Dodaj do ulubionych

Warmja i Mazury po ślonsku

13.04.06, 22:11
Czy prowdziwych Mazurow już niy ma?
Możno z Niymiec se wrocom w ta ziymia
--

Kraina Tysionca Jezior

Prowda to? -Joch nigdy tego niy rachowoł
Dyć możno recht we tym - tako mi sie zdowo
--

"Mazury Puklate" - czy takowe znocie?
Przeca tu "Alaska" zdo sie polsko mocie.

--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:12
  "Przesiadłem się z kajaka na łodź wiosłową"

  Ano - Jan Paweł lubioł wiosłować
  Mazurom jakby siebie chcioł dować
  Coś ło tym prawiom wody Krutyni
  Choć teroz ciszy i jakby myni.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:12
  "Warmia i Mazury" Erwina Kruka

  Se tako ksionżka chca wom polecić
  Możno se udo z niyj fraszki sklecić.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:13
  U Ptolemeusza

  Galindy Sudowy u Ptolemeusza
  To pruske plemiona - szkryfnońć tako musza
  Dwa tysionce lotek tymu tukej byli
  Choć pisma niy znali - po swojymu żyli.
  --

  "Bruzi"

  "Geograf bawarski" tako już napisoł?
  Ze "Bruzi" do "Prusi" czowiek pryndko prziszoł.
  --

  Nad jeziorym Orzysz

  Wele Orzysza kurhan łodkryli
  Wiedzom że tukej Galindy żyli
  Była to prawie ty ajzy era
  Mo archeolog uciecha teraz.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:14
  Truso

  Legyndarne Truso Wulfstan już łopisoł
  Dlo Wikingow cosik łone tyż znaczyło
  Teroz archeolog na te miejsce prziszoł
  We jeziorze Druzno miano se ukryło.
  --

  Niy znali wina

  Niy znali wina - kumys lubieli
  Niym fajrowali we pruski szteli.
  --

  Świynty Wojciech

  Prziszoł biskup Wojciech do Prusow ze krziżym
  Dyć ze kraju w kerym widzieli tyż wroga
  Niy chcieli ze Bolkym pewnikym być bliży
  I niy rozumieli "Jedynego Boga"

  Zginoł Adalbertus na ty pruski ziymi
  Chrobry zaś łodkupioł mynczynnika ciało
  Historyjo tako ło kery my wiymy
  Tysionc lot ze hokym tymu to sie stało.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:15
  Czyja wina?

  Porzondliwym łokym Piasty zoglondali
  Na Bałtow łodwieczno ta przeca dziedzina
  Niy z krziżym to z mieczym se tu wyprowiali
  Bydymy sie wadzić z kery strony wina.
  --

  Szaniec Prusow

  Znosz szaniec kaj Śniardwy i jezioro Tyrkło?
  Myśla co tu serce Prusa nawet pynkło
  Przeca tyż zrobiyli niyjedne powstanie
  Możno łod tych czasow tukej jejich szaniec.
  --

  A Długosz

  Długosz na Prusach nudle se wiyszoł
  Ło łożyrokach cosik namiyszoł
  Szkryfnoł że co dziyń se tu kompali
  By słepać mogli zarozki dali

  Toż niy mieściyło sie w jego gowie
  Że chcioł być czysty tyn pruski czowiek
  Pewno w Krakowie było inaczy
  Tela tyn zapis Długosza znaczy?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:15
  Prusowie

  "Lud srogi i okrutny" - pisoł Długosz tako
  Zowdy ło poganach szkryflali jednako
  Dyć pruske plemiona chciały żyć szczyńśliwie
  Niy było to dane w historyji dziwie.
  --

  Biskup Chrystian

  Chrystian mioł we misji dość dobre wyniki
  Na krziż zoglondali pruske naczelniki
  Surwabuno Warpode już Krystusa znajom
  No a Chrystianowi mitra nakłodajom
  W tysionc dwiesta piytnostym roku se to stało
  Rzym tyż sie dziwowoł podobnoś niymało.
  --

  Bałtowie Zachodni

  Prusy i Jaćwingi to już historyjo
  Mieli z somsiodami pierońsko mecyjo
  Dyć łoni Krziżokow na kark im ściongnyli
  Terozki szkryflomy co kedyć tu żyli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:17
  1222 - 1223

  Chrystian z Konradym wyprawiy wiydli
  Tako z Pomorza krziżowcy
  W końcu se Prusom richtig łobrzidli
  Przeca niy chcieli grać "owcy"

  Bestoż wybrali sie na Pomorze
  Mazowsze tyż łoberwało
  Piosek w klepsydrze lecioł - łoj Boże
  Nojgorsze na nich czekało.
  --

  Tako było

  Papiyż Chrystianowi nakozoł krucjaty
  By łokrzcioł te ziymie choćby i na raty
  Zakony go miały we tym nawet wspiyrać
  Bardzi dlo Kościoła niż do sia zabiyrać

  Dyć ło tym już wiymy - inaczy sie stało
  Ło cudze Krziżakom bić sie tyż niy chciało
  Kaj mieczym i łogniym znak krziża pokładli
  Tam tyż Prusow z ziymi normalnie łokradli

  Ze rynkom w nachtopie teroz tyż Poloki
  Myśleli co zyszczom - wyszło że boroki.
  --

  1230

  Już Herman von Salza - Wielki Miszcz Zakonu
  Ze ksiyńciym Mazowsza Konradym sie zgodoł
  Zadboł tyż ło wsparcie papiyskiego tronu
  Niym rozkaz "Na Prusy" rycerzom swym podoł

  We Ziymi Chełmiński se nojpiyrw stanyli
  Łoni z wojowanio przeca ciyngym żyli
  Pokozali Prusom jako jejich siyła
  Dyć i Polka na tym cosik utraciyła.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:18
  Herman von Balk

  Miszczym Krajowym karlus tyn był
  Dyć loł tych Prusow ze wszyskich siył
  Kaj wrazioł mocno tyn czorny krziż
  Już grod warowny przeca to wiysz
  Kwidzyn i Elblong Bałga tyż inksze
  Jedne dość małe nikere wiynksze
  Już tu niy stykło sie łokrzcić yno
  Zakon ło wszysko se dopomino
  Łon "panym" życio i śmierci jest
  Toż autochtonow umynczoł fest.
  --

  1242

  Prusowie se dźwigli - wybuchło powstanie
  Zaś tu krew i łogyń na lata łostanie
  Świyntopełk pomorski tyż pomoc im doł
  We końcu i jymu tyn Zakon fest wloł
  Skończyło sie wszysko "christburskim pokojym"
  Dyć rycerz zakonny dali mocno stoji.
  --

  1249 Christburg (Dzierzgoń)

  Prusowie co piyrwyj sie tukej łokrzciyli
  Jakby z tym pokojym ździybeczko lżyj żyli

  Dyć przeca na wiela im sie to niy zdało
  Nawroconym pryndko ciynższe jarzmo dało.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:19
  1243

  Niym jeszcze Prusow cołkym podbiyli
  Sztyry biskupstwa już wykrojyli
  Z bullom papiyża Innocentego
  Dyć ze tym mianym przeca szwortego.
  --

  Sztyry

  Pomezańskie tyż chełmińskie
  Sambijskie i te warmińskie
  Toż biskupstwa teroz sztyry
  Dyć niy Prusow to som "gyry".
  --

  Dzielom skora na niydźwiedziu

  Mieli to wszysko dzielić na czi
  Dwa dlo Zakonu - jedyn "dlo mszy"
  Prusom niy miało łostać już nic
  To jedno we tym pewne - toż wiydz

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:19
  W diecezjach

  Dwie czecie ty ziymi noleżne Krziżokom
  Reszta dlo Kościoła - co pruskim borokom?
  --

  1260 -1274

  Miyndzy Niymnym a Wisłom zaś teroz powstanie
  Nojwiynksze co było we tym pruskim stanie
  Krziżoki po rzici wiela łoberwali
  Z pomocom Europy jednak wyczimali

  Prusoki ze Litwom mieli w tym przimierze
  Bo łoba narode we pogański wierze
  Łostatni ty ziymi to jyż "zryw wolności"
  Terozki w niywola pódom "ludzie prości".
  --

  Harkus Monte

  Natangow do boju tyn Harkus prowadzioł
  Przeca bić Krziżakow pierońsko poradzioł
  W Magdeburgu take pobiyroł nauki?
  Ci łod Helmericha przi niymu to tuki.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:20
  Pod Lubawom

  Pod Lubawom Harkus fest Krziżakow pobioł
  Ze wojsk Helmericha łon se nic niy robioł.
  --

  Skomand

  A Skomanda znocie? Jaćwingow wiod wiela
  Aze se zdowało - niy krziżacko sztela
  Przeca sie pokozoł pod Toruniym z niymi
  Doprze że my dzisioj cosik ło tym wiymy.
  --

  W Pomezanii

  Nawet w Pomezanii było te powstanie
  Toż se Kwidzynowi przi tymu dostanie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:24
  Pyjter z Dusburga

  Karlus podboj Prusow w tych latach łopisoł
  Choć możno przi tymu tyż cosik namiyszoł
  Momy relacyjo yno z jedny strony
  Jako ze ty drugi - tego niy poznomy.
  --

  "Neronis imitatores"

  "Naśladowcy Nerona" tako ich tyż zwali
  Bo sie z ludym Prusow niy patyczkowali
  Nawroconych możnych ździybko w zocy mieli
  Dyć reszty niywola czekała w ty szteli.
  --
  --

  Krzysztof Hartknoch 1644-1687

  W Gimnazjum Toruńskim karlus rechtorowoł
  Swy ziymi wypszony historyjo dowoł
  Dyć wele Pasymia w Jabłonce rodzony
  Ze dziejami Mazur richtig pogodzony.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:24
  1307

  Wenecjo już Miszcza Krziżakow żegnała
  Pewno płakać po niym wcale niy musiała
  Dyć w tym roku Malbork wiela se radowoł
  Feuchtwangena przeca siedzibom sie stowoł
  Stolicom Zakonu - ziym pruskich podbitych
  Zamkym-twierdzom wielkom - tref "niypospolity".
  --

  Już Feuchtwangen

  Już Feuchtwangen zrobioł swoje
  Wpiyrw ło "jynzyk" toczoł boje
  Kary kłod na tych co chcieli
  Pruskim godać w jego szteli

  Sprusieć tukej żodyn niy mog
  Taki Miszcza był w tym wymog
  Przeszło sto lot trza dyć było
  Niym se "pruski" wytympiyło.
  --

  Winrych von Kniprode (1352-1382)

  Za jego czasow niymiecki wszyńdzie
  Łacina zniko nawet w urzyńdzie
  Pruski se tracioł - przegrano godka
  Jedna leciała yno do przodka.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:25
  Los powstańca pruskego

  Zowdy niywola go tu czekała
  Katorga kero skrocała życie
  Niyjedna twierdza na tym powstała
  Pot krew w kamiyniu - przeca to wiycie

  I cegła z tego czerwono bardzi
  Zamki kościoły jakby krasiyła
  Zakon choć Prusym pierońsko gardzi
  Z jego roboty biere swo siyła.
  --

  Niy wytli

  Po prowdzie Prusow niy wytli w piyń
  Dyć świat im zdoł sie jakby tyn ciyń
  Niymiec czy Litwin abo tyż Polok?
  W czi strony ciongnoł tyn "pruski bolok".
  --

  Niymcy w Prusach

  Zdo sie co ciynko ziymia pokryli
  Tym bracteatym tu jakby byli
  Ze jedny strony bardzi blyszczeli
  Drugom se asić przeca niy chcieli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.04.06, 22:26
  Zwionzek Pruski 1440

  Zakon uciskoł szlachta i miasta
  Toż chcieli pedzieć już tymu - basta
  We Zwionzku Pruskim siyły zbiyrali
  Bo już niy chcieli żyć tako dali.
  --

  Rod Skolimow

  Prywatno wojna mieli z Zakonym
  Zdo sie - Mars sprzijoł pierońsko łonym
  Zwionzku Pruskego staraniym przeca
  Niyjedyn komtur "wylecioł z neca".
  --

  Toruń 1466

  Toruniu - wojna ty teroz przetni
  Ciynżki był czas tyn czinostoletni
  Toż cosik przinios jednak tyn boj
  Bo historyjo pedziała - kroj

  Prusy Krolewske - Zakonne tyż
  Krolewiec rośnie - już teroz wiysz
  Stolicom państwa dyć zakonnego
  Zdo sie - czas lepszy prziszoł do niego.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:20
  Wojna 1519-1521

  Skiż hołdu wojna terozki tukej
  We niyj upadku Zakonu szukej
  Krziżaki skarbiec se wyczyściyli
  Ziymiom żołd panom czynsto płaciyli
  Aż w końcu ściepli "zakonne szatki"
  Toż Hohenzollern princ teroz gładki
  Chocioż uklynknoł w końcu w Krakowie
  Dyć cosik erbnoł ze tym tyn czowiek.
  --

  Hołd Pruski 1525

  Dlo nos łon ciyngym wizjom Matejki
  W niyj Zygmunt Stary zdowoł sie Wielki.
  --

  Albrecht Hohenzollern

  Na Brandynburgii no i na Prusach
  Mocno se zicnoł - to szkryfnońć musza
  Na protestantyzm tyż łon postawioł
  Zdo sie przi tymu co wiynkszym jawioł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:21
  Godka prusko (XVI w)

  Przi protestantach jakby coś blysła
  Dyć w końcu cołkym z użycio wyszła
  W Sambii i Warmii tako godali
  -Możno ciut dłuży zapominali.
  --

  Diecezjo Warmińsko (1243)

  Diecezjo Warmińsko nojwiynkszo we Prusach
  Ziymie Bardow Galindow wspomnieć tukej musza
  Pogezanow i Warmow z kerych miano wziyła
  Siedziba biskupow zowdy w Warmii była
  Z czasym Warmiom zowiom cołko diecezyjo
  Prusow już niy było toż na co mecyjo.


  --
  Biskup Anzelm

  Piyrszy na stolcu warmińskim siedzioł
  I zdo sie - dobrze łon ło tym wiedzioł
  Że trza na Zakon fest pozor dować
  Choć przeca niy mog z niymi wojować.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:22
  Biskup Paweł Lagendorf

  Rok se tym stolcym biskupim cieszoł
  Za mało nawet by coś nagrzeszoł
  Pruski rod Stango karlusa nosioł
  A Jagiellończyk na Warmio prosioł
  By diecezyjo przi krolu czimoł
  I ze Zakonym konszachtow niy mioł.
  --

  Biskup Łukasz Watzenrode (1447-1512)

  Przi niymu Warmio kwitnońć sie zdowo
  Gowa mioł karlus niy łod parady
  Toż skiż Korony nadzieja nowo
  Zdo sie - tyż myni tukej jest zwady.
  --

  Ano ujek

  Watzenrode ujkym był łod Kopernika
  Toż mu prziszykowoł fara kanonika.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:23
  Biskup Maurycy Ferber

  Warmio pamiynto to biskupowi
  Że wydoł wojna jakby Lutrowi
  Hohenzollerna tym wnerwioł chyba
  Dyć ze Ferbera niy jakoś ryba.
  --

  Indygynat pruski?

  We Prusach Krolewskich był gwarantowany
  Dyć zdo sie - na zowdy wcale tu niy dany
  Niyroz to Koronie właziyło do gowy
  Wcisnońć tam swojego kaj mioł być miejscowy.
  --

  Biskup Jan Dantyszek (1538-1548)

  Dziesiyńć lot biskupstwo w swojich rynkach czimoł
  Zdowało sie tukej że nigdy niy drzymoł
  Niy dość że poeta z niego wielko był
  Diecezjo durś dźwigoł z cołkich swoich siył

  Toż łon kanonikom kozoł sztudiyrować
  Na kultura ciyngym chcioł tyż pozor dować
  Dboł ło bibliotyka, zbior malarstwa zocny
  I w dyplomacyji Dantyszek był mocny.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:23
  Biskup Thiedemann Giese (1549-1550)

  Łostatni "miejscowy" na stolcu biskupa
  Zdo sie - już Korona wyloła ta "zupa"
  Terozki swojymi se w ty Warmii "warzy"
  Toż Polokom ciyngym ta fara sie marzy.
  --

  Biskup Stanisław Hozjusz

  Już Polska swojego biskupa tu dała
  Ło indygynacie cosik zapomniała
  Karlus sie z niymiecki familijo wodzioł
  Rodzony w Krakowie Koronie dogodzioł

  Z niym kontrreformacjo mocniejszo w tych stronach
  Do nauki Lutra niy mog se przekonać
  Jezuitow pryndko tyż tukej sprowadzioł
  Som z protestantami by se niy poradzioł.
  --

  Biskup Marcin Kromer

  Już indygyna tukej niy bydzie
  Zowdy z Korony nominat przidzie
  I choć niy tykom se jo Kromera
  Coś mie przi tymu biere cholera

  Dyć co sie tyczy tego biskupa
  Szłoby tu szkryfnońć ło niym tyż kupa
  Warmii ze stolca swojego bronioł
  Zdo sie przed Polskom nawet jom chronioł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:24
  Dziejopis Marcin Kromer 1512-1589

  Zocny dziejopis dwou w Krakowie
  Toż Jagiellonow łoddany czowiek
  Biskupym w końcu zostoł w Lidzbarku
  Była ta Warmio na jego karku.
  --

  W biskupich dobrach gracjalnych

  Chnet kożdy biskup niy indygyna
  Ściongoł tu swoja tyż familijo
  A jako monka ze tego "młyna"?
  -Warmia poleku jak kolanijo.

  --
  Prusy Ksionżynce

  Piyrsze to państwo w cołki Europie
  Kaj sie na Lutra tezy niy "kopie"
  Princ Albrecht polskim lynnikym łostoł
  Dyć wolno rynka we Prusach dostoł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:25
  Krolewiec 1544

  Dboł Hohenzollern ło swo stolica
  Chcioł by gryfniejsze durś miała lica
  Toż uniwerek tukej wystawioł
  By uczoł ale tyż przeca sławioł.
  --

  Mazury

  Mazury z Mazowszo prziszli
  Dyć skiż wojny stond tyż wyszli.
  --

  Ło mazurskości

  Ło mazurskości jako tu prawić
  W szesnostym wieku zaczła sie jawić
  Czynsto siyngomy w wiek dziewiytnosty
  Dyć z niom jest problym - richtig niyprosty

  Łod Prus Ksionżyncych zdo sie to idzie
  Z wangelikami we zgodzie bydzie
  Polski ze pruskim se razym zmiyszo
  Niymiec dołoży - nudli niy wiyszo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:25
  Przi Hohenzollernie

  Przi Hohenzollernie Krolewiec to zyszczy
  Że polskościom jakby teroz bardzi blyszczy
  Albrecht reformacjo wspiyroł we Koronie
  Dyć i katolikom niy powiedzioł - koniec.
  --

  W Krolewcu i Ełku (1543-1552)

  Wiyncy tu ksionżek polskich drukujom
  Niż w cołki Polsce - to forszelujom?
  --

  Dlo Arian

  Kontrreformacjo w Rzeczpospolity
  Prusy dlo Arian krajym łodkrytym.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:26
  Prusy ze Szwecyjom

  We Prusach Ksionżyncych niy było wesoło
  Jak sie wojsko szwedzke na Polska wyloło
  Brandynburczyk zgodoł sie ze krolym szwedzkim
  I doszło skiż tego w tych stronach do sieczki

  Toż Gosiewski prziszoł razym z Tatarami
  Pokozoł co umioł w bitwie pod Prostami
  Tysionce poległy - tysionce w niywoli
  Mor zabroł nojwiynce - serce z tego boli.
  --

  Traktat welawsko-bydgoski 1657

  Prusy skiż wojny fest uciyrpiały
  Fryderyk Wilhelm jednak mioł profit
  "Wielki Elektor" wpiyrw "lynnik mały"
  Dostoł nagroda - niy coś ze sztrofy

  Już hołdu skłodać przeca niy musi
  Prus Brandynburgii pan absolutny
  Zdo sie tyż wiynkszo rola go kusi
  Downiejszy wasal teroz fest butny.
  --

  Krolewiec 18.X.1663

  Hołd złożyły pruske stany
  Władca "z boży łaski dany"
  Dziyń "Wielkego Elektora"
  Absolutyzm - tako pora.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:27
  Edukacjo w Prusach

  Piyrsze państwo we Europie co lud kształcić chciało
  No i przeca na ty drodze zrobiyło niymało
  Pryndko co wpiyrw tukej polske szło we zapomniynie
  Geld kariera inkszy profit - niy mynczy sumiynie.
  --

  Samuel Przypkowski (XVI w)

  Samuel przypkowski osiod w Kozinowie
  Toż ze Braci Polskich richtig zocny czowiek
  Ściongali do niego Z Korony ariany
  Dyć w Polsce już niy mog być spokoj im dany.
  --

  Fryderyk von der Groeben (1645-1712)

  Fater sie ksiyńciu tukej sprzeciwioł
  Toż nikt synowi se tyż niy dziwoł
  Że z regimyntym swojym pod Wiedniym
  Druh Sobieskiego zdo sie łon przedni.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:27
  Jan Władysław Suchodolec (1687-1751)

  Kartograf fater - inżynier syn
  We tym woda już na ichni młyn
  We Wyngorzewie wodociong przeca
  Zdo sie co wyloz ze jego neca
  Wyregulować Wisła planowoł
  Kanały "Wielkim Jeziorom" dowoł.
  --

  Komornictwa

  Biskupstwo Warmińske tako se dzielyło
  Aż dziesiyńć komornictw przeca we niym było
  Siedym czimoł biskup mocno w swoji rynce
  Czi zaś kapituła - czy przez to we mynce?
  --

  Frombork Pieniężno Olsztyn

  Toż te komornictwa czimie kapituła
  Myni tu znaczyła łod biskupa stuła.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:29
  Warmiński synator

  W Koronie zesel mioł synatora
  Ze "wysokego" przeca był "wora"
  Tyn co w lidzbarskim zamku se siedzioł
  Trza byś i ło tym czowieku wiedzioł.
  --

  Biskup Szymon Rudnicki (1605-1621)

  Tymu przi dworze stykło być prawie
  Sakra biskupio dostoł w Warszawie
  Ło swe owieczki jednak fest dboł
  I Świynto Lipka we zocy mioł

  Gościoł w Lidzbarku brandynburczyka
  Dyć to chca wciepnońć tyż do koszyka
  -Łon po niymiecku wcale niy umioł
  Szczyńściym elektor go wyrozumioł.
  --

  Stefan Sadorski (XVII w)

  Przi krolu polskim sekretarzowoł
  Dyć wiela łod sia Warmii tyż dowoł
  Dboł ło ta ziymia kaj mioł majontek
  Chcioł ciyngym dźwigać tyn zocny kontek

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:29
  "Potop"

  Kaj Karol Gustaw wpiyrw mioł kwatera?
  -Wybroł se Frombork - jasno cholera
  I brandynbuczyk po jego stronie
  Toż sie zdowało że z Polskom koniec

  Fest kapituła wtedy ciyrpiała
  Łogołocono cołkym bez mała
  Dyć jak już Szwedy wyleźli z "wora"
  Warmio we rynkach jest elektora

  Stropiono ciyngym biskupio dusza
  Doczkała w końcu - szkryfnońć to musza
  Po łośmiu latach djecezji wolny
  Czas ze tym prziszoł bardzi spokojny.
  --

  Mor w Prusach 1709-1711

  Ano toż prziszły czasy zarazy
  Godali - "skuli boski łobrazy"
  Dyć mor wzioł cosik dwiesta tysiyncy
  Toż niy dziwota że ziymia jynczy
  I zdo sie woło ło nowych ludzi
  Przeca chce życie nazod łobudzić

  Prziszli z Salzburga Nassau Szwajcarii
  Na prusko ziymia jednak sie garli
  By zaś wydała swoj nowy plon
  I niy pedziała nikomu - won!

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:31
  "Mazury Garbate"

  Po ślonsku szkryfnońć - bydom "puklate"
  Jedno jest pewne - niy som sagate
  Choć je tyż czasym "Alaskom" zwom
  Teroz we gowie je prawie mom.
  --

  Kaj łone?

  Puszcza Romnicko tako Borecko
  Wiy ło nich możno i nawet dziecko
  A te "Mazury Puklate" kaj?
  Dyć miyndzy niymi to zdo sie raj
  Wele Gołdapi mosz Szeske Wzgorza
  Ty ziymi lepsze czasy jo wroża.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:32
  Śniyg

  Śniyg mazurski dugo leży
  Niy trza jechać by uwierzyć
  Se do puszczy tyż weź narty
  Bez biegowek to niy żarty.
  --

  "Alaska"

  Mazury zimom tyż przeca piykne
  Tako "Alaska" zdo sie wystyknie
  Na Piykno Gora zowdy bier narty
  Sztela mo przeca i take "karty".

  --

  "Tatarsko Gora"

  Aszom se tym parkym Mazury Garbate
  We dziko zwierzyna ziymie przebogate
  W Polsce tu hodowla nojwiynkszo takowo
  Możecie mi wierzyć terozki na słowo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:42
  Marale

  Ałtajskim Jelyniom jedynym w Europie
  Na Tatarski Gorze podziwej se chopie.
  --

  Tadeusz Rudziewicz

  Skuli pomyślunku jego
  Choć i geldu tyż trza było
  Zoo-safari tu istnego
  Sie Mazurom przitrefiyło.
  --

  Bezkrwawe Safari

  U Rudziewicza w dżipie se siedzi
  I tako wjyżdżo w środek gowiedzi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.04.06, 22:43
  Pynsjonat "Bioły Dwor"

  Tego szukej w Dubiennikach
  Kuszom skoki we Stańczykach.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 17:50
  Puszcza Romnicko

  Puszcza Romnicko tajgom nom zdo sie
  Niy yno zimom myśl tako mo sie.
  --

  "Rechot"

  W Puszczy Romnicki ścieżka jest tako
  Z edukacyjom żabom jednako
  Ludzi natura jednak ciekawi
  To przeca uczy niy yno bawi.
  --

  Wiynkszo

  Puszcza jest wiynkszo niż sie nom zdo
  Dwie czecie przeca z niyj Rusek mo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 17:50
  Kajzerowskie kamiynie

  Na zielonym szlaku w puszczy je znojdziecie
  Toż lubioł polować tukej kajzer przecie
  Kaj Wilusia kula jelynia siyngnyła
  Tak kamiyń dowali - jest ich tukej siyła.
  --

  Zielony szlak

  Z Jurkiszek łon wiedzie cie przez rezerwaty
  W kere bor do dzisioj przeca jest bogaty.
  --

  Dziko

  Puszcza Romnicko ciyngym jest dziko
  Czy kajzer Wiluś tako wyrzykoł?
  By zwiyrz mioł tukej zowdy ostoja
  Dyć jo sie dzisioj ło nia tyż boja.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 17:52
  Agroturystyka "Czi Świyrki"

  Jezioro Ostrowek już w Puszczy Romnicki
  Dyć pod te "Czi Świyrki" wrocać byś chcioł wdycki
  Kuchniom regjonalnom skuszom niyjednego
  Atrakcyji wiela dołożom do tego.
  --

  Agroturystyka "Puszcza Romnicko"

  Na skraju puszczy w chałupie stary
  Zdowć sie bydzie żeś ciyngym jary
  Jeszcze jak babka zjysz kartoflano
  Chuć tura może bydzie ci dano.
  --

  Agroturystyka "Cicho Dolina"

  Chałupa leży tu we kotlinie
  Swoja zatoczka na rzeczce mo
  We ty gołdapski piykny dziedzinie
  "Cicho Dolina" niyjedyn zno.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 17:53
  Krol Puszczy Borecki

  Żubr tukej rzońdzi
  Zdo mi sie tako
  W puszczy niy błońdzi
  I niy zapłako.
  --

  50 sztuk

  Take stadko mo krol-żuber
  Wcale z niego niy jest zuber.
  --

  Na śmierć żubra

  Ze rynki krola Hiszpanii pod
  Joch wcale niy był ze tego rod
  Krol zabioł krola roku łońskiego
  Czy Juan Karlos zjod już istnego?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 17:54
  Djoblo Gora

  W Puszczy Borecki ta gora stoji
  Czy ktoś tam djobła richtig se boji?
  Monitorujom dyć środowisko
  A czort kopytym iskry niy cisko.
  --

  Agroturystyka "Kozie Gory"

  Puszczy Borecki teroz mosz kraj
  Zdo sie mazurski kolejny raj.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 17:56
  Park Miniatur

  Na Park Miniatur tu se dziwuja
  Trza chopa z fiołym - to forszteluja
  Toż Doleckiymu szejść gwiozdek za to
  Sztela skiż niego bardzi bogato

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • tralala33 15.04.06, 19:49
  Zierszy nie składam tlo prozó godam. Poziem co w Nowym Mnieście Lubawskim do
  kośioła parafialnego trza zajrzeć. Tam siuła psianknych zabytków zobaczyta, jek
  to epitafium Krzyżaka
  www.nowemiasto.com.pl/plyta.htm
 • gietpe 17.04.06, 15:12
  To jest piękna Bazylika z cudownym obrazem Matki Boskiej Łąkowskiej
  ukoronowanym przez Benedykta XIV w 1732r ,parafia mojej mamy.
 • broneknotgeld 15.04.06, 17:57
  Gołdap-Zdroj

  Ponoć luft nojczystszy tukej
  W cołki Polsce już niy szukej
  Bestoż płuca se kurujom
  Ci co dychawica czujom.

  --

  Zdroj

  We warmińsko-mazurski terozki dziedzinie
  Miano take yno Gołdapi niy minie.
  --

  Na nerwy

  Nerwy słabe - do Gołdapi
  Tam niy yno nic niy capi
  Zdo sie dusza tyż ukojisz
  Profit - życio se niy bojisz.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 17:58
  Kant w Gołdapi

  We Gołdapi Kant przebywoł
  Pomnik jego tu niy dziwo.

  --

  W Gołdapi

  Niy zapomnij tego wdycki
  Że przi puszczy jest Romnicki
  Ano - zicnij se na koło
  Popyndaluj tam wesoło.

  --

  Na Piykny Gorze

  Na Piykny Gorze stare grodzisko
  Żodyn z Jaćwingow już tam niy miyszko
  Dyć wiater cosik szumi ło Prusach
  Wsłuchać se kedyś w to richtig musza.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 17:58
  Poszli we tany

  Gołdap z Gołdapom poszli we tany
  Tako Gołdapi poczontek dany.
  --

  Spływ Gołdapom

  Z jeziora rzekom aż do Rożyńska
  Cie na tym konsku niy czeko klynska
  Dalo - do Wrobla już gorzi bydzie
  Szczimież - toż radość ze tego przidzie.


  --
  "Janczes" - Gołdap

  Tukej liny we śmietanie
  Toż jeronie - leca na nie!

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 17:59
  W restauracyji "Janczesu"

  Kartacze z krautym tyż tukej zjym
  I niy za drogo - dobrze że wiym
  We samym środku Gołdapi przeca
  Bestoż na łobiod drapko tam leca.

  --

  "Janczes" - łogrodek letni

  Łogrodek letni - zupa grzibowo
  Golonko z krzonym podjym se zdrowo
  Wszysko zaś biyrym zocnym zapija
  No toż zarozki wiym że jo żyja.

  --

  Narciarski Bieg Jaćwingow

  Co roku w styczniu kaj Piykno Gora
  Gołdap to przeca niy jakoś dziura.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 18:01
  Zajazd "Pod Piyknom Gorom"

  Komu kartacz zasmakuje
  Tu se pympkym świata czuje
  Wiela łon dyć przeca znaczy
  W Cyntrum Smakoszy Kartaczy.
  --

  "Kartaczewo"

  Połowa siyrpnia - świynto kartaczy
  W Gołdapi kożdy se tym łonaczy
  To wtedy zdo sie tu pympek świata
  Trza jeszcze czekać mi tego lata.
  --

  "Pod Piyknom Gorom"

  Te "Kartaczewo" w zajeździe takim
  Toż łobżarciuchy - szykować smaki!

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 18:02
  "Leśny Zakontek"

  W "Lesnym Zakontku" nad samom wodom
  Dychniesz se dobrze - tela ci godom
  Ździybko portmanyj uciyrpi na tym
  Dyć geld trza wydać tyż do wypłaty.
  --

  Dom "Pod Dzikom Różom"

  Na d rzeczkom i przi jeziorze
  Trza polecić teroz może
  Niy za drogo z familijom
  Choć problym z restauracyjom.
  --

  Skiż Gryfny Góry

  Do Gołdapi jedź na narty
  We Garbate te Mazury
  Richtig wypad tego warty
  Choćby skiż ty Gryfny Góry

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.04.06, 18:02
  Gryfno Gora (272 m n.p.m.)

  Narty ci tu pożyczajom
  Przeca wszyskim tako pszajom
  Kierzy geldu coś łostawiom
  I na śniegu sie zabawiom.
  --

  Niy musisz

  Jak cie umynczy stok Gryfny Góry
  Bar ciepły w dole pokusi
  W kominku łogyń rozjaśnio chmury
  Drapko stond wylyżć niy musisz.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:09
  Banie Mazurske

  Przi tankszteli auto stanie
  Noclegym cie skuszom Banie.

  --

  Bar "Młyn"

  Bar "Młyn" w Baniach
  - Niy cygania
  Dobrze zjysz
  Już to wiysz.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:10
  Stańczyki

  Nad Błyńdziankom cupnyły przi Puszczy Romnicki
  Zdo sie że tu łone leżom już łod wdycki.
  --

  Wiadukty

  Stojom jak rzymske tu akwedukty
  A to ze bany yno wiadukty.
  --

  Wiadukty w Stańczykach

  Cug Gołdap - Żytkiejmy Niymce mieli w planie
  Toż we miyndzywojniu zaczli budowanie
  Wiadukty w Stańczykach na bezrok mieć bydom
  Łoziymdziesiont rokow - na gyburtag przidom?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:11
  Kaj te glajzy?

  Glajzow już niy ma szejśćdziesiont lot
  Rusek ze łupu ponoć był rod.
  --

  "Szlak Połomanych Symaforow"

  Z Botkun niybieski szlak cie powiedzie
  Trasom kaj cug już downo niy jedzie
  Blikej ciekawie jednak na mosty
  Przez Jarka piyrsze - muster ich prosty
  Nad Blodziom przyńdziesz sucho drugimi
  Czecie Stańczyki - co ło nich wiymy?
  -Ano wiadukty zdo sie nojwyrsze
  We cołki Polsce łone w tym piyrsze.
  --

  Prywatne

  W Stańczykach dej pozor - wiadukty prywatne
  Chcesz skokać na bungee - portmanyj se natnie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:12
  1924

  Wele jeziora Taballus Mały
  W tym roku szpryngnoł se metan cały
  Zdo sie bogactwym tutejszy ziymi
  Czy zaś wybuchnie? -Tego niy wiymy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:13
  Rapa

  Ale zy mie richtig gapa
  Piramidom słynie Rapa.
  --


  Barthel Thorvaldsen

  Barthel Thorvaldsen grobowiec stowioł
  Poniatowskiego Warszawie dowoł
  I tako samo tyż Kopernika
  W Rapie kunszt widać z jego "koszyka"
  --

  Fryderyk von Farenheid

  Toż ciekawo mioł zachcianka
  Choć niy prziszoł z tym do manka
  Piramida se wystawioł
  Możno w Egipt tako bawioł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:14
  Ninette

  Piyrszo w grobowcu cera "spoczyła"
  Czi roki miała - kostucha wziyła.
  --

  W łotwartych trułach

  W łotwartych trułach "mumie" tu leżom
  Se zoglondnijcie kierzy niy wierzom
  Ano to ruskich soldatow sprowka
  Dlo nich to była yno zabowka
  Czy na pamiontka głowy zabrali?
  Tago grobowiec sprofanowali.
  --

  Legyndy

  Legyndami łobrosła w Rapie piramida
  Możno cosik szkryfna jak kedyś tam byda.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:15
  Zamek w Morongu

  Na brzegu jeziora warownia stanyła
  Wpiyrw ponoć ze drzewa yno łona była
  Pryndko murowany zamek postawiyli
  Krziżaki w tym majstry na mazurach byli.
  --

  Modry zamek

  Tako za komuny go posztrajchowali
  Sond se tukej wkludzioł i było tyż kino
  Ło zabytek jednak za wiela niy dbali
  Tela to sie jeszcze ludziom przipomino

  Jedne krzodło zocne do dzisioj łostało
  Możno je poleku zaś wyremontujom
  Niywiela - dyć przeca tyż richtig niymało
  Teroz w rynkach ludzi co ducha w niym czujom
  --

  Duch zamku

  Wielki Mistrz von Plauen tu wyzionoł ducha
  Jak zakon hołd łoddoł krolowi polskymu
  Błonko sie po zamku i durś szuko zucha
  By Krziżakow powiod - bo siył brakło jymu.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:16
  Won!

  Tako von Plauen ryczy tu basym
  Bo godka durś słyszy polsko
  Idzie wystraszyć se tego czasym
  Dyć dlo nikerych to swojsko
  --


  Herder podobnoś tyż dobry był
  Dyć przeca wiela lot tymu żył.
  --

  Johann Gotfried von Herder (1744-1803)

  Toż filozof Herder w Morongu se rodzioł
  W Krolewcu sztudiowoł - pastorym był tyż
  Jakby mog to wszyske narody by godzioł
  No - terozki przeca ło tym dobrze wiysz.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:17
  Trza nom iść ku lepszym czasom
  W kerych Morong blyśnie klasom.
  --

  Piotr von Dohna

  Rod jego downo Krziżakom służoł
  Przi nich wyrosnoł i wiela użoł
  Pyjter w Morongu burgrabiom łostoł
  Zameczek zocny przi tymu dostoł
  Dyć sie ze czasym zamek stoł ciasny
  Syn - Piotr Achacy - postawioł własny.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:18
  "Nowy Dom"

  Pyjter von Dohna syna tyż mioł
  Pyjter Achacy - dwa miana doł
  Toż tego Morong nic niy łonacy
  Wkludzioł do Słobit se nasz Achacy.
  --

  Abraham von Dohna

  Pyjter Achacy fatrym łod niego
  Bogactwo czimie sie tu istnego
  Toż wybudowoł pałac w Słobitach
  Talarkow stykło - niy trza sie pytać.
  --

  Aleksander zu Dohna

  Tego już poznoł wiek siedymnosty
  I chocioż czas tyn niy był za prosty
  Olek se pałac fest rozbudowoł
  Szło sie niym asić - dowom wom słowo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:20
  Lidzbark Warmiński

  Kaj Symsarna wody łonczy swoje z Łynom
  Tam Lidzbark se stanoł ze radosnom minom
  W tysionc czista łosmym mioł juz miejske prawa
  No toż za czi lata bydzie fest zabawa.
  --

  Lidzbark Warmiński 1350

  Tu biskup warmiński zamek zaczoł stowiać
  I stond diecezyjom swojom reskiyrować
  Toż stolicom Warmii te miasto sie stało
  Choć se możno inkszym trocha to niy zdało.
  --

  Biskupi zamek

  Do dzisioj w sztyrech ekach se stoji
  Dyć kożde krzidło rowne mi zdo sie
  W kwadracie - godom czelodce moji
  Przeca "nauki wysoke" mo sie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:21
  Zamkowe krużganki

  Krużganki tu stare
  Ło tym trza wom wiedzieć
  Dyć ciyngym som "jare"
  Werci sie tam siedzieć
  I ło downych czasach podeliberować
  Szejset lot tu widać - niy idzie ich schować.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:23
  Krzyżowo Gora

  Krzyżowo Gora we zimie blyszczy
  Tu kozdy narciorz radochy zyszczy
  Już poranoście lot se to kulo
  Jakby w Beskidach - niy byda fuloł.
  --

  Trasa "Jurek"

  Dlo poczontkujoncych chnetko poł kilosa
  Jak na mie - wystyknie. Ło wiyncy niy prosza.
  -

  Trasa "Paulina"

  Idzie pohulać na ty "Paulinie"
  Czas ze uciechom ci tukej minie.
  --

  Trasa "Kormoran"

  Chocioż przikrotko dyć stromo trocha
  Dej pozor - możesz cosik popochać.
  --

  Trasa "Klaudia"

  Zowdy "Klaudia" łostro była
  Toż karlusow fest ciongnyła.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:23
  Braniewo
  Siedziba biskupa w Braniewie wpiyrw była
  Skiż powstanio Prusow chnet se przekludziyła.
  --

  Braniewo 1926

  Szwedy se w Braniewie richtig panoszyli
  Ze rozkazu krola kradli co sie dało
  Łoni jak szarańcza we Afryce byli
  Dziewiyńć lot te miasto to wszysko ciyrpało

  Za morzym już ksiyngi i dzieła kunsztowne
  Co zocnego było słali do Szwecyji
  Tako ze tym wtedy - nic że czasy downe
  Przeca narobiyli na Warmii mecyji.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:26
  Przeca we wercie mazurski Ryn
  By ło niym szkryfnońć niyjedyn rym.
  --

  Ryn

  Jak Ryńskie jezioro to i Ryn być musi
  Niyjedyn zoglondnońć tyż se tukej skusi.
  --

  Ryn 1377

  Staraniym Winricha - tego Kniprodego
  Doszło do budowy tu zamku zocnego
  Kery tyż przez wieki przebudowywali
  Dyć aszom sie z tego że majom go dali.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:27
  Ryn 1485

  Osada urosła - była już targowo
  Ano - toż skiż zamku tako tyż sie stowo.

  --

  Ryn 1525

  Choć praw miejskich ciyngym niy ma
  Ryn starostwa czimie ziymia.
  --

  Ryn 1723

  No - wypiykło se już ciasto
  W końcu z Rynu momy miasto.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:32
  Giżycko

  Gizewiusza tako uhonorowali
  Że ze niego miano miastu tymu dali
  Pastor przeca zowdy był za Mazurami
  Dyć ich kajś przegnali - tyż uciykli sami
  --

  Fajno sztela

  Niegocin kanał łonczy z Kisajno
  A miyndzy nimi sztela jest fajno
  Kaj byż zabawioł niyjedna nocka
  I dziołchom pszoł tyż na pewno mocka.
  --

  Gustaw Gizewiusz 1810-1848

  Pastor we łobrona Mazurow durś broł
  Historio tyż ło tym pamiynto
  Dyć serce dlo wszyskich jednake łon mioł
  Na ziymi co jeszcze niy świynto.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:35

  Krziż św. Brunona

  Tukej świynty Brunon Prusow krzcić tyż chcioł
  Z poparciym Chrobrego dyć prziszoł
  Za wiara łon jednak życie swoje doł
  We tysionc dziewiontym - toś słyszoł

  Przez las wiedzie droga św. Brunona
  Idź - dyć se tego niy lynkej
  Kaj krziż dzisioj stoji prziszło jymu skonać
  Mosz Boga we duszy to klynkej.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:36
  Giżycko ze Rudom teroz sztama czimie
  Zdo sie - coś dobrego we tym richtig drzymie.
  --

  Giżycko agroturystyka

  Agroturystykom Giżycko se blyszczy
  Czy z rudzkich wandrusow latoś wiyncy zyszczy?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:38
  We gminie

  Zdo sie dość jezior w giżycki gminie
  Kero w mazurski przeca dziedzinie
  Joch szejść na mapie aże zrachowoł
  Łoj - bych se po niych tyż pożeglowoł
  Chocioż zyjmanić umia niywiela
  Dyć mie tym kusi giżycko sztela.
  --

  Giżycki herb

  Pływie w wodzie karp łod rana
  Nad niym widza kormorana.
  --

  W ty gminie

  Jezior dużo lasow mniyj
  Dyć zyjmanie tukej żyj.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:39
  Kaj by latoś na te wczasy?
  Wiym - wołajom mie Wilkasy.
  --

  Wilkaski "Gwarek"

  Toż wiela tukej bergmonow było?
  Kierzy we wodzie toplać se chcieli
  Ta Piykno Gora tyż bogaciyło
  A jako teroz jest we ty szteli?

  --

  Pynsjonat "Skarpa"

  Taki pynsjonacik latym kwieciym kusi
  Szczyńściym tyż za wiela potmanyj niy dusi
  We Wilkasach znojdziesz - Niegocin po blisku
  Tu uśmiych rozkwitnie na niyjednym pysku.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:40
  Ośrodek "Fregata"

  Ta "Fregata" kusi
  Dyć portmanyj dusi.
  --

  Pynsjonat "Yaga"

  "Yaga" piyknie cie ugości
  Tu niy bydziesz wcale pościć
  Przeca nawet Jaś z Małgolom
  Kuchnia "Yagi" tyż pochwolom.


  --
  "Łabyńdzi Ostrow"

  W Piykny Gorze łon wilkaski
  Tu tyż spotkosz gryfne "laski"
  Dyć czasami - co za dziw?
  Usłyszysz łabyńdzi śpiyw.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:41
  Krukolin

  Kruk na liny tu poluje?
  Toż to kożdy forszteluje
  Że nurkować coś niy umi
  Yno czy kruk to rozumi?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:42
  Bogacko

  Niybogaty kaj Bogacko
  Jednak czuje sie tyż chwacko
  Do szczyńścio Dejguny mo
  Styknie abo mi sie zdo?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:42
  Gajewo

  Gajewo przi gaju
  Dyć cołkym na skraju
  Niy kuszom cie ryby
  To tukej na grziby.

  --

  Hotel "Gajewo"

  Niy przijedzie dyć tu "cieć"
  Trza mu pełno kapsa mieć
  Nic że idzie porajtować
  Jak trza grosza wiela dować
  Ano - droższo to już "klasa"
  -Wola siedzieć we Wilkasach.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:43
  Wrony

  Jednak niy czorne tutejsze Wrony
  Jezioro Tałty blask dowo łonym.
  --

  "Elixir" - Wrony

  Mo ośrodek własny szif
  Przi jeziorze toż niy dziw.
  --

  Tako godo wrona wronie
  - U nos som noclegi tonie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:44
  Guty

  Guty zdo sie dobre bydom
  Kaj Kisajno grosz swoj wydom.

  --

  Yno co w tych Gutach jest?
  Terozki se tropia fest
  No i jako tam dojechać?
  Przez Kamionki - toż uciecha.

  --

  W foldery Giżycka kukom
  Cosik ło tych Gutach szukom
  Ano to niy żodyn wic
  Ło ty szteli richtig nic.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:47
  Czos i Juno

  Czos i Juno - toż se zdowo
  Że my wdepli w te Mrongowo.
  --

  Skiż

  Skiż Kristofa Celestyna
  Zwom Mrongowym ta dziedzina
  No bo przeca tyn Mrongowiusz
  Polsko godka w zocy mioł już.

  --

  Jerzy Gosiewski - leśnik

  Znajom go dobrze mrongowske lasy
  Zoglondnie we nie i teroz czasym
  Czidziści rokow taki roboty
  To richtig niy som jakeś gupoty.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:47
  1990-2002 Mrongowo

  Mrongowskim rajcom rokow dwanoście
  Bestoż niy yno we las go wroźcie.

  ----

  2002 Radny sejmiku

  Tako w Olsztynie leśnika znali
  Toż niy dziwota - w posły wysłali!

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:49
  Gora Sztyrech Wiatrow

  Gora Sztyrech Wiatrow we Mrongowie majom
  Dyć i tu terozki narciarzom fest pszajom.

  --

  Zima w Mrongowie

  Gora Sztyrech Wiatrow narciarzy tu wito
  Sztyryma trasami - jakby se kto pytoł
  Dyć mosz jeszcze tukej i tor saneczkowy
  Rynny do snowboardu toż niy trop se gowy

  Ośrodek łońskego roku zrychtowany
  Zdo ci sie i dzisioj co wysztiglowany
  Tych chyntnych do zjazdu dużo tukej bywo
  Niychej to we zima nikogo niy dziwo.

  --

  Park im. Juliusza Słowackiego

  Stare dymby graby sosny
  We Mrongowie cie czekajom
  Zazielyni sie park z wiosny
  Choć i zimom jymu pszajom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:50
  Park im. Sikorskiego

  W nocy strach tu szpacyrować
  Dyć to musisz forsztelować
  Co wpiyrw kerchof tukej był
  Wangelikow tako krył.

  --

  Na galindzki ziymi

  Galindy te ziymie wpiyrw zamiyszkiwali
  Niym Krziżaki życie im poprzewrocali.
  --

  "Sensburg"

  Toż take piyrwyj grod nosioł miano
  Niym Mrongowiusza za Polski dano.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.04.06, 23:50
  "Sense" (kosa)

  W okolicy niedźwiedź pieroński grasowoł
  Toż niyjedyn śmiałek mu rady niy dowoł
  Dyc jak w końcu kosom łapa mu utnyli
  To ze jom do herbu miasta przeca wziyli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:19
  Olsztyn?

  Olsztyn? A! -Sztela mało we Jurze
  Ponoć tam dobre som jajca kurze
  Bo niy brakuje w skorupce wopna
  Taki rym wom tu na forum "dopna".
  --

  Ja no - dyć yno to skuli szpasu
  I niy szukejcie we tym marasu.
  --

  Wszyske drogi

  Wszyske drogi Warmii wiedom do Olsztyna
  Niy musza wom przeca ło tym przipominać.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:20
  "Baba prusko"

  Tukej "baba prusko" jakby muster frelki
  Chopy pociong majom do niyj richtig wielki
  Retli jom ze wieży zamkowy wysoki
  Teroz na dziedzińcu czimajom boroki.
  --

  Kopernik nakrykloł

  Kopernik łoglondoł niebo tukej w nocy
  Przeca kapitule łon administrowoł
  Nakrykloł som cosik skuli rownonocy
  Na ścianie krużganka - tako se wydowo.

  --

  Erich Mendelsohn

  Tu Erich Mendelsohn piyrszy dom swoj stowioł
  Tyn wele kirkuta - we niym łoczyszczynie
  Potym kunszt swoj wielki Europie tyż dowoł
  Dyć serce łostało na zowdy w Olsztynie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:21
  Herb Olsztyna

  Blikom na Herb tyn i widza droga
  Toż muszla przeca w Jakuba rynce
  Pont w tym Olsztyna mo być do Boga?
  Łoj - bydzie możno miasto we mynce.
  --
  --

  Kościoł św. Jakuba 1334

  W tym roku kościoł zaczyli stowiać
  Trocha to jednak potrwało
  Dzisioj przed łoczy trza nom go dować
  Niywiela takich łostało

  Zdo sie gotyku perłom połnocnom
  Nojstarszym w zocnym Olsztynie
  Łon no i zamek czimiom sie mocno
  Niychej ich czas tu niy minie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:22
  Nidzica

  Zamek krziżacki wpiyrw tukej był
  Przi niymu osada rosła
  Jak Zakon bardzi nabiyroł siył
  I łona praw miejskich doszła

  Winrych Kniprode przeca je doł
  Wiek jeszcze lecioł sztyrnosty
  Dyć dźwignońć tako ta sztela chcioł
  Koncept w tym richtig był prosty.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:24
  Matka Bosko Gietrzwałdzko

  Warmińskim frelkom co żeś godała
  jakeś ze klona na nie blikała?
  Niy po niymiecku - to yno wiym
  Co żeś pedziała? Po to tkom rym.
  --

  Możno szkryfnie ktoś coś ło tym
  Niy zostawi to - na potym.
  --

  W Gietrzwałdzie

  Przed cudownym łobrozym i papiyż tu klynkoł
  Porzykoł i jakby se myni już lynkoł
  Toż wiedzioł - Maryja ło wszyskich pamiynto
  Kożdo rodzicielka ze niom jakby świynto.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:25
  Pisa

  Brzeg jyj bagnisty - zdo sie że "pisa"
  Tako te miano mazurske słysza.
  --

  Johannisburg

  Zamek nad Pisom krziżacki stoji
  Johannisburgym go zwali
  W mazurski godce Jańsbork - niy w moji
  Toście już forsztelowali.
  --

  Pisz

  Skond se wywodzi grodu te miano?
  Ano łod "pisy" rzecz to już znano
  Prusy na bagno tako godali
  Zdo sie - w pamiyńci naszy łostali.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:25
  Jerzy Krzysztof Pisański

  Pisański przeca musioł być z Pisza
  Ło tym karlusie terozki słysza
  Regionalista we Prusach piyrszy
  Choć czas pokoże co niy nojwyrszy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:26
  Lubecki Frombork

  Na prawie lubeckom zostoł lokowany
  Historyjom tako z Lubekom zwionzany
  Ze kery tu prziszli osadniki piyrsze
  Te ziymie sie stały dlo nich chnet nojwyrsze.
  --

  Frombork 1278

  Prusy Braniewo fest poniszczyli
  Trza było przeniyść tu kapituła
  Biskupy Frombork tako dźwignyli
  Dyć som na Warmii - niy trza sie tułać.
  --

  Frombork 8.VII.1310

  Osmego lipca fajer tu zowdy
  Skiż tych praw miejskich! -Wiela w tym prowdy?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:27
  Frauenburg - Frombork

  Toż "Grodu Pani" pisane było
  Biskupstwo z Braniewa tu se przekludziyło
  I choć poszło dali do tego Lidzbarka
  We Fromborku ciyngym "kapitulno" marka.
  --

  "Madonna w Winnej Altanie"

  Łobroz nagrobny łod kanonika
  Kunsztym niy yno dziwuje
  W łokrongły romie - cudo gotyka
  Teroz już to forsztelujesz?
  --

  Mikołaj Kopernik (1473-1543)

  "Samotnikym fromborskim" kanonika zwali
  We gwiozdy zoglondoł toż forsztelowali
  Że niy trza przi tymu sie za wiela wadzić
  By z haltongym słońca mog se som poradzić.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:28
  "Wieża Kopernika"

  Toż i dzisioj stoji "Wieża Kopernika"
  I pewno wspomino nawet kanonika
  Kery tu samotnie na gwiozdy se dziwoł
  W dziyń blikoł ku słońcu i palcym mu kiwoł.
  --

  "O obrotach sfer niebieskich"

  Co dowiod? -Niy wszyscy w Polsce rozumieli
  A możno tyż czasym poskopić niy chcieli
  Przeca wieki całe Kościoł zakozywoł
  Czytać "O obrotach..." - bestoż to niy dziwo.
  --

  Frombork 1626

  Co tu w katedrze cynnego było
  To wojsko szwedzke cołkym złupiyło
  Tako z Gustawa Adolfa woli
  -Niych Warmio ciyrpi - niych to jom boli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:29
  Ołpa Kopernika

  Ołpa Kopernika miyszkoł wele Nysy
  W wiosce Kopperniki - niych forum to słyszy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:30
  Jan z Sącza (XVI w)

  Jan z Sącza w Ełku drukarnia mioł
  Wiela łon ksionżek po polsku doł
  Zdo sie - Ełk wtedy blyszczoł w Koronie
  Choć z czasym prziszoł i na to koniec.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:31
  "Rast"

  Prusy osada mieli przi borze
  Spokojnie w niyj kedyś żyli
  Dyć krziż już mieczym za cosik korze
  Bestoż trza pedzieć - tu byli.
  --

  "Rastenburg" - 1329

  Już tu Krziżakow strażnica stoji
  Łognia se jednak przi tymu boji
  Bo przeca ciyngym jeszcze drewniano
  Trza by zrychtować chnet murowano.
  --

  "Rastenbburg" 1374

  A no zamczysko już stoji zocne
  W murach krew jakby - toz richtig mocne
  Dobudowali przez wieki wiela
  W łostatni wojnie w łogniu ta sztela
  Dyć dzisioj zamkym Kyntrzyn sie asi
  Łodbudowany zaś miasto krasi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:32
  Jerzy Andrzej Helwig

  Szkryfoł ta "Flora Angerburgica"
  Zowdy do ziyla łobrocoł lica
  We Wyngorzewie przecw rodzony
  Toż paczoł zowdy na swoje strony.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:33
  Świynto Lipka 1482

  Kapliczka już tukej se stoła
  W opiece Zakonu była
  W niyj lipa a łona dokoła
  -Jakby te drzewo chroniyła

  Wiela na pont prziłaziyło
  Prosiyło ło łaska Nieba
  Nikerym sie to ziściyło
  Szkryfnońć mi tako tu czeba.
  --

  Świynto Lipka

  Toż i protestanty na pont tu łaziyli
  Przeca boski łaski tyż łoni prosiyli.
  --

  Downe jarmarki we Świynty Lipce

  Co roku tu płotno tym "złotym" towarym
  Nawet ze Flandryji kupce se zjyżdżali
  Niy yno pontnikow kusiyła swym czarym
  W Świynty Lipce przeca gyszeft ubijali.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:34
  Reszel 1631

  Jezuici z Braniewa tukej se wkludziyli
  Ano skuli Szwedow we tułaczce byli
  Dyć reszel z tym zyskoł kolegium przezocne
  Wiela to wspiyrało - toż stało sie mocne.
  --

  Reszel dzisioj

  Toż mie sie tako ciyngym tu zdo
  Co richtig Reszel fest szczyńście mo
  Wojna go przeca niy poszczyrbiyła
  Se za murami jakby stanyła.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:35
  Wojciech Pomian Pasarowius (1594-1696)

  W Mikołajkach w kościele portret jego mocie
  Ze dugego wieku niy yno go znocie
  Siedymdziesiont jedyn lot parafiom kryńcioł
  Pomogoł durś wiernym a sie niy umynczoł.
  --

  Andrzej Kowalewski

  Po Pasaraviusie Kowalewski prziszoł
  Toż ło tym pastorze co inkszego słyszołch
  Ze zdrowiym miol ciyngym pierońsko utropa
  Dyć wiela doł inkszym - żałowali chopa.
  --

  Mikołajki 1444

  Piyrszy roz wzmiankujom je ponoć w tym roku
  Już była to sztela mazurskich rybokow.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:36
  Mikołajki 1726

  Ze wioski przeca w końcu wyrosły
  Do tych miast w Prusach terozki doszły.
  --

  Mikołajki

  "Perłom Mazur" zowiom Mikołajki dzisioj
  Pewno żeś już ło tym w cołki Polsce słyszoł
  Miyndzy Mikołajskim a Tałty jeziorym
  Zajrzyj jak żeś niy był tukej do ty pory.
  --

  W herbie

  W herbie majom krola - Sielaw jego miano
  Bliko tyż na miasto z fontanny co rano.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:37
  Fontanna

  Fontanna na rynku Z Sielawym tu stoji
  Zyjmanow prziciongo - dwoji se i troji.
  --

  Festiwal Krola Sielaw

  Sezon turystyczny krol Sielaw zaczyno
  Chocioż wystrugany ze drzewa łon yno
  Wodujom go przeca i na holu czimiom
  Dyć możno tyż czary we ty rybie drzymiom.
  --

  Krol Sielaw

  Przez wieki Krol Sielaw w jeziorze panowoł
  Toż cołki swiat wodny cześć mu tu łoddowoł
  Ludzie w końcu prziszli - ryby zaczli łowić
  I zdo sie - Sielawa w tym krolestwie dowić

  Łon tyż se rybokom doł we znaki wiela
  Bo przeca sie ciśli tam kaj jego sztela
  We sieci ze ajzy jednak go chyciyli
  Życie darowali chocioż zniywolyli

  Gorzke dlo Sielawa tu czasy nostały
  Z tego se niyszczyńścia tyż nastympne dzioły
  Ciyngym przeca widzioł w sieciach swo czelodka
  Już wiedzioł że lepi mu było śmierć spotkać.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:38
  Kajki

  Jak jakoś sztrasa miano mo Kajki
  To pewno bydom tyż Mikołajki.
  --

  Hotel "Mazur"

  Toż łobleka se jo lacie
  We tym downym magistracie
  Kaj beamtry wpiyrw dzrzymali
  Teroz tako leci dali.
  --

  Na promenadzie

  Na promenadzie ze kuflym piwa
  Se na jezioro bych chcioł podziwać
  Zyjmanić niy trza - tego mi styknie
  Biyr i jezioro - toż już jest piyknie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:38
  Liceum im. Marion Donhoff

  Mo tu liceum naszo grafini
  To Mikołajki ździybko łodmiyni
  Już dzisioj cisnom se tam szkolorze
  A chnet internat ponoć być może.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:40
  "Bitwa pod Grunwaldym"

  Tu wojsko cara lyjty dostało
  Choć wpiyrw pociśli w przodek niymało
  Hindenburg Ruska ponoć zaczimoł
  Choć we salonce yno se drzymoł.
  --

  1410

  Wiycie - Ślonzokom wtedy fest wloli
  Bestoż jo niy wiym czy to pochwolić.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.04.06, 22:42
  Kościoł Grunwaldzki

  Kościoł ze dzwonnicom Zakon tu zbudowoł
  Pociecha poległych duszom ponoć dowoł
  Tysionc lot stoć bydzie - tako sie zdowało
  Dyć po niymu dzisioj nic już niy łostało.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • rita100 13.04.06, 22:20
  broneknotgeld napisał:

  > "Warmia i Mazury" Erwina Kruka
  >
  > Se tako ksionżka chca wom polecić
  > Możno se udo z niyj fraszki sklecić.

  Witaj Bronku wink
  Dziankuje za wizyte
  A Erwina Kruka znomy , popatrz co napisał Tralala smile

  Erwin Kruk stał się kiedyś mimowolnym bohaterem dość ponurej anegdoty. Kiedy
  wytykano, że na Warmii i Mazurach nie ma już Warmiaków ani Mazurów, padała
  odpowiedź 'Jako to nie ma - jest jeden Warmiak (Jan Chłosta) i jeden Mazur
  (Erwin Kruk) sad

  Z mniłó chenció bandziewam cytac z Tobó tó ksójżke.
  'ó' = 'ą'

 • broneknotgeld 13.04.06, 22:23
  Witej Rita.
  Tak cołkym toch se w te forum niy wczytoł, boch yno przeglondnoł pora wontkow.
  No dyć moje streszczynie ksionżki ślonskom rymowankom chyba niy bydzie tu
  wadziyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • tralala33 13.04.06, 22:26
  Nareszcie i Prusowie u nas zagościli smile Psianknie dziankuje bo łoni mnie sia
  mocno łudali.
 • broneknotgeld 14.04.06, 14:36
  No dyć niy idzie szkryfnońć historji ty ziymi i łominońć Prusow.
  Toż by to był grzych.
  Pozdrowiom ze stolicy fraszki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • rita100 14.04.06, 21:17
  Tralala , napsisała, za co jo jyj dziankuje, co Bronku nie sztyrujesz, jo tlo
  chciała Cia poziedzieć, ze Erwin Kruk nie je noju łobcy smile

  Ja ziym co mosz mało ciasu , bo fraszki same sia nie zrobzió wink)))
  Szczajśc Boże
 • rita100 14.04.06, 22:23
  Nie nie słyszołam smile
  Pewne jojko
  fraszke zmyło wink
 • gajowy555 14.04.06, 22:28
  Rita , bandziewa mnieli historyjo Warniji po ślójsku.
  Tan Brónek je fejn chłop.
  Ale wic.
  Tlo chto nom łopsisze po naszamu ta historia ?
 • rita100 14.04.06, 22:31
  haha, nawet nie myśl ło historii, bo bandzie kłopot wink
  Może tlo Prusów wink))

  Gajowy, może zrób niespodziankę Bronkowi. Łon tyz ma księgę gości smile
  popatrz
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=32180836
 • rita100 14.04.06, 22:45
  Gajowy, a gdzież nam sia podział wink))
 • rita100 18.04.06, 21:24
  Pewnie tam pilnuje zwierzyny
  abo schował sia pod pierzyny wink))

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka