Dodaj do ulubionych

Soja jednak szkodzi

11.01.11, 14:04
forum.gazeta.pl/forum/w,353,82877795,82877795,Szkodliwosc_soi.html
Rozpowszechniono niczym nie uzasadniony pogl¹d, ¿e wegetarianizm
stanowi znacznie zdrowsz¹ dla ludzi opcjê. Aktywiœci przekonuj¹
ludzi, aby nie jedli produktów pochodzenia zwierzêcego, na rzecz
jarzyn, ziaren, owoców i roœlin str¹czkowych. Wa¿nym elementem
takiej diety jest zawsze soja.
Niewiele osób wspomina o szkodliwym wp³ywie tej roœliny na zdrowie
cz³owieka. Badania nad szkodliwym wp³ywem diety sojowej prowadzone
s¹ od przesz³o 30 lat, jednak ich wyniki pomija siê jako niewygodne
i niezgodne z ogólnie panuj¹cym trendem pro -wegetariañskim. Ze
wzglêdu na ograniczon¹ objêtoœæ tekstu na forum, swoje racje
przedstawiê w punktach.

1. Niedobór wit B12. Witamina niezbêdna do prawid³owego procesu
dojrzewania erytrocytów. Niedobór prowadzi do anemii, a nawet zgonu.
U dzieci karmionych przez matki wegetarianki zaobserwowano
niedokrwistoϾ i zaburzenia neurologiczne.
cpj.sagepub.com/cgi/content/abstract/26/12/662
2. Niedobór mikroelementów (¿elaza, miedzi, cynku, manganu,
selenu). Spowodowane bardzo niskim wspó³czynnikiem wch³aniania.
Wszystko za sprawa kwasu fitynowego.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1745900
3. Niedobór witaminy A, D, K i wapnia, które prowadziæ mog¹ do
gorsze gojenie siê ran, pogorszenie wzroku, niedokrwistoœæ,
bezp³odnoœæ, zwiêkszonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Niedorozwoju. S¹ to witaminy rozpuszczalne w t³uszczach. Sam beta-
karoten, obecny w roœlinach witamin¹ A nie jest. tiny.pl/21b1
4. Soja zawiera znaczne iloœci izoflawonów, które mog¹ przyczyniaæ
siê do powstania nowotworów hormonozale¿nych . Zwiêkszona konsumpcja
prowadzi do podwy¿szonego ryzyka zachorowalnoœci na raka piersi.
Szklanka mleka sojowego potrafi zaburzyæ regularny cykl miesiêczny
u kobiety.
tiny.pl/21bl
5. Sojowe pokarmy dla dzieci i niemowl¹t s¹ szczególnie
niebezpieczne. Koncentracja izoflawonów we krwi niemowl¹t
karmionych wy³¹cznie pokarmem na bazie soi mo¿e byæ nawet 22 tys.
razy wy¿sza ni¿ u dzieci karmionych normalnym mlekiem. Rezultatem
mo¿e byæ nieprawid³owy rozwój organów p³ciowych i zaburzony okres
dojrzewania, zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym.
tiny.pl/21zs
tiny.pl/j41z
6. Sk³ad aminokwasowy soi mo¿e byæ przyczyn¹ niedoboru histydyny i
fenyloalaniny (szczególnie wa¿ne u dzieci i m³odzie¿y.
tiny.pl/21zc
7. Soja (tak samo jak reszta str¹czkowych) zawiera inhibitory
trypsyny, enzymu odpowiedzialnego za trawienie bia³ek w ¿o³¹dku.
Testy wykazuj¹, i¿ czêste spo¿ywanie inhibitorów trypsyny powoduje
powiêkszenie i chroniczne schorzenie trzustki z nowotworem w³¹cznie.
tiny.pl/21z5
8. Soja produkuje zwi¹zek nazwany genistyn¹, który upoœledza funkcje
tarczycy, powoduj¹c nadwagê.
tiny.pl/21z5
9. Genistyna odpowiedzialna jest równie¿ za znacznie upoœledzenie
aktywnoœci plemników, a za tym obni¿enie p³odnoœci u mê¿czyzn.
10.Mleko sojowe nale¿y do grupy oœmiu najczêœciej uczulaj¹cych
produktów spo¿ywczych.
tiny.pl/21z8
Soja mo¿e mieæ korzystny wp³yw tylko po d³ugotrwa³ej fermentacji. I
tylko jako produkt przetworzony serwowana by³a kiedyœ w Azji. Soja
gotowana, tofu, mleczka sojowe wrêcz szkodz¹. Surowa soja jest po
prostu truj¹ca.

Zapraszam do dyskusji.

LITERATURA:

Vitamin B12 Deficiency Due to a Strictly Vegetarian Diet in
Adolescence; S. Ashkenazi, R. Weitz, I. Varsano, M. Mimouni;
Clinical Pediatrics, Vol. 26, No. 12, 662-663 (1987)

Iron deficiency; Scrimshaw NS; Sci Am. 1991 Oct;265(4):46-52.

Veganism and osteoporosis: a review of the current literature; Smith
AM; Int J Nurs Pract. 2006 Oct;12(5):302-6.

Early life and adult exposure to isoflavones and breast cancer risk;
Tomar RS, Shiao R; J Environ Sci Health C Environ Carcinog
Ecotoxicol Rev. 2008
Apr-Jun;26(2):113-73.

Phyto-oestrogens in soy-based products--concerns regarding the
adverse effects on puberty; Lutchman D; S Afr Med J. 2006 Dec;96
(12):1214, 1216.

[The effect of vegetarian diet on selected biochemical and blood
morphology parameters][Article in Polish]; Nazarewicz R; Rocz Panstw
Zakl Hig. 2007;58(1):23-7.

Goitrogenic and estrogenic activity of soy isoflavones; Doerge DR,
Sheehan DM;Environ Health Perspect. 2002 Jun;110 Suppl 3:349-53.

Soy allergy in perspective; Ballmer-Weber BK, Vieths S; Curr Opin
Allergy Clin Immunol. 2008 Jun;8(3):270-5.
Obserwuj wątek
  • neuroleptyk wiecej danych cz1. 23.01.11, 22:31
   W sumie to nie jest na pewno kompletna lista, więc proszę się nią nie sugerować zbytnio. Zamieściłem ją tylko tutaj, by pokazać, iż to co robi tlenek_wegla jest tylko wybiórczym przedstawieniem problematyki, tak żeby popierało konkluzję o szkodliwości.

   Legenda

   * - praca przeglądowa lub metaanaliza
   N - negatywne lub raczej negatywne wnioski
   O - obojętne lub raczej neutralne wnioski
   P - pozytywne lub raczej pozytywne wnioski
   ? - niejasne wnioski
   / - wnioski mieszane

   hormony/system reprodukcyjny
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19919579 * 2010 N/?

   feminizacja
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20378106 2010 O

   hormony u mężczyźni
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19524224 2010 O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15735098 2005 O/N

   hormony - mężczyźni kobiety
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11880595 * 2002 O
   hormony kobiety
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9865428 1998 P/O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10952094 2002 P/O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10522983 1999 O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19299447 * 2009 O/?

   nasienie
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18650557 2008 N
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19819436 2010 O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11352776 2001 O

   inne hormonalne
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10952094 2000 P/O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18624607 2008 O/N

   tarczyca
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17316115 2007 O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16571087 * 2006 O - O/N
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14977438 2003 O

   dzieci
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11497534 2001 O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12163650 2002 ?
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17414508 2007 O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15113975 2004 O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9697385 1998 O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14599051 2003 O/?

   alergie
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17054183 * 2006 O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15266499 2004 O

   odporność
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18797128 * 2008 ?
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18567763 2008 O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15940131 2005 P/O

   cholesterol
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20943954 * 2010 P

   otyłość/cukrzyca
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12450882 * 2002 P/?
   nerki
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11679998 * 2001 ?

   NOWOTWORY

   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8058523 * 1994 ?

   nowotwory piersi
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11573864 * 2001 N
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11694655 * 2001 ?
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17640169 2007 N
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19889614 2010 P/O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16985246 2006 ?
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18522734 2008 O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19339397 2009 ?
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20155618 2009 P/O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16595782 * 2006 P/O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18182974 * 2008 P/O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19860847 2010 P
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19252980 2009 P
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20173308 * 2010 ?
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19403632 2009 P
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9329514 1997 P
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18791919 2008 P
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20007303 2010 P/O
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19996398 2009 P
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17855484 * 2007 ?
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20956506 2010 P
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19221874 2009 P/O

   --
   "Ci, k
   • neuroleptyk Re: wiecej danych cz2. 23.01.11, 22:32
    ginekologiczne
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19775307 * 2009 P

    prostata
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19838933 * 2009 P/O
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15945102 * 2005 P
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12242729 2002 P AS
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19211820 * 2009 P
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17585029 2007 P/O
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18444130 2008 O/?
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17885008 2007 P/O

    jelito grube
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20056634 2010 P
    żołądek
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20447921 2010 P
    płuca
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20071645 2010 P
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16189362 2005 P/O
    mózg
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19894226 2010 P/O

    nawrót nowotworów
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19221874 2009 P/O

    kościec menopauza
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18063230 * 2008 P
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20452475 * 2010 P/?
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18326616 2008 O
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19759166 2009 P/O
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19906801 2010 O
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14557449 2003 P/O
    kościec
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15534433 * 2004 ?
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20673147 * 2010 O

    umijętności poznawcze u kobiet
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17435957 2007 O
    umiejętności poznawcze u starszych kobiet
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12792289 2003 P
    umiejętności poznawcze u starszych kobiet i mężczyzn
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19054783 P/O
    umiejętności poznawcze u mężczyzn
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19480732 P

    ogólne
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20347861 * 2010
    genisten
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17688899 * 2007
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15914213 * 2005
    www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9800352 1998 N
    --
    "Ci, którzy sprytnie symulują szaleństwo w zdecydowanej większości są psychopatami, a część z nich faktycznie jest szalona." - Eugene Bleuler
   • misiu-1 Re: bez paniki! 02.02.11, 21:23
    Zastrzyki z salcesonu? Robiłeś już kiedyś? A jak? Domięśniowo czy dożylnie? W czym się to rozpuszcza, bo chyba nie w wodzie?

    --
    Don't be too proud of this political terror you've constructed. The ability to establish a directive is insignificant next to the power of the Force
     • misiu-1 Re: bez paniki! 04.02.11, 14:20
      Może być smalec zamiast łoju?

      --
      Don't be too proud of this political terror you've constructed. The ability to establish a directive is insignificant next to the power of the Force
      • gonzo44 Re: bez paniki! 04.02.11, 22:36
       misiu-1 napisał:
       > Może być smalec zamiast łoju?

       może - ale wtedy będzie niekoszerne

       --
       "Ich glaube, dass der Mensch zum Fleisch gekommen ist, weil die Eiszeit ihn in Not gebracht hat. Zugleich kam er zum Kochen, was sich heute schädlich auswirkt." - Adolf Hitler
   • owianka Re: bez paniki! 13.10.11, 13:42
    tempeh-service napisał:

    > na szczęście jest antidotum
    > podobno w przypadku na prawdę ciężkiego zatrucia pomagają 2-3 zastrzyki z salce
    > sonu

    To było piękne :-D
   • misiu-1 Re: Soja jednak - wiec nie jedz parówy 26.02.11, 07:51
    zamyslona4 napisała:

    > i wędlin, gdzie jest więcej soi niż mięcha.

    Masz 100% racji. Produkt, w którym jest więcej soi niż mięsa, nadaje się co najwyżej dla psa.

    > eh, po miesiacach przerwy milo wejsc tu na chwile i zobaczyc ze NIC sie nie zmi
    > enilo....

    Jak nie, jak tak? Cisza, spokój.

    --
    Don't be too proud of this political terror you've constructed. The ability to establish a directive is insignificant next to the power of the Force
    • zamyslona4 Re: Soja jednak - wiec nie jedz parówy 26.02.11, 23:21
     misiu-1 napisał:

     > zamyslona4 napisała:
     >
     > > i wędlin, gdzie jest więcej soi niż mięcha.
     >
     > Masz 100% racji. Produkt, w którym jest więcej soi niż mięsa, nadaje się co naj
     > wyżej dla psa.

     soja dla psa??? nie udzielaj sie moze na forach weterynaryjnych, bo niejednego czworonoga doprowadzisz do explozji.
     no, no jednak masz weedze o zywieniu czlowieka taka, jak o zywieniu psa.
     osmieszaj sie dalej doktorku , zacznij negowac ze w wedlinach i produktach kielbasianych jest masa soi.
   • szuwary4 Re: Soja jednak szkodzi 21.10.11, 08:50
    W trakcie kilkunastu lat mojej wegetariańskiej diety, obywam się zupełnie bez soi, a wyniki moich badań są bardzo dobre. Co do witaminy B12, to zgadzam się , ze wegetarianie są tu bardziej zagrożeni niedoborami niż jadający mięso. Ale ci ostani TEZ CIERPIA NA NIEDOBORY B12. Jest to -ogólnie- jeden z powszechniejszych niedoborów zwłaszcza u ludzi starszych, bo z wiekiem bardzo często komórki żołądka produkują
    coraz mniej proteiny transportowej , niezbędnej do tego by b12 przenieść do jelita cienkiego, skąd jest wchłaniana. Dlatego uważam, że kazdy kto chce zaczynać jakakolwiek dyskusje nt. b12 powinien zacząć od zbadania jej poziomu w swoim oprganizmie.
    • misiu-1 Re: Soja jednak szkodzi 21.10.11, 10:31
     Nie mieszajmy niedoborow wywolanych niedomaganiami zdrowotnymi z niedoborami wywolanymi dieta, bo to zupelnie odmienne sprawy. W dyskusji nad dietami punktem odniesienia jest zdrowy organizm, wiec wszelkie argumenty odnoszace sie do schorzen sa niemetrytoryczne. W skrocie: osoba lezaca w szpitalu po operacji z zaleceniem "jesc tylko kleik ryzowy" nie jest argumentem na rzecz diety wegetarianskiej.

     --
     Don't be too proud of this political terror you've constructed. The ability to establish a directive is insignificant next to the power of the Force
      • misiu-1 Re: Soja jednak szkodzi 21.10.11, 18:30
       szuwary4 napisała:

       > Starość to nie choroba.

       Sama starość, jako taka, nie. Towarzyszące jej niedomagania tak. Staruszek weganin cierpiący na upośledzone wchłanianie jest w dużo gorszej sytuacji, niż taki sam staruszek normalnie jedzący.

       --
       Don't be too proud of this political terror you've constructed. The ability to establish a directive is insignificant next to the power of the Force
        • misiu-1 Re: Soja jednak szkodzi 23.10.11, 13:29
         Ja też. Zawsze lubię, kiedy występuje zgodność tego, co ludzie myślą, z faktami.

         --
         Don't be too proud of this political terror you've constructed. The ability to establish a directive is insignificant next to the power of the Force
          • misiu-1 Re: Soja jednak szkodzi 01.11.11, 09:20
           szuwary4 napisała:

           > A fakt: poziom witaminy b12 w organizmie - ustala się przez odpowiednie badani
           > a laboratoryjne

           Owszem, ustala się. Jeśli są uzasadnione podejrzenia, że jest niewłaściwy. U wegan uzasadnienie istnieje zawsze. U normalnie jedzących - rzadko.

           --
           Don't be too proud of this political terror you've constructed. The ability to establish a directive is insignificant next to the power of the Force
      • tlenek_wegla Re: Soja jednak szkodzi 02.11.11, 13:43
       Dobrze wiesz, ze nie o to mi chodzilo. Chodzilo mi o forme propagowania ciemnoty w sensie produkuja "cos". Ja dobrze wiem, ze dla duzych czasteczek komorki maja specyficzne transportery. Ale trzeba to umiec napisac, a nie pierdoly !
       --
       forum.gazeta.pl/forum/f,90783,Apostazja.html
       • szuwary4 Re: Soja jednak szkodzi 03.11.11, 09:46
        Nie propaguję zadnej ciemnott. Zwracam uwagę zarówno wegetrian jak i osób jedzacych mięso, ze z wiekiem zdolność przyswajania witaminy b12 - maleje. I to jest prawda,a nie ciemnota. Nazywam bardzo ważną przyczynę tego stanu rzeczy nie słowem "coś" ale słowem "proteina transportowa"dla b12,wttwarzana w żołądku, która transportuje tę witaminę do jelita cienkiego gdzie jest wchłaniana. I jest to prawda a nie ciemnota. To tlenek węgla ustosunkował się z niedowierzaniem do mej wzmianki o proteinie transportowej i użył słowa "coś" wyrażajac powatpiewanie odnośnie tej informacji.
        Ale oczywiście: możę tlenek węgla nie lubieć mojego stylu i jeśli tlenek węgla zamierza przekonać lepiej niż ja ,że warto badać poziom b12, nawet jedząc mięso - to proszę bardzo . Tuzy intelektu, nawet z przeciwnego obozu - mile widziani.
        • kjjd Re: Soja jednak szkodzi 05.11.11, 18:44
         www.ankietydlaciebie.pl/ankiety/pokaz/a14ba2fa-cb78-7754-fa2d-4eb56be71486
         Będę wdzięczna za wypełnienie ankiety o produktach sojowych. Dane są anonimowe, potrzebne do pracy mgr.
     • voxave Re: Soja jednak szkodzi 02.12.11, 05:13
      Mam uczulenie na soje---po spożyciu wymiotuje--i twierdze że jest bardzo szkodliwa.
      A przeciez kiedys robilam pokazy gotowania potraw z soja-----gulasz lub gołąbki---były pyszne, ludzie na pokazie chwalili smak, ale ja chorowalam.
        • misiu-1 Re: Soja jednak szkodzi 16.05.12, 19:01
         No ty popatrz. A tysiąclecia jedzenia mięsa przez całą ludzkość jakoś nie przeszkadza wegusiom w rozgłaszaniu plotek, jakoby było szkodliwe.

         --
         Don't be too proud of this political terror you've constructed. The ability to establish a directive is insignificant next to the power of the Force
  • vegabutik.com Re: Soja jednak szkodzi 09.12.11, 15:20
   Naukowcy nie mają dobrych wieści dla miłośników soi. Mężczyznom, którzy przesadzą z sojową dietą, może grozić bezpłodność – ostrzegają irlandzcy badacze z Queens University w Belfaście. A to za sprawą fitoestrogenów – naturalnych substancji roślinnych, które w organizmie zwierząt udają żeńskie hormony płciowe (estrogeny), takie jak estradiol. Mimo że ich aktywność w ciele człowieka jest nawet kilkaset razy mniejsza niż estradiolu, są od niego trwalsze i mogą osiągać znacznie wyższe stężenia we krwi. Ogromna większość badań nad wpływem tych związków na płodność dotyczyła kobiet. Ewentualne problemy mężczyzn jakoś nie przyciągały uwagi badaczy. Do czasu.
  • aeromonas Re: Soja jednak szkodzi 10.12.11, 22:48
   Eee tam, jestem prawie 30 lat wege i obywam się prawie bez soi. Nie cierpię jej - ohydne twarde ziarna, niezależnie jak długo je gotujesz, no i te obrzydliwe produkty "mięsopodobne" - FUJ! Używam tylko mleka sojowego do kawy, bo nie mam laktazy i zwierzęcego mleka nie trawię. Soja jest przereklamowana i niepotrzebna.
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka