• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

DLACZEGO RAK ZABIJA??????????????

 • 16.08.07, 22:16
  Szukając namiarów na pewnego onkologa znalazłam poniższy artykuł.
  Ciągle nie mogę pojąć, jak wielkiego pecha miał mój tato, że przez
  prawie pół roku (3 pobyty w różnych szpitalach, kilka wizyt u
  lekarzy różnych specjalności), nikt nie wpadł na to, że to RAK!
  Jestem zła na siebie, że w jakiś sposób pozwoliłam tacie tak bardzo
  zaufać tym lekarzom!!!! :( Przytaczam ten artykuł, bo jest w nim
  chyba samo życie, albo raczej mowa o tym jak się zabija.

  "DLACZEGO RAK ZABIJA ?
  Artykuł autorstwa Małgorzaty Fedorowicz, Nowa Trybuna Opolska
  13.10.2006r.

  Aż 80 procent chorych na raka w Polsce trafia do onkologa wtedy, gdy
  na ratunek jest już za późno.

  Wynika to z niskiego poziomu edu­kacji naszego społeczeństwa, para­
  liżującego strachu przed wizytą u on­kologa - podkreśla dr Janusz
  Meder, prezes polskjej Unii Onkologii. - Lu­dzie nie chcą wiedzieć,
  że mają no­wotwór, Ale, niestety, wynika to rów­nież z niedoedukowania
  lekarzy pierwszego kontaktu. Każdy z nich, czy to lekarz rodzinny,
  czy specjali­sta, może być tżw. opóźniaczem. W nieskończoność leczy,
  nie wiedząc co.
  Pacjent z bólami korzonkowymi, z tzw. rwą kulszową, zgłasza się do
  le­karza rodzinnego. Gdy choroba nie przechodzi, jest odsyłany do neu­
  rologa, reumatologa, ortopedy. Tak mija rok. - Specjaliści
  przepisują pa­cjentowi różne leki, natomiast nikt nie zleca mu
  prześwietlenia bolą­cej części kręgosłupa - mówi dr Ja­nusz Meder z
  Centrum Onkologii w Warszawie. - Wreszcie się oka­zuje, że rozwinął
  się nowotwór z przerzutami do kości. My tym pa­cjentom, gdy w końcu
  trafiają do na­szych przychodni, możemy już tylko przedłużyć życie.

  PACJENT MA PRAWO WIEDZIEĆ
  - Trudno chować głowę w piasek i mówić, że jest dobrze, jak jest
  złe -przyznaje dr Kazimierz Drosik, or­dynator oddziały onkologii
  klinicz­nej Opolskiego Centrum Medyczne­go. - W Polsce odsetek chorych
  ko­biet, które przeżyły pięć lat od chwili wykrycia u nich raka
  piersi i zasto­sowania leczenia, jest najniższy wśród krajów
  europejskich i wyno­si tylko 44 procent. Tymczasem w Finlandii,
  Francji czy Szwajcarii przekracza on ponad 77 procent Je­steśmy pod
  tym względem gorsi niż Estonia, Wynika to z tego, że Polki nadal
  zbyt rzadko zgłaszają się na ba­dania mammograficzne, gwarantu­jące
  wczesne wykrycie nowotworu, a tym samym jego wyleczenie. Choć dostęp
  do mammografii u nas bar­dzo się poprawił.
  Pacjent ma prawo nie wiedzieć, że może grozić mu rak. Lekarzowi
  jednak trudniej wybaczyć grzech za­niechania
  Na oddział opolskiej onkologii kli­nicznej trafiła kobieta, która
  przez dwa lata skarżyła się swojemu dok­torowi, że czuje się
  osłabiona Lekarz nie zlecił jej jednak nigdy żadnych badań. Gdy w
  końcu trafiła do cen­trum, była już w bardzo złym stanie. Okazało
  się, że ma raka układu chłonnego. A nieustanne osłabienie było
  jednym z jego typowych obja­wów.
  - Często popełniany jest ten sam błąd, że powiększone węzły chłon­ne
  leczy się miesiącami, przepisując pacjentowi antybiotyki - dodaje dr
  Janusz Meder. - A nie pobiera się wycinka z węzłów i nie bada go pod
  mikroskopem. Skutki tego są tragiczne.
  Systematycznie do centrum przyj­mowani są pacjenci z nowotworem
  jelita grubego w takim stadium, że dochodzi już do przerzutów do in­
  nych narządów.
  - Z rozmowy z chorym wyłania się często ten sam schemat: najpierw
  przez pół roku omijał on lekarza, bo jak go zabolał żołądek, miał
  wzdę­cia i biegunkę, to łykał coś na włas­ną rękę - opowiada dr
  Kazimierz Drosik. - A gdy w końcu do niego poszedł, dostał znowu
  jakieś leki, po­mogły, wiec lekarz nie pogłębiał diag­nostyki, nie
  zalecił gastroskopii. Mi­nęło kolejne pół roku. Tabletki przyt­łumiły
  prawdziwy obraz choroby, a ona podstępnie się rozwijała. W takich
  przypadkach, po upływie roku od pojawienia się pierwszych
  niepokojących objawów, my już naprawdę niewiele możemy pomóc.
  -Znam kobietę, Która przez dziesięć lat była leczona czopkami na
  hemoroidy, choć lekarz nawet jej wcześniej dokładnie nie przebadał -
  re­lacjonuje Adam Sandauer, prezes Stowarzyszenia Obrony Praw Pa­
  cjentów Primum non Nocere. - Dosz­ło u niej najpierw do niedrożności
  jelita, a następnie rozwinął się rak. Ta pacjentka żyje, ale
  przeszła ge­hennę, została potwornie okaleczo­na.

  TYDZIEŃ DLA ONKOLOGII
  Zdaniem onkologów trudno oskarżać wszystkich lekarzy pierwszego
  kontaktu o brak dobrej woli czy o świadome działanie na niekorzyść
  pacjentów, którzy zwracają się do nich w pierwszej kolejności. (Bo
  onkologów, do których nie po­trzeba skierowania, wolą na wszel­ki
  wypadek omijać z daleka). Wy­nika to raczej z ich niewiedzy, braku
  odpowiedniego przygotowania Trudno wymagać, aby każdy lekarz był
  alfą i omegą. Jednak podstawo­wą wiedzę na temat nowotworów powinien
  posiadać.
  - Przede wszystkim problem tkwi w błędach w kształceniu przyszłych
  lekarzy - podkreśla dr Kazimierz Drosik, konsultant wojewódzki ds.
  onkologii klinicznej. –Zajęcia z on­kologii są traktowane na
  uczelniach medycznych marginalnie. Poświęca się na nie na przykład
  tylko... tydzień w trakcie całych studiów. Poza tym na wykładach z
  onkologii mówi się głównie o metodach i skuteczności leczenia
  nowotworów. A nie uczy się studentów jak je mają rozpoznawać, na co
  w przyszłości zwracać szczególną uwagę i jak na danym etapie, czy to
  pracując w rejonowej przychodni czy w powiatowym szpitalu, należy z
  pacjentem postąpić. Nic więc dziwne­go, że potem diagnostyka tak
  strasz­nie kuleje. Zdarza się, że nawet doświadczeni chirurdzy mają
  kłopoty z rozpoznaniem groźnego raka skó­ry - czerniaka
  Przyszli medycy uczą się na przy­kład o pęcherzyku żółciowym, o ka­
  micy, a nikt im nie wpaja że w 65 proc. przypadków kamica towarzy­szy
  rakowi pęcherzyka.
  Ministerstwo Zdrowia dopiero niedawno się zreflektowało, że on­
  kologia nie może być na studiach medycznych traktowana po maco­szemu
  i planuje zwiększenie liczby zajęć z tej dziedziny. Przy akade­miach
  medycznych mają powstać oddziały lub kliniki onkologiczne, w których
  studenci poznawaliby choroby nowotworowe od strony praktycznej. Są
  jednak przeciwnicy otwierania kolejnych oddziałów, któ­rzy tłumaczą,
  że swoje ośrodki on­kologii ma już każde województwa Po co więc je
  dublować? Minister­stwo Zdrowia musi ten problem roz­wiązać jak
  najszybciej, bo nowotwory zbierają straszne żniwo.

  BO BADANIE KOSZTUJE
  U chorych zbyt późno rozpozna­je się też raka płuc i raka prostaty. -
  Trafiła do nas skarga od rodzi­ny pacjenta, który miał wykonane
  zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, był na nim podejrzany cień,
  ale lekarz to zbagatelizował – przytacza kolejny przykład Adam
  Sandauer. – Nie zalecił bronchoskopii, która w takim przypadku jest
  wskazana. Mężczyzna został wypisany ze szpitala do domu, ale już
  długo w nim nie pobył. Jego stan mocno się pogorszył. Zrobiono mu po­
  nownie zdjęcie klatki piersiowej i w miejscu, gdzie znajdował się
  wcześniej cień - byt już guz. Męż­czyzna zmarł. Miał 50 lat.
  Kiedyś każdy z nas musiał obo­wiązkowo się zgłaszać na prześwietlenie
  płuc, każdemu przysyła­no wezwanie do domu. Dziś lekarze pierwszego
  kontaktu nie kwapią się z wydawaniem skierowań na takie badanie. Bo
  każde badanie to kosz­ty.
  - Na całą diagnostykę na jednego pacjenta mogę przeznaczyć 60 zło­
  tych na rok - mówi lekarka z nyskiej przychodni, prosząca o anonimo­
  wość. - A samo badanie rtg kosztu­je ponad 50 złotych. Nie mogę go
  zle­cać wszystkim rutynowo, bo mi nie wystarczy pieniędzy z
  kontraktu..
  - Każda diagnostyka wymaga kosztów, a na etapie podstawowej opieki
  zdrowotnej ona niestety, ku­leje - podkreśla konsultant woje­wódzki
  ds. onkologii klinicznej. - Na­leżałoby ustalić pewne standardy,
  jasno określić, jakie badania zlecić i w jakich okolicznościach.
  Onkolodzy zgłosili postulat w Mi­nisterstwie Zdrowia, aby przy opra­
  cowywaniu tzw. koszyka świadczeń koniecznie uwzględnić tego rodzaju
  badania.
  Pro
  Edytor zaawansowany
  • 16.08.07, 22:20
   cd. Projekt onkologów zakłada: Jeśli do lekarza w przychodni
   rejonowej zgłosi się np. pacjent skarżący się na przewlekłe biegunki
   lub zapar­cia, mdłości, ciągłe uczucie niestrawności itp., musi być
   skierowa­ny na gastroskopię, a następnie a następnie kolonoskopię. To
   ostatnie badanie pozwala wykryć polipy na jelicie gru­bym, będące
   stanem przednowotworowym. Wystarczy je usunąć, aby nie dopuścić do
   rozwoju raka. Kolonoskopia kosztuje bez porów­nania mniej niż
   późniejsza chemioterapia czy radioterapia.. A przede wszystkim daje
   większą szansę na przeżycie.


   NA POPRAWĘ CZEKAJ TYLKO 3 TYGODNIE
   - Wzrasta zachorowalność na ra­ka piersi - mówi dr Roman Kabarowski,
   specjalista onkolog i ra­diolog z Opolskiego Centrum Onkologii. -
   Przykładowo w roku 1985 na Opolszczyźnie wykryto 140 nowych
   przypadków tego nowo­tworu, a teraz odnotowuje się ich po­nad 300;
   Można tego raka wykryć w porę i w stu procentach wyleczyć. Niestety
   w poradniach „K" w naszym województwie nadal są lekarze, któ­rzy
   piersi u kobiet nie badają. A uwa­gi na ten temat wywołują u nich
   święte oburzenie.
   Prezes Polskiej Unii Onkologii Janusz Meder ma dla nas wszystkich ,
   prostą radę. – W onkologii obowiązuje złota zasada, która polega na
   tym, że jeśli, przez dwa – trzy tygodnie niepokojące objawy czy
   dolegliwości, których wcześniej nie było, się utrzymują, a lekarz na
   to nie zareaguje, to trzeba go zmienić i udać się po pomoc do kogoś
   innego.


   Pozdrawiam...
   Gosia

   PS. Właściwie co mnie powinno obchodzić, że jest mało godzin
   onkologii na studiach? To w żaden sposób nikogo nie tłumaczy. Jestem
   skłonna podejrzewać, że wielu forumowiczów wie więcej o różnego typu
   nowotworach i metodach walki z nimi niż nie jeden lekarz pierwszego
   kontaktu, a może i specjalista. Z drugiej strony, może oni nie muszą
   tyle wiedzieć, oni po prostu mają być czujni!!! Doświadczenia ludzi
   z tego forum pokazują, że ta czujność jednak zawodzi!!!! Przykre,
   niewybaczalne... :(
   • 16.08.07, 22:58
    z moich doświadczeń i obserwacji: rak zabija, bo mamy służbę zdrowia
    w opłakanym stanie i to nie tylko w sensie finansowym, ale też
    odnośnie kompetencji i wiedzy lekarzy...rak zabija, bo lekarze leczą
    SKUTKI a nie szukają PRZYCZYNY choroby( co w efekcie opóźnia jego
    diagnoze), rak zabija, bo nie robi się praktycznie NIC co mogłoby
    zapobiec jego powstawaniu...
    • 16.08.07, 23:28
     Niedouczenie? Sama nie wiem...
     Moaj mama ma raka wiem że jest leczona paliatywnie i że jej czas z
     nami nie bedzie juz długi..obym sie myliła...ale
     w 2000 roku mając problemy z watroba miała robiną przy okazji
     gastroskopie..wykazała sluzowate zmiany w przełyku...i przy wypisie
     nic...kompletnie nic...ja ani nikt z naszej rodziny sie na tym nie
     zna a skoro lekarz nie zaleca nic wiec sie mu wierzy...że nic nie
     trzeba..po 6 latach (bez jakiś objawów) wyrok :rak złosliwy- teraz
     zoładek ale poczatek był w przełyku.
     Człowiek zaczyna szukać, czytac....teraz wiem, że wtedy powinno sie
     te sluzowate zmiany zbadac (hist-pat)...może sześc late temu dałoby
     sie jeszcze cos zrobić...teraz rak zabija!!!!
     Mam inny zawód ale jak nie wiem nie wciskam kitu-mówie że nie wiem ,
     odsyłam, sama sprawdzam...
     Nie chcę szukac tu winnych, osądzac...może to sprawa braku wczesnego
     wykrywania, profilaktyki...sama nie wiem bo kiedy czytam posty
     niektórych (ostatnio o raku gardła -diagnoza w lutym -lekarz
     stwierdza, że dobrze że tak szybko bo to sie liczy...i czekanie na
     naswietlania do maja-nie wiem nie pamietam kto to wpisał....ale całe
     postepowanie w tym przypadku to jakis absurd).
     nie winię lekarzy ale cały nasz system opieki zdrowotnej jest
     chory!!!! Dlatego rak zabija jeszcze tak wielu bo wiem i wierze, że
     wczesnie wykryty da sie pokonać..
     jeśli kogos uraziłam przepraszam ale są chwile kiedy człowieka
     niektóre sparwy bardzo bolą....bolą bo sam sie z nimi styka.
     I tym wszystkim , których to spotyka życzę oprócz zdrówka
     wytrwałości bo tego czasem potrzeba najbardziej!
     A.
     --
     "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
     pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
     będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"
     • 17.08.07, 12:14
      brak wiedzy, przykład mój tatuś:
      miał ostre bóle w krzyżu i w lewym boku, zaczęły sie problemy z
      wypróżnianiem, lekarz rodzinyy uznał, że to takie uroki starzenia sie
      (tata ma 51 lat i wlasciwie do czasu choroby nie mial zadnych
      problemow, wrecz przeciwnie, byl caly czas naladowany energia,
      pracowal, lubial wypic piwko, normalny typowy facet), pzrepisal mu
      syropek na przeczyszczenie, tacie wcale sie po nim nie
      polepszylo,ciagle pytal skad ten bol, prosil o jakies
      pzreswietlenie, jak jzu nie bylo szans na badanie z NFZ ,prosil
      tylko o skierowanie, ze sami zaplacimy, lekarz twierdzil, ze nie ma
      potrzeby. no i wkoncu z cukrem powyzej 400 trafil na oddzial
      wewnetrzny, tam oczywiscie diagnoza-cukrzyca. i co?dali insulinke i
      wypisali do domu, aa przepraszam usg zrobili, na ktorym wszytsko bez
      zmian.a bolalo coraz bardziej, tata po nocach nie spal, juz w
      szpitalu w nocy do niego pielegnairki przychodzily z pból.
      lekami.jeszcze pzred wypisem tata chcial zaplacic za TK(on juz czul
      ze cos jest nie tak), ja zreszta jzu w marcu mowilam ze cos jest
      tatusiowi, normalny czlowiek nie chudnie ot tak sobie prawie 20kg, i
      postarzal sie na twarzy i jakos tak coraz czesciej wolal spokojnie
      polezec niz cos porobic,no i ten ból ;lekarze pomimo tego ze tak go
      bolało i tego chudniecia zostawili go sobie samemu. jak sie pozniej
      dowiedzialam, taka NAGŁA ostra cukrzyca, u osoby w tak ryzykownym
      wieku, ktora nie miala nigdy problemow z cukrem i do tego BOLI
      (cukrzyca NIE BOLI)juz powinna byc sygnalem do TK,lekarze to
      zbagatelizowali,wlasciwie nowotwor wykrilismy na "wlasne zyczenie"
      tatus musial jechac prawie 400km do gdanska(mieszkam w trojmiescie a
      rodzice w łódzkim) zeby zrobic badanie od reki, oczywiscie
      skierowanie dostal od diabetologa bo ani w szpitalu ani nikt inny
      nie chcial dac. reakcja lekarza rodzinnego na wyniki TK"jak to sie
      moglo stac?" no wlasnie, jak mozna czlowieka doprowadzic do takiego
      stanu... drugi przyklad mój kuzyn, leczony na zapalenie ucha,przy
      ktorym omdlenia i zawroty glowy i chudniecie! byly dla lekarza
      normalnoscia...w ostatniej chwili trafil na neurochirurgie, bo plyn
      mozgowo rdzeniowy zalewal powoli mózg, potem diagnoza-guz mózgu,
      zakonczylo sie wszytsko szczesliwie, ale jednak.. wlasciwie TK tez
      bylo robione prywatnie,bo do ostatniej chwili nikt nic sobie z
      objawow nie robil (a on z dnia na dzien po TK byl juz na stole
      operacyjnym i byl to ostatni moment zeby go ratowac) ...
      rozpisalam sie, ale naprawde nie ufajcie nikomu i wierzcie swojemu
      ciału, swojemu wzrokowi, jesli cos was niepokoi dzialajcie, mamy
      tylko jedno zycie, nie pozwolmy by ktos swoja niekompetencja nam je
      zniszczyl lub odebrał...
      sił duzo zycze i wiary pzrede wszytskim

      P.S. Z moich doswiadczen,nagłe chudniecie zawsze jest objawem czegos
      złego...
      • 17.08.07, 12:24
       wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,4394508.html
       bez komentarza

       smutne to wszytsko strasznie:(
       • 18.08.07, 00:09
        Ja widziałam wypowiedz tej pani w TVN24, że to pracownizy ochrony
        nie zreagowali ale juz zostali pouczenia...............
        ...............ot i sprawa zalatwiona.........
        Równiez bez komentarza!
        --
        "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
        pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
        będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"
  • 16.08.07, 23:31
   Kilka lat temu, po śmierci mojej koleżanki z pracy (rak jajnika),
   nabyłam książkę Durczoka pt. "Wygrać życie". Czytam w niej: "Ważne
   jest również to, co możemy zrobić sami. Rada na dziś jest jedna:
   trzeba wymuszać ile się da, bo gra idzie o nasze życie. Należy
   brutalnie żądać prawa dostępu do świadczeń zdrowotnych i nie
   zastanawiać się nad tym, czy są jakieś limity, czy nie. W tej
   kwestii musimy być bezwzględnymi egoistami." Najgorsze, że kiedy
   człowiek już wymusi i zrobi badanie, to i tak do końca nie jest
   pewny, czy opis prawidłowy, czy diagnoza trafiona.... A nawet jak
   nie wymusi i zrobi prywatnie, wątpliwości ma te same!!
   • 16.08.07, 23:49
    Czyli w sumie koło (błędne) się zamyka....i może mogłoby tak być.
    jednak przydałby się ktos kto po nim poprowadziłby człowieka zaręke
    i niektóre rzeczy wytłumaczył...
    Ot...zycie...
    --
    "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
    pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
    będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"
    • 17.08.07, 07:06
     wydaje mi się że w naszej słuzbie zdrowia kieruje sie dobrem NFZ a
     nie pacjenta,mając problemy z oczami ze 3 lata temu ( wtedy wymagano
     skierowania do okulisty) pani doktor stwierdziła że minie da
     skierowania, bo wyczerpała juz limit(to było w grudniu)więc straszie
     sie zdenerwowałam i zapytałam czy bedzie leczyła mnie sama?to jest
     tylko namiastka tego z czym spotykaja się ludzie jeśli chcą iść do
     lekarza specjalisty lub zrobic podstawowe badania,zadkościa jest jak
     idzie się do lekarza i dostaje się najpierw skierowania na badania a
     dopiero sie jakąs chorobę diagnozuje, zazwyczaj od razu dostaje sie
     leki,gdyby ludzie mieli więcej zaufania do służby zdrowia chętniej
     by chodzili na badania profilaktyczne itd.lekarz który zajmuje sie
     chorym onkologicznie w hospicjum domowym potrafi powiedzieć "czego
     pani oode mnie wymaga przeciez pani wujek umiera"to były słowa
     lekarki hospicyjnej jak zadzwoniłam z zapytaniem jak ulżyć choremu w
     bólach i cierpieniu, jak sie pania doktor poprosiło żeby przyszła do
     pacjenta to przychodziła za 3, 4 dni szukalismy znajomych lekarzy
     którzy pomagali jak mogli przepisujac i podając kroplówki bo pani
     doktor hospicyjna nie miała czasu, jak zadzwoniliśmy do niej w kilka
     godzin przed śmiercią przyszła po 5 godzinach!!godzine niecalą przed
     tym jak wujek odszedł od nas, później nie mozna sie było do niej
     dodzwonic zeby przyszła i wypisała akt zgonu, zrobił to lekarz
     rodzinny, więc nie dziwie sie że ludzie nie chca chodzić do lekarzy,
     jeśłi maja doczynienia z osobami pokroju tej lekarki, a żniwo
     nowotwór zbiera niestety i to jest najsmutniejsze, pozdrawiam
     wszystkich serdecznie, trzeba walczyc z tą podstępna choroba.
  • 17.08.07, 07:36
   ....twierdzenie że większość z nas za późno pojawia się u lekarza
   jest trochę takim "mydleniem oczu", nawet gdy pacjent pojawia się u
   swojego lekarza rodzinnego z "jakimiś dolegliwościami" to albo
   zostaje spławiony jakimiś tabletami na recepcie lub potraktowany
   jako hipochondryk lub odesłany bo nie ma już limitów na ten rok,
   poza tym poziom diagnostyczny jest tragiczny, przykładem tego jest
   fakt że za większość badań płaciliśmy ze "swojej kieszeni".......bo
   terminy makabrycznie długie, na tomograf czas oczekiwania 5 m-
   cy !!!!! poźniej kolejne 3 na operację, łatwo policzyć że to jakieś
   ponad pół roku stracone, poza tym np nowotwory przewodu pokarmowego
   dają objawy dopiero już w bardzo zaawansowanej postaci, czyli
   potrzebne byłoby badanie przesiewowe za które musielibyśmy płacić
   sami ale czy wszystkich na to stać ....???

   Pozdrawiam
   • 17.08.07, 10:37
    Rak płuc u mojego taty-późna diagnoza
    Lekarz rodzinny przez 2 miesiace leczył tatę na rwę kulszowa 3
    miesiące leczył bóle w klatce piersiowej i przeziębienie -mówiąc, że
    to nerwobóle , potem że pewnie zwyrodnienie kręgosłupa . No i
    łaskawa pani doktor wymyśliła wreszcie prześwietlenie tego
    kręgosłupa , gdzie wyszło przy okazji! zacienienie na płucach. Tato
    regularnie chodził do lekarza , rok temu miał wykonane
    prześwietlenie klatki piersiowej- było czysto . Ale u nałogowego
    palacza (Z 50letnim starzem ) można samemu sie domyśleć że coś jest
    nie w porządku . Tylko moja mama cały czas obawiała się i przy
    każdej wizycie prosiła ,żeby ojciec brał skierowanie na
    prześwietlenie .
    Rak płuc z przerzutami do kości i wątroby.Jedna chemia ,nie ma już
    dalszego leczenia ze względu na zły stan serca .
    Wczoraj poszła do lekarza rodzinnego żeby napisała skierowanie na
    badania krwi i coś na odwodnienie .
    Pani doktor , powiedziała żebym tatę zapisała do hospicjum i tam
    wszystko dostanie .
    Pseudo -leczenie u rodzinnego a potem hospicjum to nam serwuje
    służba zdrowia.
    • 17.08.07, 11:22
     Kiedyś na wizycie w Lubelskim Centrum Onkologii Pani doktor
     powiedziała: żeby się znać to trzeba medycynę studiować. Nie będę
     juz przytaczać całego kontekstu ale miała zupełną rację!!! Dziasiaj
     pacjent musi się sam ratować, dużo czytać na temat swoich chorób.
     Boże jakie to straszne. Moja mama też ufała swojej lekarce
     gastrolog, która wielokrotnie robiła gastroskopię, nawet badała
     wycinki w bad.hist-pat.Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi, czy nie
     umiała pobrać, czy nie z tych miejsc, udawała tylko że ją leczy.
     Dopiero po roku nieudolnego leczenia zrobiła prześwietlenie-skopię i
     jeszcze dodała, ze operacja nieunikniona ale nie musi być w tej
     chwili. Na stonie Polskiej Unii Onkologi pisze, że gdy podany
     antybiotyk nie działa trzeba uświadomić pacjenta żeby poszedł do
     onkologa wykluczyć ewentualny nowotwór i dalej leczyć innym
     antybiotykiem. W naszej rzeczywistości onkolog jest niestety na
     samym końcuuu! Nasi lekarze boją się przyznać że nie wiedzą jak
     leczyć, na oślep szukają leku jak im się uda to dobrze.
     Przepraszam bo niektórzy mogą się poczuć obrażeni, nie wszyscy
     napewno są tacy, są i cudowni lekarze min. w CO W-wa.
     • 17.08.07, 21:32
      to wlasnie ja pisalam o moim ojcu u ktorego w lutym stwierdzono raka
      gardla a w maju naswietlania .Jechal do szpitala z nadzieja,bo
      przeciez po to sie jedzie myslac ,ze wszystko bedzie
      dobrze.Wybralismy Gliwice przyjmujac ze to dobry szpital{tu
      przepraszam jesli kogos urazilam}ale okazal sie taki jaki sie
      okazal.Moj Boze zeby tyle czekac.Wlasciwie tez bylismy zdziwieni ze
      tak dlugo,ale myslalam .ze to w koncu lekarze i wiedza co robia.byl
      naswietlany przez 6 tyg,i po 4 tyg od przyjazdu do domu zmarl.Nasza
      sluzba zdrowia to jakies nieporozumienie!!!!!!!!!!
      • 17.08.07, 21:49
       Też się tego boję... A czas działa na niekorzyść! Też chcemy udać
       się do Gliwic, a jeśli nie tam, to może do Opola. Sama nie wiem.
       Każda decyzja taka trudna. O jakości usług służby zdrowia, to może
       dziś pomilczę... Wystarczy mi 3,5 godziny czekania w kolejce do
       rodzinnego lekarza!!! Totalny brak organizacji!!!!!!!!!!!!!!!
       • 17.08.07, 22:42
        Leczymy paliatywnie mamę (rak złosliwy żoładka)...powiem tak gdybym
        nie załatwiała prywatnych wizyt...płatnego TK itp. chyba nie
        miałabym mamusi...
        juz bym nie miala...bo kazali nam czekac na badanie kontrolne 6
        tyg ...od daty zarejestrowania...bo lekarz rodzinny raka chcial
        leczyc tabletkami....mimo wyniku hit-pat...stierdził, że robienie
        przeswietlenia RTG z kontrastem , markerów i reszty badan to absurd
        bo miałtakie przypadki i leczył je tabletkami...To są absurdy.
        Starośc trochę Panu Bogu sie nie udała...zamiast odpoczywac po
        odchowaniu dzieci...cieszyć sie wnukami, korzystać z jesieni zycia
        czlowiek cierpi...niesprawiedliwe... :(
        Teraz
        płacimy bo mama pracowała 40 lat..odkładała pieniądze...
        i tylko czasem zastanawiam sie na co szły te składki które płaciła
        przez tyle lat swojej pracy?????
        Wolę o tym nie myślec...bo sama strace nerwy....
        --
        "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
        pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
        będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"
        • 18.08.07, 22:50
         Attenna, właśnie... Wszystko to bardzo boli. Chory jest po prostu
         system - ktoś kiedyś wymyślił coś, co się teraz absolutnie nie
         sprawdza! Przykre jednak jest to, że nikt tego nie zmienia, albo
         zmienia nieudolnie! Najgorsze jest to czekanie na wszystko, na
         badanie, na wynik, na konsultację... Dlatego każdy załatwia jak
         może! Udało mi się załatwić tacie scyntygrafię i TK praktycznie z
         dnia na dzień i powiem szczerze, że widząc na korytarzach CO ludzi,
         którzy mówili, jak długo czekali na te badania, czułam się po prostu
         wstrętnie... :( Tato nawet nie wie, jakie są terminy. Pewnie sobie
         myśli, że w tej chorobie jest się jakoś "uprzywilejowanym". A prawda
         jest taka, że to "uprzywilejowanie" wynika z uporu i próśb jego
         córki... :( Powiem szczerze, że czasem współczuję lekarzom, że muszą
         działać w tym chorym systemie, ale jeszcze bardziej niż współczuję
         podziwiam - zwłaszcza tych, o których dobrze się mówi, których się
         poleca bez cienia wątpliwości... Przykłady takich lekarzy znajdujemy
         na tym forum! Oby takich jak najwięcej!!!
         • 19.08.07, 21:00
          NIc dodac nic ując....
          Dopiero kiedy nas ta choroba dotknęła...zobaczyłam ogrom ludziego
          cierpienia, czekania, nadziei........bezsilności i godzenia się
          mimowolnego z takim systemem..........
          To wszystko boli!
          Jedno co może cieszyć, że są lekarze -Ludzie!!!! Własnie jak
          wspominasz...czesto polecani i wymieniani na tym forum.
          Oby byli jak najdlużej i oby ich było jak najwiecej.
          Pozdrawiam.
          Aneta
          --
          "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
          pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
          będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"
          • 22.08.07, 14:10
           skopiuję z "mojej historii"
           Właściwie już od grudnia 2006 moja mama źle się czuła, była
           osłabiona i zmęczona.
           od lutego męczyły ją najpierw stany podgorączkowe, później już
           wysokie gorączki, bardzo sie pociła, bolała ją bardzo często głowa.
           Rozpoczęła wizyty u /hahaha/ lekarza /hahaha/ rodzinnego - diagnozy:
           grypa, angina, przeziębienie, menopauza, nadczynnośc tarczycy,
           wiosenne przesilenie. Leczył gripexem, ibupromem, witamina C
           Mama słabła i chudła..ale lekarz mówił, iz to przy tarczycy
           normalne /nie skierował na badania do poradni endokryn., nie
           zastosował leczenia/, wyznaczył zabieg podania jodu na 30 lipca!
           W maju mama znowu bardzo schudła - łącznie 10 kg - lekarz stwierdził
           iz to tarczyca i że musi wytrzymać do lipca..Gorączke miała juz
           prawie codziennie, straciła apetyt, miała wstręt do mięsa, zgagi,
           pobolewania
           Na początku czerwca zauważyliśmy, że mama jakby lekko zżółkła,
           zwłasza białka oczu,
           natychmiast poszła do lekarki się pokazać - a pani "doktor" na to że
           NIC nie widzi!!!Mama zażądała skierowania na badania krwi, wynik na
           drugi dzień - pani doktor lekko wytracona z równowagi gdyz mamie
           wyszła pokaźna żółtaczka - dała skierowanie na ostry dyżur do
           szpitala. I tu własnie rozpoczyna się nowy etap w naszym życiu, RAK.
           Dodam iż w szptalu diagnozowanie trwało ponad 2 tyg. Następnie mama
           dostała skierowanie na operację do innego szpitala - termin
           oczekiwania w kolejce do operacji - 4 miesiące!!!!!!!oczywiście
           musieliśmy "załatwić" to inaczej i czekaliśmy 3 tygodnie.

           a potem słyszymy - za późno Pani się zgłosiła...

           • 22.08.07, 20:42
            Właśnie... za późno!!!A dlaczego? Bo przez kawał czasu wszystkie
            diagnozy były chybione!!! Ilu jest takich pacjentów? Twoja mama, mój
            tato... Wychodzi na to, że trzeba od razu do onkologa!!
            • 08.12.07, 11:45
             Moze troche sie spoznilam z odpowiadaniem na tego posta, ale chce dorzucic kilka
             slow odnosnie profilaktyki. Pod koniec 2003 roku u mojego taty przez przypadek (
             trafil do szpitala z krwotokami z nosa) wykryto raka prostaty ( bedac w szpitalu
             prywatnie zrobil PSA). W zasadzie wszystko potoczylo sie blyskawicznie, ustalono
             przyczyn krwotokow, ale po wielu wizytach u specjalistow tata wybral usuniecie
             guza poprzez laparoskopie w Bydgoszczy. Musze jeszcze dodac, ze zdecydowal sie
             na ta metode tylko dlatego, ze bal sie nietrzymania moczu czesto zwiazanego z
             innymi sposobami leczenia. Po operacji lekarz zajmujacy sie tata zalecil badanie
             PSA raz w roku i poza opieka zwyklej przychodni nic. Dlugo nie trzeba bylo
             czekac na kolejna tragedie- w listopadzie tego roku przy okazji badan okresowych
             okazalo sie, ze tata ma guza na plucu. Po pobycie w szpitalu na Plockiej i
             badaniach diagnoza sie potwierdzila- niedrobnkomorkowy rak pluc z przerzutami do
             watroby.
             Na koniec cisnie mi sie tylko na usta jedno pytanie- jak mozna nie zlecic
             szczegolnej opieki onkologicznej po zabiegu usuniecia nowotworu zlosliwego? Jak
             mozna bagatelizowac dolegliwosci? Jakis czas temu tate bolaly ramiona, dostal
             srodki przeciwbolowe i masci a jest to wynki naciekania guza w srone ramienia.
             Nie wspomne juz o bolach stawow i kosci.
  • 21.08.07, 17:35
   Wlasnie opublikowano dane z lat 2000–02 przezywalnosci chorych w nowotworach w
   Europie. Dane sa nieco waskie (z PL sa to dane z Krakowa, Kielc i Warszawy ==
   ok. 9% populacji). Mimo iz ogolnie jestesmy w tyle to w wielu nowotworach
   przezywalnosc bywa lepsza niz np. w GB nie mowiac o Czechach.

   Mamy zdecydowanie kiepska ogolna przezywalnosc w neo spowodowana m.in. tym ze
   lezymy na lopatkach kiedy o przezywalnosc w najczesciej wystepujacych neo
   chodzi: j.grube, prostata, sutek, macica, szyjka. W tych (+ kilku innych) mamy
   > 10% roznice z liderami, np Szwecja.

   Recent cancer survival in Europe: a 2000–02 period analysis of EUROCAREnext
   term-4 data
   Dr Arduino Verdecchia et al.
   Lancet Oncology
   Published Online August 21, 2007
   DOI:10.1016/S1470-2045(07)70246-2
   • 08.12.07, 11:48
    Moze troche sie spoznilam z odpowiadaniem na tego posta, ale chce dorzucic kilka
    slow odnosnie profilaktyki. Pod koniec 2003 roku u mojego taty przez przypadek (
    trafil do szpitala z krwotokami z nosa) wykryto raka prostaty ( bedac w szpitalu
    prywatnie zrobil PSA). W zasadzie wszystko potoczylo sie blyskawicznie, ustalono
    przyczyn krwotokow, ale po wielu wizytach u specjalistow tata wybral usuniecie
    guza poprzez laparoskopie w Bydgoszczy. Musze jeszcze dodac, ze zdecydowal sie
    na ta metode tylko dlatego, ze bal sie nietrzymania moczu czesto zwiazanego z
    innymi sposobami leczenia. Nietrzymanie moczu oczywiscie go dopadlo.
    Po operacji lekarz zajmujacy sie tata zalecil badanie PSA raz w roku i poza
    opieka zwyklej przychodni nic. Dlugo nie trzeba bylo czekac na kolejna tragedie-
    w listopadzie tego roku przy okazji badan okresowych okazalo sie, ze tata ma
    guza na plucu. Po pobycie w szpitalu na Plockiej i badaniach diagnoza sie
    potwierdzila- niedrobnkomorkowy rak pluc z przerzutami do watroby.
    Na koniec cisnie mi sie tylko na usta jedno pytanie- jak mozna nie zlecic
    szczegolnej opieki onkologicznej po zabiegu usuniecia nowotworu zlosliwego? Jak
    mozna bagatelizowac dolegliwosci? Jakis czas temu tate bolaly ramiona, dostal
    srodki przeciwbolowe i masci a jest to wynki naciekania guza w srone ramienia.
    Nie wspomne juz o bolach stawow i kosci.
  • 10.12.07, 11:18
   Mamy po prosty chory system i w wiekszosci leniwych lekarzy, którzy
   czekają tylko na kasę nawet za wypisanie recepty.
   Moja mama w październiku 2005r trafiła do ginekologa ze zmianą na
   piersi. "Lekarz" po pobieżnym obadaniu jej stwierdził ,że ma 49 lat
   jest w fazie przekwitania i do tego jeszcze zaziebiła sobie pierś,
   nic jej nie będzie. Zaaplikował mamie antybiotyk, hormony i wysłał
   do domu. Na jej pytanie, czy powinna sobie zrobiś USG lub
   mammografie stwierdił ,że chyba zwariowała. Po co jak to zwykłe
   zaziebienie piersi. Faktycznie po antybiotyku zmiana ustąpila.
   Pojawiła sie ponownie w lutym 2006r.Mama znów poszła do
   tego "lekarza" i w bardzo brzydki sposób powiedział jej, że to jej
   wina bo sobie zaniedbała.A wtedy okazało się juz że to nowotwór
   piersi.Od marca chemioterapia,w maju operacja, później znów chemia
   i radioterapia. Po zakończeniu tego leczenia zalecono manie
   herceptynę. Lekarz co trzy tyg zlecał tylko badanie krwi -
   morfologię, która wychodziła jak u najzdrowszego niemowlaka.W
   czerwcu 2007r chorujemy wszyscy w domu, proszę lekarza w przychodni
   żeby przyszedł na wizytę domową, a on mi mówi, ze mama ma 50 lat
   wiec moze sobie sama przyjśc.W lipcu 2007r mama dostaje jakby
   niedowałdu prawej strony ciała, okazało sie, że jest przerzut na
   lewy płat czołowy, ale to dopiero po wyproszonym TK i to tylko
   głowy, bo po co robić całego ciała, szkoda kasy.
   Pod koniec sierpnia trafia na oddział neurochirurgii na usuniecie
   tego jednego ogniska(to był piątek). Tam tragedia, żeby
   pielęgniarka przyniosła szklanke wody, bo mama uwielbiała herbatę,
   to trzeba jej dać czekoladę.W środę mama dostaje temperatury, w
   czwartek pielęgniarki każą jej iść SAMEJ żeby zrobili jej
   prześwietlenie płuc, (bo osłuchowo wychodzi im ze zapalenie płuc
   jest. Mama protestuje, mówi, że nie ma siły i znów czekoladki, żeby
   ją zawiozły na to prześwietlenie. Okazuje sie, że jest cień na
   prawym płucu (przerzut). W niedzielę mama już nie ma sił, żeby iść
   do toalety, prosi pielegniarki trzy razy przed moim przyjazdem,
   żadna nie przyszła. W poniedziałek 3 września mama umiera. Byłam u
   niej rano, to jeszcze normalnie rozmawiałyśmy o domu, o tym co
   bedzie robiła jak do niego wróci. O 12.25 zmarła. A najgorsze jest
   to że nikt do mnie nie zadzwonił, nie zawiadomił mnie o jej
   śmierci. Przyszłam po pracy i zastałam puste łóżko.
   Po tym wszystkim co przeszłam przez ten czas jak słyszę, że
   pielęgniarki i lekarze chca podwyzek to mnie trafia. I tak sie
   zastanawiam po co płacę te cholerne składki jak i tak muszę za
   wszystko płacić dodatkowo.
   Ps. Chciałam w listopadzie zrobić córce badania krwi i moczu.
   Lekarka powiedziała mi ze nie da mi skierowania bo już miała raz
   robione badania w lutym. Po co robić je dwa razy w roku.
   Cóż zrobie je prywatnie.
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.