30.07.19, 16:04
Koluszki – miasto w woj. łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Koluszki. Miasto położone na Równinie Koluszkowskiej, pomiędzy Wysoczyzną Rawską a wyniesieniami Garbu Łódzkiego – pozostałością plejstoceńskich lądolodów, na skraju źródłowego odcinka doliny rzeki Mrogi. Ośrodek przemysłowy (odlewnia). Lokalny ośrodek usługowy. Baza paliw płynnych, połączona rurociągiem z rafinerią w Płocku.
Edytor zaawansowany
  • madohora 30.07.19, 16:05
    Miasto położone jest na skraju Mazowsza, łączy łagodne równiny Niżu Środkowo-Polskiego z falistymi wyniesieniami Garbu Łódzkiego – pozostałością dawnych lodowców. Dolina rzeki Mrogi rozcina tereny na północny zachód od miasta. Koluszki dzielą się na część wschodnią i zachodnią. Oś podziału stanowią linie kolejowe. Głównym sposobem przedostawania się przez nie jest najdłuższe w Polsce przejście podziemne PKP, znajdujące się pod peronami. Oprócz przejścia podziemnego istnieją tylko dwa sposoby przedostania się na drugą część Koluszek: wiadukt kolejowy (ul. Przejazd) i przejazd kolejowy strzeżony (ul. Wyspiańskiego).
  • madohora 30.07.19, 16:06
    1399 – pierwsza wzmianka o Koluszkach, kiedy to wieś Coluszcovice została zarejestrowana w księgach sądowych. Koluszki wchodziły w skład ówczesnego powiatu brzezińskiego należącego do województwa łęczyckiego.
    XIV/XV wiek – poprzez Koluszki przechodził ważny szlak handlowy, zwany bałtycko-ruskim. Wiódł on od Łęczycy, przez Brzeziny, Koluszki, Inowłódz, Opoczno do Sandomierza
    1775 – w Koluszkach mieszka 41 osób w 13 domach
    1790 – Koluszki posiadają 19 domów, młyn, browar, karczmę i tartak
    1797 – w pobliżu osady powstały cztery kolonie czynszowe, w których zamieszkiwało 20 rodzin kolonistów niemieckich. Osady te to Katarzynów, Felicjanów, Stefanów i Słotwiny
    1831 – powstaje część obecnych Koluszek – Kowalszczyzna, w której istnieje folwark i kolonia Wypalenisko
    koniec XIX wieku – wszystkie wyżej wymienione miejscowości weszły w skład osady Koluszki
    2 września 1846 – po raz pierwszy z Koluszek do Piotrkowa Trybunalskiego wyrusza pociąg na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
    19 listopada 1865 – połączenie kolejowe Koluszek z Łodzią Fabryczną (Droga Żelazna Fabryczno-Łódzka). W 1863 roku pojawił się projekt budowy linii Rokiciny – Łódź – Kalisz, który został odrzucony. Powodem odmowy stała się doktryna wojenna Rosji, która zakładała, że dzięki rzadkiej sieci kolejowej na terenie Królestwa Polskiego ewentualny atak na Rosję będzie mocno spowolniony. Dopiero w 1864 roku wykonano projekt połączenia Łodzi z koleją Warszawsko–Wiedeńską, który zawierał również wariant jej ewentualnego przedłużenia do Kalisza. Projekt przyjęto, lecz jedynie w wariancie do Łodzi, bez pozwolenia na przedłużenie trasy. Według koncesji stacja węzłowa miała się znajdować między Rogowem a Rokicinami, a na ostateczną pozycję wybrano Koluszki. Koncesja obejmowała eksploatację linii przez kolejne 75 lat. Prace budowlane trwały trzy miesiące i zostały przeprowadzone w roku 1865, jednak pociągi pasażerskie ruszyły dopiero rok później. Przy budowie linii pracowało 2400 osób.
    od 1867 w Guberni Piotrkowskiej
    1885 – budowa odnogi Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej z Koluszek do Skarżyska Kamiennej przez Tomaszów Mazowiecki oraz wybudowanie linii kolejowej do Łodzi (Stacja Łódź Kaliska) i połączenie jej z Pabianicami, Zduńską Wolą, Kaliszem i Poznaniem
    koniec XIX wieku – po obu stronach linii kolejowej zaczęło rozwijać się budownictwo mieszkalne, w początkowym okresie bezplanowe i chaotyczne. Wytyczane ulice nie miały twardej nawierzchni i kanalizacji. Jednak istniejące połączenie z ośrodkami miejskimi miało wpływ na dalszą rozbudowę Koluszek. Ulice: Brzezińska i 3 Maja stają się najważniejszymi ulicami osady. Wybudowano tu budynek stacyjny, wieżę ciśnień oraz budynki murowane z czerwonej cegły dla kolejarzy
    1883 – w osadzie mieszkało 399 mieszkańców
    początek XX wieku – rodziny kolejarskie stanowią ok. 50% mieszkańców. Pozostałą grupę stanowią rolnicy, kupcy, rzemieślnicy oraz dojeżdżający do pracy w Łodzi
    1904 – powstanie parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Pierwszym proboszczem zostaje ksiądz Ignacy Dąbrowski. Powstaje targowisko (wtorek staje się dniem targowym dla Koluszek)
    1911 – w czerwcu powstaje Ochotnicza Straż Pożarna[6]
    1914 – wybuch I wojny światowej zahamował rozwój osady
    1917 – Koło Polskiej Macierzy tworzy Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne
    1921 – Koluszki liczą niespełna 1400 mieszkańców, z czego 29% stanowią Żydzi[7]
    1930 – w osadzie Koluszki zamieszkiwało 3557 osób
    1936 – na posiedzeniu Sejmiku Powiatowego w Brzezinach podjęto decyzję wystąpienia do władz wojewódzkich o powołanie miasta Koluszki
    wiosna 1941 – utworzenie w Koluszkach przez Niemców getta dla ok. 2000 Żydów[7]. Przebywali w nim Żydzi z Koluszek, okolicznych wsi oraz ok. 200 osób z Tomaszowa Mazowieckiego[8]
    październik 1942 – wywiezienie Żydów do obozu zagłady w Treblince, gdzie zostali wymordowani[7]
    18 stycznia 1945 – wyzwolenie Koluszek spod okupacji niemieckiej
    28 kwietnia 1949 – nadanie gromadzie Koluszki-Kolonia praw miejskich, zmiana nazwy na Koluszki (najstarsza część Koluszek nie weszła w skład nowo powstałego miasta ani gminy)[9]
    1968 – rozpoczęcie eksploatacji rurociągów produktów naftowych Płock – Koluszki
    1975 – wybudowanie wiaduktu nad torami kolejowymi
    1975 – na podstawie zmienionego podziału administracyjnego, Koluszki włączono do nowo powstałego województwa piotrkowskiego
    1976 – amerykańska firma Swindell-Dressler wybudowała odlewnię żeliwa, zakładowi nadano nazwę „Koluszki”
    14 grudnia 1981 – w odpowiedzi na wprowadzenie w kraju stanu wojennego, wybucha w Odlewni Żeliwa „Koluszki” 12 godzinny strajk okupacyjny
    1999 – Koluszki w województwie łódzkim i powiecie łódzkim wschodnim
  • madohora 30.07.19, 16:07
    W Koluszkach znajduje się, jedyny w Polsce Wydział Niedoręczalnych Przesyłek Poczty Polskiej. Gromadzone są tu przesyłki, których z różnych powodów nie można doręczyć adresatowi, ani też zwrócić nadawcy. Przesyłki przechowywane są przez okres ok. 13 miesięcy, a następnie wystawiane na ogólnodostępny przetarg publiczny (aukcję)[13]. W czasie takiej aukcji (organizowanej raz na kwartał) sprzedawanych jest kilka tysięcy różnych artykułów.
  • madohora 30.07.19, 19:43
    Stare Koluszki – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Brzeziny.
  • madohora 30.07.19, 19:43
    Jest to najstarsza część Koluszek. Mimo powołania miasta i gminy Koluszki, pozostała w obrębie gminy Brzeziny. Wieś leży nad rzeką Mrogą. Z zapisu z 1790 roku dowiadujemy się, iż w najstarszej części osady znajdowały się 23 domy, a także młyn, browar, karczma i tartak.
  • madohora 30.07.19, 19:46
    Pierwsza wzmianka o Koluszkach jako Coluscovicach pochodzi z 1399 roku i znajduje się w brzezińskich księgach sądowych. Dzięki nim wiemy, że już w tym czasie w Koluszkach znajdował się młyn i komora celna. Warto podkreślić, że ówczesne Koluszki/Coluscovice położone były w nieco innym miejscu niż obecne Koluszki. Znajdowały się nad rzeką Mrogą, na ważnym trakcie handlowym między Piotrkowem Trybunalskim, a Brzezinami. Ślad po dawnych Koluszkach do dziś nie zaginął, a miejscowość, gdzie się znajdowały obecnie nosi nazwę Stare Koluszki.
  • madohora 30.07.19, 19:47
    http://koluszki.pl/wp-content/uploads/2010/05/brzezinska_koluszki-1024x659.jpg

    Zdjęcie pochodzi ze strony

    koluszki.pl/wp-content/uploads/2010/05/brzezinska_koluszki-1024x659.jpg
  • madohora 30.07.19, 19:48
    Przez wieki Koluszki rozwijały się powoli i gdyby nie decyzja o budowie Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej, z pewnością nadal byłby małą wioską nad brzegami rzeki Mrogi. Los miał jednak inny plan dla Koluszek. W 1846 roku, w pobliżu wioski, wybudowano linię kolejową łączącą Warszawę z Wiedniem. W 1865 roku do Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej postanowiono dobudować linię łączącą ją z Łodzią. W tym momencie los również uśmiechnął się dla Koluszek. W 1866 roku Droga Żelazna Fabryczno – Łódzka została ukończona, dając Koluszkom status pierwszego węzła kolejowego w Królestwie Polskim. Od tego czasu Koluszki, z roku na rok, prężnie się rozbudowywały. Były główną stacją pasażerską i przeładunkową dla fabrycznej Łodzi. Wkrótce także dostały przydomek Bramy Łodzi, ze względu na to, że każdy kto chciał dojechać czy wyjechać z Łodzi musiał dojechać do Koluszek. W 1885 roku do Koluszek dotarła odnoga szerokotorowej Drogi Żelaznej Iwangorodzko – Dąbrowskiej. Tym samym nasza miejscowość stała się węzłem trzech kolei rozchodzących się na 4 strony świata.
  • madohora 30.07.19, 19:49
    W tym momencie Koluszki zyskały status kolejowej stolicy Królestwa, a służba na kolei była prawdziwym zaszczytem
  • madohora 30.07.19, 19:50
    http://koluszki.pl/wp-content/uploads/2010/05/dworzec_koluszki_8-1024x663.jpg


    Zdjęcie pochodzi ze strony:

    koluszki.pl/wp-content/uploads/2010/05/dworzec_koluszki_8-1024x663.jpg
  • madohora 30.07.19, 19:51
    http://koluszki.pl/wp-content/uploads/2010/05/stacja_koluszki-1024x667.jpg

    Zdjęcie pochodzi ze strony:
    koluszki.pl/wp-content/uploads/2010/05/stacja_koluszki-1024x667.jpg
  • madohora 30.07.19, 19:57
    Bal na dworcu w Koluszkach – polski obyczajowy film fabularny z 1989 roku, w reżyserii Filipa Bajona.
  • madohora 30.07.19, 19:57
    Podczas „zimy stulecia” na dworcu w Koluszkach zniecierpliwieni pasażerowie oczekują na przybycie pociągu. Łączność kolejowa zostaje zerwana. W tym samym czasie niedaleko Koluszek w zaspach śnieżnych utknął pociąg. W jego wagonach panuje wesoła atmosfera. Niektórzy pasażerowie, którym śpieszy się na połączenie z innymi stacjami, wysiadają i idą piechotą do dworca w Koluszkach. Jest wśród nich Andrzej Roszak – młody chłopak śpieszący do Warszawy, oraz prawdopodobnie jego rówieśnica Basia. Niedługo po nich do dworca w Koluszkach docierają pan Walerek – działacz polityczny, który jechał na bal do KC; pan Rozbicki z żoną, tuż po kontrakcie w Iraku; Matyjak – gwiazdor telewizyjny; dziennikarz Przoniak oraz inni. Na wyludnionym dworcu pasażerowie sprawnie organizują sylwestrową zabawę. Podczas wspólnej hulanki jej uczestnicy stopniowo obnażają ukryte kompleksy, frustracje i nadzieje.
  • madohora 30.07.19, 20:12
    http://koluszki.pl/wp-content/uploads/2010/05/pomnik_orla_bialego_koluszki_strzeminski-1024x674.jpg

    Obraz pochodzi ze strony:
    koluszki.pl/wp-content/uploads/2010/05/pomnik_orla_bialego_koluszki_strzeminski-1024x674.jpg
  • madohora 30.07.19, 20:14
    Władysław Strzemiński – twórca UNIZMU.
    Artysta plastyk - Władysław Strzemiński kojarzy się większości mieszkańców Koluszek zazwyczaj z tutejszą biblioteką publiczną, której jest patronem oraz nazwą ulicy, w okolicy, której zamieszkiwał. Jest także autorem pomnika „Orła Białego”, odsłoniętego w 1928 roku na pamiątkę 10 rocznicy odzyskania niepodległości. Obecnie zrekonstruowana kopia pomnika stoi przy ul. 3 maja.
  • madohora 30.07.19, 20:14
    Władysław Strzemiński – twórca UNIZMU.
    Artysta plastyk - Władysław Strzemiński kojarzy się większości mieszkańców Koluszek zazwyczaj z tutejszą biblioteką publiczną, której jest patronem oraz nazwą ulicy, w okolicy, której zamieszkiwał. Jest także autorem pomnika „Orła Białego”, odsłoniętego w 1928 roku na pamiątkę 10 rocznicy odzyskania niepodległości. Obecnie zrekonstruowana kopia pomnika stoi przy ul. 3 maja
  • madohora 30.07.19, 20:15
    Lata trzydzieste były okresem żywej działalności Strzemińskiego w Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1932 został odznaczony Nagrodą Miasta Łodzi. Wydawał z żoną czasopismo „a.r.” (artyści rewolucyjni – awangarda rzeczywista), propagujące ich program i poglądy na sztukę. Należeli do grup artystycznych „Blok” a następnie „Preasens”. Okres okupacji spędzili w Łodzi. W latach 1945 – 1950, Władysław Strzemiński był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Został z niej usunięty za nierespektowanie norm doktryny socrealizmu.
    Zmarł w Łodzi, w trudnych warunkach bytowych, 26 grudnia 1952 roku. W 1987 roku imieniem Strzemińskiego nazwano Państwową Wyższą Szkołę Plastyczną w Łodzi – obecnie znaną jako Akademia Sztuki w Łodzi.
  • madohora 30.07.19, 20:16
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/KnHPtnHs8spbmd8OgX.jpg
  • madohora 30.07.19, 20:16
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/aQ7tDaNSlGeouCG4ZX.jpg

    KOLUSZKI - POMNIK ORŁA BIALEGO
  • madohora 30.07.19, 21:04
    APEL POLEGŁYCH POD POMNIKIEM ORŁA BIAŁEGO W KOLUSZKACH
  • madohora 30.07.19, 21:05
    Pod koniec XIX wieku społeczność koluszkowska zapragnęła własnej świątyni katolickiej. W tym celu powołano komitet budowy kościoła, złożony z duchowieństwa i lokalnych działaczy społecznych. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Koluszkowian zaborcze władze rosyjskie zostały przekonane do budowy neogotyckiej świątyni. Budowa kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ruszyła w 1896 roku. Pieniądze na nią przekazywały wszystkie stany społeczeństwa, powstał także Teatr Amatorski, który gromadził pieniądze na ukończenie świątyni. Po wielu przerwach budowę kościoła ukończono w 1921 roku, a piękną świątynie, symbol jedności Koluszkowian, możemy podziwiać po dziś
  • madohora 30.07.19, 21:05
    http://koluszki.pl/wp-content/uploads/2010/05/parafia_kosciol_np_nmp_koluszki_3-1024x658.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:09
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/wbUBao5YnpG9vvuoGX.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:10
    Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kożuszkach – parafia rzymskokatolicka w Kożuszkach.

    Początkowo wieś należała do parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim. Od roku 1883 we wsi istniał kościół filialny. Obecny murowany kościół parafialny powstał w roku 1936, a w roku 1988 została utworzona parafia. Księgi metrykalne obejmują okres od 1937
  • madohora 30.07.19, 21:10
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/GvKYs2cSY4YUOjRJIX.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:48
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/UBz08gzPSr7JItAQmB.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:49
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/rzDWba31vefGpIp5NB.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:50
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/UKvNCIuUm6cTy13WyB.jpg

    KAPLICZKI
  • madohora 30.07.19, 21:51
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/ZuqCjgI2dp9jY57ZBB.jpg

    PARK PRZY DWORCU W KOLUSZKACH
  • madohora 30.07.19, 21:11
    [imgfotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/8wnLIcBZmVfnd75qTX.jpg[/img]
  • madohora 30.07.19, 21:11
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/8wnLIcBZmVfnd75qTX.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:12
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/bOnLTeJzPIjQtTQ6xX.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:13
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/YmRh6OXBrJ4KaIaODX.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:14
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/gTQagf6WmFJ1uJbahX.jpg

    KOLUSZKI TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA PROBOSZCZÓW KOŚCIOŁA
  • madohora 30.07.19, 21:15
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/xjInFKHMwiSwsGvcdX.jpg

    KOLUSZKI POMNIK PAPIEŻA PRZY KOŚCIELE NARODZENIA NMP
  • madohora 30.07.19, 21:15
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/99VyxlBabtU9M6fVbX.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:16
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/WOPbIGxHOJQ8FSr2nX.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:16
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/4nL58ovTSJcvPjAgRX.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:23
    CO ŁASKA CZYLI 1110 ZA POGRZEB W TEJ PARAFII - Dziennik Łódzki - 2017
  • madohora 30.07.19, 21:24
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/McUbwSExv7X5NsFt1X.jpg

    Koluszki - Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Pomnik Maksymiliana Kolbego

  • madohora 30.07.19, 21:25
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/uZfOYCrlUmHS5bR6QX.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:25
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/6QjRUYECoeDSLB7hxX.jpg

    HISTORIA KOŚCIOŁA
  • madohora 30.07.19, 21:25
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/bsBoQKyR0Hq2cCMz2X.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:26
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/QDwpP2fvrfiWUVsMuX.jpg
  • madohora 30.07.19, 21:27
    W 1911 roku powstała w Koluszkach Ochotnicza Straż Pożarna i Publiczna Szkoła Kolejowa, a w 1916 roku dzięki staraniom działaczy społecznych zakupiono posesję pod budowę remizy strażackiej.
  • madohora 30.07.19, 21:28
    W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. W listopadzie przez miasteczko przetoczyła się jedna z największych operacji manewrowych I wojny światowej – Operacja Łódzka. Koluszkowska stacja została wzięta na cel przez Niemców. Budynki 3 dworców i przyległe zabudowania zostały spalone, a wieże ciśnień doszczętnie zniszczone. Po wycofaniu się Rosjan rozpoczęła się okupacja niemiecka. W 1916 r. Niemcy wybudowali ewangelicki, drewniany kościół. W 1917 roku reaktywowano w Koluszkach Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, którego zadaniem był rozwój oświaty na terenie miasteczka. W tym samym roku Koło utworzyło Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne.
  • madohora 30.07.19, 21:29
    Po odzyskaniu niepodległości nastąpił gwałtowny rozwój Koluszek. Dzięki wspaniałemu położeniu Koluszki były otwarte na świat i były nazywane bramą Łodzi. Koluszki odwiedzało przejazdem wiele sław, począwszy od uroczystego przyjęcia Ferdinanda Focha w 1919 roku, po Jana Kiepurę, który śpiewał z okna stojącego na stacji pociągu. Dworzec skupiał i gromadził Koluszkowian także w podniosłych momentach takich jak przejazd prochów Henryka Sienkiewicza czy Juliusza Słowackiego. W 1926 roku koluszkowscy kolejarze biorą udział w przewrocie majowym, popierając Józefa Piłsudskiego. Rozkręcili oni tory kolejowe i tym sposobem zablokowali przejazd wojsk prorządowych. To w naszym mieście przez 4 lata mieszkali i tworzyli Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro. Pod koniec lat 30. Koluszki były bardzo dobrze rozwiniętym miasteczkiem. Mieściły się tutaj: się 2 tartaki parowe, gorzelnia, rzeźnia, rozlewnia soków, Kasa Spółdzielcza, Kino, Spółdzielnia Spożywców „Społem”, Urząd Pocztowy, cegielnie, młyny, restauracje i wiele sklepów. W społeczeństwo koluszkowskie 1936 roku przekonało to sejmik powiatowy w brzezinach, aby podjąć działania na szczeblu wojewódzkim, mające na celu nadanie Koluszkom praw miejskich. Niestety działania te przerwał wybuch II wojny światowej.
  • madohora 30.07.19, 21:29
    1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Już pierwszego dnia wojny na Koluszki spadły bomby, gdyż były one strategicznym węzłem kolejowym. W czasie wrześniowych bombardowań prężnie działała obrona przeciwlotnicza, niestety zniszczeniu uległo kilka ważnych budynków takich jak budynek Szkoły Powszechnej przy ul. Mickiewicza oraz budynek poczty i telegrafu przy ul. Brzezińskiej. 6 września 1939 roku Niemcy wkroczyli do Koluszek i zajęli miasto. Ciekawostką jest, że przejmujący władzę Niemcy, nadali Koluszkom status miasta w 1940 r. Po podziale zdobytych terenów i utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa, Koluszki znalazły się na terenie przygranicznym, nieopodal przechodzącej na Mrodze granicy między III Rzeszą, a Generalnym Gubernatorstwem. Położenie to sprawiło, że Koluszki w okresie okupacji stosunkowo dobrze się rozwijały, a duża część ludności żyła ze szmuglowania towarów przez granicę. Niemniej jednak był to ciężki okres dla społeczności koluszkowskiej, która została rozbita. W kwietniu 1941 roku Niemcy utworzyli Getto, obejmujące tereny rynku i przyległych uliczek. Nie był to ogrodzony obszar, jednak za opuszczenie wyznaczonych granic rozstrzeliwano na miejscu. Getto istniało do października 1942 roku.
  • madohora 30.07.19, 21:29
    W czasie wojny Koluszki stały się ważnym ośrodkiem ruchu oporu. Działały to podziemne organizacje takie jak: Służba Polsce, ZWZ – AK, NSZ, czy AL. W 1944 roku na naszym terenie utworzono oddział partyzancki AK porucznika Romualda Ziółkowskiego „Sama”, którego pierwszą akcją bojową było oswobodzenie obozu pracy Baudienstu w Kaletniku. Działała również tajna oświata na poziomie szkoły średniej.
  • madohora 30.07.19, 21:29
    Wyzwolenie Koluszek nastąpiło 18 stycznia 1945 roku wczesnym rankiem i jeszcze tego samego dnia powołano Komitet Obywatelski. Przystąpiono do przywracania Koluszek do życia. Komitet przekształcił się w Miejską Radę Narodową, która działając legalnie przez 4 lata doprowadziła do umiastowienia Koluszek. Dopiero 1 kwietnia 1949 r. zarządzeniem Ministra Administracji Publicznej Koluszkom nadano oficjalny tytuł miasta.
  • madohora 30.07.19, 21:46
    Największą bolączką w powojennym mieście był brak mieszkań. Aby rozwiązać ten problem w 1964 roku powstał pomysł organizacji Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarejestrowano wtedy w Sądzie Rejonowym powstanie Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pierwsze budynki spółdzielcze powstały przy ulicy Traugutta a następne przy ul. Głowackiego. Spółdzielnia rozwijała się bardzo szybko, ciągle wzrastała liczba jej członków. Z czasem budowa dalszych budynków została zahamowana ze względu na brak wodociągów i kanalizacji.
  • madohora 30.07.19, 21:46
    W latach 70. XX wieku powstały 4 osiedla domków jednorodzinnych dla ponad 2000 osób. Wymienić należy również zakłady pracy, które budowały bloki dla swych pracowników. Zakładami takimi były: Odlewnia Żeliwa, CPN i PKP. Pod koniec lat 70. powstała druga Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odlewnik”. Liczba mieszkańców objętych budownictwem spółdzielczym w latach 90. przekroczyła 5000.
  • madohora 30.07.19, 21:47
    Ważnym przedsięwzięciem dla miasta było wybudowanie w 1975 roku wiaduktu nad torami kolejowymi, który znacznie ułatwił przejazd i przejście pomiędzy dwiema stronami miasta. Przy Zakładzie Odlewniczym wybudowano ciepłownię, dzięki której ponad 50 budynków mieszkalnych otrzymało ogrzewanie i ciepłą wodę. Następną ważną inwestycją dla miasta było wybudowanie w latach 80. Stacji Uzdatniania Wody oraz doprowadzenie gazu ziemnego do budynków mieszkalnych i wielu zakładów pracy.
  • madohora 30.07.19, 21:47
    Koluszki w 1975 roku stały się siedzibą gminy w obecnym kształcie, w 1999 roku znalazły się w Powiecie Łódzkim Wschodnim, w Województwie Łódzkim. Rozbudowa miasta i gminy znacząco przyspieszyła w ciągu ostatnich lat. Powstała strefa ekonomiczna, wyremontowano wiele dróg, budynków, zbudowano nowe budynki użyteczności publicznej. Rozwój naszego miasta jest szczególnie widoczny na tle sąsiednich samorządów.
  • madohora 30.07.19, 21:47
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/9fsqocdJVCPW12JNzB.jpg

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka