Dodaj do ulubionych

zaległości płatnicze właścicieli

12.02.05, 16:32
prosze o pomoc co powinnia zrobić wspolnota jesli ma kilku mieszkańców
zalegajacych ponad rok. wg ustawy z 6 lipca 1982 o ksiegach wieczystych
powinna wszcząć postępowanie egzekucyjne i potem założyc hipoteke przymusowa.
Mam pytanie o to postępowanie egzekucyjne - co po kolei powinno sie zrobic?
Edytor zaawansowany
 • hehe.he 12.02.05, 20:14
  zastosowanie ma tutaj art 16 ustawy o wlasnosci lokali:
  1. Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego
  opłat
  lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi
  domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie
  z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa
  może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na
  podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
  2. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do
  lokalu
  zamiennego.
 • krystyna1505 23.02.05, 00:20
  Bardzo interesuje mnie ten wątek. Reprezentuję wspólnotę. Mamy dłużników, z
  którymi nie możemy sobie poradzić. Wykorzystałam juz formę skierowania sprawy
  do sądu a po uprawomocnieniu się wyroku, skierowałam do komornika. Komornik
  wpłaca na konto wspólnoty 30zł/m-cznie (to nie pomyłka słownie: trzydzieści
  złoty)dłużnik jak nie płacił tak nie płaci, mieszkanie remontuje, ostatnio
  nawet sąsiedzi zauważyli, że wymienił sobie meble a zadłużenie wobec wspólnoty
  rośnie. Rozważem zatem zlicytowanie tego mieszkania, ale usłyszałam, że od tego
  roku nie mogę takiego właściciela wyrzucić na bruk. Czyli nawet jeśli komornik
  doprowadzi do zlicytowania mieszkania to wspólnota musi zapewnić lokal
  zastępczy. Czy to prawda i czy to nie koliduje z ustawą o własności
  lokali "włascicielowi...nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego"?
  Prosze o pomoc.
  Dziękuję!
 • mark-56 13.02.05, 14:27
  witam
  W pierwszej kolejności powinniście wysłać do tych właścicieli wezwanie do zapłaty za pokwitowaniem, jedno drugie wezwanie jeśli to nie skutkuje trzeba wysłać wezwanie,że wnosicie pozew do sądu o nakaz zapłaty w trybie upominawczym o natychwmiatowej wykonalności i do komornika.Jeśli to nie da rezultatu to wysłać do biura informacji gospodarczej o dłużnikach przedtem wysłać wezwanie o zapłatę. Z BIG trzeba zawrzeć umowę o usługę koszt miesięczny to 250zł można na rok i krótsze okresy.W tym wypadku jest potrzebny komputer podłączony do internetu bo tylko tak można sprawy załatwić z BIG. Ważne aby były dokumenty przedstawione przez zarząd w sądzie to się liczy.Jeśli nadal nic nie wskóracie to wtedy pozew do sądu o licytację lokalu zgodnie z art.16 tak jak podał to hehe.he. Wzory pozwów i innych dokumentów możesz znaleść nastronie inernetowej rzeczpospolita.pl/prawo . Na prawej stronie jest link ,,polecamy,, wykazie wybierz Wspólnota mieszkaniowa tam są te wzory.Życzę ci powodzenia w dochodzeniu swoich praw.Pozdrawiam
 • annac13 13.02.05, 14:35
  Mark i hehe.he dzieki wam bardzo za pomoc.
 • marylalysiak 14.02.05, 15:39
  Wejść na hipotekę.Skutkuje.
 • ferby26 16.02.05, 14:36
  Mark-56, a co zrobic gdy tacy delikwenci nie chcą nawet pokwitować odbioru
  pisma? Ja mam takich sąsiadów którzy "są u siebie i robią to na co mają ochotę
  i kiedy i nikt nam nie będzie mówił co mamy robić" - hasło reklamowe pana i
  pani P.
 • jefimik 14.02.05, 21:00
  Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie roszczenia pieniężnego lub
  innego. W tym drugim przypadku, jeśli szczególny przepis to umożliwia. Jeżeli
  kwota, z którą zalega dłużnik nie przekracza trzydziestu tysięcy złotych pozew
  należy skierować do sądu rejonowego, w przeciwnym wypadku – do sądu
  okręgowego.(proszę sprawdzić bo 5-go lutego uległo to zmianie). Postępowanie
  upominawcze jest dogodnym sposobem na dochodzenie świadczenia pieniężnego. Można
  w ten sposób uzyskać zapłatę np. za dostarczony towar lub wykonaną usługę, za
  czynsz najmu itp. w sytuacjach, gdy wierzyciel nie posiada dostatecznych
  dowodów, by przeprowadzić postępowanie nakazowe. Jest to więc podobnie dogodna i
  szybka droga na odzyskanie pieniędzy od nielojalnego kontrahenta.

  Jak wygląda postępowanie?
  Co do zasady sąd rozpoznaje spór na posiedzeniu niejawnym. Jest to takie samo
  udogodnienie dla wierzyciela, jakie daje postępowanie nakazowe. Jeżeli jednak
  sąd stwierdzi, że nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty nie oddali pozwu, ale
  wyznaczy rozprawę, chyba że rodzaj sprawy pozwala na rozpatrywanie jej nadal na
  posiedzeniu niejawnym. Przesłanki pozwalające na rozpatrzenie sprawy w tym
  trybie są mniej rygorystyczne niż w postępowaniu nakazowym. Przede wszystkim nie
  jest potrzebny wniosek o zastosowanie tego trybu, gdyż decyduje o tym sąd z
  urzędu. Nie jest konieczne też posiadanie ściśle określonych dowodów.

  Kiedy nie uzyskasz nakazu zapłaty?
  jeżeli roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
  przytoczone okoliczności budzą wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem
  rzeczy,
  zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
  miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo nakaz zapłaty nie mógłby zostać
  doręczony w kraju.

  Co może być dowodem w tym postępowaniu?
  Zasadność swojego roszczenia wierzyciel może uzasadnić np. umową czy nie
  podpisanym przez dłużnika rachunkiem, czyli wtedy, gdy dokumenty te nie są
  wystarczającymi dowodami w postępowaniu nakazowym. Dowodem w postępowaniu
  upominawczym, pozwalającym na uzyskanie nakazu zapłaty jest też faktura nie
  podpisana przez dłużnika. Jeżeli dłużnik ją podpisał, to roszczenie może być
  dochodzone w postępowaniu nakazowym, gdyż faktura taka uznawana jest za
  zaakceptowany przez dłużnika rachunek.

  Co z kosztami sądowymi?
  Aby wszcząć postępowanie przed sądem należy wnieść wpis w odpowiedniej
  wysokości. Przepisy o postępowaniu upominawczym stwarzają pod tym względem duże
  ułatwienie wierzycielowi i zwiększają dostępność drogi sądowej do dochodzenia
  roszczeń pieniężnych. Od pozwu w postępowaniu upominawczym pobiera się bowiem
  nie całość, ale ¼ wpisu. Pozostałe ¾ wnosi pozwany dłużnik, jeśli złoży w
  odpowiednim terminie sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w tym postępowaniu.
  Wysokość wpisu zależy od wartości przedmiotu sporu. W tym wypadku najczęściej
  jest nim kwota roszczenia pieniężnego. Jeżeli wierzyciel chce, by zasądzone
  zostały na jego rzecz także odsetki, musi to zaznaczyć w pozwie, jednak wysokość
  wpisu się nie zmieni. Odsetek nie wlicza się bowiem do wartości przedmiotu
  sporu. Stąd zawsze istnieje korzyść w żądaniu odsetek razem ze świadczeniem głównym.

  A jeśli sąd przychyli się do żądania pozwu?
  W przypadku, gdy z treści pozwu wynika, że roszczenie jest zasadne i
  okoliczności nie pozostawiają wątpliwości sąd po rozpatrzeniu sprawy na
  posiedzeniu niejawnym wyda nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. W nakazie sąd
  zobowiązuje dłużnika do spełnienia roszczenia ze wszystkimi kosztami, a także
  zasądzonymi odsetkami w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu. Sąd doręcza
  pozwanemu pozew i nakaz ze wszystkimi załącznikami. We wspomnianym
  dwutygodniowym terminie dłużnik, który nie zgadza się z nakazem zapłaty może
  wnieść do sądu stosowny sprzeciw co do całości lub części nakazu. Jeżeli
  skorzysta z tej możliwości, to nakaz zapłaty traci moc w całości lub w części –
  zależnie od treści sprzeciwu. Jednak nakaz nie straci mocy, gdyby sprzeciw
  został wniesiony po terminie lub pozwany nie usunął w terminie jego braków
  Dłużnik nie zapłacił w ciągu dwóch tygodni. Co dalej?
  Jeżeli minęły już dwa tygodnie wyznaczone przez sąd dłużnikowi, a wierzyciel
  nadal nie otrzymał pieniędzy (lub innego świadczenia, gdy roszczenie dotyczyło
  świadczenia niepieniężnego), nakaz zapłaty nabiera mocy prawomocnego wyroku.
  Wierzyciel, by uzyskać należność powinien złożyć do sądu, który wydał nakaz,
  wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Sąd nadaje ją niezwłocznie, najpóźniej
  w ciągu trzech dni. Wyrok z taką klauzulą jest podstawą do wszczęcia egzekucji
  przeciwko dłużnikowi.

  Kiedy sąd może uchylić nakaz zapłaty?
  Nakaz zapłaty może zostać uchylony w trzech szczególnych przypadkach:
  jeżeli niemożliwe jest doręczenie pozwu, bo nie jest znane miejsce pobytu pozwanego,
  jeżeli doręczenie nie mogło nastąpić w kraju (w takiej sytuacji jednak sprawa
  nie upada, gdyż sąd wyznacza rozprawę),
  jeżeli dopiero po wydaniu nakazu okaże się, że dłużnik nie miał zdolności
  procesowej, zdolności sądowej albo brak było organu powołanego do jego
  reprezentacji w chwili wniesienia pozwu i braki te nie zostały usunięte.
  Pamiętaj, że:
  W składanym przez siebie sprzeciwie pozwany powinien przytoczyć wszystkie
  zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy złożyć przed wdaniem się w spór, a
  także pozostałe zarzuty przeciwko żądaniom zawartym w pozwie oraz wszystkie
  okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie,
  Jeżeli pozew wniesiony został na formularzu, tą samą formę musi zachowywać
  sprzeciw.
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964
  r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).


  --
  Jan Jefimik
  "Mega-Pol" Zarządzanie Nieruchomościami
  93-574 Łódź ul.Radwańska 39 tel (42) 637-71-86
 • basia56 14.02.05, 22:15
  jefimik napisał:
  > Co z kosztami sądowymi?
  > Od pozwu w postępowaniu upominawczym pobiera się bowiem
  > nie całość, ale ¼ wpisu. Pozostałe ¾ wnosi pozwany dłużnik, jeśli zło
  > ży w
  > odpowiednim terminie sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w tym postępowaniu.

  A czy w potępowaniu nakazowym opłaty sa takie same?

  > okoliczności nie pozostawiają wątpliwości sąd po rozpatrzeniu sprawy na
  > posiedzeniu niejawnym wyda nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. W nakazie sąd
  > zobowiązuje dłużnika do spełnienia roszczenia ze wszystkimi kosztami, a także
  > zasądzonymi odsetkami w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu. Sąd doręcza
  > pozwanemu pozew i nakaz ze wszystkimi załącznikami.

  Czy w potepowaniu upominawczym jest taka sama procedura? Czy również zostaje
  wydany nakaz zapłaty?

 • sdkfz1 15.02.05, 17:38
  par.9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r.
  w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

  Trzy czwarte części wpisu pobiera się od:

  1) zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym,

  2) powoda, w razie wniesienia przez pozwanego w terminie sprzeciwu przeciwko
  nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym.

  Oznacza to, iż w razie sprzeciwu wpis uzupełnia powód, a w razie zarzutów to
  pozwany musi opłacić zarzuty.

  pzdr.
  skdfz1
 • basia56 15.02.05, 19:29
  sdkfz1 napisał:
  > Oznacza to, iż w razie sprzeciwu wpis uzupełnia powód, a w razie zarzutów to
  > pozwany musi opłacić zarzuty.

  Serdeczne dzięki za cenne uzupełnienie.

  W nawiązaniu do tego jeszcze, co napisal jefemik, byłabym wdzieczna za
  podpowiedź, czy wspólnota ma również podstawy do dochodzenia roszczeń w
  postępowaniu nakazowym (brak uznania zobowiazania, długu przez członka
  wspólnoty w postaci oświadczenia czy innego dokumentu)
 • serafin666 14.02.05, 21:42
  gratuluję JEFIMIKOWI opracowania praktycznej porady ; o to chodzi na forum
 • basia56 14.02.05, 22:07
  serafin666 napisał:

  > gratuluję JEFIMIKOWI opracowania praktycznej porady ; o to chodzi na forum

  Gdyby tak jeszcze piszący zacytowane słowa poszedł w ślady jefimika ...

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka