Dodaj do ulubionych

A może by my se tak pośpiywali?

  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 31.08.18, 18:21
   Dva słóvka.
   1. Dva słovka, Zosju! Zosju, njeucjekaj;
   Dva słóvka, Zosju! Zosjnku, poczekaj.
   2. Dva słóvka, Zosju! Njezavadza vjele;
   Dva słóvka, Zosju! Możesz słuchać śmjele.
   3. Dva słóvka te są: że kocham Zofiję,
   Dva słóvka, Zosju! że dla cjebje żiję.
   4. Dva słóvka, coś rzekł, njerzekłeś daremnje.
   Dva słóvka moje, że kocham vzajemnje.

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 31.08.18, 18:24
   Duma S z l a c h c j a n k j .
   1. Jestem Polka zrodzona,
   Z krvj szlacheckjéj spłodzona.
   Odstąp Njemcze ode mnje,
   Njevpatruj sję tak ve mnje.
   2. Ach du Hebe panna mein,
   Njemusjsz tak boese sein.
   J a cję kocham in den Todt, ?
   Co vjdzjsz, mein lieber Gott!
   3. Co ti Njemcze szvargocesz
   J pud nosem mamrocesz.
   Móv po polsku do mnje, kpje,
   Nje tak brzidko i głupje.
   4. Ach ich kann nicht po polsku,
   Bin geboren ve Szląsku;
   A mein Vater Njemjec bił,
   Po polsku njeszprachał viel.
   5. Precz s tobą ztąd brzidaku, ?
   Njejesteś ti v mim smaku.
   Kocham chlopcov, Polakov,
   A nje Njemcov, łajdakov.
   6. O Herr Jezus, vas ist das?
   Panna móvj tilko szpas.
   Proszę mnje rączki dać, ?
   Kontent będę, calovac.
   7. Biś djabła Zjadł, natręcje,
   V pisk dostanjesz v momencje.
   Jak mnje jeszcze co povjesz, ?
   Vnet, co Polka, sję dovjesz.
   8. Jch verd' gehen nach Szląska,
   Und verd' kriegen po Polska.
   Będę z Bogjem rozmawiać

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 31.08.18, 18:24
   Duma S z l a c h c j a n k j .
   1. Jestem Polka zrodzona,
   Z krvj szlacheckjéj spłodzona.
   Odstąp Njemcze ode mnje,
   Njevpatruj sję tak ve mnje.
   2. Ach du Hebe panna mein,
   Njemusjsz tak boese sein.
   J a cję kocham in den Todt, ?
   Co vjdzjsz, mein lieber Gott!
   3. Co ti Njemcze szvargocesz
   J pud nosem mamrocesz.
   Móv po polsku do mnje, kpje,
   Nje tak brzidko i głupje.
   4. Ach ich kann nicht po polsku,
   Bin geboren ve Szląsku;
   A mein Vater Njemjec bił,
   Po polsku njeszprachał viel.
   5. Precz s tobą ztąd brzidaku, ?
   Njejesteś ti v mim smaku.
   Kocham chlopcov, Polakov,
   A nje Njemcov, łajdakov.
   6. O Herr Jezus, vas ist das?
   Panna móvj tilko szpas.
   Proszę mnje rączki dać, ?
   Kontent będę, calovac.
   7. Biś djabła Zjadł, natręcje,
   V pisk dostanjesz v momencje.
   Jak mnje jeszcze co povjesz, ?
   Vnet, co Polka, sję dovjesz.
   8. Jch verd' gehen nach Szląska,
   Und verd' kriegen po Polska.
   Będę z Bogjem rozmawiać .

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 31.08.18, 18:27
   Bernardin.
   1. ?bogj ja Bernardin, njemam njc svojego;
   Jeno trzepkj na nogach z drzeva lipovego.
   2. J pacjorkj rogove, u pasa je noszę;
   A za ładne dzjeveezkj Pana Boga proszę.
   3. Ach murava, murava, na muravje koścjół;
   Prosjła mnje Franusja, abira za nję poścjł
   4. Poścjłem ja njedzjele, poścjłem soboli,
   Abi panjenka biła zdatna do roboti.
   5. Poścjłem ja soboti, poścjłem njedzjele
   Abi panjenka biła zdatna do kądzjele

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 31.08.18, 18:34
   ojevoda.
   1. Szła pjękna dzjevczina przez iegboiiskj las,
   Natrafjł tam ej ją Vojevoda nasz.
   2. Postańże dzjevczinko, dam ej ua trzevjczkj
   A ona sję zlękła, ucjekła do rzeczkj.
   3. Gonjł ej ją, goujł, aż sję i zmęcziła.
   Dajże Boże, abim sję gdzje urhronjła.
   4. Szukał ej ją, szukał, vtim pustim ogrodzą,
   A ona stojała po pachi ve vodzje.
   5. Zaczął ej ją, zaczął, szabelką folovac:
   Jednak ti mnje musjsz z vodi vistepovac.
   6. Żebi pan dal pokój ubogjéj sjerocje,
   Szukał sobje takjéj, co chodzj ve złocje. .
   7. Zebiś ti to biła uboga sjerota,
   Njemjałabiś vjaiika ze czeruego złota.
   8. Jenobiś nosjła z tej drobnej ruteczkj,
   Jako go to noszą nadobne dzjeveczkj.
   9. Ale ti mj jesteś, jako vjelka panj,
   Svjecj ej sję złoto mjędzi varkoezamj.
   10. Hura gąskj, hura, hura aż na vodę;
   Szacują ej ludzje mą pjąkną urodę
   11. A njechaj szacują, njech jiin Pan Póg płacj;
   Ma pjękna uroda enoti njeutraej.

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 13:37
   Starzi.
   1. Co to starzi za varjaci!
   Móvją bez prziezini,
   Że źle kaźdi svój vjek tracj,
   Sjedząc u dzjevczini.
   2. J pędzą mnje do roboti;
   Njenavjdze tego,
   Bo bez dzjevezat ja ochoti
   Njemam do njczego.
   3. Gdi sję chvjîke s nją pogrucha,
   Chvjlke sj§ pośmjeje;
   Serce noviin ognjem bucha,
   Vgłovje rozednjeje.
   4. J svjat davna postać zrzucj;
   Juz pravje vesoli, ?
   J pjosnka sję vdzjecznjéj nucj
   Mjędzi przijacjołi.
   5. Movcje sobje, sjve dzjadi,
   Co "vam sję zamarzi;
   Posłuchami vaszéj radi,
   Jak będzjemi starzi.

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 13:42
   Pjjatika.
   1. Pjje Kuba do Jakuba,
   Jakub do Michała;
   Piję ja, PJjesz ti,
   Pjje Kompanjja cała!
   A kto njevipjje,
   Tego ve dva kjje:
   Łupu cupii, łupu cupu!
   Tego ve dva kjje.
   2. Jindik s sosem, vjeprz s bjgosem,
   Jadali Polaci;
   A ślimakj i robakj
   Jedzą ladajaci.
   Kto żabamj zije,
   Tego ve dva kjje:
   Łupu cupu, łupu cupu!
   Tego ve dva kjje

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 13:47
   R a c z b a na v e s e l e .
   Moscjve Panstvo!
   Vjelce unjżenje
   Proszę o vibaczenje,
   Zemcj do Vjelmoznego Panstva tak małim stępkjem vstąpjł.
   Marnej ja też sprave,
   Zebi mj Vaspanstvo vi!)acziło
   I mojira prośbom przisłuchać sję racziło.
   Najprzód jestem tu przisłani od Najvizszego Boga, Malkj
   Przenajsvjçtszéj i vszistkjch Svjetich; a potém od tego
   dvojga ludzj, co to zamiślają
   Od koścjoła Bożego
   Stanu małżeńskjego.
   Vjçc od Vjelmoznego Paristva posługj te żądają:
   Zebi jim to łaskavje uczinjło
   I svoją grzecznością ten akt prziozdobjło.
   Vszakze to rzecz przizvojita, że ten stan małżeńskj
   bez ludzj spravjoni bić njemoże. Vjęc tedi upraszają
   Vjelmosejve Panstvo, tak też uprasza niłodi kavaler i
   panna brutka:
   Zebiścje sję v ponjedzjałek do domu veselnego zgromadzjli
   I tam sję dobrze poczçstovali i jeszcze Iepjéj zabavjli;
   A potém z tego domu veselnego
   Poprovadzjm sję do Koścjoła Bożego.
   A gdi Kapłan tę. parę ludzj przed tribunałem boskjm zvjąże,
   Zebiśmi i mi tam bili,
   Pana Boga za ujch prosjli.
   A potém poprovadzjm sję do kancellariji czili; po prosîu
   mtivjae, do karczmi;
   Abiśmi sję fam troszkę zabavjli,
   Jedne lub kjlka szkianek pjva vipjli
   i tę parę mjędzi sobą rozveseliii.
   Z karczmi poprovadzjm sję do domu veselnego.
   Tam bedzje co jeść , co pjć i na czém usjeść.
   Co Pan Bog nadarzi, ? To kucharz uvarzi.
   Będą tam sute barani ? Przed pani;
   Skopi ? Przed chłopi;
   Ovjeczkj ? Przed bjałeczkj;
   Jagnjątka ?- Przed brutkę i dzjevczalka.
   Będzje tę co jeszcze.
   Będą tę ribi, co sję nazivaja leszcze.
   Od kurov i gęsj mj panna młoda racbuuka njeoddała,
   Bo mnje czim prędzej v drogę visiłała.
   Będą tę też jabłka i orzechi
   Dla nas vszistkjch vjekszéj ucjechi.
   Vjçc tedi upraszają, Mjłoscjve Panstvo, tak pan młodi
   jak. i panna młoda:
   Zebiścje vozkj, kolaskj viprovadzali,
   Po czîéri albo sześć konj zaprzągali;
   Zebi także panjczkovje konje sjodłali,
   Przi parę pistoletach do domu veselnego przijeżdżali.
   Tam Vaspanstvo bardzo mjle będą przijmovali.
   J ja też tam będę,
   Tak i ja do kochanich goścj przipjję,
   A może jedne i drugą szklankę vipjjç.
   Nakonjec, Miłoścjve Panstvo, proszę, abi mj przebacziło
   ? V szakże vje Panstvo bardzo dobrze o tein :
   Żem ja njeuczałi,
   V szkołach njebivałi,
   Gdzje mngłbirn sję czego nauczić,
   Njejednéj panj grzecznje posłużić.
   Jestem też człovjek podróżni,
   Proszę, żebi mj vorek njezostał próżni.
   Blamcj konjka czarnego,
   Proszę o obroczek dla njego;
   A dla mnje o szklankę pjva lub vôdkj,
   Po naszemu zvanéj gorzałkj.
   A jeśli nje vôdkj, to vodi
   Dla drużbi vjększéj ochłodi;
   Licha njebiłabi też novjna,
   Żebi bila szklanka rómu albo vjna.
   A teraz tim dvojgu ludzjom daj Boże szczęślivi początek
   i zbavjenni konjec.
   Njech będzje pocbvaloni Jezus Christus

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 14:42
   Kolęda rzeźnika

   Wśród nocnej ciszy
   Głos się rozchodzi
   Słuchajcie starzy
   Słuchajcie młodzi
   O rzeźniku, który psinę
   Sprzedawał za cielęcinę
   Teraz się śmieje
   Narobił kiełbas
   Z brudnych trybowin
   Co mu ich sprzedał
   Nędzny żydowin
   Za wieprzowe ich podaje
   Nie jednym się serce kraje
   Że taka droga
   Teraz używać
   Będzie jak w raju
   Dobrze okpiwać
   Jest w Polskim kraju
   Choć nie jeden się unosi
   Rzeźnik cenę wciąż podnosi
   Bo święta idą
   A jak wyprzeda
   Kiszki, kiełbasy
   Wrócą do niego
   Dawniejsze czasy
   Rzeźnik w święta się upije
   Nosem w rynsztoku zaryje
   Za ludzką krzywdę

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 14:50
   Kolęda kucharki

   Przybieżeli do kucharki
   Strażaki
   I legiony z Czerniakowskie
   Fetniaki
   Każdy o coś prosi
   Pięknej panny Zosi
   I prosi....i prosi....
   A kucharka nie wie
   Co się z nią dzieje
   Tutaj strażak, tutaj fetniak
   Się śmieje
   Warząchwi złapała
   A nich kążdy drała
   Ucieka...ucieka...
   Lecz we święta przecież
   Sama nie będzie
   I legionów z pół kompani
   Zasiędzie
   I będą śpiewali
   Kotlety wybijali
   Kolęda, kolęda
   A jak się już wszyscy
   Ubawią
   To kucharkę na koszyku
   Zostawią
   Bo nasze chłopaki
   To klawe wstawiaki
   Niech żyją! Niech żyją!

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 14:54
   Kolęda bezrobotnych z prowincji

   Przybieżeli do Warszawy za pracą
   Bo słyszeli, że się inni bogacą
   Nabrali rozpędu
   Walą do urzędu
   Frajery, frajery

   Woźnym tylko pracy próżnej nadali
   Bo ci na łeb ich ze schodów zrzucali
   Nic tu nie wskórali
   Więc idą dalej
   Frajery, frajery

   Do stu fabryk kołatali jak w bęben
   Tu zyskali że im dali raz w zęby
   Policja ich witała
   I wodą oblewała
   Frajerów, frajerów

   W pośrednictwie ktoś im mowę wywalił
   By na złotą mannę z nieba czekali
   Zdziwił się naczelnik
   Że tacy są czelni
   Chcą pracy, chcą pracy!

   Radził by do domu zaraz wrócili
   Bo w Warszawie już za dużo użyli
   A gdy spasą wieprze
   Niech się wrócą jeszcze
   Z szyneczką na święta!

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 15:20
   Lulajże Jezuniu, moja perełko,
   Lulaj ulubione me pieścidełko ;
   Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
   A Ty Go Matuniu w płaczu utulaj.
   2. Zamknijże znużone płaczem powieczki,
   Utulie zemdlone łkaniem usteczki;
   Lulajże Jezuniu, lula|że lulaj,
   A Ty Go Matuniu, w płaczu utulaj.
   3. Dam ja Jezusowi słodkich jagódek.
   Pójdę z nim w Mateczki serca ogródek ;
   Lulajże Jezuniu , lulajże lulaj,
   A Ty Go Matuniu w płaczu utulaj
   Dam ja Jezusowi z chlebem masełka,
   Włożę ja kukiełkę w Jego jasełka;
   Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
   A Ty Go Matuniu, w płaczu utulaj.
   5 Lulajże piękniuchny mój Aniołeczku,
   Lulajże wdzięczniuchny świata kwiateczku ;
   Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
   A Ty Go Matuniu, w płaczu utulaj.
   6. Lulajże Różyczko najozdobnicjsza,
   Lulajże Lilijko najprzyjemniejsza;
   Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
   A Ty Go Matuniu, w płaczu utulaj.
   7. Dam ja Ci słodkiego Jezu cukierku,
   Rodzenków, migdałów, co mam w pudełku;
   Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
   A Ty Go Matuniu, w płaczu utulaj.
   8. Lulajże przyjemna oczkom Gwiazdeczko,
   Lulaj najśliczniejsze świata Słoneczko ;
   Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
   A Ty Go Matuniu, w płaczu utulaj.
   9. Dam ja maleńkiemu piękne jabłuszko,
   Matuni kochanej dam Mu serduszko;
   Lulajże Jezuniu, lulaże lulaj,
   A Ty Go Matuniu, w płaczu utulaj.
   10. Cyt, cyt, cyt! że zaśnie małe dzieciątko
   Patrz, jak to spi niby małe kurczątko
   Cyt, cyt, cyt ! ? wszyscy się ztąd zabierajcie,
   Mojego dzieciątka nie przebudzajcie; -
   Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
   A Ty Go Matuniu, w płaczu utulaj..

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 15:24
   i. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła,
   W stajni powiwszy, siankiem Go okryła.
   0 siano, siano, siano, jak lilija ,
   Na którem kładzie Jezusa Marya.
   2. Czemuż litości, nie masz Panno droga,
   Żeś w liche siano uwinęła Boga.
   O siano, siano, siano kwiecie drogi,
   Że się na tobie kładzie Pan ubogi.
   3. Dziwna na świecie stała się odmiana,
   Że Nazareński kwiat rzucon do siana.
   0 siano, siano, co to w tobie było,
   Żeś będąc siano , w kwiat się obróciło.
   4. Lecz to dziwniejsza, że Pan ogniem bywszy,
   W siano się ukrył, siana nie spaliwszy.
   0 siano , siano, czemuż nie gorejesz,
   Czemu przynajmniej Pana nie zagrzejesz?
   5 Już to nie w cierniu jest kwiat lilijowy,
   Lecz z siana wyrósł przez grzech Adamowy,
   0 siano, siano, o błogosławione,
   Na którem Jezus, Dziecię jest złożone.
   6. Szczęśliwa łąko, któraś temu sianu
   Stać się kazała na pościółkę Panu.
   0 siano, siano, wszystek kwiat różany,
   Przechodzisz dzisiaj narcyz, tulipany.
   7. Szczęśliwa kosa , co to siano ścięła,
   Bo Jezusowi za złoto stanęła.
   0 siano, siano, zapach w tobie drogi,
   Którym przechodzisz na świecie kwiat mnogi.
   8. Szczęśliwe ręce te zaprawdę były,
   Co dla Jezusa to siano kosiły.
   0 siano, siano, godneźeś to było,
   By się na tobie Bóstwo położyło.
   9. Przeklął był ludzkie Bóg dla grzechów plemię,
   Leżąc na sianie, dziś poświęca ziemię.
   0 siano, siano, gdy piastujesz Boga,
   Nam się przez ciebie ściele w Niebo droga.
   10. Dobrze rzekł Dawid ukoronowany,
   I że do bydląt człowiek przyrównany.
   O siano siano, coś ty narobiło,
   Żeś Boga między bydlęta złożyło!
   H. Wynijdź królestwo światowe do Pana,
   Patrz, jak twój leży Król na wiązce siana.
   O siano, siano, królewskie bławaty
   Przechodzisz w cenie, świata majestaty.
   12. Wynijdź już książę z złotego pokoja,
   Niech Go okryje siankiem ręka twoja.
   O siano, siano, o nie przepłacone,
   Godne, byś było w raju położone.
   13. Złóżcie na sianie berła i korony,
   Panu małemu każdy z swojej strony.
   O siano, siano, mój klejnocie drogi,
   Gdy się na tobie kładzie Pan ubogi
   14. Nietylko starzy kwapcie się do Pana,
   Ale i młodzi pośpieszcie do siana.
   O siano, siano, tak sobie śpiewajcie ,
   Pana Jezusa siankiem okrywajcie.
   15. Nie bądźcież gorsi nad osła gnuśnego,
   Który na sianie poznał Pana swego.
   O siano, siano , daj się wziąść każdemu,
   Niech cię zaniosę Jezusowi memu.
   16. W ostatku i my, pójdźmy też do Pana ,
   A po kolędzie weźmy wiązkę siana.
   O siano, siano, przyjmij od nas Panie,
   A nam za siano daj w Niebie mieszkanie.
   17. Abyśmy z Tobą tam na wieki byli,
   Ciebie z świętymi społecznie chwalili.
   Wszak na toś w siano raczył się uwinąć,
   By człowiek grzeszny mógł nieba nie minąć

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 16:07
   Kolenda Gospodarza

   Wśród lokatorów popłoch się rodzi
   Gospodarz wściekły po sądach chodzi
   Nie chce nikogo żałować
   Tylko z mieszkań eksmitować na Nowy Roczek
   Nie zważa na to że bezrobocie
   Że będą z dziećmi mieszkać na słocie
   Wyzuty z serca, z sumienia
   W Dzień Bożego Narodzenia sam będzie syty
   Lecz kiedy zabrzmi wigilijny śpiew
   W sercach bezdomnych wzbudzi żal i gniew
   Którzy głodni w bramie domu
   Płakać będą po kryjomu z wielkiej żałości
   Więc cni panowie i gospodarze
   Nie czyńcie tego co Bóg nie każe
   Niechaj w święta Narodzenia
   Nikt bez dachu pożywienia z biednych nie będzie.

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 17:44
   Kolenda wyeksmitowanego

   Przybieżeli z komornikiem handlarze
   Z licytacji wsio kupili, ajakże
   Nie płacili komornego
   Wiec wyrzucili jego
   na schody! na schody!
   Gospodarz mieszkanie sprzedał innemu
   W ubikacji przyszło mieszkać biednemu
   Tam w ciepłym kącie czeka
   Że może opiela
   Społeczna da mieszkanie!
   Choć do pracy zdrowe ręce posiada
   Bez roboty i mieszkania wciąż biada
   Zmarznie o chłodzie, głodzie
   Zlitujże się narodzie
   I daj mu przytułek!
   Gdy bochenek chleba ukradł gdzieś dalej
   To go zaraz policjanci złapali
   Wsadzili go do paki
   I byt jaki - taki
   mieć będzie, mieć będzie.

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 17:52
   Ach ubogi w żłobie cóż ja widzę w tobie
   Droższy widok niż ma niebo w maleńkiej osobie
   Zbawicielu drogi, takżeś to ubogi
   Opuściłem śliczne niebo obrałeś barłogi
   Czyżeś nie mógł sobie w największej ozdobie
   Obrać pałacu drogiego nie w tym leżeć żłobie
   Gdy na świat przybywasz grzechy z niego zmywasz
   A na zmycie tej sprosności gorzkie łzy wylewasz
   Któż tu nie struchelej wszystek nie zdrętwieje
   Któż cię widząc płaczącego łzami się nie zaleje

   --
   serce
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.09.18, 18:00
   Anioł Pański otoczony światłością dokoła
   Objawia się dziś pastuszkową i tak na nich woła
   Wraz wraz Pasterze grając skoczno na lirze
   Do Betlejem bieżcie dzieciątko ucieszcie
   Narodził się wam Zbawiciel z dawna pożądany
   Który skruszy moc czartowska i piekła kajdany
   Wraz wraz Pasterze...
   Ten jest synem najwyższego równy Ojcu w Bóstwie
   Dziś dla zbawienia waszego rodzi się w ubóstwie
   O dla tego was pastuszków ciście w nędznym stanie
   Wzywa najprzod przed innymi na swe powitanie
   Idźcież spieszno a znajdziecie ten skarb znamienitu
   Leży w żłobie w ubożuchne pieluszki powity
   Gdy przyjdziecie upadniecie przed nim na kolana
   Oddacie mu pokłon Boski uznacie za Pana
   On wam jeszcze w tym żywocie da łaski obfite
   A po śmierci w chwale swojej szczęście nieprzeżyte

   --
   serce

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka