Dodaj do ulubionych

Dziecko po operacji a infekcje górnych dróg oddech

26.04.07, 19:33
Czy jak nie minął rok od operacji, to w przypadku infekcji (gardło itd.)
dziecko musi dostawać osłonowo antybiotyk? Pediatra twierdzi, że tak , a
kardiolog powiedział, że jak nie jest w grupie zagrożenia zapaleniem
wsierdzia, to nie trzeba antybiotyku. Słyszeliście coś na ten temat?
Obserwuj wątek
  • aggga24 Re: Dziecko po operacji a infekcje górnych dróg o 26.04.07, 21:46
   Moja Wiktoria operację serca miala w pazdzierniku 2006 w wieku dwóch miesiecy (kanal przed-komor.). Zapalenie oskrzeli dopadło nas w lutym i pediatra przepisala antybiotyk jakis lekki ponoc chociaz dziecko bez wady antybiotyku by jeszcze nie dostalo. To samo jest teraz, od wczoraj znowu Wika kaszle, ma katar, kicha, ma lekkie zmieny osłuchowe nad oskrzelami i znowu antybiotyk uncertain Pani dr powiedziala ze lepiej w przypadku Wikuni szybko reagować i nie dopuścic do gorszego.
   pozdrawiam
  • alrada Re: Dziecko po operacji a infekcje górnych dróg o 27.04.07, 06:13
   Jesli dziecko jest w grupie zagrożenia IZW to zgodnie z tym co usłyszałam w
   poniedziałek od naszego kardiologa antybiotyk powinnismy podawac wówczas gdy w
   normalnej sytuacji istnieje taka potrzeba. Problem w tym aby było wiadomo czy
   jest to infekcja bakteryjna czy wirusowa. A jeszcze nigdy nie dostalismy
   zlecenia od pediatry na takie badania. Koniecznie przy anginie ropnej.
   Pozdrawiam
   Ola
   • jukilop Re: Dziecko po operacji a infekcje górnych dróg o 27.04.07, 09:35
    64 przewodnik lekarza
    Aktualne (2005) wytyczne diagnostyki i postêpowania u chorych
    z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia
    Current guidelines (2005) of diagnostics and management in infective
    endocarditis
    Maciej Banach, Stanisław Ostrowski, Piotr Okoński, Jacek Rysz, Janusz Zasłonka
    S t r e s z c z e n i e
    Infekcyjne zapalenie wsierdzia nale¿y do groŸnych, nierzadko œmiertelnych
    chorób serca. Rozpoznanie
    tej choroby uwa¿a siê za jedno z najtrudniejszych w medycynie. Zapalenie
    wsierdzia mo¿e bowiem
    imitowaæ inne schorzenia, np. nowotwory, choroby autoimmunologiczne, posocznicê
    oraz inne choroby
    serca. Czêsto dopiero powik³ania, takie jak udar mózgu, niewydolnoœæ kr¹¿enia
    czy zawa³ miêœnia sercowego,
    nasuwaj¹ podejrzenie zapalenia wsierdzia. Choroba prowadzi czêsto do groŸnych
    powik³añ,
    a nieleczona wi¹¿e siê z wysok¹ œmiertelnoœci¹. Niewydolnoœæ kr¹¿enia oraz
    zatorowoœæ to najczêstsze
    przyczyny zgonu w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Wybór leczenia
    zapalenia wsierdzia
    zale¿y od etiologii, a czas terapii od postaci klinicznej i przebiegu choroby.
    Słowa kluczowe: antybiotykoterapia, infekcyjne zapalenie wsierdzia, zatorowoœæ.
    Ab s t r a c t
    Infective endocarditis is one of the dangerous, often lethal heart diseases.
    The diagnosis of endocarditis
    is thought to be one of the most difficult in medicine. The disease can imitate
    the other illnesses,
    such as: neoplasm, autoimmunological disease, sepsis and other heart diseases.
    The complications occurrence
    – stroke, heart failure or cardiac infarct – often really suggest the suspicion
    of infective endocarditis.
    The disease can often lead to very threatening complications and without target
    therapy often leads
    to death. The heart failure and embolism are the most often cause of death in
    the course of infective
    endocarditis. The treatment selection depends on the etiology, and the duration
    of the therapy depends
    on clinical character and the course of disease.
    Key words: antibiotic therapy, infective endocarditis, embolism.
    Wstęp
    Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) definiuje
    siê jako wewn¹trznaczyniowe zaka¿enie, obejmuj¹ce
    struktury serca (zastawki, wsierdzie komór i przedsionków),
    du¿e naczynia krwionoœne klatki piersiowej
    (np. dro¿ny przewód têtniczy, przetoki têtniczo-
    -¿ylne, zwê¿on¹ cieœñ aorty) oraz obcy materia³ znajduj
    ¹cy siê w jamach serca (np. protezy zastawkowe,
    elektrody rozrusznika serca lub wszczepialnego kardiowertera-
    defibrylatora, operacyjnie wytworzone
    po³¹czenia naczyniowe) [1].
    IZW nale¿y do groŸnych, czêsto œmiertelnych
    chorób serca, a jego rozpoznanie uwa¿a siê za jedno
    z najtrudniejszych w medycynie. Zapalenie wsierdzia
    mo¿e bowiem imitowaæ inne schorzenia, jak nowotwory,
    choroby autoimmunologiczne, posocznicê
    oraz inne choroby serca. Czêsto dopiero powik³ania,
    takie jak udar mózgu, niewydolnoœæ kr¹¿enia czy zawa
    ³ miêœnia sercowego, nasuwaj¹ podejrzenie tej
    groŸnej dla ¿ycia choroby [2].
    Wed³ug danych epidemiologicznych, we Francji
    na ka¿dy milion mieszkañców notuje siê ponad 24
    zachorowania na IZW rocznie. W skali globalnej
    natomiast stwierdza siê 7 przypadków na 100 tys.
    osób rocznie. U 35 proc. tych chorych nie stwierdza
    siê wczeœniej wady serca, 33 proc. ma wadê serca,
    a 22 proc. jest po operacji wszczepienia sztucznej zastawki
    [2–4].
    Zapalenie wsierdzia to choroba, do której dochodzi,
    gdy bakterie (lub inne czynniki zakaŸne) przedostan
    ¹ siê do kr¹¿¹cej krwi. Bakteriemia prowadzi nastêpnie
    do uszkodzenia zastawek i warstwy wyœcie-
    ³aj¹cej wnêtrze serca. Mechanizmy przylegania
    drobnoustrojów do uszkodzonych tkanek lub sztucznych
    zastawek s¹ wci¹¿ przedmiotem intensywnych
    badañ. W jednym z ostatnio opublikowanych badañ
    k l i n i k a
    66 przewodnik lekarza
    wykazano, ¿e bakterie z rodzaju Streptococcus gordonii
    wi¹¿¹ siê z p³ytkami krwi za poœrednictwem glikoprotein
    o du¿ej masie cz¹steczkowej (GspB), wystêpuj
    ¹cych w œcianach komórek. Dla porównania –
    Staphylococcus aureus wi¹¿e siê z homologiem Gsp-
    -SraP – ale jak na razie niewiele wiadomo na temat
    jego funkcji. SraP zawiera nietypowe N-koñcowe sekwencje
    zawieraj¹ce 2 cz¹steczki seryny – wielokrotnie
    siê powtarzaj¹ce (srr1 i srr2), rozdzielone przez
    niepowtarzaj¹cy siê region oraz C-terminalny obszar
    LPDTG. Badania przeprowadzone przez Siboo
    i wsp. wykaza³y, ¿e SraP mo¿e odpowiadaæ za bezpoœrednie
    wi¹zanie siê bakterii Staphylococcus aureus
    z p³ytkami krwi, natomiast ekspresja SraP jest markerem
    zapalnym IZW [3, 5].
    Sugerowano tak¿e, ¿e wczeœniej przebyte bakteriemie
    mog¹ na przestrzeni lat przygotowywaæ wsierdzie
    do kolonizacji zastawki przez drobnoustroje.
    Na wsierdziu powstaj¹ wówczas wegetacje bakterii,
    twory brodawkowate z³o¿one z zakrzepów p³ytkowych,
    w³óknika, krwinek i mas bakteryjnych. S¹ one
    najczêœciej zlokalizowane na zastawce mitralnej b¹dŸ
    aortalnej. Z powodu ich du¿ej kruchoœci wegetacje
    maj¹ tendencjê do odrywania siê, prowadz¹c do powstania
    zatorów naczyñ œledziony, nerek czy najgroŸniejszych
    – mózgu. Niewydolnoœæ kr¹¿enia
    oraz powstaj¹ce zatory s¹ najczêstszymi przyczynami
    zgonu (do 50 proc.) w nastêpstwie infekcyjnego
    zapalenia wsierdzia [2, 4].
    Na infekcyjne zapalenie wsierdzia nara¿one s¹
    szczególnie osoby, których zastawki s¹ nieprawid³owo
    zbudowane lub uszkodzone z innego powodu.
    Badania Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
    (European Society of Cardiology – ESC), dowodz
    ¹, ¿e IZW znacznie czêœciej wystêpuje u osób po
    operacji wymiany zastawki, w przypadku wczeœniejszej
    infekcji zapalenia wsierdzia, w przebiegu wad
    wrodzonych serca u dzieci, szczególnie przebiegaj
    ¹cych z sinic¹ (np. tetralogia Fallota, prze³o¿enie
    wielkich pni têtniczych), w przebiegu kardiomiopatii
    czy w przypadku nabytych wad zastawkowych
    (tab. 1.) [1].
    Osoby te musz¹ zwracaæ szczególn¹ uwagê na
    stan swoich zêbów i regularnie poddawaæ siê kontroli
    stomatologicznej, a przed zabiegami stomatologicznymi
    powoduj¹cymi krwawienie powinny profilaktycznie
    otrzymywaæ antybiotyk. Jest to bardzo
    wa¿ne, poniewa¿ w wielu badaniach wykonanych na
    populacji dzieci wykazano, ¿e poziom próchnicy
    u dzieci z du¿ym ryzykiem infekcyjnego zapalenia
    wsierdzia jest naprawdê istotny (tab. 2.) [2, 6, 7].
    Profilaktykê antybiotykow¹ nale¿y stosowaæ
    u osób nale¿¹cych do grupy du¿ego lub umiarkowanego
    ryzyka IZW (tab. 1.) przed spodziewanym
    Tab. 1. Czynniki ryzyka wyst¹pienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia
    Rodzaj wady serca Ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia
    złożone sinicze wady serca
    operacyjnie wytworzone połączenia w krążeniu dużym lub małym wysokie
    protezy zastawkowe serca
    przebyte infekcje IZW
    nabyte wady zastawkowe
    wypadanie płatka zastawki mitralnej z niedomykalnością zastawki
    lub dużym zgr

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka