Dodaj do ulubionych

Ne wstydno wam wuorlanskij wuojte Selwesiuk?

  • romanpidlaszuk Holos z Wurli 03.10.07, 07:40
   Chłopci fajno szto piszete o sprawach Wurli. Inaczej wsio wyhlidaje
   jak tutzywetsia i probujetsia sztoś tut zrobity. Worlański punkt
   widzenia jest nezawsze taki sam jak ludiom kotory wyjechali z naszej
   miescewości i teperchoczut nas tych szczo tut ostaliś uszcześliwiaty
   na siłu. Tradycjoj użestałoś szczo naprymier wujta prywoziat nam w
   teczci. Ostatniocho toż wytypowała koalicja Bielska a ne Orleńska.
   ALe i tak w porównaniu z tym szczo byw ostatnio to je nebo . Szczo
   do jazyka i nacjonalniści. każda średnio inteligentna małpa znaje
   szczo w Wurli nychto ny dziekaje a choworyt swoim miscewym
   dialektom. wsio było proste pokul ne proczytał ja w atlasie gwar
   wschodniej Białostoczyzny redagowanej miżdu innymi perez paniu
   profesor Smułkowu materu wsiech filologów Białoruskich w Wurli,
   szczo choworka nasza je ukraińska. Znaczyt że filologi pani profesor
   uczyła bardzo dobre, ale pracy swoich studentów kotory dotyczyli
   mowy mieżdu buhom a narwoju oceniała tak jak powino byty, bo inaczej
   śmijawsia by cieły świet naukowy. Szto do nauczania Ukraińaskiej
   mowy w szkoli w Wurli to sprawa wychlidała trochu inaczej i
   odbywałaś za periodu wujta Dobosza . Nazbirałaś Chetnych na try grupy
   nauczania. ale zawdiaki prenżnomu działaniu SP Janka Dobosza i Starej
   Nezdertej kadry Nauczycielskiej ograniczyłoś to do odnej grupy.
   Treba znaty że perszym MGR w Szkoli Orleńskiej ne filologomo
   Białoruskim była pryniata w 90-tych lietach Beata Horodecka. Szczo
   do Festynu i Konferencji Naukowej. do komitetu organizacyjnoho wujt
   ne dopustyw nikocho z mieszkańców Wurli. Orleńskije Obchody
   Organizowane społeczeństwom Wurli bez Nejakich Hroszy z Gminy
   odbylisia 21 lipca. Na wniosok szczop dopustyty innych naukowców do
   wykładu na konferencji odkazali NIE i szczo je wiadomym zrobili wsio
   odnobiegunowym wykładom.
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=44324&w=69842146
   • romanpidlaszuk Holos z Wurli - c.d. 08.10.07, 06:32
    Szto wy je z siul to ja znaju ale wy tut ne żywete i ne budete
    żyty . Dla was
    Wurla to bude mieście de co jakiś czas pryjedete odychnuty,
    postawity łampatku
    na mihiłkach. Ja tut żywu od dieda pradieda poczti wsie moi predki
    byli z
    Wurli i to trochi zobawiazuje.
    Szto do udiełu w towarystwie zemli Orlańskiej. Położnik kotory
    zaisnowaw toje
    towarystwo bojałsia mene zaprosity na zebranie Założycielskie.
    Doznawsia ja o
    im od tretich osób i bardzo fajno szczo powstało. szkoda szto wone
    ograniczyłoś do towarystwa zaimnoi adoracji a ne zaprosili mene bo
    położnik
    Organizacji Oszukał Hurtok PZW ale to druha sprawa.
    Czy w Wurli je Biełarusy czy Ukraińcy - nie mnie o tym Howoryty, bo
    z odnei
    storony choworat choworką Ukraińska a nazywajut nas Biełarusami . Ja
    dumaju,
    że za wdiaki tej polityki szczo je wediena do tej pory ne zbudujet
    sia
    nijakiej świadomości narodowoj szczo stanetsia sukcesom rańsze
    zaplanowanoj
    polityki polaków szczo do polonizacji Rusinów. W
    W Ukraińskom ruchu Podlasza z kotorym ja zwiazany partnerskim
    dohoworom
    walczat o zachowanie swojej tożsamości. Prostym prykładom do
    porównania je
    plakat z Orleńskich Weczurków napiszy w Cyrylicy w Miejscowym
    dialektowi a
    chodź by plakaty Na Basowiszcza czy na Festyn Białoruski z Okazji
    500-lecia
    Orli de wsio pisane je po pulsku a słowa Biełaruski łatinkoi. Ja
    Uważaju szczo
    nichdy dla polaka my ne budiem polakom i ne choczu dobrowolno
    polonizowatyś,
    choczu berechczy swoju tożsamość. Sprawa Kto kim uważajetsia jest
    sprawoj
    osobistoj i nikomu swoich spochladów ne nakidaju i nakidaty ne budu-
    każdy
    musit do swojej tożsamości dorosty sam. Prawda był ja zaproszony na
    spotkanie
    komitetu organizacyjnoho 500-lecia Wurli kotory odbyłsia deś w
    końcie czerwca.
    Zadzwonił do mene pan Wójt, za petnacet deset i zaprosił mene do
    udiełu w
    spotkaniu kotore naczynałoś o desiatej. Ja pryjechał. Prawda je też
    takaja
    szczo deń raniej poszoł specjalno do pani sekretarz i pożaliwsia
    szczo do
    komitetu ne beretsia nikocho z rady Sołeckoj kotoroj ja je Czlenom.
    Czyli
    choworyty o Wurli bez jej demokratyczno wybranych predstawników je
    prynajmniej
    niedyplomatycznym.
    Weliki błąd z mojej storony szczo do sposobu Organizacji Festynu w
    Lipcu.
    Kajuś postupiw ja nedyplomatyczno ale diakuju za podtrymku. Szczo do
    prywożenia czynowników do Wurli to u nas takaja uże tradycja . W
    prodiazi
    ostatnich 200-let to tylko naczała XIX stolitia burmajstrermom byw
    Orlanec
    Martynowicz i w 70-tych lietach mój Batko i tut ne ma czym
    perejmatysia. W
    Wurli ne ma wże orlańców a hasło Bij swój swojoho kob czuży bojawsia
    woszło w
    życie , także Orlaneć nigdy ale to nigdy ne bude żadnej ważnej
    personoj w
    swojej mesciewości bo jecho ne wyberut. Szczo do zerwania plakatu
    mojej
    osoboj. Jak śletsia pisma do mojoho szwagra z groźbami ukarania
    mandatom za
    pratanie posesji zamiast do mene zadzwonity to ja zaczaw prataty. Je
    to
    prywatna posesja i jej płót ne bude tablicoj ogłoszeń tym bardziej
    bez
    osobistoho pozwolenia. I na koneć Piotrek, ja maju do Tebe weliki
    szacunok,
    jak najbardziej popieraju w tym szczo robisz, Ono proszu Tebe hlań
    czasom na
    swoju robotu z boku i podywiś jakije tebe lude okrużajut. Może to
    wony
    stwarajut takuju atmosferu szczo wony to tylko odion biegun a reszta
    to
    nebezpieczny twoi protiwniki w pryszłych wyborach. Szczo do imprez w
    2008
    roci. Moim zdaniom i ne tulki to inicjatorom wsiech podiej kultury
    powinin
    byty GOK u Wurli a takoż biblioteka gminna (Prykład Biblioteki z
    Dubicz
    Cerkownych) Prypadkowy Lude Kotory robiat w tych instytucach od liet
    działajut
    pod łuk utertoho szablonu, trymajutsia wypalonych Idei. Prawdoi jest
    szczo ne
    ma ne ma chroszy ale chlańmo na susiedni takoż biedny Gminy jak
    Dubiczy
    Cerkowny, Czyże czy Kleszczeli. Daleko nam do Ich i tut jak ne bude
    radykalnych cienić to nic ne zmieniajetsa. Traba znajty takich ludy
    jak tiotia
    Wiera Wołkowycka a ne tragicznych spadochroniarzy. Romane jak jak
    najbardziej
    z Toboju, ale ościepieniś trochu bo może bulsz szkody zrobisz niż
    dobroho. do
    tożsamości treba dorosty. Czasom treba liet i chęci szczob wziaty
    kniżku do
    ruki. Choć znaty kto ustawił prelegntów na Konferencju to wże
    choworu. Jak
    rańsze pisaw, braw ja udieł w odnym zasidani komitetu Organizacyjnoho
    500-lecia Wurli de kromie pana Wójta, był Batiuszka Tokarewski,
    posioł
    Czykwin, hołowa hminoj rady Klin, położnik lubitielej zemli
    Orlańskiej Siehiej
    Martynowicz i Dyrektor muzeum biełaruskoho w Hajnowci kotory żywe w
    prystupach
    w Rudutach(najśmiszniej szczo wun twierdit szczo patron licum
    Biełaruskocho w
    Bielsku Taraszkiewicz je rodżony w Tokarach!! ot i historyk)na
    zapytanie o
    prohram okazałoś szczo wsio uże ustalone. Batiuszka i posioł
    wstawlili swoje a
    Ostelnoje było uże ułożone. Na moje zapytanie szczo do Konferencji
    to okazałoś
    szczo dla polaków i ukraińców ne mieścia. Toje wsio mene rozserdiło
    ale
    uspokoiw mene paroch z posłom. Tut mnie weliki wstyd szczo wsio taki
    takoje
    świato mojej miescowości stanetsia trybunoj dla odnej tulko jak
    okazujetsia
    jedinosłusznoj opcji. Bo prawda je taka szczo ne kotory ne
    pozwolilib sobie na
    pletenie bzdur z mównicy prysustwi innych naukowców. A tak choworyli
    szczo
    chotieli i w bolszeństwie po pulsku. Dumaju szczo za ustalenie takich
    prelegentów je winny doradcy pana wujta a ne wun sam do koncia.
    Bulsz pisaty
    ne budu bo i tak sobie zaszkodżu a najchorej idei budowy oserotka
    wendkarskocho. Życzu wsiem zdorowia. Zamołkaju.


    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=44324&w=70135109&a=70135109
  • romanpidlaszuk Holos z Wurli- 3 09.10.07, 08:01

   Nezderzaw i napisaw
   Szcze odna cikawa sprawa zwiazana z festynom białoruskim u Wurli z
   2.09.2007
   roku.Ja ne byw bo musiw byty na chrystynach w Kętrzynowi i pryjechaw
   na
   fajerwerki.Ponoć było bardzo fajno.Gratuluju organizatorom.Na druhi
   deń
   dzwonit do mene hołowa fundacji Lider kotora była hołownym sponsorom
   tej
   imprezy, mój kolega Mirek Stepaniuk z zapytaniom; uwas w Wurli to
   tak zawsze
   je czy tylko w stosunku do mene tak postupajetsia? Ja odkazuju o
   szczo chody?
   M.S. ja pryjechaw ze skarbnikom naszej fundacji Gienkom Kowalskim na
   festyn
   jako sponsor i szczob zdokumentowaty na szczo my wydali
   hroszy.Wyobraź sobie
   Marek szto ze sceny wójt prywitaw musit z pisiat osób, a o mnie nyć
   ne
   rochnuw,chot baczyw szczo ja je.
   M.CM.to ja tobie objaśniaju.To byw festyn białoruski a ty kromie
   szczo je
   hołowoj Lidera to szcze je vice hołowoj Sojuzu Ukrainciw Podlasza a
   słowo
   Ukrainek,ukraiński,Ukraina ne mohło pasty ze sceny.
   M,S. ne może byty
   M.CH. w Wurli czasom głupota osiahaje takije szczyty, szczo Himalaje
   pry jej
   to małyje hory
   M.S. ny choczu wieryty w toje ale układajetsia to w jakujuś ciełość.
   Za jakiś czas dzwonit Stepaniuk znow do mene; Marek ty musit miew
   racju, to
   dla toho szczo ja hołowa Sojuzu.Znajesz wysław ja zaproszenia do
   wujta szczob
   wziaw udieł albo kohoś wysław na swoje mieście w wycieczci
   szkoleniowej w
   Bieszczady i na Słowacju.Głucho.Nema odkazu.Znaczyt wstydajutsia
   toho szczo
   zrobili.Może ty pojedesz?
   I ja pojechaw,szkoliwsia,zobaczyw;poznaw.Z każdej gminy byw
   predstawnik; a to
   hołowa gminnoj rady,a to sekretar gminy,byw toże wicestarosta z
   Hajnowki[z
   pohożdżenia łemko]
   Każdy miew z soboju jakijeś materiały o swojej gmini, ja ni…..ja
   kromie
   pocztówok wydanych perez silsku radu Wurli i hurtok PZW
   ………..wio…c..h..a.a.a.a…….
   Można tak pisaty bez końcia.
   Albo koliś imiennie zaprosili mene na posiedzenie komisji rady
   gminnoj u
   Wurli.Ja pryszow ,siew w Kutkowi i tak prosidiew ciełu komisju,
   Nychto ne
   zapytaw czoho ja pryszow, ny cześć ny pocałuj się w dupę.Na sam
   koneć koli uże
   zamykali posiedzenie ja sam zapytawsia czy może zapytali by czoho ja
   pryszow.
   Jaja jak berety.
   Szkodżu sobie szczo piszu tutaj, ale nezderżuju.Dumaju szczo
   decydenty
   oddielat moje prywatny poglądy od stanowisk organizacji kotorych ja
   wozgławiaju.
   Szcze do Romana;ja ucastwuju wo wsiech zahodach organizowanych
   czeres SUP,sam
   toże szczoś robiu i dobre znaju sytuacju ukrainciuw na podlaszu
   odnak diakuju
   za pryhłoszenie na storinki Ukrainciuw Podlasza.
   Pawło na pewno spotkajemsia na pokazie peredpremierowym toho
   filmu.Zaproszu
   osobisto.Diakuju za podtrymku.Z ziemnoho szara nychto mene ne wykine.

   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=44324&w=70200156&a=70200156
  • romanpidlaszuk Holos z Wurli- 4 10.10.07, 07:09
   Ciekawe miejsca w gminie i nie tylko może szcze lude?
   Ny budu pisaty o zabytkach z terenu Wurli [my samyje tut welmi
   cikawy zabytki] bo połno ich opisu w Internecie i nyć inszoho tulki
   budynki sakralny, a promowanie budynku synagogi tulki utwierżaje
   wsiem spoza szczo orlenci to żydy bo iszcze obchodiat wsie świata
   pry jej. Może pro cikawoho człowieka?
   Treba Wam znaty szczo w Wurli żywe odna welmi cikawa ludyna,
   czołowiek kotory 30 liet tomu uże zacikawiwś historioj Wurli i jej
   mieszkańców.Zaszczepiw w jomu toje zainteresowanie uczytiel
   Leszczyński Mikołaj kotory notabene ny byw z Wurli. To od joho
   wyszła inicjatywa obychodów 500 lietia Wurli.Czołowiek to z
   artystycznoj duszoj ,niekonwencjonalnych zachowań, może trochu
   dziwak, odion howoruszczy radny w naszoj niemoj hminnoj rady,
   połnoprawny biełorus [joho batko byw katolikom biełorusom i pohodyw
   z pod Mińska],a je nim Misza Mincewicz. Swoje trycet liet diejstwa
   podsumowaw wun wystawoj kotora odkryłaś lietom sioho roku.
   Tradycyjno ne obyszłosia bez zgrzytów.Czaść wystawy została
   zniszczona czerez pianoho uhażora naszej bibliotekarki[wystawa to
   persza podieja kulturalna od 25 liet w biblioteci] i na odkrytie i
   wobszcze ne pryszow samyj hławnyj,objednatiel wsiech mieszkańców,
   pan Wójt. Muszu tut skazaty że zawdiaki takich diejstw ze storony
   właści w komitetowi organizacyjnym obychodów 500 lietia Wurli ne
   znaszliś mież innymi takije lude
   jak Michał.Do organizowanej wystawy w bożnicy komitet nenajszow
   nijakich materiałów i musiw ratowatyś retuszowanymi zdjęciami
   Wiszniewskoho.Sztob było normalne traktowanie dijaczy społecznych i
   kulturalnych w Wurli to ny treba było by żadnych paraszytów
   artystów.Naszy lude majut tulki zdjęć i dokumentów
   szto bożnicy byłoby mało do wystawienia i z druhiej storony ne
   choczut wony dawaty swoich reczy byle chujoplotom.My sztoś robim i
   pokażem w swoje wremia.Powidomim.Żal szczo wże Michał zakryw
   wystawu,wona powinna wiesity w bożnicy,może namowlu joho to wsawim
   materiały do Internetu. Szczo do cikawych mieść.
   W lipcu sioho roku wydali własnymi siłami dwie odkrywki z Orleńskimi
   krajowidami.Pokazany tam je mieścia z terenu naszej miscewości.Szcze
   odne ważne,o tym zabulisia organizatory z gminy 500lietia,szczo na
   odnej i znich nachodycia herb Wurli z podpisom w naszym dialektowi
   [gmina wydała toż dwie odkrytki no zabuliś podpisaty szczo na nich
   je].Pry okazji skażu;jak my robili festyn w lipcu to kilka dnie
   pered nim radny kotory byli zaangażowany w organizacju imprezy
   otrymali pismo o używaniu herbu i sztandaru gminy bez zezwolenia.Ale
   obciach!My posłużyliś herbom Wurli a ne herbom gminy Wurla.
   Woroczajuś do otkrytok każda z nich je ostemplowana pieczatkoj z
   herbom i czesłom 21 lipnia 2007 roku.Tut takaja ciekawostka;ja jak
   zakazuwaw pieczatku to ne znaw szto perwsza zapiś pro zemlu orleńsku
   datowana je na 23 lipnia 1507roku.Czut nam toje ne zyhrałoś.
   Ciekawym mieściom je mlin i chata młynara,ale o tym napiszu pośla
   jak proczytaju otrymany dokumenty z okresu 1935-1948
   Trymajteś zdorowo!

   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=44324&w=70197562&a=70233687

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka