Dodaj do ulubionych

Świąteczne zwyczaje

  • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 23.12.13, 21:16
   Każdej potrawy wigilijnej należało przynajmniej spróbować by zapewnić sobie obfitość jedzenia w nadchodzącym roku i aby skorzystać ze wszystkich przyjemności i radości jakie ten rok ma przynieść
   --
   http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2l1EMAYhKa7WKabulX.jpgMADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 23.12.13, 21:19
   W Wigilię nie wolno było wchodzić do budynków gospodarczych z zapalonym światłem, to miało ustrzec przed pożarami w związku z tym zwierzęta karmiono gdy było jeszcze jasno
   --
   http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2l1EMAYhKa7WKabulX.jpgMADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 23.12.13, 21:24
   Łańcuch symbolizował zgodę w dom, umieszczano go po to by dostatek o chleb trzymały się domu - obwiązywano nim nogi wigilijnego stołu oraz by zwierzęta nie rozbiegały się po pastwiskach
   --
   http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2l1EMAYhKa7WKabulX.jpgMADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 21.12.19, 18:29
    Bydło w wilię O północy rozmawia pomiędzy soba.
    W ka,żdym czasie starano się troskliwie () bydła.
    aby paszy miało poddostatkiem, aby dobrze wyglądało
    i zdrowe było. Lecz w wiIję dawana bydłu oprócz
    zwyklej paszy potrosze i z tego, co. p,rzy wieczerzy \1,'1-
    gilijTIej spożywana.
    Z każdego jadła ubierano trochę i dawano bydłu
    dO' żłoba, by i ano coś skosztowala z wieczerzy wilijnej.
    a to ze wz,ględu na to, że i przy narodzeniu bydlo było
    abecne.
    Już od dawna jest pomiędzy lrud,em takie apowiada-
    nie, że by.dło o północy z wilji .na Boże Na'rodzenie roOz-
    mawia pom;ę.dzy sobą, a używa dQ tego mowy ludzkiej.
    Panieważ bydła bylo w stajence, przy Narodzeniu Boże-
    mu jako pierwsze obecne, dlategoO to padłu g opowiadania
    dc:wnych ludzi Pan BÓg mial dać bydlu ten przywilej,
    że raz do roku i to o północy z wilji na Boż-:;:. Nairodzenie
    mową ludzką może między sobą się porozumiewać.
    W,edług dawnego opawi.ad'auia jeden
    z gospodarzy.
    niedo.wierzając tern i pD,ctlobnem apowiadanirom. posta-
    nowil naDcznie się a tern przekonać.
    Bo wieczerzy wilij:nej, gdy już wszyscy rudali się na
    spoczynek, poszedł ów gaspoda'rz da chlewa, pof.ożył się
    pod żłób i czeLkał ciekawi/e, 00. dalej bę.dzie. Około. pół-
    nocy bydło. w bliskości gospadarza leżące p-oruszyło się
    jakoś. Gospodarz zmiarkował teraz, że jeden
    z wolów
    drugiego. rogiem potrącił i odezwał się do niego głosem
    ludzkim m6wiąc: "wiesz ty, bracie CD nowego?" Drugi
    odrzekł: "Nie wiem nic, bam się nieco zdrzemnął i
    o nkzem nie móglem rozmyślać". "A ja"
    - mówił dalej
    pierwszy wół: "dotąd oka ni'e zawa'fłem i wymiarkowa-
    łem, ?e na trzeci dzień po świętach powieziemy nasze-
    go g.ospodarza na crnfentarz".
    Gospodarz leżący pod żłobem, wszystka ta słyszał
    i tak się przeląkł, że zaledwie do domu przyszedł. Na-
    ty;chmiast 'posłano po lekarza i po. kapła,na, lecz leLkarz
    nic już nie pomógł, bo tej samej nocy nad ranem gospo-
    darz ten umaif'ł, a na trzeci dzień te same wo.ły gospo-
    darza swego na' cmentarz zawiozły, jak to były
    o tern
    we wilję o północy
    z soną rozmawiały
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 21.12.19, 18:37
    Posłuchaj dzieweczko
    Co kolędujemy.
    Jak tobie uprzejmie
    Szczęścia winszujemy.
    Żebyś dDstała miłego,
    Bogatego i szwarnego
    Na ten przyszły czas.
    2. Więc podług możności
    Pokaż nam się szczodrą.
    Będziem' cię wychwalać,
    Żeś grzeczną i dobrą,
    Żeś jest mądrą i ochotną
    Szwarną, piękną i robotną,
    Tak cię schwalimy.
    3. Ody nam co darujesz
    Za kolędowanie,
    Czeski albo więcej
    Za nasze śpiewanie,
    Nie będzie żadna twa szkoda,
    Bo ci stanie się nagroda
    Ody się wnet wydasz.
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 22.12.19, 16:04
    Mło.dzieniaszku miły,
    Przy dzisiejszej chwili
    Zyczymy ci szwarnej żonki,
    Nadewszystko miłej.
    2. Szwarną i bagatą
    A dla cieb?:;: grzeczną;
    Jeżeli nam co darujesz,
    Będzie użyteczną.
    3. Mięsopust nadchodzi,
    Zenić ci się godzi;
    Jeżeli nam co darujesz,
    To. ci się na,d?rodzi.
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 22.12.19, 16:18
    Dziewczęta szkolne chodzące z kolebką po kolędzie,
    W Bytomskim i innych powiatach chodziły da-
    wniej, a i teraz jeszcze gdzieniegdzie chodzą, szkol-
    ne dziewczęta w czasie Bożego Narodzenia z koleb-
    ką, w której jest mała lalka, mająca przedstawia(
    Dzieciątko. Dziewczęta są ubrane w białe szaty.
    Okrywają się całe (i głowę) białą gazią, na której są
    przylepiane małe gwiazdki z złotego papieru. Tak
    przystrojone wyglądają jakoby rusałki.
    Chodząc od domu do domu, śpiewają przy ko-
    łysce zwykłe kolędy, kolebając przy tern kołyskę.
    Dawniej śpiewały osobne pieśni do tego, lecz tych
    nie udało mi się dotąd wydostać.
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 22.12.19, 16:39
    Szczęścia, zdrowia winszujemy
    na to nowe lato,
    Ale sobie kolędeczkę
    wy,prosimy za to.
    2. I my wam też winszujemy
    owocu w ogrodzie,
    Ażeby wam wszystko tak szło
    jako łódź po wodzie.
    3. I my wam też winszujemy
    barana, jagniątko,
    Jak od ubogich pastuszków
    dostało Dzieciątko.
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 22.12.19, 17:10
    Kolęda w towarzystwach.
    Na końcu należy jeszcze wspomni-:;:,ć o zwyczajach
    obchodzenia kolędy w towa'rzy.stwach.
    Gdy w roku 1871 zmarły probos.zcz bytomski k?.
    Bonczylk ,dla młodzieńców zatłoży? na RozbaJrku przy
    Bytomiu Towarzystwo św. Alojzego, które urządzało
    pos.iedzenia swe w szkole Rozbarskiej, to też zaTaz
    W pierwszym roku odprawił dla członków w tym ?owa-
    rzy.stwb kDlędę, która powtarzała się patem już wk-
    rocznie przez całe dziesiątki lat.
    Gdy później powstawało coraz ta więcej towa-
    rzy.stw, to i w tychże urządzano w cz.a1sie Bożego Naro..
    dzenia kolędę dla członków. Ponieważ święto Bo.żego
    Narodz.:;:nia szczególną radość sJ)'rawia' dzieciom i te już
    rok caly na święta te się cieszą, zaprowadzono z cza-
    sem w towarzystwach i ten zwy,cz,aJj, że na kolędę przy-
    prowaJdzali członkowie także swoje .dzieci, dla których
    towarzystwo uchwalalo ki!likadz?:;:.siąt marek na podarki.
    Rozdawano więc d:zieciom mniejszem piern?ki, orzechy
    i jabłka, a większ,em Z,aJ wypowiedzenie dekilamacH sto-
    sowne książki.
    Przy kolędzie w towarzystwach po modlitwie i
    prz'emowie. kapłana l11ajżY\Wliejszą ,chwilą było, gdy
    małe szkorrne dzieci śpiewały kolędy, ByłJto prawdzi-
    wie miły i ;prZyjemny widok, gdyż dzieci były nadzbyt
    ucies?one, mogąc choć aby !raz w ;roku razem po pol-
    sku wyśpiewać się do woli.
    Dz-ieciom kolędy, oraz śpi.:;:,wanie i deklamowanie na
    ty.chże tak zaimponowało, że często same nagliły ojca
    lub matkę, by należąc do jakd,eglO t;owarzystwa, poszli
    z nimi na Qbchód kolędowy, gdzie rnógłyby śpiewać i
    dekilamow.ać.
    - To zaintereslOwanie dzieci do kolęd budziło się i ro-
    sto tak, że częst;a, chociaż jeszcze jako dzieci, ddda-
    macje same sobie układały.
    Jeden dwunastoletni chłopak, kt6ry n-iestety jako
    żołnierz zaginął w wojnconfused3 światowej w 22-gim ;roku ży-
    oia !Swego, w szkolnYlill swym wieku sam ułożył kilka
    takich piosenek
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 22.12.19, 17:20
    WSZYSICY słuchajcie
    I pozór dajcie
    Na to, co wam będziem splewać
    I dobrego wam winszować
    Na ten przys'Zly czas,
    Wszystkim w:::ospół wrraz.
    2. Przewielebnemu
    Naj z acni.:;:.j szemu
    Wprzód w:inszujem Proboszczowi
    I ta księdzu
    ZdfiOwia i szczęścia,
    Błogosławieńst.w a
    . 3. Jako drugiemu
    Panu ......
    Zyczym' szczęścia wszelakiego,
    Błogosławieństwa Bożego
    Na ten przyszły cza1s.
    WszySCY wespół wraz.
    4. I lekarwwi
    Panu i
    Też ŻyczY\IT1Y powodzenia,
    Zdrowia, życz.:;:,ń wypełnienia,
    Sz,ezęścia dla ni,ego,
    Tu i wie,cznegiO.
    5. Te'go samego
    Szczęścia wszelkiego
    Zy;czym' Panu
    . . . . . I Panu
    . . . . . . . . . Szczęścia wiecznego
    I niebieskiego.
    6. Pan Doktór ...... ski
    W sZlczęściu radości
    Niechaj całe sto lat żyje,
    Dobr.:;:m zdrowiem się raduje
    Teraz i zawsze,
    Teraz j zawsze.
    7. Oba? ławnicy
    Razem z kasjerem
    Niechaj wciąż a kasę dbają,
    Pieniędzy, w niej przysparzają,
    Niech im się w:'3d:zie,
    W domu i wszędzie.
    8. Wres.zde nam wszystkim
    Dziś tu obecnYll11
    Ży'c:zym' zdrowia wesołego,
    Potem życia niebieskilego
    U Boga w niebi,e,
    U Boga w niebie
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 22.12.19, 17:27
    lIej! Hej! cóż to jest, co się to dziś dzieje!
    Tam muzyka, tam śpiewanie, tam niebo go rei e !
    Oto wielka łuna się ku ziemi zniża;
    Moż.e koniec świata się powoli zbliża.
    Może też sądny dzień niedługo nastanie!
    Pan Bóg nas zawoła na rachunek zdanie!
    O północy jasno, jakoby w południe,
    Lecz przy tej jasności niebo błyszczy cudnie.
    Tak to o tern, co się działo pasterze mówili,
    Którzy, gdy jasność zoczyli, drugich vobudzili.
    W strach, coby się dziać miało, wstawają pasterze:
    Kiedy zaś Bartosz nadchodzi, wszyscy proszą szcze-
    By im wszystko wytłumaczył, [rze.
    Znaczenie tegoż oznaczył.
    Bartosz chwilę się namyślał
    I w te słowa się odezwał:
    Oto dziś się dzieją cuda, jakich dawno nie widziano;
    Nigdzie się jeszcze nie działy, nawet o nich nie sty-
    [szano.
    Oto był cud, który Pan Bóg v{ raju przepowiedział,
    Że ma przyjść ten, co nas zbawi, lud na niego czekał,
    Pan Bóg był wygnał Adama, gdy pierwszy raz
    [zgrzeszył
    Lecz, że go nie chciał zatracić, przeto go pocieszył,
    Że oto przyjdzie Zbawiciel, który go wybawi,
    Ode grzechu spełnionego i u Boga stawi.
    Dziś się oto cud ten spełnił, zrodził się Zbawiciel,
    Na któregośmy czekali. Jezus Odkupiciel.
    Ody Bartosz te stowa wyrzekł,
    Wach czemprędzej do nich przybiegł;
    \Vszystkich pasterzy przywołał
    I w te słowa się odezwał:
    Wczoraj dwie owce zgubiłem,
    Przeto dzisiaj ich szukałem.
    Ody przyszedłem na to pole, gdzie stoi stajenka.
    Zobaczyłem, że v: stajence klęczała panienka.
    Ale taka była śliczna. twarz miała tak miłą,
    Że zdumienie w pierwszej chwili mnie już ogarnęło.
    Bo coś tak bardzo pięknego,
    SIicznego i przemiłego,
    SIiczniejszego ponad zorze,
    Tylko być u Boga może.
    Obok zaś owej Panienki starzec jakiś stał;
    Włos miał srebrny, ręce swoje na lasce 'spierał.
    Gdy te dziwy zohaczyłem,
    Prędko do was pospieszyłem,
    By wam te cuda oznajmić
    l was prędko tam prowadzić.
    Czemprędzej się więc zbierajcie.
    Vszyscy za mną pospieszajcie,
    Podczas gdy pasterze z sobą roZłna wiają,
    Józef i Marya szopie siG zbliżają.
    W Betlejem jest pełno, nigdzie ich nie znają,
    Przeto w polu w szopie 'Spoczynku szukają.
    Wchodzą do stajenki, Józef się ogląda,
    Z siana dla Panienki wnet pościel sporządza.
    Ivlarya tymczasem uklękła na ziemi,
    By uprosić Boga modłami swojemi:
    Boże miły wszechmogący, ześlij nam dziś Syna
    [Twego
    }\;am, gorąco go pragnącym, by świat zbawił z grze-
    \-Vtem się tak jasno zrobiło, [chu wszego.
    Jakby się wszystko paliło.
    Z nieba Dzieciątko zstąpiło,
    \V rękach Maryi spoczęło.
    4 jak śliczne to Dzieciątko!
    Był to Pan Bóg, niemowlątko!
    Wkrótce szopkę zapełniali
    Anieli, którzy śpiewali
    Panu Bogu cześć i chwałę
    Zato, że zbawił świat cały.
    Wnet w szopkę wchodzą pasterze
    I witają Boga szczerze;
    ?a multankach grają,
    l pieśni śpiewają.
    Naraz zajaśniały na dworze pochodnie.
    Józef spojrzy z szopy, patrzy, to królowie,
    Którzy przyjechali z dalekiej krainy
    l dary przywieźli dla Boskiej dzieciny.
    V/chodzą więc w stajenkę, Bogu się kłaniają.
    Witają Panienkę i dary oddają.
    Pasterze długo śpiewali,
    A nareszcie zawołali:
    "Chwała Bogu, cześć j dzięki
    Niech będą na wysokości,
    A zaś ludziom dobrej ręki
    Pokój na ziemskiej nizkości".
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 22.12.19, 17:47
    II. M 'S Z a P a s t e r ska.
    Druga msza przypada na czas ranny, gdy zej-
    dzie jutrzenka na znak, co wypowiada modlitwa ko-
    ścielna, że w tym dniu ukazało się nowe światło na
    oświecenie ludzkości. Nazywa się też Pasterską,
    gdyż Ewangelja głosi, że pasterze poszli do żłóbka
    i złożyli hołd Dzieciątku Jezus. Ta msza oznacza
    także drugie narodzenie w sercach wiernych. Do
    tego odrodzenia odnosi się też i lekcja (czyli epistoła),
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 22.12.19, 17:51
    Kolędowanie dorosłych młodzieńców w dzień
    św. Szczepana.
    W powiecie Raciborskim był zwyczaj, że w
    dzień św. Szczepana chodziła młodzież po kolędzie,
    odprawiając kolędę w następny sposób:
    Po południu około godziny czwartej chodziłY
    szkolne dzieci od domu do domu śpiewając pod okna-
    mi kolędy, za co im dawano kołacz, lub też coś od
    pieniędzy. aś około godziny szóstej przychodzili kolędo-
    wać, czyli śpiewać pod oknami ubodzy
    z gmIny, za
    co ich również obdarzono kołaczami, pieniędzmi, lub
    jeszcze jaką żywnością.
    Wieczorem natomiast około godziny siódmej
    schodzili się do karczmy wszyscy oorośli młodzierl-
    cy a zebrawszy się razem, około godziny ósmej Wy-
    chodzili gromadnie z karczmy. Jeden
    z nich za-
    prowadził całą gromadę przed dom swej narzeczo-
    nej, gdzie przed jej oknem zaśpiewali następującą
    kolędę:
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 22.12.19, 17:55
    W święty Szczepan
    - każdy sobie pan."
    Tak mawIali d'awnemi czasy służebni, pachołcy i
    dziewki, gdy.ż; w d1zień św. Szczepana każdy pachołek.
    j.:;:ieli chcial, to pracowal jak w każdy innYI dzdeń CałegD
    roku. a j,eżeli mu się ,mów rpo.diobalo i chciał pokazać
    na swojem, to poszedł da swych krewnych lub zil1ajo-
    mych, ,alI ba t,eż w domu pazastal, lecz żadnej roboty się
    nie chwY'tal, powtarzając wciąż go.spodarzowi:
    "w święty Szczepan
    - każdy sobie pan!"
    Gospodarz byJ wtenczas zniewalony, konie sam zao-
    patrzyć i wszdką hmą pmcę za si,ebie i za pa,robka za-
    l:atwić, ba jeżeli pacholek się uparł, to gnspO'darz na to
    sposobu ni,e mial, g!dyż taki byl powszechny. zw,yczaj.
    Bylo. dawniej w zwyczaju. że gd,y; slużebni ni.?
    mogli się z gDSPoda;rz,em ?godzić. gdy praca by.la im za
    ciężka a zaplata licha, lub gdy abejśoie się ,gospndarza
    bylo. niedobre, albo czas,em ma,ło otrzymaM jedrzenia i do
    tegO jeszc.ze liche ono byłO', to w dzień św. Szcz.epana
    pachołcy, alba i dziewki odcho,dz,i:li ze służby, lub w dzi.:;:ii
    ten 'WYIPowiaodali ją tak, że z Nowym Rokiem odchodzili.
    Slużą,cej zaś, gdy w św. Sz.cz'epan wypowiadała, slużbę,
    tylko. w Nowy Rok wolna byJo odichodrz,ić.
    Jeżeli slużebny, palchołek z gospoda'fZem się zgo-
    dził, to znaozY'. że jeden z drugiego byl zadowolony,
    równlie.ż i dlzi.:;:,wka, jeżeli z gospodynią była w zgod!zie,
    (np. gdy na ..,dzieciątko" otrzymywała dobre podarki),
    wtenczas g,ospodarz pachołkowi. a gospodyni -dziewce
    dawali kolędę.
    Kolęda w tYiITI razie oznaczala zadatek pieniężny.
    Służący otdlbieral kolędy 1 reński lub ] talllar, podczas
    gdy slużą.caJ ] 5 ,cz,eskich lub 1 reńsiki otr:zYilTIywała..
    Ode.brać wó.wczas ko.lędę znaczylo zrobić kontra:kt.
    Gdy więc s,lużący lub służąca odebrali kolędę, wtenczas
    byli zobowiąz.aTIi tak dlugo pozostać. na jak d.ługo ooe-
    braH kolędę. Również i gaspodarzow,i nie byo wolna
    bez przyczyny wY1pędlzić s1uż,ebnych. ze suwy: p1r.zed
    upłYWem t.:;:lgO czasu, na który dał już kolędę.
    Jeżeli !kto odsz,edl albo uciekł ze słuŹ!by przed lZ-
    mówionymi cza?':;:m bez pozwalenia. wtenczalS gJospo-
    darz lub g1aspody:ni U'wi'adomi.Ji
    o tern sołtysa, który zba-
    dawszy sprawę i dowiedziawszy się, na jak dlugo dano
    kolędę (czy na pól roku lub na całY' rok) zmusil parob-
    ka lub dziewkę przez policję do powr.otu na stare miej-
    -sce, aby tam dasluży,ćctło czasu, do które.g'o wzięto ko-
    lędę.
    Jeżeli paJrobek potrafił orać, sieczkę żnąć i t. d.,
    wtenczas atrzymywal opróclz kolędY na rok prZYil1aj-
    mni0j 20 talaJrów. Służąca pobierała dawniej rocznie
    10-15 talarów.
    Podług umowy otrzymywali dawniej dio t"Y'ch pobo-
    rów je?zcze: służący! ?r;oje spadni i trzy, koszule .Płócien-
    ne własnej roboty, a służąca ni,ek1:óre ubrania, albo. p.fó-
    tno na ubTanie i koszuIe paceśne lub blyohowane. *)
    DalW.nio:;:.j, kiedy to jeszcze nie wydabY1wruno węg.1a,
    palona tY'lłko drzewem, gdyż d!rzewa byJ.o poddostat-
    ki,em, ba lasy nie były. j.es,zcze tak wyniszczone, jak
    dziś
    . Popiół z drzewa zbierana na kOllu]nie starall1nie
    i zachOlWywano gO' do potrz.eby. Ody popiół ten zalano.
    wodą, to. po niejakim czaJS'?:;:. woda Dd popiołu :omiękła
    i st,aJła się ługiem, którego to kobiety uż?"wały do mycia
    naczeń, prania bi.:;:,}ii.zny. i do blylchowaJn:ia rpJótna.
    Kobieta 'daW'l1iej, gdY' z kOlllopd lub ze lnu uprządła
    sobie ni.ci, a z tyc!1 na kros.nach narooiła płótna, ta płó-
    tna to było surowe i siwe. Ażeby Je nieco upięNszYĆ
    i wybi.elić, to rozciągała je na trawi.:;:. w słońcu, a nastę-
    prnioe polewala je lugiem albo. też czy,stą wodą.
    Skaro tylko od słońca przeSlchło, to znowu pole-
    wana j,e talk dl'Ulgo, aż wybielało i, stało Siię białe jak
    mleko. W ten więc sposób siwe, surowe .Płótna bły-
    chowamo. czyH wYbielanO'.
    . Mąż wypowiada służbę żonie.
    czyli żąda kolędy i odwrotnie.
    Ponieważ w dzień św. Szcz.:;:valna jedni dawali a
    drudzy Ddbiera,li kolędy, to nie omieszkali i .st;arsi mę-
    żowie z tego. ko.fZlY1stać.
    To. te'ż już kilka dni prz,erd świętami z ża,rtów ma-
    wiali niektórzy mężowie da swych żon, że im już dJfużej
    służyć nie myślą, chyba tyłka do. św. Szczepana, ba
    w św. Szcz.?,pan
    - ka:żd!y? sobie pa'n. Mówili oni dalej:
    Kied? tak jest, ta też i ja skorzystam z tego. przywileju
    i choć aby .r:a:z urwię się z tego. ja,r:zma i pójdę so.bi,e
    szuka:ć gdz?eindziej lepszego szczęścia, a ty żana mo-
    żesz so.bie zgodzić innego. za ,gaspodarza, który będzie
    ci lepiej służy} niż ja. NiektÓrzy' ł-e,ż malWiaJ11i krótka:
    "żona, jeżeli nde dasz kolędy, t;O w św. Szczepan od-
    chodzę !"
    Kobieta wtenczas widząc żarty swe,go męża, rów-
    nież żartami mu się odpłacała i w dzień św. Szcz'Pana
    już wczas mna, skmo tylko. mąż acknął się, ta już żona
    stała przy łóżku, tr,zymając i poctiarwając mężowi s-po-
    dnie, mówiąc przy t.:;:m: "Mój kochany mężulku i mój
    gospo.darzu! Wiem, że ci tu 'P'rzy mnie nie najlepiej,
    bo wciąż musis:z się spd.eSizyĆ od j.edmej pracy do. dru-
    giej, a t:::<j roboty nigd!y nie ubywa, ale wciąż jej przy-
    bywa! Lecz, gdybyś ty: odszedl, to bąd'ź pewnym, że
    tern sabie pog-orszysz, a ja l]j.e życzę sobie, byś miał
    się gidlzieindziej jeszcze g-orz':;:,j, .lecz pragnę, byś miał
    się coraz ta lepiej. A czyby 'gidizidndzij inna gospo-
    dyni tak dobrze ci życzyła, jak ja? Czyby: ci tak doga-
    dza.ła, tak cię opatryw.ala i t,ak ci służyła j'ak ja? Za-
    pewlIlie, że nie! To. ci też nic i,nmego. nie zostaje, jak
    tyłka pozostać niW starem miejscu przy mnie. Rozważ
    to. sobie i udobmchaj się,
    a /PO,zostań przy mnie".
    Mąż widząc szczerość swej żony i słYl'>zą!c ,iej
    J'Tzedstawieillia, po'znaj.? t,eraz, jak mu to dobr?e przy
    jego. żonie, ta też teraz udobruchany, rzekł do swej
    żony;
    "Wi'dzę, maja drog-a, że
    z ciebie jest dobra kobieta
    i mądra gospodyni i przyznaję, że nigidzieby:m tak do-
    brze nie miał jak
    u ciebie. N;.? zastaje mi więc n:ic in-
    nego, jak Po.zastać u ciebie, boś ty; moja żonko
    z wszy-
    stkich jest najlepsza!"
    Tak żartując, jeden drugiego 'Pocieszał i serce jedno.-
    ku drugiemu VQołągal
   • madohora Re: Świąteczne zwyczaje 22.12.19, 18:17
    N O W Y ROI(.
    Dawnemi czasy nie przesyłanO' sobi-:;:, Hstó!w z ży-
    czeniami i nie używana kart gratulacyjlIly,ch, lecz natD-
    miast wYJPO,wiadanD SIObie życzenia nOiWoroczne i oko-
    licznościowe ustnie.
    Pokrewni, blirscy przyjadele i znajomi adwiedzając
    się, sktadali sobie nawzalem życ:oelIlia szczęścia, zdifo-
    wia, blogosław??ństwa Bożego, urodzajów, szczęśliwego
    powo.dz,enia synom, dobrego zallllążpójścia córek i t. d.
    Co kto dobrego. miał w duszy, to bliźniemu swemu ży-
    cząc' wypolWi,edz1at
    I slu:bba sktadata w Nowy Rok państwu swemu czyli
    gospodarzowi i gO'spodyni swe życzenia.
    Również i biedni w gminie szli do. znajomych oraz
    życzliwych gospodarzy z życzeniami.
    Na.j.więcej uży;wane po:międ!zy ludem ŻY'czenie było
    następ;ujące:
    Lycrę wam szczęścia, zdrowia,
    Błagas.łaM'ień:s.twa święteroo
    Od Pana Jezusa milego
    l Najświęt.szej Matki Jego.
    W tym to NOWYI\11 Roku,
    Który nam Pam Bóg dat,
    Aby wa:m się dobrze powodziło
    I dlugośd:;:. żyli na świecie.
    Żebyście wszYSItkiegO' mieli podldO'statkiem,
    Żeby wam na niczem nie zbywało,
    Żebyście mieli w kaidym kątku
    po dzieciątku
    A w pośwdIm izby
    Miech pieniędzy".
    Dodawano do tego jeszcze niektóre słowa stosowne
    do tych osób, któT,e były om,cne, lub do rodziny nale-
    żały, W podobny sposób składano sobie ży,czenia wza-
    jemnie.
    J eieli osoba pnycholclJząca z żY1c:zJeniami noworocz-
    onemi była b?:;:dna, to obdarzono ją pieniędzmi lub jaką
    żywnością.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka