Dodaj do ulubionych

Czy prawo do zachowku ulega przedawnieniu?

29.11.05, 12:37
Mama zmarła w marcu br. Jej dzieci to ja i brat. Na mocy testamentu brat
odziedziczył mieszkanie. Mam zamiar starać się o zachowek, ale nie wiem jak
to zrobić i w jakim terminie.
Barta.
Edytor zaawansowany
 • avionetka82 15.12.05, 21:32
  ZACHOWEK

  Podstawa prawna
  Instytucję zachowku reguluje Kodeks cywilny w art. 991 – 1011.

  Czym jest zachowek ?
  Prawo spadkowe przewiduje instytucję tzw. zachowku, który ma zabezpieczyć
  interesy majątkowe najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Spadkodawca może w
  testamencie pominąć członków najbliższej rodziny lub dokonać za życia darowizn,
  które uszczuplą masę spadkową, pozbawiając w ten sposób potencjalnych
  spadkobierców korzyści ze spadku. Majątek spadkowy przypadnie wtedy bądź tylko
  niektórym z najbliższych krewnych bądź dalszym krewnym lub osobom zupełnie
  obcym. Wówczas jednak określone osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych
  (tzn. osób, które dziedziczą w przypadku braku testamentu) mają w stosunku do
  osoby, która otrzymała korzyść majątkową od spadkodawcy (poprzez testament lub
  darowiznę) roszczenie o zachowek. Zachowek jest określoną korzyścią majątkową
  odpowiadającą części udziału, jaki otrzymałaby w spadku osoba uprawniona, gdyby
  nie został sporządzony testament (lub gdyby nie została uczyniona darowizna).
  Uprawniony do zachowku nie może domagać się od spadkobiercy określonego
  przedmiotu majątkowego należącego do spadku, tylko zapłaty sumy pieniężnej.
  W żadnym razie nie należy utożsamiać zachowku ze spadkiem.

  Kiedy można żądać zachowku od spadkobiercy ?
  Roszczenie do spadkobiercy o zapłatę sumy pieniężnej przysługuje jedynie ściśle
  określonym osobom, jeżeli nie otrzymały one równowartości należnego im zachowku
  bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny bądź w postaci powołania
  do spadku bądź też w postaci zapisu. W sytuacji, gdy uprawniony nic nie otrzymał
  od spadkodawcy w drodze darowizny, powołania do spadku albo zapisu, roszczenie
  jego opiewa na pełną wysokość zachowku. Natomiast w sytuacji, gdy wartość
  darowizny, udziału spadkowego albo zapisu jest mniejsza od wysokości zachowku,
  uprawniony może żądać sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku.

  Kto jest uprawniony do zachowku ?
  Przepis art. 991 Kodeksu cywilnego określa krąg osób uprawnionych do zachowku
  oraz jego wysokość. Uprawnionymi do zachowku są zstępni (dzieci, wnuki,
  prawnuki), małżonek i rodzice spadkodawcy, przy czym uprawnienie to przysługuje
  im o tyle, o ile byliby powołani do spadku z ustawy. Uprawnienie do zachowku
  przysługuje zatem przede wszystkim dzieciom i małżonkowi spadkodawcy. Jeżeli
  dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku (zmarło przed spadkodawcą), do
  zachowku są uprawnione jego dzieci (wnuki spadkodawcy). Należy równocześnie
  zaznaczyć, że na równi ze zstępnymi spadkodawcy traktuje się osoby przez niego
  przysposobione i ich zstępnych. W przypadku braku zstępnych spadkodawcy, do
  zachowku są uprawnieni jego rodzice. Podobnie w sytuacji, gdy np. zstępni żyją,
  ale są traktowani jakby nie dożyli otwarcia spadku.

  Kto nie ma prawa do zachowku ?
  Uprawnienie do zachowku nie przysługuje jednak:
  1. małżonkowi, który został wyłączony od dziedziczenia ustawowego na mocy
  orzeczenia sądu (gdy spadkodawca zmarł w toku wszczętego przezeń procesu o
  rozwód lub separację z winy tego małżonka, postępowanie w tym przedmiocie ulega
  umorzeniu; o wyłączeniu małżonka od dziedziczenia sąd orzeka w odrębnym procesie
  wszczętym na skutek powództwa współspadkobiercy),
  2. małżonkowi, w stosunku do którego orzeczono separację,
  3. osobom, które z mocy przepisów prawa spadkowego traktowane są tak, jakby nie
  dożyły otwarcia spadku (tj. śmierci spadkodawcy), to znaczy:
  - osobie, która została uznana za niegodną (na mocy orzeczenia sądowego),
  - osobie, która zrzekła się dziedziczenia ustawowego (w drodze umowy zawartej ze
  spadkodawcą w formie aktu notarialnego) lub na którą rozciągają się skutki
  zrzeczenia (zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje potomstwo zrzekającego się,
  chyba że umowa przewiduje inaczej),
  - osobie, która odrzuciła spadek z ustawy (czyli nie chciała dziedziczyć i
  dostać spadku)
  4. osobie, która została wydziedziczona (gdy spadkobierca w testamencie pozbawił
  osobę uprawnioną prawa do zachowku). Samo pominięcie spadkobiercy w testamencie
  nie jest wydziedziczeniem. Przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z treści
  testamentu. Spadkodawca może w testamencie pozbawić zachowku osobę uprawnioną,
  jeśli osoba ta :
  - wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami
  współżycia społecznego (tego rodzaju postępowaniem jest na przykład alkoholizm,
  narkomania, czerpanie środków utrzymania z nielegalnych źródeł, zaniedbywanie
  własnej rodziny i obarczanie spadkodawcy ciężarem jej utrzymania),
  - dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób
  umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy
  czci;
  - uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

  Pomimo wydziedziczenia, odrzucenia spadku, uznania za niegodnego, dzieci i wnuki
  tych osób są uprawnione do zachowku. Podobnie prawo to przysługuje zstępnym
  zrzekającym się dziedziczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpiło zrzeczenie
  się dziedziczenia obejmującego zstępnych zrzekającego się. Jeżeli zaś nie ma
  innych zstępnych spadkodawcy, do zachowku są uprawnieni jego rodzice.
  Rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy, pomimo iż należą do kręgu
  spadkobierców ustawowych, nie mają prawa do zachowku.

  Kto jest zobowiązany ?
  Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do
  jego uzupełnienia skierowane jest przeciwko spadkobiercy. Jednakże zobowiązanym
  do zapłaty zachowku może być nie tylko spadkobierca testamentowy, którego
  spadkodawca powołał pomijając swych spadkobierców ustawowych uprawnionych do
  zachowku. W wypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu i gdy następuje
  dziedziczenie ustawowe co do całości spadku, po doliczeniu darowizn może się
  okazać, że spadkobiercom ustawowym uprawnionym do zachowku przypada ze spadku
  mniej niż wynosi ich zachowek. Do zapłaty zachowku może być wtedy zobowiązany
  współspadkobierca ustawowy, który otrzymał darowiznę doliczoną do spadku. Z
  kolei współspadkobierca, który sam nie jest uprawniony do zachowku, może być
  zobowiązany nawet wtedy, gdy takiej darowizny nie otrzymał.

  Przykład I: Spadek po spadkodawcy S o czystej wartości 500.000 zł dziedziczą z
  ustawy w częściach równych jego małżonek M i ojciec O, przy czym ten ostatni
  jest trwale niezdolny do pracy. Do spadku dolicza się darowiznę o wartości
  400.000 zł, którą otrzymał M. Zachowek O wynosi: 1 x 2/3 x 900.000 zł = 300.000
  zł. Ponieważ O otrzymuje ze spadku tylko 250.000 zł, może on żądać od M zapłaty
  50.000 zł.

  Przykład II: Spadek po spadkodawcy S o czystej wartości 64.000 zł dziedziczą z
  ustawy: jego małżonek M w 1, ojciec O w 3/16 i brat B w 5/16, przy czym M i O są
  zdolni do pracy. Do spadku dolicza się darowiznę o wartości 80.000 zł dokonaną
  na rzecz osoby trzeciej. Zachowek M wynosi 36.000 zł, zachowek O – 13.500 zł.
  Ponieważ ze spadku otrzymają oni mniej (M – 32.000 zł, O – 12.000 zł) mogą żądać
  od B sum potrzebnych do uzupełnienia ich zachowków. Spadkobierca jest zatem
  dłużnikiem uprawnionego do zachowku. W razie prostego przyjęcia spadku,
  spadkobierca odpowiada za zachowek bez ograniczenia, z kolei odpowiedzialność
  spadkobiercy jest ograniczona, jeżeli przyjął spadek z dobrodziejstwem
  inwentarza. Współspadkobiercy odpowiadają wobec uprawnionego do chwili działu
  spadku solidarnie, natomiast od chwili działu spadku każdy spadkobierca
  odpowiada w stosunku do wielkości swojego udziału.

  Odpowiedzialność spadkobiercy uprawnionego do zachowku
  Jeżeli osoba uprawniona do zachowku jest powołana do spadku z ustawy lub z
  testamentu, została jednak zobowiązana do zaspokojenia roszczeń o zachowek
  innych uprawnionych, może zachodzić niebezpieczeństwo, że po zaspokojeniu
  roszczeń innych uprawnionych do zachowku przypadnie jej ze spadku mniej niż
  wynosi jej własny zachowek. Spadkobierca, który sam jest uprawniony do zachowku,
  odpowiada tylko do wysokości nadwyżki pr
 • avionetka82 15.12.05, 21:35
  [...]natomiast od chwili działu spadku każdy spadkobierca odpowiada w stosunku
  do wielkości swojego udziału.

  Odpowiedzialność spadkobiercy uprawnionego do zachowku
  Jeżeli osoba uprawniona do zachowku jest powołana do spadku z ustawy lub z
  testamentu, została jednak zobowiązana do zaspokojenia roszczeń o zachowek
  innych uprawnionych, może zachodzić niebezpieczeństwo, że po zaspokojeniu
  roszczeń innych uprawnionych do zachowku przypadnie jej ze spadku mniej niż
  wynosi jej własny zachowek. Spadkobierca, który sam jest uprawniony do zachowku,
  odpowiada tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek. Nie
  ma on zatem obowiązku wyzbyć się swego zachowku, aby zaspokoić roszczenie innych
  uprawnionych do zachowku.

  Sytuacja prawna obdarowanego
  Zachowek w pewnym stopniu chroni uprawnionego nie tylko przed skutkami
  niekorzystnych dla niego rozrządzeń testamentowych spadkodawcy, ale także przed
  pozbawieniem go korzyści ze spadku w drodze dokonanych przez spadkodawcę
  darowizn. Dlatego też określone darowizny dolicza się do wartości spadku. Dalszą
  konsekwencją jest to, że uprawnionemu do zachowku może przysługiwać roszczenie
  przeciwko osobie, która otrzymała darowiznę doliczoną do spadku, o zapłatę sumy
  pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Roszczenie to ma charakter
  pomocniczy, jest bowiem aktualne tylko wtedy, gdy uprawniony nie może otrzymać
  od spadkobiercy należnego mu zachowku. Obdarowany, który otrzymał darowiznę
  doliczoną do spadku odpowiada wobec uprawnionego do zachowku całym swoim
  majątkiem. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty sumy pieniężnej
  potrzebnej do uzupełnienia zachowku tylko w granicach wzbogacenia będącego
  skutkiem darowizny. Obdarowany wolny jest od tego obowiązku, jeżeli otrzymaną
  darowiznę zużył lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że
  wyzbywając się lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem jej zwrotu.

  Przykład: po spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu dziedziczą w częściach
  równych jego małżonek M, zdolny do pracy oraz dzieci A i B, pełnoletnie i zdolne
  do pracy. Czysta wartość spadku wynosi 45.000 zł, do czego dolicza się darowiznę
  o wartości 75.000 zł dokonaną na rzecz brata spadkodawcy. Zachowek M, A i B
  wynosi zatem po 20.000 zł dla każdego, ze spadku przypada im jednak tylko po
  15.000 zł. Każdy z nich może żądać od brata spadkodawcy wypłacenia kwoty 5.000
  zł potrzebnej do uzupełnienia zachowku.

  Wysokość zachowku
  Zachowek określa się w oznaczonej kwocie pieniężnej. Wysokość tej kwoty zależy
  od szeregu okoliczności, przede wszystkim od wielkości udziału spadkowego, który
  by danemu uprawnionemu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, a następnie od
  wartości spadku, do którego dolicza się określone darowizny uczynione przez
  spadkodawcę. Ponadto wysokość należnego zachowku kształtuje się w zależności od
  sytuacji osobistej uprawnionego:

  1. 2/3 wartości udziału (tj. tego, co przypadłoby uprawnionemu, gdyby
  dziedziczył z ustawy) gdy osoba uprawniona w chwili otwarcia spadku jest :
  - trwale niezdolna do pracy,
  - małoletnia.
  2. 1 udziału – w pozostałych przypadkach.

  Należy zaznaczyć, że wartość zachowku zmniejsza się o dokonane przez spadkodawcę
  na rzecz uprawnionego darowizny, zapisy, to co przypadło mu w wyniku
  dziedziczenia (tzw. czysta wartość udziału w spadku), a ponadto jeżeli
  uprawnionym do zachowku jest zstępny spadkodawcy (tj. dziecko, wnuk) na należny
  mu zachowek zalicza się koszty wychowania oraz wykształcenia ogólnego i
  zawodowego, jeżeli przekraczają one przeciętną miarę w danym środowisku.
  Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo
  w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty,
  licząc wstecz od otwarcia spadku, jeżeli były to darowizny na rzecz osób nie
  będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Darowizny dokonane na
  rzecz spadkobierców bądź osób uprawnionych do zachowku wlicza się do spadku
  niezależnie od czasu, kiedy zostały dokonane. Przy obliczaniu zachowku należnego
  zstępnemu (czyli dziecku, wnukowi, prawnukowi) nie dolicza się do spadku
  darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, gdy nie miał zstępnych.
  Wyjątkiem są darowizny uczynione na mniej niż 300 dni przed urodzeniem się
  zstępnego. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do
  spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa.
  Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a
  według cen z chwili ustalania zachowku.

  Właściwość sądu
  Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku następuje w drodze sądowej w trybie
  postępowania procesowego. Pozew o zachowek wytacza się wyłącznie przed sąd
  ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania
  w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek
  spadkowy lub jego część.
  Właściwość rzeczowa sądu zależy od wartości zachowku. W przypadku dochodzenia
  zachowku do wartości 30 tysięcy złotych właściwym będzie Sąd Rejonowy. W
  sytuacji, gdy wartość zachowku przewyższa 30 tysięcy złotych, właściwym będzie
  Sąd Okręgowy. Wartość przedmiotu sporu stanowi wartość dochodzonego roszczenia.

  Opłaty
  Pozew powinien być należycie opłacony. Brak opłaty (wpisu sądowego) jest brakiem
  formalnym, którego nieuzupełnienie w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie
  (tygodniowym) skutkuje zwrotem pozwu. Wysokość opłaty jest uzależniona od
  wartości dochodzonego roszczenia. W przypadku dochodzenia zachowku o wartości do
  10.000 zł wpis wynosi 8 %, nie mniej jednak niż 30 zł.

  Podatek
  Zachowek opodatkowany jest podobnie jak spadek, a więc według stawek 3 %, 7 % i
  12 %. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i
  darowizn, Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 16 poz. 89 z późniejszymi zmianami, a
  zwłaszcza zmiana dokonana ustawą z dnia 28.10.2002 r., Dziennik Ustaw z 2002 r.,
  Nr 200, poz. 1681).

  Przedawnienie
  Roszczeń z tytułu zachowku nie można dochodzić po upływie 3 lat od ogłoszenia
  testamentu. Z chwilą ogłoszenia testamentu spadkobiercy, którym przypadłby
  spadek z ustawy, dowiadują się o pominięciu ich albo o zmniejszeniu ich
  udziałów, a ponadto także o osobach, od których mogą domagać się spełnienia
  należnego im z tytułu zachowku świadczenia pieniężnego. Termin ten liczy się od
  ogłoszenia testamentu, gdy chodzi o roszczenia przeciwko spadkobiercy. W
  przypadku dochodzenia roszczeń o uzupełnienie zachowku, skierowanych przeciwko
  obdarowanemu, powyższy termin liczy się od otwarcia spadku (czyli od chwili
  śmierci spadkodawcy), podobnie w sytuacji, kiedy spadkobierca nie pozostawił
  testamentu.
  Przerwanie biegu przedawnienia następuje m.in. przez zgłoszenie zarzutu
  nieważności testamentu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku (orzeczenie Sądu
  Najwyższego z dnia 22 października 1992 r., III CZP 130/92, opublikowane w OSNCP
  1993 nr 4 poz. 60). Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku trwają nieraz latami, a
  testament ogłaszany jest najczęściej w trakcie tego postępowania (art. 670 § 1
  Kodeksu postępowania cywilnego). Dopiero prawomocne orzeczenie stwierdzające
  nabycie spadku wskazuje, wobec kogo kierować roszczenia o zachowek (kto jest
  spadkobiercą).


  Opracowanie: Joanna Żurek – Sekcja Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni
  Prawnej UJ, w ramach Umowy o współpracy w dziedzinie ochrony praw człowieka i
  obywatela zawartej między Poradnią Prawną UJ a Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Kraków, 2003-01-01 źródło: www.brpo.gov.pl/index.php?poz=220&id=41

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka