Dodaj do ulubionych

Urlop na pdratowanie zdrowia

26.07.06, 13:31
Czy załatwiając urlop na podratowanie zdrowia trzeba mieć zgodę dyrektora
szkoły?
Czy mozna ominąc osobę dyrektora i załatweić wszystko u lekarza a potem tylko
zawiadomić?
Edytor zaawansowany
 • hofff 26.07.06, 14:55
  Urlopu dla poratowania zdrowia udziela ci DYREKTOR a nie lekarz. zajrzyj do
  karty nauczyciela. wiec ominac go nie mozesz. lekarz tylko orzeka, czy twoj stan
  zdrowia upowaznia cie do otrzymania takiego urlopu. jezeli ci to pomoze, to
  poczytaj nizej.
  pozdrawiam

  1.

  Pierwszy urlop dla poratowania zdrowia
  Prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nabywa po
  spełnieniu łącznie następujących warunków:
  *

  zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony
  *

  okres zatrudnienia w szkole/placówce wynosi co najmniej 7 lat
  *

  uzyskanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie przeprowadzenia
  zaleconego leczenia

  Uwaga!
  *

  do okresu 7-letniej pracy w szkole/placówce wlicza się okresy
  czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż urlop
  wypoczynkowy, trwające nie dłużej niż 6 miesięcy.
  W przypadku niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6
  miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres (art. 73 ust. 3 KN).
  *

  okres 7-letniej pracy w szkole/placówce powinien przypadać
  bezpośrednio przed datą rozpoczęcia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia
  (art. 73 ust. 4 KN).

  2.

  Kolejny urlop dla poratowania zdrowia
  *

  dyrektor szkoły/placówki może udzielić kolejnego urlopu dla
  poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia
  poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.

  Uwaga!
  W art. 73 Karty Nauczyciela nie jest przewidziany odrębny tryb w zakresie
  przedłużania urlopu dla poratowania zdrowia.
  Oznacza to, iż dyrektor szkoły/placówki otrzymując od nauczyciela wniosek
  o przedłużenie zakończonego urlopu (np. 3-miesięcznego), podejmuje stosowną
  decyzję kierując się stopniem spełnienia warunków, o których mowa w przypadku
  złożenia wniosku o przyznanie kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia.
  3.

  Wymiar urlopu dla poratowania zdrowia
  *

  łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie
  całego zatrudnienia nie może przekroczyć 3 lat (art. 73 ust. 8 KN)
  *

  dyrektor szkoły/placówki udziela urlopu dla poratowania zdrowia w
  wymiarze nie przekraczającym jednorazowo roku (art. 73 ust. 1 KN)
  *

  nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej
  niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy
  niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa
  uprawnienia emerytalne (art. 73 ust. 2 KN)

  Uwaga!
  Szereg wątpliwości interpretacyjnych budzi przede wszystkim pojęcie
  "nabycie uprawnień emerytalnych". Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego - wyrok Sądu
  Najwyższego z dnia 4 grudnia 2003 r. PK 72/03, wyrok z dnia 11 września 2001 r.
  PKN 633/00 wskazują, iż nabycie prawa do emerytury zostało użyte, w ustawie
  Karta Nauczyciela w znaczeniu, w jakim występuje w przepisach regulujących
  świadczenia emerytalno - rentowe. Nie jest ono zatem równoznaczne z przejściem
  na emeryturę, czy też z zamiarem skorzystania z tego świadczenia wyrażającym się
  złożeniem stosownego wniosku.
  Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162 poz. 1118 z póź. zm.)
  prawo do świadczeń powstaje w dniu spełnienia wszystkich warunków, od których
  uzależnione jest to prawo. Nabycie prawa do emerytury następuje z chwilą
  spełnienia ostatniego z wymaganych warunków. Przepisy art. 24 ust. 1 i art. 27
  ust. 1 tej ustawy określają, że wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat.
  Jednakże osiągnięcie tego wieku nie zawsze jest warunkiem koniecznym do
  nabycia prawa do emerytury. Szereg przepisów określa warunki wystarczające do
  nabycia prawa do emerytury osób, które nie osiągnęły tego wieku (np. art. 29 i
  32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Do takich
  przepisów należy również art. 88 Karty Nauczyciela, który stanowi, że
  nauczyciele mający 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w
  szczególnym charakterze, mogą po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy
  przejść na emeryturę. Na podstawie tego przepisu nauczyciel nabywa prawo do
  emerytury w dniu, w którym osiągnął 30-letni okres zatrudnienia i 20-letni okres
  pracy w szczególnym charakterze.
  Rozwiązanie stosunku pracy nie jest zatem warunkiem koniecznym do nabycia
  prawa do emerytury, lecz warunkiem skorzystania z prawa do tego świadczenia.
  Art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  regulujący warunki uprawniające do emerytury pracowników, którzy nie osiągnęli
  wieku emerytalnego, używa określenia "ubezpieczeni mogą przejść na emeryturę".
  Oznacza to możliwość skorzystania z prawa do emerytury przez pracowników, którzy
  po spełnieniu wymaganych warunków nabyli prawo do emerytury. Krąg tych osób jest
  ograniczony, gdyż ubezpieczony w dniu spełnienia ostatniego warunku musi mieć
  status pracownika, podobnie jak wymagany jest status nauczyciela w dniu
  spełnienia ostatniego warunku określonego w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela.
  W związku z powyższym, zarówno nabycie uprawnień emerytalnych, o których
  mowa w art. 88 Karty Nauczyciela, jak i osiągnięcie wieku emerytalnego,
  wynikającego z przepisów o emeryturach i rentach z FUS stanowi bezpośrednią
  przesłankę do ograniczenia uprawnień nauczycieli do skorzystania z prawa do
  urlopu dla poratowania zdrowia.
  4.

  Wynagrodzenie nauczyciela w okresie przebywania na urlopie dla poratowania
  zdrowia
  W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel
  zachowuje prawo do:
  *

  wynagrodzenia zasadniczego
  *

  dodatku za wysługę lat
  *

  świadczeń pracowniczych (zdrowotnych, świadczenia urlopowego)
  *

  dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela tj.
  dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

  5.

  Podejmowanie innej pracy w okresie przebywania na urlopie dla poratowania
  zdrowia
  W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie
  może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W
  przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel
  podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową dyrektor szkoły
  odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany
  jest do powrotu do pracy (art. 73 ust. 7 KN).
  W opinii Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Ministerstwa
  Edukacji Narodowej i Sportu, przez inną działalność zarobkową należy r ozumieć
  osiąganie jakiegokolwiek przychodu na podstawie stosunku pracy, a także
  wszelkich umów cywilnoprawnych. Należy jednocześnie podkreślić, iż dla
  możliwości odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia nie ma
  znaczenia moment nawiązania odrębnego stosunku prawnego, będącego dla
  nauczyciela źródłem dodatkowego dochodu, a jedynie fakt jego istnienia w
  momencie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.
  6.

  O potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w
  celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia
  zdrowotnego leczący nauczyciela (art. 73 ust. 10 KN)
  Lekarz leczący nauczyciela ma upoważnienie wyłącznie do orzekania o
  potrzebie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia oraz o wymiarze tego urlopu,
  nie posiada natomiast uprawnienia do wskazania daty rozpoczęcia urlopu.
  Kompetencje w tym zakresie posiada tylko dyrektor szkoły/placówki, który
  powinien udzielić zaleconego urlopu bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem
  konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.
  Wskazana przez lekarza orzekającego o potrzebie udzielenia urlo
 • lenka74 26.07.06, 19:45
  Dziękuję bardzo za wyczerpującą opowiedź.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka