Dodaj do ulubionych

Proszę o przetłumaczenie umowy (2) w j.niemieckim

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.09.04, 22:58
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE


Zawarta w dniu ....................... r.
między: .......................................
i ..............................................,
zam. w .................................... przy
ul. .............................................., zwanymi dalej
Inwestorami,
a ......................................................, z siedzibą
w ................................. przy ul...............................,
reprezentowaną
przez ........................................................................
... zwanym dalej Wykonawcą.

1

1. Inwestorzy zlecają, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegające na wybudowaniu w stanie surowym budynku mieszkalnego na działce
gruntu o nr ............................. położonej
w ............................................., przy
ul. ..........................................................................
.
2. Szczegółowy zakres kolejnych etapów robót i termin ich realizacji
określają załączniki do umowy, które po podpisaniu przez strony stanowić będą
jej integralną część.

2

Inwestorzy przekazują wykonawcy dokumentację projektową, która stanowi
podstawę zleconych robót w dniu podpisania umowy (bądź zobowiązują się to
uczynić w terminie 7 dni od jej podpisania). Na dokumentację składają się:
projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie,
projekt architektoniczno-budowlany, oświadczenia właściwych jednostek
organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru
ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych.

3

1. Inwestorzy przekazują plac budowy w dniu podpisania umowy (bądź w innym
oznaczonym w umowie terminie), na placu znajdują się przyłącze prowizoryczne
wody i energii elektrycznej.
2. Od chwili przekazania placu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca
ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie.

4

Wartość powierzonych robót strony określają na
kwotę ....................................................
(słownie: ....................................... złotych), w czym: za etap
I .................................... zł, za etap
II ............................... zł, za etap
III .................................... zł.

5

Wypłata wskazanych kwot nastąpi w terminie 7 dni od przekazania przez
Wykonawcę faktury za wykonane roboty, co nastąpi po wykonaniu danego etapu
robót i przyjęciu go przez kierownika robót i Inwestorów (lub inspektora
nadzoru inwestorskiego), łącznie z przyjęciem załącznika określającego plan
następnego etapu prac.

6

Przedstawicielem Inwestorów będzie zatrudniony przez nich kierownik budowy w
osobie
.............................................................., nr upr.
bud. ................................................................

7

Inwestorzy zobowiązują się dostarczać we własnym zakresie materiały zgodnie z
zamówieniem Wykonawcy zaakceptowanym przez kierownika budowy oraz zgodnie z
założeniami projektu, w terminach wskazanych przez Wykonawcę.

8

W przypadku gdyby dostarczona przez Inwestorów dokumentacja bądź materiały
nie nadawały się do prawidłowego wykonania prac, Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inwestorów i kierownika budowy.

9

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na plac budowy odpowiednie maszyny i
urządzenia oraz pomieszczenia stanowiące zaplecze budowy.

10

Odbiór poszczególnych etapów budowy następować będzie w obecności Wykonawcy,
Inwestorów (lub inspektora nadzoru inwestorskiego) i kierownika budowy.

11

Ewentualne zmiany w trakcie realizacji inwestycji wprowadzone przez
kierownika budowy w zakresie, w którym może to czynić w ramach uzgodnień z
Inwestorami (lub inspektorem nadzoru inwestorskiego), wykonywane będą w
ramach warunków niniejszej umowy.

12

1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź
wadliwie, Inwestorzy powinni wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i
wyznaczyć ku temu odpowiedni termin.
2. Po bezskutecznym upływie tego terminu Inwestorzy będą mieli prawo od umowy
odstąpić albo powierzyć wykonanie umowy komuś innemu na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy.

13

1. W przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy przez którąkolwiek ze
stron strona, która odstąpiła od umowy, zobowiązana będzie do zapłaty kary
umownej w wysokości ..........................
(słownie: ................................................................
złotych).
2. Odstąpienie od umowy powoduje obowiązek rozliczenia wynagrodzenia za
wykonane roboty.

14

W przypadku opóźnienia w zakończeniu poszczególnych etapów robót
przekraczającego 14 dni Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej
w wysokości .....................% wartości wynagrodzenia za dany etap robót
za każdy dzień opóźnienia.

15

Jeżeli w budynku ujawnione zostaną wady, Inwestorzy mogą żądać ich usunięcia,
wyznaczając w tym celu termin. Po bezskutecznym upływie terminu, a także gdy
wady nie dadzą się usunąć bądź nie da się tego zrobić w wyznaczonym terminie,
Inwestorzy mogą od umowy odstąpić albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

16

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.

17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.Inwestorzy
Wykonawca
Załącznik nr 1
1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty etapu I w terminie uzgodnionym
z kierownikiem budowy i Inwestorami (bądź w terminie wskazanym w umowie), nie
później niż w dniu ............... r.
2. Zakres robót etapu I:
a)...............................................,
b)...........................................,
c)............................................
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć etap I w terminie ................ dni
od rozpoczęcia.

Załącznik nr 2
1. Wykonawca zobowiązuje się po odebraniu etapu I przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego przystąpić niezwłocznie, chyba iż będzie to
niemożliwe z uwagi na dany cykl technologiczny już wykonanych prac, do
wykonywania prac etapu II.
2. W zakres etapu II wchodzą następujące prace:
a)..........................................,
b)............................................,
c)..............................................
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć prace najpóźniej w
terminie................. miesięcy od rozpoczęcia, chyba że warunki pogodowe
uniemożliwią dotrzymanie terminu, wówczas konieczne będzie ponowne ustalenie
terminu zakończenia przedmiotowego etapu prac z kierownikiem budowy i
Inwestorami.

Załącznik nr 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia etapu III w
terminie .............. dni od czasu zakończenia poprzedniego etapu i
wykonania go w ciągu ................ tygodni.
2. Zakres prac etapu III:
a)....................................,
b)....................................,
c).....................................
3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca
zobowiązuje się tak zabezpieczyć wybudowaną część domu, aby nie doszło do jej
uszkodzenia lub zniszczenia.

Edytor zaawansowany
 • crannmer 27.09.04, 23:05
  Wlasnie doznalem objawienia i udalo mi sie rzucic okiem na bliska przyszlosc. I
  co zobaczylem?

  Zobaczylem Cathoma przekraczajacego prog biura uslug tlumaczeniowych, w ktorym
  to biurze jego teksty zostana przetlumaczone sprawnie i fachowo, za skromna,
  acz godziwa oplata.

  Albowiem na tym forum az takiego frajera raczej nie znajdzie. Mam przynjmniej
  taka nadzieje.

  Pozdr.

  C.
 • Gość: ewa IP: *.aster.pl / *.aster.pl 27.09.04, 23:18
  Tak trzymać!
 • Gość: ich_czylimmosc IP: *.adsl.hansenet.de 27.09.04, 23:19
  he he ;)
  czemu nie ?
  jak sie DA to sie Zrobi !!!

  80 Euro i na jutro gotowe ,passt ?

  ich czyli moja mosc

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka