardziej wierzysz w nauki
  ludzkie, a nie w niezafałszowane ludzkimi dogmatami nauki Jezusa- katechizm ma
  tyle wspólnego ze Słowem Bożym co laryngolog z logopedą, zakładając jednak na
  chwilę, że opiera się na Biblii- to powiedz ilu katolików go zna? a ilu stosuję
  się do zawartych w nim nauk? Właśnie przez takie nauki usprawiedliwiające akty
  przemocy tylu ludzi straciło życie i to w imię jakich wartości? pychy
  ,chciwości, zemsty itd/itp. Co niby Papież miał powiedzieć, skoro potępiłby
  wojny tak jak nauczał Jezus, to straciłby autorytet, bo kościół wiódł prym w
  czasie większości wojen na świecie, dlatego przez całe wieki głowy kościoła
  wymyślały jakieś usprawiedliwienia dla swoich poczynań - to jest tak logiczne
  -że dziwię się wszystkim szczerym osobom, że choćby to jawne odstępstwo od
  prawdziwych nauk i nakazów Jezusa, nie stało się dla was powodem do przejrzenia
  na oczy.

  (2 Tymoteusza 3:16-17) "Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do
  nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, 17 aby
  człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego
  dzieła".
 • pele999 20.09.09, 23:47
  Nie powoluje sie na Biblie ?
  A co uczynilem juz w swoim pierwszym poscie w tym temacie ?
  Czym jest zalecenie , by żołnierze byli wierni swej profesji i
  jedynie – wbrew ówczesnym obyczajom – nie dopuszczali się rozbojów,
  lecz poprzestawali na swoim żołdzie , czym jest jesli nie powolaniem
  sie na Biblie ?
  Co prawda w cytacie ze Sw. Augustyna , ale nie zmienia to faktu , ze
  mowa o cytacie biblijnym .

  Co do Katechizmu , mam pytanie : przeczytales go kiedys ?
 • pele999 21.09.09, 00:06
  Bo widzisz , tak sie sklada ,ze w Katechizmie znajdziesz mase
  odniesien do Biblii , a interesujacy nas temat jest opisany pod tym
  linkiem w artykule piatym :
  www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm
  Jesli chcesz napisz z czym sie nie zgadzasz ?
 • pele999 20.09.09, 21:48
  www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm
  "2268 Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa
  bezpośredniego i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie
  współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę
  do nieba "


  Dla przykladu : Odroznia sie zabojstwo od np. nieumyslnego
  spowodowania smierci.Kara za te dwa czyny nie jest i nie moze byc
  przeciez taka sama , to oczywiste.

 • latiu 20.09.09, 21:18
  pele999 napisał:

  > „Są sytuacje, w których walka zbrojna jest złem nieuniknionym, od
  > którego, w tragicznych okolicznościach, nie mogą się uchylić
  > chrześcijanie – mówił w Wiedniu z okazji 300. rocznicy odsieczy
  > wiedeńskiej Jan Paweł II - Nade wszystko jesteśmy jednak Świadomi,
  > że mowa oręża nie jest mową Jezusa Chrystusa, ani też mową jego
  > Matki, którą wówczas, podobnie jak dziś, wzywano jako Wspomożenie
  > wiernych [28].


  Chyba nie istniałby bardziej szczytny cel walki niż obrona życia i
  bezpieczeństwa Jezusa Chrystusa. Kiedy pewnej nocy Jezus został zdradzony, a
  następnie pojmany przez wrogi tłum, jego przyjaciel Piotr "wyciągnął rękę i
  dobył swego miecza, i uderzy niewolnika arcykapłana, odciął mu ucho". Czy
  słusznie użył broni? Jezus napomniał Piotra:"Włóż swój miecz z powrotem na jego
  miejsce, bo wszyscy, którzy chwytają za miecz, od miecza zginą" (Mateusza 26:47-52).
  Reakcja Jezusa raczej nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Dwa lata
  wcześniej oświadczył:"Słyszeliście, że powiedziano: ‚Masz miłować swego
  bliźniego i nienawidzić swego nieprzyjaciela’. Ja jednak wam mówię: Miłujcie
  swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, żebyście się
  okazali synami waszego Ojca, który jest w niebiosach, ponieważ on sprawia, że
  jego słońce wschodzi nad niegodziwymi i dobrymi, on też sprawia, że deszcz pada
  na prawych i nieprawych" (Mateusza 5:43-45). Czy naśladowca Chrystusa mógłby
  kochać swoich wrogów i się za nich modlić, gdyby jednocześnie toczył przeciw nim
  wojnę?

  Historia pokazuje, że chrześcijanie mieli licznych wrogów. Na przykład Rzymianie
  skazali i zabili Jezusa Chrystusa. Wkrótce potem już samo przyznanie się do
  wyznawania chrystianizmu groziło śmiercią. Jezus zdawał sobie sprawę, że jego
  uczniowie wzorem innych Żydów mogli ulec pokusie chwycenia za broń, by uwolnić
  się spod jarzma Rzymu. Powiedział jednak o swoich naśladowcach: "Nie są częścią
  świata, jak i ja nie jestem częścią świata" (Jana 17:16). Chrześcijanie byli
  zdecydowani zachowywać neutralność w kwestiach politycznych. Żadna
  niesprawiedliwość ani żadne niebezpieczeństwo zagrażające im samym albo ich
  krajowi nie uzasadnia angażowania się w działania wojenne. Jezus opowiadał się
  za Królestwem Bożym i to samo czynili jego naśladowcy. Nigdy nie posługiwał się
  ziemską armią, by bronić tego rządu. Powiedział: "Moje królestwo nie jest
  częścią tego świata. Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, moi słudzy
  walczyliby, żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest
  stąd".(Jana 18:36)


  Zachowywanie neutralności podczas konfliktów zbrojnych jest cechą
  charakterystyczną religii prawdziwej. Jezus oświadczył:"Po tym wszyscy poznają,
  że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość" (Jana 13:35).
  Zamiast brać sprawy w swoje ręce, prawdziwi chrześcijanie z ufnością zdają się
  na Boga. Jego Słowo, Biblia, mówi: "Nie mścijcie się sami, umiłowani, lecz
  pozostawcie miejsce srogiemu gniewowi; napisano przecież: "Pomsta jest moja; ja
  odpłacę, mówi Jehowa" (Rzymian 13:35).


 • pele999 20.09.09, 21:35
  Zolnierze przyszli aresztowac Jezusa w zwiazku z zarzutami jakimi
  Go obciazano .Nie przyszli go zamordowac , a jedynie doprowadzic
  przed sad .
  Podobnie jak dzis , gdy policja aresztuje nawet czlowieka
  niewinnego , zrozumiale jest , nie stawianie oporu i pozwolenie
  doprowadzenia sie przed wymiar sprawiedliwosci , zamiast rzucania
  sie na nich z pistoletem czy nozem .
  Takze w zaden sposob nie jest to sytuacja analogiczna chocby do
  tej ,ktora ponizej przedstawiam .
  I tak po raz trzeci pytam :
  Czy kiedy przypuszczalni napastnicy podejmuja sie wtargnac do
  czyjegos domu , z zamiarem gwaltu i morderstwa najblizszych ,
  przykladowy maz ma na to bezczynnie patrzec ? Czy bedzie to jego
  wyraz milosci dla zony i dzieci ?

 • latiu 20.09.09, 22:38
  Po pierwsze: Jezus był aresztowany w uknutym spisku na jego życie - proces był farsą - głównym powodem zatrzymania było z góry zaplanowane morderstwo.

  Co do Twojego pytania:


  Biblia potępia przemoc i ludzi, którzy się do niej uciekają. Psalmista Dawid napisał o Jehowie Bogu: „Miłującego przemoc dusza jego nienawidzi” (Psalm 11:5). Za przemoc i rozlew krwi Bóg wydał wyrok na różne starożytne narody, w tym na swój naród wybrany (Joela 3:19; Micheasza 6:12; Nahuma 3:1). W Prawie nadanym Izraelowi poważnym przestępstwem było nawet nieumyślne zabójstwo lub spowodowanie śmierci wskutek zaniedbania (Powtórzonego Prawa 22:8).
  Pismo Święte nawołuje, by unikać konfliktów i każdego dnia zabiegać o pokój z drugimi. Rękoczyny często są następstwem gwałtownej kłótni. Biblia słusznie zauważa: „Gdzie nie ma drewna, ogień gaśnie, a gdzie nie ma oszczercy, ustaje zwada” (Przysłów 26:20). Spokojna reakcja nierzadko łagodzi gniew i zapobiega gwałtownej konfrontacji. Apostoł Paweł napisał: „Jeśli możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi” (Rzymian 12:18).
  W obliczu zagrożenia
  Dążenie do pokoju nie gwarantuje ochrony przed napaścią. W dawnych czasach wierni czciciele Boga również padali ofiarą przemocy (Rodzaju 4:8; Hioba 1:14, 15, 17). Co może zrobić ktoś zaatakowany przez uzbrojonego przestępcę? Jezus radził: „Nie stawiajcie oporu niegodziwemu” (Mateusza 5:39). Powiedział też: „Temu, kto zabiera twoją szatę wierzchnią, nie odmawiaj nawet szaty spodniej” (Łukasza 6:29). Jezus nie pochwalał użycia broni w celu ochrony swojej własności. Mądry człowiek, zaatakowany przez uzbrojonego złodzieja, nie będzie odmawiał oddania mu wartościowych rzeczy. Z całą pewnością życie jest cenniejsze!
  Co jednak zrobić, gdy bezpośrednio zagrożone jest nasze życie? Nieco światła na tę sprawę rzuca pewne prawo nadane przez Boga starożytnemu Izraelowi. Stanowiło ono, że gdyby złodziej został za dnia przyłapany na gorącym uczynku i uśmiercony, zabójca byłby oskarżony o morderstwo. Złodziej mógł przecież zostać rozpoznany i sprawiedliwie ukarany, a za kradzież nie była przewidziana kara śmierci. Gdyby jednak włamywacz został zabity w nocy, gospodarz mógł zostać oczyszczony z zarzutów, ponieważ w ciemnościach trudno się zorientować, co robi intruz i jakie ma zamiary. Gospodarz mógł dojść do wniosku, że jego rodzina jest w niebezpieczeństwie, i podjąć określone działania w jej obronie (Wyjścia 22:2, 3).
  A zatem jak wynika z Biblii, można w razie napaści fizycznej bronić siebie lub swej rodziny. Zaatakowany ma prawo odparowywać ciosy napastnika, a nawet go uderzyć, by go ogłuszyć lub obezwładnić. Celem będzie wówczas powstrzymanie ataku. Jeśli w takiej sytuacji przestępca zostanie poważnie zraniony lub zabity, jego śmierć będzie nieumyślna, a nie zamierzona.
  Najlepsza ochrona
  Jak więc widać, niekiedy obrona własna jest uzasadniona. Ludzie mają prawo bronić siebie i swych bliskich przed napaścią i utratą życia. Gdy ucieczka jest niemożliwa, Biblia nie zabrania wystąpienia w obronie własnej. Nie zmienia to jednak faktu, że najlepiej byłoby unikać sytuacji, w których może dojść do przemocy (Przysłów 16:32).
  Biblia zachęca nas, byśmy we wszystkich sprawach i okolicznościach ‛szukali pokoju i do niego dążyli’ (1 Piotra 3:11). Ta praktyczna zasada naprawdę przyczynia się do spokojnego życia.
 • pele999 20.09.09, 23:30
  > Po pierwsze: Jezus był aresztowany w uknutym spisku na jego życie -
  proces był
  > farsą - głównym powodem zatrzymania było z góry zaplanowane
  morderstwo.
  >

  Tego nie neguje , to zrozumiale .
  Co nie zmienia faktu ,ze zostal aresztowany , a nie np. napadniety
  przez bandytow .
  Ludzie mają prawo bron
  > ić siebie i swych bliskich przed napaścią i utratą życia. Gdy
  ucieczka jest nie
  > możliwa, Biblia nie zabrania wystąpienia w obronie własnej. Nie
  zmienia to jedn
  > ak faktu, że najlepiej byłoby unikać sytuacji, w których może
  dojść do przemocy
  > (Przysłów 16:32).
  > Biblia zachęca nas, byśmy we wszystkich sprawach i
  okolicznościach ‛szuka
  > li pokoju i do niego dążyli’ (1 Piotra 3:11). Ta praktyczna zasada
  napraw
  > dę przyczynia się do spokojnego życia.

  A czy ja pisze o czyms innym ?
  Czytales w ogole fragmenty , ktore przytoczylem ?Przeciez to
  oczywiste , zebyśmy we wszystkich sprawach i okolicznościach ‛szuka
  > li pokoju i do niego dążyli’ (1 Piotra 3:11).
  Jednak sa wyjatkowe sytuacje gdzie uniknac bezposredniego konfliktu
  praktycznie nie sposob ?
  Teraz na miejsce owej hipotetycznej rodziny podstaw sobie
  spolecznosc , wspolnote , narod , napadniety przez wroga .
  Masowe morderstwa , gwalty i grabieze zdarzajace sie na porzadku
  dziennym . Powiedz ,ze w tej sytuacji nie maja prawa sie bronic
  tylko czykac na czystke narodu .Nie moga tez oczekiwac na
  jakakolwiek pomoc ze strony panstwa .
  I zapytaj siebie czy tego wlasnie moze chciec Bog ?

 • latiu 21.09.09, 10:07
  Żołnierze są szkoleni do walki i mają przyzwolenie na zabijanie, a właściwie mają taki cel, zabić jak najwięcej żołnierzy przeciwnika – biorąc do ręki broń w celu obrony –człowiek liczy się z dokonaniem zabójstwa drugiego człowieka, robi to jakoby z premedytacją –broń jest w tym celu produkowana, może odstraszać ale głównym jej celem jest najskuteczniejsze unieszkodliwienie – zabójstwo- w najlepszym wypadku zranienie – CZY NIE WIDZISZ ŻADNEJ RÓŻNICY? – my mamy polegać na Bogu, przecież jeśli zachowamy prawość nawet w wypadku utraty życia, Bóg za wierność obiecał, że przywróci życie jego wiernym sługom, skalkuluj cenę co lepiej się opłaca – bronić za wszelką cenę swojego życia na własną rękę i złamać prawo Boże, zachowując życie przez jeszcze jakiś czas, czy zdać się na Boga zachowując Jego prawo i możliwość życia za wierność w rajskiej ziemi po czas nieskończony.

  W opanowanej przez nazistów Europie władze wtrąciły do więzień około 10000 Świadków Jehowy obstających przy chrześcijańskiej neutralności. Spośród nich jakieś 3000 osadzono w obozach koncentracyjnych. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych ponad 4300 Świadków pozbawiono wolności za odmowę służby wojskowej. Ani niemieccy, ani amerykańscy Świadkowie nie chwytali za broń i nie walczyli przeciwko komukolwiek innemu. GDYBY POSTĄPILI INACZEJ JAKŻE MOGLIBY TWIERDZIĆ, ŻE PANUJE MIĘDZY NIMI MIŁOŚĆ I ŻE KOCHAJĄ BLIŹNICH? Jak myślisz, czy doszłoby np. do pierwszej wojny światowej i drugiej gdyby wszystkie religie przestrzegali neutralności. Gdyby katolik nie strzelał do katolika – protestant do protestanta itd. Itp. Jak wiemy z historii KK poparł działania wojenne –w zamian za różnego rodzaju korzyści- kto stracił? Miliony niewinnych ludzi- pomyśl zanim napiszesz coś jeszcze popierając uzasadnienie dla wojny, że gdybyś żył w tamtych czasach –może byś padł już jej ofiarą, a może będziesz w niedalekiej niepewnej przyszłości. Inna sprawa, że nawet gdyby KK, wydał oficjalny zakaz uczestniczenia w jakiejkolwiek wojnie, to odzew byłby śladowy, takich ma właśnie w większości wiernych, każdy sobie.. więc biorąc to pod uwagę, KK straciłby twarz i całkowicie posłuch gdyby dał martwe prawo, bo nie przestrzegane o całkowitej neutralności chrześcijańskiej, więc dla zatrzymania 'wiernych' musiał iść na kompromis, dając przyzwolenie i wyprzedzając tym uczestnictwo parafian w wszelkiego rodzaju konfliktach.

  Wracając do pojmania Jezusa to nie pisałem tego w kontekście twojego pytania o obronę osobistą – raczej o przyzwoleniu Papieża do użycia przemocy w wyjątkowych sytuacjach, czy to nie była najbardziej uzasadniona okoliczność? Rozwścieczony motłoch pod przywództwem kapłanów z pałkami w nocy idzie w celu pojmania, a później uśmiercenia Syna Bożego, każdy by chwycił za broń, przecież to tak uzasadniona i wyjątkowa sytuacja –ale sama ofiara – Jezus, inaczej zareagował. Dlaczego przywódcy religijni nie stosują się do tego wzoru, bo ich interesy są w sprzeczności z tym wzorem, bo nie polegają na Bogu, tylko na własnej, sile, mądrości i interesie, za dużo by stracili, a może nawet wszystko, dlatego różne uzasadnienia wyższej konieczności do podjęcia działań zbrojnych. Nawet jeśli woja byłaby uzasadniona z ludzkiego punktu widzenia, to takie postępowanie jest ingerencją w kompetencje Boga, napisano przecież: "Pomsta jest moja; ja odpłacę, mówi Jehowa" (Rzymian 13:35).

 • pele999 22.09.09, 20:18
  Jeden aspekt poruszony przez Ciebie wydaje mi sie szczegolnie wart
  odniesienia .Mianowicie : neutralnosc .Wspominasz o neutralnosci
  chrzescijanskiej , neutralnosci Świadkow Jehowy , itd.
  Pierwsze co przychodzi mi namysl w tym kontekscie jest neutralnosc
  jaka chcial zachowac Pilat probujac pozbyc sie niejako
  odpowiedzialnosci za smierc Jezusa .Mowiac : Umywam rece dal temu
  wyraz w wyrazny sposob.Czy wobec tego tego neutralnosc sama w sobie
  moze zawsze stanowic wyraz usprawiedliwienia , czy tez w pewnych
  okolicznosciach mozemy powiedziec ,ze jest wrecz nacechowana
  negatywna wartoscia , jesli chodzi o ladunek moralny ?A wiec ,ze
  nie tyle rzeczona neutralnosc nie bedzie tylko jakims brakiem
  dobra , lecz wrecz jego zaprzeczeniem .Jako ,ze poruszamy sie w
  temacie wojny , dam taki hipotetyczny przyklad .Niemcy , tak jak w
  39 napadli na Polske , dzisiaj powiedzmy ,ze zaatakowali
  Luksemburg .Malutkie panstewko bez zadnych szans w starciu z
  mocarstwem .Co robia sasiedzi , koalicja , ktora rzekomo bylaby w
  obowiazku udzielic im pomocy ? Otoz nic , czekaja ... Czekaja jak
  Francuzi przy naszej granicy , gdy Niemcy rozpoczeli atak na nasz
  kraj .Czekaja , a za chwile moze juz nie byc kogo w ogole
  ratowac .Jak twoim zdaniem wygladalaby owa neutralnosc , nie
  wtracanie sie w nieswoja przeciez wojne ? Czy bylby to czyn godny
  pochwaly czy raczej pogardy ? Czy pozostawienie na rzez bezbronnego
  narodu , nieudzielenie mu pomocy jest twoim zdaniem czynem
  zaslugujacym w oczach Boga ? Dlatego tez tak czesto przytaczam
  przyklad z napadem na rodzine przez bandytow .Sytuacja jest
  analogiczna o tyle ,ze przyjmujemy iz ow maz nie musi koniecznie sie
  przygladac jak morduja jego zone i dzieci .A jezeli moze cos
  faktycznie zrobic , ma ku temu mozliwosc , to czy ta neutralnosc na
  ktora sie powolujesz , bedzie czynem(a raczej bezczynnoscia) dobrym
  pod wzgledem moralnym ?Sam sobie odpowiedz na te pytania .Wracajac
  do sytuacji naszego kraju z czasow wojny , latwo jest rzucac slogany
  o neutralnosci , gdyz to nie na Szwajcarie napadnieto lecz na
  Polske .Sugerujesz ,ze najlepiej byloby wtedy sie polozyc ? Poczekac
  az na ziemiach polskich nie bedzie nikogo procz aryjczykow czystej
  krwi ? Taka decyzje podjalbys gdybys byl glowa panstwa ?Przyjmujemy
  rowniez ,ze absolutnie nie chcialbys jakiejkolwiek pomocy z zewnatrz
  gdyz liczy sie dla Ciebie "neutralnosc" i jedynie taka droge
  pochwalasz .Przywolujesz przyklad Swiadkow Jehowy , wtracanych do
  obozow koncentracyjnych itd. Pomijajac juz fakt ,ze w obozach , jak
  wiesz nie siedzieli jedynie Swiadkowie Jehowy , powiem tak :
  Polacy i nie tylko , oddawali zycie rowniez za nich , zeby mieli
  kiedykowiek szanse opuscic owe obozy i wiezienia .

  Wracajac do kwestii pojmania Jezusa .
  Kolejny raz powtorze ,ze Jezusa pojmala owczesna wladza .
  Tak jakby dzis do Twojego domu wtargnela policja i aresztowala kogos
  z twojej rodziny , czy wiedzac ,ze jest to pomylka i majac
  pewnosc,ze czlonek rodziny jest niewinny , rzucilbys sie z bronia na
  policjantow ? Zakladam ,ze nie i mimo wszystko nie potraktowalbys
  chyba tej sytuacji , jak np. napasc zbirow w ciemnej uliczce .
 • latiu 22.09.09, 22:20
  Po pierwsze: piszesz jaką podjąłbym decyzje i tu opisana przez Ciebie sytuacja, gdybym był głową państwa, sytuacja taka nigdy by nie miała miejsca w znaczeniu ‘ja głowa państwa’ z tego prostego powodu, że ŚJ, a ja jestem nim też, nie angażują się w sprawy polityki, nie głosują na ludzkie rządy, nie należą do żadnych partii politycznych, gdyż uważają, że żadne tego rodzaju rządy, nawet jeśli starałyby się z całych sił, nie są w stanie zaprowadzić trwałego pokoju ani bezpieczeństwa, wzorują się na Jezusie, który uciekł jak chcieli go obwołać królem, sam również wielokrotnie wspominał, że jego królestwo nie jest częścią tego świata.

  Wracając do głównego zagadnienia, masz rację, a właściwe miałbyś ją gdyby: wszystko kończyło się na tym teraźniejszym życiu, chociaż i tu można by dyskutować, wtedy broniłbym swojego życia i dobra najbliższych, niezależnie od ofiar i kosztów, no bo życie jest najważniejsze, wiedząc, że kończy się ono w wieku 70-80lat bez nadziei na coś lepszego –to i owszem prawdopodobnie w myśl zasady „jedzmy i pijmy bo jutro pomrzemy” robiłbym wszystko żeby wyciągnąć z tego krótkiego okresu jak najwięcej korzyści, włącznie z obroną mojej osoby nie przebierając w środkach. Zabiegałbym też o zaszyty i poklask. Jednak wierzę, że już w niedługim czasie Bóg przywróci na ziemi według pierwotnego zamierzenia, rajskie warunki, a wszystkich czynicieli bezprawia unicestwi raz na zawsze, włączając w to Szatana i jego demony. Bóg chce i ma potrzebną do tego moc, żeby każdego kto stracił życie za wierność, nagrodzić na powrót życiem, ale już w świecie bez przemocy. Na nowej rajskiej ziemi znajdą się ludzie, którzy będą przestrzegać wysokich norm ustanowionych dla dobra człowieka, co więcej, którzy już to robią obecnie, osoby, które nie szkolą się w celu zabijania innych, a szkolą się w celu przestrzegania wysokich mierników Bożych i je wprowadzają w życie i dzielą się tą dobrą nowiną z innymi szczerymi ludźmi. Naprawy tego niegodziwego świata są daremne, bo i tak czeka go zagłada, a my uczestnicząc w jego poczynaniach, moglibyśmy się tylko narazić na niezadowolenie i gniew Boga Jehowy, wiec jeszcze raz skaluj cenę co byłoby lepsze, broić za wszelką cenę swojego życia lub życia innych, narażając się na gniew Boga, czy obstawać przy jego prawach, nawet tracąc doczesne dobra czy życie, zyskując znacznie więcej. Początkowym zamierzeniem Boga było, żeby ludzie żyli na ziemi w rajskich warunkach po czas niezmierzony, Szatan na krótki okres przeszkodził w tym, dobiega jednak wyznaczony czas na udowodnienie ludziom, że sami nie są w stanie się rządzić, bo nie zostali do tego stworzeni, tylko potrzebują kierownictwa Bożego, przeżyją tylko osoby ściśle trzymające się mierników Bożych, Szatan wykorzystuje niedoskonałość ludzką, podsuwając im osoby w majestacie prawa, które mówią im to, co chcą usłyszeć, to co nie wymaga wysiłku, a jednocześnie jest wystarczające do zagłuszenia sumienie, że niby robią wystarczająco, to jest tak jak z pewnym królem w książce ‘Mały książę’, król ów wydawał tylko te polecenia, które wiedział, że zostaną wykonane np. kazał wschodzić i zachodzić słońcu, wtedy gdy ono to miało akurat robić. Miliony ludzi jest oszukiwanych przez religie, które realizują własne cele, a dobro wiernych o ile w ogóle jest brane pod uwagę to na końcu, nie znaczy, że nie ma tam szczerych i myślących, że robią dobrze osób, jednak i one jak nie uświadomią sobie, że są manipulowani przez zwodnicze nauki, i nie dokonają zmian, to ich sama szczerość i źle ukierunkowana gorliwość nie wystarczy. To tak w zarysie.


  Co do podanego przykładu pojmania Jezusa, to też po raz kolejny mówię, że przytoczyłem go w innym kontekście, cofnij się i zobacz co poprzedzało, jaka Twoja wypowiedź, zacytowana przeze mnie smile
 • pele999 22.09.09, 23:12
  Zeby byla jasnosc .
  Nigdzie nie twierdzilem ,ze nalezy robic takie lub inne rzeczy ,
  ktore nawet w bliskiej perspektywie , wydajace sie pozyteczne , to
  jednak skutkujace oslabianiem czy nawet zerwaniem wiezi z Bogiem
  poprzez grzech (jak postanowil Św. Dominik Savio :„Raczej umrzeć niż
  zgrzeszyć”wink Nie rozpatruje tego w kategoriach : pomoglbym
  najblizszej rodzinie w takiej sytuacji , nawet za cene grzechu .
  Nie robie tego dlatego gdyz , nie uwazam ,a to wlasnie dyktuje mi
  sumienie , wyzej opisywanego czynu za grzech .Moim zdaniem ta obrona
  nie obciazalaby moralnie w zaden sposob , nie mam co do tego cienia
  watpliwosci .Oczywiscie moralnosc obowiazuje nas w kazdym czasie ,
  czy to wojny czy pokoju ,wszelkie naduzycia w zaden sposob nie
  powinny byc akceptowane .
  Podobnie jak pomoc najslabszym , w hipotetycznej wojnie , przeciwko
  najezdzcy , uwazam za moralnie o wiele szlachetniejsze posuniecie
  niz "neutralnosc" ."Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie
  uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie
  uczynili".Neutralnosc w takim wypadku , jak dla mnie to
  najzwyklejsza zdrada i przylozenie reki do krzywd niewinnych ludzi .


  Jesli chodzi o pojmanie Jezusa , to jak rozumiem chodzi Ci glownie o
  to ,ze reakcja uczniow na to wydarzenie jest jak najbardziej
  zrozumiala , gdyz chodzilo tu o kogos kto w oczach uczniow ,zapewne
  najmniej ze wszystkich ludzi zaslugiwal na takie potraktowanie .
  Dlatego przytoczylem przyklad z wtargnieciem policji i zabraniu
  ktoregos czlonka rodziny , oskarzonego o czyn ktorego nie popelnil ,
  i o ktorym to wiedzialbys z cala pewnoscia ,ze tego nie zrobil ,
  gdyz np. siedzial w tym czasie w domu , co jest oczywistym alibi .
  Zakladam ,ze nie uwazalbys mimo to za stosowne , zaatakowania
  policjantow .
 • latiu 23.09.09, 08:27
  Niech jednak nikt z was nie cierpi jako morderca lub złodziej, lub złoczyńca, LUB JAKO WTRACAJĄCY SIĘ W CUDZE SPRAWY. 16 Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się tego nie wstydzi, lecz niech w tym imieniu wychwala Boga ( 1 Piotra 4:15,16)

  Czy angażowanie się w konflikty zbroje nie dotyczące nas osobiście, nie jest wtrącaniem się w cudze sprawy, za które później cierpimy. Jak działa propaganda wojenna? Manipuluje tak informacjami , żeby wzbudzić silne uczucie nienawiści do wroga, a nienawiść zrównana jest z morderstwem. Dlatego już każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą (1Jn 3:15).

  > Nie robie tego dlatego gdyz , nie uwazam ,a to wlasnie dyktuje mi
  > sumienie , wyzej opisywanego czynu za grzech .Moim zdaniem ta obrona
  > nie obciazalaby moralnie w zaden sposob , nie mam co do tego cienia
  > watpliwosci .
  Niegodziwi bogacze, którzy nienawidzili i prześladowali prawdziwych uczniów Syna Bożego, nierzadko posuwali się nawet do mordowania ich. Ponieważ Chrystus Jezus uznaje sposób odnoszenia się do jego braci za równoznaczny z traktowaniem jego samego, wspomniane osoby niejako zamordowały także jego (Mt 25:40, 45). Cytowany przez Ciebie werset z Mateusza, w żaden sposób nie usprawiedliwia brania udziału w konfliktach zbrojnych, Jezus wyraźnie powiedział „każdy kto mieczem wojuje, od miecza zginie” nie ma czegoś takiego jak słuszna woja w imię obrony braci naszych, prawdziwi naśladowcy Chrystusa mieli liczyć się z prześladowaniami i nawet byli mordowani ze względu na prawość, to jednak żaden z nich nie miał cierpieć za popełnienie morderstwa czy za jakieś inne przestępstwo (Mt 10:16, 17, 28; 1Pt 4:12-16; Obj 21:8; 22:15). Jak już wspomniałem Bóg wzbudzi do życia wszystkich, którzy poginęli za swoją neutralność i trzymanie się jego prawa, odpłaci też tym, którzy się dopuszczają takich czynów. Do nas nie należy brania spraw w swoje ręce, wchodzenie w kompetencje Boże jest grzechem, my nie mamy prawa sami wykonywać odwetu. Do każdego kto tak postępuje pasuje ta wypowiedź:

  „A ponieważ nie podobało im się zważać na Boga według dokładnego poznania, Bóg wydał ich w stan umysłu niegodny upodobania, aby czynili to, co niestosowne, 29 napełnieni wszelką nieprawością, niegodziwością, zachłannością, złem, pełni zawiści, morderstwa, waśni, podstępu, złośliwości, rozsiewający pogłoski, 30 obmówcy, nienawidzący Boga, zuchwali, wyniośli, zarozumiali, wynajdujący to, co szkodliwe, nieposłuszni rodzicom, 31 nie mający zrozumienia, łamiący ugody, wyzuci z naturalnego uczucia, niemiłosierni. 32 Chociaż zupełnie dobrze znają prawe postanowienie Boże, iż trwający w czymś takim zasługują na śmierć, oni nie tylko dalej to czynią, lecz także zgadzają się z tymi, którzy w tym trwają”. (Rzymian 1:28).

 • pele999 24.09.09, 19:16
  Czy angażowanie się w konflikty zbroje nie dotyczące nas osobiście,
  nie jest wt
  > rącaniem się w cudze sprawy, za które później cierpimy.


  Wg Ciebie angazowanie sie w konflikt dotyczacy nas osobiscie jest
  sprawa haniebna , wiec tym bardziej nie dziwi mnie jak zapatrujesz
  sie na pomoc bliznim w potrzebie .

  Jak działa propaganda w
  > ojenna? Manipuluje tak informacjami , żeby wzbudzić silne uczucie
  nienawiści do
  > wroga, a nienawiść zrównana jest z morderstwem. Dlatego już każdy,
  kto nien
  > awidzi swego brata, jest zabójcą (1Jn 3:15).

  Nie trzeba nienawidziec wroga , zeby stawiac mu opor , podobnie jak
  Polacy nie musieli nienawidzic Niemcow zeby sie przed nimi bronic .


  > > Nie robie tego dlatego gdyz , nie uwazam ,a to wlasnie dyktuje
  mi
  > > sumienie , wyzej opisywanego czynu za grzech .Moim zdaniem ta
  obrona
  > > nie obciazalaby moralnie w zaden sposob , nie mam co do tego
  cienia
  > > watpliwosci .
  > Niegodziwi bogacze, którzy nienawidzili i prześladowali
  prawdziwych uczniów
  > Syna Bożego, nierzadko posuwali się nawet do mordowania ich.
  Ponieważ Chrystus
  > Jezus uznaje sposób odnoszenia się do jego braci za równoznaczny z
  traktowaniem
  > jego samego, wspomniane osoby niejako zamordowały także jego (Mt
  25:40, 45). C
  > ytowany przez Ciebie werset z Mateusza, w żaden sposób nie
  usprawiedliwia brani
  > a udziału w konfliktach zbrojnych, Jezus wyraźnie
  powiedział „każdy kto
  > mieczem wojuje, od miecza zginie” nie ma czegoś takiego jak
  słuszna woja
  > w imię obrony braci naszych, prawdziwi naśladowcy Chrystusa mieli
  liczyć się z
  > prześladowaniami i nawet byli mordowani ze względu na prawość, to
  jednak żade
  > n z nich nie miał cierpieć za popełnienie morderstwa czy za jakieś
  inne przestę
  > pstwo (Mt 10:16, 17, 28; 1Pt 4:12-16; Obj 21:8; 22:15). Jak już
  wspomniałem Bóg
  > wzbudzi do życia wszystkich, którzy poginęli za swoją neutralność
  i trzymanie
  > się jego prawa, odpłaci też tym, którzy się dopuszczają takich
  czynów. Do nas n
  > ie należy brania spraw w swoje ręce, wchodzenie w kompetencje Boże
  jest grzech
  > em, my nie mamy prawa sami wykonywać odwetu. Do każdego kto tak
  postępuje pas
  > uje ta wypowiedź:
  >
  > „A ponieważ nie podobało im się zważać na Boga według dokładnego
  poznania
  > , Bóg wydał ich w stan umysłu niegodny upodobania, aby czynili to,
  co niestosow
  > ne, 29 napełnieni wszelką nieprawością, niegodziwością,
  zachłannością, złem, pe
  > łni zawiści, morderstwa, waśni, podstępu, złośliwości,
  rozsiewający pogłoski, 3
  > 0 obmówcy, nienawidzący Boga, zuchwali, wyniośli, zarozumiali,
  wynajdujący to,
  > co szkodliwe, nieposłuszni rodzicom, 31 nie mający zrozumienia,
  łamiący ugody,
  > wyzuci z naturalnego uczucia, niemiłosierni. 32 Chociaż zupełnie
  dobrze znają p
  > rawe postanowienie Boże, iż trwający w czymś takim zasługują na
  śmierć, oni nie
  > tylko dalej to czynią, lecz także zgadzają się z tymi, którzy w
  tym trwająR
  > 21;. (Rzymian 1:28).
  >


  Piszesz nie na temat .Nie odniosles sie do sytuacji , ktora
  komentowalem , lecz przytoczyles jedynie fragment mojego
  komentarza , nie odnoszac sie do wspomnianej sytuacji ani jednym
  slowem .
  Przytoczyles tekst nie na temat , a przeciez jakis czas temu
  przytaczales inny , w ktorym to widnialo iz sa sytuacje , w ktorych
  obrona jest uzasadniona .


 • marca_1 21.09.09, 10:44
  latiu słusznie zauważył,że chrystus nie jest z tego świata,

  każde dopasowywanie nauk chrystusa do prawa tego świata, nauki te
  wypacza

  katolicy niestety sądzą,że można bronić życia ciała kosztem duszy

  można zapisywać tony papierów, można poświęcać czas i energię na
  czytanie ton zapisanego papieru, i tak słowa chrystusa pozostaną
  niezmienne

  nie jest uczniem chrystusa, ten, kto twierdzi,że są okoliczności
  usprawiedliwiające zabijanie, bo chyba nawet dla katolików jest
  oczywiste,że zabijanie, nie jest objawem miłości bliźniego,

  na marginesie, w czasach chrystusa , żydzi byli pod okupacją
  rzymską, chrystus nigdy nie namawiał do powstania przeciwko Rzymowi,
  wiedział ,że przykazanie "nie zabijaj", znaczy nie zabijaj, bez
  żadnego wyjątku
 • pele999 22.09.09, 20:26
  Marca , rozumiem ,ze uwazasz iz przygladanie sie jak bandyci gwalca
  i morduja najblizsza rodzina , mawet gdy masz mozliwosc
  interwencji , ktora mimo wszystko wiaze sie z przemoca ,
  rozumiem ,ze "nicnierobienie" w tej sytuacji , jest Twoim zdaniem
  tozsame ze wskazowkami nauki Chrystusa i jest wyrazem milosci dla
  najblizszych czy tak ?

 • marca_1 23.09.09, 12:44
  miłość nieprzyjaciół, nadstawianie drugiego policzka, to postawa
  jaką najlepiej jest zachować wobec agresji

  natura człowieka podlega pewnym prawom, i tak, wg prawa natury
  agresja rodzi agresję

  gdy jednak jedna ze stron postąpi nie wg prawa natury, ale wg prawa
  miłości, to agresja nie rośnie, często wręcz opada

  zawsze gdy jestem świadkiem przemocy, to interweniuję, pierwszym
  krokiem jest sprawienie, aby napastnik skierował na mnie swoją
  uwagę, swoją agresję
  ważne jest, aby zachować spokój, nie dać się zastraszyć, jak
  również, co bardzo istotne, nie potępiać napastnika, zachować wobec
  niego postawę opierającą się na szacunku, ważne aby to wszystko co
  czuję, co we mnie, było autentyczne ,udawanie nic nie daje
  następnie staram się nawiązać kontakt wzrokowy z napastnikiem
  na ogół to wystarcza, agresja opada, można rozmawiać,wyjaśniać sobie
  ale czasami agresja jest tak wielka, że wymaga rozładowania
  poprzez "uderzenie", bo tzw "uderzenie pięścią w stół" faktycznie
  potrafi rozładować wewnętrzne napięcie, taka nasza natura, tak
  działa,
  zdarzyło mi się parę razy "oberwać", ale nigdy nie zostałam
  dotkliwie pobita,
  zawsze gdy otrzymałam pierwszy raz, nie reagowałam, nadal
  zachowywałam postawę spokoju, szacunku, nie broniłam się w żaden
  sposób, czyli "nadstawiałam drugi policzek", i najwyżej dostawałam
  drugi raz, trzeciego razu nigdy nie było

  zachowując naukę chrystusa taką jaką jest, jesteśmy wstanie nawet w
  trudnych momentach trwać w duchu miłości bliźniego , i to do każdego
  bliźniego, do nieprzyjaciela również, do używającego przemocy
  również itd
 • latiu 23.09.09, 20:16
  W piśmie świętym powiedziano też: „Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm
  go, jeśli jest spragniony, daj mu coś do picia. Nie dawaj się zwyciężyć złu,
  lecz zło dobrem zwyciężaj” (Rzymian 12:20,21). Świadkowie Jehowy wierzą, że
  przejawianie takiej miłości jest możliwe w dzisiejszym rozdartym konfliktami
  świecie.

  Jezus krzewił prawdę o Bogu I sporo ludzi chętnie go słuchało. Jednak inni
  odnosili się do niego wrogo, często w skutek nieznajomości faktów. Mimo to Syn
  Boży nie przestawał głosić życiodajnego orędzia wszystkim, także przeciwnikom
  (Marka 12:13-34). Dlaczego? Otóż wiedział, że niektórzy zmienią sposób myślenia
  – rozpoznają w nim Mesjasza i dostosują swe życie do zasad nakreślonych w
  Słowie Bożym (Jana 7:1, 37-46; 17:17). Jezus okazywał miłość swym
  nieprzyjaciołom nawet tej nocy, gdy wpadł w ręce uzbrojonej zgrai. Na dowód
  tego uleczył jednego z napastników, zranionego mieczem przez apostoła Piotra.
  Jakieś 30 lat później Piotr napisał:”Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam
  wzór, abyście podążali dokładnie jego śladami. Gdy cierpiał nie groził, ale
  poruczał siebie [Bogu]” (1 Piotra 2:21,23). Jak widać, apostoł ten zrozumiał, że
  prawdziwi naśladowcy Chrystusa nie odpłacają złem za zło, lecz okazują bliźniemu
  miłość (Mateusza 5:9).

  Wszyscy ‘podążający dokładnie śladami Jezusa’ odzwierciedlają jego życzliwość .
  „Niewolnik Pana nie ma się spierać, lecz ma być delikatny wobec wszystkich,
  opanowujący się w obliczu zła” -czytamy w Liście 2 do Tymoteusza 2:24.
  Wymienione cechy powinny być widoczne w życiu chrześcijanina, a ich przejawianie
  przyczyni się do harmonijnych, pokojowych stosunków z innymi.

 • latiu 24.09.09, 12:51
  Apostoł Paweł napisał do chrześcijan: "Jesteśmy ambasadorami zastępującymi
  Chrystusa. Jako zastępujący Chrystusa prosimy:'Pojednajcie się z Bogiem'" (2
  Koryntian 5:20). Ambasador zachowuje neutralność- nie miesza się w wewnętrzne
  sprawy państwa, w którym przebywa. Jego zadanie polega na reprezentowaniu
  własnego rządu i działanie w jego interesie.

  Tak samo ma się rzecz z ambasadorami i posłami Chrystusa. Uznają oni Jezusa za
  króla i wspierają jego niebiański rząd przez pokojowe rozgłaszanie dobrej nowiny
  (Mateusza 24:14, Jana 18:36). Paweł wyjaśnił współwyznawcą:"Nie prowadzimy boju
  według tego, czym jesteśmy w ciele. Bo oręż naszego boju nie jest cielesny, ale
  za sprawą Boga ma moc obalania rozumowań i wszelkiej rzeczy wyniosłej
  podnoszącej się przeciwko poznaniu Boga" (2 Koryntian 10:3-5, Efezjan 6:13-20).

  To chyba definitywnie podsumowuje temat "Czy wojny można pogodzić z
  chrystianizmem" Pierwsi naśladowcy Jezusa nie brali udziału w wojnach i nie
  pełnili służby woskowej i tak jest obecnie. Nie ma wyjątków albo się jest
  chrześcijaninem i tak postępuje albo jest się nim tylko z nazwy.
 • pele999 24.09.09, 19:40
  Dla sprostowania kilku spraw proponuje zapoznac sie z tym tekstem :

  prasa.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1164816439&dzi=&katg=1157578844

  "Ogólny bilans pacyfizmu jako takiego nie wygląda – jak sądzę –
  pozytywnie. To bowiem dobro, które zostało osiągnięte, ani nie jest
  wyłączną zasługą pacyfistów, ani też dążenie do eliminacji przemocy
  i budowania pokoju w życiu społecznym nie domaga się wyznawania
  pacyfistycznych poglądów.


  Geneza pacyfizmu

  Pacyfizm – trzeba zacząć od tego stwierdzenia - jest zjawiskiem
  oryginalnie chrześcijańskim. Co prawda wśród stoików oraz w
  starożytnych Chinach czy też Indiach, można znaleźć wysoką ocenę
  wartości związanych z pokojem i krytycznie się odnoszących do
  przemocy. Jednakże nawet pojawiające się już w VII w. przed
  Chrystusem i rozsławione współcześnie przez Mahatmę Ghandiego,
  pojęcie ahimsy, wspólne dla hinduizmu, buddyzmu i dżainizmu,
  oznaczające nieczynienie krzywdy i zła, primo i najważniejsze - nie
  zawiera w sobie zakazu udziału w wojnie, ani pełnienia służby
  wojskowej, secundo - rozciąga się na całą przyrodę, tertio – nie
  jest wartością centralną i wymieniane bywa w długim katalogu zaleceń
  ascetycznych. Jest to – jak pisze ks. Mroczkowski - „raczej
  łagodność, nieszkodliwość, niewinność, pewien rodzaj powstrzymania
  się od działania” [1].

  Powstanie pacyfizmu jest więc ściśle związane z nowością, jaką w
  dzieje ludzkości wniosło nauczanie Jezusa Chrystusa. Było to
  efektem, po pierwsze – nieznanego w innych społecznościach –
  rozdzielenia porządku politycznego i sakralnego, i w konsekwencji
  odebrania władzy atrybutów boskości, przy czym Boga bardziej
  należało słuchać niźli ludzi, po drugie – radykalnego poszerzenia
  zasady miłości bliźniego, aż po czynnie wyrażaną miłość
  nieprzyjaciół, po trzecie wreszcie – bardzo silnego wyakcentowanej
  zasady indywidualnej, osobistej odpowiedzialności za swoje czyny.
  Nie oznacza to jednak, że pacyfizm cechował całą społeczność
  chrześcijan pierwszych wieków, jak to niekiedy próbowano sugerować,
  opisując starożytny Kościół [2].

  Zalecenie Jana Chrzciciela, by żołnierze byli wierni swej profesji i
  jedynie – wbrew ówczesnym obyczajom – nie dopuszczali się rozbojów,
  lecz poprzestawali na swoim żołdzie czy też przykład setnika z
  Kafarnaum i setnika Korneliusza z Cezarei, pomijając nawet liczne
  przykłady starotestamentalne z biografią króla Dawida na czele,
  sprawiały, że większość chrześcijan pierwszych wieków ani nie
  potępiała wojny jako takiej, ani nie uznawała żołnierskiej profesji
  za niegodną, a tym bardziej za przymuszającą do idolatrii, gdyż
  zarówno wojskową przysięgę, jak i noszone insygnia interpretowano
  wówczas w sposób świecki. „W czasach apostolskich - pisze J.
  Dauviller - widziano w tej przysiędze naturalny gest obywatelski, a
  na cesarskie orły nie patrzono wcale jak na symbole bałwochwalcze,
  podobnie jak na signaculum, ową metalową plakietkę, którą żołnierz
  nosił na swej piersi” [3]. Trzeba przy tym pamiętać, że z jednej
  strony był to czas pacis romanae, wojny więc były lokalne i nader
  rzadkie, ale z drugiej strony wojsko, w którym obowiązywał co
  najmniej dwudziestoletni okres służby oraz zasada bezżenności, miało
  reputację zbieraniny rozpustnych i okrutnych pasożytów. Jan
  Chryzostom pisał o żołnierzach: „Są raczej wilkami niż ludźmi. Cóż
  widzimy pośród nich poza grabieżą, gwałtem, oszczerstwem, haniebnym
  kłamstwem, nikczemnym i służalczym pochlebstwem” [4]. Z tych też
  względów początkowo chrześcijanie służyli w armii cesarskiej nader
  rzadko, co poświadcza na przykład - niezdementowany przez Orygenesa -
  zarzut Celsusa (ok. 178 roku), że powszechne przyjęcie
  chrześcijaństwa uczyniłoby cesarstwo bezbronnym, gdyż chrześcijanie
  nie służą w wojsku. W czasie, gdy Celsus zapisywał te słowa, był to
  już jednak dość anachroniczny stereotyp. Sytuacja, wraz z
  dynamicznym wzrostem liczby uczniów Chrystusa, zmienia się bowiem na
  tyle, że Tertulian, a za nim Euzebiusz z Cezarei, przypisują sukces
  kampanii naddunajskiej Marka Aureliusza w 173 roku modlitwom
  chrześcijańskich żołnierzy, które miały sprowadzić gwałtowną ulewę,
  umożliwiającą zwycięstwo cesarskiej armii.  Paradoksalnie o coraz większej liczbie chrześcijan służących w
  wojsku świadczą kolejne fale prześladowań chrześcijan w III
  stuleciu. Euzebiusz z Cezarei w swojej Historii Kościelnej
  odnotowuje, że prześladowania rozpoczęte w 250 roku z rozkazu
  Decjusza objawiły, jak wielu chrześcijan służyło w armiach na
  Wschodzie, a Acta sanctorum podają, że - podczas kolejnej fali
  prześladowań – za Dioklecjana w samej Armenii stracono 1004
  żołnierzy chrześcijan. To podczas tych prześladowań, w 295 roku,
  odmawia nałożenia signaculum i Złożenia przysięgi cesarzowi Św.
  Maksymilian z Numidii, którego dzisiejsi przeciwnicy służby
  wojskowej powołują na swego patrona. Trzeba jednak pamiętać, że jego
  odmowa przysięgi oraz noszenia signaculum ma sens wyłącznie
  religijny. Dotychczasowy neutralny charakter przysięgi oraz
  signaculum został bowiem naruszony przez fakt, że w 286 roku
  Dioklecjan nazwał się Iovius (posiadający władzę od Jowisza), a
  współrządzącego z nim Maksymiana Heraclius. To dlatego włożenie
  signaculum staje się dla Maksymiliana aktem bałwochwalstwa: „Nie
  przyjmę znaku ziemskiego – oświadcza namiestnikowi cesarskiemu – a
  jeśli mi go zawiesisz, zerwę go, bo mi na nim nie zależy. Jestem
  chrześcijaninem, nie wolno mi nosić na szyi medalionu cesarskiego,
  skoro już otrzymałem zbawienny znak Pana mojego, Jezusa Chrystusa”
  [5].

 • pele999 24.09.09, 19:41
  "Drastyczność zmiany polityki cesarzy i brzemienność jej religijnych
  implikacji dla chrześcijan najlepiej ilustruje postawa Św.
  Maurycego, który dowodząc liczącym ponad 6000 żołnierzy –
  chrześcijan legionem tebańskim długo unikał wszelkich form idolatrii
  i zgodnie z sumieniem mógł twierdzić, że chrześcijańskiego żołnierza
  wiążą dwie przysięgi, Bogu i cesarzowi, a pierwsza jest rękojmią
  szczerości tej drugiej. Gdy jednak cesarze zaczęli sobie przypisywać
  atrybuty boskie wypowiedział im posłuszeństwo i - wedle
  starożytnego, choć zapewne zgodnie z ówczesną konwencją nieco
  ubarwionego przekazu - podjął nierówną walkę z armią Maksymiana, w
  czasie której wszyscy jego żołnierze zginęli [6].

  Sytuacja zmieni się znacząco, gdy cesarze przyjmą chrześcijaństwo i
  służba wojskowa zostanie oczyszczona z naleciałości pogańskich
  (dotąd np. dowódca legionu był jednocześnie kapłanem celebrującym
  składanie ofiar oraz tzw. auspicje, które miały pomóc poznać wolę
  bogów i zapewnić ich przychylność). Nie oznacza to jednak
  wypracowania jednolitego stanowiska chrześcijan wobec służby w
  wojsku i uczestniczenia w wojnach skoro około roku 356 Marcin,
  późniejszy Święty biskup Tours, w przededniu bitwy opuszcza armię
  oznajmiając: „Jestem żołnierzem Chrystusa, nie mogę walczyć” [7].
  Stanowisko pacyfistyczne reprezentują bez wątpienia niektórzy
  pisarze wczesnochrześcijańscy, szczególnie Tertulian, zwłaszcza w
  ostatnim okresie życia, oraz Laktancjusz, a także Orygenes, choć
  można się u niego dopatrzyć także początków teorii wojny
  sprawiedliwej. W Contra Celsum formułuje on postulat, by wszystkich
  chrześcijan, tak jak kapłanów pogańskich, zwolnić od służby
  wojskowej, by nie zbrukali się krwią. Jest to jednak stanowisko
  mniejszościowe. Trafnie rekapituluje stanowisko Kościoła pierwszych
  wieków Georges Minois: „Czy chrześcijanie mogą wstępować do wojska?
  Praktyka ma tutaj pierwszeństwo przed prawem: chrześcijanie służą w
  wojsku, jest ich nawet coraz więcej, co wskazuje, że przynajmniej po
  cichu pogodzono się z tą sytuacją. Ten fakt ma bez wątpienia większe
  znaczenie, niż zastrzeżenia podnoszone przez paru chrześcijańskich
  intelektualistów, z których prawie wszyscy - zauważmy - są na
  marginesie Kościoła” [8].  W tej konstatacji francuskiego historyka zawarte są dwa
  stwierdzenia: pierwsze, że w starożytnym Kościele nie wypracowano
  jednolitej doktryny obejmującej tematykę militarną, drugie, że
  stanowisko pacyfistyczne pojawiło się na obrzeżach Kościoła. Tak
  było w istocie. Ludzie Kościoła, pamiętając o perspektywie
  eschatologicznej, zajęli się przede wszystkim życiem eklezjalnej
  społeczności, mniej angażując się na forum publicznym. Jeżeli już,
  to starają się oni podnosić wartość pokoju w życiu społecznym,
  krytykując okrucieństwo wojny, dążąc do złagodzenia jej przebiegu i
  ulżenia doli jeńców (wśród najwybitniejszych są to np. Ireneusz,
  Cyprian, Arnobiusz, Atanazy, Ambroży, Augustyn). Podobnie będzie w
  wiekach Średnich, acz tworzenie christianitas skieruje znacznie
  więcej energii ku społecznościom ziemskim, co w nauczaniu zaowocuje
  m.in. wypracowaniem teorii wojny sprawiedliwej czy też doktryny praw
  człowieka. Pacyfizm natomiast, aż do XIX wieku, będzie zjawiskiem
  wyłącznie religijnym, lecz raczej marginalnym, gdyż będzie on
  praktykowany przez elitarne grupy chrześcijan oraz przez sekty.
  Począwszy od montanistów, do których wstąpił Tertulian, przez
  katarów i waldensów, anabaptystów i mennonitów, arian i amishy, po
  kwakrów i tunkersów, adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy. "
 • pele999 24.09.09, 19:42
  "Definicja i rodzaje pacyfizmu

  Przy tak wielkiej złożoności materii nie można się dziwić, że typów
  i definicji pacyfizmu jest bez liku. Możemy zatem mówić o pacyfizmie
  absolutnym, a więc i radykalnym oraz o pacyfizmie relatywistycznym
  mającym selektywny charakter (A. J. P. Taylor), czy też za
  Bertrandem Russellem (Droga do pokoju) o pacyfizmie częściowym i
  integralnym. Max Scheler będzie mówił o „pacyfizmie w potrzebie”
  (Notpacifismus), bazującym na obawie przed kosztami wyścigu zbrojeń
  i stąd dążącym do eliminacji wojny oraz „pacyfizmie chrześcijańskim”
  (acz jego związki z religią są pośrednie), który ma dążyć do nowego
  porządku prawnego Europy, budując „pozytywny pokój” na bazie
  wspólnych wartości (a potem w broszurce Die Idee des Friedens und
  der Pacifismus podzieli pacyfizm na osiem pododmian). Analizujący
  zasady non-violance Gene Sharp (w Types of Principled Nonviolence)
  będzie w ramach pacyfizmu specyfikował: nieprzeciwstawianie się,
  aktywne pojednanie, moralny sprzeciw, satyagrahę oraz rewolucję bez
  użycia przemocy. Raymond Aron (Paix et Guerre entre les Nations)
  podzieli pacyfizmy na pacyfizm wypływający z postawy psychicznej,
  moralnej lub religijnej, lecz nieposiadający teorii przyczyny wojny
  ani doktryny budowania pokoju oraz na posiadający teorię wojny i
  pokojową doktrynę realizowaną przez budowanie międzynarodowego ładu
  prawnego (lub - co sam odrzuca - przez budowanie ogólnoświatowego
  mocarstwa).  Peter Brock, najwybitniejszy chyba współczesny badacz pacyfizmu [9],
  dzieli go na trzy podstawowe grupy: separacyjny – ukierunkowany na
  odseparowanie się od otoczenia społecznego i pielęgnowanie własnych
  wartości i norm (w tym pacyfistycznych); integracyjny – Łączący
  pacyfistyczną etykę z partycypacją w istniejącym systemem
  politycznym, dążąc do jego zreformowania oraz pacyfizm ukierunkowany
  przez cel (goal-directed pacifism) będący formą walki bez użycia
  przemocy, aby osiągnąć konkretny cel (np. u Ghandiego –
  niepodległość Indii, u M. L. Kinga – zniesienie segregacji rasowej).
  Do tego dodaje Brock jeszcze trzy kolejne, incydentalne, typy
  pacyfizmu, których powyższa klasyfikacja nie ujmuje, gdyż nie
  roztrząsa ona przyczyn postaw pacyfistycznych: pacyfizm płynący z
  powołania (vocational pacifism) – pacyfizm duchownych, jeśli
  zobowiązani są oni do powstrzymywania się od przelewu krwi i udziału
  w wojnie; pacyfizm soteriologiczny – powstrzymywanie się od
  przelewania krwi ludzi (rzadziej: i zwierząt), gdyż kwestionowałoby
  to moje zbawienie (niektóre religie pierwotne, początkowo katarzy);
  pacyfizm eschatologiczny – odmowa służby wojskowej i powstrzymywanie
  się od wszelkiej przemocy ze względu na rychłe nadejście czasów
  ostatecznych (Adwentyści Dnia Siódmego, Plymouth’s Brothers,
  chrystadelphianie).

  Już samo to krótkie scharakteryzowanie różnorakich typologii
  pacyfizmów pokazuje jak bardzo wielobarwnym i różnorodnym, a zarazem
  trudnym do opisania są one zjawiskiem. Jednakże - wystarczy
  zauważyć – że do istoty pacyfizmu należy zaliczyć bezwarunkowe
  potępienie wszystkich wojen. W innym bowiem wypadku, każdą krytykę
  wojny oraz poparcie dla pokoju można nazwać pacyfizmem, co czyni ów
  termin nieostrym i bezużytecznym poznawczo. Dlatego dla dalszego
  ciągu naszych rozważań przyjmijmy stosunkowo prostą i powszechnie
  przyjmowaną, słownikową definicję terminu „pacyfizm” uznając, że
  jest to „ruch społeczno-polityczny uznający pokój za wartość
  najwyższą i potępiający wszystkie wojny bez względu na ich
  charakter” [10]. "
 • pele999 24.09.09, 19:43
  "Pozytywne skutki pacyfizmu

  Szlachetność idei – służenie sprawie pokoju oraz wrażliwość na zło,
  jakie niesie ze sobą każda wojna – sprawia, że działalność
  pacyfistów wiąże się z wieloma pozytywnymi skutkami w życiu
  społecznym. W wymiarze etyki życia społecznego uwrażliwia ona ludzi
  na gwałt i zło, które są integralnie wpisane w każdą wojnę.
  Przeciwstawia się opiniom militarystycznym, wedle których wojna jest
  czymś heroicznym i szlachetnym, będąc zarazem naturalnym lub
  przynajmniej nieuchronnym przedłużeniem działalności politycznej. W
  swych działaniach łączą też pacyfiści niekiedy problem pokoju z
  problemem sprawiedliwości społecznej [11].

  W wymiarze etyki indywidualnej pacyfizm podnosi wymiar konkretnej
  osobistej odpowiedzialności etycznej za zło, które dzieje się wokół
  nas. Przeciwstawia się postawie obojętności i bierności. W wymiarze
  edukacyjnym, poprzez inicjowanie i organizowanie publicznych debat
  oraz działalność wychowawczą, pacyfizm sprzyja przełamywaniu
  wrogości pomiędzy różnymi grupami społecznymi, zwłaszcza
  przezwyciężaniu nacjonalizmów, a także wspiera budowanie poczucia
  ponadnarodowej wspólnoty i solidarności. Działacze pacyfistyczni
  prowadzą też niekiedy szkolenia dotyczące pokojowego rozwiązywania
  sporów międzynarodowych, w tym prowadzenia negocjacji i mediacji
  [12]. Ich działalność przyczyniła się też do ustanowienia pokojowej
  nagrody Nobla [13].
  W wymiarze politycznym pacyfizm, poprzez uwrażliwianie opinii
  publicznej oraz organizowanie akcji protestacyjnych i różnorodnych
  form kontroli rządów, podnosi polityczne koszty wywoływania
  konfliktów i zmusza przedstawicieli władz do uznawania innych racji
  oraz poszukiwania kompromisów, a w razie wybuchu wojny do dążenia
  ograniczenia rozmiarów zła, które wojna ze sobą niesie [14].

  Negatywne efekty pacyfizmu

  Pomimo tych niewątpliwych i znaczących osiągnięć ruchów
  pacyfistycznych ogólny bilans pacyfizmu jako takiego nie wygląda -
  jak sądzę - pozytywnie. To bowiem dobro, które zostało osiągnięte,
  ani nie jest wyłączną zasługą pacyfistów, ani też dążenie do
  eliminacji przemocy i budowania pokoju w życiu społecznym nie domaga
  się wyznawania pacyfistycznych poglądów. Nie bez powodu bowiem
  tradycja katolicka zarówno w antyku i Średniowieczu, jak i czasach
  nowożytnych i nam współczesnych odnosiła się do myśli pacyfistycznej
  z dużym dystansem. Nie bez powodów także poglądy pacyfistyczne
  związane były w ciągu wieków z powstawaniem różnego rodzaju sekt
  oraz herezji. W teorii bowiem stanowisko pacyfistyczne zawiera w
  sobie wiele uproszczeń intelektualnych, etycznych i teologicznych.
  Natomiast w praktyce społecznej stanowisko to nie tylko często było
  nieskuteczne, ale dawało niekiedy efekty wręcz przeciwne, wzmagając
  zło i represje dotykające niewinnych ludzi.

  Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego, acz uznaje prawo do odmowy
  służby wojskowej z pobudek sumienia [15] pozytywnie jednak odnosi
  się do służby w wojsku [16]. I choć z uznaniem odnosi się do postawy
  non-violance (jednakże ze znamiennym dodatkiem: „pod warunkiem, że
  nie przynosi to szkody prawom i obowiązkom innych ludzi i
  społeczeństw”wink, to uznaje też prawo ludzkich społeczności do „obrony
  z użyciem siły militarnej”, przytaczając warunki tzw. wojny
  sprawiedliwej [17]. Trzeba przy tym zauważyć istotową ciągłość, ale
  też i znaczącą ewolucję nauczania Kościoła w ostatnich
  dziesięcioleciach od Soboru Watykańskiego II przez pontyfikaty Jana
  XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II. Z jednej strony możemy odnotować
  pewne ograniczanie możliwości stosowania doktryny wojny
  sprawiedliwej [18], co wynika zarówno z rozwoju broni masowej
  zagłady i totalizacji wojen w XX stuleciu, jak też rozwoju
  antropologii teologicznej i wrażliwości na transcendentną godność
  każdego człowieka. Ze strony drugiej trzeba zarazem zauważyć coraz
  Ściślejsze powiązanie problematyki pokoju z tematem poszanowania
  praw człowieka oraz prawa, a nawet obowiązku do „ingerencji
  humanitarnej” przy użyciu siły, gdy zagrożona jest ludność cywilna
  [19].

  Nauczanie społeczne Kościoła cechuje więc humanistyczny realizm –
  dążenie do budowania pokoju i unikania wojen, które nie rozwiązują
  żadnych ludzkich problemów, a zarazem uznanie prawa do obrony ludzi
  i narodów oraz konieczności chronienia praw człowieka, ze szczególną
  troską o najsłabszych i bezbronnych. Pacyfizm natomiast, rozumiany
  jako potępienie wszelkich wojen, który nie potrafi zniuansować oceny
  złożonej rzeczywistości ludzkiej, staje się ideologią niosącą ze
  sobą wiele uproszczonych założeń i prowadzącą do niebezpiecznych
  skutków. "

 • pele999 24.09.09, 19:44
  "Antropologiczny problem pacyfizmu

  Pacyfizm zakłada jednowymiarowy model człowieczeństwa. Przyjmuje
  bowiem - co dotyczy zdecydowanej większości tego ruchu - że człowiek
  jest z natury dobry, a więc zapobieżenie wojnom możliwe jest poprzez
  odpowiednią pomoc i wychowanie [20] (pacyfizm integracyjny) albo
  też, że jest on z natury zły i w związku z tym należy stworzyć
  własną rzeczywistość w oddaleniu od Świata (pacyfizm separacyjny).
  Nie przyjmuje on zatem pęknięcia natury człowieka, istoty zdolnej
  zarówno do czynienia dobra jak i zła, a także realności i
  racjonalnej niepojętości misterium iniquitatis.

  Łączy się z tym polityczny problem pacyfizmu. Starając się wszelkimi
  pokojowymi metodami wpłynąć na politykę państw, formułuje on cel
  wykraczający poza politykę – zaprzestanie wszelkich wojen. Aktywność
  pacyfistów może jednak odnosić sukcesy tylko w państwach w których
  szanowane są prawa człowieka. Ich zaangażowanie, aby państwa te
  wyrzekały się wszelkich form nacisku i przemocy wobec państw, w
  których prawa człowieka są Łamane, osłabia możliwości działania
  państw praworządnych, wspierając zarazem dyktatury. W efekcie realna
  możliwość politycznego działania zmierzającego do powszechnego
  poszanowania praw człowieka zostaje wyparta przez aktywne wspieranie
  status quo łączonego z utopijną nadzieją powszechnego pokoju. „Te
  zwodnicze nadzieje prowadzą wprost do pseudopokoju reżimów
  totalitarnych” – napisze Jan Paweł II [21]. I

  ntelektualny problem pacyfizmu polega zaś na tym, że jeżeli każda
  wojna jest z natury zła, to nie trzeba analizować ani jej przyczyn,
  ani sposobów jej prowadzenia, ani jej konsekwencji. Prowadzi to
  nieuchronnie do wniosku, że wszyscy, którzy ją prowadzą są równie
  moralnie źli. Zanika więc różnica pomiędzy prawowitą władza,
  posiadającą społeczną legitymację do ochrony dobra wspólnego a
  dyktatorem dbającym jedynie o swe interesy, pomiędzy przywódcą
  demokratycznego państwa prawa a stojącymi ponad prawem przywódcami
  państw totalitarnych, pomiędzy państwami, które starają się
  zachowywać zarówno ius ad bellum jak i ius in bello a państwami
  wzniecającymi wojny agresywne i dopuszczające się ludobójstwa,
  zmniejsza się też, a niekiedy wręcz zanika, różnica pomiędzy
  agresorem i ofiarą. Ponieważ wojny rozgrywają się pomiędzy
  państwami, położenie ludności wewnątrz państwa przestaje mieć
  istotne znaczenie. Różnica pomiędzy organizacją społeczeństwa, w
  którym poszanowane są prawa człowieka, a sterroryzowanym
  społeczeństwem, w którym opozycja pozbawiona jest prawa do
  istnienia, staje się nieuchwytna.  Ściśle wiąże się z tym moralny problem pacyfizmu. Nie uwzględniając
  ani motywów i intencji, ani też nie biorąc pod uwagę żadnych
  okoliczności, stawia on znak moralnej równości pomiędzy wszystkimi,
  którzy w niej uczestniczą. Analizę etyczną zastępują wtedy równania
  Bush = Hitler, Reagan = Stalin etc. Moralne potępienie konfliktów
  międzynarodowych i równoczesna niewrażliwość na los ludzi
  zamkniętych w granicach państw prowadzi w efekcie do
  etyki „podwójnego standardu”. Jak z goryczą zauważył J. Woroniecki
  OP: „hipokryzja tego nurtu wychodzi na jaw, gdy występuje on przeciw
  wojnom, a nie Śmie protestować przeciw krwawym rewolucjom i
  prześladowaniom” [22]. Z teologicznego punktu widzenia, możemy więc
  mówić o odrzuceniu – rzecz jasna, implicite – przez pacyfizm
  koncepcji dobrej w swej istocie, lecz realnie skażonej przez grzech
  natury człowieka, o negacji eschatologicznego wymiaru kondycji
  ludzkiej oraz o indyferentyzmie moralnym.

  Równie krytycznie trzeba odnieść się do pobudek, które kierują
  ludźmi przyznającymi się do pacyfizmu. Jeżeli ich deklaracje są
  szczere, to - jak słusznie zauważa Jacek Woroniecki OP - u ich
  podłoża leży indywidualistyczna koncepcja człowieka oraz
  sentymentalizm [23]. Św. Tomasz przecież nie bez powodu pisze o
  wojnie sprawiedliwej, gdy roztrząsa problem miłości bliźniego i
  sytuuje w Summie teologicznej swe rozważania o wojnie w traktacie De
  Caritate [24]. Doktryna pacyfistyczna może zachować swoją spójność
  jedynie wtedy, jeżeli nie odczuwam głębszych więzów z innymi ludźmi -
  z rodziną, z przyjaciółmi i sąsiadami, z rodakami, z duchowymi
  wspólnotami Kościoła i Ojczyzny, z najsłabszymi - tymi, którzy sami
  nie mogą się bronić. W praktyce tak skrajnie bezduszna postawa
  zapewne zdarza się rzadko, ale potwierdza to tylko drugą część
  stwierdzenia o. Woronieckiego, że racjonalna, etyczna analiza jest w
  pacyfizmie wyparta przez sentymentalizm. Poruszenia emocjonalne –
  nieobce w myśleniu o wojnie żadnemu uczciwemu człowiekowi –
  zastępują realistyczną ocenę.

  Trzeba przy tym pamiętać, że doświadczenie historyczne poucza, iż
  pacyfistyczne deklaracje często nie są zbyt szczere, że w szaty
  pacyfizmu często ubiera się zwykły egoizm: nacjonalistyczne
  resentymenty do innych narodów, interes polityczny bądź ekonomiczny
  albo też zwykły lęk przed podjęciem trudnych decyzji, którego
  świetną ilustracją były ongiś szeroko społecznie nośne hasła „nie
  będziemy umierać za Gdańsk!”, czy better red than dead (ew. besser
  rot als tod). Na to niebezpieczeństwo realistycznie zwraca uwagę Jan
  Paweł II:

  „Chrześcijanin wie, że na ziemi społeczeństwo ludzkie całkowicie
  pacyfistyczne jest złudzeniem i że ideologie, które ukazują je jako
  Łatwe do zrealizowania, budzą nadzieje niemożliwe do spełnienia,
  mają bowiem błędną koncepcję ludzkiej kondycji, nie ujmują problemu
  w jego całości, stosując ucieczkę, ażeby zagłuszyć lęk lub w innych
  przypadkach kierując się własną korzyścią” [25].

  Dlatego w innym miejscu napisze Papież: „Ten, kto naprawdę pragnie
  pokoju, odrzuci wszelki pacyfizm, za którym kryłoby się tchórzostwo
  czy zwykła chęć zapewnienia sobie spokoju” [26]. "

 • pele999 24.09.09, 19:46
  "Rekapitulacja

  Czas na konkluzje. Pomimo niewątpliwej szlachetności wielu osób
  wyznających pacyfistyczne poglądy oraz idealizmu, który Łatwo może
  budzić ludzką sympatię, a także mimo pozytywnych osiągnięć, o
  których wspomniano w tym tekście, pacyfizm może być społecznie
  pożyteczny jedynie jako zdecydowanie mniejszościowy pogląd w
  praworządnym państwie. Natomiast ogólna ocena pacyfizmu musi być
  wyraźnie krytyczna. Nieład intelektualny i etyczny, utopijna wizja
  człowieka i polityki oraz kombinacja idealizmu i oportunizmu jako
  pobudek do pacyfistycznych działań czyni zeń wygodne narzędzie do
  wykorzystania, do prowadzenia swej własnej polityki przez ludzi bez
  hamulców etycznych. W ten sposób pacyfizm potrafi wspierać
  militaryzm, co Świetnie przeanalizował w swej książce sowiecki
  dysydent Władimir Bukowski pod znamiennym tytułem Pacyfiści kontra
  pokój. Takim ludziom, jak Hitler i kolejni sowieccy przywódcy, Kim
  Ir Sen i Ho Szi Min, czy Fidel Castro i Saddam Hussajn, ruchy
  pacyfistyczne w znacznej mierze ułatwiły realizację ich
  politycznych, często militarnych, a zawsze totalitarnych oraz
  nieludzkich zamierzeń, a ich własnym rządom w znacznym stopniu
  utrudniły adekwatną na nie reakcję.

  Dlatego nie sposób nie zgodzić się z tezą, nb. związanego z ruchem
  pacyfistycznym, wybitnego politologa Kennetha E. Bouldinga: „Tak,
  jak wojna jest zbyt poważną sprawą, by pozostawić ją generałom, tak
  pokój jest zbyt ważną sprawą, by pozostawić go pacyfistom” [27].
  Katolikom powinno natomiast pozostać przekonanie, że nie tylko
  militaryzm, ale i pacyfizm śle służą sprawie pokoju, a także pełna
  wewnętrznego napięcia i tragizmu konstatacja, że niekiedy wojna jest
  nie do uniknięcia, choć nigdy nie jest ona dobra. „Są sytuacje, w
  których walka zbrojna jest złem nieuniknionym, od którego, w
  tragicznych okolicznościach, nie mogą się uchylić chrześcijanie –
  mówił w Wiedniu z okazji 300. rocznicy odsieczy wiedeńskiej Jan
  Paweł II - Nade wszystko jesteśmy jednak Świadomi, że mowa oręża nie
  jest mową Jezusa Chrystusa, ani też mową jego Matki, którą wówczas,
  podobnie jak dziś, wzywano jako Wspomożenie wiernych [28]. "
 • latiu 25.09.09, 20:08
  "Pierwsi naśladowcy Jezusa nie brali udziału w wojnach i nie pełnili służby
  wojskowej", gdyż taka postępowanie "kłóciłaby się z głoszonymi przez Jezusa
  zasadami miłości oraz nakazem miłowania nieprzyjaciół" (Encyclopedia of Religion
  and Ware)

  Jak wyjaśnia ta encyklopedia "chrześcijańscy pisarze z okresu poprzedzającego
  epokę Konstantyna Wielkiego (cesarza rzymskiego panującego w latach 306-337n.e.)
  jednomyślnie potępiali rozlew krwi podczas wojen" Późniejsza zmiana poglądu na
  tą sprawę była następstwem nasilenia się odstępstwa przepowiedzianego w Biblii.

  "Ja wiem, że po moim odejściu wejdą pomiędzy was ciemięskie wilki i nie będą się
  czule obchodzić z trzodą, 30 a spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy
  przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów"


  "Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych
  czasach niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze natchnione
  wypowiedzi oraz nauki demonów"
  (Dzieje 20:29,30; 1 Tymoteusza 4:1).

  Mam pytanie co dalej z zabitymi katolikami np. polskim i niemieckim, którzy
  nawzajem się pozabijali, który poszedł do nieba, a który do piekła, a może obaj
  do nieba?

  Po której stronie był Bóg, gdy z jednej strony katolicki kapelan błogosławił
  wojsko niemieckie, a z drugiej polskie i gdy później dochodziło między nimi do
  walki> Pele999, jak wyjaśnia to KK
 • pele999 24.09.09, 18:59
  To nie jest odpowiedz na moje pytanie .Przedstawilem konkretna
  sytuacje .Oczywistym jest to co piszesz ,ze o ile jest to mozliwe ,
  nalezy powstrzymywac sie od jakiejkolwiek formy uzycia sily , a
  takie sytuacje wlasnie przedstawilas.
  Juz w cytowanym przeze mnie jednym z tekstow widnieje :

  "Ad 2. Według Augustyna, tego rodzaju przykazania należy zawsze
  zachowywać w znaczeniu gotowości ducha, mianowicie człowiek powinien
  być zawsze gotów nie stawiać oporu lub bronić się w razie gdy
  zajdzie potrzeba. W pewnych jednak wypadkach należy postąpić
  inaczej, mianowicie gdy tego wymaga dobro społeczności, a nawet dla
  dobra tych, z którymi prowadzi się wojnę. Pisze o tym Augustyn w
  liście do Marcelina: “nawet wobec tych, którzy stawiają opór, wiele
  należy czynić z pewną dobrotliwą surowością, by ich ugiąć. Bo komu
  odejmie się możność złego postępowania, zadaje mu się pożyteczną dla
  niego klęskę. Nic bowiem bardziej nieszczęśliwego nad szczęście
  właściwe grzeszącym, bo ono karmi ich karygodną bezkarność i niby
  wewnętrzny wróg wzmacnia ich złą wolę". (151) "

  Jesli jednak na moje pytanie konkretnie nie odpowiadasz , nie moge
  tez wyrazic opinii na ten temat , gdyz nie dajesz mi szansy . Nie
  przedstawiam tam sytuacji typu : zwykla uliczna bojka , kradziez
  portfela, czy tym podobne ,ale o wiele bardziej powazna .
  Sugerujesz ,ze nie ma takiej sytuacji gdy uzycie sily jest
  uzasadnione .
  Wobec tego , czy policja Twoim zdaniem , procz grzecznego proszenia
  bandyty o poddanie sie , nie powinna miec zadnych instrumentow do
  jego ujecia , jesli nie chcialaby przeciwstawiac sie nauczaniu
  Chrystusa ? A moze nalezaloby wobec tego calkowicie zniesc wymiar
  sprawiedliwosci z milosci do przestepcow , a bezbronnych ludzi
  pozostawic na pastwe losu ? Tylko czy wobec ofiar rowniez nie
  obowiazuje nas prawo milosci ?I czy jej wyrazem jest pozwolenie aby
  dziala im sie krzywda ?Podczas strzelaniny rowniez weszlabys miedzy
  lufy probujac rozmawiac ze zwasnionymi stronami czy jednak konieczna
  jest interwencja np. policji nawet gdy niekoniecznie moze powiezc
  sie bez udzialu ofiar ?Czy moze policjant z racji wykonywanego
  zawodu nie moze byc chrzescijaninem ?


 • pele999 24.09.09, 19:17
  Post byl skierowany do Marca 1 .
 • marca_1 25.09.09, 11:21
  aby odnieś się do konkretnej sytuacji ,musiałabym najpierw się w
  niej znaleźć,inaczaj mogę tylko gdybać
  napisałam, co robię gdy znajduję sie w sytuacjach , w których
  występuje agresja, i dla mnie nie ma wyjątków, zasady głoszone przez
  chrystusa stawiam na pierwszym miejscu, traktuję je wg zasady, tak-
  tak, nie-nie

  problem w tym,że ewangelię interpretują ludzie, którzy nadal
  podlegają prawu tego świata, prawu natury, ząb za ząb, stąd
  uzasadnianie używania przemocy

  policjant może być chrześcijaninem, ale uczniem chrystusa nie jest

  dopóki ludzie będą obawiać się śmierci, będą bronić ciała, często
  kosztem duszy

  chrystus nie tworzył religii,nauczał o królestwie bożym, o prawie
  tam panującym, o prawie miłości,
  kto stosuje przemoc prawu natury podlega, w prawie miłości przemoc
  nie istnieje,

  gdyby chrześcijaństwo tak skutecznie nie wypaczyło nauk chrystusa,
  świat nie musiałby aż tyle przemocy doświadczać,
 • pele999 03.10.09, 09:33
  Nie chodzilo mi dokladnie o to jakbys sie zachowala w danej
  sytuacji , gdyz tego nie jestesmy w stanie przewidziec , ale o to
  jak nalezaloby sie zachowac w takiej sytuacji .Nie musimy koniecznie
  znalezc sie w tej czy innej sytuacji , aby rozpatrzec jakie
  zachowanie byloby wskazane , a jakie nie .Co wiecej , powinnismy
  wiedziec jak nalezaloby sie wtedy zachowac , nawet jesli w praniu
  wyszloby ,ze jednak nie podolalismy temu wyzwaniu .
  Piszesz ,ze policjant nie moze byc uczniem Chrystusa .
  Ewangelia zawiera pewne wskazowki dla zolnierzy .Na ich pytanie co
  nalezy czynic , bynajmniej nie pada odpowiedz aby porzucili sluzbe ,
  lecz cyt .: "Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy czynić?» On
  im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie,
  lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie». "

 • marca_1 03.10.09, 12:17
  fragment ewangelii ,który zacytowałeś,to słowa Jana Chrzciciela, a
  nie chrystusa
  o Janie Chrzcicielu chrystus mówił,że choć jest on największy z
  zrodzonych z niewiasty, to najmniejszy w królestwie bożym jest od
  niego większy

  w królestwie bożym panuje prawo miłości, żadna przemoc nie jest
  zgodna z prawem miłości
 • pele999 03.10.09, 13:58
  Wiem ,ze to slowa Jana Chrzciciela .Pytanie czy mamy je
  zlekcewazyc ,czy tez o czyms waznym nas jednak informuja .
 • pele999 03.10.09, 14:12
  Przypomnij sobie rowniez przyklady setnika z
  Kafarnaum i setnika Korneliusza z Cezarei .
 • marca_1 04.10.09, 17:20
  na słowa Jana Chrzciciela odpowiedział już chrystus, stwierdzając,
  że jest mniejszy od najmniejszego w królestwie bożym,czyli nie
  należy jeszcze do tego królestwa, a podlega prawu tego świata

  kto chce należeć do królestwa bożego nie może podlegać prawu natury,
  ale prawu miłości
 • lipniak 04.10.09, 21:35
  Pasywnosc/biernosc jest ganiona przez Boga jesli chodzi o uleganie
  atakom zlego, strachowi. Dlatego chrzescijanie ucza sie walczyc i
  biora udzial w slusznej walce, ale tez nie obawiaja sie odmowic
  wykonania rozkazu, jesli powoduje on konflikt moralny.
  "Przywdziejcie zbroje wiary" - gdyby Bog byl przeciwny dzialaniom
  wojennym, nie nawiazywalby do militariow w przykladach. Dalby ziemie
  w posiadanie swojego narodu poprzez jakis kataklizm albo na
  zamieniajac pustynie w ziemie zyzna...
  Polecam lekture Apokalipsy Jana - zdaje sie, ze Jezus zalatwia tam
  pewien biznes
  --
  =)
  Pytania stawiane wciaz na nowo
 • marca_1 05.10.09, 10:44
  symboliki nigdy nie należy brać dosłownie, bo nie temu służy, no
  chyba że chce się uzasadnić kłamstwo , wtedy wszystkie chwyty
  dozwolone

  jahwe jest jednym z bóstw, i nie o nim nauczał chrystus
 • lipniak 06.10.09, 05:49
  marca_1 napisała:


  > jahwe jest jednym z bóstw, i nie o nim nauczał chrystus
  Prosze o rozwiniecie mysli

  --
  =)
  Pytania stawiane wciaz na nowo
 • latiu 09.10.09, 13:36
  Blisko trzysta razy w Pismach Hebrajskich i dwukrotnie w Chrześcijańskich Pismach Greckich Bogu nadano tytuł „Jehowy Zastępów” (1 Samuela 1:11). Jako Najwyższy Władca dowodzi On ogromnym zastępem istot duchowych (Jozuego 5:13-15; 1 Królów 22:19). Siła niszczycielska tych wojsk jest naprawdę zdumiewająca (Izajasza 37:36). O zagładzie ludzi myśli się z przykrością, ale trzeba pamiętać, że wojny Boże nie przypominają człowieczych małostkowych konfliktów. Przywódcy wojskowi i polityczni dopuszczający się agresji mogą twierdzić, że działają ze szlachetnych pobudek. Jednak wojny ludzkie zawsze mają związek z chciwością i samolubstwem.
  Jehowa natomiast nie daje się zaślepić emocjom. Księga Powtórzonego Prawa 32:4 zapewnia: „Skała — doskonałe są wszystkie jego poczynania, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwością. Bóg wierności, u którego nie ma niesprawiedliwości; jest on prawy i prostolinijny”. Słowo Boże potępia niepohamowany gniew, okrucieństwo i przemoc (Rodzaju 49:7; Psalm 11:5). A zatem Jehowa nigdy nie działa bez uzasadnionej przyczyny. Swej niszczycielskiej mocy używa sporadycznie i tylko w ostateczności. Postępuje zgodnie z tym, co wyjawił za pośrednictwem proroka Ezechiela: „Czyż w ogóle mam upodobanie w śmierci niegodziwego — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — a nie w tym, by zawrócił ze swych dróg i żył?” (Ezechiela 18:23).
 • latiu 09.10.09, 14:53
  Chociaż Jehowa w razie konieczności staje się „wojownikiem”, nie oznacza to, że
  ma wojowniczą naturę. Przecież w oglądanej przez Ezechiela wizji niebiańskiego
  rydwanu był przygotowany do walki z przeciwnikami, a mimo to prorok ujrzał wokół
  Niego tęczę — symbol pokoju

  „Tęczę moją daję na obłoku i ma ona służyć za znak przymierza między mną a ziemią”.

  „Było tam coś przypominającego z wyglądu łuk, który pojawia się na kłębach chmur
  w dzień ulewnego deszczu. Tak właśnie wyglądała ta jasność wokoło. Tak wyglądało
  podobieństwo chwały Jehowy. Gdy to zobaczyłem, upadłem na twarz i usłyszałem
  głos mówiącego”.

  „Potem natychmiast znalazłem się w mocy ducha: i oto w niebie był ustawiony
  tron, a na tronie ktoś zasiada. A zasiadający jest z wyglądu podobny do
  kamienia jaspisu i do drogocennego kamienia czerwonego, a wokoło tronu jest
  tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu”.

  (Rodzaju 9:13; Ezechiela 1:28; Objawienie 4:3).

  Nie ulega zatem wątpliwości, że Jehowa odznacza się opanowaniem i pokojowym
  usposobieniem. „Bóg jest miłością” — napisał apostoł Jan (1 Jana 4:8). Wszystkie
  Jego przymioty są doskonale zrównoważone.
 • kociak40 15.10.09, 01:22

  „Bóg jest miłością” — napisał apostoł Jan (1 Jana 4:8). Wszystkie
  Jego przymioty są doskonale zrównoważone." - latiu

  Syn Jego raczej ma inne usposobienie, grozi. Oto cytat z Ewangelii
  sw. Jana, rozdz. XV,6.

  "Jeźliby kto we mnie nie trwał, precz wyrzucony będzie jako
  latorośl, i uschnie, i zbiorą ją, i do ognia wrzucą, i zgore"

  A jak będzie to człowiek dobry, prawy?

  --
  -----
  "Czas spędzony z kotem, nigdy nie jest stracony"
 • pele999 04.10.09, 23:34
  Jakos nie widze tu zwiazku z meritum sprawy .Jan Chrzciciel " Wiele
  też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. "Czy Jezus
  podważal Jego nauczanie , czy negowal Jego misje , prostowal slowa
  kierowane do ludu ?
  Dlaczego ludzie nie mieliby sluchac Jego polecen skoro nie ma
  wzmianki o naganie dla Jana ? Oczywistym jest ,ze Jezus wiedzial o
  jakich kwestiach i w jaki sposob zwraca sie do ludzi Jan , zatem
  jesli uwazalby ,ze czyni zle , czy nie zwrocilby Mu na to uwagi ?
  Cytat , ktory przypominasz , mialby w jakis sposob deprecjonowac
  osobe Jana Chrzciciela ? A coz w tym dziwnego ,ze Jezus nazywa
  najmniejszego w krolestwie niebieskim , wiekszym od najwiekszego na
  Ziemii ?Czy nie oczywiste jest , ze do Nieba nie wejdzie nic
  nieczystego ?
  A ktoz tu na Ziemii moze z czystym sumieniem powiedziec ,ze byl,
  jest i bedzie w przyszlosci absolutnie wolny od jakiegokolwiek
  grzechu ?Czy ktos moze dac taka gwarancje bedac jeszcze w "drodze"
  tu na ziemii ?
  Jak zatem mozna czynic zarzut pod adresem Jana , poslugujac sie owym
  cytatem , skoro takie rozumowanie prowadzi konsekwentnie do
  zanegowania praktycznie kazdego nauczania , rowniez i innych
  apostolow , bo przeciez rowniez nauczali zyjac jeszcze tu na
  Ziemii , nie przysylali listow z Nieba jako nieskazitelni
  aniolowie .I dalej , takie rozumowanie prowadzi do zanegowania
  wiekszej czesci Biblii , gdyz Biblia nie zawiera jedynie slow
  Jezusa .Staje sie to wiec zamachem na sama wiarygodnosc i wartosc
  Pisma Swietego .

 • pele999 04.10.09, 23:39
  Co z przykladami wymienionych setnikow ? Tam rowniez nie znajdziemy
  zadnej nagany zwiazanej z wykonywanym zawodem , nie znajdziemy tez
  ani jednej przeslanki majacej sugerowac porzucenie sluzby .Czy zatem
  Jezusowi i Apostolom nie zalezalo na ich zbawieniu ?
 • marca_1 05.10.09, 10:34
  jan podlegał prawu tego świata, a ponieważ zmarł przed chrystusem,
  nie miał możliwości osiągnięcia królestwa bożego, czyli uczniem
  chrystusa nie był,
  chrystus uznał za najważniejsze przykazanie miłości, mówił nawet o
  miłości nieprzyjaciół, zalecał nadstawianie drugiego policzka, czyli
  odrzucił nauki jana odnośnie stosowania przemocy

  chrystus nie musiał odnosić sie do konkretnego zawodu, gdyż jak
  nauczał, gdy ktoś w niego uwierzy i zachowa jego naukę, w tego sercu
  zamieszka, i sam osobiście danemu , konkretnemu człowiekowi będzie
  mówił co należy czynić,

 • pele999 05.10.09, 17:35
  marca_1 napisała:

  > jan podlegał prawu tego świata, a ponieważ zmarł przed chrystusem,
  > nie miał możliwości osiągnięcia królestwa bożego, czyli uczniem
  > chrystusa nie był,

  Sprobuj zatem skonfrontowac Swoje slowa z tekstem Ewangelii :

  "11 Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie
  ołtarza kadzenia. 12 Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach
  padł na niego. 13 Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się
  Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta
  urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. 14 Będzie to dla ciebie
  radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. 15
  Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie* i
  już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. 16 Wielu spośród
  synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; 17 on sam pójdzie przed Nim
  w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom*, a
  nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu
  lud doskonały». "

  > chrystus uznał za najważniejsze przykazanie miłości, mówił nawet o
  > miłości nieprzyjaciół, zalecał nadstawianie drugiego policzka,
  czyli
  > odrzucił nauki jana odnośnie stosowania przemocy

  Gdzie znajdziemy owe nauki Jana odnosnie stosowania przemocy , ktore
  rzekomo Jezus mialby odrzucic ?

  > chrystus nie musiał odnosić sie do konkretnego zawodu, gdyż jak
  > nauczał, gdy ktoś w niego uwierzy i zachowa jego naukę, w tego
  sercu
  > zamieszka, i sam osobiście danemu , konkretnemu człowiekowi będzie
  > mówił co należy czynić,

  Oczywiscie ,ze nie musial sie odnosic do konkretnego zawodu .Odnosil
  sie jednak do konkretnego czlowieka ,nie przymykal oczu na grzech .
  I tak np. zawodu jawnogrzesznicy nie pochwalil, ale rzekl :" idz i
  nie grzesz wiecej " .Kiedy spotkal setnika , nie tylko nie odniosl
  sie w zaden negatywny sposob do jego postepowania , ale jeszcze
  pochwalil jego wiare .
 • marca_1 07.10.09, 22:51
  co do jana, to musiałabym znowu zacytować słowa chrystusa, ale skoro
  starasz sie je zrozumieć , a nie pojąć, nie ma to sensu

  co do jawonogrzesznicy, to chrystus powiedział, aby więcej nie
  grzeszyła, gdyż ona sama to co robiła, za grzech uznawała,
  co do setnika, uwierzył w chrystusa, ale to dopiero pierwszy etap
  stawania się uczniem chrystusa, na tym etapie chrystus nie musiał
  sie odnosić do jego zawodu , gdyż setnik tego zawodu za grzech nie
  uważał
  żeby uniknąć niepotrzebnej pisaniny, ewangelie powinno się
  czytać "sercem" a nie rozumem,wtedy pojmuje się ducha, głębie
  ewangelii, i nie trzeba szukać fragmencików, aby uzasadnić
  stosowanie przemocy
 • pele999 08.10.09, 20:32
  marca_1 napisała:

  > co do jana, to musiałabym znowu zacytować słowa chrystusa, ale
  skoro
  > starasz sie je zrozumieć , a nie pojąć, nie ma to sensu

  Nie musialabys , wystarczy ,ze odnioslabys sie do slow Ewangelii na
  temat Jana , ktore przytoczylem .


  > co do jawonogrzesznicy, to chrystus powiedział, aby więcej nie
  > grzeszyła, gdyż ona sama to co robiła, za grzech uznawała,

  A kto tego nie uwazal za grzech ? Jezus ? Owczesne Spoleczenstwo ?

  > co do setnika, uwierzył w chrystusa, ale to dopiero pierwszy etap
  > stawania się uczniem chrystusa, na tym etapie chrystus nie musiał
  > sie odnosić do jego zawodu , gdyż setnik tego zawodu za grzech nie
  > uważał

  Czyli Jezus uwazal jego zawod za niegodny , jednak zachowal to dla
  siebie , a w dodatku go jeszcze pochwalil ?  > żeby uniknąć niepotrzebnej pisaniny, ewangelie powinno się
  > czytać "sercem" a nie rozumem,wtedy pojmuje się ducha, głębie
  > ewangelii, i nie trzeba szukać fragmencików, aby uzasadnić
  > stosowanie przemocy


  Ale rozumu za kare nie dostalismy , niekiedy kierowanie sie jedynie
  sercem prowadzi na manowce , gdyz " ... Z serca ludzkiego pochodzą
  złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 22cudzołóstwa, chciwość,
  przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha,
  głupota " .

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka