Dodaj do ulubionych

no to niydugo popuynymy

08.06.06, 06:29
"Gryf" i "Halina" przypłynęły do Gliwic z Wrocławia na początku zeszłego
tygodnia. Pozostaną tutaj aż do października, oferując w tym czasie rejsy
pasażerskie po Kanale Gliwickim.

Po dwudniowym rejsie wrocławskie wycieczkowce zacumowały obok śluzy w Łabędach.
Właśnie stąd pasażerowie rozpoczynają wycieczkę po Kanale Gliwickim. "Halina"
zabiera na pokład 12 pasażerów, natomiast znacznie większy, wyposażony w bufet i
toaletę, "Gryf" pomieści 30 osób. Do wyboru są dwie trasy rejsu. Pierwsza
obejmuje zwiedzanie portu gliwickiego wraz z nabrzeżem załadunkowym, z którego
wyruszają do Wrocławia barki wyładowane węglem. Wody basenu portowego znajdują
się kilka metrów powyżej poziomu kanału, dlatego żeby tam się dostać, trzeba
pokonać śluzę. - To szczególnie atrakcyjna część rejsu, zwłaszcza dla
najmłodszych pasażerów. Kiedy otwierają się wrota, setki tysięcy litrów wody w
parę minut wypełniają śluzę, podnosząc statek o kilka metrów. Wygląda to, jakby
woda się gotowała - opowiada Adam Rysiew, kapitan "Gryfa".

Można również wybrać kurs w drugą stronę. Statek początkowo płynie wzdłuż
terenów Huty Łabędy, by w końcu dotrzeć w okolice zalewu Dzierżno. To prawdziwy
raj dla miłośników przyrody i dzikiego ptactwa. Tereny lęgowe kormoranów i
czapli widać jak na dłoni, ponieważ Kanał Gliwicki znajduje się kilka metrów
powyżej zbiornika.

Rejsy wycieczkowe po kanale były popularną gliwicką atrakcją już kilkadziesiąt
lat temu. Wtedy przez cały rok przy łabędzkiej przystani cumowały wycieczkowce.
Zniknęły na początku lat 80. - Chcielibyśmy odnowić tę tradycję. Mamy nadzieję,
że tak jak kiedyś wycieczki znowu będą przyciągały tłum mieszkańców - mówi Rysiew.

Rejsy rozpoczynają się codziennie o godz. 10, 12, 14, 16, 18. Trwają 45 lub 90
min. Bilety kosztują 13 zł normalne i 9 zł ulgowe na "Gryfa" oraz odpowiednio 8
i 6 zł na "Halinę".
Edytor zaawansowany
 • szwager_z_laband 08.06.06, 07:13
  Pochylnie Kanału Kłodnickiego.
  Artur Zbiegieni

  Z chwil± gdy zrozumienie znajduje potrzeba obejmowania ochron± nie tylko dzieł
  sztuki czy architektury, ale również dóbr kultury technicznej, traktowanych przy
  tym w szerszych kontekstach cywilizacyjnych, ujmuj±cych cał± złożono¶ć ich
  relacji ze ¶rodowiskiem kulturowym, coraz czę¶ciej zajmujemy się dziedzictwem
  przemysłowym i technicznym, próbuj±c odczytać jego składniki istotne dla
  współczesnego życia. Na naszych oczach rodzi się nowa dyscyplina naukowa -
  archeologia przemysłowa, dla której zabytek techniki, stanowi podstawowe Ľródło
  informacji, wprowadzaj±ce w relacje zachodz±ce w toku rozwoju przemysłu i
  techniki pomiędzy technik±, człowiekiem i przyrod±. W krajobrazach kulturowych
  Polski znajdujemy dzieła, które zyskały rangę zabytku techniki, szczególne
  miejsce zajmuj± w¶ród nich kanały wodne - wielkie liniowe budowle
  hydrotechniczne. Czas intensywnego ich rozwoju przypadł na epokę rewolucji
  przemysłowej. Stanowiły szlaki transportowe surowców i towarów, no¶nik energii
  wodnej, zaopatrywały też w wodę miasta, fabryki i całe okręgi przemysłowe.
  Niejednokrotnie decydowały o geografii i strukturze przemysłu, odgrywały rolę w
  XIX w. industrializacji i urbanizacji, przemianie tradycyjnych krajobrazów
  kulturowych. W połowie XIX w. rozwin±ł się transport kolejowy, jego konkurencja
  doprowadziła do upadku wielu szlaków żeglugi ¶ródl±dowej, ale wraz ze wzrostem
  masy towarowej i cen paliw, transport wodny w wielu historycznych okręgach
  przemysłowych przetrwał do dzisiaj. W wielu przypadkach dawne drogi wodne pełni±
  dzisiaj role rekreacyjne. Możliwo¶ć budowy kanałów zależna była od warunków
  hydrogeologicznych i ¶ci¶le zwi±zana z istniej±cymi naturalnymi zasobami wodnymi
  -sieci± rzek i jezior, a wyj±tkowo, jak w przypadku Kanału Kłodnickiego, z
  zasilaj±cymi go w wodę podziemnymi ciekami wodnymi - wyprowadzonymi sztolni± z
  kopalni. Dziejami Kanału Kłodnickiego zajmowało się kilku autorów, przy okazji
  opracowywania historii Gliwic. Akcentowali jego wpływ na rozwój przemysłu w
  miastach Górnego ¦l±ska, lecz pomijali rolę, jak± odegrał w rozwoju my¶li
  technicznej w dziedzinie budownictwa wodnego. Nie zauważano, że rozwi±zania
  hydrotechniczne pochylni górnego odcinka kanału miały charakter pionierski.
  Budowle tego typu w Europie kontynentalnej po raz pierwszy pojawiły się na
  ¦l±sku z pocz±tkiem XIX w. - co dokumentuje niniejszy artykuł. Zamierzeniem
  autora jest przedstawienie budowli hydrotechnicznych, a szczególnie pochylni
  Kanału Kłodnickiego, w oparciu o oryginalne dokumenty Ľródłowe, fragmentarycznie
  zachowane w archiwach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i berlińskiego Muzeum
  Techniki. Autor w celach porównawczych uzyskał również, dzięki inż. Mikowi
  Clarkowi - historykowi budownictwa wodnego z Accrington w Anglii, cenne
  informacje dotycz±ce podobnych budowli angielskich. Posłużyły one do
  rekonstrukcji kształtu technicznego pochylni Kanału Kłodnickiego i sposobu ich
  funkcjonowania. W kręgu kultury europejskiej funkcjonuje ¶wiadomo¶ć warto¶ci
  cywilizacyjnych pochylni z grzbietem suchym Kanału Elbl±skiego, powstałych w
  latach 1861-1883. Zupełnie natomiast nieznanym - również w Polsce - pozostaje
  fakt, że o wiele wcze¶niej (1806-1834) eksploatowano pochylnie na Kanale
  Kłodnickim. Podobnie nie opisanymi pozostaj± dzieje innych pochylni z terenu
  Polski - na rzece Gwdzie, pochodz±ce z przełomu lat 20 30. XX w.

  Z DZIEJÓW BUDOWY KANAŁU KŁODNICKIE
  GO Wkońcu XVIII w. rewolucja przemysłowa dotarła na Górny ¦l±sk. Podjęto
  intensywn± eksploatację złóż węgla kamiennego i rozbudowę przemysłu
  metalurgicznego. Zrodziło to potrzebę budowy nowych szlaków komunikacyjnych i
  transportowych. My¶l budowy Kanału Kłodnickiego - szlaku żeglugowego ł±cz±cego
  poprzez Odrę ¦l±sk z Prusami - podj±ł Minister hr. A. von Hoym, d±ż±c do
  dĽwignięcia zaniedbanego gospodarczo, a dysponuj±cego surowcami i możliwo¶ciami
  miejscowego przemysłu, ¦l±ska. Dla usprawnienia transportu węgla do Berlina,
  Poczdamu i innych miast zlecił 12 II 1788 r. nadinspektorowi grobli i wałów w
  Brzegu W. Geschkemu opracowanie projektu kanału. Jego wstępny projekt,
  poprzedzony studiami terenowymi, celem zatwierdzenia potrzeb finansowych
  przedstawiono królowi Fryderykowi Wilhelmowi II w dniu 22 VIII 1789 r. W 1792 r.
  rozpoczęto budowę Kanału Kłodnickiego - z Gliwic do KoĽla nad Odr±, o długo¶ci
  46 km. Różnicę poziomu wód 49,2 m pokonywać miał 18 ¶luzami, każd± o długo¶ci
  35,3 m, szeroko¶ci 4,08 m i głęboko¶ci 0,9 m - co odpowiadało parametrom barek o
  no¶no¶ci 27,5 tony - większych od tych, które wówczas kursowały na Odrze.
  Realizacja inwestycji napotykała na przeszkody z powodu braku obiecanych
  funduszy oraz wylewów rzeki Kłodnicy. W końcu XVIII w. hr. Fryderyk Reden,
  królewski nadradca finansów i zwierzchnik Wyższego Urzędu Górniczego we
  Wrocławiu, wyst±pił z inicjatyw± budowy huty pod Gliwicami. Król Prus
  zaakceptował projekt i w 1791 r. przeznaczył na jego realizację 28.000 talarów.
  Hrabia Reden, po wizycie na wyspach brytyjskich, dla realizacji tego
  przedsięwzięcia sprowadził na ¦l±sk Johna Baildona - młodego, zdolnego inżyniera
  pracuj±cego wówczas w hucie "Carron Ironworks" koło Larbert w Szkocji. W 1794 r.
  rozpoczęto budowę huty i odlewni w Gliwicach, według projektu architekta Johanna
  F. Weddinga. Rozwi±zania technologii oraz konstrukcji wielkiego pieca opalanego
  koksem - pierwszego na kontynencie europejskim - opracował John Baildon.
  Lokalizacja huty po wschodniej stronie Gliwic nie była przypadkowa. W tym
  miejscu rzeka Kłodnica ł±czyła się z Bytomk±. Zapewniało to dostateczn± ilo¶ć
  wody dla zasilania niezbędnych w hucie, a napędzanych wod± urz±dzeń - dmuchaw o
  napędzie z koła wodnego, budowanych na wzór podobnych jak w hucie Carron w
  Szkocji. Wi±zało się to również i z tym, że wraz z budow± Huty Królewskiej w
  Gliwicach zmodyfikowano wstępne założenia odno¶nie zadań Kanału Kłodnickiego.
  Miał już być nie tylko szlakiem transportu węgla dla miast pruskich, ale i drog±
  zaopatrzenia w surowiec i zbytu produkcji huty. Przedłużony Kanał Kłodnicki
  ł±czyć miał już nie tylko Gliwice z KoĽlem, ale także Gliwice z Zabrzem. W 1803
  r. ukończono odcinek kanału od KoĽla do Rzeczyc, następnie rozpoczęto pra- ce
  przy ¶luzach. W 1806 r. kanał był czynny do Łabęd, a 20 lipca z gliwickiej Huty
  Królewskiej odpłynęła pierwsza barka załadowana odlewami żeliwnymi. W 1806 r.,
  ukończono odcinek kanału, który ł±czył hutę z zabrzańsk± kopalni± węgla
  kamiennego "Królowa Luiza" i z podziemn± sztolni± j± odwadniaj±c±. Od tej chwili
  węgiel koksuj±cy transportowano na łodziach wprost z chodników tej kopalni do
  uj¶cia sztolni (we wsi Zabrze), a dalej (po przeładowaniu na większe barki)
  Kanałem Kłodnickim do Huty Gliwickiej, gdzie przepalano go na koks niezbędny dla
  funkcjonowania wielkiego pieca. Kanał Kłodnicki, uruchomiony w 1806 r., dzielił
  się na trzy odcinki nawigacyjne. Pierwszy biegł podziemn± sztolni± - tzw.
  "Królewsk± Sztolni± Dziedziczn±", odwadniaj±c± wyrobiska kopalni "Królowa
  Luiza", której budowę rozpoczęto w 1791 r. Sztolnię urz±dzono jako spławn±, z
  wylotem na powierzchnię ziemi koło wsi Zabrze. Tam urz±dzono port przeładunkowy.
  Skrzynie z węglem z łodzi w±skich, zawieraj±cych 11 skrzyń (każda o ciężarze -
  ok. 370 kg) przeładowywano na łodzie większe o długo¶ci 11,8 m i szeroko¶ci 2,6
  m, na które mie¶ciło się 18 skrzyń. Do prac przeładunkowy
 • szwager_z_laband 08.06.06, 07:18
  Do prac przeładunkowych służył dwuramienny żuraw obrotowy, o napędzie ręcznym,
  którego konstrukcja znana jest z archiwalnego rysunku. Od wylotu sztolni na
  powierzchnię ziemi rozpoczynał się drugi odcinek - prowadz±cy do huty
  gliwickiej. Na wysoko¶ci Huty Królewskiej odprowadzono od niego kanał do portu w
  hucie (ok. 230 m). Tam rozładowywano barki z węglem, który koksowano w
  mielerzach, bezpo¶rednio na nadbrzeżu kanału portowego. Na terenie huty
  urz±dzono również drugi port, przez który wywożono wyroby odlewni. Różnicę
  poziomu w kanale tzw. sztolniowym - a takim mianem okre¶lano drugi odci- nek
  nawigacyjny kanału - wynosz±c± 16,62 m pokonywano przy pomocy dwóch pochylni,
  które na mapach z pocz±tku XIX w. okre¶lano mianem "Rollbrücke". Jedna z nich,
  funkcjonuj±ca na wysoko¶ci wsi So¶nica pokonywała spadek 11,5 m, druga
  za¶,zbudowana na wysoko¶ci Huty Królewskiej w Gliwicach, pokonywała różnicę
  poziomów wody kanału - 5,0 m. Bezpo¶rednio przy tej pochylni zbudowano kolejny
  port przeładunkowy towarów transportowanych Kanałem Kłodnickim, na barki typu
  odrzańskiego. Trzeci odcinek nawigacyjny Kanału Kłodnickiego, bior±cy pocz±tek
  od portu przy pochylni gliwickiej, zyskał szeroko¶ć i głęboko¶ć odpowiadaj±c±
  parametrom barek odrzańskich, które były w stanie docierać również do portu
  wyrobów gotowych odlewni huty. Prowadził on przez Gliwice, gdzie pomiędzy
  dzisiejszymi ulicami Zwycięstwa i Dworcow± urz±dzono kolejny port, zwany
  węglowym. Dalej trasa kanału wiodła przez Łabędy, Czerwionkę, Rzeczyce,
  Pławniowice, Sławięcice, Blachownię, Miedziarsk± Hutę, Lenartowice aż do KoĽla,
  gdzie od dawna istniał już port na Odrze. Na trzecim odcinku nawigacyjnym Kanału
  - między Łabędami a Sławięcicami - komorowe ¶luzy były murowane, dalej za¶ - w
  kierunku KoĽla - drewniane. W 1823 r. pomiędzy Łabędami a uj¶ciem Kanału do Odry
  funkcjonowało 18 ¶luz, piętrz±cych ¶rednio ok. 2,7 m. lustra wody, pokonuj±cych
  ł±cznie różnicę poziomu wód Kanału rzędu 49 m. Pocz±tkowo komory ¶luz posiadały
  długo¶ć 35,3 m, szeroko¶ć 4,08 m i 0,9 m głęboko¶ci. Umożliwiało to ¶luzowanie
  28-tonowych barek odrzańskich. Już w rok po oddaniu Kanału do eksploatacji
  przyst±piono do robót poszerzaj±cych Kanał i przystosowuj±cych ¶luzy do żeglugi
  barek odrzańskich o no¶no¶ci 60 ton (długo¶ć barki 34,5 m, szeroko¶ć 3,87 m,
  przy zanurzeniu 1 m). Po trwaj±cej wiele lat modernizacji można było spławiać
  również cięższe ładunki, przy zanurzeniu barki do 1,25 m, pod warunkiem
  jednorazowego, większego upustu wody z rzeki Kłodnicy, która zasilała Kanał i
  jego ¶luzy w wodę. Już w czasie budowy kanał uchodził za wyj±tkowy zespół
  budowli. W opublikowanych w 1824r.wOpoluListach oficera austryjackiego o ¦l±sku
  czytamy: kanał jest rzadk± osobliwo¶ci±. Pocz±tek jego zaczyna się pod ziemi±
  koło wsi Zabrze. Jego akwedukty, mosty, mosty su- wane tzw. Rollbrücke
  (pochylnie -przyp. autora) oraz 18 ¶luz tworz± piękne dzieło z dziedziny
  hydromechaniki.

  POCHYLNIE PRZEŁOMU XVIII/XIX w.
  Pierwsze pochylnie umożliwiaj±ce pokonywanie przez statki ¶ródl±dowe wzniesień
  pomiędzy akwenami o różnych poziomach lustra wody stosowano prawdopodobnie już w
  starożytnych Chinach. Pochylnie typu równi pochyłej z grzbietem suchym, po
  których na belkach drewnianych, z pomoc± kołowrotu przetaczano łodzie, stosowane
  były na kanałach zachodniej Europy już w XII w. W Belgii jeszcze w końcu XIX w.
  pochylnia taka funkcjo- nowała na kanale d'Ypres pod Nieuport (il. 2). Pochylnie
  z suchym grzbietem, przez który przeci±gano łodzie na rolkach z jednego
  stanowiska kanału na drugie, były najprostszym rozwi±zaniem, a suchy wyniesiony
  grzbiet rozdzielał naturalnie (zamiast ¶luzy) różnice poziomów wody kanału
  górnego od dolnego. Wad± tych pochylni była trudno¶ć pokonywania wyniesionego
  grzbietu pochylni, ponieważ przy przekraczaniu szczytu pochylni statek czy barka
  podparty był poprzecznie w ¶rodkowej czę¶ci kadłuba (w połowie stępki), co mogło
  doprowadzić nawet do jego przełamania. Problem pokonywania grzbietu pochylni
  "suchej" rozwi±zano przez wprowadzenienie ¶luzy komorowej na górnym stanowisku
  pochylni. Tak± budowlę - na pochylni kanału z Oakengates do huty Ketley w
  hrabstwie Shropshire -zbudował WiliamReynolds w roku 1788. W czasie budowy
  konsultował się ze znanym wówczas inżynierem Johnem Smeatonem z huty Carron w
  Szkocji. Czerpał do¶wiadczenie również z rozwi±zań pierwszych po- chylni tego
  typu zbudowanych w 1778 r przez Davisa Ducarta na kanale do Coalisland w
  Irlandii (pochylnie te zostały zamknięte z powodu trudno¶ci eksploatacyjnych
  wynikaj±cych z nie zawsze wła¶ciwych rozwi±zań technicznych w 1787 r.).
  Pochylnia pod Ketley pokonywała 22,3 m różnicy poziomów, a barki o wyporno¶ci 8
  ton były wci±gane jedna w górę, druga w dół, na platformach poruszaj±cych się po
  równoległych torowiskach, zakończonych ¶luzami komorowymi na górnym stanowisku
  pochylni. Platformy napę- dzane były kołowrotem, w którym lina nawijana była na
  drewniany bęben o dużej ¶rednicy. Sterowanie prędko¶ci± ruchu platformy po
  pochylni odbywało się przez hamowanie mechaniczne na bębnie. Pochylnia ta
  pracowała do 1816 r. a W. Reynolds w li¶cie do Jamesa Watta relacjonował, że
  pochylnia funkcjonowała bezawaryjnie, wci±gaj±c dziennie 40 o¶miotonowych barek.
  Wiliam Reynolds zbudował w 1792 r. następne trzy pochylnie na kanale Shropshire.
  Były to również pochylnie o nachyleniu 1:2,5 z podwójnym torowiskiem, lecz tzw.
  suchym grzbietem i przeciwstokiem na szczycie (krótkim odwrotnym spadkiem), a
  więc bez ¶luz komorowych na górnym stanowisku. Pochylnia w Wrockwardine miała
  36,6 m wysoko¶ci, druga w Windmill Farm 38,4 m, a trzecia - działaj±ca do 1894
  r. na kanale między Hay a Coalport - pokonywała aż 63 m różnicy poziomów (il.
  3). Do wci±gania platform z 5-tonowymi barkami stosowano pocz±tkowo poci±g
  konny, szybko zast±piony silni- kiem parowym. W 1795 r. ksi±żę Bridge-Water, w
  swych kopalniach w Worsley w Lancashire, zbudo- wał system podziemnych sztolni z
  pochylniami do transportu łodzi z węglem. Sztolnia wypływała na powierzchnię w
  Worsley Delph i ł±czyła się z Kanałem Bridgewater, który kierował się dalej do
  przemysłowego Manchesteru. Na tym kanale w 1797 r. John Gilbert skonstruował
  pochylnię pod Walkden-Moor w Ashton's Field, która pokonywała 32,5-metrow±
  różnicę poziomów. Barki transportowane były na wózkach poruszaj±cych się po
  dwóch torowiskach ułożonych na zboczu pochylni, oddzielonych murami
  policzkowymi. Na górnym stanowisku pochylni znajdowały się dwie ¶luzy komorowe -
  dla każdego toru oddzielne. Platformy (długo¶ci ponad 9 metrów) z barkami o
  no¶no¶ci do 12 ton, poł±czone lin±, poruszane były kołowrotem tak, że jedna
  zjeżdżała do wody na dolnym stanowisku pochylni - aż do swobodnego spłynięcia
  barki, a druga platforma wjeżdżała w tym czasie do komory ¶luzy na górnym
  stanowisku. Pochylnia ta funkcjonowała do 1822 r., obsługuj±c w ci±gu 8 godzin
  30 par barek. We Francji M. E. Gauthey zacz±ł w 1808 r. budować na Kanale du
  Creusot pochylnię według projektu M. de Solages. Była to pochylnia typu
  "mokrego" - barki wpływały do wzmocnionego drewnianego zbiornika typu komory
  ¶luzowej, który następnie zjeżdżał na torach do dolnego stanowiska z wrotami
  ¶luzowymi, gdzie barka wypływała do kanału. Na Kanale du Creusot planowane były
  3 pochylnie i 3 podno¶nie hydrauliczne, lecz kanału tego nigdy nie ukończono.
  Pierwsz± działaj±c± po
 • szwager_z_laband 08.06.06, 07:21
  Była to pochylnia typu "mokrego" - barki wpływały do wzmocnionego drewnianego
  zbiornika typu komory ¶luzowej, który następnie zjeżdżał na torach do dolnego
  stanowiska z wrotami ¶luzowymi, gdzie barka wypływała do kanału. Na Kanale du
  Creusot planowane były 3 pochylnie i 3 podno¶nie hydrauliczne, lecz kanału tego
  nigdy nie ukończono. Pierwsz± działaj±c± pochylnię typu mokrego z bark±
  przenoszon± w zbiorniku z wo- d± wykonano w 1849 r. pod Blackhill w pobliżu
  Glasgow, na kanale Monkland. Po równi o nachyleniu 1:10 przeci±gano dwa
  równoważ±ce się wozy z metalowymi zbiornikami i barkami wewn±trz. Pochylnia ta
  pokonywała spad 29,3 m. D±żenie budowniczych do zast±pienia zespołu ¶luz
  komorowych - pojedynczych lub ł±czonych w stopnie (kaskady) - powodowane było
  konieczno¶ci± oszczędno¶ci wody, gdyż ¶luzowanie wymagało wielkich jej ilo¶ci.
  Pod uwagę brano również chęć woli skrócenia czasu operacji ¶luzowania statku.
  Wefekcie doprowadziło to konstruktorów do opracowa- nia, obok pochylni z
  grzbietem suchym lub pochylni mokrych także podno¶ni hydraulicznych. Już w 1794
  r. Robert Welden opatentował w Anglii rozwi±zanie podno¶ni dla statków -lecz
  pierwsze urz±dzenie tego typu zbudowano dopiero w 1830 r. na kanale
  Grand-Western ł±cz±cym Tamizę z Severn. Złożone było z dwu drewnianych komór
  napełnianych wod±, do których - jak do komory ¶luzy - wpływały barki. Komory te
  wzajemnie się równoważyły, a ruch jednej w górę, za¶ drugiej w dół odbywał się
  wskutek zachwiania tej równowagi poprzez wpuszczanie niewielkiej ilo¶ci wody do
  komory górnej. Regulowanie prędko¶ci ruchu komór z wod± odbywało się przez
  proste hamowanie mechaniczne. Ze względu na duże problemy techniczne, efektywnie
  działaj±ce podno¶nie hydrauliczne pojawiły się dopiero pod koniec XIX w.
  Restaurowana jest obecnie najstarsza podno- ¶nia pod Anderton w Anglii
  -zbudowana w 1875 r., funkcjonuj± dobrze utrzymane cztery podno¶nie na
  belgijskim Kanale Centralnym, ł±cz±cym Charleroi z Mons, powstałe w latach
  1882-1917 (il. 4 i 5). Znan± jest podno¶nia kanału Neufosse-Les Fontinettes, we
  fran- cuskim Nordzie z 1888 r. Na pocz±tku XX w. pojawiły się dalsze tego typu
  rozwi±zania, jak np. trzy podno¶nie na kanale Trent-Valley w Kanadzie, z
  najbardziej znan± w Peteborough. Wracaj±c do rozwi±zań pochylni dla ¶luzowania
  statków, największym ich systemem pozostaj± do dzisiaj budowle hydrotechniczne
  kanału Morris'a w Pensylwanii (USA), zbudowane w latach 1825-1833. Powstały tam
  23 pochylnie, pokonuj±ce spadki od 10 do 30 m, z nachyleniem równi 1:10 i 1:12 i
  ze ¶luzami na górnych stanowiskach równi pochyłej. System ten w poł±czeniu z 29
  ¶luzami komorowymi kanału pozwalał na przeprowadzenie barek o ładowno¶ci do 35
  ton przez licz±c± sobie ok. 170 km trasę pomiędzy Legigh a Nowym Yorkiem.
  Pochylnie Kanału Morris'a były systemu podłużnego, dwutorowe, tak że jedna
  platforma ze statkiem poruszała się w górę po równi pochyłej wyłożonej drewnem a
  druga w dół i w ten sposób ich masy równoważyły się. Obie platformy ł±czyła
  stalowa lina, przechodz±ca u góry przez poziome koło kierunkowe o dużej
  ¶rednicy, które poprzez system przekładni było po¶rednio napędzane kołem wodnym
  - póĽniej turbin± wodn±. Podczas gdy statek zjeżdżaj±cy w dół powoli zagłębiał
  się w wodę na stanowisku dolnym aż do spłynięcia z wózka - statek na stanowisku
  górnym pochylni podprowadzany był pod wrota ¶luzy. Pomiędzy 1845 a 1860 r.
  pochylnie te zostały przebudowane na tzw. suche - bez ¶luz na górnym stanowisku
  (il. 6). Typ pochylni ze ¶luzami komorowymi na górnym stanowisku był bardziej
  skomplikowany i mniej oszczędny w zakresie gospodarki wodnej od pochylni z
  grzbietem suchym. Pochylnie z grzbietem suchym, z tzw. przeciwstokiem
  zaprojektował i wdrożył niecopóĽniej- w 1861r.-inżynierGeorg Jakob Steenke na
  Kanale Elbl±skim. Pochylnie te (w Buczyńcu, K±tach, Ole¶nicy, Jeleniach i
  Całunach), jak i cały kanał (prowadzony z Elbl±ga do Miłomłyna, a st±d do
  Ostródy i jeziora Szel±g, w drugim za¶ kierunku do Iławy i jeziora Jeziorak)
  funkcjonuj± do dzisiaj. Pozostaj± bezcennym dokumentem dziedzictwa
  cywilizacyjnego, zabytkiem budownictwa hydrotechnicznego rangi ¶wiatowej,
  objętym ochron± prawn± (il. 7). Pochylnie górnego odcinka Kanału Kłodnickiego
  (tzw. sztolniowego) powstały w pierwszych latach XIX w., a więc mogły wzorować
  się, jako jedne z pierwszych takich urz±dzeń hydrotechnicznych w Europie, tylko
  na rozwi±zaniach po- chylni stosowanych na kanałach angielskich podWalkden
  Moorlub Ketley. Na pochylniach Kanału Kłodnickiego sięgnięto ku rozwi±zaniu
  pochylni układu podłużnego, ze ¶luzami na stanowisku górnym.

  POCHYLNIE KANAŁU KŁODNICKIEGO
  Pochylnie na górnym odcinku Kanału Kłodnickiego, tzw. "sztolniowym", były
  zaprojektowane w końcu XVIII w. Ich budowę zakończono w 1806 r., kiedy to
  pierwsze barki z węglem z kopalni "Królowa Luiza", sztolni±, a dalej kanałem
  sztolniowym popłynęły do Królewskiej Huty Gliwickiej. Na podstawie
  fragmentarycznie zachowanej archiwalnej dokumentacji technicznej z okresu
  projektowania i budowy Kanału Kłodnickiego, która znajduje się w Muzeum
  Górnictwa Węglowego w Zabrzu, można dosyć dokładnie przeanalizować i ustalić
  zasady działania pochylni kanału. Pochylnie gliwickie posiadały równolegle
  położone ¶luzy komorowe na stanowisku górnym pochylni, czyli na szczytach
  grzbietów pochylni (dla każdego torowiska stosowano oddzieln± komorę). ¦luza
  komorowa składała się z dwóch czę¶ci podzielonych progiem: górnej - dłuższej
  (przed progiem) i dolnej - ze stanowiskiem postoju wózka szynowego. Stanowisko
  postojowe wózka skonstruowane było tak, aby platforma poziomowała się - co
  pozwalało na wpłynięcie nad ni± barki. Do poziomowania platformy na stanowisku
  górnym służyło torowisko o mniejszym niż równia nachyleniu i rozwi±zanie
  podwozia wózka, w którym koła przednie posiadały mniejsz± ¶rednicę niż tylne
  (il. 8). Stanowisko dolne pochylni składało się z dwóch równoległych torowisk
  zakończonych dolnymi progami krańcowymi ograniczaj±cymi dalszy zjazd platformy.
  Torowiska przed progiem posiadały mniejsze niż równia nachylenie - 1:16.
  Umożliwiało to poziomowanie platformy wózka, który opieraj±c się o próg
  zagłębiał się tak, że barka mogła swobodnie spłyn±ć z wózka nad progiem do
  urz±dzonego za nim basenu manewrowego -awanportu. Na krańcach torowisk (nad
  progami) wykonano pionowe szczeliny w murze policzków pochylni - co pozwalało na
  awaryjne zamykanie tej czę¶ci torowiska zastawk± (szandorami). Dzięki zastawkom
  - po wypompowaniu wody - można było czy¶cić i remontować torowiska na dolnych
  stanowiskach pochylni (il. 9). Po opuszczeniu dolnych, "gilotynowych" wrót
  górnego stanowiska pochylni, wyrównaniu poziomu wody w komorze ¶luzy do poziomu
  górnego kanału, a następnie otworzeniu wrót głowy górnej ¶luzy, barka swobodnie
  wpływała do komory nad progiem i nad platformę wózka szynowego. Tam mocowano j±
  do żelaznego kozła, z którym ł±czono również linę poci±gow± wózka. Po ustawieniu
  barki nad platform± spuszczano wodę z dolnej czę¶ci komory ¶luzy. Służyły temu
  boczne otwory komory ¶luzowej przed wrotami, a najprawdopodobniej zastawki
  podnoszone we wrotach, upuszczaj±ce wodę pod pomost z torowiskiem, poniżej głowy
  dolnej górnego stanowiska pochylni. Wraz z obniżaniem poziomu wody w komorze
  ¶luzy barka osiadała na platformie wózka. Przy upuszczaniu wody z dolnej czę¶ci
  komory ¶luzy, poziom wody w górnej czę
 • szwager_z_laband 08.06.06, 07:23
  Służyły temu boczne otwory komory ¶luzowej przed wrotami, a najprawdopodobniej
  zastawki podnoszone we wrotach, upuszczaj±ce wodę pod pomost z torowiskiem,
  poniżej głowy dolnej górnego stanowiska pochylni. Wraz z obniżaniem poziomu wody
  w komorze ¶luzy barka osiadała na platformie wózka. Przy upuszczaniu wody z
  dolnej czę¶ci komory ¶luzy, poziom wody w górnej czę¶ci - za progiem pozostawał
  na poziomie jego krawędzi. Pozwalało to na oszczędne gospodarowanie wod±.
  Otwierano następnie zasuwę wrót oraz układano dwie ruchome czę¶ci szyn,
  podnoszone wcze¶niej, by umożliwić szczelne zamknięcie wrót ¶luzy. Platforma z
  bark± wyprowadzana była (pod otwartymi wrotami) ze ¶luzy. Prowadzona było
  najpierw na równi o nachyleniu 1:16 a dalej 1:4,5. Torowiska ułożono na
  drewnianym pomo¶cie zawieszonym między murowanymi policzkami pochylni. Pozwalało
  to na swobodne uj¶cie wody spuszczonej z dolnej czę¶ci komory ¶luzy pod
  torowiskiem. Zapobiegało to zamulaniu trasy przejazdowej platformy z bark± i
  ułatwiało wła¶ciwe utrzymanie torowiska. Wózek z załadowan± bark± opuszczano do
  dolnego stanowiska pochylni. Wchodził po torowisku do takiej głęboko¶ci wody
  kanału dolnego, by łódĽ mogła swobodnie spłyn±ć z platformy. Jednocze¶nie, po
  równoległym torze prowadzono barkę pust± na górne stanowisko pochylni. Obie
  platformy poł±czone były lin±, przechodz±c± przez koło kierunkowe, mocowane na
  pionowym wale, na górnym stanowisku pochylni. Napęd liny realizowano przez
  kołowrót, usytuowany pod drewnianym zadaszeniem, nad górnym stanowiskiem
  pochylni. Kołowrót opatrzono prawdopodobnie systemem przekładni i hamulcem
  ciernym. Mógł mieć konstrukcję analogiczn± do kopalnianych maszyn wyci±gowych,
  służ±cych w owym czasie do ci±gnienia urobku w szybach. Równoległe, różnicowe
  przesuwanie dwu barek - pełnej i pustej - od dolnego do górnego stanowiska
  pochylni umożliwiało czę¶ciowe równoważenie ciężaru barki opuszczanej,
  zmniejszało wielko¶ć sił niezbędnych dla obsługi mechanizmów napędowych
  pochylni. Uzyskano to drog± odpowiedniego ł±czenia liny poci±gowej
  platform-wózków przez koła kierunkowe. Gdy platforma z bark± pust± osi±gała
  wysoko¶ć stanowiska górnego to wprowadzana była pod podniesionymi wrotami do
  komory ¶luzy. Wózek zatrzymywano przed progiem, zamykano wrota, a komorę
  wypełniano wod± do poziomu kanału górnego, co umożliwiało spłynięcie barki
  pustej z platformy i wprowadzenie jej, ponad progiem głowy górnej ¶luzy, do
  kanału górnego.

  WARTO¦CI HISTORYCZNO-TECHNICZNE POCHYLNI KANAŁU KŁODNICKIEGO
  Twórcy pochylni odcinka sztolniowego Kanału Kłodnickiego, inspirowani byli
  rozwi±zaniami pochylni angielskich. Wprowadzili jednak szereg ulepszeń
  technicznych, własnych, oryginalnych rozwi±zań hydrotechnicznych. Niektóre z
  nich były o tyle nowatorskie, że rozwijały model podstawowy pochylni "mokrej",
  ze ¶luz± komorow± stanowiska górnego. Kształtowały unikatow± dla tego czasu
  budowlę hydrotechniczn± Europy. Znamiennym dla pochylni Kanału Kłodnickiego
  było: - zróżnicowane prowadzenie nachylenia równi pochylni - 1:4,5 i 1:16, na
  stanowiskach górnym i dolnym, - wprowadzenie wózka szynowego o zróżnicowanej
  ¶rednicy kół dwuosiowego podwozia, co w poł±czeniu z odpowiednim nachyleniem
  równi pochyłej pozwalało ustawiać platformę poziomo na stanowiskach dolnym i
  górnym, - dzięki pochyleniu torów na stanowisku górnym i dolnym ciężar wózków
  szynowych utrzymywał stały naci±g liny ł±cz±cej platformy z łodziami załadowan±
  i pust±, - podział komory ¶luzowej górnego stanowiska pochylni progiem stałym
  umożliwiał znaczne oszczędno¶ci wody zużywanej w procesie ¶luzowania, -
  wprowadzenie ażurowego pomostu torowiska z belek drewnianych, zawieszonych
  między murami policzkowymi pochylni od stanowiska górnego do dolnego,
  umożliwiało kaskadowy spływ wody po murowanych progach, wykonanych pod pomostem.
  Ułatwiało to utrzymanie suchego pomostu z torowiskiem. To rozwi±zanie przydało
  budowli miana "Rollbrücke" - mostu (pomostu) do wci±gania (rolowania) na kołach
  łodzi, - pomysł upuszczania wody ze ¶luzy pod pomost z torowiskiem, rozwi±zywał
  utrzymanie torowiska, eliminuj±c jego zamulanie, - wprowadzenie ruchomego
  odcinka szyn w torach pod wrotami zasuwowymi głowy dolnej ¶luzy umożliwiało
  szczelne zamknięcie wrót ¶luzy, - standaryzacja i unifikacja typu łodzi-barki
  tego odcinka nawigacyjnego kanału ułatwia- ła transport i prace za- i
  wyładunkowe. Model podstawowy determinowany był parametrami platformy-wózka
  przewozowego pochylni (szeroko¶ć 3,0 m i długo¶ć 11,0 m). Rozwi±zania
  hydrotechniczne pochylni Kanału Kłodnickiego były wówczas na tyle nowoczesne, że
  wzoruj±c się na nich, opracowano z pocz±tkiem XIX w. projekt analogicznych dla
  rzeki Unstrutt. Nie zrealizowano go, a wykonany z pocz±tkiem XIX w. model
  eksponowany jest w berlińskim Muzeum Techniki.

  TWÓRCY POCHYLNI KANAŁU KŁODNICKIEGO
  Konkretyzację idei kanału ł±cz±cego ¦l±sk z Prusami, modyfikację wstępnego
  założenia poł±czenia drog± wodn± Gliwic z KoĽlem zawdzięczamy hr. Fryderykowi
  Redenowi, który uznał, że kanał można przedłużyć do Zabrza i wykorzystać dla
  transportu węgla dla Huty Królewskiej w Gliwicach, bezpo¶rednio z wyrobisk
  kopalni "Królowa Luiza". Wczasie wizyty w Anglii, któr± odbył w towarzystwie
  inspektora budowlanego Johanna F. Weddinga w 1789 r., poznał kanały angielskie,
  interesuj±c się szczególnie kanałem pro- wadz±cym do huty Ketley w Shropshire,
  na którym działała już wtedy zbudowana w 1788 r. przez Wiliama Reynoldsa
  pochylnia. Była to pierwsza działaj±ca bezawaryjnie pochylnia ze ¶luz± komorow±
  na górnym stanowisku, której projekt Reynolds konsultował z Johnem Smeatonem. To
  wła¶nie John Smeaton polecił hr. Redenowi swego ucznia - Johna Baildona, który
  mógłby projektować i nadzorować budowę urz±dzeń potrzebnych do obsługi
  nowoczesnego hutnictwa ¶l±skiego. Po uzyskaniu zgody króla Prus i otrzymaniu
  funduszy na budowę huty w Gliwicach i górnego odcinka Kanału Kłodnickiego hr.
  Reden d±żył do tego, aby była to huta modelowa, czerpi±ca z najnowszych zdobyczy
  angielskiej rewolucji przemysowej, technologii: angielskich i szkockich. Po
  otworzeniu państwowej kopalni "Królowa Luiza", zgodnie z zamysłem Redena
  sztolnię odwadniaj±c± skierowano w stronę huty, aby wykorzystać j± - podobnie
  jak w angielskiej kopalni w Worsley - jako spławn±. W ramach podpisanego przez
  hr. Redena kontraktu John Baildon wiosn± 1793 r. przy- był na ¦l±sk. Pocz±tkowo
  pracował w Tarnowskich Górach, a następnie w hucie "Mała Panew" w Ozimku. W 1794
  r., wraz z póżniejszym zarz±dc± gliwickiej huty J. Schulze, wysłano go do
  Anglii, aby przedstawił mu najnowsze technologie hutnicze. W 1796 r. ponownie
  odwiedził Londyn i firmę Boulton-Watt celem sprowadzenia na ¦l±sk parowej
  kopalnianej maszyny wyci±gowej. W owym czasie wg. projektu Baildona odlewano w
  hucie "Mała Panew" elementy żeliwnego mostu, który zbudowano na rzece Strzegomce
  w Łazanach. Most zamówił hr. Pückler-Burghaus i był to pierwszy most żeliwny na
  kontynencie europejskim, wzorowany na Ironbridge w Coalbrookdale na rzece
  Severn, zbudowanym w 1794 r. (elementy mostu w Łazanach, zniszczonego po II
  wojnie ¶wiatowej, wydobyto w 1995 r. i eksponowane s± w zakładzie Mostów
  Politechniki Wrocławskiej). Wmiędzyczasie Baildon projektował i nadzorował
  budowę wielkiego pieca i dmuchaw cylindrycznych w Królewskiej Hucie Gliwickiej.
  Wraz z Augustem Holtzhausenem uczestniczył również przy projektowaniu mas
 • szwager_z_laband 08.06.06, 07:26
  Wraz z Augustem Holtzhausenem uczestniczył również przy projektowaniu maszyn
  parowych, a szczególnie przy opracowaniu technologii wiercenia dużej ¶rednicy
  otworów w żeliwnych odlewach, któr± wdrożono pocz±tkowo w hucie Mała Panew i
  wprowadzono następnie w gliwickiej Hucie Królewskiej -dla wykonywania cylindrów
  silników parowych i luf armatnich. Według nagrodzonego projektu Baildona
  wykonano w 1800 r. maszynę parow± przeznaczon± dla królewskiej manufaktury
  porcelany w Berlinie. Ten szkocki inżynier wykazywał się duż± wszechstronno¶ci±,
  kre¶lił również mapy (uczył się tego u Daniela Mansona of Stirling) i wykonywał
  projekty mostów drogowych, m.in. dwóch mostów dla Huty Królewskiej w Gliwicach i
  wieloprzęsłowego tzw. Mostu Długiego ("Lange Brücke") na Haveli w Poczdamie.
  S±dz±c po dorobku technicznym John Baildon najbardziej pretenduje do roli
  projekto- dawcy urz±dzeń hydrotechnicznych pochylni gliwickich. Jeżeli nawet
  osobi¶cie nie wykonał rysunków projektowych to najpewniej konsultował ich
  rozwi±zania, tym bardziej, że wraz z Johannem Weddingiem był odpowiedzialny za
  budowę Huty Gliwickiej, w tym stanowi±cego integraln± czę¶ć tej inwestycji
  -odcinka sztolniowego Kanału Kłodnickiego. Baildon jako uczeń Johna Smeatona
  (konsultuj±cego urz±dzenia pochylni Reynoldsa) z pewno¶ci± zetkn±ł się z
  problemami projektowania budowli hydrotechnicznych. Przypomnijmy, że w
  międzyczasie dwukrotnie odwiedzał Wielk± Brytanię - mógł zapoznać się z
  kolejnymi pochylniami, powstaj±cymi na kanałach Shropshire i Bridgewater. Na
  jednym z rysunków archiwalnych (pochodz±cym ze zbiorów Muzeum Techniki w
  Berlinie) przedstawiony jest fragment projektu Kanału Kłodnickiego, obejmuj±cy
  prze- kroje pochylni i widok standardowego, projektowanego dla kanału mostu (il.
  10). Jest to jednak pochylnia z grzbietem suchym, której konstrukcja jest
  analogiczna do zrealizowanej trasy technicznej torowiska między dolnym a górnym
  stopniem pochylni mokrej, znanej z rysunku archiwalnego Muzeum Górnictwa
  Węglowego w Zabrzu. Rozbieżno¶ci pomiędzy tymi rysunkami wskazuj±, że być może
  pochylnie były budowane etapami, tzn. najpierw zrealizowano pochylnie z suchym
  grzbietem, a następnie (z powodu trudno¶ci przeci±gania barki przez grzbiet)
  przebudowano je i wprowadzono ¶luzy komorowe na górnym stanowisku pochylni. Jest
  jednak bardziej prawdopodobne, że zrealizowano od razu pochylnie ze ¶luzami
  komorowymi, w trakcie realizacji zmieniaj±c projekt wstępny. Trzeba tutaj dodać,
  że stały wypływ wody ze sztolni odwadniaj±cej kopalnię pozwalał na zastosowanie
  opisanych wyżej oszczędnych ¶luz komorowych na stanowisku górnym pochylni.
  Fragmentaryczna dokumentacja projektowa i powykonawcza pochylni wskazuje też, że
  proces projektowania i wdrożenia nie był łatwy, że w trakcie budowy musiały
  występować rozliczne problemy techniczne, z którymi mógł sobie poradzić tylko
  uzdolniony projektant, maj±cy duże do¶wiadczenie i znajomo¶ć zasady
  funkcjonowania podobnych budowli i urz±dzeń technicznych na wyspach brytyjskich.
  DZIEJE

  EKSPLOATACJI KANAŁU KŁODNICKIEGO
  Powstanie huty gliwickiej i Kanału Kłodnickiego stymulowały rozwój przestrzenny
  zakładu metalurgicznego i proces urbanizacji miasta. W latach dwudziestych XIX
  w. huta i odlewnia w Gliwicach była jedn± z największych tego typu fabryk na
  ¦l±sku. Dzięki hucie powstała kolonia domów mieszkalnych, budynek szkoły
  brackiej (rzemiosł) i szpital. Wzdłuż kanału sytuowano następne fabryki, które
  dzięki możliwo¶ci łatwego i taniego transportu szybko się rozbudowywały, jak np.
  Fabryka Drutu założona w 1852 r. W 1828 r. z Gliwic wypłynęło 413 barek, w 1840
  r. - 488, a w 1850 r. - 986. 80% przewożonych towarów stanowił węgiel oraz
  wyroby z żelaza i cynku. Statystyczne dane o wielko¶ci przewożonych kanałem
  towarów pojawiły się dopiero od 1822 r. W 1836 r. przekroczono założenia
  przepustowo¶ci kanału wielko¶ci± 22.000 ton towarów spławianych rocznie. W
  szczytowym 1852 r. przewieziono aż 73.500 ton w dół oraz 14.600 ton w górę
  kanału przy 2355 ¶luzowaniach. Port gliwicki każdego dnia odprawiał po 6 barek.
  Ilo¶ć masy towarowej przewożonej kanałem spadła w latach 1862-1866 do 20 000
  ton. Kanał, ze swymi licznymi ¶luzami i nisk± no¶no¶ci± barek nie wytrzymywał
  konkurencji z gęstniej±ca sieci± kolei żelaznej. Wzrost przewozów nast±pił
  dopiero po doprowadzeniu do kanału linii kolei w±skotorowej w 1897 r. W±skim
  gardłem był stały niedobór wody w kanale i mała przepustowo¶ć portu gliwickiego.
  Przyspieszyło to decyzję budowy w latach 1919-1920 nowego portu węglowego
  "Werner" w Gliwicach, który stworzył większe możliwo¶ci przeładunku towarów. W
  pierwszych latach funkcjonowania kanału barki były ci±gnione przez ludzi tzw.
  burłaków. W połowie XIX w. wprowadzono do holowania barek zaprzęgi konne, ale
  jeszcze z pocz±tkiem XX w. zdarzało się, że barki ci±gnęli burłacy. Holowanie
  barki zaprzęgiem konnym z Gliwic do portu kozielskiego trwało półtora dnia, a
  jego koszty sprawiały, że system ten do końca XIX w. był konkurencyjnym wobec
  holowników parowych. Pierwszy parowiec holuj±cy cztery barki z KoĽla potrzebował
  w 1897 r. trzech dni na dotarcie do Gliwic. Ale już w 1904 r. parowiec
  "Klodnitz" z dużym transportem oleju pokonał tę trasę w 10godzin. Po
  wprowadzeniu holowników parowych poważnym problemem stało się niszczenie skarp
  kanału i jego zamulanie spowodowane gwałtownym ruchem wody przy nabrzeżu. Władze
  kanału musiały czę¶ciej przeprowadzać prace pogłębiaj±ce. Uci±żliw± była również
  potrzeba regulacji rzeki Kłodnicy, zasilaj±cej kanał w wodę, a to z powodu jej
  ci±głych, sezonowych wylewów. Już w latach 20. XIX w. transport węgla Królewsk±
  Sztolni± Dziedziczn± i Kanałem Kłodnickim z kopalni "Królowa Luiza" do Huty
  Krolewskiej w Gliwicach zacz±ł powoli maleć. Powodem było złe oszacowanie
  zasobów węgla w pokładach zalegaj±cych powyżej poziomu sztolni, które zaczęły
  się kończyć. Eksploatację często też wstrzymywano z powodu pożarów pokładów
  węgla. Władze górnicze usiłowały ogromnym kosztem utrzymać eksploatację poziomu
  sztolniowego, rozbudowuj±c sztolnię w kierunku Chorzowa, aż do wyrobisk kopalni
  "Król". Kolejnym problemem było oddalanie się przodków pokładów węglowych od
  sztolni i konieczno¶ć stosowania transportu szynowego w coraz dłuższych
  wyrobiskach kopalni. W efekcie coraz większa czę¶ć zaopatrzenia huty gliwickiej
  w węgiel zaczęła być dostarczana transportem l±dowym, nowo wybudowan± tzw.
  "drog± Kronprica" - z Chorzowa i z okolicznych kopalń prywatnych. W 1834 r.
  zdecydowano się wył±czyć z ruchu odcinek Kanału Kłodnickiego ł±cz±cy kopalnię
  "Królowa Luiza" z hut± gliwick±. Unieruchomiono pochylnie. Sporadycznie
  korzystano z dużej pochylni w So¶nicy, natomiast mała pochylnia w Gliwicach
  wkrótce została zdemontowana. Z pocz±tkiem XX w. kanał uległ konkurencji kolei
  żelaznej. Kanały wodne na terenie huty gliwickiej zostały kolejno zasypywane, a
  uzyskany teren wykorzystany pod budowę hal fabrycznych lub bocznic kolejowych.
  Decyzję o zasypaniu - już tylko sporadycznie używanego odcinku kanału z Zabrza
  do Huty Gliwickiej -przyspieszyła awaria, która zdarzyła się w 1908 r. na
  pochylni położonej naprzeciw huty. W wyniku szeregu niedopatrzeń 28 paĽdziernika
  ogromne masy wody górnego kanału przerwały wał ziemny i wtórn± tamę na górnym
  stanowisku zlikwidowanej wcze¶niej pochylni (różnica poziomów lustra wody
  pomiędzy górnym a dolnym kanałem wynosiła tam ponad 5 m). Nagły przybór wody
  opadowej uszkodził wał ziemny na odcinku 25 m co spowodowało gwałtowne
  spłynięc
 • szwager_z_laband 08.06.06, 07:29
  Nagły przybór wody opadowej uszkodził wał ziemny na odcinku 25 m co spowodowało
  gwałtowne spłynięcie wody z 3-kilometrowego odcinka górnego kanału, zalewaj±c
  okoliczne pola, ł±ki, ogrody, ulice a nawet piwnice domów kolonii hutniczej, jak
  również teren nowo urz±dzonego staraniem huty przyszłego lodowiska. W 1916 r.
  zasypano ostatecznie cały odcinek kanału od Huty Gliwickiej do Zabrza. Wody z
  Krolewskiej Sztolni Dziedzicznej, odwadniaj±cej kopalnię "Królowa Luiza" i
  "Król", przekopem skierowano do rzeki Bytomki. W latach 20. XX w. coraz czę¶ciej
  dyskutowano o możliwo¶ciach przebudowy Kanału Kłodnickiego, lecz ostatecznie
  władze podjęły w 1933 r. decyzję o budowie nowego Kanału Gliwickiego o zupełnie
  odmiennych parametrach technicznych. Ze względu na to, iż prze- bieg nowego
  kanału fragmentami pokrywał się z tras± starego w trakcie prac prowadzonych do
  1941 r. zasypano znaczne odcinki koryta Kanału Kłodnickiego. W kilku miejscach
  pozostały do dzisiaj relikty starego kanału, jak np. ¶luza komorowa przy uj¶ciu
  kanału do Odry (il. 11), ¶luza i wykop po kanale w dzielnicy Kłodnica (pomiędzy
  KoĽlem a Kędzierzynem). Ten ostatni odcinek otacza prawie nienaruszony szpaler
  drzew na obu brzegach, wytyczaj±cy drogę ho- lownicz± dla ci±gn±cych niegdy¶
  barki burłaków lub zaprzęgów konnych. Fragmentarycznie zachowały się odcięte
  Kanałem Gliwickim odcinki starego kanału pod Lenartowicami oraz między
  Blachowni± ¦l±sk± a Sławięcicami, także pod Ujazdem i w Taciszowie. Po
  zbudowaniu w 1936 r. nowego portu na kanale Gliwickim w Łabędach zasypano koryto
  Kanału Kłodnickiego przecinaj±ce ¶ródmie¶cie Gliwic. Pozostawiono jedynie
  biegn±c± w jego linii kolej w±skotorow±. Do dzisiaj przebieg zasypanego Kanału
  Kłodnickiego jest czytelny, na długo¶ci ok. 6 km zachowało się duże podłużne
  zagłębienie terenu, obsadzone drzewami, ci±gn±ce się pomiędzy dawn± hut±
  gliwick± (dzisiaj GZUT) a Fabryk± Lin i Drutu. Zachowały się również dawne mosty
  nad kanałem na głównych ulicach miasta. Pozostało¶ci górnego kanału sztolniowe-
  go na odcinku od GZUT do Zabrza s± mniej czytelne, ponieważ ten odcinek był
  zasypany już w 1916 r. W Zabrzu wzdłuż ulicy Góra ¶w. Anny znajduje się skwer
  wyznaczaj±cy dawny przebieg kanału, również wzdłuż północnej granicy parku im.
  Poległych Bohaterów znajduje się dobrze zachowane obwałowanie ziemne kanału.
  Niestety, w 1953 r. rozebrano relikty murowanego wylotu Królewskiej Sztolni
  Dziedzicznej, które znajdowały się w Zabrzu (il. 12). W Zabrzu-Maciejowie i w
  Gliwicach-So¶nicy pozostaj± widoczne resztki wałów ziemnych po kanale,
  poprzerywane skanalizowan± rzek± Bytomk± i kilkoma schodz±cymi się tutaj liniami
  kolejowymi. POSTULATY KONSERWATORSKIE Ze względu na wyj±tkow± rolę, jak±
  spełniał Kanał Kłodnicki dla rozwoju przemysłowego Gliwic i tej czę¶ci Górnego
  ¦l±ska, przez który przebiegał, należałoby szeroko popu- laryzować historię
  budowy i funkcjonowania kanału, podkre¶laj±c przy tym oryginalno¶ć stosowanych
  tutaj rozwi±zań hydrotechnicznych. Miejscowe plany zagospodarowania
  przestrzennego, szczególnie miasta Gliwic, uczytelniać winny dawny przebieg
  kanału w przestrzeni miejskiej, kanał bowiem był elementem o wyj±tkowym
  znaczeniu dla kształtowania się krajobrazu kulturowego. W linii przebiegu kanału
  na obszarze Gliwic zaprojektować należy i urz±dzić tereny zielone - rekreacyjne,
  kontynuuj±c prace podjęte w tym kierunku już przed II wojn± ¶wiatow±,
  kształtuj±c obszar parkowy wokół czytelnego w czę¶ci, zasypanego koryta kanału w
  ¶ródmie¶ciu miasta. Wzdłuż dawnej trasy technicznej kanału urz±dzić należałoby
  promenadę, ł±cz±c± relikty kanału i wprowadzaj±c± w dzieje tej budowli i jej
  technicznych osobliwo¶ci, oznaczaj±c np. lokalizację dawnych mostów, portów
  przeładunkowych, pochylni, etc. Projektowana w planie ogólnym miasta, wzdłuż
  dawnego przebiegu kanału, ¶rednicowa trasa drogowa (o funkcji tranzytowej)
  wydaje się rozwi±zaniemchybionym. Analizuj±c plan zagospodarowania
  przestrzennego miasta oraz obecny stopień zainwestowania, można stwierdzić, że
  istnieje jeszcze szansa na korektę planu i stworzenie zielonego ci±gu parko-
  wego, realn± ochronę dziedzictwa cywilizacyjnego kanału. Naprzeciw huty, w
  miejscu funkcjo- nowania dawnej pochylni, urz±dzono korty tenisowe. Przydanie
  temu obszarowi funkcji rekreacyjnej jest dobrym sposobemochrony krajobrazu
  cywilizacyjnego strefy dawnego kanału - sze- roki pas wolnego terenu znacz±cy
  przebieg kanału ¶wietnie się do realizacji takich programów nadaje. Kanał
  obsadzany był drzewami, które pozostały, a ubytek drzewostanu winien być
  sukcesywnie uzupełniany. W miejscu, gdzie istniała pochylnia, należałoby
  umie¶cić tablicę informacyjn± z odpowiednimi prostymi rysunkami pogl±dowymi,
  ujawniaj±cymi konstrukcję i zasadę funkcjonowania pochylni. Jest to też istotne
  o tyle, że miejsce to bezpo¶rednio przylega do terenu Gliwickich Zakładów
  Urz±dzeń Technicznych (GZUT) i Muzeum Odlewnictwa Artystycznego, które
  zorganizowano w dawnych halach produkcyjnych gliwickiej Huty Królewskiej. W
  bardzo złym stanie technicznym pozostaj± relikty kanału znajduj±ce się w KoĽlu.
  Pozostało¶ci ¶luzy komorowej s± co prawda wpisane do rejestru zabytków, lecz nie
  przeszkadza to stale postępuj±cej dewastacji i brakowi jakichkolwiek inicjatyw
  na rzecz ich aktywnej ochrony. Resztki wrót, które odnajdujemy na dnie komory
  ¶luzowej, bezwzględnie winny być zrekonstruowane. Przy ¶luzie, jak również przy
  innych reliktach kanału, powinny być ustawione tablice informuj±ce o zabytku
  techniki, jakim był Kanał Kłodnicki. Relikty kanału ł±czyć winien szlak
  turystyczny, którego kształt i formy zagospodarowania terenu ujawniałyby walory
  historyczno-techniczne Kanału Kłodnickiego, stanowi±c przy tym oryginaln± formę
  promocji miasta i regionu. Opracować należy koncepcję takiego szlaku i
  ekspozycji reliktów Kanału Kłodnickiego na obszarze od Zabrza, przez Gliwice -
  do KoĽla. Bibliografia: H. Christoph, John Baildon -biografia, Katowice 1996. M.
  Clarke, Chronological tabel - incline planes and boatlifts in XIX century,
  Accrington 1996. P. Greiner, Plany techniczne i mapy górnicze Johna Baildona,
  Sobótka 1986. S. Januszewski, Studium historyczno-konserwatorskie Kanału
  Elbl±skiego, w: Sprawozdania Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki,
  Wrocław 1995 J. Jaros, Tajemnice górno¶l±skich koncernów, Katowice1988. M.
  Matakiewicz, Żegluga ¶ródziemna i budowa dróg wodnych, Lwów 1930. F. Ma u r e r
  , Urbanistyka - czas wielkich przemian, w:Historia Gliwic, praca zbiorowa,
  Gliwice 1995. M. My¶ka, John Baildon -hutnik szkocki a pocz±tek rewolucji
  przemysłowej na ¦l±sku i w krajach Czeskich, "Sobótka" 1983. Der Oberschlesische
  Wanderer, nr 357 z 1939 r. - opis kanału Kłodnickiego według opublikowanych w
  1824 r. w Opolu "Listów oficera austryjackiego o ¦l±sku". J. Schmidt, Dzieje
  Kanału Kłodnickiego, "Rocznik Muzeum w Gliwicach", t. IV, 1990. J. Schmidt, K.
  Bednarski, John Baildon - biografia, "Zeszyty gliwickie", Gliwice 1992. D. Tew,
  History of incline planes and liftboats for canals, Gloucester 1984. M. Watson,
  Iron industry in Scotland after and before John Baildon emigration, w:Historic
  Scotland, Edinburgh 1996. A. WoĽniakowska, Studium Historyczno-Konserwatorskie
  GZUT, Gliwice 1991. A. Zbiegieni, 200 lat tradycji Huty Gliwickiej,
  w:Rewitalizacja zabytków techniki, ODZ, Warszawa 1995.
 • ballest 08.06.06, 07:31
  To sie nie chce w gowie miescic, ze juz wtedy takou tachnika boua, Polska
  dzisiej nie je wstanie cos takego zaprojektowac.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka