• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

CIT-8 instrukcja cz.3

 • 01.02.06, 23:59
  ETAP 11

  Określ wysokość zobowiązania

  Dokonujemy tego w części G formularza CIT-8. W poz. 51 należy wykazać kwotę
  „należnych zaliczek za rok podatkowy”. W opisie do zeznania wyjaśniono
  szczegółowo, o którą kwotę chodzi. W naszym przykładzie jest to 550 000 zł. W
  poz. 52 należy wykazać różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych
  zaliczek za rok podatkowy. W tym celu od kwoty stanowiącej sumę kwot z poz. 48
  i 50 należy odjąć kwotę z poz. 51 (kwota należnych zaliczek za rok podatkowy).
  Jeżeli wynik tego odejmowania okaże się ujemny, wpisujemy zero (0; ewentualnie
  pozostawiamy tę pozycję niewypełnioną, co jest równoznaczne z wpisaniem w niej
  zera). Pozycja ta służy ustaleniu nadwyżki należnego podatku dochodowego nad
  należnymi zaliczkami na podatek dochodowy. U nas kwota ta wynosi 206 390 zł.
  Nie jest to jednak kwota do zapłaty, choć może się zdarzyć i tak, że ustalona
  w tej pozycji kwota będzie pokrywać się z kwotą, którą podatnik będzie musiał
  dopłacić na rachunek urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych. W naszym przykładzie tak się właśnie zdarzyło. W poz. 53 z kolei,
  która jest ostatnią pozycją tej części zeznania, wykazuje się różnicę pomiędzy
  sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym. W tym celu od
  kwoty z poz. 51 (kwota należnych zaliczek za rok podatkowy) należy odjąć sumę
  kwot z poz. 48 (podatek należny po odliczeniach) i poz. 50. Jeżeli wynik tego
  odejmowania okaże się ujemny, wpisujemy 0. Pozycja 53 pozwala na ustalenie
  nadwyżki zaliczek należnych nad należnym podatkiem.

  W kolejnej części zeznania (część H) dokonuje się wyliczenia kwoty, którą
  podatnik musi dopłacić do urzędu skarbowego lub ewentualnie odzyska ją jako
  nadpłatę podatku. W tej części zeznania należy wykazać kolejno: sumę zaliczek
  wpłaconych przez podatnika (poz. 54) oraz kwotę do zapłaty (poz. 55) lub
  nadpłatę (poz. 546). W przykładzie podatnik musi dopłacić do urzędu skarbowego
  kwotę 206 390 zł.

  ETAP 12

  Ustal inne zobowiązania podatkowe

  Następnie powinniśmy przejść do wypełnienia części I zeznania CIT-8 – Inne
  zobowiązania podatkowe. Pierwsza pozycja tej części zeznania (poz. 57) służy
  do wykazania dochodu wydatkowanego w ostatnim miesiącu roku podatkowego
  (grudzień 2004 r.) na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy o
  podatku dochodowym od osób prawnych. Przypomnijmy, że wspomniany przepis
  przewiduje, że zwolnienia przedmiotowe wymienione w ust. 1 tego artykułu
  dotyczą podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele
  określone w tym przepisie. Pozycja 58 służy wpisaniu podatku należnego
  obliczonego od kwoty z poz. 57. Następna poz. 59 zeznania CIT-8 służy wpisaniu
  kwoty podatku obliczonej na podstawie art. 37 ust. 4 i 5 oraz zgodnie z art.
  39 ust. 4 ustawy. Przepis art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przewiduje, że w
  okresie od 1 stycznia 1993 r. do 31 grudnia 1999 r. zwalnia się od podatku
  dochodowego od osób prawnych: dochody podatników z tytułu nieodpłatnego
  otrzymania od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednoosobowych spółek
  Skarbu Państwa, spółek, których akcje (udziały) zostały wniesione przez Skarb
  Państwa do narodowych funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstw państwowych,
  przedsiębiorstw komunalnych lub zakładów budżetowych, zakładowych domów i
  lokali mieszkalnych oraz hoteli pracowniczych, a także środków trwałych
  służących: działalności socjalnej w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu
  świadczeń socjalnych, działalności kulturalnej prowadzonej na podstawie
  przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kulturze
  fizycznej w rozumieniu przepisów o kulturze fizycznej, prowadzeniu
  przedszkoli, szkół, bufetów i stołówek oraz zakładów opieki zdrowotnej (w tym
  żłobków) w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, a także dochody
  podatników z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych zaliczanych do
  infrastruktury technicznej w zakresie urządzeń, obiektów i sieci:
  wodno-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych, jeżeli przedmiotem
  działalności tych podatników jest działalność w zakresie świadczeń
  wodno-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych.

  Z kolei ust. 4 tego artykułu przewiduje, że w razie przeniesienia, przed
  upływem pięciu lat od dnia nabycia, własności lub zmiany choćby w części
  przeznaczenia nabytych środków trwałych, wymienieni podatnicy tracą prawo do
  zwolnienia i są obowiązani do zapłacenia różnicy podatku obliczonego
  proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy okresu pięcioletniego, w którym
  środek trwały nie był wykorzystywany przez podatnika. W poz. 59 zeznania CIT-8
  należy przy tym podać kwotę przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku
  podatkowego (grudzień 2004 r.).

  Ostatnia pozycja tej części zeznania (poz. 60) służy wykazaniu kwoty odsetek
  naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na
  nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w
  którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do
  środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Konieczność
  uiszczenia takich odsetek wynika z przepisów art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2
  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


  Termin wpłaty

  Do 31 marca br., a więc w terminie, w którym należy złożyć roczne zeznanie
  CIT-8, podatnik obowiązany jest również wpłacić na rachunek urzędu skarbowego
  wynikający z tego zeznania należny podatek dochodowy, a gdy podatnik w ciągu
  roku podatkowego wpłacał na poczet podatku zaliczki – różnicę między kwotą
  należnego podatku a kwotą wpłaconych w ciągu roku podatkowego zaliczek na
  poczet tego podatku.

  Przepisy te przewidują, że jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym
  zakresie składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, i
  ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok
  nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, podatnicy są m.in. obowiązani,
  w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął,
  wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, kwotę odsetek naliczonych od
  dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub
  wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich
  używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w składanych
  deklaracjach lub zeznaniu.

  ETAP 13

  Pamiętaj o podpisie

  Ostatnią częścią zeznania CIT-8, którą należy wypełnić, jest część J, czyli
  oświadczenie osób odpowiedzialnych. W tym celu należy podać imię i nazwisko
  osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych i złożyć odpowiednie
  podpisy. Należy pamiętać także o podaniu daty wypełnienia zeznania.

  Ostatnią czynnością, która pozostała jeszcze do wykonania, jest dostarczenie
  formularza zeznania do urzędu skarbowego. Zeznanie można złożyć bezpośrednio
  we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać je do tego urzędu pocztą. W tym
  pierwszym przypadku trzeba jednak pamiętać, by uzyskać w urzędzie skarbowym
  potwierdzenie złożenia formularza zeznania podatkowego, najlepiej na
  kserokopii zeznania. Jeżeli zeznanie przesyłane jest pocztą, za datę jego
  złożenia uważa się datę uwidocznioną na stemplu pocztowym.
  Edytor zaawansowany
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.