cd.. cd...
Zdaniem sądu dostawa mediów do lokali członków wspólnoty winna stanowić przedmiot opodatkowania VAT jako sprzedaż usług. Jest to stanowisko odmienne od prezentowanego stanowiska ministra finansów.

W dniu 29.06.2010 r. NSA rozpatrzył skargę kasacyjną ministra finansów sygn. IFSK 11950/09 (w sprawie z wniosku ZGM). NSA uchylił wyrok WSA z dnia 19.01.2009 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA w Gliwicach celem merytorycznego rozstrzygnięcia sporu. W uzasadnieniu ustnym NSA wskazał, iż w dniu 14.12.2009 r. NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę II FPS 7/09, w myśl której do 3-miesięcznego okresu na wydanie interpretacji podatkowej nie wlicza się czasu doręczenia. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony ZGM z urzędu. W tym samym dniu NSA rozpatrzył skargę kasacyjną ministra finansów od wyroku WSA w Gliwicach z dnia 26.01.2009 r. w sprawie pisemnej indywidualnej decyzji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego obciążania najemców lokali gminnych opłatami za media, o którą wystąpił Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach – decyzji bliźniaczej jak w przypadku ZGM w Bielsku-Białej.

WSA rozpatrzył powyższą sprawę merytorycznie, uznając, że:

a) nie można należności z tytułu mediów doliczać do usługi najmu – czynsz i opłaty za media nie są świadczeniem jednorodnym; są to dwa odrębne świadczenia w ramach usług opodatkowane stawkami właściwymi dla danej usługi,
b) na linii właściciel – najemca ma miejsce świadczenie usługi dostarczania mediów, a nie dostawa mediów (dostawa występuje na etapie dostawca - wspólnota mieszkaniowa),
c) należności można refakturować, gdyż podatek należny z tytułu usługi dostarczania najemcom mediów może zostać obniżony o podatek naliczony na fakturze wystawionej przez wspólnotę, bowiem wspólnota mieszkaniowa może i powinna zarejestrować się jako podatnik VAT.

Zdaniem WSA zgłoszenie się wspólnoty jako podatnika VAT rozwiązałoby problem podwójnego opodatkowania. Fakt, że wspólnoty nie są płatnikami VAT, jest zatem problemem praktycznym, a nie prawnym.

Od tego wyroku minister finansów wniósł skargę kasacyjną. W dniu 29.06.2010 r. NSA zawiesił postępowanie w tej sprawie do czasu rozpoznania w składzie 7 sędziów pytania prawnego – zagadnienie prawne I FPS 3/10.

Zagadnienie to dotyczy co prawda usługi leasingu, niemniej jednak NSA uznał, że pewne elementy wykładni co do podstawy opodatkowania dot. jednorodności świadczenia mogą rzutować na rozstrzygnięcie w sprawie KZGM w Katowicach.

Reasumując, ZGM w Bielsku-Białej musi oczekiwać na ponowne rozpatrzenie sprawy przez WSA w Gliwicach, który może zawiesić postępowanie do czasu rozpatrzenia pytania prawnego przez NSA w składzie 7 sędziów lub rozpoznać sprawę merytorycznie, a wtedy minister finansów może
ponownie złożyć skargę kasacyjną. Dalsze ponowne postępowanie przed NSA będzie zależeć od tego, czy powyższe pytanie prawne zostanie do tego czasu rozstrzygnięte.

W sprawie refakturowania mediów we wspólnocie mieszkaniowej orzekały również inne sądy, rozpoczynając nową linię orzecznictwa bazującą na przepisach unijnych. I tak WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 02.10.2007 r. (sygn. akt I SA Go 68/07) zauważył, że „należy wyraźnie rozróżnić dwa rodzaje obowiązków członków wspólnoty mieszkaniowej: jedne związane z nieruchomością wspólna, a zatem stricte z byciem członkiem określonej wspólnoty, i drugie związane li tylko z odrębną własnością lokalu”.

W drugim przypadku wydatki ponoszone przez właścicieli lokali na zakup mediów do poszczególnych lokali nie są zaliczkami w rozumieniu art. 15 ustawy o własności lokali.

W wyroku WSA w Warszawie z 09.02.2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 1391/09) zgodził się z argumentami wyroku cytowanego powyżej, dodając, że „wspólnota tylko pośredniczy przy zakupie mediów i rozliczając ten zakup na poszczególne lokale, w rzeczywistości dokonuje odsprzedaży”. Kwestia mediów rozliczanych przez wspólnoty mieszkaniowe znalazła również rozstrzygnięcie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który w wyroku z 20.03.2009 r. (sygn. akt I FSK 88/08) orzekł, że „zakup przez wspólnotę usług odprowadzenia nieczystości, wywozu śmieci czy dostarczania wody i służących zaspokajaniu indywidualnych potrzeb każdego z członków wspólnoty powinien być refakturowany na członków wspólnoty ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług”.

Warto zwrócić uwagę, że NSA w swoim wyroku odwołuje się nie tylko do przepisów ustaw podatkowych, ale również bezpośrednio do ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) – art. 13 ust. 1 i art. 14 pkt 2 – i jednoznacznie wskazuje na fakt, że obrotem nie są objęte wyłącznie media dostarczane do części wspólnych.

Odnośnie do możliwości rozwiązania problemu „podwójnego” podatku VATmożna wskazać na następujące podstawowe (systemowe) rozwiązania:

1. Przyjęcie uregulowań prawnych, które ostatecznie uregulowałyby kwestie rozliczeń pomiędzy wspólnota mieszkaniową a właścicielem lokalu – jej członkiem – oraz pomiędzy właścicielem lokalu a najemcą. Zgodnie z cyt. pismem ministra finansów pomiędzy wspólnotą a jej członkami nie występuje obrót, inaczej zapatruje się na to zagadnienie wspomniana powyżej nowa linia orzecznictwa sądów administracyjnych. Przy przyjęciu pierwszego stanowiska należy w sposób wyraźny wykluczyć możliwość naliczania „podwójnego” podatku VAT w przypadku rozliczania mediów przez właściciela – członka wspólnoty – na najemcę. Przy drugiej możliwości należałoby ją wyraźnie zaakcentować w przepisach prawa, gdyż, jak wspomniano, wspólnoty przyjmują odmienną praktykę w oparciu o stanowisko ministra finansów.

2. Rezygnacja przez wspólnoty ze zwolnienia i zarejestrowanie jako czynnych podatników VAT – jest to rozwiązanie problemu tylko przy przyjęciu stanowiska, że media dostarczane do lokali stanowią obrót. Równocześnie wspólnoty starają się unikać zgłaszania się jako czynnych podatników VAT, gdyż wiąże się to z koniecznością prowadzenia przez nie pełnej księgowości zamiast, jak obecnie, uproszczonej. Stąd też możliwości nakłonienia wspólnot mieszkaniowych do dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia są ograniczone, równocześnie większościowy właściciel, którym często jest gmina, może zostać przegłosowany przez pozostałych właścicieli, jeśli dojdzie do zmiany trybu głosowania – nie wg wysokości udziałów, lecz wg liczby właścicieli – art. 23 ustawy o własności lokali.

Istnieją także inne możliwości rozwiązania przedmiotowego problemu, zaznaczyć jednak należy, że są to rozwiązania indywidualne, które mogą zastosować poszczególne gminy w miarę posiadanych możliwości i uwarunkowań lokalnych:

1. Zawarcie umów o dostawy mediów bezpośrednio z najemcami lokali przez dostawców – wg analiz i uzgodnień przeprowadzonych przez ZGM z dostawcami nie ma takiej możliwości w przypadku dostaw ciepła do budynku w oparciu o ustawę Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625), podobnie z dostawą gazu do celów centralnego ogrzewania (jeden punkt odbioru dostarczanego medium – wspólny kocioł c.o.). Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę istnieje teoretyczna możliwość zawarcia indywidualnych umów z najemcami, wymaga to jednak spełnienia dodatkowych wymagań technicznych.

2. Odprowadzanie należnego „podwójnego” podatku VAT z własnych środków przez gminy lub ich jednostki. Należy jednak wyraźnie zastrzec, że rozwiązanie to (jakkolwiek pojawiające się w niektórych gminach na terenie kraju) może być kwestionowane na gruncie ustawy o finansach publicznych.

3. Zawarcie umów o dostawę mediów do budynków wspólnot przez odrębne, będące czynnymi podatnikami podatku VAT, podmioty (przeważnie spółki prawa handlowego), które wówczas mogłyby spr
Przeczytaj całą dyskusję
  • drzewko
  • od najstarszego
  • od najnowszego
  • drzewko odwrotne

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.