Dodaj do ulubionych

Licencja na WINDOWS XP

IP: *.aster.pl / *.aster.pl 09.10.04, 13:08
mam legalne XP home . Dostawałem co pewien czas aktualizacje. Teraz, w ramach
aktualizacji, przyszła propozycja podpisania nowej umowy. Nie bardzo wiem o
co chodzi. A ponieważ jest to kupa łobuzów to podejrzewam najgorsze.
Czy ktoś z was dostał taką umowę?

podaję jej treść:

UZUPEŁNIAJĽCA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT DLA SYSTEMU

MICROSOFT WINDOWS XP Z DODATKIEM
SERVICE PACK 2

PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĽ
UZUPEŁNIAJĽCĽ UMOWĘ LICENCYJNĽ UŻYTKOWNIKA
OPROGRAMOWANIA ("UZUPEŁNIAJĽCĽ UMOWĘ
LICENCYJNĽ"). PRZEZ ZAINSTALOWANIE LUB UŻYCIE
OPROGRAMOWANIA TOWARZYSZĽCEGO NINIEJSZEJ
UZUPEŁNIAJĽCEJ UMOWIE LICENCYJNEJ
LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ JEJ
POSTANOWIENIA. JE?LI LICENCJOBIORCA NIE
ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ UMOWY
LICENCYJNEJ, NIE MOŻE INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ
OPROGRAMOWANIA I POWINIEN JE ZWRÓCIĆ W
MIEJSCU NABYCIA, JE?LI TO MOŻLIWE, W ZAMIAN ZA
ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY W PEŁNEJ WYSOKO?CI.

BEZ ZGODY LICENCJOBIORCY ZA PO?REDNICTWEM
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA NIE BĘDĽ
PRZEKAZYWANE ZE STACJI ROBOCZEJ
LICENCJOBIORCY DO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH
FIRMY MICROSOFT ŻADNE INFORMACJE
POZWALAJĽCE NA ZIDENTYFIKOWANIE
LICENCJOBIORCY.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi prawnie wišżšcš
umowę pomiędzy osobš fizycznš lub prawnš
("Licencjobiorca") a firmš Microsoft Corporation ("Microsoft").
Towarzyszšce niniejszej Uzupełniajšcej Umowie Licencyjnej
oprogramowanie Microsoft obejmuje oprogramowanie
komputerowe i może obejmować zwišzane z nim no?niki,
materiały drukowane, dokumentację w formie "online" lub
dokumentację elektronicznš oraz usługi internetowe (zwane
wspólnie "Składnikami SO"). Składniki SO sš dostarczane,
aby zaktualizować, uzupełnić lub zastšpić istniejšce funkcje
oprogramowania Microsoft Windows XP Professional
Edition lub Windows XP Home Edition ("Oprogramowanie
SO"). Używanie Składników SO przez Licencjobiorcę
podlega postanowieniom umowy licencyjnej użytkownika
(albo od Microsoft, albo od innego podmiotu), na mocy
której została poprzednio udzielona Licencjobiorcy licencja
na Oprogramowanie SO ("Umowa Licencyjna
Oprogramowania SO"), oraz postanowieniom niniejszej
Uzupełniajšcej Umowy Licencyjnej. W zakresie, w którym
jakiekolwiek postanowienia niniejszej Uzupełniajšcej
Umowy Licencyjnej sš sprzeczne z postanowieniami
odpowiedniej Umowy Licencyjnej Oprogramowania SO,
podstawš wykładni sš postanowienia niniejszej
Uzupełniajšcej Umowy Licencyjnej.

JE?LI LICENCJOBIORCA NIE POSIADA WAŻNIE
LICENCJONOWANEJ KOPII OPROGRAMOWANIA SO,
NIE MA PRAWA DO INSTALOWANIA, KOPIOWANIA ANI
UŻYWANIA W INNY SPOSÓB SKŁADNIKÓW SO I NIE MA
ŻADNYCH PRAW NA MOCY NINIEJSZEJ
UZUPEŁNIAJĽCEJ UMOWY LICENCYJNEJ.

2. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĽCE UŻYWANIA
SKŁADNIKÓW SO PRZEZ LICENCJOBIORCĘ

a. Instalacja i używanie. Pod warunkiem przestrzegania
wszystkich stosownych postanowień licencyjnych Umowy
Licencyjnej Oprogramowania SO (które sš włšczone do
niniejszej umowy przez ich przywołanie, z wyjštkiem
postanowień okre?lonych poniżej) oraz postanowień
niniejszej Uzupełniajšcej Umowy Licencyjnej, Microsoft
udziela Licencjobiorcy prawa do powielania, instalowania i
używania jednej kopii Składników SO na każdym
komputerze Licencjobiorcy, na którym jest uruchomiona
ważnie licencjonowana kopia Oprogramowania SO.

b. Zastrzeżenie praw. Składniki SO sš chronione prawem
autorskim oraz innymi ustawami i umowami o ochronie
własno?ci intelektualnej. Prawa własno?ci, prawa autorskie i
inne prawa własno?ci intelektualnej do Składników SO
należš do firmy Microsoft Corporation lub jej dostawców.
Wszystkie prawa nieudzielone Licencjobiorcy w sposób
wyra?ny na mocy niniejszej Uzupełniajšcej Umowy
Licencyjnej sš zastrzeżone. Składniki SO sš licencjonowane,
a nie sprzedawane.

c. Terminy pisane wielkš literš. Terminy pisane wielkš literš,
używane w niniejszej Uzupełniajšcej Umowie Licencyjnej, a
w niej niezdefiniowane, majš znaczenie nadane im w
Umowie Licencyjnej Oprogramowania SO.

3. PODŁĽCZANIE URZĽDZEŃ. Je?li Licencjobiorca
zamierza podłšczyć Urzšdzenia do swojego Komputera
Stacji Roboczej, aby korzystać z Usług Plikowych (File
Services), Usług Drukowania (Print Services), Internetowych
usług informacyjnych, udostępniania połšczenia Internetowego
oraz usług telefonii Oprogramowania SO, to nie obowišzuje
ograniczenie maksymalnej liczby połšczeń w celu innego
używania Oprogramowania SO, pod warunkiem że w danej
chwili tylko jeden użytkownik korzysta z Oprogramowania SO,
uzyskuje do niego dostęp, wy?wietla je lub uruchamia, oraz
że żadne takie podłšczone Urzšdzenie nie ma dostępu do
Sesji Komputera Stacji Roboczej. "Sesja" oznacza każde
użycie Oprogramowania SO, które umożliwia korzystanie z
funkcji podobnych do tych, które sš dostępne dla
użytkownika współdziałajšcego z Komputerem Stacji
Roboczej przy użyciu jakichkolwiek kombinacji
peryferyjnych urzšdzeń wej?cia, wyj?cia i wy?wietlajšcych.

4. PULPIT ZDALNY. Je?li Licencjobiorca używa
Składników SO z prawidłowo licencjonowanš kopiš systemu
Windows XP Professional Edition i zamierza korzystać z
funkcji Pulpit zdalny zawartej w Oprogramowaniu SO, to
musi nabyć oddzielnš licencję na Oprogramowanie SO dla
każdego Urzšdzenia wykorzystywanego w celu uzyskiwania
dostępu do Sesji Komputera Stacji Roboczej, z tym
wyjštkiem, że osoba będšca pojedynczym, głównym
użytkownikiem Komputera Stacji Roboczej może uzyskiwać
dostęp do Sesji z każdego Urzšdzenia bez nabywania dla
niego dodatkowej licencji na Oprogramowanie SO. Je?li
Licencjobiorca używa Składników SO z prawidłowo
licencjonowanš kopiš systemu Windows XP Home Edition,
to posiadana przez niego licencja na Oprogramowanie SO
nie obejmuje licencji na korzystanie z technologii
Pulpit zdalny firmy Microsoft (ani innego oprogramowania
udostępniajšcego podobnš funkcję w podobnym celu) w
celu uzyskiwania dostępu do Sesji Komputera Stacji
Roboczej z każdego Urzšdzenia. Licencje na te technologie
sš dostępne z systemem Windows XP Professional Edition.

5. AUTOMATYCZNE USŁUGI INTERNETOWE. Opisane
poniżej funkcje Oprogramowania SO i Składników SO sš
domy?lnie włšczone, aby było można automatycznie łšczyć
się za po?rednictwem Internetu z systemami
komputerowymi firmy Microsoft bez oddzielnego
powiadamiania Licencjobiorcy. Licencjobiorca zgadza się na
działanie tych funkcji, chyba że je wyłšczy lub nie będzie ich
używać. Firma Microsoft nie uzyskuje za pomocš żadnej z
tych funkcji informacji osobistych. Więcej informacji na
temat tych funkcji można znale?ć w dokumentacji
Oprogramowania SO, w witrynie pomocy online Microsoft
lub w deklaracji prywatno?ci znajdujšcej się pod adresem
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25243.

a. Funkcje aktualizacji systemu Windows. Je?li
Licencjobiorca podłšczy do Komputera Stacji Roboczej
urzšdzenie, może okazać się, że na danym komputerze nie
ma dla niego odpowiedniego sterownika. Za pomocš funkcji
aktualizacji Oprogramowania SO może otrzymać od
Microsoft wła?ciwe sterowniki i zainstalować je na swoim
urzšdzeniu. Funkcję aktualizacji można wyłšczyć.

b. Funkcje zawarto?ci sieci Web. Oprogramowanie SO jest
skonfigurowane domy?lnie w taki sposób, że je?li
Licencjobiorca jest połšczony z Internetem, to pewne
funkcje Oprogramowania SO sš włšczone w celu pobierania
i wy?wietlania zawarto?ci z systemów komputerowych firmy
Microsoft. Gdy Licencjobiorca uaktywni tę funkcję, korzysta
ona ze standardowych protokołów internetowych w celu
przekazania do systemu komputerowego firmy Microsoft
typu systemu operacyjnego, przeglšdarki i kodu języka
Stacji Roboczej, tak że zawarto?ć można wy?wietlać na nim
poprawnie. Funkcje te działajš tylko wtedy, gdy
Licencjobiorca je uaktywni, natomiast może je wyłšczyć lub
ich nie używać. Przykłady t
 • Gość: BACA IP: *.aster.pl / *.aster.pl 09.10.04, 13:10
  ponieważ cały tekst nie wszedł,zamieszczam dokończenie:

  5. AUTOMATYCZNE USŁUGI INTERNETOWE. Opisane
  poniżej funkcje Oprogramowania SO i Składników SO sš
  domy?lnie włšczone, aby było można automatycznie łšczyć
  się za po?rednictwem Internetu z systemami
  komputerowymi firmy Microsoft bez oddzielnego
  powiadamiania Licencjobiorcy. Licencjobiorca zgadza się na
  działanie tych funkcji, chyba że je wyłšczy lub nie będzie ich
  używać. Firma Microsoft nie uzyskuje za pomocš żadnej z
  tych funkcji informacji osobistych. Więcej informacji na
  temat tych funkcji można znale?ć w dokumentacji
  Oprogramowania SO, w witrynie pomocy online Microsoft
  lub w deklaracji prywatno?ci znajdujšcej się pod adresem
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25243.

  a. Funkcje aktualizacji systemu Windows. Je?li
  Licencjobiorca podłšczy do Komputera Stacji Roboczej
  urzšdzenie, może okazać się, że na danym komputerze nie
  ma dla niego odpowiedniego sterownika. Za pomocš funkcji
  aktualizacji Oprogramowania SO może otrzymać od
  Microsoft wła?ciwe sterowniki i zainstalować je na swoim
  urzšdzeniu. Funkcję aktualizacji można wyłšczyć.

  b. Funkcje zawarto?ci sieci Web. Oprogramowanie SO jest
  skonfigurowane domy?lnie w taki sposób, że je?li
  Licencjobiorca jest połšczony z Internetem, to pewne
  funkcje Oprogramowania SO sš włšczone w celu pobierania
  i wy?wietlania zawarto?ci z systemów komputerowych firmy
  Microsoft. Gdy Licencjobiorca uaktywni tę funkcję, korzysta
  ona ze standardowych protokołów internetowych w celu
  przekazania do systemu komputerowego firmy Microsoft
  typu systemu operacyjnego, przeglšdarki i kodu języka
  Stacji Roboczej, tak że zawarto?ć można wy?wietlać na nim
  poprawnie. Funkcje te działajš tylko wtedy, gdy
  Licencjobiorca je uaktywni, natomiast może je wyłšczyć lub
  ich nie używać. Przykłady tych funkcji to: Windows Catalog,
  Asystent wyszukiwania, funkcje nagłówków i
  wyszukiwania Centrum Pomocy i obługi technicznej.

  c. Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie SO wykorzystuje
  certyfikaty cyfrowe oparte na standardzie x.509. Te
  certyfikaty cyfrowe służš do potwierdzania tożsamo?ci
  użytkowników Internetu, wysyłajšc zaszyfrowane informacje
  w standardzie x.509. Oprogramowanie wyszukuje
  certyfikaty i aktualizuje listy odwołań certyfikatów. Te funkcje
  zabezpieczeń działajš tylko podczas korzystania przez
  Licencjobiorcę z Internetu.

  d. Auto Root Update. Funkcja Auto Root Update aktualizuje
  listy zaufanych organizacji wydajšcych certyfikaty. Funkcję
  Auto Root Update można wyłšczyć.

  e. Windows Media Player. Niektóre funkcje oprogramowania
  Windows Media Player automatycznie kontaktujš się z
  systemami komputerowymi firmy Microsoft, je?li sš używane:
  funkcje, które sprawdzajš, czy sš nowe kodery-dekodery, je?li
  na Stacji Roboczej nie ma odpowiedniego do odtworzenia
  żšdanej zawarto?ci (tę funkcję można wyłšczyć), oraz
  funkcje, które sprawdzajš, czy sš nowe wersje
  oprogramowania Windows Media Player (ta funkcja działa
  tylko wtedy, gdy oprogramowanie Windows Media Player
  jest używane).

  f. Zarzšdzanie prawami cyfrowymi oprogramowania
  Windows Media. Dostawcy zawarto?ci korzystajš z
  technologii zarzšdzania prawami cyfrowymi w odniesieniu
  do oprogramowania Windows Media znajdujšcego się w
  niniejszym OPROGRAMOWANIU ("technologia WM-DRM")
  w celu zabezpieczenia integralno?ci swojej zawarto?ci
  ("Zawarto?ci Chronionej"), aby ich prawa własno?ci
  intelektualnej, w tym prawa autorskie, nie zostały naruszone.
  Czę?ci niniejszego Oprogramowania SO i aplikacje innych
  firm, takie jak odtwarzacze multimedialne, wykorzystujš
  technologię WM-DRM do odtwarzania Zawarto?ci
  Chronionej ("Oprogramowanie WM-DRM"). Je?li
  zabezpieczenia Oprogramowania WM-DRM stanš się
  nieskuteczne, wła?ciciele Zawarto?ci Chronionej
  ("Wła?ciciele Zawarto?ci Chronionej") mogš zażšdać od
  firmy Microsoft odwołania praw Oprogramowania WM-DRM
  do kopiowania, wy?wietlania i/lub odtwarzania Zawarto?ci
  Chronionej. Odwołanie nie wpływa na możliwo?ć
  odtwarzania zawarto?ci niechronionej przez
  Oprogramowanie WM-DRM. Lista odwołanego
  Oprogramowania WM-DRM jest przesyłana do Komputera
  Stacji Roboczej Licencjobiorcy przy każdym pobieraniu
  przez Licencjobiorcę z Internetu licencji na Zawarto?ć
  Chronionš. Firma Microsoft może w połšczeniu z takš
  licencjš przesyłać do Komputera Stacji Roboczej
  Licencjobiorcy także listy odwołań w imieniu Wła?cicieli
  Zawarto?ci Chronionej. Wła?ciciele Zawarto?ci Chronionej
  mogš także wymagać od Licencjobiorcy uaktualnienia
  niektórych składników WM-DRM w niniejszym
  Oprogramowaniu ("Uaktualnienia WM-DRM") przed
  uzyskaniem dostępu do swojej zawarto?ci. Podczas próby
  odtwarzania takiej zawarto?ci Oprogramowanie WM-DRM
  firmy Microsoft powiadomi Licencjobiorcę, że jest
  wymagane Uaktualnienie WM-DRM, a następnie poprosi
  Licencjobiorcę o zgodę, zanim Uaktualnienie WM-DRM
  zostanie pobrane. Oprogramowanie WM-DRM osób trzecich
  może działać tak samo. Je?li Licencjobiorca nie zgodzi się
  na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskiwać dostępu do
  zawarto?ci, która wymaga Uaktualnienia WM-DRM; jednak
  będzie mógł nadal uzyskiwać dostęp do zawarto?ci
  niechronionej i Zawarto?ci Chronionej, która nie wymaga
  uaktualnienia. Funkcje WM-DRM, za pomocš których jest
  uzyskiwany dostęp do Internetu, na przykład funkcje
  służšce do nabywania nowych licencji i/lub dokonywania
  wymaganego Uaktualnienia WM-DRM, można wyłšczyć. Po
  wyłšczeniu tych funkcji Licencjobiorca nadal będzie mógł
  odtwarzać Zawarto?ć Chronionš, je?li posiada ważnš
  licencję na takš zawarto?ć już przechowywanš na swoim
  Komputerze Stacji Roboczej.

  6. UWAGI DOTYCZĽCE STANDARDU WIZYJNEGO
  MPEG-4. Składniki SO zawierajš technologię dekodowania
  wizyjnego MPEG-4. Jest ona stosowana jako format
  kompresji danych z informacjami wideo. W odniesieniu do
  tej technologii organizacja MPEG LA, L.L.C. wymaga
  zamieszczenia następujšcego zawiadomienia:

  UŻYCIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB,
  KTÓRY JEST ZGODNY Z WIZYJNYM STANDARDEM
  MPEG-4, JEST ZABRONIONE, Z WYJĽTKIEM UŻYCIA
  BEZPO?REDNIO ZWIĽZANEGO Z (A) DANYMI LUB
  INFORMACJAMI (i) GENEROWANYMI PRZEZ KLIENTA
  NIEZAANGAŻOWANEGO PRZEZ TO W DZIAŁALNO?Ć
  HANDLOWĽ I OTRZYMANYMI OD NIEGO BEZPŁATNIE,
  ORAZ (ii) TYLKO DO UŻYTKU OSOBISTEGO; ALBO
  (B) DO INNEGO UŻYTKU SPECJALNIE I ODDZIELNIE
  LICENCJONOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ MPEG LA,
  L.L.C.

  W przypadku pytań dotyczšcych tego zawiadomienia,
  prosimy skontaktować się z firmš MPEG LA, L.L.C. pod
  adresem 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado
  80206 albo pod numerem telefonu 303 331.1880, numerem
  faksu 303 331.1879 lub odwiedzić witrynę
  (http://www.mpegla.com).

  7. POMOC TECHNICZNA DLA PRODUKTU. Umowa
  Licencyjna SO i niniejsza Uzupełniajšca Umowa Licencyjna
  sš objęte każdš pomocš technicznš, którš Licencjobiorca
  może otrzymać od Microsoft w odniesieniu do
  Oprogramowania SO i Składników SO.

  8. UWAGA DOTYCZĽCA ZABEZPIECZEŃ. W celu ochrony
  przed naruszeniem zabezpieczeń i zło?liwym
  oprogramowaniem, należy okresowo sporzšdzać kopie
  zapasowe danych i informacji systemowych, korzystać z
  funkcji zabezpieczeń, takich jak zapory, oraz instalować
  aktualizacje zabezpieczeń i z nich korzystać.

  9. STOSOWNA GWARANCJA, WYŁĽCZENIA I
  OGRANICZENIA

  Je?li licencja na Oprogramowanie SO została udzielona
  Licencjobiorcy przez firmę Microsoft lub jeden z będšcych
  jej pełnš własno?ciš podmiotów zależnych, to ograniczona
  gwarancja (je?li taka istnieje) znajdujšca się w Umowie
  Licencyjnej Oprogramowania SO obejmuje również
  Składniki SO, pod warunkiem że licencja na Składniki SO
  obejmuje postanowienia tej ograniczonej gwarancji.
  Jednakże niniejsza Uzupełniajšca Umowa Licencyjna nie
  przedłuża okresu czasu, na jaki ograniczona gwarancja
  została udzielona.

  Je?li licencja na Oprogramowanie SO została udzielona
  Licencjobiorcy przez firmę innš niż Micr
 • Gość: BACA IP: *.aster.pl / *.aster.pl 09.10.04, 13:11
  i trzecia część:
  9. STOSOWNA GWARANCJA, WYŁĽCZENIA I
  OGRANICZENIA

  Je?li licencja na Oprogramowanie SO została udzielona
  Licencjobiorcy przez firmę Microsoft lub jeden z będšcych
  jej pełnš własno?ciš podmiotów zależnych, to ograniczona
  gwarancja (je?li taka istnieje) znajdujšca się w Umowie
  Licencyjnej Oprogramowania SO obejmuje również
  Składniki SO, pod warunkiem że licencja na Składniki SO
  obejmuje postanowienia tej ograniczonej gwarancji.
  Jednakże niniejsza Uzupełniajšca Umowa Licencyjna nie
  przedłuża okresu czasu, na jaki ograniczona gwarancja
  została udzielona.

  Je?li licencja na Oprogramowanie SO została udzielona
  Licencjobiorcy przez firmę innš niż Microsoft lub
  którykolwiek z będšcych jej pełnš własno?ciš podmiotów
  zależnych, to (a) Składniki SO stanowiš "Składniki
  Uzupełniajšce" w rozumieniu Umowy Licencyjnej
  Oprogramowania SO, (b) "Producent" w rozumieniu Umowy
  Licencyjnej Oprogramowania SO nie jest stronš niniejszej
  Uzupełniajšcej Umowy Licencyjnej i nie ma na jej mocy
  żadnych zobowišzań dotyczšcych ?wiadczenia pomocy
  technicznej dla Składników SO oraz (c) Umowa Licencyjna
  Oprogramowania SO pozostaje w pełnej mocy prawnej, tak
  jak w odniesieniu do Oprogramowania SO, które nie zostało
  zaktualizowane, uzupełnione ani zastšpione przez Składniki
  SO. JE?LI LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE SO
  ZOSTAŁA UDZIELONA LICENCJOBIORCY PRZEZ FIRMĘ
  INNĽ NIŻ MICROSOFT LUB JEDEN Z BĘDĽCYCH JEJ
  PEŁNĽ WŁASNO?CIĽ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, TO
  MAJĽ TAKŻE ZASTOSOWANIE TRZY NASTĘPUJĽCE
  USTĘPY:

  WYŁĽCZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI Z TYTUŁU
  RĘKOJMI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM
  PRZEZ PRAWO WŁA?CIWE FIRMA MICROSOFT I JEJ
  DOSTAWCY DOSTARCZAJĽ SKŁADNIKI SO I POMOC
  TECHNICZNĽ DLA ICH UŻYTKOWNIKÓW (JE?LI
  ISTNIEJE) W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ONE
  ZNAJDUJĽ, WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI, A TAKŻE
  NINIEJSZYM WYŁĽCZAJĽ SWOJĽ
  ODPOWIEDZIALNO?Ć Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK
  RĘKOJMI (JE?LI ISTNIEJE), WYRA?NEJ, WYNIKAJĽCEJ
  Z OKOLICZNO?CI LUB RĘKOJMI USTAWOWEJ, MIĘDZY
  INNYMI W ZAKRESIE WARTO?CI HANDLOWEJ,
  PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU,
  NIEZAWODNO?CI I DOSTĘPNO?CI, DOKŁADNO?CI I
  KOMPLETNO?CI ODPOWIEDZI, WYNIKÓW, BRAKU
  NALEŻYTEJ STARANNO?CI, BRAKU WIRUSÓW,
  STOSOWNEGO DOZORU LUB FACHOWO?CI,
  WSZYSTKO W ODNIESIENIU DO SKŁADNIKÓW SO
  ORAZ DO ?WIADCZENIA LUB BRAKU POMOCY
  TECHNICZNEJ I INNYCH USŁUG, INFORMACJI,
  OPROGRAMOWANIA I TRE?CI ZWIĽZANYCH PRZEZ
  SKŁADNIKI SO LUB POWSTAŁYCH W INNY SPOSÓB
  PRZEZ ICH UŻYCIE. W ODNIESIENIU DO SKŁADNIKÓW
  SO ZOSTAJE WYŁĽCZONA TAKŻE
  ODPOWIEDZIALNO?Ć Z TYTUŁU RĘKOJMI W
  ZAKRESIE PRAW WŁASNO?CI, NIEZAKŁÓCONEGO
  UŻYWANIA, NIEZAKŁÓCONEGO POSIADANIA,
  ZGODNO?CI Z OPISEM I NIENARUSZALNO?CI PRAW
  OSÓB TRZECICH.

  WYŁĽCZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI ZA SZKODY. W
  NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ
  PRAWO WŁA?CIWE FIRMA MICROSOFT ANI JEJ
  DOSTAWCY NIE BĘDĽ W ŻADNYM PRZYPADKU
  PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNO?CI ZA JAKIEKOLWIEK
  POWSTAŁE SZKODY (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA
  UTRACONE KORZY?CI, UTRATĘ POUFNYCH
  INFORMACJI ZWIĽZANYCH Z PROWADZONĽ
  DZIAŁALNO?CIĽ LUB INNYCH INFORMACJI, PRZERWY
  W PROWADZENIU DZIAŁALNO?CI, USZKODZENIA
  CIAŁA, NARUSZENIE PRYWATNO?CI, NIEDOPEŁNIENIE
  OBOWIĽZKÓW, ZARÓWNO W DOBREJ WIERZE, JAK I
  PRZY DOŁOŻENIU NALEŻYTEJ STARANNO?CI,
  NIEDBALSTWO ORAZ SZKODY FINANSOWE I INNE)
  WYNIKŁE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĽZANE Z
  UŻYWANIEM LUB NIEMOŻNO?CIĽ UŻYWANIA
  SKŁADNIKÓW SO, ZAPEWNIENIEM LUB
  NIEZAPEWNIENIEM POMOCY TECHNICZNEJ LUB
  INNYCH USŁUG, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA I
  POWIĽZANEJ ZAWARTO?CI PRZEZ SKŁADNIKI SO LUB
  W INNY SPOSÓB WYNIKAJĽCY Z UŻYCIA SKŁADNIKÓW
  SO, W RAMACH LUB W ZWIĽZKU Z JAKIMKOLWIEK
  POSTANOWIENIEM NINIEJSZEJ UZUPEŁNIAJĽCEJ
  UMOWY LICENCYJNEJ, NAWET W PRZYPADKU WINY,
  DELIKTU (ŁĽCZNIE Z NIEDBALSTWEM), ZŁOŻENIA
  FAŁSZYWEGO O?WIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNO?CI
  ZA PRODUKT LUB NA ZASADZIE RYZYKA,
  NARUSZENIA UMOWY LUB RĘKOJMI ZE STRONY
  FIRMY MICROSOFT LUB KTÓREGOKOLWIEK Z JEJ
  DOSTAWCÓW, NAWET WTEDY, GDY FIRMA
  MICROSOFT LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW
  ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWO?CI POWSTANIA
  TAKICH SZKÓD.

  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI I
  ODSZKODOWANIE. BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK
  SZKODY, KTÓRE LICENCJOBIORCA MOŻE PONIE?Ć Z
  JAKIEGOKOLWIEK POWODU (W TYM, BEZ
  OGRANICZEŃ, WSZELKIE SZKODY WYMIENIONE
  POWYŻEJ ORAZ WSZELKIE SZKODY BEZPO?REDNIE
  LUB BLIŻEJ NIEOKRE?LONE ZWIĽZANE Z UMOWĽ LUB
  CZYMKOLWIEK INNYM), CAŁKOWITA
  ODPOWIEDZIALNO?Ć FIRMY MICROSOFT I KAŻDEGO
  JEJ DOSTAWCÓW WYNIKAJĽCA Z POSTANOWIEŃ
  NINIEJSZEJ UZUPEŁNIAJĽCEJ UMOWY LICENCYJNEJ,
  A TAKŻE JEDYNE ODSZKODOWANIE DLA
  LICENCJOBIORCY ZA WSZELKIE WYMIENIONE
  POWYŻEJ SZKODY, SĽ OGRANICZONE DO WIĘKSZEJ
  Z DWÓCH KWOT: KWOTY RZECZYWI?CIE
  PONIESIONYCH STRAT ZASADNIE ZWIĽZANYCH ZE
  SKŁADNIKAMI, DO WYSOKO?CI KWOTY
  RZECZYWI?CIE ZA NIE ZAPŁACONEJ PRZEZ
  LICENCJOBIORCĘ, LUB KWOTY 5,00 DOLARÓW
  AMERYKAŃSKICH. POWYŻSZE OGRANICZENIA,
  WYŁĽCZENIA I ZRZECZENIA OBOWIĽZUJĽ W
  NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ
  PRAWO WŁA?CIWE, NAWET JE?LI ODSZKODOWANIE
  NIE KOMPENSUJE PONIESIONEJ SZKODY.

  EULAID:XPSP2_RM.1_UPD_RTL_PL
 • user0001 09.10.04, 13:46
  NIE JESTEM PRAWNIKIEM!!!

  to co widzę w licencji jako użytkownik:

  Punkt 2a pozwala ci zainstalować tylko na tych komputerach na które kupiłeś
  licencje, i zabrania Tobie dzielenia się programem z przyjaciółmi.

  Punkt 2b stwierdza, że nie kupiłeś tego programu, a jedynie sprzedano Ci
  licencję na niego.

  Punkt trzeci zabrania instalacji drugiego monitora, klawiatry i myszy w
  komputerze w celu stworzenia miejsca pracy dla drugiej osoby

  Punkt czwarty zabrania Ci na systemie Win XP HE postawić serwer vnc i zdalnie
  sterować komputerem w sieci. Jeśli natomiast masz Win XP PE i chcesz udostępnić
  innym pulpity zdalne to też musisz na to wykupić lecencję.

  Punkt piąty mówi, że w domyślnej konfiguracji to nie Ty panujesz nad swoim
  komputerem, ale ściąga on z sieci aktualizacje Microsoft'u, M$ jednocześnie
  pisze że nie będzie uzyskiwał, żadnych informacji osobistych (ale ja bym im nie
  wierzył)

  Punkt 5f oznacza, że to M$ będzie zarządzał cyfrowymi restrykcjami (WM-DRM) w
  Twoim komputerze, będzie on mógł zdalnie zabronić Tobie korzystania z Twoich
  plików WMA, które ty zgodnie z obowiązującym prawem przegrałeś ze swoich płyt.

  Punkt ósmy to "dupochron", oznacza on: jeśli nie stosowałeś firewall'a,
  antywirusa, i nie robiłeś kopii zapasowych, i straciłeś jakieś dane to jesteś
  sam sobie winien.

  W punkcie dziewiątym jest napisane (to wielkimi literami): gdy kupiłeś system
  razem komputerem (czyli kupiłeś go od firmy nie będącej własnością M$), to M$
  wyklucza swoją odpowiedzialnosć za niego. Jest to bardzo podobne do oświadczeń w
  licencji GPL, BSD i Artistic.

  Nie widziałem EULA od WinXP (tej pokazywanej przy instalacji) więc nie powiem
  Tobie gdzie są różnice.
  --
  DRM: Digital Restrictions Management
 • Gość: BACA IP: *.aster.pl / *.aster.pl 09.10.04, 23:42
  dzięki wielkie
  I tak mam przechlapane. Znajomi dowiedzieli się ,że zabuliłem za windę.
  Czy ktoś z was dostał taką "umowę"? Co znaczy punkt 5? Co to są cyfrowe
  restrykcje WM-DRM ? Co to oznacza zdalnie zabronić? Przyślą mi maila,czy cos
  spieprzą w moim kompie? Co mam dalej robić? Potwierdzić tę pieprzoną
  umowę,czy nie??
  Jeju,ja juz nigdy nic nie kupię od M$. Przyrzekam. Dzwonię do znajomych i
  pytam o temat. Wszyscy maja mnie za cudaka co sam sobie problemów napytał. Bo
  oni mają świety spokój. Dlatego że nie zapłacili Gatsowi ani grosza.
 • Gość: XXX IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 10.10.04, 00:16
  Jesli uzywaja pirackich XP to to nic nie zmienia. Wzgledem co niektorych
  zapisow to nikt za bardzo nie wie o co tak naprawde chodzi.

  O DRMie mozesz pocztac tutaj (strona MS, wiec obiektywnie nie jest):
  www.microsoft.com/windows/windowsmedia/drm/default.aspx
  Obiektywnego tekstu nie moge nieststy znalezc. Ale mozesz poszukac przez googla.
  Wyjda same 'nieobiektywne'.
 • Gość: XXX IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 10.10.04, 00:24
  > Jesli uzywaja pirackich XP to to nic nie zmienia.
  To nie bylo dobrze sformulowane. Nie zmienia pod wzgledem dzialania systemu,
  zmiena wiele pod wzgledem prawnym.

  BTW Dodam od siebie, ze w mojej sieci na zadne XPeki nie pozwalam.
 • user0001 10.10.04, 01:00
  Gość portalu: BACA napisał(a):

  > Czy ktoś z was dostał taką "umowę"? Co znaczy punkt 5? Co to są cyfrowe
  > restrykcje WM-DRM ? Co to oznacza zdalnie zabronić?

  DRM to system który M$, RIAA i MPAA nazywają Digital Rights Management, a osoby świadome istoty tego systemu, nazywają to Digital Restrictions Management.

  Z powodu zabezpieczeń DRM, w niedalekiej przyszłości nie będziesz mógł pożyczyć koleżance piosenek lub filmów za które zapłaciłeś, a każda próba odtworzenia pliku będzie mogłą być monitorowana przez korporacje pilnujące praw autorskich.

  Na przykład: gdy pod Windows Media Playerem (WMP) zgrasz płytę to plików WMA, to zostaną one tak zaszyfrowane, że będzie je można odtworzyć wyłącznie na twoim komputerze, i już nie możesz tymi plikami podzielić się z przyjaciółmi.
  WMP łączy się z bazą danych M$ w celu odczytania informacji o każdym utworze który chcesz odtworzyć. Dziś możesz jeszcze wyłączyć to łączenie się z M$, ale kto wie, może następna aktualizacja pozbawi Ciebie prywatności w odtwarzaniu muzyki i filmów. Jeśli WMP będzie się obowiązkowo łączył z bazą danych utworów, to będzie on mógł także zablokować Tobie możliwość odtwarzania tych utworów.

  Pewien czas temu XBox (konsola do gier z M$) umożliwiała przerobienie jej na komputer z linuksem, M$ doszedł do tego, jak zablokować możliwość instalowani linuksa, i nie pytając użytkowników o zgodę, zainstalował na ich konsolach (za pośrednictwem sieci) "poprawki".

  > Przyślą mi maila,czy cos
  > spieprzą w moim kompie? Co mam dalej robić? Potwierdzić tę pieprzoną
  > umowę,czy nie??

  M$ NIGDY nie wysyła maili do użytkowników, jeśli kiedyś dostaniesz od M$ maila, o którego nie prosiłeś, to kasuj go, gdyż jest to spam, lub wirus z podrobionym adresem.

  Każdy kto chce legalnie korzystać z programów firmy M$ musi taką umowę podpisać. Jako użytkownik linuksa, z przykrością muszę stwierdzić, że jeśli chcesz grać to musisz mieć Windowsa.

  > Jeju,ja juz nigdy nic nie kupię od M$. Przyrzekam.

  Uroczyste przysięgi dotyczące korzystania wyłącznie z Wolnego Oprogramowania składało się przed Richardem M. Stallmanem ;-D

  > Dzwonię do znajomych i
  > pytam o temat. Wszyscy maja mnie za cudaka co sam sobie problemów napytał. Bo
  > oni mają świety spokój. Dlatego że nie zapłacili Gatsowi ani grosza.

  Oni nie mają świętego spokoju, oni mają spokój do następnej wielkiej akcji BSA, ze wsparciem Policji, przeciwko sklepom instalującym nie licencjonowane systemy, Poza tym zbliża się już dzień gdy windowsa bez kodu aktywacji, (sprawdzanego w sieci, czy nie jest "zbyt popularny") nie da się zainstalować.

  --
  DRM: Digital Restrictions Management
 • Gość: ass IP: *.dip.t-dialin.net 10.10.04, 01:25
  <<<<Na przykład: gdy pod Windows Media Playerem (WMP) zgrasz płytę to plików
  WMA, to zostaną one tak zaszyfrowane, że będzie
  je można odtworzyć wyłącznie na twoim komputerze, i już nie możesz tymi plikami
  podzielić się z przyjaciółmi.
  WMP łączy się z bazą danych M$ w celu odczytania informacji o każdym utworze
  który chcesz odtworzyć. Dziś możesz jeszcze
  wyłączyć to łączenie się z M$, ale kto wie, może następna aktualizacja pozbawi
  Ciebie prywatności w odtwarzaniu muzyki i
  filmów. Jeśli WMP będzie się obowiązkowo łączył z bazą danych utworów, to będzie
  on mógł także zablokować Tobie możliwość
  odtwarzania tych utworów.>>>>
  Dodam ze ta funkcja jest juz w MP 9.0.
  takze wszedzie jestes monitorowany.
  Jak na razie to mozesz tylko wylaczyc funkcje TASK i aut.UpDate.
 • user0001 10.10.04, 02:02
  Cieszę się, że to zauważyłeś, szkoda jednak, że niewielu użytkowników dotrzega problemy, jakie stwarza zamknięte oprogramowanie.
  Korporacje takie jak M$, czy zrzeszone w RIAA wytwórnie płytowe, podsuwają nam nowe, coraz bardziej restrykcyjne licencje. Kolejne EULA z M$ na które użytkownicy się zgadzają instalując system Windows, sprawiają, że ich komputery przestają już słuchać właścicieli, ale wypełniają polecenia M$.
  Pod pozorem dodania funkcjonalności, użytkownicy są oswajani z systemem który zabiera im prywatność.
  Od sprawdzania jaki tytuł ma piosenka, do sprawdzania czy użytkownik ma licencje na odtwarzanie utworu droga jest bardzo krótka. Od kontroli multimediów przez korporacjie, do kontroli publikacji w sieci przez rządy droba jest jeszcze krótsza.
  Jeżeli już dziś nie zaczniemy bronić tej wolności która nam jeszcze pozostała, i nie podejmiemy działań mających na celu odzyskanie tych swobód które zostały nam odebrane, to za kilka lat sieć, w której każdy miał prawo wyrazić swoją opinię, może okazać się wspomnieniem, o którym nie wolno będzie nawet pisać.
  --
  DRM: Digital Restrictions Management
 • piecyk.gazowy 10.10.04, 14:43
  Gość portalu: ass napisał(a):

  > <<<<Na przykład: gdy pod Windows Media Playerem (WMP) zgrasz pł
  > ytę to plików
  > WMA, to zostaną one tak zaszyfrowane, że będzie
  > je można odtworzyć wyłącznie na twoim komputerze, i już nie możesz tymi
  plikami
  > podzielić się z przyjaciółmi.

  Zgadza się, ale tę domyślnie aktywną opcję można wyłączyć.
  --
  Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub czasopisma.
 • Gość: XXX IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 10.10.04, 13:25
  >Poza tym zbliża się już dzień gdy windowsa bez kodu aktywacji, (sprawdzanego
  > w sieci, czy nie jest "zbyt popularny") nie da się zainstalować.

  Nie wydaje mi sie, ze do czegos takiego dojdzie. Nie sadze, zeby szefostwo MS
  nie zdawalo sobie sprawy z tego jaki wplyw ma piractwo na populatnosc ich
  oprogramowania (i wcale nie jest to wplyw negatywny). Windowsow dotyczy to nawet
  mniej niz MS Office (nie jestem sobie w stanie wyobrazic prywatnych osob
  placacych za nie tyle ile MS zada). Oczywiscie zmniejszenie piractwa powinno dac
  jako wynik spadek cen, ale trzeba wziac pod uwage istnienie monopolu, wiec
  wydaje mi sie ze jest to przypadek, kiedy podstawowe prawa ekonomii nie dzialaja.
 • user0001 10.10.04, 14:40
  Chciałbym abyś miał rację, moje obawy budzi jednak inny scenariusz:

  Markowe komputery coraz częściej wyposażane są w układy "Trusted Computing",
  które to zawierają sprzętową akcelerację kryptografii i trochę miejsca na
  zapisanie certyfikatów (tak że nie można ich odczytać, ale można sprawdzać
  zgodność podpisów z nimi).

  Może się za kilka lat okazać, że do nowego komputera nie będzie można
  zainstalować innego systemu niż ten z którym był kupiony (lub taki który zawiera
  właściwy podpis), a system będzie pozwalał jedynie na instalację takich
  programów które będą poprawnie podpisane.

  Podobne rozwiązania widzimy już na rynku gier (na konsole), gdzie aby wejść na
  daną platformę, trzeba zapłacić jej producentowi.

  Założę się, że nawet jeśli "licencje na programowanie" będą dostępne nie tylko
  dla dużych graczy, to EULA będzie tak sformułowana, aby uniemożliwić
  uruchamianie Wolnego Oprogramowania na chronionych platformach.

  (oczywiście na konsolach mamy modchipy, na komputery też się je zrobi).

  M$ nie zależy na tym, jakiego edytora używa córka sekretarki, gdyż to nie
  sekretarka podejmuje decyzje o zakupie licencji, ale managerowie (a Ci wciąż są
  zalewani sponsorowanymi artykułami o niższym TCO systemów z M$).
  --
  DRM: Digital Restrictions Management
 • Gość: XXX IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 10.10.04, 19:16
  > Markowe komputery coraz częściej wyposażane są w układy "Trusted Computing",
  > które to zawierają sprzętową akcelerację kryptografii i trochę miejsca na
  > zapisanie certyfikatów (tak że nie można ich odczytać, ale można sprawdzać
  > zgodność podpisów z nimi).

  Nie bez powodu jedna z podstawowych zasad bezpieczentwa jest, ze jesli
  atakujacy ma bezposredni dostep do sprzetu, to taki system nie jest
  bezpieczny. Reverse engineering (czy to przez rozpracowanie samego
  takiego ukladu, czy przed podsluchiwanie komunikacji i dzialania aplikacji)
  jest do zrobienia. I o ile dobrze pamietam co ma na ten temat do powiedzenia
  polskie prawo, bylaby to operacja jak najbardziej legalna.

  Niektorzy po prostu nie przyjmuja do wiadomosci, ze proba
  zabezpieczania sprzetu, do ktorego uzytkownik ma fizyczny dostep
  jest z gory skazana na niepowodzenie.

  Instalacja tylko poprawnie podpisanych programow, jak to juz bylo
  wspominane w wielu dyskusjach ten ten temat, daje pewne dosc dokuczliwe
  ograniczenia - uniemozliwia uzytkownikowi pisanie wlasnych programow
  (podpisywanie dziennie kilku tysiecy 'Hello world!') i bardzo utrudnia prace
  programistom (kazda wersja testowa podpisywana?), ze nawet jesli tego typu
  technologie zostana wprowadzone, to pojawi sie popyt na maszyny bez udziwnien,
  bo po prostu beda one musialy istniec. Poza tym daje to mozliwosc latwego
  wejscia na rynek producentow niezaleznych lub z panstw, w ktorych tego typu
  praktyki nie beda akceptowane.

  Zagrozenie owszem jest, ale bez przesady...
 • user0001 10.10.04, 20:17
  Gość portalu: XXX napisał(a):

  > I o ile dobrze pamietam co ma na ten temat do powiedzenia
  > polskie prawo, bylaby to operacja jak najbardziej legalna.

  O ile dobrze pamiętam to w Polsce prawo da się kupić (no chyba, że osoba która miałaby skorzystać na zmianach nie ma zamiaru zapłacić). Tutaj jednak pewnej firmie dysponującej dużymi środkami będzie bardzo zależało na zmianach.

  > Instalacja tylko poprawnie podpisanych programow, jak to juz bylo
  > wspominane w wielu dyskusjach ten ten temat, daje pewne dosc dokuczliwe
  > ograniczenia - uniemozliwia uzytkownikowi pisanie wlasnych programow
  > (podpisywanie dziennie kilku tysiecy 'Hello world!') i bardzo utrudnia prace
  > programistom (kazda wersja testowa podpisywana?), ze nawet jesli tego typu
  > technologie zostana wprowadzone, to pojawi sie popyt na maszyny bez udziwnien,
  > bo po prostu beda one musialy istniec.

  Duża firma stwierdzi, że maluczcy nie potrzebują programować (bo programowaniem mają się zajmować specjaliści będący na jej liście płac, a nie dzieciaki z liceum które by tylko wirusy pisały).

  Producenci oprogramowania dostaną razem z kompilatorem wersję systemu umożliwającą przez czas trwania licencji uruchamianie programów skompilowanych przez licencjonowane tą samą licencją kompilatory.

  > Poza tym daje to mozliwosc latwego
  > wejscia na rynek producentow niezaleznych lub z panstw, w ktorych tego typu
  > praktyki nie beda akceptowane.

  System operacyjny odmówi instalacji na maszynie nie posiadające ważnego certyfikatu. Ponieważ producenci gier będą obsługiwali wyłącznie jeden system operacyjny (jak tylko spróbują coś wydać na ten drugi system, lub konsolę rywali to nie dostaną certyfikacji na następne produkty), to użytkownicy domowi pozostaną przywiązani do jednego systemu (i sprzętu z restrykcjami)

  > Zagrozenie owszem jest, ale bez przesady...

  Zagrożenie jest, i jeśli nie sprawimy, że ludzie zauważą je dziś, jutro może być za późno aby wrócić do swobodnego posługiwania się komputerem.
  --
  DRM: Digital Restrictions Management
 • Gość: XXX IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 10.10.04, 21:01
  > O ile dobrze pamiętam to w Polsce prawo da się kupić (no chyba, że osoba która
  > miałaby skorzystać na zmianach nie ma zamiaru zapłacić). Tutaj jednak pewnej fi
  > rmie dysponującej dużymi środkami będzie bardzo zależało na zmianach.

  Istnieje opinia, ze Polsce sie da (osobiscie nie mam za soba takiej proby, wiec
  rowniez pewnosci), w UE chyba trudniej. O ile pamietam regulacje unijne rowniez
  pozwalaja na reverse engineering w pewnych sytuacjach. A do wczesniejszego
  fragmentu sie nie odniosles.

  > Duża firma stwierdzi, że maluczcy nie potrzebują programować (bo programowaniem
  > mają się zajmować specjaliści będący na jej liście płac, a nie dzieciaki z lic
  > eum które by tylko wirusy pisały).

  Oczywiscie. Firmy beda zatrudniac ludzi nieumiejscych programowac i potem ich
  uczyc. Biorac pod uwage ze porzadna nauka programowania trwa ladnych pare lat...

  > Producenci oprogramowania dostaną razem z kompilatorem wersję systemu umożliwaj
  > ącą przez czas trwania licencji uruchamianie programów skompilowanych przez lic
  > encjonowane tą samą licencją kompilatory.

  Jaka jest wartosc oczekiwana czasu wyciekniecia takiego systemu i kompilatora na
  zewnatrz?

  > System operacyjny odmówi instalacji na maszynie nie posiadające ważnego certyfi
  > katu. Ponieważ producenci gier będą obsługiwali wyłącznie jeden system operacy
  > jny (jak tylko spróbują coś wydać na ten drugi system, lub konsolę rywali to ni
  > e dostaną certyfikacji na następne produkty), to użytkownicy domowi pozostaną p
  > rzywiązani do jednego systemu (i sprzętu z restrykcjami)

  Uwazasz ze kazdy kraj na to pojdzie? Podpowiedz: Chiny, Indie.. (w przypadku
  Indii popatrz na przyklad przemyslu farmaceutycznego).

  > Zagrożenie jest, i jeśli nie sprawimy, że ludzie zauważą je dziś, jutro może by
  > ć za późno aby wrócić do swobodnego posługiwania się komputerem.

  Wiekszosc ludzie NIE zauwazy, tak samo jak nie zauwazaja podstawowych kwestii z
  dziedziny bezpieczestwa. Mozliwosc zmiany oceniam na zajmujaca ~jednego pokolenia.
 • Gość: XXX IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 09.10.04, 19:37
  >Opisane
  >poniżej funkcje Oprogramowania SO i Składników SO sš
  >domy?lnie włšczone, aby było można automatycznie łšczyć
  >się za po?rednictwem Internetu z systemami
  >komputerowymi firmy Microsoft bez oddzielnego
  >powiadamiania Licencjobiorcy.

  Ten cytat mowi sam za siebie. Jesli sie na to zgadzasz to
  akceptuj. Wybor jest Twoj. Ale to oznacza, ze nie masz kontroli
  nad swoim komputerem (w samej licencji XP chyba tez to jest).

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka