Re: zaciągniecie kredytu przez zarząd wspólnoty m Dodaj do ulubionych


W przypadku małej wspólnoty (do 7 lokali, mówimy wtedy o współwłasności) uchwała o zaciągnięciu kredytu musi być podjęta jednogłośnie. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej powyżej 7 lokali wystarczy 50% + jeden udział/głos. Ci co zostaną przegłosowani muszą się podporządkować większości.
Uchwała o zaciągnięciu kredytu musi zawierać kilka elementów:
1. cel inwestycyjny - co wspólnota chce zrobić i ile to będzie kosztowało.
2. skąd wspólnota weźmie pieniądze na tą inwestycję - ile środków własnych, a ile z banku
3. z czego będzie spłacany kredyt - czy z miesięcznych zaliczek, czy z pożytków, a moze z jednego i drugiego.
4. w jakim banku wspólnota chce zaciągnąć kredyt
5. jakie będzie zabezpieczenie kredytu
6. pełnomocnictwo dla zarządu wspólnoty do podpisania umowy kredytowej w imieniu wszystkich członków, bo taka czynność przekracza zwykły zarząd.

Uchwały różnią się nieznacznie od tego czy wspólnota mała czy duża (współwłasność czy wspólnota). Jest zarząd czy go nie ma, itd. U mnie w Banku funkcjonują 3 wzory uchwał, poniżej cytuję uchwałę dla dużej wspólnoty z zarządem:

UCHWAŁA nr ... właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości przy ul... w ...
w sprawie zaciągnięcia kredytu podjęta na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w dniu...
podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów przeprowadzonego w dniach ...
podjęta w trybie mieszanym, częściowo na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w dniu ... i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów
Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
właściciele lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową postanawiają:
1.Na podstawie uchwalonego planu gospodarczego na 20.... r. z dn............... r. przyjąć do realizacji
inwestycję polegającą na :...
o szacowanej wartość ok. ... zł .
2.Wyrazić zgodę, w celu częściowego sfinansowania opisanej w pkt 1 inwestycji, na zaciągnięcie przez naszą Wspólnotę Mieszkaniową w Banku DnB NORD Polska S.A. (dalej zwanym Bankiem) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8:
kredytu inwestycyjnego / termomodernizacyjnego na następujących zasadach:
kwota kredytu - w wysokości do ...zł (słownie: ...zł),
okres kredytowania do ... miesięcy,
spłata kredytu i odsetek dokonywana będzie w ratach miesięcznych płatnych w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem spłat,
oprocentowanie kredytu i prowizje bankowe zgodne z zasadami obowiązującymi w Banku, przy czym Zarząd /Zarządca jest uprawniony do negocjowania wysokości oprocentowania kredytu, prowizji i samodzielnego zaakceptowania ich wysokości,
nieterminowe dokonanie spłaty spowoduje naliczanie od zadłużenia przeterminowanego odsetek w wysokości 1,5-krotność odsetek ustawowych.
3.Źródłem spłaty kredytu będą wpływy na fundusz remontowy, ustalone obecnie w wysokości ...zł na 1 metr kwadratowy, oraz ... , w związku z czym zobowiązujemy się terminowo regulować zobowiązania z tytułu kosztów zarządu a w szczególności bez opóźnień dokonywać wpłat na fundusz remontowy. Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje podjęcie przez Zarząd Wspólnoty działań prawnych zmierzających do wyegzekwowania należności.
4.Do czasu spłaty całości należności z tytułu kredytu nie obniżymy określonej w pkt 3 stawki funduszu remontowego bez uprzedniej pisemnej zgody Banku .
Od następnego miesiąca po dacie wpływu do wspólnoty mieszkaniowej zawiadomienia o wypłacie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty premii termomodernizacyjnej, stawka na fundusz remontowy zostanie obniżona do wysokości ... zł za metr kwadratowy.
5.Zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w pkt 2 niniejszej uchwały, będzie udzielone Bankowi pełnomocnictwo do rachunku funduszu remontowego prowadzonego w Banku DnB NORD Polska S.A. Oddz. w ... oraz ...
Do czasu całkowitej spłaty kredytu nie udzielimy nikomu innemu żadnego pełnomocnictwo do tego samego rachunku.
6.Do czasu całkowitej spłaty kredytu nie zamkniemy prowadzonego w Banku rachunku funduszu remontowego oraz nie otworzymy rachunku funduszu remontowego w innych bankach.
7.W przypadku przekroczenia zaplanowanych wydatków na inwestycję określoną w pkt 1 z powodu konieczności przeprowadzenia prac nie przewidzianych kosztorysem, wydatki te zostaną pokryte w całości przez Wspólnotę Mieszkaniową, przy czym właściciele lokali zobowiązani będą do pokrycia tych kosztów w częściach odpowiadających ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.
8.Udzielić Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej / Zarządcy, któremu powierzono zarząd w sposób określony w art. 18 ustawy o własności lokali, to jest ... pełnomocnictwa do dokonania, w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, wszystkich czynności związanych z zaciągnięciem kredytu, o którym mowa w pkt 2, to jest w szczególności do zawarcia umowy kredytu oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu wymaganych przez Bank, w tym do udzielenia pełnomocnictwa dla Banku do rachunków, o których mowa w pkt 5., a także do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy – prawo bankowe jak również do złożenia wszelkich innych oświadczeń związanych z zawarciem umowy kredytu.
9.Wyrazić zgodę, aby w harmonogramie spłaty kredytu miesięczne raty spłaty kredytu wraz z odsetkami były większe od równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyrażamy zgodę, aby wniosek w tej sprawie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej złożył Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
10.Wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na udzielanie przez Zarząd dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 8 i 9.
Tryb podjęcia uchwały:
Głosowanie przeprowadzono według następującej zasady :
większością liczoną wielkością udziałów w nieruchomości wspólnej
większością głosów liczoną według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos (zasada głosowania wprowadzona na żądanie właścicieli lokali, posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej, zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy o własności lokali, na wniosek właścicieli z dnia ... r.)
większością głosów liczoną według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nr ... z dn. ... r.
Wymagana większość wynosi ... udziałów/głosów
Na zebraniu właścicieli w dniu ... r.:
głosowało ... udziałów/głosów
za podjęciem uchwały ...udziałów/głosów
przeciw...udziałów/głosów
wstrzymało się ...udziałów/głosów
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o własności lokali głosowanie było przeprowadzone/kontynuowane w drodze indywidualnego zbierania ... itd...

Osobiście jestem przeciwnikiem trybu z możliwością wstrzymania się od głosu bo co to oznacza - członkowie są za ale przeciw? Może są przeciw ale raczej na tak. Co nam po uchwale w której 12% jest za 10% przeciw ale 78% było raczej na tak tylko się wahało - co ma zrobić zarząd takiej wspólnoty?
Pozdrawiam
Paweł
Przeczytaj całą dyskusję
  • drzewko
  • od najstarszego
  • od najnowszego
  • drzewko odwrotne

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.