Dodaj do ulubionych

ignorancja i cynizm Grzegorza M.

19.12.07, 17:30
Książka Grzegorza Motyki pt. „Ukraińska partyzantka 1942-1960” jest
wydana przez Instytut Studiów Politycznych PAN, który wziął moralną
odpowiedzialność za jej poziom. Zaopatrzona w aparat naukowy,
powinna to być publikacja naukowa, tymczasem po zapoznaniu się z jej
treścią okazuje się że, mimo patronowaniu jej przez szereg
instytucji naukowych - Archiwum Wschodnie, Instytut Historii PAN,
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i inne, polskie i
zagraniczne, w żadnej mierze ona na taką kwalifikację nie zasługuje.
Mało tego, recenzowana książka, właśnie dlatego, że prezentowana
jest jako pozycja naukowa, jest ze wszech miar publikacją szkodliwą,
bowiem pogłębia istniejący w historiografii polskiej z zakresu badań
stosunków polsko-ukraińskich zamęt, utrudnia ustalenie prawdy
historycznej co do podjętego w książce przedmiotu badań. Istnieją
poważne powody do twierdzenia, że recenzowana książka jest przejawem
cynizmu i jednocześnie ignorancji jej autora.
Powstaje pytanie zasadnicze: czy daleko nieobiektywna, wręcz
tendencyjna prezentacja opisywanych w książce wydarzeń, jest
spowodowana niskim poziomem fachowego przygotowania Grzegorza
Motyki, czy kryją się za tym inne przyczyny? Odpowiedź na to pytanie
powinna wynikać z analizy treści i formy książki. Sam tylko tytuł
książki pozwala na sformułowanie wobec jej autora zarzutu
nieadekwatności, co do mających miejsce zaszłości i jednocześnie
tendencyjności politycznej. Tytuł książki nie odpowiada
rzeczywistości, jest on odzwierciedleniem poglądów przedstawicieli
nurtu integralnego (a więc faszystowskiego typu) nacjonalizmu
ukraińskiego na opisywane w książce wydarzenia.
Motyka już w poprzedniej swej książce, „Pany i Rezuny”, napisanej
wespół z Rafałem Wnukiem, przejawił swoją nienaukowość, utożsamiając
naród ukraiński z jego zbrodniczym, sięgającym niespełna 1% (jednego
procentu), odłamem, mającym nazwę Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów wraz z utworzonymi przez nią formacjami
zbrojnymi. "Pany" - to mieli być Polacy, a "rezuny" - Ukraińcy.
Motyka, dając recenzowanej książce tytuł „Ukraińska partyzantka”,
ujawnia swoją niezdolność do rozróżnienia całości od części. Poza
tym: uczestnicy utworzonych przez OUN Bandery formacji zbrojnych w
postaci tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) nie
byli "partyzantami", partyzantami nauka nie może nazywać ludzi,
którzy w drodze terroru zostali włączeni do UPA,
takich "zmobilizowanych" było w niej około 90 %. O tendencyjności
autora i jego uleganiu propagandzie (propagandzie, bo nawet
historiografia banderowska stoi na bardziej obiektywnym stanowisku)
jest przyjęcie zupełnie nieprzekonywującej cezury
działań "partyzantki ukraińskiej" - lata 1942-1960, podczas gdy
faktycznie należy mówić o latach 1943-1950.
Edytor zaawansowany
 • pisz_pan_na_berdyczow 19.12.07, 20:52
  liberum_veto napisał:


  > Motyka, dając recenzowanej książce tytuł „Ukraińska partyzantka”,
  > ujawnia swoją niezdolność do rozróżnienia całości od części. Poza
  > tym: uczestnicy utworzonych przez OUN Bandery formacji zbrojnych w
  > postaci tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) nie
  > byli "partyzantami", partyzantami nauka nie może nazywać ludzi,
  > którzy w drodze terroru zostali włączeni do UPA,
  > takich "zmobilizowanych" było w niej około 90 %.

  Po pierwsze - skad te dane? Po drugie - mowi sie o "partyzantce"
  radzieckiej, gdzie 100% to byli zawodowi lub poborowi zolnierze,
  tylko dzialajacy w sposob partyzancki...

  > jest przyjęcie zupełnie nieprzekonywującej cezury
  > działań "partyzantki ukraińskiej" - lata 1942-1960, podczas gdy
  > faktycznie należy mówić o latach 1943-1950.


  Ja w ukrainskich zrodlach czytalem o roku 1953 jako koncu UPA.
 • mat120 19.12.07, 21:36
  Nigdy nie byłem zwolennikiem G. Motyki, który dość długo
  przedstawiał historie polsko-banderowską przez pryzmat różnych
  nacjonalistycznych historyków a głównie Łwa Szankiwśkiego. Nic
  dziwnego, że twórczość ta wzbudzała protesty. Jednak jego ostatnia
  książka, która co prawda dość powierzchownie ale całościowo traktuje
  o UPA, nie zasługuje chyba na tak surową krytykę. Widać w niej
  pozytywne zmiany, będące najprawdopodobniej wynikiem dążenia tego
  historyka do dochodzenia prawdy w co dotychczas wątpiłem. Nie znaczy
  to, że ze wszystkim można się zgodzić. Pisałem już, że wiele można
  mu jeszcze zarzucić, jak chociażby sposób widzenia roli IB czy też
  przedstawianie przesiedleń Polaków ze wschodu jako swoistej AW.
 • liberum_veto 20.12.07, 07:10
  Autor, wbrew nauce logiki, w sposób właściwy dla propagandy, w
  stosunku do uczestników walk OUN-UPA używa nieadekwatnej
  nazwy "Ukraińcy" i pochodnych od tego rzeczownika, co, gdy się
  weźmie pod uwagę, że dopuścili się oni zbrodni ludobójstwa na
  ludności polskiej i ukraińskiej, jest obrazą dla narodu
  ukraińskiego, w tym obrazą autora niniejszej recenzji, który jest
  Ukraińcem, ale ze zbrodniami banderowskimi nie miał nic wspólnego.
  Dla przykładu, w samym tylko "Spisie treści" Autor
  pisze: "Ukraińskie podziemie", "Ukraińska dywersja", "konflikt
  ukraińsko-niemiecki", "Polsko-ukraińska gra polityczna", "Ukraińska
  decyzja" itd., co najmniej kilkaset razy w całej książce, chociaż
  powinien używać nazw adekwatnych do rzeczywistego stanu
  rzeczy: "banderowcy", "banderowskie podziemie" itd. Należy
  powtórzyć, że formacje zbrojne nacjonalizmu ukraińskiego i
  tzw. "podziemie banderowskie", nie przekraczały 1 % od narodu
  ukraińskiego. Gdy chodzi o sprawców przestępstw w ogóle, a tym
  bardziej o sprawców zbrodni ludobójstwa, winni oni być
  identyfikowani jak najściślej, żeby kogoś niewinnego nie urazić.
  Sprawców rzezi na ludności polskiej (i ukraińskiej) najogólniej
  należy nazywać banderowcami, upowcami, członkami "Służby Bezpeky"
  OUN itp., a nie "Ukraińcami". Inaczej ma się sprawa z
  pokrzywdzonymi, których, jak w tym przypadku, można
  nazywać "Polakami", "ludnością polską".
  Autor, wydając swoją książkę w 2006 roku, nie zauważa, że ukraiński
  ruch nacjonalistyczny nie miał i nadal nie ma (rok 2006) poparcia
  znaczącej liczby ludności ukraińskiej, o czym świadczy chociażby to,
  że ruch ten nie jest w stanie wystąpić pod swoim (czerwono-czarnym)
  sztandarem do wyborów parlamentarnych na Ukrainie, że jego
  zwolennicy wchodzą do Rady Najwyższej Ukrainy tylko z tzw. "bloków"
  politycznych. Tymczasem z opisów książki wynika, że OUN-UPA miała
  poparcie prawie całej ludności Ukrainy, a przynajmniej całej
  ludności ukraińskiej Wołynia i Halicji.
  Ulegając tendencji usprawiedliwiającej przywództwo OUN Bandery,
  Motyka jednemu z rozdziałów książki dał tytuł Ukraińska Powstańcza
  Armia "Kłyma Sawura", po to tylko, żeby z przywództwa OUN Bandery
  zdjąć odium organizatora ludobójstwa i to nawet w warunkach, gdy
  tenże "Kłym Sawur" - Stepan Łenkawśkyj, był członkiem tego
  przywództwa.
 • mat120 20.12.07, 20:45
  Faktem jest, że G. Motyka popełnił też sporo błędów. Podam tu np.
  zadziwiający pogląd, że zdaniem Motyki, że "W lutum-kwwietniu 1945r.
  doszło, przede wszystkim na Rzeszowszyźnie, do wielu pojedynczych
  lub zbiorowych mordów /na Ukraińcach/ pod hasłem odwetu za wypadki
  na Kresach."
  I dalej wymienia jako przykład Pawłokomę, Piskorowice, Małkowice.
  To bardzo "odkrywczy" i całkowicie wyssany z palca pogląd. Dziwię
  się, że G. Motyce kojarzy się to z odwetem za Kresy. Nawet
  przeciętny znawca historii wie, że te tzw. odwety to skutek
  zbrodniczej działalności banderowców z Pawłokomy, Piskorowic itd.
 • mat120 20.12.07, 20:48
  Jeszcze jedno. Zakreślenie okresu działalności band do 1960r. to też
  nieporozumienie. To tak jak z tym japońskim żołnierzem, który
  ukrywał się gdzieś pol lata 70-te, nie wiedząc, że działania wojenne
  zakończyły się w 1945r. Nikt z tego nie wyciąga przecież wniosku, że
  II wojna trwała jeszcze 25 lat po jej zakończeniu.
 • liberum_veto 21.12.07, 07:24
  Nienaukowym jest używanie przez Autora terminu "Galicja Wschodnia"
  wobec przedwojennych województw: lwowskiego (niecałego),
  tarnopolskiego i stanisławowskiego. Termin "Galicja" jest
  pochodzenia austriackiego, etymologicznie jest utworzony od
  ukraińskiej nazwy "Hałyczyna" (ta zaś od nazwy miasta stołecznego
  Księstwa Halickiego - Halicza). Termin "Galicja Wschodnia" nie ma
  żadnego uzasadnienia w używaniu go w pracach naukowych. "Galicja"
  jest krainą historyczną położoną w północno-zachodniej Hiszpanii.
  Polskiej literaturze naukowej znane są niekwestionowane
  nazwy "Księstwo Halickie", "Ruś Halicka", w przedwojennym Lwowie był
  Plac Halicki. Tolerowany w ukraińskiej nacjonalistycznej literaturze
  termin "Galicja Wschodnia" (Schidna Hałyczyna) ma swe polityczne
  uzasadnienie w terytorialnych pretensjach OUN do "Zachodniej
  Galicji", to znaczy do terenów Rzeszowszczyzny, aż po Krynicę. Na
  marginesie dodać należy, że często używana w odniesieniu do Halicji
  nazwa "Małopolska Wschodnia" jest pochodzenia politycznego, nie ma
  ona nic wspólnego ani z historią, ani z geografią tego obszaru.
  Małopolska, to Ziemia Krakowska i Sandomierska, Małopolską wschodnią
  jest Ziemia Sandomierska.
  Uogólnienie, wyolbrzymianie w korzyść OUN jest cechą
  charakterystyczną całej recenzowanej książki. Motyka, na przykład,
  pisze: „Liczna grupa Ukraińców uważa, iż członkowie tych formacji
  [OUN-UPA - W.P.] byli ucieleśnieniem cnót żołnierskich, wręcz
  rycerzami”, przy czym nie precyzuje o jaki, chociażby w
  przybliżeniu, odsetek "Ukraińców" chodzi. Trzeba, zgodnie z prawdą
  historyczną, powiedzieć, że upowców (w większości terrorem
  wcielanych do UPA) tylko banderowska literatura określa
  mianem "żołnierzy", "rycerzy" (bez skazy), ale to nie jest liczna
  grupa Ukraińców. Tylko ta literatura, a w ślad za nią Motyka, nazywa
  upowców "żołnierzami". Motyka odwołuje się do polsko-ukraińskiej
  dyskusji, chociaż powinien pisać o "polsko-ukraińsko-
  nacjonalistycznej dyskusji", odbywającej się w ramach organizowanych
  konferencji historyków polskich i ukraińskich nacjonalistycznych.
 • liberum_veto 22.12.07, 07:39
  Najważniejszym dowodem nienaukowości recenzowanej książki jest
  pominięcie w niej przez Motykę problemów, zasad ideologicznych i
  założeń programowych Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN),
  chociaż bezspornym jest, że ona była i pozostaje nadal formą
  zorganizowaną ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Istnieje dowód
  bezpośredni na to, że OUN w 1929 roku przyjęła doktrynę Dmytra
  Doncowa na swe ideologiczne uzbrojenie, Motyka mógł się o tym
  przekonać z pracy Petra Mirczuka „Narys istoriji OUN 1929-1939”,
  którą dysponuje. Motyka, jak widać z innych jego opracowań, nie
  rozumie ani pojęcia, ani znaczenia ideologii ukraińskiego ruchu
  nacjonalistycznego. W tej samej pracy P. Mirczuka, a także w innych,
  na które Motyka powołuje się, opublikowane są teksty uchwał OUN, ale
  Motyka nie uwzględnia ich. To jest tak, jak gdyby historyk pisał o
  działalności Kościoła katolickiego, nie znając, nigdy nie sięgnąwszy
  do Nowego Testamentu i do uchwał synodów tego Kościoła; to jest tak,
  jak gdyby historyk pisał o bolszewizmie, nie znając prac Marksa,
  Engelsa, Lenina, nie znając uchwał plenów WKP(b)-KPZR. Kto nie zna
  zasad ideologicznych nacjonalizmu ukraińskiego i założeń
  programowych OUN, ten nie powinien brać się za opisywanie działań
  ukraińskich formacji nacjonalistycznych.
  Motyka ujawnia swoje nienaukowe podejście do podjętego tematu,
  pomijając niewygodną mu literaturę przedmiotu, na przykład pomija on
  całkowicie prace ukraińskich nienacjonalistycznych historyków
  (Witalij Masłowśkyj), ignoruje prace autora niniejszej recenzji, w
  szczególności jego, jedyną w skali światowej, pracę „Ideologia
  nacjonalizmu ukraińskiego”, jak też opublikowane przez tegoż
  dokumenty z ukraińskich archiwów (548 dokumentów, w większości
  autorstwa funkcyjnych OUN-UPA - w oryginale i w tłumaczeniu na
  polski). W przypadku niezgodności z tezami tych autorów, Motyka,
  który zamierzał napisać pracę naukową, winien był ustosunkować się
  do nich. Ale za to Motyka szeroko korzysta z ukraińskiej
  banderowskiej historiografii, z serią „Litopys UPA” włącznie. Dla
  Motyki autorytatywnym jest opracowanie pod kierownictwem prof.
  Stanisława Kulczyckiego, historyków z Instytutu Historii Ukrainy
  Ukraińskiej Akademii Nauk, podczas gdy jest to opracowanie
  polityczne, a nie historyczne, ono nie wytrzymuje jakiejkolwiek
  naukowej krytyki.
 • pisz_pan_na_berdyczow 22.12.07, 11:52
  liberum_veto napisał:

  > Najważniejszym dowodem nienaukowości recenzowanej książki jest
  > pominięcie w niej przez Motykę problemów, zasad ideologicznych i
  > założeń programowych Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN),
  > chociaż bezspornym jest, że ona była i pozostaje nadal formą
  > zorganizowaną ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Istnieje
  dowód
  > bezpośredni na to, że OUN w 1929 roku przyjęła doktrynę Dmytra
  > Doncowa na swe ideologiczne uzbrojenie,

  Na razie chyba jedynym HISTORYKIEM DOKTRYN POLITYCZNYCH ktory
  dokonal analizy ideologii Doncowa jest Tomasz Stryjek...wg niego nie
  ma zadnego zwiazku miedzy banderowskimi rzeziami a tym co Doncow
  pisal...moze Stryjek nie ma racji...ale na razie nikt sie tym
  (przynajmniej w Polsce) naprawde nie zajal...chociaz wiele osob
  wypisuje banialuki na podstawie "przyjetych opinii" lub jakiegos pol
  zdania wyjetego z kontekstu...Niestety nawet moj ulubiony Filar
  powtarza za innymi bzdury o Doncowie...ale Filar jest dla mnie
  specem od historii najnowszej, zwlaszcza na Wolyniu...ale nie od
  doktryn politycznych...

  > Motyka nie uwzględnia ich. To jest tak, jak gdyby historyk pisał o
  > działalności Kościoła katolickiego, nie znając, nigdy nie
  sięgnąwszy
  > do Nowego Testamentu i do uchwał synodów tego Kościoła;

  No...trzymajac sie tej analogii - czy doktryna Kosciola Katolickiego
  odpowiedzialna jest na przyklad za zbrodnie inkwizytorow
  hiszpanskich? Moim zdaniem - nie....
 • liberum_veto 23.12.07, 07:32
  Jednym z najważniejszych niedociągnięć recenzowanej książki jest
  brak charakterystyki i ocen formacji biorących udział w opisywanych
  wydarzeniach, jest pomijanie prawa międzynarodowego i prawa
  wewnętrznego państw, na terenie których miały miejsce opisywane
  zaszłości, brak jest analizy sytuacji geopolitycznej czasu
  opisywanych wydarzeń. Motyka opisuje zdarzenia tak, jak gdyby
  chodziło o równoprawne statusy stron, ich wzajemne zwalczanie się.
  Sytuacja opisywanego czasu była jasna: OUN powstała jako organizacja
  terrorystyczna, z czym się ona wcale nie kryła, dokonała ona na
  terenie II RP szeregu aktów sabotażu, morderstw politycznych,
  uprawiała terror indywidualny. Władze II RP miały prawo i obowiązek
  zwalczania wykonawców i organizatorów działań terrorystycznych UWO i
  OUN. W okresie okupacji hitlerowskiej ludność polska południowo-
  wschodnich obszarów II RP, mordowana w sposób planowy, z
  doktrynalnych pobudek, miała prawo oczekiwać pomocy ze strony
  partyzantki sowieckiej (w której większość stanowili Ukraińcy).
  ZSRR, jako członek koalicji antyhitlerowskiej, mimo wywózek z roku
  1940, mimo Katynia, mógł być traktowany jako mniejsze zło w
  porównaniu z panującym terrorem hitlerowskim i banderowskim.
  Tymczasem z opisów Motyki wynika, że dwie strony: polska
  i "ukraińska", jak równorzędne, nawzajem się zwalczały.
  Motyka, unikając kwalifikacji OUN, zignorował jedyny w literaturze
  światowej archiwalny dokument autorstwa działacza OUN, który
  (dokument) zaświadcza, że Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w
  okresie międzywojennym była członkiem międzynarodówki faszystowskiej
  o nazwie "Zjazd zagranicznych nacjonal-socjalistycznych partii" z
  siedzibą w Stutgarcie, bo w takim przypadku musiałby on ustosunkować
  się do ukraińskiej odmiany faszyzmu w postaci zorganizowanej w OUN.
  Zwrócić uwagę należy na użycie przez Motykę nazwy stopnia wojskowego
  wobec jednego z dowódców OUN-UPA (płk Wasyl Kuk), chociaż poza
  organem państwowym nikt nie ma prawa nadawania takich stopni, to, że
  nadawała je OUN, nie upoważnia kogokolwiek do ich uznawania. W innym
  miejscu Motyka bez żenady informuje o nadaniu przez tzw. UHWR
  stopnia "generała" działaczowi banderowskiemu.
 • liberum_veto 26.12.07, 09:32
  Już sam tytuł rozdziału ujawnia prymitywne postrzeganie przez Motykę
  wydarzeń: co to znaczy ukraińskie podziemie? Czy nie należało pisać
  o konkretnie ounowskim podziemiu? Członkowie OUN stanowili znikomy
  procent ludności ukraińskiej, nie można więc jej utożsamiać z nią.
  Poza tym, Ukraińcy zorganizowani stanowili poważny odsetek w KPZU,
  byli w UNDO. Nauka wymaga ścisłych sformułowań, a nie propagandowych.
  W rozdziale, z uporem godnym lepszej sprawy, Motyka, mając na myśli
  akcje terrorystyczno-sabotażowe Ukraińskiej Wojskowej Organizacji
  (UWO), pisze o "skali ukraińskich wystąpień", chociaż ich autorzy
  byli znani jako należący do wymienionej organizacji. W tym czasie,
  jak też w trakcie wyrzynania ludności polskiej przez OUN-UPA,
  zdecydowana większość ludności ukraińskiej Halicji (wspomniane akcje
  miały miejsce na jej terenie), często skoligacona z Polakami, nie
  popierała poczynań terrorystów.
 • liberum_veto 27.12.07, 17:57
  W podrozdziale „Powstanie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
  (OUN)” Motyka, celem uniknięcia powiązania OUN od jej narodzin z
  faszyzmem, pisze że, gdy chodzi o powstającą OUN, jej ideologicznym
  orężem stała się coraz "modniejsza" w ówczesnej Europie ideologia
  nacjonalizmu. Kto chociaż trochę zna historię rozwoju myśli
  filozoficznych powojennej Europy, ten wie, że tam po I wojnie
  światowej zaczęły rodzić się idee faszystowskie, a nie
  nacjonalistyczne. Człowiek nauki ma obowiązek rzeczy nazywać po
  imieniu, nie może udawać się do kamuflowania rzeczywistości przez
  podmianę pojęć. Różnica między faszyzmem a nacjonalizmem jest
  wyraźna, i to mimo, że ukraińska odmiana faszyzmu nosi
  miano "nacjonalizmu", nacjonalizmy są różne, między nimi funkcjonuje
  nacjonalizm integralny, jako jedna z odmian faszyzmu.
  Wskazując, że za twórcę ideologii nacjonalizmu ukraińskiego uważa
  się Mykołę Michnowśkiego i nie ustosunkowując się do tego
  twierdzenia, Motyka ujawnia absolutne braki w rozróżnianiu
  pojęć "ideologii" i "celów politycznych". Dlatego Motyka nie widzi
  istoty ideologii nacjonalizmu ukraińskiego. Jest to, niestety, cecha
  właściwa wielu historykom polskim, nie wyłączając profesorów Tomasza
  Strzembosza, Władysława Serczyka i innych. Tutaj należy powtórzyć:
  brak znajomości zasad ideologicznych i założeń programowych ruchu
  ideologiczno-politycznego czyni niemożliwym poznanie przyczyn,
  przebiegu i motywów działania formacji i członków takiego ruchu.
  Brak znajomości ideologii i programów OUN u Motyki jest przyczyną,
  dla której jego książka nie może być uznana za pracę naukową.
 • liberum_veto 05.01.08, 13:08
  Skoro Motyka wspomniał o Jarosławie Stećce, to, w kontekście
  ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, winien był (gdyby znał zasady
  tej ideologii) wskazać na ideologiczne stanowisko tegoż, gdy on,
  jako "premier (banderowskiego) rządu ukraińskiego", w 1941 r. "stał
  na stanowisku wyniszczenia Żydów oraz celowości przeniesienia na
  Ukrainę niemieckich metod eksterminacji żydostwa". Ujawniający to
  stanowisko dokument (własnoręcznie pisany przez J. Stećkę życiorys)
  jest opublikowany, przełożony na język polski.
  Motyka tylko wyrywkowo powołuje się na założenia polityczne, w tym
  na postanowienie założycielskiego Kongresu OUN, przewidujące
  całkowite usunięcie wszystkich najeźdźców z ziem ukraińskich, ale w
  żaden sposób nie wiąże tej części uchwały z praktyką OUN na Wołyniu
  i w Halicji w latach 1943-1944, nie dokonuje analizy logicznej i
  lingwistycznej tej, tak tragicznej w skutkach, części uchwały.
  Motyka, chociaż pisze o "ukraińskich ziemiach etnograficznych" w
  rozumieniu OUN, charakteryzuje je ogólnikowo, nie wskazuje na
  wypływające z tej części uchwały zagrożenia dla państw sąsiadujących
  z Ukrainą, w tym dla Polski.
  Przytaczając "Dekalog nacjonalisty ukraińskiego", Motyka nie
  wskazuje na autorstwo Dmytro Doncowa w odniesieniu do ideologicznej
  inwokacji do niego. Motyka głęboko myli się,
  określając "nacjokrację" jako "rządy narodu". "Nacjokracja"
  Sciborśkiego nie miała nic wspólnego w "rządami narodu", na jej
  czele miał stać "wódz", który miał mieć do dyspozycji "mniejszość
  inicjatywną", a "naród ukraiński" miał być traktowany
  jako "tłum", "czerń" itp.
 • liberum_veto 08.01.08, 07:31
  Tamże Motyka cytuje treści piosenek OUN, z których wynika, że Polacy
  znęcali się nad Ukraińcami, gnębili ich w więzieniach i z tego
  powodu wzywali do rozprawy nad gnębicielami. Motyka nie
  ustosunkowuje się do tych zaszłości, choć powinien. Przede wszystkim
  piosenki te nie były popularne, poza tym, co najważniejsze, nie
  odzwierciedlały one prawdziwego stanu rzeczy, bo ludność ukraińska
  (wbrew twierdzeniom warszawskiego „Naszego Słowa” i prof. Wołodymyra
  Serhijczuka) nie była gnębiona, Polacy nie zaprzęgali ich do pługa,
  nie orali nimi, również warunki więzienne w II RP, w tym w takich
  surowych zakładach karnych, jak Wronki, były wręcz łagodne. O tym
  Motyka powinien był napisać po cytatach słów ounowskich piosenek, a
  nie pisząc o tym, Motyka faktycznie zgadza się z tekstami piosenek.
  W podrozdziale „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce”
  Motyka wspomniał tylko, że główny twórca OUN, Jewhen Konowalec,
  bezpośrednio po zakończeniu I Kongresu OUN udał się do USA i Kanady,
  skąd pochodziła duża część pomocy finansowej dla organizacji.
  Konowalec nie pojechał do Ameryki Północnej, by podziękować
  ukraińskiej diasporze za pomoc finansową, bo ona do tego czasu (1929
  rok) nie była istotną dla powstałej OUN. Kontynuując działania UWO,
  finanse na swe utrzymanie czerpała z innych źródeł, mianowicie z
  zapłat za usługi wywiadowcze od wrogich Polsce państw, czego Motyka
  nie może nie wiedzieć. J. Konowalec pojechał do USA i Kanady, by
  stworzyć tam nie tylko finansowe zaplecze dla OUN, on pojechał za
  ocean, by stworzyć placówki OUN: w USA powstała "Orhanizacija
  Derżawnoho Wyzwołennia Ukrajiny", a w Kanadzie "Ukrajinśke
  Nacionalne Objednannia". Formalnie miały one charakter organizacji
  społecznych, faktycznie zaś były to (i są nadal) zakamuflowane
  struktury OUN, które stanowią bazę działalności ukraińskiego ruchu
  nacjonalistycznego – przeprowadzając tam "zbory" OUN, usadawiając
  się we władzach zachodnich państw, tworząc nacjonalistyczne
  ośrodki "naukowe" itp. Przykładem tego z roku 2006 jest w USA z-ca
  sekretarza stanu d/s Europy Wschodniej Paula Dobriansky, córka
  działacza banderowskiego. Bez tej bazy nacjonalizm ukraiński, OUN,
  będąca członkiem międzynarodówki faszystowskiej, której formacje
  wzięły udział w rozpętaniu II wojny światowej, nie przeżyłaby. Tych
  aspektów wyjazdu J. Konowalca w 1929 roku do USA i Kanady Motyka nie
  zauważa, albo o nich nie wie, bo, jak widać, nie mieszczą się one u
  niego w obrazie zbrodniczej, faszystowskiej, OUN.
 • liberum_veto 15.01.08, 11:04
  Opisując tzw. "pacyfikację" niektórych, podejrzanych o dokonywanie
  akcji terroru i sabotażu, wsi ukraińskich w Halicji, Motyka
  przytacza opinie o niej zarówno Władysława Pobóg-Malinowskiego, jak
  i Petro Mirczuka, ale nie formułuje swojej o niej oceny, co robi
  wrażenie, że utożsamia się ze stanowiskiem ukraińskich
  nacjonalistycznych autorów w tym zakresie. Przede wszystkim operując
  ounowskim pojęciem "pacyfikacja", Motyka powinien był wskazać, że
  nie jest ono adekwatne do semantyki tego słowa. Pacyfikacją jest
  zbrojne uśmierzanie buntów, niepokornej ludności itp., "pacyfikacja"
  w ujęciu Motyki w odniesieniu do akcji przeciwounowskiej z 1930
  roku, nie ma żadnej analogii z pacyfikacjami hitlerowskimi, w
  których udział brała też banderowska ukraińska policja pomocnicza
  (patrz przykładowo: Kortelisy). Motyka nie ustosunkowuje się do
  przeciwstawnych twierdzeń co do tego – były ofiary śmiertelne
  opisywanej "pacyfikacji", czy ich nie było.
  Ważnym w tym zakresie są ustalenia w literaturze przedmiotu, że
  takich ofiar nie było. Bez tego ustosunkowania się można wyciągać
  wniosek, że w toku "pacyfikacji" władze Polski mordowały ludzi. Poza
  tym Motyka powinien był ustosunkować się do prawa Państwa Polskiego
  i międzynarodowego z tego okresu, zgodnie z którym Halicja była
  częścią Państwa Polskiego, jej mieszkańcy z mocy prawa byli
  obywatelami polskimi, a obywateli obowiązuje lojalność wobec
  państwa, państwo ma prawo i obowiązek przeciwdziałać terrorowi i
  sabotażowi, a że w tym przypadku przekroczyło granice prawa, to
  tylko w tym zakresie (w jakim?) winno ono być obwiniane. Motyka
  poszedł jednak po linii ukraińskiej nacjonalistycznej literatury,
  przedstawiając zakres i przebieg "pacyfikacji". W pracy mającej
  pretensje do naukowej nie można usprawiedliwiać jednej strony
  opisywanej konfrontacji, a drugą obarczać całą winą, nauka ma to do
  siebie, że ma być obiektywną, w tym przypadku należało dokonać oceny
  działań terrorystyczno-sabotażowych UWO-OUN, a także przedstawić w
  obiektywnym świetle poczynania władz polskich.
  Motyka, pisząc że fala aresztowań [pierwszej połowy lat
  trzydziestych – W.P.] nadwyrężyła OUN, ale nie złamała jej
  kręgosłupa, w sposób wręcz żenujący powtarza ounowskie oceny skutków
  tych zaszłości. Opisując dokonany w 1938 roku zamach na J.
  Konowalca, Motyka błędnie pisze o tym, że był on dziełem GPU, to
  znaczy "Gosudarstwiennowo Politiczeskowo Uprawlenija", które już w
  1934 roku zostało zlikwidowane, a jego funkcje przejęło NKWD.
 • liberum_veto 23.01.08, 17:24
  W podrozdziale „Uderzenie Niemiec na Polskę. Postawy ukraińskiej
  społeczności wobec agresji” Motyka, uogólniając, pisze że Ukraińcom
  mogło się wydawać, iż długo oczekiwana wojna przyniesie im uzyskanie
  niepodległości. Jest to przykład powtarzania przez Motykę ocen
  ukraińskich nacjonalistycznych autorów, co bowiem
  oznacza "Ukraińcom"? Jakim Ukraińcom? Tym z OUN? Jeżeli tak, to
  Motyka winien ustosunkować się do tego poglądu. Jakie warstwy
  Ukraińców długo oczekiwały na wojnę? Z postaw władz Niemiec, w
  szczególności Adolfa Hitlera, nigdy nie mogła wyniknąć nadzieja OUN
  na uzyskanie niepodległości przez Ukrainę, twierdzenie o możliwości
  uzyskania dzięki Niemcom hitlerowskim przez Ukrainę niepodległości
  pochodzi z propagandy OUN. Poza tym: masy ukraińskie chciały pokoju,
  a nie wojny. Niezależnie od tego – wśród Ukraińców Wołynia i Halicji
  było więcej zwolenników komunizmu, niż nacjonalistów w rozumieniu
  OUN. Czym więc, jak nie nienaukowością Motyki, tłumaczyć jego
  sformułowania o tym, że "Ukraińcom" mogło się wydawać itd. Co to
  znaczy, na czym oparte, z czego wynika to mogło się wydawać? To samo
  dotyczy twierdzenia, że doszło do dywersji, zorganizowanych przez
  Ukraińców. Motyka, w ślad za ukraińską nacjonalistyczną literaturą,
  utożsamia "Ukraińców" z członkami OUN. W jakim celu? Z jakiego
  powodu? Jest to następstwo ignorancji Motyki, czy świadome
  naśladowanie propagandy OUN?
  Przy tym temacie Motyka, prócz opisów dywersji OUN we wrześniu 1939
  r., powinien był ustosunkować się do tego, czy były one
  spontaniczne, czy nakazane, dlaczego miały one stosunkowo wąski
  zakres? Znane są ustalenia, że powstanie na tyłach armii polskiej
  (na południowo-wschodnich terenach II RP), w wykonaniu zadania
  Niemiec, miało wybuchnąć po ataku Niemiec na Polskę, ale pierwotne
  plany i zadania OUN pokrzyżował pakt Ribbentrop-Mołotow.
  Eksponowanie przez Motykę wątpliwych faktów co do tego, że w toku
  akcji OUN na tyłach wojsk polskich członkowie OUN zdobyli czołg,
  osiem samolotów, siedem dział, 23 ciężkie i osiemdziesiąt lekkich
  karabinów maszynowych, 3757 karabinów, 3445 pistoletów, 25
  samochodów, bez ustosunkowania się do nich, zakrawa na pochwałę tej
  OUN. Udział ounowskiego Legionu Suszki w agresji Niemiec na Polskę
  ma ogromne polityczne znaczenie: OUN wzięła udział w rozpętaniu II
  wojny światowej. Tego Motyka nie zauważa, ograniczając się do
  wskazania, że ten Legion w zasadzie nie brał udziału w walkach.
  Świadczy to o nienaukowości autora recenzowanej książki.
 • liberum_veto 01.02.08, 06:25
  A Abwehry nie było?
  W pierwszym podrozdziale rozdziału „Organizacja Ukraińskich
  Nacjonalistów w latach 1939-1941” („Sytuacja na terenach okupowanej
  Polski”wink Motyka ujawnia nieznajomość rzeczy w zakresie terminologii:
  tereny zajęte przez ZSRR nie pozostawały pod okupacją, one zostały
  anektowane, okupacja dotyczy tylko terytoriów Polski zajętych przez
  Niemcy. Między "aneksją" a "okupacją" istnieje różnica, którą Motyka
  powinien znać. Niepełną, a przez to nieobiektywną, jest informacja o
  skierowaniu członków Legionu R. Suszki na szkolenie do Zakopanego.
  Ta szkoła w Zakopanem ma szeroką (ounowską melnykowską) literaturę,
  z której wynika, że przygotowywała ona przyszłych zbirów (inaczej
  tego nazwać nie można) formalnie do prowadzenia wywiadu i
  kontrwywiadu na rzecz Niemiec, faktycznie zaś dla wprowadzania w
  życie polityki eksterminacyjnej Niemiec. W tej szkole jedną z
  głównych sił "pedagogicznych" był przyszły twórca UPA, Mykoła
  Łebed', onże przyszły agent służb specjalnych USA.
  Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością przytoczenie twierdzenia o
  tym, że jesienią 1939 roku masom ukraińskim wydawało się,
  że "program OUN" jest bliski zrealizowania, a sama OUN jest jedynym
  czynnikiem, który prowadzi naród ukraiński po właściwej drodze.
  Jeżeli została sformułowana taka ocena przez ukraińskich
  nacjonalistycznych polityków, to nie znaczy, że odpowiada ona
  faktycznemu stanowi rzeczy, w książce mającej pretensje do naukowej
  należało to twierdzenie (skoro zostało zacytowane) przeanalizować i
  ustosunkować się do niego. Trzeba było ustosunkować do problemu –
  czy droga faszyzmu jest drogą właściwą dla Ukrainy? Poza tym, jak
  widać, Motyka nie ma rozeznania co do stanu "narodu ukraińskiego",
  on chyba nie wie, że ten naród do dziś nie uformował się w nację w
  rozumieniu współczesnych nacji europejskich – polskiej, niemieckiej,
  francuskiej, rosyjskiej, czeskiej itp., bowiem, jak widać z jego
  publikacji, nigdy nad tym problemem nie zastanawiał się od strony
  naukowej, używa terminologii z zasobów propagandy, szczególnie
  banderowskiej.
 • tomekk46 01.02.08, 08:54
  wlasnie przez te 15 lat chyba juz do konca uformowal sie narod ukrainski.jakiego
  bys mlodego mieszkanca ukrainy(nie wazne czy mowi po ukrainsku czy po rosyjsku)
  zapytal kim jest to ci odpowie ze ukraincem.i kazdy chce niepodleglej ukrainy.
 • pisz_pan_na_berdyczow 01.02.08, 11:29
  liberum_veto napisał:

  > Polski”wink Motyka ujawnia nieznajomość rzeczy w zakresie
  terminologii:
  > tereny zajęte przez ZSRR nie pozostawały pod okupacją, one zostały
  > anektowane, okupacja dotyczy tylko terytoriów Polski zajętych
  przez
  > Niemcy. Między "aneksją" a "okupacją" istnieje różnica, którą
  Motyka
  > powinien znać.

  Niemcy tez anektowaly czesc polskiego terytorium. Okupacja dotyczyla
  tylko ziem Generalnej Guberni.
 • pisz_pan_na_berdyczow 01.02.08, 11:35
  liberum_veto napisał:


  > widać, Motyka nie ma rozeznania co do stanu "narodu ukraińskiego",
  > on chyba nie wie, że ten naród do dziś nie uformował się w nację w
  > rozumieniu współczesnych nacji europejskich – polskiej,
  niemieckiej,
  > francuskiej, rosyjskiej, czeskiej itp.,

  Moim zdaniem uformowal sie duzo wczesniej niz narod rosyjski. To co
  trwa dluzszy czas to wedlug mnie nie "formowanie sie" lecz
  asymilacja pokrewnych ludow.
 • liberum_veto 08.02.08, 07:24
  Tylko pobieżnie Motyka wspomniał o powstaniu, melnykowskiej
  proweniencji, Ukraińskiego Komitetu Centralnego (UCK) i jego
  ekspozytur terenowych w postaci Ukraińskich Komitetów Dopomogowych
  (UDK). Autor nie wspomniał o przyznanym nawet przez "przywódcę" UCK
  W. Kubijowycza faktu, że ten Komitet był finansowany z kasy Abwehry,
  że była to organizacja współdziałająca z wywiadem niemieckim, która
  depolonizowała tzw. "Zacurzonie", której działalność w znacznej
  mierze doprowadziła do pogłębienia uprzedzeń ludności ukraińskiej do
  Polaków. Niezorientowany czytelnik po lekturze recenzowanej książki
  może nawet porównywać działającą w Generalnej Guberni polską,
  rzeczywiście charytatywną, Radę Główną Opiekuńczą, z politycznym,
  prohitlerowskim UCK. Niedopowiedzenia w takiej dziedzinie świadczą o
  stronniczości Motyki.
  Zastanawiającym jest fakt, że Motyka omawia tylko banderowski II
  (krakowski) Wielki Zbór Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
  (WZOUN), odbyty w kwietniu 1941 roku w Krakowie, nie wspomina
  natomiast II (rzymskiego) Wielkiego Zboru Ukraińskich Nacjonalistów
  (WZUN), odbytego w Rzymie przed rozłamem w OUN, w przeddzień agresji
  Niemiec na Polskę, w sierpniu 1939 r. To przemilczanie, znając
  tendencje Motyki do wybielania OUN, można interpretować jako unik
  analizy faszystowskiego charakteru OUN, bowiem Zbór ten cechował
  wyraźnie faszystowski charakter. Informacja Motyki o utworzeniu
  przez OUN Bandery przy pomocy Abwehry batalionów "Nachtigall"
  i "Roland" wprowadza w błąd, bowiem te bataliony były utworzone nie
  tylko przy pomocy Abwehry, ale w ramach tej wywiadowczo-dywersyjnej
  formacji Wehrmachtu, nazwa niemiecka tego pierwszego batalionu
  brzmiała „Sondergruppe Nachtigall”, a więc nie była to zwykła
  jednostka wojskowa.
 • krouk 08.02.08, 09:54
  "stek bzdur" - tak właśnie trzeba nazwać zamieszczaną tu w odcinkach
  recenzję książki "Ukraińska partyzantka 1942-1960" Grzegorza
  Motyki. Tytuł wątku jest kompletnie bez sensu, bowiem wspomniane
  dzieło p. Motyki jest właśnie zaprzeczeniem zarówno ignorancji jak i
  cynizmu.
 • liberum_veto 09.02.08, 12:34
  A w czym konkretnie prof. Poliszczuk nie ma racji? O ignorancji
  Motyki świadczy już sam tytuł tej książki. Nie można mówić o UPA w
  kategoriach partyzantki. Zacytuję tu jeszcze raz prof. Poliszczuka:

  "uczestnicy utworzonych przez OUN Bandery formacji zbrojnych w
  postaci tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) nie
  byli "partyzantami", partyzantami nauka nie może nazywać ludzi,
  którzy w drodze terroru zostali włączeni do UPA,
  takich "zmobilizowanych" było w niej około 90%."

  A cynizm Grzegorza M. polega na tym, że w swojej pracy świadomie
  przyjmuje banderowski punkt widzenia, banderowską terminologię.
  Posługuje się argumentami przejętymi wprost z banderowskiej
  propagandy. Nie ma to nic wspólnego z obiektywizmem i naukowym
  podejściem do tematu. Ale Motyka wie, gdzie są konfitury. Obliczone
  to jest na poklask środowisk związanych z polskojęzyczną "gazetą",
  zatrudniającą Myrona Czecha, Pawło Smoleńskiego i innych tego
  typu "patriotów". Dla nich staje się prawdziwym mentorem,
  niekwestionowanym "autorytetem" w dziedzinie stosunków polsko-
  ukraińskich. Tak robi się w Polsce karierę naukową. Na zakłamywaniu
  historii i zaprzaństwie narodowym. Ordynarny cynizm. Ale Instytut
  Historii PAN, a potem pewnie i profesura zapewnione.
 • tomekk46 09.02.08, 13:25
  a walki po wojnie to co to jest?jak nie partyzantka.no ale w sumie przez swoich
  przecwinkow partyzanci sa nazywanie bandytami z lasu,terrorystami.skad my to znamy.
 • liberum_veto 21.02.08, 06:49
  Nieprecyzyjne są rozważania Motyki w zakresie wydarzeń
  poprzedzających proklamację tzw. "Aktu 30 czerwca 1941 r.", to
  znaczy banderowskiego proklamowania "państwa ukraińskiego", z
  których wynika, że podstawowe wówczas pytanie zadawane w szeregach
  ukraińskich nacjonalistów nie brzmiało "Czy Niemcy utworzą państwo
  ukraińskie", ale "jakie, kiedy i pod czyim kierownictwem?". Jeżeli
  nawet taki dylemat istniał w środowiskach ukraińskich nacjonalistów,
  to Motyka winien się był do niego ustosunkować, bowiem znając „Mein
  Kampf” Hitlera nie mogły w stosunku do Ukrainy mieć miejsca
  jakiekolwiek rozważania co do utworzenia państwa ukraińskiego,
  chociażby na wzór Słowacji czy Chorwacji, które nie były celem
  utworzenia na ich terytoriach hitlerowskiego Lebensraum. Motyka nie
  jest samodzielny w analizie zaszłości, powtarza twierdzenia
  ukraińskiej nacjonalistycznej propagandy.
  Nie stać go na samodzielne konstatacje, na przykład powtarza za
  banderowską propagandą, że S. Bandera i J. Stećko znaleźli się w
  pierwszych dniach lipca 1941 r. w Berlinie w areszcie domowym.
  Pojęcie "aresztu domowego" jest jednoznaczne – delikwentowi aresztu
  domowego nie wolno opuszczać zajmowanego lokalu. Z książki, na którą
  powołuje się Motyka, wyraźnie wynika, że Bandera i Stećko, po
  otrzymaniu do swej dyspozycji w Berlinie luksusowej willi, swobodnie
  poruszali się po obszarze Wielkiego Berlina. Można więc tylko mówić
  o niemieckim zakazie opuszczania Berlina przez Banderę i Stećkę, a
  nie o ich "areszcie domowym". Przyznać trzeba Motyce, że używa on
  sformułowania "areszt domowy", podczas gdy banderowska propaganda
  mówi tylko o "areszcie" Bandery i Stećki. Powyższe nie może być
  traktowane jako sprawa błaha, ono bowiem świadczy o faktycznym
  stosunku władz niemieckich do przywódców OUN.
 • mat120 21.02.08, 19:27
  Prawosławny Ukrainiec, urodzony na Wołyniu. Czy się to komuś podoba
  czy nie, ma najwięcej do powiedzenia o ukraińskim nacjonaliźmie,
  jego istozie i zbrodniach. W latach dziewięcdziesiątych, korzystając
  z pomocy prominentnego polityka gruntownie przebadał archiwa
  ukraińskie. Zrobił tysiące kopii dokumentów, które cytuje w swoich
  pracach. Archiwa państwoe w Kijowie, w Równem i innych
  miejscowościach zostały wtedy przez niego dośc dokładnie
  spenetrowane. Zbadał zbiór mikrofilmów archiwum moskiewskiego
  /znajdujący się w Robarts Research Library w Toronto/, fotokopie
  dokumentów z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, kopie dokumentów
  przekazanych autorowi przez innych naukowców, relacje ponad tysiąca
  świadków wydarzeń i inne materiały. Sekowany wśród "poprawnych
  politycznie" historyków, zaangażowanych w "poprawianie" historii
  i wybielanie OUN-UPA, a tworzących w zamian różne historyczne
  potworki.
  Żaden z polskich historyków, zajmujących sie tą tematyką nigdy nie
  miał dostępu do tak dużej ilości dokumentów. Cytowany również przez
  G. Motykę w ostatniej jego książce "Ukraińska partyzantka..."
  O ile wiem jedyny zarzut jaki postawił ten ostatni W. Poliszczukowi
  to wydanie jednej z jego książek przez KPU oraz, że był
  "komunistycznym" prokuratorem. Jak na historyka zarzuty dośc
  śmieszne i niepoważne.
 • liberum_veto 28.02.08, 06:30
  Nie do końca prawdziwie pisze Motyka o "grupach pochodnych" obu
  frakcji OUN. Autor zna książkę Jewhena Stachowa, kierownika jednej z
  (banderowskich) "grup pochodnych", na którą powołuje się, a z niej
  wynika, że Ukraińcy "podsowieckiej" Ukrainy, inteligencja ukraińska
  tego obszaru, wyraźnie odrzucali wszelkie podteksty faszystowskie w
  OUN, Ukraińcy Wielkiej Ukrainy nie podjęli znaczącej współpracy z
  tymi grupami, co – zgodnie z prawdą – należało podkreślić, a tego
  Motyka nie czyni, co usprawiedliwia zarzut jego stronniczości na
  korzyść OUN. Wynika to chociażby z faktu, że Motyka o jednym z
  przywódców OUN-UPA pisze, że był to legendarny dowódca UPA w
  Karpatach. Dlaczego i dla kogo "legendarny"? Że kierował, zgodnie z
  uchwałą OUN Bandery, operacją oderwania południowo-wschodnich
  powojennych terytoriów Polski celem utworzenia na nich przyczółka
  ukraińskiego państwa faszystowskiego typu, czy za efektywne
  kierowanie sprzeciwem wobec przesiedlania ludności ukraińskiej na
  Ukrainę, palenie wsi, mordowanie członków komisji przesiedleńczych?
 • wianuszek_kresowy 28.02.08, 07:06

  liberum_veto napisał:

  > Nie do końca prawdziwie pisze Motyka o "grupach pochodnych" obu
  > frakcji OUN. Autor zna książkę Jewhena Stachowa, kierownika jednej
  z
  > (banderowskich) "grup pochodnych", na którą powołuje się, a z niej
  > wynika, że Ukraińcy "podsowieckiej" Ukrainy, inteligenc ukraińska
  > tego obszaru, wyraźnie odrzucali wszelkie podteksty faszystowskie
  w
  > OUN, Ukraińcy Wielkiej Ukrainy nie podjęli znaczącej współpracy z
  > tymi grupami, co – zgodnie z prawdą – należało podkreślić, a tego
  > Motyka nie czyni, co usprawiedliwia zarzut jego stronniczości na
  > korzyść OUN.


  Co prawda stracilem zaufanie do GM, ale moze liberum wyjasni kogo
  autor cytowanego fragmentu uwazal za inteligencje
  Ukrainy "podsowieckiej", czy ma na mysli bylych wojskowych jak
  Panwitz, czy moze uwaza, ze w 1941 roku byla tam inteligencja,
  oprocz tej no.... wladzy proletariatu, produktu glodu i terroru
  stalinowskiego.
  Liberum jak sie nazywa debil, ktorego cytowales?
 • liberum_veto 28.02.08, 10:42
  Zapewne masz rację. Stachow się pomylił, bredzi coś o tzw.
  ukraińskiej "inteligencji". To przejaw tzw. myślenia życzeniowego
  (wishful thinking), nie mającego nic wspólnego z rzeczywistością. Na
  Ukrainie nigdy nie było prawdziwej inteligencji. Tylko zwykły
  motłoch, pospólstwo, określane przez ideologów OUN jako "czerń"
  ew. "bydło".
  I niewiele się w tym temacie zmieniło. Dziś też na Ukrainie rządzą
  tzw. ełyty kołchozowe smile
 • wianuszek_kresowy 28.02.08, 13:29
  Nie wiem czy sie zmienilo, faktem jest, ze tamta "inteligecja"
  najwiecej wspolnego miala z ludzmi takimi jak autor tej krytyki i
  reszta publikujacych na tym portalu.

  www.myslpolska.org/?article=98
  Nie moge znalezc nazwiska autora?
 • liberum_veto 28.02.08, 15:44
  Już pisałem. Autorem recenzji jest dr hab. Wiktor Poliszczuk,
  wybitny ukraiński naukowiec, specjalizujący się w badaniach
  ideologii nacjonalizmu ukraińskiego jako odmiany faszyzmu
  www.polonialife.ca/kto_poliszczuk.htm
  Odznaczony w 1998 r. przez Kongres Polonii Kanadyjskiej, Zarząd
  Główny, Złotą Odznaką Zasługi za działalność na rzecz Polonii.
  Urodził się 10 października 1925 r. w Dubnie, na Wołyniu z ojca
  Bartłomieja, Ukraińca i matki Janiny, Polki. Rodzice zawarli ślub w
  prawosławnej cerkwi i wychowali swe dzieci w duchu chrześcijańskim,
  patriotyzmu ukraińskiego, poszanowania członkow innych narodowości
  oraz lojalności wobec Polski.
  W 1939 r. jego ojciec - wójt gminy Dubno zostal aresztowany przez
  bolszewików a w kwietniu 1940 r. rozstrzelany na podstawie decyzji
  Biura Politycznego WKP(b) ze Stalinem na czele. Wiktor z matką i
  siostrami został deportowany na Sybir. Tam pracował przy budowie
  kolei. W listopadzie 1944 r. rodzinę przetransportowano na tereny
  Wschodniej Ukrainy a stamtąd, w marcu 1946 r. do Polski.
  Ukończył Liceum Pedagogiczne i pracował jako nauczyciel, a po
  ukończeniu w 1955 r. studiów prawniczych na Uniwersytecie
  Wrocławskim, pracował po kolei jako prawnik i adwokat. Obronił pracę
  doktorską na temat ideologii nacjonalizmu ukraińskiego.

  Napisał trzy obszerne eseje:
  "Prawa człowieka w teorii i praktyce ZSRR",
  "Prawa narodów w teorii i praktyce ZSRR"
  i "Zarys anatomii bolszewizmu",
  które nielegalnie były rozpowszechniane w Polsce w maszynopisach.

  W Kanadzie od 1981 r. Początkowo pracuje jako korektor techniczny w
  ukraińskim tygodniku w Toronto i przez 8 miesiecy w Scranton, w
  Stanach jako redaktor tygodnika ukraińskiego. Następnie podjął
  badania nad problemem nacjonalizmu ukraińskiego.

  Jest autorem następujacych książek w jęz. polskim:
  "Gorzka prawda"
  "Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego"
  "Apokalipsa według Wiktora Ukraińca"
  "Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy"
  "Ocena polityczna i prawna OUN i UPA"
  "Akcja Wisła - próba oceny"
  "Zginęli z rąk ukraińskich"
  "Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego"
  "Ukraińskie ofiary OUN-UPA"
  "Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu"
 • liberum_veto 06.03.08, 06:36
  Motyka niejako na marginesie wydarzeń mówi o tym, że
  batalion "Nachtigall" dokonał co najmniej jednego pogromu
  żydowskiego, nic nie wspominając o jego roli w aresztowaniach
  polskich uczonych we Lwowie, tylko mimochodem wspomina o
  przekształceniu obu banderowskich batalionów ("Nachtigall"
  i "Roland") na 201. batalion policji, który pod dowództwem generała
  Ericha von dem Bach-Zelewskiego pacyfikował, to znaczy mordował
  ludność, palił wsie na pograniczu białorusko-ukraińskim. Tymczasem
  Motyka powtarza za obrońcami banderowców, że ten batalion został
  skierowany do ochrony ważnych obiektów (mostów, sztabów itp.) oraz
  do akcji przeciwpartyzanckich ... Prawdopodobnie ofiarą 201.
  batalionu padała nierzadko ludność cywilna. Rzeczą dotychczas
  niewyjaśnioną jest ewentualny udział batalionu w pacyfikacji
  białoruskich wsi. Tak mówi Motyka, bo dla niego nie istnieją
  niebanderowskie dowody zbrodni tego batalionu, a jest przecież w
  literaturze dokładny opis pacyfikacji w pełnym znaczeniu tego słowa
  jednej ze wsi na pograniczu białorusko-ukraińskim. Motyka nie mówi
  wyraźnie, że banderowcy z tego batalionu zostali wezwani przez OUN
  Bandery do tworzonej przez nią UPA, w której stanowili trzon
  wyższych dowódców, z Romanem Szuchewyczem na czele.
  (dr hab. Wiktor Poliszczuk)
 • liberum_veto 13.03.08, 07:16
  Dla Motyki dotąd niejasną sprawą jest udział OUN w pogromach Żydów.
  Dla niego, jak się okazje, nie jest wiarygodny niemiecki dokument, z
  którego jednoznacznie wynika zobowiązanie przywódcy OUN Bandery,
  Mykoły Łebedia, wobec wysokiej rangi funkcjonariusza hitlerowskiego
  we Lwowie z lipca 1941 r. co do sprzyjania OUN w zakresie
  wyniszczania Żydów, nie ma znaczenia stanowisko J. Stećki
  (pierwszego z-cy S. Bandery) co do tego, że on, jako "premier"
  powołanego przez banderowców "rządu" (30 VI 1941 r.) jest "za
  przeniesieniem na Ukrainę niemieckich metod eksterminacji Żydów".
  Przy tym wszystkim Motyka nie omieszkał napisać, że "Ukraińcy" (nie
  ounowcy, a właśnie Ukraińcy") podpalili synagogę w Dobromilu itd.,
  aby, nie mogąc zaprzeczyć faktom, winą obarczyć "Ukraińców",
  uwalniając od niej OUN. Tym samym celem Motyka kieruje się
  niewątpliwie, pisząc o "ukraińskich bojówkarzach" w kontekście
  pogromów żydowskich, zamiast pisać zgodnie z prawdą, że byli to
  banderowscy (bardziej prawdopodobne) lub melykowscy bojówkarze, bo
  przecież nie sowieccy. Motyka pisze, że brak jest dowodów na odgórne
  organizowanie [żydowskich pogromów – W.P.] przez kierownictwo OUN.
  Motyka przytacza wypowiedź Stepana Łenkawśkiego: „Jeśli chodzi o
  Żydów, zastosujemy wszystkie metody, jakie służą do ich
  zniszczenia”, ale zaraz po niej mówi: „Niezależnie od tego czy
  Łenkawśkiemu chodziło o fizyczną likwidację, czy raczej o
  wypędzenie, jego wypowiedź brzmi złowróżbnie”. Nie można nie być w
  takich przypadkach sarkastycznym: czy Motyka nie rozumie semantyki
  słowa "zniszczenie", usiłując zastąpić je słowem "wypędzenie", a
  więc czy on ma braki w wykształceniu ogólnym podstawowym, czy też
  inne przyczyny nim kierują? Niezależnie od powiedzianego trzeba na
  marginesie Motyce przypomnieć (ma to związek również z eksterminacją
  ludności polskiej przez OUN-UA), że dotychczas brak jest rozkazu
  Hitlera na piśmie co do wyniszczania ludności żydowskiej.
  (dr hab. Wiktor Poliszczuk)
  www.myslpolska.org/?article=109
 • tomekk46 13.03.08, 12:29
  no wlasnie.kilka dni temu yad vashem wydalo oswiadczenie ze szuchewycz nie ma
  nic wspolnego z mordami na zydach i nie bral udzialu w pogromach i ze nie ma
  zadnych dokumentow na to i relacji.to jak to jest?
  ukrainsko-zydowski spisek.moze mysla polska albo radio ma ryja ma jakies
  dokumenty a moze kalinowski?
 • tomusniepiskaj 13.03.08, 17:24
  tomekk46 napisał:

  > no wlasnie.kilka dni temu yad vashem wydalo oswiadczenie ze szuchewycz nie ma
  > nic wspolnego z mordami na zydach i nie bral udzialu w pogromach i ze nie ma
  > zadnych dokumentow na to i relacji.to jak to jest?
  to jest tak tomus jad wasem ino w swintej ziemi siedzi i nikaj samomu sie nie wybiro coby prowdem poznoc i tymu takie loswiadczenia pise jak by se tak z ludzmi pogodolo toby prowde znalo
  > ukrainsko-zydowski spisek.moze mysla polska albo radio ma ryja ma jakies
  > dokumenty a moze kalinowski?
  a na co ci tomus dokumenta ? ano wes se lopatke i pogzeb kole kijowa gdzie babi jar jest bliziuchno i sam se bez jad wasem obacys
 • tomekk46 13.03.08, 17:45
  bylem w babim jarze.fajnie ze rozkopujesz groby.podoba ci sie takie cos?musisz prusa odkopac to ci opowie o tym.
  jad vashem pewno za klamie to radio ma ryja i nowak zna prawde,ze zydzi atakuja polske.z jakimi ludzmi?z rydzykiem czy z prusem
 • wianuszek_kresowy 13.03.08, 22:52
  tomekk46 napisał:

  > bylem w babim jarze.fajnie ze rozkopujesz groby.podoba ci sie
  takie cos?musisz
  > prusa odkopac to ci opowie o tym.
  > jad vashem pewno za klamie to radio ma ryja i nowak zna prawde,

  Alez nie, to po prostu Moskwa luczsze znajetwink

 • liberum_veto 20.03.08, 07:24
  Znając ukierunkowanie celów i działalności OUN, do politycznych
  zabiegów trzeba zaliczyć podaną przez Motykę informację co do tego,
  że niektóre kroki OUN można interpretować jako próbę wyciągnięcia
  ręki do Polaków, i to niezależnie od czasu i okoliczności wydarzeń:
  OUN nigdy, do chwili obecnej (chyba, że pozornie, ze względów
  taktycznych) nie miała w zamiarze pojednania z Polakami. Taka
  informacja służy nie ustaleniu rzeczywistych zaszłości, ona ma na
  celu dezinformowanie czytelnika co do stosunków między OUN a Polską.
  Wydarzenia, kierowane przez OUN Bandery w odniesieniu do
  organizowanych, planowych, kierowanych, dokonywanych z pobudek
  doktrynalnych mordów masowych na ludności polskiej można datować od
  wczesnej wiosny 1943 roku, o czym pisze nawet sam Motyka. Co więc,
  poza politycznymi motywami (OUN Bandery wiąże UPA z kozaczyzną - 14
  października - czczone za czasów kozaczyzny święto "Pokrowy", jako
  patronki Siczy Zaporoskiej), stanowiło przyczynę dla przyjęcia przez
  Motykę cezury dla początku działalności UPA na rok 1942? Jeżeli były
  to polityczne przyczyny, to tylko gwoli zaspokojenia oczekiwań OUN
  Bandery, żadne inne nie wchodzą w grę, jeszcze bowiem w październiku
  1942 roku OUN Bandery ogłosiła swe stanowisko, w którym odżegnywała
  się od wszelkiej zbrojnej aktywności.
 • liberum_veto 27.03.08, 05:58
  Temat dywizji SS-Galizien nie należy, co prawda, do "ukraińskiej
  partyzantki", ale Motyka zasadnie porusza kontakty między tą dywizją
  a OUN-UPA, jednak i w tym wypadku jego enuncjacje noszą znamiona
  unikania obciążających OUN momentów, co widać gołym okiem. Nie
  dokonał on oceny wspólnych działań tej dywizji z UPA, nie napisał,
  że gdy chodzi o 4 (policyjny) pułk tej dywizji, który, pacyfikując
  Hutę Pieniacką, dopuścił się zbrodni wojennej, a współdziałające z
  nim w tejże Hucie Pieniackiej i w Podkamieniu oddziały OUN-UPA
  dopuściły się zbrodni ludobójstwa na ludności polskiej.
  Z rozdziału V: „Działania zbrojne Organizacji Ukraińskich
  Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii pod okupacją niemiecką
  1943-1944”. Ogólnie ten rozdział książki można scharakteryzować tak:
  Motyka opisuje w nim fakty mordów masowych OUN-UPA na ludności
  polskiej, których, w świetle przedstawionych przez dokumenty
  archiwalne faktów, nie można przemilczeć. Ważne jest, że mówi on o
  pierwszych akcjach banderowskich w odniesieniu do wczesnej wiosny
  1943 r., bo właśnie wtedy miały początki UPA, a nie, jak w ślad za
  banderowską propagandą przyjął Motyka w tytule książki rok 1942.
  Jednak już w opisie napadu banderowskiego na Parośle Motyka nie
  dokonał oceny prawnej i moralnej okoliczności tego mordu masowego,
  brak takiej oceny jest dowodem na nienaukowość książki. Zgodnie z
  prawem międzynarodowym zbrojne struktury podziemnie mają obowiązek
  występować pod swoimi znakami (takim znakiem w OUN-UPA
  był "tryzub"), tymczasem w tym (i w wielu innych przypadkach!)
  banderowcy działali pod marką Sowietów. Taka "taktyka" działań OUN-
  UPA miała miejsce w bardzo wielu wypadkach, przy jednoczesnym
  obciążaniu ich skutków partyzantki sowieckiej (czy też oddziałów z
  ruchu Tarasa Bulby-Borowca).
  (dr hab. Wiktor Poliszczuk)
 • liberum_veto 06.04.08, 07:01
  Jak UPA z Niemcami walczyła
  Niezgodnie z prawdą Motyka przedstawia przejście ukraińskiej policji
  pomocniczej "do lasu", do dyspozycji OUN Bandery. To przejście
  Motyka przedstawia jako spontaniczną "dezercję" spod niemieckiego
  zwierzchnictwa, tymczasem, jak to wynika z wielu dowodów, większość
  tej policji przeszła "do lasu" na rozkaz OUN Bandery, jako podległa
  jej ideologicznie, po to, by stać się średnią kadrą tworzonej UPA
  (kadrą wyższą zostali byli żołnierze i oficerowie
  batalionów "Nachtigall" i "Roland"). Motyka jednak, mając na myśli
  ukraińską policję pomocniczą, pisze, że nie wiadomo np., co było
  bezpośrednim impulsem pójścia do lasu.
  Przejście, podporządkowanej ideologicznie OUN Bandery, ukraińskiej
  policji pomocniczej "do lasu", co miało miejsce w kwietniu 1943 r.,
  zapoczątkowało, trwającą do grudnia 1943 r., a więc tylko przez 7
  miesięcy, formalną konfrontację tej frakcji OUN z Niemcami. Mordy
  masowe na ludności polskiej dokonywane przez OUN-UPA utrudniały
  Niemcom zbieranie nałożonych na ludność polską i ukraińską,
  kontyngentów i tylko z tego powodu Niemcy zwalczały OUN-UPA. Podczas
  gdy jedną z głównych form działań sabotażowych sowieckiej
  partyzantki było wysadzanie niemieckich pociągów, to tym nie
  zajmowała się OUN-UPA, a mimo to Motyka, w ślad za banderowską
  propagandą, w osobnym akapicie opisuje dwa odosobnione wypadki akcji
  OUN-UPA na kolei, żeby zaznaczyć, że tego rodzaju akcje były.
  (dr hab. Wiktor Poliszczuk)
 • kre-pak 06.04.08, 08:36
  To nie wiele dowodów na to wskazuje, tylko był rozkaz OUN (b)
  opuszczenia niemieckich formacji pomocniczych, a maruderom grożono
  śmiercią.
 • liberum_veto 13.04.08, 07:09
  Jeden z podrozdziałów książki nosi tytuł „Konflikt ukraińsko-
  niemiecki na przełomie 1943/1944 roku”. Jest to nie tylko formalnie,
  ale też merytorycznie nieadekwatna do zaszłości informacja.
  Jaki "ukraiński" konflikt? Może z partyzantką sowiecką, w której,
  jak już powiedziano, Ukraińcy stanowili ponad 50% jej składu? Może z
  Ukraińcami z OUN Melnyka? W tym czasie Niemcy utworzyli melnykowski
  31. batalion SD, nie było więc "konfliktu" tej frakcji OUN z
  Niemcami. Pojęcie "konflikt" dotyczy mniej więcej równych stron, ich
  spór, nieporozumienia itd., zaś OUN Bandery nie była stroną w
  wydarzeniach. Poza tym – właśnie od grudnia 1943 r. do wiosny 1944
  r. trwały rozmowy przedstawicieli OUN-UPA z władzami niemieckimi, od
  wiosny 1944 r. w uzgodnieniu z władzami Niemiec w Berlinie. Motyka
  pisze nieprecyzyjnie, tendencyjnie, a więc nienaukowo.
  W podrozdziale „Starcia obronne Ukraińskiej Powstańczej Armii z
  Niemcami w Galicji Wschodniej”, Motyka słusznie wprowadza do niego
  przymiotnik "obronne". Faktycznie bowiem OUN-UPA nie prowadziła
  działań celem zniszczenia sił zbrojnych Niemiec czy też partyzantki
  sowieckiej, wszystkie jej działania zbrojne miały charakter obronny.
  (dr hab. Wiktor Poliszczuk)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.