Dodaj do ulubionych

Pruszków jest sypialnią Warszawy

17.12.07, 01:08
Ekspertyza z zakresu socjologii miasta

"Przystanek Pruszków"
Badanie wykonane na zlecenie
Gminy Pruszków

przez PBS DGA Spółka z o.o.

Sopot-Warszawa, wrzesień 2007 rokuSpis treści

Podstawowe wnioski
1. Obszar podstawowy: Wizerunek i kultura
1.1. Wykorzystanie obiektu wielofunkcyjnego
1.2. Stworzenie w Pruszkowie własnego Systemu Informacji Miejskiej
(SIM)
1.3. Rozwój w oparciu o przemysł kulturowy
2. Obszary uzupełniające
2.1. Wizerunek i bezpieczeństwo
2.2. Wizerunek i zieleń
Bibliografia

Edytor zaawansowany
 • tux54 17.12.07, 01:10
  Podstawowe wnioski

  Pruszków, jak wynika z badań, jest dynamicznie rozwijającym się
  ośrodkiem raczej dobrze ocenianym przez mieszkańców. Nie ma na
  terenie miasta dużych problemów bezrobocia, patologii społecznej.
  Badania wskazują na potrzeby inwestowania w infrastrukturę, głownie
  w budownictwo dróg oraz rozwój ochrony zdrowia, ale naczelnym
  problemem Pruszkowa pozostaje problem wizerunkowy: z jednej strony
  jest spokojny i zielony, z drugiej senny i pozbawiony atrakcji
  kulturalnych. Rekomendacje koncentrują się w związku z tym na
  poszukiwaniach rozwiązań związanych z likwidacją negatywnych zjawisk
  i wspieraniem potencjalnych, mocnych obszarów dla zmiany wizerunku
  miasta w oczach mieszkańców i odwiedzających. Rekomendacje dotyczą
  generalnie wizerunku miasta, ale podzielne są na trzy grupy:

  Wizerunek i kultura - gdzie prócz generalnej rekomendacji
  proponowane są 3 rekomendacje szczegółowe,
  Wizerunek i bezpieczeństwo - łączące kwestie wizerunkowe z polityką
  aktywnego utrzymywania porządku w mieście,
  Wizerunek i zieleń - wykorzystujące naturalne zasoby Puszkowa.
  1. Obszar podstawowy: Wizerunek i kultura

  Raport wskazuje, że:
  Główna wada Pruszkowa to fakt, że miasto jest sypialnią Warszawy,
  brak w nim oferty rozrywkowej, kulturalnej, w godzinach wieczornych
  miasto "zasypia" - stwierdziło tak 22% badanych. Blisko co piąty
  (18%) jako wadę Pruszkowa wymienił zły stan ulic, a 14% złą
  komunikację. Po 9% respondentów wskazało na zaniedbane tereny,
  brzydotę i brud, a także brak atrakcji dla dzieci i młodzieży.
  Według 9% badanych Pruszków nie ma żadnych wad.
  Wyniki badań wskazują więc na Pruszków jako dobre miejsce do życia,
  któremu jednak brak jednak wyraźnie określonej tożsamości. Podstawą
  do rekomendacji jest stwierdzenie, że jest to miasto
  nierozpoznawalne, czy, jak mówią badacze miejskiej semiotyki miasto
  nieczytelne. Brak jasnej tożsamości jest w przypadku Pruszkowa o
  tyle niebezpieczny, że kojarzony jest przez osoby z zewnątrz jako
  miasto związane z przestępczością zorganizowaną1. Badani jako
  kluczowe działania wskazywali (prócz rozbudowy infrastruktury
  technicznej) przeciwdziałanie negatywnemu wizerunkowi miasta.
  Mimo, że potencjał miasta jest wysoki, a Pruszków ma pozytywne oceny
  wśród mieszkańców (w tym tych, którzy pracują w Warszawie) trudno
  znaleźć wyraźny element tożsamościowy, który buduje wizerunek miasta
  w oczach mieszkańców i odwiedzających. Tymczasem wizerunek nadaje
  miastu znaczenie i atrakcyjny charakter i pozwala odróżnić je od
  innym ośrodków.

  _________
  1 Aż dwie trzecie respondentów (68%) spotkało się w innej
  miejscowości z negatywnym wizerunkiem Pruszkowa, kiedy np.
  wspomnieli komuś, że mieszkają w Pruszkowie. Zdarzało się to z
  podobną częstotliwością kobietom i mężczyznom, młodszym i starszym
  badanym oraz pracującym w Pruszkowie i poza nim, a także
  niepracującym. Najczęściej z negatywnym wizerunkiem Pruszkowa
  zetknęli się badani z wykształceniem wyższym (77%).
  _________

  Rekomendacja podstawowa:

  Skoncentrowanie władz miasta na kształtowaniu wizerunku kulturowego
  w oparciu o działania inwestycyjne (konstrukcję wielofunkcyjnego
  obiektu
  w jego centrum) i uzupełnionego o projekty miękkie, oparte o szeroko
  rozumianą kulturę (dziedzictwo lokalne, sztuka w przestrzeni
  miasta).

  Wyniki badań:
  Wyjątkowo nisko Pruszkowianie ocenili ofertę kulturalną swojego
  miasta. 62% uznało, że jest ona zła, a kolejne 27% oceniło ją tylko
  jako średnią. Zaledwie 9% Pruszkowian stwierdziło, że Pruszków
  prezentuje dobrą ofertę kulturalną dla swoich mieszkańców. Warszawa
  uzyskała tu 79% ocen dobrych a średnia dla dużych polskich miast
  wyniosła 54% (ocen dobrych).
  Infrastruktura miejska oceniana jest (z wyjątkiem infrastruktury
  zdrowia) dobrze, a nawet bardzo dobrze (kultura fizyczna). Stąd
  skoncentrowanie się "miękkim" obszarze kultury, oznacza w praktyce
  przygotowanie spójnej koncepcji swizerunkowej i wizualnej.
  Wizerunek Pruszkowa powinien być budowany z myślą o:

  1. Mieszkańcach (obecnych i przyszłych) - tu sugerowane kierunki to:

  stworzenie kulturalnego charakteru miasta, podkreślenie znaczenia
  estetyki, wyeksponowanie elementów "spokoju" i "kameralności" przy
  jednoczesnej możliwości realizowania charakterystycznych dla klasy
  średniej modelów życia (kluby, kawiarnie, restauracyjki, koncerty,
  etc.)
  wypracowanie modelu partycypacyjnego zarządzania miastem,
  obejmującego inicjatywy konsultowania, dyskutowania kierunków
  rozwoju miasta i bieżących pomysłów/problemów. Mimo generalnie
  niskiej aktywności mieszkańców, ten kierunek działań może okazać się
  korzystny wizerunkowo (miasto przyjazne mieszkańcom) oraz pomóc w
  zatrzymaniu mieszkańców2.
  _________
  2 na pytanie o wyprowadzkę z Pruszkowa "raczej tak" i "zdecydowanie
  tak" odpowiada co czwarty badany.
  _________

  2. Skierowany do osób odwiedzających, głównie z Warszawy;
  wykorzystujący atmosferę miasta i jego zielony charakter:
  zachęcający do aktywnego spędzania czasu w Pruszkowie (trasy
  rowerowe, możliwość uprawiania sportu, spacery, etc.) rozszerzona o
  (planowaną) ofertę kulturalną.
  Mowa jest zatem o procesie rewitalizacji przez kulturę, w ramach
  której kultura rozumiana jest szeroko: nie jako wysoka/niska, a
  pojmowana raczej w kategoriach "stylu życia", który pozwala
  wykorzystać zarówno ekologię, historię czy architekturę miejsca, z
  których buduje się uniwersalny repertuar dla doświadczania czy wręcz
  konsumowania miasta (przypis).
  Elementami kluczowymi dla wizerunku Pruszkowa pozostają: jakość
  przestrzeni publicznej, estetyka budynków. Odgrywają one dużą rolę w
  kształtowaniu pozytywnego wizerunku miasta. Wizualny charakter
  podejmowanych działań pozwala na uzyskanie szybkiego efektu - zmiany
  nastawienia. Dobrym sposobem jest zastosowanie kilku obrazów-
  symboli, które będą w stanie zdominować dotychczasowy wizerunek.
  Taka redukcja jest powszechnym elementem programów rewitalizacji
  miast, bazujących na kulturze. Ich podstawą jest więc
  stworzenie "spójnej wizualnej reprezentacji" (Zukin 1995), bazującej
  na jednym, czy kilku obiektach / miejscach.

 • tux54 17.12.07, 01:12
  Konkretne rekomendacje związane z wizerunkiem:

  1.1. Wykorzystanie obiektu wielofunkcyjnego.

  Zogniskowanie działań na dobrym przygotowaniu i wykorzystaniu
  obiektu wielofunkcyjnego (planowanego przez władze miasta).
  Rewitalizacja miast, jak wspomniano wcześniej, opiera się na
  stworzeniu wiodącej, flagowej instytucji dla uatrakcyjnienia miasta,
  jako całości. Zaprojektowanie tego typu obiektu powinno obejmować
  także przeznaczenie lokali w sąsiedztwie na działalność kulturalno-
  rozrywkową - prowadzoną komercyjnie (małe biznesy) i subwencjonowaną
  (inicjatywy pozarządowe), a związaną z szeroko pojętą kulturą i
  sztuką, rozrywką oraz wypoczynkiem. Przemiany w sąsiedztwie obiektu
  mogą być albo planowane przez władze miasta odgórnie, albo
  następować w wyniku spontanicznych, choć długotrwałych procesów
  gentryfikacji okolicy. Wielofunkcyjne centra lokowane w centrach
  miast jak WhiteFriars w Canterbury, Bullring w Birmingham (Wielka
  Brytania), Kamp Promenade w Osnabruck (Niemcy), Manufaktura w Łodzi
  oraz Stary Browar w Poznaniu dowodzą, że obiekty wielofunkcyjne,
  jeśli są dobrze zaprojektowane i zrealizowane, niezwykle pozytywnie
  kształtują nowy styl miejskiego życia, ożywają handel i biznes, a
  także wpływają na poprawę wizerunku miasta przyczyniając się do jego
  atrakcyjności inwestorskiej i turystycznej. To właśnie obiekty
  wielofunkcyjne stanowią odpowiedź na potrzeby miast, ponieważ:

  wysokiej klasy architektura, atrakcyjność wizualna, nowoczesne
  rozwiązania infrastruktury oraz kompleksowość oferty spełniają coraz
  wyższe wymagania lokalnych społeczności,
  dzięki obiektom wielofunkcyjnym wzrasta zainteresowanie programami
  kulturalnymi - programy kulturalne, które mają z natury mniejszą
  frekwencję, zyskują szansę dotarcia do większej ilości widzów,
  wielofunkcyjny obiekt nie tylko nie szkodzi, ale pomaga w rozwoju
  lokalnego handlu, przy dobrym poziomie realizacji, handel w centrum
  wielofunkcyjnym i centrum miasta mają dużą szansę współistnieć i
  uzupełniać się.
  Wielofunkcyjny obiekt to jednak nie tylko infrastruktura. Konieczne
  jest zaprojektowanie jego działalności nie ograniczającej się
  wyłącznie do funkcji kina / multikina. Powinna mieć możliwie otwartą
  formułę: ekspozycje, koncerty, festyny, spektakle3. Doświadczenia
  innych miast pokazują, że kulturalna rewitalizacja ma szanse na
  powodzenie m.in. wtedy, gdy obiekt oferuje dużą ilość wydarzeń-
  spektakli. Aktywna działalność służy rozwojowi przemysłu kulturowego
  (patrz rekomendacja 1.3) i w dłuższej perspektywie, może prowadzić
  do zysków nie tylko społecznych, ale i ekonomicznych (Gonzalez,
  1993, s. 85).

  1.2. Stworzenie w Pruszkowie własnego Systemu Informacji Miejskiej
  (SIM)

  Innym narzędziem pomocnym w poprawie wizerunku miasta jest
  zaprojektowanie i wprowadzenie systemu informacji miejskiej (SIM),
  który tworzy spójny system komunikowania i jednocześnie podnosi
  estetykę miasta. SIM poprzez dostarczenie informacji, porządkuje
  przestrzeń, pozwala na lepszą w niej orientację, a w konsekwencji
  także podnosi poczucie bezpieczeństwa.
  SIM obejmuje różne elementy: małą architekturę (przystanki
  komunikacji), plany miasta, tablice informacyjne i tablice z nazwami
  ulic. Ma bardzo dużą rolę w kształtowaniu silnej tożsamości i
  budowie dobrego wizerunku miasta. Pomaga sprawić, że osoba
  pojawiająca się pierwszy raz w danym miejscu czuje się z nim
  związana, gdyż je rozpoznaje i rozumie. Udowodniły to przypadki
  Bristolu (Bristol Legible City, 2001b, s. 13) i Warszawy4. Elementy
  SIM kształtują nie tylko lepsze mapy mentalne miast (w umysłach
  mieszkańców i odwiedzających), ale i poprawiają jakość miejskich
  przestrzeni wpływając ich estetykę.

  _________
  3 pomocny byłby model kuratoryjny - tzn. konkursy na organizowanie
  programów aktywności tego miejsca
  4 Miejski System Informacji m.st. Warszawy znalazł się wśród
  dwudziestu najlepszych projektów graficznych nagrodzonych przez
  renomowane pismo designerskie 2+3D. Oficjalny, wizerunek miasta,
  który jest: "jednym z niewielu tak dużych i kompleksowych,
  zrealizowanych w naszym kraju rozwiązań, które nie jest abstrakcyjną
  i sztuczną strukturą, ale w naturalny sposób wyrasta z żywej tkanki
  miasta […]. Warszawa ze swoim urbanistycznym chaosem potrzebowała
  tego rozwiązania. Dzisiaj […] można śmiało powiedzieć, że elementy
  systemu znakomicie spełniają swoje zadanie, a jego otwarta formuła
  pozwala na ciągły rozwój, zgodny z rozwojem przestrzennym,
  funkcjonalnym i komunikacyjnym miasta" (Lachowski 2006: 30).
  _________

  1.3. Rozwój w oparciu o przemysł kulturowy.

  Centre for Local Economic Strategies (CLES) uznaje, że najlepszy
  program poprawy jakości życia, bazuje na rozwoju spójnej i szeroko
  rozumianej polityki kulturalnej i sztuki (Bianchini). Kultura i
  sztuka stanowi katalizator dla miejskiej rewitalizacji, magnes dla
  turystyki i biznesu, podnoszący wizualną jakość środowiska
  miejskiego i pozwalający na rozwój społeczności i mieszkańców.
  Władze miast i deweloperzy są zainteresowani projektami kulturalnymi
  do tego stopnia, że tradycyjna ekonomia od lat 80. XX wieku, w
  przypadku dużych ośrodków miejskich, doświadcza tzw. zwrotu
  kulturowego. Konsumpcja kulturalna jest istotnym narzędziem w
  rozwoju i kontrolowaniu współczesnych miast, niezależnie od ich
  skali (Zukin 1995). Może stać się dla władz miejskich kluczowym
  narzędziem
  w kampaniach na rzecz ich rozwoju. Poprzez promowanie kultury,
  zatrudnienie znanych artystów i architektów, miasto może być
  rozpoznawalne na poziomie krajowym, czy międzynarodowym.
  Przemysł kulturowy obejmuje różne przykłady działań:

  w najszerszym ujęciu, obejmuje mały biznes kulturowy: manufaktury,
  np. meblarskie, perfumerie, lokale z kuchnią etniczną, Scott (2000),
  w popularnym rozumieniu koncentruje się raczej na sztukach
  wizualnych oraz lokalnym dziedzictwie, Myerscough (1998),
  w ujęciu węższym, związanym z koncepcją kreatywnego miasta, obejmuje
  sztukę i media, Bianchini (1995).
  _________
  Dzisiaj […] można śmiało powiedzieć, że elementy systemu znakomicie
  spełniają swoje zadanie, a jego otwarta formuła pozwala na ciągły
  rozwój, zgodny z rozwojem przestrzennym, funkcjonalnym i
  komunikacyjnym miasta" (Lachowski 2006: 30).
  _________

  Takie zmiany generują pozytywne efekty dla obywateli - wzrasta
  poczucie estetyki miejsca, satysfakcja z nowego kształtu miasta. Z
  drugiej strony krytycy poddają pod rozwagę efekty negatywne tego
  typu rozwiązań: między innymi poczucie alienacji albo straty
  związane z utraconym środowiskiem życia (Terdiman 1993: 106-147).
  Rezultat zależy od pierwotnej relacji z przestrzenią, która jest
  rewitalizowana i materialnych oraz symbolicznych uwarunkowań, w
  których dokonuje się zmiana.
  Wielofunkcyjny obiekt w centrum miasta można potraktować jako nośnik
  kulturalnej transformacji. Najbardziej udane rewitalizacje
  udowadniają, że proces transformacji miejskiej przestrzeni powinien
  być prowadzony pod nadzorem znanych twórców. Inwestycja w nazwisko
  znanego architekta, albo jak w przypadku Pruszkowa, gdzie plany
  takie istnieją, artysty/ki (choć kosztowna) przyniesie zyski
  ekonomiczne w kilkunastoletniej perspektywie. Postać, obiekt, czy
  budynek przyciągają uwagę mediów, przyczyniają się do poprawy
  wizerunku miasta i jego promocji. Odpowiedni marketing intensyfikuje
  estetyczne znaczenie projektu, przekształcając go w uprzywilejowany
  obraz, który ma potencjał, by zdominować istniejące wśród
  mieszkańców i odwiedzających dotychczasowe wyobrażenia miasta.
  Warto zaznaczyć, że obiekt flagowy, jest prostym rozwiązaniem
  podnoszącym konkurencyjność miasta, podczas gdy wykorzystanie
  istniejącego już dziedzictwa kulturowego wymaga bardziej
  zdecentralizowanego i kosztownego podejścia. Pozostaje jednak
  ciekawym pomysłem na rozwiązanie wizerunkowych i tożsamościowych
  problemów miasta. Istotne jest t
 • tux54 17.12.07, 01:14
  2. Obszary uzupełniające

  2.1. wizerunek i bezpieczeństwo

  Wyniki badań:
  57% mieszkańców Pruszkowa uważa, że to miasto jest bezpiecznym
  miejscem do mieszkania (przeciwnego zdania jest 17%). Podobne
  wskazania charakteryzują średnią dla dużych polskich miast. Warszawa
  została oceniona przez swoich mieszkańców wyraźnie niżej - tylko 43%
  uznało stolicę za miasto bezpieczne, natomiast aż 30% uważa, że w
  Warszawie nie jest bezpiecznie.
  Wyniki badań sugerują relatywnie wysoki poziom poczucia
  bezpieczeństwa mieszkańców Pruszkowa. Z drugiej strony jedna trzecia
  respondentów (37%) chciałoby przeznaczyć środki miejskie na poprawę
  bezpieczeństwa. Ponadto dwie trzecie respondentów (68%) spotkało się
  w innej miejscowości z negatywnym wizerunkiem Pruszkowa, związanym z
  działalnością grup przestępczych. Wydaje się więc, że bezpieczeństwo
  może stanowić (oprócz obszaru wizerunkowo-kulturalnego) ważny
  element strategii miasta. Taka aktywna polityka miejska, angażująca
  obywateli, umożliwia wykreowanie bezpiecznego i jednocześnie
  otwartego środowiska. Pozwala to na odstąpienie od typowego w
  obszarze metropolitalnym grodzenia osiedli i zaproponowanie
  alternatywy wobec gated communities . Może się to stać rodzajem
  wizytówki Pruszkowa, odróżniającej go od Warszawy, gdzie osiedla
  tego typy dominują.

  Rekomendacja: wprowadzenie aktywnej polityki utrzymania porządku,
  opartej na założeniach community based policing oraz broken window
  theory , pozwalającej na eliminację negatywnych zachowań i poprawę
  wizerunku miasta.

  Wprowadzenie takiej polityki jest zadaniem trudnym i kosztownym, ale
  opłacalnym z wizerunkowego punktu widzenia. Pozwala poprawić
  estetykę miasta, poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców i (przy
  odpowiednim nagłośnieniu medialnym) może stać się ważnym narzędziem
  w walce z negatywnym wizerunkiem miasta5.
  Podejścia określane mianem community based policing są ściśle
  związane z miejscem i sąsiedztwem. Ten rodzaj walki z
  przestępczością polega na nawiązaniu pozytywnych relacji między
  policjantami a mieszkańcami, dzięki którym możliwa jest prewencja i
  pomoc w przypadku przestępstw. Zadaniem policji nie jest, w
  rozumieniu tego modelu, wyłącznie łapanie przestępców, ale raczej
  rozwiązywanie problemów, prewencja i czuwanie przede wszystkim
  nad "porządkiem".
  Przywrócenie "porządku" stanowi podstawę podejścia adaptacyjnego.
  Brak porządku na ulicach, w przekonaniu zwolenników broken windows
  theory ułatwia poważniejsze przestępstwa i niszczy zdrowe wspólnoty.
  Pojęcie "porządku" nie odnosi się tylko do kategorii estetycznych
  (czyste ulice, zadbane sąsiedztwa), ale również do porządku
  moralnego, piętnując takie zachowania, jak żebractwo czy picie
  alkoholu w miejscach publicznych. Nieporządek i wywołany nim strach
  powodują w konsekwencji poważniejsze problemy, do których zaliczyć
  należy m.in. postępującą demoralizację społeczności, podważanie
  wiary w możliwości rozwiązania problemu oraz obojętność mieszkańców.
  Kariera spektakularnych i radykalnych programów
  i przedsięwzięć pozwala zauważyć, że ten model przywracania porządku
  staje się obecnie dominującym wzorem w miastach amerykańskich i
  brytyjskich, w której coraz silniej kładzie się nacisk na zwalczanie
  tzw. zachowań antyspołecznych (antysocial bahaviours).

  _________
  5 Rozwiązania takie przyjął np. Nowy Jork, który w ciągu 10 lat był
  w stanie zmienić swój wizerunek bardzo niebezpiecznej metropolii w
  jedno z najbezpieczniejszych miast całych Stanów Zjednoczonych.
  Warto zaznaczyć, że polityka władz miejskich spotykała się z krytyką
  obrońców praw obywatelskich, ale była gorąco popierana przez "zwyk
  łych nowojorczyków".
  _________

  Konkretne działania rekomendowane w zakresie podniesienia poziomu
  bezpieczeństwa i porządku opierają się o cztery filary strategii:

  Traktowanie nieporządku i drobnej przestępczości w sposób podobny do
  poważnych wykroczeń,
  Manifestowanie obecności policji w przestrzeniach, ogarniętych
  wandalizmem i nieporządkiem,
  Przejmowanie kontroli nad przestrzenią publiczną przez mieszkańców
  poprzez podtrzymanie wysokich standardów zachowań,
  Traktowanie problemów nieporządku i przestępczości jako problemów
  wymagających wspólnej odpowiedzialności, nie tylko policji, ale
  całej społeczności.
  2.2. Wizerunek i zieleń

  Trzeci obszar rekomendacji obejmuje działania związane nie z
  kreowaniem, ale wzmacnianiem potencjału miejsca, poprzez
  wykorzystanie zasobów przyrodniczno-historycznych Pruszkowa.
  Wyniki badań prezentują, że mocnymi stronami miasta są:
  ...położenie z dala od zgiełku, spokojnie - 16%, dużo zieleni,
  parków - 15% oraz "wszędzie blisko, kameralność" - 9%. (...), sport,
  obiekty sportowe - 10%.
  Pruszkowianie wyżej oceniają swoje miasto pod kątem możliwości
  uprawiania sportu i rekreacji niż mieszkańcy innych badanych miast.
  58% mieszkańców Pruszkowa uważa, że są tu dobre warunki do
  uprawiania czynnej rekreacji.
  W przypadku Warszawy i średniej dla dużych miast jest to tylko 43%
  wskazań.

  Rekomendacja: powiązanie terenów zielonych (Szlak Utraty) oraz
  budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenach zielonych, bądź
  w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Promocja terenów zielonych jako
  oferty jednodniowego wypoczynku poza terenem Warszawy.

  Wizerunek spokojnego, zielonego miejsca może przyciągnąć osoby
  odwiedzające, mieszkające poza Pruszkowem. Wymaga jednak
  zaoferowania produktu turystycznego, którym może łączyć szlaki
  spacerowo-rowerowe z miejscami rekreacji i rozrywki. Rozwiązanie to
  podnosi także poziom życia mieszkańców miasta oferując dostęp do
  darmowych form amatorskiego, nie wyczynowego sportu i rekreacji na
  atrakcyjnych terenach zielonych. Rekomendacja powinna brać pod uwagę
  konieczność przygotowania systemu informacji miejskiej (ścieżki
  rowerowe i szlaki piesze) oraz połączenie oferty rekreacyjnej z
  infrastrukturą kulturalną (np. w ramach obiektu wielofunkcyjnego).

  Autor opracowania:
  Jacek Gądecki
  Zakład Badań Kultury
  Instytut Socjologii
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Bibliografia

  Bianchini, F. (1993) Remaking European Cities: The Role Of Cultural
  Policies,
  In: F.Bianchini And M.Parkinson (Eds) Cultural Policy And Urban
  Regeneration:

  The West European Experience, Pp. 1-21. Manchester: Manchester
  University Press.
  Bianchini, F., Fisher, M., Montgomery, J. And Worpole, K. (1988)
  City Centres, City Cultures. Manchester: Centre For Local Economic
  Strategies.

  Gonzalez, J. M. (1993) Bilbao: Culture, Citizenshipand Quality Of
  Life, In: F.Bianchini and M.Parkinson (Eds) Cultural Policy And
  Urban Regeneration: The West European Experience, Pp. 73-89.
  Manchester: Manchester University Press.

  Kelling L. i C.M. Coles. 1997. Fising the Broken Windows. New York:
  Touchstone Books.

  Lachowski, T. 2006. 20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat.
  2+3D, 20: 28-48.

  Merrifield And E. Swyngedouw (Eds) The Urbanization Of Injustice,
  Pp. 223-243. London: Lawrence & Wishart.

  Myerscough, J. (1988) The Economic Importance of The Arts In
  Britain. London: Policy Studies Institute.

  Scott, A. J. (2000) The Cultural Economy Of Cities. London: Sage.
  Terdiman,

  Richard (1993) Present Past. Modernity And The Memory Crisis. Ithaca
  and London: Cornell University Press.

  Zukin, S. (1995) The Cultures Of Cities. Oxford: Blackwell.

  Zukin, S. (1996) Cultural Strategies Of Economic Development And The
  Hegemony Of Vision, In: A. Merrifield and E. Swyngedouw (Eds), The
  Urbanization of Injustice, London: Lawrence and Wishart

  www.pruszkow.pl/index.phpoption=com_content&task=view&id=458&Itemid=296
 • e-pruszkow 17.12.07, 10:57
  Przeczytałem z zaciekawieniem całą analizę. Prezydenci i radni
  powinni zrealizować zawarte w niej zalecenia aby dokument
  wprowadzono w życie.
  --
  Forum Warszawa-Pruszków vol.2:
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=47428

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka