Dodaj do ulubionych

CZY KTOS MOZE MI NAPISAC ODPOWIEDZI Z POLSKIEGO??

30.05.05, 18:35
prosze niech ktos mi napisze odpowiedzi z polskiego (zwlaszcza klucz z
wypracowania). nie moge tego sciagnac ze strony cke ani nie moge tego
otworzyc. blagam o pomoc
Edytor zaawansowany
 • Gość: kasia IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.05.05, 19:06
  MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA ARKUSZA I
  Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Dzikie słówka.
  Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi zdającego mogą przybierać
  różną
  formę językową, ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu. Oceniając pracę
  zdającego, należy stosować punktację z modelu.
  Uwaga: Za pełną odpowiedź przyznaje się maksymalną liczbę punktów, za niepełną –
  wskazaną w rubryce „punkty cząstkowe”. Nie należy przyznawać połówek punktów.
  Za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów.
  Nr
  zadania
  Odpowiedzi
  Maks.
  liczba
  punktów
  Punkty
  cząstko
  we
  1. A 1 0
  2.
  np.:
  Kelloggowie chcieli sprawdzić, czy szympans, który wychowywał
  się z ich dzieckiem, będzie zdolny do porozumiewania się z ludźmi
  (w ludzkim języku).
  Chcieli sprawdzić, czy język zwierzęcia zależy od środowiska,
  w którym się wychowuje.
  Chcieli sprawdzić, w jakim stopniu wychowanie szympansa
  w ludzkiej rodzinie uczłowieczy go.
  1 0
  3.
  np.:
  Jest to słowo użyte w przenośni; metaforyczne znaczenie wyrazu.
  Słowo „zaadoptować” odnosi się tylko do ludzi. (Relacja między
  Kelloggami a szympansicą miała przypominać relację „rodzicedziecko”
  w rodzinie ludzkiej.)
  Był to tylko eksperyment, przypominający sytuację adopcji
  ze świata ludzi.
  Uwaga: nie akceptujemy słownikowej definicji wyrazu.
  1 0
  4.
  np.:
  Dzieci wychowywane w izolacji od społeczeństwa (dzieci, które
  utraciły kontakt z ludzkim społeczeństwem);
  Wyrastały wśród zwierząt jako ich przybrane potomstwo.
  1 0
  5. „racjonalistyczny świat” 1 0
  6. „Fundamentalnym atrybutem człowieczeństwa” jest zdolność
  opanowania ludzkiej mowy (posługiwania się ludzką mową). 1 0
  7.
  np.:
  Romulus i Remus, Tarzan, Mowgli, po okresie izolacji, nie mieli
  problemów z adaptacją w ludzkim społeczeństwie.
  Wszystkie te opowieści dotyczą dzieci wychowywanych przez
  zwierzęta.
  Każda z tych opowieści jest fikcyjna (nie mają naukowej wartości).
  2 0
  8.
  Informacje o tym, że Romulus i Remus bardzo krótko byli
  wychowywani przez wilczycę, po odnalezieniu ich przez pasterza
  dorastali w ludzkim społeczeństwie.
  1 0
  9.
  np.:
  Zastępczymi rodzicami dzieci bywały zwierzęta, (raczej
  niedźwiedzie niż małpy).
  Dzieci wychowywane w izolacji od społeczeństwa nie posługują się
  mową.
  Dziecko wychowywane przez zwierzęta należałoby zaliczyć
  do innego gatunku niż homo sapiens.(zatraca ludzkie cechy)
  1 0
  Przypadki ludzkich niemowląt wychowywanych przez zwierzęta
  znajdują potwierdzenie w faktach historycznych.
  Uwaga: odpowiedź musi mieć postać tezy.
  10.
  np.:
  W celu zobrazowania, że przypadki „dzikich dzieci” były od dawna
  przedmiotem zainteresowania nauki.
  W celu wsparcia swych tez autorytetem K. Linneusza.
  Aby zilustrować swoje refleksje (uwiarygodnić).
  W celu zobrazowania skali zjawiska.
  2 0
  11. A 1 0
  12. Psycholingwiści badają psychiczne podłoże mowy. 1 0
  13.
  np.:
  Eksperyment miał potwierdzić, że naturalnym i odwiecznym
  (pierwszym, wrodzonym, najstarszym) językiem ludzkim jest język
  frygijski.
  Istnieje wrodzony, naturalny język ludzkości.
  1 0
  14.
  np.:
  Autor (kronikarz) kwestionuje sens dokonywania podobnych
  eksperymentów jako niedających wiedzy pewnej i prawdziwej.
  Informacje w dziele kronikarza są niewiarygodne.
  Autor nie akceptuje okrucieństwa eksperymentów ze względów
  etycznych.
  Zdanie to wyraża ostrożność, powściągliwość, sceptycyzm autora.
  2 0
  15. Odpowiedzi kolejno: I, I, O, O. 2 1
  16. B 1 0
  Razem 20
  Uwaga: w nawiasach znajdują się inne akceptowane odpowiedzi.
  Część II – pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym
  w arkuszu
  Temat 1. Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka
  Sienkiewicza?
  Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych
  fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.
  I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można przyznać maksymalnie 25 punktów)
  Punktacja:
  1. Umiejscowienie fragmentów w całości powieści: 0-2
  np.:
  a. rozmowa podsłuchana przez Kmicica w drodze do Częstochowy (dopuszczalne: jest
  to scena sprzed oblężenia Jasnej Góry),
  b. słowa królowej podczas narady u Jana Kazimierza po przybyciu Kmicica
  z Częstochowy (dopuszczalne: jest to scena po oblężeniu Jasnej Góry),
  c. kompozycyjne znaczenie obu scen w powieści,
  d. funkcja kontrastu obu wypowiedzi (np. podkreśla różnorodność ocen).
  2. Obraz Polaków we fragmencie I 0-5
  np.:
  a. negatywny obraz Polaków,
  b. lekceważenie i łamanie prawa,
  c. anarchia (brak dyscypliny, zrywanie sejmów, uniemożliwienie funkcjonowania
  państwa, słabość władzy królewskiej),
  d. prywata prowadząca do zdrady (brak patriotyzmu),
  e. brak stałości i stateczności (brak rozumu, skłonność do pijaństwa i swawoli),
  f. przypisanie im przyrodzonej skłonności do zła,
  g. jedyna zaleta: dobra jazda (dobre rzemiosło żołnierskie, cnoty żołnierskie),
  h. naród skazany/zasługujący na zgubę,
  i. ocena postaci Wrzeszczowicza (w komentarzu narratora: niewdzięcznik,
  cudzoziemiec pełen nienawiści do Polaków),
  j. poczucie winy Kmicica, uznanie racji Wrzeszczowicza.
  3.Obraz Polaków we fragmencie II 0-5
  np.:
  a. pozytywny obraz Polaków,
  b. lekkomyślność, a nie skłonność do zła jako źródło win,
  c. brak wielkich zbrodni (np. królobójstwa),
  d. uznanie win i gotowość do poprawy,
  e. gotowość do poświęceń dla króla i ojczyzny,
  f. wiara (najważniejsza cnota),
  g. szansa na wydobycie się z klęsk i przyszłe triumfy,
  h. ocena postaci królowej (w komentarzu narratora):„bohaterska pani”, mówi
  z zapałem.
  4. Wnioski z analizy fragmentów 0-3
  np.:
  a. obie opinie są bardzo emocjonalne (subiektywne),
  b. hiperboliczne (przesadne, wyolbrzymione) - nie ma drugiego tak podłego
  lub tak cnotliwego narodu,
  c. obie opinie są ukazane jako uzasadnione, ale sympatia narratora (autora) jest
  po stronie królowej,
  d. są to prezentacje Polaków z dwóch różnych punktów widzenia: zdrajcy i matki
  narodu (królowej).
  Obraz Polaków w Potopie
  5. Przykłady potwierdzające opinię Wrzeszczowicza: 0-3
  np.:
  a. lekceważenie i łamanie prawa (np. zachowanie Kmicica w Upicie, spalenie
  Wołmontowicz, porwanie Oleńki),
  b. anarchia, brak dyscypliny (np. pospolite ruszenie pod Ujściem, tumult
  wywołany
  przez Zagłobę w Warszawie),
  c. prywata prowadząca do zdrady (np. Radziejowski, Janusz i Bogusław
  Radziwiłłowie),
  d. brak stałości i stateczności, skłonność do hulanek, pijaństwo, (np. uczty
  Kmicicowej
  kompanii w Lubiczu, uczty podczas oblężenia Warszawy).
  6. Przykłady potwierdzające opinię królowej: 0-3
  np.:
  a. przywiązanie do religii jako podstawa odrodzenia duchowego (np. powszechny
  gniew po zaatakowaniu przez Szwedów Częstochowy),
  b. odraza do królobójstwa (np. reakcja różnych bohaterów na wiadomość o rzekomym
  planie porwania króla),
  c. uznanie win i chęć poprawy (np. przemiana wewnętrzna Kmicica, wybuch
  ogólnonarodowego powstania przeciw Szwedom),
  d. gotowość do poświęceń w obronie króla i ojczyzny, (np. scena w wąwozie,
  Michałko).
  7. Wnioski:
  pełne: (np. złożoność obrazu Polaków w utworze lub naród ukazany w momencie
  przemiany; interpretacja tego obrazu w kontekście historycznoliterackim i/lub
  innym),
  4
  częściowe (np. złożoność obrazu Polaków w utworze lub naród ukazany
  w momencie przemiany), (2)
  próba podsumowania (np. zebranie cech przypisanych Polakom w powieści). (1)
  Temat 2: Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę
  Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę
  o utworach, z których pochodzą fragmenty.
  I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można przyznać maksymalnie 25 punktów)
  Punktacja
  Fragment I (analiza i interpretacja wypowiedzi Kordiana)
  1. Kordian 0-10
  np.:
  a. przedstawienie bohatera (w chwili ukazanej we fragmencie),
  b. sposób widzenia jesiennej natury – wszystko jest umieraniem,
  c. uleganie nastrojowi przypisywanemu przyrodzie (np. smutek, cierpienie,
  zamieranie,
  melancholia),
  d. poczucie w
 • Gość: kasia IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.05.05, 19:08
  e. świadomość własnej niezdolności do czynu,
  f. niezdolność do podjęcia decyzji,
  g. sceptycyzm – brak wiary w cokolwiek (w siebie),
  h. poczucie zagubienia w świecie tajemniczym, niepoznawalnym, bezsilność wobec
  niego,
  i. myśl o samobójstwie,
  j. pragnienie odnalezienia celu - wielkiej idei (nadającej sens życiu),
  k. pragnienie całkowitego poświęcenia się idei (bycia jej narzędziem),
  l. szukanie idei (celu) poza sobą – w naturze, w Bogu,
  m. marzenie o sławie,
  n. szukanie szansy w odnajdywaniu nowych dróg (porównanie do Kolumba),
  o. świadomość, że nieszczęśliwa miłość zamyka w zaklętym kręgu,
  p. ambiwalencja uczuć (wewnętrzne rozdarcie), np.: myśli – serce, krępujący
  konwenans –
  odkrywanie nowych dróg.
  2. Funkcjonalne wykorzystanie znajomości utworu 0-2
  Fragment II (analiza i interpretacja wypowiedzi Hrabiego Henryka)
  3. Mąż (Hrabia Henryk) 0-7
  np.:
  a. przedstawienie bohatera (w chwili ukazanej we fragmencie),
  b. aktywny, działający (walczący),
  c. intensywnie odczuwa (nienawiść, rozkosz),
  d. wódz,
  e. władza nad innymi jest dla niego źródłem satysfakcji, rozkoszy,
  f. władza i walka są dla niego sensem życia,
  g. przekonany o własnej duchowej sile (realizuje swoją wolę),
  h. wartościuje drogi do celu (nie praca, podstęp, ale kreacja, akt woli),
  i. czuje wyższość nad innymi ludźmi,
  j. świadomy, że chwila kulminacji jego duchowej potęgi jest zarazem kresem
  życia,
  k. przyjmuje taki kres życia z satysfakcją,
  l. odbiera znaki nadchodzącej zagłady.
  4. Funkcjonalne wykorzystanie znajomości utworu 0-2
  5. Wnioski: 4
  pełne: np. dostrzeżenie, że fragmenty prezentują dwie postawy bohatera
  romantycznego –
  wskazanie podobieństw (np.: poczucie własnej wyjątkowości, pragnienie
  spełnienia misji –
  odegrania ważnej roli w życiu zbiorowości) i różnic (np.: niezdolność do czynu –
  działanie,
  poczucie bezsilności – poczucie wyjątkowej siły, wewnętrzne rozbicie –
  przekonanie
  o własnych racjach),
  częściowe: np. dostrzeżenie, że fragmenty prezentują dwie postawy bohatera
  romantycznego
  – wskazanie jednej cechy podobnej i jednej różniącej, (2)
  próba podsumowania: np. dostrzeżenie, że fragmenty prezentują dwie postawy
  bohatera
  romantycznego. (1)
  Uwaga: za wykorzystanie wiedzy o epoce – Kordian; np.: choroba dziecięcia wieku
  (ból
  istnienia, reneizm), wskazanie innych literackich obrazów choroby wieku,
  hamletyczne
  pytanie; Mąż, np.: romantyczna koncepcja poety – wodza narodu (społeczeństwa),
  wskazanie innej literackiej realizacji takiej koncepcji – przyznajemy punkty z
  puli
  szczególnych walorów pracy
  II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów) Punktacja
  Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za
  rozwinięcie tematu
  − podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie,
  przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym, 5
  − uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie
  głównych części, 3
  − wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. 1
  Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
  III. STYL (maksymalnie 5 punktów)
  − jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona
  leksyka, 5
  − zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka,
  3
  − na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe. 1
  Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
  IV. JĘZYK (maksymalnie 12 punktów)
  − język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia,
  poprawne: słownictwo, frazeologia i fleksja, 12
  − język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia
  i fleksja, 9
  − język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne
  składnia, słownictwo i frazeologia, 6
  − język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, słownikowych,
  frazeologicznych i fleksyjnych, 3
  − język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów
  składniowych, słownikowych i frazeologicznych. 1
  Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
  V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)
  − bezbłędna ortografia;
  poprawna interpunkcja (nieliczne błędy); 3
  − poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia);
  na ogół poprawna interpunkcja; 2
  − poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia);
  interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo różnych błędów). 1
  Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
  VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY 0 – 4
 • alunia12 31.05.05, 10:59
  slicznie Ci dziekuje:) pisalam temat pierwszy. ehh nie wiem jak to bedzie. wole
  o tym nie myslec. powodzenia zycze:)
  pozdrawiam serdecznie KAsiu.
  A.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka