Dodaj do ulubionych

Zarządca przymusowy

04.04.04, 21:35
Proszę o informację ile trwa w praktyce (w Warszawie) ustanowienie przez sąd
zarządcy przymusowego i w jakim trybie się to odbywa.

Dziękuję.
Edytor zaawansowany
 • nedal 08.04.04, 21:54
  No co tam? Nikt nie ma takiej wiedzy lub doświadczenia?

  Pozdr.
 • mieszkanie.i.wspolnota 11.04.04, 01:03
  nedal napisał:

  > No co tam? Nikt nie ma takiej wiedzy lub doświadczenia?
  >
  > Pozdr.

  Doświadczenia mamy, ale napisać trzeba dyplomatecznie - stąd zwłoka.
  Procedura trwa w Warszawie od 3 do 6 miesięcy i zależy od ...
  No, wiadomo,
  jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi ...

  Pozdrawiam świątecznie

  --
  Witold Kalinowski
  tel. 0501 514 786
  "Mieszkanie i Wspólnota"
  www.miwspolnota.waw.pl
 • j666 11.04.04, 16:47
  Do jakiego sądu się występuje?
  Rejonowego?
  Na formularzu, czy samodzielnie napisany wniosek (a może pozew?)?
  JaC


  > Doświadczenia mamy, ale napisać trzeba dyplomatecznie - stąd zwłoka.
  > Procedura trwa w Warszawie od 3 do 6 miesięcy i zależy od ...
  > No, wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi ...
 • babczyk 10.04.04, 17:40
  Niestety ale jakie sądy mamy sam(a)widzisz. U mnie zanim sprawa ruszyła trwało
  to 3 mies. i zakończyła się niczym. Tak i w Twoim przypadku może się skończyć.

  Pozdrawiam
 • dozorca1 15.04.04, 15:28
  Dyskusja idzie jakoś opornie... A może ktoś przynajmniej poda jakie przepisy
  określają sposób powoływania i funkcjonowania zarządcy przymusowego ?
  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • babczyk 15.04.04, 19:11
  Wielu czytelników interesują sprawy związane z ustanowieniem zarządcy
  przymusowego. O ich wyjaśnienie poprosiliśmy mec. Bożenę Olszewską, doradcę
  Stowarzyszenia "Wspólnota Mieszkaniowa".

  Tak było

  Do 1 stycznia 1995 r., a więc do daty wejścia w życie przepisów ustawy z 24
  czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU nr 85 poz. 388 z późniejszą zmianą) -
  podstawą prawną ustanowienia zarządcy przymusowego był przepis art. 203 k.c.
  Ustanowienia zarządcy i zakresu jego praw i obowiązków dotyczyły także przepisy
  art. 611 - 616 k.p.c. oraz - w związku z odesłaniem w przepisie art. 615
  k.p.c. - przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości, które mogły
  mieć zastosowanie odpowiednie - art. 933 -940 k.p.c.

  Określona powyższymi przepisami koncepcja zarządu przymusowego zakładała:

  - przyznanie zarządcy przymusowemu prawa do wykonywania czynności zwykłego
  zarządu,

  - pozostawienie właścicielom lokali prawa do wyrażania zgody na czynności
  przekraczające zakres zwykłego zarządu,

  - przyznanie zarządcy przymusowemu prawa wystąpienia do sądu z wnioskiem o
  wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego
  zarządu - jeżeli nie osiągnięto zgody właścicieli lokali (art. 935 k.p.c.).

  Zakres praw i obowiązków zarządcy przymusowego i właścicieli lokali wynikał
  zatem wprost z przepisów ustawy.

  Wprowadzono zmiany

  Przepis art. 26 ustawy o własności lokali wprowadził istotną zmianę do
  obowiązującego stanu rzeczy, odmiennie określając przesłanki uzasadniające
  ustanowienie zarządcy przymusowego, a nadto ustalając, że zakres obowiązków
  zarządcy przymusowego jest określony każdorazowo przez sąd w postanowieniu o
  ustanowieniu zarządcy.

  Przepis art. 26 ustawy o własności lokali dotyczy jednak tylko tych wspólnot
  mieszkaniowych, w których powinien działać zarząd, czyli "dużych wspólnot
  mieszkaniowych" i "małych wspólnot mieszkaniowych, w których zawarto umowę o
  powołaniu zarządu".

  Przepis art. 26 ustawy nie dotyczy natomiast małych wspólnot mieszkaniowych,
  które działają na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz tych dużych
  wspólnot, które przyjęły zasadę zarządu bezpośredniego działającego w myśl
  przepisów kodeksu cywilnego.

  W konsekwencji:

  I. Podstawą powołania zarządcy w małych wspólnotach mieszkaniowych,
  działających na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz w dużych
  wspólnotach, które zdecydowały się na zarząd bezpośredni właścicieli, będzie w
  dalszym ciągu przepis art. 203 k.c., a zakres praw i obowiązków zarządcy
  przymusowego i właścicieli lokali będzie wynikał wprost z przepisów ustawy
  (art. 935 - 938 k.p.c.).

  Stosownie do art. 203 k.c., każdy z właścicieli lokali może wystąpić do sądu o
  wyznaczenie zarządcy przymusowego, jeżeli:

  - nie można uzyskać zgody współwłaścicieli w istotnych sprawach zwykłego
  zarządu,

  - większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu,

  - większość współwłaścicieli krzywdzi mniejszość.

  Stosownie do art. 935 k.p.c., zarządca przymusowy ma prawo wykonywania
  czynności zwykłego zarządu, właściciele lokali maja prawo wyrażania zgody na
  dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a poza tym
  zarządca przymusowy ma prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o wydanie
  zezwolenia na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu -
  jeżeli brak jest zgody właścicieli.

  II. Podstawą powołania zarządcy przymusowego w dużych wspólnotach
  mieszkaniowych oraz w małych, w których zawarto umowę o powołaniu zarządu,
  będzie przepis art. 26 ustawy o własności lokali, a o zakresie praw i
  obowiązków zarządcy przymusowego decydował będzie sąd w postanowieniu
  powołującym zarządcę.

  Przepis art. 935 k.p.c. nie będzie miał zatem tutaj zastosowania, z wyjątkiem
  sytuacji przewidzianej w art. 935 § 3 k.p.c. Przy braku zgody właścicieli na
  dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu - zarządca
  przymusowy będzie miał prawo zwrócić się do sądu o odpowiednie zezwolenie.

  przesłankami ustanowienia zarządcy stosownie do art. 26 ustawy o własności
  lokali przymusowego są:

  - niepowołanie zarządu, mimo obowiązku jego powołania,

  - niewypełnianie przez zarząd obowiązków,

  - naruszanie przez zarząd zasad prawidłowej gospodarki.

  Określenie obowiązków zarządcy przymusowego należy do sądu. Sąd także określa
  wynagrodzenie należne zarządcy.

  Zasadą powinno być, że zakres obowiązków zarządcy przymusowego odpowiada
  koncepcji zarządu przyjętej w przepisach ustawy o własności lokali. Określone
  przez sąd obowiązki zarządcy powinny zatem obejmować wszystkie czynności
  zarządu zwykłego. Może się jednak zdarzyć, że w przypadkach gospodarczo
  uzasadnionych, w interesie wspólnoty, sąd będzie limitował czynności zwykłego
  zarządu w treści postanowienia, bądź odwrotnie - powierzy zarządcy przymusowemu
  również niektóre czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. W przypadku
  powierzenia zarządcy przymusowemu obowiązków w zakresie zwykłego zarządu -
  właściciele lokali zachowują wszystkie uprawnienia związane z potrzebą
  wyrażania przez nich zgody na czynności przekraczające zakres zwykłego
  zarządu. Przy braku takiej zgody zarządca przymusowy będzie miał prawo
  zwrócenia się do sądu o wydanie zezwolenia na podstawie art. 935 § 3 k.p.c.

  Podkreślić należy, że każdy zarządca przymusowy jest zobowiązany do:

  - składania sądowi sprawozdań w wyznaczonych terminach (przynajmniej raz w
  roku) ze swych czynności, a także do przedkładania udokumentowanego
  sprawozdania rachunkowego (finansowego); sąd może zatwierdzić powyższe
  sprawozdanie, bądź odmówić zatwierdzenia (art. 937 k.p.c),

  - pokrywania z zaliczek i dochodów z nieruchomości wydatków wymienionych w art.
  940 k.p.c. według ustalonej kolejności (praktycznie chodzi o pkt 1, 2, 4, 5 i
  6 art. 940 k.p.c.),

  - zgłoszenia wniosku o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej nieruchomości.

  Każdy zarządca przymusowy ponosi ponadto odpowiedzialność cywilną wobec
  współwłaścicieli za należyte wykonywanie swoich obowiązków (art. 471 k.c.).

  W przypadku braku należytej staranności, bądź świadomym podejmowaniu działań
  sprzecznych z interesem wspólnoty, zarządca przymusowy będzie musiał ponieść
  odpowiedzialność cywilną w zakresie wyrządzonej szkody.

  Prawo wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie zarządcy przymusowego służy
  każdemu właścicielowi, a więc właścicielom lokali wyodrębnionych i
  właścicielowi lokali nie wyodrębnionych (art. 26 ustawy o własności lokali,
  art. 203 k.c.).

  Postępowanie o ustanowienie zarządcy przymusowego toczy się w trybie
  nieprocesowym (art. 611 - 616 k.p.c.), wymaga wyznaczenia przez sąd rozprawy.

  Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku dokumenty, będące dowodem jego prawa
  własności, czyli zaświadczenia o stanie prawnym z księgi wieczystej lokalu
  odrębnego lub z księgi wieczystej nieruchomości (w przypadku właścicieli lokali
  nie wyodrębnionych).

  Przesłanki ustanowienia zarządcy przymusowego powinny być również w miarę
  możliwości udowodnione konkretnymi dokumentami, np.: protokołami z zebrań
  wspólnoty, bądź odpisami uchwał, sprawozdań, umów, świadczących o naruszaniu
  przez zarząd zasad prawidłowej gospodarki, lub dotyczących innych przyczyn
  ustanowienia zarządcy. Jeżeli brak jest możliwości uzyskania przez
  wnioskodawcę wymienionych dokumentów, we wniosku należy prosić sąd, aby
  zobowiązał zarząd wspólnoty do przedłożenia tych dokumentów.

  Przesłanki ustanowienia zarządcy przymusowego mogą być udowadniane zeznaniami
  świadków, których należy wskazać we wniosku.

  Za zainteresowanych w sprawie, którzy powinni być uczestnikami postępowania,
  należy uznać wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych i właścicieli lokali
  nie wyodrębnionych. Osoby te powinny być wskazane we wniosku jako uczestnicy
  postępowania.

  Od wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego pobierany jest wpi
 • babczyk 15.04.04, 19:13
  Od wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego pobierany jest wpis stały w
  kwocie 100 zł.

  Czas trwania sprawy zależy od stopnia zgodności stanowisk wnioskodawcy i
  uczestników postępowania.

  Ustawa nie przewiduje wieloosobowego zarządu przymusowego. Zarząd przymusowy
  musi być zarządem jednoosobowym. Propozycje personalne mogą pochodzić zarówno
  od wnioskodawcy, jak i od uczestników postępowania. Zgodnie z ogólna zasadą
  wyrażoną w art. 20 ust. 1 ustawy o własności lokali, zarządcą przymusowym może
  być ustanowiony zarówno właściciel lokalu jak i osoba trzecia.

  Poza zmianami wynikającymi z art. 26 ustawy o własności lokali oraz art. 611 -
  616 k.p.c. i art. 933 - 940 k.p.c. (stosowanymi odpowiednio) - zarządca
  przymusowy ma obowiązek stosowania się do przepisów ustawy o własności lokali.
  Aktualny będzie zatem również przepis art. 29 ustawy o własności lokali ust. 3,
  zastrzegający dla każdego właściciela lokalu prawo kontrolowania działalności
  zarządu.

  Wysokość wynagrodzenia przysługującego zarządcy ustala sąd. Może się zatem
  zdarzyć, że wynagrodzenie to nie będzie się mieściło w ramach uchwalonego
  planu finansowego. Na podstawie art. 940 pkt 1 k.p.c. zarządca przymusowy ma
  prawo pokryć z dochodów z nieruchomości (w tym z zaliczek) koszty należnego mu
  wynagrodzenia i zwrotu wydatków w pierwszej kolejności. Sytuacja ta będzie
  wymagała rewizji planu finansowego, o którą zarządca powinien wystąpić do
  zebrania
  wspólnoty, a w przypadku braku zgody - do sądu o zezwolenie na tego rodzaju
  rewizję planu finansowego.

  Sąd uchyli zarząd przymusowy, gdy ustąpi przyczyna jego powołania, stosownie do
  art. 614 k.p.c., tj. powołany zostanie zarząd poprzednio nie istniejący,
  właściciele lokali odwołają zarząd, który naruszał zasady prawidłowej
  gospodarki i jednocześnie wybiorą nowy zarząd, dający gwarancję przestrzegania
  zasad prawidłowej gospodarki, ustaną konflikty pomiędzy współwłaścicielami i
  zostanie stworzona możliwość wspólnego działania (podane sytuacje mają
  charakter przykładowy).

  Jeżeli zarządca przymusowy został ustanowiony z powodu niewykonywania
  obowiązków przez dotychczasowy zarząd, bądź z powodu naruszania przez zarząd
  zasad prawidłowej gospodarki, to ten wybrany przez właścicieli zarząd traci
  legitymację do dokonywania czynności zarządu nieruchomością wspólną. Zarządca
  przymusowy może wykonywać wszelkie uprawnienia w ramach czynności zwykłego
  zarządu, bądź wynikające z treści postanowienia sądu również w stosunku do
  personelu zatrudnionego przez poprzedni zarząd. Zarządca ma zatem prawo zmiany
  umów o pracę lub ich wypowiedzenia. Dotyczy to również umów cywilnych (np.
  zlecenia). Zarządca przymusowy ma również prawo korzystania z wszelkiego mienia
  wspólnego, które tworzyło zaplecze administracyjno-biurowe poprzedniego
  zarządu. Zarządca przymusowy nie ponosi natomiast odpowiedzialności cywilnej
  za zawinione działania poprzedniego zarządu. Niemniej, po ustaleniu zakresu
  zaniedbań, powinien - w ramach obowiązków - podjąć działania pozwalające na
  usunięcie zaniedbań. W przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego
  zarządu zgodę muszą wyrazić właściciele.

  Bożena Olszewska
 • dozorca1 16.04.04, 08:40
  Bardzo dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź. Myślę, że ta wypowiedź jest
  wartościowa nie tylko dla mnie, ale dla wielu forumowiczów.

  Jeszcze tylko jedno pytanie: jeśli wnioskodawca nie zasugeruje konkretnej osoby
  zarządcy przymusowego (a jeśli tak, to czy sąd jakoś (jak?) weryfikuje tę
  kandydaturę), to skąd sąd bierze tych zarządców: czy ma jakiś "bank" zarządców
  przymusowych, czy szuka każdorazowo do każdej indywidualnej sprawy konkretnego
  zarządcy ? Jakie są kryteria i tryb tworzenia "banku" zarządców przymusowych ?
  Skąd i jak się oni biorą ? Czy to jest gdzieś skodyfikowane, czy "po uważaniu"
  sądu ?

  pozdrawiam
  dozorca
 • babczyk 18.04.04, 14:09
  >Jeszcze tylko jedno pytanie: jeśli wnioskodawca nie zasugeruje konkretnej
  osoby
  zarządcy przymusowego (a jeśli tak, to czy sąd jakoś (jak?) weryfikuje tę
  kandydaturę),<

  Obowiązkiem wnioskodawcy jest właśnie podanie kogo się proponuje na zarządcę
  sądowego, a czy sąd to zweryfikuje nie sądzę gdyż sądowi podaje się wszystko
  gotowe do rozpatrzenia.

  >to skąd sąd bierze tych zarządców: czy ma jakiś "bank" zarządców
  przymusowych, czy szuka każdorazowo do każdej indywidualnej sprawy konkretnego
  zarządcy ? Jakie są kryteria i tryb tworzenia "banku" zarządców przymusowych ?
  Skąd i jak się oni biorą ? Czy to jest gdzieś skodyfikowane, czy "po uważaniu"
  sądu ? <

  Jeśli idzie o zarządców sądowych to są to normalni z licencjami zarządcy.
  A gdzie ich szukać?

  Proszę.

  www.umirm.gov.pl/formularz1.htm
 • dozorca1 18.04.04, 14:18

  > A gdzie ich szukać?
  >
  > Proszę.

  href="http://www.umirm.gov.pl/formularz1.htm"target="_blank">www.umirm.gov.pl/fo
  rmularz1.htm</a>  Tu jest zaledwie materiał na zarządców przymusowych. W jaki sposób sąd dokonuje
  wyboru z tego zbioru pozostaje dalej otwarte. Rzut monetą ?

  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • mieszkanie.i.wspolnota 18.04.04, 18:49
  dozorca1 napisał:
  > Tu jest zaledwie materiał na zarządców przymusowych. W jaki sposób sąd
  > dokonuje wyboru z tego zbioru pozostaje dalej otwarte. Rzut monetą ?

  Jeszcze gorzej.
  Sąd może wykroczyć poza ten zbiór, przyjmując propozycję lekkomyślnego lub
  skorumpowanego wnioskodawcy.
  Zdarzyło się w Warszawie, że ktoś zaproponował - a sąd przyklepał - kancelarię
  prawną, nie mającą zielonego pojęcia o wspólnotach mieszkaniowych, za to bardzo
  biegłą w operacjach giełdowych. To nie znaczy, że wspólnota była potem źle
  zarządzana - bo kancelaria natychmiast zatrudniła do administrowania
  profesjonalistę. Ale cena, wyznaczona przez sąd, była zabójcza - sąd ustalił
  wynagrodzenie zarządcy przymusowego (czyli owej kancelarii prawnej) na poziomie
  pięciokrotnie wyższym od wynagrodzeń stosowanych w tej dzielnicy.

  --
  Witold Kalinowski
  tel. 0501 514 786
  "Mieszkanie i Wspólnota"
  www.miwspolnota.waw.pl
 • mieszkanie.i.wspolnota 18.04.04, 18:54
  Konkretnych i szczegółowych informacji najlepiej szukać u źródła, najlepiej
  u cytowanej tutaj obszernie (przez "babczyka") pani mec. Olszewskiej.
  Telefon do kancelarii (Warszawa) 620 23 97
  --
  Witold Kalinowski
  tel. 0501 514 786
  "Mieszkanie i Wspólnota"
  www.miwspolnota.waw.pl
 • dozorca1 18.04.04, 19:03
  mieszkanie.i.wspolnota napisał:

  > Konkretnych i szczegółowych informacji najlepiej szukać u źródła, najlepiej
  > u cytowanej tutaj obszernie (przez "babczyka") pani mec. Olszewskiej.
  > Telefon do kancelarii (Warszawa) 620 23 97


  Jasne. Ale po co to forum ?
  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • babczyk 19.04.04, 18:28
  Forum jest po to aby kto pytał nie błądził!!!!!
 • dozorca1 19.04.04, 21:22
  babczyk napisał:

  > Forum jest po to aby kto pytał nie błądził!!!!!

  Pytam i błądzę :(((((((
  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • dozorca1 20.04.04, 00:40
  dozorca1 napisała:

  > babczyk napisał:
  >
  > > Forum jest po to aby kto pytał nie błądził!!!!!
  >
  > Pytam i błądzę :(((((((

  Spytałem i na razie dowiedziałem się, że zarządcę przymusowego wybiera sąd ze
  zbioru zarządców nieruchomości, a nie np. ze zbioru osób posiadających kartę
  wędkarską. Dobre i to...


  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • kaja99 20.04.04, 07:58
  dozorca1 napisała:

  > Spytałem i na razie dowiedziałem się, że zarządcę przymusowego wybiera sąd ze
  > zbioru zarządców nieruchomości, a nie np. ze zbioru osób posiadających kartę
  > wędkarską. Dobre i to...

  Panie Dozorco1 ...,ludzie podpowiadają jak mogą, a tu ciągle mało. A więc
  strzelam w odpowiedzi: wśród znajomych, tych co odpowiednio się odwdzięczą, a
  jak te dwa warianty odpadną to zobligowanie wspolwłascicieli do przedstawienia
  propozycji (jak ktoś zawetuje to kolejna, do skutku),a w ostateczności sąd też
  coś na chybił trafił znajdzie, własnie z owej listy (teoretycznie ci na "A"
  mają większe szanse). Z tego, co do mnie dociera, to na ogół sąd zaklepuje
  przedstawioną propozycję przez współwłaścicieli, jeżeli taka zgodnie zostanie
  przedłozona.
 • dozorca1 20.04.04, 17:51

  >
  > Panie Dozorco1 ...,ludzie podpowiadają jak mogą, a tu ciągle mało.


  No tak, mój brak wdzięczności jest przeogromny :) Ale tak na serio to myślę,
  że nikt nie zna odpowiedzi.
  Do mnie dotarła wersja, że sąd zwraca się do gminy, na terenie której ta
  czynność ma być wykonywana o zaproponowanie zarządcy przymusowego. Ale to
  wiadomość nie sprawdzona...
  W wolnym czasie przejadę się do sądu i zdam relację forumowiczom (o ile jest
  takie zainteresowanie społeczne. A jest ?)

  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • kaja99 20.04.04, 20:46
  dozorca1 napisała:

  >
  > >
  > > Panie Dozorco1 ...,ludzie podpowiadają jak mogą, a tu ciągle mało.
  >
  >
  > No tak, mój brak wdzięczności jest przeogromny :) Ale tak na serio to
  myślę,
  > że nikt nie zna odpowiedzi.

  Znajoma jest zarzadcą przymusowym i opowiadała, że znajomy jej sędzia zwrócił
  się do niej z propozycją, po tym jak współwłasciciele nie mogli dojść do
  porozumienia przy własnych kandydaturach. Ponieważ to daaalsza moja znajoma,
  więc nie pytałam, na ile bliska jest jej znajomość z owym sędzią. Ale o jakieś
  sprawy ogólne mogę zapytać przy okazji.

  Pozdrawiam,

 • dozorca1 20.04.04, 22:13

  > Znajoma jest zarzadcą przymusowym i opowiadała, że znajomy jej sędzia zwrócił
  > się do niej z propozycją, po tym jak współwłasciciele nie mogli dojść do
  > porozumienia przy własnych kandydaturach. Ponieważ to daaalsza moja znajoma,
  > więc nie pytałam, na ile bliska jest jej znajomość z owym sędzią. Ale o
  jakieś
  > sprawy ogólne mogę zapytać przy okazji.
  >


  Byłbym wdzięczny, bo to mnie bardzo interesuje. Przypuszczam, że to jest mocno
  niesformalizowana procedura, krótko mówiąc: przypadkowa. I że w praktyce
  powierza się tę funkcę znajomemu, o ile sąd nie ma takiej listy potencjalnych
  zarządców przymusowych.
  A może ta procedura jest podobna - i jest tu jakaś analogia - do powoływania
  syndyka przez sąd ?  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • kaja99 21.04.04, 00:16
  dozorca1 napisała:

  > Byłbym wdzięczny, bo to mnie bardzo interesuje.
  Czy coś konkretnie chce Pan wiedzieć?

  >Przypuszczam, że to jest mocno
  > niesformalizowana procedura, krótko mówiąc: przypadkowa. I że w praktyce
  > powierza się tę funkcę znajomemu,
  Dokładnie tak. Z tego co do mnie dociera wynika, że sąd nie trudzi się, aby
  odpowiednio zweryfikować taką osobę.

  >o ile sąd nie ma takiej listy potencjalnych
  > zarządców przymusowych.
  Być może nalezałoby jeszcze spytać się w sekretariatach sądów, czy przypadkiem
  nie tworzą tam na własny użytek takich list, tzn potencjalnie zainteresowany
  zarządca może zgłasić swoją kandydaturę na zapas.

  > A może ta procedura jest podobna - i jest tu jakaś analogia - do powoływania
  > syndyka przez sąd ?
  A jak jest z syndykami? - tak w dwóch słowach poproszę.
  >
  Pozdrawiam,
 • dozorca1 21.04.04, 06:50

  > Czy coś konkretnie chce Pan wiedzieć?


  Tak:

  1) W jaki sposób sąd wybiera konkretnego zarządcę przymusowego do danej
  konkretnej sprawy, o ile wspólnota nie zgłosiła kandydatury (i czy
  rzeczywiście sąd kieruje się opinią wspólnoty skoro sytuacja we wspólnocie
  jest na tyle zła, że wymaga powołania zarządcy przymusowego, czyli z
  sytuacji wynika, że wspólnota sama sobie nie daje rady i trzeba jej coś
  (=kogoś) narzucić. Firma plajtująca nie wybiera sobie przecież syndyka,
  jest to w gestii sądu.
  2) Czy sądy mają jakieś banki zarządców przymusowych, tak jak mają np. listy
  rzeczoznawców sądowych w różnych zakresach [np. od wyłudzeń w PZU :)) ]
  3) Czy to prawda, że sąd powołując zarządcę przymusowego zasięga opinii
  odpowiedniej gminy lub wręcz prosi gminę o podanie kandydatury
  (= praktycznie to gmina ma taki bank potencjalnych przymusowców)


  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • kaja99 21.04.04, 10:41
  dozorca1 napisała:

  >
  > > Czy coś konkretnie chce Pan wiedzieć?
  >
  >
  > Tak:

  Odpowiadam, co wiem.
  >
  > 1) W jaki sposób sąd wybiera konkretnego zarządcę przymusowego do danej
  > konkretnej sprawy, o ile wspólnota nie zgłosiła kandydatury (i czy
  > rzeczywiście sąd kieruje się opinią wspólnoty skoro sytuacja we wspólnocie
  > jest na tyle zła, że wymaga powołania zarządcy przymusowego, czyli z
  > sytuacji wynika, że wspólnota sama sobie nie daje rady i trzeba jej coś
  > (=kogoś) narzucić. Firma plajtująca nie wybiera sobie przecież
  syndyka,
  > jest to w gestii sądu.

  Wspolnoty z róznych powodów mogą mieć problemy z samodzielnym ustaleniem
  zarządcy (wyborem zarządu); nie chcę tu wnikać w szczegoły, ale czasami z
  formalnego punktu widzenia jest konieczność "przypieczętowania" podanej
  kandydatury przez sąd, aby potem uniknąc konfliktów pomiędzy właścicielami.
  Niekoniecznie wspólnota musi być w tragicznym położeniu, a więc nie ma tu
  bezpośredniego przełożenia na plajtującą firmę.

  > 2) Czy sądy mają jakieś banki zarządców przymusowych, tak jak mają np. listy
  > rzeczoznawców sądowych w różnych zakresach [np. od wyłudzeń w PZU :)) ]
  Tego na 100% nie wiem, watpię nawet, czy znajoma będzie miala rozeznanie, skoro
  sama na taką listę nie jest wpisana.

  > 3) Czy to prawda, że sąd powołując zarządcę przymusowego zasięga opinii
  > odpowiedniej gminy lub wręcz prosi gminę o podanie kandydatury
  > (= praktycznie to gmina ma taki bank potencjalnych przymusowców)

  Być może czasami zaciąga, ale na pewno nie jest to regułą.

 • dozorca1 21.04.04, 07:00

  > A jak jest z syndykami? - tak w dwóch słowach poproszę.


  Nie zauważyłem tych pytań w tekście. Nie wiem jak jest aktualnie z syndykami.
  Przed paru laty mój znajomy starał się dostać na taką listę. Musiał spełnić
  szereg warunków, po których był umieszczany na takiej sądowej liście syndyków.
  Plus oczywiście łapówka, żeby właśnie jego wybrano z tej listy do prowadzenia
  danej konkretnej sprawy. A to były (są nadal ?) spore pieniądze...


  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • kaja99 21.04.04, 10:57
  dozorca1 napisała:

  >
  > > A jak jest z syndykami? - tak w dwóch słowach poproszę.
  >
  >
  > Nie zauważyłem tych pytań w tekście. Nie wiem jak jest aktualnie z syndykami.
  > Przed paru laty mój znajomy starał się dostać na taką listę. Musiał spełnić
  > szereg warunków, po których był umieszczany na takiej sądowej liście
  syndyków.
  > Plus oczywiście łapówka, żeby właśnie jego wybrano z tej listy do prowadzenia
  > danej konkretnej sprawy. A to były (są nadal ?) spore pieniądze...
  >
  Skoro juz zostal poruszony temat syndyków, to musze przyznać, że sama nie wiem
  jak to do końca funkcjonuje. O róznych przekrętach oczywiście słyszałam, ale
  całkiem pośrednio zetknęłam się z 2 przypadkami, w ktorych syndycy z całą
  powagą twierdzili, że ... dokładają do interesu! (instytucje charytatywne, czy
  co?). Faktem jest, że w jednym z tych przypadków upadły nie pozostawił żadnego
  majatku, może jakieś drobne nalezności z tytułu faktur i puste konto. I
  szczerze powiedziawszy nie wiem, jakie były zamierzenia i plany syndyka, skoro
  procesu nie chciał kończyć. Na pewno przez wiele pierwszych miesięcy przychodów
  zadnych nie miał, potem wpadły jakieś stosunkowo niewielkie kwoty. Może przy
  okazji uda mi sie dowiedzieć coś więcej na dzień dzisiejszy ( sprawy dalej sie
  ciągną), bo jestem ciekawa jak to wyglada od środka. Wierzyciele widzą to tak:
  dla nich brak pokrycia, syndyk sobie prosperuje całkiem nieźle. Czasami nawet
  przychodzi mi taki pomysł, ze to może co poniektorzy wierzyciele lub zarząd
  upadłego sponsorują dodatkowo syndyka, bo maja w tym interes. Może ktos mnie
  bardziej oświeci?
 • kaja99 18.04.04, 23:32
  mieszkanie.i.wspolnota napisał:

  > Zdarzyło się w Warszawie, że ktoś zaproponował - a sąd przyklepał -
  kancelarię
  > prawną, nie mającą zielonego pojęcia o wspólnotach mieszkaniowych, za to
  bardzo
  >
  > biegłą w operacjach giełdowych. To nie znaczy, że wspólnota była potem źle
  > zarządzana - bo kancelaria natychmiast zatrudniła do administrowania
  > profesjonalistę. Ale cena, wyznaczona przez sąd, była zabójcza - sąd ustalił
  > wynagrodzenie zarządcy przymusowego (czyli owej kancelarii prawnej) na
  poziomie
  >
  > pięciokrotnie wyższym od wynagrodzeń stosowanych w tej dzielnicy.
  >
  I na tle podobnych wyroków nasze debaty i prawne polemiki, w których sama
  biorę udział, są teoretycznymi rozważaniami sobie a muzom. Tymczasem aż dech
  zapiera czytając o praktycznym podejściu kolejnego sędziego.
 • babczyk 19.04.04, 18:27
  Wpisujac Województwo bedzieszmiał (a ) twoje okolice.
 • mrozik.jarek 27.04.04, 22:54
  babczyk napisał:

  >
  >
  > Ustawa nie przewiduje wieloosobowego zarządu przymusowego. Zarząd przymusowy
  > musi być zarządem jednoosobowym.

  Reprezentuję jednoosobowo ten średni poziom dyskusji na tym Forum, a może nawet
  niski i cóś mi się widzi, że w przepisach nie ma instytucji zarządu
  przymusowego.

  Pzdr
 • dozorca1 21.04.04, 18:00
  <Odpowiadam, co wiem


  Kajo, chce Pani zrobić mi dobrze i doceniam to. Ale wciąż obracamy się w sferze
  domysłów...


  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • kaja99 21.04.04, 22:43
  dozorca1 napisała:

  > <Odpowiadam, co wiem
  >
  >
  > Kajo, chce Pani zrobić mi dobrze i doceniam to. Ale wciąż obracamy się w
  sferze
  >
  > domysłów...

  Ej, wybredny Pan, wybredny. Czego Pan właściwie oczekuje?
  Odpowiedzi zostały udzielone na podstawie informacji od zarządcy przymusowego.
  I nie są to domysły, ale stan faktyczny, który miał miejsce, a czy dalej ma i
  czy wszędzie - najlepiej sprawdzić u źródeł. Powodzenia! Temat ze swej strony
  uważam za zakończony.
 • dozorca1 22.04.04, 23:23


  > Ej, wybredny Pan, wybredny.


  Jestem wybredny próbując dowiedzieć się regulacji prawnych w tym zakresie ? Na
  razie mam wrażenie, że to dość żywiołowy i spontaniczny proces w wykonaniu sądu
  i tak naprawdę nikt nic nie wie konkretnie, są tylko zgadywanki. Spróbuję pójść
  we wtorek do sądu i zdać relację.

  > Czego Pan właściwie oczekuje?

  odpowiedzi na moje pytania, ale nie typu: "wydaje mi się, ja myślę, że..."  > I nie są to domysły, ale stan faktyczny, który miał miejsce, a czy dalej ma i
  > czy wszędzie - najlepiej sprawdzić u źródeł. Powodzenia!

  Spróbuję, czuję się zobowiązany


  Temat ze swej strony
  > uważam za zakończony.

  Dziękuję za solidne wzięcie udziału w "temacie".
  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • dozorca1 26.04.04, 15:01
  Byłem dzisiaj w 2 sądach, do wielu innych (rejestrowych, okręgowych,
  upadłościowych, cywilnych, procesowych i nieprocesowych) dzwoniłem i .... nikt
  nie wie jak się powołuje zarządcę przymusowego lub gdzie są listy takich
  zarządców. I to wszystko w mieście stołecznym Warszawa.
  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • kaja99 26.04.04, 18:25
  dozorca1 napisała:

  > Byłem dzisiaj w 2 sądach, do wielu innych (rejestrowych, okręgowych,
  > upadłościowych, cywilnych, procesowych i nieprocesowych) dzwoniłem i ....
  nikt
  > nie wie jak się powołuje zarządcę przymusowego lub gdzie są listy takich
  > zarządców. I to wszystko w mieście stołecznym Warszawa.

  Miałam się już nie odzywać, ale ponieważ darzę Pana sypmatią i lubię z Panem
  dyskutować, nie bacząc na to, że znowu mi się dostanie napiszę konkluzję. Szuka
  Pan na siłę czegoś, czego najprawdopodobniej nie ma. I jeszcze oburza się, gdy
  inni nie potrafią spełnić Pana oczekiwań w postaci prezentacji rzekomych list,
  gminnych wytycznych, procedur, itp, itd. Niemniej dalej życzę powodzenia!
  Przecież, kto szuka, nie bładzi i w końcu znajduje(?).
  Pozdrawiam,
 • dozorca1 26.04.04, 19:36

  > Pan na siłę czegoś, czego najprawdopodobniej nie ma.

  W Pacanowie kozy kują.... Szukam tego Pacanowa razem z Koziołkiem Matołkiem...


  I jeszcze oburza się, gdy
  > inni nie potrafią spełnić Pana oczekiwań w postaci prezentacji rzekomych
  list,
  > gminnych wytycznych, procedur, itp, itd.  Jak to w dobrym małżeństwie, z dobrą i wyrozumiałą żoną...

  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • babczyk 27.04.04, 19:26
  szanowny Panie dozorca 1.

  Jest takie przysłowie........ jak sobie pścielisz tak się wyśpisz ...niestety.
  Szukasz po prostu dziury w całym i podziwiam cierpliwość kaji 99 że tak sie z
  panem męczy no ale to jwj sprawa. Po prostu jak sam sobie nie pomozesz to
  raczej nikt Ci nie pomoże.
  A dokładniej to w maju mam dalsza rozprawę o zarządę sądowego więc będę coś
  mógł powiedzieć więcej.A przy okazji złozyłem wniosek do prokuratury o
  działanie zarządu i zarządcy na niekorzyśc wspólnoty. Jak się to potoczy
  chetnie podzielę się wiadomościami.
  pozdrawiam.
 • dozorca1 27.04.04, 20:04
  babczyk napisał:

  > szanowny Panie dozorca 1.
  >
  > Jest takie przysłowie........ jak sobie pścielisz tak się
  wyśpisz ...niestety.
  > Szukasz po prostu dziury w całym i podziwiam cierpliwość kaji 99 że tak sie z
  > panem męczy no ale to jwj sprawa.

  Chcę wiedzieć i nic więcej. Bardzo jestem wdzięczny Kai za jej informacje, ale
  chodzi mi o to, jak to jest unormowane, a nie jak komu (m.in. mnie) wydaje.

  Po prostu jak sam sobie nie pomozesz to
  > raczej nikt Ci nie pomoże.
  > A dokładniej to w maju mam dalsza rozprawę o zarządę sądowego więc będę coś
  > mógł powiedzieć więcej.A przy okazji złozyłem wniosek do prokuratury o
  > działanie zarządu i zarządcy na niekorzyśc wspólnoty. Jak się to potoczy
  > chetnie podzielę się wiadomościami.
  > pozdrawiam.


  Jestem w dalszym ciągu bardzo zainteresowany (co uważasz za naganne, ale trudno)
  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • kaja99 28.04.04, 10:51
  dozorca1 napisała:

  > chodzi mi o to, jak to jest unormowane, a nie jak komu (m.in. mnie) wydaje.

  Taak..., WYDAJE mi się (???), że ralacja owej zarządczyni powołanej przez sąd
  jest jakimś DOMYSŁEM.

  A tak poważniej, istnieją luki prawne i nic na to nie poradzimy. Nie zmienia to
  faktu, że może gdzieś, ktoś jakąś listę stworzył, tudzież prosił o opinię gminy.
  I to stwierdzenie należy do gatunków "wydaje mi się". Natomiast nie mogę
  zrozumieć dlaczego przednio przedstawione przeze mnie FAKTY tak bardzo Panu nie
  leżą, rzekłabym, że zostały wykpione. Obojętne jakby na to nie patrzeć,
  częściej własnie praktyka sądu jest istotniejsza, niż jakieś przepisy odłożone
  do szuflady.
  No, ale w następnej wypowiedzi, trochę sie Pan zrehabilitował.
  Pozdrawiam,

  > Po prostu jak sam sobie nie pomozesz to
  > > raczej nikt Ci nie pomoże.
  > > A dokładniej to w maju mam dalsza rozprawę o zarządę sądowego więc będę co
  > ś
  > > mógł powiedzieć więcej.A przy okazji złozyłem wniosek do prokuratury o
  > > działanie zarządu i zarządcy na niekorzyśc wspólnoty. Jak się to potoczy
  > > chetnie podzielę się wiadomościami.
  > > pozdrawiam.
  >
  >
  > Jestem w dalszym ciągu bardzo zainteresowany (co uważasz za naganne, ale
  trudno
  > )
 • dozorca1 27.04.04, 22:34


  > babczyk napisał....

  Może odpowiedziałem zbyt pospiesznie. Jeszcze raz (chociaż myślę, że to
  oczywiste):

  1)Bardzo dziękuję Kai i Babczykowi za ich pomoc w rozwikłaniu poruszonego
  przeze mnie problemu.
  2)Być może prowadziłem tę dyskusję tak, że Babczyk mógł poczuć się urażony, a
  sympatia Kai do mnie została wystawiona na bardzo mocną próbę. Bardzo Was oboje
  za to przepraszam. Szczególnie w Kai czuję pokrewną duszę i nie chciałbym
  stracić jej (internetowej) przyjaźni. Odwzajemnianej oczywiście.
  3)Ale wracając do „adremu”, to znam Wasze opinie czy domysły, do których mogę
  dołączyć i swoje odczucia, ale w dalszym ciągu nie wiem jak w prawie jest
  skodyfikowana sprawa wyboru zarządcy przymusowego i jak są tworzone listy
  takich zarządców, o ile w ogóle istnieją. Raczej nie istnieją.
  4)Być może Was to nie interesuje, więc nie czytajcie już więcej tego wątku.
  Mogę to zrozumieć, problem jest raczej marginalny (i można jakoś przeżyć bez
  odpowiedzi na te pytania)
  5)Ja uważam tę dyskusję i moje śledztwo w sądach jednak za interesujące. Wynik –
  jak na razie – jest w moim odczuciu raczej nie banalny. Można bowiem
  przypuszczać, że w naszym systemie prawnym jest luka dotycząca kwestii tu
  poruszanej. A jeśli tak, to ten wybór „przymusowego” jest prawdopodobnie dość
  arbitralny. A jeśli tak, to prawdopodobnie jest to lekko (?) kryminogenny
  proces. Przykład: choćby podane przez p. Witolda powierzenie tej funkcji
  kancelarii prawnej.
  6)Wynik tej dyskusji jest (przynajmniej dla mnie) niebanalny, bo nigdy bym się
  nie spodziewał, że nie ma w tym względzie precyzyjnych przepisów.

  I to by było na tyle. Ale jeśli Was to denerwuje, to zakończmy tę publiczną
  dyskusję, a ja to sobie prywatnie jeszcze podrążę.

  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • kaja99 28.04.04, 10:53
  babczyk napisał:

  > A dokładniej to w maju mam dalsza rozprawę o zarządę sądowego więc będę coś
  > mógł powiedzieć więcej.A przy okazji złozyłem wniosek do prokuratury o
  > działanie zarządu i zarządcy na niekorzyśc wspólnoty. Jak się to potoczy
  > chetnie podzielę się wiadomościami.
  > pozdrawiam.

  Trzymam kciuki i czekam na relację!
  Pozdrawiam,
 • babczyk 28.04.04, 20:44
  Witam dozorca 1 i kaja99 .


  > Być może prowadziłem tę dyskusję tak, że Babczyk mógł poczuć się urażony<
  Nie jestem gdyż taka wspaniała wymiana zdań działa na mnie motywująco. Fakt,
  ale niekiedy nerwy puszczają. Takie czasy.

  > nie wiem jak w prawie jest skodyfikowana sprawa wyboru zarządcy przymusowego
  i jak są tworzone listy takich zarządców, o ile w ogóle istnieją. Raczej nie
  istnieją.<

  Ja jak sądzę przekopałem ( że tak się wyrażę ) prawie wszystko i zostałem z tym
  że jednak tego zarządcę muszę podać sam, bo jak mi podadzą to mogę się już
  wcale nie pozbierać.

  > Ja uważam tę dyskusję i moje śledztwo w sądach jednak za interesujące. Wynik –
  jak na razie – jest w moim odczuciu raczej nie banalny. Można bowiem
  przypuszczać, że w naszym systemie prawnym jest luka dotycząca kwestii tu
  poruszanej. A jeśli tak, to ten wybór „przymusowego” jest prawdopodobnie dość
  arbitralny. A jeśli tak, to prawdopodobnie jest to lekko (?) kryminogenny
  proces. Przykład: choćby podane przez p. Witolda powierzenie tej funkcji
  kancelarii prawnej. <

  Zgadzam się w całej tego zdania rozciągłości i mogę się podpisać obiema rękami.

  > I to by było na tyle. Ale jeśli Was to denerwuje, to zakończmy tę publiczną
  dyskusję, a ja to sobie prywatnie jeszcze podrążę.<

  Proszę się nie podniecać, zawsze coś z tego może się urodzić pożytecznego dla
  wszystkich.


  A gwoli ścisłości , mamy już zaproszenie na rozprawę która odbędzie się w
  drugiej połowie maja . Jest też zaproszona osoba którą chcielibyśmy aby była
  naszym Zarządcą. Jest też sprawa w prokuraturze. A pomógł mi i mnie zmotywował
  do tego artykuł z miesięcznika Wspólnota mieszkaniowa p.t. Prokurator zamiast
  Zarządcy. Warto się z nim zapoznać.
  I na koniec pytanie …jak to możliwe aby strata w roku 2002 była przychodem w
  2003. Za prawidłową odpowiedź …nagroda. Osobiście wyślę sms-a z gratulacjami.


  pozdrawiam.
 • dozorca1 28.04.04, 21:25

  > > Być może prowadziłem tę dyskusję tak, że Babczyk mógł poczuć się urażony
  > Nie jestem gdyż taka wspaniała wymiana zdań działa na mnie motywująco.


  Kamień z serca
  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • dywizjon 02.05.04, 13:42
  Witam
  Prosze o dokladne wskazanie numeru "Wspolnoty Mieszkaniowej" , w ktorej ukazal
  sie artykul pt. Prokurator zamiast Zarzadcy.
  Dziekuje bardzo.
  Pozdrawiam
  ja
 • babczyk 03.05.04, 12:16
  Wspólnota Mieszkaniowa nr.2 z tego roku.

  Zobacz też odpowiedzi , zarząd przymusowy z dnia 26-09-2002

  Pozdrawiam
 • mcvey 04.05.04, 10:12
  Piszę w imieniu Zarządu Wspólnoty z Warszawy.Mieliśmy w lutym sprawę w Sądzie o
  ustanowieniu Zarządcy przymusowego. Wniosek został oddalony. Interpetacja Sądu
  była taka że Wspólnota jest po to aby sama decydowała o sobie, ale jezeli
  dochodzi do zarządcy przymosowgo to musi być tyle wniosków ilu właścicieli
  nieruchomości i wszystki wypisy z księgi wieczystej dla każdego właściciela.
  Tak więc nie jest to takie proste
  Pozdrawiam
  mcvey
 • asam11 04.05.04, 10:39
  mcvey napisał:

  > Piszę w imieniu Zarządu Wspólnoty z Warszawy.Mieliśmy w lutym sprawę w Sądzie
  o
  >
  > ustanowieniu Zarządcy przymusowego. Wniosek został oddalony. Interpetacja
  Sądu
  > była taka że Wspólnota jest po to aby sama decydowała o sobie, ale jezeli
  > dochodzi do zarządcy przymosowgo to musi być tyle wniosków ilu właścicieli
  > nieruchomości i wszystki wypisy z księgi wieczystej dla każdego właściciela.
  Tu chyba jest duży skrót myślowy albo sąd jakiś luzacki. Czy sąd rozpatrywał
  sprawę? Jeśli były braki formalne to chyba nie. Czy macie uzasadnienie na
  piśmie, czy składaliście zażalenie (odwołanie)? Składanie wniosku jest
  przywilejem każdego włściciela z osobna a inni własciciele są uczestnikami
  procesu, ich prawa do nieruchomości muszą być respektowane i udokumentowane -
  to chyba oczywiste. Jeśli sąd zażądał wypisów to trzeba je zdobyć. Na żądanie
  sądu wyda je sąd od KW - powinien wystarczyć wypis z KW dla działki gruntu
  gdzie wymienieni są wszyscy współwłaściciele, to można otrzymać nawet na
  żądanie jednego ze współwłaścicieli.
 • mcvey 04.05.04, 11:18
  było tak:
  Jeden ze współwłaścicieli wystąpił do sądu , ponieważ chyba nie podobały mu się
  nasze rządu, i w dodatku zaproponował siebie na zarządce przymusowego. Podczas
  rozprawy Sąd zadawał wiele pytań, ale wniosek tego właściciela odrzucił. Powód :
  Na następną rozprawę poprosił o 250 wniosków ( tyle ile jest właścicieli i
  jeszcze 250 wypisów z księgi wieczystej, a na rozprawę mają się stawić
  wszyscy!!!!!
 • asam11 04.05.04, 11:28
  Wyroki sądów są niezbadane. Wygląda na to, że wnioskodawcą był jakiś oryginał,
  żeby nie powiedzieć oszołom ale to co proponuje sąd to też wariactwo.
  Nie bardzo rozumiem: doszło do rozprawy, sąd wniosek odrzucił to jaka następna
  rozprawa? Może tylko nakazał uzupełnienie braków ale to mógł nakazać bez
  rozprawy. Postanowienie sądu (chyba jednak nie wyrok) nadaje się do zażalenia -
  wypisy wydawane są tylko tym, którzy mają interes prawny.Wzywać do sądu może
  zaś sąd tylu ile chce, niestety na koszt wnioskodawcy.
 • dozorca1 05.05.04, 08:00
  asam11 napisał:

  > Wyroki sądów są niezbadane.


  Jeszcze jedna teza: podczas moich inwigilacji sądów na okoliczność zarządcy
  przymusowego w którymś z sądów powiedziano mi, że nie wiadomo jak jest z tym
  zarządcą przymusowym, bo nie ma jeszcze przepisów wykonawczych do ustawy (do
  ustawy sprzed 10 lat !!!). Odniosłem wrażenie, że jest to standardowa odpowiedź
  jakiejś pani kierowniczki sekretariatu mająca na celu pozbycie się natręta,
  żeby sprawę zamknąć i mieć spokój. Może więc i w tej kuriozalnej sprawie sąd
  podjął taką decyzję z tych samych powodów ?

  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • mieszkanie.i.wspolnota 04.05.04, 23:12
  mcvey napisał:

  > było tak:
  > Jeden ze współwłaścicieli wystąpił do sądu , ponieważ chyba nie podobały mu
  się
  >
  > nasze rządu, i w dodatku zaproponował siebie na zarządce przymusowego.
  Podczas
  > rozprawy Sąd zadawał wiele pytań, ale wniosek tego właściciela odrzucił.
  Powód
  > :
  > Na następną rozprawę poprosił o 250 wniosków ( tyle ile jest właścicieli i
  > jeszcze 250 wypisów z księgi wieczystej, a na rozprawę mają się stawić
  > wszyscy!!!!!

  Toż to jakiś kabaret !
  Na Pana miejscu wysłałbym relację - z nazwiskiem WYSOKIEGO SĄDU - do wszystkich
  pism satyrycznych.

  --
  Witold Kalinowski
  tel. 0501 514 786
  "Mieszkanie i Wspólnota"
  www.miwspolnota.waw.pl
 • kaja99 04.05.04, 23:47
  To że dochodzenie roszczeń przed sądem to często jedna wielka paranoja - to
  wiemy. Ale... popatrzmy na to z kilku stron.

  Jeden nawiedzony własciciel wszedł w zatarg z zarzadem/ zarzadcą i na
  zasadzie "ja im pokażę" występuje do sądu. Sąd patrzy, kiwa głową, duma, no
  przecież nie może tak bez zgody/wysłuchania pozostałych włascicieli dać mu
  wiary, tymbardziej że widać, iż ów powodzik bredzi, ale dowodów przeważających
  szalę - brak. No więc , co pozostaje? Patrz kilka postów wyżej.

  A może to jeden, porządny nie może juz dłużej patrzeć jak go ograbiają, niweczą
  jego krwawiznę, więc próbuje walczyć o swoje przed sądem. Reszta
  współwłaścicieli przyjmuje zasadę "tumiwisizmu". Formalności dobijają biednego
  społecznika do do reszty; strata czasu, pieniędzy. Samemu , bez zrozumienia,
  bez wynagrodzenia wypruwać sobie żyły za wszystkich? Bo gdyby własną
  kandydaturę zgłosić, toż to całkiem podejrzana sprawa być musi w oczach innych.

  Gdy do tego dodamy fakt, że pod dumnym hasłem "sąd" kryje się jakiś
  człowieczek, który może mieć całkiem mizerne pojęcie o wspólnotach, albo też
  podchodzić do sprawy jak do "samych swoich" i śmiać się lub złościć po cichu,
  (bo przecież w kolejce czekają sprawy większego kalibru) to po prostu rysuje
  się obraz naszej szarej rzeczywistości.

  Powodzenia! Nie zawsze przecież musi być źle. • dozorca1 13.05.04, 15:24
  Mam prośbę do Pana: pewna wspólnota wyznaczyła mnie na zarządcę przymusowego
  (niestety to nie jest interes, bo to niewielka wspólnota, a kłopotów moc, jest
  to tylko wzajemna sympatia). Napisali wniosek do sądu moim zdaniem zupełnie
  zły. Ja mam swoją wersję, ale chciałbym to porównać z czymś co już przeszło
  praktyczny chrzest. Zdaje się, że Pan ma tego typu doświadczenia praktyczne.
  Czy mógłby mi Pan przesłać mailem jakieś materiały na ten temat, np. wzór
  wniosku ?
  Z góry dziękuję.
  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • dozorca1 13.05.04, 15:30
  dozorca1 napisała:

  Zapomniałem dodać: może również inni forumowicze mogliby mi pomóc ?
  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • babczyk 16.05.04, 13:24
  > Mam prośbę do Pana: pewna wspólnota wyznaczyła mnie na zarządcę przymusowego
  (niestety to nie jest interes, bo to niewielka wspólnota, a kłopotów moc, jest
  to tylko wzajemna sympatia). <
  Moim skromnym zdaniem, jest potrzebna zgoda zarządcy który ma zostać sądowym
  zarządcą . Zgodę tę udziela się danej wspólnocie która to prosi i we wniosku o
  zarządcę sądowego podaje dane zarządcy którego chcieliby mieć u siebie. Sadzę
  że nie można zostać zarządcą sądowym bez wiedzy i zgody zaproponowanego
  zarządcy.
  > Zdaje się, że Pan ma tego typu doświadczenia praktyczne. <
  Tego bym nie powiedział, ale dodam tylko że sprawami wspólnot interesuję się od
  ponad 4 lat i co mi wpadnie w ręce na temat wspólnot to staram się zapisać lub
  skserować . Daje to po jakimś czasie efekty. A przy okazji dużo, dużo, dużo
  pytam, gdyż niestety jestem mądry ale mądrością takich ekspertów jak min.
  Panowie Witakowski, Tertelis i inni.

  >Czy mógłby mi Pan przesłać mailem jakieś materiały na ten temat, np. wzór
  wniosku ? <
  Posyłam dwa na których ja się oparłem.

  Pozdrawiam
 • dozorca1 16.05.04, 14:06

  > Moim skromnym zdaniem, jest potrzebna zgoda zarządcy który ma zostać
  sądowym
  > zarządcą . Zgodę tę udziela się danej wspólnocie która to prosi i we wniosku
  o
  > zarządcę sądowego podaje dane zarządcy którego chcieliby mieć u siebie. Sadzę
  > że nie można zostać zarządcą sądowym bez wiedzy i zgody zaproponowanego
  > zarządcy.

  to zrobiłem

  > Posyłam dwa na których ja się oparłem.


  Bardzo dziękuję


  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  e-mail: netplus@wp.pl
 • asam11 16.05.04, 18:56
  babczyk napisał:

  > Moim skromnym zdaniem, jest potrzebna zgoda zarządcy który ma zostać
  sądowym
  > zarządcą . Zgodę tę udziela się danej wspólnocie która to prosi i we wniosku
  o
  > zarządcę sądowego podaje dane zarządcy którego chcieliby mieć u siebie.
  Jeśli wspólnota akceptuje zarządcę i ten sie na to zgadza to po co cały cyrk z
  tym sądem. Jeśli zaś wnioskuje część właścicieli i oni wskazują zarządcę to nie
  mówmy, że to wspólnota prosi o zarządcę.
  A przy okazji dużo, dużo, dużo
  > pytam, gdyż niestety jestem mądry ale mądrością takich ekspertów jak min.
  > Panowie Witakowski, Tertelis i inni.
  >
  Słowo "niestety" jest nietaktem wobec tych Panów. Chyba sobie nie zasłużyli.
  Nie zawsze do końca są przekonujący ale być mądrym Ich mądrością to raczej
  powód do zadowolenia.
 • babczyk 16.05.04, 19:40
  Nie sądzę ( asam11 ) że słowo „niestety” jest nietaktem wobec tych Panów a
  moim zdaniem wręcz dużym plusem, gdyż to Oni i to na tym forum uświadomili mi
  parę rzeczy o których miałem blade lub wręcz inne pojęcie. Dodam też o celnych
  odpowiedziach i ciekawych polemikach z innymi uczestnikami tego forum, Pana
  Kalinowskiego.
  Jeżeli słowo „niestety” źle się z czymś kojarzy to sorry. A że „niestety” gdyż
  prawie na wszystkie odpowiedzi które można w ostatnim czasie dostać z Internetu
  wiążą się z określoną gratyfikacją pieniężną dla osoby lub jakiegoś podmiotu
  gospodarczego ( niestety ).
  Ale mimo wszystkich odpowiedzi do jakich ma się dostęp, to i tak
  samemu „niestety” trzeba podjąć decyzję i wziąć za jej podjęcie
  odpowiedzialność.

  Pozdrawiam
 • mrozik.jarek 17.05.04, 21:58
  babczyk napisał:

  > Nie sądzę ( asam11 ) że słowo „niestety” jest nietaktem wobec tyc
  > h Panów a
  > moim zdaniem wręcz dużym plusem, gdyż to Oni i to na tym forum uświadomili
  mi
  > parę rzeczy o których miałem blade lub wręcz inne pojęcie. Dodam też o
  celnych
  >
  > odpowiedziach i ciekawych polemikach z innymi uczestnikami tego forum, Pana
  > Kalinowskiego.


  Pan Witold stety jest juz oszacowanym Ekspertem przez znawców przedmiotu.

 • dozorca1 16.05.04, 20:15
  >Jeśli zaś wnioskuje część właścicieli i oni wskazują zarządcę to nie
  > mówmy, że to wspólnota prosi o zarządcę.


  To ja sie wyraziłem nieprecyjnie, a nie Babczyk. Oczywiście, że gdyby wspólnota
  jako całość zgłosiła ten wniosek to cała sprawa byłaby pozbawiona sensu,
  dlatego Babczyk zorientował się o co mi chodzi.

  --
  Pozdrawiam
  dozorca
 • babczyk 17.05.04, 19:18
  Niestety,( znowu )ale niewiele osób i sądów sobie łamie głowę nad interpretacją
  prawa wrzucając różne przypadki do jednego worka i dlatego wychodzi w sądach
  taki misz masz jak w wątku 1583. Dlatego trzeba
  czytać,czytać,czytać,pytać,pytać,pytać to może coś mądzrego się urodzi.

  pozdrawiam
 • babczyk 23.05.04, 18:13
  kaja99 >Gdy do tego dodamy fakt, że pod dumnym hasłem "sąd" kryje się
  jakiś
  człowieczek, który może mieć całkiem mizerne pojęcie o wspólnotach, albo też
  podchodzić do sprawy jak do "samych swoich" i śmiać się lub złościć po cichu,
  (bo przecież w kolejce czekają sprawy większego kalibru) to po prostu rysuje
  się obraz naszej szarej rzeczywistości. <

  Och kaja99 nie wiesz ile w tym krótkim zdaniu jest prawdy. Ten sąd w pierwszej
  rozprawie zarządcę wezwał do odpowiedzi po nazwisku tym bardziej że nigdzie na
  tej sali nie padło nazwisko owego zarządcy i ów zarządca nawet nie był wzywany
  a tylko dowiedział się od zarządu że będzie taka sprawa. W drugiej rozprawie w
  zeszłym tygodniu Pani sędzia pokazała kto tu jest panem. Pomiatała na samym
  początku wezwanym, osobmi które były współwnioskodawcmi a także zaproponowaną
  osobą na zarządcę sądowego. Wezwano je po to aby im powiedzieć że są
  niepotrzebni a mowa o zaproponowaną przez nas osobę na zarządcę sądowego jak i
  współwnioskodawców twierdząc że tylko wystarczy moja osoba. I ten czas. Jest
  przerażające to że przeznacza się około 30 minut na rozprawę i następna sprawa
  dopiero za 3 miesiące. A ja mały człowieczek myślałem że to odbędzie się raz
  dwa i po krzyku. Ile jeszcze będzie zaskoczeń.
  Pozdrawiam
 • kaja99 24.05.04, 11:45
  Drogi Babczyku!
  Trzymam kciuki najmocniej, jak tylko można, bo cóz innego mi pozostaje?
  Pozdrawiam serdecznie,
  Kaja


  P.s. Wolałabym naprawdę nie mieć w tym wypadku racji.

  > kaja99 >Gdy do tego dodamy fakt, że pod dumnym hasłem "sąd" kryje się
  >
  > jakiś
  > człowieczek, który może mieć całkiem mizerne pojęcie o wspólnotach, albo też
  > podchodzić do sprawy jak do "samych swoich" i śmiać się lub złościć po cichu,
  > (bo przecież w kolejce czekają sprawy większego kalibru) to po prostu rysuje
  > się obraz naszej szarej rzeczywistości. <
  >
  > Och kaja99 nie wiesz ile w tym krótkim zdaniu jest prawdy.
 • dozorca1 24.05.04, 16:22


  > Drogi Babczyku!
  > Trzymam kciuki najmocniej, jak tylko można, bo cóz innego mi pozostaje?


  Babczyk jest twardzielem, da sobie radę. Ale uważam, że my - forumowicze -
  powinniśmy mu maksymalnie pomagać, niech wygra z oporną materią sądów i innych
  przeciwności !
  Czekamy na relacje Babczyka z potyczek sądowych i na kwestie, które wymagają
  wspólnej konsultacji.

  --
  Pozdrawiam
  dozorca

  netplus@wp.pl
 • babczyk 24.05.04, 18:48
  Dzięki kaja99. Jak będzie możliwe to postaram się to co będzie się dalej
  działo zapisać przy pomocy kamery.

  Pozdrawiam wszystkich pieniaczy.
 • glaube 24.05.04, 18:58
  Powodzenia Babczyku!
  W moim przypadku sprawa o ustanowienie zarz.przymusowego w I-szej instancji
  trwała od czerwca 2002 do końca grudnia 2003 r. Rozprawa w sądzie apelacyjnym
  odbyła się tydzień temu, więc w sumie prawie 2 lata. Sad apelacyjny wydał
  decyzję o odrzuceniu postanowienia I instancji i przekazał sprawe do ponownego
  rozpatrzenia. Kolejne 2 lata? A bezprawie dalej sie szerzy...

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.