Dodaj do ulubionych

z Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego

14.07.05, 06:04
19 lipca 2005 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę
konstytucyjną Elżbiety H dotyczącą zwiększenia kosztów budowy lokalu
spółdzielczego. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 226
ustawy z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze z art. 2, art. 32 ust. 1,
art. 64 ust. 2 Konstytucji.
Elżbieta H. zawarła ze spółdzielnią mieszkaniową umowę w sprawie zasad i
warunków nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa
przewidywała dokonywanie wpłat na poczet kosztów budowy i określała
maksymalną wysokość wkładu budowlanego. Po wybudowaniu lokalu spółdzielnia
zawiadomiła Elżbietę H. o konieczności dopłaty. Kiedy odmówiła, spółdzielnia
nie przyjęła jej na członka spółdzielni i nie przydzieliła lokalu. Sąd
Okręgowy, do którego się zwróciła, uznał, że skarżąca wykonała swoje
zobowiązanie, i może domagać się od spółdzielni świadczenia wzajemnego.
Uzyskała więc członkowstwo i wtedy spółdzielnia wytoczyła przeciw niej
powództwo o zasądzenie dopłaty do wkładu budowlanego. Powództwo to zostało w
całości uwzględnione, bo zaskarżony przepis zobowiązuje członka spółdzielni
do uiszczenia wkładu budowlanego odpowiadającego kosztom rzeczywiście
poniesionym na budowę lokalu. Dla zobowiązań członków spółdzielni nie mają
też znaczenia żadne oświadczenia spółdzielni, bo zaskarżony przepis jest
bezwzględnie obowiązujący. Zdaniem skarżącej zakres jego obowiązywania jest
zbyt szeroki, co prowadzi do niezgodności z Konstytucją. Ograniczenie
skuteczności umowy wzajemnej oznacza upośledzenie nabywcy praw do lokalu i
narusza konstytucyjną zasadę równej ochrony praw majątkowych. Została też
naruszona zasada równego traktowania pomiędzy skarżącą a spółdzielnią
mieszkaniową. Stosowanie kwestionowanego przepisu prowadzi do sytuacji, w
której obowiązujące prawo nie gwarantuje możliwości określenia swoich
zobowiązań w drodze umowy.

Edytor zaawansowany
 • serafin666 14.07.05, 06:22
  Uchwała SN III CZP 92/03 - z dnia 2 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów na
  pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie
  Nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym może być podstawą
  wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej, bez nadania mu klauzuli wykonalności.

  I CKN 471/01 - wyrok SN z dnia 4 czerwca 2003 r.
  Artykuł 100 § 1 k.p.a. nie przyznaje organowi administracji publicznej ani
  zdolności sądowej (art. 64 k.p.c.), ani uprawnienia (legitymacji procesowej) do
  wystąpienia do sądu w sprawie, która dotyczy strony prowadzonego przez ten
  organ postępowania.

  III CKN 80/01 - wyrok SN z dnia 17 czerwca 2003 r.
  Niewykonanie umowy w rozumieniu art. 394 § 1 k.c. może także polegać na
  świadczeniu rzeczy niewłaściwej jakości.
 • serafin666 14.07.05, 19:13
  III CZP 35/05 – z dnia 23 czerwca 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie
  prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie
  W sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej o eksmisję pozwany-wykluczony
  członek spółdzielni może skutecznie powołać się na przysługujące mu wobec tej
  spółdzielni spółdzielcze własno-ściowe prawo do lokalu także wówczas, gdy
  wykluczenie nastąpiło przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
  dnia 30 marca 2004 r., sygn. akt K 32/03 (Dz. U. Nr 63, poz. 591).

 • serafin666 16.07.05, 05:03
  1999.04.14 wyrok NSA w Warszawie IV SA 175/97

  1. Zlikwidowanie okien na jednej ścianie, wybicie otworów okiennych i
  zamurowanie okien na ścianie innej - stanowi niewątpliwie przebudowę
  nieruchomości.}
  Zważywszy na treść art. 3 ustawy o własności lokali nie ma znaczenia, że
  przebudowa dotyczy lokali nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności. Dla
  dokonania tych czynności budowlanych organ winien uzyskać zgodę Wspólnoty
  Mieszkaniowej w myśl art. 22 ust. 2 i 3 p. 5 cyt. ustawy.
  Błędne jest stanowisko organu, iż przeniesienie okien z jednej elewacji na
  drugą nie stanowi czynności przekraczającej zwykły zarząd rzeczą wspólną.
  2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i stanowiąca też zezwolenie na
  budowę w pkt 2 tego zezwolenia stwierdza, iż projekt budowlany stanowi
  integralną część decyzji.
  Takie stwierdzenie zawarte w treści decyzji wywiera ten skutek, iż decyzja
  stanowi nierozerwalną całość tylko z projektem. Doręczenie więc stronie decyzji
  bez projektu budowlanego nie może być w ocenie Sądu uznane za doręczenie
  skuteczne w znaczeniu art. 109 § 1 kpa, bowiem strona uzyskała tylko część
  decyzji. Uznanie więc przez organ, że od doręczenia stronie części decyzji
  należy liczyć początek biegu terminu do wniesienia odwołania stanowiłoby rażące
  naruszenie interesu prawnego strony.
 • serafin666 16.07.05, 07:48
  2002.09.11 wyrok SN V CKN 1152/00
  Możność bezwarunkowego rozwiązania umowy zlecenia przez obydwie strony dotyczy
  tylko umów zawartych pod tytułem darmym, natomiast w przypadku, gdy przyjmujący
  zlecenie zobowiąże się wykonać czynność za wynagrodzeniem, rozwiązanie umowy
  przez wolę stron może nastąpić tylko z ważnych przyczyn. Jeżeli zdarzy się, że
  umowa zostanie rozwiązana bez ważnego powodu, wówczas stosunek prawny wprawdzie
  wygasa, a więc takie rozwiązanie jest skuteczne, ale strona, która od umowy
  odstąpiła bez ważnego powodu, jest zobowiązana dać drugiej odszkodowanie za
  straty, wynikłe z rozwiązania umowy (art. 746 § 1 in fine i § 2 in fine).}
 • serafin666 16.07.05, 10:27
  2001.10.24 wyrok TK SK 22/01 OTK 2001/7/216
  Art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
  U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543):
  1) w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 6
  działu III tejże ustawy do nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na
  podstawie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
  Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z
  1945 r. Nr 3, poz. 13; zm.: z 1946 r. Nr 49, poz. 279; z 1957 r. Nr 39, poz.
  172; z 1958 r. Nr 17, poz. 71 i 72; z 1968 r. Nr 3, poz. 6) jest zgodny z art.
  32 i art. 64 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 6
  działu III tejże ustawy do nieruchomości przejętych lub nabytych na rzecz
  Skarbu Państwa na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o
  podziale nieruchomości na obszarach miast i niektórych osiedli (Dz. U. z 1948
  r. Nr 35, poz. 240; zm.: z 1957 r. Nr 39, poz. 172) jest niezgodny z art. 32 i
  art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  2003.02.19 postanow. SN V CK 278/02
  Podstawę prawną wieczystoksięgowego podziału nieruchomości można dostrzec w
  regulacji zamieszczonej w art. 21 ukwh; skoro z woli właściciela dochodzi do
  połączenia nieruchomości, to może również dojść do ich rozłączenia (a
  contrario).

  2003.02.07 wyrok SN III CKN 1386/00
  1. Przed zniesieniem współwłasności powództwo o eksmisję współwłaściciela nie
  jest w zasadzie dopuszczalne. Sytuacja taka jest możliwa wówczas, gdy dokonany
  został podział nieruchomości do użytkowania (art. 206 k.c.), a jeden ze
  współwłaścicieli zajmuje jakąś jej część sprzecznie z umową. Pozostali
  współwłaściciele mogą w takiej sytuacji żądać wydania tej części.
  2. Sąd drugiej instancji nie jest związany oceną prawną wyrażoną przez ten sąd
  przy okazji rozpoznawania zażalenia na incydentalne postanowienie.

  2000.05.26 postanow. SN I CZ 66/00
  Sprawami dotyczącymi zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem są
  wszystkie sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym na podstawie art.
  611-616 kpc, a wśród nich sprawy, których podstawę materialnoprawną stanowi
  art. 201 kc. W konsekwencji w sprawach o podział nieruchomości do korzystania
  (quoad usum) kasacja nie przysługuje.
 • serafin666 16.07.05, 12:05
  Uchwała SN z 14 lipca 2005 r. (sygn. akt III CZP 43/05).
  Współwłaściciel samodzielnych lokali niewyodrębnionych jest legitymowany do
  wytoczenia powództwa przewidzianego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca
  1994 r. o własności lokali (jedn. tekst:Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)
 • serafin666 21.07.05, 00:01
  Wspólnota kontra deweloper - nowy lokal w budynku W budynku wybudowanym
  przez dewelopera w pierwotnym planie budynku znalazło się pomieszczenie
  gospodarcze. Nabywcy poszczególnych mieszkań spodziewali się, że będzie to
  część nieruchomości wspólnej do wspólnego użytku. Tymczasem deweloper najpierw
  przeznaczył je na lokal handlowo-usługowy, potem na jeszcze jedno mieszkanie.
  Po uzyskaniu stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności
  lokali (Dz. U. z 200 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) zaświadczenia, że pomieszczenie
  spełnia wymagania samodzielnego lokalu mieszkalnego, oraz pozwolenia na zmianę
  przeznaczenia pomieszczenia z usługowo-handlowego na mieszkalne sprzedał lokal
  o powierzchni 46 mkw. Wspólnota wystąpiła do sądu o unieważnienie aktu
  notarialnego sprzedaży przekonując, że sprzedany lokal został wyodrębniony
  wbrew przepisom ustawy o własności lokali. Nie jest bowiem lokalem
  samodzielnym, stanowi współwłasność członków wspólnoty, a zmiana jego funkcji
  nastąpiła bez zgody współwłaścicieli. Co więcej, decyzja w sprawie zmiany
  przeznaczenia została uchylona. Sąd I instancji oddalił żądanie wspólnoty, a
  sąd II instancji uznał ten werdykt za słuszny. Sądy oparły się na opinii
  biegłego, który na podstawie wyliczeń udziałów procentowych lokali w
  nieruchomości wspólnej stwierdził, iż sporny lokal nie należał do nieruchomości
  wspólnej ani nie był pomieszczeniem przynależnym. Niezależnie od tego sąd II
  instancji uznał, że wspólnota w ogóle nie mogła wszcząć tej sprawy z braku
  legitymacji czynnej. W kasacji wspólnota zarzucała naruszenie przepisów ustawy
  z 1994 r. o własności lokali, a także przepisów proceduralnych. Sąd Najwyższy
  kasację oddalił. Także i w jego ocenie nie było podstaw do unieważnienia aktu
  notarialnego umowy sprzedaży. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w sprawie tej
  istotne są realia istniejące w chwili zawierania umowy jeśli udziały procentowe
  właścicieli poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej dają jedność, trudno
  podważyć umowę sprzedaży, nawet jeśli popełnione zostały przy wyodrębnianiu
  jakieś błędy czy nieprawidłowości. Wyrok SN z 02.02.2005

  Wyrok sądu a wpis do księgi wieczystej Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19
  czerwca 2002 r (II CKN 997/00) stwierdził, że prawomocny wyrok zobowiązujący
  pozwanego do zawarcia z powodami umowy przenoszącej na nich prawo własności
  nieruchomości, zgodnie z żądaniem pozwu, stanowi podstawę wpisu tego prawa w
  księdze wieczystej.
 • xxxll 21.07.05, 18:01
  TO NIE TA STRONA TU SIE ZAŁATWIA SPRAWY
  WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

  BASTA!!!
 • serafin666 15.08.05, 21:34
  Pojęcie zarządu w ustawie o własności lokali
  Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2004-01-14, I CK 108/03
  Teza:
  1. Analiza treści ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn.
  tekst: Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.) prowadzi do wniosku, że pojęcie
  zarządu, którym posłużył się w niej ustawodawca, występuje w dwóch różnych
  znaczeniach, mianowicie w znaczeniu funkcjonalnym oraz w znaczeniu podmiotowym.
  2. Przewidziany w art. 18 ust. 2a WłLokU obowiązek zaprotokołowania uchwały
  przez notariusza dotyczy wyłącznie uchwały właścicieli lokali o zmianie
  ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Nie dotyczy natomiast
  uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, będącego organem
  wspólnoty mieszkaniowej.
  z uzasadnienia: Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
  Sąd Okręgowy nie dostrzegł różnicy między pojęciem zarządu w ujęciu art. 18
  WłLokU i w ujęciu art. 20 WłLokU. Analiza treści ustawy z dnia 24 czerwca 1994
  r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.)
  prowadzi do wniosku, że pojęcie zarządu, którym posłużył się w niej
  ustawodawca, występuje w dwóch różnych znaczeniach, mianowicie w znaczeniu
  funkcjonalnym oraz w znaczeniu podmiotowym. Zgodnie z art. 18 ust. 1 WłLokU,
  właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo
  w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu
  nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie
  fizycznej albo prawnej, którą ustawodawca w innym miejscu nazywa zarządcą (np.
  art. 14 pkt 5, art. 24, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32 czy art. 32a
  WłLokU). W przepisie tym jest mowa o zarządzie w znaczeniu funkcjonalnym,
  bowiem chodzi w nim o zarządzanie nieruchomością wspólną, czyli podejmowanie
  czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla utrzymania tej nieruchomości.
  Zarządca jest przy tym osobą trzecią, a więc podmiotem odrębnym od samej
  wspólnoty. Pojęcie zarządu w znaczeniu funkcjonalnym występuje w licznych
  innych przepisach ustawy, w tym w art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15, art. 22,
  art. 27, art. 30 ust. 2 pkt 1 czy w art. 33 WłLokU.
  Według art. 20 WłLokU, jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami nie
  wyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć
  uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu
  może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza
  ich grona (ust. 1); zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej
  chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub
  odwołani (ust. 2). Zarząd - jak wynika z art. 21 ust. 1 WłLokU - kieruje
  sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w
  stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. W
  przytoczonych przepisach jest mowa o zarządzie w znaczeniu podmiotowym, bowiem
  chodzi w nich o organ wspólnoty mieszkaniowej, która - jak wynika z art. 6 zd.
  drugie WłLokU - może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być
  pozywana. Zarząd, który jest wybierany w trybie art. 20 ust. 1 WłLokU, nie jest
  podmiotem odrębnym od wspólnoty, lecz organem wchodzącym w skład jej struktury
  organizacyjnej, a działanie tego zarządu jest w istocie działaniem samej
  wspólnoty. Pojęcie zarządu w znaczeniu podmiotowym występuje w licznych innych
  przepisach ustawy, w tym w art. 13 ust. 2, art. 22, art. 23 ust. 1, art. 24,
  art. 26, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32 czy w art. 32a WłLokU.
  Przewidziany w art. 18 ust. 2a WłLokU obowiązek zaprotokołowania uchwały przez
  notariusza dotyczy wyłącznie uchwały właścicieli lokali o zmianie ustalonego
  sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Nie dotyczy natomiast uchwały o wyborze
  jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, będącego organem wspólnoty
  mieszkaniowej.
 • mrozik.jarek 15.08.05, 21:45
  serafin666 napisał:

  ...
  > Przewidziany w art. 18 ust. 2a WłLokU obowiązek zaprotokołowania uchwały
  przez notariusza dotyczy wyłącznie uchwały właścicieli lokali o zmianie
  ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Nie dotyczy natomiast
  uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, będącego organem
  wspólnoty mieszkaniowej.

  Dzięki za owocną uchwałę.
 • serafin666 15.08.05, 22:02
  Uchwała Sądu Najwyższego z 1992-11-26, III CZP 147/92
  Teza:
  Współwłaścicielowi nie sprawującemu zarządu rzeczą wspólną służy powództwo o
  złożenie rachunku z zarządu. • serafin666 16.08.05, 19:32
  może się przydać przy perswadowaniu niepłacącym właścicielom :

  Zarząd nieruchomością wspólną wyrok SN z 2003-07-25 V CK 141/02
  Na podstawie art. 207 KC współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z
  rzeczą wspólną, pokryte chociażby przez jednego ze współwłaścicieli, a zatem
  współwłaścicielowi, który je poniósł służy roszczenie o zapłatę (o refundację)
  w stosunku do pozostałych. Na tej podstawie współwłaściciele ponoszą wydatki
  uzgodnione według wymagań reżimu prawnego zarządu rzeczą wspólną, a więc według
  zasad art. 201 KC, a wypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
  według zasad art. 199 KC.
 • serafin666 17.08.05, 19:33
  SN , 2005-02-25, I KZP 33/04
  Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów zważył, co następuje:
  Na wstępie należy podnieść, że zgodnie z art. 60 § 1 ustawy o Sądzie
  Najwyższym, w wypadku gdy w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych
  lub Sądu Najwyższego "ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa", Pierwszy
  Prezes Sądu Najwyższego może przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi
  Najwyższemu w składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie.
  Pytania abstrakcyjne (quaestiones in abstracto) są środkami nadzoru
  judykacyjnego Sądu Najwyższego sprawowanego nad wszystkimi sądami. Wyjaśnienie
  przepisów prawnych w tym trybie nie jest dokonywane w związku z konkretną
  sprawą, lecz in abstracto i ma głównie na celu ujednolicenie orzecznictwa, w
  tym także orzecznictwa Sądu Najwyższego. Chociaż dokonywana w tym trybie
  wykładnia nie ma zakotwiczenia w konkretnej sprawie, niemniej Sąd Najwyższy
  podejmuje ją dlatego, że ujawniły się rozbieżności w orzecznictwie.
  Podstawową przesłanką przedmiotową zadania tzw. abstrakcyjnego pytania prawnego
  nie jest sama rozbieżność w orzecznictwie, a zwłaszcza rozbieżność wynikająca z
  odmiennego stosowania prawa, lecz rozbieżność wynikająca z odmiennej wykładni
  prawa.
  Stosowanie prawa polega na "ustalaniu skutków prawnych" pewnego stanu
  faktycznego, jeżeli owe ustalenia rozumie się jako określoną czynność
  konwencjonalną upoważnionego do tego organu ( A. Redelbach, Sł. Wronkowska, Z.
  Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994, s.253). Treść decyzji
  stosowania prawa zawiera kwalifikację stanu faktycznego z punktu widzenia
  obowiązującej normy sankcjonowanej oraz ustalenie konsekwencji prawnych tej
  kwalifikacji z punktu widzenia obowiązującej normy sankcjonującej (L.
  Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa,
  Kraków 2001, s. 17). Wykładnią prawa nazywamy zaś zespół czynności
  zmierzających do ustalenia prawidłowego znaczenia przepisów prawa. Jest to tzw.
  pragmatyczne rozumienie tego pojęcia. W sensie apragmatycznym wykładnia prawa
  to po prostu rezultat tego procesu (por. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa,
  Toruń 2002, s. 157, M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki,
  Warszawa 2002, s. 45).
  Jednolita wykładnia prawa dokonywana przez sądy - nawet jeżeli zdaniem podmiotu
  uprawnionego jest błędna - skutecznie uniemożliwia więc skorzystanie z
  instytucji abstrakcyjnego pytania prawnego.

  SN , 2002-10-16 , IV CKN 1351/00
  z uzasadnienia:
  Z art. 23 ust. 1 WłLokU wynika, że uchwały właścicieli lokali są podejmowane
  bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd;
  uchwała może być również wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu,
  częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.
  W takim przypadku powstają wątpliwości, jakie znaczenie należy przypisać treści
  protokołu głosowania na zebraniu, wadliwością zawiadomienia o zebraniu, a nawet
  według jakich kryteriów określać datę uchwały.
  Rozpoczynając od ostatniej kwestii trzeba zwrócić uwagę na charakter zmiany
  art. 32 WłLokU, który według powodów został naruszony. Według pierwotnego
  brzmienia obowiązującego do 25.9.1997 r. o terminie i proponowanym porządku
  zebrania ogółu właścicieli właściciele powinni być powiadomieni na piśmie. Po
  wskazanej dacie powiadomienie powinno być dokonane przynajmniej na tydzień
  przed terminem zebrania, a w zawiadomieniu należy podać czas, miejsce i
  porządek obrad.
  Trzeba stwierdzić, że uchwały wynikającej z zastosowania trybu mieszanego nie
  można - wbrew faktom - uważać za podjętą na zebraniu, ponieważ głosy oddane na
  zebraniu oraz zebrane indywidualnie mają takie same znaczenie, a uchwała jest
  podjęta po złożeniu ostatniego głosu i dopiero wówczas można przystąpić do
  ustalania woli większości
  W świetle art. 32 nie ulega wątpliwości obowiązek zarządu (zarządcy)
  powiadomienia wszystkich właścicieli lokali o zebraniu wspólnoty. Jednak ustawa
  nie wskazuje sankcji za naruszenie tego obowiązku, a treść art. 25 ust. 1 nie
  daje podstaw do wykładni, według której w każdym przypadku niepowiadomienia
  uprawnionych uchwała powinna być uchylona. Przepisy proceduralne o zasadniczym
  znaczeniu dla praw i wolności jednostki wprowadzające sankcje za pozbawienie
  możności obrony swych praw (np. art. 379 pkt 5 KPC) określają szczegółowo
  sposoby doręczenia. Jest oczywiste, że ustawa o własności lokali takich
  unormowań nie zawiera i nie ma potrzeby ich wprowadzania. W takim razie
  wyprowadzanie z art. 32 w zw. z art. 25 ust. 1 WłLokU bezwzględnej podstawy
  uchylenia uchwały z powodu wadliwego zawiadomienia członka wspólnoty jest
  nieuzasadnione, a nawet mogłoby źle służyć wspólnotom mieszkaniowym w razie
  konfliktu interesów, uniemożliwiając im sprawne zarządzanie nieruchomością
  wspólną. Ustawodawca dał temu wyraz odnosząc naruszenie prawa do uchwały, a nie
  do postępowania poprzedzającego jej zawarcie.
  Uchwała podjęta w trybie mieszanym stwarza ponadto możliwości naprawienia
  uchybień w zakresie powiadamiania o zebraniu. Reasumując należy stwierdzić, że
  brak powiadomienia o zebraniu właścicieli może stanowić podstawę uchylenia
  uchwały wspólnoty wówczas, gdy zostanie wykazane, że nieobecność członka mogła
  mieć wpływ na jej treść, w zakresie objętym art. 25 ust. 1 WłLokU. Umożliwienie
  pominiętym oddania głosu w trybie zbierania podpisów z reguły wykluczy
  istnienie takiego wpływu.
 • serafin666 18.08.05, 05:51
  dla mnie nie wszystko jest jasne :

  Dostęp do wody odcięli bezprawnie
  Wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa odciąć dostępu do wody swojemu członkowi
  zalegającemu z opłatami.
  Tak orzekł Sąd Okręgowy w Lublinie, rozstrzygając spór między szóstką członków
  tzw. małej wspólnoty mieszkaniowej w Lublinie a Mirosławą G. Konflikt dotyczył
  instalacji wodomierza. Początkowo znajdował się on w garażu kobiety. Ponieważ
  pracownicy przedsiębiorstwa wodociągowego mieli utrudniony dostęp do odczytów,
  wspólnota na własny koszt przeniosła wodomierz w inne miejsce. Mirosława G. nie
  chciała jednak partycypować w kosztach inwestycji. Argumentowała, że wykonano
  ją niezgodnie z dokumentacją techniczną. Gdy zwlekała z zapłatą,członkowie
  wspólnoty zamknęli jej na ponad 3 miesiące dopływ wody. Przywrócił go dopiero
  wyrok sądu rejonowego. Przed Sądem Okręgowym w Lublinie Mirosława G. domagała
  się od członków wspólnoty łącznie 30 tys. zł odszkodowania (m.in. za to, że
  musiała wynająć mężczyznę do noszenia wody) i zadośćuczynienia (za to, że przez
  kilka miesięcy znajdowała się w upokarzającej sytuacji, która uniemożliwiała
  jej normalne funkcjonowanie).Pozwani członkowie wspólnoty nie uznali powództwa.
  Argumentowali, że skoro Mirosława G. nie płaciła rachunków za bieżącą wodę ani
  za przeniesienie wodomierza, to zgodnie z regulaminem wspólnoty mogli odciąć
  jej dopływ wody.SO uznał, że uniemożliwienie dostępu do wody nie mieściło się w
  ustawowych kompetencjach wspólnoty i było sprzeczne z zasadami współżycia
  społecznego. Według sądu wspólnota nie jest wyłącznym dysponentem wody. Dostęp
  do niej stanowi bowiem wartość konstytucyjnie chronioną. Według sądu wspólnota,
  chcąc wyegzekwować należności, powinna skierować sprawę na drogę postępowania
  sądowego. SO uznał więc, że pozwani naruszyli dobra osobiste Mirosławy G.
  Dlatego mają solidarnie zapłacić jej 2 tys. zł zadośćuczynienia i
  odszkodowania. Sąd nie uwzględnił niektórych wydatków poniesionych przez
  powódkę. Uznał również, że swoim zachowaniem przyczyniła się do decyzji
  członków wspólnoty. Wyrok nie jest prawomocny
 • serafin666 18.08.05, 21:42
  Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2003-12-16, II CK 328/02
  Teza:
  Stosowanie retroaktywne prawa nie może być wyprowadzone w drodze interpretacji
  a musi być jasno wypowiedziane w samej ustawie.
  z uzasadnienia: Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
  Zasada lex retro non agit wywiedziona z fundamentalnej zasady konstytucyjnej
  (art. 2) należy - do kanonu podstawowych dyrektyw państwa prawnego.


  ZASADA PRAWNA : Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1977-02-19,
  III CZP 64/76
  Teza:
  Do wartości przedmiotu współwłasności w rozumieniu par. 29 rozporządzenia Rady
  Ministrów z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w
  sprawach cywilnych (tj. Dz.U. 1973 Nr 21 poz. 127) wlicza się wartość części
  składowych rzeczy (art. 47 par. 2 KC) także wtedy, gdy nakłady na rzecz zostały
  poczynione odrębnie przez poszczególnych współwłaścicieli. / uwaga : to może
  być groźne przy
  procedurach katastralnych – serafin /


  niedopuszczalność kasacji w postępowaniu nieprocesowym
  Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-01-08, I CZ 32/96
  Teza:
  1.Artykuł 393 KPC określający sprawy, w których kasacja nie przysługuje, ma
  zastosowanie wyłącznie do spraw rozpoznawanych w procesie. W postępowaniu
  nieprocesowym zagadnienie to reguluje art. 519(1) KPC.
  2.Sprawami dotyczącymi zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem,
  w których stosownie do pkt 1 art. 519(1) par. 2 KPC kasacja nie przysługuje, są
  wszystkie sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym na podstawie art.
  611-616 KPC, a wśród nich sprawy, których podstawę materialno-prawną stanowi
  art. 199 KC.


  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 1995-11-21, I ACr 592/95
  Teza:
  W przypadku zobowiązań terminowych, jeżeli dłużnik nie realizuje w terminie
  swych obowiązków wynikających z treści zobowiązania, to opóźnia się ze
  spełnieniem świadczenia. W takim przypadku data wymagalności roszczenia stanowi
  jednocześnie datę, od której dłużnik się spóźnia ze świadczeniem. Z mocy art.
  481 KC uzasadnia to roszczenie o odsetki.
  W przypadku zobowiązań bezterminowych, mimo wcześniejszej wymagalności
  roszczenia, opóźnienie nastąpi dopiero w przypadku niedostosowania się do
  wezwania wierzyciela, chyba, że obowiązek spełnienia konkretnego świadczenia
  wynika z właściwości zobowiązania (art. 455 KC).
 • serafin666 19.08.05, 13:18
  III CZP 84/05 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do rozpoznania
  przez skład Całej Izby Sądu Najwyższego:
  „Czy dziesięcioletni okres przedawnienia, o którym mowa w art. 442 § 1 zdanie
  drugie k.c., zawsze powinien być liczony od dnia zdarzenia wyrządzającego
  szkodę, bez względu na datę ujawnienia tej szkody?”

  III CZP 40/05 – uchwała SN z dnia 6 lipca 2005 r. w składzie 3 sędziów na
  pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
  Stwierdzenie wierzytelności pismem w rozumieniu art. 514 k.c. może nastąpić
  także w wyniku wystawienia przez wierzyciela dokumentu (np. faktury)
  potwierdzającego wykonanie zobowiązania i akceptowanego przez dłużnika.

  III CK 367/04 – wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2005 r.
  Zaniechanie podjęcia przez władzę publiczną działań zapewniających uprawnionej
  osobie realizację jej praw podmiotowych jest bezprawne wówczas, gdy narusza
  skonkretyzowany w przepisach prawa obowiązek, którego wykonanie wyłączyłoby
  powstanie szkody.
 • serafin666 22.08.05, 22:34
  Wyroki SN do art. 209 Kodeksu Cywilnego

  Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1965 r., III
  CO 20/65 (OSPiKA 1966, z. 12, poz. 272). Wyrażono tam mianowicie pogląd,
  że „współwłaściciel, który zarządza rzeczą stanowiącą przedmiot współwłasności,
  jest uprawniony do dochodzenia całej należności z tytułu czynszu najmu, chyba
  że inny współwłaściciel sprzeciwi się temu albo wytoczy także powództwo o
  czynsz za ten sam okres";
  Teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1971 r., III CRN 137/71 (GSiP
  1972, nr 3, s. 2), według której „na podstawie art. 209 k.c. jeden ze
  współwłaścicieli może dochodzić roszczeń wymienionych w tym przepisie nie tylko
  przeciwko osobom trzecim, lecz także przeciwko współwłaścicielom, przy czym
  właściwą pozostaje droga procesu. Udział w procesie dalszych współwłaścicieli
  nie jest konieczny";
  Teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1971 r., I CR 427/71 (OSNCP
  1972, z. 5, poz. 88), według której „przepis art. 209 k.c. ma na względzie
  czynności zmierzające do zachowania wspólnego prawa własności, nie może
  natomiast dotyczyć roszczenia o odszkodowanie za utraconą własność.
  Współwłaściciel może skutecznie dochodzić tylko należnego jemu odszkodowania";
  Teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1974 r., III CRN 294/74
  (OSPiKA 1975, z. 10, poz. 215) wyrażająca pogląd, że „wykładnia, według której
  jeden ze współwłaścicieli nie może z powołaniem się na art. 209 k.c. realizować
  wbrew woli innego współwłaściciela roszczenia windykacyjnego, nie ma
  zastosowania w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków wbrew sprzeciwowi drugiego
  dochodzi roszczenia o wydanie nieruchomości wchodzącej w skład wspólności
  majątkowej";
  Teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1975 r., III CRN 288/75
  (OSNCP 1976, z. 10, poz. 211), według której „w wypadku, gdy roszczenie zmierza
  do zachowania wspólnego prawa współwłaścicieli (art. 209 k.c.), po stronie
  powodów nie zachodzi współuczestnictwo konieczne";
  Teza uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1985 r., III CZP 35/85 (OSNCP
  1986, z. 4, poz. 47), według której „sprzeciw współwłaścicieli reprezentujących
  większość udziałów we współwłasności nieruchomości wyłącza możliwość uznania,
  że współwłaściciel występujący z wnioskiem o ustanowienie służebności drogowej
  wykonuje czynności zmierzające do zachowania wspólnego prawa (art. 209 k.c.)";
  Teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1998 r., II CKN 792/97 (OSNC
  1999, z. 1, poz. 15) poglądu, że „współwłaściciel nieruchomości, który nią
  zarządza może na podstawie art. 209 k.c. dochodzić zasądzenia na swoją rzecz
  całego odszkodowania pieniężnego za wyrządzoną czynem niedozwolonym szkodę,
  polegającą na wycięciu drzew rosnących na nieruchomości” ;
  Teza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1999 r., II CKN 460/98
  (OSNC 2000, z. 3, poz. 55), według której „po ustaniu wspólności majątkowej
  małżeńskiej każdy ze współmałżonków może samodzielnie dochodzić przypadającej
  mu części wierzytelności, jeżeli świadczenie dłużnika ma charakter podzielny.
  Jeżeli świadczenie jest niepodzielne, każdy z małżonków może dochodzić
  wierzytelności stanowiącej przedmiot wspólności tylko wtedy, gdy realizuje
  czynność zachowawczą w rozumieniu art. 209 k.c.";
  2002.09.24 wyrok s.apel. w Katowicach I ACa 276/02
  Wystąpienie przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu własnym o zapłatę
  odszkodowania odpowiadającego jego udziałowi we współwłasności nie jest
  czynnością, której celem jest ochrona wspólnego prawa do współwłasności. Jest
  to samodzielne uprawnienie współwłaściciela. Stąd opisane wyżej wystąpienie
  przez jednego ze współwłaścicieli o odszkodowanie za uszkodzenie rzeczy nie
  powoduje przerwy biegu przedawnienia roszczeń pozostałych współwłaścicieli o
  naprawienie szkody wyrządzonej tym samym zdarzeniem;
 • serafin666 23.08.05, 13:01
  dla tych wszystkich , którzy usiłują znaleźć w przepisach prawa to , co im się
  wydaje - nie widząc i rozumiejąc tego , co jest zapisane :

  z uzasadnienia uchwały pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 14 października 2004
  r., III CZP 37/04 :

  W doktrynie i w orzecznictwie trafnie akcentuje się prymat wykładni językowej
  nad pozostałymi rodzajami wykładni, tj. systemową i celowościową. Jednocześnie
  przyjmuje się słusznie, że w wyjątkowych sytuacjach wolno odstąpić od
  literalnego znaczenia przepisu. Może to mieć miejsce, gdy wykładnia językowa
  pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią innych norm, prowadzi do
  absurdalnych z punktu widzenia społecznego lub ekonomicznego konsekwencji,
  rażąco niesprawiedliwych rozstrzygnięć lub pozostaje w oczywistej sprzeczności
  z powszechnie akceptowanymi normami moralnymi (por. np. wyrok Trybunału
  Konstytucyjnego dnia 28 czerwca 2000 r. K 25/99, OTK 2000, nr 5 poz. 141 oraz
  wyroki Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1993 r., III ARN 84/92, OSNC 1993, nr
  10, poz. 183, z dnia 8 maja 1998 r., I CKN 664/97, OSNC 1999, nr 1, poz. 7,
  uchwały z dnia 3 listopada 1997 r., III ZP 38/97, OSNAP 1998, nr 8, poz. 234,
  z dnia 8 lutego 2000 r., I KZP 50/99, OSNKW 2000, nr 3-4, poz. 24 i uchwała
  składu siedmiu sędziów z dnia 25 kwietnia 2003 r., III CZP 8/03, OSNC 2004, nr
  1, poz. 1).
 • ktob8080 23.08.05, 13:33
  serafin666 napisał:

  > dla tych wszystkich , którzy usiłują znaleźć w przepisach prawa to , co im się
  > wydaje - nie widząc i rozumiejąc tego , co jest zapisane :

  taaak, może przyda się bohdanowi/serafinowi, kiedy będzie czytał niewygodne dla
  siebie ustawy;
  dziękuję w jego imieniu
 • serafin666 23.08.05, 20:27
  wyrok SN z 2000-10-18 III KKN 200/98
  Wyraźnie podkreślić też trzeba, że istotnie, prawo karne nie powinno nadmiernie
  wkraczać w sferę stosunków cywilnoprawnych, ale za taką ingerencję nie może być
  uznane sankcjonowanie samowoli pozbawiającej współwłaścicieli możliwości
  decydowania o sposobie korzystania z rzeczy i o jej charakterze.
 • dobud 23.08.05, 22:42
  to tak wyrwane z kontekstu, nie wiadomo, o co chodziło w sprawie...
 • serafin666 24.08.05, 13:02
  wyrok SN z 2002-01-10 II CKN 382/99 Legalis //
  Przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85, poz.
  388 ze zm.) nie mają zastosowania w sytuacji, w której właścicielowi jednego z
  wyodrębnionych lokali nie przysługuje udział w nieruchomości wspólnej w
  rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 ustawy, a jedynie prawo użytkowania
  wieczystego gruntu w ułamkowej części.
 • dobud 24.08.05, 20:24
  Teraz to ja Ci napiszę: GŁUPOTA.
  Jest nowszy wyrok mówiący co innego, ale to TY jestes specjalistą od wyroków.
  Tu się właśnie sprawdza teza, że można orzecznictwem udowodnić każdę stanowisko
  strony, choćby zgoła odmienne.
 • dobud 24.08.05, 20:32
  ZNALAZŁEM ! -:) Śmiem przypuszczać, że skopiowałem to od Ciebie - z tego
  forum ;-)
  PRAWO MIESZKANIOWE Dwa rodzaje uprawnień do gruntu
  Kiedy powstaje wspólnota
  Wspólnota mieszkaniowa powstaje, gdy właściciel nieruchomości sukcesywnie
  wyodrębnia lokale i jednocześnie oddaje w użytkowanie wieczyste część gruntu,
  choćby niektóre lokale pozostały niewyodrębnione.
  Takie wyjaśnienie zawiera uchwała Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2005 r.
  podjęta dla wyjaśnienia wątpliwości prawnych, powstałych na tle sprawy
  wniesionej przez Zenona R. przeciwko wspólnocie mieszkaniowej. Domagał się on
  uchylenia uchwały tej wspólnoty o udzieleniu jej zarządowi absolutorium za
  2002 r.
  Sąd odrzucił pozew jako niedopuszczalny ze względów formalnych, a mianowicie
  dlatego, że pozwana wspólnota nie istnieje, a ustawa z 24 czerwca 1994 r. o
  własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) nie ma tu
  zastosowania. Nie doszło bowiem w ogóle do powstania wspólnoty. Sytuacja jest
  bowiem taka, że część mieszkań w budynku została przez gminę wyodrębniona i
  sprzedana z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów wgruncie
  przypadających na te lokale, a część jest nadal jej własnością. Uprawnienia
  więc do gruntu, na którym posadowiony jest budynek, są niejednolite: własność
  i udziały w użytkowaniu wieczystym. Takiej sytuacji zdaniem sądu ustawa o
  własności lokali nie przewiduje. Wymaga ona - argumentował sąd - by sytuacja
  prawna gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej była jednolita.
  Dlatego wspólnota, której uchwałę zaskarżył Zenon R., nigdy nie powstała i
  nie istnieje.

  Zenon R. złożył zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu.

  Sąd II instancji ustalił, że powodem tak niejednolitych uprawnień do gruntu
  (prawo własności i udziały w użytkowaniu wieczystym) było to, że w momencie
  nabycia przez gminę w 1991 r. od skarbu państwa własności nieruchomości w
  drodze tzw. komunalizacji część mieszkań w budynku była już wyodrębniona i
  sprzedana wraz z udziałem w części użytkowania wieczystego działki. Po
  wejściu w życie wspomnianej ustawy zarząd nieruchomością sprawowany przez
  gminę został zastąpionyzarządem własnym wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnot
  takich jak ta, której dotyczy sprawa, jest bardzo dużo.

  Sąd II instancji zwrócił się o wyjaśnienie do Sądu Najwyższego, czy ogół
  mieszkańców tworzy wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu art. 6 ustawy z 1994
  r. również w sytuacji, gdy w nieruchomości nadal nie jest wyodrębniona część
  lokali należących do gminy, której przysługuje prawo własności gruntu, a
  właścicielom mieszkań wyodrębnionych przysługują udziały we współużytkowaniu
  wieczystym.

  Sąd Najwyższy uznał, że wystarczającą odpowiedzią na to pytanie będzie
  stwierdzenie przytoczone na wstępie. Słowem, nie ma on wątpliwości, że
  wspólnota mieszkaniowa powstaje i istnieje mimo tak niejednolitych uprawnień
  do gruntu - gminy i właścicieli lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

 • serafin666 24.08.05, 21:20
  dobud - wyciągnąłeś pochopne wnioski co do wyroku II CKN 382/99 ; sprawa jest
  kuriozalna ( chyba z Łodzi ) ; daj adres mailowy - to wyślę pełny plik
  uzasadnienia SN
 • dobud 24.08.05, 22:53
  OK. Tylko skoro Serafinku - znawco orzecznictwa - cytujes takie "cuś" BEZ
  KOMENTARZA,to ci, którzy w Ciebiee wierzą ;-), skłonni są uwierzyć, że to
  prawda :-).
  dobud@poczta.onet.pl
 • ktob8080 25.08.05, 08:29
  dobud napisał:

  > OK. Tylko skoro Serafinku - znawco orzecznictwa - cytujes takie "cuś" BEZ
  > KOMENTARZA,to ci, którzy w Ciebiee wierzą ;-), skłonni są uwierzyć, że to
  > prawda :-).

  jak trzeba będzie to z pomocą orzecznictwa serafin udowodni, że jest wielbłądem;
  i też znajdą się tacy, co mu uwierzą :)

 • ola19801 25.08.05, 12:20
  Witam.
  Dobud czy potrafisz na podstawie przykładów udowodnić że Serafin ( prawdziwy)
  pisze niezgodnie ( zmienia ) z tym co faktycznie jest w orzecznictwie. Jeżeli
  tak to wal z grubej rury a my korzystający z porad Serafina ustosunkujemy się.
 • dobud 25.08.05, 13:00
  Ja nie twierdzę, ze on fałszuje orzecznictwo, tylko dajac je bez komentarza
  sugeruje rozwiązania niezgodne z prawem ! - jak w powyższym przykładzie.

  Orzecznictwo SN w polskim prawie nie jest wiążące dla sądów - dotyczy
  konkretnej sprawy. Sądy mogą się nim posiłkować, ale nie musza (poza uchwałami
  w pełnym składzie - są niezawisłe.
  TO NIE AMERYKA !!!, tzn. wyroki sądu nie opieraja się na precedensach.
 • serafin666 02.09.05, 19:43
  Pobyt stały w danym lokalu oznacza zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod
  oznaczonym adresem z zamiarem stałego lub długotrwałego przebywania, z wolą
  koncentracji w danym miejscu swoich spraw życiowych, w tym założenia ośrodka
  osobistych i majątkowych interesów . wyrok NSA z dnia 14 maja 2005 r., sygn.
  aktV SA 496/00, niepublikowany

  Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30.10.2003 r. sygn.akt IV CK 114/02
  stwierdził, że księga wieczysta jest czynnikiem wyodrębniającym nieruchomość w
  rozumieniu kodeksu cywilnego. Pozwala ona ustalić, kto jest właścicielem
  wydzielonego obszaru. Przy czym dwie graniczące z sobą działki gruntu, należące
  do tego samego właściciela, dla których prowadzone są oddzielne księgi
  wieczyste, stanowią dwie odrębne nieruchomości gruntowe w rozumieniu kodeksu
  cywilnego. Ponadto jeśli grunt będący własnością Skarbu Państwa lub jednostki
  samorządu terytorialnego zostaje oddany w użytkowanie wieczyste, przedmiot tego
  prawa musi pokrywać się z przedmiotem własności objętym księgą wieczystą.
  Użytkowanie wieczyste jest bowiem prawem, które obciąża nieruchomość gruntową.
  Stąd oddanie w użytkowanie wieczyste jednej lub kilku działek objętych jedną
  księgą wieczystą powoduje konieczność odłączenia tej działki z dotychczasowej
  księgi i założenia dla niej nowej. Jeśli właściciel zamierza połączyć
  graniczące ze sobą działki, z których tylko jedna z nich jest obciążona prawem
  użytkowania wieczystego, musi uzyskać uprzednią zgodę wieczystego użytkownika.

  W wyroku o sygn. akt III SA2850/02 NSA stwierdził, iż jeżeli tylko jeden z
  małżonków prowadzi działalność gospodarczą to nieruchomość będąca
  współwłasnością małżeństwa nie może zostać obciążona podwyższoną stawką podatku
  od nieruchomości. Sąd stwierdził ponadto, iż organy powinny sprawdzić, czy dane
  nieruchomości są wciągnięte do ewidencji środków trwałych. Tylko w takiej
  sytuacji spełnione będą bowiem warunki konieczne do zastosowania art. 5 ust. 1
  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z
  2002 r., nr 9, poz. 84) i tym samym będzie możliwe nałożenie wyższych stawek

  W dniu 26.08.2004 r. (sygn. I CK 106/04) Sąd Najwyższy wydał wyrok, z którego
  wynika, że gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z budynku jest
  również teren potrzebny na parking dla mieszkańców tego domu. Standardy
  współczesnej cywilizacji wymagają, by mieli zapewniony dojazd do miejsca
  zamieszkania własnymi samochodami.
  Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. Akt V CK
  676/03 spółdzielnia nie mogła przydzielić członkowi mieszkania w budynku, który
  nie był jej własnością. Wyrok ten ma fundamentalne znaczenie dla osób, którym
  przyznano mieszkania w budynkach o nieuregulowanym stanie prawnym taki stan
  dotyczy ok. 1/3 budynków spółdzielczych.

  W budynku wybudowanym przez dewelopera w pierwotnym planie budynku znalazło się
  pomieszczenie gospodarcze. Nabywcy poszczególnych mieszkań spodziewali się, że
  będzie to część nieruchomości wspólnej do wspólnego użytku. Tymczasem deweloper
  najpierw przeznaczył je na lokal handlowo-usługowy, potem na jeszcze jedno
  mieszkanie. Po uzyskaniu stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r.
  o własności lokali (Dz. U. z 200 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) zaświadczenia, że
  pomieszczenie spełnia wymagania samodzielnego lokalu mieszkalnego, oraz
  pozwolenia na zmianę przeznaczenia pomieszczenia z usługowo-handlowego na
  mieszkalne sprzedał lokal o powierzchni 46 mkw. Wspólnota wystąpiła do sądu o
  unieważnienie aktu notarialnego sprzedaży przekonując, że sprzedany lokal
  został wyodrębniony wbrew przepisom ustawy o własności lokali. Nie jest bowiem
  lokalem samodzielnym, stanowi współwłasność członków wspólnoty, a zmiana jego
  funkcji nastąpiła bez zgody współwłaścicieli. Co więcej, decyzja w sprawie
  zmiany przeznaczenia została uchylona. Sąd I instancji oddalił żądanie
  wspólnoty, a sąd II instancji uznał ten werdykt za słuszny. Sądy oparły się na
  opinii biegłego, który na podstawie wyliczeń udziałów procentowych lokali w
  nieruchomości wspólnej stwierdził, iż sporny lokal nie należał do nieruchomości
  wspólnej ani nie był pomieszczeniem przynależnym. Niezależnie od tego sąd II
  instancji uznał, że wspólnota w ogóle nie mogła wszcząć tej sprawy z braku
  legitymacji czynnej. W kasacji wspólnota zarzucała naruszenie przepisów ustawy
  z 1994 r. o własności lokali, a także przepisów proceduralnych. Sąd Najwyższy
  kasację oddalił. Także i w jego ocenie nie było podstaw do unieważnienia aktu
  notarialnego umowy sprzedaży. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w sprawie tej
  istotne są realia istniejące w chwili zawierania umowy jeśli udziały procentowe
  właścicieli poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej dają jedność, trudno
  podważyć umowę sprzedaży, nawet jeśli popełnione zostały przy wyodrębnianiu
  jakieś błędy czy nieprawidłowości.
  Wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 2005 r. (sygn. IV 474/0).
 • serafin666 04.09.05, 18:52
  W orzeczeniu w sprawie o sygnaturze I CK 106/04 Sąd Najwyższy stwierdził, iż
  jeśli po zawarciu umowy przedwstępnej strona zobowiązana do zawarcia umowy
  przyrzeczonej podejmowała w tej sprawie jakieś kroki, nawet wyznaczyła termin
  uzgodnień warunków aktu notarialnego, to takie czynności każdorazowo przerywały
  bieg przedawnienia.
  Definiując pojęcie prawne "samodzielnego lokalu mieszkalnego", ustawodawca
  czyni wyraźne rozróżnienie pomiędzy pojęciem "pomieszczenia pomocniczego" (art.
  2 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali), tj. pomieszczeniem,
  które wraz z "izbą lub zespołem izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi"
  bezpośrednio "służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych", oraz
  pojęciem "pomieszczenia przynależnego", które w sensie prawnym stanowi
  wprawdzie część składową lokalu mieszkalnego, jednakże w sensie funkcjonalnym
  nie jest "przestrzenią" przeznaczoną dla bezpośredniego
  zaspokajania "mieszkaniowych" potrzeb ludzi, natomiast służy
  zaspokajaniu "innych potrzeb" tych osób, które korzystają z "samodzielnego
  lokalu mieszkalnego" (art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali). Wyrok z
  dnia 07.03.2003 roku SN III RN 29/02

  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10.06.2003 r. (I CKN 414/01) uznał, że umowa o
  pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest umową o świadczenie usług i mają
  do niej zastosowanie przepisy o umowie zlecenia (art. 750 k.c.).

  Najemca niegdyś wywłaszczonej nieruchomości, o której odzyskanie ubiega się
  właściciel, ma prawny interes w uczestniczeniu w sprawie o jej zwrot. Jednak
  interes ten ma charakter formalny, procesowy. Interesu tego nie można
  przeciwstawić prawu byłego właściciela do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
  Interes właściciela jest więc ważniejszy niż najemcy i nie może niweczyć jego
  prawa do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. - wyrok Sądu Najwyższego z
  13.12.2002r; sygn. III RN 1280 129-02

  Darczyńca lub jego spadkobierca nie może odwołać darowizny po śmierci
  obdarowanego, nawet jeżeli termin określony w art. 899 par. 3 k.c. jeszcze nie
  upłynął. Przyczyną odwołania darowizny może być rażąca niewdzięczność
  obdarowanego, a nie jego spadkobierców – tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku
  z dnia 7 listopada 2002 r., II CKN 1395/00
 • serafin666 05.09.05, 20:57
  Rok na żądanie zwrotu nakładów
  Zdarza się, że po odzyskaniu bezprawnie odebranych nieruchomości właściciele
  lub ich spadkobiercy wynajmują te obiekty instytucjom, które z nich dotychczas
  korzystały. Na tym tle doszło do wydania przez Sąd Najwyższy uchwały w której
  Sąd wyjaśnił, iż w takiej sytuacji dotychczasowy posiadacz ma tylko rok na
  zażądanie zwrotu poniesionych nakładów od właściciela. Termin ten obowiązuje
  także wówczas, gdy po decyzji powodującej przywrócenie własności właściciel
  wynajął nieruchomość dotychczasowemu jej posiadaczowi.
  (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2005 r sygn. III CZP 47/05)
 • serafin666 14.09.05, 13:59
  być może się powtarzam , ale to istotne wytyczne SN :

  V CK 433/03 – wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  W umowie o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o
  wypowiedzeniu zlecenia, dopuszczalne jest określenie przez strony terminu jej
  wypowiedzenia także z ważnych powodów.

  I CK 39/03 – postanowienie SN z dnia 8 stycznia 2004 r.
  Sporządzona za granicą w formie przewidzianej przez prawo miejscowe umowa
  sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce stanowi podstawę wpisu przeniesienia
  prawa własności w księdze wieczystej.

  III CZP 12/04 – uchwała SN z dnia 2 kwietnia 2004 r.
  Zbycie nieruchomości przez dłużnika po złożeniu wniosku o wpis o wszczęciu
  egzekucji nie jest przeszkodą do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.