Dodaj do ulubionych

Najważniejsze osiągnięcia w onkologii klinicznej

08.09.07, 20:54
Najważniejsze osiągnięcia w onkologii klinicznej – 2006 rok

W dniach 16–17 czerwca 2006 r. w Beverly Hills (Kalifornia)
przedstawiono najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie onkologii
klinicznej w 2006 r. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano
najważniejsze osiągnięcia dotyczące nowotworów litych (z wyjątkiem
raka nerki, ze względu na omówienie tego problemu w lutowym wydaniu
czasopisma).

źródło: www.eonkologia.pl/articles.php?s=f&id=8851

Wybrane nowotwory umieszczone są w kolejnych podwątkach.
Edytor zaawansowany
 • emgoro 08.09.07, 20:55
  Chemioprewencja
  Przedstawiono wyniki badania, które zakładało, iż regularne
  podawanie witaminy D oraz wapnia zredukuje częstość występowania
  raka piersi u kobiet. Do badania zrandomizowano ponad 36 tys.
  kobiet, którym podawano 1000 mg wapnia oraz 400 IU witaminy D
  dziennie. Średni czas obserwacji wyniósł 7 lat. Nie wykazano
  znamiennej redukcji częstości występowania raka piersi u kobiet
  zażywających wapń z witaminą D. Dopiero po zakończeniu badania
  wykazano, iż aby zredukować ryzyko wystąpienia raka piersi stężenie
  witaminy D we krwi musi osiągać znacznie wyższe stężenia (>42
  ng/ml), które były nieosiągalne przy dziennej dawce witaminy D,
  wynoszącej 400 IU, dostępnej w badaniu [1]. Do badania STAR włączono
  prawie 20 tys. pacjentek postmenopauzalnych z dużym ryzykiem
  wystąpienia raka piersi określonym na podstawie wieku, wskaźnika
  ryzyka wg modelu Gaila (ryzyko ł1,66%), rasy oraz dodatniego wywiadu
  w kierunku LCIS (ang. lobular carcinoma in situ). W jednej grupie
  podawano tamoksifen 20 mg dziennie przez 5 lat, w drugiej raloksifen
  60 mg dziennie przez 5 lat. Średni czas obserwacji wyniósł 47,3
  mies. W obu grupach uzyskano ok. 50% redukcję ryzyka wystąpienia
  raka inwazyjnego piersi. Tamoksifen okazał się bardziej skuteczny w
  redukowaniu ryzyka wystąpienia raka nieinwazyjnego piersi (p=0,052).
  W grupie otrzymującej ten lek częściej obserwowano raka trzonu
  macicy (p=0,072), powikłania zakrzepowo-zatorowe (p=0,01) oraz zaćmę
  [2].
  Hormonoterapia
  W badaniu IES pacjentki po 2–3 latach hormonoterapii adjuwantowej
  tamoksifenem były randomizowane do grupy kontynuującej tamoksifen
  lub otrzymującej eksemestan. Całkowity czas hormonoterapii w obu
  grupach wyniósł 5 lat. Pacjentki w grupie leczonej eksemestanem
  miały znacznie dłuższe przeżycia wolne od choroby (p=0,0001) oraz
  niższe ryzyko zgonu [3]. Przedstawiono także wyniki 5-letniej
  obserwacji wpływu stosowania anastrozolu w leczeniu uzupełniającym
  raka piersi na ryzyko wystąpienia poważnych powikłań kostnych. W
  badaniu ATAC pacjentki pomenopauzalne z inwazyjnym rakiem piersi, po
  leczeniu operacyjnym ± radioterapia ± chemioterapia, zostały
  przydzielone w sposób losowy do 3 grup hormonoterapii adjuwantowej –
  anastrozol vs tamoksyfen vs anastrozol + tamoksyfen. Po 5 latach
  obserwacji potwierdzono, iż anastrozol powoduje utratę masy kostnej,
  jednak u żadnej pacjentki z wyjściową prawidłową masą kostną nie
  wystąpiła osteoporoza. Zauważono także, że po 2 pierwszych latach
  szybkiej utraty masy kostnej w grupie leczonej anastrozolem, tempo
  to, przynajmniej w odniesieniu do kręgosłupa, zmniejsza się [4].
  Chemioterapia
  W badaniu CALGB 93-44/Intergroup 048 oceniano korzyść z zastosowania
  w leczeniu uzupełniającym różnych dawek doksorubicyny oraz
  paklitakselu w zależności od ekspresji HER-2. Okazało się, że dawki
  doksorubicyny większe od standardowych tzn. >60 mg/m2 nie przynoszą
  dodatkowych korzyści zarówno w odniesieniu do przeżyć wolnych od
  progresji, jak i przeżyć całkowitych. Przeżycia te są najlepsze w
  grupie, gdzie po 4 cyklach AC (doksorubicyna + cyklofosfamid)
  zastosowano 4 dodatkowe cykle paklitakselu. Największą korzyść z
  leczenia paklitakselem po 4 cyklach AC odniosły pacjentki bez
  ekspresji receptorów estrogenowych i z nadekspresją receptorów HER-2
  [5].
  Terapia celowana
  W badaniu III fazy N9831 wykazano, iż stosowanie równoległe
  trastuzumabu oraz radioterapii w leczeniu adjuwantowym wczesnego
  raka piersi nie wpływa znamiennie na zwiększenie powikłań ze strony
  serca. Aby być pewnym co do skutków odległych takiego leczenia,
  potrzebny jest dłuższy czas obserwacji [6]. Zaprezentowano wyniki
  badania III fazy oceniającego skuteczność lapatinibu w rozsianym
  raku piersi opornym na trastuzumab. Lapatinib jest inhibitorem
  kinazy tyrozynowej, który łączy się z wewnątrzkomórkowymi domenami
  receptorów EGFR (ErbB-1) oraz HER-2 (ErbB-2) i blokuje w ten sposób
  homodimery i heterodimery tych receptorów. Tym samym jest bardziej
  efektywnym inhibitorem przekazywania sygnału niż trastuzumab. Do
  badania włączono pacjentki z progresją raka piersi po leczeniu
  antracyklinami, taksanami oraz trastuzumabem. Jedna grupa otrzymała
  lapatinib w połączeniu z kapecytabiną, druga kapecytabinę w
  monoterapii. Czas do progresji guza był prawie 2-krotnie dłuższy w
  grupie leczonej lapatibinibem (36,9 tyg.) niż w grupie leczonej samą
  kapecytabiną (19,7 tyg.; p=0,00016). Niestety, lapatinib nie miał
  wpływu na wydłużenie przeżyć całkowitych. Nadekspresja HER-2 wiąże
  się z częstszym występowaniem przerzutów w centralnym systemie
  nerwowym; lapatinib jest na tyle małą molekułą, że przekracza
  barierę krew-mózg. Leczenie lapatinibem zmniejszyło częstość
  występowania przerzutów CNS, jednak różnica ta ponownie nie była
  znamienna statystycznie [7].
  Przerzuty do kości
  Denosumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które hamuje RANKL –
  molekułę uwalnianą z osteoblastów w miejscach przerzutów kostnych,
  która stymuluje osteoklasty. Leczenie przerzutów raka piersi do
  kości denosumabem bywa równie skuteczne, co leczenie bisfosfonianami
  [8].
 • emgoro 08.09.07, 20:56
  Przedstawiono wyniki badania porównującego skuteczność standardowej
  chemioterapii BEP (4 cykle) z chemioterapią BEP (2 cykle) +
  chemioterapia wysokodawkowa (HD-CEC) w pierwszym rzucie leczenia. Do
  badania włączono chorych z pośrednim i złym rokowaniem. Nie
  odnotowano różnic w zakresie częstości odpowiedzi na te 2 schematy
  leczenia, jak również nie uwidoczniono różnic w przeżyciach. Jedynie
  pacjenci z niesatysfakcjonującym spadkiem poziomu markerów
  nowotworowych po 2 cyklach chemioterapii wydają się odnosić korzyści
  z zastosowania chemioterapii wysokodawkowej. Niemniej chemioterapia
  BEP pozostaje nadal standardem w leczeniu chorych z rakiem jądra z
  grupy średniego i dużego ryzyka [9]. W badaniu niemieckim wykazano,
  iż u pacjentów z nienasieniakiem jądra w I stopniu najlepszym
  postępowaniem jest intensywna obserwacja bez adjuwantowej
  chemioterapii i bez limfangiektomii zaotrzewnowej [10].
 • emgoro 08.09.07, 20:57
  Maksymalna blokada androgenowa nie jest już standardem
  hormonoterapii w raku prostaty. Nie przynosi dodatkowych korzyści w
  zakresie przeżyć całkowitych w porównaniu z monoterapią, natomiast
  zwiększa koszty leczenia oraz pogarsza jakość życia. Standardem
  chemioterapii w rozsianym raku prostaty jest docetaksel. Około 30%
  pacjentów może zakończyć wszystkie 10 cykli chemioterapii przy
  dobrej tolerancji leczenia. Nie wiadomo, czy kontynuacja tej
  chemioterapii ma uzasadnienie. W badaniu ASCENT oceniano skuteczność
  chemioterapii przerywanej za pomocą docetakselu. Pacjenci, którzy
  bardzo dobrze odpowiedzieli na chemioterapię (PSA Ł4 ng/ml), byli
  poddani ścisłej obserwacji. Ponowna chemioterapia docetakselem była
  włączana, gdy PSA rosło zaledwie o 2 ng/ml. Na ponowne włączenie
  chemioterapii odpowiedziało 56% pacjentów, u 24% zaobserwowano
  progresję [11]. Nie udało się odpowiedzieć na pytanie, czy
  radioterapia ratunkowa, czy adjuwantowa, jest lepsza po radykalnej
  prostatektomii; żadna z tych metod nie poprawia przeżyć [12].
  Hormonoterapia w raku prostaty wiąże się z dużym ryzykiem
  osteoporozy i złamań wymagających często hospitalizacji.
  Udowodniono, że w grupie poddanej leczeniu zoledronianem dochodzi do
  poprawy gęstości masy kostnej ocenianej we wszystkich typowych
  miejscach [13].
 • emgoro 08.09.07, 20:58
  Leczenie uzupełniające
  Przedstawiono uaktualnione wyniki badania CALGB 9633, w którym
  pacjentów po doszczętnej resekcji raka płuca w stopniu zaawansowania
  IB poddano adjuwantowej chemioterapii (4 cykle paklitakselu +
  karboplatyna) lub obserwacji. Nie wykazano znamiennej statystycznie
  różnicy w przeżyciach na korzyść chemioterapii adjuwantowej, z
  wyjątkiem pacjentów, u których guz miał średnicę ł4 cm [14].
  Przedstawiono wyniki metaanalizy LACE (ang. Lung Adjuvant Cisplatin
  Evaluation), dotyczącej 5 badań z randomizacją (łącznie 4584
  chorych). Uwzględniono jedynie duże badania (>300 pacjentów) po 1995
  r., w których w chemioterapii zastosowano cisplatynę. Badaniem
  objęto chorych z IA–III stopniem zaawansowania choroby. Średnia
  wieku pacjentów wyniosła 59 lat, ok. 80% stanowili mężczyźni.
  Pneumonektomii poddano 31% chorych, a ok. 50% przypadków stanowiły
  raki płaskonabłonkowe. Okazało się, że przeżycia 5-letnie są ok. 5%
  lepsze w grupie pacjentów poddanych chemioterapii uzupełniającej.
  Najczęstszym schematem leczenia było połączenie cisplatyna +
  winorelbina, które okazało się przynosić największe korzyści. W
  stopniu IA chemioterapia uzupełniająca pogarszała wyniki leczenia.
  Najlepsze rezultaty odnotowano u chorych z II i III stopniem
  zaawansowania choroby [15].
  Terapia celowana
  W ostatnich latach w praktyce klinicznej w raku płuca zaczęto
  stosować leki zaliczane do tzw. terapii celowanej. Jednymi z nich są
  czynniki blokujące receptory dla nabłonkowych czynników wzrostu o
  aktywności kinazy tyrozynowej (ang. epidermal growth factors
  receptor tyrosine kinase inhibitors – EGFR TKI). Okazuje się, że
  palacze papierosów, kobiety, chorzy z gruczolakorakiem oraz Azjaci
  mają znacznie lepsze odpowiedzi na leczenie tymi molekułami.
  Odpowiedzi oraz przeżycia wydają się być lepsze w grupie pacjentów,
  których nowotwory mają zmutowany gen EGFR oraz wykazują większą
  eskpresję EGFR, chociaż dane nie są do końca jednoznaczne. Dlatego
  zaleca się stosowanie EGFR TKI jedynie u chorych, którzy na
  podstawie cech klinicznych i/lub molekularnych mają największą
  szansę odpowiedzi na leczenie [16]. Na podstawie badania IALT
  okazało się, że pacjenci bez ekspresji genu ECRR1 charakteryzują się
  gorszym rokowaniem. Zastosowanie u nich chemioterapii adjuwantowej
  wiąże się z uzyskaniem dłuższych przeżyć niż u pacjentów, którzy
  wykazują taką ekspresję. Chemioterapia adjuwantowa u pacjentów z
  ekspresją genu ECRR1 wydaje się nie przynosić korzyści [17
 • emgoro 08.09.07, 20:59
  W badaniu BICC-C przy zastosowaniu schematu FOLFIRI + BEV
  (irinotekan + folinian wapnia + 5-fluorouracyl we wlewie ciągłym +
  bewacizumab) osiągnięto najdłuższy średni czas wolny do progresji
  równy 9,9 mies. Na podstawie wyników tego badania wysunięto wniosek,
  że schemat FOLFIRI (oraz ewentualnie bewacizumab) jest schematem z
  wyboru w rozsianym raku jelita grubego i ze względu na małą
  toksyczność tego leczenia powinno się je kontynuować tak długo, jak
  długo pacjent odpowiada na to leczenie [18]. Przedstawiono wyniki
  badania porównującego skuteczność oksaliplatyny w 3 schematach
  chemioterapii, tj. z wlewem ciągłym 5-FU (FOLFOX), z bolusem 5-FU
  oraz z kapecytabiną (CAPEOX). Po pewnym czasie do wszystkich 3
  ramion dołączono bewacizumab. Schemat z 5-FU podawanym w bolusie był
  najlepiej tolerowany. Dodanie do schematów bewacizumabu zwiększyło
  odsetek odpowiedzi o ok. 10% w każdym ramieniu. W ramieniu z 5-FU
  podawanym w bolusie obserwowano najkrótsze przeżycia, natomiast w
  ramieniu FOLFOX oraz CAPEOX wyniosły one odpowiednio 26 i 27 mies.;
  po raz pierwszy udało się przekroczyć barierę przeżyć, która
  wynosiła dotąd 2 lata [19].
  Toksyczność oksaliplatyny
  W badaniu III fazy XENOX oceniano skuteczność ksaliprodenu w
  redukcji neurotoksyczności oksaliplatyny w schemacie FOLFOX.
  Ksaliproden jest substancją działającą neuroprotekcyjnie,
  przyjmowaną doustnie, co stanowi wielką zaletę. Po przekroczeniu
  większych dawek kumulacyjnych oksaliplatyny w grupie pacjentów, u
  których zastosowano ksaliproden, znacznie zredukowano częstość
  występowania objawów neurotoksycznych w stopniu III (różnica
  znamienna statystycznie). Jednak całkowity odsetek objawów
  wynikających z neurotoksyczności był porównywalny w obu grupach. Ze
  względu na brak redukcji neurotoksyczności całkowitej oraz faktu, iż
  ksaliproden nie pozwala na przedłużenie leczenia oksaliplatyną,
  badanie to nie potwierdziło nadziei wiązanych z jego zastosowaniem
  [20]. Innym sposobem na redukcję neurotoksyczności oksaliplatyny
  jest postępowanie zaproponowane w badaniu OPTIMOX1 [21], tzw.
  koncepcja stop and go, polegająca na przerywaniu podawania
  oksaliplatyny a utrzymywaniu leczenia (leczenie podtrzymujące) za
  pomocą fluoropirymidyn. Okazuje się, że takie podejście jest
  skuteczne i zmniejsza toksyczność leczenia oksaliplatyną. W badaniu
  GISCAD nie zauważono różnic w zakresie skuteczności terapii między
  grupą z leczeniem przerywanym i leczeniem ciągłym schematem FOLFIRI.
  Nie odnotowano też różnicy w częstości występowania biegunki [22].
  Rola radioterapii
  W badaniu MRC CR07/NCIC CO16 po raz kolejny porównywano skuteczność
  radioterapii przedoperacyjnej z radioterapią pooperacyjną w raku
  odbytnicy. W grupie radioterapii przedoperacyjnej podawano łącznie
  dawkę 25 Gy/5 fr, po czym chorzy byli operowani, a następnie
  włączano chemioterapię (90% pacjentów). W drugiej, pooperacyjnej
  grupie pacjentów, po chirurgii w przypadku stwierdzenia pozytywnych
  marginesów operacyjnych okrężnych, chorzy byli poddawani równoległej
  chemioradioterapii z dawką całkowitą napromieniania 45 Gy/25 fr. W
  grupie radioterapii przedoperacyjnej znamiennie statystycznie
  zmniejszył się odsetek wznów miejscowych nowotworu (p=0,0001).
  Całkowite wycięcie mezorektum wiązało się z najmniejszym ryzykiem
  nawrotu choroby. Dla pacjentów, u których zastosowano radioterapię
  przedoperacyjną oraz wykonano całkowitą resekcję mezorektum, ryzyko
  nawrotu miejscowego po 3 latach wyniosło jedynie 1% [23].
 • emgoro 08.09.07, 21:00
  Leczenie uzupełniające
  W badaniu RTOG 9704 porównywano skuteczność chemioterapii przy
  użyciu 5-FU lub gemcytabiny przed i po chemioradioterapii z 5-FU po
  resekcji raka trzustki. Niestety, po randomizacji okazało się, że w
  grupie leczonej gemcytabiną jest więcej pacjentów z wyższym stopniem
  zaawansowania nowotworu (różnica znamienna statystycznie). Około 25%
  pacjentów w obu grupach nie miało określonego statusu marginesów
  chirurgicznych. Nie zauważono znamiennej statystycznie różnicy
  między obiema grupami pacjentów w odniesieniu do przeżyć, ale
  zauważono taką różnicę w przypadku, gdy rak trzustki był
  umiejscowiony w głowie trzustki [24]. Oczekiwane są wyniki badania
  III fazy ESPAC-3, oceniającego skuteczność samej gemcytabiny w
  leczeniu adjuwantowym po całkowitej resekcji raka trzustki [25].
  Leczenie zaawansowanego raka trzustki
  W leczeniu zaawansowanego raka trzustki standardowo stosuje się
  gemcytabinę w monoterapii. Badania, w których łączono gemcytabinę z
  innymi lekami w leczeniu zaawansowanego raka trzustki (irinotekan,
  pemetreksed, 5-FU, cisplatyna, kapecytabina, eksatekan), nie
  wykazały poprawy przeżyć. W badaniu III fazy GERCOR/GISCAD
  porównywano skuteczność gemcytabiny w monoterapii oraz skojarzenia
  gemcytabiny z oksaliplatyną (w tym ramieniu gemcytabina była
  podawana w 100-minutowym wlewie). W grupie leczonej gemcytabiną +
  oksaliplatyną całkowity odsetek odpowiedzi, odsetek korzyści
  klinicznych (ang. clinical benefit rate – CBR) oraz średni czas do
  progresji były znamiennie lepsze. Niestety, średnie przeżycia
  całkowite oraz przeżycia roczne nie różniły się między grupami [26].
  W badaniu ECOG 6201 porównano skuteczność leczenia gemcytabiną (1000
  mg/m2) w standardowym wlewie 30-minutowym z gemcytabiną podawaną we
  wlewie dożylnym w dawce 1500 mg/m2/150 min (GEM FDR) z kombinacją
  gemcytabiny (1000 mg/m2/100 min) i oksaliplatyny (GEMOX). Obecnie
  dostępne dane sugerują, iż odsetek odpowiedzi obiektywnych może być
  nieco wyższy w grupach, w których zastosowano wydłużone wlewy
  gemcytabiny [27].
  Terapia celowana
  Połączenie gemcytabiny z erlotinibem wydłuża przeżycia w stosunku do
  samej gemcytabiny [28]. W trwającym obecnie badaniu CALGB 80303
  oceniana jest skuteczność kombinacji gemcytabiny z bewacizumabem w
  porównaniu z samą gemcytabiną w zaawansowanym raku trzustki [29].
 • emgoro 08.09.07, 21:01
  Podstawą leczenia raka jajnika pozostaje chirurgia. Chemioterapii
  adjuwantowej nie stosuje się w stopniu zaawansowania IA, IB, w
  stopniu złośliwości histologicznej I i II oraz w przypadku raka
  jasnokomórkowego. W badaniu GOG0182-ICON5 porównywano w leczeniu
  uzupełniającym standardowy schemat paklitaksel + karboplatyna ze
  schematami 3-lekowymi, gdzie do wcześniej wymienionych leków dodano
  gemcytabinę, liposomalną doksorubicynę lub topotekan. U pacjentek, u
  których po operacji pozostała jedynie mikroskopijna choroba
  resztkowa, przeżycia były lepsze niż u tych, u których operacja była
  makroskopowo optymalna, natomiast u tych chorych przeżycia były
  lepsze niż u pacjentek z makroskopowo nieoptymalną chirurgią. Nie
  odnotowano różnic w przeżyciach wolnych od progresji między tymi 5
  grupami chorych, jak również nie zauważono takiej różnicy w
  przeżyciach całkowitych [30]. Do badania GOG 172 włączono pacjentki
  z rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania. Przydzielono je losowo
  do 2 ramion, tj. cisplatyna + paklitaksel i.v. oraz paklitaksel i.v.
  + cisplatyna i.p. (dootrzewnowo) + paklitaksel i.p. Chore w grupie
  chemioterapii podawanej dootrzewnowo miały znamiennie dłuższe
  przeżycia. Jakość życia pacjentek w ramieniu chemioterapii
  dootrzewnowej początkowo była gorsza aniżeli z grupy chemioterapii
  dożylnej, ale po 12 mies. obserwacji nie zauważano już tej różnicy.
  Terapia dootrzewnowa wydaje się być obiecującym sposobem leczenia
  chorych z zaawansowanym rakiem jajnika, ale nadal na wiele pytań nie
  zna się odpowiedzi, np. jaka dawka cisplatyny i.p. jest odpowiednia,
  czy można zastąpić cisplatynę i.p. karboplatyną i.p., pozostaje
  również niedogodność leczenia związana z obecnością cewnika itd.
  Kolejne badania będą musiały odpowiedzieć na te pytania [31].
  Przedstawiono wyniki badania II fazy, do którego włączono pacjentki
  z nawrotowym lub przetrwałym rakiem jajnika. W leczeniu zastosowano
  bewacizumab 15 mg/kg i.v. co 3 tyg. Uzyskano bardzo wysoki, jak na
  jeden zastosowany lek, odsetek odpowiedzi równy 15,9%, a średni czas
  odpowiedzi wyniósł 4,2 mies. Jednak u znacznego odsetka chorych
  obserwowano perforację przewodu pokarmowego, a 1 pacjentka zmarła z
  tego powodu [32].
 • emgoro 08.09.07, 21:02
  W badaniu GOG 150 pacjentek z mięsakorakiem trzonu macicy w stopniu
  zaawansowania I–IV po operacji cytoredukcyjnej przydzielono losowo
  do 2 ramion terapii adjuwantowej, tj. radioterapii oraz
  chemioterapii cisplatyna + ifosfamid (3 cykle). W grupie poddanych
  chemioterapii uzyskano znacznie dłuższe przeżycia; częściej też
  obserwowano wznowy miejscowe, a w grupie poddanej radioterapii
  częściej występowały przerzuty odległe [33]. W badaniu GOG LAP2
  udowodniono, że laparoskopia jest akceptowalną alternatywą dla
  laparotomii w leczeniu chirurgicznym wczesnego raka trzonu macicy,
  szczególnie u pacjentek szczuplejszych; laparoskopia wiąże się
  przede wszystkim z lepszą tolerancją leczenia oraz krótszym pobytem
  w szpitalu [34]. Potwierdzono również znakomite wyniki zastosowania
  szczepionki przeciw typom wirusów HPV (łac. human papilloma virus),
  które wywołują raka szyjki macicy; FDA (ang. Food and Drug
  Administration) zatwierdziła już w 2006 r. jedną z tych szczepionek,
  kolejna czeka na rejestrację [35].
 • emgoro 21.09.07, 09:28
  Leczenie inwazyjnego raka jelita grubego - najnowsze doniesienia
  wybrane na podstawie ustaleń konferencji ESMO 2007 i aktualnych
  wytycznych NCCN (V. II. 2007)

  Dziedzina : choroby wewnętrzne onkologia

  Streszczenie
  Rak jelita grubego zajmuje obecnie trzecie miejsce pod względem
  zachorowalności i umieralności, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn,
  pomimo, że w przeciągu ostatnich 30 lat obserwuje się spadek
  umieralności z powodu raka jelita grubego. Przyczyna tendencji
  spadkowej upatrywana jest w lepszej i wcześniejszej diagnostyce
  pacjentów z grup ryzyka. Około 45% raków zlokalizowane jest w
  odbytnicy, 30% w esicy, pozostałe przypadki w okrężnicy. Podstawową
  metodą leczenia jest chirurgiczne usunięcie ogniska nowotworu z
  odpowiednim marginesem tkanek zdrowych. Zachowanie zwieracza i
  utrzymanie naturalnej drogi wydalania stało się, obok kryteriów
  onkologicznych, podstawową zasadą leczenia raka odbytnicy. W badaniu
  histopatologicznym należy ocenić stopień zróżnicowania raka (w
  sakali od Gx do G3) oraz ocenić minimum 12 węzłów chłonnych.
  Radiochemioterapia neoadiuwantowa jest wskazana w przypadku
  pacjentów z resekcyjnymi przerzutami do wątroby lub płuc, lub
  nieresekcyjnymi przerzutami, które od wpływem zastosowanej terapii
  będą podlegać kryteriom resekcji chirurgicznej. Chemioterapia
  wielolekowa oparta została na fluoropirymidynach w połączeniu z
  bevacizumabem.

  Wprowadzenie
  Rak jelita grubego (łączenie z odbytnicą i kanałem odbytu) zajmuje
  trzecie miejsce pod względem zachorowalności i umieralności na
  nowotwory złośliwe zarówno u kobiet i mężczyzn. Oszacowano, że w
  roku 2007 w USA zostanie wykrytych 41 420 nowych przypadków raka
  odbytnicy, 23 840 u mężczyzn i 17 580 przypadków kobiet. Oszacowano
  również, że w tym samym roku około 52 180 osób umrze z powodu raka
  odbytnicy i okrężnicy. Częstość występowania raka jelita grubego w
  populacji Unii Europejskiej wynosi 58/100 000/rok natomiast
  śmiertelność 30/100 000/ na rok. Częstość występowania raka
  odbytnicy w Unii Europejskiej stanowi 35% częstości występowania
  raka jelita grubego, tj 15-25/100 000/rok, śmiertelność wynosi 4-
  10/100 000/ rok przy czym również obserwuje się wyższą śmiertelność
  wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Mimo częstej diagnozy raka jelita
  grubego, śmiertelność z jego powodu spadła w USA w przeciągu
  ostatnich 30 lat. Przyczyna jest upatrywana w wczesnej, lepszej
  diagnostyce oraz w odpowiednim leczeniu. Leczenie raka jelita
  grubego ewaluowało w przeciągu ostatnich 30 lat i nadal prowadzone
  są kolejne badania nad udoskonaleniem terapii. Nadal podstawową
  metodą leczenia jest leczenie chirurgiczne. Nowe kierunki badań
  przyczyniły się do wprowadzenia optymalnej, popartej diagnostyką
  raka, radio- i chemioterapii zarówno neo- jak i adjuwantowej.

  Leczenie
  Leczenie raka odbytnicy wymaga dobrej organizacji i doświadczonego
  zespołu lekarzy. Wskazana jest kompleksowa opieka nad chorym złożona
  z doświadczonego zespołu, w skład którego powinni wejść chirurdzy,
  internista onkolog, radiolog onkolog, technik radiologii.

  Rak okrężnicy. Leczenie chirurgiczne
  Chirurgiczne leczenie raka okrężnicy obejmuje resekcję en block i
  odpowiednia limfadenektomię. Analiza histopatologiczna wyciętej
  zmiany pierwotnej powinna obejmować ocenę przynajmniej 12 węzłów
  chłonnych. W przypadku, gdy nie istniej przeciwwskazanie do
  operacji, i jeżeli jest możliwa resekcja R0 chorzy z przerzutami do
  wątroby lub płuc powinni być kandydatami wycięcia zmian.
  Chemioterapia
  Przedoperacyjna chemioterapia może być brana pod uwagę jako terapia
  wstępna (neoadiuwanotwa) dla pacjentów z synchronicznymi lub
  metachronicznymi resekcyjnymi przerzutami, lub wtedy, gdy podanie
  chemioterapeutyków przed operacją przyczyni się do zmniejszenia masy
  guza i ułatwi jego resekcyjność.
  Rekomendowana wstępna chemioterapia dla pacjentów z zaawansowaną
  postacią lub obecnymi przerzutami, uwzględnia bevacizumab z FOLFOX,
  FOLARI, CapeOX lub 5- FU/LV. Chorzy, którzy wczesniej otrzymywali 5-
  FU/LV lub capecytabine powinny być leczeni chemioterapią złożoną z
  FOLFORI, CapeOX, FOLFOX lub tylko irinotecanu, lub w przypadku
  wcześniejszego stosowania irinotecanu i FP:FIR, należy zastosować
  dodatkowo cetuximab. Monoterpia cetuximabem, panitumabem jest opcją
  terapeutyczną po pierwszej lub drugiej progresji choroby.

  Terapia adjuwantowa
  Terapia adjuwantowa FOLFOX (kategoria 1), 5-FR/LV (kategoria 2) lub
  capecitabina (kategoria 2) jest polecna dla pacjentów z sadium III
  raka i jest opcją terapeutyczną dla chorych wysokiego ryzyka ze
  sadium II raka. Według wytycznych ESMO z 2007 roku, chemioterapia
  adjuwantowa jest zalecana dla stadium T1-4, N1-2, M0 (tj. stadium
  III, wg. Dukes C1-3)[I A}. Terapia adjuwantowa może być rozważana w
  wybranych przypadkach pacjentów, u których nie stwierdzono
  przerzutów w wezłach (N0), szczególnie w przypadku, jeżeli obecne są
  czynniki ryzyka nawrotu choroby. Do znanych czynników ryzyka w
  stadium II raka okrężnicy należy guz T4, niezróżnicowana postać
  gruczolakoraka (adenocarcinoma), naciek naczyń krwionośnych, zajęcie
  naczyń limfatycznych, obstrukcja jelita lub perforacja ściany jelita
  na początkowym etapie choroby, ≤12 zbadanych węzłów chłonnych w
  badaniu histopatologicznym[II, A].
  Terapia adjuwantowa oparta jest na związkach fluoropirymidynowych,
  pod postacią dożylnych wlewów z 5-fluorouracilu (5-FU)/leucovorin
  (LV) (kategoria 2 wg NCCC), bez lub z dodatkiem oxaliplatyny
  (FOLFOX) (kategoria 1 wg NCCN) lub capecitabiny (kategoria 2 wg
  NCCN). Dowiedziono, że capecitabina jest równie efektywna i
  dodatkowo mniej toksyczna niż dożylne podanie 5-FU/LV. Połączenie 5-
  FU/LV z oxaliplatyną wpływa pozytywnie na wydłużenie czasu remisji w
  porównaniu z zastosowaniem wyłącznie 5-FU/LV. (kategoria 1 wg NCCN)
  [II, A].

  Rak odbytnicy. Leczenie chirurgiczne
  W przypadku guza pierwotnego mniejszego niż 3 cm, stopniu
  zróżnicowania G1, G2, guz T1, położonego w odległości poniżej 8 cm
  od zwieracza odbytu i zajmującego mniej niż 30% obwodu odbytnicy
  oraz, gdy nie ma dowodów na zajęcie węzłów chłonnych (N0) (kategoria
  2A) stosowane jest przezodbytnicza resekcja, z wycięciem całej
  grubości ściany jelita z nie mniejszym niż 3 mm negatywnym
  marginesem cięcia. Przy powyższej charakterystyce guza, alternatywą
  dla przezodbytniczego wycięcia jest technika przezodbytniczej
  mikrochirurgii endoskopowej (TEM ang: transanal microsurgery
  excision). Zaletami powyższego leczenia jest zachowanie funkcji
  zwieracza odbytu. Brzuszna resekcja guza, jest stosowana w przypadku
  chorych niespełniających kryteriów dla miejscowego usunięcia zmiany
  nowotworowej tj. zmian zlokalizowanych w środkowej i górnej
  (resekcja przednia odbytnicy) części odbytnicy. W przypadku guza
  zlokalizowanego w środkowej lub dolnej części odbytnicy stosowana
  jest niska przednia resekcja odbytnicy (LAR, ang: low anterior
  resection). Po wykonaniu resekcji postępowaniem z wyboru jest
  wykonywane zespolenia pozostałej okrężnicy z odbytnicą. W przypadku,
  gdy zespolenie nie jest możliwe, należy wykonać kolonostomię. Nie
  zaleca się wykonywania zbiegów laparoskopowych w przypadku opisanej
  powyżej lokalizacji zmiany. Zabiegi laparoskopowe powinny być
  wykonywane tylko w obrębie prowadzonych badań klinicznych.

  W przypadku zmiany nowotworowej zlokalizowanej ww dolnej części
  odbytnicy zalecane jest wykonanie resekcji brzuszno-kroczowej (APR,
  ang: abdominoperineal resection) lub całkowitej resekcji odbytnicy
  wraz z mezorectum (TME, ang: total mesorectal excision) i wykonanie
  zespolenia okrężnicy z odbytem.

  Głównym celem leczenia niepaliatywnego w raku odbytnicy jest
  zminimalizowanie ryzyka nawrotu miejscowego (preferowane ≤5%) przy
  jednoczesnym minimalnym uszkodzeniu narządów sąsiadujących. Cel ten
  powinien być możliwy do osiągnięcia u wszystkich pacjentów,
 • emgoro 21.09.07, 09:30
  jednak u ≤ 10% przypadków chorobę wykrywa się w stadium
  nieresekcyjnym. Ważne jest zachowanie czynności zwieracza odbytu u
  jak największej liczby pacjentów.

  Radiochemioterapia
  We wczesnych, dobrze rokujących stadiach (T1-2, niektóre wczesne
  postacie T3, N0), leczenie chirurgiczne jak i terapia loko
  regionalna np. użycie przezodbytnicza endoskopowa mikrodyssekcja u
  odpowiednio wyselekcjonowanych grupach chorych (T1, N0) [III, A] W
  bardziej zaawansowanej postaci (T3, T4, N+) rekomendowana jest
  przedoperacyjna radioterapia a następnie TME [I, A]. Dawka 25 Gy, 5
  Gy na frakcje a następnie natychmiastowa operacja guza jest
  wygodnym, prostym i nisko toksycznym leczeniem [I, A]. Dawką
  całkowita zwiększona, ale nie bardziej efektywną [II, A] jest 46-50
  Gy, 1.8-2 Gy/ na dawkę z podaniem lub bez 5-fluorouracylu (5-FU)
  (bolus, wlew, doustnie) [III, A]. Radioterapia przedoperacyjna jest
  jak preferowana, niż terapia pooperacyjna, gdyż jest bardziej
  efektywna i mniej toksyczna dla pacjenta.[I, A].

  W guzie zaawansowanym miejscowo (T4, niektóre T3) powinna być
  stosowana przedoperacyjna radiochemioterapia, w dawce 50.4 Gy, 1.8
  Gy/frakcję z jednoczesną terapią opartą na 5-FU [II, A].
  Pooperacyjna radiochemioterapia (50.4 Gy, 1.8–2.0 Gy/frakcję) z
  użyciem 5-FU nie jest juz dłużej polecana terapią, ale może być
  użyta w przypadku niedoszczętnego wycięcia zmiany (R1, R2),
  perforacji w obrębie zajętym przez guz, lub w innych przypadkach,
  gdzie ryzyko nawrotu lokalnej wznowy jest wysokie, jeżeli
  przedoperacyjna radioterapia nie była stosowana [I, A]. Podobnie jak
  w leczeniu raka okrężnicy, stadium III i II (podwyższonego ryzyka)
  raka odbytnicy, chemioterapia adjuwantowa może być zastosowana,
  nawet jeżeli brak dostatecznie dobrych dowodów naukowych. [II, A]

  Pacjenci z nawrotem choroby lokalnej, którzy nie byli poddani
  radioterapii powinni otrzymać pooperacyjną radioterapię z
  jednoczesnyą chemioterapią [II, A]. W grupie chorych, wcześniej
  poddawanych radioterapii, powinni zostać poddani dodatkowej
  radioterapii, zewnętrznej lub śródoperacyjnej [IV, D]. Próba
  radykalnego leczenia chirurgicznego, powinna być przeprowadzona w 6-
  8 tygodni po radioterapii [II, A].

  Chorzy z rosianym procesem nowotworowym (obecność przerzutów
  synchronicznych) w pierwszej kolejności, powinni otrzymać loko-
  regionalna terapię a następnie leczenie systemowe. Odwrotna
  kolejność stosowania leczenia również może mieć miejsce, jednak jej
  skuteczność jest słabo poznana [IV, D]. Wiek zachorowalności,
  preferencje pacjenta, rozległość procesu nowotworowego i obecność
  przerzutów musi być wzięta pod uwage. W określonych przypadkach,
  leczenie może obejmować chiurugiczne usuniecie przerzutów z wątraoby
  lub płuc [III, A]. Inne procedury chirurgiczne [III, A] lub
  radioterapia powinna być rozważne jako leczenie paliatywne [II, A].
  Pierwsza chemioterapia paliatywna powinna być stosowana wcześnie i
  składać się z 5-FU/LV w rożnych połączeniach z oxaliplatiną lub
  irinotecanem z zastosowaniem lub bez bevacizumabu [I, A]. Druga
  chemioterapia powinna być stosowana dla wybranych pacjentów z dobrym
  rokowaniem [I, A].

  Pacjenci z rosianym procesem nowotoworowym, którzy nie byli
  wcześniej leczeni zalecana jest kontynuacja opieki. Należy rozróżnić
  pacjentów z progresja i bez progresji choroby. U chorych z
  zaawansowanym stadium choroby nowotworowej należy zastosować terapie
  wstępną opartą na bevacizumab z dodatkiem FOLFOX, FOLFIRI,
  capecitabine lub 5-FU/LV. Chorzy, którzy otrzymali wstępna terapie
  opartą na 5-FU/LV lub na capecitabinie do opcji ich leczenie należy
  złożona chemioterapia na FOLFIRI, CapeOX, FOLFOX, lub stosowanie
  tylko irinotecanu, lub w przypadku terapii opartej na irinotecanie i
  FOLFIRI należy zastosować kombinację z cetuximabem. Monoterapia
  cetuximabem lub panitumumab jest także opcja w przypadku pierwszej
  lub wystapieniu drugiej progresji choroby.

  Leczenie paliatywne raka jelita grubego
  W przypadku zaawansowanego raka jelita grubego, leczeniem
  paliatywnym powinno być leczenie chirurgiczne ale tylko w
  przypadkach obecności pojedynczych lub ograniczonych przerzutów do
  wątroby lub płuc.

  Pierwsza linia terapii paliatywnej powinna być wprowadzona
  odpowiednio wcześnie, i składać się z 5-fluorouracylu (5-FU) w
  różnych kombinacjach i odstępach czasowych. Dożylne wlewy z 5-FU/
  leucovorin (LV) okazały się generalnie mniej toksyczne niż podane w
  postaci bolusa. Doustne podawanie fluoropirymidyny, capecitabiny
  jest alternatywą dla bolusa z 5-FU/LV [I, B]. Złożona chemioterapia
  z 5-FU/oxaliplatin lub 5-FU/LV/irinotecan zapewnia lepsze rokowanie,
  przeżycie niż 5-FU/LV [II,A]. Zastosowanie przeciwciał
  monoklonlanych skierowanych przeciwko VEGF (ang: vascular
  endothelial growth factor) i EGF-R (ang: epidermal growth factor
  receptor) w kombinacji z chemioterapią powinny być rozważane tylko
  dla dobranych właściwie chorych, kórym przyniosą potencjalną
  korzyść. Bevacizumab wydłuża okres przeżycia i czas bez progresji
  choroby, w przypadku zastosowania w pierwszej linii leczenia
  złożonego tj. w połączeniu z chemioterapią opartą na irinotecanie.
  Cetuximab w połączeniu z irinotecanem jest skuteczny w grupie
  chorych opornymi na irintotecan przerzutami raka jelita grubego. W
  drugim etapie chemioterapia powinna być rozważana dla pacjentów,
  którzy osiągnęli dobre wyniki leczenia [I, A].

  Podsumowanie
  Celem terapii neoadiuvantowej i adjuwantowej jest zapobieganie
  nawrotom miejscowym po resekcji guza. Ryzyko nawrotu po resekcji
  jest związane z bliskim sąsiedztwem odbytnicy z pozostałymi
  narządami miednicy, brak warstwy surowiczej techniczne trudności w
  osiągnięciu odpowiedniego marginesu cięcia. W przeciwieństwie do
  raka odbytnicy, w leczeniu raka okrężnicy terapia adjuwantowa ma na
  celu zapobiec powstaniu zmian przerzutowych i rozsianej chorobie
  nowotworowej poprzez wczesne zniszczenie mikroprzerzutów. W rakach
  okrężnicy istnieje niskie ryzyko nawrotu miejscowego. W raku
  odbytnicy radioterapia „loko regionalna” zmniejsza ryzyko nawrotu o
  około 50%. Terapia złożona z lecenia chirurgicznego, radioterapii i
  chemioterapii jest rekomendowana dla większości pacjentów ze stadium
  II lub III raka odbytnicy. Rekomendowana jest chemioterapia oparta
  na fluoropirymidynach. Celem i zaletami stosowania radioterapii
  okołooperacyjnej jest redukcja pierwotnej wielkości guza, wzrost
  szansy na zachowanie zwieracza odbytu, unikanie przypadkowego
  napromieniania jelita cienkiego, które w przypadku radioterapii
  pooperacyjnej może zostać przypadkowo napromieniowane w wyniku
  utknięcia w zrostach pooperacyjnych. Większa trwałość zespolenia po
  resekcji jelita, gdyż nie ulega ono w takim wypadku
  napromieniowaniu.

  Chorzy z przerzutami do wątroby lub płuc powinni być rozważani jako
  kandydaci do resekcji przerzutów, w każdym przypadku, gdy nie
  istnieją przeciwskazania do zabiegu operacyjnego i gdy możliwa
  będzie resekcja przerzutów z osiągnięciem R0. Podstawowym celem
  leczenia chirurgicznego jest uzyskanie wolnego od nacieku raka
  marginesu resekcji. Przedoperacyjna radioterapia może być stosowana
  jako terapia wstępna (neoadiuwantowa) wśród pacjentów z przerzutami
  synchronicznymi lub metachronicznymi, nadającymi się do resekcji,
  zlokalizowanymi w płucach lub wątrobie. Przedoperacyjna radioterapia
  może być stosawana w przypadku, gdy jej zastosowanie spowoduje
  resekcyjność guz,a wcześniej nie resekowanego. Inna opcją dla tej
  grupy chorych jest wstępna radiochemioterapia. Po resekcji powinna
  nastąpić terapia adjuwantowa, odpowiednia do wcześniej zastosowanej.

  źródło www.lekarzonkolog.pl/mod/archiwum/7237.html?rss=7
 • emgoro 21.09.07, 09:45
  Nowe wytyczne w diagnostyce i leczeniu raka piersi w oparciu o
  doniesienia ESMO z 2007 roku

  Streszczenie
  Tegoroczna konferencja ESMO zaowocowała nowo przedstawionymi
  wytycznymi, dotyczącymi zarówno diagnostyki, jak i leczenia raka
  gruczołu piersiowego. Wykrywalność tego nowotworu w Unii
  Europejskiej wynosi 110 na 100000 kobiet, a śmiertelność 38,4 na
  100000 mieszkańców. Podkreśla się jednak zróżnicowanie tych danych w
  zależności od regionu, wieku pacjentek, stadium zaawansowania
  choroby i możliwości leczenia.

  Diagnostyka
  Postawienie diagnozy opiera się na badaniu klinicznym i badaniu
  radiologicznym. Wprowadzane są nowe techniki obrazowania, jednakże
  standardem jest mammografia dwuwymiarowa i badanie
  ultrasonograficzne. W 2004 roku na zjeździe Amerykańskiego
  Towarzystwa Onkologii Klinicznej przedstawiono zmodyfikowane metody
  obrazowania, w tym trójwymiarową mammografię.
  Badanie polega na wykonaniu 11 kolejnych ekspozycji niskiej dawki
  promieniowania. Po cyfrowej obróbce uzyskany obraz pozwala
  przeanalizować tkankę gruczołu piersiowego metodą trójwymiarowej
  rekonstrukcji. W odróżnieniu od konwencjonalnej mammografii, nowa
  metoda umożliwia ocenę granic znalezionych zmian i ich dokładną
  lokalizację przestrzenną, najczęściej bez konieczności weryfikowania
  uzyskanego obrazu w badaniu USG. Niestety, metoda ta jest mniej
  skuteczna w ocenie mikrozwapnień. Obecnie trwają badania, które mają
  odpowiedzieć na pytanie, czy trójwymiarowa mammografia piersi będzie
  miała istotne znaczenie w badaniach przesiewowych i czy zmniejszy
  się liczba powtórnie wykonywanych zdjęć u kobiet poddanych
  skriningowi.

  ESMO zaleca wykonanie biopsji cienkoigłowej (w przypadku
  patologicznie zmienionych małych węzłów chłonnych z podejrzanych i
  proces nowotworowy regionów) lub gruboigłowej przed jakimkolwiek
  zabiegami chirurgicznymi. Końcowa diagnoza powinna opierać się o
  klasyfikację WHO (system TNM)w oparciu o analizę całej usuniętej
  tkanki.

  Staging i rokowanie
  Gdy planowane jest leczenia przedoperacyjnego pełna ocena
  klinicznego zaawansowania musi być przeprowadzona już na samym
  początku. W przypadku przeprowadzonej operacji, patomorfologiczna
  ocena w systemie TNM, powinna być przeprowadzona w oparciu o
  barwienie hematoksyliną i eozyną, w celu oznaczenia typu
  histologicznego i wyznaczenie marginesu resekcji tkanki
  nowotworowej. W tym samym czasie zaleca się wykonanie badania
  immunohistochemicznego, aby ocenić ilości komórek z receptorami
  estrogenowymi (ER) i progesteronowymi (PgR). Choć odsetek ER i PgR-
  dodatnich komórek nie jest już wymieniany pośród czynników
  wpływających na rokowanie to jednak ten parametr ma istotne
  znaczenie w doborze odpowiedniego leczenia. Następnie należy wykonać
  badanie immunohistochemincze w kierunku receptorów HER2, a w
  przypadku wyniku niepewnego (na ++) zaleca się zastosowanie techniki
  hybrydyzacji in situ (FISH lub CISH). Etap immunohistochemicznej
  identyfikacji receptorów HER2 może zostać pominięty. Ocena
  klinicznego zaawansowania choroby nowotworowej obejmuje badanie
  fizykalne, morfologię krwi, badania biochemiczne (w tym enzymy
  wątrobowe, fosfatazę zasadową i wapń). Ważne jest, czy pacjentka już
  przebyła okres menopauzy czy nie. W przypadku małych guzów (T1) i
  nie wyczuwalnych palpacyjnie, zmienionych węzłów chłonnych, powyższe
  metody są wystarczające. W pozostałych przypadkach, zwłaszcza, gdy
  brane jest pod uwagę leczenie przedoperacyjne należy wdrożyć
  bardziej złożone metody diagnostyczne jeszcze przed zabiegiem
  chirurgicznym. ESMO zaleca, aby u pacjentek z wysokim ryzykiem,
  czyli stadium N2 z przynajmniej 4 zajętymi węzłami chłonnymi, albo
  stadium T4 z laboratoryjnymi wskaźnikami nasuwającymi podejrzenie
  wystąpienia przerzutów, wykonać zdjęcie rentgenowskie klatki
  piersiowej, badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej i izotopowe
  badanie układu kostnego.

  Decyzja odnośnie podjętej terapii powinna opierać się na hormonalnej
  wrażliwości nowotworu i ocenie ryzyka wystąpienia nawrotu choroby.
  Ten ostatni parametr został sklasyfikowana w trzy grupy (niskie,
  średnie i wysokie). Zajęcie naczyń krwionośnych zostało określone
  jako istotny czynniki rokowniczy, zwłaszcza, gdy węzły chłonne są
  wolne od procesu nowotworowego.

  Podział na grupy ryzyka wśród pacjentek z operacyjnym rakiem
  gruczołu piersiowego (ESMO 2007)

  1) Grupa niskiego ryzyka:
  Niezajęte węzły chłonne i
  - pT =<2cm
  - Grade 1
  - niezajęte naczynia okołonowotworowe
  - HER2 ujemne, ujemny wynik metoda FISH
  - wiek pacjentki >=35 lat

  2) Grupa średniego ryzyka:
  a) Niezajęte węzły chłonne i jedno z poniższych:
  - pT>2cm
  - Grade 2, 3
  - zajęcie okolicznych naczyń
  - dodatni wynik HER2
  - wiek <35 roku
  lub
  b) Zajęte 1-3 węzły chłonne i:
  - negatywny wynik HER2 zarówno w badaniu immunohistochemicznym
  nadekspresji jak i w badaniu metoda FISH

  3) Grupa wysokiego ryzyka
  a) zajęte 1-3 węzły chłonne i nadekspresja HER2 albo dodatni wynik
  FISH
  lub
  b) zajęte przynajmniej 4 węzły chłonne

  Plan leczenia
  Plan zastosowanego leczenia powinien być opracowany przez
  wielospecjalistyczny zespół włączając chirurga, onkologa i
  patomorfologa. Aspekt genetycznych predyspozycji do raka piersi jest
  coraz lepiej poznany, dlatego szczególną opieką i diagnostyką należy
  otoczyć krewnych pacjenta.

  Leczenie miejscowe
  Jeśli istnieje taka możliwość to leczenie rozpoczyna się od zabiegu
  chirurgicznego w formie oszczędzającej albo radykalnej, w obu
  przypadkach stosuje się albo wycięcie okolicznych węzłów chłonnych
  albo wykonuje się biopsję węzła wartowniczego. Operacja
  oszczędzająca nie może być wykonana w przypadku wieloogniskowych
  nowotworów, a także dużych guzów (powyżej 3-4cm) u pacjentek z małym
  rozmiarem piersi, możliwą zasutkową lokalizacją, a także, gdy guz
  zajmuje margines oczekiwanej zdrowej tkanki.
  Biopsja węzła wartowniczego nie powinna być wykonywana:
  - z palpacyjnie wyczuwalnych węzłów chłonnych,
  - w stadiach T3 i T4,
  - w przypadkach guzów wieloogniskowych,
  - po rekonstrukcji piersi,
  - w czasie ciąży i laktacji.

  Radioterapia zalecana jest po zabiegach oszczędzających. W przypadku
  mastektomii radioterapię wykonuje się, gdy przerzuty nowotworowe
  zajęły przynajmniej 4 pachowe węzły chłonne, a także w przypadku
  guzów w stadium T3.

  Rak przewodowy in situ i rak pęcherzykowy in situ
  Leczenie raka przewodowego in situ (DCIS) poprzez zabieg
  oszczędzający przynosi lepsze efekty w przypadku zastosowania
  uzupełniającej radioterapii (I,A). Włączenie tamoksyfenu powinno być
  rozważone w przypadku pacjentek z ER- dodatnim DCIS, i zdecydowanie
  odrzucone w przypadkach z ER-ujemnymi wynikami. Rak pęcherzykowy in
  situ (LCIS) sklasyfikowany został jako czynnik ryzyka rozwoju raka
  inwazyjnego w przyszłości i wymaga całkowitej resekcji.

  Leczenie ogólnoustrojowe
  Przed podjęciem takiej terapii konieczne jest ocena histologiczna
  materiału uzyskanego z przeprowadzonej biopsji, a także
  uwzględnienie czynników rokowniczych. Dodatkowo, pacjentki wysokiego
  ryzyka powinny mieć wykonaną szczegółową ocenę kliniczną
  zaawansowania choroby w celu wykluczenia zmian przerzutowych.
  Wstępna terapia wskazana jest w stadiach IIIA, IIIB, IIIC. Leczenie
  obejmuje chemioterapię i hormonoterapię. Jeśli jest taka możliwość
  to zaleca się zastosowanie zarówno leczenia operacyjnego,
  radioterapii i wstępnego leczenia ogólnoustrojowego. Wstępne
  leczenie przynosi także pozytywne efekty w przygotowaniu dużego guza
  do przeprowadzenia operacji oszczędzającej.

  Leczenie uzupełniające
  W tym przypadku decyzja powinna być podjęta na podstawie
  hormonozależności tkanki nowotworowej i ryzyka nawrotu choroby.
  Pacjentek, u których nowotwór wykazuje ekspresję ER lub PgR mogą
  otrzymać leczenie hormonalne w monoterapii albo w skojarzeniu z
  chemioterapią. Gdy zależność hor
 • emgoro 21.09.07, 09:46
  Gdy zależność hormonalna nowotworu nie jest w udowodniona, wskazane
  jest zastosowanie leczenia skojarzonego. Nowotwory hormononiezależne
  powinny być leczone chemioterapią bez wspomagania terapią modulującą
  układ endokrynny.
  W przypadku nadekspresji HER2 lub dodatniego wyniku badania HER2
  uzyskanego metodą FISH, do terapii powinien być dołączony
  trastuzumab. Badania nad różnymi rodzajami terapii celowanej pozwolą
  na dokładne dopasowanie sposobów leczenia do indywidualnego profilu
  czynników, takich jak HER1-4, VEGFR, PDGF-R TK i innych.
  Decyzje terapeutyczne muszą uwzględniać ryzyko nawrotu, przewidywane
  korzyści z zastosowanej terapii, przewidywane wczesne i późne skutki
  uboczne prowadzonego leczenia.

  Leczenie hormonalne
  U kobiet przed menopauzą wskazane jest zablokowanie hormonalnej
  czynności jajników (obustronna owariektomia lub napromieniowywanie)
  w skojarzeniu z tamoksyfenem albo tamoksyfen w monoterapii (20mg na
  dobę przez 5 lat). Podanie analogu GnRH (np goserelina 3,6mg
  podskórnie/ na miesiąc) w większości przypadków prowadzi do
  zahamowania czynności hormonalnej jajników. Optymalny czas trwania
  takiej terapii nie został jeszcze ustalony, ale nie powinien być
  krótszy niż 2 lata. Skojarzona terapia analogami GnRH i inhibitorami
  aromatazy u kobiet w wieku przedmenopauzalnym nie ma potwierdzonej
  skuteczności tak samo jak stosowane w tej grupie kobiet inhibitorów
  aromatazy w monoterapii. U kobiet po menopauzie nadal wskazany jest
  tamoksifen, ale po 2-3 lub 5 latach należy uwzględnić zastąpienie go
  inhibitorem aromatazy. Uzupełniająca terapia inhibitorami aromatazy
  zwiększa czas remisji choroby w porównaniu z zastosowaniem
  tamoksyfenu.

  Badania prowadzono dla:
  - anastrozolu w dawce 1mg na dobę przez 5 lat i letrozolu w dawce
  2,5mg na dobę przez 5 lat zastosowanych przed terapia tamoksyfenem,
  - eksemestanu w dawce 25mg na dobę i anastrozolu w dawce 1mg na dobę
  podawanych po trawającej uprzednio 2-3 lat terapii tamoksyfenem,
  - letrozolu w dawce 2,5g na dobę i anastrozolu w porównaniu z
  placebo podawanymi po 5 letniej kuracji tamoksyfenem.

  Problem efektów ubocznych ze strony układu krążenia i układu
  kostnego jest ciągle dyskutowany. Kobietom leczonym inhibitorami
  aromatazy zaleca się suplementację witaminą D i wapniem.
  Dotychczasowe badania nie potwierdzają skuteczność stosowania
  bisfosfonianów w redukcji działań niepożądanych ze strony układu
  kostnego.

  Chemioterapia
  Chemioterapia uzupełniająca zalecana jest u pacjentek z grupy
  wysokiego oraz średniego ryzyka i powinna być zgodna z zaleceniami
  ESCO. Zastosowane leczenie powinno uwzględniać terapię
  antracyklinami przez co najmniej 4 cykle chemioterapii. Chorzy z
  grupy wysokiego ryzyka, zwłaszcza z nowotworem ER-ujemnym mają
  szczególne wskazania do stosowania taksanów. W najnowszych
  wytycznych ESMO poddaje dyskusji profilaktyczne zastosowanie
  czynnika stymulującego wzrost granulocytów.

  Leczenie przeciwciałami monoklonalnymi, jako gałąź terapii
  celowanej, jest prężnie rozwijająca się dziedziną onkologii.
  Humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-HER2 (trastuzumab)
  powinno być stosowane jedynie u kobiet z silną ekspresją HER2
  (IHC3+), bądź z dodatnim wynikiem badania HER2 uzyskanym metodą
  FISH. W pozostałych przypadkach, gdy węzły chłonne nie są zajęte,
  guz nie przekracza 1cm, działania niepożądane takiego leczenia
  przewyższają możliwe korzyści terapeutyczne. ESMO proponuje
  stosowanie transtuzumabu w dawce 6mg/kg mc co trzy tygodnie lub
  2mg/kg mc raz na tydzień. Czas stosowania nie został jeszcze
  jednoznacznie określony w badaniach klinicznych, ale jak na razie
  zaleca się leczenie trwające 1 rok. Możliwe jest zastosowanie
  skojarzonego leczenia z taksanami. Ze względu na kardiotoksyczne
  działanie transtuzumabu nie zaleca się podawania go razem albo
  niedługo po przeprowadzonej terapii antracyklinami. W trakcie
  leczenia transtuzumabem należy regularnie kontrolować funkcje
  mięśnia sercowego.

  Badania kontrolne
  ESMO ustaliło dokładne wytyczne odnośnie kontroli pacjentek po
  leczeniu przeciwnowotworowym. Przez pierwsze 3 lata kontrolne wizyty
  powinny odbywać się co 3-6 miesięcy, przez kolejne 3 lata okres ten
  wydłuża się do 6-9 miesięcy, a następnie zaleca się coroczne
  kontrolne badania ze zwróceniem szczególnej uwagi na skutki uboczne
  leczenia (takiej jak osteoporoza). Kontrolne badanie mammograficzne
  powinno być wykonywane co 1-2 lat. W przypadku braku niepokojących
  objawów nie ma wskazań do rutynowego wykonywania morfologii,
  biochemii, badania radiologicznego klatki piersiowej, tomografii
  komputerowej jamy brzusznej ani oznaczania markerów nowotworowych.

  Genetyczne uwarunkowania wystąpienia raka piersi już teraz dają
  możliwości zapobiegania tej chorobie w grupach wysokiego ryzyka.
  Obiecujące wyniki osiągane są też w badaniach molekularnymi metodami
  diagnostyki i klasyfikacji nowotworów piersi. Większość prowadzonych
  badań wymaga przeprowadzenia ostatecznych prób klinicznych, ale dają
  one realną nadzieję na coraz skuteczniejszą diagnostykę i terapię
  nowotworów gruczołu piersiowego.

  źródło www.lekarzonkolog.pl/mod/archiwum/7219.html?rss=7
 • emgoro 18.09.07, 11:04
  Najnowsze osiągnięcia w onkologii dziecięcej
  autor: Alicja Chybicka,
  Przewodnik Lekarza 2/2007

  Na chorobę nowotworową może zachorować dziecko w każdym wieku,
  również noworodek i niemowlę. W Polsce odnotowuje się ok. 1200
  nowych zachorowań na nowotwory rocznie, co stanowi 10–15 zachorowań
  na milion dzieci. Guzy lite stanowią ok. 50% nowotworów u dzieci,
  pozostałe 50% to schorzenia rozrostowe układu krwiotwórczego
  (białaczki i chłoniaki) [1]. Nowotwory dziecięce są nadal chorobą
  groźną – drugą po zatruciach i wypadkach przyczyną zgonów u dzieci
  powyżej 1. roku życia. Zasadniczym celem leczenia nowotworów u
  dzieci jest uzyskanie u chorego trwałej remisji, a następnie
  wyleczenia. Wokół choroby nowotworowej nadal utrzymuje się wiele
  mitów, uprzedzeń i niesłusznych wyobrażeń, choć przeważająca część
  nowotworów u dzieci stała się uleczalna (większość w ok. 70%,
  wyleczalność niektórych sięga 90%). Postęp w leczeniu chorób
  nowotworowych uzyskano dzięki osiągnięciom w dziedzinie badań
  podstawowych metod diagnostycznych, epidemiologii oraz metod
  leczenia, w tym dzięki wprowadzeniu wielu nowych skutecznych, szybko
  działających leków. Ważne jest także, aby leki miały jak najmniej
  działań niepożądanych, tak aby mały pacjent w przyszłości po
  wyleczeniu stał się zdrowym dorosłym człowiekiem. Obecnie na każdy
  tysiąc osób w wieku 20 lat przypada jeden pacjent wyleczony z
  nowotworu w dzieciństwie [3]. W 20% przypadków u dzieci, niestety,
  przychodzi moment, w którym medycyna staje się bezradna wobec
  choroby i wówczas niezbędna staje się medycyna paliatywna.
  Postęp w diagnostyce onkologicznej
  W zakresie diagnostyki onkologicznej wprowadzono nowoczesne metody
  badań obrazowych, takie jak: • rezonans magnetyczny NMR, •
  tomografia komputerowa TK (spiralna, trójwymiarowa, emisyjna
  pojedynczego fotonu SPECT), • badania scyntygraficzne dokładnie
  oceniające lokalizację i stopień rozprzestrzenienia nowotworu, •
  spektroskopia protonowego rezonansu magnetycznego z użyciem
  mioinozytolu, związków choliny, związków kretyny lub N
  acetylosparginianu, • pozytonowa tomografia emisyjna PET.
  Diagnostykę poszerzono o badania cytogenetyczne, immunologiczne i
  biomolekularne. Wprowadzono metody identyfikacji komórek
  nowotworowych przy użyciu metod immunobiologicznych w tym
  wieloparametrycznej cytometrii przepływowej, techniki biologii
  molekularnej (PCR, FISH, west blot, south-blot) w celu stwierdzenia
  anomalii genetycznych (obecność n-myc, p 53). Mikrosiatki DNA czyli
  mikroprocesory DNA w połączeniu ze skomplikowanym oprogramowaniem
  komputerowym pozwalają na określenie ekspresji genów nowotworu i
  potrafią wykrywać różnice molekularne pomiędzy dwoma identycznie
  wyglądającymi nowotworami. Są one stosowane do badań wzorów
  ekspresji genów w komórkach nowotworowych, które mogą prowadzić do
  rozpoznania nowych, do tej pory nieznanych klas nowotworów.
  Mikroukłady DNA pozwalają naukowcom przebadać jednocześnie tysiące
  genów i określić, czy są one aktywne, nadmiernie aktywne lub uśpione
  w tkance prawidłowej lub nowotworowej. Wprowadzono badania markerów
  nowotworowych (CEA, beta-HCG, AFP, CA 125), pozwalające na wczesne
  rozpoznanie i monitorowanie leczenia nowotworów. Rutynowo
  wprowadzono techniki badania stanu układu odpornościowego u dzieci
  chorych na nowotwór, w tym badania komórek immunokompetentnych,
  cytokin, cząstek adhezyjnych, apoptozy. Ważne jest szybkie
  rozpoznawanie nowotworów Czujność onkologiczna lekarza pierwszego
  kontaktu nakazuje analizę częstych dolegliwości w wieku dziecięcym.
  Które spośród banalnych objawów u dzieci mogą nasuwać podejrzenie
  nowotworu? • bóle kostne (białaczki, guzy kości), • powiększenie
  węzłów chłonnych szyjnych (ewolucyjny charakter limfadenopatii), •
  przedłużające się niewyjaśnione gorączki (ponad 2 tyg.,
  nieuzasadnione badaniem klinicznym), • wymioty (ranne, z bólem
  głowy), • guzowate obrzmienia tkanek i narządów, • przeciągający się
  kaszel niereagujący na leczenie antybiotykami i środkami
  przeciwalergicznymi, • uporczywe zaparcia lub biegunki, •
  nieprawidłowe, bolesne, z krwią oddawanie moczu (RMS pęcherza
  moczowego), • bóle głowy (guz mózgu). Zasadę ogólną, którą autor
  poleca lekarzom pierwszego kontaktu przedstawiono na ryc. 2.
  Postęp w leczeniu
  Współczesna terapia nowotworów jest kompleksowa i uwzględnia
  leczenie chirurgiczne, chemioterapię (często przed- i pooperacyjną,
  zwykle wielomiesięczną) oraz radioterapię. Guzy lite tworzą wcześnie
  przerzuty, co sprawia, że chorzy kwalifikują się do radykalnego
  leczenia chirurgicznego lub napromienienia ogniska pierwotnego, a
  następnie chemioterapii. W nowotworach układu krwiotwórczego
  podstawą leczenia pozostaje chemioterapia skojarzona z radioterapią.
  Terapia powinna się odbywać w odpowiednio do tego przygotowanych
  centrach onkologicznych, dysponujących wielospecjalistyczną kadrą,
  aparaturą diagnostyczną i leczniczą, zasobem leków podstawowych
  (cytostatyki) i wspomagających (preparaty krwiopochodne,
  immunoglobuliny, czynniki krwiotwórcze, środki przeciwwymiotne i
  przeciwbólowe). Nieobojętne są właściwe warunki lokalowe (najlepiej
  jedna sala, jedno dziecko, jeden węzeł sanitarny), ograniczające
  możliwość zakażenia i zapewniające dziecku stałą obecność matki. Do
  XX wieku istniała tylko jedna metoda leczenia, polegająca na
  chirurgicznym usunięciu nowotworu. Pierwsze operacje chirurgiczne
  wykonywano w Egipcie. Zabiegi chirurgiczne przez długie lata
  podejmowano zazwyczaj intuicyjnie, opierając się na makroskopowym
  wyglądzie i lokalizacji guza, niestety, bez określenia rodzaju
  nowotworu i jego rzeczywistego zasięgu, z braku badań mikroskopowych
  i technik obrazowania. Operacje okryły się jednak złą sławą.
  Stwierdzenie, że rak boi się noża powstało właśnie jako efekt
  niewłaściwych zabiegów operacyjnych, wykonywanych często u chorych
  ze zbyt zaawansowanym nowotworem. Te nieradykalne mikroskopowo
  zabiegi kończyły się niejednokrotnie rozsianiem nowotworu, czasem
  doprowadzały do okaleczenia chorego (np. odjęcia kończyny), a
  wielokrotnie kończyły się śmiercią dziecka. W ostatnich latach w
  zakresie leczenia chirurgicznego nowotworów u dzieci wprowadzono
  wiele udoskonaleń. Postęp dokonał się w jakości zabiegów
  operacyjnych, które przeprowadza się w radykalny onkologicznie
  sposób, jednocześnie unikając w miarę możliwości zabiegów
  okaleczających. Pomocna w tym jest chemioterapia przedoperacyjna
  mająca na celu zmniejszenie masy guza i uczynienie go łatwiejszym do
  zoperowania. W chwili obecnej przeprowadza się zabiegi
  rekonstrukcyjne (np. kończyn dolnych) oraz zabiegi
  mikrochirurgiczne, a także korygujące operacje plastyczne.
  Radioterapia jako nowoczesna dziedzina rozwinęła się na początku lat
  30. XX wieku, wraz z upowszechnieniem leczenia nowotworów radem. Rad
  stosowano śródtkankowo albo śródjamowo, dawkę promieniowania
  obliczano na podstawie wzorów matematycznych. Zastosowanie radu,
  którego ilość określano w miligramach i gramach, stopniowo wzrastała
  w miarę coraz lepszej znajomości ochrony radiologicznej.
  Radioterapia stosowana pierwotnie przy pomocy aparatów
  rentgenowskich wiązała się ze znacznymi miejscowymi objawami
  lokalnymi. Wprowadzenie w latach 80. telegammaterapii i
  brachyterapii stanowiło kolejny krok w zwiększeniu efektywności
  naświetlań wraz ze spadkiem działań niepożądanych. Sztucznie
  wytwarzane izotopy promieniotwórcze zostały wprowadzone do
  lecznictwa w latach 50. Były to cez-137 i kobalt-60, emitujące
  bardziej przenikliwe promieniowanie gamma o energiach 1,17 i 1,33
  MeV. Pozwoliło to na podawanie wyższej dawki promieniowania na guzy
  położone głębiej oraz zmniejszenie dawki pochłoniętej przez tkankę
  kostną. Dalszy postęp techniczny umożliwił prowadzenie radioterapii
  obrotowej. ?ródło pr
 • emgoro 18.09.07, 11:06
  Źródło promieniowania, obracając się wokół chorego, koncentruje
  wysoką dawkę w obrębie guza z równoczesnym zmniejszeniem ekspozycji
  tkanek zdrowych. Nowoczesne przyspieszacze cząstek wytwarzają wiązki
  promieniowania jonizującego o wysokiej energii. Obecnie najczęściej
  stosowane są przyspieszacze liniowe, w których wiązka elektronów
  jest przyspieszona do wysokich energii w synchronicznie zmieniającym
  się polu magnetycznym. Stereotaksja jest leczeniem nowotworów mózgu
  promieniowaniem jonizującym z użyciem gamma nife lub akceleratora
  liniowego, co pozwala naświetlać guzy znajdujące się w trudnej do
  operacji chirurgicznej lokalizacji. Rozwój radioterapii pozwolił na
  poprawę wyników leczenia nowotworów wrażliwych na naświetlania. Era
  chemioterapii rozpoczęła się w latach 40. bieżącego stulecia, kiedy
  to po raz pierwszy zastosowano nitrogranulogen. W 1948 r. Farber
  wprowadził aminopterynę, antagonistę kwasu foliowego, do leczenia
  białaczek. Od tej pory do leczenia nowotworów wprowadzono wiele
  leków cytostatycznych (6-MP, Ara-C, Mtx, Cy, alkaloidy vinca rosea).
  Opracowanie schematów obejmujących kojarzenie kilku leków w miejsce
  uprzednio stosowanej monoterapii stanowiło kolejny istotny postęp w
  leczeniu chemicznym. Początkowo wprowadzono pojedyncze
  chemioterapeutyki, następnie łączono je w zestawy. Poznanie
  cytokinetyki komórek nowotworowych stworzyło racjonalną podstawę
  intensywnej, skojarzonej chemioterapii nowotworów. Dowiedziono, że
  istnieją fundamentalne różnice między potencjałem proliferacyjnym
  komórek nowotworowych i prawidłowych. Ułożone w wielolekowe programy
  cytostatyki oddziałują na komórkę nowotworową w sposób dopasowany do
  fazy cyklu komórkowego, przemyślany i przetestowany wcześniej w
  badaniach przedklinicznych, tak aby uzyskać największą skuteczność i
  najmniejsze oddziaływanie na zdrowe tkanki i komórki. Leczenie to
  wywołuje jednak znaczne działania niepożądane na zdrowe tkanki i
  komórki m.in. aplazję szpiku, uszkodzenia wielonarządowe wątroby,
  nerek, serca, centralnego układu nerwowego. Wprowadzona w ostatnim
  20-leciu procedura transplantacji komórek hematopoetycznych
  autologicznych i allogenicznych znacznie zwiększyła odsetek wyleczeń
  i stworzyła nadzieję u chorych z dużymi czynnikami ryzyka i
  zaawansowana chorobą. Eksperymentalną alternatywę stanowić może
  allogeniczny przeszczep komórek hematopoetycznych od częściowo
  zgodnego w układzie HLA dawcy rodzinnego (z zastosowaniem T-
  deplecji) w celu wywołania efektu tzw. graft versus tumour z
  następową terapią komórkami NK, CIK (cytokine induced killer cells)
  lub komórkami z transfekowanym genem dla IL-2. Wśród perspektyw
  leczenia nowotworów u dzieci rozpatruje się nowe leki, wpływ na
  apoptozę, wpływ na angiogenezę, immunoterapię i terapię genową. W
  ostatnim okresie wprowadzono do kliniki onkologicznej wiele nowych
  leków, do których należą nowe cytostatyki Gemzar (gemcytabina),
  Taxol (paclitaxel), Taxotere (docetaxel), Oncaspar (pegaspargase), 2-
  CdA (2-chloro-2’deoksyadenozyna), liposomalną formę doksorubicyny.
  Zastosowanie znajdują związki, ułatwiające przełamanie oporności
  komórek nowotworowych na cytostatyki, np. BSO – pochodna butioniny,
  obniżająca stężenie glutationu w komórce guza – substancji
  odpowiedzialnej za oporność na leki alkilujące. Doniesienia z USA
  przedstawiają wyższą skuteczność chemioterapii przy pomocy
  kombinacji BSO i melfalanu, niż samego melfalanu w leczeniu nerwiaka
  złośliwego zarodkowego – neuroblastoma. Hitem ostatnich lat są leki
  działające poprzez blokadę szlaków sygnałowych komórki nowotworowej,
  do których należy Glivec. Lek ten dokonał przełomu w leczeniu
  przewlekłej białaczki szpikowej (CML). Może też być stosowany w
  ostrej białaczce limfoblastycznej Ph-dodatniej oraz rakach
  podścieliska przewodu pokarmowego [1–3]. Translokacja BCR-ABL
  wykrywana jest u 95% chorych na CML – jest ona nieprawidłowością
  wywołującą CML. Glivec (imatinib) jest właśnie inhibitorem kinazy
  tyrozynowej białka fuzyjnego BCR-ABL (p210 i p185), PDGFR, c-kit
  (receptor czynnika Steel). Stosuje się go zarówno w fazie
  przewlekłej CML 400 mg/d w jednej dawce, jak i w zaawansowanej fazie
  CML (600 mg/d w jednej dawce na dobę). Zwiększenie dawki do 800 mg
  można rozważyć, gdy występuje progresja choroby lub brak odpowiedzi
  hematologicznej, po co najmniej 3-miesięcznym leczeniu albo utrata
  uzyskanej poprzednio odpowiedzi hematologicznej. Glivec jest
  dostępny w kapsułkach po 100 mg [1–3]. Immunoterapia jest metodą
  leczniczą, funkcjonującą poprzez oddziaływanie na komórki układu
  odpornościowego chorego. Może ona być czynna i bierna. Ma
  zastosowanie zarówno w podstawowym leczeniu nowotworów u dzieci
  (tzw. I linia), jak i w leczeniu form opornych na chemioterapię, a
  także przeszczepianiu komórek macierzystych układu krwiotwórczego
  (SCT). Immunoterapia obejmuje leczenie przy użyciu przeciwciał
  monoklonalnych, cytokin, cząstek adhezyjnych, leków hamujących
  angiogenezę i szczepionek przeciwnowotworowych. W latach 70
  zastosowano przeciwciała monoklonalne. Łączono przeciwciała
  monoklonalne z substancjami radioaktywnymi, toksynami, lekami,
  cytokinami i enzymami. Stosowano różne ich formy z dimeryzacją
  domeny (sFV2), koniugacją chemiczną, pojedynczym łańcuchem oraz
  podwójnym przeciwciałem. Leczenie to cechuje dość duża
  specyficzność, ale także immunogenność. Jest ono skuteczne w
  zwalczaniu drobnych przerzutów nowotworowych. W ostatnich latach do
  schematów przeciwnowotworowych dołączono przeciwciała monoklonalne
  skierowane przeciw determinantom obecnym na komórkach nowotworowych.
  Należą do nich [4–6] Campath 1h (alemtuzumab) – przeciwciało
  monoklonalne anty-CD52 zbudowane z 12 aminokwasów posiadające 5x105
  cząstek CD52 na komórkę. Antygen CD 52 występuje na powierzchni
  prawidłowego limfocytu, a także komórek blastycznych szeregu
  limfatyczego. Campath 1 obniża liczbę limfocytów T. Znalazł
  zastosowanie w leczeniu chorób limfoproliferacyjnych, nieziarniczego
  chłoniaka złośliwego (NHL), ostrej białaczki limfoblastycznej typu T
  (T ALL), a także u chorych po przeszczepieniu szpiku w leczeniu
  choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD) [7]. Simulect
  (basiliximab) – chimeryczne przeciwciało, które selektywnie wiąże
  się z receptorem dla IL-2 na aktywowanych limfocytach T i nie
  dopuszcza do dalszej ich proliferacji klonalnej, nie wpływa na
  spoczynkowe limfocyty T, a także nie zmniejsza liczby limfocytów T.
  Znalazło zastosowanie u chorych po przeszczepieniu szpiku w leczeniu
  choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). Zalecana dawka 40
  mg w 0. i 4. dniu po transplantacji [8]. Zenepax (daclizumab) –
  humanizowane przeciwciało, posiadające 90% ludzkiej sekwencji IgG1
  anty-TAC. Selektywnie wiąże się z podjednostką TAC receptora dla IL-
  2 na aktywowanych limfocytach T i nie dopuszcza do ich dalszej
  proliferacji klonalnej. Nie wpływa na spoczynkowe limfocyty T, nie
  zmniejsza liczby limfocytów T. Należy do leków immunosupresyjnych,
  stosowanych w transplantologii. Zmniejsza częstość ostrego
  odrzucania przeszczepu. Zalecana dawka wynosi 1 mg/kg i.v. w 15-
  minutowym wlewie 40 mg 5 razy co 14 dni [9]. Rituxan – MabThera
  (rituximab) – chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne
  anty-CD20. Marker CD20 stwierdzono na limfocytach B, w tym na
  komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej i nieziarniczego
  chłoniaka złośliwego. Znalazło zastosowanie w leczeniu chorób
  limfoproliferacyjnych, NHL [9–11]. Mylotarg (Gemtuzumab ozogamicin) –
  przeciwciało IgG4 rekombinowane anty-CD33 skoniugowane z
  kalcheamycyną – cytostatykiem z grupy antybiotyków o masie
  cząsteczkowej 151–153 kDa. Marker CD33 stwierdzono na komórkach
  szeregu myeloidalnego, w szczególności na komórkach blastycznych
  chorych na ostrą biał
 • emgoro 18.09.07, 11:08
  chorych na ostrą białaczkę szpikową. Nie wykazano jego obecności na
  powierzchni komórek macierzystych układu krwiotwórczego. Zalecana
  dawka wynosi 9 mg /m2 dobę we wlewie 2 godz. Wstępne badania
  wykazały jego skuteczność w leczeniu ostrej białaczki szpikowej
  [11]. Inną nową metodą leczenia w onkologii dziecięcej jest stale
  pozostająca w fazie eksperymentu immunoterapia genowa, polegająca na
  pobudzeniu własnego układu odpornościowego chorego na nowotwór
  dziecka poprzez wszczepienie do komórki nowotworowej lub komórki
  macierzystej CD34+ z krwi obwodowej np. genów dla cytokin IL-2, IL-
  12, czy interferonu-gamma. Inną metodą wpływu na geny są syntetyczne
  oligonukleotydy tzw. antysensy. Oligonukleotydy stanowią
  komplementarny do budowy genu fragment DNA. Przy ich pomocy można
  dokonać hamowania genu na różnych poziomach: sam gen, jego
  przekaźnik – mRNA lub produkt genu.
  Przykład skutecznej terapii genowej
  W 1984 r. przeszczepiono po raz pierwszy gen ADA 4-letniej
  dziewczynce chorej na zespół wrodzonego niedoboru odporności,
  uzyskując ustąpienie cech tego zespołu. Podjęto też próby u chorych
  na hemofilię, wrodzone zespoły niedoborów odpornościowych. Defekt
  genetyczny w schorzeniach nowotworowych jest złożony i najczęściej
  dotyczy wielu genów. Istnieje jednak wciąż jeszcze wiele
  niedoskonałości technicznych, na pokonanie których trzeba czasu.
  Podjęto próby ingerencji genetycznej u chorych na przewlekłą
  białaczkę szpikową, u których obserwuje się defekt chromosomalny
  (translokacja bcr/abl pomiędzy chromosomem 9 i 21). Antysensy
  znalazły zastosowanie w oczyszczaniu autologicznego szpiku kostnego
  z komórek nowotworowych przed ich przeszczepieniem. W naszej klinice
  udało się uzyskać remisję całkowitą u 11-letniego dziecka z NHL.
  Pacjent to chłopiec, urodzony 10.09.1990 r., zam. w Białymstoku.
  Historię choroby dziecka przedstawiono w tab. 1. Istnieje nadzieja,
  że w przyszłości terapia genowa zastąpi aktualnie stosowane, mające
  wiele działań niepożądanych metody leczenia nowotworów – ciężkie,
  często okaleczające zabiegi chirurgiczne, chemioterapię i
  radioterapię [1–3]. W leczeniu nowotworów istnieje możliwość
  stosowania zestawów leków wpływających na apoptozę. Od czasu
  odkrycia endostatyny prowadzone są poszukiwania i badania nad
  zastosowaniem nietoksycznej, efektywnej terapii antyangiogennej.
  Potrzeba jednak wielu badań do zidentyfikowania odpowiedniego
  czynnika antyangiogennego, określenia efektywności jego działania i
  optymalnej strategii jego zastosowania w terapii jednolekowej, a
  także w terapii skojarzonej z zastosowaniem cytostatyków.
  Antyangiogenne strategie terapeutyczne opierają się głównie na
  hamowaniu aktywatorów angiogenezy lub pobudzaniu supresorów
  endogennych. Znane są następujące grupy leków antyangiogennych:
  inhibitory proliferacji i migracji komórek śródbłonka, inhibitory
  proteaz, inhibitory angiogennych czynników wzrostowych, inhibitory
  białek macierzy zewnątrzkomórkowej, np. integryny, związki wiążące
  miedź (chelatory) [12, 13]. W leczeniu nowotworów bardzo ważna jest
  terapia wspomagająca, do której należą leczenie osłaniające zdrowe
  tkanki i komórki Etiol, G, CSF, GM-CSF, trombopoetyna, ale także
  nowe antybiotyki o szerokim zakresie działania zarówno
  przeciwgrzybicze, jak i przeciwbakteryjne, a także nowe leki
  przeciwwirusowe np. Vistide [14]. Uzyskano także poprawę w
  zapobieganiu niepożądanym efektom ubocznym leczenia
  antynowotworowego. W leczeniu wspomagającym wprowadzono leki
  cytoprotekcyjne (Ethyol – amifostyna), kardioprotektory
  (Cardiokxane) i uroprotektory (Uromitexan), czynniki wzrostu (EPO, G-
  CSF, GM-CSF) [15]. Z wprowadzonych ostatnio nowych leków
  przeciwgrzybiczych na uwagę zasługują azole worikonazolu i
  posakonazol, echinokandyny; caspofungiya (caspofungin, CAS)
  mikafunginy (micafungin, FK463) [16–18]. Postęp dokonuje się również
  w leczeniu chorych opornych, znajdujących się w końcowej fazie
  choroby. Śmierć stanowi naturalną konsekwencję życia, jest
  konkretnym zdarzeniem, które dotyczy każdego z nas. Zdarzenie to
  powinno być aktem godnym i podniosłym. W Polsce każdego roku umiera
  ok. 80 tys. chorych na nowotwory, w tym 240 dzieci. Śmierć dziecka
  jest postrzegana jako szczególnie bolesna i trudna do zaakceptowania
  dla wszystkich osób, które się z nią zetknęły zarówno w życiu
  prywatnym, jak i na płaszczyźnie zawodowej. W obliczu śmiertelnej
  choroby chore dziecko i jego rodzice stawiają radykalne pytania o
  sens samego życia oraz o to, co czeka je po śmierci. Prawdziwym
  źródłem godności śmierci jest akceptacja śmierci jako naturalnej
  konieczności przez dziecko i jego rodzinę. Ponad połowa dzieci
  umierających dzieci doznaje w ostatnim okresie życia wielu cierpień.
  Ból, osłabienie, kaszel, duszność, zaparcia, jadłowstręt, wymioty,
  drgawki, to tylko niektóre z nich. W przeciwieństwie do dorosłych
  dzieci nie potrafią samodzielnie poszukiwać ulgi w bólu, co
  powoduje, że są szczególnie bezbronne i skazane na pomoc ze strony
  dorosłych. Lęk towarzyszy większości dzieci terminalnie chorych.
  Zniesienie dolegliwości i obecność rodziców przy dziecku zmniejsza
  natężenie lęku [19]. Opieka paliatywna jest aktywną, całościową
  opieką nad chorymi nieuleczalnie dziećmi i ich rodzinami. Zajmuje
  się ona łagodzeniem lub zmniejszeniem natężeniem objawów choroby.
  Podstawowe znaczenie ma kontrola bólu i innych objawów oraz
  problemów psychologicznych, socjalnych i duchowych. Chore dziecko ma
  prawo do skutecznego leczenia objawowego, poprawiającego jego jakość
  życia aż do śmierci. Choremu dziecku powinno być po prostu dobrze. W
  miarę możliwości trzeba spełniać jego życzenia. Tym zajmuje się
  interdyscyplinarny zespól opieki paliatywnej, składający się z
  lekarza, pielęgniarki, pracownika socjalnego, psychologa, kapelana,
  którego zadaniem jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia
  pacjentom i ich rodzinom [20, 21].
  Piśmiennictwo
  1. Pizzo PA, Poplack DG. Principles practice of pediatric oncology.
  5th ed. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2005. 2.
  Lichtman MA, Beuter E, Kipps TJ,et al. Williams Hematology. 7th ed.
  McGrow-Hill, New York 2006. 3. Textbook of Malignant Hematology.
  Degos L, Linch DC, Löwenberg B (eds). 2nd ed. Martin Dunitz London
  2005. 4. Kline J, Pollyea DA, Stock W. Pre-transplant ganciclovir
  and post transplant high-dose valacyclovir reduce CMV infections
  after alemtuzumab-based conditioning. Bone Marrow Transplant 2006;
  37: 307-10. 6. Posner MR, Wirth LJ. Cetuximab and radiotherapy for
  head and neck cancer. New Eng J Med 2006; 354: 634-6. 7. Davis TA,
  Grillo-Lopez AJ, White CA. Rituximab Anti-CD20 monoclonal anibody
  therapy in NHL. J Clin Oncol 2000; 18: 3135-43. 8. Daw NC, Furman
  WL, Stewart CF. Phase I and Pharmacokinetic study of gefitinib in
  children with refractory solid tumors: a children’s oncology group
  study. J Clin Oncol 2005; 23: 6172-80. 9. Galanis E, Buckner JC,
  Maurer MJ. Phase II trial of temsirolimus (CCI-779) in recurrent
  glioblastoma multiforme: A north central cancer treatment group
  study. J Clin Oncol 2005: 23; 5294-304. 10. Kreitman RJ, Squires DR,
  Stetler Stevenson M. Phase I trial of recombinant immunotoxin RFB4
  (dsFv) – PE38 (BL220) in patients with B-Cell malignancies. J Clin
  Oncol 2005; 23: 6719-29. 11. Dean R, Masci P, Pohlman B. Dendritic
  cells in autologous hematopoietic stem cell transplantation for
  diffuse large B-cell lymphoma: graft content and post transplant
  recovery predict survival. Bone Marrow Transplant 2005; 36, 1049-52.
  12. Moore M, Hirte HW, Siu L. Phase I study to determine the safety
  and pharmacokinetics of the novel Raf kinase and VEGFR inhibitor BAY
  43-9006, administered for 28 days on/7 days off in patients with
  advanced, refractory solid tumors. Ann Oncol 2005; 16: 1688-94. 13.
  de Jong ME, Carbiére T, van den
 • emgoro 18.09.07, 11:10
  13. de Jong ME, Carbiére T, van den Heuvel-Eibrink MM. The use of an
  insuflon device for the administration of G-CSF in pediatric cancer
  patients. Support Care Center 2006; 14: 98-100. 14. Bernstein ML,
  Devidas M, Lafreniere D, et al. Intensive therapy with growth factor
  support for patients with Ewing tumor metastatic at diagnosis:
  Pediatric oncology group/children cancer group phase II study 9457 –
  A report from the children’s oncology group. J Clin Oncol 2006; 24:
  152-9. 15. Trifilio S,Verma A, Mehta J. Infections post transplant.
  Antimicrobial prophylaxis in hematopoietic stem cell transplant
  recipients: heterogeneity of current clinical practice. Bone Marrow
  Transplant 2004; 33: 735-9. 16. Castagnola E, Marchetti M, Cappelli
  B, et al. Caspofungin associated with liposomal amphotericin B or
  voriconazole for treatment of refractory fungal pneumonia in
  children with acute leukaemia or undergone allogeneic bone marrow
  transplant. Clin Microbiol Infect 2004; 10, 255-7. 17. Stefaniak J,
  Kowalczyk J. Zasady postępowania w grzybicach narządowych u dzieci
  leczonych w ośrodkach Polskiej Grupy Pediatrycznej s.. Leczenia
  Białaczek i Chłoniaków oraz Polskiej Grupy ds. Guzów Litych. Edd
  Hexal, Polska 2002. 18. Guven GS, Uzun O, Cakir B. Infectious
  complications in patients with hematological malignancies consulted
  by the infectious diseases team: a retrospective cohort study (1997–
  2001) Support Care Cancer 2006; 14: 52-5. 19. Opieka paliatywna nad
  dziećmi. Dangel T (red.). wyd. XIV Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
  i Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2006. 20. Harris MB. Palliative
  care in children with cancer:which child and when? J National Canc
  Inst 2004; 32: 144-9. 21. Solomon M, Browning D. Pediatric
  palliative care relationships matter and so does pain control. J
  Clin Oncol 2005, 23: 9055-7.
  prof. dr hab. Alicja Chybicka kierownik Katedry i Kliniki
  Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii
  Medycznej we Wrocławiu

  źródło www.termedia.pl
  www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=8&article_id=7770&magazine_subpage=FULL_TEXT
 • emgoro 18.09.07, 11:34
  Doniesienia z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologów
  Klinicznych 2007

  Corocznie najistotniejsze doniesienia onkologiczne prezentowane są
  podczas sesji plenarnej kongresu ASCO (American Society of Clinical
  Oncology). Od 2 lat na najważniejszych sesjach zarówno
  amerykańskich, jak i europejskich konferencji naukowych,
  prezentowane są wyniki badań nad nowymi lekami z grupy terapii
  celowanych dla chorych z nerkowokomórkowym rakiem nerki.

  Jest to tym bardziej istotne, iż wcześniej przez ponad 20 lat mimo
  wielu wysiłków i badań klinicznych, nie udawało się potwierdzić
  przydatności klasycznej chemioterapii, natomiast stosowanie
  immunoterapii prowadziło do niewielkich korzyści w wybranych grupach
  chorych i dodatkowo obciążone było licznymi powikłaniami i znacznymi
  kosztami leczenia. Do prezentowanych w uprzednich latach i obecnie
  zarejestrowanych przez FDA w USA do leczenia zaawansowanego raka
  nerkowokmórkowego leków: sorafenibu, sunitinibu oraz temsirolimusu w
  2007 dołączył zaprezentowany w sesji plenarnej bewacizumab.

  Bewacizumab jest przeciwciałem neutralizującym działanie
  prowadzącego do wzrostu unaczynienia guza czynnika VEGF. Rak
  nerkowokomórkowy jest przykładem nowotworu o znacznym unaczynieniu
  i blokowanie angiogenzy (tworzenia naczyń krwionośnych) jest
  wykorzystywanym mechanizmem działania wielu nowych leków.

  Przedstawiono wyniki badania III fazy przeprowadzonego w grupie 649
  chorych przydzielanych losowo (randomizowanych) do leczenia samą
  immunoterapią (interferon alfa) lub terapii skojarzonej -
  bewacizumab z immunoterapią. Dodanie bewacizumabu spowodowało
  zmniejszenie się zmian przerzutowych u 30.6% chorych w porównaniu do
  12.4% w przypadku stosowania samej immunoterapii oraz dwukrotne
  wydłużenie czasu do postępu choroby nowotworowej (z 5.4 do 10.2
  miesiąca), ponadto zaobserwowano trend w kierunku wydłużenia
  przeżycia u chorych leczonych kombinacją bewacizumabu i interferonu.
  Podkreślono stosunkowo niewielką ilość i nasilenie objawów ubocznych
  związanych z leczeniem.

  Istotną dodatkową informacją jest fakt, iż współautorami tego
  ważkiego doniesienia jest czterech lekarzy z Polski (łącznie 9
  autorów), co jest owocem wysokiej rekrutacji polskich pacjentów do
  badania klinicznego, czyli stworzenie licznym chorym możliwości
  dostępu do terapii innowacyjnych i dowodem na wysoką pozycję
  krajowych ośrodków onkologicznych.

  Przedstawiono również wyniki rozszerzonych badań
  okołorejestracyjnych (expanded access trial), tzn. prowadzonych od
  chwili ustalenia przydatności nowego leku do momentu jego
  dostępności komercyjnej). Badania te dotyczą zwykle znacznie
  szerszej populacji chorych, np. dopuszczają chorych gorszym stanie
  ogólnym, leczonych w regionalnych ośrodkach onkologicznych
  (community-based setting) z różnymi towarzyszącymi chorobami, którzy
  otrzymują za darmo leczenie nowym preparatem, zaś podczas leczenia
  gromadzone są dalsze dane dotyczące skuteczności i tolerancji
  leczenia. Niezwykle istotne jest, aby wobec ograniczonych możliwości
  finansowania nowych terapii w Polsce, stwarzać wszelkie udogodnienia
  do prowadzenia badań klinicznych typu expanded access trial, co daje
  szansę leczenia licznym chorym.

  Sorafenib i sunitinib

  Sorafenib stosowano u 2488 chorych z zaawansowanym rakiem nerki,
  głównie z postacią raka jasnokomórkowego, u 83% chorych wcześniej
  usunięto nerkę, połowa chorych otrzymywała wcześniej inne leczenie.
  Potwierdzono podobną jak w poprzednich badaniach skuteczność i dobrą
  tolerancję leczenia. Podobnie w przypadku sunitinibu podawanego u
  4000 chorych w 36 krajach, średnia długość leczenia wynosiła 128 dni
  i lek okazał się dobrze tolerowany i podobnie skuteczny jak w
  poprzednich badaniach.

  Przedstawiono uaktualnione wyniki leczenia I rzutu sunitinibem w
  porównaniu do immunoterapii interferonem, potwierdzono znacznie
  wyższą skuteczność sunitinibu (zmniejszenie się przerzutów u 44% w
  porównaniu do 11%, wydłużenie czasu do progresji choroby 11 miesięcy
  vs 4 miesiące) niezależnie od stanu zaawansowania choroby.

  Podsumowując temat terapii celowanych w nowotworach
  nerkowokomórkowych można powiedzieć, że nowe leki mimo, iż niestety
  nie dają chorym szansy na całkowite wyleczenie, spowalniają jednak
  postęp choroby, łagodzą jej przebieg, wydłużają przeżycie a także są
  łatwe w podawaniu (sorafenib i sunitinib to doustne tabletki) i
  dobrze tolerowane. Pozostaje jednak kwestia kosztów i sposobów
  refundowania leczenia.

  Nowotwory gruczołu krokowego (prostaty)

  Przedstawiono liczne doniesienia dotyczące leczenia chorych z
  zaawansowanymi nowotworami gruczołu krokowego, między innymi dalsze
  wyniki opublikowanego pierwotnie w 2004 roku badania, które
  doprowadziło do wprowadzenia chemioterapii docetaxelem do
  standardowego arsenału onkologicznego. Potwierdzono korzystny wpływ
  leku na przeżycie chorych, niezależnie od wieku, poziomu PSA w
  momencie rozpoczęcia leczenia i występowania dolegliwości. Trwają
  dalsze badania nad ustaleniem optymalnego doboru momentu
  rozpoczęcia, długości trwania i oceniania skuteczności leczenia
  chemioterapią. Pojawiają się też kolejne cytostatyki, takie jak
  doustna pochodna platyny – satraplatyna, która przebadana w badaniu
  randomizowanym III fazy u chorych z hormonoopornym rakiem prostaty
  po niepowodzeniu chemioterapii I rzutu wykazała dobrą tolerancję i
  możliwość znaczącego zmniejszenia ryzyka postępu choroby i być może
  uzyska rejestrację do tego wskazania.

  Nowotwory pęcherza moczowego

  Przedstawiono długo oczekiwane wyniki randomizowanego badania III
  fazy przeprowadzonego przez europejską Grupę Urologiczną EORTC
  oceniającego program bardziej intensywnej wielolekowej chemioterapii
  z wykorzystaniem dodatku paklitakselu (schemat PCG) do gemcytabiny i
  cisplatyny
  (schemat PC - aktualne leczenie standardowe u chorych z
  zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego). Leczenie PCG prowadziło do
  zmniejszenia się przerzutów u 57.1 % chorych, w porównaniu do 46.4%
  w przypadku schematu PC i wydłużało przeżycie chorych średnio z 12.8
  miesięcy (PC) do 15.7 miesięcy (PCG). Mimo, że nowy program
  chemioterapii nie wykazał zakładanej statystycznie wyższej korzyści,
  jednak daje chorym większą, niż dotychczasowa chemioterapia, szansę
  na lepsze wyniki leczenia i dłuższe przeżycie oraz powinien dołączyć
  do listy standardowych terapii w tej chorobie.

  Nowotwory jądra

  W przypadku nowotworów jądra (stosunkowo rzadkich, ale najczęstszych
  w grupie młodych mężczyzn) nowe doniesienia i dyskusja dotyczyła
  zwłaszcza wczesnych postaci (takie bowiem w przeciwieństwie do
  Polski są zmartwieniem onkologów amerykańskich), a w szczególności:
  zapewnienia blisko 100% wyleczalności, zmniejszania ryzyka nawrotów
  przez prowadzenie programów badań kontrolnych
  lub terapii zmniejszających zagrożenie wznową oraz monitorowanie
  specyficznych problemów metabolicznych, kardiologicznych, zagrożenia
  osteoporozą i społecznych (praca, rodzina) w grupie chorych
  wyleczonych z nowotworu (cancer survivals).

  źródło:
  www.biomedical.pl/zdrowie/urologia-onkologiczna-nowotwory-doniesienia-z-kongresu-amerykanskiego-towarzystwa-onkologow-
  klinicznych-2007-139.html
 • emgoro 21.09.07, 09:37
  Nowe metody oraz nowe wyzwania w leczeniu raka nerki

  Streszczenie
  Rak nerki jest najczęstszym złośliwym nowotworem nerki, którego
  częstość występowania w populacji wzrasta. Główną metodą leczenia
  jest nefrektomia. Chemio i radioterapia nie znalazły dotychczas
  zastosowania w leczeniu, ze względu na zbyt niski procent pozytywnej
  odpowiedzi na leczenie. Osiągnięcia biologii molekularnej
  przyczyniły się do wprowadzenia do terapii leków swoiście lub
  pośrednio modulujących szlak sygnału wewnątrz i zewnątrzkomórkowego.
  Bevacizumab, temsirolimus, sunitinib i sorafenib jako inhibitory
  szlaków transdukcji sygnału w komórce nowotworowej przyczyniły się
  do wydłużenia przeżycia chorych z zaawansowanym stadium raka nerki.
  W fazie dalszych badań są obecnie AG-013736, pazopanib.

  Według National Comprehensive Cancer Network (NCCN) w roku 2006 w
  USA, rak nerki zostanie zdiagnozowany u 38 890 Amerykanów, a 12 840
  chorych umrze z powodu tego nowotworu. Obecnie średnia wieku, w
  której wykrywany jest rak nerki wynosi 65 lat. Częstość występowania
  RCC rośnie średnio o 2% na rok. Tendencja ta jest obserwowana od
  ponad 65 lat. Znakomitą większość nowotworów nerki (85%) stanowi rak
  jasnokomórkowy (ang: clear cell carcinoma).
  Chorzy z ograniczoną postacią nowotworu zlokalizowanego w jednej z
  nerek (stadium I-III guza), leczeni są jednostronną nefrektomią
  połączoną z resekcją torebki nerki, nadnercza, tkanki tłuszczowej
  otaczającej nerkę oraz regionalnych węzłów chłonnych. U nielicznej
  grupy chorych, w podeszłym wieku, z małym rozmiarem guza, można
  zastosować radioablację lub krioablację. U chorych z rozsianym
  procesem nowotworowym, przerzuty najczęściej zlokalizowane są w
  płucach, wątrobie, nadnerczu, mózgu lub kościach. U pacjentów można
  przeprowadzić nefrektomię i usunięcie przerzutów, tylko, gdy ognisko
  jest pojedyncze i resekcja jest technicznie możliwa. Szacowane, 5-
  letnie przeżycie wynosi 95% dla pacjentów leczonych chirurgicznie w
  I stadium, 88% dla II stadium, 59% dla III stadium i 20% dla stadium
  IV. Terapia adjuwnatowa pod postacią chemio- lub radioterapii nie
  poprawia rokowania pacjentów. W randomizowanych badaniach
  klinicznych wśród chorych po podaniu IFN-alfa lub wysokiej dawki IL-
  2, nie wykazano by immunoterapia istotnie statystycznie wydłużyła
  okres remisji choroby.w stosunku do długości remisji chorych, u
  których nie zastosowano immunoterapii.

  Nowe leki
  Poznanie cyklu regulacyjnego podziały komórki i biologii komórki
  raka nerki w tym, kaskady kinaz oraz ich powiązań z czynnikami
  wzrostu stymulującymi angiogenezę, pozwoliło wprowadzić do badań
  klinicznych a następnie zarejestrować w USA i w Europie dwa
  inhibitory kinazy sunitinib i sorafenib w leczeniu pacjentów z
  zaawansowanym rakiem nerki. Nowe kierunki badań prowadzone są
  również nad innymi inhibitorami kinaz tj. bevacizumabem i
  temsirolimusem oraz czynnik AG-013736, pazopanibem.
  Sunitinib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej, hamuje proces
  angiogenezy, poprzez potencjalną zdolność do hamowania receptora dla
  VEGF (VEGFR typ 1-3), PDGF-R (alfa i beta), jak również FLT3, KIT,
  CSF-1R, RET. W badaniu III fazy porównano skuteczność sunitinbu w
  stosunku do IFN-alfa w grupie chorych z zaawansowanym rakiem nerki
  (RCC). Okres remisji choroby był prawie dwukrotnie dłuższy w grupie
  chorych leczonych sunitinibem (47.3 tygodnia vs 24.9 tygonia, HR
  0.394, 95% CI, 0.297-0,521, p<0.000001). Pozytywny odsetek
  odpowiedzi w na terapię w grupie leczonej sunitinibem wyniósł 37% vs
  4,9 dla IFN-alfa (p<0.000001). Na podstawie obiecujących wyników
  randomizowanych badań klinicznych, preparat sunitinbu został
  włączony do standardowego leczenia RCC z obecnością przerzutów
  odległych. Nowe kierunki badań nad sunitnibem będą dotyczyć analizy
  jego efektywności w połączeniu z innymi lekami, które nie są
  inhibitorami szlaku związanego z VEGF, z inhibitorami mTOR oraz
  obejmą identyfikację czynników predykcyjnych dla aktywności
  sunitinibu np. wpływ nadciśnienia tętniczego lub poziomu
  erytopeoetyny. Kolejnym pytaniem a zarazem polem do nowych badań,
  jest problem leczenia chorego, opornego na terapię sunitinibem.
  Odkrycie ewentualnych mechanizmów krzyżowej odporności na leki,
  pozwoli lepiej zastosować nowo wprowadzone leki, w tej grupie
  chorych. Efektywność wstępnej cytoredukcyjnej nefrektomii oraz
  resekcja nowo powstałych przerzutów w grupie chorych, którzy
  odpowiadają na sunitinib musi również pozostać zbadana.

  Kolejnym nowym lekiem jest temsirolimus, który jest inhibitorem
  mTOR, reguluje metabolizm komórki, wzrost i angiogenezę poprzez
  regulacje m.in. HIF-1. W badaniu trzeciej fazy przeprowadzonej w
  grupie 626 chorych wcześniej nieleczonych, porównano skuteczność
  temsirolimusa, IFN oraz złożonej terapii temsirolimus+IFN w
  wydłużeniu o 40% długości całkowitego przeżycia chorych. Kryteria
  włączenia do badania był m.in. stadium IV raka lub nawrót choroby,
  brak wcześniejszego leczenia systemowego, skala Karnowskiego≥60 oraz
  zachowana prawidłowa funkcja wątroby i szpiku. W grupie chorych
  otrzymujący temsirolimus obserwowano najdłuższy okres (3,7 miesiąca,
  p< 0.0001) bez nawrotu choroby PFS (ang: progression free survival)
  niż w grupie chorych otrzymujących tylko IFN-alfa (1.9 miesiąca)
  oraz w grupie leczonej zestawem dwóch powyższych (3,7 miesiąca przy
  p=0.002). Całkowita długość okresu przeżycia w grupie chorych
  leczonych temsirolimusem był również istotnie statystycznie
  najdłuższy (10.9 miesiaca) niż w pozostałych grupach. Wskazane jest
  przeprowadzenie badań nad efektywnością działania leku w grupie
  chorych z niższym stadium zaawansowania raka RCC.

  Bevacizumab jest rekombinowanym humanizowanym przeciwciałem
  monoklinalnym wiażącym krążący, wolny VEGF (ang: Vascular
  Endothelial Growth Factor). Wiażac go, pośrednio hamuje aktywację
  szlaku transdukcji sygału. W badanich przedklinicznych hamował
  występowanie przerzutów oraz rozmiary pierwotnego ogniska raka.
  Zastosowanie bevacizumabu zmniejszało liczbę komórek endotelilanych
  i ograniczało powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Wyniki III
  fazy badań klinicznych porównujących skuteczność leczenia
  bevacizumabu w połączeniu z IFN-alfa b2 z monoterapią IFN-alfa b2
  (badanie przeprowadzone przez naukowców z grupy badawczej CALGB;
  ang: The Cancer and Leukemia Group B), oraz badanie AVOREN,
  udowodniły, ze terapia bevacizumabem w połączeniu z IFN
  zaawansowanego raka nerki wydłużyła prawie dwukrotnie czas przezycia
  bez progresji choroby z 5.4 do 10.2 miesięcy (badanie AVOREN).

  Sorafenib jest pochodną cząsteczki mocznika, inhibitorem kinazy c-
  Raf i b-Raf , a także jest inhibitorem receptorów: VEGFR-1, VEGFR-2,
  VEGFR-3, PDGFR-β, Flt3, and c-kit (7, 8). Wyniki III fazy
  randomizowango badania z podwójnie ślepą próbą, w którym oceniono
  skutecznść sorafenibu w postępowaniu z zaawansowanym rakiem nerki
  (RCC). Pierwszorzędowm punktem koncowym było określenie długości
  przeżycia całkowitego pacjentów z zaawansownym RCC, randomizowanych
  do terapii sorafenibem lub placebo. Drugorzędowym punktem końcowym
  była długość remisji choroby. W populacji chorych włączonych do
  badania, 82% otrzymywało terapię systemową przed przystąpieniem do
  badania, 93% stanowili chorzy po nefrektomii. Chorzy otrzymywali
  sorafenib w 6 tygodniowych cyklach przez pierwsze 24 tygodnie, a
  następnie w cyklach 8 tygodniowych. Po tej terapii, średnia długość
  remisji choroby wyniosła 24 tygodnie w grupie leczonej sorafenibem i
  12 tygodni w grupie placebo (HR 0,44; p<0,00001). Dwunastotygodniowy
  okres bez progresji choroby wystąpił u 76% pacjentów leczonych
  sorafenibem, w grupie placebo odsetek ten wyniósł 50. Podczas
  trwania badania, zdecydowano poddać chorych z grupy placebo terapii
  sorafenibem. Średnia długość przeżycia wyniosła 19.3 miesiąca w
  grupie leczonej sorafenibem i 15,9
 • emgoro 21.09.07, 09:39
  15,9 miesiąca w grupie leczonej wstępnie placebo (HR: 0,77 CI95%
  0,63-0,95 p=0,02.) Chorzy którzy przeszli do terapii sorafenibem
  uzyskali 30% wzrost długości przezycia. Opierając się na wynikach
  badania TARGET (ang: Treatment Approaches in RCC Global Evaluation
  Trial) (9) FDA (Food and Drug Administration) a rok później EMEA
  (ang: European Medicines Agency) zarejestrowala lek do leczenia
  chorych w zaawansowanym stadium RCC.

  Kolejne prace nad inhibicją izo-form VEGF-A przez bevacizumab lub
  VEGF-trap lub inhibitor aktywności kinaz szlaku mTOR, lub szlaku
  P13K/Akt przez temsirolimus lub everolimus wykazały skuteczność w
  terapii zaawansowanego RCC.

  Podsumowanie
  Chorzy z zaawansowanym rakiem nerki (RCC) z obecnymi przerzutami
  byli dotychczas leczeni paliatywnie lub poddawani programom
  klinicznym z zastosowaniem immunoterapii (IL-2 i IFN-alfa). Długie
  prace nad biologią raka nerki pozwoliły zastosować inhibitory
  szlaków przekazywania sygnału do wzrostu komórki i proliferacji,
  szlaków związanych z VEGF i jego receptorem oraz szlaku mTOR.
  Sunitinib, sorafenib, temsirolimus i bevacizumab wydłużają okres
  przeżycia chorych. Lapatinib, axitinib, pazopanib jako inhibitory
  kinazy tyrozynowej oraz substancje antyangiogenne (VEGF-Trap,
  lenalidomide) również udowodniły swoją skuteczność we wstępnych
  badaniach. Terapia złożona z powyższych leków jest również w fazie
  badan. Jednak wciąż wiele kwestii pozostaje w sferze dociekań.
  Problemem najbliższych lat będzeie konsensus w sprawie określenia, w
  jakiej kolejności preparaty lekowe powinny być podawane, czy celowe
  jest wczesne rozpoczęcie leczenia w niezaawansowanych stadiach
  choroby nowotworowej. Jaką role odegra immunoterapia w leczeniu raka
  nerki i czy warto połączyć te rodzaje leków. Żadne z badań nie
  wyjaśniło też dotychczas skuteczności powyższych leków w terapii
  pozostałych, rzadziej występujących nowotworów nerki.

  źródło www.lekarzonkolog.pl/mod/archiwum/7228.html?rss=7

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.