Dodaj do ulubionych

może komuś się przyda ?

20.04.06, 08:28
Uchwała z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 26/05
Sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę w każdym stanie sprawy
nieważność czynności prawnej (art. 58 § 1 k.c.), jednak tylko na podstawie
materiału zgromadzonego zgodnie z regułami wskazanymi w art. 479(12) § 1 i
art. 381 k.p.c.
Art. 381. Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli
strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba
że potrzeba powołania się na nie wynikła później.
Art. 479(12). § 1. W pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie
twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania
ich w toku postępowania, chyba że wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było
możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później.
§ 2. Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do
dobrowolnego spełnienia żądania i oświadczenia co do stanowiska pozwanego w
tym przedmiocie oraz informację lub odpisy pism świadczących o próbie
wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.
§ 3. Niezłożenie odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub
reklamacji może być usunięte w trybie art. 130.
§ 4. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w
całości lub w części tę stronę, która przez zaniechanie czynności
wymienionych w § 1 przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy lub
wadliwego określenia jej zakresu.
Edytor zaawansowany
 • serafin666 20.04.06, 10:56
  Uchwała SN z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 29/05
  Właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie o odpowiednie wynagrodzenie
  za korzystanie z niej, przeciwko posiadaczowi służebności w złej wierze,
  niezależnie od zgłoszenia roszczenia określonego w art. 222 § 2 k.c.
 • tomkus56 10.05.06, 21:46
  Serafin666
  Orzecznictwo w takim ilościowym wymiarze - b.dużo trudu i dobrej "roboty".Wierz
  mi,że doceniam .Grayulacje i podziękowania.
  Jeżeli się nie myle masz ciekawe "dojscie" do najświerzszego orzecznictwa.
  Jutro jest W SN rozprawa o ciekawym zagadnieniu .
  Jeżeli można mam prośbęjakbyś miał szybki dostęp - prosił bym oprzesłanie.
  Wierzę ,że orzevczenia które przesłałem do seewa - dotarły także do Ciebie
  pozdrawiam.Tomasz


  Sygn. akt III CZP 11/06 10 maja 2006 r., godz. 09:30, sala "E"
  Czy odpowiedzialność z tytułu zaspokojenia roszczeń współwłaściciela, który
  dokonał nakładów na rzecz wspólną ponoszą osoby będące współwłaścicielami tej
  rzeczy w chwili orzekania o odpowiedzialności z tego tytułu, czy też osoby
  będące współwłaścicielami w czasie, kiedy dany nakład został dokonany; czy ma w
  tym zakresie znaczenie rodzaj dokonanych nakładów - czy były to nakłady o
  charakterze koniecznym czy też nakłady innego rodzaju, w szczególności takie,
  które w istotny sposób zwiększają wartość rzeczy wspólnej?


 • serafin666 12.06.06, 10:48
  PRAWO MIESZKANIOWE Mieszkanie odrębną własnością, piwnice mogą pozostać wspólne
  Członek spółdzielni nie może od niej żądać, by przypisała piwnice do mieszkań
  Tak w precedensowym wyroku z 8 czerwca 2006 r. rozstrzygnął Sąd Najwyższy
  kwestię piwnic, ważną dla wszystkich spółdzielni i ich członków, którzy chcą
  przekształcenia praw spółdzielczych do mieszkań czy lokali użytkowych we
  własność.
  Wyodrębnianie własności
  Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, której członkiem był Józef C., wydał uchwałę
  określającą przedmiot odrębnej własności poszczególnych mieszkań, by
  przekształcić prawa spółdzielcze we własność. Piwnice zaliczył do nieruchomości
  wspólnej.
  Józef C. wystąpił do sądu o stwierdzenie nieważności tej uchwały. Zarzucał
  zarządowi liczne nieprawidłowości w jej podejmowaniu, m.in. to, że członkowie
  nie mieli możności zapoznania się ze stosownymi dokumentami, a także
  sprzeczność z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 roku o spółdzielniach
  mieszkaniowych, mówiącym o ustalaniu powierzchni lokali oraz pomieszczeń do
  nich przynależnych.
  W jego ocenie z przepisu tego płynie nakaz potraktowania piwnic nie jako
  nieruchomości wspólnej, lecz jako pomieszczeń przynależnych do poszczególnych
  lokali i uznania ich powierzchni wraz z powierzchniąmieszkań za przedmiot
  odrębnej własności.
  Sprzeczne wyroki
  Sąd I instancji nie zgodził się z argumentacją Józefa C. i jego żądanie
  oddalił. Uznał, że stosownie do art. 42 ust. 7 ustawy z 2000 r. zarząd mógł
  zadecydować o uznaniu piwnic nie za części składowe poszczególnych mieszkań,
  ale za część nieruchomości wspólnej.
  Innego zdania był sąd II instancji, który stwierdził nieważność zaskarżonej
  uchwały. W jego ocenie zarząd obowiązany był w świetle art. 42 ust. 2 pkt 2
  ustawy potraktować piwnice jako część składową poszczególnych mieszkań.
  W skardze kasacyjnej spółdzielnia broniła stanowiska zgodnego z zajętym przez
  sąd I instancji. Zarzucała m.in. naruszenie art. 42 ust. 7 ustawy z 2000 r.
  oraz art. 2 i art. 3 ust. 3 - 6 ustawy z 1994 r. o własności lokali. - Nie ma
  przepisu, który zobowiązywałby właściciela do przypisywania do lokalu piwnic,
  strychów itp. jako pomieszczeń przynależnych - argumentował pełnomocnik przed
  Sądem Najwyższym.
  Wyjaśniał, że od początku istnienia spółdzielni piwnice nie były traktowane
  jako pomieszczenia przynależne do lokali. W przydziałach ich nie uwzględniano.
  Piwnic jest zresztą mniej niż lokali.
  Może być wszystkich
  Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną spółdzielni.
  - Właściciel nie musi przy wyodrębnianiu lokalu kwalifikować piwnicy jako
  pomieszczenia przynależnego - mówiła sędzia Irena Gromska-Szuster. Może ustalić
  tylko udział w nieruchomości wspólnej obejmującej piwnice. Tak wynika z art. 42
  ust. 7 ustawy z 2000 r.
  Co ważne, Sąd Najwyższy wyjaśnił też, w jakiej sytuacji członek spółdzielni
  może zaskarżyć uchwałę zarządu przyjmującą takie rozwiązanie.
  Otóż, stosownie do art. 43 ust. 5 ustawy z 2000 r., jeśli go bezpośrednio
  dotyczy, czyli narusza jego interes prawny lub uprawnienia. Nie może więc
  zakwestionować np. określenia własności piwnic mieszkaniec sąsiedniego bloku.
  Oczywiście udowodnienie tego spoczywa na skarżącym (sygn. II CSK 37/06).
  Art. 42 ust. 1 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 4,
  poz. 27 ze zm.) zobowiązał zarządy do określenia, co obejmuje odrębna własność,
  w stosunku do wszystkich mieszkań i lokali o innym przeznaczeniu znajdujących
  się w danym budynku. Przedmiot własności poszczególnych lokali określa zarząd w
  formie uchwały. Ma ona stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy określać
  m.in. "rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń do nich
  przynależnych", a także "wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości
  wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu". Przy określaniu musi
  być stosowany odpowiednio art. 3 ust. 3 6 ustawy z 1994 r. o własności lokali.
  Według tych przepisów uwzględnia się przy tym powierzchnię lokalu wraz z
  powierzchnią pomieszczeń przynależnych, przede wszystkim: piwnicy, strychu,
  komórki, garażu (jeśli nie stanowi przedmiotu odrębnego prawa). "RZ" 12.06.06
 • serafin666 21.04.06, 11:25
  Priorytet dla naiwnych Za co nie odpowiada Poczta Polska ONET
  21.04.2006
  Poczta Polska nie odpowiada za terminowe doręczanie paczek priorytetowych ani
  listów poleconych. To oficjalne stanowisko firmy. W odpowiedzi na zgłaszane
  reklamacje klientów informuje się, że nie mogą dochodzić zwrotu pieniędzy. Za
  co w takim razie płacimy?
  Ewa Kołodziejska (nazwisko zmienione) 18 grudnia 2005 roku zapłaciła 140 zł za
  wysłanie paczki priorytetowej do syna w Irlandii. Nadała ją na Poczcie Głównej
  w Warszawie.
  - Chciałam przesłać synowi trochę żywności na zbliżające się święta Bożego
  Narodzenia, dlatego zależało mi na jak najszybszym dostarczeniu paczki.
  Zapewniono mnie, że dotrze w ciągu czterech-pięciu dni. Niestety, syn otrzymał
  ją dopiero w pierwszej dekadzie stycznia - relacjonuje Ewa Kołodziejska. - Gdy
  przed Nowym Rokiem pytał o paczkę na poczcie w Galway, odpowiedziano mu, że
  najprawdopodobniej jeszcze nie opuściła Polski.
  Wy płacicie, my nic nie gwarantujemy
  Kobieta złożyła reklamację. Przesyłka była priorytetowa, lecz nawet w takim
  przypadku reklamację można składać dopiero wtedy, gdy paczka nie dotrze do
  nadawcy po 14 dniach roboczych. Poczta odpowiedziała na jej reklamację po ponad
  miesiącu. Odpowiedź podpisano z upoważnienia dyrektora oddziału rejonowego
  przez kierownika działu kontroli i jakości Piotra Gawina.
  "Centrum Usług Pocztowych Oddział Rejonowy Warszawa Centrum w odpowiedzi na
  złożoną reklamację uprzejmie informuje, że zasady i warunki świadczenia usług
  pocztowych w obrocie międzynarodowym oraz zakres odpowiedzialności za
  poszczególne rodzaje przesyłek określa Światowa Konwencja Pocztowa Pekin 1999.
  Nadmieniamy, iż przepisy wspomnianej Konwencji nie przewidują odpowiedzialności
  Poczty w razie zgłoszonego ewentualnego opóźnienia. Termin doręczenia paczek
  stanowi normę jakościową Poczty Polskiej, jednak jego niedotrzymanie nie daje
  możliwości dochodzenia roszczeń materialnych" - pisze bez zbędnych ceregieli
  Piotr Gawin.
  Zdumiona treścią odpowiedzi pani Ewa postanowiła zadzwonić pod podany numer
  kontaktowy.
  - Jeżeli Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności za terminowe dostarczenie
  paczek priorytetowych to za co w takim razie pobiera wysokie opłaty przy ich
  nadawaniu?! - zapytała.
  - W regulaminie podajemy tylko szacunkowe terminy wykonania usługi. Zapłaciła
  pani za to, że paczka doszła w 3 tygodnie. Przecież mogło to potrwać dwa
  miesiące - z rozbrajającą szczerością odpowiedziała informatorka narodowego
  operatora.
  Poczta zarówno w ruchu krajowym, jak i zagranicznym dzieli paczki na
  priorytetowe i ekonomiczne. Priorytetowe wysyłane są za granicę najszybszymi
  połączeniami lotniczymi, natomiast paczki ekonomiczne, dla których przewidziano
  niższe ceny, kierowane są drogą lądowo-morską lub lotniczą, ale nie w pierwszej
  kolejności. Różnica w opłatach jest duża. Ale klienci wcale nie mogą liczyć na
  szybsze dostarczenie paczek i listów, za które płacą więcej. Nawet jeśli paczka
  priorytetowa będzie szła tak długo, jak ekonomiczna, poczta umywa ręce.
  - Paczka priorytetowa nie jest usługą z gwarantowanym terminem doręczenia.
  Cennik usług pocztowych w obrocie zagranicznym podaje jedynie szacunkowe
  terminy ich doręczania - poinformował TS rzecznik Poczty Radosław Kazimierski. -
  Poczta Polska nie ponosi też odpowiedzialności materialnej za nieterminowe
  doręczanie przesyłek poleconych.
  - Ale ja zapłaciłam przecież konkretną, a nie szacunkową opłatę - denerwuje się
  pani Ewa.
  Pocztowe qui pro qu
  W przypadku Irlandii, "szacunkowy termin" dostarczenia paczki priorytetowej
  wynosi 4-5 dni. Logicznie - jeśli Poczta nie dotrzymała umowy, powinna zwrócić
  klientowi pieniądze. Okazuje się, że to błędne założenie.
  - Z uwagi na to, że są to terminy szacunkowe, a nie gwarantowane, nie
  przewiduje się przy tej usłudze wypłaty odszkodowania z tytułu ich wydłużenia -
  mówi rzecznik Poczty. - "Regulamin dotyczący paczek pocztowych" do Światowej
  Konwencji Pocztowej Pekin 1999, uszczegóławia niektóre kwestie związane z
  obrotem międzynarodowym paczek. W zakresie odpowiedzialności określa on m.in.
  wysokość odszkodowań za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie paczek. Przepisy
  nie przewidują wypłaty odszkodowań z tytułu opóźnień w ich dostarczeniu.
  Za co w takim razie klienci płacą? Na to pytanie Radosław Kazimierski już nie
  odpowiedział. Wychodzi na to, że za nazwę i specjalną naklejkę umieszczaną na
  paczce.
  Przedstawiciel Poczty wyjaśnia, że do opóźnienia w terminie dostarczenia
  przesyłki pani Ewy mógł się przyczynić okres wzmożonego ruchu świątecznego.
  - Poczty na całym świecie odnotowują wtedy zwielokrotnienie liczby
  napływających przesyłek i trudności z ich opracowaniem i przewozem, a w
  konsekwencji - niestety - wydłużenie ich przebiegu.
  - W takim razie Poczta powinna informować klientów, że w okresie świątecznym
  nie jest w stanie terminowo dostarczyć paczek priorytetowych i w ogóle zawiesić
  te usługi, zamiast pobierać wysokie opłaty i nie dotrzymywać terminów -
  stwierdza poirytowana Ewa Kołodziejska.
  Zasady obowiązujące w Poczcie Polskiej to qui pro quo. Niezależnie od tego czy
  płacimy więcej, kiedy zależy nam na szybszym przesłaniu np. żywności, czy
  mniej - za standardową usługę, narodowy operator niczego nie gwarantuje ani nie
  dopuszcza reklamacji. Nawet jeśli takie zasady zostały zapisane w światowej
  konwencji pocztowców, to najwyższy czas je zmienić.
 • serafin666 26.04.06, 23:36
  Wyrok z dnia 18 marca 2005 r., II CK 556/04
  Oparcie wyroku na podstawie faktycznej niepowołanej przez powoda jest
  orzeczeniem ponad żądanie w rozumieniu art. 321 k.p.c.

  Wyrok z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 537/03
  Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy może być uznana za
  krzywdzącą akcjonariusza zarówno wówczas, gdy cel pokrzywdzenia istniał w
  czasie podejmowania uchwały, jak i wtedy, gdy treść uchwały spowodowała,
  że jej wykonanie doprowadziło do pokrzywdzenia akcjonariusza.

  Postanowienie z dnia 6 kwietnia 2004 r., I CK 552/03
  Gdy dostęp do drogi publicznej jest nieodpowiedni, regułą powinno być
  przystosowanie go do użytku, a nie ustanowienie służebności drogi
  koniecznej innym szlakiem, chyba że przystosowanie takie byłoby niemożliwe
  lub wymagałoby niewspółmiernych i nieopłacalnych nakładów (art. 145 § 1
  k.c.).

  Postanowienie z dnia 29 stycznia 2003 r., I CZ 192/02
  Środek odwoławczy nadany faksem jest wniesiony z chwilą określoną
  przez upoważnionego pracownika w adnotacji o wpływie pisma do sądu.
 • serafin666 27.04.06, 15:58
  w dzisiejszej "RZ" , pokretnie niebezpieczne :
  PRAWO CYWILNE Kolejny wierzyciel

  Za późno zgłosił się do komornika


  Jeśli dłużnik sprzeda swoją nieruchomość w trakcie egzekucji komorniczej, to
  nie mogą już dołączyć do postępowania kolejni wierzyciele.


  Tak uznał w uchwale Sąd Najwyższy. Oznacza to, że jeśli nowy właściciel zdoła
  np. spłacić wierzyciela czy wierzycieli, którzy zdążyli wcześniej przyłączyć
  się do egzekucji, może uniknąć zlicytowania nieruchomości przez komornika.

  Nie jest to jednak patent doskonały. SN zastrzegł we wspomnianej uchwale, że
  także po zbyciu (sprzedaniu, darowaniu) nieruchomości kolejny wierzyciel może
  przyłączyć się do egzekucji, a więc uczestniczyć w podziale kwoty uzyskanej z
  licytacji, jeśli uzyskał orzeczenie sądu stwierdzające bezskuteczność tego
  zbycia wobec niego. Chodzi o tzw. skargę pauliańską przewidzianą w art. 527 § 1
  kodeksu cywilnego. I tak, jeśli dłużnik wyzbywa się majątku, by uniemożliwić
  ściągnięcie należności, ta skarga pozwala wierzycielom wystąpić do sądu o
  stwierdzenie, że czynność taka jest w stosunku do nich bezskuteczna.
  Przeprowadzenie takiej sprawy zawsze jednak trwa i w tym czasie wiele może się
  zmienić.

  Zasada zapisana w art. 927 k.p.c. jest taka, że po zajęciu nieruchomości przez
  komornika na wniosek jednego wierzyciela mogą dołączyć do tego postępowania
  inni. Będą więc uczestniczyć w podziale kwoty uzyskanej z licytacji na tych
  samych prawach, co pierwszy wierzyciel. Sprzedaż lub darowanie tej
  nieruchomości przez właściciela innej osobie nie ma wpływu na postępowanie
  komornicze. Toczy się ono dalej, a nowy właściciel przyjmuje wraz z
  nieruchomością dotyczące jej obciążenia (sygn. III CZP 16/06).

 • serafin666 05.05.06, 15:35
  Z orzecznictwa SN :

  Wyrok z dnia 26 sierpnia 2004 r., I CK 91/04
  Wykryciem wady w rozumieniu art. 563 k.c. nie jest stwierdzenie przez
  kupującego okoliczności, które usprawiedliwiają przekonanie o możliwości
  skutecznego usunięcia wady w ramach udzielonej mu gwarancji jakości.

  Postanowienie z dnia 6 kwietnia 2004 r., I CK 552/03
  Gdy dostęp do drogi publicznej jest nieodpowiedni, regułą powinno być
  przystosowanie go do użytku, a nie ustanowienie służebności drogi
  koniecznej innym szlakiem, chyba że przystosowanie takie byłoby niemożliwe
  lub wymagałoby niewspółmiernych i nieopłacalnych nakładów (art. 145 § 1 k.c.).

  Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., I CK 410/04
  W postępowaniu w sprawach gospodarczych niepowołanie w
  odpowiedzi na pozew twierdzeń i zarzutów mających znaczenie dla oceny
  legitymacji czynnej oraz zasadności powództwa pozbawia pozwanego prawa
  zgłaszania w tym zakresie zarzutów w toku postępowania.

  Wyrok z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 599/03
  Umowa gwarancji jakości może ograniczyć obowiązki gwaranta do naprawy
  rzeczy i wyłączyć możliwość żądania wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad.
 • tomkus56 05.05.06, 15:50
  W dniu dzisiejszym jestem pierwszy raz na łamach forum.Przeglądałem różne
  strony.Przyznaję i gratuluję jedynie Twoim działaniom .Życzliwości.
  Jak mocno czujesz się w w sprawach Wspólnot Mieszkaniowych.....i czy wogóle ten
  temat Cię zajmuje.Pozdrawiam.
 • tomkus56 05.05.06, 15:56
  Tomkus56 poczta;
  Tomkus56@interia.pl
 • serafin666 06.05.06, 08:32
  Jakie zobowiązania ma wspólnota mieszkaniowa wobec fiskusa? Kiedy jest
  płatnikiem, a kiedy podatnikiem? Na pytania z tym związane odpowiadał Krzysztof
  Dziewior, doradca podatkowy.
  / jest postęp jakościowy u tego autora – serafin666 /
 • wilga52 06.05.06, 17:51
  I co z tego wynika?
 • serafin666 07.05.06, 17:24
  9 maja 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne
  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące wysokości dodatku
  mieszkaniowego.

  Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
  - art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
  mieszkaniowych z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim upoważnia Radę
  Ministrów do określenia wysokości wydatków za zajmowany lokal mieszkalny,
  stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego,
  - § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w
  sprawie dodatków mieszkaniowych z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
  roku o dodatkach mieszkaniowych i art. 92 ust. 1 Konstytucji.
 • serafin666 08.05.06, 07:45
  Jakie konsekwencje prawne powinien ponieść przewodniczący zarządu wspólnoty
  mieszkaniowej, który, rzekomo na skutek własnej choroby, odwołał w przeddzień
  (ogłoszeniem na drzwiach wejściowych) zwołane na 23.03.2006 r. walne zebranie
  właścicieli, a następnie zwołał je ponownie 7.04.2006 r. (tj. po terminie,
  który określa ustawa o własności lokali)?

  Chcę wybudować domek na działce, którą mam we współwłasności. Współwłaściciel
  wyraża na to zgodę. Bardzo proszę o wyjaśnienie, w jakiej formie prawnej
  powinna być wyrażona ta zgoda, aby spadkobiercy (dzieci, wnuki) nie mieli
  problemu prawnego?

  Czy jako sąsiedzi możemy mieć wpływ na to, co ma powstać na sąsiedniej działce,
  w okolicy naszego miejsca zamieszkania?

  Sprawdzanie zameldowania za drogo kosztuje

  Spółdzielcze prawo do lokalu jest związane z członkostwem. Wyjątek dotyczy
  sytuacji, gdy nabywca uzyskał je na rynku wtórnym, a nie bezpośrednio od
  spółdzielni
 • serafin666 08.05.06, 07:59
  Jeśli nie spłaciłeś przed laty bankowego kredytu, możesz być pewny, że wkrótce
  firma windykacyjna będzie starała się odzyskać każdą złotówkę -
  ostrzega "Rzeczpospolita".
  Dziennik pisze, że banki zaczęły sprzedawać funduszom inwestycyjnym stare
  długi, które uznały za stracone. Na przykład największy polski bank PKO BP już
  sprzedał dwa pakiety takich starych pożyczek i szykuje kolejne.... Według
  szacunków firm, w tym roku trafią do nich wierzytelności o wartości około 7
  miliardów złotych. Będą to głównie niespłacone kredyty klientów indywidualnych.
 • serafin666 08.05.06, 09:40
  Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., I CK 410/04
  W postępowaniu w sprawach gospodarczych niepowołanie w
  odpowiedzi na pozew twierdzeń i zarzutów mających znaczenie dla oceny
  legitymacji czynnej oraz zasadności powództwa pozbawia pozwanego prawa
  zgłaszania w tym zakresie zarzutów w toku postępowania.
  Postanowienie z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 278/01
  Małżonek nie może żądać na podstawie art. 43 § 2 k.r.o. ustalenia
  nierównych udziałów w niektórych składnikach majątku wspólnego.
  Wyrok z dnia 16 kwietnia 2003 r., II CKN 6/01
  Umowa dzierżawy zawarta na okres do końca życia dzierżawcy jest
  umową zawartą na czas oznaczony.
  Wyrok z dnia 16 kwietnia 2002 r., V CKN 997/00
  Protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej nie jest wyłącznym
  dowodem tego, że akcjonariusz głosował przeciwko uchwale i żądał
  zaprotokołowania sprzeciwu.
  Wyrok z dnia 14 września 2000 r., V CKN 8/00
  Dokonana przez najemcę, za zgodą wynajmującego, wymiana sprawnego
  technicznie i spełniającego swą funkcję urządzenia, nie jest ulepszeniem
  mieszkania w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
  mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 120,
  poz. 787 ze zm.).
  Postanowienie SN z dnia 20 września 2000 r., I CKN 295/00
  Przedmiotem działu spadku mogą być wyłącznie aktywa, natomiast
  podział długów następuje z mocy prawa, odpowiednio do podziału aktywów.
  Wyrok SN z dnia 3 marca 2005 r., II CK 409/04
  Uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni w przedmiocie
  zbycia nieruchomości nie powoduje nieważności umowy przedwstępnej
  zobowiązującej spółdzielnię do jej sprzedaży, zawartej przed uchyleniem
  uchwały.
  Wyrok z dnia 25 lutego 2005 r., II CK 434/04
  W postępowaniu upominawczym w sprawach gospodarczych pozwany
  może zgłosić zarzut potrącenia także po wniesieniu sprzeciwu od nakazu
  zapłaty.
  Uchwała z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 29/05
  Właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie o odpowiednie
  wynagrodzenie za korzystanie z niej, przeciwko posiadaczowi służebności w
  złej wierze, niezależnie od zgłoszenia roszczenia określonego w art. 222 § 2
  k.c.
  Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05
  Administracyjny tytuł wykonawczy wystawiony tylko przeciwko
  podatnikowi nie może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na
  nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej podatnika i
  jego małżonka.
 • serafin666 08.05.06, 22:28
  9 maja 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne
  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące wysokości dodatku
  mieszkaniowego.
  17. maja 2006 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna
  wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący podwyżki czynszu albo innych
  opłat za użytkowanie lokalu. ( warto na stronie TK o tej sprawie poczytać –
  serafin666 )
 • serafin666 09.05.06, 09:21
  Samorządowcy, pracownicy urzędów państwowych i skarbówki będą odpowiadali za
  szkody spowodowane wydaniem decyzji administracyjnej łamiącej przepisy.

  Wystarczy odejść z miejsca kolizji, aby ubezpieczyciel odmówił wypłaty
  odszkodowania z polisy autocasco. Nawet jeśli kierowca nie był pijany i miał
  dokumenty.

  Koszty remontu obiektu ponoszą wszyscy spółdzielcy, nawet gdy z niego nie
  korzystają. Zasadą jest bowiem rozliczanie funduszu remontowego w skali całego
  osiedla
 • serafin666 10.05.06, 09:03
  Już wkrótce dodatki mieszkaniowe mogą być wyższe o kilkanaście złotych. Gminy
  muszą znaleźć na to pieniądze. To efekt wczorajszego wyroku Trybunału
  Konstytucyjnego

  Trybunał Konstytucyjny nie ogłosił we wtorek zapowiadanego wyroku w
  rozpatrzonej wcześniej sprawie dotyczącej zwrotu osobie uniewinnionej kosztów
  jej obrony przez adwokata z wyboru. Otworzył sprawę na nowo i zwrócił się do
  prezesa Trybunału o jej ponowne rozpatrzenie przez pełny skład. Powodem
  zastosowania tej niecodziennej procedury były - jak wyjaśnił sędzia TK Bohdan
  Zdziennicki - ważne okoliczności ujawnione w toku rozprawy i zawiłość sprawy
  (sygn. SK21/04). Trybunał zasygnalizował możliwość zmiany własnego stanowiska
  na temat zwrotu kosztów obrony zawartego w wyroku ze stycznia 2005 r. Trybunał
  oceniał przepis kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym w razie
  uniewinnienia w sprawach z oskarżenia prywatnego koszty obrony
  ponosioskarżyciel prywatny. W sprawach z oskarżenia publicznego natomiast za
  adwokata z urzędu płaci skarb państwa, ale uniewinniony za adwokata z wyboru
  może uzyskać zwrot kosztów tylko "w uzasadnionych przypadkach". Autorka skargi
  konstytucyjnej uważa, że ponieważ oskarżono ją niesłusznie, powinna uzyskać
  zwrot całości kosztów obrony. W styczniu 2005 r. Trybunał oceniał analogiczny
  przepis kodeksu postępowania karnego pochodzący z 1969 r. i uchylony w 2003 r.
  Norma uchwalona zamiast tamtego przepisu pozostawiła jednak tę samą zasadę, a
  jedyna różnica polega na umożliwieniu w wyjątkowych wypadkach zwrotu kosztów
  także za obrońcę z wyboru. Wtedy Trybunał uznał, że osoba uniewinniona przez
  sąd sama ponosi koszty obrońcy z wyboru, a przepisy w tej sprawie są zgodne z
  konstytucją.
 • serafin666 11.05.06, 13:30
  III CZP 9/06
  Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione do rozpoznania przez
  skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
  „Czy współwłaściciel nieruchomości posiadający, z wyłączeniem pozostałych
  współwłaścicieli, nie przynoszącą pożytków część nieruchomości wspólnej, jest
  zobowiązany do rozliczenia z pozostałymi współwłaścicielami uzyskanych z tego
  tytułu korzyści?"
  III CZP 19/06
  Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przedstawione do rozpoznania
  przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego:
  „Czy odszkodowanie przewidziane dla właścicieli nieruchomości zajętych pod
  drogi publiczne, które na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998
  r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U.
  Nr 133, poz. 872 ze zm.) stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Skarbu
  Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, wyłącza roszczenie
  dotychczasowych właścicieli o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z tych
  nieruchomości w okresie poprzedzającym przejście ich własności na Skarb Państwa
  lub jednostkę samorządu terytorialnego?”
  III CZP 24/06
  Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy przedstawione do rozpoznania przez
  skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
  „Czy uprawnienie określone w art. 21 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
  wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)
  do żądania połączenia kilku nieruchomości w księdze wieczystej w jedną
  nieruchomość służy także wieczystemu użytkownikowi?”
  III CZP 28/06
  Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu przedstawione do rozpoznania przez
  skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
  „Czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o obciążeniu właścicieli lokali
  obowiązkiem zapłaty zaległych świadczeń wynikających z zawartej przez nią umowy
  z dostawcą energii cieplnej, jeżeli energia ta była przeznaczona i została
  faktycznie spożytkowana na potrzeby nieruchomości lokalowych?”
  III CZP 31/06
  Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione do rozpoznania przez
  skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
  „Czy uprawnionym do zgłoszenia przewidzianego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
  lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.
  Nr 124, poz. 1361 ze zm.) żądania o usunięcie niezgodności między stanem
  prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem
  prawnym jest wyłącznie osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane
  błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia,
  czy też uprawnionym jest każdy, kto ma interes prawny w tym, aby treść księgi
  wieczystej odpowiadała rzeczywistemu stanowi prawnemu?”
 • serafin666 11.05.06, 15:20
  Uchwała z dnia 10 maja 2006 r. (sygn. akt III CZP 31/06).
  Powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości
  ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może wytoczyć
  tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze
  wieczystej (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i
  hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 ze zm. i art. 6262 §
  5 k.p.c.).
  Uchwała z dnia 10 maja 2006 r. (sygn. akt III CZP 11/06).
  Roszczenie o zwrot wartości nakładów poczynionych przez jednego ze
  współwłaścicieli na nieruchomość wspólną przysługuje przeciwko osobom, które
  były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych nakładów.
  Uchwała z dnia 10 maja 2006 r. (sygn. akt III CZP 9/06).
  Współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta z
  nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego
  tytułu korzyści.
 • babczyk 11.05.06, 18:13

  Co stanowi współwłasność?

  Współwłasnością właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właści¬ciela nieruchomości objęte są tylko te części budynku i inne urządzenia, które nie są odrębnymi lokalami należącymi do właścicieli wyodrębnionych lokali i do-. tychczasowego właściciela nieruchomości, i które nie służą wyłącznie do użyt¬ku tych właścicieli ze względu na należace do nich lokale.
  Wyrok SN z 2 grudnia 1998 r. N 1 CKN 903/97, OSNC 1999/6/113
  Czym jest odrębna własność lokalu?

  W przypadku powołania odrębnej własności lokalu, pojętej w sensie jurydycznym, powstaje nowy przedmiot własności w postaci lokalu, traktowany tak jak nieruchomość. Odrębność własności lokalu polega na tym, że każdy właściciel może dysponować swą własnością bez względu na innych właścicieli lokali. Lokal taki może być odrębnie obciążony i prawo odrębnej własności lokalu wraz z "przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej (art. 3 ust. 1 ustawy z 1994 r. o własności lokali)" podlega ujawnieniu w księgach wieczy¬stych (księdze wieczystej nieruchomości lokalowej i odrębnej księdze wieczy¬stej nieruchomości, w której własność lokalu została wyodrębniona).
  Postanowienie SN z 3 października 2000 r. I CKN 940/00 niepubl.

  Samodzielny lokal

  Samodzielny lokal mieszkalny nie nalezy do części budynku mogących stanowić przedmiot współwłasności właścicieli nieruchomości lokalowych.
  Wyrok SN z 21 lutego 2002 r. IV CKN 751/00, Biul. SN 2002/6/17


  Koszty utrzymania nieruchomości

  Każdy z właścicieli poza opłatami wnoszonymi w związku z utrzymaniem swojego lokalu (woda, centralne, gaz) partycypuje także w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej (światlo na klat ce, sprzątanie korytarzy, konserwacje urządzeń wspólnych). Przy określaniu wysokości tych kosztów istotne znaczenie ma wysokość udziału. Od niego bowiem zależy, jakie wlaściciele lokali poniosą wy¬datki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, a także, jakie ewentualnie uzyskają przychody z tej nieruchomości. Coraz więcej wspólnot wynajmuje wspólne pomieszczenia lub ze¬zwala na montowanie reklam na elewacji budynku, uzyskując w ten sposób przy¬chody. Ustawa o własności lokali stano¬wi, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem. Jeśli jednak przychody są większe od wydatków - przypadają one właścicielom loka li w stosunku do ich udziałów.


  Wydatki na utrzymanie lokali

  Wynikajacy z art. 12 ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali obowiazek właścicieli lokali ponoszenia w określonym stosunku wydatków związanych z utrzymaniem ich lokali nie oznacza konieczności określania skali tych obciążeń w jednakowej, dla wszystkich tożsamej kwotowo, wysokości za 1 m2 powierzchni lokalu. Konsekwencja powyższego jest możliwość określenia w uchwale zaliczek w zróżnicowanej wysokości wobec poszczególnych kategorii zobowiązanych.
  Wyrok SN z 20 czerwca 1997 r. N II CKN 226/97, OSNC 1998/1/6 • babczyk 11.05.06, 18:20
  Reprezentacja wspólnoty

  Uregulowanie art. 22 ust. 1 ustawy z 1994 r. o własności lokali nie daje jednoznacznej odpowiedzi, co oznacza sformułowanie, iż zarząd reprezentuje wspólnotę na zewnątrz, a w każdym razie uregulowanie to nie wyklucza działania członków wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz w obronie własnych praw mieszkaniowych.
  Wyrok NSA w Warszawie z 13 grudnia 1999 r. IV SA 1997/97 niepubl.

  Nakaz sprzedaży lokalu

  Wystąpienie przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej z pwudztwem o nakazanie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu i dla swej skuteczności wymaga Podęcia przez wspólnotę mieszkaniową stosownej uchwały. Wyrok S. Apel. w Poznaniu z 8 listopada 2001 r. I ACa 841/01 Wokanda 2002/11/45

  Zarządca przymusowy

  Jak sądy podchodzą do wniosków o ustanowienie zarządcy przymusowe¬go? Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku i na co trzeba zwrócić uwagę?

  Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego powinien być poprzedzony próbami uregulowania kwestii zarządu na drodze ustawowej, tzn. poprzez zwołanie zebrania, odwołanie dotychczasowego zarządu i wybór nowego.
  W przeciwnym razie sąd może oddalić wniosek ze względu na to, że "nie wyczerpano wszystkich możliwości prawnych, jakie przysługują właścicielom".

  We wniosku trzeba przedstawić uzasadnienie. Zgodnie z art. 26 ustawy o własności lokali, trojakiego rodzaju:
  a) zarząd nie został powołany,
  b) zarząd nie wykonuje swoich obowiązków,
  c) zarcąd działa niezgodnie z zasadami prawidłowe¬go gospodarowania.

  Sytuacja a) zdarza się rzadko;

  zarzut c) trudno udowodnić (trzeba powoływać biegłych, toczyć przed sądem akademickie spory, co jest gospodarowaniem "prawidłowym", a co "nieprawidłowym", itd.).

  Pozostaje więc uzasadnienie typu b), o które nietrudno, bo nawet dobrze działające zarządy często zaniedbują przynajmniej część swoich ustawowych obowiązków - a sądy, w znanych mi sprawach; stosowały interpretację rozszerzającą; akceptując uzasadnianie nie tylko wtedy, gdy zarząd w ogóle "nie wykonywał swoich obowiązków", ale także wtedy, gdy je wykonywał źle, niezgodnie z przepisami prawa, z uchwałami właścicieli lub ich interesem.

  We wniosku należy przedstawić kandydaturę zarządcy przymusowego.

  Wprawdzie to sąd ustanawia zarządcę przymusowego - ale sądy nie dysponują wykazami potencjalnych zarządców; dlatego kandydata na zarządcę - a także sugestie co do zakresu jego obowiązków i wysokości wynagrodzenia - powinien przedstawić właściciel (grupa właścicieli) składający wniosek, oczywiście po uprzednim uzgodnieniu sprawy z kandydatom na zarządcę.

  Wniosek może być odesłany także ze względów formalnych, dlatego przy pisa¬niu wniosku radzę zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika. Sprawy o ustanowienie zarządcy przymusowego toczą się zwykle od trzech do sześciu miesięcy - a więc znacznie szybciej niż wszystkie inne sprawy przed sądami powszechnymi.
  Na przyspieszenie werdyktu może mieć wpływ dobre uzasadnienie, dowodzące np., że każdy miesiąc opóźniania narazi wspólnotę na kolejne duże straty .

  Podstawa: art. 26 ustawy o własności lokali
 • tomkus56 11.05.06, 20:12
  Diękuje.Zaskakujesz szybkością ...
  Jak to robisz ,że masz odrazu orzecznictwo
  pozdrawiam.Tomasz
 • serafin666 11.05.06, 20:21
  zerkam na stronę www.sn.pl
 • babczyk 11.05.06, 21:00
  Wydanie mieszkania przez developera a rękojmia - opinia prawna

  Stan faktyczny

  Jak przedstawia się rękojmia budownictwie, terminy biegu rękojmi? Czy według kodeksu cywilnego termin wydania mieszkania (czy jest jakieś orzecznictwo), termin wydania przez PINB decyzji o użytkowaniu przesuwa prawo rękojmi? Developer wydawał mieszkania w lipcu 2002, a decyzja na użytkowanie została wydana w grudniu 2003. Od kiedy biegnie rękojmia ? Developer wybudował 2 bloki (oczywiście nie budował sam tylko komuś zlecił) i przekazywał ludziom mieszkania protokołami odbiorczymi od lipca 2002, ludzie meldowali się, mieszkali, a PINB decyzję na użytkowanie budynku wydał 30.12.2003. I pytanie - czy zgodnie z k.c. rękojmia liczy się od dnia przekazania lokalu (jego wydania) czy od daty decyzji na użytkowanie? Developer twierdzi, że data protokołu zwalnia go z rękojmi po 3 latach, no ale budynku nie wolno było użytkować? A części wspólne: dach, balkony schody?

  Opinia prawna

  Poniższą opinię sporządzono na podstawie następujących aktów prawnych:

  Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami.),
  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(tj. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 216 ze zmianami)
  Rękojmia za wady budynku

  Instytucja rękojmi za wady rzeczy ma na celu zagwarantowanie lepszej niż na podstawie przepisów ogólnej części prawa zobowiązań, ochrony dłużnika. Odpowiedzialność ta ma bowiem charakter obiektywny, niezależny od winy, uzależniony zaś jedynie od wystąpienia wady rzeczy. Tak surowy model odpowiedzialności złagodzony jest jednak przez ustanowienie krótkich terminów do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Terminy te mają charakter terminów zawitych, stąd ich upływ powoduje wygaśnięcie, a nie jedynie przedawnienie się roszczenia.
  Należy tu jednak rozróżnić terminy reklamacyjne od samych terminów wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi. Tak więc jeśli chodzi o te pierwsze, to zgodnie z art. 563 kc „kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć (...) Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu”. Z kolei terminy wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi określa art. 568 kc, stanowiąc, że „uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.” Tak więc realizacja roszczeń z tytułu rękojmi uwarunkowana jest po pierwsze dochowaniem miesięcznego terminu do dokonania aktu staranności, jakim jest zgłoszenie wady, a po drugie wystąpieniem tejże w ciągu trzech lat od wydania budynku.

  Na gruncie art. 568 kc pojęcie wydania budynku należy rozumieć w sposób analogiczny jak na gruncie art. 348 kc, który normuje wydanie rzeczy jako jeden ze sposobów przeniesienia posiadania. Powołany przepis stanowi, że „przeniesienie posiadania następuje przez wydanie rzeczy. Wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają fizyczną władzę nad rzeczą, jest równoznaczne z wydaniem rzeczy”. Należy więc uznać, że jakkolwiek kontrowersyjne byłoby traktowanie protokołu odbiorczego jako dokumentu umożliwiającego rozporządzanie rzeczą, to jednak już w rezultacie wydania kluczy do mieszkań, a następnie faktycznego zamieszkania w nich ludzi, nastąpiło wydanie mieszkań. Od tego czasu należałoby więc liczyć termin wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi. To samo dotyczy części wspólnych budynku. Z racji bowiem tego, że są one objęte współwłasnością ułamkową właścicieli mieszkań, należy przyjąć, że zostały wydane wraz z wydaniem mieszkań.

  Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku

  Jeśli chodzi z kolei o problem późniejszego wydania określonej w przepisach prawa budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, to kwestię tą reguluje art. 55 prawa budowlanego, zgodnie z którym przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (pod warunkiem, że m. in. obiekt jest zaliczony do określonych w załączniku do ustawy Prawo budowlane kategorii budowli). Zakładając, że taka sytuacja miała miejsce w omawianym stanie faktycznym, należy przede wszystkim zauważyć, że przystąpienie do użytkowania obiektu (a więc zamieszkanie w nim) przed uzyskaniem tej decyzji jest nielegalne - co więcej, w świetle art. 57 ust. 7 prawa budowlanego, karane grzywną. Stąd też wydanie budynku powinno właściwie nastąpić dopiero po uzyskaniu powyższej decyzji, zwłaszcza, że poprzedzona jest ona kontrolą prowadzoną przez organy nadzoru budowlanego, co pozwala wykryć ewentualne wady. Jakkolwiek więc w omawianym stanie faktycznym wydanie rzeczy nastąpiło jeszcze przed uzyskaniem odpowiedniej decyzji to, jako że wydanie rzeczy ma co do zasady charakter czynności faktycznej, nie zaś prawnej, nie można uznać tego wydania za „nieważne” i w konsekwencji liczyć terminu wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi od innego punktu czasowego.

  W obecnym stanie prawnym brak także orzecznictwa, które w podobnych stanach faktycznych uzależniałoby początek biegu omawianych terminów od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Istnieją jednak orzeczenia Sądu Najwyższego (uchwała SN z 10 marca 1993 roku, sygnatura - III CZP 8/93 oraz wyrok SN z 12 kwietnia 2001 r. - II CKN 588/99; niepubl. za: Komentarz pod red. Bieńka, wyd. Lexis Nexis), zgodnie z którymi do upływu terminów zawitych stosuje się (w drodze analogii z terminami przedawnienia roszczeń) art. 5 kc, a więc instytucję tzw. nadużycia prawa podmiotowego. W praktyce oznacza to możliwość nieuwzględnienia przez sąd podniesienia przez pozwanego zarzutu przedawnienia w wyjątkowych sytuacjach, w których mogłoby dojść do rażącego pokrzywdzenia osoby, której roszczenie wygasło. Należy jednak zaznaczyć, że kwestia ta jest sporna w nauce prawa, a samo takie rozwiązanie stosowane przez sądy bardzo rzadko i z dużą ostrożnością.

  W każdym jednak razie instytucja rękojmi nie wyłącza (według dominującego obecnie poglądu nauki prawa i orzecznictwa) odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania według normalnego reżimu części ogólnej prawa zobowiązań. Tak więc w świetle art. 471 kc dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przesłanki odpowiedzialności są tu więc jednak inne niż przy rękojmi – przede wszystkim należy dowieść, że zobowiązany nie dochował należytej staranności przy wykonaniu zobowiązania. Nie wystarcza więc samo wystąpienie wady. Inny jest ponadto termin przedawnienia roszczeń, a także sam ich charakter – zasadniczo można bowiem żądać jedynie odszkodowania.

  Z e-prawnik.pl


 • serafin666 13.05.06, 11:30
  Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi dostała zgodę na wycięcie kilkunastu
  drzew i przycięcie dalszych 67, ale przez fachowców. Z braku pieniędzy zrobili
  to rodzice, pozbawiając drzewa koron. Szkołę ukarano, a tymczasem po dwóch
  latach okazało się, że drzewa odbudowały korony i mają się dobrze. Uchylając
  niekorzystny dla szkoły wyrok WSA w Łodzi, NSA stwierdził, że nie można
  uzależniać kary od tego, czy zabiegów na drzewach dokonała taka czy inna ekipa,
  lecz od skutku, a ten powinien ocenić rzeczoznawca.

  Opłaty za wycięcie drzew w 2006 r. wynoszą za 1 cm obwodu pnia:
  11,37 zł np. za topolę, klon jesionolistny, wierzbę, czeremchę,
  30,91 zł np. za kasztanowiec, morwę, jesion, daglezję,
  75,19 zł np. za dąb, buk, grab, lipę, klon, sosnę, świerk,
  283,66 zł np. za jodłę, magnolię, cisa, miłorząb.
  Stosuje się też dodatkowe współczynniki zależne od obwodu pnia, najwyższe
  (12,96) dla obwodu powyżej 70cm.
  Opłata za usunięcie 1 mkw. krzewów to 210,12 zł.

  SN w uchwale z 22 marca 2006 r. odpowiedział, że uprawnienie do nabycia lokalu
  mieszkalnego przy zastosowaniu art. 44 ust. 2 wskazanej ustawy przechodzi na
  byłego małżonka, któremu przy podziale majątku wspólnego zostało przyznane
  prawo najmu. Zgodnie z przepisem powołanym przez SN przy sprzedaży mieszkania
  kolejowego cenę ustaloną wedle zasad przyjętych w ustawie z 1997 r. o
  gospodarce nieruchomościami pomniejsza się o 6 proc. za każdy rok pracy w PKP,
  PKP SA lub firmach, które wykonują lub wykonywały zadania na ich rzecz, oraz o
  3 proc. za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo PKP i PKP SA łącznie, ale nie
  więcej niż o 95 proc. ceny (sygn. III CZP 15/06)
 • serafin666 13.05.06, 12:52
  poprawka do tabeli opłat :
  Stosuje się też dodatkowe współczynniki zależne od obwodu pnia, najwyższe
  (12,96) dla obwodu powyżej 700 cm.
 • serafin666 15.05.06, 14:31
  II CSK 30/05 – wyrok z dnia 11 stycznia 2006 r.
  Artykuł 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
  mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.),
  wyrażający zasadę bezwynikowej działalności gospodarczej spółdzielni
  mieszkaniowej, nie upoważnia rady nadzorczej ani walnego zgromadzenia do
  podjęcia uchwały obciążającej członków obowiązkiem pokrycia nadwyżki kosztów
  nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni.

  III CK 369/05 – postanowienie z dnia 27 stycznia 2006 r.
  Odpisem w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w tym odpisem
  orzeczenia w rozumieniu art. 140 k.p.c., jest dokument wiernie
  odzwierciedlający treść oryginału orzeczenia albo jego kopia, przy czym
  dokument ten nie musi być uwierzytelniony lub poświadczony za zgodność.
 • serafin666 15.05.06, 15:06
  z kodeksu wykroczeń ;

  Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis
  lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia
  wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
  zagadka – czy forum internetowe jest miejscem publicznym ? / serafin666 /

  Art. 127.§ 1. Kto samowolnie używa cudzej rzeczy ruchomej, podlega karze
  grzywny albo nagany. § 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

  Art. 163. Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega
  karze grzywny albo karze nagany.

  Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z
  polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 • serafin666 16.05.06, 20:59
  Wyrażenie nie jest (nie są) niezgodny/e z... w sentencji wyroku Trybunału
  Konstytucyjnego oznacza, że przepis Konstytucji powołany przez inicjatora jako
  wzorzec kontroli nie jest adekwatny do zaskarżonej regulacji, a zatem nie można
  orzec, że regulacja ta jest z tym wzorcem zgodna albo niezgodna. W uproszczeniu
  można powiedzieć, że pod względem skutków formuła orzecznicza nie jest (nie są)
  niezgodny/e z. ma znaczenie podobne do formuły jest (są) zgodny/e z. Obie
  formuły oznaczają bowiem, że badany przepis nie budzi zastrzeżeń z punktu
  widzenia stosowanego wzorca kontroli.

  Przeciwne znaczenie ma formuła jest (są) niezgodny/e z. Oznacza ona
  zdyskwalifikowanie zaskarżonej regulacji przez Trybunał Konstytucyjny. Skutkiem
  wyroku jest z reguły utrata mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z
  wzorcem kontroli.
 • serafin666 17.05.06, 09:39
  Pacjent, który ze względu na zbyt długie oczekiwanie na zabieg wykona go za
  granicą, może żądać zwrotu kosztów
  Nie ma przy tym znaczenia, że w jego państwie usługi takie świadczone są
  bezpłatnie.
  Taka jest jedna z tez wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 maja
  2006 r. (sygn. C-372/04) w sprawie Yvonne Watts - Brytyjki, której we Francji
  wszczepiono protezę stawu biodrowego.
  Ten wyrok może mieć znaczenie także dla pacjentów z Polski.
  Skarżąca zwróciła się do Bedford PCT (swojego oddziału funduszu zdrowia) o
  wydanie formularza E 112, potrzebnego do złożenia wniosku o wykonanie zabiegu
  za granicą. Została przebadana przez lekarza, który uznał jej przypadek
  za "rutynowy". Formularza jej nie wydano, argumentując, że leczenie może być
  wykonane w kraju, "zgodnie z celami rządowego planu zabezpieczenia
  społecznego". Oznaczało to roczne czekanie na operację.
  Ponieważ stan zdrowia Watts pogarszał się, przebadano ją jeszcze raz i
  postanowiono, że będzie operowana za trzy - cztery miesiące.
  Pacjentka nie chciała czekać i za 3900 funtów poddała się operacji we Francji.
  Zwrotu tej kwoty zażądała od swojego funduszu zdrowia. Fundusz odmówił, a
  brytyjski sąd oddalił jej skargę, bo uznał, że "nie była narażona na
  nieuzasadnioną zwłokę". Gdy sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, ten wystąpił
  do ETS z pytaniem o zakres stosowania rozporządzenia UE nr 1408/71 w sprawie
  swobody świadczenia usług.
  Trybunał orzekł, że odmawiając wydania zgody na operację za granicą, fundusz
  ubezpieczeń zdrowotnych państwa zamieszkania pacjenta musi wykazać, że termin
  oczekiwania w kraju jest do przyjęcia ze względów medycznych. Bierze się pod
  uwagę stan pacjenta, historię choroby, stopień bólu. Jeśli termin okaże się
  zbyt długi, zgody nie można odmówić.
  Gdy chory zdecyduje się na leczenie szpitalne w innym kraju UE, fundusz
  ubezpieczeń zdrowotnych jest zobowiązany zwrócić mu koszty leczenia.
 • serafin666 20.05.06, 07:14
  RZECZPOSPOLITA CZYTELNIKÓW Mieszkania w spadku i darowane „RZ” 20.05.2006
  Jaki podatek za lokum po bracie teścia
  W 2005 r. odziedziczyłam mieszkanie spółdzielcze. Zapisał mi je w testamencie
  brat mojego teścia. Nie zamierzam w nim mieszkać, bo mam własny dom. Chcę
  zachować je dla syna, a na razie wynajmować. Mieszkanie ma wartość rynkową
  około 80 tys. zł. Jaki od niego zapłacę podatek spadkowy?
  Od wartości 80 tys. zł byłaby to kwota 13 786 zł. Urząd skarbowy może jednak
  skorygować wartość mieszkania będącą podstawą obliczenia tej daniny. Jest nią
  czysta wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, tj. po
  potrąceniu ewentualnych długów i ciężarów, np. długu hipotecznego, pomniejszona
  o kwotę wolną, wynoszącą w pani wypadku w 2005 r. (i obecnie) 4902 zł. Podatek
  oblicza się od nadwyżki wartości ponad tę kwotę wedle progresywnej skali
  określonej dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej, zawierającej
  stawki: 12, 16 i 20 proc. (80 000 zł - 4902 zł = 75 098 zł - 20 556 zł = 54 542
  x 0,20 = 10 908,40 zł + 2877,90 zł = 13 786,30 zł). Zalicza się pani bowiem
  wedle przepisów ustawy z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn do III grupy
  podatkowej - obcy, a odnosząca się do nich skala jest najmniej korzystna
  (najłagodniejsza dotyczy najbliższych należących do I grupy podatkowej). W pani
  wypadku nie wchodzi w rachubę ulga mieszkaniowa, przede wszystkim dlatego, że
  mogą z niej korzystać, po spełnieniu licznych warunków, tylko spadkobiercy
  zaliczani do I i II grupy podatkowej.
  Udział w domu dla córki
  Mama chce mi darować 1/2 udziału w domu, stanowiącego jej wyłączną własność.
  Mieszkam w innym mieście, ale zamierzam sprzedać swoje mieszkanie i zamieszkać
  z mamą. Czy w takiej sytuacji będzie trzeba płacić podatek od darowizny?
  Nie, jeśli sprzeda pani wcześniej mieszkanie i w momencie darowizny nie będzie
  miała tytułu prawnego do żadnego lokum. Będzie miała pani wówczas prawo do ulgi
  polegającej na wyłączeniu z podstawy opodatkowania wartości domu do wysokości
  nieprzekraczającej 55 mkw. powierzchni użytkowej. Jeśli więc 1/2 udziału w domu
  nie przekracza tej powierzchni, jego darowizna nie będzie objęta podatkiem, pod
  warunkiem, że będzie pani mieszkała w tym domu przez 5 lat. Trzeba pamiętać, że
  ulga ta nie dotyczy darowizny udziału w gruncie, na którym dom stoi. Jeśli
  wartość tego udziału przekracza w chwili darowizny 9637 zł, to od nadwyżki
  będzie trzeba zapłacić podatek. Obowiązek ten ciąży solidarnie na obu stronach -
  darczyńcy i obdarowanym. W praktyce jest kwestią uzgodnień między nimi, z
  czyjej kieszeni będą wyłożone pieniądze na ten podatek. Jednakże gdy darowizna
  ma formę aktu notarialnego, a taka jest konieczna, jeśli jej przedmiotem, jak w
  tym wypadku, jest nieruchomość (udział w niej) - obowiązek pobrania i
  odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego ciąży na notariuszu. Notariusz jest
  obowiązany uzależnić spisanie aktu notarialnego od uiszczenia należnego
  podatku.
  Dla siostrzeńca korzystniej w testamencie
  Jestem bezdzietny. Mieszkanie przeznaczyłem dla siostrzeńca, który nie ma
  własnego mieszkania. Czy korzystniej będzie przekazać je w drodze darowizny za
  życia, czy testamentem?
  Z punktu widzenia podatku od spadków i darowizn korzystniejsze będzie
  rozporządzenie testamentowe. Ponieważ pana siostrzeniec nie ma własnego
  mieszkania, od podstawy opodatkowania spadku będzie można odliczyć wartość
  mieszkania. W wypadku nabycia w drodze spadku z tej ulgi korzystają należący do
  I i II grupy podatkowej. Przy darowiźnie ulga ta przysługuje tylko osobom
  należącym do I grupy podatkowej. Siostrzeniec zaś, jako zstępny rodzeństwa,
  zaliczany jest do II grupy podatkowej. W razie przekazania mu lokum w drodze
  darowizny musiałby uiścić podatek od darowizny.
  Kto ustala wartość lokalu
  Jestem jedynym spadkobiercą matki, która na podstawie testamentu zostawionego
  przez ojca stała się przed kilku laty właścicielką mieszkania hipotecznego.
  Muszę zapłacić podatek spadkowy. Czy przy składaniu zeznania podatkowego
  wartość mieszkania ustalam ja, czy urząd?
  Reguła jest taka, że wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych urząd skarbowy
  przyjmuje w wysokości określonej przez nabywcę, czyli spadkobiercę lub
  obdarowanego, jeśli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw. W
  przypadku, gdy nabywca nie podał ich wartości albo według urzędu skarbowego nie
  odpowiada ona wartości rynkowej, urząd musi wezwać nabywcę do podania albo
  podwyższenia tej wartości. Jeśli podatnik nie udzieli odpowiedzi albo odmówi
  podania wartości rynkowej, urząd może ustalić wartość z udziałem biegłych.
  Opinia biegłego stanowi jeden z elementów materiału dowodowego, branego pod
  uwagę przy ustalaniu wartości rynkowej. Warto dodać, że jeśli wartość ustalona
  przez urząd przekroczy podaną przez nabywcę o 33 proc., koszt opinii ponosi
  podatnik. Jeśli będzie niższa, jej koszt obciąża skarb państwa.
  Ulga w podatku od darowizny
  Mamy dostać od moich rodziców w formie darowizny cały ich udział w domku
  wynoszący 1/2 (obejmuje on dwa pokoje z kuchnią, przedpokojem i łazienką - w
  sumie 55 mkw. - i 1/2 działki). Jesteśmy właścicielami mieszkania hipotecznego
  liczącego 48 mkw. Darczyńcy będą korzystali z mieszkania i działki tak długo,
  jak będą chcieli. Nas mają obciążać koszty utrzymania tej nieruchomości. Czy
  będziemy musieli zapłacić podatek od spadków i darowizn? Czy możemy się ubiegać
  o umorzenie go albo rozłożenie na raty ze względu na trudną sytuację
  materialną? Jestem emerytem, mam na utrzymaniu żonę i dwoje dzieci
  pobierających naukę.
  Odpowiedź na oba pytania brzmi: tak. Jeśli mają państwo własne mieszkanie i nie
  zamierzają teraz zamieszkać w darowanej nieruchomości, to nie wchodzi w rachubę
  prawo do zwolnienia podatkowego. Jeśli jednak w umowie darowizny zastrzeżone
  będzie dożywotnie korzystanie z udziału w nieruchomości przez darczyńców,
  notariusz przy obliczaniu podatku odpowiednio zmniejszy wartość tej darowizny.
  Sposób jej pomniejszania został szczegółowo unormowany w art. 13 ustawy z 28
  lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr
  142, poz. 1514). Można powiedzieć, że im darczyńcy młodsi, tym pomniejszenie
  większe. Wyliczając je, uwzględnia się wiek młodszego z darczyńców, jeśli prawo
  używania nieruchomości ma trwać do śmierci osoby młodszej. Niestety, o ulgę w
  podatku trzeba wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego przed wizytą u
  notariusza. Przepisy bowiem są takie, że notariuszowi nie wolno sporządzić aktu
  darowizny bez uprzedniego pobrania podatku, który następnie odprowadza do
  urzędu skarbowego. Notariusz może odstąpić od tego jedynie za uprzednią zgodą
  naczelnika urzędu skarbowego. Ulgi podatkowe są uznaniowe. Nie można z góry
  przewidzieć rezultatu starań o ich przyznanie. W tym wypadku na udzielenie ulgi
  musi zgodzić się gmina, bo podatek od spadków i darowizn zasila jej budżet.
 • tomkus56 20.05.06, 11:09
  Dziękuję SERAFINIE za bieżące i tak staranne uzupełnianie tego temat.
  Pozdrawiam .Tomasz
 • ceui 09.06.06, 12:29
  Pryzłanczam się do podziękowań
  Pozdrawiam Andrzej
  tomkus56 napisał:

  > Dziękuję SERAFINIE za bieżące i tak staranne uzupełnianie tego temat.
  > Pozdrawiam .Tomasz
 • serafin666 10.06.06, 12:20
  "Dz": Polska grozi ws. unijnych składek (PAP, pr/10.06.2006, godz. 08:15)
  "Dziennik" dotarł do dokumentu, w którym rząd polski grozi Brukseli, że może
  nie wpłacić składki członkowskiej do wspólnotowego budżetu. W odwecie Bruksela
  może nawet wstrzymać wypłatę Polsce unijnych dotacji.
  Według "Dziennika", wszystko zaczęło się zaraz po przystąpieniu Polski do UE w
  maju 2004 r. Dziennikarz i politolog z Warszawy Maciej Brzeziński kupił w
  Niemczech używane BMW i sprowadził je do Polski. Żeby móc zarejestrować auto,
  zapłaci l 7 tys. zł akcyzy, ale zaraz potem złożył w urzędzie celnym wniosek o
  jej zwrot, powołując się na niezgodność polskich przepisów z unijnymi.
  Urząd odrzucił wniosek, więc Brzeziński napisał odwołanie do dyrektora izby
  celnej, ale ten także nie przychylił się do jego żądania. Sprawa trafiła w
  końcu do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który po dwóch tygodniach wydał
  precedensowa decyzję o poradzeniu się Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
  Tym samym sąd ukręcił na polskiego fiskusa bicz - podkreśla "Dziennik".
  Okazało się bowiem, że na początku roku sprawa zainteresowała się sama Komisja
  Europejska i w ciągu kilku tygodni wydała opinię. "W marcu polski rząd otrzymał
  od Komisji pismo, w którym jasno stwierdza niezgodność polskiego prawa z
  artykułem 90. traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie" - mówi Jerzy
  Martini, doradca podatkowy z firmy Baker& McKenzie, który 15 czerwca będzie
  reprezentował przed Trybunałem Macieja Brzezińskiego.
  Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Trybunał broni art. 90. i nie pozwala
  na dyskryminacje towarów ze względu na kraj ich pochodzenia - zwraca uwagę Adam
  Bącal, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. To oznacza, że po rozprawie
  rząd może zostać zmuszony do wypłacenie ponad 2 mld zł akcyzy pobranej
  nielegalnie od właścicieli 2 mln samochodów.
 • serafin666 10.06.06, 13:09
  Uchwała z dnia 7 czerwca 2006 r. (sygn. akt III CZP 30/06).
  Artykuł 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
  jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) ma zastosowanie do stosunku
  najmu na czas oznaczony, powstałego przed dniem jej wejścia w życie, gdy umowa
  nie przewiduje przyczyn jej wypowiedzenia.
 • serafin666 12.06.06, 10:47
  Od kiedy płacić czynsz w nowym mieszkaniu „RZ” 12.06.2006

  Magdalena Gutowska architekt, dawniej dyrektor generalny firmy deweloperskiej
  Opublikowany 5 czerwca 2006 r. artykuł " Musisz utrzymywać nawet nieodebrany
  budynek" sugeruje, że osoby odbierające mieszkania przed zakończeniem budowy
  przez dewelopera są obowiązane pokrywać opłaty czynszowe od chwili podpisania
  protokołu odbioru lokalu na potrzeby prac wykończeniowych. Taka opinia, choć
  powszechnie głoszona przez firmy deweloperskie, jako że zdecydowanie w ich
  interesie leży przerzucenie kosztów utrzymania budowy - bo nie jest to jeszcze
  budynek - na nabywców mieszkań, nie znajduje jednak żadnego uzasadnienia w
  przepisach prawa. Ustawa o własności lokali wyraźnie określa, że obowiązek
  ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, czyli - popularnie
  mówiąc - płacenia czynszu pojawia się w momencie przejścia tej nieruchomości na
  własność osoby nabywającej, a zatem w dniu podpisania aktu notarialnego
  przenoszącego własność, a nie w momencie przejęcia lokalu na potrzeby
  przeprowadzenia prac wykończeniowych.
  Skoro zatem za nieruchomość odpowiada i koszty ponosi jej właściciel, to
  obowiązek pokrywania wszelkich kosztów aż do dnia przekazania własności leży po
  stronie dewelopera.
  Artykuł jest dosyć nieprecyzyjny i miesza dwa pojęcia - opłat czynszowych i
  opłat, które mogą wiązać się z przejęciem lokalu od dewelopera przed
  zakończeniem budowy.
  Czynsz, czyli opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej, w ogóle nie ma racji
  bytu przed zakończeniem budowy, bo można go naliczać tylko w odniesieniu do
  ukończonych i odebranych budynków.
  Do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynek, choćby nie wiem jak
  wykończony, jest budową, za którą odpowiada deweloper (finansowo) i kierownik
  budowy (odpowiedzialność za ew. wypadki na terenie budowy). W związku z tym
  deweloper powinien starać się jak najszybciej po zakończeniu budowy uzyskać
  pozwolenie na użytkowanie i podpisać z nabywcami akty notarialne, żeby
  przenieść własność i obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości.
  Natomiast w większości przypadków jeszcze przed przeniesieniem własności
  deweloper udostępnia nabywcom lokale w celu wykonania prac wykończeniowych.
  Podpisywany jest wówczas protokół przekazania, który odpowiedzialność za lokal
  przenosi na nabywcę. Ale jest to odpowiedzialność wyłącznie za ewentualne
  usterki czy szkody, jakie nabywca może w trakcie prac wykończeniowych zrobić -
  nie będą one obciążać dewelopera, bo on już lokal przekazał i nie ma do niego
  wstępu. W żadnym razie protokół taki, niezależnie od tego, co sobie deweloper -
  korzystając z nieświadomości nabywców - do niego wpisze, nie upoważnia go do
  naliczania czynszu za udostępniony lokal na niezakończonej budowie!
  Osobną kwestią jest, że w czasie wykonywania prac wykończeniowych nabywcy
  korzystają z prądu i wody udostępnianych przez dewelopera i za to właśnie może
  deweloper żądać opłat, czy to zryczałtowanych, czy zgodnych z licznikami (jeśli
  są już dla danego lokalu zamontowane).
  Warto to podkreślić, bo w wielu przypadkach deweloperzy upierają się przy
  naliczaniu czynszów od momentu przekazania lokalu do wykończenia i potem w
  wiadomy tylko sobie sposób rozliczają księgowo takie wpłaty nieświadomych
  nabywców.
  Odpowiada Piotr Pangowski, radca prawny z Departamentu Nieruchomości w
  kancelarii Gide Loyrette Nouel:
  Prawa i obowiązki właścicieli lokali, w tym obowiązek uczestniczenia w kosztach
  zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, określa rozdział 3
  ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku. Zgodnie z art. 14 na koszty
  zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty
  i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu
  i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę
  zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba
  że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki
  na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.
  Czytelniczka słusznie zauważa, że w świetle przepisów tej ustawy do zapłaty
  kosztów zarządu nieruchomością wspólną zobowiązany jest właściciel lokalu. W
  związku z tym obowiązek pokrycia tych kosztów powstaje z momentem nabycia
  własności lokalu. Dlatego też w razie braku odpowiednich postanowień w umowie z
  deweloperem nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów zarządu z chwilą
  nabycia własności lokalu.
  Wydaje się, iż deweloper mógłby skutecznie dochodzić od nabywcy lokalu jedynie
  zwrotu kosztów zużytych mediów (wody, elektryczności) w przypadku odbioru
  lokalu przez kupującego przed zawarciem umowy o ustanowienie odrębnej własności
  lokalu. W poszczególnych sytuacjach ocena ta mogłaby być jednak odmienna, np.
  gdyby lokal został wydany kupującemu wyłącznie w celu przeprowadzania prac
  wykończeniowych, a mimo to kupujący zacząłby w nim mieszkać.
  Jednakże, jak to zostało zaznaczone w artykule będącym przedmiotem polemiki,
  umowy z deweloperami zawierają z reguły postanowienia, iż czynsz (rozumiany
  jako zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną) płatny jest
  od chwili protokolarnego odbioru mieszkania przez kupującego. W tym zakresie
  zobowiązanie do zapłaty czynszu wynika ze stosunku obligacyjnego, jakim jest
  umowa zobowiązująca do wybudowania lokalu i ustanowienia jego odrębnej
  własności, a nie z ustawy o własności lokali.
  Dotychczasowa praktyka sądowa również nie kwestionowała dopuszczalności takich
  zapisów umownych. Sądy bowiem, w przypadku istnienia odpowiednich zapisów
  umownych zobowiązujących do zapłaty czynszu, zasądzały na rzecz deweloperów
  czynsz, który nie został zapłacony przez kupującego mieszkanie.
  Stosowanie w umowach zapisów zobowiązujących do zapłaty czynszu już od dnia
  odebrania lokalu ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. Należy bowiem być
  świadomym, iż korzystanie z lokalu, choćby w celu przeprowadzenia w nim prac
  wykończeniowych, wiąże się z korzystaniem z części wspólnych. Kupujący lokal
  bądź firma, której kupujący zlecił przeprowadzenie prac wykończeniowych, będą
  przecież używać klatek schodowych, które trzeba sprzątać oraz oświetlać, będą
  korzystać z windy, z pewnością również będą "produkować" śmieci, które
  deweloper zobowiązany będzie wywieźć.
  Zasadnym postulatem z perspektywy nabywców mieszkań jest natomiast, aby umowy z
  deweloperami określały wysokość czynszu oraz co wchodzi w jego zakres. Pozwoli
  to kupującym mieszkania na zweryfikowanie, jaka część czynszu przeznaczona jest
  na pokrycie kosztów rzeczywistej eksploatacji części wspólnych, a jaka na
  wynagrodzenie zarządcy.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.