Re: Jak przejść na świadczenia przed emerytalne? Dodaj do ulubionych


prosze przeczytać informacje z przepisu:USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Art. 2. 1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje
osobie, która:
1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z
powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w
rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub
pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6
miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat -
mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co
najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z
przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawą o
promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres nie
krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz
60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury,
wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez
okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn.
zm.1)), zwanej dalej "ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych", i
za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do
dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i
61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury,
wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w
ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do
pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do
dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat -
kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do
emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla
mężczyzn, lub
5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż
6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co
najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku
pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub
niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u
którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez
okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do
emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla
mężczyzn.
2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa
się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1
oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawą
o emeryturach i rentach z FUS".
3. Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust.
1 po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla
bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia,
jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:
1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła
bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o
promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych lub robót publicznych;
3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w
terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy
urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania
zasiłku dla bezrobotnych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić
termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.
5. Do okresu 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o
którym mowa w ust. 3, wlicza się:
1) okresy, za które, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji
zatrudnienia, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało;
2) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach
prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętego w tym okresie;
w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po
upływie 6-miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, prawo
do świadczenia przedemerytalnego przysługuje, jeżeli wniosek o
przyznanie tego świadczenia zostanie złożony w terminie
nieprzekraczającym 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub
robót publicznych.
6. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje również
osobom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o
zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr
3, poz. 20 i Nr 96, poz. 959), po spełnieniu warunków, o których
mowa w ust. 3.

Przeczytaj całą dyskusję
  • drzewko
  • od najstarszego
  • od najnowszego
  • drzewko odwrotne

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.