• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Geneza nazwy państwa Ukraina?

 • 08.01.08, 11:31
  Nazwa Polski wywodzi sie od Polan a skąd nazwa Ukraina, Ukrainiec w
  społeczeństwie rusińskim.
  Edytor zaawansowany
  • 08.01.08, 17:37
   znalazłem w necie dość wyczerpującą analizę
   www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
   Wiele interesujących informacji na temat pierwotnego znaczenia
   terminu ukraina można znaleźć w pracy prof. Henryka Paszkiewicza
   pt. "Początki Rusi". Jak pisze prof. Paszkiewicz, często niektórzy
   historycy, opisując wydarzenia dotyczące okresu IX-XIV wieku
   nieustannie używają terminu "Ukraina" dla oznaczenia rozległego
   terytorium południowo-wschodniej Europy, a ludność tego kraju
   nazywają narodem ukraińskim. Co więcej badacze ci twierdzą, że
   Ukraina jako nazwa kraju ma za sobą starą tradycję, gdyż pojawia się
   ona przykładowo w źródłach z XII wieku. Tymczasem rzuca się w oczy
   fakt, iż wśród tysięcy zapisek kronikarskich omawianej epoki,
   pochodzących od "Ukraińców", słowo ukraina pojawia się zaledwie
   kilka razy. Do tego wszystkiego w tych kilku przypadkach nie
   znajduje potwierdzenia teza o istnieniu "Ukrainy" jako imienia
   pewnego, ściśle określonego terytorium. Jakie więc informacje na ten
   temat można znaleźć w ówczesnych źródłach? Gdy w 1187 r. zmarł
   książę południowego Perejasławia, Włodzimierz, syn Gleba, wówczas
   to "po nim też ukraina wielce bolała." W 1189 r. mieszkańcy Halicza
   powołali na tron przebywającego w Smoleńsku księcia. Ten zgodził się
   i "przyjechał ku ukrainie halickiej". W 1213 r. książę Daniło
   odebrał Polakom szereg położonych w rejonie rzeki Bug grodów "i całą
   ukrainę". Wspomniani historycy na podstawie powyższych wzmianek
   kronikarskich przyjmują, że Ukraina w XII-XIII wieku obejmowała
   ziemie od Perejasławia na wschodzie po rejony Dniestru (ziemia
   halicka) i Bugu na zachodzie. Jednak tak rozumujący badacze nie
   uwzględniają innych wzmianek kronikarskich. W roku 1271 rycerze
   Zakonu inflanckiego zagarnęli "z ukrainy kilka pskowskich wsi". W r.
   1348 Andrzej, syn wielkiego księcia Litwy Olgierda, książę połocki,
   wyruszywszy z wojskami „ze swojej ukrainy", złupił szereg wsi
   pskowskich. Słowo ukraina występuje też szereg razy pod koniec XV i
   w XVI w. przy omawianiu ziem należących do Wielkiego Księstwa
   Moskiewskiego. Gdyby "Ukraina" była pojęciem geograficznym,
   obejmowałaby nie tylko ziemie od Perejasławia do Dniestru i Bugu,
   ale również i Połock, i Psków, i Polskę, i państwo moskiewskie. Tego
   rodzaju interpretacja słowa ukraina jest więc, oczywiście, błędna.
   Że słowo to nie zawierało również treści etnicznej, wskazuje fakt,
   że Kronika halicko-wołyńska mówi o "ukraińskich Polakach" (lachowie
   ukrainianie), co by dowodziło, że Polacy uchodzili za Ukraińców. A
   to jest znowu nonsens. W istocie termin "lachowie ukrainianie"
   oznaczał bowiem Polaków zamieszkałych na pograniczu swego państwa.
   Analizując teksty źródłowe, w których występuje interesujący nas
   wyraz, a zwłaszcza tereny, z którymi był on wiązany, widać więc, że
   w języku słowiańskim ukraina oznaczała ziemię pograniczną, kresową,
   poszczególnych państw. Stąd i Kijów, i Halicz, i Psków, i Połock, i
   Moskwa, i inne księstwa miały swoją ukrainę, czyli że był to
   rzeczownik pospolity, nie zaś własny. W tym kontekście ukraina to
   jak podaje Zygmunt Gloger: "każda ziemia na kraju czyli na krańcu,
   u granicy, u kraju państwa położona." Hipoteza o istnieniu "Ukrainy"
   jako nazwy jednego, ściśle określonego terytorium i o narodzie
   ukraińskim, na tej ziemi zamieszkałym, automatycznie upada. W
   zgodzie z powyższym pozostaje fakt, że słowo ukraina, jeśli chodzi o
   część południową wschodniej Europy, po XIII wieku na długo znika ze
   źródeł. Imieniem własnym staje się dopiero na przełomie XVI—XVII
   stulecia; oznaczać będzie województwa kijowskie, bracławskie,
   czernihowskie, które to ziemie w XVII wieku stanowiły kresy państwa
   polsko-litewskiego. Ale i wtedy, i później, Podole, Wołyń, ziemia
   halicko-lwowska, a tym bardziej ziemia przemyska imieniem Ukrainy
   nie były objęte. Jak stwierdza Zygmunt Gloger:
   Nazwa u k r a i n y , stosowana do ziem Kijowskich od czasu
   ostatecznego ich wcielenia (w roku 1471) do Litwy, nie miała nigdy
   charakteru oficjalnego i oznaczała jedynie tyle, co "ugranicze",
   południowy kraniec, kraj Wielkiego księstwa Litewskiego od
   strony „ordyńców". Urzędownie po raz pierwszy została ona użytą w 20
   lat po wcieleniu Kijowszczyzny do Korony w tytule głośnej ustawy z
   r. 1589 "Porządek z strony Niżowców i Ukrainy", chociaż i tu jak
   tylko imię pospolite, a nie nazwa polityczna, urzędowa prowincji.
   Wereszczyński, biskup kijowski, za Zygmunta III pierwszy chyba (w
   znanej swej przestrodze Rzeczypospolitej) używa nazwy "Ukraina" w
   nieco ściślejszym znaczeniu. A.Jabłonowski powiada, że od owych
   czasów pod nazwą Ukrainy, w rozległem tej nazwy znaczeniu, poczęto w
   głębi Korony i Litwy rozumieć szeroki, prawie bezbrzeżny obszar
   ziem, roztaczający się za Słuczą i Murachwą, to jest granicami
   przyrodzonymi Wołynia i Podola na dorzeczu Dniepru i Bohu aż do
   szlaku "murawskiego" i "pól oczakowskich", a który aktem unii 1569
   r. przyłączono do Korony. Obszar nie tylko stepowy, ale obejmujący i
   Polesie naddnieprowe, urzędownie rozpadający się na dwa województwa:
   Kijowskie i Bracławskie.
   Jak widać nawet wtedy gdy termin "Ukraina" staje się imieniem
   własnym, posiada on jedynie znaczenie geograficzne, a nie
   polityczno-państwowe, nie można bowiem nazywać koszów kozackich
   państwem ukraińskim. Do jakich błędnych rezultatów prowadzi fałszywe
   użycie terminu ukraina, wskazuje choćby tytuł wielotomowego dzieła
   M. Hruszewśkiego — Historia Ukrainy-Rusi. Oba pojęcia: Ukraina i Ruś
   (patrz: "Znaczenie terminu "Ruś"), nie pokrywały się ze sobą ani w
   czasie, ani w przestrzeni, nie mogą więc być traktowane
   równorzędnie. Uczony powyższy omawia obszernie dzieje południowo-
   wschodniej Europy w czasach, kiedy słowo ukraina oznaczało
   terytorium pograniczne.
   • 08.01.08, 18:02
    Witam !
    Podaję link do dyskusji na ten temat z ubiegłego roku. Myślę, że zamieszczone tam wpisy nie straciły na aktualności, zob.:
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=48782&w=67871814&a=67930137
    Pozdrawiam
    L. Bodio
    • 10.01.08, 17:54
     Dokładnie tak, Panie Leszku.
     Śmieszne są twierdzenia, że to naród o 1000-letniej jakoby historii
     www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
     Reasumując można stwierdzić, iż w okresie IX-XIV w. nie istniała
     Ukraina jako imię własne (imieniem własnym staje się dopiero na
     przełomie XVI-XVII stulecia), pojęcie geograficzne, i nie istniał
     naród ukraiński. Naród ten powstał w czasach wykraczających daleko
     poza ramy chronologiczne tego okresu. Ponadto faktem jest, że
     ludność obrządku wschodniego zamieszkała na omawianych terenach
     nigdy, przez cały ciąg dziejów (aż do końca XIX w.) nie nazywała
     się, ani nie była określana mianem ukraińskiej. Źródła uważają ją
     stale za Ruś, albo określają nazwami grodów (Haliczanie,
     Włodzimiercy itp.). Tak więc używanie terminów Ukrainiec czy
     ukraiński w odniesieniu do omawianego wyżej okresu dziejów jest
     zabiegiem ahistorycznym i dużym nadużyciem.
   • 08.01.08, 19:17
    Co ciekawe dokładnie taka geneza tej nazwy przyszła mi do głowy zanim
    przeczytałem te opracowania czyli de facto nazwę wymyślili dla Ukraińców sąsiedzi.
    • 12.01.08, 06:30
     Doszło nawet do tego, że cesarz austriacki Karol I w porozumieniu z
     niektórymi ukraińsko-galicyjskimi politykami i pod ich wpływem wydał
     reskrypt nakazujący wszystkim bez wyjątku grekokatolikom
     zamieszkałym na terenie monarchii austriackiej używać na określenie
     swojej narodowości, terminu "Ukrainiec". Termin ten był sztuczny i
     przekreślał dotychczasową wielowiekową, historyczną nazwę ludu
     ruskiego.
     www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
     Po raz pierwszy z programem odrębności ukraińskiej wystąpił w 1795
     r. Jan Potocki, polski hrabia i polityk. Z kolei jego rodzony brat
     Seweryn Potocki pracował długie lata nad wcieleniem w życie tej
     koncepcji. Jak się przypuszcza działali oni na tym polu z inspiracji
     masonerii, gdyż obaj bracia byli wolnomularzami. Natomiast
     określenie "naród ukraiński" zostało wprowadzone do historiografii
     dopiero na przełomie XIX i XX wieku, po raz pierwszy bodaj przez
     ukraińskiego historyka, wolnomularza i polityka Mychajłę
     Hruszewskiego. Do tego czasu ludność wyznania grekokatolickiego
     nazywała siebie i była nazywana Rusinami. Hruszewski w
     swojej "Historii Ukrainy-Rusi" wyrażał między innymi pogląd,
     że "Ukraina" była wyraźnie zarysowaną jednostką historyczną,
     narodową i geograficzną, która wykazywała ciągłość rozwoju od czasów
     Wielkiego Księstwa Kijowskiego. Jednak jak pokazują wcześniejsze
     rozważania dotyczące znaczenia terminów "Ruś" i "Ukraina", jest to
     pogląd mylny. Wprawdzie proces formowania się narodu ukraińskiego
     był długotrwały i skomplikowany, opierając się częściowo na
     skłonnościach samorodnych, to jak się wydaje głównym motorem
     przekształcania Rusinów na Ukraińców była administracja austriacka,
     która stosowała w Galicji zasadę "dziel i rządź" oraz masoneria.
     Ruch ukrainofilski zapoczątkowany został w połowie XIX w. i był
     celowo popierany przez rządy austriackie, które w ten sposób starały
     się osłabić polski ruch niepodległościowy, przy równoczesnym
     zwalczaniu sympatii moskalofilskich wśród ludności staroruskiej
     obrządku greckokatolickiego. W ten sposób doprowadzono do rozbicia
     społeczeństwa ruskiego na dwa obozy: ukrainofilski i moskalofilski.
     Moskalofile-Wielkorusi negowali istnienie odrębnego narodu
     ukraińskiego, Małorusini - stali na gruncie ukraińskiego
     separatyzmu narodowego. Co ciekawe początkowo ruch "narodnicki",
     rozbudzony przez hr. F. Stadiona w połowie XIX w., nazywał swoich
     przedstawicieli Rusinami, a ich pierwsza organizacja nosiła nazwę
     Głównej Rady Ruskiej. Zachęcano przy tym ich, aby zwrócili się do
     cesarza o ochronę przed "uciskiem polskim", jak również obiecywano
     im podzielenie Galicji i mianowanie dla Galicji Wschodniej
     namiestnika Ukraińca. Doszło nawet do tego, że cesarz austriacki
     Karol I w porozumieniu z niektórymi ukraińsko-galicyjskimi
     politykami i pod ich wpływem wydał reskrypt nakazujący wszystkim bez
     wyjątku grekokatolikom zamieszkałym na terenie monarchii
     austriackiej używać na określenie swojej narodowości,
     terminu "Ukrainiec". Termin ten był sztuczny i przekreślał
     dotychczasową wielowiekową, historyczną nazwę ludu ruskiego. Ponadto
     wspomniany reskrypt kwalifikował automatycznie wszystkich
     grekokatolików jako Ukraińców, choć pod względem narodowościowym
     wielu z nich nadal uznawało się za Rusinów. Ponadto pewna, choć
     niewielka, ich część uznawała się za Polaków. Świadczyć o tym może
     opublikowany w 1904 roku list pasterski metropolity lwowskiego
     obrządku grekokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego skierowany
     do "Polaków obrządku grekokatolickiego." Metropolita ten zaznaczał
     iż choć sam jest biskupem-Rusinem, to jest także ich arcypasterzem,
     którego nie można podejrzewać o brak "życzliwości i miłości dla
     polskiego narodu". Ponadto podkreślał, że szanuje ich polskie
     przekonania i nie ma najmniejszego zamiaru narzucać Polakom-
     grekokatolikom "patriotyzmu ruskiego". W liście tym czytamy między
     innymi:
     "Między wiernymi, duchownej mej władzy podlegającymi, mając i Was,
     którzy choć z ruskich rodzin pochodzicie w domu jednak tylko po
     polsku mówicie i poczuwacie się do polskiej narodowości, od dawna
     pragnąłem odezwać się do Was osobnym pasterskim listem, napisanym w
     języku polskim, by tym sposobem dać wam dowód pieczołowitości i
     dbałości o wasze zbawienie. (...) W waszych przekonaniach
     patriotycznych mogę Was tylko utwierdzić, o ile patriotyzm jest
     chrześcijańską miłością Ojczyzny i z miłości Boga i bliźniego
     pochodzi. Chrześcijanin bowiem obowiązanym jest miłować ojczyznę i
     dbać o dobro swego narodu"
   • 08.01.08, 19:34
    W linku podanym przez pana Lokis natchnąłem sie na rozmowę pana birczanin102 i
    wianuszek_kresowy, jaki oni mają sentyment do Rzeczpospolitejsmile))) przyznam ze
    nie przeczytałem całego forum ale ciekaw jestem czy są jeszcze jakieś kwiatki
    tej nieukrywanej miłości do Polski tych panów. Zastanawiam się nad ich
    pochodzeniem, czy są to potomkowie Ukraińców którzy pozostali po wojnie w
    Polsce? musi być im ciężko na co dzień żyć wśród tych Lachów podawać im rękę w
    pracy, uśmiechać się a w domu realizują się na forum taki swoisty Dr Jekyll and
    Mr Hyde.
    • 09.01.08, 06:14
     Zdaje się, że wianuszek wyemigrował do Ameryki i stamtąd pluje jadem
     nienawiści do wszystkiego co polskie. A powinien przecież
     nienawidzić raczej swoich ukraińskich przodków, którzy zdecydowali
     się pozostać w tak ZNIENAWIDZONEJ Polsce zamiast repatriować się na
     UKOCHANĄ Ukrainę.
     • 09.01.08, 07:26
      liberum_veto napisał:

      > Zdaje się, że wianuszek wyemigrował do Ameryki i stamtąd pluje
      jadem
      > nienawiści do wszystkiego co polskie.

      Nie na wszystko, uwzial sie tylko na polski falsz i oblude, z tego
      szydzi co nie znaczy, ze Polski i Polakow nienawidzi.

      A powinien przecież
      > nienawidzić raczej swoich ukraińskich przodków, którzy zdecydowali
      > się pozostać w tak ZNIENAWIDZONEJ Polsce zamiast repatriować się
      na
      > UKOCHANĄ Ukrainę.

      Juz ja sam wiem co powinienem,a i nienawisc nie jest tutaj opcjawink
    • 09.01.08, 07:32
     Nie wiem czemu, ale zakladasz, ze prowadze jakies tam podwojne zycie.
     To nie jest zgodne z prawda....
  • 09.01.08, 07:29
   obrazuje to wszystko o czym pisali lokis i mat
   de.wikipedia.org/wiki/Bildtongue_outoland_under_Jagello.jpg
   wink
  • 12.01.08, 08:02
   Alez tu kombinacja odchodziwink

   Ukrainiec? Bo sie nie wszystkim Malorus podobalo.
   Czemu nie Rusin?
   Bo sie niektorym dostawiania drugiego s zachcialo, bo w koncepcji
   narodowej dzierzawczy charakter nazwy Rusin nie odpowiadal,
   bo nawet dzisiaj w Rosji(tak jak kiedys w ksiestwie moskiewskim)
   odpowiednik Rosjanina nie istnieje, jest tylko dzierzawczy russkij
   czjelowiek (chociaz ja jeszcze inna nazwa operuje, ale l_v jej nie
   akceptuje),
   bo trzeba bylo czegos lepszego,czegos na miare epokiwink
   I wyszlo Ukrainiec i Ukraina.

   Moze i ziemie ukrainne, bo w sumie Ukraina i Ukraincy, to ruskie
   ziemie i ruscy ludzie wchodzacy kiedys w sklad RP.

   Nie rozumie jaki ma tu sens cytowanie skazonych rusofilia
   przedwojenych endekow, Ukraina jako panstwo istnieje, narod tez sie
   wolno, ale ciagle tworzy,mam nadzieje, ze kiedys caly ten okres
   okacapienia sie skonczy.
   No, ale Przemysl ze strony o ktorym te fragmenty pochodza to cos w
   rodzaju Moniek, tylko, ze na Podkarpaciu.
   • 12.01.08, 12:34
    wianuszek_kresowy napisał:

    > nawet dzisiaj w Rosji(tak jak kiedys w ksiestwie moskiewskim)
    > odpowiednik Rosjanina nie istnieje, jest tylko dzierzawczy russkij
    > czjelowiek

    To oczywiście nieprawda. Słowo "Pоссиянин" jak najbardziej występuje
    w języku rosyjskim i jest używane. Przykład:
    www.korrespondent.net/ukraine/events/334244
    Mońki proszę zostawić w spokoju. To zacne miasteczko na Podlasiu.
    Urodziła się tam prof. Maria Janion, a honorowym obywatelem powiatu
    monieckiego jest arcybiskup Sławoj Leszk Głódż smile
    pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%84ki
    A publikację na stronie Przemyśla uważam za bardzo wartościową.
    Pokazuje m.in. rolę cesarza Austrii i kleru grekokatolickiego w
    sztucznym kreowaniu tzw. narodu ukraińskiego. Swoją drogą i tak
    macie szczęście, bo przecież cesarz Karol I mógł wydać edykt,
    nakazujący aby wszyscy grekokatolicy w Galicji określili się na
    rozkaz jako Mongołowie albo Australopitecy smile
    www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
    Niestety z upływem czasu następowała powolna metamorfoza Cerkwi
    grekokatolickiej, która stawała się w coraz większym stopniu
    ukraińskim kościołem narodowym. Stało się tak między innymi dlatego,
    iż niektóre środowiska nacjonalistyczne zaczęły nadużywać obrządek
    wschodni dla celów polityki ukraińskiej. 21 lutego 1918 roku, gdy
    traktat brzeski nazwany wówczas przez Polaków „czwartym rozbiorem
    Polski", przyznawał Ukraińskiej Republice Ludowej pokaźne połacie
    rdzennie etnicznych polskich ziem, został opublikowany wspólny list
    pasterski biskupów unickich na czele z metropolitą A.Szeptyckim.
    Wówczas to padły twarde słowa na głowy Polaków-grekokatolików, gdyż
    biskupi ci orzekli, że jeżeli ktoś jest grekokatolikiem, to
    automatycznie musi być Ukraińcem, a już bezwzględnie musi nim być
    duchowny unicki. W liście tym napisano między innymi:
    "Musimy żądać od całego duchowieństwa jednej pracy i jednego
    ducha ... Duchowni, którzy by mieli inne przekonania narodowe,
    aniżeli nasz naród, w sumieniu swym obowiązani są przystosować się w
    całej zewnętrznej robocie do całego ogółu, swoich osobistych
    przekonań muszą w pracy zaniechać... My takiej pracy żądaliśmy od
    każdego... któremu powierzylibyśmy duszpasterstwo nad narodem
    ukraińskim, my nie moglibyśmy pozwolić na jakąkolwiek agitację
    polityczną czy też narodową - sprzeczną z poczuciem narodowym
    ukraińskiego narodu... Zgodnie z przekazaniem Apostoła: Bóg
    wszystkich dla wszystkich - cudzoziemiec pracujący jako duszpasterz
    wśród ukraińskiego narodu i dla niego - musi wyrzec się osobistego
    patriotyzmu, wziąć krzyż Jezusa Chrystusa i z miłości dla Niego i w
    imię swego posłannictwa stać się wszystkim dla swojej gromady -
    Ukraińcem dla Ukraińców, dla ich zbawienia."
    • 12.01.08, 17:18
     > To oczywiście nieprawda. Słowo "Pоссиян
     > 80;н" jak najbardziej występuje
     > w języku rosyjskim i jest używane. Przykład:
     > www.korrespondent.net/ukraine/events/334244

     Aha, a liczba mnoga? Russkije ljudi?

     > Mońki proszę zostawić w spokoju. To zacne miasteczko na Podlasiu.
     > Urodziła się tam prof. Maria Janion, a honorowym obywatelem
     powiatu
     > monieckiego jest arcybiskup Sławoj Leszk Głódż smile
     > pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%84ki

     A czy ja mowie, ze nie zacne? Przemysl tez zacnywink
     Poza tym chyba nie bylo ujma dla Moniek przyrownanie do bylego
     miasta wojewodzkiego, z pomnikiem wianuszka i stokiem narciarskim?


     A metamorfoza w cerkwi grekokatolickiej(odejcie od moskalofistwa)
     ciagle jednym i tym samym przeszkadza,co tu ukrywac, troche sie to
     od caroslawja roznilo.
     > A publikację na stronie Przemyśla uważam za bardzo wartościową.
     > Pokazuje m.in. rolę cesarza Austrii i kleru grekokatolickiego w
     > sztucznym kreowaniu tzw. narodu ukraińskiego. Swoją drogą i tak
     > macie szczęście, bo przecież cesarz Karol I mógł wydać edykt,
     > nakazujący aby wszyscy grekokatolicy w Galicji określili się na
     > rozkaz jako Mongołowie albo Australopitecy smile

     He.. he, he.. Pewnie pod carem ruchu ukrainskiego nie bylo?
     Mongolowie, Australopitecy... coz bylaby jaka nazwa, przeciez nie
     wszyscky mogli sie "tutejszymi" nazywac.

     • 14.01.08, 09:58
      1. Lekcja języka rosyjskiego:
      "Pоссиянин" to w liczbie mnogiej "Pоссиянe". A słowo "russkij"
      oznacza zarówno przymiotnik, np. "russkij jazyk", jak też narodowość.
      "Ja russkij" znaczy "jestem Rosjaninem", podobnie jak "ja ukrainiec"
      czy "ja biełarus". Wcale nie trzeba dodawać "russkij czjeławiek".
      Próbujesz się tu popisywać znajomością rosyjskiego, a wychodzi z
      tego tylko zwykła ignorancja.
      2. "Wprowadzono nakaz by każdy Polak-grekokatolik, chcący zachować
      swój dotychczasowy obrządek, stał się Ukraińcem".
      NIESŁYCHANY SZOWINIZM UKRAIŃSKI!!!
      www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
      List ten stał się także załącznikiem do formularza deklaracji, którą
      duchowny grekokatolicki zobowiązany został do podpisania pod
      kanonicznym posłuchem. Tak więc wprowadzono nakaz by każdy Polak-
      grekokatolik, chcący zachować swój dotychczasowy obrządek, stał się
      Ukraińcem. Jak napisał Tadeusz Jagmin, list ten był:
      "Płomienną odezwą patriotyczną episkopatu do duchowieństwa i narodu
      ukraińskiego z okazji traktatu brzeskiego... Określone w niej
      zostało zadanie kościoła grekokatolickiego, jako narodowego kościoła
      ukraińskiego, a równocześnie wypowiedziana została bezwzględna
      walka... innym narodowościom w łonie kościoła (...) Ta niesłychana w
      swej treści i formie deklaracja tchnąca duchem wschodniego
      niewolnictwa, stała się odtąd podwaliną wychowania i dyscypliny
      kleru greckokatolickiego. Zamknięty został dostęp do seminariów
      greckokatolickich dla młodzieży polskiej i ruskiej. Zaczęła się
      prawdziwa martyrologia duchowieństwa polskiego i ruskiego [...] W
      jaki bowiem sposób duchowny greckokatolicki mógł zabronić wyznawać
      swoje poglądy narodowe najbliższemu otoczeniu i domownikom?
      Równocześnie z Cerkwi greckokatolickiej zniknęły kazania, a ze szkół
      nauka religii w języku polskim [...] W niepodległym Państwie Polskim
      już nie ma kazań i religii greckokatolickiej w języku polskim dla
      polskiej ludności, a Polak nie ma wstępu do seminarium
      greckokatolickiego bez wyrzeczenia się swej narodowości. Obrządek
      greckokatolicki już przestał nazywać się katolickim, a Polak
      grekokatolik wyznanie swoje musi nazywać rusińskim."
      • 14.01.08, 13:36
       liberum_veto napisał:

       > 1. Lekcja języka rosyjskiego:
       > "Pоссиянин" to w liczbie mnogie
       > j "Pоссиянe". A słowo "russkij"
       > oznacza zarówno przymiotnik, np. "russkij jazyk", jak też
       narodowość.
       > "Ja russkij" znaczy "jestem Rosjaninem", podobnie jak "ja
       ukrainiec"
       > czy "ja biełarus". Wcale nie trzeba dodawać "russkij czjeławiek".
       > Próbujesz się tu popisywać znajomością rosyjskiego, a wychodzi z
       > tego tylko zwykła ignorancja.

       Znaczy, nie znaczy charakter dzierzawczy i tyle, nad czym sie tu
       rozwodzic?

       > 2. "Wprowadzono nakaz by każdy Polak-grekokatolik, chcący zachować
       > swój dotychczasowy obrządek, stał się Ukraińcem".
       > NIESŁYCHANY SZOWINIZM UKRAIŃSKI!!!

       Sobie oczywiscie zartujesz... a co z POLAK-KATOLIK, to rozumie, ze
       dalece posuniety patriotyzm?
       Legenda II RP sie klania.
       • 15.01.08, 10:55
        wianuszek_kresowy napisał:

        > Znaczy, nie znaczy charakter dzierzawczy i tyle, nad czym sie tu
        > rozwodzic?

        Nad tym, że wciskasz ludziom kit, myśląc że masz pojęcie o tym, o
        czym piszesz. Ale rzeczywiście, nie ma się nad czym rozwodzić. Każdy
        ma prawo wygłupić się na forum.
        www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
        W ten to między innymi sposób Cerkiew grekokatolicka włączyła się w
        pewnym stopniu do polityki depolonizacyjnej Kresów Wschodnich.
        Warto jednak podkreślić, że mimo to nie wszyscy duchowni uniccy
        popierali ten nurt. Jak pisał w 1924 r. ks. Szczepan Szydelski,
        wśród kapłanów unickich Małopolski Wschodniej jest wielu "ludzi
        zacnych, pobożnych i szlachetnych, z którymi też kler polski
        przyjazne stosunki utrzymuje i będzie utrzymywał". Z kolei unicki
        biskup stanisławowski Grzegorz Chomyszyn przestrzegał, w wydanej w
        1933 r. książce "Problem ukraiński", przed zgubnymi wpływami
        ideologii nacjonalizmu ukraińskiego na niektóre warstwy swojego
        narodu. Warto dodać, że książka ta została napisana z pozycji
        Ukraińca (ani razu nie pada w niej słowo Rusin) i zawiera wiele
        interesujących przemyśleń i rozważań na ten temat. Jak pisze
        Zbigniew Małyszczycki:
        (...)Autor wychodzi z założenia, że miłość swego narodu to nakaz
        Boży, a - jak każda cnota - wymaga ofiar i trudu, wymaga cierpienia,
        cierpliwości, wytrwałości i samozaparcia się. Takiemu pojmowaniu
        miłości narodu przeciwstawia się nacjonalizm - „wymysł czasów
        ostatnich" - który uważa naród za najwyższego suwerena, detronizując
        absolutny autorytet Boga, przeczy nadprzyrodzonym zasadom wiary
        objawionej, stawiając na ich miejsce swoje, przez ludzi wymyślone,
        mylne hasła, wprowadzając gorączkę szowinizmu i nienawiści w
        stosunku do tych wszystkich, którzy nie podporządkowują się temu
        nacjonalizmowi. Na wielu stronach Biskup określa nacjonalizm jako
        wadliwy, obłędny, wykorzystujący duchowieństwo do swych celów
        (wsparcie materialne, agitacja), ateistyczny, wprowadzający pogańską
        etykę nienawiści, wykazujący objawy satanistyczne. Określa
        nacjonalistów jako gorszycieli dusz. Te i wszystkie inne określenia
        uzasadnia rzeczowo i uwiarygadnia niezbitymi argumentami. (...)
        Prorocze zdanie wypowiada Biskup „Jak dowodzi doświadczenie i rozwój
        naszego nacjonalizmu, nie lewi ustąpią pod naszym (Kościoła)
        naciskiem, lecz oni to kopną duchowieństwo, gdy wzrosną w siłę pod
        dotychczasową egidą naszego duchowieństwa" (...)
        • 15.01.08, 11:34
         to samo mozna powiedziec o kosciele katolickim ze polonizowal ukraincow
         • 17.01.08, 10:34
          Kościół katolicki jest ponadnarodowy, w przeciwieństwie do cerkwi
          grekokatolickiej. Rusini na Kresach polonizowali się sami, w sposób
          naturalny, a zmiana wyznania była tego oznaką czy też czasem aktem
          końcowym. Kościół katolicki nie narzucał swoim wiernym narodowości.
          To, że ktoś przyjmował wyznanie katolickie nie oznaczało jeszcze
          wcale, że automatycznie stawał się przez to Polakiem. Na Podlasiu
          była np. liczna grupa Białorusinów wyznania katolickiego, głównie w
          okolicach Sokółki. Na Ukrainie było zaś odwrotnie. Cerkiew narzucała
          swym wiernym narodowość (grekokatolik=Ukrainiec), nawet jeśli się za
          Ukraińców nie uważali. Musieli się określić jako Ukraińcy albo
          wystąpić z kościoła. Kościół katolicki tego od wiernych nie wymaga.
          www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
          Z drugiej strony zdarzało się, że czasem niektórzy księża
          grekokatoliccy o ukraińskich przekonaniach narodowych niechętnie
          odnosili się do Polaków grekokatolików. Bywało, że celowo
          przekręcali im nazwiska w metrykach, wpisując jednocześnie
          narodowość ukraińską, a pamiętać należy, że w Austrii księża byli
          jednocześnie urzędnikami stanu cywilnego. Oprócz tego około 30%
          małżeństw chrześcijańskich było zawieranych między wyznawcami
          obrządku łacińskiego i grekokatolickiego, co dodatkowo komplikowało
          stosunki narodowościowe w Galicji. Według spisu powszechnego z 1931
          roku Polacy-grekokatolicy stanowili około 13% wiernych Cerkwi
          unickiej na obszarze województw lwowskiego, tarnopolskiego i
          stanisławowskiego. Reprezentowali oni masę 480 000 ludzi tj. 6,9 %
          ogółu mieszkańców Małopolski Wschodniej (Galicji pod zaborem
          austriackim). Należy w tym miejscu zauważyć, iż na Kresach
          Rzeczypospolitej występowali nie tylko Polacy-grekokatolicy, lecz
          również Polacy prawosławni jak i Rusini "łacinnicy". Proces
          przechodzenia części inteligencji ruskiej z obrządku
          grekokatolickiego na łaciński był zdaniem niektórych autorów
          spowodowany między innymi rozwojem narodowego ruchu ukraińskiego
          oraz jego coraz większej agresywności w stosunku do Polaków. Warto
          również wspomnieć o tym, że to również zręczna austriacka propaganda
          namawiała Polaków-grekokatolików do występowania z cerkwi unickiej i
          przechodzenia na obrządek łaciński. W wyniku tego wiele tysięcy osób
          przeniosło się do kościoła łacińskiego, co nasiliło się szczególnie
          po roku 1908, gdy Ukrainiec Siczyński (syn grekokatolickiego
          księdza) zamordował hrabiego Andrzeja Potockiego, a później siłą
          rozpędu powtórzyło się po wydarzeniach 1918-1919 r. Owe występowania
          z cerkwi unickiej, mające cechę protestu przeciwko panującym w niej
          stosunkom, były uważane za manifestację polskiego patriotyzmu. Wbrew
          pozorom było to jednak na rękę rządowi austriackiemu pragnącemu
          uczynić cerkiew grekokatolicką ukraińskim kościołem narodowym, do
          czego z biegiem czasu rzeczywiście doprowadzono. Jak pisze
          Florentyna Rzemieniuk:
          "W okresie trwania zaboru austriackiego w Galicji duchowni uniccy
          mieli o wiele lepsze warunki do pracy niż kapłani łacińscy, Austria
          bowiem jednoznacznie popierała ludność ruską, pragnąc silniej
          złączyć ją ze sobą, Polakom zaś odbierała stopniowo wpływy i siły.
          Warto przy tym wspomnieć, że parafie i cerkwie greckokatolickie
          istniały w wioskach, w których ludność polska stanowiła niekiedy
          prawie połowę mieszkańców. Ludności polskiej władze austriackie nie
          dawały zgody na tworzenie nowych parafii czy budowę świątyń
          łacińskich, grekokatolicy otrzymywali ją bez trudu, co narażało
          ludność polską na niebezpieczeństwo rusyfikacji. Lud polski po
          wsiach, nie mając na miejscu własnego kościoła, udawał się np. w
          sprawie chrztów własnych dzieci do cerkwi unickich, które były
          blisko. Duchowni ruscy zaś wciągali nowo ochrzczone dzieci do
          ewidencji ruskich parafii obrządku greckokatolickiego. Nie odsyłali
          metryk ochrzczonych polskich dzieci do właściwych parafii
          łacińskich. W ten sposób od chwili zawarcia Konkordii do 1909 r. w
          800 wsiach łacińskich w diecezji przemyskiej i lwowskiej ubytek
          łacinników na korzyść unitów wyniósł 45 360 osób."
   • 16.01.08, 18:05
    A ja uwazam, ze Ukraincy to jest wlasnie NAROD POGRANICZA...i
    wlasnie dlatego przyjela sie nazwa Ukraincy, historycznie malo
    popularna...wczesniej nazywano Ukraincow Rusinami, Rusami,
    Malorusami, Malorosjanami, Kozakami (nazwa stanu niekiedy rozciagana
    na caly narod)Ale zwyciezyly nazwy UKRAINA I UKRAINCY...ziemia
    pogranicza i narod pogranicza...i nie chodzi tu jeno o pogranicze
    Polski i Rosji...jest to pogranicze roznych kultur, roznych
    cywilizacji, roznych stylow zycia...
    • 16.01.08, 19:30
     Przedmurze chrzescijanstwawink
     Nie jestem pewien o Malorusow, znane mi jest raczej MalorOSsow,bo od
     Rossiji, nie Rusi, a i Rusami na moje wyczucie nazywano wladcow, a
     lud slowianski pod nimi Rusinami. Na zasadzie przynaleznosci:
     Cyj es ty chlopie?
     Rusin (w znaczeniu nalezacy do Rusa)
     • 17.01.08, 10:53
      No...Doncow uwazal, ze to Ukraina historycznie przejmuje role
      Przedmurza ZACHODNIEGO chrzescijanstwa...gdyz Polacy "spierniczeli";-
      )))
      Co do okreslenia Rusini, to poczatkowo nazywano tak poddanych
      Rurykowiczow, pozniej przez jakis czas wszystkich prawoslawnych
      Slowian, niekiedy tzw. Slowian "wschodnich", czasem Ukraincow,
      czasem rozne nieuswiadomione ludki, jak Poleszucy, Lemkowie, Huculi
      itp...W sumie Rusin to znaczy wszystko i nic....
      • 19.01.08, 10:18
       Nie wiem czy wszystkich prawoslawnych slowian, bo i Serbowie, i
       Czarnogorcy i w jakiejs czesci Bulgarzy.
       Obecnie ruch karpatoruski zaczyna wywodzic Rusin od rosy, z Rusia
       tez zwiazek raczej elastyczny (wedlug tego co pisza) opieraja sie na
       misji cyrylmetodianskiej wiec wschodniej, ale jeszcze nie
       prawoslawnej, z Rusia chyba kulturowo tez zbyt wiel nie chca miec
       wspolnego bo przejscie Arpada przez Karpaty i podbicie tej czesci
       slowian to rok 890, co rowniez stawia prawoslawie po tamtej stronie
       Karpat pod znakiem zapytania, bo panstwo madziarskie w wyniku
       schizmy znalazlo sie pod papiezem.
       Coz nazywac sie moga kim chca, ale dla mnie Rusin wiaze sie
       przedewszystkim z Rusia i wtedy to cos znaczy.
       Polacy niczego nie spierniczyli, zostali "nawroceni" przez Niemcow,
       przez Czechy, a Rusini przez Bizancjum i tyle.
       • 21.01.08, 13:07
        wianuszek_kresowy napisał:

        >dla mnie Rusin wiaze sie
        > przedewszystkim z Rusia i wtedy to cos znaczy.
        OK. Tylko co to jest Rus'?
        > Polacy niczego nie spierniczyli, zostali "nawroceni" przez
        Niemcow,
        > przez Czechy, a Rusini przez Bizancjum i tyle.
        Nie spierniczyli...tylko spierniczEli i przestali stanowic role
        przedmurza zachodniej cywilizacji...wedlug Doncowa te role powinni
        przejac Ukraincy...
  • 05.03.08, 06:26
   Ze statystyki pochodzącej z 1931 roku wynika, że liczba Polaków
   wyznających prawosławie i grekokatolicyzm na obszarze zasięgu języka
   rusko-ukraińskiego wynosiła 680 000 osób, w czym około 480 000
   Polaków grekokatolików i około 200 000 Polaków prawosławnych. Warto
   dodać, że proces przechodzenia wiernych z jednego obrządku do
   drugiego istniał już w czasach wcześniejszych. Jak wiadomo kultura
   polska, dzięki swej atrakcyjności, przyczyniła się w czasach
   przedrozbiorowej Rzeczypospolitej do polonizacji niektórych Rusinów,
   zwłaszcza bojarów ruskich. Natomiast zdecydowanie mniej znany jest
   fakt występowania procesu rutenizacji (ruszczenia) części polskiej
   drobnej szlachty i chłopów. Jako jeden z przykładów można podać
   drobną szlachtę mazowiecką osiadłą niegdyś w dobrach magnackich na
   kresach wschodnich, która z biegiem czasu przyjęła obrządek
   grekokatolicki, uległa zruszczeniu i schłopiała. Ponadto, nawet w
   czasach II Rzeczypospolitej, nie wszyscy Rusini chcieli uważać się
   za Ukraińców. Niektórzy nadal określali swoją narodowość
   jako "ruską" bądź "rusińską", a inni nawet z pewną antypatią
   odnosili się do "obozu ukraińskiego". Przykładem takiej postawy może
   być, reprezentujący obóz staroruski, poseł BBWR Mychaił Baczyńskij,
   który w swoim przemówieniu wygłoszonym w Warszawie w dniu 21
   stycznia 1931 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracyjnej
   powiedział między innymi:

   Wysoka Komisjo! Jeżeli w przemówieniu swojem używać będę
   terminu „ruski", to termin ten proszę rozumieć nie w
   znaczeniu „rosyjski", lecz tylko „rusiński". Termin więc „ruski"
   będę zastosowywać przy określeniu nacjonalnem narodu zamieszkującego
   terytorjum byłej Galicji, dzisiejszej zaś Małopolski Wschodniej, a
   więc terminem tym określam nie „Rosjan", lecz
   grekokatolików „Rusinów". Tak samo, gdy będę używać
   terminu „ukraiński", „Ukrainiec" to jedynie dla określenia tej
   części narodu ruskiego, zamieszkującej Wschodnią Małopolskę, która
   przyjęła tę nazwę dla swego nacjonalnego określenia. Gdy będę mówił
   podczas mego przemówienia o Ukraińcach — to należy przez to rozumieć
   wszystkich członków trzech galicyjsko - ukraińskich partyj oraz
   członków UOW. Jako przedstawiciel lojalnego odłamu ruskiego narodu,
   zamieszkującego południowo-wschodnie ziemie Rzeczypospolitej
   Polskiej, pozwalam sobie także zabrać głos w tak ważnej sprawie,
   jaką jest kwestja ruska oraz w związku z nią, wniesiona interpelacja
   ze strony panów przedstawicieli obozu ukraińskiego. Przede
   wszystkiem protestuję w tem miejscu i to jak najkategoryczniej
   przeciwko twierdzeniu, zawartemu w poprzedniej interpelacji, pp.
   posłów ukraińskich, jakoby połacie krajów zamieszkałych przez
   ludność ruską siłą oręża do Państwa Polskiego przyłączone zostały. Z
   takiego bowiem twierdzenia wynikałoby, że połacie te zostały
   przyłączone do Państwa Polskiego wbrew woli narodu ruskiego.
   Tymczasem naród ruski w r. 1918 o swoje zdanie w tym kierunku przez
   nikogo wcale pytany nie był. Faktem historycznym jest, że walki z r.
   1918 ludowi ruskiemu narzucone zostały gwałtem. Walkami temi
   kierowała zatem nie wola ludu ruskiego, lecz wola jednostek, wola
   niektórych polityków galicyjsko-ukraińskich, pozostających na
   usługach Austrji. Walki te wywołała galicyjsko-ukraińska
   inteligencja, przebywająca wówczas w Wiedniu, w szczególności zaś
   część ówczesnej ukraińskiej reprezentacji parlamentarnej w
   porozumieniu z rządem austrjackim i za zgodą tegoż.
   www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
  • 30.03.08, 09:57
   Inny przykład dotyczy roku 1942 w okresie ewakuacji armii polskiej
   ze Związku Sowieckiego na Środkowy Wschód. Wówczas to spośród jej
   żołnierzy 714 osób określiło się pod względem narodowościowym jako
   Ukraińcy, a 132 jako Rusini. Wszystkie te przykłady pokazują jak
   trudną sprawą mogło być czasami określanie narodowości jedynie na
   podstawie wyznawanego obrządku. Zresztą terminologia Rusin, ruski
   itp. była powszechnie używana jeszcze przy końcu XIX i na początku
   XX wieku. Na przykład pod koniec XIX wieku założono "Ruski instytut
   dla dziewcząt" w Przemyślu (a nie "ukraiński"), jak również wydawano
   w języku ruskim książki w serii zatytułowanej "Biblioteka dla
   ruskiej młodzieży" (a nie "ukraińskiej"). Cytowany już wcześniej
   metropolita grekokatolicki Andrzej Szeptycki zwracając się w 1904 r.
   do swoich wiernych w liście pasterskim "do Polaków obrządku
   grekokatolickiego" używa określenia "z ruskich rodzin" (a nie "z
   ukraińskich"). Tenże metropolita w innym swoim liście pasterskim
   skierowanym w 1902 r. "do przełożeństwa i kleryków seminarium
   duchownego we Lwowie" pisze następująco: "Szczególnie zaś nie może
   żadną miarą być tej głupiej nietolerancji i nienawiści, której jest
   tyle między nami Rusinami", a więc "Rusinami" a nie "Ukraińcami". Po
   raz pierwszy posłużył się on publicznie słowem "Ukrainiec" bodaj w
   roku 1928, zaś do tej pory wszędzie i zawsze mówił o sobie, iż jest
   Rusinem, a swoich ziomków nazywał Rusinami. Nawet w polskim
   ustawodawstwie II Rzeczypospolitej oficjalna nazwa tej mniejszości
   narodowej to "Rusin", "ruski". Wprawdzie
   nazwa "Ukrainiec", "ukraiński" była używana w życiu publicznym ale
   dotyczyła wyłącznie obozu ukraińskiego, nie obejmując szerokich
   rzesz ludności uważającej się za Rusinów. Procent ludności ruskiej,
   odcinającej się od ukrainizmu, był znaczny, o czym świadczy jej
   udział w wyborach do sejmu i władz samorządowych w 1928 i 1930 r.
   www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
  • 11.04.08, 17:39
   Z kolei według spisu z 1931 r. Rusinów, “ruskich", którzy
   odżegnywali się od ukrainizmu, było w województwie lwowskim 46%, w
   stanisławowskim - 31%, w tarnopolskim - 45%, w krakowskim - 99%.
   Podobnych przykładów można by podawać znacznie więcej. Z czasem
   jednak terminy "Ruś", "Rusowie", "Rusini" czy "ruski" stały się dla
   niektórych bardzo niemiłe. Po II wojnie światowej nastąpiła nawet
   zmiana w urzędowej terminologii kościelnej, co dokonało się
   najprawdopodobniej pod wpływem życzeń pewnych środowisk ukraińskich.
   W miejsce nazwy obrządku ruskiego i cerkwi ruskiej wprowadzono
   nieformalnie określenia obrządek ukraiński i cerkiew ukraińska. W
   niektórych przypadkach doprowadzono do niemal całkowitego
   wyrugowania terminów "Rusin" czy "ruski", uznając je niekiedy
   absurdalnie za coś wręcz obraźliwego. Obecnie zgodnie z obowiązującą
   poprawnością polityczną przyjęto, że zawsze dla określenia każdego
   bez wyjątku Rusina należy używać słowa Ukrainiec, nie patrząc jaka
   jest prawda historyczna. Wiele takich przykładów podaje prof. E.Prus
   w swojej książce: "Hulajpole - burzliwe dzieje kresów ukrainnych".
   I tak z pracy pt. "Historia Ukrainy" A.Łotockiego (Lwów 1991) można
   się dowiedzieć, iż cesarz bizantyjski żalił się w swoim liście,
   że: "Ukraińcy pustoszą mi wybrzeża", gdy tymczasem oryginale
   cytowanego dokumentu występuje wyraźnie słowo "Rusowie". W innym
   miejscu tej lektury podano informację, iż pod traktatem zawartym z
   Grekami w 911 r. władca kijowski miał się podpisać jako "Ołeh
   wełykyj kniaź ukraińskyj", choć nikt wtedy nie słyszał o takim
   państwie jak "Ukraina", a termin "ukraiński" nie mógł owemu księciu
   w żaden sposób przyjść do głowy. Dalszymi przykładami mogą być
   również fragmenty z innej książki pt. "Historia Ukrainy", autorstwa
   czterech osób, wydanej we Lwowie w 1991 r.: "Ołeh też pragnął
   uczynić Ukrainę wielkim państwem", "Cesarz bizantyjski zgodził się
   na to, aby kupcy z Ukrainy...", "Rozkwit ukraińskiej
   derżawy", "Ukraińscy pierwsi chrześcijanie" itd. Z kolei o. Kost'
   Panas autor pracy pt. "Historia ukraińskiej Cerkwi" (Lwów 1992) nie
   użył w niej ani razu słowa "Ruś". Od czasu do czasu, pojawiają się
   też różne fantastyczne teorie usiłujące na siłę wyprowadzić rodowód
   Ukrainy z bardzo zamierzchłej przeszłości. Przykładowo ukraiński
   profesor z Kanady J.B.Rudnicki, powołując się na literaturę perską
   doszukiwał się jej początków w IV wieku (!). Wtedy to
   rzekomo "Ukraińcy" mieli być nazywani ludem pogranicza (perskiego?),
   a "Ukraina" po persku nazywała się Antae. Poniżej przedstawiono
   także dwa przykłady na to jak fałszuje się historię w odniesieniu do
   Przemyśla, który w opinii niektórych środowisk ukraińskich nadal
   uważany jest za część Ukrainy. W rzeczywistości przez cały ciąg
   dziejów (poza okresem okupacji sowieckiej w czasie II wojny
   światowej i przynależnością części miasta położonej po prawej
   stronie Sanu do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej)
   nigdy nie był on jej częścią.
   www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina.html
   • 04.04.09, 15:36
    Warto przypomnieć.
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.