Dodaj do ulubionych

Geneza nazwy państwa Ukraina?

08.01.08, 11:31
Nazwa Polski wywodzi sie od Polan a skąd nazwa Ukraina, Ukrainiec w
społeczeństwie rusińskim.
Edytor zaawansowany
 • liberum_veto 08.01.08, 17:37
  znalazłem w necie dość wyczerpującą analizę
  www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
  Wiele interesujących informacji na temat pierwotnego znaczenia
  terminu ukraina można znaleźć w pracy prof. Henryka Paszkiewicza
  pt. "Początki Rusi". Jak pisze prof. Paszkiewicz, często niektórzy
  historycy, opisując wydarzenia dotyczące okresu IX-XIV wieku
  nieustannie używają terminu "Ukraina" dla oznaczenia rozległego
  terytorium południowo-wschodniej Europy, a ludność tego kraju
  nazywają narodem ukraińskim. Co więcej badacze ci twierdzą, że
  Ukraina jako nazwa kraju ma za sobą starą tradycję, gdyż pojawia się
  ona przykładowo w źródłach z XII wieku. Tymczasem rzuca się w oczy
  fakt, iż wśród tysięcy zapisek kronikarskich omawianej epoki,
  pochodzących od "Ukraińców", słowo ukraina pojawia się zaledwie
  kilka razy. Do tego wszystkiego w tych kilku przypadkach nie
  znajduje potwierdzenia teza o istnieniu "Ukrainy" jako imienia
  pewnego, ściśle określonego terytorium. Jakie więc informacje na ten
  temat można znaleźć w ówczesnych źródłach? Gdy w 1187 r. zmarł
  książę południowego Perejasławia, Włodzimierz, syn Gleba, wówczas
  to "po nim też ukraina wielce bolała." W 1189 r. mieszkańcy Halicza
  powołali na tron przebywającego w Smoleńsku księcia. Ten zgodził się
  i "przyjechał ku ukrainie halickiej". W 1213 r. książę Daniło
  odebrał Polakom szereg położonych w rejonie rzeki Bug grodów "i całą
  ukrainę". Wspomniani historycy na podstawie powyższych wzmianek
  kronikarskich przyjmują, że Ukraina w XII-XIII wieku obejmowała
  ziemie od Perejasławia na wschodzie po rejony Dniestru (ziemia
  halicka) i Bugu na zachodzie. Jednak tak rozumujący badacze nie
  uwzględniają innych wzmianek kronikarskich. W roku 1271 rycerze
  Zakonu inflanckiego zagarnęli "z ukrainy kilka pskowskich wsi". W r.
  1348 Andrzej, syn wielkiego księcia Litwy Olgierda, książę połocki,
  wyruszywszy z wojskami „ze swojej ukrainy", złupił szereg wsi
  pskowskich. Słowo ukraina występuje też szereg razy pod koniec XV i
  w XVI w. przy omawianiu ziem należących do Wielkiego Księstwa
  Moskiewskiego. Gdyby "Ukraina" była pojęciem geograficznym,
  obejmowałaby nie tylko ziemie od Perejasławia do Dniestru i Bugu,
  ale również i Połock, i Psków, i Polskę, i państwo moskiewskie. Tego
  rodzaju interpretacja słowa ukraina jest więc, oczywiście, błędna.
  Że słowo to nie zawierało również treści etnicznej, wskazuje fakt,
  że Kronika halicko-wołyńska mówi o "ukraińskich Polakach" (lachowie
  ukrainianie), co by dowodziło, że Polacy uchodzili za Ukraińców. A
  to jest znowu nonsens. W istocie termin "lachowie ukrainianie"
  oznaczał bowiem Polaków zamieszkałych na pograniczu swego państwa.
  Analizując teksty źródłowe, w których występuje interesujący nas
  wyraz, a zwłaszcza tereny, z którymi był on wiązany, widać więc, że
  w języku słowiańskim ukraina oznaczała ziemię pograniczną, kresową,
  poszczególnych państw. Stąd i Kijów, i Halicz, i Psków, i Połock, i
  Moskwa, i inne księstwa miały swoją ukrainę, czyli że był to
  rzeczownik pospolity, nie zaś własny. W tym kontekście ukraina to
  jak podaje Zygmunt Gloger: "każda ziemia na kraju czyli na krańcu,
  u granicy, u kraju państwa położona." Hipoteza o istnieniu "Ukrainy"
  jako nazwy jednego, ściśle określonego terytorium i o narodzie
  ukraińskim, na tej ziemi zamieszkałym, automatycznie upada. W
  zgodzie z powyższym pozostaje fakt, że słowo ukraina, jeśli chodzi o
  część południową wschodniej Europy, po XIII wieku na długo znika ze
  źródeł. Imieniem własnym staje się dopiero na przełomie XVI—XVII
  stulecia; oznaczać będzie województwa kijowskie, bracławskie,
  czernihowskie, które to ziemie w XVII wieku stanowiły kresy państwa
  polsko-litewskiego. Ale i wtedy, i później, Podole, Wołyń, ziemia
  halicko-lwowska, a tym bardziej ziemia przemyska imieniem Ukrainy
  nie były objęte. Jak stwierdza Zygmunt Gloger:
  Nazwa u k r a i n y , stosowana do ziem Kijowskich od czasu
  ostatecznego ich wcielenia (w roku 1471) do Litwy, nie miała nigdy
  charakteru oficjalnego i oznaczała jedynie tyle, co "ugranicze",
  południowy kraniec, kraj Wielkiego księstwa Litewskiego od
  strony „ordyńców". Urzędownie po raz pierwszy została ona użytą w 20
  lat po wcieleniu Kijowszczyzny do Korony w tytule głośnej ustawy z
  r. 1589 "Porządek z strony Niżowców i Ukrainy", chociaż i tu jak
  tylko imię pospolite, a nie nazwa polityczna, urzędowa prowincji.
  Wereszczyński, biskup kijowski, za Zygmunta III pierwszy chyba (w
  znanej swej przestrodze Rzeczypospolitej) używa nazwy "Ukraina" w
  nieco ściślejszym znaczeniu. A.Jabłonowski powiada, że od owych
  czasów pod nazwą Ukrainy, w rozległem tej nazwy znaczeniu, poczęto w
  głębi Korony i Litwy rozumieć szeroki, prawie bezbrzeżny obszar
  ziem, roztaczający się za Słuczą i Murachwą, to jest granicami
  przyrodzonymi Wołynia i Podola na dorzeczu Dniepru i Bohu aż do
  szlaku "murawskiego" i "pól oczakowskich", a który aktem unii 1569
  r. przyłączono do Korony. Obszar nie tylko stepowy, ale obejmujący i
  Polesie naddnieprowe, urzędownie rozpadający się na dwa województwa:
  Kijowskie i Bracławskie.
  Jak widać nawet wtedy gdy termin "Ukraina" staje się imieniem
  własnym, posiada on jedynie znaczenie geograficzne, a nie
  polityczno-państwowe, nie można bowiem nazywać koszów kozackich
  państwem ukraińskim. Do jakich błędnych rezultatów prowadzi fałszywe
  użycie terminu ukraina, wskazuje choćby tytuł wielotomowego dzieła
  M. Hruszewśkiego — Historia Ukrainy-Rusi. Oba pojęcia: Ukraina i Ruś
  (patrz: "Znaczenie terminu "Ruś"), nie pokrywały się ze sobą ani w
  czasie, ani w przestrzeni, nie mogą więc być traktowane
  równorzędnie. Uczony powyższy omawia obszernie dzieje południowo-
  wschodniej Europy w czasach, kiedy słowo ukraina oznaczało
  terytorium pograniczne.
 • lokis1271 08.01.08, 18:02
  Witam !
  Podaję link do dyskusji na ten temat z ubiegłego roku. Myślę, że zamieszczone tam wpisy nie straciły na aktualności, zob.:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=48782&w=67871814&a=67930137
  Pozdrawiam
  L. Bodio
 • liberum_veto 10.01.08, 17:54
  Dokładnie tak, Panie Leszku.
  Śmieszne są twierdzenia, że to naród o 1000-letniej jakoby historii
  www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
  Reasumując można stwierdzić, iż w okresie IX-XIV w. nie istniała
  Ukraina jako imię własne (imieniem własnym staje się dopiero na
  przełomie XVI-XVII stulecia), pojęcie geograficzne, i nie istniał
  naród ukraiński. Naród ten powstał w czasach wykraczających daleko
  poza ramy chronologiczne tego okresu. Ponadto faktem jest, że
  ludność obrządku wschodniego zamieszkała na omawianych terenach
  nigdy, przez cały ciąg dziejów (aż do końca XIX w.) nie nazywała
  się, ani nie była określana mianem ukraińskiej. Źródła uważają ją
  stale za Ruś, albo określają nazwami grodów (Haliczanie,
  Włodzimiercy itp.). Tak więc używanie terminów Ukrainiec czy
  ukraiński w odniesieniu do omawianego wyżej okresu dziejów jest
  zabiegiem ahistorycznym i dużym nadużyciem.
 • donawan 08.01.08, 19:17
  Co ciekawe dokładnie taka geneza tej nazwy przyszła mi do głowy zanim
  przeczytałem te opracowania czyli de facto nazwę wymyślili dla Ukraińców sąsiedzi.
 • liberum_veto 12.01.08, 06:30
  Doszło nawet do tego, że cesarz austriacki Karol I w porozumieniu z
  niektórymi ukraińsko-galicyjskimi politykami i pod ich wpływem wydał
  reskrypt nakazujący wszystkim bez wyjątku grekokatolikom
  zamieszkałym na terenie monarchii austriackiej używać na określenie
  swojej narodowości, terminu "Ukrainiec". Termin ten był sztuczny i
  przekreślał dotychczasową wielowiekową, historyczną nazwę ludu
  ruskiego.
  www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
  Po raz pierwszy z programem odrębności ukraińskiej wystąpił w 1795
  r. Jan Potocki, polski hrabia i polityk. Z kolei jego rodzony brat
  Seweryn Potocki pracował długie lata nad wcieleniem w życie tej
  koncepcji. Jak się przypuszcza działali oni na tym polu z inspiracji
  masonerii, gdyż obaj bracia byli wolnomularzami. Natomiast
  określenie "naród ukraiński" zostało wprowadzone do historiografii
  dopiero na przełomie XIX i XX wieku, po raz pierwszy bodaj przez
  ukraińskiego historyka, wolnomularza i polityka Mychajłę
  Hruszewskiego. Do tego czasu ludność wyznania grekokatolickiego
  nazywała siebie i była nazywana Rusinami. Hruszewski w
  swojej "Historii Ukrainy-Rusi" wyrażał między innymi pogląd,
  że "Ukraina" była wyraźnie zarysowaną jednostką historyczną,
  narodową i geograficzną, która wykazywała ciągłość rozwoju od czasów
  Wielkiego Księstwa Kijowskiego. Jednak jak pokazują wcześniejsze
  rozważania dotyczące znaczenia terminów "Ruś" i "Ukraina", jest to
  pogląd mylny. Wprawdzie proces formowania się narodu ukraińskiego
  był długotrwały i skomplikowany, opierając się częściowo na
  skłonnościach samorodnych, to jak się wydaje głównym motorem
  przekształcania Rusinów na Ukraińców była administracja austriacka,
  która stosowała w Galicji zasadę "dziel i rządź" oraz masoneria.
  Ruch ukrainofilski zapoczątkowany został w połowie XIX w. i był
  celowo popierany przez rządy austriackie, które w ten sposób starały
  się osłabić polski ruch niepodległościowy, przy równoczesnym
  zwalczaniu sympatii moskalofilskich wśród ludności staroruskiej
  obrządku greckokatolickiego. W ten sposób doprowadzono do rozbicia
  społeczeństwa ruskiego na dwa obozy: ukrainofilski i moskalofilski.
  Moskalofile-Wielkorusi negowali istnienie odrębnego narodu
  ukraińskiego, Małorusini - stali na gruncie ukraińskiego
  separatyzmu narodowego. Co ciekawe początkowo ruch "narodnicki",
  rozbudzony przez hr. F. Stadiona w połowie XIX w., nazywał swoich
  przedstawicieli Rusinami, a ich pierwsza organizacja nosiła nazwę
  Głównej Rady Ruskiej. Zachęcano przy tym ich, aby zwrócili się do
  cesarza o ochronę przed "uciskiem polskim", jak również obiecywano
  im podzielenie Galicji i mianowanie dla Galicji Wschodniej
  namiestnika Ukraińca. Doszło nawet do tego, że cesarz austriacki
  Karol I w porozumieniu z niektórymi ukraińsko-galicyjskimi
  politykami i pod ich wpływem wydał reskrypt nakazujący wszystkim bez
  wyjątku grekokatolikom zamieszkałym na terenie monarchii
  austriackiej używać na określenie swojej narodowości,
  terminu "Ukrainiec". Termin ten był sztuczny i przekreślał
  dotychczasową wielowiekową, historyczną nazwę ludu ruskiego. Ponadto
  wspomniany reskrypt kwalifikował automatycznie wszystkich
  grekokatolików jako Ukraińców, choć pod względem narodowościowym
  wielu z nich nadal uznawało się za Rusinów. Ponadto pewna, choć
  niewielka, ich część uznawała się za Polaków. Świadczyć o tym może
  opublikowany w 1904 roku list pasterski metropolity lwowskiego
  obrządku grekokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego skierowany
  do "Polaków obrządku grekokatolickiego." Metropolita ten zaznaczał
  iż choć sam jest biskupem-Rusinem, to jest także ich arcypasterzem,
  którego nie można podejrzewać o brak "życzliwości i miłości dla
  polskiego narodu". Ponadto podkreślał, że szanuje ich polskie
  przekonania i nie ma najmniejszego zamiaru narzucać Polakom-
  grekokatolikom "patriotyzmu ruskiego". W liście tym czytamy między
  innymi:
  "Między wiernymi, duchownej mej władzy podlegającymi, mając i Was,
  którzy choć z ruskich rodzin pochodzicie w domu jednak tylko po
  polsku mówicie i poczuwacie się do polskiej narodowości, od dawna
  pragnąłem odezwać się do Was osobnym pasterskim listem, napisanym w
  języku polskim, by tym sposobem dać wam dowód pieczołowitości i
  dbałości o wasze zbawienie. (...) W waszych przekonaniach
  patriotycznych mogę Was tylko utwierdzić, o ile patriotyzm jest
  chrześcijańską miłością Ojczyzny i z miłości Boga i bliźniego
  pochodzi. Chrześcijanin bowiem obowiązanym jest miłować ojczyznę i
  dbać o dobro swego narodu"
 • donawan 08.01.08, 19:34
  W linku podanym przez pana Lokis natchnąłem sie na rozmowę pana birczanin102 i
  wianuszek_kresowy, jaki oni mają sentyment do Rzeczpospolitejsmile))) przyznam ze
  nie przeczytałem całego forum ale ciekaw jestem czy są jeszcze jakieś kwiatki
  tej nieukrywanej miłości do Polski tych panów. Zastanawiam się nad ich
  pochodzeniem, czy są to potomkowie Ukraińców którzy pozostali po wojnie w
  Polsce? musi być im ciężko na co dzień żyć wśród tych Lachów podawać im rękę w
  pracy, uśmiechać się a w domu realizują się na forum taki swoisty Dr Jekyll and
  Mr Hyde.
 • liberum_veto 09.01.08, 06:14
  Zdaje się, że wianuszek wyemigrował do Ameryki i stamtąd pluje jadem
  nienawiści do wszystkiego co polskie. A powinien przecież
  nienawidzić raczej swoich ukraińskich przodków, którzy zdecydowali
  się pozostać w tak ZNIENAWIDZONEJ Polsce zamiast repatriować się na
  UKOCHANĄ Ukrainę.
 • wianuszek_kresowy 09.01.08, 07:26
  liberum_veto napisał:

  > Zdaje się, że wianuszek wyemigrował do Ameryki i stamtąd pluje
  jadem
  > nienawiści do wszystkiego co polskie.

  Nie na wszystko, uwzial sie tylko na polski falsz i oblude, z tego
  szydzi co nie znaczy, ze Polski i Polakow nienawidzi.

  A powinien przecież
  > nienawidzić raczej swoich ukraińskich przodków, którzy zdecydowali
  > się pozostać w tak ZNIENAWIDZONEJ Polsce zamiast repatriować się
  na
  > UKOCHANĄ Ukrainę.

  Juz ja sam wiem co powinienem,a i nienawisc nie jest tutaj opcjawink
 • wianuszek_kresowy 09.01.08, 07:32
  Nie wiem czemu, ale zakladasz, ze prowadze jakies tam podwojne zycie.
  To nie jest zgodne z prawda....
 • wianuszek_kresowy 12.01.08, 08:02
  Alez tu kombinacja odchodziwink

  Ukrainiec? Bo sie nie wszystkim Malorus podobalo.
  Czemu nie Rusin?
  Bo sie niektorym dostawiania drugiego s zachcialo, bo w koncepcji
  narodowej dzierzawczy charakter nazwy Rusin nie odpowiadal,
  bo nawet dzisiaj w Rosji(tak jak kiedys w ksiestwie moskiewskim)
  odpowiednik Rosjanina nie istnieje, jest tylko dzierzawczy russkij
  czjelowiek (chociaz ja jeszcze inna nazwa operuje, ale l_v jej nie
  akceptuje),
  bo trzeba bylo czegos lepszego,czegos na miare epokiwink
  I wyszlo Ukrainiec i Ukraina.

  Moze i ziemie ukrainne, bo w sumie Ukraina i Ukraincy, to ruskie
  ziemie i ruscy ludzie wchodzacy kiedys w sklad RP.

  Nie rozumie jaki ma tu sens cytowanie skazonych rusofilia
  przedwojenych endekow, Ukraina jako panstwo istnieje, narod tez sie
  wolno, ale ciagle tworzy,mam nadzieje, ze kiedys caly ten okres
  okacapienia sie skonczy.
  No, ale Przemysl ze strony o ktorym te fragmenty pochodza to cos w
  rodzaju Moniek, tylko, ze na Podkarpaciu.
 • liberum_veto 12.01.08, 12:34
  wianuszek_kresowy napisał:

  > nawet dzisiaj w Rosji(tak jak kiedys w ksiestwie moskiewskim)
  > odpowiednik Rosjanina nie istnieje, jest tylko dzierzawczy russkij
  > czjelowiek

  To oczywiście nieprawda. Słowo "Pоссиянин" jak najbardziej występuje
  w języku rosyjskim i jest używane. Przykład:
  www.korrespondent.net/ukraine/events/334244
  Mońki proszę zostawić w spokoju. To zacne miasteczko na Podlasiu.
  Urodziła się tam prof. Maria Janion, a honorowym obywatelem powiatu
  monieckiego jest arcybiskup Sławoj Leszk Głódż smile
  pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%84ki
  A publikację na stronie Przemyśla uważam za bardzo wartościową.
  Pokazuje m.in. rolę cesarza Austrii i kleru grekokatolickiego w
  sztucznym kreowaniu tzw. narodu ukraińskiego. Swoją drogą i tak
  macie szczęście, bo przecież cesarz Karol I mógł wydać edykt,
  nakazujący aby wszyscy grekokatolicy w Galicji określili się na
  rozkaz jako Mongołowie albo Australopitecy smile
  www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
  Niestety z upływem czasu następowała powolna metamorfoza Cerkwi
  grekokatolickiej, która stawała się w coraz większym stopniu
  ukraińskim kościołem narodowym. Stało się tak między innymi dlatego,
  iż niektóre środowiska nacjonalistyczne zaczęły nadużywać obrządek
  wschodni dla celów polityki ukraińskiej. 21 lutego 1918 roku, gdy
  traktat brzeski nazwany wówczas przez Polaków „czwartym rozbiorem
  Polski", przyznawał Ukraińskiej Republice Ludowej pokaźne połacie
  rdzennie etnicznych polskich ziem, został opublikowany wspólny list
  pasterski biskupów unickich na czele z metropolitą A.Szeptyckim.
  Wówczas to padły twarde słowa na głowy Polaków-grekokatolików, gdyż
  biskupi ci orzekli, że jeżeli ktoś jest grekokatolikiem, to
  automatycznie musi być Ukraińcem, a już bezwzględnie musi nim być
  duchowny unicki. W liście tym napisano między innymi:
  "Musimy żądać od całego duchowieństwa jednej pracy i jednego
  ducha ... Duchowni, którzy by mieli inne przekonania narodowe,
  aniżeli nasz naród, w sumieniu swym obowiązani są przystosować się w
  całej zewnętrznej robocie do całego ogółu, swoich osobistych
  przekonań muszą w pracy zaniechać... My takiej pracy żądaliśmy od
  każdego... któremu powierzylibyśmy duszpasterstwo nad narodem
  ukraińskim, my nie moglibyśmy pozwolić na jakąkolwiek agitację
  polityczną czy też narodową - sprzeczną z poczuciem narodowym
  ukraińskiego narodu... Zgodnie z przekazaniem Apostoła: Bóg
  wszystkich dla wszystkich - cudzoziemiec pracujący jako duszpasterz
  wśród ukraińskiego narodu i dla niego - musi wyrzec się osobistego
  patriotyzmu, wziąć krzyż Jezusa Chrystusa i z miłości dla Niego i w
  imię swego posłannictwa stać się wszystkim dla swojej gromady -
  Ukraińcem dla Ukraińców, dla ich zbawienia."
 • wianuszek_kresowy 12.01.08, 17:18
  > To oczywiście nieprawda. Słowo "Pоссиян
  > 80;н" jak najbardziej występuje
  > w języku rosyjskim i jest używane. Przykład:
  > www.korrespondent.net/ukraine/events/334244

  Aha, a liczba mnoga? Russkije ljudi?

  > Mońki proszę zostawić w spokoju. To zacne miasteczko na Podlasiu.
  > Urodziła się tam prof. Maria Janion, a honorowym obywatelem
  powiatu
  > monieckiego jest arcybiskup Sławoj Leszk Głódż smile
  > pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%84ki

  A czy ja mowie, ze nie zacne? Przemysl tez zacnywink
  Poza tym chyba nie bylo ujma dla Moniek przyrownanie do bylego
  miasta wojewodzkiego, z pomnikiem wianuszka i stokiem narciarskim?


  A metamorfoza w cerkwi grekokatolickiej(odejcie od moskalofistwa)
  ciagle jednym i tym samym przeszkadza,co tu ukrywac, troche sie to
  od caroslawja roznilo.
  > A publikację na stronie Przemyśla uważam za bardzo wartościową.
  > Pokazuje m.in. rolę cesarza Austrii i kleru grekokatolickiego w
  > sztucznym kreowaniu tzw. narodu ukraińskiego. Swoją drogą i tak
  > macie szczęście, bo przecież cesarz Karol I mógł wydać edykt,
  > nakazujący aby wszyscy grekokatolicy w Galicji określili się na
  > rozkaz jako Mongołowie albo Australopitecy smile

  He.. he, he.. Pewnie pod carem ruchu ukrainskiego nie bylo?
  Mongolowie, Australopitecy... coz bylaby jaka nazwa, przeciez nie
  wszyscky mogli sie "tutejszymi" nazywac.

 • liberum_veto 14.01.08, 09:58
  1. Lekcja języka rosyjskiego:
  "Pоссиянин" to w liczbie mnogiej "Pоссиянe". A słowo "russkij"
  oznacza zarówno przymiotnik, np. "russkij jazyk", jak też narodowość.
  "Ja russkij" znaczy "jestem Rosjaninem", podobnie jak "ja ukrainiec"
  czy "ja biełarus". Wcale nie trzeba dodawać "russkij czjeławiek".
  Próbujesz się tu popisywać znajomością rosyjskiego, a wychodzi z
  tego tylko zwykła ignorancja.
  2. "Wprowadzono nakaz by każdy Polak-grekokatolik, chcący zachować
  swój dotychczasowy obrządek, stał się Ukraińcem".
  NIESŁYCHANY SZOWINIZM UKRAIŃSKI!!!
  www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
  List ten stał się także załącznikiem do formularza deklaracji, którą
  duchowny grekokatolicki zobowiązany został do podpisania pod
  kanonicznym posłuchem. Tak więc wprowadzono nakaz by każdy Polak-
  grekokatolik, chcący zachować swój dotychczasowy obrządek, stał się
  Ukraińcem. Jak napisał Tadeusz Jagmin, list ten był:
  "Płomienną odezwą patriotyczną episkopatu do duchowieństwa i narodu
  ukraińskiego z okazji traktatu brzeskiego... Określone w niej
  zostało zadanie kościoła grekokatolickiego, jako narodowego kościoła
  ukraińskiego, a równocześnie wypowiedziana została bezwzględna
  walka... innym narodowościom w łonie kościoła (...) Ta niesłychana w
  swej treści i formie deklaracja tchnąca duchem wschodniego
  niewolnictwa, stała się odtąd podwaliną wychowania i dyscypliny
  kleru greckokatolickiego. Zamknięty został dostęp do seminariów
  greckokatolickich dla młodzieży polskiej i ruskiej. Zaczęła się
  prawdziwa martyrologia duchowieństwa polskiego i ruskiego [...] W
  jaki bowiem sposób duchowny greckokatolicki mógł zabronić wyznawać
  swoje poglądy narodowe najbliższemu otoczeniu i domownikom?
  Równocześnie z Cerkwi greckokatolickiej zniknęły kazania, a ze szkół
  nauka religii w języku polskim [...] W niepodległym Państwie Polskim
  już nie ma kazań i religii greckokatolickiej w języku polskim dla
  polskiej ludności, a Polak nie ma wstępu do seminarium
  greckokatolickiego bez wyrzeczenia się swej narodowości. Obrządek
  greckokatolicki już przestał nazywać się katolickim, a Polak
  grekokatolik wyznanie swoje musi nazywać rusińskim."
 • wianuszek_kresowy 14.01.08, 13:36
  liberum_veto napisał:

  > 1. Lekcja języka rosyjskiego:
  > "Pоссиянин" to w liczbie mnogie
  > j "Pоссиянe". A słowo "russkij"
  > oznacza zarówno przymiotnik, np. "russkij jazyk", jak też
  narodowość.
  > "Ja russkij" znaczy "jestem Rosjaninem", podobnie jak "ja
  ukrainiec"
  > czy "ja biełarus". Wcale nie trzeba dodawać "russkij czjeławiek".
  > Próbujesz się tu popisywać znajomością rosyjskiego, a wychodzi z
  > tego tylko zwykła ignorancja.

  Znaczy, nie znaczy charakter dzierzawczy i tyle, nad czym sie tu
  rozwodzic?

  > 2. "Wprowadzono nakaz by każdy Polak-grekokatolik, chcący zachować
  > swój dotychczasowy obrządek, stał się Ukraińcem".
  > NIESŁYCHANY SZOWINIZM UKRAIŃSKI!!!

  Sobie oczywiscie zartujesz... a co z POLAK-KATOLIK, to rozumie, ze
  dalece posuniety patriotyzm?
  Legenda II RP sie klania.
 • liberum_veto 15.01.08, 10:55
  wianuszek_kresowy napisał:

  > Znaczy, nie znaczy charakter dzierzawczy i tyle, nad czym sie tu
  > rozwodzic?

  Nad tym, że wciskasz ludziom kit, myśląc że masz pojęcie o tym, o
  czym piszesz. Ale rzeczywiście, nie ma się nad czym rozwodzić. Każdy
  ma prawo wygłupić się na forum.
  www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
  W ten to między innymi sposób Cerkiew grekokatolicka włączyła się w
  pewnym stopniu do polityki depolonizacyjnej Kresów Wschodnich.
  Warto jednak podkreślić, że mimo to nie wszyscy duchowni uniccy
  popierali ten nurt. Jak pisał w 1924 r. ks. Szczepan Szydelski,
  wśród kapłanów unickich Małopolski Wschodniej jest wielu "ludzi
  zacnych, pobożnych i szlachetnych, z którymi też kler polski
  przyjazne stosunki utrzymuje i będzie utrzymywał". Z kolei unicki
  biskup stanisławowski Grzegorz Chomyszyn przestrzegał, w wydanej w
  1933 r. książce "Problem ukraiński", przed zgubnymi wpływami
  ideologii nacjonalizmu ukraińskiego na niektóre warstwy swojego
  narodu. Warto dodać, że książka ta została napisana z pozycji
  Ukraińca (ani razu nie pada w niej słowo Rusin) i zawiera wiele
  interesujących przemyśleń i rozważań na ten temat. Jak pisze
  Zbigniew Małyszczycki:
  (...)Autor wychodzi z założenia, że miłość swego narodu to nakaz
  Boży, a - jak każda cnota - wymaga ofiar i trudu, wymaga cierpienia,
  cierpliwości, wytrwałości i samozaparcia się. Takiemu pojmowaniu
  miłości narodu przeciwstawia się nacjonalizm - „wymysł czasów
  ostatnich" - który uważa naród za najwyższego suwerena, detronizując
  absolutny autorytet Boga, przeczy nadprzyrodzonym zasadom wiary
  objawionej, stawiając na ich miejsce swoje, przez ludzi wymyślone,
  mylne hasła, wprowadzając gorączkę szowinizmu i nienawiści w
  stosunku do tych wszystkich, którzy nie podporządkowują się temu
  nacjonalizmowi. Na wielu stronach Biskup określa nacjonalizm jako
  wadliwy, obłędny, wykorzystujący duchowieństwo do swych celów
  (wsparcie materialne, agitacja), ateistyczny, wprowadzający pogańską
  etykę nienawiści, wykazujący objawy satanistyczne. Określa
  nacjonalistów jako gorszycieli dusz. Te i wszystkie inne określenia
  uzasadnia rzeczowo i uwiarygadnia niezbitymi argumentami. (...)
  Prorocze zdanie wypowiada Biskup „Jak dowodzi doświadczenie i rozwój
  naszego nacjonalizmu, nie lewi ustąpią pod naszym (Kościoła)
  naciskiem, lecz oni to kopną duchowieństwo, gdy wzrosną w siłę pod
  dotychczasową egidą naszego duchowieństwa" (...)
 • tomekk46 15.01.08, 11:34
  to samo mozna powiedziec o kosciele katolickim ze polonizowal ukraincow
 • liberum_veto 17.01.08, 10:34
  Kościół katolicki jest ponadnarodowy, w przeciwieństwie do cerkwi
  grekokatolickiej. Rusini na Kresach polonizowali się sami, w sposób
  naturalny, a zmiana wyznania była tego oznaką czy też czasem aktem
  końcowym. Kościół katolicki nie narzucał swoim wiernym narodowości.
  To, że ktoś przyjmował wyznanie katolickie nie oznaczało jeszcze
  wcale, że automatycznie stawał się przez to Polakiem. Na Podlasiu
  była np. liczna grupa Białorusinów wyznania katolickiego, głównie w
  okolicach Sokółki. Na Ukrainie było zaś odwrotnie. Cerkiew narzucała
  swym wiernym narodowość (grekokatolik=Ukrainiec), nawet jeśli się za
  Ukraińców nie uważali. Musieli się określić jako Ukraińcy albo
  wystąpić z kościoła. Kościół katolicki tego od wiernych nie wymaga.
  www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
  Z drugiej strony zdarzało się, że czasem niektórzy księża
  grekokatoliccy o ukraińskich przekonaniach narodowych niechętnie
  odnosili się do Polaków grekokatolików. Bywało, że celowo
  przekręcali im nazwiska w metrykach, wpisując jednocześnie
  narodowość ukraińską, a pamiętać należy, że w Austrii księża byli
  jednocześnie urzędnikami stanu cywilnego. Oprócz tego około 30%
  małżeństw chrześcijańskich było zawieranych między wyznawcami
  obrządku łacińskiego i grekokatolickiego, co dodatkowo komplikowało
  stosunki narodowościowe w Galicji. Według spisu powszechnego z 1931
  roku Polacy-grekokatolicy stanowili około 13% wiernych Cerkwi
  unickiej na obszarze województw lwowskiego, tarnopolskiego i
  stanisławowskiego. Reprezentowali oni masę 480 000 ludzi tj. 6,9 %
  ogółu mieszkańców Małopolski Wschodniej (Galicji pod zaborem
  austriackim). Należy w tym miejscu zauważyć, iż na Kresach
  Rzeczypospolitej występowali nie tylko Polacy-grekokatolicy, lecz
  również Polacy prawosławni jak i Rusini "łacinnicy". Proces
  przechodzenia części inteligencji ruskiej z obrządku
  grekokatolickiego na łaciński był zdaniem niektórych autorów
  spowodowany między innymi rozwojem narodowego ruchu ukraińskiego
  oraz jego coraz większej agresywności w stosunku do Polaków. Warto
  również wspomnieć o tym, że to również zręczna austriacka propaganda
  namawiała Polaków-grekokatolików do występowania z cerkwi unickiej i
  przechodzenia na obrządek łaciński. W wyniku tego wiele tysięcy osób
  przeniosło się do kościoła łacińskiego, co nasiliło się szczególnie
  po roku 1908, gdy Ukrainiec Siczyński (syn grekokatolickiego
  księdza) zamordował hrabiego Andrzeja Potockiego, a później siłą
  rozpędu powtórzyło się po wydarzeniach 1918-1919 r. Owe występowania
  z cerkwi unickiej, mające cechę protestu przeciwko panującym w niej
  stosunkom, były uważane za manifestację polskiego patriotyzmu. Wbrew
  pozorom było to jednak na rękę rządowi austriackiemu pragnącemu
  uczynić cerkiew grekokatolicką ukraińskim kościołem narodowym, do
  czego z biegiem czasu rzeczywiście doprowadzono. Jak pisze
  Florentyna Rzemieniuk:
  "W okresie trwania zaboru austriackiego w Galicji duchowni uniccy
  mieli o wiele lepsze warunki do pracy niż kapłani łacińscy, Austria
  bowiem jednoznacznie popierała ludność ruską, pragnąc silniej
  złączyć ją ze sobą, Polakom zaś odbierała stopniowo wpływy i siły.
  Warto przy tym wspomnieć, że parafie i cerkwie greckokatolickie
  istniały w wioskach, w których ludność polska stanowiła niekiedy
  prawie połowę mieszkańców. Ludności polskiej władze austriackie nie
  dawały zgody na tworzenie nowych parafii czy budowę świątyń
  łacińskich, grekokatolicy otrzymywali ją bez trudu, co narażało
  ludność polską na niebezpieczeństwo rusyfikacji. Lud polski po
  wsiach, nie mając na miejscu własnego kościoła, udawał się np. w
  sprawie chrztów własnych dzieci do cerkwi unickich, które były
  blisko. Duchowni ruscy zaś wciągali nowo ochrzczone dzieci do
  ewidencji ruskich parafii obrządku greckokatolickiego. Nie odsyłali
  metryk ochrzczonych polskich dzieci do właściwych parafii
  łacińskich. W ten sposób od chwili zawarcia Konkordii do 1909 r. w
  800 wsiach łacińskich w diecezji przemyskiej i lwowskiej ubytek
  łacinników na korzyść unitów wyniósł 45 360 osób."
 • pisz_pan_na_berdyczow 16.01.08, 18:05
  A ja uwazam, ze Ukraincy to jest wlasnie NAROD POGRANICZA...i
  wlasnie dlatego przyjela sie nazwa Ukraincy, historycznie malo
  popularna...wczesniej nazywano Ukraincow Rusinami, Rusami,
  Malorusami, Malorosjanami, Kozakami (nazwa stanu niekiedy rozciagana
  na caly narod)Ale zwyciezyly nazwy UKRAINA I UKRAINCY...ziemia
  pogranicza i narod pogranicza...i nie chodzi tu jeno o pogranicze
  Polski i Rosji...jest to pogranicze roznych kultur, roznych
  cywilizacji, roznych stylow zycia...
 • wianuszek_kresowy 16.01.08, 19:30
  Przedmurze chrzescijanstwawink
  Nie jestem pewien o Malorusow, znane mi jest raczej MalorOSsow,bo od
  Rossiji, nie Rusi, a i Rusami na moje wyczucie nazywano wladcow, a
  lud slowianski pod nimi Rusinami. Na zasadzie przynaleznosci:
  Cyj es ty chlopie?
  Rusin (w znaczeniu nalezacy do Rusa)
 • pisz_pan_na_berdyczow 17.01.08, 10:53
  No...Doncow uwazal, ze to Ukraina historycznie przejmuje role
  Przedmurza ZACHODNIEGO chrzescijanstwa...gdyz Polacy "spierniczeli";-
  )))
  Co do okreslenia Rusini, to poczatkowo nazywano tak poddanych
  Rurykowiczow, pozniej przez jakis czas wszystkich prawoslawnych
  Slowian, niekiedy tzw. Slowian "wschodnich", czasem Ukraincow,
  czasem rozne nieuswiadomione ludki, jak Poleszucy, Lemkowie, Huculi
  itp...W sumie Rusin to znaczy wszystko i nic....
 • wianuszek_kresowy 19.01.08, 10:18
  Nie wiem czy wszystkich prawoslawnych slowian, bo i Serbowie, i
  Czarnogorcy i w jakiejs czesci Bulgarzy.
  Obecnie ruch karpatoruski zaczyna wywodzic Rusin od rosy, z Rusia
  tez zwiazek raczej elastyczny (wedlug tego co pisza) opieraja sie na
  misji cyrylmetodianskiej wiec wschodniej, ale jeszcze nie
  prawoslawnej, z Rusia chyba kulturowo tez zbyt wiel nie chca miec
  wspolnego bo przejscie Arpada przez Karpaty i podbicie tej czesci
  slowian to rok 890, co rowniez stawia prawoslawie po tamtej stronie
  Karpat pod znakiem zapytania, bo panstwo madziarskie w wyniku
  schizmy znalazlo sie pod papiezem.
  Coz nazywac sie moga kim chca, ale dla mnie Rusin wiaze sie
  przedewszystkim z Rusia i wtedy to cos znaczy.
  Polacy niczego nie spierniczyli, zostali "nawroceni" przez Niemcow,
  przez Czechy, a Rusini przez Bizancjum i tyle.
 • pisz_pan_na_berdyczow 21.01.08, 13:07
  wianuszek_kresowy napisał:

  >dla mnie Rusin wiaze sie
  > przedewszystkim z Rusia i wtedy to cos znaczy.
  OK. Tylko co to jest Rus'?
  > Polacy niczego nie spierniczyli, zostali "nawroceni" przez
  Niemcow,
  > przez Czechy, a Rusini przez Bizancjum i tyle.
  Nie spierniczyli...tylko spierniczEli i przestali stanowic role
  przedmurza zachodniej cywilizacji...wedlug Doncowa te role powinni
  przejac Ukraincy...
 • liberum_veto 05.03.08, 06:26
  Ze statystyki pochodzącej z 1931 roku wynika, że liczba Polaków
  wyznających prawosławie i grekokatolicyzm na obszarze zasięgu języka
  rusko-ukraińskiego wynosiła 680 000 osób, w czym około 480 000
  Polaków grekokatolików i około 200 000 Polaków prawosławnych. Warto
  dodać, że proces przechodzenia wiernych z jednego obrządku do
  drugiego istniał już w czasach wcześniejszych. Jak wiadomo kultura
  polska, dzięki swej atrakcyjności, przyczyniła się w czasach
  przedrozbiorowej Rzeczypospolitej do polonizacji niektórych Rusinów,
  zwłaszcza bojarów ruskich. Natomiast zdecydowanie mniej znany jest
  fakt występowania procesu rutenizacji (ruszczenia) części polskiej
  drobnej szlachty i chłopów. Jako jeden z przykładów można podać
  drobną szlachtę mazowiecką osiadłą niegdyś w dobrach magnackich na
  kresach wschodnich, która z biegiem czasu przyjęła obrządek
  grekokatolicki, uległa zruszczeniu i schłopiała. Ponadto, nawet w
  czasach II Rzeczypospolitej, nie wszyscy Rusini chcieli uważać się
  za Ukraińców. Niektórzy nadal określali swoją narodowość
  jako "ruską" bądź "rusińską", a inni nawet z pewną antypatią
  odnosili się do "obozu ukraińskiego". Przykładem takiej postawy może
  być, reprezentujący obóz staroruski, poseł BBWR Mychaił Baczyńskij,
  który w swoim przemówieniu wygłoszonym w Warszawie w dniu 21
  stycznia 1931 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracyjnej
  powiedział między innymi:

  Wysoka Komisjo! Jeżeli w przemówieniu swojem używać będę
  terminu „ruski", to termin ten proszę rozumieć nie w
  znaczeniu „rosyjski", lecz tylko „rusiński". Termin więc „ruski"
  będę zastosowywać przy określeniu nacjonalnem narodu zamieszkującego
  terytorjum byłej Galicji, dzisiejszej zaś Małopolski Wschodniej, a
  więc terminem tym określam nie „Rosjan", lecz
  grekokatolików „Rusinów". Tak samo, gdy będę używać
  terminu „ukraiński", „Ukrainiec" to jedynie dla określenia tej
  części narodu ruskiego, zamieszkującej Wschodnią Małopolskę, która
  przyjęła tę nazwę dla swego nacjonalnego określenia. Gdy będę mówił
  podczas mego przemówienia o Ukraińcach — to należy przez to rozumieć
  wszystkich członków trzech galicyjsko - ukraińskich partyj oraz
  członków UOW. Jako przedstawiciel lojalnego odłamu ruskiego narodu,
  zamieszkującego południowo-wschodnie ziemie Rzeczypospolitej
  Polskiej, pozwalam sobie także zabrać głos w tak ważnej sprawie,
  jaką jest kwestja ruska oraz w związku z nią, wniesiona interpelacja
  ze strony panów przedstawicieli obozu ukraińskiego. Przede
  wszystkiem protestuję w tem miejscu i to jak najkategoryczniej
  przeciwko twierdzeniu, zawartemu w poprzedniej interpelacji, pp.
  posłów ukraińskich, jakoby połacie krajów zamieszkałych przez
  ludność ruską siłą oręża do Państwa Polskiego przyłączone zostały. Z
  takiego bowiem twierdzenia wynikałoby, że połacie te zostały
  przyłączone do Państwa Polskiego wbrew woli narodu ruskiego.
  Tymczasem naród ruski w r. 1918 o swoje zdanie w tym kierunku przez
  nikogo wcale pytany nie był. Faktem historycznym jest, że walki z r.
  1918 ludowi ruskiemu narzucone zostały gwałtem. Walkami temi
  kierowała zatem nie wola ludu ruskiego, lecz wola jednostek, wola
  niektórych polityków galicyjsko-ukraińskich, pozostających na
  usługach Austrji. Walki te wywołała galicyjsko-ukraińska
  inteligencja, przebywająca wówczas w Wiedniu, w szczególności zaś
  część ówczesnej ukraińskiej reprezentacji parlamentarnej w
  porozumieniu z rządem austrjackim i za zgodą tegoż.
  www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
 • liberum_veto 30.03.08, 09:57
  Inny przykład dotyczy roku 1942 w okresie ewakuacji armii polskiej
  ze Związku Sowieckiego na Środkowy Wschód. Wówczas to spośród jej
  żołnierzy 714 osób określiło się pod względem narodowościowym jako
  Ukraińcy, a 132 jako Rusini. Wszystkie te przykłady pokazują jak
  trudną sprawą mogło być czasami określanie narodowości jedynie na
  podstawie wyznawanego obrządku. Zresztą terminologia Rusin, ruski
  itp. była powszechnie używana jeszcze przy końcu XIX i na początku
  XX wieku. Na przykład pod koniec XIX wieku założono "Ruski instytut
  dla dziewcząt" w Przemyślu (a nie "ukraiński"), jak również wydawano
  w języku ruskim książki w serii zatytułowanej "Biblioteka dla
  ruskiej młodzieży" (a nie "ukraińskiej"). Cytowany już wcześniej
  metropolita grekokatolicki Andrzej Szeptycki zwracając się w 1904 r.
  do swoich wiernych w liście pasterskim "do Polaków obrządku
  grekokatolickiego" używa określenia "z ruskich rodzin" (a nie "z
  ukraińskich"). Tenże metropolita w innym swoim liście pasterskim
  skierowanym w 1902 r. "do przełożeństwa i kleryków seminarium
  duchownego we Lwowie" pisze następująco: "Szczególnie zaś nie może
  żadną miarą być tej głupiej nietolerancji i nienawiści, której jest
  tyle między nami Rusinami", a więc "Rusinami" a nie "Ukraińcami". Po
  raz pierwszy posłużył się on publicznie słowem "Ukrainiec" bodaj w
  roku 1928, zaś do tej pory wszędzie i zawsze mówił o sobie, iż jest
  Rusinem, a swoich ziomków nazywał Rusinami. Nawet w polskim
  ustawodawstwie II Rzeczypospolitej oficjalna nazwa tej mniejszości
  narodowej to "Rusin", "ruski". Wprawdzie
  nazwa "Ukrainiec", "ukraiński" była używana w życiu publicznym ale
  dotyczyła wyłącznie obozu ukraińskiego, nie obejmując szerokich
  rzesz ludności uważającej się za Rusinów. Procent ludności ruskiej,
  odcinającej się od ukrainizmu, był znaczny, o czym świadczy jej
  udział w wyborach do sejmu i władz samorządowych w 1928 i 1930 r.
  www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
 • liberum_veto 11.04.08, 17:39
  Z kolei według spisu z 1931 r. Rusinów, “ruskich", którzy
  odżegnywali się od ukrainizmu, było w województwie lwowskim 46%, w
  stanisławowskim - 31%, w tarnopolskim - 45%, w krakowskim - 99%.
  Podobnych przykładów można by podawać znacznie więcej. Z czasem
  jednak terminy "Ruś", "Rusowie", "Rusini" czy "ruski" stały się dla
  niektórych bardzo niemiłe. Po II wojnie światowej nastąpiła nawet
  zmiana w urzędowej terminologii kościelnej, co dokonało się
  najprawdopodobniej pod wpływem życzeń pewnych środowisk ukraińskich.
  W miejsce nazwy obrządku ruskiego i cerkwi ruskiej wprowadzono
  nieformalnie określenia obrządek ukraiński i cerkiew ukraińska. W
  niektórych przypadkach doprowadzono do niemal całkowitego
  wyrugowania terminów "Rusin" czy "ruski", uznając je niekiedy
  absurdalnie za coś wręcz obraźliwego. Obecnie zgodnie z obowiązującą
  poprawnością polityczną przyjęto, że zawsze dla określenia każdego
  bez wyjątku Rusina należy używać słowa Ukrainiec, nie patrząc jaka
  jest prawda historyczna. Wiele takich przykładów podaje prof. E.Prus
  w swojej książce: "Hulajpole - burzliwe dzieje kresów ukrainnych".
  I tak z pracy pt. "Historia Ukrainy" A.Łotockiego (Lwów 1991) można
  się dowiedzieć, iż cesarz bizantyjski żalił się w swoim liście,
  że: "Ukraińcy pustoszą mi wybrzeża", gdy tymczasem oryginale
  cytowanego dokumentu występuje wyraźnie słowo "Rusowie". W innym
  miejscu tej lektury podano informację, iż pod traktatem zawartym z
  Grekami w 911 r. władca kijowski miał się podpisać jako "Ołeh
  wełykyj kniaź ukraińskyj", choć nikt wtedy nie słyszał o takim
  państwie jak "Ukraina", a termin "ukraiński" nie mógł owemu księciu
  w żaden sposób przyjść do głowy. Dalszymi przykładami mogą być
  również fragmenty z innej książki pt. "Historia Ukrainy", autorstwa
  czterech osób, wydanej we Lwowie w 1991 r.: "Ołeh też pragnął
  uczynić Ukrainę wielkim państwem", "Cesarz bizantyjski zgodził się
  na to, aby kupcy z Ukrainy...", "Rozkwit ukraińskiej
  derżawy", "Ukraińscy pierwsi chrześcijanie" itd. Z kolei o. Kost'
  Panas autor pracy pt. "Historia ukraińskiej Cerkwi" (Lwów 1992) nie
  użył w niej ani razu słowa "Ruś". Od czasu do czasu, pojawiają się
  też różne fantastyczne teorie usiłujące na siłę wyprowadzić rodowód
  Ukrainy z bardzo zamierzchłej przeszłości. Przykładowo ukraiński
  profesor z Kanady J.B.Rudnicki, powołując się na literaturę perską
  doszukiwał się jej początków w IV wieku (!). Wtedy to
  rzekomo "Ukraińcy" mieli być nazywani ludem pogranicza (perskiego?),
  a "Ukraina" po persku nazywała się Antae. Poniżej przedstawiono
  także dwa przykłady na to jak fałszuje się historię w odniesieniu do
  Przemyśla, który w opinii niektórych środowisk ukraińskich nadal
  uważany jest za część Ukrainy. W rzeczywistości przez cały ciąg
  dziejów (poza okresem okupacji sowieckiej w czasie II wojny
  światowej i przynależnością części miasta położonej po prawej
  stronie Sanu do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej)
  nigdy nie był on jej częścią.
  www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
 • mat120 04.04.09, 15:36
  Warto przypomnieć.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.