Dodaj do ulubionych

DLACZEGO RAK ZABIJA??????????????

16.08.07, 22:16
Szukając namiarów na pewnego onkologa znalazłam poniższy artykuł.
Ciągle nie mogę pojąć, jak wielkiego pecha miał mój tato, że przez
prawie pół roku (3 pobyty w różnych szpitalach, kilka wizyt u
lekarzy różnych specjalności), nikt nie wpadł na to, że to RAK!
Jestem zła na siebie, że w jakiś sposób pozwoliłam tacie tak bardzo
zaufać tym lekarzom!!!! :( Przytaczam ten artykuł, bo jest w nim
chyba samo życie, albo raczej mowa o tym jak się zabija.

"DLACZEGO RAK ZABIJA ?
Artykuł autorstwa Małgorzaty Fedorowicz, Nowa Trybuna Opolska
13.10.2006r.

Aż 80 procent chorych na raka w Polsce trafia do onkologa wtedy, gdy
na ratunek jest już za późno.

Wynika to z niskiego poziomu edu­kacji naszego społeczeństwa, para­
liżującego strachu przed wizytą u on­kologa - podkreśla dr Janusz
Meder, prezes polskjej Unii Onkologii. - Lu­dzie nie chcą wiedzieć,
że mają no­wotwór, Ale, niestety, wynika to rów­nież z niedoedukowania
lekarzy pierwszego kontaktu. Każdy z nich, czy to lekarz rodzinny,
czy specjali­sta, może być tżw. opóźniaczem. W nieskończoność leczy,
nie wiedząc co.
Pacjent z bólami korzonkowymi, z tzw. rwą kulszową, zgłasza się do
le­karza rodzinnego. Gdy choroba nie przechodzi, jest odsyłany do neu­
rologa, reumatologa, ortopedy. Tak mija rok. - Specjaliści
przepisują pa­cjentowi różne leki, natomiast nikt nie zleca mu
prześwietlenia bolą­cej części kręgosłupa - mówi dr Ja­nusz Meder z
Centrum Onkologii w Warszawie. - Wreszcie się oka­zuje, że rozwinął
się nowotwór z przerzutami do kości. My tym pa­cjentom, gdy w końcu
trafiają do na­szych przychodni, możemy już tylko przedłużyć życie.

PACJENT MA PRAWO WIEDZIEĆ
- Trudno chować głowę w piasek i mówić, że jest dobrze, jak jest
złe -przyznaje dr Kazimierz Drosik, or­dynator oddziały onkologii
klinicz­nej Opolskiego Centrum Medyczne­go. - W Polsce odsetek chorych
ko­biet, które przeżyły pięć lat od chwili wykrycia u nich raka
piersi i zasto­sowania leczenia, jest najniższy wśród krajów
europejskich i wyno­si tylko 44 procent. Tymczasem w Finlandii,
Francji czy Szwajcarii przekracza on ponad 77 procent Je­steśmy pod
tym względem gorsi niż Estonia, Wynika to z tego, że Polki nadal
zbyt rzadko zgłaszają się na ba­dania mammograficzne, gwarantu­jące
wczesne wykrycie nowotworu, a tym samym jego wyleczenie. Choć dostęp
do mammografii u nas bar­dzo się poprawił.
Pacjent ma prawo nie wiedzieć, że może grozić mu rak. Lekarzowi
jednak trudniej wybaczyć grzech za­niechania
Na oddział opolskiej onkologii kli­nicznej trafiła kobieta, która
przez dwa lata skarżyła się swojemu dok­torowi, że czuje się
osłabiona Lekarz nie zlecił jej jednak nigdy żadnych badań. Gdy w
końcu trafiła do cen­trum, była już w bardzo złym stanie. Okazało
się, że ma raka układu chłonnego. A nieustanne osłabienie było
jednym z jego typowych obja­wów.
- Często popełniany jest ten sam błąd, że powiększone węzły chłon­ne
leczy się miesiącami, przepisując pacjentowi antybiotyki - dodaje dr
Janusz Meder. - A nie pobiera się wycinka z węzłów i nie bada go pod
mikroskopem. Skutki tego są tragiczne.
Systematycznie do centrum przyj­mowani są pacjenci z nowotworem
jelita grubego w takim stadium, że dochodzi już do przerzutów do in­
nych narządów.
- Z rozmowy z chorym wyłania się często ten sam schemat: najpierw
przez pół roku omijał on lekarza, bo jak go zabolał żołądek, miał
wzdę­cia i biegunkę, to łykał coś na włas­ną rękę - opowiada dr
Kazimierz Drosik. - A gdy w końcu do niego poszedł, dostał znowu
jakieś leki, po­mogły, wiec lekarz nie pogłębiał diag­nostyki, nie
zalecił gastroskopii. Mi­nęło kolejne pół roku. Tabletki przyt­łumiły
prawdziwy obraz choroby, a ona podstępnie się rozwijała. W takich
przypadkach, po upływie roku od pojawienia się pierwszych
niepokojących objawów, my już naprawdę niewiele możemy pomóc.
-Znam kobietę, Która przez dziesięć lat była leczona czopkami na
hemoroidy, choć lekarz nawet jej wcześniej dokładnie nie przebadał -
re­lacjonuje Adam Sandauer, prezes Stowarzyszenia Obrony Praw Pa­
cjentów Primum non Nocere. - Dosz­ło u niej najpierw do niedrożności
jelita, a następnie rozwinął się rak. Ta pacjentka żyje, ale
przeszła ge­hennę, została potwornie okaleczo­na.

TYDZIEŃ DLA ONKOLOGII
Zdaniem onkologów trudno oskarżać wszystkich lekarzy pierwszego
kontaktu o brak dobrej woli czy o świadome działanie na niekorzyść
pacjentów, którzy zwracają się do nich w pierwszej kolejności. (Bo
onkologów, do których nie po­trzeba skierowania, wolą na wszel­ki
wypadek omijać z daleka). Wy­nika to raczej z ich niewiedzy, braku
odpowiedniego przygotowania Trudno wymagać, aby każdy lekarz był
alfą i omegą. Jednak podstawo­wą wiedzę na temat nowotworów powinien
posiadać.
- Przede wszystkim problem tkwi w błędach w kształceniu przyszłych
lekarzy - podkreśla dr Kazimierz Drosik, konsultant wojewódzki ds.
onkologii klinicznej. –Zajęcia z on­kologii są traktowane na
uczelniach medycznych marginalnie. Poświęca się na nie na przykład
tylko... tydzień w trakcie całych studiów. Poza tym na wykładach z
onkologii mówi się głównie o metodach i skuteczności leczenia
nowotworów. A nie uczy się studentów jak je mają rozpoznawać, na co
w przyszłości zwracać szczególną uwagę i jak na danym etapie, czy to
pracując w rejonowej przychodni czy w powiatowym szpitalu, należy z
pacjentem postąpić. Nic więc dziwne­go, że potem diagnostyka tak
strasz­nie kuleje. Zdarza się, że nawet doświadczeni chirurdzy mają
kłopoty z rozpoznaniem groźnego raka skó­ry - czerniaka
Przyszli medycy uczą się na przy­kład o pęcherzyku żółciowym, o ka­
micy, a nikt im nie wpaja że w 65 proc. przypadków kamica towarzy­szy
rakowi pęcherzyka.
Ministerstwo Zdrowia dopiero niedawno się zreflektowało, że on­
kologia nie może być na studiach medycznych traktowana po maco­szemu
i planuje zwiększenie liczby zajęć z tej dziedziny. Przy akade­miach
medycznych mają powstać oddziały lub kliniki onkologiczne, w których
studenci poznawaliby choroby nowotworowe od strony praktycznej. Są
jednak przeciwnicy otwierania kolejnych oddziałów, któ­rzy tłumaczą,
że swoje ośrodki on­kologii ma już każde województwa Po co więc je
dublować? Minister­stwo Zdrowia musi ten problem roz­wiązać jak
najszybciej, bo nowotwory zbierają straszne żniwo.

BO BADANIE KOSZTUJE
U chorych zbyt późno rozpozna­je się też raka płuc i raka prostaty. -
Trafiła do nas skarga od rodzi­ny pacjenta, który miał wykonane
zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, był na nim podejrzany cień,
ale lekarz to zbagatelizował – przytacza kolejny przykład Adam
Sandauer. – Nie zalecił bronchoskopii, która w takim przypadku jest
wskazana. Mężczyzna został wypisany ze szpitala do domu, ale już
długo w nim nie pobył. Jego stan mocno się pogorszył. Zrobiono mu po­
nownie zdjęcie klatki piersiowej i w miejscu, gdzie znajdował się
wcześniej cień - byt już guz. Męż­czyzna zmarł. Miał 50 lat.
Kiedyś każdy z nas musiał obo­wiązkowo się zgłaszać na prześwietlenie
płuc, każdemu przysyła­no wezwanie do domu. Dziś lekarze pierwszego
kontaktu nie kwapią się z wydawaniem skierowań na takie badanie. Bo
każde badanie to kosz­ty.
- Na całą diagnostykę na jednego pacjenta mogę przeznaczyć 60 zło­
tych na rok - mówi lekarka z nyskiej przychodni, prosząca o anonimo­
wość. - A samo badanie rtg kosztu­je ponad 50 złotych. Nie mogę go
zle­cać wszystkim rutynowo, bo mi nie wystarczy pieniędzy z
kontraktu..
- Każda diagnostyka wymaga kosztów, a na etapie podstawowej opieki
zdrowotnej ona niestety, ku­leje - podkreśla konsultant woje­wódzki
ds. onkologii klinicznej. - Na­leżałoby ustalić pewne standardy,
jasno określić, jakie badania zlecić i w jakich okolicznościach.
Onkolodzy zgłosili postulat w Mi­nisterstwie Zdrowia, aby przy opra­
cowywaniu tzw. koszyka świadczeń koniecznie uwzględnić tego rodzaju
badania.
Pro
Edytor zaawansowany
 • snow22 16.08.07, 22:20
  cd. Projekt onkologów zakłada: Jeśli do lekarza w przychodni
  rejonowej zgłosi się np. pacjent skarżący się na przewlekłe biegunki
  lub zapar­cia, mdłości, ciągłe uczucie niestrawności itp., musi być
  skierowa­ny na gastroskopię, a następnie a następnie kolonoskopię. To
  ostatnie badanie pozwala wykryć polipy na jelicie gru­bym, będące
  stanem przednowotworowym. Wystarczy je usunąć, aby nie dopuścić do
  rozwoju raka. Kolonoskopia kosztuje bez porów­nania mniej niż
  późniejsza chemioterapia czy radioterapia.. A przede wszystkim daje
  większą szansę na przeżycie.


  NA POPRAWĘ CZEKAJ TYLKO 3 TYGODNIE
  - Wzrasta zachorowalność na ra­ka piersi - mówi dr Roman Kabarowski,
  specjalista onkolog i ra­diolog z Opolskiego Centrum Onkologii. -
  Przykładowo w roku 1985 na Opolszczyźnie wykryto 140 nowych
  przypadków tego nowo­tworu, a teraz odnotowuje się ich po­nad 300;
  Można tego raka wykryć w porę i w stu procentach wyleczyć. Niestety
  w poradniach „K" w naszym województwie nadal są lekarze, któ­rzy
  piersi u kobiet nie badają. A uwa­gi na ten temat wywołują u nich
  święte oburzenie.
  Prezes Polskiej Unii Onkologii Janusz Meder ma dla nas wszystkich ,
  prostą radę. – W onkologii obowiązuje złota zasada, która polega na
  tym, że jeśli, przez dwa – trzy tygodnie niepokojące objawy czy
  dolegliwości, których wcześniej nie było, się utrzymują, a lekarz na
  to nie zareaguje, to trzeba go zmienić i udać się po pomoc do kogoś
  innego.


  Pozdrawiam...
  Gosia

  PS. Właściwie co mnie powinno obchodzić, że jest mało godzin
  onkologii na studiach? To w żaden sposób nikogo nie tłumaczy. Jestem
  skłonna podejrzewać, że wielu forumowiczów wie więcej o różnego typu
  nowotworach i metodach walki z nimi niż nie jeden lekarz pierwszego
  kontaktu, a może i specjalista. Z drugiej strony, może oni nie muszą
  tyle wiedzieć, oni po prostu mają być czujni!!! Doświadczenia ludzi
  z tego forum pokazują, że ta czujność jednak zawodzi!!!! Przykre,
  niewybaczalne... :(
 • polimeraska 16.08.07, 22:58
  z moich doświadczeń i obserwacji: rak zabija, bo mamy służbę zdrowia
  w opłakanym stanie i to nie tylko w sensie finansowym, ale też
  odnośnie kompetencji i wiedzy lekarzy...rak zabija, bo lekarze leczą
  SKUTKI a nie szukają PRZYCZYNY choroby( co w efekcie opóźnia jego
  diagnoze), rak zabija, bo nie robi się praktycznie NIC co mogłoby
  zapobiec jego powstawaniu...
 • attenna11 16.08.07, 23:28
  Niedouczenie? Sama nie wiem...
  Moaj mama ma raka wiem że jest leczona paliatywnie i że jej czas z
  nami nie bedzie juz długi..obym sie myliła...ale
  w 2000 roku mając problemy z watroba miała robiną przy okazji
  gastroskopie..wykazała sluzowate zmiany w przełyku...i przy wypisie
  nic...kompletnie nic...ja ani nikt z naszej rodziny sie na tym nie
  zna a skoro lekarz nie zaleca nic wiec sie mu wierzy...że nic nie
  trzeba..po 6 latach (bez jakiś objawów) wyrok :rak złosliwy- teraz
  zoładek ale poczatek był w przełyku.
  Człowiek zaczyna szukać, czytac....teraz wiem, że wtedy powinno sie
  te sluzowate zmiany zbadac (hist-pat)...może sześc late temu dałoby
  sie jeszcze cos zrobić...teraz rak zabija!!!!
  Mam inny zawód ale jak nie wiem nie wciskam kitu-mówie że nie wiem ,
  odsyłam, sama sprawdzam...
  Nie chcę szukac tu winnych, osądzac...może to sprawa braku wczesnego
  wykrywania, profilaktyki...sama nie wiem bo kiedy czytam posty
  niektórych (ostatnio o raku gardła -diagnoza w lutym -lekarz
  stwierdza, że dobrze że tak szybko bo to sie liczy...i czekanie na
  naswietlania do maja-nie wiem nie pamietam kto to wpisał....ale całe
  postepowanie w tym przypadku to jakis absurd).
  nie winię lekarzy ale cały nasz system opieki zdrowotnej jest
  chory!!!! Dlatego rak zabija jeszcze tak wielu bo wiem i wierze, że
  wczesnie wykryty da sie pokonać..
  jeśli kogos uraziłam przepraszam ale są chwile kiedy człowieka
  niektóre sparwy bardzo bolą....bolą bo sam sie z nimi styka.
  I tym wszystkim , których to spotyka życzę oprócz zdrówka
  wytrwałości bo tego czasem potrzeba najbardziej!
  A.
  --
  "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
  pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
  będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"
 • polimeraska 17.08.07, 12:14
  brak wiedzy, przykład mój tatuś:
  miał ostre bóle w krzyżu i w lewym boku, zaczęły sie problemy z
  wypróżnianiem, lekarz rodzinyy uznał, że to takie uroki starzenia sie
  (tata ma 51 lat i wlasciwie do czasu choroby nie mial zadnych
  problemow, wrecz przeciwnie, byl caly czas naladowany energia,
  pracowal, lubial wypic piwko, normalny typowy facet), pzrepisal mu
  syropek na przeczyszczenie, tacie wcale sie po nim nie
  polepszylo,ciagle pytal skad ten bol, prosil o jakies
  pzreswietlenie, jak jzu nie bylo szans na badanie z NFZ ,prosil
  tylko o skierowanie, ze sami zaplacimy, lekarz twierdzil, ze nie ma
  potrzeby. no i wkoncu z cukrem powyzej 400 trafil na oddzial
  wewnetrzny, tam oczywiscie diagnoza-cukrzyca. i co?dali insulinke i
  wypisali do domu, aa przepraszam usg zrobili, na ktorym wszytsko bez
  zmian.a bolalo coraz bardziej, tata po nocach nie spal, juz w
  szpitalu w nocy do niego pielegnairki przychodzily z pból.
  lekami.jeszcze pzred wypisem tata chcial zaplacic za TK(on juz czul
  ze cos jest nie tak), ja zreszta jzu w marcu mowilam ze cos jest
  tatusiowi, normalny czlowiek nie chudnie ot tak sobie prawie 20kg, i
  postarzal sie na twarzy i jakos tak coraz czesciej wolal spokojnie
  polezec niz cos porobic,no i ten ból ;lekarze pomimo tego ze tak go
  bolało i tego chudniecia zostawili go sobie samemu. jak sie pozniej
  dowiedzialam, taka NAGŁA ostra cukrzyca, u osoby w tak ryzykownym
  wieku, ktora nie miala nigdy problemow z cukrem i do tego BOLI
  (cukrzyca NIE BOLI)juz powinna byc sygnalem do TK,lekarze to
  zbagatelizowali,wlasciwie nowotwor wykrilismy na "wlasne zyczenie"
  tatus musial jechac prawie 400km do gdanska(mieszkam w trojmiescie a
  rodzice w łódzkim) zeby zrobic badanie od reki, oczywiscie
  skierowanie dostal od diabetologa bo ani w szpitalu ani nikt inny
  nie chcial dac. reakcja lekarza rodzinnego na wyniki TK"jak to sie
  moglo stac?" no wlasnie, jak mozna czlowieka doprowadzic do takiego
  stanu... drugi przyklad mój kuzyn, leczony na zapalenie ucha,przy
  ktorym omdlenia i zawroty glowy i chudniecie! byly dla lekarza
  normalnoscia...w ostatniej chwili trafil na neurochirurgie, bo plyn
  mozgowo rdzeniowy zalewal powoli mózg, potem diagnoza-guz mózgu,
  zakonczylo sie wszytsko szczesliwie, ale jednak.. wlasciwie TK tez
  bylo robione prywatnie,bo do ostatniej chwili nikt nic sobie z
  objawow nie robil (a on z dnia na dzien po TK byl juz na stole
  operacyjnym i byl to ostatni moment zeby go ratowac) ...
  rozpisalam sie, ale naprawde nie ufajcie nikomu i wierzcie swojemu
  ciału, swojemu wzrokowi, jesli cos was niepokoi dzialajcie, mamy
  tylko jedno zycie, nie pozwolmy by ktos swoja niekompetencja nam je
  zniszczyl lub odebrał...
  sił duzo zycze i wiary pzrede wszytskim

  P.S. Z moich doswiadczen,nagłe chudniecie zawsze jest objawem czegos
  złego...
 • attenna11 18.08.07, 00:09
  Ja widziałam wypowiedz tej pani w TVN24, że to pracownizy ochrony
  nie zreagowali ale juz zostali pouczenia...............
  ...............ot i sprawa zalatwiona.........
  Równiez bez komentarza!
  --
  "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
  pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
  będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"
 • snow22 16.08.07, 23:31
  Kilka lat temu, po śmierci mojej koleżanki z pracy (rak jajnika),
  nabyłam książkę Durczoka pt. "Wygrać życie". Czytam w niej: "Ważne
  jest również to, co możemy zrobić sami. Rada na dziś jest jedna:
  trzeba wymuszać ile się da, bo gra idzie o nasze życie. Należy
  brutalnie żądać prawa dostępu do świadczeń zdrowotnych i nie
  zastanawiać się nad tym, czy są jakieś limity, czy nie. W tej
  kwestii musimy być bezwzględnymi egoistami." Najgorsze, że kiedy
  człowiek już wymusi i zrobi badanie, to i tak do końca nie jest
  pewny, czy opis prawidłowy, czy diagnoza trafiona.... A nawet jak
  nie wymusi i zrobi prywatnie, wątpliwości ma te same!!
 • attenna11 16.08.07, 23:49
  Czyli w sumie koło (błędne) się zamyka....i może mogłoby tak być.
  jednak przydałby się ktos kto po nim poprowadziłby człowieka zaręke
  i niektóre rzeczy wytłumaczył...
  Ot...zycie...
  --
  "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
  pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
  będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"
 • mo.p 17.08.07, 07:06
  wydaje mi się że w naszej słuzbie zdrowia kieruje sie dobrem NFZ a
  nie pacjenta,mając problemy z oczami ze 3 lata temu ( wtedy wymagano
  skierowania do okulisty) pani doktor stwierdziła że minie da
  skierowania, bo wyczerpała juz limit(to było w grudniu)więc straszie
  sie zdenerwowałam i zapytałam czy bedzie leczyła mnie sama?to jest
  tylko namiastka tego z czym spotykaja się ludzie jeśli chcą iść do
  lekarza specjalisty lub zrobic podstawowe badania,zadkościa jest jak
  idzie się do lekarza i dostaje się najpierw skierowania na badania a
  dopiero sie jakąs chorobę diagnozuje, zazwyczaj od razu dostaje sie
  leki,gdyby ludzie mieli więcej zaufania do służby zdrowia chętniej
  by chodzili na badania profilaktyczne itd.lekarz który zajmuje sie
  chorym onkologicznie w hospicjum domowym potrafi powiedzieć "czego
  pani oode mnie wymaga przeciez pani wujek umiera"to były słowa
  lekarki hospicyjnej jak zadzwoniłam z zapytaniem jak ulżyć choremu w
  bólach i cierpieniu, jak sie pania doktor poprosiło żeby przyszła do
  pacjenta to przychodziła za 3, 4 dni szukalismy znajomych lekarzy
  którzy pomagali jak mogli przepisujac i podając kroplówki bo pani
  doktor hospicyjna nie miała czasu, jak zadzwoniliśmy do niej w kilka
  godzin przed śmiercią przyszła po 5 godzinach!!godzine niecalą przed
  tym jak wujek odszedł od nas, później nie mozna sie było do niej
  dodzwonic zeby przyszła i wypisała akt zgonu, zrobił to lekarz
  rodzinny, więc nie dziwie sie że ludzie nie chca chodzić do lekarzy,
  jeśłi maja doczynienia z osobami pokroju tej lekarki, a żniwo
  nowotwór zbiera niestety i to jest najsmutniejsze, pozdrawiam
  wszystkich serdecznie, trzeba walczyc z tą podstępna choroba.
 • platoon11 17.08.07, 07:36
  ....twierdzenie że większość z nas za późno pojawia się u lekarza
  jest trochę takim "mydleniem oczu", nawet gdy pacjent pojawia się u
  swojego lekarza rodzinnego z "jakimiś dolegliwościami" to albo
  zostaje spławiony jakimiś tabletami na recepcie lub potraktowany
  jako hipochondryk lub odesłany bo nie ma już limitów na ten rok,
  poza tym poziom diagnostyczny jest tragiczny, przykładem tego jest
  fakt że za większość badań płaciliśmy ze "swojej kieszeni".......bo
  terminy makabrycznie długie, na tomograf czas oczekiwania 5 m-
  cy !!!!! poźniej kolejne 3 na operację, łatwo policzyć że to jakieś
  ponad pół roku stracone, poza tym np nowotwory przewodu pokarmowego
  dają objawy dopiero już w bardzo zaawansowanej postaci, czyli
  potrzebne byłoby badanie przesiewowe za które musielibyśmy płacić
  sami ale czy wszystkich na to stać ....???

  Pozdrawiam
 • ajkaa2 17.08.07, 10:37
  Rak płuc u mojego taty-późna diagnoza
  Lekarz rodzinny przez 2 miesiace leczył tatę na rwę kulszowa 3
  miesiące leczył bóle w klatce piersiowej i przeziębienie -mówiąc, że
  to nerwobóle , potem że pewnie zwyrodnienie kręgosłupa . No i
  łaskawa pani doktor wymyśliła wreszcie prześwietlenie tego
  kręgosłupa , gdzie wyszło przy okazji! zacienienie na płucach. Tato
  regularnie chodził do lekarza , rok temu miał wykonane
  prześwietlenie klatki piersiowej- było czysto . Ale u nałogowego
  palacza (Z 50letnim starzem ) można samemu sie domyśleć że coś jest
  nie w porządku . Tylko moja mama cały czas obawiała się i przy
  każdej wizycie prosiła ,żeby ojciec brał skierowanie na
  prześwietlenie .
  Rak płuc z przerzutami do kości i wątroby.Jedna chemia ,nie ma już
  dalszego leczenia ze względu na zły stan serca .
  Wczoraj poszła do lekarza rodzinnego żeby napisała skierowanie na
  badania krwi i coś na odwodnienie .
  Pani doktor , powiedziała żebym tatę zapisała do hospicjum i tam
  wszystko dostanie .
  Pseudo -leczenie u rodzinnego a potem hospicjum to nam serwuje
  służba zdrowia.
 • kati5k 17.08.07, 11:22
  Kiedyś na wizycie w Lubelskim Centrum Onkologii Pani doktor
  powiedziała: żeby się znać to trzeba medycynę studiować. Nie będę
  juz przytaczać całego kontekstu ale miała zupełną rację!!! Dziasiaj
  pacjent musi się sam ratować, dużo czytać na temat swoich chorób.
  Boże jakie to straszne. Moja mama też ufała swojej lekarce
  gastrolog, która wielokrotnie robiła gastroskopię, nawet badała
  wycinki w bad.hist-pat.Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi, czy nie
  umiała pobrać, czy nie z tych miejsc, udawała tylko że ją leczy.
  Dopiero po roku nieudolnego leczenia zrobiła prześwietlenie-skopię i
  jeszcze dodała, ze operacja nieunikniona ale nie musi być w tej
  chwili. Na stonie Polskiej Unii Onkologi pisze, że gdy podany
  antybiotyk nie działa trzeba uświadomić pacjenta żeby poszedł do
  onkologa wykluczyć ewentualny nowotwór i dalej leczyć innym
  antybiotykiem. W naszej rzeczywistości onkolog jest niestety na
  samym końcuuu! Nasi lekarze boją się przyznać że nie wiedzą jak
  leczyć, na oślep szukają leku jak im się uda to dobrze.
  Przepraszam bo niektórzy mogą się poczuć obrażeni, nie wszyscy
  napewno są tacy, są i cudowni lekarze min. w CO W-wa.
 • mamaoli14 17.08.07, 21:32
  to wlasnie ja pisalam o moim ojcu u ktorego w lutym stwierdzono raka
  gardla a w maju naswietlania .Jechal do szpitala z nadzieja,bo
  przeciez po to sie jedzie myslac ,ze wszystko bedzie
  dobrze.Wybralismy Gliwice przyjmujac ze to dobry szpital{tu
  przepraszam jesli kogos urazilam}ale okazal sie taki jaki sie
  okazal.Moj Boze zeby tyle czekac.Wlasciwie tez bylismy zdziwieni ze
  tak dlugo,ale myslalam .ze to w koncu lekarze i wiedza co robia.byl
  naswietlany przez 6 tyg,i po 4 tyg od przyjazdu do domu zmarl.Nasza
  sluzba zdrowia to jakies nieporozumienie!!!!!!!!!!
 • snow22 17.08.07, 21:49
  Też się tego boję... A czas działa na niekorzyść! Też chcemy udać
  się do Gliwic, a jeśli nie tam, to może do Opola. Sama nie wiem.
  Każda decyzja taka trudna. O jakości usług służby zdrowia, to może
  dziś pomilczę... Wystarczy mi 3,5 godziny czekania w kolejce do
  rodzinnego lekarza!!! Totalny brak organizacji!!!!!!!!!!!!!!!
 • attenna11 17.08.07, 22:42
  Leczymy paliatywnie mamę (rak złosliwy żoładka)...powiem tak gdybym
  nie załatwiała prywatnych wizyt...płatnego TK itp. chyba nie
  miałabym mamusi...
  juz bym nie miala...bo kazali nam czekac na badanie kontrolne 6
  tyg ...od daty zarejestrowania...bo lekarz rodzinny raka chcial
  leczyc tabletkami....mimo wyniku hit-pat...stierdził, że robienie
  przeswietlenia RTG z kontrastem , markerów i reszty badan to absurd
  bo miałtakie przypadki i leczył je tabletkami...To są absurdy.
  Starośc trochę Panu Bogu sie nie udała...zamiast odpoczywac po
  odchowaniu dzieci...cieszyć sie wnukami, korzystać z jesieni zycia
  czlowiek cierpi...niesprawiedliwe... :(
  Teraz
  płacimy bo mama pracowała 40 lat..odkładała pieniądze...
  i tylko czasem zastanawiam sie na co szły te składki które płaciła
  przez tyle lat swojej pracy?????
  Wolę o tym nie myślec...bo sama strace nerwy....
  --
  "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
  pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
  będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"
 • snow22 18.08.07, 22:50
  Attenna, właśnie... Wszystko to bardzo boli. Chory jest po prostu
  system - ktoś kiedyś wymyślił coś, co się teraz absolutnie nie
  sprawdza! Przykre jednak jest to, że nikt tego nie zmienia, albo
  zmienia nieudolnie! Najgorsze jest to czekanie na wszystko, na
  badanie, na wynik, na konsultację... Dlatego każdy załatwia jak
  może! Udało mi się załatwić tacie scyntygrafię i TK praktycznie z
  dnia na dzień i powiem szczerze, że widząc na korytarzach CO ludzi,
  którzy mówili, jak długo czekali na te badania, czułam się po prostu
  wstrętnie... :( Tato nawet nie wie, jakie są terminy. Pewnie sobie
  myśli, że w tej chorobie jest się jakoś "uprzywilejowanym". A prawda
  jest taka, że to "uprzywilejowanie" wynika z uporu i próśb jego
  córki... :( Powiem szczerze, że czasem współczuję lekarzom, że muszą
  działać w tym chorym systemie, ale jeszcze bardziej niż współczuję
  podziwiam - zwłaszcza tych, o których dobrze się mówi, których się
  poleca bez cienia wątpliwości... Przykłady takich lekarzy znajdujemy
  na tym forum! Oby takich jak najwięcej!!!
 • attenna11 19.08.07, 21:00
  NIc dodac nic ując....
  Dopiero kiedy nas ta choroba dotknęła...zobaczyłam ogrom ludziego
  cierpienia, czekania, nadziei........bezsilności i godzenia się
  mimowolnego z takim systemem..........
  To wszystko boli!
  Jedno co może cieszyć, że są lekarze -Ludzie!!!! Własnie jak
  wspominasz...czesto polecani i wymieniani na tym forum.
  Oby byli jak najdlużej i oby ich było jak najwiecej.
  Pozdrawiam.
  Aneta
  --
  "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
  pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
  będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"
 • yago997 22.08.07, 14:10
  skopiuję z "mojej historii"
  Właściwie już od grudnia 2006 moja mama źle się czuła, była
  osłabiona i zmęczona.
  od lutego męczyły ją najpierw stany podgorączkowe, później już
  wysokie gorączki, bardzo sie pociła, bolała ją bardzo często głowa.
  Rozpoczęła wizyty u /hahaha/ lekarza /hahaha/ rodzinnego - diagnozy:
  grypa, angina, przeziębienie, menopauza, nadczynnośc tarczycy,
  wiosenne przesilenie. Leczył gripexem, ibupromem, witamina C
  Mama słabła i chudła..ale lekarz mówił, iz to przy tarczycy
  normalne /nie skierował na badania do poradni endokryn., nie
  zastosował leczenia/, wyznaczył zabieg podania jodu na 30 lipca!
  W maju mama znowu bardzo schudła - łącznie 10 kg - lekarz stwierdził
  iz to tarczyca i że musi wytrzymać do lipca..Gorączke miała juz
  prawie codziennie, straciła apetyt, miała wstręt do mięsa, zgagi,
  pobolewania
  Na początku czerwca zauważyliśmy, że mama jakby lekko zżółkła,
  zwłasza białka oczu,
  natychmiast poszła do lekarki się pokazać - a pani "doktor" na to że
  NIC nie widzi!!!Mama zażądała skierowania na badania krwi, wynik na
  drugi dzień - pani doktor lekko wytracona z równowagi gdyz mamie
  wyszła pokaźna żółtaczka - dała skierowanie na ostry dyżur do
  szpitala. I tu własnie rozpoczyna się nowy etap w naszym życiu, RAK.
  Dodam iż w szptalu diagnozowanie trwało ponad 2 tyg. Następnie mama
  dostała skierowanie na operację do innego szpitala - termin
  oczekiwania w kolejce do operacji - 4 miesiące!!!!!!!oczywiście
  musieliśmy "załatwić" to inaczej i czekaliśmy 3 tygodnie.

  a potem słyszymy - za późno Pani się zgłosiła...

 • snow22 22.08.07, 20:42
  Właśnie... za późno!!!A dlaczego? Bo przez kawał czasu wszystkie
  diagnozy były chybione!!! Ilu jest takich pacjentów? Twoja mama, mój
  tato... Wychodzi na to, że trzeba od razu do onkologa!!
 • lucyper.3 08.12.07, 11:45
  Moze troche sie spoznilam z odpowiadaniem na tego posta, ale chce dorzucic kilka
  slow odnosnie profilaktyki. Pod koniec 2003 roku u mojego taty przez przypadek (
  trafil do szpitala z krwotokami z nosa) wykryto raka prostaty ( bedac w szpitalu
  prywatnie zrobil PSA). W zasadzie wszystko potoczylo sie blyskawicznie, ustalono
  przyczyn krwotokow, ale po wielu wizytach u specjalistow tata wybral usuniecie
  guza poprzez laparoskopie w Bydgoszczy. Musze jeszcze dodac, ze zdecydowal sie
  na ta metode tylko dlatego, ze bal sie nietrzymania moczu czesto zwiazanego z
  innymi sposobami leczenia. Po operacji lekarz zajmujacy sie tata zalecil badanie
  PSA raz w roku i poza opieka zwyklej przychodni nic. Dlugo nie trzeba bylo
  czekac na kolejna tragedie- w listopadzie tego roku przy okazji badan okresowych
  okazalo sie, ze tata ma guza na plucu. Po pobycie w szpitalu na Plockiej i
  badaniach diagnoza sie potwierdzila- niedrobnkomorkowy rak pluc z przerzutami do
  watroby.
  Na koniec cisnie mi sie tylko na usta jedno pytanie- jak mozna nie zlecic
  szczegolnej opieki onkologicznej po zabiegu usuniecia nowotworu zlosliwego? Jak
  mozna bagatelizowac dolegliwosci? Jakis czas temu tate bolaly ramiona, dostal
  srodki przeciwbolowe i masci a jest to wynki naciekania guza w srone ramienia.
  Nie wspomne juz o bolach stawow i kosci.
 • scept89 21.08.07, 17:35
  Wlasnie opublikowano dane z lat 2000–02 przezywalnosci chorych w nowotworach w
  Europie. Dane sa nieco waskie (z PL sa to dane z Krakowa, Kielc i Warszawy ==
  ok. 9% populacji). Mimo iz ogolnie jestesmy w tyle to w wielu nowotworach
  przezywalnosc bywa lepsza niz np. w GB nie mowiac o Czechach.

  Mamy zdecydowanie kiepska ogolna przezywalnosc w neo spowodowana m.in. tym ze
  lezymy na lopatkach kiedy o przezywalnosc w najczesciej wystepujacych neo
  chodzi: j.grube, prostata, sutek, macica, szyjka. W tych (+ kilku innych) mamy
  > 10% roznice z liderami, np Szwecja.

  Recent cancer survival in Europe: a 2000–02 period analysis of EUROCAREnext
  term-4 data
  Dr Arduino Verdecchia et al.
  Lancet Oncology
  Published Online August 21, 2007
  DOI:10.1016/S1470-2045(07)70246-2
 • lucyper.3 08.12.07, 11:48
  Moze troche sie spoznilam z odpowiadaniem na tego posta, ale chce dorzucic kilka
  slow odnosnie profilaktyki. Pod koniec 2003 roku u mojego taty przez przypadek (
  trafil do szpitala z krwotokami z nosa) wykryto raka prostaty ( bedac w szpitalu
  prywatnie zrobil PSA). W zasadzie wszystko potoczylo sie blyskawicznie, ustalono
  przyczyn krwotokow, ale po wielu wizytach u specjalistow tata wybral usuniecie
  guza poprzez laparoskopie w Bydgoszczy. Musze jeszcze dodac, ze zdecydowal sie
  na ta metode tylko dlatego, ze bal sie nietrzymania moczu czesto zwiazanego z
  innymi sposobami leczenia. Nietrzymanie moczu oczywiscie go dopadlo.
  Po operacji lekarz zajmujacy sie tata zalecil badanie PSA raz w roku i poza
  opieka zwyklej przychodni nic. Dlugo nie trzeba bylo czekac na kolejna tragedie-
  w listopadzie tego roku przy okazji badan okresowych okazalo sie, ze tata ma
  guza na plucu. Po pobycie w szpitalu na Plockiej i badaniach diagnoza sie
  potwierdzila- niedrobnkomorkowy rak pluc z przerzutami do watroby.
  Na koniec cisnie mi sie tylko na usta jedno pytanie- jak mozna nie zlecic
  szczegolnej opieki onkologicznej po zabiegu usuniecia nowotworu zlosliwego? Jak
  mozna bagatelizowac dolegliwosci? Jakis czas temu tate bolaly ramiona, dostal
  srodki przeciwbolowe i masci a jest to wynki naciekania guza w srone ramienia.
  Nie wspomne juz o bolach stawow i kosci.
 • magdam456 10.12.07, 11:18
  Mamy po prosty chory system i w wiekszosci leniwych lekarzy, którzy
  czekają tylko na kasę nawet za wypisanie recepty.
  Moja mama w październiku 2005r trafiła do ginekologa ze zmianą na
  piersi. "Lekarz" po pobieżnym obadaniu jej stwierdził ,że ma 49 lat
  jest w fazie przekwitania i do tego jeszcze zaziebiła sobie pierś,
  nic jej nie będzie. Zaaplikował mamie antybiotyk, hormony i wysłał
  do domu. Na jej pytanie, czy powinna sobie zrobiś USG lub
  mammografie stwierdił ,że chyba zwariowała. Po co jak to zwykłe
  zaziebienie piersi. Faktycznie po antybiotyku zmiana ustąpila.
  Pojawiła sie ponownie w lutym 2006r.Mama znów poszła do
  tego "lekarza" i w bardzo brzydki sposób powiedział jej, że to jej
  wina bo sobie zaniedbała.A wtedy okazało się juz że to nowotwór
  piersi.Od marca chemioterapia,w maju operacja, później znów chemia
  i radioterapia. Po zakończeniu tego leczenia zalecono manie
  herceptynę. Lekarz co trzy tyg zlecał tylko badanie krwi -
  morfologię, która wychodziła jak u najzdrowszego niemowlaka.W
  czerwcu 2007r chorujemy wszyscy w domu, proszę lekarza w przychodni
  żeby przyszedł na wizytę domową, a on mi mówi, ze mama ma 50 lat
  wiec moze sobie sama przyjśc.W lipcu 2007r mama dostaje jakby
  niedowałdu prawej strony ciała, okazało sie, że jest przerzut na
  lewy płat czołowy, ale to dopiero po wyproszonym TK i to tylko
  głowy, bo po co robić całego ciała, szkoda kasy.
  Pod koniec sierpnia trafia na oddział neurochirurgii na usuniecie
  tego jednego ogniska(to był piątek). Tam tragedia, żeby
  pielęgniarka przyniosła szklanke wody, bo mama uwielbiała herbatę,
  to trzeba jej dać czekoladę.W środę mama dostaje temperatury, w
  czwartek pielęgniarki każą jej iść SAMEJ żeby zrobili jej
  prześwietlenie płuc, (bo osłuchowo wychodzi im ze zapalenie płuc
  jest. Mama protestuje, mówi, że nie ma siły i znów czekoladki, żeby
  ją zawiozły na to prześwietlenie. Okazuje sie, że jest cień na
  prawym płucu (przerzut). W niedzielę mama już nie ma sił, żeby iść
  do toalety, prosi pielegniarki trzy razy przed moim przyjazdem,
  żadna nie przyszła. W poniedziałek 3 września mama umiera. Byłam u
  niej rano, to jeszcze normalnie rozmawiałyśmy o domu, o tym co
  bedzie robiła jak do niego wróci. O 12.25 zmarła. A najgorsze jest
  to że nikt do mnie nie zadzwonił, nie zawiadomił mnie o jej
  śmierci. Przyszłam po pracy i zastałam puste łóżko.
  Po tym wszystkim co przeszłam przez ten czas jak słyszę, że
  pielęgniarki i lekarze chca podwyzek to mnie trafia. I tak sie
  zastanawiam po co płacę te cholerne składki jak i tak muszę za
  wszystko płacić dodatkowo.
  Ps. Chciałam w listopadzie zrobić córce badania krwi i moczu.
  Lekarka powiedziała mi ze nie da mi skierowania bo już miała raz
  robione badania w lutym. Po co robić je dwa razy w roku.
  Cóż zrobie je prywatnie.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.