• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Najważniejsze osiągnięcia w onkologii klinicznej

 • 08.09.07, 20:54
  Najważniejsze osiągnięcia w onkologii klinicznej – 2006 rok

  W dniach 16–17 czerwca 2006 r. w Beverly Hills (Kalifornia)
  przedstawiono najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie onkologii
  klinicznej w 2006 r. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano
  najważniejsze osiągnięcia dotyczące nowotworów litych (z wyjątkiem
  raka nerki, ze względu na omówienie tego problemu w lutowym wydaniu
  czasopisma).

  źródło: www.eonkologia.pl/articles.php?s=f&id=8851

  Wybrane nowotwory umieszczone są w kolejnych podwątkach.
  Edytor zaawansowany
  • 08.09.07, 20:55
   Chemioprewencja
   Przedstawiono wyniki badania, które zakładało, iż regularne
   podawanie witaminy D oraz wapnia zredukuje częstość występowania
   raka piersi u kobiet. Do badania zrandomizowano ponad 36 tys.
   kobiet, którym podawano 1000 mg wapnia oraz 400 IU witaminy D
   dziennie. Średni czas obserwacji wyniósł 7 lat. Nie wykazano
   znamiennej redukcji częstości występowania raka piersi u kobiet
   zażywających wapń z witaminą D. Dopiero po zakończeniu badania
   wykazano, iż aby zredukować ryzyko wystąpienia raka piersi stężenie
   witaminy D we krwi musi osiągać znacznie wyższe stężenia (>42
   ng/ml), które były nieosiągalne przy dziennej dawce witaminy D,
   wynoszącej 400 IU, dostępnej w badaniu [1]. Do badania STAR włączono
   prawie 20 tys. pacjentek postmenopauzalnych z dużym ryzykiem
   wystąpienia raka piersi określonym na podstawie wieku, wskaźnika
   ryzyka wg modelu Gaila (ryzyko ł1,66%), rasy oraz dodatniego wywiadu
   w kierunku LCIS (ang. lobular carcinoma in situ). W jednej grupie
   podawano tamoksifen 20 mg dziennie przez 5 lat, w drugiej raloksifen
   60 mg dziennie przez 5 lat. Średni czas obserwacji wyniósł 47,3
   mies. W obu grupach uzyskano ok. 50% redukcję ryzyka wystąpienia
   raka inwazyjnego piersi. Tamoksifen okazał się bardziej skuteczny w
   redukowaniu ryzyka wystąpienia raka nieinwazyjnego piersi (p=0,052).
   W grupie otrzymującej ten lek częściej obserwowano raka trzonu
   macicy (p=0,072), powikłania zakrzepowo-zatorowe (p=0,01) oraz zaćmę
   [2].
   Hormonoterapia
   W badaniu IES pacjentki po 2–3 latach hormonoterapii adjuwantowej
   tamoksifenem były randomizowane do grupy kontynuującej tamoksifen
   lub otrzymującej eksemestan. Całkowity czas hormonoterapii w obu
   grupach wyniósł 5 lat. Pacjentki w grupie leczonej eksemestanem
   miały znacznie dłuższe przeżycia wolne od choroby (p=0,0001) oraz
   niższe ryzyko zgonu [3]. Przedstawiono także wyniki 5-letniej
   obserwacji wpływu stosowania anastrozolu w leczeniu uzupełniającym
   raka piersi na ryzyko wystąpienia poważnych powikłań kostnych. W
   badaniu ATAC pacjentki pomenopauzalne z inwazyjnym rakiem piersi, po
   leczeniu operacyjnym ± radioterapia ± chemioterapia, zostały
   przydzielone w sposób losowy do 3 grup hormonoterapii adjuwantowej –
   anastrozol vs tamoksyfen vs anastrozol + tamoksyfen. Po 5 latach
   obserwacji potwierdzono, iż anastrozol powoduje utratę masy kostnej,
   jednak u żadnej pacjentki z wyjściową prawidłową masą kostną nie
   wystąpiła osteoporoza. Zauważono także, że po 2 pierwszych latach
   szybkiej utraty masy kostnej w grupie leczonej anastrozolem, tempo
   to, przynajmniej w odniesieniu do kręgosłupa, zmniejsza się [4].
   Chemioterapia
   W badaniu CALGB 93-44/Intergroup 048 oceniano korzyść z zastosowania
   w leczeniu uzupełniającym różnych dawek doksorubicyny oraz
   paklitakselu w zależności od ekspresji HER-2. Okazało się, że dawki
   doksorubicyny większe od standardowych tzn. >60 mg/m2 nie przynoszą
   dodatkowych korzyści zarówno w odniesieniu do przeżyć wolnych od
   progresji, jak i przeżyć całkowitych. Przeżycia te są najlepsze w
   grupie, gdzie po 4 cyklach AC (doksorubicyna + cyklofosfamid)
   zastosowano 4 dodatkowe cykle paklitakselu. Największą korzyść z
   leczenia paklitakselem po 4 cyklach AC odniosły pacjentki bez
   ekspresji receptorów estrogenowych i z nadekspresją receptorów HER-2
   [5].
   Terapia celowana
   W badaniu III fazy N9831 wykazano, iż stosowanie równoległe
   trastuzumabu oraz radioterapii w leczeniu adjuwantowym wczesnego
   raka piersi nie wpływa znamiennie na zwiększenie powikłań ze strony
   serca. Aby być pewnym co do skutków odległych takiego leczenia,
   potrzebny jest dłuższy czas obserwacji [6]. Zaprezentowano wyniki
   badania III fazy oceniającego skuteczność lapatinibu w rozsianym
   raku piersi opornym na trastuzumab. Lapatinib jest inhibitorem
   kinazy tyrozynowej, który łączy się z wewnątrzkomórkowymi domenami
   receptorów EGFR (ErbB-1) oraz HER-2 (ErbB-2) i blokuje w ten sposób
   homodimery i heterodimery tych receptorów. Tym samym jest bardziej
   efektywnym inhibitorem przekazywania sygnału niż trastuzumab. Do
   badania włączono pacjentki z progresją raka piersi po leczeniu
   antracyklinami, taksanami oraz trastuzumabem. Jedna grupa otrzymała
   lapatinib w połączeniu z kapecytabiną, druga kapecytabinę w
   monoterapii. Czas do progresji guza był prawie 2-krotnie dłuższy w
   grupie leczonej lapatibinibem (36,9 tyg.) niż w grupie leczonej samą
   kapecytabiną (19,7 tyg.; p=0,00016). Niestety, lapatinib nie miał
   wpływu na wydłużenie przeżyć całkowitych. Nadekspresja HER-2 wiąże
   się z częstszym występowaniem przerzutów w centralnym systemie
   nerwowym; lapatinib jest na tyle małą molekułą, że przekracza
   barierę krew-mózg. Leczenie lapatinibem zmniejszyło częstość
   występowania przerzutów CNS, jednak różnica ta ponownie nie była
   znamienna statystycznie [7].
   Przerzuty do kości
   Denosumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które hamuje RANKL –
   molekułę uwalnianą z osteoblastów w miejscach przerzutów kostnych,
   która stymuluje osteoklasty. Leczenie przerzutów raka piersi do
   kości denosumabem bywa równie skuteczne, co leczenie bisfosfonianami
   [8].
   • 08.09.07, 20:56
    Przedstawiono wyniki badania porównującego skuteczność standardowej
    chemioterapii BEP (4 cykle) z chemioterapią BEP (2 cykle) +
    chemioterapia wysokodawkowa (HD-CEC) w pierwszym rzucie leczenia. Do
    badania włączono chorych z pośrednim i złym rokowaniem. Nie
    odnotowano różnic w zakresie częstości odpowiedzi na te 2 schematy
    leczenia, jak również nie uwidoczniono różnic w przeżyciach. Jedynie
    pacjenci z niesatysfakcjonującym spadkiem poziomu markerów
    nowotworowych po 2 cyklach chemioterapii wydają się odnosić korzyści
    z zastosowania chemioterapii wysokodawkowej. Niemniej chemioterapia
    BEP pozostaje nadal standardem w leczeniu chorych z rakiem jądra z
    grupy średniego i dużego ryzyka [9]. W badaniu niemieckim wykazano,
    iż u pacjentów z nienasieniakiem jądra w I stopniu najlepszym
    postępowaniem jest intensywna obserwacja bez adjuwantowej
    chemioterapii i bez limfangiektomii zaotrzewnowej [10].
    • 08.09.07, 20:57
     Maksymalna blokada androgenowa nie jest już standardem
     hormonoterapii w raku prostaty. Nie przynosi dodatkowych korzyści w
     zakresie przeżyć całkowitych w porównaniu z monoterapią, natomiast
     zwiększa koszty leczenia oraz pogarsza jakość życia. Standardem
     chemioterapii w rozsianym raku prostaty jest docetaksel. Około 30%
     pacjentów może zakończyć wszystkie 10 cykli chemioterapii przy
     dobrej tolerancji leczenia. Nie wiadomo, czy kontynuacja tej
     chemioterapii ma uzasadnienie. W badaniu ASCENT oceniano skuteczność
     chemioterapii przerywanej za pomocą docetakselu. Pacjenci, którzy
     bardzo dobrze odpowiedzieli na chemioterapię (PSA Ł4 ng/ml), byli
     poddani ścisłej obserwacji. Ponowna chemioterapia docetakselem była
     włączana, gdy PSA rosło zaledwie o 2 ng/ml. Na ponowne włączenie
     chemioterapii odpowiedziało 56% pacjentów, u 24% zaobserwowano
     progresję [11]. Nie udało się odpowiedzieć na pytanie, czy
     radioterapia ratunkowa, czy adjuwantowa, jest lepsza po radykalnej
     prostatektomii; żadna z tych metod nie poprawia przeżyć [12].
     Hormonoterapia w raku prostaty wiąże się z dużym ryzykiem
     osteoporozy i złamań wymagających często hospitalizacji.
     Udowodniono, że w grupie poddanej leczeniu zoledronianem dochodzi do
     poprawy gęstości masy kostnej ocenianej we wszystkich typowych
     miejscach [13].
     • 08.09.07, 20:58
      Leczenie uzupełniające
      Przedstawiono uaktualnione wyniki badania CALGB 9633, w którym
      pacjentów po doszczętnej resekcji raka płuca w stopniu zaawansowania
      IB poddano adjuwantowej chemioterapii (4 cykle paklitakselu +
      karboplatyna) lub obserwacji. Nie wykazano znamiennej statystycznie
      różnicy w przeżyciach na korzyść chemioterapii adjuwantowej, z
      wyjątkiem pacjentów, u których guz miał średnicę ł4 cm [14].
      Przedstawiono wyniki metaanalizy LACE (ang. Lung Adjuvant Cisplatin
      Evaluation), dotyczącej 5 badań z randomizacją (łącznie 4584
      chorych). Uwzględniono jedynie duże badania (>300 pacjentów) po 1995
      r., w których w chemioterapii zastosowano cisplatynę. Badaniem
      objęto chorych z IA–III stopniem zaawansowania choroby. Średnia
      wieku pacjentów wyniosła 59 lat, ok. 80% stanowili mężczyźni.
      Pneumonektomii poddano 31% chorych, a ok. 50% przypadków stanowiły
      raki płaskonabłonkowe. Okazało się, że przeżycia 5-letnie są ok. 5%
      lepsze w grupie pacjentów poddanych chemioterapii uzupełniającej.
      Najczęstszym schematem leczenia było połączenie cisplatyna +
      winorelbina, które okazało się przynosić największe korzyści. W
      stopniu IA chemioterapia uzupełniająca pogarszała wyniki leczenia.
      Najlepsze rezultaty odnotowano u chorych z II i III stopniem
      zaawansowania choroby [15].
      Terapia celowana
      W ostatnich latach w praktyce klinicznej w raku płuca zaczęto
      stosować leki zaliczane do tzw. terapii celowanej. Jednymi z nich są
      czynniki blokujące receptory dla nabłonkowych czynników wzrostu o
      aktywności kinazy tyrozynowej (ang. epidermal growth factors
      receptor tyrosine kinase inhibitors – EGFR TKI). Okazuje się, że
      palacze papierosów, kobiety, chorzy z gruczolakorakiem oraz Azjaci
      mają znacznie lepsze odpowiedzi na leczenie tymi molekułami.
      Odpowiedzi oraz przeżycia wydają się być lepsze w grupie pacjentów,
      których nowotwory mają zmutowany gen EGFR oraz wykazują większą
      eskpresję EGFR, chociaż dane nie są do końca jednoznaczne. Dlatego
      zaleca się stosowanie EGFR TKI jedynie u chorych, którzy na
      podstawie cech klinicznych i/lub molekularnych mają największą
      szansę odpowiedzi na leczenie [16]. Na podstawie badania IALT
      okazało się, że pacjenci bez ekspresji genu ECRR1 charakteryzują się
      gorszym rokowaniem. Zastosowanie u nich chemioterapii adjuwantowej
      wiąże się z uzyskaniem dłuższych przeżyć niż u pacjentów, którzy
      wykazują taką ekspresję. Chemioterapia adjuwantowa u pacjentów z
      ekspresją genu ECRR1 wydaje się nie przynosić korzyści [17
      • 08.09.07, 20:59
       W badaniu BICC-C przy zastosowaniu schematu FOLFIRI + BEV
       (irinotekan + folinian wapnia + 5-fluorouracyl we wlewie ciągłym +
       bewacizumab) osiągnięto najdłuższy średni czas wolny do progresji
       równy 9,9 mies. Na podstawie wyników tego badania wysunięto wniosek,
       że schemat FOLFIRI (oraz ewentualnie bewacizumab) jest schematem z
       wyboru w rozsianym raku jelita grubego i ze względu na małą
       toksyczność tego leczenia powinno się je kontynuować tak długo, jak
       długo pacjent odpowiada na to leczenie [18]. Przedstawiono wyniki
       badania porównującego skuteczność oksaliplatyny w 3 schematach
       chemioterapii, tj. z wlewem ciągłym 5-FU (FOLFOX), z bolusem 5-FU
       oraz z kapecytabiną (CAPEOX). Po pewnym czasie do wszystkich 3
       ramion dołączono bewacizumab. Schemat z 5-FU podawanym w bolusie był
       najlepiej tolerowany. Dodanie do schematów bewacizumabu zwiększyło
       odsetek odpowiedzi o ok. 10% w każdym ramieniu. W ramieniu z 5-FU
       podawanym w bolusie obserwowano najkrótsze przeżycia, natomiast w
       ramieniu FOLFOX oraz CAPEOX wyniosły one odpowiednio 26 i 27 mies.;
       po raz pierwszy udało się przekroczyć barierę przeżyć, która
       wynosiła dotąd 2 lata [19].
       Toksyczność oksaliplatyny
       W badaniu III fazy XENOX oceniano skuteczność ksaliprodenu w
       redukcji neurotoksyczności oksaliplatyny w schemacie FOLFOX.
       Ksaliproden jest substancją działającą neuroprotekcyjnie,
       przyjmowaną doustnie, co stanowi wielką zaletę. Po przekroczeniu
       większych dawek kumulacyjnych oksaliplatyny w grupie pacjentów, u
       których zastosowano ksaliproden, znacznie zredukowano częstość
       występowania objawów neurotoksycznych w stopniu III (różnica
       znamienna statystycznie). Jednak całkowity odsetek objawów
       wynikających z neurotoksyczności był porównywalny w obu grupach. Ze
       względu na brak redukcji neurotoksyczności całkowitej oraz faktu, iż
       ksaliproden nie pozwala na przedłużenie leczenia oksaliplatyną,
       badanie to nie potwierdziło nadziei wiązanych z jego zastosowaniem
       [20]. Innym sposobem na redukcję neurotoksyczności oksaliplatyny
       jest postępowanie zaproponowane w badaniu OPTIMOX1 [21], tzw.
       koncepcja stop and go, polegająca na przerywaniu podawania
       oksaliplatyny a utrzymywaniu leczenia (leczenie podtrzymujące) za
       pomocą fluoropirymidyn. Okazuje się, że takie podejście jest
       skuteczne i zmniejsza toksyczność leczenia oksaliplatyną. W badaniu
       GISCAD nie zauważono różnic w zakresie skuteczności terapii między
       grupą z leczeniem przerywanym i leczeniem ciągłym schematem FOLFIRI.
       Nie odnotowano też różnicy w częstości występowania biegunki [22].
       Rola radioterapii
       W badaniu MRC CR07/NCIC CO16 po raz kolejny porównywano skuteczność
       radioterapii przedoperacyjnej z radioterapią pooperacyjną w raku
       odbytnicy. W grupie radioterapii przedoperacyjnej podawano łącznie
       dawkę 25 Gy/5 fr, po czym chorzy byli operowani, a następnie
       włączano chemioterapię (90% pacjentów). W drugiej, pooperacyjnej
       grupie pacjentów, po chirurgii w przypadku stwierdzenia pozytywnych
       marginesów operacyjnych okrężnych, chorzy byli poddawani równoległej
       chemioradioterapii z dawką całkowitą napromieniania 45 Gy/25 fr. W
       grupie radioterapii przedoperacyjnej znamiennie statystycznie
       zmniejszył się odsetek wznów miejscowych nowotworu (p=0,0001).
       Całkowite wycięcie mezorektum wiązało się z najmniejszym ryzykiem
       nawrotu choroby. Dla pacjentów, u których zastosowano radioterapię
       przedoperacyjną oraz wykonano całkowitą resekcję mezorektum, ryzyko
       nawrotu miejscowego po 3 latach wyniosło jedynie 1% [23].
       • 08.09.07, 21:00
        Leczenie uzupełniające
        W badaniu RTOG 9704 porównywano skuteczność chemioterapii przy
        użyciu 5-FU lub gemcytabiny przed i po chemioradioterapii z 5-FU po
        resekcji raka trzustki. Niestety, po randomizacji okazało się, że w
        grupie leczonej gemcytabiną jest więcej pacjentów z wyższym stopniem
        zaawansowania nowotworu (różnica znamienna statystycznie). Około 25%
        pacjentów w obu grupach nie miało określonego statusu marginesów
        chirurgicznych. Nie zauważono znamiennej statystycznie różnicy
        między obiema grupami pacjentów w odniesieniu do przeżyć, ale
        zauważono taką różnicę w przypadku, gdy rak trzustki był
        umiejscowiony w głowie trzustki [24]. Oczekiwane są wyniki badania
        III fazy ESPAC-3, oceniającego skuteczność samej gemcytabiny w
        leczeniu adjuwantowym po całkowitej resekcji raka trzustki [25].
        Leczenie zaawansowanego raka trzustki
        W leczeniu zaawansowanego raka trzustki standardowo stosuje się
        gemcytabinę w monoterapii. Badania, w których łączono gemcytabinę z
        innymi lekami w leczeniu zaawansowanego raka trzustki (irinotekan,
        pemetreksed, 5-FU, cisplatyna, kapecytabina, eksatekan), nie
        wykazały poprawy przeżyć. W badaniu III fazy GERCOR/GISCAD
        porównywano skuteczność gemcytabiny w monoterapii oraz skojarzenia
        gemcytabiny z oksaliplatyną (w tym ramieniu gemcytabina była
        podawana w 100-minutowym wlewie). W grupie leczonej gemcytabiną +
        oksaliplatyną całkowity odsetek odpowiedzi, odsetek korzyści
        klinicznych (ang. clinical benefit rate – CBR) oraz średni czas do
        progresji były znamiennie lepsze. Niestety, średnie przeżycia
        całkowite oraz przeżycia roczne nie różniły się między grupami [26].
        W badaniu ECOG 6201 porównano skuteczność leczenia gemcytabiną (1000
        mg/m2) w standardowym wlewie 30-minutowym z gemcytabiną podawaną we
        wlewie dożylnym w dawce 1500 mg/m2/150 min (GEM FDR) z kombinacją
        gemcytabiny (1000 mg/m2/100 min) i oksaliplatyny (GEMOX). Obecnie
        dostępne dane sugerują, iż odsetek odpowiedzi obiektywnych może być
        nieco wyższy w grupach, w których zastosowano wydłużone wlewy
        gemcytabiny [27].
        Terapia celowana
        Połączenie gemcytabiny z erlotinibem wydłuża przeżycia w stosunku do
        samej gemcytabiny [28]. W trwającym obecnie badaniu CALGB 80303
        oceniana jest skuteczność kombinacji gemcytabiny z bewacizumabem w
        porównaniu z samą gemcytabiną w zaawansowanym raku trzustki [29].
        • 08.09.07, 21:01
         Podstawą leczenia raka jajnika pozostaje chirurgia. Chemioterapii
         adjuwantowej nie stosuje się w stopniu zaawansowania IA, IB, w
         stopniu złośliwości histologicznej I i II oraz w przypadku raka
         jasnokomórkowego. W badaniu GOG0182-ICON5 porównywano w leczeniu
         uzupełniającym standardowy schemat paklitaksel + karboplatyna ze
         schematami 3-lekowymi, gdzie do wcześniej wymienionych leków dodano
         gemcytabinę, liposomalną doksorubicynę lub topotekan. U pacjentek, u
         których po operacji pozostała jedynie mikroskopijna choroba
         resztkowa, przeżycia były lepsze niż u tych, u których operacja była
         makroskopowo optymalna, natomiast u tych chorych przeżycia były
         lepsze niż u pacjentek z makroskopowo nieoptymalną chirurgią. Nie
         odnotowano różnic w przeżyciach wolnych od progresji między tymi 5
         grupami chorych, jak również nie zauważono takiej różnicy w
         przeżyciach całkowitych [30]. Do badania GOG 172 włączono pacjentki
         z rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania. Przydzielono je losowo
         do 2 ramion, tj. cisplatyna + paklitaksel i.v. oraz paklitaksel i.v.
         + cisplatyna i.p. (dootrzewnowo) + paklitaksel i.p. Chore w grupie
         chemioterapii podawanej dootrzewnowo miały znamiennie dłuższe
         przeżycia. Jakość życia pacjentek w ramieniu chemioterapii
         dootrzewnowej początkowo była gorsza aniżeli z grupy chemioterapii
         dożylnej, ale po 12 mies. obserwacji nie zauważano już tej różnicy.
         Terapia dootrzewnowa wydaje się być obiecującym sposobem leczenia
         chorych z zaawansowanym rakiem jajnika, ale nadal na wiele pytań nie
         zna się odpowiedzi, np. jaka dawka cisplatyny i.p. jest odpowiednia,
         czy można zastąpić cisplatynę i.p. karboplatyną i.p., pozostaje
         również niedogodność leczenia związana z obecnością cewnika itd.
         Kolejne badania będą musiały odpowiedzieć na te pytania [31].
         Przedstawiono wyniki badania II fazy, do którego włączono pacjentki
         z nawrotowym lub przetrwałym rakiem jajnika. W leczeniu zastosowano
         bewacizumab 15 mg/kg i.v. co 3 tyg. Uzyskano bardzo wysoki, jak na
         jeden zastosowany lek, odsetek odpowiedzi równy 15,9%, a średni czas
         odpowiedzi wyniósł 4,2 mies. Jednak u znacznego odsetka chorych
         obserwowano perforację przewodu pokarmowego, a 1 pacjentka zmarła z
         tego powodu [32].
         • 08.09.07, 21:02
          W badaniu GOG 150 pacjentek z mięsakorakiem trzonu macicy w stopniu
          zaawansowania I–IV po operacji cytoredukcyjnej przydzielono losowo
          do 2 ramion terapii adjuwantowej, tj. radioterapii oraz
          chemioterapii cisplatyna + ifosfamid (3 cykle). W grupie poddanych
          chemioterapii uzyskano znacznie dłuższe przeżycia; częściej też
          obserwowano wznowy miejscowe, a w grupie poddanej radioterapii
          częściej występowały przerzuty odległe [33]. W badaniu GOG LAP2
          udowodniono, że laparoskopia jest akceptowalną alternatywą dla
          laparotomii w leczeniu chirurgicznym wczesnego raka trzonu macicy,
          szczególnie u pacjentek szczuplejszych; laparoskopia wiąże się
          przede wszystkim z lepszą tolerancją leczenia oraz krótszym pobytem
          w szpitalu [34]. Potwierdzono również znakomite wyniki zastosowania
          szczepionki przeciw typom wirusów HPV (łac. human papilloma virus),
          które wywołują raka szyjki macicy; FDA (ang. Food and Drug
          Administration) zatwierdziła już w 2006 r. jedną z tych szczepionek,
          kolejna czeka na rejestrację [35].
       • 21.09.07, 09:28
        Leczenie inwazyjnego raka jelita grubego - najnowsze doniesienia
        wybrane na podstawie ustaleń konferencji ESMO 2007 i aktualnych
        wytycznych NCCN (V. II. 2007)

        Dziedzina : choroby wewnętrzne onkologia

        Streszczenie
        Rak jelita grubego zajmuje obecnie trzecie miejsce pod względem
        zachorowalności i umieralności, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn,
        pomimo, że w przeciągu ostatnich 30 lat obserwuje się spadek
        umieralności z powodu raka jelita grubego. Przyczyna tendencji
        spadkowej upatrywana jest w lepszej i wcześniejszej diagnostyce
        pacjentów z grup ryzyka. Około 45% raków zlokalizowane jest w
        odbytnicy, 30% w esicy, pozostałe przypadki w okrężnicy. Podstawową
        metodą leczenia jest chirurgiczne usunięcie ogniska nowotworu z
        odpowiednim marginesem tkanek zdrowych. Zachowanie zwieracza i
        utrzymanie naturalnej drogi wydalania stało się, obok kryteriów
        onkologicznych, podstawową zasadą leczenia raka odbytnicy. W badaniu
        histopatologicznym należy ocenić stopień zróżnicowania raka (w
        sakali od Gx do G3) oraz ocenić minimum 12 węzłów chłonnych.
        Radiochemioterapia neoadiuwantowa jest wskazana w przypadku
        pacjentów z resekcyjnymi przerzutami do wątroby lub płuc, lub
        nieresekcyjnymi przerzutami, które od wpływem zastosowanej terapii
        będą podlegać kryteriom resekcji chirurgicznej. Chemioterapia
        wielolekowa oparta została na fluoropirymidynach w połączeniu z
        bevacizumabem.

        Wprowadzenie
        Rak jelita grubego (łączenie z odbytnicą i kanałem odbytu) zajmuje
        trzecie miejsce pod względem zachorowalności i umieralności na
        nowotwory złośliwe zarówno u kobiet i mężczyzn. Oszacowano, że w
        roku 2007 w USA zostanie wykrytych 41 420 nowych przypadków raka
        odbytnicy, 23 840 u mężczyzn i 17 580 przypadków kobiet. Oszacowano
        również, że w tym samym roku około 52 180 osób umrze z powodu raka
        odbytnicy i okrężnicy. Częstość występowania raka jelita grubego w
        populacji Unii Europejskiej wynosi 58/100 000/rok natomiast
        śmiertelność 30/100 000/ na rok. Częstość występowania raka
        odbytnicy w Unii Europejskiej stanowi 35% częstości występowania
        raka jelita grubego, tj 15-25/100 000/rok, śmiertelność wynosi 4-
        10/100 000/ rok przy czym również obserwuje się wyższą śmiertelność
        wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Mimo częstej diagnozy raka jelita
        grubego, śmiertelność z jego powodu spadła w USA w przeciągu
        ostatnich 30 lat. Przyczyna jest upatrywana w wczesnej, lepszej
        diagnostyce oraz w odpowiednim leczeniu. Leczenie raka jelita
        grubego ewaluowało w przeciągu ostatnich 30 lat i nadal prowadzone
        są kolejne badania nad udoskonaleniem terapii. Nadal podstawową
        metodą leczenia jest leczenie chirurgiczne. Nowe kierunki badań
        przyczyniły się do wprowadzenia optymalnej, popartej diagnostyką
        raka, radio- i chemioterapii zarówno neo- jak i adjuwantowej.

        Leczenie
        Leczenie raka odbytnicy wymaga dobrej organizacji i doświadczonego
        zespołu lekarzy. Wskazana jest kompleksowa opieka nad chorym złożona
        z doświadczonego zespołu, w skład którego powinni wejść chirurdzy,
        internista onkolog, radiolog onkolog, technik radiologii.

        Rak okrężnicy. Leczenie chirurgiczne
        Chirurgiczne leczenie raka okrężnicy obejmuje resekcję en block i
        odpowiednia limfadenektomię. Analiza histopatologiczna wyciętej
        zmiany pierwotnej powinna obejmować ocenę przynajmniej 12 węzłów
        chłonnych. W przypadku, gdy nie istniej przeciwwskazanie do
        operacji, i jeżeli jest możliwa resekcja R0 chorzy z przerzutami do
        wątroby lub płuc powinni być kandydatami wycięcia zmian.
        Chemioterapia
        Przedoperacyjna chemioterapia może być brana pod uwagę jako terapia
        wstępna (neoadiuwanotwa) dla pacjentów z synchronicznymi lub
        metachronicznymi resekcyjnymi przerzutami, lub wtedy, gdy podanie
        chemioterapeutyków przed operacją przyczyni się do zmniejszenia masy
        guza i ułatwi jego resekcyjność.
        Rekomendowana wstępna chemioterapia dla pacjentów z zaawansowaną
        postacią lub obecnymi przerzutami, uwzględnia bevacizumab z FOLFOX,
        FOLARI, CapeOX lub 5- FU/LV. Chorzy, którzy wczesniej otrzymywali 5-
        FU/LV lub capecytabine powinny być leczeni chemioterapią złożoną z
        FOLFORI, CapeOX, FOLFOX lub tylko irinotecanu, lub w przypadku
        wcześniejszego stosowania irinotecanu i FP:FIR, należy zastosować
        dodatkowo cetuximab. Monoterpia cetuximabem, panitumabem jest opcją
        terapeutyczną po pierwszej lub drugiej progresji choroby.

        Terapia adjuwantowa
        Terapia adjuwantowa FOLFOX (kategoria 1), 5-FR/LV (kategoria 2) lub
        capecitabina (kategoria 2) jest polecna dla pacjentów z sadium III
        raka i jest opcją terapeutyczną dla chorych wysokiego ryzyka ze
        sadium II raka. Według wytycznych ESMO z 2007 roku, chemioterapia
        adjuwantowa jest zalecana dla stadium T1-4, N1-2, M0 (tj. stadium
        III, wg. Dukes C1-3)[I A}. Terapia adjuwantowa może być rozważana w
        wybranych przypadkach pacjentów, u których nie stwierdzono
        przerzutów w wezłach (N0), szczególnie w przypadku, jeżeli obecne są
        czynniki ryzyka nawrotu choroby. Do znanych czynników ryzyka w
        stadium II raka okrężnicy należy guz T4, niezróżnicowana postać
        gruczolakoraka (adenocarcinoma), naciek naczyń krwionośnych, zajęcie
        naczyń limfatycznych, obstrukcja jelita lub perforacja ściany jelita
        na początkowym etapie choroby, ≤12 zbadanych węzłów chłonnych w
        badaniu histopatologicznym[II, A].
        Terapia adjuwantowa oparta jest na związkach fluoropirymidynowych,
        pod postacią dożylnych wlewów z 5-fluorouracilu (5-FU)/leucovorin
        (LV) (kategoria 2 wg NCCC), bez lub z dodatkiem oxaliplatyny
        (FOLFOX) (kategoria 1 wg NCCN) lub capecitabiny (kategoria 2 wg
        NCCN). Dowiedziono, że capecitabina jest równie efektywna i
        dodatkowo mniej toksyczna niż dożylne podanie 5-FU/LV. Połączenie 5-
        FU/LV z oxaliplatyną wpływa pozytywnie na wydłużenie czasu remisji w
        porównaniu z zastosowaniem wyłącznie 5-FU/LV. (kategoria 1 wg NCCN)
        [II, A].

        Rak odbytnicy. Leczenie chirurgiczne
        W przypadku guza pierwotnego mniejszego niż 3 cm, stopniu
        zróżnicowania G1, G2, guz T1, położonego w odległości poniżej 8 cm
        od zwieracza odbytu i zajmującego mniej niż 30% obwodu odbytnicy
        oraz, gdy nie ma dowodów na zajęcie węzłów chłonnych (N0) (kategoria
        2A) stosowane jest przezodbytnicza resekcja, z wycięciem całej
        grubości ściany jelita z nie mniejszym niż 3 mm negatywnym
        marginesem cięcia. Przy powyższej charakterystyce guza, alternatywą
        dla przezodbytniczego wycięcia jest technika przezodbytniczej
        mikrochirurgii endoskopowej (TEM ang: transanal microsurgery
        excision). Zaletami powyższego leczenia jest zachowanie funkcji
        zwieracza odbytu. Brzuszna resekcja guza, jest stosowana w przypadku
        chorych niespełniających kryteriów dla miejscowego usunięcia zmiany
        nowotworowej tj. zmian zlokalizowanych w środkowej i górnej
        (resekcja przednia odbytnicy) części odbytnicy. W przypadku guza
        zlokalizowanego w środkowej lub dolnej części odbytnicy stosowana
        jest niska przednia resekcja odbytnicy (LAR, ang: low anterior
        resection). Po wykonaniu resekcji postępowaniem z wyboru jest
        wykonywane zespolenia pozostałej okrężnicy z odbytnicą. W przypadku,
        gdy zespolenie nie jest możliwe, należy wykonać kolonostomię. Nie
        zaleca się wykonywania zbiegów laparoskopowych w przypadku opisanej
        powyżej lokalizacji zmiany. Zabiegi laparoskopowe powinny być
        wykonywane tylko w obrębie prowadzonych badań klinicznych.

        W przypadku zmiany nowotworowej zlokalizowanej ww dolnej części
        odbytnicy zalecane jest wykonanie resekcji brzuszno-kroczowej (APR,
        ang: abdominoperineal resection) lub całkowitej resekcji odbytnicy
        wraz z mezorectum (TME, ang: total mesorectal excision) i wykonanie
        zespolenia okrężnicy z odbytem.

        Głównym celem leczenia niepaliatywnego w raku odbytnicy jest
        zminimalizowanie ryzyka nawrotu miejscowego (preferowane ≤5%) przy
        jednoczesnym minimalnym uszkodzeniu narządów sąsiadujących. Cel ten
        powinien być możliwy do osiągnięcia u wszystkich pacjentów,
        • 21.09.07, 09:30
         jednak u ≤ 10% przypadków chorobę wykrywa się w stadium
         nieresekcyjnym. Ważne jest zachowanie czynności zwieracza odbytu u
         jak największej liczby pacjentów.

         Radiochemioterapia
         We wczesnych, dobrze rokujących stadiach (T1-2, niektóre wczesne
         postacie T3, N0), leczenie chirurgiczne jak i terapia loko
         regionalna np. użycie przezodbytnicza endoskopowa mikrodyssekcja u
         odpowiednio wyselekcjonowanych grupach chorych (T1, N0) [III, A] W
         bardziej zaawansowanej postaci (T3, T4, N+) rekomendowana jest
         przedoperacyjna radioterapia a następnie TME [I, A]. Dawka 25 Gy, 5
         Gy na frakcje a następnie natychmiastowa operacja guza jest
         wygodnym, prostym i nisko toksycznym leczeniem [I, A]. Dawką
         całkowita zwiększona, ale nie bardziej efektywną [II, A] jest 46-50
         Gy, 1.8-2 Gy/ na dawkę z podaniem lub bez 5-fluorouracylu (5-FU)
         (bolus, wlew, doustnie) [III, A]. Radioterapia przedoperacyjna jest
         jak preferowana, niż terapia pooperacyjna, gdyż jest bardziej
         efektywna i mniej toksyczna dla pacjenta.[I, A].

         W guzie zaawansowanym miejscowo (T4, niektóre T3) powinna być
         stosowana przedoperacyjna radiochemioterapia, w dawce 50.4 Gy, 1.8
         Gy/frakcję z jednoczesną terapią opartą na 5-FU [II, A].
         Pooperacyjna radiochemioterapia (50.4 Gy, 1.8–2.0 Gy/frakcję) z
         użyciem 5-FU nie jest juz dłużej polecana terapią, ale może być
         użyta w przypadku niedoszczętnego wycięcia zmiany (R1, R2),
         perforacji w obrębie zajętym przez guz, lub w innych przypadkach,
         gdzie ryzyko nawrotu lokalnej wznowy jest wysokie, jeżeli
         przedoperacyjna radioterapia nie była stosowana [I, A]. Podobnie jak
         w leczeniu raka okrężnicy, stadium III i II (podwyższonego ryzyka)
         raka odbytnicy, chemioterapia adjuwantowa może być zastosowana,
         nawet jeżeli brak dostatecznie dobrych dowodów naukowych. [II, A]

         Pacjenci z nawrotem choroby lokalnej, którzy nie byli poddani
         radioterapii powinni otrzymać pooperacyjną radioterapię z
         jednoczesnyą chemioterapią [II, A]. W grupie chorych, wcześniej
         poddawanych radioterapii, powinni zostać poddani dodatkowej
         radioterapii, zewnętrznej lub śródoperacyjnej [IV, D]. Próba
         radykalnego leczenia chirurgicznego, powinna być przeprowadzona w 6-
         8 tygodni po radioterapii [II, A].

         Chorzy z rosianym procesem nowotworowym (obecność przerzutów
         synchronicznych) w pierwszej kolejności, powinni otrzymać loko-
         regionalna terapię a następnie leczenie systemowe. Odwrotna
         kolejność stosowania leczenia również może mieć miejsce, jednak jej
         skuteczność jest słabo poznana [IV, D]. Wiek zachorowalności,
         preferencje pacjenta, rozległość procesu nowotworowego i obecność
         przerzutów musi być wzięta pod uwage. W określonych przypadkach,
         leczenie może obejmować chiurugiczne usuniecie przerzutów z wątraoby
         lub płuc [III, A]. Inne procedury chirurgiczne [III, A] lub
         radioterapia powinna być rozważne jako leczenie paliatywne [II, A].
         Pierwsza chemioterapia paliatywna powinna być stosowana wcześnie i
         składać się z 5-FU/LV w rożnych połączeniach z oxaliplatiną lub
         irinotecanem z zastosowaniem lub bez bevacizumabu [I, A]. Druga
         chemioterapia powinna być stosowana dla wybranych pacjentów z dobrym
         rokowaniem [I, A].

         Pacjenci z rosianym procesem nowotoworowym, którzy nie byli
         wcześniej leczeni zalecana jest kontynuacja opieki. Należy rozróżnić
         pacjentów z progresja i bez progresji choroby. U chorych z
         zaawansowanym stadium choroby nowotworowej należy zastosować terapie
         wstępną opartą na bevacizumab z dodatkiem FOLFOX, FOLFIRI,
         capecitabine lub 5-FU/LV. Chorzy, którzy otrzymali wstępna terapie
         opartą na 5-FU/LV lub na capecitabinie do opcji ich leczenie należy
         złożona chemioterapia na FOLFIRI, CapeOX, FOLFOX, lub stosowanie
         tylko irinotecanu, lub w przypadku terapii opartej na irinotecanie i
         FOLFIRI należy zastosować kombinację z cetuximabem. Monoterapia
         cetuximabem lub panitumumab jest także opcja w przypadku pierwszej
         lub wystapieniu drugiej progresji choroby.

         Leczenie paliatywne raka jelita grubego
         W przypadku zaawansowanego raka jelita grubego, leczeniem
         paliatywnym powinno być leczenie chirurgiczne ale tylko w
         przypadkach obecności pojedynczych lub ograniczonych przerzutów do
         wątroby lub płuc.

         Pierwsza linia terapii paliatywnej powinna być wprowadzona
         odpowiednio wcześnie, i składać się z 5-fluorouracylu (5-FU) w
         różnych kombinacjach i odstępach czasowych. Dożylne wlewy z 5-FU/
         leucovorin (LV) okazały się generalnie mniej toksyczne niż podane w
         postaci bolusa. Doustne podawanie fluoropirymidyny, capecitabiny
         jest alternatywą dla bolusa z 5-FU/LV [I, B]. Złożona chemioterapia
         z 5-FU/oxaliplatin lub 5-FU/LV/irinotecan zapewnia lepsze rokowanie,
         przeżycie niż 5-FU/LV [II,A]. Zastosowanie przeciwciał
         monoklonlanych skierowanych przeciwko VEGF (ang: vascular
         endothelial growth factor) i EGF-R (ang: epidermal growth factor
         receptor) w kombinacji z chemioterapią powinny być rozważane tylko
         dla dobranych właściwie chorych, kórym przyniosą potencjalną
         korzyść. Bevacizumab wydłuża okres przeżycia i czas bez progresji
         choroby, w przypadku zastosowania w pierwszej linii leczenia
         złożonego tj. w połączeniu z chemioterapią opartą na irinotecanie.
         Cetuximab w połączeniu z irinotecanem jest skuteczny w grupie
         chorych opornymi na irintotecan przerzutami raka jelita grubego. W
         drugim etapie chemioterapia powinna być rozważana dla pacjentów,
         którzy osiągnęli dobre wyniki leczenia [I, A].

         Podsumowanie
         Celem terapii neoadiuvantowej i adjuwantowej jest zapobieganie
         nawrotom miejscowym po resekcji guza. Ryzyko nawrotu po resekcji
         jest związane z bliskim sąsiedztwem odbytnicy z pozostałymi
         narządami miednicy, brak warstwy surowiczej techniczne trudności w
         osiągnięciu odpowiedniego marginesu cięcia. W przeciwieństwie do
         raka odbytnicy, w leczeniu raka okrężnicy terapia adjuwantowa ma na
         celu zapobiec powstaniu zmian przerzutowych i rozsianej chorobie
         nowotworowej poprzez wczesne zniszczenie mikroprzerzutów. W rakach
         okrężnicy istnieje niskie ryzyko nawrotu miejscowego. W raku
         odbytnicy radioterapia „loko regionalna” zmniejsza ryzyko nawrotu o
         około 50%. Terapia złożona z lecenia chirurgicznego, radioterapii i
         chemioterapii jest rekomendowana dla większości pacjentów ze stadium
         II lub III raka odbytnicy. Rekomendowana jest chemioterapia oparta
         na fluoropirymidynach. Celem i zaletami stosowania radioterapii
         okołooperacyjnej jest redukcja pierwotnej wielkości guza, wzrost
         szansy na zachowanie zwieracza odbytu, unikanie przypadkowego
         napromieniania jelita cienkiego, które w przypadku radioterapii
         pooperacyjnej może zostać przypadkowo napromieniowane w wyniku
         utknięcia w zrostach pooperacyjnych. Większa trwałość zespolenia po
         resekcji jelita, gdyż nie ulega ono w takim wypadku
         napromieniowaniu.

         Chorzy z przerzutami do wątroby lub płuc powinni być rozważani jako
         kandydaci do resekcji przerzutów, w każdym przypadku, gdy nie
         istnieją przeciwskazania do zabiegu operacyjnego i gdy możliwa
         będzie resekcja przerzutów z osiągnięciem R0. Podstawowym celem
         leczenia chirurgicznego jest uzyskanie wolnego od nacieku raka
         marginesu resekcji. Przedoperacyjna radioterapia może być stosowana
         jako terapia wstępna (neoadiuwantowa) wśród pacjentów z przerzutami
         synchronicznymi lub metachronicznymi, nadającymi się do resekcji,
         zlokalizowanymi w płucach lub wątrobie. Przedoperacyjna radioterapia
         może być stosawana w przypadku, gdy jej zastosowanie spowoduje
         resekcyjność guz,a wcześniej nie resekowanego. Inna opcją dla tej
         grupy chorych jest wstępna radiochemioterapia. Po resekcji powinna
         nastąpić terapia adjuwantowa, odpowiednia do wcześniej zastosowanej.

         źródło www.lekarzonkolog.pl/mod/archiwum/7237.html?rss=7
   • 21.09.07, 09:45
    Nowe wytyczne w diagnostyce i leczeniu raka piersi w oparciu o
    doniesienia ESMO z 2007 roku

    Streszczenie
    Tegoroczna konferencja ESMO zaowocowała nowo przedstawionymi
    wytycznymi, dotyczącymi zarówno diagnostyki, jak i leczenia raka
    gruczołu piersiowego. Wykrywalność tego nowotworu w Unii
    Europejskiej wynosi 110 na 100000 kobiet, a śmiertelność 38,4 na
    100000 mieszkańców. Podkreśla się jednak zróżnicowanie tych danych w
    zależności od regionu, wieku pacjentek, stadium zaawansowania
    choroby i możliwości leczenia.

    Diagnostyka
    Postawienie diagnozy opiera się na badaniu klinicznym i badaniu
    radiologicznym. Wprowadzane są nowe techniki obrazowania, jednakże
    standardem jest mammografia dwuwymiarowa i badanie
    ultrasonograficzne. W 2004 roku na zjeździe Amerykańskiego
    Towarzystwa Onkologii Klinicznej przedstawiono zmodyfikowane metody
    obrazowania, w tym trójwymiarową mammografię.
    Badanie polega na wykonaniu 11 kolejnych ekspozycji niskiej dawki
    promieniowania. Po cyfrowej obróbce uzyskany obraz pozwala
    przeanalizować tkankę gruczołu piersiowego metodą trójwymiarowej
    rekonstrukcji. W odróżnieniu od konwencjonalnej mammografii, nowa
    metoda umożliwia ocenę granic znalezionych zmian i ich dokładną
    lokalizację przestrzenną, najczęściej bez konieczności weryfikowania
    uzyskanego obrazu w badaniu USG. Niestety, metoda ta jest mniej
    skuteczna w ocenie mikrozwapnień. Obecnie trwają badania, które mają
    odpowiedzieć na pytanie, czy trójwymiarowa mammografia piersi będzie
    miała istotne znaczenie w badaniach przesiewowych i czy zmniejszy
    się liczba powtórnie wykonywanych zdjęć u kobiet poddanych
    skriningowi.

    ESMO zaleca wykonanie biopsji cienkoigłowej (w przypadku
    patologicznie zmienionych małych węzłów chłonnych z podejrzanych i
    proces nowotworowy regionów) lub gruboigłowej przed jakimkolwiek
    zabiegami chirurgicznymi. Końcowa diagnoza powinna opierać się o
    klasyfikację WHO (system TNM)w oparciu o analizę całej usuniętej
    tkanki.

    Staging i rokowanie
    Gdy planowane jest leczenia przedoperacyjnego pełna ocena
    klinicznego zaawansowania musi być przeprowadzona już na samym
    początku. W przypadku przeprowadzonej operacji, patomorfologiczna
    ocena w systemie TNM, powinna być przeprowadzona w oparciu o
    barwienie hematoksyliną i eozyną, w celu oznaczenia typu
    histologicznego i wyznaczenie marginesu resekcji tkanki
    nowotworowej. W tym samym czasie zaleca się wykonanie badania
    immunohistochemicznego, aby ocenić ilości komórek z receptorami
    estrogenowymi (ER) i progesteronowymi (PgR). Choć odsetek ER i PgR-
    dodatnich komórek nie jest już wymieniany pośród czynników
    wpływających na rokowanie to jednak ten parametr ma istotne
    znaczenie w doborze odpowiedniego leczenia. Następnie należy wykonać
    badanie immunohistochemincze w kierunku receptorów HER2, a w
    przypadku wyniku niepewnego (na ++) zaleca się zastosowanie techniki
    hybrydyzacji in situ (FISH lub CISH). Etap immunohistochemicznej
    identyfikacji receptorów HER2 może zostać pominięty. Ocena
    klinicznego zaawansowania choroby nowotworowej obejmuje badanie
    fizykalne, morfologię krwi, badania biochemiczne (w tym enzymy
    wątrobowe, fosfatazę zasadową i wapń). Ważne jest, czy pacjentka już
    przebyła okres menopauzy czy nie. W przypadku małych guzów (T1) i
    nie wyczuwalnych palpacyjnie, zmienionych węzłów chłonnych, powyższe
    metody są wystarczające. W pozostałych przypadkach, zwłaszcza, gdy
    brane jest pod uwagę leczenie przedoperacyjne należy wdrożyć
    bardziej złożone metody diagnostyczne jeszcze przed zabiegiem
    chirurgicznym. ESMO zaleca, aby u pacjentek z wysokim ryzykiem,
    czyli stadium N2 z przynajmniej 4 zajętymi węzłami chłonnymi, albo
    stadium T4 z laboratoryjnymi wskaźnikami nasuwającymi podejrzenie
    wystąpienia przerzutów, wykonać zdjęcie rentgenowskie klatki
    piersiowej, badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej i izotopowe
    badanie układu kostnego.

    Decyzja odnośnie podjętej terapii powinna opierać się na hormonalnej
    wrażliwości nowotworu i ocenie ryzyka wystąpienia nawrotu choroby.
    Ten ostatni parametr został sklasyfikowana w trzy grupy (niskie,
    średnie i wysokie). Zajęcie naczyń krwionośnych zostało określone
    jako istotny czynniki rokowniczy, zwłaszcza, gdy węzły chłonne są
    wolne od procesu nowotworowego.

    Podział na grupy ryzyka wśród pacjentek z operacyjnym rakiem
    gruczołu piersiowego (ESMO 2007)

    1) Grupa niskiego ryzyka:
    Niezajęte węzły chłonne i
    - pT =<2cm
    - Grade 1
    - niezajęte naczynia okołonowotworowe
    - HER2 ujemne, ujemny wynik metoda FISH
    - wiek pacjentki >=35 lat

    2) Grupa średniego ryzyka:
    a) Niezajęte węzły chłonne i jedno z poniższych:
    - pT>2cm
    - Grade 2, 3
    - zajęcie okolicznych naczyń
    - dodatni wynik HER2
    - wiek <35 roku
    lub
    b) Zajęte 1-3 węzły chłonne i:
    - negatywny wynik HER2 zarówno w badaniu immunohistochemicznym
    nadekspresji jak i w badaniu metoda FISH

    3) Grupa wysokiego ryzyka
    a) zajęte 1-3 węzły chłonne i nadekspresja HER2 albo dodatni wynik
    FISH
    lub
    b) zajęte przynajmniej 4 węzły chłonne

    Plan leczenia
    Plan zastosowanego leczenia powinien być opracowany przez
    wielospecjalistyczny zespół włączając chirurga, onkologa i
    patomorfologa. Aspekt genetycznych predyspozycji do raka piersi jest
    coraz lepiej poznany, dlatego szczególną opieką i diagnostyką należy
    otoczyć krewnych pacjenta.

    Leczenie miejscowe
    Jeśli istnieje taka możliwość to leczenie rozpoczyna się od zabiegu
    chirurgicznego w formie oszczędzającej albo radykalnej, w obu
    przypadkach stosuje się albo wycięcie okolicznych węzłów chłonnych
    albo wykonuje się biopsję węzła wartowniczego. Operacja
    oszczędzająca nie może być wykonana w przypadku wieloogniskowych
    nowotworów, a także dużych guzów (powyżej 3-4cm) u pacjentek z małym
    rozmiarem piersi, możliwą zasutkową lokalizacją, a także, gdy guz
    zajmuje margines oczekiwanej zdrowej tkanki.
    Biopsja węzła wartowniczego nie powinna być wykonywana:
    - z palpacyjnie wyczuwalnych węzłów chłonnych,
    - w stadiach T3 i T4,
    - w przypadkach guzów wieloogniskowych,
    - po rekonstrukcji piersi,
    - w czasie ciąży i laktacji.

    Radioterapia zalecana jest po zabiegach oszczędzających. W przypadku
    mastektomii radioterapię wykonuje się, gdy przerzuty nowotworowe
    zajęły przynajmniej 4 pachowe węzły chłonne, a także w przypadku
    guzów w stadium T3.

    Rak przewodowy in situ i rak pęcherzykowy in situ
    Leczenie raka przewodowego in situ (DCIS) poprzez zabieg
    oszczędzający przynosi lepsze efekty w przypadku zastosowania
    uzupełniającej radioterapii (I,A). Włączenie tamoksyfenu powinno być
    rozważone w przypadku pacjentek z ER- dodatnim DCIS, i zdecydowanie
    odrzucone w przypadkach z ER-ujemnymi wynikami. Rak pęcherzykowy in
    situ (LCIS) sklasyfikowany został jako czynnik ryzyka rozwoju raka
    inwazyjnego w przyszłości i wymaga całkowitej resekcji.

    Leczenie ogólnoustrojowe
    Przed podjęciem takiej terapii konieczne jest ocena histologiczna
    materiału uzyskanego z przeprowadzonej biopsji, a także
    uwzględnienie czynników rokowniczych. Dodatkowo, pacjentki wysokiego
    ryzyka powinny mieć wykonaną szczegółową ocenę kliniczną
    zaawansowania choroby w celu wykluczenia zmian przerzutowych.
    Wstępna terapia wskazana jest w stadiach IIIA, IIIB, IIIC. Leczenie
    obejmuje chemioterapię i hormonoterapię. Jeśli jest taka możliwość
    to zaleca się zastosowanie zarówno leczenia operacyjnego,
    radioterapii i wstępnego leczenia ogólnoustrojowego. Wstępne
    leczenie przynosi także pozytywne efekty w przygotowaniu dużego guza
    do przeprowadzenia operacji oszczędzającej.

    Leczenie uzupełniające
    W tym przypadku decyzja powinna być podjęta na podstawie
    hormonozależności tkanki nowotworowej i ryzyka nawrotu choroby.
    Pacjentek, u których nowotwór wykazuje ekspresję ER lub PgR mogą
    otrzymać leczenie hormonalne w monoterapii albo w skojarzeniu z
    chemioterapią. Gdy zależność hor
    • 21.09.07, 09:46
     Gdy zależność hormonalna nowotworu nie jest w udowodniona, wskazane
     jest zastosowanie leczenia skojarzonego. Nowotwory hormononiezależne
     powinny być leczone chemioterapią bez wspomagania terapią modulującą
     układ endokrynny.
     W przypadku nadekspresji HER2 lub dodatniego wyniku badania HER2
     uzyskanego metodą FISH, do terapii powinien być dołączony
     trastuzumab. Badania nad różnymi rodzajami terapii celowanej pozwolą
     na dokładne dopasowanie sposobów leczenia do indywidualnego profilu
     czynników, takich jak HER1-4, VEGFR, PDGF-R TK i innych.
     Decyzje terapeutyczne muszą uwzględniać ryzyko nawrotu, przewidywane
     korzyści z zastosowanej terapii, przewidywane wczesne i późne skutki
     uboczne prowadzonego leczenia.

     Leczenie hormonalne
     U kobiet przed menopauzą wskazane jest zablokowanie hormonalnej
     czynności jajników (obustronna owariektomia lub napromieniowywanie)
     w skojarzeniu z tamoksyfenem albo tamoksyfen w monoterapii (20mg na
     dobę przez 5 lat). Podanie analogu GnRH (np goserelina 3,6mg
     podskórnie/ na miesiąc) w większości przypadków prowadzi do
     zahamowania czynności hormonalnej jajników. Optymalny czas trwania
     takiej terapii nie został jeszcze ustalony, ale nie powinien być
     krótszy niż 2 lata. Skojarzona terapia analogami GnRH i inhibitorami
     aromatazy u kobiet w wieku przedmenopauzalnym nie ma potwierdzonej
     skuteczności tak samo jak stosowane w tej grupie kobiet inhibitorów
     aromatazy w monoterapii. U kobiet po menopauzie nadal wskazany jest
     tamoksifen, ale po 2-3 lub 5 latach należy uwzględnić zastąpienie go
     inhibitorem aromatazy. Uzupełniająca terapia inhibitorami aromatazy
     zwiększa czas remisji choroby w porównaniu z zastosowaniem
     tamoksyfenu.

     Badania prowadzono dla:
     - anastrozolu w dawce 1mg na dobę przez 5 lat i letrozolu w dawce
     2,5mg na dobę przez 5 lat zastosowanych przed terapia tamoksyfenem,
     - eksemestanu w dawce 25mg na dobę i anastrozolu w dawce 1mg na dobę
     podawanych po trawającej uprzednio 2-3 lat terapii tamoksyfenem,
     - letrozolu w dawce 2,5g na dobę i anastrozolu w porównaniu z
     placebo podawanymi po 5 letniej kuracji tamoksyfenem.

     Problem efektów ubocznych ze strony układu krążenia i układu
     kostnego jest ciągle dyskutowany. Kobietom leczonym inhibitorami
     aromatazy zaleca się suplementację witaminą D i wapniem.
     Dotychczasowe badania nie potwierdzają skuteczność stosowania
     bisfosfonianów w redukcji działań niepożądanych ze strony układu
     kostnego.

     Chemioterapia
     Chemioterapia uzupełniająca zalecana jest u pacjentek z grupy
     wysokiego oraz średniego ryzyka i powinna być zgodna z zaleceniami
     ESCO. Zastosowane leczenie powinno uwzględniać terapię
     antracyklinami przez co najmniej 4 cykle chemioterapii. Chorzy z
     grupy wysokiego ryzyka, zwłaszcza z nowotworem ER-ujemnym mają
     szczególne wskazania do stosowania taksanów. W najnowszych
     wytycznych ESMO poddaje dyskusji profilaktyczne zastosowanie
     czynnika stymulującego wzrost granulocytów.

     Leczenie przeciwciałami monoklonalnymi, jako gałąź terapii
     celowanej, jest prężnie rozwijająca się dziedziną onkologii.
     Humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-HER2 (trastuzumab)
     powinno być stosowane jedynie u kobiet z silną ekspresją HER2
     (IHC3+), bądź z dodatnim wynikiem badania HER2 uzyskanym metodą
     FISH. W pozostałych przypadkach, gdy węzły chłonne nie są zajęte,
     guz nie przekracza 1cm, działania niepożądane takiego leczenia
     przewyższają możliwe korzyści terapeutyczne. ESMO proponuje
     stosowanie transtuzumabu w dawce 6mg/kg mc co trzy tygodnie lub
     2mg/kg mc raz na tydzień. Czas stosowania nie został jeszcze
     jednoznacznie określony w badaniach klinicznych, ale jak na razie
     zaleca się leczenie trwające 1 rok. Możliwe jest zastosowanie
     skojarzonego leczenia z taksanami. Ze względu na kardiotoksyczne
     działanie transtuzumabu nie zaleca się podawania go razem albo
     niedługo po przeprowadzonej terapii antracyklinami. W trakcie
     leczenia transtuzumabem należy regularnie kontrolować funkcje
     mięśnia sercowego.

     Badania kontrolne
     ESMO ustaliło dokładne wytyczne odnośnie kontroli pacjentek po
     leczeniu przeciwnowotworowym. Przez pierwsze 3 lata kontrolne wizyty
     powinny odbywać się co 3-6 miesięcy, przez kolejne 3 lata okres ten
     wydłuża się do 6-9 miesięcy, a następnie zaleca się coroczne
     kontrolne badania ze zwróceniem szczególnej uwagi na skutki uboczne
     leczenia (takiej jak osteoporoza). Kontrolne badanie mammograficzne
     powinno być wykonywane co 1-2 lat. W przypadku braku niepokojących
     objawów nie ma wskazań do rutynowego wykonywania morfologii,
     biochemii, badania radiologicznego klatki piersiowej, tomografii
     komputerowej jamy brzusznej ani oznaczania markerów nowotworowych.

     Genetyczne uwarunkowania wystąpienia raka piersi już teraz dają
     możliwości zapobiegania tej chorobie w grupach wysokiego ryzyka.
     Obiecujące wyniki osiągane są też w badaniach molekularnymi metodami
     diagnostyki i klasyfikacji nowotworów piersi. Większość prowadzonych
     badań wymaga przeprowadzenia ostatecznych prób klinicznych, ale dają
     one realną nadzieję na coraz skuteczniejszą diagnostykę i terapię
     nowotworów gruczołu piersiowego.

     źródło www.lekarzonkolog.pl/mod/archiwum/7219.html?rss=7
  • 18.09.07, 11:04
   Najnowsze osiągnięcia w onkologii dziecięcej
   autor: Alicja Chybicka,
   Przewodnik Lekarza 2/2007

   Na chorobę nowotworową może zachorować dziecko w każdym wieku,
   również noworodek i niemowlę. W Polsce odnotowuje się ok. 1200
   nowych zachorowań na nowotwory rocznie, co stanowi 10–15 zachorowań
   na milion dzieci. Guzy lite stanowią ok. 50% nowotworów u dzieci,
   pozostałe 50% to schorzenia rozrostowe układu krwiotwórczego
   (białaczki i chłoniaki) [1]. Nowotwory dziecięce są nadal chorobą
   groźną – drugą po zatruciach i wypadkach przyczyną zgonów u dzieci
   powyżej 1. roku życia. Zasadniczym celem leczenia nowotworów u
   dzieci jest uzyskanie u chorego trwałej remisji, a następnie
   wyleczenia. Wokół choroby nowotworowej nadal utrzymuje się wiele
   mitów, uprzedzeń i niesłusznych wyobrażeń, choć przeważająca część
   nowotworów u dzieci stała się uleczalna (większość w ok. 70%,
   wyleczalność niektórych sięga 90%). Postęp w leczeniu chorób
   nowotworowych uzyskano dzięki osiągnięciom w dziedzinie badań
   podstawowych metod diagnostycznych, epidemiologii oraz metod
   leczenia, w tym dzięki wprowadzeniu wielu nowych skutecznych, szybko
   działających leków. Ważne jest także, aby leki miały jak najmniej
   działań niepożądanych, tak aby mały pacjent w przyszłości po
   wyleczeniu stał się zdrowym dorosłym człowiekiem. Obecnie na każdy
   tysiąc osób w wieku 20 lat przypada jeden pacjent wyleczony z
   nowotworu w dzieciństwie [3]. W 20% przypadków u dzieci, niestety,
   przychodzi moment, w którym medycyna staje się bezradna wobec
   choroby i wówczas niezbędna staje się medycyna paliatywna.
   Postęp w diagnostyce onkologicznej
   W zakresie diagnostyki onkologicznej wprowadzono nowoczesne metody
   badań obrazowych, takie jak: • rezonans magnetyczny NMR, •
   tomografia komputerowa TK (spiralna, trójwymiarowa, emisyjna
   pojedynczego fotonu SPECT), • badania scyntygraficzne dokładnie
   oceniające lokalizację i stopień rozprzestrzenienia nowotworu, •
   spektroskopia protonowego rezonansu magnetycznego z użyciem
   mioinozytolu, związków choliny, związków kretyny lub N
   acetylosparginianu, • pozytonowa tomografia emisyjna PET.
   Diagnostykę poszerzono o badania cytogenetyczne, immunologiczne i
   biomolekularne. Wprowadzono metody identyfikacji komórek
   nowotworowych przy użyciu metod immunobiologicznych w tym
   wieloparametrycznej cytometrii przepływowej, techniki biologii
   molekularnej (PCR, FISH, west blot, south-blot) w celu stwierdzenia
   anomalii genetycznych (obecność n-myc, p 53). Mikrosiatki DNA czyli
   mikroprocesory DNA w połączeniu ze skomplikowanym oprogramowaniem
   komputerowym pozwalają na określenie ekspresji genów nowotworu i
   potrafią wykrywać różnice molekularne pomiędzy dwoma identycznie
   wyglądającymi nowotworami. Są one stosowane do badań wzorów
   ekspresji genów w komórkach nowotworowych, które mogą prowadzić do
   rozpoznania nowych, do tej pory nieznanych klas nowotworów.
   Mikroukłady DNA pozwalają naukowcom przebadać jednocześnie tysiące
   genów i określić, czy są one aktywne, nadmiernie aktywne lub uśpione
   w tkance prawidłowej lub nowotworowej. Wprowadzono badania markerów
   nowotworowych (CEA, beta-HCG, AFP, CA 125), pozwalające na wczesne
   rozpoznanie i monitorowanie leczenia nowotworów. Rutynowo
   wprowadzono techniki badania stanu układu odpornościowego u dzieci
   chorych na nowotwór, w tym badania komórek immunokompetentnych,
   cytokin, cząstek adhezyjnych, apoptozy. Ważne jest szybkie
   rozpoznawanie nowotworów Czujność onkologiczna lekarza pierwszego
   kontaktu nakazuje analizę częstych dolegliwości w wieku dziecięcym.
   Które spośród banalnych objawów u dzieci mogą nasuwać podejrzenie
   nowotworu? • bóle kostne (białaczki, guzy kości), • powiększenie
   węzłów chłonnych szyjnych (ewolucyjny charakter limfadenopatii), •
   przedłużające się niewyjaśnione gorączki (ponad 2 tyg.,
   nieuzasadnione badaniem klinicznym), • wymioty (ranne, z bólem
   głowy), • guzowate obrzmienia tkanek i narządów, • przeciągający się
   kaszel niereagujący na leczenie antybiotykami i środkami
   przeciwalergicznymi, • uporczywe zaparcia lub biegunki, •
   nieprawidłowe, bolesne, z krwią oddawanie moczu (RMS pęcherza
   moczowego), • bóle głowy (guz mózgu). Zasadę ogólną, którą autor
   poleca lekarzom pierwszego kontaktu przedstawiono na ryc. 2.
   Postęp w leczeniu
   Współczesna terapia nowotworów jest kompleksowa i uwzględnia
   leczenie chirurgiczne, chemioterapię (często przed- i pooperacyjną,
   zwykle wielomiesięczną) oraz radioterapię. Guzy lite tworzą wcześnie
   przerzuty, co sprawia, że chorzy kwalifikują się do radykalnego
   leczenia chirurgicznego lub napromienienia ogniska pierwotnego, a
   następnie chemioterapii. W nowotworach układu krwiotwórczego
   podstawą leczenia pozostaje chemioterapia skojarzona z radioterapią.
   Terapia powinna się odbywać w odpowiednio do tego przygotowanych
   centrach onkologicznych, dysponujących wielospecjalistyczną kadrą,
   aparaturą diagnostyczną i leczniczą, zasobem leków podstawowych
   (cytostatyki) i wspomagających (preparaty krwiopochodne,
   immunoglobuliny, czynniki krwiotwórcze, środki przeciwwymiotne i
   przeciwbólowe). Nieobojętne są właściwe warunki lokalowe (najlepiej
   jedna sala, jedno dziecko, jeden węzeł sanitarny), ograniczające
   możliwość zakażenia i zapewniające dziecku stałą obecność matki. Do
   XX wieku istniała tylko jedna metoda leczenia, polegająca na
   chirurgicznym usunięciu nowotworu. Pierwsze operacje chirurgiczne
   wykonywano w Egipcie. Zabiegi chirurgiczne przez długie lata
   podejmowano zazwyczaj intuicyjnie, opierając się na makroskopowym
   wyglądzie i lokalizacji guza, niestety, bez określenia rodzaju
   nowotworu i jego rzeczywistego zasięgu, z braku badań mikroskopowych
   i technik obrazowania. Operacje okryły się jednak złą sławą.
   Stwierdzenie, że rak boi się noża powstało właśnie jako efekt
   niewłaściwych zabiegów operacyjnych, wykonywanych często u chorych
   ze zbyt zaawansowanym nowotworem. Te nieradykalne mikroskopowo
   zabiegi kończyły się niejednokrotnie rozsianiem nowotworu, czasem
   doprowadzały do okaleczenia chorego (np. odjęcia kończyny), a
   wielokrotnie kończyły się śmiercią dziecka. W ostatnich latach w
   zakresie leczenia chirurgicznego nowotworów u dzieci wprowadzono
   wiele udoskonaleń. Postęp dokonał się w jakości zabiegów
   operacyjnych, które przeprowadza się w radykalny onkologicznie
   sposób, jednocześnie unikając w miarę możliwości zabiegów
   okaleczających. Pomocna w tym jest chemioterapia przedoperacyjna
   mająca na celu zmniejszenie masy guza i uczynienie go łatwiejszym do
   zoperowania. W chwili obecnej przeprowadza się zabiegi
   rekonstrukcyjne (np. kończyn dolnych) oraz zabiegi
   mikrochirurgiczne, a także korygujące operacje plastyczne.
   Radioterapia jako nowoczesna dziedzina rozwinęła się na początku lat
   30. XX wieku, wraz z upowszechnieniem leczenia nowotworów radem. Rad
   stosowano śródtkankowo albo śródjamowo, dawkę promieniowania
   obliczano na podstawie wzorów matematycznych. Zastosowanie radu,
   którego ilość określano w miligramach i gramach, stopniowo wzrastała
   w miarę coraz lepszej znajomości ochrony radiologicznej.
   Radioterapia stosowana pierwotnie przy pomocy aparatów
   rentgenowskich wiązała się ze znacznymi miejscowymi objawami
   lokalnymi. Wprowadzenie w latach 80. telegammaterapii i
   brachyterapii stanowiło kolejny krok w zwiększeniu efektywności
   naświetlań wraz ze spadkiem działań niepożądanych. Sztucznie
   wytwarzane izotopy promieniotwórcze zostały wprowadzone do
   lecznictwa w latach 50. Były to cez-137 i kobalt-60, emitujące
   bardziej przenikliwe promieniowanie gamma o energiach 1,17 i 1,33
   MeV. Pozwoliło to na podawanie wyższej dawki promieniowania na guzy
   położone głębiej oraz zmniejszenie dawki pochłoniętej przez tkankę
   kostną. Dalszy postęp techniczny umożliwił prowadzenie radioterapii
   obrotowej. ?ródło pr
   • 18.09.07, 11:06
    Źródło promieniowania, obracając się wokół chorego, koncentruje
    wysoką dawkę w obrębie guza z równoczesnym zmniejszeniem ekspozycji
    tkanek zdrowych. Nowoczesne przyspieszacze cząstek wytwarzają wiązki
    promieniowania jonizującego o wysokiej energii. Obecnie najczęściej
    stosowane są przyspieszacze liniowe, w których wiązka elektronów
    jest przyspieszona do wysokich energii w synchronicznie zmieniającym
    się polu magnetycznym. Stereotaksja jest leczeniem nowotworów mózgu
    promieniowaniem jonizującym z użyciem gamma nife lub akceleratora
    liniowego, co pozwala naświetlać guzy znajdujące się w trudnej do
    operacji chirurgicznej lokalizacji. Rozwój radioterapii pozwolił na
    poprawę wyników leczenia nowotworów wrażliwych na naświetlania. Era
    chemioterapii rozpoczęła się w latach 40. bieżącego stulecia, kiedy
    to po raz pierwszy zastosowano nitrogranulogen. W 1948 r. Farber
    wprowadził aminopterynę, antagonistę kwasu foliowego, do leczenia
    białaczek. Od tej pory do leczenia nowotworów wprowadzono wiele
    leków cytostatycznych (6-MP, Ara-C, Mtx, Cy, alkaloidy vinca rosea).
    Opracowanie schematów obejmujących kojarzenie kilku leków w miejsce
    uprzednio stosowanej monoterapii stanowiło kolejny istotny postęp w
    leczeniu chemicznym. Początkowo wprowadzono pojedyncze
    chemioterapeutyki, następnie łączono je w zestawy. Poznanie
    cytokinetyki komórek nowotworowych stworzyło racjonalną podstawę
    intensywnej, skojarzonej chemioterapii nowotworów. Dowiedziono, że
    istnieją fundamentalne różnice między potencjałem proliferacyjnym
    komórek nowotworowych i prawidłowych. Ułożone w wielolekowe programy
    cytostatyki oddziałują na komórkę nowotworową w sposób dopasowany do
    fazy cyklu komórkowego, przemyślany i przetestowany wcześniej w
    badaniach przedklinicznych, tak aby uzyskać największą skuteczność i
    najmniejsze oddziaływanie na zdrowe tkanki i komórki. Leczenie to
    wywołuje jednak znaczne działania niepożądane na zdrowe tkanki i
    komórki m.in. aplazję szpiku, uszkodzenia wielonarządowe wątroby,
    nerek, serca, centralnego układu nerwowego. Wprowadzona w ostatnim
    20-leciu procedura transplantacji komórek hematopoetycznych
    autologicznych i allogenicznych znacznie zwiększyła odsetek wyleczeń
    i stworzyła nadzieję u chorych z dużymi czynnikami ryzyka i
    zaawansowana chorobą. Eksperymentalną alternatywę stanowić może
    allogeniczny przeszczep komórek hematopoetycznych od częściowo
    zgodnego w układzie HLA dawcy rodzinnego (z zastosowaniem T-
    deplecji) w celu wywołania efektu tzw. graft versus tumour z
    następową terapią komórkami NK, CIK (cytokine induced killer cells)
    lub komórkami z transfekowanym genem dla IL-2. Wśród perspektyw
    leczenia nowotworów u dzieci rozpatruje się nowe leki, wpływ na
    apoptozę, wpływ na angiogenezę, immunoterapię i terapię genową. W
    ostatnim okresie wprowadzono do kliniki onkologicznej wiele nowych
    leków, do których należą nowe cytostatyki Gemzar (gemcytabina),
    Taxol (paclitaxel), Taxotere (docetaxel), Oncaspar (pegaspargase), 2-
    CdA (2-chloro-2’deoksyadenozyna), liposomalną formę doksorubicyny.
    Zastosowanie znajdują związki, ułatwiające przełamanie oporności
    komórek nowotworowych na cytostatyki, np. BSO – pochodna butioniny,
    obniżająca stężenie glutationu w komórce guza – substancji
    odpowiedzialnej za oporność na leki alkilujące. Doniesienia z USA
    przedstawiają wyższą skuteczność chemioterapii przy pomocy
    kombinacji BSO i melfalanu, niż samego melfalanu w leczeniu nerwiaka
    złośliwego zarodkowego – neuroblastoma. Hitem ostatnich lat są leki
    działające poprzez blokadę szlaków sygnałowych komórki nowotworowej,
    do których należy Glivec. Lek ten dokonał przełomu w leczeniu
    przewlekłej białaczki szpikowej (CML). Może też być stosowany w
    ostrej białaczce limfoblastycznej Ph-dodatniej oraz rakach
    podścieliska przewodu pokarmowego [1–3]. Translokacja BCR-ABL
    wykrywana jest u 95% chorych na CML – jest ona nieprawidłowością
    wywołującą CML. Glivec (imatinib) jest właśnie inhibitorem kinazy
    tyrozynowej białka fuzyjnego BCR-ABL (p210 i p185), PDGFR, c-kit
    (receptor czynnika Steel). Stosuje się go zarówno w fazie
    przewlekłej CML 400 mg/d w jednej dawce, jak i w zaawansowanej fazie
    CML (600 mg/d w jednej dawce na dobę). Zwiększenie dawki do 800 mg
    można rozważyć, gdy występuje progresja choroby lub brak odpowiedzi
    hematologicznej, po co najmniej 3-miesięcznym leczeniu albo utrata
    uzyskanej poprzednio odpowiedzi hematologicznej. Glivec jest
    dostępny w kapsułkach po 100 mg [1–3]. Immunoterapia jest metodą
    leczniczą, funkcjonującą poprzez oddziaływanie na komórki układu
    odpornościowego chorego. Może ona być czynna i bierna. Ma
    zastosowanie zarówno w podstawowym leczeniu nowotworów u dzieci
    (tzw. I linia), jak i w leczeniu form opornych na chemioterapię, a
    także przeszczepianiu komórek macierzystych układu krwiotwórczego
    (SCT). Immunoterapia obejmuje leczenie przy użyciu przeciwciał
    monoklonalnych, cytokin, cząstek adhezyjnych, leków hamujących
    angiogenezę i szczepionek przeciwnowotworowych. W latach 70
    zastosowano przeciwciała monoklonalne. Łączono przeciwciała
    monoklonalne z substancjami radioaktywnymi, toksynami, lekami,
    cytokinami i enzymami. Stosowano różne ich formy z dimeryzacją
    domeny (sFV2), koniugacją chemiczną, pojedynczym łańcuchem oraz
    podwójnym przeciwciałem. Leczenie to cechuje dość duża
    specyficzność, ale także immunogenność. Jest ono skuteczne w
    zwalczaniu drobnych przerzutów nowotworowych. W ostatnich latach do
    schematów przeciwnowotworowych dołączono przeciwciała monoklonalne
    skierowane przeciw determinantom obecnym na komórkach nowotworowych.
    Należą do nich [4–6] Campath 1h (alemtuzumab) – przeciwciało
    monoklonalne anty-CD52 zbudowane z 12 aminokwasów posiadające 5x105
    cząstek CD52 na komórkę. Antygen CD 52 występuje na powierzchni
    prawidłowego limfocytu, a także komórek blastycznych szeregu
    limfatyczego. Campath 1 obniża liczbę limfocytów T. Znalazł
    zastosowanie w leczeniu chorób limfoproliferacyjnych, nieziarniczego
    chłoniaka złośliwego (NHL), ostrej białaczki limfoblastycznej typu T
    (T ALL), a także u chorych po przeszczepieniu szpiku w leczeniu
    choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD) [7]. Simulect
    (basiliximab) – chimeryczne przeciwciało, które selektywnie wiąże
    się z receptorem dla IL-2 na aktywowanych limfocytach T i nie
    dopuszcza do dalszej ich proliferacji klonalnej, nie wpływa na
    spoczynkowe limfocyty T, a także nie zmniejsza liczby limfocytów T.
    Znalazło zastosowanie u chorych po przeszczepieniu szpiku w leczeniu
    choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). Zalecana dawka 40
    mg w 0. i 4. dniu po transplantacji [8]. Zenepax (daclizumab) –
    humanizowane przeciwciało, posiadające 90% ludzkiej sekwencji IgG1
    anty-TAC. Selektywnie wiąże się z podjednostką TAC receptora dla IL-
    2 na aktywowanych limfocytach T i nie dopuszcza do ich dalszej
    proliferacji klonalnej. Nie wpływa na spoczynkowe limfocyty T, nie
    zmniejsza liczby limfocytów T. Należy do leków immunosupresyjnych,
    stosowanych w transplantologii. Zmniejsza częstość ostrego
    odrzucania przeszczepu. Zalecana dawka wynosi 1 mg/kg i.v. w 15-
    minutowym wlewie 40 mg 5 razy co 14 dni [9]. Rituxan – MabThera
    (rituximab) – chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne
    anty-CD20. Marker CD20 stwierdzono na limfocytach B, w tym na
    komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej i nieziarniczego
    chłoniaka złośliwego. Znalazło zastosowanie w leczeniu chorób
    limfoproliferacyjnych, NHL [9–11]. Mylotarg (Gemtuzumab ozogamicin) –
    przeciwciało IgG4 rekombinowane anty-CD33 skoniugowane z
    kalcheamycyną – cytostatykiem z grupy antybiotyków o masie
    cząsteczkowej 151–153 kDa. Marker CD33 stwierdzono na komórkach
    szeregu myeloidalnego, w szczególności na komórkach blastycznych
    chorych na ostrą biał
    • 18.09.07, 11:08
     chorych na ostrą białaczkę szpikową. Nie wykazano jego obecności na
     powierzchni komórek macierzystych układu krwiotwórczego. Zalecana
     dawka wynosi 9 mg /m2 dobę we wlewie 2 godz. Wstępne badania
     wykazały jego skuteczność w leczeniu ostrej białaczki szpikowej
     [11]. Inną nową metodą leczenia w onkologii dziecięcej jest stale
     pozostająca w fazie eksperymentu immunoterapia genowa, polegająca na
     pobudzeniu własnego układu odpornościowego chorego na nowotwór
     dziecka poprzez wszczepienie do komórki nowotworowej lub komórki
     macierzystej CD34+ z krwi obwodowej np. genów dla cytokin IL-2, IL-
     12, czy interferonu-gamma. Inną metodą wpływu na geny są syntetyczne
     oligonukleotydy tzw. antysensy. Oligonukleotydy stanowią
     komplementarny do budowy genu fragment DNA. Przy ich pomocy można
     dokonać hamowania genu na różnych poziomach: sam gen, jego
     przekaźnik – mRNA lub produkt genu.
     Przykład skutecznej terapii genowej
     W 1984 r. przeszczepiono po raz pierwszy gen ADA 4-letniej
     dziewczynce chorej na zespół wrodzonego niedoboru odporności,
     uzyskując ustąpienie cech tego zespołu. Podjęto też próby u chorych
     na hemofilię, wrodzone zespoły niedoborów odpornościowych. Defekt
     genetyczny w schorzeniach nowotworowych jest złożony i najczęściej
     dotyczy wielu genów. Istnieje jednak wciąż jeszcze wiele
     niedoskonałości technicznych, na pokonanie których trzeba czasu.
     Podjęto próby ingerencji genetycznej u chorych na przewlekłą
     białaczkę szpikową, u których obserwuje się defekt chromosomalny
     (translokacja bcr/abl pomiędzy chromosomem 9 i 21). Antysensy
     znalazły zastosowanie w oczyszczaniu autologicznego szpiku kostnego
     z komórek nowotworowych przed ich przeszczepieniem. W naszej klinice
     udało się uzyskać remisję całkowitą u 11-letniego dziecka z NHL.
     Pacjent to chłopiec, urodzony 10.09.1990 r., zam. w Białymstoku.
     Historię choroby dziecka przedstawiono w tab. 1. Istnieje nadzieja,
     że w przyszłości terapia genowa zastąpi aktualnie stosowane, mające
     wiele działań niepożądanych metody leczenia nowotworów – ciężkie,
     często okaleczające zabiegi chirurgiczne, chemioterapię i
     radioterapię [1–3]. W leczeniu nowotworów istnieje możliwość
     stosowania zestawów leków wpływających na apoptozę. Od czasu
     odkrycia endostatyny prowadzone są poszukiwania i badania nad
     zastosowaniem nietoksycznej, efektywnej terapii antyangiogennej.
     Potrzeba jednak wielu badań do zidentyfikowania odpowiedniego
     czynnika antyangiogennego, określenia efektywności jego działania i
     optymalnej strategii jego zastosowania w terapii jednolekowej, a
     także w terapii skojarzonej z zastosowaniem cytostatyków.
     Antyangiogenne strategie terapeutyczne opierają się głównie na
     hamowaniu aktywatorów angiogenezy lub pobudzaniu supresorów
     endogennych. Znane są następujące grupy leków antyangiogennych:
     inhibitory proliferacji i migracji komórek śródbłonka, inhibitory
     proteaz, inhibitory angiogennych czynników wzrostowych, inhibitory
     białek macierzy zewnątrzkomórkowej, np. integryny, związki wiążące
     miedź (chelatory) [12, 13]. W leczeniu nowotworów bardzo ważna jest
     terapia wspomagająca, do której należą leczenie osłaniające zdrowe
     tkanki i komórki Etiol, G, CSF, GM-CSF, trombopoetyna, ale także
     nowe antybiotyki o szerokim zakresie działania zarówno
     przeciwgrzybicze, jak i przeciwbakteryjne, a także nowe leki
     przeciwwirusowe np. Vistide [14]. Uzyskano także poprawę w
     zapobieganiu niepożądanym efektom ubocznym leczenia
     antynowotworowego. W leczeniu wspomagającym wprowadzono leki
     cytoprotekcyjne (Ethyol – amifostyna), kardioprotektory
     (Cardiokxane) i uroprotektory (Uromitexan), czynniki wzrostu (EPO, G-
     CSF, GM-CSF) [15]. Z wprowadzonych ostatnio nowych leków
     przeciwgrzybiczych na uwagę zasługują azole worikonazolu i
     posakonazol, echinokandyny; caspofungiya (caspofungin, CAS)
     mikafunginy (micafungin, FK463) [16–18]. Postęp dokonuje się również
     w leczeniu chorych opornych, znajdujących się w końcowej fazie
     choroby. Śmierć stanowi naturalną konsekwencję życia, jest
     konkretnym zdarzeniem, które dotyczy każdego z nas. Zdarzenie to
     powinno być aktem godnym i podniosłym. W Polsce każdego roku umiera
     ok. 80 tys. chorych na nowotwory, w tym 240 dzieci. Śmierć dziecka
     jest postrzegana jako szczególnie bolesna i trudna do zaakceptowania
     dla wszystkich osób, które się z nią zetknęły zarówno w życiu
     prywatnym, jak i na płaszczyźnie zawodowej. W obliczu śmiertelnej
     choroby chore dziecko i jego rodzice stawiają radykalne pytania o
     sens samego życia oraz o to, co czeka je po śmierci. Prawdziwym
     źródłem godności śmierci jest akceptacja śmierci jako naturalnej
     konieczności przez dziecko i jego rodzinę. Ponad połowa dzieci
     umierających dzieci doznaje w ostatnim okresie życia wielu cierpień.
     Ból, osłabienie, kaszel, duszność, zaparcia, jadłowstręt, wymioty,
     drgawki, to tylko niektóre z nich. W przeciwieństwie do dorosłych
     dzieci nie potrafią samodzielnie poszukiwać ulgi w bólu, co
     powoduje, że są szczególnie bezbronne i skazane na pomoc ze strony
     dorosłych. Lęk towarzyszy większości dzieci terminalnie chorych.
     Zniesienie dolegliwości i obecność rodziców przy dziecku zmniejsza
     natężenie lęku [19]. Opieka paliatywna jest aktywną, całościową
     opieką nad chorymi nieuleczalnie dziećmi i ich rodzinami. Zajmuje
     się ona łagodzeniem lub zmniejszeniem natężeniem objawów choroby.
     Podstawowe znaczenie ma kontrola bólu i innych objawów oraz
     problemów psychologicznych, socjalnych i duchowych. Chore dziecko ma
     prawo do skutecznego leczenia objawowego, poprawiającego jego jakość
     życia aż do śmierci. Choremu dziecku powinno być po prostu dobrze. W
     miarę możliwości trzeba spełniać jego życzenia. Tym zajmuje się
     interdyscyplinarny zespól opieki paliatywnej, składający się z
     lekarza, pielęgniarki, pracownika socjalnego, psychologa, kapelana,
     którego zadaniem jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia
     pacjentom i ich rodzinom [20, 21].
     Piśmiennictwo
     1. Pizzo PA, Poplack DG. Principles practice of pediatric oncology.
     5th ed. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2005. 2.
     Lichtman MA, Beuter E, Kipps TJ,et al. Williams Hematology. 7th ed.
     McGrow-Hill, New York 2006. 3. Textbook of Malignant Hematology.
     Degos L, Linch DC, Löwenberg B (eds). 2nd ed. Martin Dunitz London
     2005. 4. Kline J, Pollyea DA, Stock W. Pre-transplant ganciclovir
     and post transplant high-dose valacyclovir reduce CMV infections
     after alemtuzumab-based conditioning. Bone Marrow Transplant 2006;
     37: 307-10. 6. Posner MR, Wirth LJ. Cetuximab and radiotherapy for
     head and neck cancer. New Eng J Med 2006; 354: 634-6. 7. Davis TA,
     Grillo-Lopez AJ, White CA. Rituximab Anti-CD20 monoclonal anibody
     therapy in NHL. J Clin Oncol 2000; 18: 3135-43. 8. Daw NC, Furman
     WL, Stewart CF. Phase I and Pharmacokinetic study of gefitinib in
     children with refractory solid tumors: a children’s oncology group
     study. J Clin Oncol 2005; 23: 6172-80. 9. Galanis E, Buckner JC,
     Maurer MJ. Phase II trial of temsirolimus (CCI-779) in recurrent
     glioblastoma multiforme: A north central cancer treatment group
     study. J Clin Oncol 2005: 23; 5294-304. 10. Kreitman RJ, Squires DR,
     Stetler Stevenson M. Phase I trial of recombinant immunotoxin RFB4
     (dsFv) – PE38 (BL220) in patients with B-Cell malignancies. J Clin
     Oncol 2005; 23: 6719-29. 11. Dean R, Masci P, Pohlman B. Dendritic
     cells in autologous hematopoietic stem cell transplantation for
     diffuse large B-cell lymphoma: graft content and post transplant
     recovery predict survival. Bone Marrow Transplant 2005; 36, 1049-52.
     12. Moore M, Hirte HW, Siu L. Phase I study to determine the safety
     and pharmacokinetics of the novel Raf kinase and VEGFR inhibitor BAY
     43-9006, administered for 28 days on/7 days off in patients with
     advanced, refractory solid tumors. Ann Oncol 2005; 16: 1688-94. 13.
     de Jong ME, Carbiére T, van den
     • 18.09.07, 11:10
      13. de Jong ME, Carbiére T, van den Heuvel-Eibrink MM. The use of an
      insuflon device for the administration of G-CSF in pediatric cancer
      patients. Support Care Center 2006; 14: 98-100. 14. Bernstein ML,
      Devidas M, Lafreniere D, et al. Intensive therapy with growth factor
      support for patients with Ewing tumor metastatic at diagnosis:
      Pediatric oncology group/children cancer group phase II study 9457 –
      A report from the children’s oncology group. J Clin Oncol 2006; 24:
      152-9. 15. Trifilio S,Verma A, Mehta J. Infections post transplant.
      Antimicrobial prophylaxis in hematopoietic stem cell transplant
      recipients: heterogeneity of current clinical practice. Bone Marrow
      Transplant 2004; 33: 735-9. 16. Castagnola E, Marchetti M, Cappelli
      B, et al. Caspofungin associated with liposomal amphotericin B or
      voriconazole for treatment of refractory fungal pneumonia in
      children with acute leukaemia or undergone allogeneic bone marrow
      transplant. Clin Microbiol Infect 2004; 10, 255-7. 17. Stefaniak J,
      Kowalczyk J. Zasady postępowania w grzybicach narządowych u dzieci
      leczonych w ośrodkach Polskiej Grupy Pediatrycznej s.. Leczenia
      Białaczek i Chłoniaków oraz Polskiej Grupy ds. Guzów Litych. Edd
      Hexal, Polska 2002. 18. Guven GS, Uzun O, Cakir B. Infectious
      complications in patients with hematological malignancies consulted
      by the infectious diseases team: a retrospective cohort study (1997–
      2001) Support Care Cancer 2006; 14: 52-5. 19. Opieka paliatywna nad
      dziećmi. Dangel T (red.). wyd. XIV Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
      i Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2006. 20. Harris MB. Palliative
      care in children with cancer:which child and when? J National Canc
      Inst 2004; 32: 144-9. 21. Solomon M, Browning D. Pediatric
      palliative care relationships matter and so does pain control. J
      Clin Oncol 2005, 23: 9055-7.
      prof. dr hab. Alicja Chybicka kierownik Katedry i Kliniki
      Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii
      Medycznej we Wrocławiu

      źródło www.termedia.pl
      www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=8&article_id=7770&magazine_subpage=FULL_TEXT
  • 18.09.07, 11:34
   Doniesienia z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologów
   Klinicznych 2007

   Corocznie najistotniejsze doniesienia onkologiczne prezentowane są
   podczas sesji plenarnej kongresu ASCO (American Society of Clinical
   Oncology). Od 2 lat na najważniejszych sesjach zarówno
   amerykańskich, jak i europejskich konferencji naukowych,
   prezentowane są wyniki badań nad nowymi lekami z grupy terapii
   celowanych dla chorych z nerkowokomórkowym rakiem nerki.

   Jest to tym bardziej istotne, iż wcześniej przez ponad 20 lat mimo
   wielu wysiłków i badań klinicznych, nie udawało się potwierdzić
   przydatności klasycznej chemioterapii, natomiast stosowanie
   immunoterapii prowadziło do niewielkich korzyści w wybranych grupach
   chorych i dodatkowo obciążone było licznymi powikłaniami i znacznymi
   kosztami leczenia. Do prezentowanych w uprzednich latach i obecnie
   zarejestrowanych przez FDA w USA do leczenia zaawansowanego raka
   nerkowokmórkowego leków: sorafenibu, sunitinibu oraz temsirolimusu w
   2007 dołączył zaprezentowany w sesji plenarnej bewacizumab.

   Bewacizumab jest przeciwciałem neutralizującym działanie
   prowadzącego do wzrostu unaczynienia guza czynnika VEGF. Rak
   nerkowokomórkowy jest przykładem nowotworu o znacznym unaczynieniu
   i blokowanie angiogenzy (tworzenia naczyń krwionośnych) jest
   wykorzystywanym mechanizmem działania wielu nowych leków.

   Przedstawiono wyniki badania III fazy przeprowadzonego w grupie 649
   chorych przydzielanych losowo (randomizowanych) do leczenia samą
   immunoterapią (interferon alfa) lub terapii skojarzonej -
   bewacizumab z immunoterapią. Dodanie bewacizumabu spowodowało
   zmniejszenie się zmian przerzutowych u 30.6% chorych w porównaniu do
   12.4% w przypadku stosowania samej immunoterapii oraz dwukrotne
   wydłużenie czasu do postępu choroby nowotworowej (z 5.4 do 10.2
   miesiąca), ponadto zaobserwowano trend w kierunku wydłużenia
   przeżycia u chorych leczonych kombinacją bewacizumabu i interferonu.
   Podkreślono stosunkowo niewielką ilość i nasilenie objawów ubocznych
   związanych z leczeniem.

   Istotną dodatkową informacją jest fakt, iż współautorami tego
   ważkiego doniesienia jest czterech lekarzy z Polski (łącznie 9
   autorów), co jest owocem wysokiej rekrutacji polskich pacjentów do
   badania klinicznego, czyli stworzenie licznym chorym możliwości
   dostępu do terapii innowacyjnych i dowodem na wysoką pozycję
   krajowych ośrodków onkologicznych.

   Przedstawiono również wyniki rozszerzonych badań
   okołorejestracyjnych (expanded access trial), tzn. prowadzonych od
   chwili ustalenia przydatności nowego leku do momentu jego
   dostępności komercyjnej). Badania te dotyczą zwykle znacznie
   szerszej populacji chorych, np. dopuszczają chorych gorszym stanie
   ogólnym, leczonych w regionalnych ośrodkach onkologicznych
   (community-based setting) z różnymi towarzyszącymi chorobami, którzy
   otrzymują za darmo leczenie nowym preparatem, zaś podczas leczenia
   gromadzone są dalsze dane dotyczące skuteczności i tolerancji
   leczenia. Niezwykle istotne jest, aby wobec ograniczonych możliwości
   finansowania nowych terapii w Polsce, stwarzać wszelkie udogodnienia
   do prowadzenia badań klinicznych typu expanded access trial, co daje
   szansę leczenia licznym chorym.

   Sorafenib i sunitinib

   Sorafenib stosowano u 2488 chorych z zaawansowanym rakiem nerki,
   głównie z postacią raka jasnokomórkowego, u 83% chorych wcześniej
   usunięto nerkę, połowa chorych otrzymywała wcześniej inne leczenie.
   Potwierdzono podobną jak w poprzednich badaniach skuteczność i dobrą
   tolerancję leczenia. Podobnie w przypadku sunitinibu podawanego u
   4000 chorych w 36 krajach, średnia długość leczenia wynosiła 128 dni
   i lek okazał się dobrze tolerowany i podobnie skuteczny jak w
   poprzednich badaniach.

   Przedstawiono uaktualnione wyniki leczenia I rzutu sunitinibem w
   porównaniu do immunoterapii interferonem, potwierdzono znacznie
   wyższą skuteczność sunitinibu (zmniejszenie się przerzutów u 44% w
   porównaniu do 11%, wydłużenie czasu do progresji choroby 11 miesięcy
   vs 4 miesiące) niezależnie od stanu zaawansowania choroby.

   Podsumowując temat terapii celowanych w nowotworach
   nerkowokomórkowych można powiedzieć, że nowe leki mimo, iż niestety
   nie dają chorym szansy na całkowite wyleczenie, spowalniają jednak
   postęp choroby, łagodzą jej przebieg, wydłużają przeżycie a także są
   łatwe w podawaniu (sorafenib i sunitinib to doustne tabletki) i
   dobrze tolerowane. Pozostaje jednak kwestia kosztów i sposobów
   refundowania leczenia.

   Nowotwory gruczołu krokowego (prostaty)

   Przedstawiono liczne doniesienia dotyczące leczenia chorych z
   zaawansowanymi nowotworami gruczołu krokowego, między innymi dalsze
   wyniki opublikowanego pierwotnie w 2004 roku badania, które
   doprowadziło do wprowadzenia chemioterapii docetaxelem do
   standardowego arsenału onkologicznego. Potwierdzono korzystny wpływ
   leku na przeżycie chorych, niezależnie od wieku, poziomu PSA w
   momencie rozpoczęcia leczenia i występowania dolegliwości. Trwają
   dalsze badania nad ustaleniem optymalnego doboru momentu
   rozpoczęcia, długości trwania i oceniania skuteczności leczenia
   chemioterapią. Pojawiają się też kolejne cytostatyki, takie jak
   doustna pochodna platyny – satraplatyna, która przebadana w badaniu
   randomizowanym III fazy u chorych z hormonoopornym rakiem prostaty
   po niepowodzeniu chemioterapii I rzutu wykazała dobrą tolerancję i
   możliwość znaczącego zmniejszenia ryzyka postępu choroby i być może
   uzyska rejestrację do tego wskazania.

   Nowotwory pęcherza moczowego

   Przedstawiono długo oczekiwane wyniki randomizowanego badania III
   fazy przeprowadzonego przez europejską Grupę Urologiczną EORTC
   oceniającego program bardziej intensywnej wielolekowej chemioterapii
   z wykorzystaniem dodatku paklitakselu (schemat PCG) do gemcytabiny i
   cisplatyny
   (schemat PC - aktualne leczenie standardowe u chorych z
   zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego). Leczenie PCG prowadziło do
   zmniejszenia się przerzutów u 57.1 % chorych, w porównaniu do 46.4%
   w przypadku schematu PC i wydłużało przeżycie chorych średnio z 12.8
   miesięcy (PC) do 15.7 miesięcy (PCG). Mimo, że nowy program
   chemioterapii nie wykazał zakładanej statystycznie wyższej korzyści,
   jednak daje chorym większą, niż dotychczasowa chemioterapia, szansę
   na lepsze wyniki leczenia i dłuższe przeżycie oraz powinien dołączyć
   do listy standardowych terapii w tej chorobie.

   Nowotwory jądra

   W przypadku nowotworów jądra (stosunkowo rzadkich, ale najczęstszych
   w grupie młodych mężczyzn) nowe doniesienia i dyskusja dotyczyła
   zwłaszcza wczesnych postaci (takie bowiem w przeciwieństwie do
   Polski są zmartwieniem onkologów amerykańskich), a w szczególności:
   zapewnienia blisko 100% wyleczalności, zmniejszania ryzyka nawrotów
   przez prowadzenie programów badań kontrolnych
   lub terapii zmniejszających zagrożenie wznową oraz monitorowanie
   specyficznych problemów metabolicznych, kardiologicznych, zagrożenia
   osteoporozą i społecznych (praca, rodzina) w grupie chorych
   wyleczonych z nowotworu (cancer survivals).

   źródło:
   www.biomedical.pl/zdrowie/urologia-onkologiczna-nowotwory-doniesienia-z-kongresu-amerykanskiego-towarzystwa-onkologow-
   klinicznych-2007-139.html
  • 21.09.07, 09:37
   Nowe metody oraz nowe wyzwania w leczeniu raka nerki

   Streszczenie
   Rak nerki jest najczęstszym złośliwym nowotworem nerki, którego
   częstość występowania w populacji wzrasta. Główną metodą leczenia
   jest nefrektomia. Chemio i radioterapia nie znalazły dotychczas
   zastosowania w leczeniu, ze względu na zbyt niski procent pozytywnej
   odpowiedzi na leczenie. Osiągnięcia biologii molekularnej
   przyczyniły się do wprowadzenia do terapii leków swoiście lub
   pośrednio modulujących szlak sygnału wewnątrz i zewnątrzkomórkowego.
   Bevacizumab, temsirolimus, sunitinib i sorafenib jako inhibitory
   szlaków transdukcji sygnału w komórce nowotworowej przyczyniły się
   do wydłużenia przeżycia chorych z zaawansowanym stadium raka nerki.
   W fazie dalszych badań są obecnie AG-013736, pazopanib.

   Według National Comprehensive Cancer Network (NCCN) w roku 2006 w
   USA, rak nerki zostanie zdiagnozowany u 38 890 Amerykanów, a 12 840
   chorych umrze z powodu tego nowotworu. Obecnie średnia wieku, w
   której wykrywany jest rak nerki wynosi 65 lat. Częstość występowania
   RCC rośnie średnio o 2% na rok. Tendencja ta jest obserwowana od
   ponad 65 lat. Znakomitą większość nowotworów nerki (85%) stanowi rak
   jasnokomórkowy (ang: clear cell carcinoma).
   Chorzy z ograniczoną postacią nowotworu zlokalizowanego w jednej z
   nerek (stadium I-III guza), leczeni są jednostronną nefrektomią
   połączoną z resekcją torebki nerki, nadnercza, tkanki tłuszczowej
   otaczającej nerkę oraz regionalnych węzłów chłonnych. U nielicznej
   grupy chorych, w podeszłym wieku, z małym rozmiarem guza, można
   zastosować radioablację lub krioablację. U chorych z rozsianym
   procesem nowotworowym, przerzuty najczęściej zlokalizowane są w
   płucach, wątrobie, nadnerczu, mózgu lub kościach. U pacjentów można
   przeprowadzić nefrektomię i usunięcie przerzutów, tylko, gdy ognisko
   jest pojedyncze i resekcja jest technicznie możliwa. Szacowane, 5-
   letnie przeżycie wynosi 95% dla pacjentów leczonych chirurgicznie w
   I stadium, 88% dla II stadium, 59% dla III stadium i 20% dla stadium
   IV. Terapia adjuwnatowa pod postacią chemio- lub radioterapii nie
   poprawia rokowania pacjentów. W randomizowanych badaniach
   klinicznych wśród chorych po podaniu IFN-alfa lub wysokiej dawki IL-
   2, nie wykazano by immunoterapia istotnie statystycznie wydłużyła
   okres remisji choroby.w stosunku do długości remisji chorych, u
   których nie zastosowano immunoterapii.

   Nowe leki
   Poznanie cyklu regulacyjnego podziały komórki i biologii komórki
   raka nerki w tym, kaskady kinaz oraz ich powiązań z czynnikami
   wzrostu stymulującymi angiogenezę, pozwoliło wprowadzić do badań
   klinicznych a następnie zarejestrować w USA i w Europie dwa
   inhibitory kinazy sunitinib i sorafenib w leczeniu pacjentów z
   zaawansowanym rakiem nerki. Nowe kierunki badań prowadzone są
   również nad innymi inhibitorami kinaz tj. bevacizumabem i
   temsirolimusem oraz czynnik AG-013736, pazopanibem.
   Sunitinib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej, hamuje proces
   angiogenezy, poprzez potencjalną zdolność do hamowania receptora dla
   VEGF (VEGFR typ 1-3), PDGF-R (alfa i beta), jak również FLT3, KIT,
   CSF-1R, RET. W badaniu III fazy porównano skuteczność sunitinbu w
   stosunku do IFN-alfa w grupie chorych z zaawansowanym rakiem nerki
   (RCC). Okres remisji choroby był prawie dwukrotnie dłuższy w grupie
   chorych leczonych sunitinibem (47.3 tygodnia vs 24.9 tygonia, HR
   0.394, 95% CI, 0.297-0,521, p<0.000001). Pozytywny odsetek
   odpowiedzi w na terapię w grupie leczonej sunitinibem wyniósł 37% vs
   4,9 dla IFN-alfa (p<0.000001). Na podstawie obiecujących wyników
   randomizowanych badań klinicznych, preparat sunitinbu został
   włączony do standardowego leczenia RCC z obecnością przerzutów
   odległych. Nowe kierunki badań nad sunitnibem będą dotyczyć analizy
   jego efektywności w połączeniu z innymi lekami, które nie są
   inhibitorami szlaku związanego z VEGF, z inhibitorami mTOR oraz
   obejmą identyfikację czynników predykcyjnych dla aktywności
   sunitinibu np. wpływ nadciśnienia tętniczego lub poziomu
   erytopeoetyny. Kolejnym pytaniem a zarazem polem do nowych badań,
   jest problem leczenia chorego, opornego na terapię sunitinibem.
   Odkrycie ewentualnych mechanizmów krzyżowej odporności na leki,
   pozwoli lepiej zastosować nowo wprowadzone leki, w tej grupie
   chorych. Efektywność wstępnej cytoredukcyjnej nefrektomii oraz
   resekcja nowo powstałych przerzutów w grupie chorych, którzy
   odpowiadają na sunitinib musi również pozostać zbadana.

   Kolejnym nowym lekiem jest temsirolimus, który jest inhibitorem
   mTOR, reguluje metabolizm komórki, wzrost i angiogenezę poprzez
   regulacje m.in. HIF-1. W badaniu trzeciej fazy przeprowadzonej w
   grupie 626 chorych wcześniej nieleczonych, porównano skuteczność
   temsirolimusa, IFN oraz złożonej terapii temsirolimus+IFN w
   wydłużeniu o 40% długości całkowitego przeżycia chorych. Kryteria
   włączenia do badania był m.in. stadium IV raka lub nawrót choroby,
   brak wcześniejszego leczenia systemowego, skala Karnowskiego≥60 oraz
   zachowana prawidłowa funkcja wątroby i szpiku. W grupie chorych
   otrzymujący temsirolimus obserwowano najdłuższy okres (3,7 miesiąca,
   p< 0.0001) bez nawrotu choroby PFS (ang: progression free survival)
   niż w grupie chorych otrzymujących tylko IFN-alfa (1.9 miesiąca)
   oraz w grupie leczonej zestawem dwóch powyższych (3,7 miesiąca przy
   p=0.002). Całkowita długość okresu przeżycia w grupie chorych
   leczonych temsirolimusem był również istotnie statystycznie
   najdłuższy (10.9 miesiaca) niż w pozostałych grupach. Wskazane jest
   przeprowadzenie badań nad efektywnością działania leku w grupie
   chorych z niższym stadium zaawansowania raka RCC.

   Bevacizumab jest rekombinowanym humanizowanym przeciwciałem
   monoklinalnym wiażącym krążący, wolny VEGF (ang: Vascular
   Endothelial Growth Factor). Wiażac go, pośrednio hamuje aktywację
   szlaku transdukcji sygału. W badanich przedklinicznych hamował
   występowanie przerzutów oraz rozmiary pierwotnego ogniska raka.
   Zastosowanie bevacizumabu zmniejszało liczbę komórek endotelilanych
   i ograniczało powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Wyniki III
   fazy badań klinicznych porównujących skuteczność leczenia
   bevacizumabu w połączeniu z IFN-alfa b2 z monoterapią IFN-alfa b2
   (badanie przeprowadzone przez naukowców z grupy badawczej CALGB;
   ang: The Cancer and Leukemia Group B), oraz badanie AVOREN,
   udowodniły, ze terapia bevacizumabem w połączeniu z IFN
   zaawansowanego raka nerki wydłużyła prawie dwukrotnie czas przezycia
   bez progresji choroby z 5.4 do 10.2 miesięcy (badanie AVOREN).

   Sorafenib jest pochodną cząsteczki mocznika, inhibitorem kinazy c-
   Raf i b-Raf , a także jest inhibitorem receptorów: VEGFR-1, VEGFR-2,
   VEGFR-3, PDGFR-β, Flt3, and c-kit (7, 8). Wyniki III fazy
   randomizowango badania z podwójnie ślepą próbą, w którym oceniono
   skutecznść sorafenibu w postępowaniu z zaawansowanym rakiem nerki
   (RCC). Pierwszorzędowm punktem koncowym było określenie długości
   przeżycia całkowitego pacjentów z zaawansownym RCC, randomizowanych
   do terapii sorafenibem lub placebo. Drugorzędowym punktem końcowym
   była długość remisji choroby. W populacji chorych włączonych do
   badania, 82% otrzymywało terapię systemową przed przystąpieniem do
   badania, 93% stanowili chorzy po nefrektomii. Chorzy otrzymywali
   sorafenib w 6 tygodniowych cyklach przez pierwsze 24 tygodnie, a
   następnie w cyklach 8 tygodniowych. Po tej terapii, średnia długość
   remisji choroby wyniosła 24 tygodnie w grupie leczonej sorafenibem i
   12 tygodni w grupie placebo (HR 0,44; p<0,00001). Dwunastotygodniowy
   okres bez progresji choroby wystąpił u 76% pacjentów leczonych
   sorafenibem, w grupie placebo odsetek ten wyniósł 50. Podczas
   trwania badania, zdecydowano poddać chorych z grupy placebo terapii
   sorafenibem. Średnia długość przeżycia wyniosła 19.3 miesiąca w
   grupie leczonej sorafenibem i 15,9
   • 21.09.07, 09:39
    15,9 miesiąca w grupie leczonej wstępnie placebo (HR: 0,77 CI95%
    0,63-0,95 p=0,02.) Chorzy którzy przeszli do terapii sorafenibem
    uzyskali 30% wzrost długości przezycia. Opierając się na wynikach
    badania TARGET (ang: Treatment Approaches in RCC Global Evaluation
    Trial) (9) FDA (Food and Drug Administration) a rok później EMEA
    (ang: European Medicines Agency) zarejestrowala lek do leczenia
    chorych w zaawansowanym stadium RCC.

    Kolejne prace nad inhibicją izo-form VEGF-A przez bevacizumab lub
    VEGF-trap lub inhibitor aktywności kinaz szlaku mTOR, lub szlaku
    P13K/Akt przez temsirolimus lub everolimus wykazały skuteczność w
    terapii zaawansowanego RCC.

    Podsumowanie
    Chorzy z zaawansowanym rakiem nerki (RCC) z obecnymi przerzutami
    byli dotychczas leczeni paliatywnie lub poddawani programom
    klinicznym z zastosowaniem immunoterapii (IL-2 i IFN-alfa). Długie
    prace nad biologią raka nerki pozwoliły zastosować inhibitory
    szlaków przekazywania sygnału do wzrostu komórki i proliferacji,
    szlaków związanych z VEGF i jego receptorem oraz szlaku mTOR.
    Sunitinib, sorafenib, temsirolimus i bevacizumab wydłużają okres
    przeżycia chorych. Lapatinib, axitinib, pazopanib jako inhibitory
    kinazy tyrozynowej oraz substancje antyangiogenne (VEGF-Trap,
    lenalidomide) również udowodniły swoją skuteczność we wstępnych
    badaniach. Terapia złożona z powyższych leków jest również w fazie
    badan. Jednak wciąż wiele kwestii pozostaje w sferze dociekań.
    Problemem najbliższych lat będzeie konsensus w sprawie określenia, w
    jakiej kolejności preparaty lekowe powinny być podawane, czy celowe
    jest wczesne rozpoczęcie leczenia w niezaawansowanych stadiach
    choroby nowotworowej. Jaką role odegra immunoterapia w leczeniu raka
    nerki i czy warto połączyć te rodzaje leków. Żadne z badań nie
    wyjaśniło też dotychczas skuteczności powyższych leków w terapii
    pozostałych, rzadziej występujących nowotworów nerki.

    źródło www.lekarzonkolog.pl/mod/archiwum/7228.html?rss=7
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.