Dodaj do ulubionych

Nowe produkty finansowe

04.01.08, 18:18
Nowości na rynku
Edytor zaawansowany
 • axel40 04.01.08, 18:19
  Subfundusz Budownictwo 2012 w Allianz TFI

  Z początkiem grudnia TFI Allianz wprowadziło trzy nowe subfundusze akcyjne.
  Nowatorskim produktem jest subfundusz Allianz Budownictwo 2012 lokujący w
  akcje spółek, które mogą być zaangażowane w przygotowania do Mistrzostw Europy
  w 2012 roku.

  Zdaniem Marka Mikucia – wiceprezesa zarządu TFI Allianz Polska: „Ceny akcji po
  ostatniej dotkliwej korekcie znalazły się na akceptowalnych poziomach i z
  punktu widzenia wyceny fundamentalnej istnieją dogodne warunki do budowy
  portfela inwestycyjnego w dłuższym horyzoncie czasowym. Moment na start
  funduszu małych i średnich spółek jest niewątpliwie korzystniejszy dla
  nabywców jednostek uczestnictwa niż miało to miejsce w drugim kwartale
  bieżącego roku, kiedy akcje tego segmentu rynku były skrajnie przewartościowane.”

  Subfundusz Allianz Budownictwo 2012
  Jest to szczególny subfundusz, ponieważ lokuje pieniądze jedynie w akcjach
  spółek świadczących usługi budowlane, produkujących materiały budowlane,
  inwestujących w nieruchomości lub zarządzających nieruchomościami oraz w
  akcjach spółek, których działalność może być związana z organizacją przez
  Polskę i Ukrainę finałów piłkarskich mistrzostw Europy. Modelowy portfel tego
  subfunduszu składa się w 80% z akcji tych spółek i w 20% z dłużnych papierów
  wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego.
  Subfundusz Allianz Budownictwo 2012 został stworzony w oparciu o potencjał
  gospodarczy organizacji Euro 2012. Przeznaczony jest dla osób, które oczekują
  znacznego rozwoju krajowej gospodarki, wynikającego z organizacji piłkarskich
  mistrzostw Europy.
  Podobnie jak pozostałe subfundusze akcyjne, subfundusz Allianz Budownictwo
  2012 jest inwestycją długoterminową o wysokim stopniu ryzyka.

  Subfundusz Allianz Akcji Plus
  Pieniądze ulokowane w subfundusz Allianz Akcji Plus inwestowane są przede
  wszystkim w akcje – średnio 90% portfela (od 70% do 100%). Pozostała część
  inwestowana jest w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.
  Subfundusz Allianz Akcji Plus lokuje pieniądze w akcjach notowanych przede
  wszystkim na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Jest klasycznym
  subfunduszem akcyjnym szerokiego rynku. Do portfela inwestycyjnego dobierane
  są zarówno akcje największych spółek, jak również firmy o mniejszej
  kapitalizacji, ale o ponadprzeciętnych perspektywach zwrotu z zainwestowanego
  kapitału.

  Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
  Pieniądze zainwestowane w ten subfundusz lokowane są w akcjach małych i
  średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2% oraz w inne
  instrumenty finansowe oparte o akcje tych spółek. Modelowy portfel składa się
  w 90% z akcji i 10% z instrumentów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa
  (obligacje i bony skarbowe). Dopuszcza się również inny udział akcji – od 70%
  do 100%. Wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Małych i
  Średnich Spółek może ulegać największym wahaniom w porównaniu z innymi
  subfunduszami akcyjnymi, jednak w okresie dobrej koniunktury ten subfundusz
  może przynieść bardzo wysokie zyski.
  www.allianz.pl
 • margotb1 17.01.08, 22:46
  Poszukuje autora takiego jak Pansmile
  Moje wydawnictwo chce wydac mini poradnik o rynku inwestycji obecnie
  w Polsce. Czy ma Pan na swoim koncie juz taka wspolprace?
  Poszukujemy osoby zorientowanej w temacie, piszacej konkretnie
  (tekst wielkosci referatu na studiach) i opierajacej sie na wiedzy
  zdobytej praktycznie lub zawodowo. Wazne jest porownanie kilku
  instrumentow i zachowanie obiektywnego podejcia.
  Prosze o kontakt pod adresem margotb1@gazeta.pl
 • axel40 04.01.08, 18:20
  BZ WBK AIB TFI będzie inwestował w nieruchomości w Europie Środkowo Wschodniej
  niedziela, 30 grudnia 2007
  W dniu 27 grudnia BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymało
  zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie nowego funduszu inwestycyjnego
  rynku nieruchomości - Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ. Fundusz
  będzie lokował aktywa nie tylko w Polsce, ale także w państwach Europy Środkowo
  Wschodniej.

  Od historii do nowych możliwości
  Specjaliści z Arki zarządzają obecnie pierwszym i największym polskim funduszem
  działającym na rynku nieruchomości. W jego portfolio znajduje się 15
  nieruchomości komercyjnych i 5 projektów mieszkaniowych o łącznej wartości około
  1,2 mld zł. Wśród nich są takie obiekty jak Trinity Business Park na warszawskim
  Mokotowie i galeria handlowa Alfa Centrum w Olsztynie czy Winogrady Business
  Center w Poznaniu. Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ osiąga
  ponadprzeciętną stopę zwrotu, która według wyceny na koniec trzeciego kwartału
  2007 wynosi 12,12% za ostatnie 12 miesięcy..

  Od czasu pierwszej wyceny tj. 30 kwietnia 2004 roku wartość certyfikatu wzrosła
  z 98 zł do 140,69 zł (28.09.2007). Zgodnie z prospektem emisyjnym likwidacja
  funduszu nastąpi w 2012 roku.

  Uruchomienie kolejnego funduszu rynku nieruchomości jest kontynuacją
  działalności inwestycyjnej BZ WBK AIB TFI, ale na znacznie większym obszarze.
  Choć Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ mógł inwestować w Czechach i na
  Węgrzech, do tej pory lokował powierzone środki tylko na rynku polskim. Arka BZ
  WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ obejmie działaniem Czechy, Węgry,
  Bułgarię, Rumunię, Ukrainę, Rosję, Chorwację, Litwę i Łotwę. „Inwestowanie w
  tych krajach pozwoli wykorzystać potencjał ich rozwoju w sektorze nieruchomości
  i budowlanym oraz zdywersyfikować geograficznie inwestycje - mówi Agnieszka
  Jachowicz przygotowująca nowy fundusz i zarządzająca obecnie Arką BZ WBK
  Funduszem Rynku Nieruchomości FIZ. - Nieruchomości są jednymi z najprężniej
  rozwijających się sektorów w regionie i obecnie wzrost tego sektora poza Polską
  daje możliwość wyższych niż w Polsce zwrotów ”. Fundusz będzie lokować nie
  więcej niż 50 % aktywów na rynkach zagranicznych. Pozostała część aktywów będzie
  inwestowana w Polsce, gdzie wysoki popyt na nieruchomości nadal znacznie
  przewyższa podaż. Fundusz BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ będzie
  korzystał ze wzrostów stale rozwijającego się i chłonnego rynku nieruchomości w
  Polsce.

  Polityka inwestycyjna
  Zarządzający funduszem będą mieli możliwość inwestowania poprzez spółki celowe w
  nieruchomości różnego rodzaju, w zależności od zapotrzebowania i koniunktury na
  rynku. W spektrum inwestycyjnym funduszu pojawią się zarówno nieruchomości
  biurowe, handlowe jak i inwestycje deweloperskie, a także grunty, na których za
  pośrednictwem spółek celowych fundusz będzie rozwijał projekty mieszkaniowe i
  komercyjne. Dążąc do pełnego wykorzystania możliwości na rynku fundusz będzie
  także lokować środki w magazyny, hotele, parkingi komercyjne czy stacje benzynowe.
  W celu ukierunkowania inwestycji zarządzający przyjęli ograniczenia portfela
  rynku nieruchomości. Fundusz będzie lokował nie więcej niż 90 % aktywów tego
  portfela w udziały nieruchomości biurowych lub handlowych oraz nie więcej niż 80
  % w udziały w nieruchomościach magazynowych, mieszkaniowych, gruntowych i
  parkingowych. Fundusz nie może także lokować więcej niż 50 % aktywów funduszu w
  inwestycje deweloperskie zarówno komercyjne jak i mieszkaniowe.
  Polityka inwestycyjna funduszu ogranicza ryzyko poprzez zasadę lokowania
  kapitałów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane
  przez jeden podmiot do 20 % wartości aktywów funduszu.
  Środki nie zainwestowane w danym momencie w nieruchomości tworzące tzw. portfel
  aktywów płynnych będą inwestowane głównie w bezpieczne instrumenty rynku
  pieniężnego oraz krótkoterminowe, dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa lub
  NBP. Docelowo jednak portfel rynku nieruchomości będzie stanowił co najmniej 90
  % wartości aktywów.
  Fundusz jest polecany osobom, które chcą bezpiecznie ulokować swoje środki i nie
  akceptują ryzyka związanego z inwestycjami w akcje. Produkt może posłużyć także
  jako element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

  Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ zostanie utworzony po zebraniu
  wpłat na certyfikaty inwestycyjne. Ich sprzedaż została zaplanowana na przełom
  stycznia i lutego 2008 roku – 28 stycznia dla inwestorów instytucjonalnych i 1
  lutego dla inwestorów indywidualnych.

  Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji uzyskania
  podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą
  zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe funduszy
  i opis czynników ryzyka znajdują się w prospektach Informacyjnych, dostępnych na
  stronie www.arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują
  realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku
  inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej
  części wpłaconych środków.
  www.arka.pl
 • axel40 04.01.08, 18:21
  BZ WBK TFI wprowadzi energetyczny fundusz

  W dniu 12 grudnia br. BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  otrzymało zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie nowego
  funduszu Arka BZ WBK Energii Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
  To pierwszy fundusz sektora energii w ofercie rodzimych towarzystw funduszy
  inwestycyjnych, a także pierwszy typowy fundusz sektorowy inwestujący globalnie
  w ofercie BZ WBK AIB TFI S.A.

  „Sektor energetyczny w przyszłości czekają potężne inwestycje, związane z
  zaspokajaniem rosnącego popytu na energię oraz z koniecznością modernizacji
  elektrowni, których większość ma ponad 30 lat – mówi Prezes BZ WBK AIB TFI
  Krzysztof Samotij – W nadchodzących latach na tym rynku pojawi się wiele
  interesujących okazji do inwestowania i dlatego zdecydowaliśmy się utworzyć Arkę
  BZ WBK Energii FIO”.

  Nowy fundusz Arka BZ WBK Energii FIO będzie wykorzystywał możliwości osiągania
  zysków, jakie powstały w szeroko rozumianym rynku energii. Sektor już od pewnego
  czasu boryka się z niedoinwestowaniem, podczas gdy potrzeby energetyczne na
  całym świecie rosną w zawrotnym tempie. Według Międzynarodowej Agencji Energii
  do 2030 roku popyt na energię wzrośnie o 55%. „Ze względu na niskie inwestycje w
  przeszłości i coraz większe potrzeby, wiele krajów boryka się obecnie z niską
  podażą energii – mówi Piotr Przedwojski, który będzie zarządzał Arką BZ WBK
  Energii FIO – Z taką sytuacją mamy do czynienia zarówno w krajach rozwijających
  się, jak i w Starej Europie, gdzie sektor wymaga unowocześnienia i rozbudowy.
  Sektor energii jest obecnie ciekawym i bardzo obiecującym rynkiem.”

  Głównym przedmiotem lokat funduszu będą akcje i instrumenty finansowe o podobnym
  charakterze. Co najmniej 66% swoich aktywów fundusz będzie inwestował w akcje
  firm z sektora energetycznego: zarówno producentów energii, jak i spółek
  świadczących usługi dla producentów i tworzących infrastrukturę energetyczną. W
  obszarze zainteresowania funduszu będą więc spółki zajmujące się poszukiwaniem,
  wydobywaniem i przetwarzaniem nośników energii oraz zapewniające dystrybucję,
  import i eksport energii. Fundusz nie ograniczy się tylko do spółek, które są
  związane z tradycyjnymi źródłami energii, surowcami takimi jak węgiel, ropa
  naftowa i gaz. Zarządzający funduszem zamierzają także inwestować w firmy
  działające w sektorze alternatywnych źródeł energii elektrycznej wytwarzanej z
  wiatru, biomasy i promieniowania słonecznego.

  Fundusz Arka BZ WBK Energii FIO należący do grupy funduszy akcyjnych i
  charakteryzujący się wysokim ryzykiem inwestycyjnym jest przeznaczony dla
  klientów, którzy będą inwestować długoterminowo, z perspektywą co najmniej
  pięcioletnią. Fundusz daje możliwości dywersyfikacji inwestycji i będzie
  szczególnie polecany osobom, które są przekonane do dynamicznego rozwoju sektora
  energetycznego w przyszłości.

  Decyzja KNF dotycząca zgody na utworzenie funduszu jest równoznaczna z
  akceptacją prospektu informacyjnego, lecz od momentu sprzedaży jest jeszcze
  kilka etapów. Po wpłacie do funduszu kwoty w wysokości 4 000 000 zł, BZ WBK AIB
  TFI S.A złoży wniosek o rejestrację funduszu w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
  Dopiero decyzja o zarejestrowaniu funduszu pozwoli rozpocząć sprzedaż jednostek
  uczestnictwa energetycznego funduszu. Towarzystwo przewiduje, że nastąpi to na
  początku stycznia 2008 r.
 • axel40 04.01.08, 18:22
  7% na lokacie w GETIN Banku
  GETIN Bank, 02.01.2008 15:29
  W nowej promocji GETIN Banku oprocentowanie lokat sięga 7 % w skali roku
  Od stycznia 2008 GETIN Banku odświeżył ofertę depozytów dla klientów
  indywidualnych. Klientom pragnącym powierzyć oszczędność na okres 2 lat, bank
  proponuje oprocentowanie wynoszące 7% w skali roku. (promocja trwa do końca
  stycznia br.). Lokata 9 miesięczna oprocentowana jest na 6%, a 5 miesięczna na
  5.75%. Dla wszystkich ceniących sobie bezpieczeństwo, bank oferuje 3 miesięczną
  lokatę oprocentowaną na 5,45% do której dodawane jest ubezpieczenie NNW.
  Zwiększono także oprocentowanie rachunku lokacyjnego TOP, które wynosi teraz od
  4,25% do 5,15% w zależności od kwoty środków zgromadzonych na rachunku.

  Promocja skierowana jest nowych i aktualnych klientów. Założenie lokaty nie
  wymaga posiadania rachunku w GETIN Banku i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi
  opłatami. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 złotych.
 • axel40 05.01.08, 18:51
  Zyski na GPW możliwe, nawet gdy tanieją akcje
  (Parkiet/04.01.2008, godz. 09:03)
  Jak zarabiać krocie wtedy, gdy polskie indeksy zniżkują? To realne dzięki
  produktom strukturyzowanym, którymi handel w Warszawie ruszy na całego w tym roku.

  Już wkrótce przed polskimi inwestorami otworzą się możliwości osiągania zysków
  na dynamicznie rozwijających się rynkach w regionie. Z naszych informacji
  wynika, że w lutym na GPW pojawią się instrumenty oparte na wahaniach indeksów
  giełd Europy Środkowo -Wschodniej. Ich emitentem miałby być bank UniCredit HVB.
  - Przygotowujemy taki projekt i powinien zostać zrealizowany w najbliższych
  miesiącach. Jednak teraz jeszcze nie mogę zdradzać szczegółów - potwierdza nasze
  ustalenia Arkadiusz Hajduk, rzecznik prasowy UniCredit CA IB Polska.

  Instrumenty miałyby być oparte na rumuńskim indeksie ROTX, rosyjskim RDX,
  ukraińskim PFTS, bułgarskim SOFIX, serbskim BELEX15, kazachskim KTX oraz
  rodzimym wskaźniku WIG20. Spółki wchodzące w ich skład to duże firmy, których
  papiery mają odpowiednią płynność.

  Można skorzystać z boomu na Wschodzie

  Część wskaźników może pochwalić się imponującymi stopami zwrotów. Jeśli np.
  inwestor kupiłby certyfikat na kijowski indeks PFTS (najszybciej po Chinach
  rosnący wskaźnik giełdowy na świecie) na początku stycznia ubiegłego roku, to
  przez 12 miesięcy jego stan posiadania zwiększyłby się o 135 proc. Z kolei
  inwestycje w certyfikaty oparte na wskaźniku RDX wyglądają zachęcająco w
  kontekście optymistycznych prognoz dla rosyjskiego rynku kapitałowego. Zdaniem
  Jana Wima Derksa, szefa analityków emerging markets w ING Investment Management,
  papiery rosyjskich spółek w tym roku będą drożeć bardziej niż walory firm
  notowanych w Europie Środkowej.

  Wkrótce większy wybór

  Na tym nie koniec. Władze warszawskiej giełdy planują poszerzenie oferty.
  - Pracujemy nad wieloma projektami dotyczącymi wprowadzenia do obrotu kolejnych
  produktów strukturyzowanych. Nawet kilkadziesiąt z nich powinno trafić na rynek
  w najbliższych miesiącach - zapowiada w rozmowie z nami Adam Maciejewski,
  członek zarządu GPW. Nie będą to tylko certyfikaty oparte na indeksach
  giełdowych, ale też na cenach surowców, towarów rolnych czy też ich kombinacje.
  Będzie można kupić produkty bezpośrednio zależne od ceny instrumentu bazowego,
  ale również instrumenty z gwarancją kapitału. Adam Maciejewski ocenia, że
  uruchomienie handlu na jeszcze większą skalę będzie możliwe po kolejnym
  podniesieniu wydajności systemu transakcyjnego, co ma nastąpić w połowie tego roku.

  "Struktury" wciąż mało popularne

  GPW zamierza też mocno promować ten segment.
  - Mamy świadomość, że nie ma jeszcze dużego zainteresowania produktami
  strukturyzowanymi, gdyż jest to stosunkowo nowa rzecz na rynku i potrzeba czasu,
  by stała się naprawdę popularna - twierdzi Adam Maciejewski. Jego zdaniem,
  produkty te dają ogromne możliwości nawet bardzo wybrednym inwestorom i
  pozwalają zarabiać również wtedy, gdy ceny akcji spadają. Jednak według
  ekspertów, atrakcyjność tych produktów jest różna.

  Przyjdzie czas na ETF-y

  Zarząd warszawskiej giełdy prowadzi też prace, dzięki którym do obrotu trafi
  produkt, dotąd nieobecny w Polsce, ale popularny na rozwiniętych rynkach. Chodzi
  o tzw. ETF-y (Exchange Traded Funds), czyli rodzaj funduszu portfelowego
  notowanego na parkiecie.

  Trwają już zaawansowane przygotowania w tym zakresie z francuską firmą Lyxor,
  liderem na rynku tego typu produktów w Europie.
  - Jednak, aby zaczęło działać to na polskim rynku, potrzebnych jest kilka zmian
  w prawie - m.in. w ustawie o funduszach inwestycyjnych, a także emerytalnych -
  uważa Adam Maciejewski. Handel tymi instrumentami, zgodnie z planem, ma ruszyć w
  tym roku.

  Dynamiczny wzrost obrotów certyfikatami

  Obroty produktami strukturyzowanymi na GPW w 2007 r. przekroczyły 25 mln zł.
  Największym zainteresowaniem inwestorów

  cieszyły się debiutujące we wrześniu certyfikaty strukturyzowane wyemitowane
  przez Raiffeisen Centrobank, zwłaszcza certyfikaty surowcowe na ropę (Brent
  Crude Oil) i złoto (Gold Quanto), na indeks rosyjskich spółek (RDX EUR) oraz na
  koszyk spółek z Ukrainy i Kazachstanu (Eastbasket).

  Oprócz tego, certyfikaty wyemitował także Erste Bank (na indeks spółek Europy
  Środkowej NTX, obliczany przez giełdę wiedeńską). Rok wcześniej dwie serie
  obligacji strukturyzowanych wypuścił Deutsche Bank London. Obrót tymi papierami
  w 2006 r. wyniósł około 1 mln zł.

  Na koniec ubiegłego roku na GPW notowane było w sumie 12 serii produktów
  strukturyzowanych. Szczególnie chętnie inwestorzy handlowali nimi w listopadzie
  (w tym miesiącu zanotowano najwyższy obrót).

  W momencie debiutu pierwszych certyfikatów strukturyzowanych zarząd giełdy
  zrezygnował z poboru opłat od ich emitentów.

  Komentarze

  Jarosław Dominiak
  Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

  Inwestorzy są otwarci na nowinki

  Wprowadzenie przez GPW certyfikatów powiązanych z indeksami takich krajów, jak
  Rosja, Ukraina czy Bułgaria, może się spotkać z zainteresowaniem inwestorów
  indywidualnych, którzy są otwarci na nowinki inwestycyjne. Trzeba jednak
  zaznaczyć, że nie podchodzą do nich bezkrytycznie. Od kilku miesięcy do SII
  docierały sygnały, że inwestorzy chętnie szukają możliwości inwestycji na
  rynkach zagranicznych w celu częściowej dywersyfikacji portfela. Wprowadzenie
  takich certyfikatów jest pewnym krokiem w tym kierunku. Musi być jednak
  spełniony warunek płynności tych instrumentów. Trudno na tym etapie określić,
  jaka będzie skala zainteresowania certyfikatami. Barierą jest na pewno dostęp do
  informacji o tych rynkach. Jeśli nie będzie odpowiedniego pokrycia tych rynków
  przez analityków, może to wpłynąć negatywnie na handel certyfikatami. Dla
  bardziej doświadczonych inwestorów mogą one stanowić ciekawą alternatywę wobec
  oferty TFI. Choćby ze względu na koszty.

  Marcin Materna
  Szef działu analiz DM Millennium

  To może być rok takich produktów

  Wprowadzenie certyfikatów może wywołać zainteresowanie ze strony inwestorów, ale
  raczej tych indywidualnych niż instytucjonalnych, którzy mają szerszy dostęp do
  tego typu produktów. Sam pomysł jest dobry, ale jeszcze lepszym było
  wprowadzenie takich certyfikatów w zeszłym roku, kiedy trwała hossa. O
  powodzeniu produktu może zdecydować efekt nowości oraz to, że inwestorzy chętnie
  szukają instrumentów, które umożliwią im dywersyfikację portfela. Ostatnio mówi
  się, że polska giełda będzie w tym roku radziła sobie gorzej niż inne parkiety
  naszego regionu, jak choćby Ukraina czy Bułgaria. To także będzie zachętą do
  kupna certyfikatów. Nie spodziewam się jednak zbyt dużej płynności tych
  instrumentów. Podsumowując, uważam, że cały ten rok może należeć do produktów
  strukturyzowanych. Wiąże się to ze wzrostem ryzyka inwestycyjnego, dlatego
  instrumenty dające gwarancję kapitału, oparte na ciekawych rynkach, będą w kręgu
  zainteresowania inwestorów.

  135 proc.
  - wskaźnik giełdy w Kijowie może pochwalić się zdecydowanie najwyższą stopą
  zwrotu od początku ub. r. w całym gronie. PFTS liczy 18 spółek, z których
  największe to firmy energetyczne (Dniproenergo, Zachidenergo i Centrenergo),
  kombinat metalurgiczny Mariupolski Metal oraz spółka naftowa Ukrnafta.

  39 proc.
  - o tyle wzrósł od początku 2007 r. główny wskaźnik giełdy w stolicy Bułgarii.
  Największy udział w indeksie (19 proc.) ma Chimiport, który zajmuje się m.in.
  handlem produktami naftowymi i chemicznymi z zagranicą. Czwartą siłą w indeksie
  jest farmaceutyczna Sopharma, zapowiadająca debiut na GPW.

  37 proc.
  - tyle zyskał od początku zeszłego roku główny wskaźnik giełdy w Belgradzie. Nie
  ma zbyt długiej tradycji - jest obliczany od października 2005 r. Siedem z 15
  ujętych w nim spółek to banki, z czego wśród piątki największych firm są aż
  cztery banki. Piątkę uzupełnia wielobranżowy Energoprojekt Holding.

  19 proc.
  - tyle zyskał od stycznia zeszłego roku indeks blue chipów rumuńskich, obliczany
  od 2002 r. przy
 • jan-w 17.02.08, 11:50
  Ciekaw jestem, czy i jak zmieniły się wasze (początkowo głównie negatywne)
  opinie na temat produktów strukturyzowanych? Niektóre, mają imponujące wyniki.
  Niekoniecznie te z GPW.
 • axel40 17.02.08, 12:44
  Struktury wpadły na podatny grunt załamania giełdowego,stąd odwrót od ryzyka na
  giełdzie wielu nowych myślących o krociowych zyskach inwestorów.Jeśli kogos
  zadawala zysk nieco lepszy niż na lokacie to owszem-struktura jest ok.Jednak
  ostrzegałbym przed hurra optymizmem.Niektóre produkty są tak skonstruowane,że
  nie wiadomo o co chodzi.Trzeba też mieć pojęcie na czym ma się zarabiać,na
  bieżąco śledzić notowania wybranego instrumentu i ewentualnie sprzedać produkt
  notowany na giełdzie przed terminem wykupu.
  Czy np. złoto będzie rosło non stop?Poza tym im bardziej skomplikowana umowa i
  warunki wypłaty zysku tym bardziej firma ma do ukrycia prowizje.Jak wszystkiego
  nie rozumiemy to polecam omijać szerokim kołem.pozdr.. jan-w
 • jan-w 17.02.08, 13:43
  Nie miałem oczywiście na myśli kupowania na oślep, produktów tak
  skomplikowanych, że nabywca nie rozumie co kupuje. wink
 • axel40 08.01.08, 18:04
  Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - ruszył ósmy subfundusz  W dniu 8 stycznia 2008 roku Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
  S.A. wprowadziło na rynek - w ramach Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - kolejny,
  już ósmy subfundusz. Jest to Pioneer Akcji Europy Wschodniej.

  Aktywa subfunduszu Pioneer Akcji Europy Wschodniej do 50% mogą być lokowane w
  tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Eastern European
  Equity, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds
  Austria Eastern Europe Stock, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez
  fundusz Pioneer Funds Austria South Eastern Europe Stock oraz do 50% Aktywów
  Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds Austria
  Russia Stock. Oznacza to, że za pośrednictwem tego subfunduszu klienci będą
  mogli zdywersyfikować swoje inwestycje pod względem geograficznym o takie rynki
  jak: Rosja, Turcja, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i
  Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Albania oraz Cypr.

  „Wzrost inwestycji, wzrost eksportu, wzrost zamożności oraz wzrost konsumpcji
  mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej będą podtrzymywać wysoki wzrost
  gospodarczy w tych krajach. Pozytywny wpływ reform wprowadzanych przez większość
  krajów Europy Środkowej i Wschodniej na ceny spółek notowanych na giełdach
  państw regionu sprawia, że warto zainteresować się tymi rynkami” – powiedział
  Adrian Adamowicz, wiceprezes Pioneer Pekao TFI S.A.

  Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej jest kierowany do inwestorów, którzy
  są zainteresowani inwestowaniem środków pieniężnych w horyzoncie długoterminowym
  oraz którzy liczą na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków z tytułu wzrostu
  wartości inwestycji i jednocześnie akceptujących wyższy poziom ryzyka
  inwestycyjnego. Wyższe ryzyko subfunduszu wynika z tego, że znaczna część ich
  lokat będzie skoncentrowana na określonym rynku geograficznym w papierach
  udziałowych, jak również z faktu że ich rentowność będzie uzależniona od
  rentowności instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitowanych przez
  podmioty zagraniczne, w tym, emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym. Z tych
  powodów wartość aktywów netto tych subfunduszy na jednostkę uczestnictwa może
  cechować się dość wysoką zmiennością.
  Do Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami uczestnicy mogą
  dokonywać wpłat wyłącznie w PLN. Pierwsza minimalna wpłata do Funduszu wynosi
  1000 zł, a każda kolejna – 500 zł.

  Subfundusze dostępne w ramach Pioneer Funduszy Globalnych SFIO:
  Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego,
  Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego,
  Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku,
  Pioneer Akcji Rynków Wschodzących,
  Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych,
  Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu,
  Pioneer Obligacji Strategicznych,
  Pioneer Akcji Europy Wschodniej.
 • axel40 08.01.08, 18:09
  Program Inwestycyjny Azja - nowa propozycja Warty  Program Inwestycyjny Azja to najnowsza propozycja inwestycyjna życiowej Warty.
  Charakter produktu uwzględnia obserwowane oczekiwania klientów – krótkoterminowy
  fundusz z dużym potencjałem zysku i ochroną kapitału, połączony z ubezpieczeniem.

  Produkt powiązany jest z funduszem zagranicznym opartym o koszyk indeksów
  giełdowych rynku azjatyckiego. Klient może osiągnąć zysk w wysokości 80% wzrostu
  koszyka przy trzyletniej inwestycji.

  Program Inwestycyjny Azja to krótkoterminowy (ok. 3-letni) produkt o
  przejrzystej konstrukcji, łączący ochronę ubezpieczeniową i inwestowanie w
  fundusz oparty o koszyk pięciu indeksów giełd azjatyckich. Opłata za ryzyko
  ubezpieczeniowe, pobierana tylko raz, wliczona jest w opłatę za zawarcie umowy
  ubezpieczenia. W trakcie umowy nie zmienia się też liczba jednostek uczestnictwa
  funduszu, co pozwala klientowi łatwo ustalić wartość posiadanych środków w funduszu.

  Program można wykupić od poniedziałku (7 stycznia) do końca lutego w placówkach
  Kredyt Banku i u agentów Warty (do 22 lutego).

  Minimalna wysokość jednorazowej składki wynosi 1000 złotych.

  Konstrukcja funduszu:

  Składka wpłacona na ubezpieczenie, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy,
  inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy TUnŻ Warta, którego 100%
  aktywów lokowanych jest w fundusz zagraniczny KBC Life Invest Fund Warta ASIA -
  1, zarządzany przez KBC Life Fund Management S.A. Stopa zwrotu jednostek
  uczestnictwa funduszu zależeć będzie od wzrostu koszyka indeksów giełdowych
  rynku azjatyckiego, na który składają się indeksy: 20% Hang Seng Index, 20%
  Nikkei 225, 20% Hang Seng China Enterprises, 20% MSCI Taiwan i 20% MSCI
  Singapore Cash. Oczekiwany maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w
  dniu zapadalności funduszu będzie odpowiadał 80% wzrostu wartości koszyka funduszu.

  Jednocześnie fundusz zagraniczny zapewnia ochronę powierzonego kapitału, co
  oznacza, że w przypadku złej koniunktury na rynkach azjatyckich, gdy wartość
  końcowa koszyka spółek nie wzrośnie w stosunku do wartości początkowej, cena
  jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności nie będzie niższa niż cena początkowa.

  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego w
  wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w skutek
  wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

  Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia może być równe wartości
  środków zgromadzonych w funduszu, powiększonych nawet o 25% wartości wpłaconej
  składki. Co ważne, świadczenie zwolnione jest z opłat podatkowych od spadków i
  darowizn.
 • axel40 10.01.08, 17:55
  Nowe subfundusze w Planie Oszczędzania Union Investment TFI
  Union Investment TFI, 10.01.2008 16:11
  Osoby chcące systematycznie lokować środki w Planie Oszczędzania, z początkiem
  roku 2008 otrzymały do wyboru kolejnych 5 subfunduszy Union Investment TFI S.A.
  Plan Oszczędzania uzupełniony został o subfundusze regionalne i sektorowe, w tym:

  1.Inwestujące w regionie Nowej Europy
  Subfundusz obligacji UniObligacje: Nowa Europa – potencjał rynku obligacji,
  m.in. tureckich, węgierskich,
  Subfundusz akcji UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa – możliwości zarabiania na
  akcjach spółek powiązanych z budownictwem i nieruchomościami np. producentów
  materiałów budowlanych, konstrukcyjnych i wykończeniowych, firm zarządzających
  nieruchomościami komercyjnymi, deweloperów, etc.

  2.Inwestujące w wybranych sektorach na rynku polskim:
  Subfundusz akcji UniAkcje: Małych i Średnich Spółek - inwestycje w
  przedsiębiorstwa o kapitalizacji poniżej 5 mld Euro,
  Subfundusz akcji UniAkcje: Mistrzostwa Europy 2012 - zyski z sektorów
  korzystających z organizacji Euro 2012, np. budownictwo, transport, turystyka,
  gastronomia, tekstylia.

  3.Inwestujące w papiery dłużne i akcje:
  Subfundusz UniStabilny Wzrost – potencjał wzrostu dzięki zaangażowaniu w polskie
  akcje i stabilność dzięki polskim obligacjom.

  Obecnie w ramach Planu Oszczędzania dostępne jest 18 subfunduszy o różnej
  polityce inwestycyjnej oraz regionie geograficznym inwestycji.

  Plan Oszczędzania polega na systematycznych wpłatach do wybranego jednego
  subfunduszu lub maksymalnie 4 wybranych subfunduszy (w ramach tzw. Planu
  Indywidualnego). Przywilejem dla inwestujących systematycznie są duże zniżki w
  opłacie manipulacyjnej: 50% w przypadku planu 5-letniego oraz 70% w przypadku
  planu 10-letniego. Minimalne wpłaty to 1200 zł rocznie (plan oparty na 1
  subfunduszu) lub 2400 rocznie (Plan Indywidualny).

  Umowę Planu Oszczędzania można podpisać w placówce dystrybutora, sprzedającego
  fundusze Union Investment TFI S.A.. Adresy placówek można znaleźć na stronie
  www.union-investment.pl (lista POK).
 • axel40 11.01.08, 16:11
  Citi Handlowy: 5% na T-Lokacie  Citi Handlowy rozpoczął nowy rok od podniesienia oprocentowania na internetowej
  T-Lokacie. Bank oferuje posiadaczom Konta Osobistego Citibank, którzy korzystają
  z bankowości elektronicznej możliwość 5% zysku w skali roku.

  Od stycznia klienci Citi Handlowy, którzy posiadają konto osobiste oraz
  realizują zlecenia za pośrednictwem platformy internetowej Citibank Online mogą
  zdeponować środki na T-Lokacie.

  Lokatę może założyć samodzielnie każdy użytkownik serwisu bankowości
  internetowej Citibank Online. Żeby założyć lokatę wystarczy zalogować się w
  systemie i wybrać z menu po lewej stronie opcję lokaty terminowe.

  Promocja obejmuje wszystkie typy kont (CitiKonto, CitiOne, Citigold oraz CitiOne
  Direct), ważna jest we wszystkich przedziałach kwotowych, (przy czym minimalna
  kwota niezbędna do otwarcia T-Lokaty to 1000 zł). Oprocentowanie 5% dotyczy
  T-Lokaty w złotówkach na okres 12 miesięcy.

  Tabele z oprocentowaniem dla pozostałych walut i rodzajów lokat można znaleźć na
  stronie www.online.citibank.pl.
 • axel40 13.01.08, 23:53
  Climate+ jeszcze raz
  New World Alternative Investments, 11.01.2008 14:42
  W związku z sukcesem pierwszej edycji Climate+, New Word Alternative Investments
  zdecydowało się na ponowienie subskrypcji. Wczoraj, 10 stycznia, ruszyła kolejna
  edycja pierwszej w Polsce Inwestycji Odpowiedzialnej Społecznie.
  Climate+ to produkt ze 100% ochroną kapitału rocznie, w którym inwestujący
  zarabiają od 100% do 120% różnicy między wynikami funduszu, a benchmarkiem, jaki
  stanowi zwrot globalnego indeksu akcji. Climate+ daje dostęp do
  specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, niedostępnych do tej pory inwestorom
  indywidualnym w Polsce. Produkt został zamknięty w efektywnej podatkowo polisie,
  a wyniki inwestycyjne zostały powiązane ze starannie wybranymi,
  specjalistycznymi funduszami operującymi w branżach: energii odnawialnej
  (Tarasin New Power Fund), towarów rolnych i żywności (Schroder Alternative
  Solutions Agriculture Fund) oraz wody (Julius Bear SAM Sustaianable Water Fund).
  Partnerami New World Alternative Investments są bank inwestycyjny Merrill Lynch
  i TU Allianz Życie S.A.

  „Wzrost cen żywności oraz rozwój sytuacji na rynku energetycznym potwierdził
  przewidywany przez nas rozwój sytuacji. Klienci widzieli, jak zmieniała się
  sytuacja na tych rynkach i dzięki temu Climate+ odniósł sukces komercyjny, który
  przerósł nasze oczekiwania” – mówi Mateusz Walczak, Prezes New World Alternative
  Investments.

  Prezentowany produkt jest pierwszą w Polsce inwestycją odpowiedzialną społecznie
  (z angielskieg : SRI – Socially Responsible Investments), a co się z tym wiąże
  poza nastawieniem na zwrot inwestycyjny, umożliwia realizację ważnych dla
  ludzkości celów, takich jak chociażby globalna walka z negatywnymi skutkami
  zmian klimatycznych. To zdecydowany przełom na polskim rynku kapitałowym, a
  fakt, że wpisuje się w globalny trend oparty na endogenicznych czynnikach
  wzrostu (jak np. regulacje prawne), czyni z niego niezwykle ciekawą alternatywę
  wobec rynków giełdowych, które w najbliższych miesiącach będą musiały stawić
  czoła licznym problemom, wspomnianym już wcześniej wysokim cenom żywności i
  energii, a także wynikającej z nich rosnącej inflacji.

  Druga subskrypcja Climate+ trwać będzie do 15 lutego.
 • axel40 13.01.08, 23:55
  Forum TFI zarejestrowało kolejny fundusz
  Forum TFI, 11.01.2008 10:41
  Forum TFI SA – niezależne, prywatne towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu zamkniętymi funduszami
  inwestycyjnymi aktywów niepublicznych – 4 stycznia 2008 roku zarejestrowało
  kolejny fundusz - FORUM VIII.
  Towarzystwo zarządza już 10 uruchomionymi funduszami, a kolejnych 5 funduszy
  oczekuje na rejestrację. Tym samym, Forum TFI będzie zarządzało piętnastoma
  zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi.

  „W tym roku będziemy kontynuowali rozwój linii biznesowej opartej na funduszach
  zamkniętych. Planujemy zwiększyć poziom zarządzanych przez nas aktywów z 0,6 mld
  zł do 1,5 mld zł. Zważywszy na duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów
  funduszami zamkniętymi, myślimy nad poszerzeniem naszego portfolio o ofertę dla
  klientów dysponujących mniejszym kapitałem. Mamy nadzieję, że do końca 2008 roku
  uda nam się rozwinąć kolejne formy funduszy, skierowane do szerszej grupy
  odbiorców” – mówi Jakub Tropiło, prezes zarządu Forum TFI.

  Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez FORUM TFI, według wyceny z 31
  grudnia 2007, wyniosła 645,5 mln zł.

  Ponadto, od grudnia 2007 roku, księgi rachunkowe dla poszczególnych funduszy
  zarządzanych przez Forum TFI prowadzi spółka FORUM Services.
 • axel40 14.01.08, 23:42
  b Allocator - kolejny produkt strukturyzowany w ofercie Deutsche Bank PBC  Deutsche Bank PBC, wraz z Commercial Union Polska TU na Życie SA, wprowadza do
  oferty kolejny wspólny produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy z gwarancją kapitału
  – db Allocator. Produkt ten oferuje możliwość inwestycji powiązanej z funduszami
  akcji i obligacji Rynków Wschodzących. Subskrypcja rozpoczyna się 14 stycznia
  2008 r. i potrwa do 1 lutego 2008 r.

  Horyzont czasowy inwestycji wynosi 3 lata. Produkt oferuje pełną gwarancję
  zainwestowanego kapitału oraz możliwość partycypacji w zysku z tytułu wzrostów
  najbardziej dynamicznych gospodarek światowych krajów rozwijających się przy
  równoczesnym braku ryzyka kursowego - z uwagi na fakt denominacji produktu w PLN.

  Zwrot z inwestycji obliczany jest jako suma zainwestowanego kapitału + premia w
  wysokości od 50% do 60% średniej stopy zwrotu z Koszyka Funduszy: Franklin
  Templeton Asian Growth Fund, Merrill Lynch Latin American Fund oraz Julius Baer
  Local Emerging Bond Fund. Przy czym dokładna wartość partycypacji w zysku
  zostanie podana po zakończeniu subskrypcji.

  Produkt oferowany jest w formie ubezpieczenia na życie i dożycie – klient nie
  płaci więc podatku od zysków kapitałowych, a jego najbliżsi objęci są ochroną na
  wypadek jego śmierci. Minimalna wysokość inwestowanej kwoty wynosi 10 000 zł.

  Podstawowe warunki produktu:

  * Forma polisy na życie
  * Inwestycja 3-letnia
  * Brak ryzyka walutowego (produkt denominowany w PLN)
  * Minimalna wpłata 10 000 PLN (składka brutto)
  * Strategia inwestycyjna z ekspozycją na międzynarodowe fundusze akcji i
  obligacji
  * Partycypacja w zyskach z inwestycji na Rynkach Wschodzących
  * Produkt powiązany z 3 międzynarodowymi funduszami akcji i obligacji
  * Opłata wstępna 1,5% (naliczana i pobierana od składki brutto)
  * Gwarancja wypłaty min. 100% składki netto (składki brutto pomniejszonej o
  opłatę wstępną)
  * Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w okresie
  odpowiedzialności Towarzystwa równa 101% składki brutto
  * Opłaty likwidacyjne w przypadku przedterminowej wypłaty środków (0,54% *
  liczba pełnych miesięcy pozostałych do końca okresu ubezpieczenia)
  * Produkt może stanowić zabezpieczenie pożyczek i kredytów w Deutsche Bank
  PBC S.A.
 • axel40 15.01.08, 14:57
  Polbank EFG gwarantuje najwyższe oprocentowanie konta oszczędnościowego
  Polbank EFG, 15.01.2008 06:38
  5,5 proc. na koncie oszczędnościowym dostępne już od pierwszej złotówki i objęte
  gwarancją najlepszej oferty w Polsce, to nowa propozycja Polbanku EFG dla
  klientów indywidualnych. Oznacza to, że od teraz klienci Polbanku EFG będą mieli
  dostęp do najwyżej oprocentowanego, i to już od pierwszej złotówki, konta w
  Polsce, a w przypadku gdy inny bank, w ramach standardowej oferty, zaproponuje
  więcej niż wspomniane 5,5 proc., otrzymają zwrot różnicy w oprocentowaniu.
  Nowe, wyższe oprocentowanie Konta Samooszczędzającego, podobnie jak poprzednie
  tego typu zmiany jest stałą ofertą banku. Oprocentowanie rzędu 5,5 proc. dotyczy
  oszczędności w kwocie do 1 mln złotych i obowiązuje niezmiennie już od pierwszej
  wpłaconej na konto złotówki. Wartość zgromadzonych depozytów w kwocie powyżej 1
  mln złotych będzie natomiast oprocentowana na poziomie 5,25 proc. Dodatkowym
  bardzo ważnym atutem Konta Samooszczędzającego w Polbank EFG jest oferowana już
  od pierwszej złotówki gwarancja najwyższego oprocentowania.

  Podwyżce oprocentowania konta towarzyszy również wzrost oprocentowania
  terminowych i dynamicznych lokat złotowych i walutowych. W przypadku rocznej
  lokaty złotowej będzie można zarobić nawet 6,15 proc. Z kolei w przypadku
  rocznej złotowej Lokaty Dynamicznej oprocentowanie będzie narastać od 3,3 proc.
  do 13 proc. w ostatnim miesiącu oszczędzania.

  Poza wysokim oprocentowaniem konta oszczędnościowego, które jest wyższe niż
  większość lokat w innych bankach, klienci decydujący się na założenie Konta
  Samooszczędzającego w Polbanku EFG otrzymują również szereg dodatkowych
  korzyści. I tak na przykład, bank nie pobiera opłaty za prowadzenie konta, a
  pieniądze można wpłacać i wypłacać bez żadnych ograniczeń oraz bez obawy, że
  utraci się już naliczone odsetki. Co więcej, wszyscy posiadacze Konta
  Samooszczędzającego mogą otrzymać dodatkową kartę debetową, dzięki czemu
  zgromadzone na koncie środki są rzeczywiście zawsze pod ręką i w razie potrzeby
  można je wypłacić w każdym bankomacie. Podobną ofertę mają tylko nieliczne
  banki, ale jedynie Polbank oferuje tę kartę bez opłat związanych z wydaniem,
  zastrzeżeniem, zablokowaniem karty, czy też wygenerowaniem nowego kodu PIN.

  Zmianie oprocentowania towarzyszy kampania reklamowa. Pierwsze spoty emitowane w
  ramach nowej kampanii Polbanku będą miały długość 30’’ i pojawią się na antenie
  TVP, TVN, TVN7, Polsat, TV4. Kampanię przygotowała agencja kreatywna DDB Bielany.
 • axel40 18.01.08, 09:30
  Nowe produkty strukturyzowane w ofercie BRE Banku
  BRE Bank, 17.01.2008 18:40
  BRE Bank prowadzi subskrypcję na dwa produkty z serii „Excellence”: nowy produkt
  bancassurance oraz dwuletnią lokatę inwestycyjną oparte o indeks dóbr
  luksusowych. Subskrypcja potrwa do 4 lutego. Produkt skierowany jest do klientów
  private banking BRE Banku.
  Dzięki zróżnicowaniu oferty, klienci BRE Banku mogą wybrać pomiędzy korzyściami,
  jakie zapewniają polisa, a tymi, które daje lokata inwestycyjna. Produkt
  bancassurance gwarantuje optymalizację podatkową (klient nie płaci podatku od
  zarobku), a dłuższy, bo trzyletni horyzont czasowy, zapewnia większy udział w
  zysku z wbudowanej strategii inwestycyjnej.

  Z kolei lokata inwestycyjna zapewnia klientowi większą płynność, ponieważ czas
  jej trwania jest krótszy. Dodatkowo, w każdej chwili, klient może wypłacić z
  niej wypracowane odsetki.

  Produkty z serii Excellence mają wbudowaną bezkierunkową strategię inwestycyjną,
  pozwalającą zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach rynkowych. Stopa
  zwrotu z inwestycji zależna jest od różnicy stóp zwrotu z dwóch indeksów:

  - Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index - indeks spółek działających w
  sektorach, takich jak: motoryzacja, finanse, gastronomia, turystyka, handel;
  oferujących klientom produkty luksusowe lub uznawane za niezbędne do prowadzenia
  „modnego” trybu życia. Większość firm w indeksie to znane, międzynarodowe
  koncerny osiągające ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży wysokiej jakości dóbr i
  usług uważanych za ekskluzywne.
  - MSCI Daily Total Return Gross World Index - światowy benchmark mierzący wyniki
  ponad 1960 walorów notowanych na giełdach w USA, Kanadzie, Australii, Nowej
  Zelandii oraz Azji.

  Konstrukcja produktów daje szansę na ponadprzeciętne zyski, przy jednoczesnej
  100% ochronie kapitału.

  Trzyletni produkt bancassurance, dzięki połączeniu zalet produktu inwestycyjnego
  i ubezpieczenia na życie i dożycie, daje klientowi możliwość uzyskania
  ponadprzeciętnej stopy zwrotu oraz korzyści podatkowe dzięki zwolnieniu z
  podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo, program gwarantuje bezpieczeństwo
  finansowe wskazanych przez klienta osób (uposażonych) oraz zwolnienie z podatku
  od spadków i darowizn.

  Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia jest
  równa składce ubezpieczeniowej powiększonej o iloczyn współczynnika partycypacji
  oraz różnicy między stopą zwrotu z indeksu Merrill Lynch Luxury and Lifestyle
  Index a wynikiem MSCI Daily Total Return Gross World Index. Przewidywany
  współczynnik partycypacji to 100%. Suma ubezpieczenia będzie wypłacana w dniu
  zakończenia okresu ochrony ubezpieczeniowej.

  Z kolei oprocentowanie 2-letniej lokaty „Excellence” jest równe iloczynowi
  współczynnika partycypacji i różnicy między stopą zwrotu z indeksu Merrill Lynch
  Luxury and Lifestyle Index, a wynikiem MSCI Daily Total Return Gross World
  Index. Przewidywana wartość współczynnika partycypacji wynosi 95% dla PLN i 55%
  dla EUR.

  „Sprzedaż artykułów luksusowych na świecie w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się
  i osiągnęła 220 miliardów USD w sprzedanych towarach. W tym samym czasie
  dwukrotnie wzrosła również liczba milionerów na świecie. Według naszych prognoz
  światowy popyt na dobra luksusowe będzie stale rósł dzięki szybkiemu wzrostowi
  gospodarek rozwijających się, gdzie również zwiększa się odsetek ludzi
  zamożnych"- mówi Katarzyna Heuchert, dyrektor Linii Biznesowej Produkty Bankowe,
  BRE Private Banking.

  „W indeksie spółek, do którego odnoszony jest sektor dóbr luksusowych, znajdują
  się czołowe firmy działające w wielu różnych sektorach, branżach oraz regionach.
  Ta różnorodność zapewnia dywersyfikację i tym samym zwiększa bezpieczeństwo
  inwestycji w produkt Excellence” - dodaje Katarzyna Heuchert.

  Produkt skierowany jest do wszystkich klientów private banking BRE Banku, którzy
  zainwestują co najmniej 25 tys. PLN bądź 15 tys. EUR.
 • axel40 21.01.08, 23:48
  Nowa lokata inwestycyjna BGŻ
  Bank BGŻ, 21.01.2008 14:17
  Od 21 stycznia do 7 lutego 2008 roku w Banku BGŻ trwa subskrypcja trzyletniej
  Lokaty Inwestycyjnej, opartej na trzech indeksach: Merrill Lynch Renewable
  Energy, Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure oraz MSCI Daily Total
  Return World. Minimalna kwota lokaty to 5 tys. zł. Oprocentowanie gwarantowane
  to 5 proc. w skali 3 lat.
  - Lokata Inwestycyjna BGŻ umożliwia klientom inwestowanie w dwa sektory, które w
  najbliższym okresie mają ponadprzeciętne perspektywy wzrostu: sektor energii
  odnawialnej i sektor infrastruktury rynków rozwijających – powiedział Marek
  Kamiński dyrektor zarządzający ds. Rynków Kapitałowych w Banku BGŻ. Dodał, że
  konstrukcja produktu bierze pod uwagę panującą na rynkach finansowych
  niepewność. Wysokość oprocentowania nie zależy bowiem od tego, czy ceny akcji na
  rynkach światowych rosną, czy spadają. Istotne jest jedynie, aby wybrane indeksy
  sektorowe zachowywały się lepiej niż indeks globalnego rynku akcji – w okresie
  hossy rosły więcej, w okresie bessy spadały mniej niż indeks rynku akcji. –
  Istotny jest także fakt, że wysokość oprocentowania nie jest w żaden sposób
  ograniczona – im większa różnica pomiędzy zmianą koszyka indeksów sektorowych a
  zmianą indeksu globalnego rynku akcji, tym wyższe oprocentowanie lokaty –
  konkluduje Marek Kamiński.

  Jak wynika z analiz Biura Głównego Ekonomisty Banku BGŻ, średnia stopa zwrotu z
  analogicznych lokat kończących się w okresie 01.01.2005 - 20.11.2007 r. wyniosła
  65,47 proc.

  Lokaty strukturyzowane, których oprocentowanie zależy od indeksów sektorowych,
  konstruowanych w oparciu o analizy fundamentalne, były do tej pory oferowane
  przez inne banki w Polsce głównie klientom private banking lub klientom
  instytucjonalnym.
 • axel40 22.01.08, 14:59
  Nowe produkty wkrótce na GPW

  Nowe produkty wkrótce na GPW
  fot: PAP/ITAR TASS
  Na rynku polskim są już dostępne się nowe produkty strukturyzowane. Dziś
  Unicredit CAIB ruszył ze sprzedażą certyfikatów inwestycyjnych na indeksy rynków
  wschodzących i WIG 20.

  Oferowanych jest siedem serii produktów opartych na indeksach:

  - polskim WIG20

  - rosyjskim RDX

  - ukraińskim PFTS

  - kazachskim KTX

  - rumuńskim ROTX

  - bułgarskim SOFIX

  - serbskim BELEX15

  Wszystkie osiem oferowanych serii są certyfikatami otwartymi, co oznacza, że nie
  określono terminu ich wygaśnięcia. Certyfikaty można będzie nabywać do 8 lutego.
  Do obrotu giełdowego maja trafić 13 lutego.
 • axel40 28.01.08, 16:37
  Drugi fundusz nieruchomości BZ WBK AIB TFI SA rozpocznie działalność w maju
  BZ WBK AIB TFI, 28.01.2008 08:59
  BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA podjęło decyzję o przesunięciu
  terminu subskrypcji drugiego funduszu nieruchomości, która była planowana na
  przełom stycznia i lutego br. Zgoda na utworzenie funduszu Arka BZ WBK Fundusz
  Rynku Nieruchomości 2 FIZ została wydana przez KNF 21 grudnia 2007 roku.
  Decyzja o przesunięciu subskrypcji wynika z obecnej koniunktury na rynku
  finansowym i zmniejszonego popytu wśród potencjalnych uczestników funduszu, w
  szczególności instytucji. Intencją TFI jest zaoferowanie produktu o optymalnej
  wielkości tak, aby zrealizować politykę inwestycyjną, osiągając jak najwyższe
  zyski dla uczestników funduszu. Zarządzający funduszem zamierzają przeprowadzić
  emisję od 2 000 000 do 6 000 000 certyfikatów inwestycyjnych w cenie emisyjnej
  97 zł za sztukę.

  W naszej opinii dobrze skonstruowany portfel nieruchomości jest przy obecnej
  koniunkturze jedną z najlepszych inwestycji długoterminowych. To stabilny
  produkt umożliwiający systematyczne czerpanie satysfakcjonujących zysków.
  Niestety pojawiło się ryzyko, że fundusz nie zbierze kwoty pozwalającej nam w
  pełni zrealizować politykę inwestycyjną – mówi Agnieszka Jachowicz Dyrektor
  Zarządzający Funduszem Rynku Nieruchomości.

  Fundusz ma bowiem obowiązek uwzględnienia limitów inwestycyjnych. Jednym z nich
  jest zainwestowanie w jeden podmiot maksimum 20% aktywów. „Przy mniejszej kwocie
  aktywów musielibyśmy zainwestować wyłącznie w niewielkie nieruchomości, dlatego
  wybraliśmy przesunięcie subskrypcji na inny termin. – wyjaśnia Agnieszka
  Jachowicz - Chcemy być pewni, że zbierzemy aktywa o wartości bliskiej
  maksymalnej, tak aby w pełni wykorzystać możliwości polityki inwestycyjnej
  funduszu”.

  25 stycznia KNF zatwierdziła aneksem do prospektu emisyjnego majowy termin
  subskrypcji Arki BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.

  BZ WBK AIB TFI SA działa na rynku nieruchomości poprzez fundusz Arka BZ WBK
  Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ, który powstał w czerwcu 2004 roku. W momencie
  tworzenia fundusz zebrał aktywa netto w wysokości 339,5 mln zł, a obecna ich
  wartość to 564 mln zł, co daje stopę zwrotu za rok 2007 w wysokości 33,43% (od
  31.12.2006 do 31.12.2007). Warto podkreślić, że jest to najlepszy wynik na
  rynku. W portfolio funduszu znajduje się 15 nieruchomości komercyjnych i 5
  projektów mieszkaniowych o łącznej wartości około 1,2 mld zł. Wśród nich są
  takie obiekty jak Trinity Business Park na warszawskim Mokotowie i galeria
  handlowa Alfa Centrum w Olsztynie czy Winogrady Business Center w Poznaniu.
 • axel40 28.01.08, 16:38
  Food3 - zarabiaj niezależnie od koniunktury na giełdach
  New World Alternative Investments, 28.01.2008 12:47
  New World Altenrative Investments, jako pierwsza firma w Polsce, daje swoim
  klientom możliwość zarabiania dzięki powiązaniu inwestycji z rynkiem towarów
  rolnych. Polisa inwestycyjna „Food3” oparta na cenach kukurydzy, pszenicy i soi
  to najnowszy produkt strukturyzowany w ofercie tej firmy. Subskrypcja tej 2,5
  letniej polisy będzie trwała do 7 marca 2008 roku.
  „Food3” to produkt strukturyzowany dający klientom możliwość pełnego
  uniezależnienia zwrotu z inwestycji od nastrojów panujących na światowych
  parkietach. W czasach pogarszającej się sytuacji gospodarczej Stanów
  Zjednoczonych i rosnącej na całym Świecie inflacji, najnowszy produkt NWAI
  pozwala skorzystać z dynamicznie rosnących cen towarów rolnych. Do
  najważniejszych czynników fundamentalnych przemawiających za kontynuacją wzrostu
  cen towarów rolnych należą:
  - Rosnąca liczba ludności na Świecie, która osiągnie 7 mld w 2015 r. i 9 mld do
  2050 r., determinująca zwiększone spożycie towarów rolnych
  - Urozmaicenie diety społeczeństw rozwijających się – wzbogacona o mięso dieta
  proteinowa jest zdecydowanie bardziej kosztowna, wyprodukowanie 1 kg wołowiny
  „kosztuje” 7 kg zbóż przeznaczonych na paszę
  - Najniższy od lat 70 XX wieku poziom zapasów kluczowych towarów rolnych
  - Szok popytowy spowodowany masowym wykorzystaniem towarów rolnych w przemyśle,
  szczególnie przy produkcji biopaliw
  - Na skutek degradacji gleby, industrializacji oraz wzrostu liczby ludności
  dostępność ziemi rolnej per capita zmniejszyła się z 0,53 ara w 1950 roku do
  0,22 ara w 2006 roku i stale spada

  Podsumowując przedstawione powyżej dane należy zwrócić uwagę na to, że trendy te
  będą się w przyszłości pogłębiały. Dynamiczny rozwój krajów zaliczanych do
  Emerging Markets będzie związany ze stałym procesem urozmaicania diety oraz
  industrializacją i malejącym udziałem rolnictwa w krajowym PKB. Dodatkowo, w
  ciągu najbliższych lat zwiększy się wpływ proekologicznych aktów prawnych, co
  spowoduje pogłębienie szoku popytowy na rynku biopaliw, za którym pójdzie wzrost
  cen komponentów, do których zaliczane są także produkty rolne takie jak
  kukurydza, pszenica oraz soja. Kolejnym endogenicznym czynnikiem wzrostu będą
  starania krajów rozwiniętych o odbudowanie rezerw kluczowych towarów rolnych.
  Trzeba także zauważyć, że choć nominalnie cen wymienionych towarów znajdują się
  na rekordowych poziomach, to ich ceny realne (po uwzględnieniu inflacji) są
  wciąż sporo niższe od historycznych maksimów.

  Warto również podkreślić kilka czynników specyficznych dla towarów rolnych, na
  których oparty jest produkt „Food3”. Kukurydza to surowiec, który poza szerokim
  wykorzystaniem spożywczym, ma największe wykorzystanie w przemyśle. USA,
  największy na Świecie eksporter netto kukurydzy, wykorzystuje już obecnie przy
  produkcji biopaliw więcej kukurydzy niż wynosi jej całkowity eksport. Ponadto
  rosnąca cena surowca wraz z rządowym programem subsydiowania produkcji biopaliw
  doprowadziła do lawinowego wzrostu powierzchni plantacji kukurydzy kosztem pola
  przeznaczonego pod uprawę innych zbóż. W związku z tym dynamicznie wzrastające
  zapotrzebowanie na kukurydzę i wynikający z niego wzrost jej cen prowadzi także
  do wzrostu wartości innych towarów rolnych.

  Historyczne szczyty cen, jakie w ostatnich miesiącach osiągała pszenica, są
  częściowo spowodowane przejściem farmerów na produkcję bardziej dochodowej w
  poprzednich sezonach kukurydzy. Jednak w związku z rekordowo niskimi poziomami
  rezerw tego surowca w skali globalnej należy się spodziewać, że kraje rozwinięte
  podejmą kroki
  w kierunku ich odbudowy, co będzie kolejnym silnym bodźcem dla dalszego wzrostu
  cen. Wnioski te znajdują potwierdzenie w sześciomiesięcznych prognozach
  zawartych w ostatnim raporcie Goldman Sachs.

  Soja jest jednym z ostatnich towarów, których ceny wzrosły w odpowiedzi na szok
  popytowy w sektorze towarów rolnych. U podstaw dalszego prognozowanego wzrostu
  cen tego surowca stoi przede wszystkim brak możliwości skokowego zwiększenia
  produkcji i to mimo towarzyszącego mu silnego popytu konsumpcyjnego. Wzrost cen
  soi o 10% powoduje zwiększenie podaży tego surowca jedynie o 1-2%. Jest to
  efektem sezonowości upraw, wrażliwości na zmiany klimatyczne, ale także jak w
  przypadku pszenicy ograniczeniom podaży wynikającym ze wzrostu udziału upraw
  kukurydzy. Analitycy Goldman Sachs spodziewają się sześciomiesięcznym horyzoncie
  ponad 20% wzrostu cen tego surowca.

  „Głównym celem, jaki przyświecał nam przy tworzeniu inwestycji Food3, była
  możliwość zaoferowania Klientom produktu całkowicie niezależnego od sytuacji na
  giełdowych parkietach. Jednocześnie staraliśmy się podążać kursem wytyczonym
  przez nasze poprzednie inwestycje, które mimo dekoniunktury na rynkach
  kapitałowych osiągały znakomite wyniki. Ponad 23% wzrost Energy+ oraz 2,8%
  wzrostu Climate+ w ciągu pierwszego miesiąca pokazały, że inwestycje częściowo
  chociaż związane z towarami rolnymi dają realną możliwość efektywnej
  dywersyfikacji w czasie spadków na giełdach” – mówi Mateusz Walczak Prezes New
  World Alternative Investments.

  Produkt „Food3” jest także najbardziej innowacyjny na polskim rynku, jeżeli
  chodzi o konstrukcję. Polisa gwarantuje 110% gwarancję kapitału, jeżeli w czasie
  trwania inwestycji cena żadnego z surowców nie spadnie poniżej 60% początkowej
  wartości.

  W przeciwnym wypadku jest to 80% wpłaconego kapitału. Na premię, poza
  partycypacją we wzroście koszyka towarów, składa się także 20% zwrot, w
  przypadku gdy ceny wszystkich towarów w dniu zapadalności inwestycji będą choć
  trochę wyższe niż w dniu jej rozpoczęcia. Warto również zwrócić uwagę na krótki,
  jak dla tego typu inwestycji, czas trwania inwestycji – 2,5 roku.

  „Konstruując Food3 staraliśmy się przygotować produkt efektywny w wielu
  scenariuszach rynkowych. 2,5 letni czas trwania inwestycji sprawia, że produkt
  ten jest znakomitym uzupełnieniem portfela każdego inwestora, ponieważ zwiększa
  elastyczność inwestycji i rozkłada w czasie jego zapadalność, co ogranicza
  ryzyko związane z sytuacją rynkową w dniu zapadalności inwestycji” – podsumowuje
  Mateusz Walczak.
 • axel40 28.01.08, 16:40
  Pioneer FIO - nowy fundusz parasolowy w ofercie Pioneer Pekao TFI
  Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 28.01.2008 08:56
  Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poinformowało, że rozpoczął
  działalność Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Pioneer FIO). Jest to fundusz
  z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną. Pioneer
  FIO jest już drugim funduszem parasolowym (z ang. umbrella fund) w ofercie
  towarzystwa.
  Nowy fundusz powstał w wyniku przekształcenia czterech, już istniejących
  funduszy inwestycyjnych: Pioneer Lokacyjnego FIO, Pioneer Dochodu Mix 20 FIO,
  Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 FIO oraz Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO w jeden
  fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą Pioneer
  Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Pioneer FIO”wink.

  Jednostki uczestnictwa przekształcanych funduszy stały się z dniem 25 stycznia
  2008 roku jednostkami uczestnictwa Pioneer FIO związanymi z odpowiednimi
  subfunduszami, tj.: Subfunduszem Lokacyjnym, Subfunduszem Dochodu Mix 20,
  Subfunduszem Wzrostu i Dochodu Mix 40 oraz Subfunduszem Wzrostu Mix 60. W nowym
  funduszu znalazł się również subfundusz Pioneer Agresywnego Wzrostu Mix 80,
  który jeszcze nie rozpoczął działalności.

  „Pioneer FIO jest funduszem parasolowym, którego konstrukcja pozwala unikać
  opodatkowania z tytułu przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami. W zależności
  od preferencji co do ryzyka inwestycyjnego czy też kształtowania się koniunktury
  rynkowej uczestnicy takiego funduszu mogą przenosić swoje środki pomiędzy
  różnymi strategiami bez konieczności pomniejszania swoich potencjalnych zysków o
  podatek dochodowy. Podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. od
  osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek
  uczestnictwa z funduszu bądź przy konwersji jednostek uczestnictwa zgromadzonych
  w umbrelli na jednostki uczestnictwa innego funduszu.” – mówi Zbigniew Jagiełło,
  prezes Pioneer Pekao TFI S.A.
 • axel40 30.01.08, 15:00
  W odpowiedzi na ostatnie zawirowania rynku kapitałowego Goldenegg-Niezależni
  Doradcy Finansowi wprowadzają do dystrybucji unikalny produkt strukturyzowany
  oparty na indeksie złota.

  Złota Struktura jest transakcją, której wyniki powiązane są z wartością JP
  Morgan Gold Index. Takie rozwiązanie daje szansę na uniezależnienie się od
  efektów kryzysu na światowych rynkach - tłumaczy Michał Ławiński, dyrektor ds.
  produktów inwestycyjnych w Goldenegg - To propozycja dla osób, których ostatnie
  wydarzenia na giełdach przekonały do konieczności znalezienia mniej ryzykownych
  produktów inwestycyjnych, ale równocześnie oferujących możliwość realizacji
  ponadprzeciętnych zysków - dodał Ławiński.

  Jak podkreślają doradcy, popyt na złoto w III kwartale 2007 był o 19% większy
  niż w III kwartale 2006. Ponadto analitycy przewidują, że do końca bieżącego
  roku popyt na surowce przekroczy 30% (obecnie wynosi on 110-130 mld USD). Złoto
  udowadnia, że jest propozycją zabezpieczającą inwestora przed wzrastającym
  ryzykiem recesji. Produkt strukturyzowany oparty na indeksie tego surowca
  zapewnia gwarancję zwrotu 100% kapitału.

  Złota Struktura szczegóły produktu:

  Waluta inwestycji: PLN

  Forma inwestycji: ubezpieczenie na życie (brak konieczności płacenia tzw.
  „podatku Belki")

  Zapadalność: 4 lata

  Początek subskrypcji w oddziałach Goldenegg w całej Polsce: 28.01.2008

  Data wpłaty składki: 22.02.2008

  www.goldenegg.pl
 • axel40 31.01.08, 13:59
  Powstaje subfundusz Skarbiec-Private Equity
  Skarbiec TFI, 30.01.2008 15:02
  Skarbiec TFI utworzył pierwszy na polskim rynku subfundusz o polityce
  inwestycyjnej typu „listed private equity”. Dzięki zastosowanej formule,
  Skarbiec-Private Equity może stanowić atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych
  funduszy akcji.
  Skarbiec-Private Equity powstał w wyniku reorganizacji subfunduszu Zagranicznych
  Instrumentów Dłużnych Skarbiec-Euro Obligacja. Zmiana polityki inwestycyjnej
  związana jest z rozwojem rynku finansowego w Polsce i rosnącym stopniem
  unifikacji rynków walutowych UE.

  „Subfundusz SKARBCA, realizując nową politykę, będzie inwestował w spółki i
  fundusze, których wzrost wartości jest związany z rynkiem „private equity”.
  Oczekujemy, że zmiana polityki subfunduszu pozwoli inwestorom w dużej mierze
  uniezależnić się od sytuacji na giełdach papierów wartościowych i wykorzystać
  potencjał rynku niepublicznego” – powiedział Piotr Kuba, wiceprezes zarządu
  Skarbiec TFI.

  Wprowadzenie subfunduszu Skarbiec-Private Equity, związane jest z rosnącą
  dojrzałością polskiego rynku finansowego. Zastosowany po raz pierwszy na polskim
  rynku model „listed private equity”, zakłada inwestowanie co najmniej 66%
  aktywów w akcje spółek, fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne oraz
  instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Subfundusz
  rekomendowany jest inwestorom oczekującym wysokich zysków, którzy jednocześnie
  akceptują wyższy stopień ryzyka. Skarbiec-Private Equity umożliwia
  dywersyfikację lokat pomiędzy rynkami światowymi i rynkiem polskim.
  Zarządzającym został Olaf Pietrzak.
 • axel40 03.02.08, 23:05
  Rozpoczęcie sprzedaży jednostek uczestnictwa DWS Parasol SFIO
  Uprzejmie informujemy, że 28.01.2008 roku DWS Polska TFI S.A. rozpoczęło
  sprzedaż jednostek uczestnictwa DWS Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
  Otwarty.

  W skład funduszu wchodzi sześć subfunduszy: DWS BRIC DWS Sektora Nieruchomości i
  Budownictwa DWS Zmian Klimatycznych DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki DWS
  Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja DWS Gotówkowy
  DWS Parasol SFIO stanowi całkowicie nową propozycję w ofercie Towarzystwa.

  Klientów zainteresowanych inwestycją w DWS Parasol SFIO zapraszamy do zapoznania
  się z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym oraz w Skrócie Prospektu
  Informacyjnego.

 • axel40 03.02.08, 23:09
  SEB TFI S.A. - rozszerzenie oferty

  Informujemy, że od dnia 1 lutego br. dostępne są na platformie mBanku nowe
  subfundusze SEB TFI S.A., które weszły w skład funduszu SEB Specjalistyczny
  Fundusz Inwestycyjny Otwarty: SEB Wschodnioeuropejski, SEB Małych Spółek
  Wschodnioeuropejskich, SEB Europejski, SEB Globalny, SEB Nordycki, SEB Japoński.
  Minimalna kwota pierwszego i kolejnego nabycia jednostek uczestnictwa nowych
  subfunduszy wynosi 1 000 zł. Minimalna kwota zlecenia odkupienia jednostek
  uczestnictwa wynosi 500 zł. Ponadto, jeśli w wyniku realizacji zlecenia
  odkupienia jednostek uczestnictwa wartość rejestru spadłaby poniżej 500 zł,
  odkupienie będzie obejmować wszystkie jednostki uczestnictwa zapisane na
  rejestrze. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą SEB TFI S.A.
 • morelek77 08.02.08, 22:42
  30.01.2008
  Oferta Doradców Finansowych Xelion została poszerzona o nowatorski i
  atrakcyjny produkt strukturyzowany, przygotowany wspólnie z Generali
  Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

  Z końcem stycznia Xelion. Doradcy Finansowi we współpracy z Generali
  Życie TU SA wprowadza nowy produkt strukturyzowany o rocznym
  horyzoncie inwestycyjnym z 95 proc. gwarancją kapitału. Inwestycja
  oparta będzie o zachowanie indeksu WISE Long/Short Societe Generale,
  zaś udział klienta w zysku (partycypacja w korzystnych zmianach
  indeksu) będzie wynosił między 90 a 105 proc.

  Indeks WISE Long/Short Societe Generale realizuje strategie długich
  i krótkich pozycji w oparciu o największe spółki europejskie. Proces
  wyboru walorów wchodzących w skład indeksu oparty jest na modelu
  WISE L/S, który został opracowany w 2000 roku przez zespół
  inżynierów finansowych Société Générale Quantitative Research.

  Proces inwestycyjny w ramach modelu WISE L/S jest bardzo przejrzysty
  i przebiega następująco:

  każdego miesiąca dokonuje się selekcji akcji spółek europejskich o
  kapitalizacji rynkowej powyżej 3 mld EUR,
  każdemu walorowi, wybranemu w wyniku selekcji, przyznawana jest
  ocena punktowa odzwierciedlająca jego wartość i dynamikę,
  portfel pozycji długich obejmuje akcje dziesięciu procent spółek,
  które uzyskały najlepszą ocenę według modelu WISE L/S, natomiast
  portfel pozycji krótkich obejmuje akcje dziesięciu procent spółek,
  których oceny były najsłabsze.

  W wyniku tak prowadzonej polityki inwestycyjnej, dotychczasowa
  średnioroczna stopa zwrotu kształtowała się na poziomie 12,9 proc.
  przy zmienności wynoszącej 7,9 proc. w okresie od 1992 roku.

  Składka minimalna w tym rocznym produkcie wynosi 10 tys. zł. Opłata
  subskrypcyjna została ustalona na poziomie 1 proc. kwoty składki.

  za: www.xelion.pl/aktualnosci/noweprodukty/generali30012008
  --
  Morelek77
  Doradca Finansowy

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka