Ciekawostki ze świata medycyny i nauki Dodaj do ulubionych

 • drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
 • drzewko odwrotne
 • Nowe wytyczne badań kontrolnych chorych na raka jelita grubego
  Wstęp

  Już po raz kolejny American Society of Clinical Oncology (ASCO) na
  łamach "Journal of Clinical Oncology" wydało w 2005 roku zalecenia dotyczące
  nowych zasad badań kontrolnych chorych na raka jelita grubego leczonych
  pierwotnie operacyjnie. W kilkuletnim okresie, jaki upłynął od poprzedniego
  wydania zaleceń w 1999 roku, opublikowano wyniki badań z randomizacją oraz
  metaanaliz, które zmieniły dotychczasowe poglądy. Na podstawie trzech
  metaanaliz i sześciu badań klinicznych z randomizacją oceniających wartość
  badań kontrolnych, a także na podstawie innych badań III fazy, grupa ekspertów
  z ASCO uaktualniła wytyczne dotyczące badań kontrolnych chorych na raka jelita
  grubego.

  Zalecenia

  American Society of Clinical Oncology wyodrębniło cztery elementy badań
  kontrolnych: wywiad i badanie przedmiotowe, badania laboratoryjne, badania
  obrazowe i badania endoskopowe. Wytyczne ASCO nie dotyczą chorych w pierwszym
  stopniu zaawansowania ze względu na bardzo małe ryzyko wznowy. Należy
  podkreślić, że zalecenia te dotyczą chorych, których stan zdrowia pozwala na
  radykalne wycięcie wznowy miejscowej lub radykalne leczenie operacyjne zmian
  przerzutowych. Rekomendacje ASCO zostały podsumowane w tabeli.

  Tabela. Schemat badań kontrolnych chorych po radykalnym leczeniu raka jelita
  grubego według zaleceń ASCO (dotyczy chorych na raka w II i III stopniu
  zaawansowania, których stan ogólny umożliwia przeprowadzenie resekcji
  przerzutów lub wznowy miejscowej)

  Rodzaj badania Częstość wykonywania
  wywiad i badanie przedmiotowe w okresie 1.-3. r. obserwacji co 3-6 mies.
  w okresie 4.-5. r. obserwacji co 6 mies.
  oznaczenie stężenia CEA co 3 mies. przynajmniej przez 3 pierwsze lata
  obserwacji
  TK brzucha w okresie 1.-3. r. obserwacji co 12 mies.
  TK klatki piersiowej w okresie 1.-3. r. obserwacji co 12 mies.
  TK miednicy do rozważenia u chorych na raka odbytnicy (zwłaszcza nieleczonych
  napromienianiem)
  kolonoskopia I - przed operacją lub zaraz po
  II - w 3. r. obserwacji
  kolejne badania - co 5 lat
  w przypadku stwierdzenia polipów badania wykonuje się co roku
  rektosigmoidoskopia w okresie 1.-5. r. obserwacji co 6 mies. u chorych
  niepoddawanych radioterapii w obszarze miednicy
  nie zaleca się wykonywania morfologii krwi obwodowej
  badań biochemicznych krwi oceniających czynność wątroby
  testu na obecność krwi utajonej w kale
  konwencjonalnego badania radiologicznego klatki piersiowej - zamiast tego
  badania wykonuje się TK klatki piersiowej


  TK - tomografia komputerowa; CEA (carcinoembryonic antigen) - antygen rakowo-
  płodowy  --------------------------------------------------------------------------------

  Wywiad i badanie przedmiotowe

  Ze względu na fakt, że 85% wznów pojawia się w ciągu pierwszych 3 lat po
  operacji, badania kontrolne powinny odbywać się w tym czasie co 3-6 miesięcy, a
  następnie - w 4. i 5. roku - co 6 miesięcy.

  Badania laboratoryjne

  Poza oceną stężenia antygenu rakowo-płodowego (carcinoembryonic antigen - CEA)
  co 3 miesiące, ASCO nie zaleca wykonywania innych badań. Należy pamiętać, że
  stosowanie chemioterapii opartej na 5-fluorouracylu może fałszywie zawyżać
  stężenie CEA. Dlatego nie należy oznaczać stężenia tego antygenu do czasu
  zakończenia adiuwantowej chemioterapii. Nie zaleca się wykonywania morfologii i
  badań biochemicznych krwi ani testów na obecność krwi utajonej w kale.
  Badania obrazowe

  Najważniejsza zmiana w porównaniu z poprzednimi rekomendacjami pojawiła się w
  zaleceniach dotyczących badań obrazowych. Eksperci ASCO zalecają wykonywanie u
  chorych z grupy dużego ryzyka co roku, przez 3 kolejne lata: tomografii
  komputerowej (TK) klatki piersiowej i brzucha oraz dodatkowo TK miednicy u
  chorych na raka odbytnicy, którzy nie byli poddawani napromienianiu.

  Badania endoskopowe

  U każdego chorego, u którego rozpoznano raka jelita grubego, należy wykonać
  badanie kolonoskopowe przed leczeniem operacyjnym lub bezpośrednio po nim w
  celu wykrycia ewentualnych synchronicznych raków lub gruczolaków. Jeżeli
  badanie to nie wykazuje nieprawidłowości, następna kolonoskopia jest zalecana w
  3. roku obserwacji, a następnie co 5 lat. W przypadku obecności polipów zaleca
  się wykonywanie kolonoskopii co roku w czasie utrzymywania się zmian. Natomiast
  u chorych na raka odbytnicy, którzy nie zostali poddani radioterapii, wskazana
  jest rektosigmoidoskopia co 6 miesięcy przez kolejne 5 lat. Nie ma potrzeby
  częstszego wykonywania badań endoskopowych.

  Opracowali lek. Agnieszka Faron-Pasek,
  lek. Katarzyna Janowska i dr hab. med. Krzysztof Bujko

  Istnieją dwa główne schematy postępowania po radykalnym leczeniu chorych na
  nowotwory złośliwe. Według pierwszego, choremu zaleca się, aby w przypadku
  pojawienia się dolegliwości zgłosił się na badanie; według drugiego, badania
  kontrolne wyznacza się w regularnych odstępach czasu. Regularne badania są
  celowe jedynie wówczas, gdy zwiększają szansę na długoletnie przeżycie. Warunek
  ten jest spełniony, kiedy wykrycie nawrotu miejscowego lub przerzutów odległych
  w formie przedklinicznej stwarza większe prawdopodobieństwo skutecznego
  leczenia. Ważnym aspektem regularnych badań kontrolnych jest ich wymiar
  ekonomiczny - prowadzenie ich znacząco zwiększa koszty, gdyż liczba badań
  przedmiotowych i dodatkowych w skali całej populacji jest bardzo duża.
  Tymczasem tylko w nielicznych przypadkach badania te wykrywają nowotwór w jego
  formie przedklinicznej. Również skuteczne leczenie prowadzące do trwałego
  wyleczenia udaje się wdrożyć tylko u niektórych chorych z tej grupy. Z tych
  powodów wskazania dotyczące badań kontrolnych powinny być oparte na mocnych
  danych z badań klinicznych i na analizie zależności koszt-efekt.
  W Polsce rak jelita grubego zajmuje drugie miejsce co do częstości występowania
  i przyczyn umieralności z powodu nowotworów. W 2003 roku zarejestrowano 13 000
  nowych zachorowań i 9000 zgonów.[1] Skala tych liczb wskazuje jak ważny jest
  problem badań kontrolnych, zarówno w jego aspekcie klinicznym, jak i
  ekonomicznym. Zmiana poglądów na temat efektywności badań kontrolnych dotyczy
  głównie skuteczności chirurgicznego leczenia chorych z subklinicznym nawrotem
  nowotworu. Okazało się, że leczenie to jest bardziej skuteczne niż dotąd
  uważano. W konsekwencji, w nowych wytycznych zalecane są badania obrazowe
  wykrywające bezobjawowy nawrót raka. Zalecenia dotyczące częstości badań
  kontrolnych, badań laboratoryjnych i endoskopowych nie różnią się od tych
  zaproponowanych w 1999 roku.

  Grupa ekspertów z ASCO dokonała analizy współczesnych danych dotyczących
  skuteczności badań kontrolnych wykonywanych u chorych na raka jelita grubego.
  Jedna z metaanaliz przeprowadzona przez kanadyjski zespół Figueredo i wsp.[2]
  opierała się na sześciu badaniach z randomizacją obejmujących 1679 chorych.

  W jednej grupie zastosowano intensywny program badań kontrolnych polegający
  najczęściej na regularnym wykonywaniu TK brzucha i oznaczaniu stężenia CEA. W
  drugiej grupie prowadzono mniej intensywnie badania kontrolne lub chorzy
  zgłaszali się do lekarza tylko w przypadku wystąpienia dolegliwości. Badacze
  stwierdzili, że tylko dwa badania kliniczne wykazały istotne statystycznie
  zwiększenie odsetka przeżyć w grupie poddanej intensywnym badaniom kontrolnym.
  Niemniej, metaanaliza wszystkich badań wykazała zdecydowane zwiększenie
  odsetków przeżyć tych chorych, którzy byli częściej i bardziej intensywnie
  badani; ryzyko względne (relative risk - RR) zgonu wyniosło w tej grupie 0,80
  (95% przedział ufności [confidence interval - CI]: 0,70-0,91; p = 0,0008).
  Zmniejszenie ryzyka zgonu spowodowało poprawę wskaźnika przeżyć 5-letnich o 7%
  (95% CI: 3-12; p = 0,002). Liczba obserwowanych wznów była taka sama w obu
  grupach, niezależnie od programu badań kontrolnych. Jednak b
 • ciąg dalszy: Nowe wytyczne badań kontrolnych chorych na raka jelita grubego

  Jednak bezobjawowe wznowy zdecydowanie częściej wykrywano u chorych badanych
  intensywnie, co owocowało częstszym leczeniem operacyjnym i większym odsetkiem
  przeżycia odległego. Wykazano, że wykonywanie oznaczenia stężenia CEA i oceny
  wątroby za pomocą badań obrazowych znacząco wpływało na poprawę odsetków
  przeżycia. Dwie kolejne metaanalizy wykonane przez Renehana i wsp.[3] oraz
  Jeffery'ego i wsp.[4], przeprowadzone na podstawie tych samych badań z
  randomizacją, potwierdzają wyniki uzyskane przez zespół kanadyjski. Dodatkowo
  metaanaliza przeprowadzona przez Renehana i wsp.[3] wykazała, że intensywne
  badania kontrolne wiążą się ze znamiennym zwiększeniem częstości wykrywania
  izolowanych wznów miejscowych (RR: 1,61; 95% CI: 1,12-2,32; p = 0,011).
  Ponadto, w grupie chorych poddanych intensywnym badaniom kontrolnym
  zaobserwowano niewielką, nieistotną statystycznie poprawę w zakresie
  wykrywalności przerzutów w wątrobie.

  Opisane w 2004 roku przez Chau i wsp.[5] badanie z randomizacją obejmujące 530
  chorych dodatkowo ilustruje zagadnienie intensywnych badań kontrolnych. Wyniki
  tego badania zostały opublikowane już po wykonaniu wspomnianych metaanaliz.
  Oceniano wpływ wykonywania kontrolnej TK klatki piersiowej, brzucha i miednicy
  oraz oznaczania stężenia CEA na wskaźnik odległego przeżycia chorych. W trakcie
  trwającej średnio 5,6 roku obserwacji wykryto podczas rutynowo wykonywanych
  badań (TK i oznaczanie stężenia CEA) 90% bezobjawowych wznów, co przełożyło się
  na większą liczbę operacji. W grupie poddanej intensywnym badaniom kontrolnym
  wycięto przerzuty z płuc lub wątroby u 23,8% chorych, podczas gdy w grupie, w
  której nawrót rozpoznano tylko na podstawie objawów u 3,1%. Operacyjne
  usunięcie przerzutów znamiennie wpłynęło na poprawę odsetków przeżycia w
  porównaniu z grupą chorych nieoperownych (p < 0,001).

  Innym przykładem skuteczności leczenia chorych, u których doszło do nawrotu
  raka jest wieloośrodkowe retrospektywne badanie kohortowe 1247 chorych
  przeprowadzone w Ameryce Północnej w latach 90. XX wieku.[6] Nawrót choroby
  stwierdzono u 44% chorych. Do leczenia operacyjnego zakwalifikowano 41%.
  Radykalne usunięcie wznowy wykonano u 20%. U 28 osób wycięto przerzuty
  umiejscowione w wątrobie, osiągając u 32% z nich 5-letnie przeżycie bez objawów
  choroby. U 20 chorych wycięto przerzuty w płucach, uzyskując 5-letnie przeżycie
  bez objawów nowotworu u 27%. Podobne odsetki wieloletnich przeżyć przedstawili
  Tepper i wsp.[7], analizując skuteczność operacji w przypadku nawrotów
  miejscowych i przerzutów odległych raka odbytnicy ograniczonych do jednego
  narządu w grupie liczącej 500 chorych. Większość nawrotów umiejscowiona była (z
  porównywalną częstością) w: wątrobie, płucu lub w miednicy. U około 1/3 chorych
  dokonano wycięcia zmian nawrotowych. Odsetki 5-letnich przeżyć chorych po
  wycięciu przerzutów w wątrobie i płucach wyniosły odpowiednio: 31 i 33% w
  porównaniu z 6 i 5% u chorych nieoperowanych. Gorsze wyniki uzyskano po
  operacji z powodu nawrotu miejscowego - odnotowano 5-letnie przeżycie u 20%
  chorych.

  Wieloletnie przeżycia uzyskiwane u znacznego odsetka chorych po wycięciu
  przerzutów w wątrobie i płucach zmieniły pogląd na postępowanie z chorymi z
  odległymi przerzutami raka jelita grubego. Wyniki badań dowiodły, że pojedyncze
  przerzuty tego nowotworu w jednym narządzie nie oznaczają zawsze subklinicznego
  rozsiewu w innych narządach. Tak więc możliwe jest radykalne leczenie tych
  chorych. Intensywny program badań kontrolnych ma na celu zwiększenie szansy
  chorych na przeprowadzenie tego leczenia. Częstość wizyt kontrolnych może być
  ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta. Uwzględniając wiek, wyniki badania
  histopatologicznego, liczbę usuniętych węzłów chłonnych oraz stopień
  zaawansowania, należy oszacować indywidualne ryzyko pojawienia się wznowy i od
  niego uzależnić częstość badań kontrolnych. Pomocny jest przy tym kalkulator
  potencjalnego ryzyka wznowy dostępny na stronie internetowej.[8]

  Zalecenia amerykańskie można także próbować zastosować w naszym kraju, mimo
  niskich nakładów na służbę zdrowia. Należałoby rozważyć możliwość zastąpienia
  TK wątroby badaniem ultrasonograficznym, pamiętając jednak, że USG jest mniej
  czuła niż TK - czułość wykrywania zmian przerzutowych w wątrobie wynosi dla TK
  67%, a dla USG 43%. Wykonanie poza TK lub USG oceny stężenia CEA zwiększa
  szansę wykrycia przerzutów. Chociaż ASCO zaleca coroczne wykonywanie TK klatki
  piersiowej, rezygnując tym samym z konwencjonalnego badania radiologicznego
  klatki piersiowej, to jednak w piśmiennictwie jest znacznie mniej danych
  potwierdzających słuszność tego stanowiska. Nie ma dowodów, że kontrolna TK
  częściej niż konwencjonalne badanie radiologiczne klatki piersiowej prowadzi do
  wycięcia bezobjawowych przerzutów w płucach. Należy zaznaczyć, że w żadnym z
  badań objętych 3 metaanalizami, na które powołują się eksperci z ASCO, nie
  wykonywano TK klatki piersiowej. W grupach o intensywnym schemacie badań
  kontrolnych standardowo zalecano konwencjonalne badanie radiologiczne klatki
  piersiowej przynajmniej raz w roku. Biorąc pod uwagę wysoki koszt TK klatki
  piersiowej, ryzyko powikłań związane z koniecznością podania dożylnego środka
  cieniującego oraz jego mniejszą dostępność, włączenie tego badania do zestawu
  obowiązkowych badań kontrolnych jest kontrowersyjne.

  lek. Agnieszka Faron-Pasek
  z Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii Instytutu
  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  oraz lek. Katarzyna Janowska
  z Zakładu Teleradioterapii Centrum Onkologii Instytutu
  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  i dr hab. med. Krzysztof Bujko
  Kierownik Zakładu Teleradioterapii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii
  Skłodowskiej-Curie w Warszawie

  źródło pochdzenia www.mp.pl/artykuly/?aid=29345
 • Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych na nowotwory
  złośliwe - przegląd systematyczny

  Wprowadzenie

  Niedożywienie jest stanem często spotykanym u chorych na nowotwory złośliwe.
  Częstość występowania tego stanu różni się w zależności od umiejscowienia guza,
  stopnia zaawansowania nowotworu, sposobu leczenia oraz metod użytych do
  rozpoznania niedożywienia. Częstość niedożywienia wynosi od 9% u chorych na
  nowotwory układu moczowego do 85% u chorych na raka trzustki.

  Niedożywienie i zmniejszenie masy ciała u chorych na nowotwór złośliwy może być
  wynikiem ograniczenia przyjmowania pokarmu spowodowanego wieloma czynnikami, do
  których można zaliczyć:
  1) ogólnoustrojowe skutki choroby (np. brak apetytu, wzmożenie metabolizmu,
  zmiana odczuwania smaku i zapachu, nudności, wymioty i dolegliwości bólowe);
  2) objawy związane z miejscowym wzrostem guza (np. ból w trakcie połykania
  [odynophagia], utrudnione połykanie [dysphagia], niedrożność przewodu
  pokarmowego, wczesne uczucie sytości, upośledzone wchłanianie składników
  pokarmowych);
  3) czynniki psychogenne (np. lęk, depresja, niepokój); oraz
  4) działania niepożądane leczenia.

  U większości chorych na zaawansowany nowotwór złośliwy dochodzi do zmniejszenia
  masy ciała, u niektórych rozwija się wyniszczenie związane z nowotworem
  złośliwym (kacheksja) polegające na niezależnej od woli utracie masy ciała.
  Kacheksja w przebiegu choroby nowotworowej stanowi wieloczynnikowy zespół
  uwarunkowany rozrostem nowotworu, odpowiedzią organizmu na stan chorobowy oraz
  skutkami podejmowanego leczenia. W przebiegu kacheksji stwierdza się zaburzenia
  metabolizmu, brak apetytu, wczesne uczucie sytości, ograniczenie spożywania
  pokarmu, zmniejszenie beztłuszczowej masy ciała, osłabienie mięśni, obrzęki,
  zmęczenie, upośledzenie czynności układu odpornościowego oraz trudności z
  zachowaniem koncentracji i podzielności uwagi.

  Do następstw niedożywienia u chorych na nowotwory złośliwe zalicza się:
  pogorszenie jakości życia, ograniczenie skuteczności chemioterapii, zwiększenie
  ryzyka toksyczności związanej z chemioterapią, zmniejszenie wydolności
  fizycznej, upośledzenie czynności mięśni, zwiększenie ryzyka powikłań
  pooperacyjnych, wydłużenie okresu hospitalizacji, zwiększenie częstości
  konsultacji lekarskich i liczby wypisywanych recept oraz skrócenie czasu
  przeżycia.

  Z powyższych powodów u niedożywionych osób chorych na nowotwory złośliwe
  wskazane jest wdrożenie leczenia żywieniowego przy użyciu preparatów odżywczych
  podawanych doustnie (oral nutritional supplements - ONS) lub żywienie przy
  użyciu zgłębnika dojelitowego (enteral tube feeding - ETF). Choć w
  piśmiennictwie można napotkać doniesienia na temat badań przeglądowych z
  analizą skuteczności dojelitowego leczenia żywieniowego, to brakuje formalnego
  przeglądu systematycznego z metaanalizą określającą skuteczność ONS i ETF u
  chorych na raka w zależności od rodzaju wdrożonego leczenia (w porównaniu z
  grupą, w której stosuje się postępowanie rutynowe). Jeśli u chorych na nowotwór
  złośliwy doustna podaż pokarmu jest niewystarczająca lub utrudniona, można
  wdrożyć ETF. Jeżeli tolerancja żywienia za pomocą zgłębnika nosowo-żołądkowego
  jest zła (np. u chorych po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej),
  można wybrać opcję żywienia poprzez zgłębnik wprowadzony poza odźwiernik - w
  takim przypadku można również wziąć pod uwagę zastosowanie żywienia
  pozajelitowego (parenteral nutrition - PN).

  Metodą niedawno wprowadzoną w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe o różnym
  umiejscowieniu jest podaż kwasu eikozapentaenowego (eicosapentaenoic acid -
  EPA), który jest omega-3 wielonienasyconym kwasem tłuszczowym o długim łańcuchu
  (występującym u niektórych ryb obfitujących w tkankę tłuszczową). Kwas
  eikozapentaenowy może modulować odpowiedź zapalną, która - wpływając na
  przemiany metaboliczne - prowadzi do zmniejszenia masy ciała i zaniku mięśni
  chorych na nowotwory złośliwe. Wykazano, że podaż EPA u tych chorych osłabia
  proces wytwarzania cytokin prozapalnych (np. interleukina 6 [IL-6], IL-1 i
  czynnik martwicy nowotworu [tumor necrosis factor - TNF]) oraz spowalnia tempo
  progresji odpowiedzi związanej z białkami ostrej fazy, np. z białkiem C-
  reaktywnym (C-reactive protein - CRP). Stwierdzono również, że EPA wykazuje
  wielotorowe działanie przeciwnowotworowe. Uważa się, że podawanie EPA wiąże się
  z zatrzymaniem utraty lub zwiększeniem masy ciała oraz wydłużeniem okresu
  przeżycia. Nie dokonano jednak do chwili obecnej żadnego przeglądu
  systematycznego, który by dotyczył powyższych zagadnień.

  U chorych na nowotwory złośliwe EPA podaje się w postaci kapsułek, można
  również stosować ONS lub ETF wzbogacone w ten składnik. Baracos opublikował
  badanie przeglądowe, w którym zebrał wnioski z doniesień dotyczących podaży
  EPA, jednak nie miało ono charakteru przeglądu systematycznego, nie dokonano w
  nim bowiem oddzielnej analizy badań prowadzonych z podażą kapsułek EPA i badań
  z podażą diet wzbogaconych w EPA, nie przeprowadzono również metaanalizy.

  Aby całościowo przeanalizować skuteczność leczenia żywieniowego chorych na
  nowotwory złośliwe postanowiono dokonać przeglądu systematycznego dostępnego
  piśmiennictwa. W przeglądzie określano wpływ poszczególnych metod leczenia
  żywieniowego (porównując: żywienie dojelitowe doustne lub za pomocą zgłębnika
  vs. postępowanie rutynowe; podaż EPA w kapsułkach lub w postaci wzbogaconych
  ONS lub ETF vs. postępowanie rutynowe; ETF vs. PN) na poprawę wyników leczenia
  chorych na nowotwory złośliwe poddawanych radio- bądź chemioterapii (oraz
  ewentualnie przeszczepowi szpiku kostnego), zabiegowi operacyjnemu lub leczeniu
  paliatywnemu.

  Metody

  Przegląd zaplanowano i przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Cochrane
  Collaboration, UK National Health Service Centre for Reviews and Dissemination
  oraz Quorum.
  Potencjalnie istotne badania wyodrębniono, przeszukując elektroniczne bazy
  danych: Medline, Cochrane, Turning Research Into Practice, Clinical Evidence,
  National Electronic Library for Health oraz National Service Frameworks. Przy
  wyszukiwaniu zastosowano następujące słowa kluczowe: fish oil*, epa,
  eicosapentaen*, icosapentaen*, omega-3, omega3, n-3 fatty acid*, n 3 fatty
  acid, neoplasm, cancer*, carcinoma, lymphoma, leukaemia, tumour*, tumor*,
  malignan*, nutrition*, nutrie*, enteral*, supplement*, sip, feed, formula*,
  liquid, tube, nasogastric, nasojejunal, gastrostomy, jejunostomy oraz clinical
  trial. Przeanalizowano piśmiennictwo wyodrębnionych badań oraz nawiązano
  kontakt z ekspertami w danej dziedzinie w celu wyszukania innych doniesień.

  Zakwalifikowano badania obejmujące dorosłych chorych, dotyczące oceny stanu
  odżywienia (chorzy odżywieni prawidłowo lub niedożywieni), bez względu na
  rodzaj i stopień zaawansowania nowotworu złośliwego lub zastosowane metody
  leczenia, oraz to, czy leczenie wdrażano w szpitalu, w ambulatorium, czy też w
  warunkach domowych. Wykluczono doświadczenia przeprowadzane na zwierzętach.
  Zakwalifikowano badania, w ramach których oceniano następujące punkty końcowe:
  podaż diety; wyniki badań antropometrycznych; śmiertelność; czas trwania
  hospitalizacji; powikłania; jakość życia lub wydolność fizyczna; wyniki badań
  laboratoryjnych (liczba leukocytów, stężenie transferyny i albuminy w osoczu,
  liczba leukocytów CD3(+) oraz stężenie cytokin prozapalnych).
  Do przeglądu kwalifikowano jedynie pełne doniesienia (wykluczono streszczenia).
  W trakcie doboru priorytetowo traktowano badania z randomizacją (randomised
  controlled trial - RCT), choć dopuszczano również kliniczne badania z grupą
  kontrolną bez randomizacji (controlled clinical trial - CCT) oraz badania
  kliniczne przed-po (clinical trial - CT). Wykluczano natomiast badania
  obserwacyjne (np. badania kohortowe, opisy przypadków).

  Jeden z bad
 • ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  Jeden z badaczy dokonywał - za pomocą dwóch metod - oceny jakości
  poszczególnych badań. Wyniki tej oceny weryfikował następnie drugi oceniający.
  Pierwszą metodą oceny była sześciostopniowa skala Quality of Evidence Quality
  Assessment (Agency for Health Care and Policy Research). Drugą była metoda,
  którą opisali Jadad i wsp.

  W przypadku każdej z metod leczenia (operacyjne, chemio- lub radioterapia,
  paliatywne) przeprowadzono analizę porównawczą:
  1) leczenie żywieniowe (ONS lub ETF) vs. postępowanie rutynowe (brak leczenia
  żywieniowego);
  2) podaż EPA (kapsułki EPA, ONS lub ETF wzbogacone w ten składnik) vs.
  postępowanie rutynowe;
  3) ETF vs. PN.
  Zaplanowano przeprowadzenie odrębnych analiz w zależności od rodzaju nowotworu
  złośliwego, miejsca pobytu chorych w trakcie badania oraz stanu odżywienia
  (chorzy niedożywieni vs. chorzy prawidłowo odżywieni).

  Wyniki

  Ustalona strategia wyszukiwania pozwoliła na wyodrębnienie 6845 badań. Spośród
  tej liczby 122 badania uznano wstępnie za potencjalnie istotne. Przyjęte
  wcześniej kryteria dopuszczenia spełniły 62 publikacje. Pozostałe 60 doniesień
  odrzucono z różnych powodów. Niektóre z nich nie dotyczyły badań oryginalnych;
  w niektórych zastosowano niewłaściwą interwencję żywieniową lub w ogóle jej nie
  stosowano. Wykluczono również badania opublikowane tylko w postaci streszczeń
  oraz te doniesienia, które nie były przetłumaczone na język angielski.

  Opis publikacji uwzględnionych w przeglądzie

  Do przeglądu zakwalifikowano 17 badań przeprowadzonych z udziałem chorych
  poddawanych chemio- lub radioterapii, w tym: 8 RCT i 6 CCT porównujących
  leczenie żywieniowe z postępowaniem rutynowym, 2 RCT porównujące podaż EPA (w
  postaci kapsułek) z postępowaniem rutynowym oraz 1 RCT porównujące ETF z PN. W
  większości badań (12) chorych żywiono za pomocą ONS, w 5 badaniach stosowano
  ETF. Badania te objęły chorych na nowotwory złośliwe o rozmaitych lokalizacjach
  (głowa i szyja, brzuch i miednica, płuco, sutek, przewód pokarmowy, białaczka).
  Trzy badania przeprowadzono w grupie chorych poddanych przeszczepieniu szpiku
  kostnego.

  Do przeglądu włączono 27 badań obejmujących chorych po leczeniu operacyjnym, w
  tym: 9 RCT oraz 1 badanie z grupą kontrolną bez randomizacji, w których
  porównywano leczenie żywieniowe z postępowaniem rutynowym; 3 RCT porównujące
  stosowanie EPA (w postaci kapsułek lub diety wzbogaconej w ten składnik) z
  postępowaniem rutynowym oraz 15 RCT porównujących ETF z PN. W 1 badaniu
  porównywano leczenie żywieniowe z postępowaniem rutynowym, jak również ETF z
  PN. W większości doniesień (23) analizowano skuteczność ETF, jedynie 4 badania
  dotyczyły ONS lub jednoczesnego stosowania obu metod. Większość badań (24)
  obejmowała chorych na raka przewodu pokarmowego, pozostałe przeprowadzono wśród
  chorych na raka głowy i szyi oraz wątroby.

  Do przeglądu zakwalifikowano 11 badań przeprowadzonych w grupie chorych
  leczonych paliatywnie, w tym: 10 badań (RCT lub CCT) porównujących stosowanie
  EPA (w postaci kapsułek lub diety wzbogaconej w ten składnik) z postępowaniem
  rutynowym oraz 1 CCT porównujące ETF z postępowaniem rutynowym. W żadnym
  badaniu obejmującym chorych leczonych paliatywnie nie porównywano ETF z PN.
  Omawiane badania objęły chorych na nowotwory złośliwe o różnorodnej
  lokalizacji, z przewagą nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego.
  Siedem publikacji, które spełniały kryteria dopuszczenia do przeglądu, nie było
  bezpośrednio związanych tematycznie z badanym zagadnieniem, dlatego nie zostały
  one objęte analizą.

  Zakwalifikowane do przeglądu badania obejmowały chorych na nowotwory złośliwe o
  bardzo zróżnicowanej lokalizacji i różnych stopniach zaawansowania. Generalnie
  w badaniach zgromadzono bardzo niewiele danych na temat stopnia zaawansowania i
  sposobu potwierdzania rozpoznania nowotworu złośliwego. Brak dostatecznej
  ilości danych uniemożliwił przeprowadzenie odrębnych analiz w zależności od
  rodzaju nowotworu złośliwego, miejsca pobytu chorych w trakcie badania oraz
  stanu odżywienia (chorzy niedożywieni vs. chorzy prawidłowo odżywieni).
  Większość analizowanych badań (47) stanowiły RCT o najwyższym (I) stopniu
  jakości, jednak metodologia poszczególnych RCT została generalnie słabo opisana
  i zaplanowana. Jedynie 7 doniesień uzyskało najwyższą ocenę (5) według skali
  Jadada. Większość RCT (n = 27) uzyskała 2 punkty.

  Przeglądem objęto również 9 badań klinicznych z grupą kontrolną, które uzyskały
  2 punkty zgodnie ze skalą Quality of Evidence, oraz 6 badań klinicznych, które
  uzyskały 4 punkty według tej skali.

  Chorzy poddawani radio- lub chemioterapii oraz chorzy po przeszczepieniu szpiku
  kostnego

  Leczenie żywieniowe vs. postępowanie rutynowe

  Aby porównać wyniki leczenia żywieniowego z wynikami leczenia chorych, u
  których stosowano standardową dietę w zakresie całkowitej wartości
  energetycznej przyjmowanych pokarmów, dokonano łącznej analizy danych
  pochodzących z 3 RCT, które objęły chorych napromienianych z powodu nowotworów
  złośliwych o różnej lokalizacji, u których stosowano ONS przez okres 6-70 dni.
  Przeprowadzona metaanaliza wykazała, że wartość energetyczna przyjmowanych
  pokarmów była znacząco większa u chorych, którym podawano ONS w porównaniu z
  grupą chorych otrzymujących standardową dietę. W innym RCT, obejmującym
  poddawanych radioterapii chorych na nowotwory złośliwe jamy brzusznej i
  miednicy mniejszej, nie stwierdzono znamiennej różnicy w wynikach między grupą
  żywionych za pomocą ONS a grupą otrzymujących standardową dietę. Badanie to nie
  zostało uwzględnione w metaanalizie ze względu na brak spójności w zakresie
  sposobu przedstawiania wyników.

  Dwa badania kliniczne z grupą kontrolną bez randomizacji również potwierdziły
  poprawę podaży kalorii u chorych na nowotwór złośliwy poddawanych leczeniu
  (radio- lub chemioterapii), u których zastosowano ONS lub ETF.

  Leczenie żywieniowe może również prowadzić do zwiększenia podaży białek, jednak
  badania poświęcone temu zagadnieniu nie spełniały kryteriów włączenia do
  metaanalizy. Jedno z RCT, w którym analizowano wyniki stosowania ONS przez
  okres 70 dni u objętych radioterapią chorych na nowotwory złośliwe głowy i
  szyi, wykazało znacząco większą podaż białek w grupie leczonych żywieniowo w
  porównaniu z grupą, w której stosowano standardową dietę. Wyniki innego RCT -
  przeprowadzonego w grupie chorych po radioterapii - były trudne do
  interpretacji z powodu znaczących różnic w zakresie podaży białek przed
  badaniem. Jednak w innym badaniu klinicznym z grupą kontrolną, w grupie chorych
  na nowotwór złośliwy (w I lub II stopniu zaawansowania choroby) poddawanych
  radioterapii, u których stosowano ONS przez 4 tygodnie, autorzy wskazywali
  znaczące zwiększenie podaży białek w porównaniu z grupą kontrolną przy
  jednoczesnym zachowanym poziomie podaży białek w pokarmach.

  W jednym z RCT uzyskano znaczące zwiększenie masy ciała u poddawanych
  radioterapii chorych otrzymujących ONS w porównaniu z grupą, w której stosowano
  dietę standardową. Podobne wyniki zaobserwowane w innym RCT nie zostały poddane
  analizie statystycznej. W innych RCT nie potwierdzono znaczącego wpływu ONS na
  chorych po radio- lub chemioterapii z powodu nowotworów złośliwych o różnej
  lokalizacji.

  O znaczących korzyściach (w postaci ograniczenia utraty masy ciała) związanych
  z podażą ONS - w porównaniu ze stosowaniem jedynie diety standardowej -
  przekonują prowadzący CCT obejmujące chorych na raka płuca poddawanych
  napromienianiu. Korzyści te odnotowano również po wdrożeniu ONS lub ETF u
  chorych na nowotwór złośliwy w fazie rozsiewu, po chemio- lub radioterapii, zaś
  po zastosowaniu ETF także u chorych na raka przełyku objętych radio- lub
  chemioterapią
 • ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  O znaczących korzyściach (w postaci ograniczenia utraty masy ciała) związanych
  z podażą ONS - w porównaniu ze stosowaniem jedynie diety standardowej -
  przekonują prowadzący CCT obejmujące chorych na raka płuca poddawanych
  napromienianiu. Korzyści te odnotowano również po wdrożeniu ONS lub ETF u
  chorych na nowotwór złośliwy w fazie rozsiewu, po chemio- lub radioterapii, zaś
  po zastosowaniu ETF także u chorych na raka przełyku objętych radio- lub
  chemioterapią oraz u chorych na białaczkę poddawanych chemioterapii. Analiza w
  podgrupach, obejmująca jedynie chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi, nie
  wykazała istotnych statystycznie korzyści związanych ze stosowaniem ONS w
  porównaniu z żywieniem standardowym.

  Autorzy jednego z RCT - poświęconego stosowaniu ONS u chorych poddawanych
  napromienianiu - donoszą, że u osób otrzymujących standardową dietę stwierdzono
  znaczące zmniejszenie liczby leukocytów w porównaniu ze stanem sprzed badania,
  natomiast liczba leukocytów u chorych przyjmujących ONS nie uległa zmianie. Z
  kolei CCT nie potwierdziło istotnej różnicy w zakresie liczby leukocytów u
  chorych na raka przełyku poddanych radioterapii i żywionych przez zgłębnik
  nosowo-żołądkowy w porównaniu z grupą żywionych standardowo.

  W RCT obejmującym poddawanych radioterapii chorych na raka przełyku, żywionych
  poprzez jejunostomię, nie zaobserwowano znaczącego wpływu leczenia żywieniowego
  na stężenie transferyny w osoczu. Również w innym RCT, którego autorzy
  analizowali wpływ ONS na chorych na raka sutka, poddawanych chemioterapii, nie
  wykazano różnic w stężeniu transferyny u chorych leczonych żywieniowo w
  porównaniu z grupą kontrolną. Powyższe badania nie zostały jednak
  zakwalifikowane do metaanalizy.

  Aby określić wpływ leczenia żywieniowego na stężenie albuminy w osoczu,
  zestawiono dane z dwóch RCT (jedno z nich przeprowadzono u poddawanych
  radioterapii chorych na nowotwory złośliwe miednicy; drugie objęło chore na
  raka sutka poddane chemioterapii) i jednego CCT (w grupie osób żywionych przez
  zgłębnik nosowo-żołądkowy chorych na raka przełyku i poddawanych
  napromienianiu). Metaanaliza nie wykazała znaczącego wpływu leczenia
  żywieniowego na wyniki leczenia. Autorzy innego RCT (które nie zostało
  zakwalifikowane do metaanalizy z powodu graficznego przedstawienia wyników),
  przeprowadzonego wśród chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi, donoszą o
  zmniejszeniu stężenia albuminy w grupie kontrolnej, natomiast w grupie ONS nie
  odnotowano znaczących zmian w tym zakresie. Nie było statystycznych różnic
  między obydwiema grupami.

  Metaanaliza danych z czterech RCT (obejmujących poddawanych chemio- lub
  radioterapii chorych na nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu, u których
  zastosowano ONS) oraz jednego CCT (przeprowadzonego w grupie poddawanych
  radioterapii chorych na raka przełyku, u których wdrożono trwające 32 dni
  żywienie przez zgłębnik nosowo-żołądkowy) nie wykazała znaczącego wpływu
  leczenia żywieniowego na śmiertelność w porównaniu z postępowaniem rutynowym.

  Dwa RCT (przeprowadzone w grupie objętych napromienianiem chorych na nowotwór
  złośliwy o różnym umiejscowieniu, z wdrożonym ONS trwającym 21-70 dni) nie
  potwierdziły znaczącego wpływu leczenia żywieniowego na liczbę chorych, u
  których stwierdzono całkowitą remisję choroby.

  W jednym z przeprowadzonych CCT, obejmującym żywionych przez 21 dni za pomocą
  ETF chorych na białaczkę, odnotowano zbliżony odsetek powikłań infekcyjnych w
  grupie osób leczonych żywieniowo i w grupie żywionych standardowo. Wyniki
  innych badań były trudne do interpretacji z powodu braku danych z grup
  kontrolnych.

  Podaż kwasu eikozapentaenowego vs. brak podaży (postępowanie rutynowe)

  W badaniach obejmujących chorych z suplementacją EPA poddawanych radio- lub
  chemioterapii nie notowano danych dotyczących parametrów żywieniowych i
  pomiarów antropometrycznych. W dwóch badaniach, obejmujących chorych po
  przeszczepieniu szpiku kostnego, którym podawano EPA lub ester etylowy EPA,
  wykazano znamienne zmniejszenie stężenia TNF-alfa, interferonu-gamma,
  leukotrienu B4, IL-10, tromboksanu A2 i prostaglandyny I2 w porównaniu z grupą
  chorych otrzymujących standardową dietę. Nie odnotowano znamiennych różnic w
  stężeniu CRP pomiędzy grupą chorych po przeszczepieniu szpiku kostnego
  przyjmujących przez około 200 dni kapsułki EPA a grupą kontrolną (leczonych
  rutynowo).

  W jednym RCT, przeprowadzonym wśród chorych po przeszczepieniu szpiku kostnego,
  którzy otrzymywali EPA przez około 200 dni, stwierdzono znamiennie mniejszą
  śmiertelność (0%) w porównaniu z chorymi, u których zastosowano postępowanie
  rutynowe (brak suplementacji) (50%).

  Dwa RCT, w których przez około 200 dni podawano chorym po przeszczepieniu
  szpiku kostnego EPA lub ester etylowy EPA wskazały znamienne zmniejszenie
  częstości powikłań w porównaniu z grupą chorych, u których zastosowano
  postępowanie rutynowe. Stwierdzono zmniejszenie częstości (50% w grupie z
  suplementacją EPA vs. 63% w grupie bez suplementacji) i nasilenia objawów
  choroby "przeszczep przeciw gospodarzowi" (graft vs. host disease).

  Żywienie za pomocą zgłębnika dojelitowego vs. żywienie pozajelitowe

  W grupie chorych po przeszczepieniu szpiku kostnego z wdrożonym częściowym PN
  lub żywionych za pomocą zgłębnika nosowo-żołądkowego nie odnotowano znaczących
  różnic w zakresie: masy ciała, częstości powikłań zakaźnych, stężenia
  transferyny i albumin w osoczu oraz liczby leukocytów.

  Chorzy leczeni operacyjnie

  Leczenie żywieniowe vs. postępowanie rutynowe

  Zgodnie z wynikami niektórych RCT leczenie żywieniowe może zwiększać podaż
  kalorii u chorych poddawanych leczeniu operacyjnemu z powodu nowotworu
  złośliwego. Chorzy na raka przełyku otrzymywali w okresie pooperacyjnym ETF (z
  wykorzystaniem zgłębników nosowo-czczych) o wartości energetycznej 2232 kcal/d,
  natomiast chorzy leczeni standardowo 0 kcal/d ze względu na ścisłą dietę. U
  chorych na raka głowy i szyi lub przełyku, żywionych w warunkach domowych za
  pomocą ETF (w 80% przy wykorzystaniu zgłębników nosowo-żołądkowych), odnotowano
  podaż 2100 kcal/d. W innym RCT przeprowadzonym u operowanych z powodu raka
  przełyku chorych, żywionych za pomocą zgłębnika nosowo-jelitowego, dzienna
  podaż białek wyniosła 83 g (vs. 0 g/d w przypadku chorych leczonych standardowo
  ze względu na ścisłą dietę).

  Zgodnie z tymi RCT stosowanie ETF w okresie przed- i pooperacyjnym nie wpłynęło
  na masę ciała chorych ani na wyniki pomiarów antropometrycznych.

  Inne RCT, które objęło chorych na raka przełyku, żywionych w okresie
  pooperacyjnym przez 7 dni za pomocą zgłębnika nosowo-czczego, wykazało, że w
  przypadku chorych otrzymujących preparaty odżywcze znacząco zwiększyła się
  liczba leukocytów, natomiast w grupie chorych, u których wdrożono postępowanie
  rutynowe, liczba ta nie uległa istotnej zmianie.

  Doustne i dojelitowe stosowanie preparatów żywieniowych nie wpłynęło znacząco
  na wartości innych parametrów laboratoryjnych u chorych po zabiegach
  operacyjnych. Dotyczyło to stężenia transferyny i albuminy w osoczu, stężenia
  CRP i IL-6 oraz liczby komórek CD3(+).

  W czterech RCT, w których oceniano stan chorych na nowotwór złośliwy - zarówno
  przed operacją, jak i po niej - podano odsetki zgonów w poszczególnych grupach.
  Prowadzenie w okresie przedoperacyjnym leczenia żywieniowego (ETF lub ONS) nie
  wpłynęło znacząco na śmiertelność chorych. Wyłączenie z metaanalizy danych
  dotyczących okresu przedoperacyjnego nie wpłynęło na wyniki końcowe. Aby
  określić wpływ leczenia żywieniowego na długość okresu hospitalizacji, dokonano
  metaanalizy danych pochodzących z dwóch RCT obejmujących chorych na nowotwory
  złośliwe przewodu pokarmowego, u których w cią
 • ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  W czterech RCT, w których oceniano stan chorych na nowotwór złośliwy - zarówno
  przed operacją, jak i po niej - podano odsetki zgonów w poszczególnych grupach.
  Prowadzenie w okresie przedoperacyjnym leczenia żywieniowego (ETF lub ONS) nie
  wpłynęło znacząco na śmiertelność chorych. Wyłączenie z metaanalizy danych
  dotyczących okresu przedoperacyjnego nie wpłynęło na wyniki końcowe. Aby
  określić wpływ leczenia żywieniowego na długość okresu hospitalizacji, dokonano
  metaanalizy danych pochodzących z dwóch RCT obejmujących chorych na nowotwory
  złośliwe przewodu pokarmowego, u których w ciągu 7 dni po operacji stosowano
  ETF (za pomocą zgłębnika nosowo-czczego lub jejunostomii). Nie było znaczącej
  różnicy w zakresie wyników w porównaniu z grupą kontrolną. Włączenie do
  metaanalizy danych z dwóch RCT dotyczących chorych na raka głowy i szyi oraz
  jelita grubego w okresie przedoperacyjnym nie wpłynęło na ogólny wynik.

  Trzy RCT, w których analizowano wpływ leczenia żywieniowego na występowanie w
  okresie okołooperacyjnym powikłań infekcyjnych u chorych na nowotwory złośliwe,
  zostały włączone do metaanalizy. Dwa z nich dotyczyły chorych na nowotwory
  przewodu pokarmowego w okresie pooperacyjnym, jedno natomiast - chorych na raka
  jelita grubego w okresie przedoperacyjnym. Nie odnotowano znaczącej różnicy w
  zakresie częstości powikłań zakaźnych pomiędzy grupą chorych leczonych
  żywieniowo a grupą objętych postępowaniem rutynowym. Uwzględnienie dla potrzeb
  metaanalizy jedynie badań dotyczących chorych żywionych za pomocą ETF przez 7-
  10 dni po operacji również nie wykazało istotnych statystycznie różnic.

  Dane dotyczące jakości życia chorych leczonych żywieniowo okazały się
  niewystarczające do przeprowadzenia metaanalizy. Jedno z RCT, w którym - za
  pomocą kwestionariuszy standardowych oraz dobieranych w zależności od rodzaju
  choroby - analizowano wyniki uzyskane u chorych na nowotwory złośliwe głowy i
  szyi, żywionych przez zgłębnik nosowo-żołądkowy w okresie 7-10 dni przed
  operacją, wykazało znamienną poprawę w zakresie stanu fizycznego, samopoczucia
  psychicznego oraz zmniejszenie duszności. W innym RCT, w którym analizowano
  wyniki uzyskane w grupie chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi, żywionych
  w okresie 9 dni przed zabiegiem przez zgłębnik nosowo-żołądkowy w warunkach
  domowych, autorzy stwierdzili zwiększenie siły chwytu obu rąk. Jedno z badań
  klinicznych, obejmujące poddawanych zabiegowi operacyjnemu lub radioterapii
  chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi lub raka przełyku, u których przez
  28 dni stosowano ETF, wykazało znamienną poprawę stanu ogólnego.

  Chorzy z suplementacją EPA (w postaci kapsułek lub pokarmów wzbogaconych o ten
  składnik) vs. chorzy bez suplementacji EPA (postępowanie rutynowe, dieta
  standardowa lub PN)

  Metaanaliza danych z dwóch RCT, w których u chorych na raka przewodu
  pokarmowego przez 7 dni po operacji stosowano ETF wzbogacone w rybie tłuszcze,
  nie wykazała znaczących różnic w zakresie całkowitej podaży energetycznej ani
  białkowej w porównaniu z grupą chorych, u których wdrożono standardowe ETF.

  W RCT analizującym wyniki uzyskane wśród chorych, którym w okresie przed- i
  pooperacyjnym podawano EPA, odnotowano znamienne zmniejszenie stężenia CRP (w
  3. dniu po zabiegu operacyjnym) oraz IL-6 (po 2 h od operacji) w porównaniu z
  chorymi żywionymi pozajelitowo.

  Śmiertelność chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, żywionych w ciągu 7 dni
  po leczeniu operacyjnym za pomocą ETF wzbogaconego w rybie oleje, była podobna
  do śmiertelności w grupie chorych, u których stosowano standardowe ETF. W RCT
  przeprowadzonym z udziałem chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, których w
  okresie pooperacyjnym żywiono pokarmami wzbogaconymi w rybie tłuszcze, wykazano
  znamienne zmniejszenie (o 40%) liczby dni, w których występowały zaburzenia ze
  strony przewodu pokarmowego oraz znamienne zmniejszenie (o 50%) całkowitej
  liczby dolegliwości związanych z przewodem pokarmowym w porównaniu z grupą
  kontrolną.

  W metaanalizie danych pochodzących z dwóch RCT, obejmujących chorych na
  nowotwory przewodu pokarmowego, u których w okresie 7 dni po leczeniu
  operacyjnym stosowano ETF wzbogacone w rybie tłuszcze, nie stwierdzono
  znaczących różnic w zakresie częstości powikłań zakaźnych w porównaniu z grupą
  standardowego ETF.

  Żywienie za pomocą zgłębnika dojelitowego vs. żywienie pozajelitowe

  W siedmiu RCT, porównujących grupy chorych żywionych równokalorycznymi dietami
  podawanymi za pomocą zgłębnika do- lub pozajelitowo, nie odnotowano
  statystycznie istotnych różnic w zakresie całkowitej wartości energetycznej
  przyjmowanych pokarmów. Większość badań dotyczy leczenia żywieniowego w okresie
  pooperacyjnym chorych na nowotwory przewodu pokarmowego; w jednym badaniu
  analizowano prowadzenie leczenia żywieniowego w okresie przedoperacyjnym. U
  objętych analizą chorych stosowano różne drogi podawania pokarmu (przez
  zgłębnik nosowo-żołądkowy, zgłębnik nosowo-jelitowy, przez jejuno- lub
  gastrostomię).

  W trzech RCT analizujących całkowitą podaż białka lub azotu nie stwierdzono
  znamiennych różnic między chorymi żywionymi (przez zgłębnik lub pozajelitowo)
  dietami o takiej samej zawartości azotu. W badaniach tych leczenie żywieniowe
  prowadzono u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego po zabiegu operacyjnym.
  Jedno z nich przeprowadzono wśród chorych żywionych przez jejunostomię, w
  pozostałych doniesieniach nie podano informacji na temat sposobu podawania
  pokarmu.

  W dwóch RCT nie stwierdzono znaczących różnic pod względem masy ciała pomiędzy
  chorymi żywionymi przez zgłębnik dojelitowy a grupą PN.

  Analizy stężenia transferyny w osoczu dokonano w 5 RCT; w żadnym z nich nie
  stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy chorymi, u których stosowano ETF, a
  grupą PN. Badania te obejmowały leczenie żywieniowe w okresie pooperacyjnym u
  chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, raka wątroby oraz poddawanych
  radioterapii chorych na raka przełyku. Jedynie dwa spośród tych badań
  dopuszczono do metaanalizy. Nie wykazano znamiennej różnicy stężenia
  transferyny w osoczu pomiędzy grupą ETF a grupą PN; w analizowanych przypadkach
  pokarmy podawano przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, nosowo-jelitowy oraz poprzez
  jejunostomię.

  Autorzy większości badań, w tym również RCT, nie odnotowali znamiennej różnicy
  w zakresie stężenia albuminy w osoczu wśród: leczonych żywieniowo w okresie
  pooperacyjnym chorych na raka przewodu pokarmowego, chorych na raka przełyku
  żywionych w okresie przedoperacyjnym oraz chorych na raka przełyku poddawanych
  radioterapii. W jednym z RCT, z analizą leczenia żywieniowego u chorych na raka
  żołądka w okresie pooperacyjnym, stwierdzono znamienne zwiększenie stężenia
  albuminy w osoczu przy podaży ETF (39 g/l) w porównaniu z chorymi żywionymi
  jednocześnie za pomocą zgłębnika oraz drogą pozajelitową (32 g/l).

  Metaanaliza danych pochodzących z dwóch RCT, oceniających leczenie żywieniowe w
  okresie pooperacyjnym u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, nie wykazała
  znaczących różnic w liczbie limfocytów CD3(+) pomiędzy grupą osób leczonych z
  ETF a grupą PN. Metaanaliza danych z dwóch RCT, przeprowadzonych w grupie
  chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, leczonych żywieniowo w okresie
  pooperacyjnym, nie zaowocowała stwierdzeniem znaczących różnic w zakresie
  stężenia CRP pomiędzy grupą ETF a grupą PN. Podobne wyniki uzyskano w innym
  RCT. Jednak w dwóch kolejnych RCT stwierdzono znacząco mniejsze stężenie CRP w
  grupie ETF w porównaniu z grupą PN. Ze względu na niespójność danych lub
  przedstawienie ich jedynie w postaci graficznej badania te nie zostały
  zakwalifikowane do metaanalizy.

  Tylko w jednym RCT poddawano ocenie liczbę leukocyt
 • ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  Tylko w jednym RCT poddawano ocenie liczbę leukocytów u chorych na nowotwory
  przewodu pokarmowego leczonych żywieniowo w okresie pooperacyjnym. W badaniu
  tym odnotowano znamiennie większą ogólną liczbę leukocytów u chorych żywionych
  pozajelitowo w porównaniu z grupą żywionych przez zgłębnik (nosowo-dwunastniczy
  lub nosowo-czczy). Nie wykazano natomiast znaczących różnic w zakresie stężeń
  TNF-alfa, IL-1 ani IL-6. W innych badaniach również nie stwierdzono różnic w
  zakresie stężeń IL-6.

  Metaanaliza danych zebranych w trakcie siedmiu RCT, w których poddano ocenie
  leczenie żywieniowe prowadzone w okresie pooperacyjnym u chorych na nowotwory
  przewodu pokarmowego, nie wykazała znamiennej różnicy w zakresie śmiertelności
  pomiędzy grupą ETF a grupą PN. Włączenie do metaanalizy RCT, obejmującego
  chorych leczonych żywieniowo przez 3-4 tygodni przed operacją, nie wpłynęło na
  jej wyniki.

  Metaanaliza danych z ośmiu RCT - przeprowadzonych w grupie leczonych żywieniowo
  w okresie pooperacyjnym chorych na nowotwory przewodu pokarmowego - wykazała,
  że okres hospitalizacji osób żywionych przez zgłębnik (nosowo-dwunastniczy,
  nosowo-żołądkowy, nosowo-czczy lub przez jejunostomię) był znamiennie krótszy
  (o 1,72 dnia) w porównaniu z grupą PN. Podobne wnioski, niepoparte jednak
  danymi, wyciągnięto na podstawie innego RCT. W kolejnym badaniu nie stwierdzono
  skrócenia okresu hospitalizacji chorych na raka górnego odcinka przewodu
  pokarmowego żywionych w okresie pooperacyjnym za pomocą zgłębnika nosowo-
  czczego; badanie to nie zostało jednak włączone do metaanalizy ze względu na
  niespójność przedstawionych danych.

  W metaanalizie danych z czterech RCT, obejmujących chorych na nowotwory
  przewodu pokarmowego leczonych żywieniowo w okresie poope- racyjnym, wykazano
  znaczące zmniejszenie częstości powikłań u chorych żywionych przez zgłębnik
  (nosowo-czczy, nosowo-żołądkowy lub przez jejunostomię) w porównaniu z grupą
  PN. Szczególnie zmniejszyła się częstość powikłań infekcyjnych. Metaanaliza
  danych z jedenastu RCT, dotyczących leczenia żywieniowego w okresie
  pooperacyjnym u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego oraz chorych na raka
  wątroby, pozwoliła wnioskować o znamiennym zmniejszeniu częstości powikłań
  infekcyjnych w grupie ETF w porównaniu z grupą PN. Objęcie metaanalizą RCT,
  przeprowadzonego w grupie chorych na raka przełyku żywionych w okresie
  przedoperacyjnym za pomocą zgłębnika wprowadzonego do gastrostomii, nie
  spowodowało zmiany jej wyników.

  Metaanaliza danych z dwóch RCT, przeprowadzonych w grupie chorych na nowotwory
  przewodu pokarmowego, wykazała znacząco mniejszą częstość występowania sepsy u
  chorych żywionych w okresie pooperacyjnym przez zgłębnik nosowo-czczy lub
  jejunostomię w porównaniu z grupą PN. Podobny wynik uzyskano w innym RCT
  dotyczącym leczenia żywieniowego (poprzez jejunostomię) w okresie pooperacyjnym
  u chorych na raka trzustki. Z kolei w badaniu przeprowadzonym wśród chorych na
  raka żołądka lub raka trzustki, żywionych w okresie pooperacyjnym przez
  zgłębnik nosowo-żołądkowy bądź jejunostomię, uzyskano wyniki odwrotne. Różnice
  te nie były jednak istotne statystycznie, a powyższych badań nie włączono do
  metaanalizy.

  Chorzy leczeni paliatywnie

  Leczenie żywieniowe vs. postępowanie rutynowe

  W badaniu klinicznym z grupą kontrolną nie stwierdzono znaczącego wpływu ETF na
  masę ciała chorych leczonych paliatywnie. Jednak to samo badanie wykazało
  znamienne zwiększenie bezwzględnej liczby leukocytów CD3(+) u chorych z grupy
  ETF w porównaniu z grupą żywionych rutynowo. Inne wyniki (np. stężenie albuminy
  w osoczu) były trudne do interpretacji ze względu na brak danych z grupy
  kontrolnej.

  Podaż EPA vs. postępowanie rutynowe

  Autorzy jednego z RCT zaobserwowali znaczące zwiększenie całkowitej podaży
  kalorii w grupie leczonych paliatywnie chorych na raka trzustki otrzymujących
  przez 8 tygodni ONS wzbogacone w EPA, podczas gdy u chorych żywionych
  standardowo całkowita podaż kalorii nie uległa zmianie. Wyniki te uzyskano mimo
  niezdowalającego stosowania się chorych do zaleceń lekarskich (przyjęcie przez
  chorych jedynie 70% zaplanowanej ilości EPA oraz niższe od spodziewanych
  stężenie EPA w osoczu). Inne RCT, przeprowadzone w grupie leczonych paliatywnie
  chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu, nie
  potwierdziło znaczącego wpływu 14-dniowego przyjmowania kapsułek oleju rybiego
  na całkowitą podaż energetyczną ani na apetyt, w porównaniu z osobami
  przyjmującymi placebo. Jednak również w tym badaniu stwierdzono słabe
  stosowanie się chorych do zaleceń lekarskich - spożycie EPA u większości
  chorych było o połowę mniejsze od przewidywanego (1,8 g zamiast 3,2 g EPA
  dziennie). Ponadto czas trwania żywienia był krótki (14 dni). W niektórych
  innych badaniach wykazano, że podaż oleju rybiego lub EPA u chorych leczonych
  paliatywnie wiązała się ze zwiększeniem podaży energetycznej lub poprawą
  apetytu.

  Autorzy jednego z RCT odnotowali znamienne zwiększenie (w porównaniu ze stanem
  wyjściowym) podaży białka w grupie leczonych paliatywnie chorych na raka
  trzustki, u których przez 8 tygodni stosowano ONS zawierające EPA; natomiast
  podaż białka u chorych otrzymujących dietę standardową nie uległa w tym czasie
  zmianie.

  Przeprowadzone wśród leczonych paliatywnie chorych na raka trzustki RCT
  wykazało, że zwiększenie beztłuszczowej masy ciała (mierzonej metodą impedancji
  bioelektrycznej) było znacząco większe w grupie otrzymujących ONS wzbogacone w
  EPA w porównaniu z grupą żywionych standardową mieszanką, mimo iż w obu grupach
  odnotowano znaczące zwiększenie wartości tego parametru. Autorzy tego badania
  donoszą również o znamiennej, pozytywnej korelacji pomiędzy przyjmowaniem ONS
  wzbogaconych w EPA a zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała. Inne RCT,
  obejmujące chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu,
  nie potwierdziło wpływu 14-dniowego przyjmowania kapsułek z olejem rybim na
  beztłuszczową masę ciała, mierzoną metodą impedancji bioelektrycznej. Jednak w
  niektórych badaniach klinicznych, dotyczących leczonych paliatywnie chorych na
  raka trzustki, którym przez 3-7 tygodni podawano ONS wzbogacone w EPA,
  odnotowano znaczące zwiększenie beztłuszczowej masy ciała (o 0,75-2,00 kg),
  mierzonej metodą impedancji bioelektrycznej, przy braku znaczącej zmiany
  bezwzględnej masy tłuszczu.

  W kolejnym RCT, którym objęto tracących na wadze chorych na raka trzustki
  leczonych paliatywnie, stwierdzono, że zarówno w grupie chorych żywionych przez
  8 tygodni ONS wzbogaconymi w EPA, jak i w grupie osób żywionych mieszanką
  standardową, utrata masy ciała w stosunku do stanu sprzed badania była podobna.
  Negatywny wpływ na wyniki tego badania miało słabe dostosowywanie się chorych
  do zaleceń lekarskich. Jednak autorzy odnotowali znamiennie pozytywne
  sprzężenie między przyjmowaniem ONS wzbogaconych w EPA a zwiększeniem masy
  ciała. Podobnie w innym RCT, przeprowadzonym w grupie tracących na wadze,
  poddawanych leczeniu paliatywnemu chorych na zaawansowany nowotwór złośliwy o
  różnym umiejscowieniu, nie wykazano znaczącego wpływu 14-dniowego podawania
  kapsułek z olejem rybim na masę ciała. Jednakże RCT obejmujące leczonych
  paliatywnie chorych na zaawansowany nowotwór złośliwy, którym przez 14 dni
  podawano kapsułki z olejem rybim, potwierdziło bezpośrednią zależność między
  zmianą masy ciała a stężeniem EPA w osoczu.

  Autorzy niektórych badań klinicznych donoszą o zwiększeniu, normalizacji lub
  zahamowaniu utraty masy ciała u chorych, którym podawano kapsułki z olejem
  rybim lub ester etylowy EPA. Wyniki te są jednak mało spójne i nie dotyczą
  wszystkich badanych chorych. Niemniej jednak w przypadku wykazujących ut
 • ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  Autorzy niektórych badań klinicznych donoszą o zwiększeniu, normalizacji lub
  zahamowaniu utraty masy ciała u chorych, którym podawano kapsułki z olejem
  rybim lub ester etylowy EPA. Wyniki te są jednak mało spójne i nie dotyczą
  wszystkich badanych chorych. Niemniej jednak w przypadku wykazujących utratę
  masy ciała chorych, którzy otrzymywali kapsułki EPA przez co najmniej 30 dni,
  zaobserwowano korelację między zmianą masy ciała a długością okresu stosowania
  EPA. Wyniki innych badań były trudniejsze do interpretacji z powodu braku
  danych z grupy kontrolnej.

  W jednym z RCT nie wykazano znaczącego wpływu stosowania przez okres 40 dni
  kapsułek z olejem rybim na bezwzględną oraz względną (rozumianą jako odsetek
  wszystkich limfocytów) liczbę limfocytów CD3(+) u leczonych paliatywnie chorych
  z przerzutami litego nowotworu złośliwego. Dwa inne badania, w których oceniano
  stężenie CRP, były trudne do interpretacji z powodu braku danych z grupy
  kontrolnej.

  Dwa RCT, w których stwierdzono wydłużenie okresu przeżycia chorych, nie zostały
  zakwalifikowane do metaanalizy. W jednym z RCT odnotowano wydłużenie mediany
  przeżycia (142 dni) u leczonych paliatywnie chorych na raka trzustki
  otrzymujących przez 8 tygodni doustne preparaty odżywcze wzbogacone w EPA w
  porównaniu z grupą kontrolną, w której stosowano dietę standardową (128 dni).
  Kolejne RCT potwierdziło znaczące wydłużenie - w porównaniu z grupą chorych
  otrzymujących placebo - czasu przeżycia w grupie leczonych paliatywnie chorych
  na zaawansowanego raka trzustki, którzy przez 40 dni przyjmowali kapsułki z
  olejem rybim zawierające EPA. Autorzy badania porównującego wyniki leczenia
  chorych prawidłowo odżywionych i niedożywionych donoszą o dłuższym czasie
  przeżycia tych pierwszych.

  W jednym z RCT nie stwierdzono znaczących różnic jakości życia pomiędzy
  leczonymi paliatywnie chorymi na raka trzustki otrzymującymi przez 8 tygodni
  doustne preparaty odżywcze wzbogacone w EPA a grupą kontrolną, w której
  stosowano mieszankę standardową. W innym badaniu stwierdzono jednak, że jakość
  życia korelowała dodatnio z podażą EPA. W RCT obejmującym chorych na raka
  trzustki odnotowano znaczące zwiększenie poziomu aktywności fizycznej w
  porównaniu do stanu wyjściowego zarówno w grupie osób otrzymujących przez 8
  tygodni ONS wzbogacone w EPA, jak i w grupie chorych żywionych standardowo;
  różnica wyników uzyskanych w obu grupach nie była jednak istotna statystycznie.
  Jedno z RCT, którym objęto chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe o różnym
  umiejscowieniu, wykazało jedynie nieznaczny wpływ stosowania ONS wzbogaconych w
  EPA na ogólny stan zdrowia.

  W jednym z RCT uzyskano poprawę wydolności fizycznej według skali Karnofsky'ego
  u leczonych paliatywnie chorych na lite nowotwory złośliwe z rozpoznanymi
  przerzutami, którzy przyjmowali przez 40 dni kapsułki z olejem rybim. Z kolei w
  innym RCT, przeprowadzonym u leczonych paliatywnie chorych na zaawansowane
  nowotwory złośliwe, nie wykazano zmian wydolności fizycznej według skali
  Karnofsky'ego w grupie chorych otrzymujących przez 14 dni kapsułki z olejem
  rybim. Stwierdzono natomiast pogorszenie wydolności fizycznej w grupie
  kontrolnej. Znaczące polepszenie stanu ogólnego (wg skali Karnofsky'ego)
  zaobserwowano w badaniu klinicznym obejmującym leczonych paliatywnie chorych na
  raka trzustki, u których przez 7 tygodni stosowano ONS wzbogacone w EPA. W
  innych badaniach potwierdzono natomiast jedynie nieznaczny wpływ podaży EPA na
  stopień odczuwanego zmęczenia i samopoczucie chorych oraz na stan czynnościowy
  oceniany z użyciem skali Edmonton i skali wydolności fizycznej WHO.

  Omówienie

  Panuje pogląd, że leczenie żywieniowe w postaci ETF lub ONS u chorych na
  nowotwory złośliwe poddawanych zabiegom operacyjnym, chemio- i radioterapii
  powoduje zwiększenie całkowitej podaży składników pokarmowych. Metaanaliza
  danych pochodzących z trzech RCT wykazała znaczące zwiększenie całkowitej
  podaży energetycznej u poddawanych radioterapii chorych otrzymujących ONS w
  porównaniu z grupą kontrolną, w której stosowano żywienie standardowe.
  Zwiększeniu podaży energetycznej związanej z przyjmowaniem ONS lub ETF
  towarzyszy zwiększenie podaży mikroskładników odżywczych zawartych w odżywkach.
  Autorzy jednego z badań donoszą o zwiększeniu podaży niektórych składników
  odżywczych (w tym witaminy C i kwasu foliowego) w grupie ONS. Zgodnie z
  wynikami niektórych badań dotyczących różnych chorób stosowanie preparatów
  żywieniowych generalnie nie wiąże się z ograniczeniem podaży pokarmów.

  Ograniczenie przyjmowania pokarmu stanowi główną przyczynę niedożywienia,
  dlatego zwiększenie podaży substancji pokarmowych u chorych na nowotwory
  złośliwe za pomocą ONS lub ETF może zmniejszać niedożywienie lub zapobiegać
  jego wystąpieniu. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań stosowanie ONS i
  ETF zwiększa podaż substancji odżywczych, dlatego u chorych leczonych
  żywieniowo można się również spodziewać zwiększenia masy ciała. Choć niektóre
  badania obejmujące chorych poddawanych chemio-, radioterapii, operacjom lub
  leczeniu paliatywnemu, u których zastosowano ONS lub ETF, zawierają pewne dane
  na temat zmian masy ciała chorych, to uzyskane wyniki były zróżnicowane, nie
  stwierdzono również jednolitego wpływu leczenia żywieniowego na masę ciała.
  Duże zróżnicowanie chorych objętych badaniami, odmienności dotyczące czasu
  trwania leczenia żywieniowego, ilości stosowanych mieszanek, ich walorów
  smakowych, zróżnicowane stosowanie się chorych do zaleceń lekarskich oraz
  obecność innych czynników zakłócających utrudniają interpretację danych. W
  przypadku wielu analizowanych czynników (śmiertelność, częstość powikłań,
  odpowiedź na leczenie) wyniki w obrębie grup poddawanych interwencji i grup
  kontrolnych nie różniły się między sobą.

  Przeprowadzone dla potrzeb niniejszego przeglądu odrębne metaanalizy, w których
  oceniano wyniki uzyskane u chorych poddawanych operacji albo chemio- lub
  radioterapii, wykazały brak znaczącego wpływu stosowania ETF czy ONS na
  śmiertelność, długość czasu hospitalizacji i częstość powikłań infekcyjnych.
  Wyniki te można częściowo wyjaśnić wadami projektów badań, w tym np. małą
  liczbą chorych, zróżnicowanym okresem trwania leczenia żywieniowego, oraz
  niezadowalającym stosowaniem się chorych do zaleceń lekarskich. Ponadto do
  wielu badań, w których analizowano wpływ stosowania ONS i ETF, kwalifikowano
  chorych na nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu, różnych stopniach
  zaawansowania i różniących się pod względem wdrożonego leczenia, więc grupy
  chorych cechowały się znaczą niejednorodnością, co uniemożliwia lub utrudnia
  analizę. Natomiast pewne badania obejmujące bardziej jednorodne grupy chorych
  operowanych z powodu nowotworu złośliwego (najczęściej nowotworu przewodu
  pokarmowego) potwierdzają korzyści kliniczne związane ze stosowaniem ETF w
  porównaniu z PN. W badaniach tych żywienie prowadzono zwykle za pomocą
  zgłębnika wprowadzonego do jelita czczego i zazwyczaj do 3.-4. doby po operacji
  uzyskiwano planowaną podaż pokarmu (odpowiednik 20-25 kcal/kg/d).
  Przeprowadzone w oparciu o te badania metaanalizy potwierdziły znaczące
  skrócenie okresu hospitalizacji (o 1,72 dnia) chorych żywionych w okresie
  pooperacyjnym przez zgłębnik dojelitowy w porównaniu z grupą chorych, u których
  wdrożono PN. Ponadto, mimo że nie odnotowano znamiennych różnic pod względem
  śmiertelności, to częstość powikłań oraz liczba przypadków sepsy była znacząco
  mniejsza u chorych żywionych za pomocą ETF niż w grupie PN.

  Zróżnicowane wyniki leczenia wynikają być może ze zmiennej odpowiedzi zapalnej
  i odpornościowej, jednak dane na temat tych procesów okazały się niepełne; nie
  wykazano znaczących różnic w za
 • ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  Zróżnicowane wyniki leczenia wynikają być może ze zmiennej odpowiedzi zapalnej
  i odpornościowej, jednak dane na temat tych procesów okazały się niepełne; nie
  wykazano znaczących różnic w zakresie stężenia markerów (np. transferyny czy
  białek ostrej fazy w osoczu oraz liczby limfocytów CD3(+)). Nie stwierdzono
  również znamiennych różnic w zakresie podaży pokarmu i masy ciała pomiędzy
  chorymi żywionymi do- i pozajelitowo. Rozwijająca się niekiedy u chorych
  żywionych pozajelitowo sepsa, związana z obecnością cewnika naczyniowego, może
  się przyczyniać do zwiększenia częstości powikłań septycznych i innych u
  chorych z tej grupy.

  Również inne czynniki mogą utrudniać interpretację wyników badań; np. w celu
  zapewnienia izoenergetycznej podaży pokarmu u części chorych z ETF stosowano we
  wczesnym okresie pooperacyjnym także PN. W innych przypadkach ocena
  indywidualnego wpływu poszczególnych składników pokarmowych (węglowodanów,
  tłuszczów i białek) na końcowe wyniki leczenia nie była możliwa. Oceniane
  badania generalnie nie uwzględniały stanu odżywienia chorych i - mimo że w
  niektórych spośród nich niedożywienie chorych (oraz zmniejszenie masy ciała)
  stwierdzano często - nie przeprowadzono analizy danych w podgrupach. Niektóre
  doniesienia nie zawierały informacji na temat wyjściowego stanu odżywienia. Z
  praktycznego punktu widzenia wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych
  metaanaliz stanowią racjonalny argument przemawiający za stosowaniem - jeżeli
  tylko jest to możliwe - ETF preferencyjnie w stosunku do PN.

  Niektóre badania dotyczyły podawania kapsułek z olejem rybim (lub pokarmów
  wzbogaconych w ten składnik) chorym na nowotwory złośliwe poddawanych
  przeszczepieniu szpiku kostnego, operacji lub leczeniu paliatywnemu. U chorych
  objętych tymi badaniami dzienna podaż EPA wynosiła 1,8-4,0 g, czyli znacznie
  więcej niż dzienna podaż EPA w standardowej diecie. W niektórych grupach
  otrzymujących kapsułki EPA (np. chorzy po przeszczepieniu szpiku kostnego)
  stwierdzono znamienne zmniejszenie śmiertelności oraz częstości powikłań,
  wykazano też poprawę parametrów stanu zapalnego; omawiane badanie zostało
  jednak zakończone przed planowanym terminem ze względu na znamienne różnice w
  zakresie śmiertelności między analizowanymi grupami. W innych grupach (np.
  chorych operowanych) nie odnotowano korzyści klinicznych związanych ze
  stosowaniem ETF wzbogaconego w EPA. Co więcej, w wielu badaniach stwierdzono
  niespójny wpływ leczenia żywieniowego na podaż pokarmu, masę ciała chorych oraz
  wyniki leczenia (np. śmiertelność, częstość powikłań).

  W przypadku badań obejmujących leczonych paliatywnie chorych na zaawansowane
  nowotwory złośliwe, którym podawano pokarmy wzbogacone w EPA, istnieje
  możliwość, że znaczne zaawansowanie procesu nowotworowego maskuje korzystny
  wpływ oleju rybiego. Dlatego wykonanie badań w grupie chorych na nowotwory
  złośliwe o mniejszym stopniu zaawansowania poddawanych różnym metodom
  leczniczym byłoby cenne, ponieważ umożliwiłoby porównanie wyników leczenia
  żywieniowego u chorych z różnym stopniem zaawansowania procesu nowotworowego.
  Innym wyjaśnieniem braku korzystnego wpływu ONS wzbogaconych w EPA jest zmienne
  i generalnie słabe dostosowanie się chorych do zaleceń lekarskich. Taka
  sytuacja zaistniała w jednym z badań, dlatego badacze (Fearon i wsp.)
  przeprowadzili analizę wyników w zależności od przyjętej dawki EPA. Wykonana
  analiza wykazała zależność między ilością spożytego pokarmu płynnego
  wzbogaconego w EPA a przyrostem całkowitej masy ciała, beztłuszczowej masy
  ciała oraz poprawą jakości życia. W przypadku grupy kontrolnej, w której
  stosowano żywienie standardowe, nie odnotowano takiej zależności. Jednak wyniki
  tego badania powstały w oparciu o analizę wykonaną post hoc, dlatego w celu ich
  potwierdzenia konieczne jest dokonanie oceny prospektywnej. Dane na temat
  dostosowania się chorych do zaleceń lekarskich oraz podaży kapsułek EPA (lub
  pokarmów wzbogaconych w EPA) nie zostały w innych badaniach przedstawione w
  sposób zadowalający. Niedostatecznie oceniono również zależność wyników
  stosowania EPA od stanu odżywienia chorych na nowotwory złośliwe. Dlatego
  istotne z punktu widzenia analizy porównawczej byłoby przeprowadzenie dalszych
  badań w grupie chorych na nowotwory złośliwe o niższym stopniu zaawansowania
  poddawanych różnym metodom leczniczym. Zmienny okres prowadzenia leczenia
  żywieniowego, szczególnie krótki u chorych operowanych, stanowi kolejny czynnik
  mogący wpływać na małą skuteczność ONS wzbogaconego w EPA. Według niektórych
  autorów wystąpienie efektu metabolicznego zależy od czasu stosowania EPA. Burns
  i wsp. wykazali zależność niektórych ocenianych parametrów (np. masy ciała) od
  czasu trwania podaży EPA.

  Wnioski

  Dojelitowe leczenie żywieniowe (doustne lub przy użyciu zgłębnika) może - w
  porównaniu z żywieniem standardowym - zmniejszać stan niedożywienia u chorych
  na nowotwory złośliwe, choć jego wpływ na poprawę wyników leczenia
  (zmniejszenie śmiertelności) jest słabo udokumentowany. Ocena skuteczności
  klinicznej stosowania ONS i ETF w zależności od rodzaju nowotworu złośliwego
  oraz wybranego sposobu leczenia wymaga przeprowadzenia dalszych badań.
  Metaanalizy - obejmujące wyniki leczenia chorych na nowotwory złośliwe
  poddawanych zabiegom chirurgicznym w zakresie przewodu pokarmowego - wykazują
  skrócenie czasu hospitalizacji oraz zmniejszenie częstości powikłań w grupie
  leczonych żywieniowo za pomocą ETF w porównaniu z chorymi żywionymi
  pozajelitowo. Pomimo pewnych korzyści klinicznych związanych ze stosowaniem EPA
  (przyjmowanego w postaci kapsułek lub jako dodatku do spożywanej diety)
  konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu potwierdzenia tych
  wyników.

  Opracował lek. Jacek Kurcz
  Konsultował prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł
  p.o. Kierownika Zakładu Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu AM w
  Warszawie

  źródło pochodzenia www.mp.pl/artykuly/?aid=28901
 • Polacy pracują nad praktycznym wykorzystaniem zjawiska interferencji
  RNA. "Technologia RNA może być niezwykle skuteczna w walce z nowotworami" -
  twierdzi dr Monika Lamparska-Przybysz z laboratorium Celon Pharma. Firma, jako
  jedyna w naszym kraju, rozpoczęła prace nad wdrożeniem technologii opartej na
  odkryciu, za które amerykańscy naukowcy otrzymali tegoroczną Nagrodę Nobla.
  NATURALNA OCHRONA KOMORKI

  Zjawisko interferencji RNA występuje u roślin, zwierząt i ludzi. Jest to
  mechanizm naturalnie funkcjonujący w komórce, będący częścią systemu regulacji
  aktywności genów oraz ochrony komórki przed niektórymi wirusami. Interferencja
  RNA jest terapią genową drugiej generacji, drugim skrzydłem biotechnologii
  molekularnej.

  Za odkrycie "zjawiska interferencji RNA, które polega na wyłączaniu genów za
  pomocą krótkich, dwuniciowych fragmentów RNA", tegoroczną Nagrodę Nobla w
  dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymali dwaj Amerykanie, Andrew Z. Fire i
  Craig C. Mello. Amerykańskim badaczom udało się podejrzeć w jaki sposób
  funkcjonuje komórka i wykorzystać to zjawisko. Początkowo wykorzystywano je w
  badaniach podstawowych dla badania funkcji genów, a następnie zaczęto
  dostrzegać możliwości zastosowania go w medycynie.

  SZANSA DLA NIEULECZALNIE CHORYCH

  "W naszych badaniach probujemy wykorzystać naturalny mechanizm, który zachodzi
  w każdym żywym organizmie i +wykorzystać go jako potencjalne narzędzie w walce
  z chorobami+" - mowi kierownik działu biologii molekularnej Celon Pharma dr
  Lamparska-Przybysz.

  "Próbujemy wyciszać aktywność niektórych genów, które mogą być zaangażowane w
  szkodliwe dla komórek procesy, m.in. procesy nowotworowe. Znosząc efekt
  działania tych genów, działamy terapeutycznie. Jesteśmy w stanie bądź zahamować
  rozwój nowotworu, bądź spowodować, że jest on eliminowany z organizmu" –
  wyjaśnia. Jej zdaniem, daje to szanse na leczenie tych typów nowotworów, które
  do te pory są nieuleczalne.

  Według dr Lamparskiej-Przybysz, dzięki technolorii RNA można potencjalnie
  oddziaływać na dowolny gen, który nas interesuje i który uważamy za
  niekorzystny w danym typie nowotworów. Jak tlumaczy badaczka, leki, które
  obecnie się stosuje w chemioterapii działają na wszystkie komórki. Nowy lek
  będzie działał selektywnie na miejsca chorobowo zmienione, oszczędzając zdrowe
  tkanki.

  NA LEK TRZEBA JESZCZE POCZEKAĆ

  Doktor dodaje, że prace są obecnie na etapie badań przedklinicznych. "Mamy już
  kilka potencjalnych genów, które chcielibyśmy wyciszyć, jako narzędzie
  terapeutyczne. W przyszłym roku rozpoczniemy pierwsze badania na zwierzętach".
  Według niej pierwsze te leki nowej generacji mogłyby się pojawić za 5-10 lat.

  Celon Pharma jest jedną z kilkunastu firm, które 19 i 20 października wzięły
  udział w targach Biotechnologii i Biobiznesu „Bio-Forum” w Łodzi. Założeniem
  imprezy jest prezentacja projektów naukowo-badawczych realizowanych w
  placówkach naukowych, głównie z zakresu biotechnologii i ochrony zdrowia.
  Ponadto zapoznać się można na nich z ofertami dotyczącymi najnowszej aparatury
  i metod badawczych.JAW

  źródło pochodzenia PAP- Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=91&news_id=13728&layout=0&forum_id=5567&page=text
 • Wczesne wykrycie raka płuc gwarantuje dłuższe życie

  Ogólnopolską Kampanię Edukacyjną "Rak płuca. Wczesne wykrycie = dłuższe życie"
  zainaugurowano we wtorek 24 października w Warszawie. Eksperci przekonują, że
  chorobę tę można dziś leczyć, o ile nie zlekceważymy niepokojących objawów.

  Rak płuca jest najbardziej zabójczy wśród nowotworów złośliwych. "Co tydzień
  umiera na niego 400 Polaków. To jakby rozbiły się dwa samoloty" - podkreśla
  konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej prof. Tadeusz
  Orłowski.
  W skali roku nowotwór ten zabija prawie 20 tys. Polaków. "To więcej zgonów niż
  z powodu wszystkich innych nowotworów" - zaznacza Orłowski.

  Tak wysoka śmiertelność wynika w dużej mierze z tego, że raka wykrywa się zbyt
  późno, gdy nie można już zastosować leczenia chirurgicznego, dającego
  największe szanse na zahamowanie lub znaczne opóźnienie rozwoju choroby. "Raka
  wykrywa się zbyt późno u ponad 80 proc. chorych" - alarmuje prof. Orłowski i
  ostrzega, że choroba rozwija się w sposób nieprzewidywalny. Już w ciągu roku
  może spowodować w organizmie zmiany niemożliwe do wyleczenia.

  "Szanse przeżycia są za to spore w pierwszym stadium zaawansowania choroby" -
  mówi prof. Jan Skokowski, prezes Stowarzyszenia Ludzi Wyleczonych z Raka Płuca,
  inicjatora kampanii. Dlatego tak ważne jest, aby osoby z grupy ryzyka jak
  najwcześniej zgłosiły się do lekarza pierwszego kontaktu, który zleca
  podstawowe badania diagnostyczne - zdjęcie RTG klatki piersiowej oraz
  tomografię komputerową. Na tej podstawie może skierować na konsultacje u
  specjalistów. Ci zlecają kolejne badania, aby potwierdzić lub wykluczyć raka
  płuc.

  W grupie ryzyka choroby są przede wszystkim palacze - czynni i bierni. Stanowią
  oni 95 proc. chorych z rakiem płuca. Dlatego przeciwdziałanie chorobie to
  przede wszystkim zapobieganie i walka z nałogiem" - podkreśla prof. Orłowski.

  Na rozwój raka płuc bardziej niż przeciętnie narażeni są także ludzie po 40.
  roku życia, jedzący mało owoców i warzyw oraz mający w rodzinie chorych na
  nowotwór płuc. Im właśnie specjaliści zalecają szczególnie częste badania
  diagnostyczne.

  "Niepokoić powinien także uciążliwy lub zmieniający charakter kaszel, częste
  infekcje dróg oddechowych, duszności bez przyczyny, zmęczenie i brak energii,
  ból klatki piersiowej lub okolicy barku, niewyjaśniona utrata wagi' - wylicza
  prof. Skokowski.

  Organizatorzy kampanii opracowali ulotki informacyjne z listą pytań na temat
  objawów raka płuc, które w czasie wizyty powinien zadać pacjentowi lekarz
  pierwszego kontaktu. Ulotki trafią do lekarzy w całej Polsce.

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce, Anna Zdolińska
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=13778&layout=0&forum_id=5617&page=text

 • Tracąc tkankę tłuszczową można powstrzymać nowotwór.
  Spalanie tkanki tłuszczowej może hamować wzrost raka skóry - zaobserwowali
  naukowcy z USA.
  Ich praca, zamieszczona na łamach pisma "Proceedings of the National Academy of
  Sciences", pomoże w lepszym zrozumieniu związku pomiędzy dietą, otyłością a
  ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy.

  Z licznych dotychczasowych badań na zwierzętach i ludziach wynikało, że
  kaloryczna, tłusta dieta, jak również otyłość, mogą zwiększać predyspozycje do
  rozwoju raka różnych narządów. Jednak dokładny mechanizm odpowiedzialny za to
  nie został dobrze poznany.
  Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Stanu New Jersey w Rutgers
  przybliżają nas do zrozumienia tej zależności. Wynika z nich bowiem, że komórki
  tkanki tłuszczowej produkują związki, które pomagają przeżyć komórkom nowotworu.

  Doświadczenia prowadzono na myszach, które naświetlano promieniami UV B.
  Kontakt z tym promieniowaniem jest uważany za główną przyczynę różnych typów
  raka skóry (zarówno czerniaka, jak i innych).

  W rezultacie, u gryzoni rosły guzy skóry inne niż czerniak, albo też w
  komórkach skóry pojawiały się uszkodzenia DNA, mogące doprowadzić do wzrostu
  tych nowotworów. Jak zaobserwowali badacze, gryzonie, które posiadały więcej
  tkanki tłuszczowej miały większą liczbę guzów.

  Następnie, w klatkach niektórych myszy umieszczono kołowrotki, na których
  zwierzęta bardzo lubią biegać.

  Po 2 tygodniach myszy, które miały dostęp do kołowrotków i korzystały z nich
  (biegając średnio 3,2 km do 4,8 km dziennie) spaliły sporo tkanki tłuszczowej.

  Okazało się, że dzięki temu nasiliło się obumieranie komórek skóry z DNA
  uszkodzonym przez UVB. Komórki z uszkodzeniami w DNA giną w procesie
  samobójczej, programowanej śmierci - tzw. apoptozy.

  U gryzoni, które miały już raka skóry wywołanego promieniami UVB, apoptoza
  komórek nowotworowych również zachodziła częściej.

  Co ciekawe, gdy przed naświetlaniem UV myszom usunięto tkankę tłuszczową
  chirurgiczne, komórki z uszkodzonym DNA również częściej obumierały.

  Zdaniem autorów najnowszej pracy, odkrycie to wskazuje, że komórki tkanki
  tłuszczowej mogą wydzielać jakieś substancje hamujące apoptozę komórek z
  uszkodzonym DNA, które grożą rozwojem nowotworu. Wynika z tego również, że
  otyłość i związany z nią nadmiar tkanki tłuszczowej mogą zwiększać
  predyspozycje do raka skóry.

  W swoich wcześniejszych doświadczeniach naukowcy z Uniwersytetu Stanu New
  Jersey wykazali, że podawanie myszom kofeiny również hamuje wzrost raka skóry
  pod wpływem UVB. Jak wyjaśniają, kofeina nasilała aktywność ruchową gryzoni i
  na tej drodze mogła sprzyjać spalaniu tkanki tłuszczowej oraz hamować wzrost
  raka.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1422963,16,1,0,120,686,item.html
 • Komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej mogą być pewnego dnia wykorzystane do
  odbudowy piersi u kobiet poddawanych mastektomii z powodu raka sutka - uważają
  naukowcy amerykańscy. Informację na ten temat podaje serwis
  internetowy "EurekAlert".
  Obecnie rekonstrukcja piersi u kobiet po mastektomii polega bądź na
  wszczepieniu implantu (silikonowego lub plastikowego wypełnionego roztworem
  soli fizjologicznej), bądź na przeszczepie tkanek z innego miejsca organizmu i
  odpowiednim uformowaniu ich.

  Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburgu uważają, że lepsze od tych inwazyjnych
  metod byłoby wykorzystanie potencjału dorosłych komórek macierzystych
  izolowanych z tkanki tłuszczowej.
  Wykorzystanie komórek macierzystych do leczenia różnych schorzeń budzi wielkie
  nadzieje lekarzy i naukowców. Komórki te bowiem zachowują ogromny potencjał
  rozwojowy i pod wpływem odpowiednich sygnałów chemicznych mogą się
  przekształcać w komórki różnych tkanek. Najbardziej wszechstronne możliwości
  posiadają zarodkowe komórki macierzyste, ale coraz więcej badań dowodzi, że w
  wielu przypadkach można by je zastąpić komórkami macierzystymi obecnymi w
  różnych tkankach dorosłego organizmu.

  W 2001 roku naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburgu razem z kolegami z
  Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles poinformowali jako pierwsi, że
  dorosłe komórki macierzyste można pozyskiwać z tkanki tłuszczowej pacjentów.
  Prowadzone od tamtego czasu badania wskazują, że komórki te mogą się rozwijać
  nie tylko w komórki tłuszczowe, ale też w komórki tkanki kostnej, chrząstki,
  mięśni, naczyń krwionośnych czy w komórki nerwowe i że mogą być w przyszłości
  wykorzystane do naprawy serca po zawale, mózgu po udarze, czy leczenia urazów
  kości. Na razie nie testuje się ich jednak w badaniach klinicznych na
  pacjentach.

  Badacze z Pittsburga sprawdzają obecnie możliwość wykorzystania tych komórek do
  rekonstrukcji piersi. Doświadczenia są prowadzone na samicach szczurów.

  Do rekonstrukcji sutków wykorzystuje się komórki macierzyste z tkanki
  tłuszczowej pochodzącej od pacjentek z rakiem piersi. Są one najpierw osadzane
  na mikroskopijnych kuleczkach, których skład przypomina naturalne środowisko
  komórek wewnątrz organizmu i ma pobudzać procesy regeneracji tkanek.

  Komórki macierzyste łatwo przylegają do tych kuleczek i przekształcają się w
  dojrzałe komórki tkanki tłuszczowej. Takie struktury wszczepia się samicom pod
  skórę, co - jak wykazały wstępne badania - prowadzi do uformowania się wzgórka
  tkanki tłuszczowej.

  Zdaniem autorów badań, ta metoda rekonstrukcji piersi mogłaby być znacznie
  bardziej bezpieczna od obecnie stosowanych. Komórki do przeszczepu pozyskiwano
  by od samej pacjentki, np. z tkanki tłuszczowej na brzuchu, co minimalizuje
  ryzyko ich odrzucenia przez organizm. Jak przypominają naukowcy, z około pół
  kilograma tkanki tłuszczowej można uzyskać 200 mln komórek macierzystych, a z
  nich już po 2 tygodniach wyhodować 10 razy więcej komórek tłuszczowych.

  Jednak zanim metoda ta znajdzie zastosowanie w chirurgii rekonstrukcyjnej,
  naukowców czeka jeszcze wiele pracy. Między innymi trzeba jeszcze sprawdzić,
  czy komórki macierzyste przeszczepione w miejsce po usuniętej piersi nie będą
  pobudzały do wzrostu raka.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1425414,16,1,0,120,686,item.html
 • Emgoro- doskonaly pomysl! popieram i dziekuje z calego serca, to wazna lektura
  pozdrawiam Ciebie i Gosie
 • Można zmniejszyć ilość rakotwórczego akrylamidu we frytkach. Wystarczy przed
  smażeniem na oleju podgrzewać je w kuchence mikrofalowej - informuje
  pismo "Journal of the Science of Food and Agriculture".
  Odkrycie akrylamidu - związku, który najprawdopodobniej działa na ludzi
  rakotwórczo - wywołała falę badań różnych metod gotowania. Akrylamid tworzy się
  podczas smażenia oraz pieczenia w piekarniku, na ruszcie i grilu, gdzie
  jednocześnie panuje wysoka temperatura i mała wilgotność.

  Naukowcy z tureckiego Uniwersytetu w Mersin, kierowani przez Koray Palazoglu,
  doszli do wniosku, że ilość akrylamidu we frytkach można ograniczyć, skracając
  czas ich smażenia na oleju. W tym celu proponują wstępne przygotowanie surowych
  frytek w kuchence mikrofalowej.
  Badacze ci wykazali, że zastosowanie mikrofal przed smażeniem wyraźnie
  zmniejszyło ilość akrylamidu na powierzchni frytek.

  Gdy ziemniaki smażono na oleju w temperaturze odpowiednio 150, 170 i 190 st.
  C. - po wcześniejszym mikrofalowaniu - zawartość akrylamidu we frytce
  zmniejszyła się odpowiednio o 36 proc, 41 proc. i 60 proc. - informują naukowcy.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1427132,16,1,0,120,686,item.html
 • Polacy odkryli mutację genu, która zwiększa ryzyko raka prostaty

  Duży w ubytek w genie Chek2 aż dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka
  prostaty - dowodzą polskie badania opublikowane w najnowszym numerze
  pisma "Journal of Medical Genetics".
  Jak wyjaśnia PAP prowadzący badania, doktor Cezary Cybulski, w Polsce problem
  ten dotyczy około 200 tys. osób.

  Główną rolą genu Chek2 jest kierowanie naprawą uszkodzonych nici DNA przed
  każdym podziałem komórki. Mutacja w jego obrębie powoduje, że komórka dzieli
  się pomimo błędów w materiale genetycznym, co prowadzi do niekontrolowanego
  przyrostu komórek i prawie dwukrotnie zwiększa ryzyko powstania nowotworów.
  W ciągu 6 lat doktor Cezary Cybulski, wraz z grupą naukowców z Międzynarodowego
  Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych, Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej
  Akademii Medycznej w Szczecinie, przebadał prawie 2 tysiące polskich mężczyzn,
  u których zdiagnozowano raka prostaty.

  Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy mają oni mutację w genie Chek2.

  Dla porównania przebadano 5500 zdrowych, losowo wybranych osób. U 24 zdrowych
  (czyli 0,4 proc.) i u 15 mężczyzn ze zdiagnozowaną chorobą (0,8 proc) zauważono
  ubytek w tym samym fragmencie genu Chek2 (dokładnie w 9 i 10 egzonie).

  Taką samą mutację miało również 4 spośród 249 mężczyzn z obciążonym wywiadem
  rodzinnym.

  W oparciu o uzyskane wyniki autorzy obliczyli, że omawiany ubytek prawie
  dwukrotnie zwiększa ryzyko rozwoju raka prostaty u mężczyzn w ogóle, natomiast
  u tych, w których rodzinie już wcześniej występowały przypadki choroby, aż
  czterokrotnie.

  Autorzy uważają, że mutacja genu Chek2 może być szeroko rozpowszechniona także
  wśród mężczyzn z innych regionów Europy Wschodniej takich, jak: Białoruś,
  Ukraina, kraje nadbałtyckie czy Bałkany. Widzą również potrzebę przeprowadzenia
  dalszych badań, które wykażą, w jakim stopniu odpowiada ona za rozwój nowotworu
  prostaty u przedstawicieli innych populacji, z innych rejonów świata.

  Naukowiec wyraża nadzieję, że świadomość, iż jesteśmy nosicielami mutacji
  predysponującej do nowotworu, spowoduje, że częściej i chętniej będziemy
  poddawać się badaniom kontrolnym. Zwiększy to szanse wczesnego wykrycia choroby
  i jej skutecznego zwalczenia.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1427131,16,1,0,120,686,item.html

 • Tradycyjne leki przeciwnowotworowe to silne trucizny - są stosowane jako leki
  tylko dlatego, że w małych dawkach bardziej szkodzą nowotworowi niż choremu.
  Inaczej jest z terapią celowaną - w jej przypadku lek dociera do chorych
  komórek i nie niszczy zdrowych - tłumaczył podczas wtorkowej konferencji
  prasowej dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.

  "Terapia celowana ma się do tradycyjnej chemio- czy radioterapii jak pocisk
  samosterujący do nalotów dywanowych" - podkreślił
  Leki do terapii celowanej to między innymi przeciwciała monoklonalne, które
  rozpoznają markery na powierzchni komórek, leki blokujące procesy zachodzące
  między błoną komórkową a jądrem komórki czy inhibitory angiogenezy, dzięki
  którym do guza nie wrastają naczynia krwionośne. Terapia genowa z użyciem genu
  p53 ma skłonić chore komórki do apoptozy czyli swoistego "samobójstwa".

  Trwają prace nad ponad 200 tego rodzaju preparatami. Ta różnorodność -
  wyjaśniał prof. Włodzimierz Olszewski, konsultant krajowy w dziedzinie
  patomorfologii, wynika z faktu, że każdy z preparat niszczy tylko określony typ
  nowotworu - np. raka piersi, którego komórki mają receptor typu 2. Tymczasem
  taki receptor występuje tylko u 20 procent osób chorujacych na raka piersi
  kobiet.

  Odpowiednie dobranie leków jest możliwe dzięki wyrafinowanym metodom
  diagnostycznym. Poznając właściwości biologiczne nowotworu można podać
  pacjentowi skuteczny lek lub zrezygnować z jego podawania, gdy z góry wiadomo,
  że byłoby to marnotrawieniem środków, które mogą uratować inną osobę.

  Niewątpliwa wadą terapii celowanej jest wysoki koszt - leczenie jednego
  pacjenta przez rok może kosztować od 60 do 180 tysięcy złotych rocznie -
  przyznano podczas konferencji.

  Jak wyjaśniał prof. Wiesław Jędrzejczak, krajowy konsultant w dziedzinie
  hematologii, o ile w przypadku antybiotyków można leczyć większość infekcji za
  pomocą dostępnych środków, a tylko niektóre rzadkie szczepy wymagają
  wyszukanych i kosztownych preparatów, w onkologii jest odwrotnie - istnieją
  skuteczne leki na niektóre rzadkie nowotwory, zaś brakuje takich, które
  działałyby na wiele najpospolitszych.

  W większości wypadków terapia celowana tylko przedłuża życie pacjenta a nie
  prowadzi do całkowitego wyleczenia. Jednak pozwala prowadzić w miarę normalne
  życie. "Wiele osób, które mijamy na ulicy to chorzy na nowotwory. Znam
  profesora, który chemioterapii poddaje się w przerwach pomiędzy wykładami" -
  mówił prof. Olszewski.

  Wysokie koszty nowych leków są przyczyną ich ograniczonej dostępności. Po raz
  kolejny przedstawiciele Polskiej Unii Onkologii opowiedzieli się za przyznaniem
  decydującego głosu co do sposobu wydawania pieniędzy na lecznictwo
  specjalistom - konsultantom krajowym.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1427289,16,1,0,120,686,item.html
 • Test genetyczny, ułatwiający ratowanie życia osobom chorym na raka prostaty,
  opracowali szczecińscy naukowcy. Stało się to możliwe dzięki odkryciu przez
  nich genu, którego uszkodzenie jest podłożem tego raka. Dr Cezary Cybulski i
  naukowcy z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w
  Szczecinie odkryli w genie odpowiadającym za naprawę DNA (Chek2) duży ubytek,
  który sprzyja rozwojowi raka prostaty i prowadzi do utrwalenia niekorzystnych
  zmian w całej populacji komórek.

  Swoje odkrycie polscy naukowcy opisali na łamach prestiżowego pisma "Journal of
  Medical Genetics". Podkreślili przy tym, że wykryta delecja (mutacja polegająca
  na wypadnięciu pewnej liczby par zasad z łańcucha DNA) - obecna u około 200
  tysięcy polskich mężczyzn - dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór
  prostaty (natomiast aż czterokrotnie, gdy w rodzinie odnotowano już przypadek
  tej choroby) oraz odpowiada za wielonarządową predyspozycję do nowotworów.
  GEN, KTÓRY SPRAWDZA, CZY WSZYSTKO DZIAŁA

  Gen Chek2 odkryto kilka lat temu. Wkrótce okazało się, że odpowiada on za
  naprawę uszkodzonego DNA przed każdym podziałem komórki. Polscy badacze mają
  bardzo istotny wkład w badanie tego genu, ponieważ wykazali, że mutacje Chek2
  predysponują do zachorowania na nowotwory wielu narządów.

  "Białko, które ten gen koduje, nie jest co prawda bezpośrednio odpowiedzialne
  za wyszukiwanie uszkodzeń w nici DNA, ale bierze udział w przenoszeniu sygnałów
  w układzie naprawy materiału genetycznego. Gdy w komórce dojdzie do uszkodzenia
  DNA, pewne białka wykrywają to i zapoczątkowują kaskadę licznych protein, w tym
  produktu genu Chek2. Ten z kolei aktywuje regulatorowe białko p53 prowadzące do
  indukcji apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki) w zmutowanej komórce.
  Pobudza także inne geny, odpowiedzialne za zatrzymanie cyklu komórkowego. W
  efekcie nieprawidłowa komórka zostaje wyeliminowana” - wyjaśnia Cybulski.

  "Jeżeli jednak w genie Chek2 dojdzie do mutacji, zaburzony zostaje szlak
  sygnałowy umożliwiający naprawę DNA. Wadliwa komórka będzie dzielić się dalej,
  utrwalając niekorzystną zmianę” - dodaje.

  ZA MAŁO ZASAD W NICI DNA

  W oparciu o wyniki trwających kilka lat badań naukowcy stwierdzili, że omawiana
  delecja - występująca u ogromnej większości mężczyzn ze zdiagnozowanym rakiem
  prostaty - dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na tę chorobę. Ma ona
  podobny wpływ na rozwój raka piersi u kobiet, a także - prawdopodobnie - na
  rozwój nowotworów nerki i tarczycy.

  "Wcześniej wykazaliśmy, że w Polsce u około 5 proc. osób występuje jedna z
  trzech mutacji genu Chek2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T). U nosicieli
  którejkolwiek z nich występuje zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory
  prostaty, piersi, nerki, jelita grubego oraz tarczycy (publikacja w American
  Journal of Human Genetics 2004)" - mówi Cybulski.

  Duża delecja jest ostatnią wykrytą mutacją genu Chek2, polegającą na
  wypadnięciu ok. 5 tysięcy par zasad z nici DNA. "To zmiana o tyle istotna, że
  dotyczy egzonów 9 i 10, a więc rejonów niosących informację o strukturze
  kodowanego białka. Ustaliliśmy też, że delecja ta dwukrotnie zwiększa ryzyko
  zachorowania na raka prostaty i piersi, a jej związek z predyspozycją do innych
  nowotworów jest przedmiotem intensywnych badań" - dodaje naukowiec.

  Prawdopodobnie taka sama duża delecja, równie często, występuje w innych
  regionach Europy Wschodniej: Czechach, Słowacji, Białorusi, Ukrainie, krajach
  nadbałtyckich i Bałkanach. Według naukowców, jest to spowodowane tym, że nacje
  te pochodzą od wspólnego przodka, u którego dawno temu po raz pierwszy doszło
  do uszkodzenia genu Chek2. Przekazywane z pokolenia na pokolenie
  rozpowszechniło się na terenach, z których ów przodek pochodził.

  Częstość występowania omawianej mutacji w innych populacjach na świecie nie
  została jeszcze dokładnie określona.

  CENNE TESTY GENETYCZNE

  Człowiek, u którego za pomocą testu genetycznego zostanie wykryta mutacja w
  jakimś krytycznym genie, jest bardziej niż inni narażony na zwiększone ryzyko
  zachorowania na dany nowotwór.

  "Nie możemy jednak powiedzieć, że zachoruje on na 100 procent, ponieważ jedna
  mutacja nie wystarczy do powstania nowotworu; musi dojść do nagromadzenia
  szeregu niekorzystnych zmian. Odkryta przez nas delecja także jest jedynie
  podłożem, pierwszym etapem procesu powstawania schorzenia” - tłumaczy Cybulski.

  Na podstawie swoich odkryć dr Cezary Cybulski i prof. Jan Lubiński opracowali
  test genetyczny, służący do wykrywania wielonarządowej predyspozycji do
  nowotworów złośliwych. Test ten obejmuje badanie 4 mutacji genu Chek2 (w tym
  ostatnio wykrytej dużej delecji), które łącznie występują aż u sześciu procent
  Polaków, czyli u ponad dwóch milionów osób.

  Dzięki temu testowi możliwe jest określenie zwiększonego ryzyka zachorowania na
  kilka rodzajów raka: piersi, prostaty, nerki, tarczycy i jelita grubego. Test
  taki wykrywa, czy i na ile uszkodzony jest gen Chek2 u danego człowieka.
  Stwarza to szansę profilaktyki, odpowiedniej diagnozy, wcześniejszego wykrycia
  i skuteczniejszego leczenia chorób nowotworowych.

  WIEDZA RATUJĄCA ŻYCIE

  Guzy wcześnie wykryte, niedużych rozmiarów, nie dające przerzutów, często są
  całkowicie wyleczalne. Natomiast kiedy choroba jest już w stadium
  zaawansowanym, nawet najnowocześniejsze metody terapii okazują się
  nieskuteczne, a odsetek wyleczonych nie przekracza 10-30 procent.

  "Świadomość tego, że jesteśmy nosicielami mutacji predysponującej do nowotworu
  spowoduje, że częściej i chętniej będziemy poddawać się badaniom kontrolnym.
  Zwiększy to szanse wczesnego wykrycia choroby i jej skutecznego zwalczenia.
  Pozwoli też na dopasowanie optymalnych metod diagnostycznych dostosowanych do
  rodzaju nowotworu" - wyjaśnia naukowiec.

  "Wykryta mutacja mówi nie tylko o zwiększonym prawdopodobieństwie zachorowania
  na nowotwór, ale także pozwala dokładnie określić jego rodzaj” - dodaje. Dzięki
  temu możliwe jest dobranie najodpowiedniejszej metody diagnostycznej, jak np.
  rezonansu magnetycznego zamiast standardowego badania USG.

  Kobiety szczególnie zagrożone rakiem piersi (takie, u których występuje mutacja
  genu BRCA1 zwiększająca do 80 proc. ryzyko zachorowania na raka piersi lub
  jajnika) powinny być poddawane specyficznej profilaktyce oraz badaniom
  okresowym - co roku muszą one poddawać się USG oraz mammografii, a najlepiej
  badaniu rezonansem magnetycznym.

  U osób predysponowanych do zachorowania na raka jelita grubego, zaleca się
  wykonywanie kolonoskopii co dwa lata. Badanie to pozwala na wykrycie i
  usunięcie polipów jelita grubego, z których powstaje większość nowotworów
  złośliwych tego organu.

  "Właśnie dlatego, według mnie, wykonywanie testów genetycznych ma ogromny
  sens" - podsumowuje lekarz.

  "W dalekiej przyszłości testy takie będą wykrywały prawdopodobieństwo
  zachorowania nie tylko na nowotwory, ale także na wiele innych chorób.
  Dysponując zestawem różnych markerów można by wcześnie wykryć przypadki
  zachorowań i ocalić życie wielu osobom” - dodaje.

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=J10&news_cat_id=91&news_id=14046&layout=0&forum_id=5786&page=text
 • Uboczne efekty radioterapii groźniejsze dla palaczy
  Palenie tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych skutków ubocznych,
  będących następstwem radioterapii zastosowanej do leczenia raka prostaty -
  ogłosili naukowcy podczas 48. spotkania American Society for Therapeutic
  Radiology and Oncology.
  O tym, że palenie obniża skuteczność leczenia wielu rodzajów nowotworów
  wiedziano już do dawna. Jednak teraz naukowcom z Fox Chase Cancer Center udało
  się wykazać jego niekorzystny wpływ na leczonych promieniowaniem jonizującym
  pacjentów z rakiem prostaty.

  Podjęli się oni sprawdzenia, czy palenie w powiązaniu z radioterapią zwiększa
  częstość występowania dolegliwości żołądkowo- jelitowych lub moczowo-płciowych.
  Przebadali 1194 pacjentów z nowotworem prostaty, którzy w latach 1991-2001
  leczeni byli Fox Chase Cancer Center za pomocą radioterapii konformalnej (3D-
  CRT). Z każdym z uczestników przeprowadzali dokładny wywiad, w którym określali
  czy jest on palaczem czynnym, eks-palaczem, czy osobą nigdy niepalącą.
  "Okazało się, że to aktywni palacze najczęściej skarżyli się na problemy
  żołądkowo-jelitowe takie, jak biegunka" - mówi kierujący badaniami dr Niraj
  Pahlajani.

  I kontynuuje: "Na szczęście nie stwierdziliśmy, aby niekorzystne działanie
  papierosów na układ pokarmowy i moczowopłciowy było długoterminowe. Jednak
  wyniki dobitnie pokazują, jak ważne jest zaprzestanie palenia papierosów przed
  rozpoczęciem radioterapii."

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1428188,16,1,0,120,686,item.html
 • Wiązka antyprotonów jest czterokrotnie bardziej wydajna w zabijaniu komórek
  rakowych niż dotąd stosowana w radioterapii wiązka protonów -
  informuje "Chemistry World".
  Badania nad antymaterią i jej zastosowaniem w medycynie prowadzone były przez
  międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez profesora Michaela Holzscheitera.

  Badano antyprotony - cząstki elementarne o charakterze antycząstek w stosunku
  do protonów (różniące się między innymi ładunkiem elektrycznym).
  Profesor Holzscheiter z laboratorium CERN (Szwajcaria, Genewa) od 2003 roku
  prowadził badania w ramach programu ACE (Antiproton Cell Experiment), którego
  celem było określenie wpływu antyprotonów na żywe komórki.

  Wynikiem tych badań jest między innymi odkrycie faktu, iż antymateria w postaci
  antyprotonów zwalcza czterokrotnie wydajniej komórki rakowe, niż dotąd
  stosowana radioterapia protonowa.

  Badania polegały na naświetlaniu skupioną wiązką antyprotonów tkanki zwierzęcej
  zawierającej komórki zmienione nowotworowo. Naświetlana tkanka została
  wcześniej zanurzona w żelatynie, której obecność miała symulować naturalne
  warunki panujące w żywym organizmie. Przeprowadzano testy laboratoryjne dla
  różnej głębokości zanurzenia chorej tkanki, co symuluje warunki panujące
  podczas leczniczej radioterapii.

  Jak twierdzą naukowcy otrzymane wyniki analiz są nadzwyczaj obiecujące, a duża
  skuteczność nowej metody zachęca do dalszych badań, w tym eksperymentów
  mających na celu dokładne porównanie skuteczności leczenia nowej metody, z
  innymi standardowymi technikami stosowanymi w radioterapii.

  Profesor Michael Holzscheiter przestrzega jednak, iż metoda ta, choć skuteczna
  w zabijaniu komórek nowotworowych w warunkach laboratoryjnych, może nigdy nie
  zostać wykorzystana do leczenia ludzi cierpiących na nowotwory.

  Główną przeszkodą (pomijając brak wiedzy na temat wpływu antycząstek na ludzkie
  zdrowie) może być fakt, iż aparat generujący antyprotony kosztuje około 500
  milionów dolarów!

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1429304,16,1,0,120,686,item.html
 • Zastosowanie pooperacyjnej radioterapii u chorych na raka płuc osób, u których
  doszło do zajęcia węzłów chłonnych środpiersia, aż dwukrotnie wydłuża czas
  przeżycia - ogłosili naukowcy.
  Omawiane badanie było częścią większego projektu - ANITA 1, który miał na celu
  określenie skuteczności pooperacyjnej chemioterapii u pacjentów z tego typu
  chorobą.

  Eksperymentem objęto 840 chorych na niedrobnokomórkowy nowotwór płuc. U 232
  spośród nich, jako uzupełnienie tradycyjnej metody leczenia po operacji
  usunięcia guza, zastosowano naświetlania promieniowaniem jonizującym.
  Okazało się, że u osób tych zacznie wydłużył się czas przeżycia po operacji.

  Naukowcy odkryli, że leczenie taką metodą może przynosić wiele korzyści.
  Pacjenci, którzy poddali się zarówno chemio-, jak i radioterapii, żyli średnio
  dwa lata dłużej niż chorzy przyjmujący samą chemioterapię.

  "Jako pierwsi podjęliśmy się oceny skuteczności pooperacyjnych naświetlań u
  osób z rakiem płuc" - mówi dr Jean-Yves Douillard, kierujący badaniami onkolog
  z Centre Rene Gauducheau w St. Herblain we Francji.

  "Otrzymane wyniki pokazują, że warto rozważyć wprowadzenie do powszechnego
  użytku takiej mieszanej terapii u pacjentów z niedrobnokomórkowym nowotworem
  płuc, u których zaatakowane zostały węzły chłonnymi śródpiersia. Należy
  oczywiście przeprowadzić dodatkowe badania, które potwierdzą naszą opinię,
  jednak uważamy, że odkrycie to przyczyni się do polepszenia rokowań wielu
  chorych" - konkluduje.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1429306,16,1,0,120,686,item.html
 • Szczepionka z komórek macierzystych w walce z rakiem
  Szczepionka wykorzystująca zarodkowe komórki macierzyste chroni myszy przed
  zachorowaniem na raka płuc - wykazali naukowcy z USA. Informację na ten temat
  podaje serwis internetowy EurekAlert.
  Jak podkreśla kierujący badaniami prof. John Eaton z Uniwersytetu w Louisville
  (stan Kentucky), pacjenci nie powinni spodziewać się, że mogą teraz spokojnie
  kontynuować palenie lub zacząć palić, bo zanim powstanie taka szczepionka,
  upłynie jeszcze wiele czasu. Na razie prace nad nią są ciągle w początkowej
  fazie, a poza tym, choć wiele razy już udało się powstrzymać rozwój raka u
  myszy, nie miało to przełożenia na praktykę medyczną.

  "Na razie jedno co mogę powiedzieć, to, że wyniki naszych badań są obiecujące i
  jeśli w przyszłości wszystko pójdzie dobrze, stworzoną przez nas szczepionkę
  można będzie stosować u osób szczególnie narażonych na raka płuc, takich jak
  palacze" - komentuje badacz. Jego zdaniem, ten rodzaj prewencji może też
  sprawdzić się u osób obciążonych rodzinnym ryzykiem różnych nowotworów, np. z
  genetycznymi predyspozycjami do raka piersi czy raka jelita grubego.
  Naukowcy z zespołu prof. Eatona testowali na myszach dwie szczepionki. Na jedną
  składały się zarodkowe komórki macierzyste, wyizolowane z mysich embrionów na
  wczesnym etapie ich rozwoju (w tzw. stadium blastocysty). W drugiej szczepionce
  oprócz tych komórek znalazły się też hodowane wcześniej w laboratorium komórki
  tkanki łącznej, tzw. fibroblasty, produkujące specyficzny czynnik wzrostu GM-
  CSF, wzmacniający reakcję układu odporności na komórki nowotworowe. W
  naturalnych warunkach związek ten wydzielają komórki odporności oraz komórki
  wyściełające wnętrze naczyń krwionośnych, tzw. komórki śródbłonka.

  Jak wyjaśnia prof. Eaton, fibroblasty użyte w doświadczeniu są często stosowane
  w hodowlach jako warstwa odżywiająca zarodkowe komórki macierzyste i
  utrzymująca je w stanie "wiecznej młodości".

  Myszom, którym podano jeden z dwóch wariantów szczepionki, przeszczepiano
  następnie komórki raka płuc bądź eksponowano je na toksyny wywołujące ten
  nowotwór (m.in. 3-metylocholantren).

  Okazało się, że szczepionka złożona z samych komórek zarodkowych zapobiegała
  rakowi płuc u 80 proc. myszy, którym przeszczepiano komórki tego nowotworu i u
  60 proc. gryzoni, które miały kontakt z rakotwórczymi związkami. Preparat
  złożony z komórek macierzystych i fibroblastów dawał lepsze wyniki i zapobiegał
  rakowi płuc u 100 proc. myszy z pierwszej grupy i 90 proc. myszy z grupy
  drugiej. Wszystkie nieszczepione gryzonie zachorowały na raka.

  Badacze podkreślają, że nawet jeśli u myszy szczepionych dochodziło do wzrostu
  guzów płuc, były one o 80-90 proc. mniejsze niż u myszy nieszczepionych.

  Zdaniem prof. Eatona, najbardziej obiecujące są w tym wypadku wyniki
  doświadczeń ze związkami rakotwórczymi, najbardziej zbliżonymi do rzeczywistego
  modelu rozwoju raka płuc.

  Naukowcy nie zaobserwowali, by szczepienie komórkami macierzystymi powodowało
  jakieś groźne skutki uboczne, np. choroby autoimmunologiczne czy spadek liczby
  macierzystych komórek krwi w szpiku kostnym dorosłych zwierząt.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1432206,16,1,0,120,686,item.html
 • Osoby jedzące duże ilości cukru są zagrożone rakiem trzustki;
  najniebezpieczniejsze - wg szwedzkich badań - jest częste picie wysoko
  słodzonych soków i napojów.
  Badania nad wpływem cukru na powstawanie nowotworów prowadzono w Instytucie
  Karolińskim w Sztokholmie od wielu lat i objęły one 80 tys. osób. Wyniki
  zostały opublikowane w listopadowym numerze naukowego pisma "The American
  Journal of Clinical Nutrition". Ponieważ są to pierwsze badania tego typu,
  konieczne jest jeszcze powtórzenie ich w różnej formie tak, aby uzyskane
  rezultaty mogły być uznane za naukowo pewne.

  Obecnie w oparciu o szwedzkie wyniki stwierdzono np., że osoby pijące co
  dziennie dwa lub więcej razy soki i napoje wysokosłodzone podlegają dwukrotnie
  większemu od innych ryzyku zachorowania na raka trzustki. A osoby, które piją w
  ciągu dnia pięć osłodzonych herbat lub kaw, zwiększają ryzyko zachorowania aż o
  70 proc.
  Wg naukowców z Instytutu Karolińskiego, przyczyną może być fakt, że pod wpływem
  dużej ilości cukru trzustka zmuszona jest do zwiększonej produkcji insuliny.
  Jest to jednak na razie tylko hipoteza; wymaga ona dalszych badań.

  Rak trzustki nie jest chorobą występującą często. Równocześnie jest jednym z
  najtrudniejszych do leczenia nowotworów. Najczęściej z powodu zbyt późnego
  rozpoznania choroby. W krajach wysokorozwiniętych tylko 3-4 proc. chorych żyje
  nadal w pięć lat po diagnozie.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1432223,16,1,0,120,686,item.html
 • "Emocje towarzyszące chorym na raka nie powinny być ukrywane. Kiedy ludzie
  cierpią, pozwólmy im to wyrazić" - mówi psychoonkolog z Centrum Onkologii w
  Warszawie, Mariola Kosowicz. Jej zdaniem, jedną z form takiego wyrazu jest
  właśnie sztuka. Do osób pragnących wyrazić swoje emocje związane z chorobą
  nowotworową adresowany jest konkurs artystyczny ogłoszony na warszawskiej
  Akademii Sztuk Pięknych.

  Konkurs "Rak - to wielka sztuka żyć od nowa" zainicjowany został przez trzy
  stowarzyszenia zajmujące się pacjentami z chorobami nowotworowymi: Federacja
  Stowarzyszeń Amazonki, Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią Pol-Ilko,
  Stowarzyszenie Wspierających Chorych na Chłoniaki - Sowie Oczy.

  Ma on na celu zaprezentowanie emocji pozytywnych i negatywnych, które odczuwają
  nie tylko sami chorzy na raka, ale też ich rodziny lub znajomi. Do konkursu
  może przystąpić każdy, nie jest on adresowany do profesjonalnych artystów.
  Autorzy fotografii, obrazów, rzeźb i innych dzieł plastycznych mogą zgłaszać
  swoje prace do końca stycznia 2007 r.

  EDUKACJI NIGDY DOŚĆ

  Według Krystyny Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, zrzeszających
  kobiety po amputacji piersi, walce z chorobą nowotworową towarzyszą bardzo
  silne emocje. Często są to uczucia niezrozumiałe nie tylko dla otoczenia chorej
  osoby, ale także dla niej samej.

  "Ja sama, kiedy 15 lat temu usłyszałam moją diagnozę, byłam przede wszystkim
  zła. Nie byłam zła na diagnozę, ale na to, że tak mało wiedziałam o raku piersi
  i nie miałam szansy wykryć mojej choroby wcześniej, mimo że rozwijała się we
  mnie już od kilku lat. Nie wiedziałam, co to jest mammografia, nie potrafiłam
  nawet wymówić słowa mastektomia" - wspominała Wechmann.

  "Pamiętam dzień, kiedy odebrałam protezę piersi. To była gumowa bryła, pełna
  oleistej cieczy. Kiedy przyniosłam ją do domu nie mogłam się powstrzymać i
  trzasnęłam tą bryłą o ścianę" - opowiadała.

  SZTUKA PRZYNOSI UKOJENIE

  "Nie starajmy się klepać przyjaciela czy krewnego po ramieniu i mówić:
  +Przestań już, wszystko będzie dobrze+" - tłumaczy Mariola Kosowicz.
  Psychoonkolog zapewnia, że za pomocą sztuki chory nie tylko przekazuje swoje
  obawy i nadzieje innym, ale też może sam je sobie uświadomić.

  Opinię tę podziela rektor ASP, prof. Ksawery Piwocki. "Sztuka daje twórcy
  możliwość wypowiedzenia się, zobrazowania problemu. Można w ten sposób pozbyć
  się negatywnych emocji lub je zidentyfikować. To pomaga później w walce ze
  źródłem tych emocji" - powiedział.

  Jak wyjaśnia prezes Polskiej Unii Onkologii, dr Janusz Meder, sztuka odgrywa
  bardzo ważną rolę w terapii. Z jego doświadczeń wynika, że pomaga ona łagodzić
  lęki i odzyskiwać równowagę psychiczną, co ma ogromny wpływ na postęp leczenia.

  "Ja robiłem w szpitalu eksperymenty, np. malowaliśmy ściany na przyjazne
  kolory - żółty i zielony. Pacjenci to bardzo chwalili, mówili, że czują się
  lepiej. Na oddziale puszczaliśmy też muzykę, z taśm, które nagrywałem w domu" -
  wspomina.

  Jego zdaniem, muzyka pomaga też pacjentom poddawanym radioterapii, którzy na
  czas zabiegu muszą pozostawać sami, zamknięci w bunkrze terapeutycznym.

  ***

  Konkurs artystyczny będzie trwał do końca stycznia 2007 r. Do tego czasu można
  nadsyłać prace. Każdy może wziąć udział w rywalizacji, bez względu na wiek.
  Najlepsze dzieła wybierze jury składające się z lekarzy, artystów i pacjentów.
  Podczas trwania konkursu prace będą sukcesywnie prezentowane w internecie ,
  gdzie każdy będzie mógł zagłosować na swojego faworyta. Po ogłoszeniu wyników,
  wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie na warszawskiej ASP. Chętni
  będą mogli kupić wybrane dzieła.

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce,
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=137&news_id=14405&layout=6&forum_id=5989&page=text
 • Szczegóły konkursu dla chetnych na stronie Akademii Sztuk Pięknych
  www.asp.waw.pl/asp/struktura/konkursy/index_new.html
  Chyba weźmiemi w tym udział z Gosią
  pozdrawiam Robert
 • teraz już wiem czemu w ostatnim czasie wzięłam się za malowanie, szkicowanie i
  tego typu prace "artystyczne"... fajny pomysł, dobra terapia.
  Pozdrawiam cieplutko
  margo
 • 15.11.06, 15:28
  pisałam juz o tym w wątku o herceptynie, ale moze nie kazdy, kto byłby tym
  zainteresowany tam zagląda. Tycerb to ponoć nowy lek o właściwościach podobnych
  do herceptyny podawany w tabletkach, nie ma go go chyba jeszcze na polskim rynku
  a link do info wklejam ponizej (angielski)

  64.233.183.104/search?q=cache:BMW_VvaPT3oJ:www.pharmafocus.com/cda/focusH/1,2109,21-0-0-MAY_2006-focus_news_detail-0-437843,00.html+tycerb&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=2&client=firefox-a
 • Choroby dziąseł podnoszą ryzyko zachorowania na raka trzustki, nawet u osób,
  które nigdy nie paliły - zaobserwowali naukowcy amerykańscy.
  Stany zapalne dziąseł są wywoływane przez bakterie żyjące w jamie ustnej. Ta z
  pozoru niegroźna dolegliwość może, zwłaszcza gdy jest przewlekła, prowadzić do
  rozwoju znacznie poważniejszego schorzenia, tj. paradontozy. Jest to choroba
  nie tylko dziąseł, ale również innych tkanek otaczających i podpierających
  zęby, jak np. ozębna czy cement korzeniowy. Stopniowo prowadzi ona do odsuwania
  się dziąseł od zębów, do ubytków kości z której wyrastają zęby i w końcu - do
  ich wypadania.

  Coraz więcej badań dowodzi, że paradontoza szkodzi naszemu zdrowiu również w
  inny sposób, np. zwiększa ryzyko chorób serca i może prowadzić do komplikacji
  ciąży. Teraz naukowcy z Harvard School of Public Health w Bostonie powiązali ją
  z kolejnym problemem zdrowotnym - rakiem trzustki. Badacze przeanalizowali dane
  medyczne zbierane przez 16 lat w grupie blisko 52 tys. lekarzy płci męskiej. Te
  długoterminowe badania zaplanowano po to by sprawdzić wpływ stylu życia na
  ryzyko różnych nowotworów i innych przewlekłych schorzeń.

  W okresie badań na raka trzustki zachorowało 216 osób. Jest to jeden z
  najgroźniejszych i zabójczych nowotworów. Głównie dlatego, że wykrywa się go
  późno, dopiero gdy daje przerzuty do innych narządów. Tylko 5 proc. chorych na
  raka trzustki przeżywa 5 lat od momentu wykrycia choroby.

  Po uwzględnieniu różnych czynników wpływających na ryzyko raka trzustki, takich
  jak palenie, cukrzyca, otyłość, nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej,
  naukowcy stwierdzili, że mężczyźni cierpiący na choroby dziąseł byli o 63 proc.
  bardziej narażeni na ten nowotwór, niż mężczyźni ze zdrowymi dziąsłami. Ryzyko
  to było nawet wyższe w przypadku osób, które miały problemy z dziąsłami, a
  nigdy nie paliły papierosów.

  Mężczyźni, którzy cierpieli na stany zapalne dziąseł i niedawno utracili ząb
  byli aż o 2,7 raza bardziej narażeni na raka trzustki, niż mężczyźni z drugiej
  grupy.

  "Te badania po raz pierwszy jasno dowodzą, że istnieje związek między chorobami
  dziąseł a wyższym ryzykiem raka trzustki" - komentują naukowcy.

  Autorzy badań nie wiedzą jeszcze jaki mechanizm za to odpowiada. Przypominają
  natomiast, że osoby z przewlekłymi stanami zapalnymi dziąseł mają większe
  ilości szkodliwych bakterii w jamie ustnej i układzie pokarmowym. Ponadto w ich
  organizmie powstają większe ilości rakotwórczych związków z grupy nitrozamin.
  Są one wytwarzane w żołądku m.in. z azotynów dodawanych do żywności jako
  konserwanty.

  Naukowcy zaprezentowali wyniki swoich badań na spotkaniu Amerykańskiego
  Stowarzyszenia do Badań nad Rakiem (pt.: Frontiers in Cancer Prevention
  Research), które odbywa się w Bostonie.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1433694,16,1,0,120,686,item.html
 • Ryzyko nawrotów raka okrężnicy duże u osób otyłych
  Nawet po udanym leczeniu raka okrężnicy pacjenci bardzo otyli byli w większym
  stopniu narażeni na nawroty choroby i szybki zgon, niż pacjenci o prawidłowej
  wadze - wykazały badania opisane na łamach "Journal of the National Cancer
  Institute".
  Naukowcy z University of Chicago i University of Pittsburgh analizowali dane
  zebrane w grupie 4288 pacjentów z powodu raka jelita grubego. U chorych
  stwierdzono II bądź III stadium nowotworu. Dla każdego badanego obliczono
  wskaźnik masy ciała (BMI), który służy do oceny niedowagi, nadwagi i otyłości.
  Aby go wyliczyć, potrzebne są informacje na temat masy ciała i wzrostu.

  Ponad połowa pacjentów (54 proc.) miała nadwagę, a 5,5 proc. cierpiało na
  otyłość (BMI ponad 35). Niedowagę stwierdzono u 3 proc. badanych (BMI mniejsze
  niż 18,5). Naukowcy skupili się na ocenie związku między wskaźnikiem masy ciała
  a szansami pacjenta na długoterminowe przeżycie.

  Okazało się, że najbardziej narażeni na zgon byli pacjenci z obu końców skali
  BMI. Osoby bardzo otyłe miały o jedną trzecią większe prawdopodobieństwo zgonu
  z powodu nawrotu raka okrężnicy, w porównaniu z osobami ważącymi prawidłowo. Z
  kolei pacjenci z niedowagą byli dwukrotnie bardziej narażeni na zgon, ale
  głównie z powodu innych nowotworów, np. układu oddechowego oraz innych przyczyn.

  Na razie autorzy pracy nie potrafią wyjaśnić, jaki mechanizm odpowiada za
  związek otyłości z ryzykiem nawrotów raka okrężnicy. Na podstawie obserwacji
  innych badaczy można spekulować, że ważną rolę odgrywają tu zaburzenia w
  poziomie hormonów regulujących metabolizm, takich jak insulina i
  insulinopodobny czynnik wzrostu. Być może też inne problemy zdrowotne
  towarzyszące otyłości obniżają skuteczność leczenia raka.

  "Wyniki tych badań wskazują, że lekarze mogą w prosty sposób ocenić, który
  pacjent jest bardziej narażony na nawroty raka okrężnicy i dlatego wymaga
  częstszej kontroli stanu zdrowia" - podkreśla prowadzący badania dr James
  Dignam z University of Chicago.

  W przyszłości jego zespół zamierza wyjaśnić, dlaczego zbędne kilogramy mają tak
  zgubny wpływ na pacjentów leczonych z powodu raka okrężnicy. Badacze chcą też
  sprawdzić, czy modyfikacja diety i aktywność fizyczna mogą zwiększyć szanse
  tych chorych na przeżycie.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1434953,16,1,0,120,686,item.html
 • Szczepionka do walki z rakiem jelita grubego
  Brytyjska szczepionka pobudza układ odpornościowy pacjentów do walki z rakiem
  okrężnicy i odbytu - wskazują najnowsze badania brytyjskie. Artykuł na ten
  temat zamieszcza pismo "Clinical Cancer Research".
  Szczepionka opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Nottingham zawiera
  przeciwciało o mało mówiącej nazwie 105AD7. Ma ono strukturę podobną do białka
  CD55, które jest produkowane w nadmiarze w komórkach wielu nowotworów i chroni
  je przed atakiem komórek odporności. Zwiększoną syntezę CD55 obserwuje się aż w
  80 proc. przypadków raka okrężnicy.

  Przeciwciało ma pobudzać układ odpornościowy pacjenta do produkcji białych
  krwinek (limfocytów T i tzw. naturalnych zabójców - NK), które będą rozpoznawać
  komórki raka i niszczyć je. Badacze przetestowali szczepionkę na 28 pacjentach,
  u których guz pierwotny rozwinął się w okrężnicy i na 39 pacjentach z guzem
  pierwotnym w odbycie. Nowotwory były w różnych stadiach rozwoju.

  Szczepionkę zawierającą 100 mikrogramów przeciwciała podano tylko części
  pacjentów. Chorzy nieleczeni stanowili grupę kontrolną.

  Szczepienie wykonano przed chirurgicznym wycięciem guza, a później w 3, 6, 12
  tygodni po operacji. Następnie powtarzano je w 3-miesięcznych odstępach aż do
  upływu 2 lat.

  Testy krwi potwierdziły, że u większości, bo aż u 70 proc. pacjentów, dzięki
  szczepieniu wzrosła liczba komórek odpornościowych skutecznych w walce z
  nowotworami. Preparat pobudził też produkcję dwóch związków pomocnych w
  zwalczaniu raka, tj. TNF-alfa (czynnik martwicy nowotworów alfa) i GM-CSF
  (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów).
  Najsilniejszy efekt odnotowano po pierwszym szczepieniu oraz kilka miesięcy
  później po kolejnym podaniu szczepionki.

  Wyniki tych testów są bardzo obiecujące, autorzy pracy podkreślają jednak, że
  najnowsze badania nie były zaplanowane tak, by ocenić wpływ szczepionki na
  przeżycie pacjentów.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1434952,16,1,0,120,686,item.html
 • CZERWONE MIESO PODNOSI RYZYKO RAKA PIERSI ZALEŻNEGO OD HORMONÓW

  Kobiety przed menopauzą, które jedzą dużo czerwonego mięsa mogą mieć
  podwyższone ryzyko zachorowania na raka piersi zależnego od hormonów - wskazują
  najnowsze badania amerykańskie.
  Artykuł na ten temat zamieszcza pismo "Archives of Internal Medicine".

  Do takich wniosków doszli badacze z Brigham and Women's Hospital oraz z Harvard
  Medical School w Bostonie, którzy przeanalizowali dane zebrane w grupie ponad
  90 659 amerykańskich pielęgniarek. Za pomocą ankiet naukowcy dowiedzieli się
  jak często kobiety spożywają 130 różnych pokarmów i napojów.
  W analizie uwzględniono tylko te pacjentki, które nie miały zdiagnozowanego
  raka i nie przeszły jeszcze menopauzy, czyli były w stosunkowo młodym wieku. Co
  dwa lata poddawano je badaniom kontrolnym na obecność raka piersi.

  Okazało się, że kobiety, które jadły największe ilości czerwonego mięsa - tj.
  więcej niż 1,5 porcji mięsa na dzień, były niemal dwukrotnie bardziej narażone
  na hormonozależnego raka piersi, niż kobiety spożywające najwyżej 3 porcje
  mięsa na tydzień.

  Hormonozależny rak piersi, to taki typ raka, którego wzrost jest pobudzany
  przez żeńskie hormony płciowe - estrogeny i progestageny. Jego komórki mogą
  odbierać sygnały od hormonów ponieważ posiadają dla nich odpowiednie receptory.

  Badacze nie zaobserwowali, by jedzenie czerwonego mięsa wpływało na ryzyko raka
  piersi niezależnego od hormonów, jak również na ogólne ryzyko raka piersi.

  Jak tłumaczą naukowcy, u podłoża zaobserwowanego związku może leżeć kilka
  biologicznych czynników. Po pierwsze, wcześniejsze badania wykazały, że w
  czerwonym, gotowanym lub inaczej przetworzonym mięsie obecne są rakotwórcze
  związki, które zwiększają ryzyko raka sutka u zwierząt laboratoryjnych.

  Poza tym, w USA, w przeciwieństwie do krajów UE, hodowcy ciągle mogą podawać
  bydłu hormony przyspieszające wzrost. Pozostałości tych hormonów w mięsie mogą
  również wpływać na wzrost hormonozależnego raka piersi. Do innych czynników
  ryzyka naukowcy zaliczają też obecny w mięsie tłuszcz zwierzęcy oraz formę
  występującego w nim żelaza.

  Zdaniem autorów pracy, najnowsze wyniki mogą odegrać ważną rolę w prewencji
  hormonozależnego raka piersi. Dieta jest bowiem czymś, co łatwo modyfikować,
  podkreślają.

  Źródło: PAP

 • Sposób na przeżycie kobiet z rakiem jajnika
  Najkorzystniejszy wpływ na przeżycie pacjentek leczonych na raka jajnika ma -
  podawana bezpośrednio do jamy brzusznej (dootrzewnowo) - kombinacja pochodnych
  platyny i taksanów, wskazują analizy badaczy z Grecji, Wielkiej Brytanii i USA.
  Artykuł na ten temat zamieściło pismo "Journal of the National Cancer
  Institute".

  Podstawową metodą leczenia raka jajnika jest operacja chirurgiczna. Jednak w
  stadiach zaawansowanych, gdy dojdzie już do przerzutów niezbędne jest
  zastosowanie chemioterapii.
  Jak podkreśla kierujący badaniami dr John P. A. Ioannidis z Wydziału Medycyny
  Uniwersytetu Ioanninie (Grecja), w ciągu ostatnich 4 dekad odnotowano wyraźny
  postęp w chemioterapii raka jajnika. Odzwierciedleniem tego jest wydłużanie się
  czasu przeżycia kobiet z tym nowotworem na przestrzeni lat.

  Aby sprawdzić, w jakim stopniu różne metody chemioterapii przedłużają życie
  pacjentek, naukowcy pod kierunkiem dr Ioannidisa przeanalizowali wyniki
  leczenia 15609 kobiet z rakiem jajnika. Dane pochodziły z 60 różnych prac
  opublikowanych między 1971-2006 i dotyczyły różnych metod chemioterapii oraz
  ich wpływu na czas przeżycia pacjentek.

  Analiza ujawniła, że najkorzystniej na długość życia kobiet z rakiem jajnika
  wpływała kombinacja pochodnych platyny z taksanami (należy tu np. Taxol).
  Podawana dootrzewnowo kombinacja ta obniżała ryzyko zgonu o 55 proc. w
  porównaniu z terapiami, nie wykorzystującymi żadnego z dwóch leków. W przypadku
  innej metody podawania leków spadek ryzyka zgonu wynosił 42 proc. Natomiast
  chemioterapia wykorzystująca wyłącznie pochodne platyny obniżała ryzyko średnio
  o 40 proc., gdy leki podawano dootrzewnowo i średnio o 30 proc. w przypadku
  innej metody aplikacji leku.

  Jak przypominają autorzy pracy, duży postęp w leczeniu raka jajnika przyniosło
  wprowadzenie w latach 80. pochodnych platyny. Jednak największym jak dotąd
  przełomem w tej dziedzinie jest połączenie pochodnych platyny z taksanami,
  podkreślają.

  Rak jajnika jest najbardziej agresywnym kobiecym nowotworem. Z powodu tego
  nowotworu umiera więcej kobiet niż na raka piersi i raka macicy łącznie. W
  dużym stopniu przyczynia się do tego fakt, że rak jajnika ma mało
  charakterystyczne objawy i często jest wykrywany w zbyt zaawansowanym stadium,
  gdy daje już przerzuty.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1435610,16,1,0,120,686,item.html
 • Zmodyfikowany barwnik - boradiazaindacen, który pod wpływem światła funkcjonuje
  jako generator rodników tlenowych, może zostać wykorzystany w nowoczesnej
  fotodynamicznej terapii antynowotworowej (PDT), informuje "Chemical
  Communications".
  "Fotodynamiczna terapia antynowotworowa PDT (ang. photodynamic therapy) jest
  bezinwazyjną techniką zwalczania złośliwych nowotworów oraz związanego z
  wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej oka. Metoda ta jest szczególnie przydatna
  przy terapii nowotworów lekoopornych" - mówi profesor Engin U. Akkaya z
  tureckiego Technicznego Uniwersytetu Środkowowschodniego.

  PDT wykorzystuje światło w zakresie 650-800 nm (czerwony kolor), które nie
  absorbowane przez tkanki wnika głęboko w ich strukturę. Światło pochłaniane
  jest przez specjalne związki chemiczne np. barwniki ulegające w ten sposób
  aktywacji, dzięki czemu produkują dużą ilość reaktywnych form tlenu, rodników
  tlenowych w postaci tlenu singletowego. Rodniki te atakują komórki nowotworowe,
  niszcząc je i uśmiercając.
  Naukowcy współpracujący z prof. Akkayą z Instytutu Onkologii Hacettepe
  University w Ankarze (Turcja) odkryli nowe właściwości barwnika
  fluorescencyjnego boradiazaindacenu, który dzięki swym cechom fizykochemicznym
  może być skutecznie wykorzystywany w walce z chorobami nowotworowymi.

  Główną zaletą boradiazaindacenu jest fakt, iż związek ten jest rozpuszczalny w
  wodzie, co czyni go niemal idealną substancją dla fotodynamicznej terapii
  antynowotworowej.

  Zespół profesora Akkaya dodatkowo zmodyfikował chemicznie cząsteczki
  fluorescencyjnego barwnika, czyniąc go jeszcze łatwiej rozpuszczalnym w wodzie
  oraz zwiększając jego właściwości absorpcyjne światła czerwonego.

  Gdy zmodyfikowany barwnik przetestowano na komórkach nowotworowych, okazało
  się, iż wykazuje on bardzo silne właściwości cytotoksyczne - skutecznie niszczy
  komórki nowotworowe i to już przy bardzo niskich stężeniach.

  Według profesora Engina U. Akkaya boradiazaindacen o ulepszonych właściwościach
  fizykochemicznych i silnych cechach cytotokscycznych może stać się ważnym
  uzupełnieniem grupy znanych już barwników stosowanych w tego typu terapii
  antynowotworowej.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1435607,16,1,0,120,686,item.html
 • Skuteczniejsza profilaktyka raka piersi i jajnika - dzięki Polakom

  Kolejne kombinacje genetyczne odpowiedzialne za nowotwory piersi i jajnika
  odkryli polscy naukowcy z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii
  Medycznej w Szczecinie. Czynnikiem, który aż dwukrotnie zwiększa ryzyko raka u
  kobiet jest polimorfizm w genie kodującym enzym o nazwie MTHFR. Jeżeli mutacji
  w krytycznym genie BRCA1 nie towarzyszy polimorficzna zmiana w obrębie genu
  MTHFR można odstąpić od agresywnej profilaktyki - zabiegów usunięcia piersi,
  jajników lub jajowodów.
  NATURALNA OBRONA PRZED NOWOTWOREM

  Gen BCRA1 koduje białko zapobiegające rozwijaniu się w organizmie guzów
  nowotworowych. Dokładny mechanizm jego działania nie jest do końca wyjaśniony,
  wiadomo jednak, że kobiety posiadające uszkodzoną kopię tego genu mają znacznie
  zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi i jajnika.
  Wcześniejsze badania pokazują, że aż 80 proc. nosicielek mutacji w jego obrębie
  zachoruje na tego typu nowotwory.

  MTHFR, czyli reduktaza metylenotetrahydrofolianowa jest enzymem obecnym we
  wszystkich tkankach ludzkiego organizmu. Poprzez katalizowanie przemian różnych
  związków chemicznych bierze udział w syntezie nukleotydów i powstawaniu DNA, a
  także reguluje aktywność różnych innych genów – włącza je lub wyłącza. W
  zdrowej komórce istnieją bowiem geny zwane onkogenami, które powinny pozostawać
  nieaktywne. W innym wypadku powodują bardzo szybkie i niekontrolowane
  namnażanie komórek, co prowadzi do powstania nowotworu. Nieprawidłowo zbudowana
  lub uszkodzona reduktaza nie funkcjonuje poprawnie lub nie działa w ogóle. W
  efekcie geny, które powinny zostać wyłączone pozostają aktywne, co prowadzi do
  nowotworzenia.

  GROŹNE MUTACJE

  Gen reduktazy MTHFR jest bardzo charakterystyczny. Może on występować w różnych
  odmianach, to znaczy posiada wiele odmian polimorficznych. Polimorfizm genowy
  oznacza istnienie w populacji różnych wariantów danego genu, co powoduje, że
  pomiędzy poszczególnymi osobnikami istnieją różnice w budowie i działaniu
  kodowanego białka. Zarówno polimorfizm, jak i mutacja, polegają na zmianie
  jednego lub kilku nukleotydów w genie. Mutacje wiążą się jednak z bardzo dużym
  ryzykiem rozwoju choroby, natomiast zmiany polimorficzne często pozostają
  neutralne i rzadko powodują objawy kliniczne.

  W populacji ludzkiej wykryto kilka polimorfizmów MTHFR. Większość ma charakter
  obojętny dla zdrowia, jednak okazało się, że dwie z nich – C677T i A1298C –
  znacznie obniżają aktywność kodowanego enzymu, co może prowadzić do powstania
  nowotworu.

  Przypuszcza się, że omawiany polimorfizm może powodować również nowotwory
  innych narządów. Będzie to przedmiotem dalszych prac szczecińskich badaczy.

  POŁĄCZENIE CZYNNIKÓW RYZYKA

  "Występowanie różnych odmian genu MTHFR powoduje, że niektóre kobiety (będące
  jednocześnie nosicielkami zmutowanego genu BRCA1) są bardziej niż inne podatne
  na nowotwory piersi i jajnika" - mówi współautorka badania, dr Anna Jakubowska.

  Szczecińscy naukowcy odkryli to podczas eksperymentu, którego celem było
  zbadanie wpływu dwóch funkcjonalnych polimorfizmów (wariantów) genu MTHFR -
  C677T i A1298C - na ryzyko raka piersi i jajnika u polskich nosicielek mutacji
  w genie BRCA1. W przedsięwzięciu wzięło udział 319 pacjentek ze zdiagnozowanym
  nowotworem piersi, 146 z rakiem jajnika i 290 pań zdrowych, stanowiących grupę
  kontrolną.

  Okazało się, że jedna z form reduktazy (C677T) zwiększała ryzyko wystąpienia
  raka piersi i jajnika. Z kolei druga (A1298C) obniżała ryzyko zachorowania na
  raka sutka. To dowodzi, że funkcjonalny polimorfizm genu MTHFR wpływa na
  częstość zachorowań na te nowotwory u predysponowanych genetycznie kobiet –
  nosicielek mutacji BCRA1 - i może być jednym z czynników predysponujących do
  rozwoju raka. Naukowcy szacują, że polimorfizm MTHFR około dwukrotnie zwiększa
  ryzyko choroby. "Sama mutacja w BRCA1 to około 80 proc. ryzyko zachorowania na
  raka do 75 roku życia. Dodatkowa zmiana w MTHFR zwiększa je dwukrotnie, co w
  praktyce oznacza, że kobiety z obiema zmianami zachorują w młodszym wieku"–
  wyjaśnia Anna Jakubowska.

  MNIEJ PROFILAKTYCZNEGO OKALECZANIA

  Na reduktazę MTHFR szczecińscy naukowcy zwrócili uwagę, gdyż jest ona istotnym
  elementem cyklu komórkowego i systemu syntezy DNA, co każe przypuszczać, że
  może być zaangażowana w procesy nowotworowe. Jest ona przedmiotem badań wielu
  grup badaczy na całym świecie


  Odkrycie to ma istotne znaczenie dla chorych kobiet. Według literatury naukowej
  aż 60-80 proc. nosicielek mutacji w genie BRCA1 na pewno zachoruje na raka
  piersi lub jajnika. Pozostałe będą zdrowe mimo genetycznego obciążenia.

  "Dotychczas wszystkim nosicielkom mutacji w BRCA1 oferowano taką samą,
  agresywną profilaktykę, polegającą na profilaktycznych zabiegach operacyjnych
  np. usunięciu piersi, jajników lub jajowodów, jeszcze zanim doszło do rozwoju
  nowotworu" – wyjaśnia Jakubowska.

  "Nasze odkrycie ma szansę znacznie precyzyjniej określić, u których pacjentek z
  mutacją BRCA1 można odstąpić od operacji profilaktycznych" - dodaje.

  Jak tłumaczy Jakubowska, jeżeli test genetyczny wykaże, że pacjentka jest
  zarówno nosicielką mutacji w BRCA1, jak i niekorzystnego polimorfizmu, zalecona
  zostanie profilaktyczna operacja usunięcia zagrożonych narządów. Natomiast
  kobiety ze zmianami neutralnymi lub obniżającym ryzyko zachorowania na raka
  piersi czy jajnika, będą mogły skorzystać z innych form profilaktyki.

  Test genetyczny wykrywający nosicielstwo mutacji w genie BCRA1, naukowcy z
  Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej opracowali
  już wcześniej.

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=J10&news_cat_id=249&news_id=14599&layout=6&forum_id=6087&page=text

 • Zmiany przednowotworowe w jelicie grubym występują u mężczyzn prawie dwa razy
  częściej niż u kobiet.
  Wykazały to polskie badania, prowadzone w ramach programu badań
  profilaktycznych - poinformowano na konferencji prasowej w Centrum Onkologii-
  Instytutu (COI) im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Polscy naukowcy jako pierwsi na świecie realizują program, polegający na
  kolonoskopowym badaniu przesiewowym tysięcy Polaków oraz na usystematyzowaniu i
  opracowaniu wyników - poinformował prof. Marek Nowacki, dyrektor centrum.
  Kolonoskopia jest metodą badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
  Umożliwia diagnozowanie różnych chorób jelita grubego, np. nowotworu
  złośliwego. W trakcie kolonoskopii można też pobierać wycinki błony śluzowej
  jelita grubego do badań i usuwać pojedyncze polipy.

  Do tej pory uważano, że na raka jelita grubego choruje tyle samo kobiet, co
  mężczyzn. Tymczasem Polacy udowodnili, że zmiany przednowotworowe w jelicie
  grubym są u mężczyzn prawie dwa razy częstsze niż u kobiet - poinformował
  kierujący projektem prof. Jarosław Reguła z Kliniki Gastroenterologii i
  Hepatologii COI.

  Oznacza to, że panowie powinni się badać wcześniej i częściej niż kobiety -
  podkreślali naukowcy.

  Badania przesiewowe pozwoliły wykryć raka jelita grubego u jednej osoby na
  każde 130 przebadanych. Wyniki badania każą podejrzewać, że u wielu osób bez
  objawów chorobowych rozwijają się groźne nieprawidłowości. Może je wykryć tylko
  kolonoskopia.

  Badania objęły ludzi po 50 roku życia, nie mających objawów choroby, spoza
  grupy ryzyka. Według planów do końca 2006 r. liczba zbadanych przekroczy sto
  tysięcy.

  Zakrojony na dziesięć lat program, finansowany z budżetu państwa, ruszył w 2000
  r. Obecnie uczestniczy w nim 85 ośrodków medycznych. Działania koordynuje
  Klinika Gastroenterologii w CO w Warszawie.

  Wyniki dotychczasowych prac prof. Reguła i jego współpracownicy opublikowali w
  prestiżowym piśmie medycznym "New England Journal of Medicine" z początku
  listopada. Zdaniem naukowców, dane te mogą prowadzić do istotnych zmian w
  systemie profilaktyki raka jelita grubego na całym świecie.

  Jak tłumaczyli na spotkaniu lekarze, rak jelita grubego powstaje z tzw. polipów
  gruczolaków przez 7-12 lat. "Lata mijają, nim polip zezłośliwieje. Natura dała
  nam taką szansę, trzeba z niej skorzystać" - powiedział prof. Eugeniusz Butruk.

  "Wyraźne objawy raka jelita grubego pojawiają się dość późno. Niepokoić powinno
  krwawienie z odbytu, zmiana rytmu wypróżnień, anemia i chudnięcie" - wyliczał
  prof. Butruk.

  Do czynników ryzyka raka jelita grubego należy wiek - powyżej 50- tki oraz
  przypadki tej choroby w rodzinie. Jeśli chodzi o profilaktykę, to co 10 lat
  kolonoskopię powinny powtarzać osoby, u których zmian rakowych nie wykryto,
  oraz co 5 lat (od 40 roku życia) ludzie z grupy ryzyka - sugerował prof. Butruk.

  Wśród populacji Europejczyków rak jelita grubego jest najczęstszym nowotworem -
  co roku atakuje 324 tys. osób. W Polsce ustępuje jedynie rakowi płuc. Na każde
  sto tysięcy Polaków co roku zapada na niego 30-35 tys. Mamy najgorszą w Europie
  przeżywalność. Pięć lat z tą chorobą przeżywa tylko jedna czwarta chorych -
  poinformował prof. Reguła.

  Na spotkaniu lekarze zachęcali do badań przesiewowych, kiedy nie ma jeszcze
  objawów mogących świadczyć o raku, ponieważ leczenie wcześnie wykrytego raka
  jelita grubego ma 95-procentową skuteczność. Informacje, jak to zrobić, można
  znaleźć na stronie www.coi.waw.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 546-30-10 i
  546- 30-80.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1437749,16,1,0,120,686,item.html
 • Kobiety żyjące w cieplejszych i bardziej nasłonecznionych regionach świata
  znacznie rzadziej chorują na raka jajnika, niż mieszkanki terenów o zimniejszym
  klimacie - zaobserwowali badacze amerykańscy.
  Artykuł na ten temat znajdzie się w grudniowym wydaniu pisma "American Journal
  of Preventive Medicine".

  Wynika z tego, zdaniem autorów najnowszej pracy, że ekspozycja na słońce i
  związana z tym produkcja witaminy D w organizmie odgrywają ważną rolę w
  prewencji raka jajnika.
  Jak komentuje prowadzący najnowsze badania dr Cedric F. Garland z Uniwersytetu
  Kalifornijskiego w San Diego, w przypadku tego nowotworu szczególnie ważne jest
  ustalenie czynników, które mu zapobiegają. Rak jajnika jest bowiem
  najgroźniejszym z kobiecych nowotworów złośliwych. Pochłania nawet więcej ofiar
  niż rak piersi i raki macicy razem wzięte. Główną przyczyną tego jest fakt, że
  nie daje on typowych objawów i jest wykrywany przeważnie w późnym stadium
  rozwoju, gdy szanse na wyleczenie są małe.

  Zespół dr. Garlanda analizował dane dotyczące zachorowań na raka jajnika w 175
  krajach i odnosił je do informacji na temat szerokości geograficznej, natężenia
  promieniowania UV i poziomu ozonu atmosferze (który wpływa na ilość UV
  docierającego na ziemię).

  Okazało się, że liczba przypadków raka jajnika była wyższa na obszarach
  leżących w większych szerokościach geograficznych na obydwu półkulach. Niższy
  odsetek zachorowań na ten nowotwór był związany również z większą ekspozycją na
  promienie UV i niższym poziomem ozonu atmosferycznego.

  Innym badaczom udało się wcześniej wykazać, że osoby żyjące w większych
  szerokościach geograficznych, gdzie ekspozycja na promienie słoneczne jest
  mniejsza w ciągu roku, częściej chorują na raka piersi i raka jelita grubego.

  Naukowcy podejrzewają, że za związek ten odpowiada witamina D, która powstaje w
  naszej skórze pod wpływem światła słonecznego. Osoby mające większy kontakt ze
  słońcem mają jej w organizmie więcej niż osoby żyjące w krajach mniej
  nasłonecznionych. Coraz więcej badań sugeruje też, że wysoki poziom witaminy D
  we krwi, a także zażywanie jej suplementów, obniża ryzyko raka. Całkiem
  niedawno opublikowano takie badania na temat raka trzustki. Z doświadczeń
  laboratoryjnych wynika również, że witamina ta hamuje podziały komórek
  nowotworowych.

  Dlatego dr Garland uważa, że umiarkowana ekspozycja na słońce i zażywanie
  preparatów z witaminą D może w pewnym stopniu chronić przed różnymi rodzajami
  raka.

  "Nikt nie zaleca kobietom wylegiwania się na słońcu całymi dniami ani
  przeprowadzania się do ciepłych krajów, by uniknąć raka jajnika" - komentuje dr
  Garland. Warto jednak wiedzieć, że osoba o ciemniejszej karnacji zapewni sobie
  wystarczające ilości witaminy D spędzając na słońcu 15 minut dziennie i
  eksponując 50 proc. powierzchni ciała. Osobom o jasnej karnacji wystarczy
  krótsza ekspozycja, natomiast osobom o ciemnej skórze potrzeba na to więcej
  czasu.

  Wiele osób ma za mały kontakt ze słońcem, dlatego dobrze jest regularnie
  stosować preparaty z witaminą D. Dzienne zapotrzebowanie na nią osób dorosłych
  wynosi 5 mikrogramów. W zbyt dużych dawkach witamina D może mieć jednak
  działanie toksyczne - prowadzi do wzrostu poziomu wapnia we krwi i może
  wywoływać nudności, utratę masy ciała, zmęczenie, zaburzenia pracy nerek.

  Jak podkreśla dr Garland, najnowsze badania jego zespołu wskazują jedynie na
  zależność między szerokością geograficzną, a częstością występowania raka
  jajnika, nie dowodzą natomiast bezpośredniego związku między tym nowotworem, a
  poziomem witaminy D w organizmie.

  Zdaniem badacza, między kobietami z krajów leżących na dużych i mniejszych
  szerokości geograficznych istnieje cała grupa różnic, które mogą kształtować tę
  zależność. To np. czynniki genetyczne, dotyczące stylu życia i życia
  seksualnego oraz poziom rozwoju kraju (kraje bardziej oddalone od równika są z
  reguły lepiej rozwinięte).

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1437214,16,1,0,120,686,item.html
 • Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej zaktualizowało zalecenia
  dotyczące zastosowania markerów nowotworowych w rakach przewodu pokarmowego.

  Na łamach Journal of Clinical Oncology opublikowano nowe zalecenia
  Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej dotyczące zastosowania markerów
  nowotworowych w rakach przewodu pokarmowego. Antygen rakowo-zarodkowy (CEA)
  pozostaje jedynym markerem rekomendowanym do stosowania w codziennej praktyce
  klinicznej u pacjentów z rakiem jelita grubego. W przypadku uogólnionego raka
  trzustki przydatne może być oznaczanie stężenia CA 19-9.

  Szczegółowe zalecenia dotyczące oznaczania stężenia CEA w surowicy u pacjentów
  z rakiem jelita grubego są następujące:
  1) CEA nie jest rekomendowany jako marker w badaniach przesiewowych.
  2) CEA może być oznaczany przed zabiegiem operacyjnym, jednakże nie ma
  wystarczającej liczby danych potwierdzających przydatność przedoperacyjnego
  stężenia CEA do planowania leczenia uzupełniającego.
  3) Ozaczanie stężenia CEA po zabiegu operacyjnym powinno być wykonywane u
  pacjentów z chorobą w II i III stopniu zaawansowania klinicznego, jeżeli dany
  pacjent jest kandydatem do chrurgicznego lub systemowego leczenia nawrotu
  choroby. Oznaczenia powinny być wykonywane co 3 miesiące przez co najmniej 3
  lata od leczenia pierwotnego. Stężenie CEA powyżej normy, które utrzymuje się w
  powtórzonym badaniu, jest wskazaniem do dalszej diagnostyki w kierunku nawrotu
  choroby, jednakże samo w sobie nie jest wystarczającym wskazaniem do
  podejmowania leczenia systemowego. Chemioterapia może powodować zwiększenie
  stęzenia CEA, zatem jego oznaczanie nie jest zalecane przed ukończeniem
  planowanego leczzenia uzupełniającego.
  4) CEA jest markerem z wyboru w monitorowniu skuteczności leczenia systemowego
  u pacjentów z uogólnionym rakiem jelita grubego. Pierwsze oznaczenie powinno
  być wykonane w chwili rozpoczęcia leczenia, a kolejne – co 1-3 miesiące.
  Utrzymujący się wzrost stężenia CEA w poprównaiu ze stężeniem wyjściowym jest
  wskaźnikiem nieskuteczności leczenia, nawet w przypadku braku dowodów na
  progresję choroby w badaniach obrazowych. Należy zachować ostrożność w
  interpretowaniu zwiększenia stężenia CEA w czasie pierwszych 4-6 tygodni
  leczenia, zwłaszcza w przypadku zastosowania oksaliplatyny, z powodu
  występowania wyników fałszywie dodatnich (wzrost stężenia pod wpływem
  chemioterapii, przy braku progresji choroby).

  Nie jest rekomendowane stosowanie w rutynowej praktyce klinicznej u pacjentów z
  rakiem jelita grubego następujących markerów nowotworowych:
  1) CA 19-9,
  2) Ploidia DNA i analiza proliferacji (% komórek w fazie S cyklu komórkowego)
  określane metodą cytometrii przepływowej,
  3) Ekspresja białka p53 lub obecość mutacji w genie TP53,
  4) Onkogen RAS,
  5) Syntaza tynidynowa, dehydrogenaza dihydropirymidynowa i fosforylaza
  tymidynowa,
  6) Niestabilność mikrosatelitów,
  7) Utrata heterozygotyczności (LOH) w obrębie długiego ramienia chromosomu 18
  (18q) lub białko DCC oznaczane immunohistochemicznie.

  Zalecenia dotyczące oznaczania stężenia CA 19-9 w surowicy u pacjentów z rakiem
  trzustki są następujące:
  1) CA 19-9 nie jest rekomendowany jako marker w badaniach przesiewowych.
  2) CA 19-9 jako samodzielny test nie jest rekomendowany do określania
  możliwości przeprowadzenia leczenia operacyjnego lub do przewidywania jego
  wyników.
  3) Zwiększenie stężenia CA 19-9 samo w sobie nie jest wystarczającym dowodem
  nawrotu choroby, jeżeli nawrót nie znajduje potwierdzenia w wynikach badań
  obrazowych i/lub biopsji.
  4) CA 19-9 może być użyteczny u pacjentów z chorobą lokalnie zaawansowaną lub
  uogólnioną. Pierwsze oznaczenie powinno być wykonane w chwili rozpoczęcia
  leczenia systemowego, a kolejne – co 1-3 miesiące. Jeżeli stężenie CA 19-9
  zwiększa się podczas leczenia, to istnieje podejrzenie progresji choroby, które
  jednakże wymaga potwierdzenia innymi metodami diagnostycznymi.

  Źródło: Locker GY, Hamilton S, Harris J, Jessup JM, Kemeny N, Macdonald JS,
  Somerfield MR, Hayes DF, Bast Jr RC. ASCO 2006 Update of Recommendations for
  the Use of Tumor Markers in Gastrointestinal Cancer. J Clin Oncol 24: 5313-
  5327.

  www.eonkologia.pl/news.php?id=49
 • Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej uaktualniło zalecenia dotyczące
  obserwacji pacjentek po radykalnym leczeniu raka piersi.

  Na łamach listopadowego numeru Journal of Clinical Oncology opublikowano
  uaktualnione zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO)
  dotyczące obserwacji pacjentek po zakończeniu radykalnego leczenia raka piersi.
  Badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz mammografia pozostają podstawowymi
  metodami diagnostycznymi, które są rekomendowane dla tej grupy pacjentek.

  Na podstawie analizy informacji dostępnych w literaturze naukowej do marca 2006
  stwierdzono, że:
  1) Każda z pacjentek powinna być poddawana badaniu podmiotowemu i
  przedmiotowemu co 3-6 miesięcy w ciągu pierwszych 3 lat od leczenia
  pierwotnego, co 6-12 miesięcy po 4 i 5 latach od leczenia pierwotnego, a
  następnie co 12 miesięcy.
  2) Lekarz powinien udzielić pacjentce informacji na temat objawów nasuwających
  podejrzenie wznowy choroby (nowy guz, ból kości, ból w klatce piersiowej, ból
  brzucha, duszność, uporczywe bóle głowy) i wypytywać o te objawy podczas
  badania.
  3) Każda pacjentka powinna raz w miesiącu wykonywać samobadanie piersi.
  4) Pierwsza mammografia po leczeniu radykalnym powinna być wykonana 12 miesięcy
  po badaniu, ktore doprowadziło do wykrycia choroby, ale – w przypadku kobiet
  poddanych oszczędzającemu leczeniu chirurgicznemu – nie wcześniej niż 6
  miesięcy po zakończeniu radioterapii.
  5) Regularne badanie ginekologiczne powinno być wykonywane u wszystkich
  pacjentek. Kobiety przyjmujące tamoksyfen powinny być zachęcane do
  każdorazowego zgłaszania krwawienia z pochwy.
  6) Wskazania do objęcia pacjentki poradnictwem genetycznym obejmują:
  a. Rak jajnika u pacjentki lub którejkolwiek z krewnych pierwszego i drugiego
  stopnia pokrewieństwa.
  b. Wystąpienie raka piersi przed 50. rokiem życia u krewnej pierwszego stopnia.
  c. Rak piersi rozpoznany w dowolnym wieku u 2 lub większej liczby krewnych
  pierwszego lub drugiego stopnia.
  d. Obustronny rak piersi u pacjentki lub jej krewnej.
  e. Wystąpienie wśród krewnych pacjentki raka piersi u mężczyzny.
  f. Ponadto poradnictwem genetycznym powinny by objęte wszystkie Żydówki
  aszkenazyjskie.

  Na podstawie tych samych danych z literatury naukowej ustalono, że nie ma
  podstaw do rekomendowania w rutynowym postępowaniu następujących metod
  diagnostycznych:
  1) Morfologia krwi obwodowej i badania biochemiczne oceniające czynność wątroby.
  2) Badanie rtg klatki piersiowej, scyntygrafia kości, usg jamy brzusznej,
  tomografia komputerowa, pozytronowa tomografia emisyjna (PET), obrazowanie
  piersi metodą rezonansu magnetycznego.
  3) Oznaczanie stężenia markerów nowotworowych (CA 15-2, CA 27.29, CEA).

  Źródło: Khatcheressian JL, Wolff AC, Smith TJ, Grunfeld E, Muss HB, Vogel VG,
  Halberg F, Somerfield MR, Davidson NE. American Society of Clinical Oncology
  2006 Uptade of the Breast Cancer Follow-Up and Management Guidelines in the
  Adjuvant Setting. J Clin Oncol 2006; 24: 5091-5097.

  www.eonkologia.pl/news.php?id=48
 • Antykoncepcja może zmniejszać ryzyko raka trzonu macicy
  Różne metody antykoncepcji, w tym doustne środki hormonalne oraz wkładki
  wewnątrzmaciczne, mogą zapewnić długotrwała ochronę przed rakiem trzonu macicy -
  potwierdzają najnowsze badania, o których informuje pismo "International
  Journal of Cancer".
  Do takich wniosków doszli naukowcy z zespołu dr Xiao Ou Shu z Vanderbilt
  University w Nashville (stan Tennessee). Przebadali oni 1204 Chinek z niedawno
  zdiagnozowanym rakiem błony śluzowej macicy (tzw. endometrium). Dla porównania,
  do badań zaprosili też 1212 zdrowych kobiet, dobranych do pacjentek chorych na
  raka pod względem wieku i innych cech.

  W obu grupach zebrano dane na temat stosowania różnych metod antykoncepcji, tj.
  doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych oraz wkładek wewnątrzmacicznych
  Wkładki (inaczej zwane spiralami lub w skrócie IUD) to urządzenia zaliczane do
  mechanicznych metod antykoncepcji. Ich działanie polega na wywoływaniu takich
  zmian w błonie śluzowej macicy, które uniemożliwiają zagnieżdżenie się w niej
  zarodka (właśnie dlatego przez wiele osób metoda ta uważana jest nie za
  antykoncepcję, a za metodę wczesnoporonną).

  Okazało się, że ryzyko raka endometrium spadało w miarę stosowania
  antykoncepcji hormonalnej. Po 6 latach było niższe o 50 proc. w porównaniu z
  kobietami, które nie zażywały pigułek. Ten ochronny efekt utrzymywał się ciągle
  po 25 latach od odstawienia hormonów, a nawet dłużej.

  Używanie wkładek wczesnoporonnych obniżało prawdopodobieństwo zachorowania na
  raka endometrium o 47 proc., ale długość korzystania z tej metody nie wpływała
  na dalsze zmiany ryzyka. W analizie naukowcy uwzględnili inne znane czynniki
  podnoszące lub obniżające ryzyko raka endometrium.

  Jak spekulują autorzy pracy, hormonalne pigułki antykoncepcyjne mogą obniżać
  ryzyko raka endometrium ze względu na zawartość progestagenów, które hamują
  rozrost błony śluzowej macicy. Z kolei ochronny efekt wkładek może wynikać z
  faktu, że pobudzają one reakcje zapalne, w czasie których dochodzi do
  eliminacji komórek nieprawidłowych i zmienionych nowotworowo.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1438852,16,1,0,120,686,item.html
 • Do niedawna w przypadku nowotworu przewodu pokarmowego zwanego GIST pacjent
  miał szansę na przeżycie kilku miesięcy, teraz żyje wiele lat, a nowe leki i
  metody dawkowania mogą przynieść dalszą poprawę - powiedział prof. Włodzimierz
  Ruka.
  Profesor Ruka z warszawskiego Centrum Onkologii podczas konferencji prasowej
  poświęconej leczeniu GIST i towarzyszącej "okrągłemu stołowi" ekspertów.

  GIST to szczególny i dość rzadki rodzaj mięsaków - rozwija się z tkanki
  podścieliskowej przewodu pokarmowego. Jego komórki mają zbyt wiele receptorów
  dla czynnika wzrostu, związanych z enzymem - kinazą tyrozynową. Dzięki
  wprowadzeniu do leczenia imatinibu - blokera kinazy tyrozynowej, opracowanego z
  myślą o leczeniu białaczki - średni czas przeżycia sięga pięciu lat i może
  wzrosnąć. "To najbardziej spektakularny postęp w dziejach onkologii" -
  zaznaczył prof. Peter Reichardt z berlińskiego szpitala Charite, wybitny
  specjalista od GIST

  Niestety, choć imatinib niszczy 99 procent komórek nowotworowych, z niejasnych
  powodów nie daje trwałego wyleczenia. Wielkość guzów może się nie zmniejszać,
  natomiast zmienia się ich struktura - zamiast tkanki nowotworowej wypełnia je
  nieszkodliwa tkanka łączna. Dlatego do oceny postępu choroby niezbędna są
  badania, takie jak tomografia komputerowa.

  Pacjent musi dostawać lek przez cały czas - odstawienie imatinibu prowadzi do
  dalszego postępu choroby. Z czasem u niektórych pacjentów lek działa coraz
  słabiej lub przestaje działać, a komórki stają się na niego odporne albo rośnie
  tempo wydalania leku. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku może pomóc zwiększona
  z 400 do 800 miligramów dawka. Są też tacy, u których imatinib nie działa od
  początku - można ich rozpoznać zawczasu, dzięki stosunkowo niedrogim badaniom
  genetycznym mutacji genu c-kit, nad którymi pracuje prof. Maria Dębiec-Rychter
  z belgijskiego uniwersytetu w Leuven.

  Nie jest wykluczone, że pojawią się nowe leki o mechanizmie działania podobnym
  do imatinibu lub jego działanie zostanie wzmocnione jakimś chemioterapeutykiem -
  choć wcześniej chemioterapia była bezsilna wobec GIST.

  Żywym przykładem skuteczności nowoczesnych metod leczenia GIST był obecny na
  konferencji prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST, Stanisław Kulisz,
  który choruje od 5 lat.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1439614,16,1,0,120,686,item.html
 • Szczepienie przeciw HPV w profilaktyce raka szyjki macicy
  Rutynowe szczepienie dziewcząt i młodych kobiet przeciwko wirusowi HPV, który
  wywołuje raka szyjki macicy, zalecają polskie i międzynarodowe towarzystwa
  medyczne.
  Szczepienie to nie zwalnia jednak kobiet z obowiązku wykonywania cytologii -
  podkreślali eksperci na piątkowej konferencji prasowej w Warszawie.

  Przyczyną raka szyjki macicy są głównie określone typy wirusa brodawczaka
  ludzkiego (HPV), atakujące błony śluzowe narządów płciowych. To wirus bardzo
  rozpowszechniony. Przenosi się m.in. w czasie kontaktów seksualnych. Szacuje
  się, że w pewnym momencie życia zakaża się nim ponad połowa dorosłych.
  We wrześniu w Europie zarejestrowano szczepionkę przeciwko temu wirusowi.
  Podczas piątkowej konferencji prasowej ginekolodzy, wakcynolodzy i onkolodzy
  poinformowali, że rekomenduje się włączenie jej do kalendarza obowiązujących w
  Polsce szczepień ochronnych.

  Polskie towarzystwa medyczne zalecają rutynowe szczepienia dziewcząt i kobiet
  mających od 11 do 26 lat. Chodzi przede wszystkim o osoby jeszcze nie zakażone,
  które nie podjęły współżycia. Można szczepić nawet dziewięciolatki oraz
  chłopców w wieku 9-15 lat, ponieważ mężczyźni przenoszą wirusa.

  Szczepionka jest w stu proc. skuteczna wobec dwóch rakotwórczych typów wirusa
  HPV, które odpowiadają za około 80 proc. zachorowań na raka szyjki macicy -
  zapewniał wiceprezes Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, prof. Marek Sikorski.

  Szczepienie pozwala również zapobiec zakażeniu dwoma innymi typami wirusa HPV,
  które powodują powstanie m.in. trudnych w leczeniu brodawek płciowych. Z kolei
  u kobiet po leczeniu raka szyjki macicy szczepienie może zapobiegać nawrotom
  choroby.

  Szczepienie obejmuje trzy dawki. Całość kosztuje około 1500 zł. Prezes
  Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, prof. Sławomir Majewski powiedział, że w
  najbliższym czasie trudno będzie o refundację szczepionki. Jako jedno z
  potencjalnych źródeł finansowania szczepień ekspert wskazał realizowany w
  Polsce program zwalczania różnych typów nowotworów.

  Od chwili zakażenia wirusem, do rozwoju raka inwazyjnego, mija 5- 10 lat. To
  czas na tyle długi, by wykryć chorobę w stadium, w którym jest ona jeszcze w
  pełni uleczalna. Mimo tego w Polsce co roku na raka szyjki macicy zapada około
  czterech tysięcy kobiet. Dwa tysiące corocznie umiera, bo za późno
  zdiagnozowano u nich chorobę.

  Dlatego eksperci podkreślają wagę profilaktyki. Oprócz szczepień jest nią
  badanie cytologiczne, pozwalające na wczesne wykrycie groźnych zmian. "Ono
  ratuje życie. Tymczasem wiele Polek umiera, bo się na badanie nie zgłasza" -
  alarmował prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, prof. Jan
  Zieliński.

  Zagrożenie rakiem szyjki macicy dotyczy głównie niezamożnych i słabo
  wykształconych pań z małych miast i wsi. One najrzadziej zgłaszają się na
  badanie cytologiczne - nawet w odpowiedzi na imienne zaproszenie z ośrodka
  zdrowia, gdy mogą je wykonać za darmo.

  Możliwość zaszczepienia się przeciwko wirusowi HPV nie zmieni zasad prowadzenia
  badań cytologicznych - poinformował wiceprezes Polskiego Towarzystwa
  Ginekologicznego, dr hab. Tomasz Niemiec. Obecnie kobiety mogą je wykonać
  bezpłatnie co trzy lata.

  "Upowszechnienie szczepień powinno być uzupełnieniem tego programu" - dodał
  Niemiec.

  Kolejną metodą profilaktyki może być odwlekanie momentu rozpoczęcia współżycia
  oraz monogamia - sugerował prof. Sikorski. Wczesne rozpoczęcie współżycia i
  duża liczba partnerów seksualnych należą do czynników ryzyka rozwoju raka
  szyjki macicy - tłumaczył.

  Na konferencji poinformowano też, że na świecie trwają badania kliniczne oraz
  prace związane z rejestracją innej szczepionki na dwa typy rakotwórczego wirusa
  HPV. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie ona dostępna.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1439709,16,1,0,120,686,item.html
 • Białko bakterii beztlenowej pomaga wybiórczo niszczyć komórki nowotworowe w
  organizmie, oszczędzając przy tym zdrowe tkanki - wynika z najnowszych badań
  amerykańskich opisanych na łamach tygodnika "Science".
  Obecnie znanych jest wiele leków, które niszczą komórki nowotworowe i są
  stosowane w chemioterapii pacjentów chorych na raka. Problem w tym, że ich
  działanie jest mało specyficzne, to znaczy że przy okazji uśmiercają wiele
  zdrowych komórek, zwłaszcza szybko dzielących się, takich jak komórki szpiku
  czy mieszków włosowych. Powoduje to wiele nieprzyjemnych skutków ubocznych u
  pacjentów, a czasem wręcz przeszkadza w zastosowaniu terapii.

  Dlatego naukowcy od lat poszukują leków, które działałyby wyłącznie lub głównie
  na komórki nowotworowe, bądź metod, które pozwoliłyby dostarczać
  chemioterapeutyki bezpośrednio do komórek guza. W jednym i drugim przypadku
  można by uchronić zdrowe tkanki przed uszkodzeniami. Teraz badacze z Instytutu
  Medycznego Howarda Hughesa w Baltimore opracowali nową metodę wybiórczego
  niszczenia nowotworów. Wykorzystali przy tym liposomy - błoniaste pęcherzyki,
  oraz bakterie z rodzaju laseczek beztlenowych - Clostridium novyi-NT
  (spokrewnione m.in. z laseczkami wąglika).

  Te beztlenowe bakterie są znane z tego, że niszczą czerwone krwinki,
  uszkadzając ich błony komórkowe, zbudowane z lipidów. Jednocześnie są zdolne do
  zakażania niedotlenionych, położonych głęboko wewnątrz guza komórek
  nowotworowych.

  Liposomy są z kolei wykorzystywane jako nośniki różnych związków do wnętrza
  komórek, gdyż ich ścianki są zbudowane podobnie do błon komórkowych, co
  znacznie ułatwia transport.

  Naukowcy wstrzykiwali myszom z dużymi guzami najpierw formy przetrwalnikowe
  (tzw. spory) Clostridium novyi-NT, a następnie liposomy z lekiem stosowanym w
  chemioterapii - doksorubicyną. Zakładali, że liposomy będą łatwiej uwalniać lek
  w obrębie guzów, ze względu na obecność niszczącej ich ścianki Clostridium
  novyi-NT.

  Okazało się, że w ten sposób udało im się wyeliminować większość nowotworów u
  gryzoni.

  Autorzy pracy zidentyfikowali ponadto białko bakteryjne odpowiedzialne za
  uszkadzanie błon lipidowych komórek - tzw. liposomazę. Ich zdaniem enzym ten
  będzie można w przyszłości wykorzystać w leczeniu nowotworów.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1440568,16,1,0,120,686,item.html
 • Chemioterapia powoduje przejściowe zmniejszenie struktur mózgu odpowiedzialnych
  za pamięć i inne zdolności umysłowe - wynika z japońskich badań opublikowanych
  na łamach pisma "Cancer".
  Chemioterapia, czyli podawanie leków, które mają niszczyć komórki raka,
  znacznie przedłuża życie pacjentów z nowotworami oraz zwiększa ich szanse na
  wyleczenie. Niestety, chemioterapeutyki szkodzą też wielu zdrowym komórkom
  organizmu i mają niepożądane działanie - zarówno krótko- jak i długotrwałe. Do
  bezpośrednich skutków ubocznych chemioterapii zalicza się m.in. dolegliwości ze
  strony układu pokarmowego (mdłości i wymioty), obniżenie odporności oraz
  bolesne zapalenie śluzówek.

  Lekarze już od dawna wiedzą, że chorzy poddawani chemioterapii skarżą się też
  po pewnym czasie na kłopoty z pamięcią, z rozwiązywaniem zadań i osłabienie
  innych zdolności umysłowych. Do niedawna uważano jednak, że chemioterapia nie
  wpływa na mózg, gdyż jest on dobrze chroniony przed kontaktem z lekami dzięki
  szczelnej barierze krew-mózg.
  Dopiero badania kliniczne, prowadzone w ostatnim czasie, potwierdziły spadek
  funkcji poznawczych u osób przechodzących chemioterapię. Badania na zwierzętach
  z kolei ujawniły obecność zmian w mózgu i komórkach nerwowych wywołanych
  chemioterapeutykami.

  Do zbadania wpływu chemioterapii na ludzki mózg, naukowcy japońscy pracujący
  pod kierunkiem dr Masatoshi Inagaki z Instytutu Badawczego przy Narodowym
  Centrum Badań nad Rakiem w Tokio wykorzystali rezonans magnetyczny. Badali nim
  mózgi pacjentek leczonych z powodu raka piersi.

  Okazało się, że po roku u pacjentek z rakiem piersi poddawanych chemioterapii
  różne obszary mózgu związane z zapamiętywaniem, myśleniem analitycznym oraz
  innymi zdolnościami poznawczymi, były znacznie mniejsze niż u chorych nie
  leczonych chemioterapeutykami. Zmniejszoną objętość miały m.in. obszary kory
  przedczołowej, okolice hipokampa i zakrętu obręczy oraz okolice przedklinka (w
  płacie ciemieniowym).

  Ważne jest jednak to, że strukturalne zmiany w mózgu okazały się nietrwałe i po
  trzech latach od zakończenia chemioterapii nie było już po nich śladu.

  Zdaniem autorów najnowszej pracy, badania te wskazują, że przejściowe zmiany
  strukturalne w mózgu pacjentek były wywołane przez chemioterapię, a nie przez
  samą chorobę nowotworową.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1441138,16,1,0,120,686,item.html
 • Amerykańscy radiolodzy dowodzą, że syntetyczne środki kontrastujące,
  wykorzystywane do badań obrazujących, takich jak tomografia komputerowa, mogą
  zostać z powodzeniem zastąpione przez produkty mleczarskie.
  Zaskakujące wyniki badań przedstawili podczas dorocznego zjazdu Radiological
  Society of North America.

  "Udowodniliśmy, że mleko pozwala wzmocnić obrazu z tomografu tak samo, jak
  powszechnie stosowany kontrast" - mówi dr Lisa R. Shah- Patel, radiolog z
  nowojorskiego szpitala St. Luke's-Roosevelt.

  Badanie za pomocą tomografii komputerowej (CT) zawsze wymaga podania doustnego
  lub dożylnego środka cieniującego, tzw. kontrastu. Umożliwia on uzyskanie
  lepszego obrazu, np. wyraźne rozróżnienie światła jelita od tkanek miękkich.
  Podczas tomografii struktur układu żołądkowo-jelitowego często podaje się na
  raz kontrast doustny i dożylny. Jednak może to prowadzić do powstania przykrych
  dolegliwości brzusznych.

  Teraz okazało się, że podanie pacjentowi mleka ma taki sam efekt, jak podanie
  syntetycznego kontrastu - powoduje, że na monitorze komputera CT jego jama
  brzuszna jest ciemna, a ściany jelit pozostają jasne. Dzięki temu lekarz może
  szybko i dokładnie dostrzec potencjalne zmiany chorobowe.

  Podczas eksperymentu naukowcy przebadali za pomocą CT 179 dorosłych pacjentów,
  którym podano zarówno doustny, jak i dożylny środek kontrastujący. 62 z nich
  przyjęło kontrast o nazwie VoLumen, a 117 mleko. Okazało się, że 42 proc. osób,
  które spożyły syntetyczny kontrast, odczuwało dolegliwości w postaci wzdęcia,
  biegunki czy mdłości. Natomiast spośród uczestników pijących mleko zaledwie 23
  proc. skarżyło się na podobne dolegliwości.

  Jednocześnie zauważono, że mleko jest tak samo skutecznym środkiem cieniującym,
  jak kontrast syntetyczny. Parametry uzyskanych obrazów były bardzo podobne.
  Jedyną różnicą okazała się cena preparatów - dawka VoLumenu dla jednego
  pacjenta kosztuje 18 dolarów, podczas gdy porcja mleka 1,39 USD.

  "Wiele faktów przemawia za tym, żeby zastąpić powszechnie wykorzystywane środki
  kontrastujące zwykłym mlekiem. Pacjenci, a zwłaszcza dzieci, piją je chętniej
  niż nieznane im substancje. Również koszty są znacznie niższe" - mówi dr Shah-
  Patel.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1441788,16,1,0,120,686,item.html
 • Enzym regulujący starzenie hamuje wzrost raka prostaty
  Enzym regulujący procesy starzenia hamuje wzrost raka prostaty - zaobserwowali
  badacze z USA. Artykuł na ten temat zamieszcza najnowsze wydanie
  pisma "Molecular and Cellular Biology".
  Autorzy pracy liczą, że wyniki ich badań pomogą w lepszym zrozumieniu
  mechanizmów rozwoju raka gruczołu krokowego i umożliwią opracowanie nowych
  metod jego terapii.

  Naukowcy z Uniwersytetu Tomasa Jeffersona w Filadelfii prowadzili badania na
  guzach prostaty, których komórki posiadały mutacje w genie kodującym receptor
  dla hormonów płciowych - androgenów, jak np. testosteron. Jak wiadomo,
  androgeny pobudzają podziały komórek raka gruczołu krokowego i jego wzrost
  działając właśnie na te receptory. Dlatego jedną z podstawowych metod leczenia
  guzów prostaty jest blokowanie produkcji androgenów w jądrach.

  Jednak gdy dojdzie do mutacji w genie receptora dla androgenów, terapia taka
  przestaje być skuteczna. Dzieje się tak, ponieważ zmutowane receptory są
  nadmiernie aktywne i pobudzają wzrost guza bez względu na stężenie hormonów
  męskich.

  Teraz badacze pod kierunkiem dra Richarda Pestella wykazali, że aktywność
  takich zmutowanych receptorów, a co za tym idzie wzrost guzów prostaty, jest
  blokowana przez białko zapisane w genie SIRT1.

  Należy ono do enzymów z rodziny sirtuin i odgrywa ważną rolę w procesach
  przemiany materii komórek oraz w procesach starzenia. Wcześniejsze badania na
  różnych zwierzętach laboratoryjnych wykazały m.in., że dieta o obniżonej
  kaloryczności przedłuża życie działając właśnie na SIRT1.

  Zdaniem autorów pracy, najnowsze odkrycie wskazuje, że leki wpływające na
  aktywność białka SIRT1 mogą pomóc w leczeniu pacjentów z rakiem prostaty.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1443204,16,1,0,120,686,item.html

 • Progesteron odgrywa ważną rolę w rozwoju dziedzicznego raka piersi, związanego
  z mutacjami w genie BRCA1 - zaobserwowali badacze z USA.
  Z badań opisanych na łamach tygodnika "Science" wynika też, że zablokowanie
  receptorów, za pomocą których progesteron działa na komórki, może obniżać
  ryzyko raka piersi u kobiet noszących te groźne mutacje.

  Mutacje w genie BRCA1 są znanym czynnikiem predysponującym kobiety do raka
  piersi i raka jajnika. U kobiet, które dziedziczą zmiany w tym genie, ryzyko
  guza piersi wynosi nawet 80 proc.
  Normalnie białko zapisane w BRCA1 bierze udział w procesach naprawy DNA oraz
  kontroli wzrostu komórek i na tej drodze powstrzymuje rozwój nowotworów.
  Dotyczy to zwłaszcza tkanek, których czynność jest regulowana przez hormony
  płciowe - estrogeny i progestageny (progesteron).

  Aby sprawdzić, dlaczego tak się dzieje, naukowcy pod kierunkiem Aleksandry
  Jovanovic Poole z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine przeprowadzili badania
  na zmienionych genetycznie myszach, którym wyłączono dwa geny - BRCA1 oraz p53.
  Jak wyjaśniają badacze, stan taki najlepiej imituje zmiany genetyczne u kobiet
  obciążonych dziedzicznym ryzykiem raka piersi - większość z nich ma również
  mutację w p53. Białko zapisane w tym genie jest głównym strażnikiem chroniącym
  komórki przed zmianami nowotworowymi.

  Okazało się, że komórki pobrane z gruczołu sutkowego zmutowanych gryzoni były
  wyjątkowo bogate w receptory dla progesteronu i dzieliły się zbyt intensywnie.
  Natomiast liczba receptorów estrogenowych była prawidłowa.

  Podawanie myszom związku blokującego receptory dla progesteronu (tzw.
  mifepristonu, obecnego m.in. w pigułce wczesnoporonnej - RU 486) zapobiegało
  lub znacznie opóźniało rozwój guzów sutka.

  Zdaniem autorów pracy, wyniki tych badań wskazują, że nowa metoda prewencji
  raka piersi u kobiet z mutacjami w BRCA1 mogłaby polegać na blokowaniu wpływu
  progesteronu na komórki sutka.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1443931,16,1,0,120,686,item.html
 • "Impact study" - naukowcy o raku prostaty

  Około 150 naukowców z ponad 20 krajów bierze udział w trwającej od wtorku w
  Szczecinie trzydniowej międzynarodowej konferencji nt. genetycznego ryzyka raka
  prostaty "Impact study". Przyjechali naukowcy, genetycy i urolodzy, m.in. z
  USA, Australii, Niemiec, Finlandii i Wlk. Brytanii. Organizatorami spotkania są
  Instytut Badań nad Rakiem z W.Brytanii oraz Pomorska Akademia Medyczna (PAM) w
  Szczecinie.

  "Impact study" to projekt badawczy, którego celem jest wykrycie grupy
  podwyższonego ryzyka zachorowania na raka prostaty wśród mężczyzn w
  zaangażowanych w projekt państwach.

  Jak wyjaśnia genetyk, szef działającego przy PAM Międzynarodowego Centrum
  Nowotworów Dziedzicznych prof. Jan Lubiński, "Impact study" jest pierwszym tego
  typu międzynarodowym projektem. "Wyniki badań mają pomóc m.in. w monitorowaniu
  pacjentów z grupy ryzyka, a tym samym w zapobieżeniu chorobie lub już w samym
  jej leczeniu. W przypadku uszkodzonego genu odpowiedzialnego za chorobę nie
  wszystkie metody leczenia są skuteczne" – podkreśla profesor.
  Lubiński dodał, że projekt będzie finansowany z wielu źródeł, w tym ze środków
  UE.

  Rak prostaty jest u mężczyzn drugim w kolejności najczęściej diagnozowanym, po
  raku skóry. Wykrywa się go co roku u około 200 tys. mieszkańców UE. W Polsce na
  chorobę zapada 4-5 tys. mężczyzn rocznie. Większość przypadków kończy się
  zgonami.

  Profesor dodał, że nauce znane są już niektóre geny, warunkujące powstawanie
  nowotworów, w tym nowotworów prostaty. "Odkrywanie kolejnych zwiększa
  możliwości wykrycia skłonności do zachorowań u większej populacji, a tym samym
  może znacznie obniżyć koszty zapobiegania zachorowaniom. Nie wykluczam, że w
  nieodległej przyszłości proste badanie krwi będzie określało predyspozycje
  zachorowań człowieka na wszystkie nowotwory" - podkreśla prof. Lubiński.

  Zdaniem badacza, w przypadku nowotworów dziedzicznych najważniejsza jest
  profilaktyka, która może znacznie obniżyć ryzyko zachorowania.

  Prof. Lubińskiemu i jego kolegom ze szczecińskiemu Centrum Nowotworów już
  wcześniej udało się zebrać dane o zachorowaniach na różne rodzaje raka w
  rodzinach pacjentów z całego regionu zachodniopomorskiego.

  Ostatnio szczecińscy naukowcy opracowali test genetyczny, ułatwiający ratowanie
  życia osobom chorym na raka prostaty. Stało się to możliwe dzięki odkryciu
  przez nich genu, którego uszkodzenie jest podłożem tego raka. Genetycy z PAM
  odkryli w genie odpowiadającym za naprawę DNA (Chek2) duży ubytek, który
  sprzyja rozwojowi raka prostaty i prowadzi do utrwalenia niekorzystnych zmian w
  całej populacji komórek.

  Wykryta delecja (czyli utrata dużego odcinka DNA - PAP) - obecna u około 200
  tysięcy polskich mężczyzn - dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór
  prostaty (natomiast aż czterokrotnie, gdy w rodzinie odnotowano już przypadek
  tej choroby) oraz odpowiada za wielonarządową predyspozycję do nowotworów. EPR

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=134&news_id=14894&layout=6&forum_id=6240&page=text

 • Stosowanie estradiolu przez co najmniej 5 lat zwiększa ryzyko zachorowania na
  raka piersi.

  Badacze fińscy opublikowali wyniki dotyczące ryzyka zachorowania na raka piersi
  u kobiet przyjmujących estrogeny w ramach hormonalnej terapii zastępczej.
  Okazało się, że stosowanie estradiolu drogą doustną lub transdermalną przez
  okres co najmniej 5 lat zwiększa ryzyko zachorowania.

  Badanie objęło 84.729 kobiet przyjmujących estradiol drogą transdermalną lub
  doustną, 7.941 kobiet przyjmujących estriol doustnie, oraz 18.314 kobiet
  stosujących estrogeny dopochwowe. Każda z kobiet przyjmowała lek przez co
  najmniej 6 miesięcy. Kobiety rozpoczynały leczenie w latach 1994-2001.

  Do końca 2002 roku rak piersi rozpoznano u 2.171 kobiet biorących udział w
  badaniu. Standaryzowany współczynnik częstości raka piersi u kobiet
  przyjmujących estradiol przez okres krótszy od 5 lat wynosił
  0,93 [95% przedział ufności (95% CI), 0,80-1,04]. Natomiast w przypadku
  przyjmowania estradiolu przez 5 lat lub dłużej współczynnik ten wynosił 1,44
  (95% CI, 1,29-1,59). Nie było różnic w ryzyku zachorowania pomiędzy kobietami
  przyjmującymi lek drogą transdermalną i doustną, jednakże w przypadku
  preparatów doustnych większe ryzyko towarzyszyło dawkom większym od 1,9 mg/d
  (podobna zależność ryzyka od dawki nie występowała w przypadku preparatów
  transdermalnych). Stwierdzono, że standaryzowany współczynnik częstości był
  większy dla raka zrazikowego (1,58) w porównaniu z rakiem przewodowym (1,36).
  Stosowanie estradiolu przez co najmniej
  5 lat zwiększało ryzyko zachorowania na raka ograniczonego do gruczołu
  piersiowego (1,45; 95% CI, 1,26-1,66) oraz miejscowo zaawansowanego z
  przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych (1,35; 95% CI, 1,09-1,65). W tej
  grupie kobiet zwiększało się również ryzyko zachorowania na raka in situ (2,43;
  95% CI, 1,66-3,42).

  Autorzy konkludują, że stosowanie estradiolu drogą transdermalną lub doustną
  przez okres co najmniej 5 lat powoduje wystąpienie 2-3 dodatkowych raków piersi
  na 1000 kobiet na 10 lat. Estradiol stosowany doustnie przez okres krótszy od
  pięciu lat, estriol doustny oraz estrogeny dopochwowe nie zwiększają ryzyka
  zachorowania na raka piersi.

  Źródło: Lyytinen H, Pukkala E, Ylikorkala O. Breast cancer risk in
  postmenopausal women using estrogen-only therapy. Obstet Gynecol. 2006; 108:
  1354-60.

  źródło pochodzenia eOnkologia.pl
  www.eonkologia.pl/news.php?id=53
 • Przez ostatnie lata brakowało skutecznego programu przeciwnowotworowego i
  polityki państwa w tej dziedzinie; ma to zmienić wdrażany Narodowy Program
  Zwalczania Chorób Nowotworowych - zapowiada prof. Jan Steffen, przewodniczący
  Rady Naukowej Centrum Onkologii . W ciągu najbliższych 10 lat na walkę z rakiem
  zostaną przeznaczone 3 mld. zł. Program obejmuje profilaktykę, wczesne
  wykrywanie, leczenie i pomoc przewlekle chorym.

  Jak przypomina dr Joanna Didkowska, Europejski Kodeks Walki z Rakiem zawiera 11
  prostych zaleceń: nie pal, unikaj otyłości, zażywaj ruchu, jedz 5 razy dziennie
  warzywa i owoce, unikaj alkoholu, nadmiaru promieniowania słonecznego oraz
  innych czynników rakotwórczych, bierz udział w badaniach przesiewowych (w
  kierunku raka szyjki macicy, raka piersi i raka jelita grubego), zaszczep się
  przeciwko chorobom sprzyjającym nowotworom - wirusowemu zapaleniu wątroby i - w
  przypadku kobiet - wirusowi ludzkiego brodawczaka.

  CZTERY FILARY POLSKIEGO PROGRAMU

  W krajach "starej Unii Europejskiej" odsetek zachorowań na nowotwory i zgonów z
  tego powodu jest dużo niższy niż w Polsce. To zasługa podejmowanych od
  dziesięcioleci działań - mówi prof. Steffen. Na przykład w Finlandii program
  przeciwnowotworowy rozpoczął się na początku lat 60.

  Czterema filarami programu zwalczania nowotworów w Polsce są: zapobieganie
  nowotworom dzięki eliminacji czynników ryzyka, wtórna prewencja czyli wczesne
  wykrywanie nowotworów, leczenie oraz pomoc przewlekle chorym (coraz więcej osób
  żyje z nowotworem całymi latami). Program ma trwać 10 lat - rozpoczął się na
  początku roku 2006 i potrwa do roku 2015. Koszty wyniosą 3 mld zł, przy czym,
  niezależnie od sytuacji budżetu, nie mniej niż 250 mln rocznie.

  Główny cel to zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów; potrzebna jest lepsza
  profilaktyka, współdziałanie lekarzy, kontrola jakości badań, dotarcie do
  zaniedbanych grup, utworzenie regionalnych centrów nowotworowych.

  EDUKACJA I TECHNIKA

  Inwestycje mają poprawić bazę diagnostyczną i zaspokoić braki w dziedzinie
  radioterapii. Programy edukacyjne będą nastawione na kształcenie studentów
  medycyny oraz średniego personelu medycznego. Badania epidemiologiczne
  umożliwią monitorowanie skuteczności podejmowanych działań.

  Podstawowe znaczenie ma profilaktyka. W Polsce dzięki akcjom zwalczania
  palenia, prowadzonym przez prof. Witolda Zatońskiego, kierownika Zakładu
  Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii, na początku lat 90.
  zahamowano epidemię raka płuca. Ale nie chodzi tylko o papierosy - problemem
  jest niewłaściwe odżywianie, otyłość i brak wysiłku fizycznego. Profilaktyka
  musi docierać do właściwych grup, tymczasem zdarza się, że na badania
  przesiewowe zgłaszają się wciąż te same kobiety, a inne nie korzystają z nich
  nigdy w życiu.

  Jak mówiła na podstawie zakończonych w listopadzie badań dr Jolanta Lisowska,
  świadomość społeczna wydaje się duża, ale nie przekłada się to na odpowiednie
  zachowania. Niezależnie od wieku i wykształcenia profilaktyka kojarzy się nie
  tyle ze zdrowym stylem życia, co z badaniami lekarskimi.

  WALKA Z RAKIEM WYMAGA KAMPANII INFORMACYJNEJ

  Główny inspektor sanitarny kraju Andrzej Wojtyła deklaruje wsparcie programu
  przez 344 stacje inspekcji sanitarnej na terenie całego kraju. W każdej stacji
  jest komórka profilaktyki, prowadząca programy promujące aktywny styl życia i
  zdrowe odżywianie w szkołach.

  Gdy chodzi o dotarcie do społeczeństwa, szczególna rola przypada mediom. "Sami
  specjaliści nie wygrają z rakiem" - zaznacza prof. Zatoński. Rozwarstwienie
  społeczne i nierówny dostęp do edukacji sprawia, że w przypadku słabo
  wykształconych kobiet śmiertelność z powodu raka szyjki macicy jest 12-krotnie
  większa niż u kobiet z wyższym wykształceniem. Jeśli porównać śmiertelność w
  Polsce i Unii Europejskiej, rocznie niepotrzebnie umiera w naszym kraju około
  1500 kobiet.

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=134&news_id=15104&layout=6&forum_id=6355&page=text

 • Wdrażanie Narodowego Programu Zwalczania Nowotworów

  Przez ostatnie lata brakowało skutecznego programu przeciwnowotworowego, ma to
  zmienić wdrażany Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych - mówił prof.
  Jan Steffen, przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii.
  W krajach "starej Unii Europejskiej" odsetek zachorowań na nowotwory i zgonów z
  tego powodu jest dużo niższy niż w Polsce. To zasługa podejmowanych od
  dziesięcioleci działań - mówił prof. Steffen. Na przykład w Finlandii program
  przeciwnowotworowy rozpoczął się na początku lat 60.

  Czterema filarami programu zwalczania nowotworów w Polsce są: zapobieganie
  nowotworom dzięki eliminacji czynników ryzyka, wtórna prewencja czyli wczesne
  wykrywanie nowotworów, leczenie oraz pomoc przewlekle chorym (coraz więcej osób
  żyje z nowotworem całymi latami). Program ma trwać 10 lat - rozpoczął się na
  początku roku 2006 i potrwa do roku 2015. Koszty wyniosą 3 mld zł, przy czym,
  niezależnie od sytuacji budżetu, nie mniej niż 250 mln rocznie.

  Główny cel to zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów; potrzebna jest lepsza
  profilaktyka, współdziałanie lekarzy, kontrola jakości badań, dotarcie do
  zaniedbanych grup, utworzenie regionalnych centrów nowotworowych.

  Inwestycje mają poprawić bazę diagnostyczną i zaspokoić braki w dziedzinie
  radioterapii. Programy edukacyjne będą nastawione na kształcenie studentów
  medycyny oraz średniego personelu medycznego. Badania epidemiologiczne
  umożliwią monitorowanie skuteczności podejmowanych działań.

  Podstawowe znaczenie ma profilaktyka. W Polsce dzięki akcjom zwalczania
  palenia, prowadzonym przez prof. Witolda Zatońskiego, kierownika Zakładu
  Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii, na początku lat 90.
  zahamowano epidemię raka płuca. Ale nie chodzi tylko o papierosy - problemem
  jest niewłaściwe odżywianie, otyłość i brak wysiłku fizycznego. Profilaktyka
  musi docierać do właściwych grup, tymczasem zdarza się, że na badania
  przesiewowe zgłaszają się wciąż te same kobiety, a inne nie korzystają z nich
  nigdy w życiu.

  Jak mówiła na podstawie zakończonych dwa tygodnie temu badań dr Jolanta
  Lisowska, świadomość społeczna wydaje się duża, ale nie przekłada się to na
  odpowiednie zachowania. Niezależnie od wieku i wykształcenia profilaktyka
  kojarzy się nie tyle ze zdrowym stylem życia, co z badaniami lekarskimi.

  Obecny na konferencji główny inspektor sanitarny kraju, Andrzej Wojtyła,
  zadeklarował wsparcie programu przez 344 stacje inspekcji sanitarnej na terenie
  całego kraju. W każdej stacji jest komórka profilaktyki, prowadząca programy
  promujące aktywny styl życia i zdrowe odżywianie w szkołach.

  Gdy chodzi o dotarcie do społeczeństwa, szczególna rola przypada mediom. "Sami
  specjaliści nie wygrają z rakiem" - zaznaczył prof. Zatoński. Rozwarstwienie
  społeczne i nierówny dostęp do edukacji sprawia, że w przypadku słabo
  wykształconych kobiet śmiertelność z powodu raka szyjki macicy jest 12-krotnie
  większa niż u kobiet z wyższym wykształceniem. Jeśli porównać śmiertelność w
  Polsce i Unii Europejskiej, rocznie niepotrzebnie umiera w naszym kraju około
  1500 kobiet.

  Europejski Kodeks Walki z Rakiem, o którym mówiła dr Joanna Didkowska, zawiera
  11 prostych zaleceń: nie pal, unikaj otyłości, zażywaj ruchu, jedz 5 razy
  dziennie warzywa i owoce, unikaj alkoholu, nadmiaru promieniowania słonecznego
  oraz innych czynników rakotwórczych, bierz udział w badaniach przesiewowych (w
  kierunku raka szyjki macicy, raka piersi i raka jelita grubego), zaszczep się
  przeciwko chorobom sprzyjającym nowotworom - wirusowemu zapaleniu wątroby i - w
  przypadku kobiet - wirusowi ludzkiego brodawczaka.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1444917,16,1,0,120,686,item.html
 • Miłośnicy cebuli i czosnku mogą mieć niższe ryzyko zachorowania na niektóre
  nowotwory - wskazują badania przeprowadzone we Włoszech i Szwajcarii. Artykuł
  na ten temat ukazał się na łamach pisma "American Journal of Clinical
  Nutrition".
  Do takich wniosków doszli naukowcy pod kierunkiem dr Carlotty Galeone z
  Instytutu Badań Farmakologicznych im. Mario Negri w Mediolanie, którzy
  przeanalizowali wyniki ośmiu projektów naukowych z Włoch i Szwajcarii.

  Objęły one starsze osoby, cierpiące na różne nowotwory oraz odpowiednio dobrane
  osoby zdrowe. Zebrano szczegółowe dane na temat diety, nawyków żywieniowych
  pacjentów, aktywności fizycznej i innych aspektów stylu życia.
  Okazało się, że osoby, które spożywały największe ilości cebuli i czosnku,
  miały obniżone ryzyko kilku nowotworów. Na przykład, zjadanie minimum siedmiu
  porcji cebuli w tygodniu zmniejszało prawdopodobieństwo raka jelita grubego o
  ponad połowę, w porównaniu do osób, które jej unikały. Miłośnicy czosnku z
  kolei byli o jedną czwartą mniej narażeni raka okrężnicy, niż pacjenci, których
  dieta nie uwzględniała tej przyprawy.

  Jeden i drugi składnik diety obniżały także ryzyko raka jamy ustnej, gardła,
  nerek i jajników.

  Wyniki te pozostają w zgodzie z wcześniejszymi badaniami na zwierzętach i
  hodowlach komórek raka, które wykazały, że pewne składniki zawarte w cebuli i
  czosnku mogą hamować wzrost nowotworów.

  Potencjalne działanie przeciwnowotworowe mogą mieć np. obecne w nich flawonoidy
  czy związki siarki, wymieniają naukowcy. Na razie jednak nie znają dokładnego
  mechanizmu przeciwrakowej aktywności tych warzyw.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1445295,16,1,0,120,686,item.html
 • Topotekan podawany doustnie przedłuża życie i poprawia jego jakość u pacjentów
  z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca.

  Na łamach Journal of Clinical Oncology opublikowano wyniki randomizowanego
  badania klinicznego fazy III porównującego skuteczność doustnego topotekanu i
  najlepszego leczenia podtrzymującego u pacjentów z nawrotowym droobnokomórkowym
  rakiem płuca (DRP). Okazało się, że topotekan podawanay doustnie nie tylko
  poprawia jakość życia tej grupy pacjentów, ale także znacząco je przedłuża.

  Do udziału w badaniu zakwalifikowano 141 pacjentów z nawrotowym rakiem
  drobnokomórkowym płuca, którzy nie kwalifikowali się do standardowego leczenia
  cytostatykami dożylnymi. Pacjenci byli losowo przydzielani do grupy otrzmującej
  najlepsze leczenie podtrzymujące (BSC) lub doustny topotekan plus BSC.
  Topotekan podawano w dawce 2,3 mg/m2/d w dniach 1-5, w cyklach co 21 dni.

  Stwierdzono, że całkowity czas przeżycia był statystycznie znamiennie dłuższy w
  grupie pacjentów otrzymujących topotekan (p = 0,0104 w teście log-rank).
  Mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła 13,9 tygodnia w grupie
  otrzymującej BSC [95% przedział ufności (95% CI) 11,1-18,6] oraz 25,9 tygodnia
  w grupie otrzymującej topotekan + BSC (95% CI 18,3-31,6). Co ciekawe,
  statystycznie znamienna różnica na korzyść topotekanu w zakresie całkowitego
  czasu przeżycia utrzymywała się w grupie pacjentów z krótką (≤60 dni) przerwą
  pomiędzy poprzednim leczeniem i zastosowaniem topotekanu. Odsetek częściowych
  odpowiedzi klinicznych po leczeniu topotekanem wynosił 7%, natomiast
  stabilizację choroby osiągnięto u 44% pacjentów. Pacjenci leczeni topotekanem
  wykazywali wolniejsze pogarszanie się jakości życia oraz lepszą kontrolę
  objawów choroby.

  Główne działania niepożądane topotekanu dotyczyły układu krwiotwórczego:
  neutropenia 4 stopnia wystąpiła u 33% pacjentów, małopłytkowość 4 stopnia – u
  7%, niedokrwistość ¾ stopnia – u 25%.
  W grupie pacjentów otrzymujących topotekan wystąpiły 4 zgony (6%)
  z powodu toksycznego działania leku.

  Wyniki omawianej pracy wskazują, że topotekan podawany doustnie jest
  wartościowym sposobem postępowania u pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym
  rakiem płuca.

  Źródło: eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=55
 • Stosowanie estradiolu przez co najmniej 5 lat zwiększa ryzyko zachorowania na
  raka piersi.

  Badacze fińscy opublikowali wyniki dotyczące ryzyka zachorowania na raka piersi
  u kobiet przyjmujących estrogeny w ramach hormonalnej terapii zastępczej.
  Okazało się, że stosowanie estradiolu drogą doustną lub transdermalną przez
  okres co najmniej 5 lat zwiększa ryzyko zachorowania.

  Badanie objęło 84.729 kobiet przyjmujących estradiol drogą transdermalną lub
  doustną, 7.941 kobiet przyjmujących estriol doustnie, oraz 18.314 kobiet
  stosujących estrogeny dopochwowe. Każda z kobiet przyjmowała lek przez co
  najmniej 6 miesięcy. Kobiety rozpoczynały leczenie w latach 1994-2001.

  Do końca 2002 roku rak piersi rozpoznano u 2.171 kobiet biorących udział w
  badaniu. Standaryzowany współczynnik częstości raka piersi u kobiet
  przyjmujących estradiol przez okres krótszy od 5 lat wynosił
  0,93 [95% przedział ufności (95% CI), 0,80-1,04]. Natomiast w przypadku
  przyjmowania estradiolu przez 5 lat lub dłużej współczynnik ten wynosił 1,44
  (95% CI, 1,29-1,59). Nie było różnic w ryzyku zachorowania pomiędzy kobietami
  przyjmującymi lek drogą transdermalną i doustną, jednakże w przypadku
  preparatów doustnych większe ryzyko towarzyszyło dawkom większym od 1,9 mg/d
  (podobna zależność ryzyka od dawki nie występowała w przypadku preparatów
  transdermalnych). Stwierdzono, że standaryzowany współczynnik częstości był
  większy dla raka zrazikowego (1,58) w porównaniu z rakiem przewodowym (1,36).
  Stosowanie estradiolu przez co najmniej
  5 lat zwiększało ryzyko zachorowania na raka ograniczonego do gruczołu
  piersiowego (1,45; 95% CI, 1,26-1,66) oraz miejscowo zaawansowanego z
  przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych (1,35; 95% CI, 1,09-1,65). W tej
  grupie kobiet zwiększało się również ryzyko zachorowania na raka in situ (2,43;
  95% CI, 1,66-3,42).

  Autorzy konkludują, że stosowanie estradiolu drogą transdermalną lub doustną
  przez okres co najmniej 5 lat powoduje wystąpienie 2-3 dodatkowych raków piersi
  na 1000 kobiet na 10 lat. Estradiol stosowany doustnie przez okres krótszy od
  pięciu lat, estriol doustny oraz estrogeny dopochwowe nie zwiększają ryzyka
  zachorowania na raka piersi.

  Źródło: eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=53
 • Sekwencyjna zamiana tamoksyfenu na anstrozol wydłuża przeżycie całkowite u
  pacjentek z hormonozależnym wczesnym rakiem piersi.

  Na łamach Lancet Oncology opublikowano wyniki metaanalizy trzech badań
  klinicznych oceniających skuteczność anastrozolu stosowanego po 2-3 latach
  przyjmowania tamoksyfenu przez pacjentki z wczesnym, hormonozależnym rakiem
  piersi. Omawiana metaanaliza wykazała, że wydłużenie czasu wolnego od
  niekorzystnego zdarzenia klinicznego przekłada się na wydłużenie całkowitego
  czasu przeżycia w tej grupie pacjentek.

  Analizie poddano wyniki następujących badań klinicznych:
  1) ABCSG 8;
  2) ARNO 95;
  3) ITA.
  W wymienionych badaniach pacjentki przydzielano losowo do leczenia tamoksyfenem
  przez 2-3 lata i następnie anastrozolem (1 mg/d) przez kolejne 3 lub 2 lata
  (n=2009), lub do leczenia wyłącznie tamoksyfenem (20 lub 30 mg/d) przez okres 5
  lat (n=1997).

  Stwierdzono, że pacjentki które przyjmowały anastrozol po tamoksyfenie rzadziej
  miały nawrót choroby (n=92) w porównaniu
  z kobietami leczonymi wyłącznie tamoksyfenem (n=66). Liczba zgonów była
  mniejsza w przypadku stosowania anastrozolu (n=66 wobec
  90 przypadków po leczeniu wyłącznie tamoksyfenem). Ryzyko względne (HR) dla
  poszczególnych punktów końcowych kształtowało się następująco (na korzyść
  leczenia sekwencyjnego):
  1) przeżycie wolne od choroby – HR = 0,59; 95% przedział ufności (95% CI), 0,48-
  0,74; p<0,0001,
  2) przeżycie wolne od niekorzystnego zdarzenia klinicznego –
  HR = 0,55; 95% CI, 0,42-0,71; p<0,0001;
  3) przeżycie bez przerzutów odległych – HR = 0,61; 95% CI, 0,45-0,83; p = 0,002,
  4) całkowity czas przeżycia – HR = 0,71; 95% CI, 0,52-0,98; p = 0,04.

  Autorzy stwierdzają we wnioskach z przeprowadzonej metaanalizy, że korzyści w
  zakresie czasu wolnego od niekorzystnego zdarzenia klinicznego u pacjentek
  leczonych sekwencją tamoksyfen-anastrozol przekładają się na wydłużenie
  całkowitego czasu przeżycia. Wyniki omawianej metaanalizy wskazują na
  konieczność rozważenia zamiany tamoksyfenu po 2-3 latach jego stosowania na
  anastrozol u pacjentek
  z wczesnym, hormonozależnym rakiem piersi.

  Źródło: eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=54
 • Test pomoże przewidywać przyszłość pacjentek z rakiem

  Poziom białka p27 w komórkach raka piersi może dostarczyć ważnych informacji na
  temat szans pacjentki na dalsze przeżycie - wynika z najnowszych badań
  amerykańskich.
  Artykuł na ten temat zamieszcza najnowsze wydanie pisma "Journal of the
  National Cancer Institute".

  Naukowcy pod kierunkiem Peggy Porter z Centrum Badań nad Rakiem Freda
  Hutchinsona już 10 lat temu zidentyfikował białko p27, które zapobiega
  podziałom komórek.
  Od tego czasu badania na pacjentach prowadzone w różnych ośrodkach naukowych
  sugerowały, że nieprawidłowo niski poziom p27 w komórkach nowotworowych źle
  rokuje chorym na raka piersi (ale również na inne nowotwory).

  Danych tych nie można było jednak porównywać, gdyż pacjentki były poddawane
  różnym metodom terapii i trudno było wykluczyć, że terapia nie wpływa na szanse
  ich przeżycia.

  Aby wyeliminować to utrudnienie naukowcy z zespołu Porter we współpracy z
  badaczami z 9 innych ośrodków naukowych objęli badaniami ponad 3 tys.
  pacjentek, które przeszły chemioterapię z użyciem dwóch leków - doksorubicyny i
  cyklofosfamidu. Leki były podawane jednocześnie, bądź jeden po drugim.

  Analizy komórek pobranych z guzów wykazały, że pacjentki z niskim poziomem tego
  białka mają mniejsze szanse na przeżycie 5 lat od diagnozy, niż chore, których
  guzy produkują większe ilości p27. Zależność ta dotyczyła tylko guzów piersi
  pobudzanych do wzrostu przez hormony płciowe - estrogeny i progesteron.

  Zdaniem autorów pracy, wyniki te wskazują, że pomiar stężenia p27 w komórkach
  raka piersi może być ważnym źródłem informacji o szansach pacjentki na
  przeżycie.

  Jednak zanim taki test znajdzie zastosowanie w praktyce medycznej, naukowcy
  muszą jeszcze przeprowadzić wiele badań oraz uściślić, którym chorym przyniesie
  on najwięcej korzyści.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1445931,16,1,0,120,686,item.html
 • Skonstruowane przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej urządzenie może
  zrewolucjonizować diagnostykę nowotworów piersi kobiet.W Pracowni Techniki
  Ultradźwiękowej Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
  wrocławskiej uczelni skonstruowano wersję laboratoryjną tzw. ultradźwiękowego
  tomografu transmisyjnego. Nowa aparatura ma dawać dokładniejsze wyniki.
  Lekarze powiedzieli "Rzeczpospolitej", że ich urządzenie może zaoferować
  dwukrotnie większą dokładność niż klasyczne USG. Pozwoli to radykalnie
  zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia raka. Ponadto wykorzystywane są
  bezpieczne dla pacjentek ultradźwięki.

  Kobieta kładzie się na brzuchu, zanurza pierś w wodzie, a resztę wykonuje
  ultradźwiękowy tomograf transmisyjny. Komputer na podstawie wyników generuje
  obraz przestrzenny, dokładnie tak jak w przypadku tomografu komputerowego czy
  rezonansu magnetycznego.

  Aparatura testowana na Politechnice Wrocławskiej to egzemplarz laboratoryjny.
  Jak pisze "Rzeczpospolita", potrzeba jednak kilku milionów złotych, by za dwa-
  trzy lata mogła ruszyć produkcja gotowych urządzeń tego typu. Statystyki
  poganiają. Wskazują, że co szesnasta Polka może zapaść na raka piersi.

  żródło: PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=15182&layout=0&forum_id=6393&page=text
 • Docetaksel podawany w skojarzeniu z cyklofosfamidem wydłuża czas wolny od
  choroby u pacjentek z operacyjnym rakiem piersi.

  Na łamach Journal of Clinical Oncology opublikowano wyniki randomizowanego
  badania klinicznego fazy III, które porównywało skuteczność dwóch programów
  chemioterapii w leczeniu uzupełniającym operacyjnego raka piersi. Okazało się,
  że zastosowanie docetakselu w skojarzeniu z cyklofosfamidem znacząco wydłuża
  czas wolny od choroby w porównaniu ze standardowym programem chemioterapii
  składającym się z doksorubicyny i cyklofosfamidu.

  Do udziału w badaniu zakwalifikowano 1.016 pacjentek z inwazyjnym, operacyjnym
  rakiem piersi w stopniu zaawansowania I-III. U wszystkich pacjentek
  przeprowadzono radykalne leczenie chirurgiczne. Następnie pacjentki były
  przydzielane losowo do jednego z dwóch programów chemioterapii uzupełniającej:
  1) adriamycyna 60 mg/m2 + cyklofosfamid 600 mg/m2 (program AC) – 4 cykle co 21
  dni (n = 510), lub
  2) docetaksel 75 mg/m2 + cyklofosfamid 600 mg/m2 (program TC) –
  4 cykle co 21 dni (n = 506).
  Obie grupy były dobrze zrównoważone pod względem głównych czynników
  prognostycznych. U pacjentek, które tego wymagały, po zakończeniu chemioterapii
  stosowano radioterapię i/lub tamoksyfen.

  Mediana czasu obserwacji wyniosła 5,5 roku. Po 5 latach odsetek pacjentek
  wolnych od nawrotu choroby był statystycznie znamiennie większy w grupie
  leczonej programem TC w porównaniu z grupą AC [odpowiednio 86% i 80%;
  współczynnik ryzyka (HR) = 0,67;
  95% przedział ufności (95% CI) 0,50-0,94; p = 0,015]. Całkowity czas przeżycia
  nie różnił się istotnie w zależności od zastosowanego leczenia. W grupie
  otrzymującej chemioterapię według programu TC,
  90% pacjentek przeżyło 5 lat. W grupie AC odsetek ten wynosił 87% (HR = 0,76;
  95% CI 0,52-1,10; p = 0,13). W ramieniu TC stwierdzono więcej przypadków bólów
  mięśniowych i stawowych, obrzęków
  i gorączki neutropenicznej, natomiast w ramieniu AC – więcej przypadków
  nudności i wymiotów. Ponadto podczas leczenia chemioterapią według programu AC
  wystąpił 1 przypadek niewydolności mięśnia sercowego.

  Autorzy omawianej pracy stwierdzają we wnioskach, że chemioterapia według
  programu TC wydłuża czas wolny od choroby oraz wykazuje odmienny profil
  toksyczności w porównaniu z programem AC.

  żródło: eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=56
 • Wykonywanie limfadenektomii może być uzasadnione u pacjentek leczonych
  chirurgicznie z powodu zaawansowanego raka jajnika.

  Badacze amerykańscy przeprowadzili retrospektywną analizę losów pacjentek
  poddawanych limfadenektomii w czasie zabiegu opercyjnego przeprowadzanego z
  powodu zaawansowanego raka jajnika. Otrzymane wyniki wskazują na zasadność
  przeprowadzania limfadenektomii w tej grupie pacjentek.

  Do analizy włączono dane kliniczne 219 pacjentek leczonych operacyjnie z powodu
  zaawansowanego raka jajnika (stopień IIIC/IV)
  w latach 1994 – 1998. Zabieg obejmujący usunięcie węzłów chłonnych był
  przeprowadzony u 93 pacjentek (41%). Spośród tej grupy, u 61 pacjentek (65,5%)
  wykonano kompletną limfadenektomię (obejmującą węzły miedniczne i
  paraaortalne), a u kolejnych 32 pacjentek (34,5%) – limfadenektomię w
  ograniczonym zakresie. Limfadenektomia była niezależnym czynnikiem
  prognostycznym u pacjentek z chorobą rezydualną >1 cm. Pacjentki poddane
  kompletnej limfadenektomii osiągnęły 5. letnie przeżycie w 50% przypadków,
  podczas gdy w grupie poddanej usunięciu jedynie wybranych węzłów chłonnych 5
  lat przeżyło jedynie 33%, a w grupie poddanej zabiegowi nie obejmującego
  usunięcia węzłów – jedynie 29% pacjentek. Opisane różnice były znamienne
  statystycznie (p = 0,01). W grupie pacjentek poddanych limfadenektomii
  przeżycie 5. letnie było lepsze w przypadku braku przerzutów w węzłach (54%) i
  gorsze w przypadku obecności przerzutów (31,5%, p = 0,003). Zidentyfikowano
  następujące niezależne czynniki warunkujące włączenie węzłów chłonnych w zakres
  zabiegu chirurgicznego: chirurg (p < 0,001), mała objętość choroby rezydualnej
  (p = 0,004), grupa 1-2 w skali ASA (p = 0,004) oraz nieobecność makroskopowego
  rozsianego zajęcia otrzewnej przez chorobę nowotworową. Decyzja o
  przeprowadzeniu kompletnej limfadenektomii była podejmowna pod wpływem
  następujących niezależnych czynników: chirurg (p < 0,001), mała objętość
  choroby rezydualnej (p < 0,001) oraz wiek pacjentki poniżej 65 lat (p < 0,001).

  Autorzy omawianej pracy stwierdzają we wnioskach, że wykonywanie
  limfadenektomii u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika wydaje się być
  uzasadnione.

  Źródło: eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=57
 • Leki na zaburzenia erekcji, takie jak Viagra i inne spokrewnione z nią związki,
  pomagają komórkom odpornościowym w walce z nowotworami obecnymi w organizmie i
  dzięki temu spowalniają ich wzrost - zaobserwowali naukowcy z USA.
  Artykuł na ten temat publikuje pismo "Journal of Experimental Medicine".

  Do takich wniosków doszli naukowcy z Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, którzy
  prowadzili badania na myszach z przeszczepionym rakiem jelita grubego lub sutka.
  Okazało się, że u gryzoni, którym podawano sildenafil (aktywny składnik Viagry)
  guzy zmniejszyły się odpowiednio dwu- i trzykrotnie w porównaniu z myszami
  nieleczonymi.

  Co ważne, u zwierząt, które z powodu modyfikacji genetycznej nie miały czynnego
  układu odporności, sildenafil nie zmieniał rozmiarów nowotworów.

  Zdaniem autorów pracy, dowodzi to, że przeciwnowotworowe działanie leku wynika
  z jego wpływu na komórki odporności.

  Okazuje się, że aby uniknąć agresji ze strony układu immunologicznego, komórki
  nowotworowe stosują sprytną taktykę. Tworzą wokół siebie rodzaj "zasłony
  dymnej" złożonej z pewnej grupy komórek odpornościowych hamujących reakcję
  immunologiczną i określanych w skrócie jako MDCS. Dzięki temu komórki
  odpornościowe, wyspecjalizowane w niszczeniu nowotworów, nie atakują ich.

  Sildenafil, blokując aktywność enzymu 5-fosfodiesterazy, osłabia
  immunosupresyjne zdolności komórek MDCS. W rezultacie do guzów mogą napływać
  całe chmary komórek odpornościowych, zdolnych rozpoznawać i atakować komórki
  nowotworowe, tłumaczą badacze.

  Korzystny wpływ sildenafilu na naturalną odporność przeciwnowotworową naukowcy
  potwierdzili również w badaniach na komórkach odporności pobieranych od 14
  pacjentów z nowotworami głowy i szyi lub ze szpiczakiem mnogim.

  "Leki na zaburzenia erekcji wprawdzie nie wyleczą z choroby nowotworowej, ale
  mogą zwiększyć skuteczność innych metod terapeutycznych, np. chemioterapii czy
  immunoterapii" - komentuje prowadzący badania dr Ian Borello. Jego zespół
  planuje już niedługo przeprowadzić podobne testy na ludziach.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1447527,16,1,0,120,686,item.html
 • Ultrasonografia pozwala na dokładniejszą – w porównaniu z mammografią – ocenę
  wielkości guza w przypadku piersi o większej gęstości.

  Wielkość guza pierwotnego w przypadku raka piersi jest jednym z kluczowych
  czynników warunkujących podejmowanie decyzji terapeutycznych. Badacze z
  niemieckich ośrodków onkologicznych opublikowali wyniki prospektywnego badania
  klinicznego oceniającego przydatność ultrasonografii w ocenie wielkości guza
  pierwotnego w zależności od gęstości piersi. Okazało się, że ocena wielkości
  guzów zlokalizowanych w piersiach o większej gęstości jest bardziej dokładana w
  przypadku stosowania badania USG.

  Do udziału w badaniu zakwalifikowano 434 pacjentki z rozpoznanym rakiem piersi.
  Wielkość guza oceniano za pomocą mammografii, ultrasonografii oraz badania
  klinicznego. Gęstość piersi oceniano zgodnie z klasyfikacją Amerykańskiego
  Kolegium Radiologów (ACR).
  Gęstość piersi nie miała istotnego wpływu na ocenę wielkości guza przy pomocy
  badania USG – odchylenie w zakresie kategorii 1-4 wg ACR wynosiło 0,55-0,68 cm
  (p = 0,331). Podobne odchlenie w badaniu mammograficznym wynosiło 0,42-0,90 cm
  i było znamienne statystycznie (p < 0,001). Wyniki oceny wielkości guza w
  badaniu palpacyjnym były niezależne od gęstości piersi. Wiek pacjentki
  i wielkość guza były jedynymi czynnikami związanymi z gęstością piersi (analiza
  metodą wielu zmiennych). Potwierdziło się ogólne przekonanie, że gęstość piersi
  maleje wraz z wiekiem kobiet. Ponadto guzy duże
  (>2 cm) częściej występowały u pacjentek mających piersi o mniejszej gęstości.
  Autorzy omawianej pracy stwierdzają we wnioskach, że ultrasonografia jest
  bardziej dokładna w porównaniu z mammografią w ocenie wielkości guza
  pierwotnego w piersiach o większej gęstości. Stwierdzone różnice w ocenie
  wielkości guza powinny być brane pod uwagę w podejmowaniu decyzji klinicznych.

  Źródło: eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=58
 • Radioterapia ma znaczący wpływ na losy pacjentek z nawrotem raka szyjki macicy
  w postaci izolowanych przerzutów do paraaortalnych węzłów chłonnych.

  Badacze japońscy opublikowali wyniki retrospektywnej analizy wyników
  radioterapii u pacjentek z nawrotem raka szyjki macicy w postaci wyłącznie
  przerzutów do paraaortalnych węzłów chłonnych. Okazało się, że radioterapia ma
  znaczący pozytywny wpływ na całkowity czas przeżycia w tej grupie pacjentek.

  Paraaortalne węzły chłonne są drugim (po miednicy) co do częstości regionem
  anatomicznym, w którym lokalizują się zmiany nowotworowe w przypadku nawrotu
  raka szyjki macicy. Celem omawianej pracy była ocena skuteczności radioterapii
  w opisanej sytuacji klinicznej.

  W latach 1994-2003 w 13 japońskich szpitalach leczono z intencją wyleczenia
  ponad 5.000 kobiet z rakiem szyjki macicy. W tej grupie zidentyfikowano 84
  kobiety, u których doszło do nawrotu choroby w postaci izolowanych przerzutów
  do paraaortalnych węzłów chłonnych. Pacjentki te były leczone radioterapią ze
  żródeł zewnętrznych. Dawki frakcyjne wynosiły u poszczególnych pacjentek 1,7-
  2,0 Gy i były stosowane przez 5 dni w tygodniu. Dawka całkowita wynosiła od 25
  do 60 Gy (średnio 50,8 Gy).

  Odesetek 3. i 5. letnich przeżyć dla wszystkich pacjentek z przerzutami
  wyłącznie do paraaortalnych węzłów chłonnych wynosił odpowiednio 49,5% oraz
  31,3%. Odsetek przeżyć 3. letnich w grupie pacjentek
  z dolegliwościami spowodowanymi przerzutami wynosił 27,6% i był znacząco niższy
  w porównaniu z grupą bez objawów, w której wynosił 56,1% (p = 0,018). Nie
  stwierdzono istotnej różnicy w zakresie przeżycia 3. letniego w zależności od
  dawki radioterapii (powyżej lub poniżej 50 Gy), choś wystąpił trend na korzyść
  większych dawek – odsetki wynosiły odpowiednio 58,0% i 42,8% (p = 0,07). W
  trakcie leczenia nie wystąpiły objawy niepożądane o nasileniu większym niż
  2. stopień.

  Autorzy stwierdzają we wnioskach, że radioterapia ma znaczący wpływ na
  przeżycie pacjentek z izolowanym nawrotem raka szyjki macicy
  w obrębie paraaortalnych węzłów chłonnych – z zastrzeżeniem, że prezentowane
  wyniki uzyskano na podstawie analizy retrospektywnej.

  Źródło:eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=59
 • Amerykańscy naukowcy zidentyfikowali pierwszy gen odpowiedzialny za rozwój
  rodzinnego, czyli powodowanego dziedziczeniem mutacji genetycznej, raka
  trzustki. Swoje badania opisali w grudniowym wydaniu czasopisma "Public Library
  of Science".
  Rak trzustki to dość rzadka, ale śmiertelna choroba. Większość cierpiących na
  niego pacjentów umiera w ciągu pierwszego roku od zdiagnozowania. W USA jest to
  czwarta przyczyna zgonów powodowanych nowotworami. Około dziesięciu procent
  wszystkich przypadków raka trzustki ma charakter rodzinny.

  Jednak aż do tej pory odpowiedzialny za niego gen pozostawał nieznany. Dopiero
  grupa badaczy pod kierunkiem Teri Brentnall z University of Washington i Davida
  Whitcomba z University of Pittsburgh zidentyfikowała go i nazwała palladynem
  (od nazwiska XI- wiecznego włoskiego architekta - Palladia), ze względu na
  udział, jaki pełni w wyznaczaniu architektury komórki. Palladyn koduje bowiem
  składniki cytoszkieletu - wewnętrznego szkieletu komórki, który nadaje jej
  kształt i umożliwia poruszanie.
  Przez wiele lat amerykańscy naukowcy badali genomy 18 członków pewnej
  czteropokoleniowej rodziny (na potrzeby eksperymentu nazwanej rodziną X).
  Większość z nich chorowała na rodzinnego raka trzustki lub wykazywała
  przednowotworowe zmiany w tym organie. Badacze odkryli, że u wszystkich chorych
  na chromosomie 4 występuje jednakowy, 243-genowy fragment DNA. Nie wykryto go
  natomiast u osób zdrowych.

  Po porównaniu różnic w poziomie ekspresji tych 243 genów pomiędzy zdrową a
  nowotworowo zmienioną tkanką trzustki okazało się, że zarówno u członków
  rodziny X, jak i u osób, u których nowotwór rozwinął się spontanicznie,
  występuje wzmożona aktywność jednego genu - palladynu.

  Po zsekwencjonowaniu go wykryto odpowiedzialną za rozwój nowotworu mutację.
  Występowała ona u wszystkich członków rodziny X z rakiem trzustki lub zmianami
  przedrakowymi, ale nie u zdrowych osób.

  Aby potwierdzić swoje przypuszczenia, badacze wprowadzili zmutowany palladyn do
  ludzkich, hodowanych w warunkach laboratoryjnych komórek. Spowodowało to
  zwiększenie poziomu ich ekspresji oraz uszkodzenie cytoszkieletu.

  Naukowcy uważają, że omówione badania przyczynią się do opracowania i rozwoju
  nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, wspomagających walkę z tą
  śmiertelną chorobą.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1448439,16,1,0,120,686,item.html
 • Zwiększone ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi utrzymuje się przez co
  najmniej 20 lat od leczenia oszczędzającego choroby zlokalizowanej w przeciwnym
  sutku.

  Wyniki retrospektywnej analizy losów pacjentek leczonych oszczędzająco z powodu
  raka piersi wskazują na utrzymywanie się przez co najmniej 20 lat zwiększonego
  ryzyka rozwoju raka drugiej piersi w tej grupie kobiet.

  Analizie poddano dokumentację medyczną dotyczącą 1.801 kobiet
  z jednostronnym rakiem piersi w stopniu zaawansowania 0-II, leczonych
  oszczędzająco w latach 1977-2000. Stwierdzono, że po 20 latach od momentu
  leczenia pierwszego raka piersi u 15,4% kobiet rozwija się rak piersi
  przeciwnej. Ryzyko rozwoju raka drugiej piersi w omawianej grupie pacjentek
  wynosi 0,75% na rok. Mediana czasu do rozpoznania raka drugiej piersi wynosi
  8,2 lat (zakres 0,5-26,5 lat). Nie stwierdzono różnic w częstości nowotworów w
  drugiej piersi w zależności od charakteru pierwczej choroby – rak inwazyjny lub
  DCIS (p = 0,84). Znaczna większość (83%) raków rozpoznawanych w drugiej piersi
  to raki inwazyjne, przy czym ryzyko rozwoju raka inwazyjnego w piersi
  przeciwnej do pierwotnie zajętej jest niezależne od charakteru pierwszej
  choroby – rak inwazyjny lub DCIS (p = 0,20). Metoda wykrycia raka pierwotnego –
  mammografia lub badanie fizykalne – nie jest czynnikiem predykcyjnym
  wystąpienia raka drugiej piersi (p = 0,20). Poza tym nie ma związku między
  lokalizacją pierwotnego i kolejnego raka w przeciwnych gruczołach piersiowych
  (p = 0,82).

  Autorzy omawianej pracy wnioskują, że zwiększone ryzyko wystąpienia raka
  drugiej piersi utrzymuje się co najmniej przez 20 lat od leczenia raka
  zlokalizowanego w przeciwnym sutku. Mammografia i badanie fizykalne pozostają
  podstawowymi metodami wykrywania raka drugiej piersi w omawianej grupie kobiet.

  Źródło: Hill-Kayser CE, Harris EE, Hwang WT, Solin LJ. Twenty-year incidence
  and patterns of contralateral breast cancer after breast conservation treatment
  with radiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006; 66: 1313-9. [Publikacja w
  formie elektronicznej - 25.10.2006].


  International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics

  eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=61
 • Resekcja przerzutów raka piersi do wątroby może być rozważana jako wartościowy
  sposób postępowania.

  Zespół badaczy z francuskich ośrodków onkologicznych opublikował wyniki
  retrospektywnej analizy wyników operacyjnego leczenia przerzutów do wątroby u
  pacjentek z rakiem piersi. Okazało się, że resekcja przerzutów w tej grupie
  pacjentek jest często usprawiedliwiona i daje stosunkowo dobre wyniki.

  Analizie poddano dane kliniczne dotyczące 85 pacjentek leczonych
  w latach 1984-2004. Przerzuty zlokalizowane poza wątrobą występowały u 27
  pacjentek (32%). U 32 pacjentek (38%) występował 1 przerzut
  w wątrobie, a u kolejnych 26 pacjentek (31%) stwierdzono obecność więcej niż 3
  przerzutów. Hepatektomia o większym zakresie (co najmniej 3 usunięte segmenty)
  była wykonana u 54 pacjentek, natomiast hepatektomia mniejsza (poniżej 3
  segnentów) – u 31 pacjentek.

  Wszystkie pacjentki przeżyły 60 dni od zabiegu operacyjnego. Mediana czasu
  hospitalizacji wyniosła 9 dni. U 26% pacjentek wystąpiły powikłania
  pooperacyjne. Nieradykalność mikroskopową zabiegu (cecha R1) stwierdzono u 18%
  pacjentek, a nieradykalność makroskopową (cecha R2) – u kolejnych 17%
  pacjentek. U 28 pacjentek (33%) doszło do nawrotu choroby ograniczonego do
  wątroby – 12 kobiet z tej grupy leczono z zastosowaniem ponownej hepatektomii.

  Mediana czasu obserwacji wynosiła 38 miesięcy. Po tym okresie czasu żyły 32
  pacjentki, co daje medianę całkowitego czasu przeżycia wynoszącą 32 miesiące i
  odsetek przeżyć 5. letnich wynoszący 37%. Mediana czasu przeżycia wolnego od
  choroby wyniosła 20 miesięcy,
  a odsetek 5. letnich przeżyć wolnych od choroby – 21%. Zidentyfikowano
  następujące niekorzystne czynniki prognostyczne: brak odpowiedzi na
  chemioterapię przedoperacyjną (p = 0,008), makroskopowa nieradykalność zabiegu –
  cecha R2 (p = 0,0001) oraz brak konieczności wykonywania ponownej hepatektomii
  (p = 0,01).

  Autorzy omawianej pracy stwierdzają we wnioskach, że hepatektomia jest
  zabiegiem bezpiecznym u pacjentek z przerzutami raka piersi do wątroby.
  Omawiany sposób leczenia ma korzystny wpływ na przeżycie pacjentek nie
  obciążonych niekorzystnymi czynnikami prognastycznymi. Co więcej, dłuższe
  przeżycie może być osiągnięte nawet u pacjentek
  z resekcyjnymi lub kontrolowanymi przez leczenie systemowe przerzutami
  pozawątrobowymi. Leczenie chirurgiczne powinno być częściej niż dotychczas
  rozważane u pacjentek z przerzutami raka piersi do wątroby.

  Źródło: Adam R, Aloia T, Krissat J, Bralet MP, Paule B, Giacchetti S, Delvart
  V, Azoulay D, Bismuth H, Castaing D. Is Liver Resection Justified for Patients
  With Hepatic Metastases From Breast Cancer? Ann Surg. 2006; 244: 897-908.

  Annals of Surgery

  eOnkologia.pl
  www.eonkologia.pl/news.php?id=62
 • Specjaliści alarmują: otyłość zwiększa ryzyko nowotworów

  Otyłość znacznie zwiększa ryzyko raka, m.in. prostaty i jajnika; w wyniku
  nowotworów z nią związanych umiera co roku 6,5 tys. Polaków - alarmują naukowcy
  i lekarze. Jak informują, nadwaga i otyłość występuje u 15 milionów naszych
  rodaków. Konferencja naukowa poświęcona problemowi otyłości i nadwagi odbyła
  się w czwartek 14 grudnia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w
  Warszawie.

  "Otyłość zwiększa ryzyko wielu nowotworów złośliwych, m.in. prostaty, jajnika,
  trzonu macicy, okrężnicy, gruczołu sutkowego, trzustki i przełyku" - ostrzego
  wicedyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu SWPS dr Szymon Brużewicz.

  Jak dodaje, przyczyny zależnego od otyłości wzrostu ryzyka nowotworów wciąż
  pozostają nie do końca poznane. "Wydaje się jednak, że na pierwszy plan
  wysuwają się zaburzenia hormonalne, spowodowane przemianami nagromadzonej w
  nadmiarze tkanki tłuszczowej" - wyjaśnia.

  CO TRZECIA POLKA MA NADWAGĘ

  Jak informowano na konferencji, według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia
  (WHO) na świecie żyje ponad 300 milionów osób otyłych. Jest ich więcej niż
  ludzi cierpiących z powodu niedożywienia. W Europie liczba otyłych sięgnęła 165
  mln, z czego 15 mln to dzieci. Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w
  Warszawie prof. Mirosław Jarosz alarmuje, że liczba osób otyłych wzrasta w
  Europie w tempie epidemiologicznym; obecnie otyłych Europejczyków jest dziesięć
  razy więcej niż w roku 1970.

  Według Jarosza, w przypadku dorosłych Polaków problem nadwagi dotyczy 41 proc.
  mężczyzn i 30 proc. kobiet, a problem otyłości - 16 proc. mężczyzn i 20 proc.
  kobiet. Wśród polskich dzieci otyłych jest 5 proc., a nadwagę ma 8 proc. Jarosz
  zwraca uwagę, że nadwaga i otyłość bardzo często powodują wystąpienie chorób
  układu sercowo-naczyniowego, które są najczęstszym powodem zgonów Polaków.

  DUŻO JEDZENIA, MAŁO SPORTU

  Do głównych przyczyn nadwagi i otyłości - obok uwarunkowań genetycznych,efektów
  ubocznych przyjmowania pewnych leków (np. kortykosteroidów i pochodnych
  estrogenu) lub niektórych chorób - należą zbyt mała aktywność fizyczna i
  przejadanie się. W codziennej diecie Polaka zbyt wiele miejsca zajmują tłuszcze
  zwierzęce i węglowodany, a za mało warzywa i owoce - ostrzegają naukowcy.

  Jarosz zwraca uwagę, że nadwaga i otyłość bardzo często powodują wystąpienie
  chorób układu sercowo-naczyniowego, które są główną przyczyną zgonów
  Polaków. "Niedługo może być tak, że proces przedłużania się życia człowieka
  zostanie zahamowany, a przeciętna długość życia człowieka zacznie się skracać" -
  zaznacza profesor.

  Na konferencji przedstawiono wyniki badań specjalistów w zakresie medycyny
  sportowej z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obliczyli oni, że 73 proc. Polaków
  prowadzi siedzący tryb życia - dla porównania w Rosji jest to 27 proc., a na
  Węgrzech 43 proc. Ustalili też, że tylko 7 proc. polskich kobiet i 5,5 proc.
  mężczyzn uprawia regularnie jakiś sport, zaś sporadycznie - czyli rzadziej niż
  raz w tygodniu - tylko 10 proc.

  OTYŁOŚĆ A PROBLEMY EMOCJONALNE

  Lekarz pediatra-endokrynolog dr Maria Sielicka-Gracka, współpracująca z Kliniką
  Pediatrii i Endokrynologii warszawskiej Akademii Medycznej, wyjaśnia, jaka jest
  różnica między nadwagą, a otyłością. Nadwaga to nadmiar masy ciała (w tym np.
  mięśni) w stosunku do wysokości człowieka, natomiast otyłość to nadmiar tkanki
  tłuszczowej w organizmie - tłumaczy.

  Sielicka-Gracka wymienia okresy życia człowieka, w których tkanka tłuszczowa
  rozwija się najszybciej. Są to okres płodowy - od 14. tygodnia życia, okres
  niemowlęcy - do 2. roku życia oraz okres dojrzewania. Dodała, że są dwa rodzaje
  otyłości: otyłość pierwotna - będąca skutkiem dostarczania organizmowi zbyt
  dużej ilości energii w stosunku do jego zapotrzebowania, w wyniku przejadania
  się; oraz otyłość wtórna - która towarzyszy chorobom.

  Dietetyk Dorota Osóbka, prowadząca poradnię żywieniową, dodała, że otyłość jest
  nierzadko związana z problemami emocjonalnymi - może być ich przyczyną i
  efektem. Jak wyjaśnia, otyłość powoduje u człowieka niską samoocenę, poczucie
  nieatrakcyjności, odrzucenia przez społeczeństwo, depresję i kłopoty w życiu
  seksualnym. Jako efekt problemów emocjonalnych pojawia się wtedy, kiedy np.
  ludzie jedzą zbyt wiele, by załagodzić stres, zaspokoić potrzebę miłości lub
  potrzebę sukcesu.

  źródło PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=134&news_id=15437&layout=6&forum_id=6517&page=text
 • Bevacizumab, nowy lek na najczęstszą postać raka płuc, odcina dopływ krwi do
  guza i polepsza wskaźnik przeżycia pacjentów o niebagatelne 20 procent -
  informuje "New England Journal of Medicine."
  Jak wykazała trzecia faza badań klinicznych z udziałem 878 pacjentów,
  bevacizumab nie tylko pozwala żyć dłużej, ale i jego efekty uboczne są znacznie
  mniej dokuczliwe - nie powoduje utraty włosów, nudności czy wymiotów.

  Jeszcze przed publikacją tych wyników, dwa miesiące temu Food and Drug
  Administration uznała preparat (o handlowej nazwie Avastin) za lek pierwszego
  rzutu w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, nawracającym lub
  dającym przerzuty niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

  Pacjenci, którym bevacizumab podawano wraz konwencjonalnymi chemioterapeutykami
  (paclitaxelem i karboplatyną), mieli 35- procentową szansę pomyślnej reakcji na
  lek, podczas gdy sama chemioterapia dawała im najwyżej 15 procent nadziei.

  Bevacizumab jest pierwszym lekiem tego rodzaju stosowanym w leczeniu raka
  płuca. Trwają jednak badania nad innymi podobnymi preparatami i nie jest
  wykluczone, że ich wyniki okażą się jeszcze lepsze. Hamowanie powstawanie
  nowych naczyń krwionośnych sprawia, że nowotwór "dusi się" z braku tlenu. Lek
  wywiera działanie na naczynia za pośrednictwem specjalnego białka, które
  polepsza także stan naczyń, co ułatwia przedostawanie się chemioterapeutyków do
  guza.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1450999,16,1,0,120,686,item.html
 • Chirurgiczna cytoredukcja guza może poprawiać rokowanie u pacjentek z nawrotem
  raka jajnika po chemioterapii opartej na pochodnych platyny.

  Badacze japońscy przedstawili wyniki retrospektywnej analizy losów pacjentek
  leczonych z zastosowaniem cytoredukcji chirurgicznej w przebiegu nawrotu raka
  janika po chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Opublikowane rezultaty
  wskazują na możliwość poprawy rokowania w tej grupie pacjentek poprzez
  zastosowanie w procesie leczenia chirurgicznej redukcji masy guza.

  Analiza objęła dane kliniczne dotyczące 46. pacjentek leczonych
  w latach 1988-2003 w Klinice Ginekologii i Położnictwa Wydziału Medycznego
  Uniwersytetu w Kyoto. Chirurgiczna cyturedukcja guza była wykonana u 23
  pacjentek. Chemioterapia była zastosowana u wszystkich 46 pacjentek.

  Pacjentki, u których wykonano chirurgiczną cytoredukcję, miały medianę
  całkowitego czasu przeżycia wynoszącą 41,7 miesiąca (liczone od czasu
  stwierdzenia nawrotu choroby po chemioterapii pierwszego rzutu opartej na
  pochodnych platyny). Odpowiednia wartość w grupie odniesienia (pacjentki
  leczone tylko przy pomocy chemioterapii) wyniosła 18,8 miesiąca. Stwierdzona
  różnica była znamienna statystycznie (p < 0,01). Ponadto jakość życia, mierzona
  czasem pozostawania w domu bez konieczności hospitalizacji oraz zachowaniem
  zdolności do odżywiania doustnego, była lepsza w grupie pacjentek poddanych
  leczeniu chirurgicznemu. Wielkość guza rezydualnego po cytoredukcji (< 2 cm vs
  > 2 cm) była istotnym czynnikiem determinującym rokowanie. W tym przypadku
  mediana całkowitego czasu przeżycia wynosiła odpowiednio 50 miesięcy i 35,2
  miesiąca
  (p < 0,05). Przeciwnie, liczba miejsc, w których doszło do nawrotu choroby oraz
  czas do progresji po leczeniu pierwotnym nie miały istotnego wpływu na
  rokowanie.

  Autorzy omawianej pracy wnioskują, że chirurgiczna cytoredukcja może poprawiać
  rokowanie u pacjentek z nawrotem raka jajnika po pierwotnym leczeniu z
  zastosowaniem chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Wydłużenie
  całkowietgo czasu przeżycia jest prawdopodobnie większe u pacjentek z małą
  objętością choroby rezydualnej po cytoredukcji.

  Żródło: Matsumoto A, Higuchi T, Yura S, Mandai M, Kariya M, Takakura K, Fujii
  S. Role of salvage cytoreductive surgery in the treatment of patients with
  recurrent ovarian cancer after platinum-based chemotherapy. J Obstet Gynaecol
  Res. 2006 Dec;32(6):580-7.

  Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

  eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=63
 • Pierwszy w Polsce program edukacyjny na temat raka szyjki macicy adresowany do
  młodzieży rusza w województwie śląskim. Zachorowanie na ten typ nowotworu jest
  związane ze stylem życia w młodym wieku.
  Do śląskich gimnazjów i szkół średnich trafi na początek 3,5 tys. broszur
  pt. "Twoje życie w Twoich rękach", opisujących zmiany zachodzące w organizmach
  dziewcząt i chłopców w okresie dojrzewania, radzącej, jak dbać o swoje zdrowie
  i wyjaśniający, co to jest rak szyjki macicy i co można zrobić, by uniknąć
  choroby lub wykryć ją we wczesnym stadium, kiedy nie jest niebezpieczna dla
  życia.

  Podczas konferencji prasowej w Katowicach przedstawiciele organizatora akcji -
  Śląskiej Ligi Walki z Rakiem, a także zarządu województwa śląskiego oraz
  wojewódzcy konsultanci ds. seksuologii i ginekologii onkologicznej
  poinformowali, że mogą zaprezentować film o zagrożeniu i podzielić się swoją
  wiedzą na ten temat. Apelowali do samorządowców i dyrektorów szkół, by
  organizowali takie spotkania z ich udziałem.

  Rak szyjki macicy powstaje w wyniku zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego
  HPV, przenoszonego w czasie stosunków seksualnych. Istnieje ponad 100 typów
  wirusa HPV, kilkanaście z nich jest bezpośrednią przyczyną raka szyjki macicy.
  Zakażenie jednym z nich u kobiety prowadzi do raka szyjki macicy, u mężczyzn
  może doprowadzić do raka prącia.

  Zakażenie jest najbardziej rozpowszechnione wśród ludzi młodych - w wieku od 16
  do 28 lat. Szczególnie narażone są osoby, które w bardzo młodym wieku podejmują
  współżycie i które często zmieniają partnerów seksualnych. Dostępna już jest
  szczepionka przeciwko brodawczakowi, którą należy przyjąć w młodym wieku, ale
  kosztuje ok. 1500 zł.

  Aby wykryć raka szyjki macicy we wczesnym stadium, każda kobieta powinna co 2-3
  lata zgłaszać się na badania cytologiczne. Pierwsze należy przeprowadzić nie
  później, niż 6 miesięcy od pierwszego kontaktu seksualnego.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1452884,16,1,0,120,686,item.html
 • Chemioterapia oparta na epirubicynie jest skuteczna u pacjentek z zapalnym
  rakiem piersi.

  Grupa badaczy z Francji opublikowała wyniki prospektywnego badania klinicznego
  GETIS 02, którego celem była ocena skuteczności chemioterapii opartej na
  epirubicynie w leczeniu pacjentek z rakiem zapalnym piersi. Zastosowany program
  chemioterapii był skuteczny i stosunkowo dobrze tolerowany.

  Do udzału w badaniu zakwalifikowano 120 pacjentek z rakiem zapalnym
  ograniczonym do jednej piersi i bez przerzutów odległych. Zastosowana
  chemioterapia była podzielona na dwa etapy. Początkowo pacjentki otrzymywały
  leczenie według programu wysokodawkowego FEC
  (FEC-HD - 5-fluorouracyl 750 mg/m2 w dniach 1-4, epirubicyna
  35 mg/m2 w dniach 2-4 oraz cyklofosfamid 400 mg/m2 w dniach 2-4) – 4 cykle co
  21 dni. U części pacjentek stosowano lenograstim. Leczenie miejscowe obejmowało
  mastektomię i/lub radioterapię.
  W drugim etapie leczenia systemowego pacjentki otrzymywały chemioterapię
  podtrzymującą według programu FEC 75 (5-fluorouracyl 500 mg/m2, epirubicyna 75
  mg/m2 oraz cyklofosfamid 500 mg/m2
  w dniu 1) – 4 cykle co 21 dni. Nie stosowano leczenia hormonalnego.

  Spośród 102 pacjentek, u których przeprowadzono leczenie chirurgiczne,
  całkowita odpowiedź patologiczna została osiągnięta u 23,5% w przypadku
  nowotworu ograniczonego do piersi, oraz u 31,4% w przypadku przerzutów do
  pachowych węzłów chłonnych. Ogólny odsetek całkowitych odpowiedzi
  patologicznych w populacji pacjentek biorących udział w badaniu wynosił 14,7%.
  Chemioterapię podtrzymującą według programu FEC 75 otrzymało 109 pacjentek.

  Mediana czasu obserwacji wynosiła 10 lat. Po tym okresie odsetek przeżyć
  wolnych od nawrotu choroby wynosił 35,7%, a całkowity odsetek przeżyć – 41,2%.
  Mediana czasu przeżycia wolnego od nawrotu choroby wynosiła 39 miesięcy [95%
  przedział ufności
  (95% CI), 25-53 miesiące], a mediana całkowitego czasu przeżycia –
  61 miesięcy (95% CI, 43-79 miesięcy). U pięciu pacjentek stwierdzono czasowe
  zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca, bez objawów zastoinowej
  niewydolności krążenia. W grupie pacjentek otrzymujących lenograstim jeden
  przypadek ostrej białaczki mieloblastycznej M2 oraz jeden przypadek zespołu
  mielodysplastycznego.

  Autorzy omawianej pracy wnioskują, że chemioterapia indukcyjna według programu
  FEC-HD z następową chemioterapią podtrzymującą FEC 75 jest bezpiecznym i
  efektywnym sposobem leczenia pacjentek z zapalnym rakiem piersi bez przerzutów
  odległych.

  Źródło: Veyret C, Levy C, Chollet P, Merrouche Y, Roche H, Kerbrat P, Fumoleau
  P, Fargeot P, Clavere P, Chevallier B. Inflammatory breast cancer outcome with
  epirubicin-based induction and maintenance chemotherapy: ten-Year Results from
  the French Adjuvant Study Group GETIS 02 Trial. Cancer 2006; 107: 2535-44.
  Cancer

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=64

 • Powodzenie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych będzie zależało
  nie tylko od lekarzy, ale i edukacji całego społeczeństwa - mówili uczestniczy
  konferencji poświęconej realizacji Programu.
  W pierwszej kolejności realizowane będą elementy Programu dotyczące
  profilaktyki raka piersi, jelita grubego i macicy. Zwłaszcza wyniki leczenia
  raka szyjki macicy trzeba będzie poprawić - mówił wiceminister zdrowia Jarosław
  Pinkas. Jedną z najważniejszych przyczyn jest niechęć kobiet do zgłaszania się
  na badania profilaktyczne (tam, gdzie są one dostępne) - choć nie wymaga to
  skierowania.

  Radykalnym posunięciem byłoby szczepienie 10-12-letnich dziewczynek szczepionką
  przeciwko wirusowi ludzkiego brodawczaka, który jest przyczyną większości
  przypadków raka szyjki macicy. Niestety, o ile szczepionki przeciw odrze czy
  śwince kosztują około złotówki, to szczepionka przeciw rakowi szyjki macicy -
  około 1500 złotych. Szczepienie milionów kobiet byłoby zbyt dużym obciążeniem
  dla budżetu. W ramach profilaktyki nowotworów konieczne jest lepsze szkolenie
  lekarzy - nad czym zresztą pracuje Polska Unia Onkologii - ale co najmniej
  równie ważna jest wiedza społeczeństwa.

  Przykładem oddolnej inicjatywy mogą być wykłady dla żołnierzy organizowane
  przez Fundację Urszuli Jaworskiej. Zdobytą wiedzę o profilaktyce nowotworów
  żołnierze mogą dalej rozpowszechniać wśród rodziny i znajomych. Niestety, takie
  programy raczej nie mają szansy na dofinansowanie z budżetu.

  Jak mówił prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder, wielką rolę do
  wypełnienia mają media, zwłaszcza telewizja. Niestety, państwowa telewizja
  odmawia takiej edukacji w ramach swojej misji, a telewizje prywatne nie są
  skłonne do realizowania edukacyjnych programów za darmo.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1453450,16,1,0,120,686,item.html
 • Po przeszczepie nerki pacjenci mogą być trzykrotnie bardziej narażeni na ryzyko
  raka - wynika z najnowszych badań australijskich. Artykuł na ten temat
  zamieszcza pismo "Journal of the American Medical Association".
  Wiadomo, że leki immunosupresyjne podawane pacjentom przechodzącym przeszczep
  narządu czy tkanki znacznie osłabiają odporność pacjenta, zwiększając jego
  podatność na infekcje i różne nowotwory. Z dotychczasowych badań wynikało, że u
  pacjentów poddawanych immunosupresji rośnie ryzyko raka skóry (ale nie
  czerniaka), chłoniaka nieziarniczego oraz mięsaka Kaposiego. Brak jednak
  wiarygodnych danych na temat ryzyka innych nowotworów.

  Najnowsze badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej
  Walii w Sydney. Sprawdzili oni częstość występowania nowotworów w grupie 28
  tys. 855 pacjentów, którzy przeszli przeszczep nerki. Okazało się, że po
  przeszczepie nerki ryzyko różnych nowotworów złośliwych dotyczących 25 miejsc
  (tkanek i narządów) w organizmie znacznie rosło. Dla nowotworów z 18
  lokalizacji ryzyko to było ponad trzykrotnie większe. Przed przeszczepem
  pacjenci z poważną chorobą nerek byli tylko nieco bardziej ponad przeciętną
  narażeni na ryzyko raka.

  "Z naszych badań wynika, że immunosupresja stosowana u pacjentów poddawanych
  przeszczepom znacznie podnosi ryzyko nowotworów złośliwych różnych częściach
  ciała" - komentują autorzy pracy. Jak zaznaczają, o wielu z nich wiadomo, że
  mają potwierdzoną lub domniemaną przyczynę wirusową.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1453454,16,1,0,120,686,item.html
 • Duńscy naukowcy twierdzą, że oliwa z oliwek może zapobiegać rozwojowi
  nowotworów. Wskazują na to badania przeprowadzone w kilku krajach Europy.
  Oliwa z oliwek chroni komórki ciała przed licznymi uszkodzeniami. Zdaniem
  naukowców z Kopenhagi dobroczynny wpływ mają tu tłuszcze nienasycone, które
  blokują działanie tak zwanych wolnych rodników niszczących DNA, co z kolei może
  prowadzić do powstawania raka.

  Badania przeprowadzono na prawie dwustu Europejczykach z pięciu krajów, którym
  codziennie do diety dodawano po 25 mililitrów oliwy z oliwek. Zmniejszyło to
  poziom szkodliwych substancji średnio o 13 procent.
  Na łamach pisma Amerykańskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Duńczycy
  podkreślają, że Europejczycy z południa - gdzie oliwa jest bardzo popularna -
  już na początku eksperymentu mieli lepsze wyniki niż mieszkańcy północy.

  Niezależni badacze ostrożnie traktują wyniki tych testów i przypominają, że
  przed nowotworami chroni też zmniejszenie spożycia czerwonego mięsa oraz
  jedzenie warzyw i owoców.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1455216,16,1,0,120,686,item.html
 • Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali nową metodę hamowania wzrostu guzów
  nowotworowych. Dzięki specjalnej substancji można zaburzyć prawidłowe ukrwienie
  guza i pozbawić go tlenu.
  Dwie prace dotyczące tej metody opublikowano na łamach najnowszego numeru
  pisma "Nature".

  Żeby nowotwór mógł rosnąć i rozwijać się w organizmie, potrzebuje własnej,
  stale rosnącej sieci naczyń krwionośnych, dzięki którym budujące go komórki są
  zaopatrywane w tlen i substancje odżywcze.

  Obecnie testuje się w klinice leki przeciwnowotworowe, zaburzające proces
  powstawania naczyń krwionośnych poprzez oddziaływanie z tzw. naczyniowo-
  śródbłonkowym czynnikiem wzrostu (VEGF), ale specyfiki te nie są skuteczne w
  przypadku wszystkich nowotworów.

  Badacze wykazali, że związek hamujący białko o nazwie DII4 powoduje obkurczanie
  guzów, nawet tych, które są odporne na leczenie lekami ograniczającymi
  powstawanie nowych naczyń krwionośnych (angiogenezę).

  Nowy lek powoduje wprawdzie wzmożenie angiogenezy, ale nowopowstałe naczynia
  krwionośne nie działają prawidłowo i guz ginie z powodu braku tlenu.

  Autorzy prac, Gavin Thurston i Minhong Yan mają nadzieję, że blokery białka
  DII4 będą efektywne przeciwko guzom odpornym na działanie leków
  oddziaływujących z VEGF, możliwe jest również, że w przyszłości wspomogą je w
  terapii skojarzonej.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1454094,16,1,0,120,686,item.html
 • Codziennie na raka szyjki macicy umiera 5 Polek. To drugi co do częstości
  występowania rak atakujący kobiety do 45 roku życia. W Polsce każdego roku rak
  szyjki macicy rozpoznawany jest u prawie 4000 kobiet. Niestety u co drugiej z
  nich za późno. Do tej pory kobiety mogły uniknąć tego losu poprzez regularne
  wykonywanie badań cytologicznych. Teraz, oprócz badań, mają wyjątkową możliwość
  zaszczepienia się przeciwko wirusowi wywołującemu raka szyjki macicy.
  Wirus HPV – mało znany, bardzo powszechny

  Główną przyczyną zachorowania na raka szyjki macicy jest zakażenie wirusem
  brodawczaka ludzkiego (HPV). HPV nie jest tak znanym wirusem jak HIV – jest
  jednak bardzo zakaźny. W 2003 roku w USA odnotowano 20 tysięcy przypadków
  zakażeń wirusem HIV i aż pięć i pół miliona zakażeń wirusem HPV. Szacuje się,
  że połowa ludzi na różnym etapie życia ulega zakażeniu tym wirusem. Najczęściej
  narażeni na kontakt z nim są młodzi, aktywni seksualnie ludzie w wieku od 18 do
  28 lat.

  Cichy zabójca

  Spośród ponad stu typów wirusa HPV kilka jest naprawdę niebezpiecznych. To
  wirusy tak zwanego wysokiego ryzyka onkogennego (np. 16 i 18), które w
  początkowej fazie zakażenia nie wywołują niepokojących objawów jednak z czasem
  mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Niestety w stadium zmian
  przedrakowych, a nawet w fazie wczesnego raka, kobieta może nie odczuwać bólu
  czy innych przykrych dolegliwości. Dlatego jedynym sposobem wykrycia zmian
  przedrakowych w obrębie szyjki macicy i nowotworu we wczesnym stadium jest
  regularne poddawanie się badaniom cytologicznym.

  Wstydliwy problem
  Zakażenie wirusem HPV typu 6 i 11 stanowi zagrożenie nie tylko dla kobiet ale
  również dla mężczyzn. To właśnie te wirusy są odpowiedzialne za pojawianie się
  brodawek płciowych tzw. kłykcin kończystych, na zewnętrznych narządach
  płciowych lub w okolicy odbytu kilka tygodni lub miesięcy po kontakcie
  seksualnym z osobą zakażoną. Brodawki płciowe są w Polsce najczęstszą przyczyną
  zgłoszeń do poradni chorób przenoszonych drogą płciową. Leczenie bywa bolesne i
  długie. Ze względu na nawroty, często musi być powtarzane. Zakażenia wirusem
  HPV często ustępują samoistnie. Jeśli jednak nie dają żadnych objawów, to pod
  postacią utajoną wirus może być dalej przenoszony drogą płciową.

  Szczepienie – skuteczna ochrona przed rakiem szyjki macicy i innymi zmianami
  wywoływanymi przez HPV

  Ustalenie, że głównym sprawcą raka szyjki macicy jest wirus HPV, jest jednym z
  największych odkryć medycyny ostatnich lat. Pozwoliło to na wynalezienie
  szczepionki, dzięki której w przyszłości ten rak przestanie być zmorą kobiet.
  Pierwsza i jedyna szczepionka wskazana w zapobieganiu rakowi szyjki macicy jest
  już dostępna w Polsce. Szczepionka chroni przed czterema typami wirusa HPV:
  dwoma typami o wysokim stopniu ryzyka rozwoju raka (typ 16 i 18) oraz dwoma
  typami o niskim stopniu ryzyka (typ 6 i 11) wywołującymi tzw. brodawki płciowe.
  Jest skuteczna i dobrze tolerowana – co zostało potwierdzone w kilku badaniach
  klinicznych prowadzonych między innymi w Polsce. W celu osiągnięcia pełnej
  ochrony przed typami wirusów przeciwko którym skierowana jest szczepionka,
  konieczne jest podanie trzech jej dawek. Drugą dawkę szczepionki należy podać
  dwa miesiące po pierwszej, a trzecią po kolejnych czterech miesiącach. W sumie
  więc cykl szczepień trwa pół roku. Adresy puntków szczepień znajdują się na
  stronie www.hpv.pl

  źródło Onet.pl
  zdrowie.onet.pl/1380829,aspons.html
 • Neuronalne komórki macierzyste (NSC) mogą wytwarzać specyficzne substancje
  przeciwnowotworowe, które skutecznie i wybiórczo zwalczają komórki rakowe -
  piszą naukowcy w grudniowym wydaniu pisma "PLoS ONE".
  Od kilku lat prowadzone są intensywne badania nad wykorzystaniem takich komórek
  do odtwarzania nerwów, uszkodzonych przez choroby neurodegeneracyjne (np.
  chorobę Alzheimera, Parkinsona czy stwardnienie rozsiane) oraz w terapii
  pozawałowej, leczeniu cukrzycy, osteoporozy, reumatoidalnego zapalenia stawów
  lub regeneracji ran.

  Teraz okazało się, że NSC mogą być skutecznym lekarstwem także na raka. Mają
  bowiem zdolność do wytwarzania i dostarczania przeciwrakowych substancji do
  obszarów objętych nowotworem.

  Neuronalne komórki macierzyste wykazują tendencję do patotropizmu (czyli
  przemieszczania się w kierunku obszarów objętych chorobą) w odpowiedzi na
  sygnały chemiczne pochodzące od komórek nowotworowych.

  "Cecha ta czyni z nich skuteczną broń nie tylko przeciwko chorobom
  neurodegeneracyjnym, ale także niektórym nowotworom" - mówi autorka badań, dr
  Karen Aboody z City of Hope National Medical Center w Kalifornii.

  Naukowcy pod jej kierunkiem przeprowadzili badania na myszach dotkniętych
  nowotworem z rodzaju neuroblastoma (tzw. nerwiak płodowy). Okazało się, że
  wprowadzone do organizmów myszy komórki NSC przemieszczały się w kierunku
  ogniska nowotworu, gdzie rozpoczynały produkcję enzymów aktywujących
  specyficzne substancje, o działaniu zbliżonym do leków chemioterapeutycznych.

  "Co ważne, przeciwrakowe molekuły atakowały wyłącznie komórki nowotworowe, nie
  uszkadzając zdrowych tkanek. Zastosowanie takiej metody w leczeniu ludzi może
  więc zwiększyć skuteczność terapii i poprawić jakość życia pacjentów.
  Wyeliminowane zostają bowiem prawie wszystkie efekty uboczne kuracji, takie jak
  mdłości i biegunka" - podkreśla Aboody.

  W wyniku eksperymentu wszystkie myszy wróciły do zdrowia po ok. sześciu
  miesiącach. Bez niej połowa zwierząt umierała przez upływem 2 miesięcy.

  Neuroblastoma stanowi 6-10 proc. wszystkich nowotworów dziecięcych. Dotyka
  głównie dzieci poniżej drugiego roku życia. Ogólna przeżywalność wynosi 55 proc.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1456139,16,1,0,120,686,item.html
 • Bezprzewodowa kamera wielkości sporej tabletki pozwoli na bezbolesne, bardziej
  komfortowe, a przy tym równie skuteczne badanie układu pokarmowego -
  informuje "Optics&Laser Europe".
  Kolonoskopia to dość nieprzyjemne i krępujące badanie dolnego odcinka układu
  pokarmowego (jelita grubego), polegające na wprowadzeniu przez odbyt wziernika
  specjalnej kamery na długim, elastycznym przewodzie oraz przesyłaniu obrazu na
  monitor za pomocą przewodu.

  Wraz z opracowaniem oraz uruchomieniem produkcji Pillcam Colon, tego typu
  badania staną się mniej dokuczliwe dla pacjentów, a co za tym idzie, więcej
  osób będzie się decydowało na przeprowadzenie badań układu pokarmowego nie
  tylko ratujących życie, ale również profilaktycznych. Pillcam Colon to układ
  miniaturowych bezprzewodowych kamer zamkniętych w specjalnej obudowie o
  rozmiarach 11 x 31 mm, która uniemożliwia zniszczenie elektroniki przez
  środowisko układu pokarmowego.

  Badanie układu pokarmowego przeprowadzane za pomocą Pillcam Colon (urządzenia
  opracowanego i produkowanego przez naukowców z izraelskiego instytutu Given
  Imaging) jest bardzo proste - pacjent połyka "elektroniczną pigułkę" popijając
  wodą, a na jego ciele montowane są specjalne czujniki odbierające i
  rejestrujące sygnał z kamer.

  Pigułka wędruje układem pokarmowym i przekazuje sygnał z kamer zainstalowanych
  na każdym końcu. Układ wyposażony jest w system oświetlenia oraz baterię
  pozwalającą na ponad 10-godzinną pracę kamer.

  Dotychczasowe badania kliniczne urządzenia, prowadzone w trzech różnych
  instytutach badawczych wskazują, iż skuteczność diagnostyczna systemu (to
  znaczy wykrywanie polipów oraz innych zmian chorobowych układu pokarmowego)
  Pillcam Colon jest równa 70 proc. tradycyjnej kolonoskopii.

  Jak wskazują naukowcy, "elektroniczna pigułka" w pewnych przypadkach umożliwiła
  jednak wykrycie wczesnych stadiów nowotworu jelita grubego, czego nie udało się
  zdiagnozować u tego samego pacjenta za pomocą tradycyjnych metod.

  "Wyniki badań i testów Pillcam Colon są nadzwyczaj obiecujące. To upoważnia nas
  do stwierdzenia, iż technika ta stanie się skuteczną i powszechnie stosowaną,
  +łatwą i przyjemną+ metodą diagnostyczną" - konkluduje szef projektu, Homi
  Shamir.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1456145,16,1,0,120,686,item.html
 • niestety jestem posiadaczką wirusa, pewnie w takim przypadku szczepionka już
  nie dla mnie raczej?
 • 1 stycznia 2007 roku Polska dołączy do grupy ośmiu państw umożliwiających swoim
  obywatelom bezpłatny dostęp do internetowej wersji biblioteki Cochrane
  Library. Biblioteka ta jest ogromnym zbiorem informacji z dziedziny medycyny.
  Może stanowić źródło wiedzy zarówno dla pacjentów, lekarzy specjalistów, jak i
  pracowników naukowych.

  Cochrane Library powstała w 1995 roku, dzięki współpracy międzynarodowej grupy
  specjalistów zrzeszonych w non-profitowej, skupiającej ponad 6000 członków
  (badaczy, lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych) organizacji The
  Cochrane Collaboration. Jej zadaniem jest wybieranie wiarygodnych i
  udokumentowanych badaniami klinicznymi publikacji oraz analiza przedstawionych
  w nich wyników.
  Do tej pory z zasobów biblioteki korzystać mogły Australia, Dania, Finlandia,
  Irlandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania.

  Biblioteka Cochrane Library przez stronę Agencji Oceny Technologii Medycznych:
  www.aotm.gov.plv/
  źródło: PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=14&news_id=15801&layout=12&forum_id=6711&page=text

 • 31.12.06, 13:02
  Margola, kupiłam ostatnio książkę "Nowotwory, a choroby nowotoorowe" trzech
  znanych polskich naukowców i pisza oni w tej ksiazce o szczepionce "Gynatren".
  Ta szczepionka moze ci pomoc w walce z wirusem HPV, bo chyba o tym wirusie mowisz.
  Nie bede tutaj przepisywac kilka stron badan na temat tej szczepionki, ale z
  tego co wyczytałam, to przynosi ona bardzo pozytywne efekty.
  Z tego co wiem, nie ma jej w sprzedaży w Polsce, ale na recepte kazda apteka ci
  ten lek sprowadzi z Niemiec. Sa to trzy zastrzyki, ktore sie podaje w odstepie
  chyba 2-tygodniowym.Idz do ginekologa i zapytaj o to.
 • Organiczne diody świecące (OLED), zintegrowane z samoprzylepnym opatrunkiem,
  wykorzystane zostały jako przenośne, nie utrudniające codziennych czynności
  źródło światła fotodynamicznej terapii antynowotoworowej - donosi "Optics&Laser
  Europe".
  Fotodynamiczna terapia antynowotoworowa (PDT - ang. photodynamic therapy)
  składa się z dwóch głównych elementów - aktywowanej światłem farmakoterapii,
  wybiórczo niszczącej komórki nowotworowe oraz świetlnego aktywatora, czyli
  źródła światła (najczęściej czerwonego).

  Po upowszechnieniu się organicznych świecących diod, tzw. OLED (ang. organic
  light emitting diodes), wielu naukowców zaczęło wykorzystywać tego typu diody w
  nowoczesnych urządzeniach elektronicznych, miedzy innymi w medycynie.

  Duet współpracujących szkockich naukowców - profesor Ifor Samuel z University
  of St. Andrews oraz doktor James Ferguson z Ninewells Hospital - zaprezentował
  nowoczesne przenośne urządzenie, będące nowym źródłem światła dla
  antynowotworowej terapii fotodynamicznej.

  Urządzenie to składa się z szeregu diod OLED (świecących czerwonym, dobrze
  przepuszczalnym przez żywe tkanki światłem), zainstalowanych w niewielkiej
  obudowie (2,5 x 2,5 x 1 mm). Całość waży niespełna 3 g.

  Urządzenie zostaje przymocowane za pomocą elastycznego plastra do zmienionego
  nowotworowo fragmentu skóry, dzięki czemu pacjent może być poddawany terapii
  PDT, a jednocześnie wykonywać wszystkie rutynowe czynności dnia, jak praca i
  wypoczynek, poza szpitalem, w zaciszu własnego domu.

  Układ OLED połączony jest za pomocą kabla z zestawem baterii noszonych przez
  pacjenta na pasku. Pracę diod nadzoruje elektroniczny sterownik, programowany
  przez lekarza - w określonym momencie w ciągu dnia, z bardzo precyzyjnie
  dobraną mocą i czasem naświetlania włącza i wyłącza czerwone diody, aktywujące
  działanie leków przyjmowanych przez pacjenta.

  Dotychczasowe testy kliniczne tego urządzenia wykazały, że spośród 12 osób
  leczonych za pomocą terapii PDT z wykorzystaniem nowego przenośnego źródła
  światła, 9 całkowicie powróciło do zdrowia.

  Według dra Fergusona, przewagą terapii PDT jest brak oszpecających skórę blizn
  towarzyszących często innym, konwencjonalnym metodom leczenia nowotworów skóry.
  A jeśli jeszcze fotodynamiczna terapia antynowotworowa wzbogacona zostanie o
  przenośne źródło światła, pacjent niemal całkowicie pozbawiony jest niepokoju
  wynikającego ze świadomości leczenia groźnej choroby.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1456707,16,1,0,120,686,item.html
 • Ważniejsze fragmenty artykułu:
  Skuteczność 4-walentnej szczepionki przeciwko ludzkim wirusom brodawczaka
  (HPV) - badanie z randomizacją

  Podsumowanie badania
  W tym prawidłowo przeprowadzonym badaniu z randomizacją autorzy zadali pytanie,
  czy u kobiet w wieku 16-23 lat podanie 3 dawek 4-walentnej rekombinowanej
  szepionki przeciwko HPV zawierającej wirusopodobne cząsteczki HPV (typu 6, 11,
  16 i 18) zapobiega, w porównaniu z placebo, przewlekłemu zakażeniu lub
  wystąpieniu związanych z nim zmian patologicznych wywołanych przez te typy HPV.
  Szczepienie 4-walentną szczepionką zapobiegało przewlekłemu zakażeniu lub
  związanym z nim zmianom patologicznym wywołanym przez typy HPV zawarte w
  szczepionce, w tym śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy. Szczepienie nie
  wiązało się z częstszymi ciężkimi i poważnymi niepożądanymi odczynami
  poszczepiennymi.

  Wprowadzenie
  Przewlekłe zakażenie typami 16 i 18 ludzkiego wirusa brodawczaka (human
  papillomavirus - HPV) odpowiada za 70% przypadków raka szyjki macicy lub
  śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy. Przesiewowe badania cytologiczne kobiet
  umożliwiają wczesne wykrycie zmian przedrakowych i raka szyjki macicy, ale nie
  zapobiegają zakażeniom HPV i rozwojowi raka. Typy 6 i 11 HPV są natomiast
  przyczyną 90% przypadków brodawek narządów płciowych i odbytu (kłykcin
  kończystych). Skuteczna i bezpieczna szczepionka przeciwko tym typom HPV
  mogłaby znamiennie zmniejszyć ryzyko zachorowania i konsekwencje wywoływanych
  przez nie chorób.

  Pytanie kliniczne
  Czy u kobiet w wieku 16-23 lat podanie 3 dawek 4-walentnej rekombinowanej
  szczepionki przeciwko HPV zawierającej wirusopodobne cząsteczki HPV (typu 6,
  11, 16 i 18) zapobiega, w porównaniu z placebo, przewlekłemu zakażeniu lub
  wystąpieniu związanych z nim zmian patologicznych wywołanych przez te typy HPV?

  Metodyka
  badanie z randomizacją, podwójnie ślepa próba; analiza ITT (obejmowała tylko
  kobiety, które w czasie kwalifikacji do badania były seronegatywne i PCR-
  negatywne wobec typów HPV zawartych w szczepionce, i którym podano przynajmniej
  1 dawkę szczepionki)

  Lokalizacja
  5 ośrodków w Brazylii, Finlandii, Norwegii, Szwecji i USA

  Badania
  Kryteria kwalifikujące: zdrowe kobiety, wiek 16-23 lub >=18 lat, jeśli kobieta
  jeszcze nie współżyła. Kryteria wykluczające: m.in. nieprawidłowy wynik badania
  cytologicznego w wywiadzie, więcej niż 4 partnerów seksualnych w ciągu życia.
  Wyjściowo badane grupy nie różniły się znamiennie pod względem cech
  demograficznych i klinicznych

  Wnioski

  Szczepienie kobiet w wieku 16-23 lat, seronegatywnych wobec HPV typu 6, 11, 16
  i 18, 4-walentną rekombinowaną szczepionką przeciwko HPV zapobiegało, w
  porównaniu z placebo, przewlekłemu zakażeniu lub związanym z nim zmianom
  patologicznym wywołanym przez typy HPV zawarte w szczepionce, w tym
  śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy. Szczepienie było dobrze tolerowane i nie
  powodowało poważnych ani ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych.

  Opracowali: dr med. Małgorzata Bała,
  prof. Roman Jaeschke MD MSc

  źródło Online Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy
  pełna treśc artykułu: www.mp.pl/artykuly/?aid=30380
 • Stosowanie imatinibu jako leczenia pierwszego rzutu w chronicznej fazie
  przewlekłej białaczki szpikowej pozwala na osiągnięcie długotrwałej odpowiedzi
  u większości pacjentów.

  Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki 5. letniej
  obserwacji pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML), który otrzymywali
  imatinib jako leczenie pierwszego rzutu w chronicznej fazie choroby.
  Przedstawione dane wskazują na możliwość osiągnięcia długotrwałej odpowiedzi u
  większości osób należących do tej grupy przy rozpoczynaniu leczenia od
  stosowania imatinibu.

  Omawiana grupa pacjentów (N = 553) brała udział w randomizowanym badaniu
  klinicznym, w którym porównywano skuteczność imatinibu oraz alfa-interferonu i
  cytarabiny jako leczenia pierwszego rzutu w chronicznej fazie CML.

  Po okresie obserwacji, którego mediana wyniosła 60 miesięcy, odsetek
  całkowitych remisji cytogenetycznych w grupie pacjentów otrzymujących imatinib
  osiągnął po 12 miesiącach leczenia 69%, a po 60 miesiącach leczenia – 87%.
  Progresja choroby do fazy akceleracji lub kryzy blastycznej wystąpiła u 7%
  pacjentów leczonych imatinibem. Odsetek przeżyć 5. letnich wynosił 89% w
  przypadku stosowania imatinibu w pierwszym rzucie leczenia. Osiągnięcie
  całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej było korzystnym czynnikiem
  prognostycznym. Długotrwałe przyjmowanie imatinibu nie było związane z
  wystąpieniem znaczących działań niepożądanych, które byłyby dotychczas nieznane.

  Przedstawione wyniki wskazują na możliwość uzyskania długotrwałej odpowiedzi u
  większości pacjentów leczonych imatinibem od momentu rozpoznania CML w fazie
  chronicznej.

  Źródło: Druker BJ, Guilhot F, O'Brien SG, Gathmann I, Kantarjian H, Gattermann
  N, Deininger MW, Silver RT, Goldman JM, Stone RM, Cervantes F, Hochhaus A,
  Powell BL, Gabrilove JL, Rousselot P, Reiffers J, Cornelissen JJ, Hughes T,
  Agis H, Fischer T, Verhoef G, Shepherd J, Saglio G, Gratwohl A, Nielsen JL,
  Radich JP, Simonsson B, Taylor K, Baccarani M, So C, Letvak L, Larson RA; IRIS
  Investigators. Five-year follow-up of patients receiving imatinib for chronic
  myeloid leukemia. N Engl J Med. 2006; 355: 2408-17.

  New England Journal of Medicin

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=67
 • Mammografia przesiewowa u kobiet w wieku 40-50 lat statystycznie nieznamiennie
  zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka piersi.

  Na łamach czasopisma Lancet opublikowano wyniki randomizowanego prospektywnego
  badania klinicznego oceniającego wpływ przesiewowej mammografii na ryzyko zgonu
  z powodu raka piersi w grupie kobiet w wieku 40-50 lat. Wyniki wskazują na
  zmniejszenie ryzyka zgonu w tej grupie kobiet, jednakże bez osiągnięcia
  znamienności statystycznej.

  Dotychczasowe randomizowane prospektywne badania kliniczne oceniające
  skuteczność przesiewowej mammografii wykazały jej skuteczność jako sposobu
  obniżenia śmiertelności z powodu raka piersi w grupie kobiet w wieku 50 i
  więcej lat. Metaanaliza wszystkich dotychczasowych badań tego typu
  przeprowadzonych z udziałem kobiet w wieku 40-49 lat wykazała 15% zmniejszenie
  ryzyka zgonu. Jednakże istnieją uzasadnione wątpliwości co do rygorów
  przestrzegania górnej granicy wieku w tych badaniach. Być może istotny wpływ na
  osiągnięte rezultaty ma znaczący udział w omawianych badaniach kobiet w wieku
  lat 50 i starszych. Celem omawianego badania (The Age trial) była ocena wpływu
  zapraszania kobiet w wieku 40 lat na coroczną mammografię na śmiertelność z
  powodu raka piersi.

  Do udziału w badaniu zaproszono 160.921 kobiet w wieku 39-41 lat. Kobiety były
  losowo przydzielane (w proporcji 1:2) do grupy poddawanej corocznej mammografii
  do wieku 48 lat lub do grupy objętej standardową opieką medyczną (bez corocznej
  mammografii). Badanie przeprowadzono w 23 ośrodkach na terenie Wielkiej
  Brytanii.

  Po okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 10,7 lat, stwierdzono
  zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi w grupie kobiet poddawanej
  corocznej mammografii. Ryzyko względne wobec grupy odniesienia (bez
  mammografii) wyniosło 0,83 [95% przedział ufności (95% CI) 0,66-1,04; p =
  0,11]. Jak widać, stwierdzona różnica nie osiągnęła znamienności statystycznej.
  Bezwzględne zmniejszenie ryzyka zgonu wyniosło 0,40 na 1000 kobiet zaproszonych
  do udziału w badaniu przesiewowym (95% CI -0,07 do 0,87). Zmniejszenie
  śmiertelności skorygowane ze względu na nie zgłaszanie się kobiet do badania
  zostało oszacowane na 24% (ryzyko względne = 0,76,
  95% CI 0,51-1,01). Również w tym przypadku stwierdzona różnica nie osiągnęła
  znamienności statystycznej.

  Autorzy omawianej pracy zwracają uwagę na fakt, że uzyskane wyniki są zgodne z
  rezultatami podobnych badań przeprowadzonych wcześniej w grupie kobiet w wieku
  40-49 lat. Decyzje odnośnie prowadzenia przesiewowej mammografii w tej grupie
  kobiet powinny uwzględniać możliwe korzyści, ryzyko oraz ponoszone koszty.
  Dalsza obserwacja pacjentek włączonych do omawianego badania pozwoli na ocenę
  korzystnych efektów po dłuższym czasie obserwacji.

  Źródło: Moss SM, Cuckle H, Evans A, Johns L, Waller M, Bobrow L; Trial
  Management Group. Effect of mammographic screening from age 40 years on breast
  cancer mortality at 10 years' follow-up: a randomised controlled trial. Lancet.
  2006; 368: 2053-60. Komentarz w: Lancet. 2006; 368: 2035-7.

  Lancet

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=66
 • Dodanie bewacizumabu do paklitakselu i karboplatyny wydłuża przeżycie pacjentów

  Na łamach jednego z grudniowych numerów New England Juornal of Medicine ukazały
  się wyniki randomizowanego badania klinicznego, którego celem była ocena
  skuteczności bewacizumabu stosowanego łącznie z chemioterapią (paklitaksel +
  karboplatyna) u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca
  (NDRP). Okazało się, że co prawda dodanie bewacizumabu do chemioterapii wydłuża
  całkowity czas przeżycia, jednakże dzieje się to za cenę znaczącego zwiększenia
  ryzyka zgonu w trakcie leczenia.

  Omawiane badanie przeprowadzono w latach 2001-2004 pod patronatem ECOG. Do
  udziału w badaniu zakwalifikowano 878 osób
  z zaawansowanym NDRP (stopień IIIB lub IV). Pacjenci byli przydzielani losowo
  do jednego z dwóch sposobów leczenia:
  1) paklitaksel + karboplatyna – 6 podań co 3 tygodnie,
  2) paklitaksel + karboplatyna (podawane jak wyżej) + bewacizumab – podawnay co
  3 tygodnie do czasu wystąpienia progresji choroby lub ujawnienia się
  toksyczności nie tolerowanej przez pacjenta.
  Podstawowe kryteria wyłączenia pacjentów z udziału w badaniu obejmowały:
  rozpoznanie raka płaskonabłonkowego, obecność przerzutów do mózgu, znaczące
  klinicznie krwioplucie oraz stan sprawności według ECOG >1 i/lub niewydolność
  narządów ważnych dla życia. Przeżycie całkowite było pierwotnym punktem
  końcowym omawianego badania.

  Mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła 12,3 miesiąca w grupie pacjentów
  leczonych z udziałem bewacizumabu, oraz 10,3 miesiąca w grupie otrzymującej
  tylko chemioterapię. Omawiana różnica była statystycznie znamienna –
  współczynnik ryzyka zgonu (HR) wynosił
  0,79 (p = 0,003). Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby wynosiła
  odpowiednio 6,2 oraz 4,5 miesiąca. Również w tym przypadku stwierdzona różnica
  była statystycznie znamienna – HR dla progresji choroby wynosił 0,66 (p <
  0,001). W przypadku stosowania bewacuzimabu współczynnik obiektywnych
  odpowiedzi klinicznych wynosił 35%, wobec 15% wśród pacjentów leczonych tylko
  chemioterapią. Również ta różnica była statystycznie znamienna
  (p< 0,001).

  Wśród działań niepożądanych stosowanego leczenia zwraca uwagę wielokrotnie
  większy odsetek pacjentów, u których wystąpiło znaczące klinicznie krwawienie w
  przypadku zastosowania bewacizumabu – 4,4% wobec 0,7% w grupie pacjentów
  leczonych tylko chemioterapią.
  Co więcej, w grupie osób leczonych bewacizumabem zanotowano
  15 zgonów zależnych od zastosowanego leczenia, przy czym 5 osób spośród tej
  grupy zmarło z powodu krwotoku płucnego.

  Przedstawione powyżej wyniki wskazują na możliwość uzyskania statystycznie
  znamiennej poprawy obiektywnych wyników leczenia pacjentów z zaawansowanym NDRP
  przy zastosowaniu bewacizumabu
  połączeniu z paklitakselem i karboplatyną. Jednakże poprawa ta ma miejsce za
  cenę wielokrotnego zwiększenia ryzyka krwawień i zgonu
  z powodu zastosowanego leczenia.

  Źródło: Sandler A, Gray R, Perry MC, Brahmer J, Schiller JH, Dowlati A,
  Lilenbaum R, Johnson DH. Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for
  non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2006; 355: 2542-50.

  New England Journal of Medicine

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=65
 • Odkryto kolejny gen zwiększający ryzyko raka piersi

  U kobiet z mutacją w genie PALB2 ryzyko zachorowania na raka sutka jest ponad
  dwukrotnie wyższe niż u innych kobiet w populacji - donoszą naukowcy na łamach
  pisma "Nature Genetics".
  Białko, kodowane przez PALB2, jest zaangażowane w proces naprawy DNA. U ludzi,
  u których gen jest zmutowany, dochodzi do nagromadzenia nieprawidłowych kopii
  DNA w komórkach. Ponadto białko PALB2 oddziałuje z innym białkiem - BRCA2 i
  stabilizuje je. Mutacja genu kodującego BRCA2 jest związana z dramatycznym
  wzrostem zachorowalności na raka sutka.

  Nazneen Rahman z Institute of Cancer Research w Sutton w Wielkiej Brytanii wraz
  z kolegami przeanalizowali sekwencję PALB2 u ponad 1000 kobiet, u których
  zdarzyły się przypadki raka piersi w rodzinie. U 10 spośród badanych kobiet
  wykryto mutację w jednej kopii genu PALB2. U ponad 1000 kobiet zdrowych mutacji
  w genie nie zaobserwowano. "Podejrzewamy, że mutacja w PALB2 jest przyczyną
  około 100 przypadków zachorowań na raka sutka w Wielkiej Brytanii każdego
  roku" - mówi profesor Rahman, główny autor pracy.

  Pomimo, że PALB2 w niewielkim stopniu wpływa na zachorowalność na raka sutka w
  całej populacji, stał się on czwartym genem odkrytym dzięki sekwencjonowaniu
  materiału genetycznego kobiet z rodzin wysokiego ryzyka.

  W dwóch pracach związanych z opisywaną inne grupy badawcze wykazały, że mutacja
  dwóch kopii PALB2 prowadzi do dziedzicznej niedokrwistości Fanconiego (rodzaj
  anemii), choroby charakteryzującej się rozlicznymi wadami rozwojowymi,
  uszkodzeniem szpiku kostnego i zwiększoną podatnością na zachorowanie na raka.

  Mutacja w PALB2 jest 12. odkrytą u pacjentów z niedokrwistością Fanconiego i
  trzecią mutacją pojedynczą (w jednej kopii genu), związaną z podwyższeniem
  ryzyka raka piersi (dwie pozostałe to mutacje w genach BRCA2 i BRIP1).

  Badanie genetycznych podstaw chorób dziedzicznych prawdopodobnie przyczyni się
  w przyszłości do opracowania skutecznej terapii tych chorób i ułatwi
  zapobieganie im, zwłaszcza u pacjentów z grup wysokiego ryzyka.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1457775,16,1,0,120,686,item.html
 • Bikalutamid stosowany łącznie z agonistą LHRH w pierwszym rzucie terapii
  hormonalnej znacząco wydłuża czas do niepowodzenia leczenia oraz czas do
  progresji choroby

  Badacze japońscy opublikowali kolejne wyniki randomizowanego, wieloośrodkowego
  badania klinicznego fazy III, przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby w
  grupie pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego. Celem badania była
  ocena skuteczności zastosowania w pierwszym rzucie leczenia bikalutamidu w
  skojarzeniu z agonistą LHRH. Uzyskane wyniki wskazują na obiektywne korzyści
  kliniczne wynikające z podjęcia takiego sposobu postępowania.

  Do udziału w badaniu zakwalifikowano 205 pacjentów z rakiem gruczołu krokowego
  w stopniu zaawansowania C/D, uprzednio nie leczonych. Osoby biorące udział w
  badaniu były leczone z zastosowaniem agonisty LHRH oraz bikalutamidu (1 raz
  dziennie 80 mg – grupa badana) lub placebo (grupa odniesienia). Pierwsze wyniki
  omawianego badania opublikowano w roku 2004. Wskazywały one na większą
  skuteczność leczenia skojarzonego w porównaniu z monoterapią agonistą LHRH
  w zakresie biochemicznej odpowiedzi na leczenie w ciągu 12 tygodni. Obecnie
  publikowane wyniki obejmują analizę następujących parametrów klinicznych: czas
  do osiągnięcia stężenia PSA ≤ 4 ng/ml, czas do niepowodzenia leczenia, czas do
  progresji choroby oraz całkowity czas przeżycia.

  W grupie pacjentów otrzymujących bikalutamid i agonistę LHRH stwierdzono
  statystycznie znamienne wydłużenie czasu do niepowodzenia leczenia oraz czasu
  do progresji choroby
  (p < 0,001) - w porównaniu z grupą leczoną tylko agonistą LHRH.
  Nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy w zakresie całkowitego czasu
  przeżycia pomiędzy obiema grupami.

  Obserwacja pacjentów biorących udział w omawianym badaniu jest kontynuowana.

  Źródło: Usami M, Akaza H, Arai Y, Hirano Y, Kagawa S, Kanetake H, Naito S,
  Sumiyoshi Y, Takimoto Y, Terai A, Yoshida H, Ohashi Y. Bicalutamide 80 mg
  combined with a luteinizing hormone-releasing hormone agonist (LHRH-A) versus
  LHRH-A monotherapy in advanced prostate cancer: findings from a phase III
  randomized, double-blind, multicenter trial in Japanese patients. Prostate
  Cancer Prostatic Dis. 02.01.2007 [Publikacja w formie elektronicznej
  wyprzedzająca wersję drukowaną.]

  Prostate Cancer and Prostatic Diseases

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=68
 • Metastatektomia wydłuża przeżycie wybranych pacjentów z przerzutami czerniaka
  do płuc.

  Wyniki analizy danych klinicznych 1720 pacjentów z przerzutami czerniaka do
  płuc wskazują na wydłużenie całkowitego czasu przeżycia w przypadku wykonania
  metastatektomii.

  Analiza obejmuje pacjentów leczonych w Klinice Chirurgii Centrum Medycznego
  Duke University w Durham (Teksas) w latach 1970-2004. Mediana całkowitego czasu
  przeżycia wynosiła w tej populacji pacjentów 7,3 miesięcy od chwili wystąpienia
  przerzutów do płuc. Zidentyfikowano następujące statystycznie znamienne
  korzystne czynniki prognostyczne: typ histologiczny guzkowy (p = 0,033), długi
  czas wolny od choroby po leczeniu pierwotnym (p < 0,001), mała liczba ognisk
  przerzutowych w płucach (p = 0,012), nieobecność przerzutów pozapłucnych (p <
  0,001) oraz wykonanie metastatektomii (p < 0,001). Metastatektomia wydłuża o 12
  miesięcy przeżycie pacjentów, którzy byli wolni od choroby przez okres ponad 5
  lat od leczenia pierwotnego (mediana = 19 miesięcy, wobec 7 miesięcy w grupie
  pacjentów z krótszym czasem wolnym od choroby, p < 0,01). Leczenie chirurgiczne
  przerzutów do płuc wydłuża
  o 10 miesięcy przeżycie pacjentów, u których nie stwierdzono obecności
  przerzutów pozapłucnych (mediana = 18 miesięcy, wobec 8 miesięcy
  w grupie pacjentów z przerzutami pozapłucnymi, p < 0,01).

  Po uwzględnieniu wszystkich zidentyfikowanych czynników ryzyka, metastatektomia
  okazuje się dawać znaczące wydłużenie przeżycia pacjentów z przerzutami
  czerniaka do płuc. Przedstawione dane są dowodem na duże znaczenie leczenia
  chirurgicznego u wybranych pacjentów należących do tej grupy.

  Źródło: Petersen RP, Hanish SI, Haney JC, Miller CC 3rd, Burfeind WR Jr, Tyler
  DS, Seigler HF, Wolfe W, D'Amico TA, Harpole DH Jr. Improved survival with
  pulmonary metastasectomy: An analysis of 1720 patients with pulmonary
  metastatic melanoma. J Thorac Cardiovasc Surg. 2007; 133: 104-110.

  Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=69
 • Geny, których aktywność w embrionalnych komórkach macierzystych jest wyłączona
  odwracalnie, w komórkach nowotworowych są zablokowane na stałe.
  Odkrycie amerykańskich i izraelskich naukowców potwierdza hipotezę według
  której nowotwory powstają z małej populacji komórek macierzystych.

  Prace opisujące wyniki badań naukowców z University of Southern California w
  USA i Hebrew University Medical School w Izraelu opublikowano w najnowszym
  numerze pisma "Nature Genetics". Komórki macierzyste zachowują zdolność do
  nieskończonej liczby podziałów komórkowych (proliferacji) dzięki odwracalnemu
  wyciszeniu (wyłączeniu aktywności) genów odpowiedzialnych za rozpoczęcie
  różnicowania. Duży kompleks białkowy tzw. Polycomb jest niezbędny do wyciszenia
  tych genów w embrionalnych komórkach macierzystych.

  Peter Larid wraz z grupą współpracowników z Los Angeles zaobserwowali, że w
  zarodkowych komórkach macierzystych Polycomb wycisza 177 genów oraz że 77 z
  nich jest na stałe zablokowane poprzez modyfikację DNA (metylację) w guzach
  jelita grubego.

  Autorzy podejrzewają, że Polycomb wyciszając geny w komórkach macierzystych
  niejako znakuje je przed wyciszeniem na stałe przez metylację DNA, która jest
  często obserwowana w komórkach nowotworowych.

  Niezależnie od naukowców z USA, grupa Howarda Cedara z Izraela odkryła, że geny
  wyciszone przez metylację DNA w komórkach rakowych często są modyfikowane przez
  kompleks Polycomb w normalnych zdrowych tkankach. Autorzy wywnioskowali, że
  wyciszanie genów związanych z rakiem jest swego rodzaju blokowaniem genów
  wyciszonych przejściowo w komórkach nienowotworowych lub macierzystych.

  Obydwie prace wskazują na to, że nowotwory powstają z puli komórek
  macierzystych poprzez dalszą modyfikację ich materiału genetycznego.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1458403,16,1,0,120,686,item.html
 • dzięki za info. szczepionka póki co nie jest u mnie wskazana.
 • Posiadanie samych córek może wskazywać u ojca na zwiększone ryzyko rozwoju raka
  prostaty - zaobserwowali naukowcy z Izraela. Przyczyną tej zbieżności może być -
  według nich - wada męskiego chromosomu płciowego Y.
  Naukowcy zbadali ponad 38 tys. mężczyzn. U 712 z nich stwierdzili raka
  prostaty. Później dane o rodzinach tych mężczyzn porównali z danymi o rodzinach
  zdrowych osób.

  Ostatecznie okazało się, że w porównaniu z mężczyznami mającymi przynajmniej
  jednego syna ojcowie samych córek mieli o 40 proc. większe ryzyko rozwoju raka
  prostaty. Ryzyko rosło do 60 proc., gdy mężczyzna miał trzy lub więcej córek i
  żadnego syna.

  Naukowcy szukali wyjaśnienia tej wyraźnej różnicy. Ponieważ problemy z prostatą
  często wykrywa się jedynie przy rutynowych badaniach, naukowcy nie wykluczają,
  że życie w sfeminizowanej rodzinie może sprawiać, że mężczyzna bardziej dba o
  zdrowie i częściej się bada - rośnie więc nie tyle ryzyko choroby, co
  prawdopodobieństwo jej wykrycia.

  Niewykluczone też, że mężczyźni posiadający same córki mogą częściej trafiać do
  lekarza i na odpowiednie badania, chcąc wykluczyć ewentualne problemy związane
  ze zdolnością do spłodzenia syna.

  Naukowcy nie posiadali danych potwierdzających te spekulacje. Za to
  zasugerowali, że fakt płodzenia samych córek i ryzyko raka prostaty mogą się
  wiązać z jednym - tym samym - czynnikiem genetycznym.

  Aby zapłodnić komórkę jajową, mężczyźni przekazują w nasieniu jeden chromosom
  płciowy. Jeśli będzie to Y, urodzi się syn, X oznacza córkę.

  Jak zasugerowali naukowcy, wady męskiego chromosomu Y mogą nie tylko wpływać na
  prawdopodobieństwo poczęcia lub rozwoju potomków płci męskiej, ale i prowadzić
  do rozwoju raka prostaty.

  Mimo tych zbieżności, nikt nie powinien wpadać na pomysł, że to córki mogą być
  powodem raka prostaty u ojca - zastrzega Chris Hiley z brytyjskiej organizacji
  charytatywnej Prostate Cancer Charity, ukierunkowanej na pomoc mężczyznom z
  rakiem prostaty.

  Zdaniem Hiley wyniki badań są ciekawe, ale też wymagają potwierdzenia w
  badaniach na większej populacji panów z innych regionów świata.

  Rak prostaty to choroba nowotworowa gruczołu krokowego. W Europie Zachodniej i
  USA jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn i stanowi 20 proc.
  wszystkich nowotworów.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1459033,16,1,0,120,686,item.html
 • Chirurgia laparoskopowa daje dobre wyniki u pacjentów z wczesnym rakiem żołądka.

  Wyniki opublikowane przez badaczy japońskich wskazują na dużą przydatność
  chirurgii laparoskopowej w leczeniu wczesnego raka żołądka. Skuteczność takiego
  spoosbu postępowania jest porównywalna z rezulatatmi osiąganymi przy
  zastosowaniu klasycznego postępowania operacyjnego.

  Chirurgia laparoskopowa nie była dotychczas szeroko stosowana
  w leczeniu raka żołądka. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak danych na
  temat wczesnych i odległych wyników leczenia. Omawiana praca jest podsumowaniem
  retropektywnego, wieloośrodkowego badania przeprowadzonego z udziałem pacjentów
  z wczesnym rakiem żołądka.

  Do udziału w badaniu zakwalifikowano 1294 pacjentów, którzy w latach 1994-2003
  byli poddani laparoskopowej gastrektomii w 16 japońskich ośrodkach
  chirurgicznych. Ocenie poddano wczesne i odległe wyniki leczenia.

  Gastrektomia dystalna była wykonana u 1185 pacjentów (91,5%), gastrektomia
  proksymalna – u 54 (4,2%), a gastrektomia całkowita –
  u 55 osób (4,3%). Powikłania około- i pooperacyjne wystąpiły u 14,8% pacjentów.
  Nie stwierdzono zgonów w okresie około- i pooperacyjnym. Choroba w stopniu
  zaawansowania IA występowała u 1212 pacjentów (93,7%), natomiast w stopniu
  zaawansowania IB – u 75 osób (5,8%).
  U 7 pacjentów (0,5%) stwierdzono II stopień zaawansowania klinicznego (ocean na
  podstawie badania histopatologicznego). Po okresie obserwacji, którego mediana
  wyniosła 36 miesięcy (zakres 13-113 miesięcy), nawrót choroby stwierdzono
  jedynie u 6 pacjentów (0,6%). Odsetek wolnych od choroby przeżyć 5-letnich
  wynosił 99,8% u pacjentów z chorobą w stopniu zaawansowania IA, 98,7 % u
  pacjentów z chorobą w stopniu zaawansowania IB, oraz 85,7% u osób z nowotworem
  w II stopniu zaawansowania.

  Autorzy podkreślają, że choć - ze względu na retrospektywny charakter badania –
  przedstawione dane należy traktować jako wstępne, to jednakże uzyskane wyniki
  wskazują na dobre wyniki leczenia osiągane po zastosowaniu chirurgii
  laparoskopowej w leczeniu pacjentów
  z wczesnym rakiem żołądka.

  Źródło: Kitano S, Shiraishi N, Uyama I, Sugihara K, Tanigawa N; the Japanese
  Laparoscopic Surgery Study Group. A Multicenter Study on Oncologic Outcome of
  Laparoscopic Gastrectomy for Early Cancer in Japan.Ann Surg. 2007; 245: 68-72.

  Annals of Surgery

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=70
 • Chirurgia laparoskopowa jest wysoce przydatna w leczeniu raka jelita grubego.

  Wyniki prospektywnego badania klinicznego przeprowadzonego w Hongkongu wskazują
  na przydatność chirurgii laparoskopowej w leczeniu raka jelita grubego. Wyniki
  osiągane przy zastosowaniu tej metody leczenia są porównywalne z rezultatami
  uzyskiwanymi po przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego metodą klasyczną.

  Badanie było podzielone na dwa etapy, obejmujące odpowiednio okres od stycznia
  1996 do mja 2000 oraz od czerwca 2000 do grudnia 2004. W pierwszym etapie do
  udziału w badaniu zakwalifikowano 448 pacjentów, zaś w drugim etapie – 656
  (łącznie 1134 osoby).
  U wszystkich pacjentów rozopznano raka jelita grubego zlokalizowanego w
  odległości większej niż 12 cm od szczeliny odbytu. Porównano wyniki leczenia
  przy zastosowaniu metody laparoskopowej i klasycznej, jak również dokonano
  porównania wyników osiągniętych u pacjentów leczonych na poszczególnych etapach
  badania.

  W drugim etapie badania śmiertelność około- i pooperacyjna wynosiła 0,8% u
  pacjentów leczonych laparoskopowo oraz 3,7% w grupie osób poddanych klasycznemu
  zabiegowi operacyjnemu. Omawiana różnica była znamienna statystycznie (p =
  0,022). Powikłania około-
  i pooperacyjne występowały u 21,7% pacjentów leczonych laparoskopowo oraz u
  15,7% osób poddanych operacji metodą klasyczną. W tym przypadku różnica była
  nieznamienna statystycznie
  (p = 0,068). Pacjenci, u których wykonano zabieg metodą laparoskopową
  charakteryzowali się wcześniejszym powrotem funkcji jelita grubego,
  wcześniejszym poworotem do normalnego odżywiania oraz krótszym czasem
  hospitalizacji. Stwierdzono 74,4% przeżyć 3. letnich w grupie pacjentów
  poddanych operacji metodą klasyczną, wobec 78,8% w grupie poddanej leczeniu
  laparoskopowemu (różnica na granicy znamienności statystycznej – p = 0,046).

  Uzyskane wyniki wskazują na dużą przydatność i bezpieczeństwo laparoskopowego
  leczenia chirurgicznego pacjentów z rakiem jelita grubego.

  Źródło: Law WL, Lee YM, Choi HK, Seto CL, Ho JW. Impact of Laparoscopic
  Resection for Colorectal Cancer on Operative Outcomes and Survival. Ann Surg.
  2007; 245: 1-7.

  Annals of Surgery

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=71
 • Kapsaicyna, pikantny składnik papryki, niszczy komórki nowotworowe, działając
  na ich mitochondria - informuje pismo "Biochemical and Biophysical Research
  Communications".
  Jak wykazali naukowcy z Nottingham University, kapsaicyna pobudza komórki
  nowotworowe do samozniszczenia (apoptozy), atakując ich mitochondria, które
  odpowiadają za wytwarzanie energii. Także inne spokrewnione z kapsaicyną
  związki - tak zwane wanilloidy - potrafią specyficznie wiązać się z komórkami
  nowotworowymi, nie uszkadzając zdrowych.

  Zdaniem autorów badań odmienność mitochondriów to "pięta Achillesowa"
  wszystkich nowotworów, a więc lek, który działałby tylko na nie, mógłby być
  skuteczny i uniwersalny w terapii nowotworów. Ponieważ powszechne spożycie
  papryki wykazało względną nieszkodliwość kapsaicyny, badania kliniczne nad jej
  zastosowaniem w leczeniu nie powinny być kosztowne ani długotrwałe - choć nie
  wiadomo, na ile wyniki uzyskane w laboratorium potwierdzą się w warunkach
  klinicznych u pacjentów Odpowiedzialna za ostry smak papryki kapsaicyna pobudza
  komórki nerwowe dokładnie w ten sam sposób, co rzeczywiste uszkodzenia tkanek
  na skutek urazu mechanicznego lub poparzenia. Już wcześniej substancja znalazła
  liczne zastosowania - na przykład jako obronny aerozol ("gaz pieprzowy") czy
  gaz łzawiący stosowany podczas zamieszek, a także jako składnik wyjątkowo
  nieprzyjemnej w smaku farby chroniącej kadłuby statków przed obrastaniem
  skorupiakami.

  W medycynie stosuje się ją jako środek pobudzający apetyt oraz - paradoksalnie -
  do łagodzenia bólów, na przykład reumatycznych. Przewlekły kontakt z
  kapsaicyną znieczula bowiem zakończenia nerwowe.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1462516,16,item.html
 • Specjalny filtr pozwala wychwytywać z krwi zarówno komórki nowotworowe, jak i
  cenne komórki macierzyste - informuje serwis "EurekAlert."
  Filtr został opracowany przez zespół profesora Michaela Kinga z University of
  Rochester. Gdy wychwyci komórki nowotworowe, niszczy je, natomiast komórki
  macierzyste gromadzą się na filtrze bez uszkodzeń i mogą być użyte do leczenia
  wielu chorób. Takie komórki potrafią się przekształcić na przykład w tkankę
  chrzęstną, kostną czy komórki krwi.

  Filtr może być wprowadzony do organizmu człowieka albo też umieszczony na
  zewnątrz. Jego czynnym elementem są lepkie białka zwane selektynami, którymi
  pokrywa się wnętrze plastikowych rurek. W przypadku komórek macierzystych filtr
  tylko je wychwytuje, natomiast w wersji dla chorych na raka urządzenie
  doprowadza do "samobójstwa" komórki (apoptozy) dzięki dodatkowi cząsteczki o
  nazwie TRAIL, która nie szkodzi zdrowym komórkom. Taki przeciwnowotworowy
  filtr, znacznie zmniejszający liczbę przerzutów, można by wszczepiać pod skórę
  pacjentom przed chemioterapią lub operacją. Wkrótce mają być przeprowadzone
  próby urządzenia u pacjentów chorych na białaczkę i raka jelita grubego.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1461760,16,1,0,120,686,item.html
 • Udało się opracować metodę syntezy kryptoficyny 1, przeciwnowotworowej
  substancji wytwarzanej przez żyjące w wodzie sinice - informuje pismo "ACS
  Chemical Biology."
  Metodę syntezy kryptoficyny - która podczas badań laboratoryjnych wykazała
  obiecujące właściwości przeciwnowotworowe - opracował zespół prof. Davida H.
  Shermana z University of Michigan. Jej uzyskiwanie z samych sinic - prostych,
  przypominających jednokomórkowe glony organizmów, żyjących w wodzie i glebie -
  byłoby na większa skalę zbyt trudne. Stąd kłopoty z wyprodukowaniem
  dostatecznej ilości potencjalnego leku do badań klinicznych.

  Okazało się, że w przypadku kryptoficyn najtrudniejszym etapem jest dołączenie
  grupy epoksydowej - pierścienia, zawierającego atom tlenu. Grupa epoksydowa
  może być dołączona w dwóch konfiguracjach - alfa i beta. Tylko dołączenie grupy
  beta pozwala uzyskać środek przeciwnowotworowy, ale dotychczas nie istniała
  metoda pozwalająca na uzyskiwanie wyłącznie takiej konfiguracji. Zespół z
  Michigan poradził sobie, izolując cały zestaw genów odpowiedzialnych za
  biosyntezę oraz najważniejsze enzymy. Pozwoliło to na opracowanie skutecznej
  metody wytwarzania kryptoficyn, mających wyłącznie "właściwą",
  przeciwnowotworową konfigurację beta.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1462504,16,1,0,120,686,item.html
 • Limfadenektomia wydłuża przeżycie pacjentek z rakiem jajnika w I stopniu
  zaawansowania klinicznego.

  Wyniki ogłoszone przez badaczy amerykańskich wskazują na korzyści wynikające z
  przeprowadzania limfadenektomii u pacjentek z rakiem jajnika w I stopniu
  zaawansowania klinicznego. Co ciekawe, wydłużenie przeżycia po zastosowaniu
  omawianej procedury nie dotyczy pacjentek z nowotworami jajnika innymi niż rak
  niejasnokomórkowy.

  Badaniem objęto 6.686 kobiet leczonych w latach 1988-2001
  w amerykańskich ośrodkach onkologicznych z powodu raka jajnika
  w I stopniu zaawansowania. Mediana wieku pacjentek wynosiła 54 lata (zakres: 1-
  99 lat). Guz pochodzenia nabłonkowego rozpoznano u 85,8% kobiet.
  Limfadenektomię wykonano u 2.862 pacjentek, co stanowi 42,8% badanej populacji.
  Prawdopodobieństwo wykonania tego zabiegu było większe u pacjentek ponożej 50.
  roku życia – w tej grupie wiekowej limfadenektomię wykonano u 60,2% kobiet,
  wobec 39,8%
  w grupie kobiet w wieku lat 50 i starszych. Omawiana różnica była znamienna
  statystycznie (p < 0,001).

  Limfadenektomia była związana ze znaczącym zwiększeniem odsetka
  5. letnich przeżyć zależnych od choroby. Odsetek ten wynosił 87,0% w grupie
  kobiet nie poddanych temu zabiegowi, oraz 92,6% w grupie pacjentek, u których
  wykonano limfadenektomię. Omawiana różnica była wysoce znamienna statystycznie
  (p < 0,001). Zwraca uwagę fakt, że wydłużenie przeżycia dotyczyło jedynie
  kobiet z rakiem niejasnokomórkowym. W tej grupie pacjentek odsetek przeżyć
  5. letnich zależnych od choroby wynosił 85,9% w przypadku nie wykonania
  limfadenektomii, oraz 93,3% w przypadku wykonania tego zabiegu. Stwierdzona
  różnica była ponownie wysoce statystycznie znamienna (p < 0,001). Nie
  stwierdzono wpływu wykonania limfadenektomii na czas przeżycia pacjentek z
  rakiem jasnokomórkowym, guzami zarodkowymi oraz mięsakami jajnika.

  Zakres wykonanej limfadenektomii miał zanczący wpływ na czas przeżycia
  pacjentek. Odsetek przeżyć 5. letnich zależnych od choroby wynosił 87,0% w
  przypadku braku całkowicie usuniętych węzłów chłonnych, 91,9% w przypadku
  usunięcia mniej niż 10 węzłów, oraz 93,8% w przypadku usunięcia 10 lub więcej
  węzłów. Omawiane różnice były wysoce statystycznie znamienne (p < 0,001). PO
  zastosowaniu analizy wielu zmiennych stwierdzono, że rozległość wykonanej
  limfadenektomii była niezależnym czynnikiem prognostycznym.

  Uzyskane wyniki, choć oparte na analizie retrospektywnej, sugerują wyraźnie
  korzystny wpływ wykonania limfadenektomii na przeżycie pacjentek z
  niejasnokomórkowym rakiem jajnika w I stopniu zaawansowania klinicznego.

  Źródło: Chan JK, Munro EG, Cheung MK, Husain A, Teng NN, Berek JS, Osann K.
  Association of Lymphadenectomy and Survival in
  Stage I Ovarian Cancer Patients. Obstet Gynecol. 2007; 109: 12-19.

  Obctetrics and Gynecology

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=72
 • Chemioradioterapia z oksaliplatyną i kapecytabiną jest skuteczna u pacjentów z
  resekcyjnym rakiem odbytnicy.

  Przedoperacyjna chemioradioterapia z użyciem oksaliplatyny i kapecytabiny
  połączona z pooperacyjną chemioterapią z zastosowaniem tych samych leków jest
  skutecznym sposobem postępowania u pacjentów z rakiem odbytnicy. Powyższy
  wniosek wypływa z wyników uzyskanych podczas wieloośrodkowego badania II fazy
  przeproowadzonego w niemieckich ośrodkach onkologicznych.

  Do udziału w badaniu zakwalifikowano 110 pacjentów z rakiem odbytnicy w stopniu
  zaawansowania T3/T4 lub N(+). Wszyscy pacjenci przed zabiegiem operacyjnym
  otrzymali radioterapię w dawce 50,4 Gy w 28 frakcjach. Kapecytabina była
  podawana w dawce 1.650 mg/m2/d w dniach 1-14 i 22-35. Oksaliplatyna była
  stosowana w dawce
  50 mg/m2 w dniach 1, 8, 22 i 29. Zabieg operacyjny wykonywano po
  4-6 tygodniach od zakończenia leczenia neoadiuwantowego. Po zabiegu operacyjnym
  pacjenci otrzymywali 4 cykle chemioterapii uzupełniającej według rogramu XELOX
  (kapecytabina 1.000 mg/m2 dwa razy dziennie
  w dniach 1-14, oksaliplatyna 130 mg/m2 w dniu 1). Głównymi punktami końcowymi
  badania były: aktywność przeciwnowotworowa oceniana jako odsetek całkowitych
  odpowiedzi patologicznych, oraz wykonalność pooperacyjnej chemioterapii wg
  programu XELOX.

  Po leczeniu neoadiuwantowym zabieg operacyjny wykonano
  u 103 pacjentów. Całkowitą odpowiedź patologiczną uzyskano
  u 17 pacjentów (16%). U jednego pacjenta stwierdzono całkowitą remisję guza
  pierwotnego z obecnością przerzutów w węzłach chłonnych (cecha ypT0N1). U 53
  pacjentów stwierdzono zmniejszenie się masy guza o więcej niż 50%. Cechę R0 w
  badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego uzyskano u 95% pacjentów.
  Zaoszczędzenie zwieracza osiągnięto u 77% operowanych pacjentów.
  Chemioradioterapia neoadiuwantowa została podana w pełnej zaplanowanej dawce u
  96% pacjentów. W tarkcie tego leczenia biegunka w stopniu 3-4 wg CTC wystąpiła
  u 12% pacjentów. Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 43% pacjentów.
  Sześćdziesiąt procent pacjentów otrzymało wszystkie cztery cykle chemioterapii
  pooperacyjnej. W trakcie leczenia pooperacyjnego głównymi działaniami
  niepożądanymi 3-4 stopnia wg CTC były biegunka (12% pacjentów)
  i neuropatia (18% pacjentów).

  Przedoperacyjna chemioterapia z zastosowaniem kapecytabiny
  i oksaliplatyny połączona z podaniem 4 cykli chemioterapii pooperacyjnej według
  programu XELOX jest aktywnym
  i wykonalnym sposobem leczenia pacjentów z rakiem odbytnicy. Konieczne jest
  porównanie skuteczności omawianego leczenia ze standardową chemioradioterapią
  opartą na 5-fluorouracylu
  w prospektywnym badaniu klinicznym fazy III.

  Źródło: Rodel C, Liersch T, Hermann RM, Arnold D, Reese T, Hipp M, Furst A,
  Schwella N, Bieker M, Hellmich G, Ewald H, Haier J, Lordick F, Flentje M,
  Sulberg H, Hohenberger W, Sauer R. Multicenter phase II trial of chemoradiation
  with oxaliplatin for rectal cancer. J Clin Oncol. 2007; 25: 110-117.

  Journal of Clinical Oncology

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=73
 • Wirus wywołujący przeziębienie może okazać się skuteczny w walce z rakiem.
  Nowatorskie eksperymenty na ludziach przeprowadzą lekarze z Wielkiej Brytanii.
  Z poprzednich badań wiadomo, że wirusy bardzo skutecznie niszczą komórki
  nowotworowe. Do tej pory wirusy wszczepiano bezpośrednio do nowotworu, metoda
  ta była jednak nieskuteczna, gdy guzy były rozrzucone po całym ciele,
  wszczepiane wirusy były bowiem atakowane przez przeciwciała i ginęły.

  Dlatego naukowcy chcą teraz ukryć wirusy przed układem odpornościowym, by mogły
  one swobodnie wędrować przez ludzkie ciało i docierać do komórek rakowych.
  Umożliwi to nałożony na wirusy chemiczny płaszcz, który zadziała jak czapka
  niewidka: system obronny nie będzie w stanie ich wykryć. Autorzy projektu z
  Uniwersytetu Oksfordzkiego sugerują, że nowa metoda leczenia nowotworów może
  okazać się znacznie skuteczniejsza od chemioterapii.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1463919,16,1,0,120,686,item.html
 • Komórki nowotworowe mają własne stymulatory wzrostu

  Komórki nowotworowe nie potrzebują do rozwoju "zwykłych" czynników wzrostu
  produkowanych przez tkanki; używają innych, obecnych w zdrowym organizmie
  cząsteczek, które zmuszają do pełnienie roli swoich stymulatorów.
  Czynniki wzrostowe są to białka, które wiążą się z receptorami na powierzchni
  komórek, pobudzając je do wzrostu i podziałów. Każda tkanka ma swój specyficzny
  czynnik wzrostowy (np. EGF, MCSF, PDGF). Nieprawidłowa ich produkcja może
  prowadzić dp śmierci komórki lub powstawania nowotworów.

  Jedną z najistotniejszych, a zarazem najgroźniejszych cech komórek
  nowotworowych jest to, że potrafią one rosnąć i dzielić się pod nieobecność
  czynników wzrostu, wymaganych przez wszystkie inne komórki do prawidłowego
  rozwoju. Na przykład rak piersi zaczyna się rozwijać, gdy komórki w tym
  obszarze organizmu stają się niezależne od czynnika o nazwie EGF. Do
  uniezależnienia tego dochodzi najczęściej wskutek mutacji genetycznych, które
  zmieniają budowę i właściwości receptora dla czynnika wzrostowego. Badania
  przeprowadzone przez naukowców z University of California w Berkeley dowiodły
  jednak, że istnieje również inny mechanizm, dzięki któremu komórki uzłośliwiają
  się i zaczynają rosnąć w niekontrolowany sposób. Okazuje się, że do aktywowania
  receptorów dla EGF komórki nowotworu piersi używają innych cząsteczek
  biologicznych niż komórki zdrowe. Zamiast normalnego czynnika wzrostu (EGF) do
  receptora takiego przyłącza się cząsteczka immunologiczna o nazwie TGF-alfa.

  Prowadzący badania Mina Bissell i Paraic Kenny wykazali, że w komórkach
  ludzkiego nowotworu piersi jest bardzo wysoki poziom ekspresji TGF-alfa, czyli
  cząsteczki, która może wiązać i aktywować receptor dla EGF. Ekspresja ta wymaga
  natomiast obecności białek o nazwie TACA, które rozcinają prekursorową,
  nieaktywną formę TGF, dzięki czemu staje się on zdolny do działania.

  Autorzy sugerują więc, że nowe metody walki z rakiem piersi (a także okrężnicy)
  powinny opierać się na zapobieganiu niekontrolowanym podziałom złośliwych
  komórek poprzez modyfikacje związane z działaniem białek TACA oraz TGF-alfa.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1463462,16,1,0,120,686,item.html
 • Rewolucja w walce z rakiem?

  Nowy lek na raka, który blokuje dopływ krwi do nowotworu, daje obiecujące
  wyniki w testach na pacjentach - zaobserwowali naukowcy brytyjscy. Artykuł na
  ten temat zamieszcza pismo "Lancet Oncology".

  Na pewnym etapie rozwoju nowotwór nie może się obyć bez systematycznego dopływu
  krwi, wraz z którą docierają do niego składniki odżywcze i tlen. Bez tego
  komórki guza nie mogłyby się dalej dzielić, a jego wzrost uległby zahamowaniu.

  Wcześniejsze badania na zwierzętach wskazywały, że jedną z cząsteczek
  odgrywających kluczową rolę w ukrwieniu nowotworów jest tlenek azotu. Gaz ten
  jest znany głównie ze swej roli w zatruwaniu powietrza, ale w organizmach
  zwierząt jego cząsteczki służą do przekazywania ważnych informacji między
  komórkami i na tej drodze regulują wiele procesów fizjologicznych - od zmian
  ciśnienia krwi aż po zapłodnienie.

  Naukowcy zaczęli podejrzewać, że leki blokujące produkcję tlenku azotu mogłyby
  mieć działanie przeciwnowotworowe.

  Badacze z Mount Vernon Cancer Center w Middlesex testowali właśnie jeden z
  takich leków - nazywany w skrócie L-NNA (N-nitro-L- arginina), w grupie 18
  pacjentów z różnymi rodzajami raka. Lek ten blokuje enzym biorący udział w
  produkcji tlenku azotu w organizmie (tzw. syntazę tlenku azotu).

  Okazało się, że u pacjentów, którym podano najwyższe dawki L-NNA, już po
  godzinie znacznie zmalała objętość krwi w guzie. Spadek ten utrzymywał się
  przez kolejne 24 godziny i był tym większy im wyższe było stężenie leku we krwi
  chorego.

  "Fakt, że dopływ krwi do guza zmalał tak wyraźnie już po jednej dawce L-NNA
  rodzi nadzieję na przyszłe wykorzystanie tego związku w leczeniu pacjentów z
  choroba nowotworową" - komentuje główny autor pracy dr Quan-Sing Ng. Jego
  zdaniem, najnowsze odkrycie potwierdza, że tlenek azotu odgrywa ważną rolę w
  ukrwieniu guzów nowotworowych. (reb)

  wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=66516&wid=8688322&rfbawp=1168869418.600
(1-100)
przejdź do: 1-100 101-200 201-300 301-400 401-495
(201-300)

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.