10.09.19, 17:13
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/jbFqxn2lHFb8XHGp6X.jpg
Edytor zaawansowany
 • madohora 10.09.19, 17:14
  Bochnia jest najstarszym miastem obecnej Małopolski. Choć mieszkańcy osady warzyli sól już w neolicie, to najstarsza zachowana informacja pisana o Bochni pochodzi z 1198 r. a znajduje się w dokumencie patriarchy jerozolimskiego Monachusa, potwierdzającym nadanie przez rycerza Mikorę Gryfitę – wśród innych dóbr – „sal de Bochegna” – soli z Bochni klasztorowi Bożogrobców z Miechowa. Zapewne jeszcze długo Bochnia byłaby jedynie osadą górniczą – prowadzącą co prawda ożywione i rozległe kontakty handlowe (czemu sprzyjało jej położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych) – ale tylko osadą, gdyby nie odkrycie tutaj w 1248 r. soli kamiennej. Było to pierwsze odkrycie soli na ziemiach polskich, toteż uruchomienie wydobycia nie było sprawą prostą, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Nastąpiło to w roku 1251. W dwa lata później, pomny na profity płynące z Bochni, książę Bolesław Wstydliwy wydał w Korczynie 27 lutego 1253 roku akt lokacyjny miasta Bochni z licznymi przywilejami; miasto otrzymało polską nazwę Bochnia, choć w akcie lokacyjnym wymieniono również niemiecką nazwę osady Salzberg – Solna Góra (góra – ówczesna nazwa szybu), a to ze względu na zamieszkujących wówczas w Bochni licznych przybyszów ze Śląska.
 • madohora 10.09.19, 17:14
  Kopalnia przez wieki dawała utrzymanie mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości. W nadziei na dostatnie życie przybywali tu przybysze z odległych miast a także z zagranicy. To właśnie Żupie zawdzięcza swój prężny rozwój bocheńskie rzemiosło, wytwarzające wyroby na jej potrzeby; pierwszy cech powstał w 1316 roku, w latach największej świetności miasta było ich 13.
 • madohora 10.09.19, 17:15
  Dzięki korzystnemu położeniu miasta przy szlakach handlowych z Zachodu Europy na Ruś i do Azji Mniejszej oraz z Węgier nad Morze Bałtyckie, Bochnia została włączona w międzynarodową wymianę handlową, stając się ważnym ośrodkiem tranzytowym. Wzrostowi zamożności Bochni i jej mieszkańców sprzyjały liczne przywileje książęce i królewskie. W przywileju Bolesława Wstydliwego otrzymała Bochnia uprawnienia, jakich nie miało wówczas żadne miasto w Polsce. Poszerzyli je jeszcze Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki, któremu Bochnia zawdzięcza największy rozkwit. Za jego panowania wzniesiono ratusz, mury obronne, w 1357 r. powstał szpital – przytułek dla górników, jeden z pierwszych na ziemiach polskich. O wysokim poziomie życia w Bochni świadczyć może fakt, iż już w XV wieku miasto posiadało wodociąg miejski (tzw. rurmus).
 • madohora 10.09.19, 17:15
  Okres największego rozwoju Bochni przypada na XIV – XVI wiek. W XIV i XV wieku zaliczano ją obok Krakowa i Sandomierza do największych miast Małopolski. W wieku XV Bochnia wchodziła w skład Sądu Sześciu Miast Prawa Niemieckiego. Dobrobytowi towarzyszył także rozwój kulturalny. W średniowieczu i odrodzeniu tworzyli w Bochni liczni malarze, rzeźbiarze, literaci zatrudniani na miejscu bądź na zamku w pobliskim Wiśniczu. Od XV wieku działała w Bochni szkoła miejska, ściśle związana z uniwersytetem krakowskim. Od XVII w. miasto słynęło z cudownego obrazu maryjnego w kościele dominikanów, do którego pielgrzymowali mieszkańcy Małopolski, Śląska, Spisza i Orawy; działał także klasztor bernardynów.
 • madohora 10.09.19, 17:15
  Wszystkie te świadectwa świetności Bochni i zamożności jej mieszkańców nie przetrwały niestety do naszych czasów. Podczas wojen szwedzkich 1655 – 1657 zrujnowano umocnienia miejskie, kościół parafialny, podupadł ratusz. Już od drugiej połowy XVI wieku zaczął się powolny zmierzch świetności Bochni, który później przeradził się w upadek miasta. Rozwojem miasta zachwiały pożary, ale najważniejszą przyczyną był regres Żupy, który nastąpił na skutek zaniedbań w eksploatacji złóż oraz rabunkowej gospodarki jej administratorów. Wiek XVII był dla Bochni pasmem ciągłych nieszczęść: epidemii, przemarszów wojsk, podpaleń, rabunków. W połowie XVII wieku w Bochni przebywały wojska szwedzkie, łupiąc ją doszczętnie, „dzieła” dokończyły oddziały siedmiogrodzkie Franciszka Rakoczego, a później Kozacy, w wyniku czego w 1664 r. w Bochni przetrwały zaledwie 54 domy.
 • madohora 10.09.19, 17:16
  W 1709 i 1751 r. miasto nawiedziły kolejne pożary. W 1768 r. Bochnię zajęły oddziały konfederacji barskiej, które wyparte zastały wkrótce przez wojsko królewskie. W tym czasie miasto siedmiokrotnie przechodziło z rąk do rąk. W lutym 1772 roku zajęły Bochnię wojska rosyjskie a w czerwcu tego roku, w wyniku I rozbioru Polski Austriacy, pod rządami których pozostawała do 1918 roku. Końcem XVIII wieku zlikwidowano oba bocheńskie klasztory (Bernardynów i Dominikanów), rozebrano resztki murów miejskich i ratusz, utworzono cyrkuł bocheński – jednostkę administracji zaborczej, sięgający na wschodzie rzeki Białej pod Tarnowem a na zachodzie graniczący z Krakowem. W 1867 r. cyrkuł stał się (znacznie okrojony) podstawą utworzenia powiatu bocheńskiego. Siedzibą cyrkułu został podominikański budynek (obecne Muzeum im. St.Fischera).
 • madohora 10.09.19, 17:23
  W 1817 roku w Bochni założone zostało gimnazjum, co przyczyniło się do ożywienia intelektualnego miasta. W latach 1822 – 1826 w mieście miało przejściowo swoją siedzibę biskupstwo tynieckie i seminarium duchowne, co z pewnością również nie pozostawało bez wpływu na ożywienie umysłowe miasta. Jednak faktyczne odrodzenie nastąpiło dopiero końcem XIX wieku, do czego niewątpliwie przyczyniło się uruchomienie w 1856 roku linii kolejowej Wiedeń – Kraków – Dębica, przebiegającej przez Bochnię. W tym okresie wybudowano nowe domy, kształtujące reprezentacyjne ulice. W 1908 r. powstał jeden z najnowocześniejszych wtedy wodociągów miejskich w Galicji, w latach późniejszych miasto skanalizowano. Kopalnia soli została zmodernizowana, jednak szybki rozwój konkurencyjnych salin wschodniogalicyjskich spowodował, że nigdy już nie odzyskała swego dawnego znaczenia.
 • madohora 10.09.19, 17:24
  Bochnia przełomu stuleci kwitła pod względem życia kulturalnego. W 1886 r. powstała pierwsza biblioteka publiczna, gimnazjum osiągnęło bardzo wysoki poziom dydaktyczny, działały liczne stowarzyszenia, związki akademickie i inne. W 1913 r. otwarto pierwsze stałe kino. Bochnianom nieobce były nurty niepodległościowe. Działalność taką prowadziły różne organizacje, ze Związkiem Strzeleckim na czele. O rozmiarze tych działań może świadczyć ponad dwustuosobowa grupa ochotników, którzy w sierpniu 1914 r. przystąpili do legionów Józefa Piłsudskiego.
 • madohora 10.09.19, 17:24
  W czasie I wojny Światowej okolice Bochni i samo miasto były terenem walk wojsk austriackich i rosyjskich. Armia rosyjska niechlubnie wpisała się w karty historii miasta licznymi grabieżami i krwawymi mordami na mieszkańcach łupionych terenów. Lata międzywojenne zaznaczyły się pewnymi osiągnięciami w gospodarce miasta, które nie zdołały jednak umocnić podstaw gospodarczych Bochni, głównie z powodu kryzysu jaki przeżywała kopalnia ( groziła jej nawet likwidacja). Umocniły swe znaczenie władze samorządowe, choć w latach dwudziestych miały miejsce strajki robotnicze, a w latach trzydziestych chłopskie.
 • madohora 10.09.19, 17:25
  Sześć lat II wojny światowej to podobnie jak w całym kraju, okres terroru hitlerowskiego. W grudniu 1939 roku miała w Bochni miejsce jedna z pierwszych egzekucji na ziemiach polskich, gdzie okupant zastosował zasadę zbiorowej odpowiedzialności. 16 grudnia 1939 r. Jarosław Z. Krzyszkowski i Fryderyk Piątkowski – członkowie organizacji „Orzeł Biały” wywodzącej się ze wspomnianego już Związku Strzeleckiego dokonali zuchwałego napadu na posterunek policji niemieckiej. W wyniku parugodzinnej walki zabici zostali dwaj policjanci, w tym komendant posterunku, ciężko ranni byli także dwaj Polacy. Następnego dnia obaj zostali powieszeni na słupie latarni przed posterunkiem, a w mieście dokonano aresztowań oraz wyprowadzono z aresztu Sądu Grodzkiego 29 osób z Bochni i okolic, osadzonych tam za drobne wykroczenia. Całą 52 osobową grupę przepędzono z rękami do góry na wzgórze Uzbornia, gdzie grupami zostali rozstrzelani i pochowani w dwóch dołach na miejscu egzekucji pochowano również Piątkowskiego i Krzyszkowskiego, których ciała zdjęto z latarni dopiero po czterech dniach. Łapanki, wywóz do obozów koncentracyjnych, deportacje na przymusowe roboty do Niemiec – wszystko to stało się udziałem mieszkańców Bochni i jej okolic, wspomnieć należy także o krwawej likwidacji getta Żydowskiego w 1943 roku.
 • madohora 10.09.19, 17:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/WTF4Zy3p2SFYuHyaGX.jpg

  DWORZEC KOLEJOWY W BOCHNI
 • madohora 10.09.19, 17:29
  Bochnia − stacja kolejowa w Bochni, w województwie małopolskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego. 15 października 1855 na stację wjechał pierwszy pociąg, który wykonywał jazdę próbną.
 • madohora 10.09.19, 17:30
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/KUaIby3JOgjAeLqE4X.jpg
 • madohora 10.09.19, 17:30
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/s1XnSznpdu2DUCERwX.jpg
 • madohora 10.09.19, 17:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/FUkbuK6E4SyPYyB4nX.jpg

  JAK WIDAĆ NAPISY SĄ WSZĘDZIE
 • madohora 10.09.19, 17:32
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/sibYKmbGaDmlgZNtJX.jpg
 • madohora 10.09.19, 17:58
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/qJhpCdg41Xn7KcWHGX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:00
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/E2U43fkv02eGcyKaoX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/30jhlbXTWkiTcYjwkX.jpg

  NIE MÓGŁ SIĘ ZDECYDOWAĆ?
 • madohora 10.09.19, 18:03
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/e7134lV5nM6lZstZ2X.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:04
  Od 1871 r. w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 funkcjonował miejski szpital. Na początku XX w. przez 3 lata pracowała tam bł. Marta Wiecka, którą w 2010 r. ustanowiono patronką Szpitala Powiatowego w Bochni. Do 2007 w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja znajdowało się tam Pogotowie Ratunkowe. Od tego czasu obiekt stoi pusty.
 • madohora 10.09.19, 18:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/F4DAoOLeHKaG3biyPX.jpghttp://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/F2MUHiqF0myhFl7RIX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/3YwQudjtTapAbkaf8X.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:07
  LUDWIK STASIAK
 • madohora 10.09.19, 18:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/bZDhsQqb4nb5B3zZAX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:51
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/MWPqEzJv6moWQ7GMwX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/YUAyvCptztYDqO5zoX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:21
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/pPxBPauXO7ri909KUX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:22
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/rHR6rHWD8qpHENO0lX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:26
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/VfbDZ3LoGSLg4R8fPX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:27
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/CDvEgJdjJAx8zPsyFX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/lGJXAHnSvbntUEbDUX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:34
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/8s4OB2GqawX9K2NrCX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:36
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/eF4nVA3FBaqSdPjpNX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:38
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/NBUleQykhIIE0dbR4B.jpg

  PIĘKNIE ZDOBIONY ŁUK TĘCZOWY
 • madohora 10.09.19, 21:44
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/6AigUNutLlxdMTat2X.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:45
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/gUWL7GIad0t5IAM6XX.jpg

  TĘCZOWA BELKA Z BLISKA
 • madohora 10.09.19, 21:56
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/aN208EiI2NUfSdCvqB.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:47
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/qvCbPFK68PIajdh6YX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:50
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/EMs4v2imkvt9Zp7mPX.jpg

  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/KCzze5mUQ7bk8CyL6X.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:51
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/mTcOXG99OBqKVx0IkX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:54
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/pj0zvFzBsE0ggaJnOB.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:55
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/7CvHLH4ULcFJrbsK3B.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:57
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/H04v3QSJavbXT9fXVX.jpg
 • madohora 10.09.19, 22:00
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/d1W1ADSHmhGLMKaSDX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:54
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/pKSTCZuUn6BiBAohhX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:55
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/K4XbCZI254CahWucBX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:56
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/monBM6bnmQnDkHkkMX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:59
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/AT4l5PbCpTazsAsKNX.jpg
 • madohora 10.09.19, 19:00
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/vGUDaHH3KfAflWG49X.jpg
 • madohora 10.09.19, 19:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/6581a1Vm91dH2LbSRX.jpg
 • madohora 10.09.19, 19:15
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/5bAR7XmMhCRCAVwY6X.jpg
 • madohora 10.09.19, 19:16
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/WQSb8Ke1fVe2qiRQEX.jpg
 • madohora 10.09.19, 19:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/IudG1cItv9KKgR8VoX.jpg
 • madohora 10.09.19, 19:19
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/pH6AzKCdPuhhtbdisX.jpg
 • madohora 10.09.19, 19:20
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/ThWjaW9HiqQ0nBUBbX.jpg
 • madohora 10.09.19, 19:41
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/Gmqo6eT9toOzAVoqlX.jpg
 • madohora 10.09.19, 19:42
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/vaBMLqtsFGbir4H6ZX.jpg
 • madohora 10.09.19, 19:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/l9tC3HaDzk5LOhRPHX.jpg
 • madohora 10.09.19, 20:02
  ]img]http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/tRrEykbybzWzqKMVWX.jpg[/img]
 • madohora 10.09.19, 20:03
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/LoZc3gobyOnLpwy81X.jpg
 • madohora 10.09.19, 20:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/WvC88w95Ps2RCaoxWB.jpg
 • madohora 10.09.19, 20:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/j7xbdvInGnGHFDPNyB.jpg
 • madohora 10.09.19, 20:08
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/uOibPiXbai0ZBt5ubX.jpg
 • madohora 10.09.19, 20:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/YZvt7HhsCM45PRxwjX.jpg
 • madohora 10.09.19, 20:13
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/Pvcb9smsHythxf7u8X.jpg
 • madohora 10.09.19, 20:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/XaJxbdbXlS3Do9UaZX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:03
  Kościół św. Mikołaja w Bochni

  gotycka świątynia z XV w., z wyposażeniem z XVII – XIX w. i polichromiami z wieków XVI-XX (m.in. projektu J. Matejki) oraz słynącym łaskami obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Od 1997 r. posiada tytuł bazyliki mniejszej nadany przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Przy kościele drewniana dzwonnica znajdująca się na Szlaku Architektury Drewnianej (odbudowana w latach 1990-93 na miejscu obiektu XVI-wiecznego).
 • madohora 10.09.19, 21:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/zNPcHVDVJWk6FkdopX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/pMNh31a1KvAOISayqX.jpg
 • madohora 10.09.19, 21:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/tAlMCMtyXxXdIHSOZX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/VMOt4adyXxOTlIGFdX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:13
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/TqGoVsaLvbeMkuBf5X.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/l8awTz99hqur37ZAZX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:16
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/37tdMyzPbsjkWmjBcX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:17
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/TAXOLuo6lbANmOj6YX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:19
  TEODOR TALOWSKI
 • madohora 10.09.19, 18:20
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/zalEDDV2lF5O2FOv8X.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:27
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/Q6SI6a8a3YNoi4aTfX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:27
  U zbiegu ulic Regis i Orackiej znajduje się pomnik „Poległym za wolność 1914-1920”, zwany popularnie choć niezupełnie ściśle pomnikiem czynu legionowego. Na tablicach znajdują się nazwiska także poległych w tej wojnie żołnierzy innych formacji.
  Dzieje tego monumentu są burzliwe i stanowią przykład instrumentalnego traktowania historii w czasach PRL.
  Pomnik został wzniesiony z inicjatywy Powiatowego Związku Legionistów w Bochni – w dwudziesta rocznicę wymarszu batalionu bocheńskiej młodzieży do Legionów. Uroczystość odsłonięcia odbyła się 3 maja 1935 roku. Projekt wykonał znany architekt Franciszek Mączyński (1874-1947), autor m.in. projektu gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i przebudowy Starego Teatru. Tablice z brązu zrealizowała odlewnia metali „Fosforbronz” w Sosnowcu. W czasie II wojny światowej zostały one zdjęte przez Niemców i najprawdopodobniej przetopione.
  W 1946 roku pochowano przed pomnikiem 9 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa zabitych w Woli Wieruszyckiej przez oddziały „Salwy”, w chwili gdy wracali z wiecu PPR, który odbył się w Łapanowie 31 marca. Jednakże nazajutrz po pogrzebie rodziny zabitych przeniosły bliskich do grobów rodzinnych. Pozostały jedynie zwłoki dwóch lub trzech zabitych.
  Władze komunistyczne podejmowały szereg działań mających na celu zawłaszczenie tego symbolu pamięci narodowej z zupełnie innej epoki i wytworzenia w społeczeństwie przekonania, że jest to pomnik obrońców władzy ludowej. Później, gdy już tej bałamutnej tezy nie dało się obronić, sięgnięto po inne pomysły. W centralnej części cokołu, gdzie pierwotnie znajdował się napis główny, wykuto niszę, w której umieszczono urnę z prochami ofiar Oświęcimia. Po jej sprofanowaniu przez nieznanych sprawców, w 1989 roku umieszczono kolejną urnę – tym razem z ziemią katyńską. Było to oznaką nadejścia nowych czasów.
  Społeczeństwo jednak postanowiło przywrócić pomnikowi pierwotne znaczenie. W 1991 roku staraniem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej dokonano rekonstrukcji napisu głównego, po uprzednim zamurowaniu niszy. W 1993 roku władze samorządowe Bochni doprowadziły do wykonania tablic według pierwotnego wyglądu. Projekt Antoniego Stąpóra zrealizowano w Państwowym Ośrodku Maszynowym. Na ośmiu tablicach umieszczonych w czterech wnękach cokołu, na którym znajduje się kamienny Orzeł Biały – widnieje 259 nazwisk synów ziemi bocheńskiej, którzy polegli w latach I wojny światowej i w obronie granic odrodzonego państwa. W 2005 roku pomnik poddano kompleksowej konserwacji.
 • madohora 10.09.19, 18:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/zY5x7f8Hkcv8eecRqX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/648apF3xAUIQP0MwxX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:32
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/Wbtoxh4FQT2Myzt63X.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:32
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/HC9KkaaxCYbrFXVTHX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:33
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/YLjU5FxH7eCx08VpXX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:33
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/6irdh1wcV6aP4PLprX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:33
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/oUIagfgkvYjWaY3VwX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:34
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/5yrPesTpbMmtnHmSaX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:34
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/IxyFq25rFAS0UUlpqX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:35
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/9MpFou1VHZLP4yBTvX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:35
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/xqpUBKmosi7IkaMI4X.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:36
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/4Fn6nnJGF4p63Rv6YX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/gpqU1TEkyl43G5abtX.jpg
 • madohora 10.09.19, 18:49
  Miejscowa tradycja wiązała z Kazimierzem Wielkim jeden z najpomyślniejszych okresów w dziejach miasta. Inicjatorem budowy pomnika w Bochni był Jan Matejko. Pod wpływem sugestii wielkiego malarza jego szwagier – ówczesny marszałek powiatu Leonard Serafiński powziął plan uczczenia pamięci wielkiego króla. W 1870 roku rada miejska podjęła uchwałę o budowie pomnika, koszty sfinansowano z budżetu miasta i datków obywateli. Pomnik jest dziełem znanego artysty rzeźbiarza Walerego Gadomskiego. Podczas uroczystości jego odsłonięcia 29 maja 1871 r. obecny był sam Jan Matejko. Wyrzeźbioną w wapieniu pińczowskim, ponad dwumetrowej wysokości statuę króla trzymającego statuty wiślickie umieszczono na neogotyckiej kolumnie, zaś na piedestale – kamienne płaskorzeźby przedstawiające nadanie wspomnianego dokumentu, założenie Akademii Krakowskiej, godło polskie oraz napis; „Królowi chłopków, opiekunowi miast Kazimierzowi Wielkiemu swemu dobroczyńcy, Bochnia 1871”. Pomnik parokrotnie przebudowywano, ostatecznie w 1988 zrekonstruowano cokół według pierwotnego wzoru. Rekonstrukcja objęła też słupki i łańcuchy, lecz pozostawiono pewne elementy dotychczasowego otoczenia.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka