REDUTA- oferta Dodaj do ulubionych

 • drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
 • 09.10.07, 08:52
  Cytuj Odpowiedz
  PONIŻEJ OGÓLNA OFERTA PRZESŁANA PRZEZ REDUTĘ. Kolejny krok to
  spotkanie z nimi w celu pokazania budynków i przekazania
  dokumentacji. Na tej podstawie Reduta sporządzi szczegółową ofertę.
  Wtedy zorganizujemy spotkanie wspólnoty i podejmiemy decyzję.  Dziękujemy Państwu za zaproszenie do przedstawienia naszej oferty.
  „REDUTA-NIERUCHOMOŚCI” sp. z o.o. od lat zajmuje się profesjonalną i
  całościową obsługą nieruchomości mieszkalnych i lokalowych. Na
  terenie Krakowa zarządzamy i administrujemy wieloma obiektami,
  zarówno nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych jak i budynkami
  prywatnymi. Klienci z którymi współpracujemy powierzyli naszej
  opiece juŜ ponad 1500 lokali mieszkalnych i usługowych.

  W pobliŜu Państwa nieruchomości zarządzamy kilkunastoma Wspólnotami
  połoŜonymi przy ul. Obozowej, ul. Pszczelnej, ul. Raciborskiej i ul.
  Drukarskiej.Pozostałe obsługiwane przez nas nieruchomości znajdują
  się w Rynku Głównym, przy al. Beliny-PraŜmowskiego, ul.
  Białoprądnickiej, ul. Długiej, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, ul. Ks.
  Meiera,ul. Pagórkowej, ul. Feliksa Konecznego, ul. Frycza
  Modrzewskiego, ul. Mikołaja Reja i ul. LudwikaSolskiego.

  Jako sprawdzona na krakowskim rynku nieruchomości firma, „REDUTA–
  NIERUCHOMOŚCI”ustanawiana jest równieŜ przez sąd do pełnienia
  zarządu i administracji nieruchomościami.

  Naszymi atutami są:
  • wieloletnie doświadczenie na krakowskim rynku nieruchomości,
  • wymagane prawem licencje zawodowe,
  • określony limit administrowanych nieruchomości przypadający na
  jednego zarządcę, tak aby kaŜdej nieruchomości poświęcić maksymalnie
  duŜo uwagi,
  • umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów formalno-prawnych,
  • doświadczenie w egzekwowaniu od wykonawcy budynku (Developera)
  usuwania usterek w trakcie trwania udzielonej na budynek gwarancji,
  • polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
  zarządzania nieruchomościami,
  • współpraca z wieloma rzetelnymi i sprawdzonymi firmami
  prawniczymi, ubezpieczeniowymi,porządkowymi, remontowymi i
  budowlanymi.

  Szczególnie duŜe doświadczenie posiadamy w organizacji i prowadzeniu
  zarządu i administracji nowopowstałych Wspólnot Mieszkaniowych.
  Jesteśmy gotowi podjąć się bez dodatkowego wynagrodzenia załatwienia
  wszelkich formalności związanych z rejestracja i organizacją
  nowopowstałej Wspólnoty Mieszkaniowej. Zgodnie z obowiązującym
  prawem, konieczne jest bowiem uzyskanie numeru NIP, Regonu,
  załoŜenie rachunku bankowego oraz załatwienie formalności
  w Urzędzie Skarbowym. W dalszej kolejności oferujemy pomoc w wyborze
  i zawarciu niezbędnych umów z dostawcami mediów oraz firmami
  obsługującymi nieruchomość, w stworzeniu pierwszegoplanu budŜetu
  nieruchomości, projektu statutu Wspólnoty oraz regulaminu porządku
  domowego.

  Z naszej strony mogą Państwo liczyć na rzetelną i fachową pomoc
  prawną, księgową, pomoc w podjęciu niezbędnych decyzji odnośnie
  wyboru solidnych firm obsługujących nieruchomość. Od kilku juŜ lat
  współpracujemy z biurem prawnym „Chrobakiewicz i Partnerzy” przy ul.
  Józefitów 6 w Krakowie, które specjalizuje się w problematyce
  prawnej Wspólnot Mieszkaniowych, oraz Biurem Notarialnym przy al.
  Beliny-PraŜmowskiego 14 w Krakowie. Współpracujemy z kilkoma
  sprawdzonymi firmami konserwatorsko-remontowymi zapewniającymi
  fachowe usługi (prace ogólnobudowlane, naprawy dachu, instalacje wod-
  kan, elektryka). MoŜemy równieŜ polecić Państwu solidne firmy
  porządkowe utrzymujące czystość na zewnątrz i wewnątrz nieruchomości
  (w tym równieŜ utrzymanie zieleni i odśnieŜanie w okresie zimy).
  Ponadto organizujemy i prowadzimy zebrania członków Wspólnoty,
  przygotowujemy roczne sprawozdania finansowe wraz z planami
  budŜetu nieruchomości, sporządzamy projekty statutów Wspólnoty oraz
  projekty regulaminu porządku domowego.

  W związku z duŜą ilością obsługiwanych nieruchomości, „REDUTA-
  NIERUCHOMOŚCI” posiada atrakcyjne rabaty na usługi kominiarskie,
  porządkowe, konserwatorskie, remontowe, internetowe, monitoringowo-
  ochroniarskie, ubezpieczeniowe.

  Propozycję współpracy prowadzenia administracji nieruchomością
  wspólną składamy Państwu zgodnie z niŜej przedstawionym zakresem
  obowiązków:
  Obsługa administracyjna:
  - prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych,
  - ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów uŜytkowania
  lokali:zaliczki eksploatacyjnej, zaliczki na fundusz remontowy, oraz
  opłat zwrotnych za dostarczane do lokalu media (centralne ogrzewanie,
  ciepła i zimna woda, wywóz nieczystości stałych),
  - dokonywanie przeliczeń wymiaru naleŜności w przypadku zmiany
  wysokości ceny mediów,
  - wystawianie i doręczanie zawiadomień o zmianie wysokości opłat,
  - prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczonych
  opłat, naleŜnych odsetek,dokonanych wpłat oraz występujących
  zaległości lub nadpłat,
  - kontrolowanie terminowości wpłat,
  - wystawianie i przesyłanie dłuŜnikom upomnień,
  - windykacja naleŜności,
  - wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali,
  - przyjmowanie wszelkich zgłoszeń, interwencji i wniosków od
  uŜytkowników i właścicieli lokali,
  - sporządzanie rozliczenia finansowego oraz rocznego planu
  gospodarczego dla nieruchomości,
  - przygotowanie i prowadzenie corocznych zebrań członków Wspólnoty.
  Obsługa księgowo-bankowa:
  - prowadzenie dla nieruchomości odpowiedniej księgowości finansowej
  i sprawozdawczości w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi
  przepisami i ustawą o rachunkowości,
  - księgowanie dokumentów zafakturowanych na nieruchomość wspólną
  przez kontrahentów obsługujących nieruchomość oraz dostawców mediów
  zgodnie z uchwalonym przez Wspólnotę planem kont,
  - przygotowanie informacji finansowych o poniesionych kosztach
  utrzymania nieruchomości oraz przychodach,
  - wystawianie przelewów bankowych regulujących bieŜące płatności,
  - księgowanie wyciągów bankowych dotyczących części wspólnej
  nieruchomości, oraz księgowanie analityczne na poszczególne lokale.

  Obsługa porządkowo-techniczna (nadzór nad wywiązywaniem się z
  obowiązków firm świadczących usługi na rzecz nieruchomości zgodnie
  ze stosownie zawartymi umowami):
  - utrzymanie czystości i porządku na części wspólnej nieruchomości,
  - utrzymanie terenu przynaleŜnego do nieruchomości (chodniki, ciągi
  komunikacyjne, tereny zielone)poprzez ich bieŜące sprzątanie,
  oczyszczanie chodników ze śniegu i błota, oraz grabienie i
  oczyszczanie trawników,
  - utrzymanie w naleŜytym stanie porządkowym miejsc składowania
  odpadów bytowo-komunalnych(kubły, kontenery, śmietniki),
  - wykonywanie obowiązkowych przeglądów określonych Prawem
  Budowlanym, konserwacja i bieŜące naprawy nieruchomości oraz
  urządzeń technicznych,
  - sporządzanie na podstawie kontroli stanu technicznego budynku
  zestawień potrzeb remontowych,
  - prowadzenie dokumentów określonych przepisami Prawa Budowlanego i
  dozoru technicznego, w szczególności obowiązkowej ksiąŜki obiektu
  budowlanego, dokumentacji technicznej, wpisy z wymaganych przeglądów
  technicznych nieruchomości, protokoły i opinie z przeglądów
  kominiarskich,
  - kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii
  elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
  - prowadzenie bieŜącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich
  niezwłoczna realizacja,
  - odczytywanie zuŜycia mediów z indywidualnych liczników zgodnie z
  przyjętym okresem rozliczeniowym.

  Na Państwa Ŝyczenie gotowi jesteśmy przedstawić referencje od
  Zarządów właścicielskich zporównywalnych Wspólnot Mieszkaniowych lub
  uzyskać zgodę na podanie bezpośrednich telefonów kontaktowych.
  Stawka wynagrodzenia za kompleksową obsługę administracyjną i
  księgową nieruchomości podlega kaŜdoraz
  Przejdź do zaawansowanego formularza Odpowiedz
  • Re: REDUTA- oferta cenowa

   Cytuj Odpowiedz
   17.10.07, 22:27
   witam wszystkiech po urlopie:)

   REDUTA przesłała oferte cenową. TRudno ją jednoznacznie porównać z
   cenami Sobola- szczegóły zweryfikujemy na jutrzejszym spotkaniu.
   Poniżej wklejam treśc maila od REDUTY:

   Kraków dnia 15.10.2007
   ul. Konecznego 6/4U Kraków 31-216
   tel.: /012/416-16-36 reduta@reduta.krakow.pl
   Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
   przy ul. Obozowej 42 i 42A w Krakowie
   Szanowni Państwo,
   W nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów oraz zgodnie z zakresem
   obowiązków
   przedstawionych w uprzednio przekazanej ofercie ogólnej, składamy
   Państwu propozycję zaliczki na
   utrzymanie części wspólnej nieruchomości w wysokości 1.40 zł/m2
   powierzchni uŜytkowej budynku.
   W zaliczce tej zawarte są następujące koszty:
   - 0.40 zł/m2 - wynagrodzenie za obsługę administracyjną i księgową
   nieruchomości,
   - 1.00 zł/m2 - wszelkie koszty związane z utrzymaniem części
   wspólnej nieruchomości,
   w szczególności:
    koszt porządku i czystości na części wspólnej nieruchomości
   (chodniki, ciągi
   komunikacyjne, tereny zielone),
    koszt konserwacji części wspólnej nieruchomości (elektyk, wod-kan
   i gaz),
    koszt ubezpieczenia budynku,
    koszt energii elektrycznej w części wspólnej nieruchomości,
    koszt wody zuŜytej w części wspólnej nieruchomości,
    koszt prowadzenia rachunku bankowego,
    koszt obowiązkowych przeglądów technicznych (kominowy, gazowy).
   Szczegółowe informacje udzielone zostaną Państwu na spotkaniu w dniu
   18.10.2007 r.
   Z powaŜaniem:
   Jakub Wojkowski
   Tomasz Rzepa
   REDUTA-NIERUCHOMOŚCI
  • opłaty za garaże

   Cytuj Odpowiedz
   29.10.07, 11:04


   dopytałam REDUTE o opłaty za garaże i miejsca postojowe

   P. Tomasz powiedział, że podana przez niego cena ok 20zł m-cznie (!)
   to szacunkowy koszt energii, sprzatania na bieżąco, sprzatania
   maszynowego 4 razy wroku, konserwacji systemu wentylacyjnego i
   bramy. Za zarządzanie garażami i miejscami sama REDUTA nie bierze
   żadnych opłat "dla siebie". Oczywiście możemy pozostać przy
   dotychczasowym standardzie utrzymania garaży i płącić jedynie za
   energię i sprzatanie raz w m-cu. Wszystko jest do ustalenia.
  • "złotówka" do negocjacji

   Cytuj Odpowiedz
   29.10.07, 11:06

   Zaproponowaną przez Redutę "złotówkę" można będzie zredukowac, ale o
   kilka symbolicznych w łaściwie, procent.
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.