Dodaj do ulubionych

Najgłupsze przepisy prawne na świecie

 • madohora 17.08.10, 22:47
  W stanie Teksas panie nie mogą nosić czerwonych lakierowanych butów

  --
  Madohora

  --
 • madohora 17.08.10, 22:53
  W tym samym stanie Teksas, jeżeli kobieta prowadzi samochód w celu zapewnienia
  bezpieczeństwa na drodze - mąż ma iść przed samochodem i "asekurować" żonę.
  Przepis został uchwalony w czasie, gdy samochody wchodziły na nasze drogi i
  jakoś tak się stało, że nigdy nie został uchylony.


  --
  Madohora

  --
 • madohora 17.08.10, 23:42
  Nasze rodzime paradoksy:

  W Częstochowie sąsiad oskarżył sąsiada, że pies za głośno szczeka i wydano
  wyrok, w którym pies ma nie szczekać po godzinie 18:00

  --
  Madohora

  --
 • madohora 17.08.10, 23:46
  Drugi paradoks to był zakaz piania kogutów (chyba pan, który złożył skargę nigdy
  nie był na wsi)

  --
  Madohora

  --
 • madohora 17.08.10, 23:50
  Natomiast w Gdyni trzy panie sąsiadki złożyły skargę do Sądu nakazując aby Sąd
  zakazał grać na klarnecie studentce Akademii Muzycznej. Na szczęście tym razem
  pozew został oddalony

  --
  Madohora

  --
 • madohora 05.08.13, 13:16
  W Barcelonie nie można używać mydła pod plażowymi prysznicami.
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 05.08.13, 13:17
  W Walencji nie wolno rozkładać zardzewiałych leżaków,
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 05.08.13, 13:18
  W Eraclei budować zamków z piasku.
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 05.08.13, 13:18
  Na wyspie Capri zakazano noszenia głośnego obuwia
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 05.08.13, 13:19
  W Saratosie (USA) śpiewania w slipkach,
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 05.08.13, 13:19
  W Atenach prowadzenia samochodu w stroju kąpielowym
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.11.13, 18:10
  W Kaliforni zabrania się skakania z jednego samochodu na drugi chyba że poruszają się z prędkością mniejszą niż 65 mil na godzinę (100 km/h)
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.11.13, 18:11
  W Wielkiej Brytanii nie można sikać publicznie chyba że robi się to na prawą, tylną oponę swojego samochodu
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.11.13, 18:12
  W Georgii zakazano kurczakom przechodzić przez jezdnię
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.11.13, 18:13
  W Szwajcarii można zostać surowo ukaranym za mycie samochodu w niedzielę
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.11.13, 18:13
  W Denver nie wolno w niedzielę poruszać się czarnymi samochodami
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.11.13, 18:15
  W Pensylwanii kierowca musi bacznie obserwować drogę, bo jeżeli dostrzeże konia i zobaczy że ten boi się samochodu musi natychmiast zatrzymać samochód, wysiąść i nakryć auto płachtą
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.11.13, 18:17
  W Kansas kierowca chcąc pokonać skrzyżowanie powinien wyjść z samochodu i oddać trzy ostrzegawcze strzały w powietrze.
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.11.13, 18:20
  W Manili (stolicy Filipin) aby uniknąć korków na drogach samochody mogą jeździć według ustalonego porządku i tak...w poniedziałki po ulicach nie mogą jeździć auta z rejestracją kończącą się na 1,2 we wtorki 3 i 4 itd...
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.11.13, 18:20
  Na Alasce nie wolno wozić psa...przywiązanego do dachu samochodu
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.11.13, 18:22
  W Danii kierowca samochodu przed wyruszeniem w trasę musi sprawdzić stan hamulca ręcznego, lusterek i świateł a także sprawdzić czy pod autem nie ukrywa się dziecko.
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.11.13, 18:24
  W stanach Memphis, Nowy Orlean i Alabama przed samochodem, który prowadzi kobieta powinien biec mężczyzna z czerwoną flagą w ręce aby ostrzegać przed zbliżającym się zagrożeniem
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 02.10.14, 16:41
  Egipcyanie, chcąc u kogo wielkiej sumy pożyczyć, dawali wierzycielowi w zakład zwłoki ojca, które — jak wiadomo — były balsamowane. Jeżeli dłużnik taki, zakład dający, w terminie się nie uiścił, tracił na zawsze cześć i wiarę.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 02.10.14, 16:42
  W średnich wiekach, w południowych krajach Europy, pożyczający dawał w zakład swój was, a na to proste zabezpieczenie wielkie sumy dawano.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 02.10.14, 16:42
  U dawnych Słowian ręczyć, czyli podać rękę, było — jak sam wyraz zaświadcza — dostatecznym znakiem pewności uiszczenia się. W późniejszych czasach osłabione zasady religii i moralności, liczne dłużników zawody i bankructwa, dały początek rozmaitym prawnym
  i ekonomicznym zabezpieczeniom, do których liczyć należy zakład, zastaw, porękę, rozmaite hipoteki i t. d.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:35
  Chiny: reinkarnacja bez zgody rządu
  Prze­pi­sy praw­ne z 2007 roku, które do­ty­czą "za­rzą­dza­nia re­in­kar­na­cją ży­wych Bud­dów w bud­dy­zmie ty­be­tań­skim", stały się po­wo­dem wielu prze­stępstw w tym kraju. Na ich pod­sta­wie mnisi bud­dyj­scy nie mogą re­in­kar­no­wać się bez uprzed­niej zgody rządu. Daje to Pań­stwu Środ­ka moż­li­wość bez­po­śred­nie­go wpły­wu na wybór na­stęp­ne­go Da­laj­la­my.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:36
  Japonia: taniec w klubach
  To może wy­da­wać się dziw­ne, że w kraju, w któ­rym takie mia­sta jak Tokio słyną z noc­ne­go życia, tań­cze­nie w klu­bach jest nie­le­gal­ne… Usta­wa uchwa­lo­na w 1948 roku w celu ochro­ny "mo­ral­no­ści pu­blicz­nej" ozna­cza, że, tech­nicz­nie rzecz bio­rąc, tań­cze­nie w miej­scach pu­blicz­nych jest do­zwo­lo­ne tylko do pół­no­cy w spe­cjal­nie li­cen­cjo­no­wa­nych klu­bach. Nie­któ­rzy de­pu­to­wa­ni pra­cu­ją obec­nie nad nową usta­wą w ra­mach przy­go­to­wań do Igrzysk Olim­pij­skich, które od­bę­dą się w 2020 roku w Tokio.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:36
  Burundi: jogging
  W marcu tego roku w sto­li­cy Bu­run­di za­ka­za­no bie­ga­nia w gru­pach. Pre­zy­dent Pier­re Nku­run­zi­za stwier­dził, że par­tie opo­zy­cyj­ne wy­ko­rzy­stu­ją gru­po­wy jog­ging jako pre­tekst do or­ga­ni­zo­wa­nia akcji dy­wer­syj­nych i ewen­tu­al­ne­go "po­wsta­nia". - Mar­sze i jog­ging na uli­cach są za­bro­nio­ne, jeśli od­by­wa­ją się ma­so­wo, ale jeśli ktoś chce upra­wiać sport in­dy­wi­du­al­nie, może to robić bez żad­ne­go pro­ble­mu – po­wie­dział rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:37
  Monako: hazard w kasynie dla obywateli
  Ca­si­no Monte Carlo jest dla wielu sym­bo­lem tego bo­ga­te­go pań­stwa. Nie­ste­ty z jego uro­ków nie mogą ko­rzy­stać oby­wa­te­le, gdyż dla nich drzwi do przy­byt­ku są za­mknię­te. Zakaz ten wpro­wa­dził w 1860 roku ksią­żę Karol III, który oba­wiał się, że miesz­kań­cy księ­stwa stra­cą wszyst­kie swoje oszczęd­no­ści.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:37
  Iran: męska fryzura
  Iran znany jest z re­stryk­cyj­nych prze­pi­sów. Naj­go­rzej w tym kraju mają ko­bie­ty, któ­rym za­bra­nia się więk­szo­ści do­stęp­nych na Za­cho­dzie rze­czy. Jed­nak ogra­ni­cze­nia do­ty­ka­ją rów­nież męż­czyzn. W 2010 roku rząd opu­bli­ko­wał listę za­ka­za­nych mę­skich fry­zur: koń­skie­go ogona oraz zbyt "kol­cza­stych" wło­sów.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:38
  Turkmenistan: playback
  W 2005 roku ów­cze­sny pre­zy­dent Sa­par­mu­rat Ni­ja­zow za­ka­zał pod­czas im­prez ma­so­wych i kon­cer­tów śpie­wa­nia z play­bac­ku w celu za­cho­wa­nia "praw­dzi­wej kul­tu­ry." Przy­wód­ca stwier­dził rów­nież, że balet i opera są "zbęd­ne", więc rów­nież zo­sta­ły za­ka­za­ne.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:39
  Australia: pornografia z udziałem kobiet o małych piersiach
  Au­stra­lij­scy po­li­ty­cy do­szli do wnio­sku, że ko­bie­ty, które są po­sia­dacz­ka­mi ma­łych pier­si, będą za­chę­cać pe­do­fi­li. Usta­wa do­ty­czy wi­ze­run­ków ko­biet, które są peł­no­let­nie.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:39
  Singapur: guma do żucia
  W Sin­ga­pu­rze obo­wią­zu­je zakaz im­por­tu gumy do żucia, który jest ści­śle eg­ze­kwo­wa­ny. Od 2004 roku w kraju do­zwo­lo­na jest tylko guma o wła­ści­wo­ściach te­ra­peu­tycz­nych. Można ją więc kupić u le­ka­rza lub den­ty­sty, po uprzed­nim zdo­by­ciu re­cep­ty. Po ogło­sze­niu za­ka­zu, za­są­dzo­no oczy­wi­ście okres przej­ścio­wy, aby umoż­li­wić skle­pom wy­prze­daż ist­nie­ją­cych za­pa­sów
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:40
  Wielka Brytania: smierć w budynkach Parlamentu
  Nie wia­do­mo do­kład­nie, jak Bry­tyj­czy­cy za­mie­rza­ją ści­gać za zła­ma­nie tego prawa, ale wy­zio­nię­cie ducha w bu­dyn­kach Par­la­men­tu jest praw­nie za­bro­nio­ne. Praw­do­po­dob­nie wy­ni­ka to z faktu, iż każdy, kto umie­ra w środ­ku, ma prawo do pań­stwo­we­go po­grze­bu. Cóz, rząd nie za­mie­rza chyba fun­do­wać ich zbyt wiele.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:41
  Rumunia: Scrabble
  W la­tach 80-tych, ru­muń­ski przy­wód­ca Ni­co­lae Ce­au­se­scu za­ka­zał gra­nia w lu­bia­ne na całym świe­cie Scrab­ble, po­nie­waż była "wy­wro­to­wą" i "złą" grą. Na szczę­ście, zakaz już nie obo­wią­zu­je, a kraj ma teraz ofi­cjal­ną Fe­de­ra­cję Scrab­ble, która or­ga­ni­zu­je tur­nie­je dla naj­lep­szych gra­czy.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:41
  Ja uwielbiam Scrabble
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:42
  Filipiny: Claire Danes
  Ame­ry­kań­ska ak­tor­ka Cla­ire Danes stała się per­so­na non grata w Ma­ni­li, sto­li­cy kraju, w póź­nych la­tach 90-tych. Do­szło do tego po udzie­le­niu przez nią kilku wy­wia­dów, w któ­rych opi­sa­ła uwła­cza­ją­ce god­no­ści ludz­kiej wa­run­ki życia w mie­ście. Rada mia­sta usta­no­wi­ła więc zakaz pusz­cza­nia fil­mów i se­ria­li, w któ­rych po­ja­wi­ła się ak­tor­ka.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:43
  RPA: zdjęcia domu prezydenta
  W ze­szłym roku rząd RPA ogło­sił zakaz pu­bli­ka­cji zdjęć, na któ­rych wi­docz­ny jest dom pre­zy­den­ta Ja­co­ba Zumy. Na fo­to­gra­fiach uwiecz­nio­ny zo­sta­ła willa warta kilka mi­lio­nów do­la­rów. Ra­żą­ce bo­gac­two jest źle wi­dzia­ne w kraju, w któ­rym więk­szość ludzi żyje w ubó­stwie. Wiele gazet prze­ciw­sta­wi­ło się jed­nak wła­dzy i opu­bli­ko­wa­ło fo­to­gra­fie.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 23.10.14, 13:43
  Stany Zjednoczone: jajko Kinder Niespodzianka
  Kin­der Nie­spo­dzian­ki są nie­zwy­kle po­pu­lar­ne w wielu re­gio­nach świa­ta, ale te cze­ko­la­do­we jajka z za­baw­ką w środ­ku są za­ka­za­ne w USA. Powód? Obawy o nie­bez­pie­czeń­stwo za­dła­wie­nia, które wy­stę­pu­ją w związ­ku z za­baw­ką, która do­łą­cza­na jest do tych sło­dy­czy.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 04.02.15, 21:01
  W ustanowieniu dziwacznych praw prześcigają się amerykańskie sądy. Mnie zawsze zastanawia jak oni wykonają wyrok - "skazujący na trzykrotną karę śmierci"
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 15.09.17, 13:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2HJODeT7XkTb2i9OMX.jpg
 • madohora 22.09.17, 17:53
  PODATEK OD BRUDU

  W Starożytnym Rzymie nie jedenego zwaliło z nóg
  A jaka była przyczyna - no cóż zapach pochodzący z tóg
  Bo jak donosi ustne podanie
  Nie znano proszków, moczem prano pranie
  A Cesarz facet co był bardzo łebski
  Wpadła na to by w budżecie podwyższyć kreski
  Nie za długo chyba nad tym główkował
  I takie transakcje ...opodatkował
 • madohora 22.09.17, 17:54
  PODATEK OD BRÓD (ZAROSTU)

  Car Rosyjski Piotr I wprowadził w 1705 roku podatek od bród, żeby skłonić mężczyzn do ścinania zarostu. Władca uważał, że brody to znak zacofania Rosji w stosunku do cywilizowanej Europy.
 • madohora 22.09.17, 17:54
  Raz siadł car Piotr i podparł się pod brodę
  Skoro ja zarostu nosić nie mogę
  A starych patriyrarchów do tego nie zmuszę
  To coś sprytniejszego wymyśleć muszę
  I tak siedział i myślał i radził
  No i podatek od brody wprowadzić
  Nie wiem czy ludzie go fiskusowi płacili
  Lecz brody tak noszą jak dotąd nosili
 • madohora 22.09.17, 17:58
  PODATEK OD KAPELUSZY

  Pomiędzy rokiem 1784 a 1811 w Wielkiej Brytanii obowiązywała opłata obejmująca właścicieli kapeluszy. Im majętniejszy był obywatel, tym większy miał kapelusz i tym większy płacił podatek
 • madohora 22.09.17, 18:51
  Ktoś wpadł na pomysł wart swojej ceny
  I wprowadzono podatek do steraryny
  Chcesz błyszczeć gdzieś w wielkim świecie
  Zapłać podatek jak produkujesz świece

  Myślę, że akurat ten podatek nie był aż taki dziwny. Na pewno był uzasadniony okolicznościami a także względami bezpieczeństwa.
 • madohora 22.09.17, 18:52
  PODATEK OD PUDROWANIA WŁOSÓW

  W latach 1795 - 1860 w Wielkiej Brytani wprowadzono przepis, który nakładał na każdego kto chciał pudrować włosy konieczność uiszczania podatku wynoszącego jedną gwineę rocznie.
 • madohora 22.09.17, 18:53
  Sprawa to dla fiskusa niezmiernie trudna
  Nie może pudrować włosów byle łachudra
  Chcesz błyszczeć w pałacach i salonach
  Płać za to bo inaczej o tym się przekonasz
  Że najpierw komornik wyśle ci wezwanie
  A potem jak cię w swe ręce dostanie
  Wyciśnie cię jak z cytryny soki
  Zostaną ci tylko podróżne tłumoki
  Sprawa to będzie w Anglii niesłychana
  Pudrując włosy - chciałeś udawać pana?!
 • madohora 22.09.17, 18:56
  W większości stanów w USA każdy kto jest w posiadaniu narkotyków musi zapłacić od nich podatek. Opłata jest anonimowa. Dostaje się stosowne zaświadczenie.
 • madohora 22.09.17, 18:56
  Trochę to dla mnie dziwne, bo skoro za posiadanie itp. jest wyznaczona kara to kto dobrowlnie pójdzie i powie - "chcę zapłacić podatek bo mam...". No może. Może nie przeczytałam tekstu ze zrozuminiem. Ale druga sprawa to już dla mnie jest dziwactwo. Czyli wydanie certfikatu o zapłaceniu podatku za posiadanie?.
 • madohora 22.09.17, 18:57
  PODATEK DO TATUAŻY

  W stanie Arkansas chcąc zrobić sobie tatuaż alb sprawić kolczyk trzeba do usługi doliczyć 6% podatek
 • madohora 22.09.17, 18:58
  Nie siedź i nie kombinuj całą niedzielę
  Bo gdy chcesz sobie zrobić rysunek na ciele
  To w gabinecie stoi urzędnik finasnowy
  I mówi taka cena - 6% dla mnie i miejmy to z głowy
  Ja jeszcze zbadam jaki jest rysunku wymiar
  Jak za duży to czeka cię jeszcze domiar*
  Tak sobie myślę, by nam coś w kieszeni zostało
  To może mieć lepiej gładkie, białe ciało.

  *domiar - dawniej rodzaj podatku uzupełniającego naliczany przez urząd
 • madohora 22.09.17, 18:59
  Jak tak patrzę, na niektóre wytatuowane osoby to myślę, że taki podatek nie byłby zły
 • madohora 22.09.17, 19:42
  Czyś jest stary czy też młody
  Chcesz poskakać przez przeszkody
  Zapłać miastu parę złotych
  Nie wydasz ich na głupoty
 • madohora 22.09.17, 19:46
  PODATEK OD PĄCZKÓW

  Obowiązujący od 1991 roku podatek od dóbr i usług dotyczy min. pączków, ale tylko wówczas gdy sprzedawane są w zestawie po sześć sztuk.
 • madohora 22.09.17, 19:47
  Gdy przyjdziesz do skarbówki
  Ktoś powie pokaż rączki
  O - trzeba zapłacić dwie stówki
  Bo właśne jadłeś pączki
  Co nas obchodzi, że suche, że stare
  Że dżemu w nich wcale nie było
  No dawaj kasę, po co ci te żale
  Byle w budżecie kasy nam przybyło
 • madohora 03.12.17, 15:43
  W mieście York można zabić Szkota, ale tylko wtedy, gdy ma ze sobą łuk i strzałę
 • madohora 03.12.17, 15:44
  Czy wiesz, że do parlamentu w Wielkiej Brytanii jest zakaz wchodzenia w zbroi
 • madohora 03.12.17, 15:45
  Czy wiesz, że w Liverpoolu prawo do paradowania topless przysługuje tylko sprzedawczyniom w sklepie z tropikalnymi rybami
 • madohora 03.12.17, 15:47
  W Kentucky kobiety, które ważą mniej niż 42 i więcej niż 92 kilo nie mogą chodzić po ulicy w stroju kąpielowym
 • madohora 03.12.17, 15:47
  Czy wiesz, że na Brooklynie osły nie mogą sypiać w wannach
 • madohora 03.12.17, 15:48
  Czy wiesz, że w Lebanon mężczyźni nie mogą zrzucać swoich żon z łóżka
 • madohora 03.12.17, 15:48
  Południowa Carolina – nie wolno bez pozwolenia pływać w kanałach komunalnych
 • madohora 03.12.17, 15:48
  St. Louis strażak może wynieść kobietę z płonącego domu tylko wtedy, gdy jest ona ubrana
 • madohora 03.12.17, 15:49
  w L.A nie wolno kąpać jednocześnie dwójki dzieci w jednej wannie
 • madohora 03.12.17, 16:44
  Prawo stanowione w mieście Newcastle w amerykańskim stanie Wyoming zabrania uprawiać seksu w sklepowych chłodniach z mięsem.
 • madohora 03.12.17, 16:44
  Przepisy obowiązujące w stanie Idaho nakazują karać wszystkich, którzy chodzą po ulicach smutni.
 • madohora 03.12.17, 16:45
  W Niemczech poduszka traktowana jest jako broń. "Pasywna", ale broń
 • madohora 03.12.17, 16:46
  W stanie Alabama nie wolno nosić lodowych rożków w tylnej kieszeni spodni.
 • madohora 03.12.17, 16:46
  We Francji nazwanie świni imieniem Napoleon karane jest śmiercią
 • madohora 03.12.17, 16:46
  W RPA młode osoby ubrane w stroje kąpielowe nie mogą siedzieć bliżej siebie niż w odległości 30 centymetrów.
 • madohora 03.12.17, 16:46
  W Arizonie zabroniona jest produkcja podróbek kokainy
 • madohora 03.12.17, 16:47
  Na posterunkach policji w Miami na Florydzie obowiązuje całkowity zakaz jazdy na deskorolce.
 • madohora 03.12.17, 16:47
  W Kalifornii auto bez kierowcy nie może jechać szybciej niż 60 mil na godzinę
 • madohora 03.12.17, 16:47
  Homoseksualiści nie mają prawa mieszkać w Singapurze
 • madohora 03.12.17, 16:48
  w stanie Ohio obowiązuje bezwzględny zakaz odurzania ryb alkoholem
 • madohora 03.12.17, 16:48
  W Izraelu obowiązuje zakaz karmienia zwierząt w miejscach publicznych.
 • madohora 03.12.17, 16:48
  W Arkansas psy nie mają prawa szczekać po godzinie 18
 • madohora 03.12.17, 16:49
  W Rosji mycie zębów częściej niż dwa razy na dobę jest zakazane.
 • madohora 03.12.17, 16:49
  W amerykańskim stanie Vermont zamężne kobiety muszą uzyskać pisemną zgodę męża, by nosić sztuczną szczękę.

 • madohora 03.12.17, 16:49
  W Izraelu każda nielegalna stacja radiowa, która nadaje od pięciu lat staje się legalna.
 • madohora 03.12.17, 16:50
  W Danii restauratorzy nie mogą liczyć sobie za wodę do picia serwowana klientom, dopóki nie jest ona podana razem z jakimś dodatkiem, np. plasterkiem cytryny lub kostkami lodu.
 • madohora 03.12.17, 16:51
  W Kanadzie, jeżeli zostaniesz wypuszczony z więzienia masz prawo domagać się strzelby, amunicji i konia, by móc wyjechać z miasta
 • madohora 03.12.17, 16:51
  W Kanadzie, jeżeli zostaniesz wypuszczony z więzienia masz prawo domagać się strzelby, amunicji i konia, by móc wyjechać z miasta.
 • madohora 03.12.17, 16:53
  W stanie Iowa mężczyzna z wąsem nie może całować się z kobietą w miejscach publicznych.
 • madohora 03.12.17, 16:54
  we Francji nie wolno całować się w pociągu
 • madohora 03.12.17, 16:55
  Na Florydzie każda niezamężna kobieta, która skoczy ze spadochronem w niedziele od razu trafi za kratki.
 • madohora 03.12.17, 16:55
  W Wielkiej Brytanii mężczyzna, który poczuje nagła potrzebę "odcedzenia kartofelków" może to zrobić sikając na tylne koło pojazdu jednocześnie trzymając prawą rękę na owym środku lokomocji.
 • madohora 03.12.17, 16:56
  Nic nie wiadomo jednak o tym, by musiał być właścicielem takiego pojazdu.
 • madohora 03.12.17, 16:57
  W Kansas osoby przechodzące przez drogę w nocy musza posiadać światła mijania. Działające
 • madohora 03.12.17, 17:06
  W Kansas kobieta nie może kupić kapelusza bez zgody męża.
 • madohora 03.12.17, 17:07
  Ciężarne Brytyjki mogą oddawać mocz wszędzie
 • madohora 03.12.17, 17:08
  Skoki na bungee są surowo zabronione w Singapurze
 • madohora 03.12.17, 17:08
  W Singapurze zabroniona jest także pornografia
 • madohora 03.12.17, 17:08
  W londyńskich taksówkach nie wolno przewozić psów ze wścieklizną oraz zwłok.
 • madohora 03.12.17, 17:09
  W Nowym Meksyku osoby uważane za idiotów nie mogą głosować.
 • madohora 03.12.17, 17:09
  W stanie Nowy Jork za skok z budynku grozi kara śmierci.
 • madohora 03.12.17, 17:10
  W stanie Nowy Jork za skok z budynku grozi kara śmierci
 • madohora 03.12.17, 17:11
  W Północnej Karolinie nocujące w hotelu pary nie mogą spać w jednym łóżku
 • madohora 03.12.17, 17:11
  Kobieta i mężczyzna mają leżeć w osobnych łóżkach, które oddalone są od siebie o minimum 30 cm
 • madohora 03.12.17, 17:12
  We Włoszech mężczyznę, który założył sukienkę spotka niechybna kara finansow
 • madohora 03.12.17, 17:12
  W Luizjanie każdy, kto nie spełni danej obietnicy może wylądować nawet na rok za kratkami.
 • madohora 03.12.17, 17:12
  W Luizjanie każdy, kto nie spełni danej obietnicy może wylądować nawet na rok za kratkami
 • madohora 03.12.17, 17:21
  W Singapurze zakazana jest sprzedaż gumy do żucia
 • madohora 03.12.17, 17:21
  Obywatele Kanady maja obowiązek odśnieżania miejskich chodników
 • madohora 03.12.17, 17:22
  Każdy mieszkaniec Hawajów może zostać ukarany jeżeli nie posiada łodzi.

 • madohora 03.12.17, 17:22
  W Danii obowiązuje zakaz noszenia masek.
 • madohora 03.12.17, 17:23
  W Singapurze jeżeli nie spuścisz wody w publicznej toalecie czekają cię srogie kary finansowe.
 • madohora 03.12.17, 17:23
  W stanie Missisipi ojciec co najmniej dwójki nieślubnych dzieci trafia na rok do więzienia.
 • madohora 03.12.17, 17:24
  W Michigan żona nie może ściąć włosów bez zgody męża
 • madohora 03.12.17, 17:24
  W Wielkiej Brytanii w 2006 r. wprowadzono przepis, który nakazuje podatnikom ujawnienie poborcy podatkowemu informacji, których nie chcą mu ujawnić.
 • madohora 03.12.17, 17:49
  W Niemczech pracownicy każdego biura muszą mieć zapewniony widok nieba.
 • madohora 03.12.17, 17:50
  W Minnesocie spanie nago jest surowo zabronione.
 • madohora 03.12.17, 17:50
  W Wielkiej Brytanii zakazane jest pozostawianie bagażu bez opieki, a zabieranie czyjegoś bagażu jest traktowane jako akt terroryzmu
 • madohora 03.12.17, 17:51
  W stanie Tennessee katolik nie może wymagać od swych dzieci, by sprzątały śmieci z pobocza dróg w niedzielę.
 • madohora 03.12.17, 17:52
  W mieście Bozeman w stanie Montana obowiązuje prawo zakazujące uprawiania seksu w ogrodzie przed domem, jeżeli kochające się osoby są nagie.
 • madohora 03.12.17, 18:02
  W Massachusetts chrapanie jest zabronione, chyba że wszystkie okna w pomieszczeniu, w którym śpisz są szczelnie zamknięte.
 • madohora 03.12.17, 18:03
  W Nebrasce nie wolno kichać i bekać podczas mszy
 • madohora 03.12.17, 18:03
  W Kanadzie obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia po drzewach.
 • madohora 03.12.17, 18:05
  W stanie Ohio nikt nie może zostać aresztowany w niedzielę albo w Święto Niepodległości USA (4 lipca).
 • madohora 03.12.17, 18:05
  W stanie Connecticut nie wolno chodzić do tyłu po zmroku.
 • madohora 03.12.17, 18:08
  W Szwajcarii nie wolno suszyć prania, kosić trawy i myć samochodu w niedzielę.
 • madohora 03.12.17, 18:08
  W stanie Rhode Island małżeństwo, w którym jeden z partnerów jest niepoczytalny lub jest lunatykiem uważane jest za nieważne
 • madohora 03.12.17, 18:19
  W Wielkiej Brytanii przyklejenie znaczka z wizerunkiem królowej do góry nogami traktowane jest jako zdrada stanu.
 • madohora 03.12.17, 18:19
  W Oklahomie za robienie głupich min do psów trafisz za kratki.
 • madohora 03.12.17, 18:20
  Każdy okręt Royal Navy wpływający do londyńskiego portu musi mieć na pokładzie beczkę rumu dla komendanta Tower o London.
 • madohora 03.12.17, 18:20
  W Tajlandii kierowcy muszą mieć założoną koszulkę, kiedy prowadzą samochód
 • madohora 03.12.17, 18:21
  W Tajlandii kierowcy muszą mieć założoną koszulkę, kiedy prowadzą samochód.
 • madohora 03.12.17, 18:22
  Jeżeli zostaniesz trzy razy złapany na zaśmiecaniu Singapuru, to za karę będziesz musiał całą niedzielę sprzątać miasto w kamizelce z napisem "Jestem śmieciarzem".
 • madohora 03.12.17, 18:22
  W Kanadzie nie wolno publicznie ściągać bandaży.
 • madohora 03.12.17, 18:23
  W stanie Wyoming, każdy, kto nie zamknie za sobą furtki odgradzającej jakąkolwiek posesję od drogi musi liczyć się z karą 750 dolarów.
 • madohora 03.12.17, 18:24
  W Północnej Dakocie nie wolno zasypiać w butach na nogach.
 • madohora 03.12.17, 18:24
  W Wielkiej Brytanii dama nie może jeść czekolady na przyjęciach.
 • madohora 03.12.17, 18:25
  W stanie Wirginia łaskotanie kobiet jest nielegalne.
 • madohora 03.12.17, 18:25
  W Wielkiej Brytanii nie możesz być pijany w pubie lub barze.
 • madohora 03.12.17, 18:26
  W Południowej Korei policjanci muszą zgłosić wszystkie łapówki, jakie wzięli od kierowców
 • madohora 03.12.17, 18:26
  Wszyscy mieszkańcy stanu Vermont mają w sobotni wieczór brać kąpiel.
 • madohora 03.12.17, 18:27
  W Newadzie możesz powiesić kogoś, kto zastrzelił ci psa lub żywy inwentarz.
 • madohora 03.12.17, 18:27
  W Zachodniej Wirginii chrapanie w pociągu jest zabronione.
 • madohora 03.12.17, 18:27
  W Teksasie Encyklopedia Britannica jest zakazana bowiem napisano w niej, jak pędzić piwo.
 • madohora 03.12.17, 18:28
  W Szwajcarii nie wolno produkować, magazynować i sprzedawać absyntu. Ale wolno go pić.
 • madohora 03.12.17, 18:28
  W Szwecji prostytucja jest legalna, ale nie wolno korzystać z usług prostytutek
 • madohora 03.12.17, 18:29
  W Wielkiej Brytanii żaden chłopiec poniżej 10 roku życia nie może zobaczyć nagiego manekina.
 • madohora 03.12.17, 18:29
  W stanie New Jersey noszenie kamizelki kuloodpornej podczas popełniania morderstwa jest surowo zabronione.
 • madohora 03.12.17, 18:30
  W stanie Delware nocne kluby nie mogą sprzedawać alkoholu, jeżeli w tym samym budynku, co bar znajduje się także parkiet do tańczenia.
 • madohora 03.12.17, 18:30
  W stanie New Hampshire nie wolno uruchamiać jakichkolwiek urządzeń mechanicznych w niedzielę.
 • madohora 03.12.17, 18:31
  W Nowym Meksyku kobieta nie może się pokazać w miejscach publicznych... nieogolona.
 • madohora 03.12.17, 18:31
  W Południowej Dakocie możesz zastrzelić Indian, którzy weszli na twoją posesję. Pod jednym warunkiem: musi ich być co najmniej pięciu
 • madohora 03.12.17, 18:31
  W Szwecji nie możesz przemalować swojego domu jeżeli nie jesteś profesjonalnym malarzem i nie masz zgody lokalnych władz.
 • madohora 03.12.17, 18:34
  W stanie Nowy Meksyk można uprawiać seks w samochodzie podczas przerwy na lunch, ale tylko i wyłącznie jeżeli samochód zaopatrzony jest z zasłonki, które pozwolą ukryć całą sytuację przed wzrokiem ciekawskich.
 • madohora 03.12.17, 18:34
  Na Filipinach samochody z rejestracją zaczynająca się od "1" lub "2" nie mogą jeździć po ulicach w poniedziałki, te z "3" lub "4" - we wtorki, te z "5" lub "6" - w środy, te z "7" lub "8" - w czwartki, a te z "9" lub "0" na początku mają zakaz poruszania się po drogach od piątku 7.00 rano do końca niedzieli.
 • madohora 03.12.17, 18:35
  W Danii zanim zapalisz samochód musisz sprawdzić światła, hamulce, układ kierowniczy no i obowiązkowo zatrąbić klaksonem.
 • madohora 03.12.17, 18:35
  W Salwadorze pijani kierowcy mogą zostać rozstrzelani.
 • madohora 03.12.17, 18:36
  W Bahrajnie lekarz-mężczyzna może badać kobiece genitalia, ale tylko pod warunkiem, że nie będzie patrzył się na nie wprost. Ma obserwować ich odbicie w lusterku
 • madohora 03.12.17, 18:37
  W Wielkiej Brytanii, głowa znalezionego na plaży martwego wieloryba należy do króla, natomiast ogon do królowej.
 • madohora 03.12.17, 18:37
  To na wypadek, gdyby chciała z jego kości zrobić sobie gorset.
 • madohora 03.12.17, 18:37
  W mieście Tremonton w amerykańskim stanie Utah kobieta może uprawiać seks z mężczyzną w ambulansie
 • madohora 03.12.17, 18:38
  Jeżeli jednak zostanie złapana na gorącym uczynku, to będzie nie tylko pociągnięta do odpowiedzialności za przestępstwo seksualne, ale dodatkowo jeszcze jej nazwisko zostanie wydrukowane w lokalnej gazecie
 • madohora 03.12.17, 18:38
  Mężczyźnie natomiast nic nie grozi
 • madohora 03.12.17, 18:39
  W Denver w stanie Kolorado prawo zakazuje pożyczać odkurzacza sąsiadom.
 • madohora 03.12.17, 18:40
  W stanie Floryda nie można brać prysznica... nago.
 • madohora 03.12.17, 18:40
  W Szwajcarii nie wolno spuszczać wody w toalecie po godzinie 22
 • madohora 03.12.17, 18:41
  W Szwajcarii nie wolno spuszczać wody w toalecie po godzinie 22 - a to wcale nie jest aż tak durne, bo jak "woda leci z siłą wodospadu" to może pobudzić wszystkich sąsiadów.
 • madohora 03.12.17, 18:41
  W Tajlandii nie można wyjść z domu, jeżeli nie ma się założonych majtek
 • madohora 03.12.17, 18:43
  Nie jestem pruderyjna, ale znam taką jedną panienkę, która niestety nie ma "walorów" a chodzi w stringach i jeszcze chyba celowo przyjmuje dość wyszukane pozy. Apetyt może odebrać na parę godzin. Po naszymu mo ż...ć jak Berlin i mogłaby i niy prezyntować
 • madohora 03.12.17, 18:44
  W Australii chodzenie w różowych majtkach jest zabronione w niedzielne popołudnie.
 • madohora 03.12.17, 18:44
  W stanie Indiana nie wolno brać kąpieli między październikiem a marcem.
 • madohora 03.12.17, 18:45
  Przepis jest bardzo stary i chodzi tutaj o kąpiele w rzece, jeziorze itp a nie w łazience.
 • madohora 03.12.17, 18:45
  W stanie Illinois obowiązuje zakaz używania języka angielskiego.
 • madohora 03.12.17, 18:45
  Przepisy jasno stanowią, że trzeba porozumiewać się wyłącznie w "języku amerykańskim"
 • madohora 03.12.17, 18:46
  W Singapurze nie wolno chodzić nago po domu, bo łamie to przepisy... o zakazie pornografii.
 • madohora 03.12.17, 18:47
  Prawo stanu Teksas pozwala kurczakowi na odbycie stosunku płciowego z człowiekiem, ale zabrania człowiekowi odwdzięczyć się tym samym.
 • madohora 03.12.17, 18:48
  W Singapurze seks oralny jest zakazany, chyba że jest formą gry wstępnej.
 • madohora 03.12.17, 18:48
  W Indonezji masturbację każe się karą śmierci. A dokładnie ścięciem... głowy
 • madohora 03.12.17, 18:57
  Wespazjan wprowadził podatek od publicznych toalet
 • madohora 03.12.17, 18:57
  W Bizancjum funkcjonował podatek od powietrza, który został nałożony na właścicieli drogich domów,
 • madohora 03.12.17, 18:58
  w Baszkirii w XVII wieku pojawił się podatek od koloru oczu.
 • madohora 03.12.17, 18:59
  W Polsce jeszcze niedawno płaciliśmy podatek od posiadania psa
 • madohora 03.12.17, 18:59
  na początku lat 90. obowiązywał tzw. popiwek, czyli podatek od nadmiernego wzrostu wynagrodzeń, którego zadaniem było ograniczenie inflacji.
 • madohora 03.12.17, 19:00
  W okresie PRL-u obowiązywało bykowe, czyli podwyższona stawka podatku dla osób bezdzietnych, niezamężnych i nieżonatych,
 • madohora 03.12.17, 19:00
  podatek konsumpcyjny od spożycia w lokalach nocnych po 23.
 • madohora 03.12.17, 19:03
  W okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej funkcjonowały takie podatki jak: czopowe – od wyrobu napoi alkoholowych,
 • madohora 03.12.17, 19:03
  hiberna – od dóbr królewskich i kościelnych na utrzymanie wojska w okresie zimy,
 • madohora 03.12.17, 19:03
  kwarta – płacona od wartości poszczególnych dóbr na utrzymanie wojska.
 • madohora 03.12.17, 19:04
  Podatek od gipsu (Austria) - Austria to jeden z najpopularniejszych krajów pod względem sportów zimowych. Obecność milionów narciarzy i snowboardzistów powoduje, że co roku 150 tys. z nich ląduje w jednym austriackich szpitali ze złamaniami czy innymi urazami. Choć przeważnie mają oni ubezpieczenie medyczne, to austriackie władze i tak postanowiły ich z tego powodu obłożyć podatkiem. Podzieliły więc koszty leczenia na przyjeżdżających narciarzy i nałożyły obowiązek pobierania od nich opłat na hotele i pensjonaty.
 • madohora 03.12.17, 19:05
  Podatek pokojowy (Gwinea) -
 • madohora 03.12.17, 19:08
  Podatek od krowich gazów (Estonia) - Podatek od zanieczyszczającego atmosferę bydła został wprowadzony w Estonii w 2008 roku.
 • madohora 03.12.17, 19:08
  W kraju, w którym nie ma za dużo fabryk, zdecydowano się walczyć z emisją gazów cieplarnianych (do których zalicza się metan) opodatkowując krowy, a właściwie hodowców.
 • madohora 03.12.17, 19:09
  Nie opodatkowano przy tym innych zwierząt, które także wydzielają metan.
 • madohora 03.12.17, 19:09
  . Podobny pomysł na podatek pojawił się w 2003 roku w Nowej Zelandii, ale po protestach szybko z niego zrezygnowano.
 • madohora 03.12.17, 19:10
  Podatek od słońca (Baleary) - Początek XXI wieku przyniósł nowy podatek na należących do Hiszpanii Balearach.
 • madohora 03.12.17, 19:11
  Muszą go zapłacić wszyscy turyści odwiedzający Majorkę, Minorkę, Ibizę czy inne wyspy archipelagu.
 • madohora 03.12.17, 19:11
  Stawka wynosi 1 euro za dzień.
 • madohora 03.12.17, 19:11
  Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na sprzątanie plaż a także na utrzymanie ekologicznej równowagi na wyspach i poprawę infrastruktury turystycznej.
 • madohora 03.12.17, 19:12
  W 2012 roku Baleary odwiedziło 10,2 mln turystów, więc wpływy z podatku są znaczące.
 • madohora 03.12.17, 19:13
  Podatek od grilla (Belgia) - Zupełnie inaczej do problemu globalnego ocieplenia podeszły władze Walonii, regionu Belgii. W kwietniu 2007 roku wprowadziły podatek od grilla.
 • madohora 03.12.17, 19:15
  Celowość podatku potwierdzili ekolodzy, którzy obliczyli, że w czasie przygotowywania posiłku na grillu do atmosfery dostaje się od 50 do 100 g gazów cieplarnianych.
 • madohora 03.12.17, 19:15
  W rezultacie mieszkańcy Walonii muszą zapłacić 20 euro za każdym razem, gdy chcą rozpalić grilla.
 • madohora 03.12.17, 19:16
  Władze kontrolują ich z powietrza, stosując helikoptery z kamerami termowizyjnymi.
 • madohora 03.12.17, 19:16
  Podatek od pałeczek do jedzenia (Chiny) - Jedzenie pałeczkami to tradycja obecna w całej wschodniej Azji.
 • madohora 03.12.17, 19:26
  ojawiły się około 3 tysięcy lat temu i podbiły tamtejsze stoły – wychwalał je m.in. Konfucjusz.
 • madohora 03.12.17, 19:26
  Chińczycy jednak od 2006 roku wprowadzili na nie osobny podatek.
 • madohora 03.12.17, 19:26
  Wynosi on dodatkowe 5 proc. od ceny sprzedaży
 • madohora 03.12.17, 19:27
  Celem podatku jest zmniejszenie skali wyrębów lasów
 • madohora 03.12.17, 19:27
  Corocznie w Chinach zużywa się 45 mld par jednorazowych pałeczek, których produkcja oznacza ścięcie 25 mln drzew
 • madohora 03.12.17, 19:49
  Podatek od cienia (Wenecja)
 • madohora 03.12.17, 19:49
  W 1993 roku władze włoskiej Wenecji zdecydowały się pobierać podatek od cienia. Zbierano pieniądze od wszystkich właścicieli sklepów, restauracji i kawiarni, których cień padał na miejski teren.
 • madohora 03.12.17, 19:50
  Część biznesmenów zdemontowała ze ścian budynków markizy i nawieszki, inni natomiast dokładają się do budżetu miasta do dziś.
 • madohora 03.12.17, 19:50
  Niezależnie od tego ile jest dni słonecznych, a ile pochmurnych w roku.
 • madohora 03.12.17, 19:50
  Podatek od tatuaży i piercingu (USA)
 • madohora 03.12.17, 19:50
  Mieszkańcy amerykańskiego stanu Arkansas wykonując tatuaż lub przekłuwając sobie ciało powinni się zastanowić dwa razy. Nie dość, że usługi te są drogie to jeszcze obłożone podatkiem w wysokości 6 proc. Wprowadzono go w 2005 roku jako element kampanii przeciwko nieprofesjonalnym salonom tatuażu i piercingu. Informowano wtedy o ryzyku zarażenia HIV czy zapalaniem płuc. Mimo to, co trzeci Amerykanin w wieku 25-34 lata ma tatuaż
 • madohora 03.12.17, 19:51
  Podatek od związków nieformalnych (Chiny)
 • madohora 03.12.17, 19:51
  Na całym świecie rośnie liczba par, które żyją w związkach nieformalnych, czyli nie mają ani ślubu kościelnego ani cywilnego. W Szwecji czy Francji liczba takich par sięga nawet 60 proc. wszystkich. Taka perspektywa przestraszyła jednak urzędników Tianjin w Chinach i postanowili z tym walczyć. Dlatego w 1996 roku nałożyli podatek na pary bez ślubu w wysokości tysiąca juanów rocznie (ok. 120 euro).
 • madohora 03.12.17, 19:51
  Podatek od nielegalnych używek (USA)
 • madohora 03.12.17, 19:52
  Dla władz stanu Tennessee nie ma znaczenia, że na coś co jest nielegalne trudno nałożyć podatek. W 2005 roku w prowadzili oni podatek od środków psychoaktywnych takich jak: marihuana, kokaina, ecstasy czy inne narkotyki. Dealerzy mogą go opłacać anonimowo, a w razie aresztowania potwierdzenie wpłaty zapewni im wyrozumiałość sądu. Postępująca legalizacja marihuany w coraz większej liczbie stanów (już ponad 20) zwiększa możliwości osiągania wpływów podatkowych z tego tytułu.
 • madohora 24.02.18, 17:39
  ***

  --
  serce
 • madohora 11.09.18, 13:38
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uX9VClLj9fEuU7fa3X.png

  --
  serce
 • madohora 27.10.18, 17:31
  W Wenecji lokale użytkowe muszą płacić podatek za to, że ocieniają budynki i tereny należące do miasta. Nałożenie opłaty szybko wywołało pożądany efekt. Właściciele lokali postanowili zdemontować daszki, markizy i baldachimy

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:31
  W Estonii rolnicy nie mają łatwo. W 2008 r. estoński rząd postanowił nałożyć na hodowców krów absurdalny podatek. To opłata za...krowie gazy. Urzędnicy uważają, że zwierzęta te przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Krowy produkują dużo gazów cieplarnianych i dlatego hodowcy muszą za nie płacić

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:31
  Co ciekawe, na inne zwierzęta hodowlane Estonia nie nakłada tego typu podatku

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:32
  W 2018 r. - w wyniku wprowadzenia nowego Prawa wodnego – samorządy w całej Polsce pobierają tzw. podatek od deszczu. Opłata ma być przeznaczana na utrzymanie infrastruktury zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w należytej sprawności technicznej.
  Przepis dotyczy wszystkich, którzy posiadają nieruchomość o wielkości powierzchni powyżej 3500 m2. Wysokość opłaty za deszczówkę ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
  Co ciekawe, z opłaty zwolnione są kościoły i związki wyznaniowe „ze względu na wymiar społeczny”

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:33
  Pieniądze za oddychanie podobno pobierano w starożytnym Bizancjum. W Polsce w pewnym sensie też płacimy za powietrze. Mowa tu o tzw. opłacie miejscowej (często określanej jako opłata klimatyczna). Jest ona pobierana na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych w miejscowościach o szczególnych walorach uzdrowiskowych, klimatycznych i krajobrazowych.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:33
  Mówiąc prościej – opłata klimatyczna to podatek, który muszą zapłacić turyści za każdą dobę pobytu w atrakcyjnych przyrodniczo gminach. Zwykle wynosi ona ok. 2 zł dziennie od osoby. Należy ją uiścić właścicielowi noclegu

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:34
  Na Węgrzech od 1 września 2011 r. obowiązuje „podatek chipsowy”. Dotyczy niezdrowej żywności, w tym:

  - napojów energetyzujących
  - chipsów
  - żywności paczkowanej
  - słodyczy – ciasteczek i pakowanych ciast
  - przekąsek słonych i słodkich

  Podatek chipsowy ma zniechęcić Węgrów do złego odżywiania się

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:34
  Austria słynie z narciarstwa. Jak wiadomo, z tym zimowym sportem wiążą się częste kontuzje. Austriacy podliczyli, że rocznie 150 tys. narciarzy łamie kończyny. Leczenie złamań wymaga użycia sporej ilości gipsu. Właśnie z tego powodu nałożono specjalny podatek. Został on wliczony do cen usług narciarskich. Uzbierane w ten sposób pieniądze otrzymuje austriacka służba zdrowia

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:35
  W Polsce na szczęście taki podatek nie obowiązuje. O opłatę za piękne słońce pokusili się jednak Hiszpanie. Na hiszpańskich Balearach turyści muszą płacić za słońce. Opłata wynosi 1 euro dziennie. Podatek został nałożony ze względu na brak funduszy na odnowę atrakcji turystycznych. Opłata za słońce jest przeznaczona m.in. na dbanie o środowisko

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:36
  Podatek od grilla. Na pomysł podatku od grilla wpadli Belgowie. W 2007 r. władze Walonii uznały, że warto ściągać opłaty od tych, którzy lubią grillowanie. Każde rozpalenie grilla kosztuje tam 20 euro.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:37
  Powinni taki podatek wprowadzić u nas, bo czasami nie da się oddychać. Latem grill jest wszechobecny (na ogródkach, podwórkach, balkonach, nad wodą, na łąkach) i nikt nie liczy się z tym, że...komuś to może szkodzić.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:37
  Komu? Astmatykom i osobom z silnymi uczuleniami

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:38
  To akurat podatek historyczny. Najpierw wprowadzono go w XVI-wiecznej Anglii, a później w XVIII-wiecznej Rosji. Piotr I Wielki zauważył, że w zachodniej Europie wysocy urzędnicy nie noszą bród. Car chciał, żeby moda zachodnia dotarła też do Rosji. Podatek miał zniechęcić do zapuszczania brody

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:38
  W Stanach Zjednoczonych obowiązuje… podatek od opalania. Został wprowadzony w 2007 r. przez administrację prezydenta Baracka Obamy. Amerykanin, który chce skorzystać z solarium, musi uiścić dodatkową opłatę – wynosi ona 10% kosztu usługi

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:38
  W RPA zdobywać nowe umiejętności nie jest łatwo. Podatek za zdobywanie nowych kompetencji musi płacić każdy przedsiębiorca. Opłata wynosi 1% wynagrodzeń pracowniczych. Celem podatku jest zbieranie funduszy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:39
  Podatek ten obowiązywał w Polsce do 31 grudnia 2007 r. W ostatnim roku obowiązywania wynosił ok. 40 złotych. Podatek spływał do budżetu gmin. Miał na celu ograniczenie liczby zwierząt.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 17:40
  Po raz pierwszy podatek od psów domowych został wprowadzony w Królestwie Prus jako tzw. podatek od luksusu

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 18:01
  W USA, w stanie Arkansas, wprowadzono specyficzny podatek za tatuaże i kolczyki. Mieszkańcy stanu nie dość, że płacą sporo salonom tatuażu to jeszcze muszą uiścić dodatkową opłatę w wysokości 6% za usługę.  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora 27.10.18, 18:01
  Podatek został nałożony ze względu na dużą ilość nieprofesjonalnych salonów tatuażu oraz piercingu w Stanie Arkansas

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
 • madohora4 20.11.18, 21:52
  W Zachodniej Australii nie wolno mieć w domu więcej niż 50 kilogramów ziemniaków
 • madohora4 20.11.18, 21:52
  W Melbourne nie można odkurzać pomiędzy 22.00 a 7.00 ( w weekendy zakaz przedłużony jest do 9.00)
 • madohora4 20.11.18, 21:52
  Kiedy opuszczasz samochód, nie możesz zostawić kluczyków w stacyjce
 • madohora4 20.11.18, 21:53
  Nie wolno przyjść bez zaproszenia na wesele i pogrzeb (kara wynosi 10000 dolarów)
 • madohora4 20.11.18, 21:53
  Nie wolno złapać gołębia i go udomowić
 • madohora4 20.11.18, 21:54
  Nie wolno podchodzić do martwego wieloryba na odległość mniejszą niż 100 metrów
 • madohora4 20.11.18, 21:54
  Nie wolno chodzić w przebraniu bez ważnego powodu
 • madohora4 20.11.18, 21:54
  Na plaży Brighton Beach można kąpać się wyłącznie w kostiumach zakrywających ciało od szyi po kolana
 • madohora4 20.11.18, 21:55
  Nie wolno poruszać się prawą stroną chodnika
 • madohora4 20.11.18, 21:55
  Niepełnoletni mogą pić i palić ale niestety nie mogą kupić papierosów ani alkoholu
 • madohora4 20.11.18, 21:55
  Nie możesz upić się w pubie
 • madohora4 20.11.18, 21:55
  Nie wolno wróżyć z kart ani stawiać Tarota
 • madohora4 20.11.18, 21:56
  Dożywocie nie może trwać dłużej niż 25 lat
 • madohora 22.01.19, 00:50
  Ależ przecież wiecie
  Że głupie przepisy są na świecie

  --
  prezent
 • madohora 05.08.13, 13:16
  W Mursji należy kłaść się na plaży 6 metrów od wody
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 26.01.14, 20:09
  A mówią że nasze przepisy są głupie....
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 28.04.14, 14:45

  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 13.07.14, 22:55
 • madohora 11.11.14, 18:02
  Mnie się strasznie podoba w amerykańskim prawie - skazanie kogoś na 300 lat więzienia. U nas jest tak, że wyższa kara automatycznie anuluje niższą a w Ameryce za każde przestępstwo kara jest wyznaczana osobno i doliczana do osądzonego już wyroku
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 27.05.15, 21:07
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.08.15, 11:36
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 28.04.16, 22:56
  Na Florydzie panny, rozwódki i wdowy nie mogą w dni wolne od pracy skakać ze spadochronem. Przepus pochodzi z Kodeksu z 1800 roku i do tej pory nie został uchylony
 • madohora 14.05.16, 21:04
  W Ugandzie panie nie mogą nosić krótkich spódniczek. Zakaz ma chronić panie przed molestowaniem...a kierowców przed wypadkami
 • madohora 04.08.16, 21:01
  Nazywanie swoich dzieci imionami bohaterów literackich jest zabronione w Meksyku
 • madohora 07.11.16, 11:55
  ***
 • madohora 01.04.17, 21:55
  ***

  --
  serce
 • madohora 28.07.17, 20:53
  ***

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ATtIztHQt58Oy5eWvX.jpg
 • madohora 04.09.17, 15:55
  No cóż w większości to Ameryka
 • madohora 15.09.17, 13:31
  To tak jak z podatkami - i znowu Amerykanie górą
 • madohora 22.09.17, 17:52
  *
 • madohora 22.09.17, 17:53
  PODATEK OD MOCZU

  W Starożytnym Rzymie za czasów cesarza Wespazjana niecodzienny podatek płaciły osoby kupujące ...mocz. Mocz służył jako substancja do czyszenie i wybielania tóg.
 • madohora 22.09.17, 18:50
  PODATEK OD ŚWIEC

  Od 1789 roku do 1831 roku w Anglii trzeba było mieć specjalną, płatną licencję jeśli chciało się produkować świece.
 • madohora 29.09.17, 21:16
  *
 • madohora 03.12.17, 12:29
  Indie mają kartę praw dla krów.
 • madohora 03.12.17, 15:43
  W gmachu parlamentu w Wielkiej Brytanii jest zakaz umierania
 • madohora 03.12.17, 17:48
  W Kanadzie nie wolno podlewać trawnika kiedy pada deszcz.
 • madohora 24.02.18, 17:39
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/eb24c5H6FDPZXb6z2X.png

  --
  serce
 • madohora 07.05.18, 22:27
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uX9VClLj9fEuU7fa3X.png

  --
  serce
 • madohora 11.09.18, 13:04
  Jak zauważyliście większość tych przepisów pochodzi z Ameryki

  --
  serce
 • madohora 22.01.19, 00:47
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/ddohi3Olw8wr0j43DX.png

  --
  choinka

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.