Dodaj do ulubionych

Newsletter KK - Wydanie specjalne (II)

15.08.04, 23:14
-----------------------------------------
Newsletter Korporacji Kujawskiej - Wydanie Specjalne II
-----------------------------------------
Kolejny z serii ciekawych dokumentów - tym razem pomoże nam sie zorientować,
kto i co zyska dzięki "fuzji"....
------------------------------------------DRUK nr 3160
Warszawa, 26 lipca 2004 r.

SEJM RP
IV kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-10-127-04

Pan
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych
regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że do reprezentowania stanowiska Rzadu w
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji
Narodowej i Sportu.

Z szacunkiem

(-) Marek Belka


PROJEKT

USTAWA
Z DNIA

o włączeniu Akdemii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Art. 1.1. Włącza się Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
zwaną dalej "Akademią", do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego
dalej "Uniwersytetem", z dniem 1 października 2004 r.

2. Z dniem włączenia jednostki organizacyjne Akademii stają się jednostkami
organizacyjnymi Uniwersytetu.

3. Z dniem włączenia znosi się Akademię.

Art. 2.1. Uniwersytet z dniem włączenia Akademii, oprócz dotychczasowej
działalności:

1) prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych

2) prowadzi działalność leczniczą, z uwzględnieniem przepisów z dnia 12
września 1990 r. o szkolnictwie wyższym

3) uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez zakłady opieki
zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o
zakładach opieki zdrowotnej

2. Nadzór nad Uniwersytetem w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1
sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w zakresie działalności o której mowa w
ust. 1 przyznaje dotacje i środki z budżetu państwa, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 1, 1a i 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym

Art. 3.1. Uniwersytet przejmuje, z dniem włączenia, wszelkie prawa i
zobowiązania akademii.

2. Zakres praw oraz zobowiązań Akademii, o których mowa w ust. 1, ustalą
Akademia oraz Uniwersytet w formie protokołu. Stan gospodarki finansowej
akademii zostanie wykazany w bilansie sporządzonym przez Akademię na dzień
poprzedzający dzień włączenia Akademii do Uniwersytetu.

Art. 4.1. Z dniem włączenia Akademii do Uniwersytetu:

1) pracownicy zatrudnienie w Akademii stają się pracownikami Uniwersytetu;

2) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu;

3) dyrektor administracyjny Akademii staje się zastępcą dyrektora
administracyjnego Uniwersytetu;

4) dla byłych pracowników Akademii fundusz, o którym mowa w art. 122 ust. 2
ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, tworzy się w
Uniwersytecie.

2. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu, o których mowa w art. 1 ust. 2,
zachowują uprawnienia do nadawania stopni naukowych, posiadane przez
jednostki organizacyjne Akademii.

Art. 5.1. Organizację uczelni oraz inne sprawy dotyczące jej funkcjonowania
wynikające z włączenia Akademii do Uniwersytetu, określi statut uchwalony
przez senat Uniwersytetu.

2. Senat Uniwersytetu określi zasady wyodrębnienia finansowego jednostek
Uniwersytetu realizujących działalność , o której mowa w art. 2 ust. 1.
(dziłalność badawcza, naukowa, LECZNICZA, SPRAWOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ -
przyp. KK).

Art. 6.1. Od dnia włączenia Akademii dotychczasowy rektor oraz prorektorzy
Uniwersytetu pełnią funkcje do końca swojej kadencji; rektor Akademii staje
się prorektorem Uniwersytetu, a prorektorzy Akademii przestają pełnić swoje
funkcje.

2. Od dnia włączenia Akademii dotychczasowy senat Uniwersytetu zostaje
powiększony o dotychczasowy skład senatu Akademii, a dziekani i rady
wydziałów poszczególnych wydziałów Akademii stają się odpowiednio dziekanami
i radami wydziałów Uniwersytetu.

Art. 7. Przyjmowanie na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2004/2005 na
kierunki prowadzone przez Akademię przed dniem jej włączenia do Uniwersytetu
odbędzie się na zasadach obowiązujących w Akademii przed tym dniem.

Art. 8. W zakresie uregulowanym niniejszą ustawą art. 10 ust. 2-5 ustawy z
dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym nie stosuje się.

Art. 9 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.UZASADNIENIE

Senat Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Senat
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęły uchwały odpowiednio: Nr
72/2003 Senatu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy z dnia
14 października 2003 r. w sprawie wyrażenia woli połączenia Akademii
Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz Nr 49 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia
28 października 2003 r. w sprawie wyrażenia woli połączenia Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika i Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Środowisko akademickie obu uczelni wyraziło pogląd, że połączenie uczelni
pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału naukowego, dydaktycznego i
KLINICZNEGO dla dobra rozwoju nauki, kształcenia sudentów oraz kadry, a także
WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ. Przekształcona zgodnie z niniejszą
ustawą uczelnia będzie silnym ekonomiczniee i merytorycznie, nowoczesnym
ośrodkiem o potencjale porównywalnym z najlepszymi uniwersytetami Unii
Europejskiej

(GŁÓWNIE DZIĘKI WIELOLETNIEJ POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ {NIERUCHOMOSCI} ZE
STRONY MIASTA BYDGOSZCZY A TKAŻE PRZEKAZANIU DWÓCH OGÓLNODOSTEPNYCH
BYDGOSKICH SZPITALI PRZEZ MARSZAŁKA, ZAMIARZE RZEKSZTAŁCENIA ICH W JEDNOSTKI
WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ - WARTO ZAUWAŻYĆ ŻE ZGODNIE Z USTAWĄ
UMK NIE WNOSI NIC POZA NAZWĄ I GWARANCJĄ STANOWISK DLA WŁADZ AKADEMII -
PRZYP. K.K.)

Należy podkreślić, że jakkolwiek połączenie uczelni z inną jednostką oznacza
wzmocnienie jej pozycji w środowisku naukowym, jednak nie oznacza ani
powstania nowych miejsc pracy (wpływ na rynek pracy), nie zmieni także
sytuacji regionu, ani też konkurencyjności gospodarki (nie powstanie nowa
jednostka, lecz zmienią się relacje prawne pomiędzy dwoma już istniejacymi
jednostkami).


(O TYM WŁAŚNIE WIELOKROTNIE WSPOMINALIŚMY SPRZECIWIAJĄC SIĘ TEMU PLANOWI -
JEDYNIE POWSTANIE NOWEJ JEDNOSTKI - UNIWERSYTETU KUJAWSKIEGO IM. KAZIMIERZA
WIELKIEGO W BYDGOSZCZY - MOGŁOBY MIEC REALNY I POZYTYWNY WPŁYW NA SYTAUACJE
REGIONU!!!! - PRZYP. K.K.)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika po połączeniu z Akademią Medyczną w Bydgoszczy
będzie działał oraz będzie finansowany na podobnych zasadach jak Uniwersytet
Jagielloński, w skład którego wchodzi Collegium Medicum.

Zgdonie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach
opieki zdrowotnej, z dniem włącznia Akademii w struktury Uniwersytetu Rektor
Uniwersytetu stanie się organem założycielskim dla zakładów opieki zdrowotnej
utworzonych przez tę Akademię i będzie wykonywał wszelkie zobowiązania
wynikające z tej ustawy.

(CO STANIE SIĘ FUNDAMENTEM KOLEJNEGO OGNISKA ZAPALNEGO NA LINII BYDGOSZCZ-
TORUŃ, ZWIEKSZAJĄC DOTYCHCZASOWY NIEPOKÓJ SPOŁECZY I UTRWALAJĄC DESTRUKCYJNY
DLA REGIONU I WOJEWÓDZTWA IMPAS - PRZYP. K.K.)

Wyłączenie w art. 8 projektu ustawy art. 10 ust. 2-5 ustawy o szkolnictwie
wyższym jest spowodowane odrębnym uregulowaniem w przedmiotowym projekcie
spraw, k
Edytor zaawansowany
 • korporacja.kujawska 15.08.04, 23:15
  Wyłączenie w art. 8 projektu ustawy art. 10 ust. 2-5 ustawy o szkolnictwie
  wyższym jest spowodowane odrębnym uregulowaniem w przedmiotowym projekcie
  spraw, których te przepisy dotyczą. Zaproponowane rozwiązanie jest uzasadnione
  tym, że w projekcie nie dokonuje się połączenia dwóch uczelni i utworzenia w
  ich miejsce uczelni nowej, a jedynie włącza się jedną uczelnię do drugiej.

  (INNYMI SŁOWY - NIE JAK W PRZYPADKU EW. POWOŁANIA NA BAZIE AB I AM UNIWERSYTETU
  KUJAWSKIEGO, STWORZENIE NOWEJ JAKOŚCI - A JEDYNIE WCHŁONIĘCIE / W TYM SENSIE
  SFORMUŁOWANIE "FUZJA" JEST WYSOCE MYLĄCE /- PRZYP. K.K.)

  W związku z powyższym w projekcie ustawy określono zasady przyjęcia na studia
  osób, które ubiegają się o przyjęcie w poczet studentów Akademii Medycznej w
  Bydgoszczy w roku akademickim 2004/2005, a także iż dotychczasowi pracownicy
  Akademii Medycznej w Bydgoszczy staną się pracownikami Uniwersytetu Mikołaja
  Kopernika. Ponadto określono, odpowiednio, że dotychczasowy dyrektor
  administracyjny Akademii Medycznej w Bydgoszczy stanie się zastępcą dyrektora
  administracyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, rektor Akademii Medycznej
  stanie się prorektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, skład senatu
  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostanie powiększony o dotychczasowy senat
  Akademii Medycznej, zaś dziekani i rady wydziałów Akademii Medycznej staną się
  dziekanami i radami wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Potrzeba wprowadzenia tych regulacji wynika przede wszystkim z faktu, że w
  sytuacji łączenia dwóch uczelni należy w równej mierze zabezpieczyć interesy
  ich obu.

  niniejszym projektem ustawy nie wprowadza się zmian do aktów prawnych
  tworzących Akademię Medyczną w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  w Toruniu, bowiem zniesienie lub przekształcenie uczelni, tak jak każdej
  jednostki organizacyjnej, nie wymaga uchylania lub zmiany aktu prawnego
  tworzącego tę jednostkę. Akt o utwoprzeniu zawiera bowiem jedynie regulacje
  erygujące uczelnię, która następnie prowadzi działalność na podstawie przepisów
  prawa materialnego (ustawy o szkolnictwie wyższym). Zniesienie uczelni jest
  odwrotnością aktu o jej utworzeniu i nieuchylenie aktu o utworzeniu uczelni w
  ustawie znoszącej tę uczelnię nie skutkuje koniecznością dalszego stosowania
  przepisów aktu erygującego znoszoną uczelnię.

  (HMM... - PRZYPUSZCZALNIE CAŁY AKAPIT WSTAWIONY PO TO ABY ZATRZEĆ NIEMIŁE
  WRAŻENIE MÓWIĄCEGO OBRAKU JAKICHKOLWIEK REALNYCH, POZYTYWNYCH ASPEKTÓW
  POŁĄCZENIA - PRZYP. K.K.)

  W świetle planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej w Bydgoszczy na 2004
  r., uchjwalonego przez Senat Uczelni w dniu 26 maja 2004 r., planowane na
  bieżący rok przychody z działalności dydaktycznej stanowią kwotę 44 619,9 tys.
  zł, w tym dotacja z budżetu państwa - 37 669,9 tys. zł, natomiast koszty ogółem
  działalności dydaktycznej planowane są na poziomie 46 406,4 tys. zł. W
  działalności badawczej zaplanowano na 2004 r. zarówno przychody jak i koszty na
  poziomie 7 7773,0 tys. zł. W ramach przychodów z tej działalności dotacja na
  finansowanie działalności statutowej planowana jest w wysokości 2 705,0 tys.
  zł, a dotacja na badania własne - 1 335,0 tys. zł. Poziom funduszu pomocy
  materialnej dla studentów prszy uwzględnieniu stanu środków funduszu na
  początek roku w kwocie 1008,0 tys. zł, planowany jest w wysokości 6 878,0 tys.
  zł, w tym dotacja z budżetu - 4 600,4 tys. zł. Koszty finansowane z funduszu
  pomocy materialnej dla studentów są planowane w 2004 r. na poziomie 5 990,0
  tys. zł.

  Niezrealizowane do dnia włączenia Akademii do Uniwersytetu przychody i koszty
  Akademii, staną się elementem planu finansowego Uniwersytetu w nowym kształcie.

  (Jakim? Cóż... To już przecież nie będzie nasza sprawa... - Przyp. K.K.)

  Stan zobowiązań Akademii Medycznej w Bydgoszczy na koniec 2003 r. w części
  dotyczącej działalności Uczelni ukształtował się na poziomie 9 386,4 tys. zł,
  natomiast stan nalezności - wysokości 2 367,0 tys. zł.

  Projekt ustawy został przedstawiony do zaopiniowania nastepującym partnerom
  społecznym: Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji
  Akredytacyjnej, Centarlnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Konferencjom
  Rektorów: Uczelni Niepaństwowych, Uczelni Zawodowych oraz akademickich Szkół
  Polskich, a także Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów, Zrzeszeniu Studentów
  Polskich i Parlamentowi Studentów RP. Projekt opiniowały także następujące
  organizacje zrzeszające pracowników Solidarność pracodawców: Chrześcijański
  Związek Zawodowy "Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki", Komisja Krajowa
  NSZZ "Solidarność 80", Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność", OPZZ,
  Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80", Komisja Krajowa, ZNP, Krajowa Izba
  Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja
  Pracodawców Polskich, Business Centre Club - Związek Pracodawców, Krajowa
  Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność", Krajowa Rada Nauki Związku Nauczycielstwa
  Polskiego, Federacja Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki,
  Forum Związków Zawodowych, Konfedracja Sttowarzyszeń Nauczycielskich.

  Przedstawiciele społeczni nie zgłosili uwag (DO DZIŚ ZE ZDUMIENIEM PRZECIERAMY
  OCZY - WKRÓTCE ZAŻĄDAMY STOSOWNYCH WYJAŚNIEŃ - PRZYP. K.K.) natomiast uwagi
  Państwowej Komisji Akredytacyjnej uwzględniono w części dotyczącej danych, kto
  będzie pełnił funkcję dziekanów w nowych wydziałach Uniwersytetu (WIADOMO
  NAJWAŻNIEJSZA KWESTIA - PRZYP. K.K.), w pozostałej części o charakterze
  formalnym zostały uznane za bezzasadne.

  OCENA SKUTKÓW RGULACJI (OSR)

  Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w
  tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

  NIE BĘDZIE TAKŻE MIAŁA WPŁYWU NA RYNEK PRACY, SYTUACJĘ I ROZWÓJ REGIIONALNY,
  ANI NA KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ GOSPODARKI.


  Opinia o zgodności z prawem UE:

  Proponowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa UE

  ----------------------------------------------------------

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka