Dodaj do ulubionych

Info o becikowym dla zainteresowanych :-)

21.01.06, 12:58
W tym roku rodziny, w których urodzi się dziecko, mogą otrzymać aż trzy
świadczenia. Becikowe, podwyższony dodatek za urodzenie dziecka i zapomogę z
gminy, w której mieszkają.

Prezydent podpisał właśnie ustawę o tzw. becikowym. Otrzymywać go będą
wszyscy rodzice, bez względu na dochód. Ustawa przewiduje też, że gminy będą
mogły samodzielnie z własnych środków wypłacać własną zapomogę rodzicom,
którzy zamieszkują na jej terytorium. Ustawa ta wejdzie w życie 14 dni od jej
ogłoszenia.

Od początku roku obowiązuje już inna nowelizacja ustawy o świadczeniach
rodzinnych. Przesądziła ona o podniesieniu z 500 zł do 1000 zł dodatku z
tytułu urodzenia dziecka, który jest wypłacany gorzej sytuowanym rodzicom.

Wszyscy rodzice otrzymywać więc będą becikowe ci, którym wiedzie się nieco
gorzej, dostaną też podwyższony dodatek, a niektórzy z nich – w zależności od
decyzji samorządowców – dodatkowe wsparcie od gminy, w której mieszkają.

Wszystkie rodziny, w których przyjdzie na świat dziecko lub większa liczba
dzieci, będą miały prawo do świadczenia wynoszącego 1000 zł na każde z nich.

Świadczenie to będzie przysługiwać ojcu lub matce dziecka albo jego
opiekunowi prawnemu, niezależnie od ich dochodu. Nie zostanie ono jednak
wypłacone automatycznie.

Aby otrzymać becikowe, ojciec lub matka dziecka (albo jego opiekun prawny)
będzie musiał złożyć wniosek o to świadczenie. Wniosek ten trzeba złożyć w
urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Innymi słowy, we
własnym urzędzie gminy.

WARTO WIEDZIEĆ
Becikowe nie zostanie wypłacone automatycznie po urodzeniu dziecka. Aby je
otrzymać, trzeba – w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka – złożyć w
gminie wniosek o jego przyznanie.

UWAGA! Wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia
dziecka. Ustawa przewiduje, że jeśli zostanie on złożony później, gmina
pozostawi go bez rozpoznania, tzn. nie zajmie się nim i becikowego nie
wypłaci.

Termin złożenia wniosku o becikowe różni się od tego, który obowiązuje, w
sytuacji gdy osoba stara się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka. O ten dodatek (warunki jego otrzymania omawiamy dalej)
można do gminy wystąpić w ciągu roku od daty narodzin dziecka.

Ustawodawca przewidział, że rada gminy w drodze uchwały może przyznać
zamieszkałym na jej terenie osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia
dziecka.

Taki przepis wychodzi naprzeciw dotychczasowym staraniom samorządowców,
którzy chcieli, aby ich gminy wypłacały takie świadczenia, ale nie mieli
podstawy prawnej dającej im taką możliwość. Ich decyzje uchylały na przykład
regionalne izby obrachunkowe. Wypłacania takiej zapomogi dla swoich
mieszkańców chcieli na przykład radni Wrocławia, Jeleniej Góry, Warszawy i
Krakowa.

Nowa ustawa przesądza, że szczegółowe zasady udzielania zapomogi określi rada
gminy. Oznacza to, że każda z gmin będzie samodzielnie decydować w sprawie:

• wprowadzenia (lub nie) wypłaty zapomogi,
• jej wysokości,
• wprowadzenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania pomocy,
tzn. czy zapomoga będzie wypłacana wszystkim rodzicom, bez względu na ich
dochód, czy tylko niektórym gorzej sytuowanym. Gmina będzie też mogła sama
wyznaczyć takie kryterium dochodowe,
• sposobu wypłaty zapomogi tzn., czy będzie trzeba składać wniosek czy
zostanie wypłacona w inny sposób.

Nowe przepisy zastrzegają jednak, że za jedno urodzone dziecko może zostać
wypłacona tylko jedna zapomoga.


480 mln zł – tyle będzie kosztować tegoroczny budżet wyższy dodatek z tytułu
urodzenia dziecka i becikowe.

Pomoc ta ma być finansowana ze środków własnych gminy. W praktyce więc nieco
bogatsze gminy – zwłaszcza miejskie – będą uchwalać nieco wyższe świadczenie
niż gminy mniejsze. Należy też przypuszczać – biorąc pod uwagę dotychczasowe
decyzje czy zamierzenia samorządowców – że nie będą oni ustanawiać kryterium
dochodowego uprawniającego do otrzymania takiej zapomogi. Będzie ona raczej
wypłacana wszystkim rodzicom zamieszkującym daną gminę, bez względu na dochód.

Trzecią formą pomocy, jaką będą mogli otrzymać rodzice, jest podwyższony
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Aby móc się o niego ubiegać, trzeba najpierw uzyskać prawo do otrzymywania
zasiłku rodzinnego.


Podstawa – zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeśli dochód na członka rodziny nie
przekracza miesięcznie 504 zł netto (gdy członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 583 zł). Co ważne,
przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w obecnie trwającym okresie
zasiłkowym (od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.) uwzględnia się
przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2004 r.


WARTO WIEDZIEĆ
W okresie od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. wysokość zasiłku
rodzinnego zależy od liczby dzieci i wynosi:

• 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,
• 53 zł na trzecie dziecko,
• 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.


Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu
dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z
wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) do ukończenia przez
dziecko 18 lat. Zasiłek przysługuje na dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci
przysposobione, dzieci, w sprawie których toczy się postępowanie o
przysposobienie oraz dzieci znajdujące się pod opieką prawną.

Zasiłek nie przysługuje, jeśli dziecko jest umieszczone w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie albo gdy dziecko trafi do rodziny
zastępczej. Nie będzie też przysługiwać, jeśli dziecko pozostaje w związku
małżeńskim albo jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Zasiłek ten nie będzie też wypłacony osobie samotnie wychowującej dziecko,
jeśli nie zostały zasądzone alimenty na dziecko od drugiego z jego rodziców.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy:

• rodzice dziecka nie żyją (lub jedno z nich nie żyje),
• ojciec dziecka jest nieznany,
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone,
• sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z nich do świadczenia
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.


6 – tyle jeszcze dodatków do zasiłku rodzinnego można otrzymać poza dodatkiem
z tytułu urodzenia dziecka.

Jak zaznaczyliśmy wyżej, uzyskanie prawa do zasiłku rodzinnego umożliwia
wypłatę dodatku z tytułu urodzenia dziecka.


Dla kogo dodatek

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi
prawnemu dziecka. Może go też otrzymać opiekun faktyczny dziecka pod
warunkiem, że dodatek nie został już przyznany rodzicom lub opiekunowi
prawnemu.


WARTO WIEDZIEĆ
Mimo że przepis przesądzający o podwyższeniu dodatku wszedł w życie 1
stycznia 2006 r., na wyższy dodatek mogą też liczyć rodzice, których dzieci
urodziły się wcześniej, jeśli termin wypłaty dodatku przypada po 31 grudnia
2005 r.

Dodatek jest wypłacany, jeśli z wnioskiem o jego przyznanie rodzic lub
opiekun wystąpi do gminy lub pracodawcy (zatrudniającego 31 lipca 2005 r. co
najmniej 20 pracowników), ale do ukończenia przez dziecko pierwszego roku
życia. Rodzice muszą więc pamiętać, żeby złożyć wniosek o ten dodatek nie
później niż do dnia, w którym ich dziecko skończy rok.

Dodatek przysługuje jednorazowo i wynosi 1 tys. zł.

Gdy opiekun przysposobi więcej niż jedno dziecko lub podczas jednego porodu
urodzi się więcej niż jedno dzie
Edytor zaawansowany
 • marychna31 21.01.06, 13:02
 • wojtkowa 21.01.06, 13:03
  Gdy opiekun przysposobi więcej niż jedno dziecko lub podczas jednego porodu
  urodzi się więcej niż jedno dziecko dodatek przysługuje na każde z nich. Jeśli
  więc matka urodzi bliźniaki, otrzyma dwa dodatki – każdy po 1 tys. zł.

  W sytuacji zbiegu prawa do dodatku z prawem do świadczenia z tytułu urodzenia
  dziecka finansowanego z budżetu państwa (np. świadczenie wypłacane po urodzeniu
  dziecka przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) przysługuje jedno z
  tych świadczeń, które rodzic lub opiekun wybierają samodzielnie.


  Jakie jeszcze dodatki

  Osoby, które będą niedługo składać do gminy lub pracodawcy wnioski o przyznanie
  prawa do zasiłku rodzinnego, a tym samym dodatku z tytułu urodzenia dziecka
  powinny wiedzieć, że oprócz tych świadczeń mogą też ubiegać się o pozostałe 6
  dodatków. Ich wypłata jest uzależniona od zajścia określonych okoliczności. Są
  to dodatki z tytułu:

  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wynosi
  400 zł miesięcznie, a prawo do niego mają matka, ojciec, faktyczny albo prawny
  opiekun dziecka, w sytuacji gdy dziecko pozostaje pod jego stałą opieką. Gdy
  oboje rodzice lub opiekunowie korzystają z urlopu wychowawczego wypłacany jest
  jeden dodatek. Generalnie można go pobierać przez 24 miesiące, ale jeśli któraś
  z wymienionych osób opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas
  jednego porodu – przez 36 miesięcy. Natomiast aż przez 72 miesiące dodatek
  wypłacany jest osobom opiekującym się dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o
  niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Aby mieć do
  niego prawo, trzeba bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
  być zatrudnionym co najmniej 6 miesięcy. Dodatek nie jest wypłacany tym, którzy
  w okresie korzystania z tego urlopu podjęli pracę i tym (poza wyjątkami),
  których dzieci przebywają w placówkach zapewniających całodobową opiekę przez
  co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku, przedszkolu lub innej takiej
  instytucji. Tracą do niego też prawo ci, którzy zaprzestają osobiście sprawować
  opiekę nad dzieckiem i ci, którzy w okresie urlopu wychowawczego korzystają z
  zasiłku macierzyńskiego,
  • samotnego wychowania dziecka – przysługuje samotnie wychowującym dzieci ojcu,
  matce, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, jeśli nie mają zasądzonych
  alimentów od rodziców dziecka albo dlatego, że drugi z rodziców dziecka nie
  żyje albo ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek ten przysługuje też osobom
  uczącym się – jeśli oboje ich rodzice nie żyją. Wynosi 170 zł (lub 250 zł na
  dziecko niepełnosprawne) na osobę uprawnioną, jednak nie więcej niż 340 zł
  (odpowiednio 500 zł) na wszystkie dzieci w rodzinie. Dodatek może być
  podwyższany o 50 zł na jedno dziecko (nie więcej niż 100 zł na wszystkie
  dzieci), gdy dochód na członka rodziny nie przekracza połowy kwoty
  uprawniającej do skorzystania ze świadczeń rodzinnych (504 zł miesięcznie lub
  583 zł),
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka – przysługuje matce, ojcu, opiekunowi
  prawnemu lub faktycznemu dziecka niepełnosprawnego, a także osobie uczącej się.
  Jest wypłacany do ukończenia przez dziecko 16 roku życia (jeśli ma orzeczoną
  niepełnosprawność) lub do ukończenia 24 lat (jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym
  lub znacznym stopniu niepełnosprawności). Do ukończenia przez dziecko 5 lat
  wypłacany jest w wysokości 50 zł. Później do ukończenia przez nie 24 lat w
  wysokości 70 zł,
  • rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego – przysługuje matce, ojcu,
  opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej. Wynosi 90
  zł jednorazowo,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –
  przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka lub osobie
  uczącej się i ma pokrywać częściowo wydatki związane:

  – z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek
  szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum, gdy
  dziecko lub osoba ucząca się legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
  lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 80 zł miesięcznie,
  – z pokryciem wydatków związanych z dojazdem dziecka do miejscowości, w której
  znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna, w której
  realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym
  nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 40 zł miesięcznie.


  WARTO WIEDZIEĆ
  Gdy ośrodek pomocy społecznej poinformuje gminę, która wypłaca świadczenia
  rodzinne o tym, że osoba będąca adresatem tych świadczeń marnotrawi je lub
  wydatkuje niezgodnie z przeznaczeniem, gmina może przekazać je w całości lub w
  części nie w gotówce, ale w formie rzeczowej.

  Dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku – od września do czerwca.

  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje matce, ojcu,
  opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka. Wyniesie 50 zł miesięcznie na
  każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.


  PRZYKŁAD Rodzice otrzymujący w tej chwili zasiłek rodzinny na pierwsze dziecko
  spodziewają się narodzin kolejnego dziecka. Mogą w takiej sytuacji liczyć na
  1000 zł becikowego wypłacanego wszystkim rodzicom oraz 1000 zł dodatku do
  zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto, jeśli radni gminy, w
  której mieszkają, przesądzą o tym, że będą wypłacać zapomogę dla rodziców,
  którym urodzi się dziecko, mogą też otrzymać trzecie świadczenie.


  Wstrzymywanie wypłaty

  Wypłata świadczeń rodzinnych może być wstrzymana, gdy osoba której są one
  przyznane odmówi udzielenia lub nie udzieli (w wyznaczonym przez instytucję
  wypłacającą pomoc terminie) wyjaśnień dotyczących okoliczności, które mają
  wpływ na prawo do ich otrzymywania (np. dotyczących uzyskiwanych dochodów).
  Przewiduje się jednak, że jeśli osoba, której wstrzymano w ten sposób wypłatę
  świadczeń, udzieli stosownych wyjaśnień otrzyma świadczenia od miesiąca, w
  którym tak się stanie do końca okresu zasiłkowego.

  Wypłata świadczeń zostanie też wstrzymana, jeśli osoba mająca do nich prawo nie
  podejmie ich przez kolejne trzy miesiące. Jednak gdy osoba taka zgłosi się po
  nie po tym terminie, zostaną jej one wypłacone za cały okres wstrzymania (pod
  warunkiem że spełnia warunki określone w ustawie). Jeżeli natomiast wznowienie
  wypłaty wstrzymanych świadczeń nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo
  do nich wygaśnie

  PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228,
  poz. 2255 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  (Dz.U. nr 276, poz 2260).
  • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  (podpisana w środę przez prezydenta wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w
  Dzienniku Ustaw).

 • malinka255 21.01.06, 13:24
  hej-fajnie że to wszystko napisałaś, ale mam pytanie-piszesz, że od 1 września
  2005r. do 31 sierpnia 2006r. jak się staramy o zasiłek rodzinny, to bierzemy
  dochody za 2004r. A co po 31 sierpnia, przecież wczesniej ten okres zasiłkowy
  (czy jak to się nazywa) obowiązywał dłużej, bo jak jeszcze w sierpniu 2005r.
  staraliśmy się o zasiłek rodz. to bralismy pod uwage aż 2002r.
  Pytam, bo jesli od 1 września 2006r. będa brac pod uwagę rok 2005, to źle...dla
  mnie.
  malinka
  --
  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20723;33/st/20060811/k/3e46/preg.png
 • sallyx 21.01.06, 17:28
  ja też mam takie pytanie,; czy jeśli jestem rolnikiem (jestem ubezpieczona w
  krusie) i mam ok 15ha przeliczeniowych to czy biorąc pod uwagę że to jest moje
  trzecie dziecko należy mi się takie becikowe czy nie? bo nikt tego nie
  wie...bardzo proszę o odpowiedź,
  pozdro, Sally
 • wojtkowa 23.01.06, 10:29
  łoj z takimi rzeczami nie mam za bardzo do czynienia sad ale jeśli masz czas,
  może wyszukasz cos w ustawach, które podałam. Za darmo powinny byc na stronach
  sejmowych. Adres www.sejm.gov.pl czy jakoś tak wink
 • wojtkowa 23.01.06, 12:02
  w tym przypadku (art. 5 ust 8 ustawy o zmianach świadczeń rodzinnych) przyjmuje
  się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 1/12
  dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez GUS na podstawie
  art. 18 ustawy o podatku rolnym
 • wojtkowa 23.01.06, 10:25
  czesc, tak daleko jeszcze nie sięgałam smile trzeba by było zajrzeć do ustawy o
  zmianach o śwadczeniach rodzinnych. Jeśli będę miała chwilkę to pogrzebię smile
 • wojtkowa 23.01.06, 12:32
  Później podadzą na jakiej podstawie będą weryfikować otrzymanie zasiłku od 01-
  09-2006r. (dane z ustawy)
 • ankita2 21.02.06, 09:31
  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego??
  czy to znaczy ze tenz asiłek bede mogła pobierac na wychowawczym pomimo tego iz
  mam dochody wyższeniż 540 zł na osobe w rodzinie
 • yoannay 27.02.06, 18:43
  Witam Serdecznie, dzieki za informacje o becikowym.W zwiazku z tym nasuwa mi
  sie pytanie jestem w 5 mies ciazy i w obecnej chwili przebywam za granica, nie
  wiem czy uda mi sie wrocic do kraju przed porodem, moze ktoras z Was sie
  orientuje czy jesli dziecko urodzi sie zagranica to nalezy mi sie becikowe???
  mam meldunek w Polsce na stale , wiec jak myslicie???
 • mafrolka 21.01.06, 18:31
  Wow, ile informacji!! Ekstra, wielkie dzięki-wreszcie ten chaos zebrany do
  kupy smile Widzę Wojtkowa, ze jesteś suuuper profesjonalistką w tym temacie, mam
  więc też pytanie "osobiste". Jeśli na 1 dziecko mam zas.rodzinny przyznany do
  08.2006r, drugie baby urodzi się w lipcu 2006r, to kiedy należy składać wnosek
  o zasiłek z dodatkiem z tyt,urodzenia? Będzie to odrębny wniosek na 2 dziecko?
  Na jak długo zostanie on rozpatrzony-chyba nie do końca sierpnia a potem , żeby
  kontynuować od września rodzinne na dwoje dzieci to znowu kolejny???? A może
  trzeba w lipcu już składać na kolejny okres zasiłkowy i te 2 m-ce poprzedniego
  okresu zasiłkowego odpadają automatycznie? Jeśli do tej pory wypłacającym był
  pracodawca-nadal składam u niego? Za jaki rok będą potrzebne dochody do wniosku
  składanego w lipcu? Jeśli znajdziesz chwilkę i odpowiesz-wielkie dzięki. Pzdr
  ciepło.
 • wojtkowa 26.01.06, 09:58
  Przepraszam umknęło mi Twoje pytanie. W lipcu po staremu, od września będą nowe
  kryteria, ale jakie dopiero to ustanowią, pewnie około czerwca będzie już
  wiadomo. U nas zwykle prawo lubi działać bardziej wstecz, niz naprzód wink Co do
  pracodawcy tez nie wiem czy będą zmiany, do tej pory jest tak, ze jeśli zakład
  ma powyżej 20-tu pracowników, to wypłaca pracodawca.
 • miki9624 21.01.06, 22:09
  Mam pytanie czy znasz może datę ogłoszenia ustawy o becikowym dla wszystkich?
  Jest jakiś termin od podpisu przez preztydenta do ogłoszenia? Zadałam te
  pytania w Departameńcie Świadczeń Socjalnych ale odpowiedzieć nie potrafili.
  Dzięki za odpowiedź.
 • katlin25 22.01.06, 00:14
  Wiem tyle razy była o tym mowa,ale ja wciąż nie jestem pewna.Jeśli urodzę 1
  lutego to czy będę mogła starać się o becikowe dla wszyskich?
  --
  mój aniołek
 • tsunami05 22.01.06, 12:54
  Na to pytanie nikt ci tu niestety nie odpowie sad Ja mam rodzić 26 stycznia i też nie mam pojęcia. Jeśli ogłosili w Dz. U. w piątek, 20 stycznia, to 14 dni mija 3 lutego - nie wiem, czy dopiero rodzice dzieci urodzonych po tej dacie dostają...
  --
  url=www.TickerFactory.com/]
  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20729;104/st/20060125/dt/6/k/4d8f/preg.png" border="0" alt="tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20729;104/st/20060125/dt/6/k/4d8f/preg.png">
  [/url]
 • guderianka 26.01.06, 19:45
  dziś podali że od 9lutego można składac wnioski o tzw.becikowe
 • martina.15 22.01.06, 19:40
  przysługuje mi i jedno i zdrugie becikowe i mam pytanie- ile dokładnie dostanę
  na rękę? wiecie moze?
 • jeasie 22.01.06, 21:42
  podobno ten 1000 jest nieopodatkowany...az sie wierzyc nie chce....wink
 • martina.15 23.01.06, 11:47
  a ja slyszalam ze wlasnie bedzie to osiemset iles...
  no i juz nawet nie pamietam do ktorego sie to odnosilo, czy do obydwu ze
  opodatkowane, czy ze wlasnie odwrotnie czy ze jedno jest z podatkiem a drugie
  nie... badz co badz, wychodzi chyba 300 zl roznicy...
 • gusia3 23.01.06, 12:22
  Hej!
  Czy ten wniosek o becikowe sklada sie w miejscu zameldowania czy tez
  zamieszkania,(tu tez urodzi sie dziecko)?
  Z gory dziekuje za informacje.
  --
  <a
  href="tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20729;126/st/20060418/dt/6/k/4674/preg.png""
  target="_blank">tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20729;126/st/20060418/dt/6/k/4674/preg.png"</a>
 • wojtkowa 24.01.06, 09:32
  Ma wyjść odpowiednia zmiana do ustawy o podatku od osób fizycznych, gdzie
  prawdopodobnie dochody te zostaną zwolnione z opodatkowania.
 • justyna0509 23.01.06, 15:13
  Ja najprawdopodobnij urodze dziecko w nimczech ale chce je tu rowniez
  zameldowac w polsce.I aby ja zameldowac musi byc wlasciciel domu w tym
  przypadku moja mama i czy ona moze rowniez zlozyc wniosek o becikowe majac moje
  upowaznienie czy musza to zrobic rodzice dziecka.bardzo dziekuje za
  odp.pozdrawiam
 • wojtkowa 24.01.06, 09:30
  Jest w ustawie o świadczeniach rodz. zapis, że osoba uprawniona musi przebywac
  w Polsce przynajmniej przez rok. Jak to będzie wyglądało w tych zmianach o
  becikowym nie wiem. Może podobnie. I jak bedzie wyglądała weryfikacja? Wszystko
  wyjdzie w praktyce..
 • justyna0509 24.01.06, 11:55
  Bardzo dziekuje za odp.jestem w polsce zameldowana od urodzenia tu tez narazie
  pracuje i jak sie pytalam to z pzu dostane kas jesli place skladki obojetnie
  gdzie urodze starczy przetlumaczony akt urodzenia dziecka wiec myslam ze z
  becikowym jest podobnie ale moze sie myle poszperam jeszcze gdzies indziej a
  nie wiecie czy trzeba to wszystko zalatwiac osobiscie.pozdrawiam
 • yoannay 27.02.06, 18:49
  mam podobny problem, rowniez od urodzenia jestem zameldowana w Polsce ale tak
  sie zlozylo, ze zaszlam w ciaze za granica i niestety nie moge wrocic przed
  porodem (powody zdrowotne nie wskazana dluga podroz lub lot samolotem) wiec tez
  myslalam, ze bede mogla starac sie o becikowe ale teraz rodza sie watpliwosci///
 • przyszlamama8 06.02.06, 12:56
  mam pytanie, mieszkam z narzeczonym,jestem bezrobotna on takze, slyszalam, ze
  moge zlozyc podanie do opieki spolecznej o jakis zasilek celowy na witaminy i
  zywnosc, zanim urodzi sie dziecko. czy ktos wie jak sie do tego zabrac????
  prosze o odpowiedz.
 • yoannay 02.03.06, 12:25
  Witam Cie Justyno, jesli chodzi o becikowe i o porod za granica to otrzymasz je
  (zgodnie z przepisami o becikowym).Dowiadywalam sie dzis rano, poniewaz ja tez
  urodze za granica i nie chcialam aby te pieniazki przepadly.
  A co do odbioru becikowego niestety bedziemy musialy same sie pofatygowac ale
  mysle,ze warto...smile)
  poszdrawiam,
  Joanna
 • salomea_ 23.01.06, 19:34
  No, coś tak podejrzewałam, że nie bdzie takie hop-siup z tym becikowym wink
 • marabr 23.01.06, 19:54
  Rodzę niby zam 2 tyg. W sumie jestem sama bo mąż pracuje w innym mieście czy to znaczy że sama bede musiała latać po urzędach żeby dostać te 1000pln? Nie może zrobić tego moja mama zamiast mnie?Byłabym wdzieczna za odpowiedż bo szczerze mówiąc nie uśmiecha mi sie ani latanie z maluszkiem pod pachą ani strata tych pieniędzy.Pozdrowionka
 • malinka255 24.01.06, 09:51
  Możesz już teraz w ciązy iśc do skarbowego, poprosic o dochody za 2004, potem z
  tym idź-tez w ciazy do opieki, wylicza Ci czy dostaniesz; weź wniosek na
  rodzinne itp, wypisz w domu, może potem po porodzie sam mąż to moze zaniesc?
  malinka
  --
  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20723;33/st/20060811/k/3e46/preg.png
 • magdalena.kolodziej 23.01.06, 22:27
  Cześć.
  Jestem mężatką - niepracującą studentką. Już niedługo będziemy mieli
  dzidziusia. Czy jest możliwość wyciągnięcia dodatkowych pieniążków (oprócz
  becikowego) za ten wspaniały wyczyn smile Dochody mojego męża przekraczają 1000
  PLN na osobę.
  Dzięki za odpowiedź smile
 • wojtkowa 24.01.06, 09:35
  W tym przypadku pozostałaby gmina. Jeśli jest bogata i ustanowiła, że będzie
  wypłacać "nagrody" z tyt. urodzenia dziecka, to ok smile
 • pzl8 24.01.06, 09:55
  Chodzi mi o konkretną datę,bo nie wiem czy moje dziecko nie przekroczy
  magicznej daty 3 miesięcy.
 • perro8 24.01.06, 11:03
  moja córka urodziła sie 17 stycznia, czyli dzien przed podpisaniem ustawy przez
  Kaczyńskiego. Rozumiem, że prezydenckie becikowe nam się nie nalezy, czy tak? A
  co natomiast z wcześniejszym 1000 złotych? Limit 504 zł. na osobę w rodzinie,
  którego nie można przekroczyć żeby je otrzymać to kwota netto czy brutto?
  dzieki...
 • aguska231 24.01.06, 11:12
  dokladnie sie dowiedz czy ci sie nalezy drugie becikowe czy nie bo u mnie w
  miescie wyplacaja wszytskim ktorzy urodza w obrebie 3 miesiecy czyli
  stycznioweczkom tez, a socjalne becikowe to 504 zlnetto
 • tsunami05 24.01.06, 11:43
  Ale to becikowe z 18 stycznia jest niezalezne od miasta!!! Miasta dostają pieniądze z budżetu (niepodpisanego jeszcze, więc nie wiem jak to jest...)
  Dziewczyny - tak czytam i dalej nie wiem, czy jak rodzę jutro lub pojutrze to dostaę, czy nie - bo chyba nie podpisanie a data wejscia w życie się liczy - czyli po podpisaniu jeszcze czas do ogłodzenia i potem 14 dni... Sama nie wiem.
  I cały czas widzę, że jedne z nas mówią o tym socjalnym a drugie o tym prezydenckim...
  --
  url=www.TickerFactory.com/]
  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20729;104/st/20060125/dt/6/k/4d8f/preg.png" border="0" alt="tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20729;104/st/20060125/dt/6/k/4d8f/preg.png">
  [/url]
 • wojtkowa 26.01.06, 10:04
  Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych daje samorządom możliwość wypłaty
  własnej zapomogi po urodzeniu dziecka. Sprawdziliśmy, czy gminy będą ją
  przyznawać.

  Antoni Gut, radny Warszawy, LPR

  Mamy już gotowy projekt uchwały, przewidującej wypłatę zapomogi dla rodziców-
  mieszkańców Warszawy, którym urodzi się dziecko. Zapomoga ma wynieść 1000 zł,
  bez względu na dochód rodziny. Projekt ten złożymy już w przyszłym tygodniu na
  posiedzeniu Rady Miasta. Powinien on uzyskać poparcie większości w Radzie.
  Szacujemy, że gmina wyda na ten cel w tym roku 10 mln zł, dla około 10 tys.
  dzieci. Środki mogą pochodzić z ogólnej rezerwy w budżecie miasta.

  Grzegorz Stopiński, przewodniczący Rady Miasta we Wrocławiu

  Po uchwaleniu przez Sejm becikowego w wysokości 1000 zł dla wszystkich
  rodziców, wydaje mi się, że dodatkowa pomoc z gminy nie powinna być wypłacana
  wszystkim. Będziemy rozważać, w jaki sposób pomóc rodzicom, którym urodzą się w
  tym roku dzieci, ale chciałbym, aby pomoc trafiała do gorzej sytuowanych
  rodzin. Kwota takiej zapomogi będzie zależeć od możliwości finansowych miasta.


  Lucjan Tomaszewski, przewodniczący Rady Miasta w Puławach (woj. lubelskie)

  Rozważymy wprowadzenie zapomogi. Ponieważ nasze miasto się wyludnia, myślę, że
  radni pozytywnie odniosą się do takiego pomysłu. Aby to zrobić, trzeba będzie
  nowelizować budżet, jednak nie wydaje mi się to dużym problemem. Chciałbym, aby
  gminna zapomoga wynosiła 1000 zł. Tak naprawdę ucieczce młodych ludzi – głównie
  do Warszawy i Londynu – zapobiegłoby przede wszystkim powstawanie nowych miejsc
  pracy. Młodzi emigrują za pracą i takie symboliczne gesty ze strony państwa czy
  gminy mogą być dla nich miłe, ale problemu nie rozwiążą.

  Wczoraj została opublikowana ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy
  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 12, poz. 67). Wejdzie w życie 9
  lutego. Oprócz wymienionej wyżej możliwości wypłaty przez gminy własnej
  zapomogi, przesądza też ona o tym, że wszyscy rodzice i opiekunowie prawni,
  niezależnie od dochodu, otrzymają po urodzeniu dziecka 1000 zł tzw. becikowego.

 • ania_czarna 24.01.06, 17:31
  Dziewczyny z Wrocławia!Wiecie może czy w naszym mieście Prezydent dba o
  mauchy?smileSłyszałam plotki, że ponoć wypłacaja u nas kaske za urodzenie dziecka,
  ale nie wiem czy to prawda. Dzieki za informację.
 • arletka85 24.01.06, 19:50
  hej dziewczyny odpowiedzcie mi prosze czy jezeli zyje w konkubinacie,nie
  pracuje ani ja ani muj narzyczony w chwili obecnej nie jest jeszcze
  zarejstrowany to czy jakies piniazki mi przysluguja?oczewiscie becikowe czyli
  ten 1000 to tak ale jakies rodzinne czy jakis dodatek???rodze pod koniec
  marca.......
 • wojtkowa 26.01.06, 10:03
  Przysługuje Ci rodzinne, jeśli dochód nie przekracza 504zł/os no i dodatek do
  rodzinnego z tyt. urodz. dziecka 1000zł. Poza tym są inne dodatki np. z tytułu
  samotnego wychowywania dziecka, ale trzeba uważac, bo jesli mieszkacie razem a
  pobierzesz taki dodatek, ktoś może podkablować wink.
  No i musiałabyś nie otrzymywać alimentów, mieć taką decyzję z sądu.
 • arletka85 28.01.06, 20:16
  ok.dzieki za odpowiedz ale ja mieszkam z chłopakiem to czy te piniazki dla
  samotnie wychowujacej matki mi przysluguja??
 • wojtkowa 31.01.06, 09:43
  Formalnie jesteś osobą samotnie wychowującą, nie przyznawaj się, ze mieszkacie
  razem. Wiem, ze sporo osób tak robi. Chociaż wiąże się to z pewnym ryzykiem
  (patrz sympatyczni sąsiedzi itp).
 • aneta79_1979 25.01.06, 22:05
  Mam pytanie. Nasza Córcia urodziła się w kwietniu 2005 roku. Wniosek o wypłatę
  świadczenia złożyłam we wrześniu ubiegłego roku. 500 zł. zostało mi wypłacone w
  paxdzierniku. Czy mimo to mogę się ubiegać o te brakującą kwotę do 1000 zł.?
  Dzięki za odpowiedź.
 • wojtkowa 26.01.06, 09:52
  Łoj przykro mi, ale ta ustawa aż tak do tyłu nie sięga, jest w niej mowa tylko
  o 1-ym stycznia 2006r. Pozostaje stworzyć nowe życie wink
 • aniaszymanska21 26.01.06, 21:59
  Urodziłam 27.12.2005. W styczniu 2006 dostałam becikowe w wys. 500zł. Czy moge
  ubiegać się o dopłatę ???

  --
  src="http://b1.lilypie.com/jaO6p1.png">nasz
  synek Szymek</a>
 • wojtkowa 27.01.06, 09:19
  Nie tylko rocznik 2006

  Przepisy nowej ustawy mówią, że tzw. becikowe w wysokości 1000 zł będzie
  przysługiwać ojcu lub matce dziecka albo jego opiekunowi prawnemu, niezależnie
  od ich dochodu.

  Problem dotyczy tego, którzy rodzice mogą starać się o to świadczenie. Nie ma
  wątpliwości co do tego, że na pewno obejmie ono tych, których dzieci urodzą się
  w dniu wejścia w życie przepisów (9 lutego) lub później.

  Przepisy przewidują jednak, że wniosek o becikowe trzeba złożyć do gminy (tj. w
  urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na
  miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie) w terminie 3 miesięcy
  od dnia urodzenia dziecka. Jeśli zostanie on złożony później, gmina pozostawi
  go bez rozpoznania. Innymi słowy nie zajmie się nim i becikowego nie wypłaci.


  360 tys. dzieci urodzi się szacunkowo w 2006 roku i wszystkie otrzymają becikowe

  60 tys. dzieci urodzonych w listopadzie i grudniu 2005 roku zyska prawo do
  zapomogi


  Z tego przepisu – jak wyjaśnia MPiPS – wynika, że o becikowe mogą też starać
  się osoby, których dzieci urodziły się 3 miesiące przed datą wejście w życie
  nowych przepisów. O takie świadczenie mogą się więc ubiegać rodzice, których
  dzieci urodziły się 9 listopada 2005 r. lub później.

  Taka interpretacja jest szczególnie istotna dla osób, których dzieci urodziły
  się w listopadzie. Muszą oni jak najszybciej po dacie wejścia w życie ustawy –
  najlepiej już pierwszego dnia jej obowiązywania – złożyć do gminy wniosek o to
  świadczenie.

  W przypadku dzieci urodzonych 9 listopada 2005 r. termin złożenia tego wniosku
  upływa już pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów, tj. 9 lutego tego
  roku.


  Za mało pieniędzy

  Przedstawiona przez ministerstwo interpretacja oznacza, że w budżecie na ten
  rok zarezerwowano za małą kwotę na sfinansowanie wypłaty becikowego.


  420 mln zł z tegorocznego budżetu pochłonie wypłata becikowego

  Od kilku lat rocznie w Polsce rodzi się około 360 tys. dzieci. Takie szacunki
  przyjęto też na ten rok, rezerwując w budżecie na wypłatę becikowego 360 mln
  zł – 1000 zł na każde dziecko pomnożone przez 360 tys. urodzonych dzieci.

  Jeśli jednak prawo do becikowego, jak chce ministerstwo pracy, otrzymają też
  dzieci urodzone w listopadzie i grudniu 2005 r., trzeba będzie znaleźć
  dodatkowe 60 mln zł.

 • edi_kk 31.01.06, 23:12
  Mam pytanko: jeśłi urodziłam 15.01.06 to już mogę się ubiegać o becikowe??
  Gdzie składać wnioski w tej sprawie: w urzędzie gminy czy w Miejskim Ośrodku
  Pomocy Społecznej?Jakie dok. są potrzebne???
 • wojtkowa 01.02.06, 12:03
  Ustawa wchodzi w życie 9 lutego i od tego dnia można składać wnioski. Wydaje mi
  się, ze składa się je do MOPS, ale nie jestem pewna sad
 • pxm 05.02.06, 21:48
  wojtkowa dzięki wielkie!!!! za info jesteś super człowiek
  mam nadzieję, że jakby co będzie można jeszcze do Ciebie uderzyć z pytankiem,
  chętnie bym wzięła adres email, mój to pxm@gazeta.pl
 • wojtkowa 06.02.06, 12:17
  o dziękuję, dziękuję <skromna>, prosze pytać, jeśli będę wiedziała zawsze
  odpowiem, albo poszperam w przepisach smile gazetowy: wojtkowa@gazeta.pl
 • sallyx 27.01.06, 20:18
  Mam pytanie które już tutaj zadawałam, ale nikt mi na nie nie odpowiedział, a
  mianowicie czy jeśli jestem ubezpieczona w krusie (ubezpiecznie rolnicze ) to
  też dostanę becikowe 1000 zł, czy nie?, do krusu dzwoniłam i tam nic nie
  wiedzą, ale jako każda matka chyba mam prawo się o nie starać???
  Bardzo proszę o odpowiedź, Sally
  --
  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20721;104/st/20060201/k/2085/preg.png
 • wojtkowa 30.01.06, 09:05
  Odpowiedziałam Ci wczesniej, patrz u góry.
 • jbasko 27.01.06, 20:51
  mam pytanie?
  gdzie mamy starać się o becikowe, skoro ja jestem zameldowana na pobyt czasowy z
  męzem w Krakowie a meldunki na pobyt stały mamy gdzie indziej, dziecko tez, ono
  nawet nie ma w Krakowie meldunku czasowego. Więc gdzie się zgłosić po becikowe??
  dzięki z góry za odpowiedź.
 • paulakp 30.01.06, 21:09
  Mam pytanie otrzymalam 500 zl urodzilam 15,12,2005 a moj dochod nie przekroczyl
  504 no osobe wszyscy pisza ze nie otrzymam wyrownania do 1000 bo zlozylam
  wniosek w grudniu i decyzje otrzymalam 3 stycznia ale wydana 29 grudnia.
  Wyplate pieniazkow tego 500 zl + 43 zl otrzymalam 26 stycznia a ww atrykulach
  jest napisane cytuje (Mimo że przepis przesądzający o podwyższeniu dodatku
  wszedł w życie 1
  stycznia 2006 r., na wyższy dodatek mogą też liczyć rodzice, których dzieci
  urodziły się wcześniej, jeśli TERMIN WYPŁATY DODATKU przypada po 31 grudnia
  2005 r.
  Czyli powinnam dostac wyrownainie czy nie prosze o pomoc
 • wojtkowa 31.01.06, 09:39
  Obawiam sie, ze jeśli ktoś już pobrał 500zł to wyrównanie nie przysługuje sad,
  ale możesz złożyć wniosek o becikowe smile
 • domkra 01.02.06, 18:09
  Ja urodziłam 30 listopada zeszłego roku i moje dochody przekraczają 504 zł na
  osobę. Czy mi coś się należy
 • domkra 01.02.06, 21:39
  Dziękuję za informację
 • paulakp 30.01.06, 21:14
  mam jeszcze jedno pytanie gdzie sklada sie wnioski o becikowe i ta zapomoge z
  gminy ??
 • oljot 30.01.06, 22:41
  wniosek o becikowe na pewno sklada sie w swoim MOPSie.potrzebny akt urodzenia.
 • karolina988 31.01.06, 10:25
  ...a co z Krusem?.Znajoma która pracuje w urzędzie gminy poleciła nam żebyśmy składali wniosek o becikowe i do krusu.nie wiem ile tam dostaje matka za urodzenie, ale czy można skladac podanie i tu i tu?...
 • paulakp 31.01.06, 10:42
  jeszcze jedno pytanie co z ta zapomoga z gminy czy to jeszcze cos innego gdzie
  sklada sie wniosek ?? dziekuje za pomoc i wszystkie odpowiedzi pozdrawiam
  Paulina
 • oljot 31.01.06, 11:33
  Paula przysluguje ci becikowe 2000,jesli jest tak jak napisalas.Skladaj wniosek
  o wyrownanie ,czyli o 1500zl.Zapomoga,jesli ci sie nalezy to do gminy.To chyba
  jednorazowe.
 • sallyx 31.01.06, 20:03
  nie wiem gdzie ta znajoma to wyczytała, ale do krusu to chyba można tylko wtedy
  jak się jest tam ubezpieczonym, nie trzeba wtedy nic składać tylko zawieść akt
  urodzenia dziecka i porodowego jednorazowo dostaje się 2 tyś bez kilku groszy,
  z tego co wiem to krus becikowego nie wypłaca, a najlepiej jak zadzwonisz i się
  dowiesz


  --
  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20721;104/st/20060201/k/2085/preg.png
 • edi_kk 31.01.06, 23:16
  Mam pytanko: jeśłi urodziłam 15.01.06 to już mogę się ubiegać o becikowe??
  Gdzie składać wnioski w tej sprawie: w urzędzie gminy czy w Miejskim Ośrodku
  Pomocy Społecznej?Jakie dok. są potrzebne???
 • malinka255 01.02.06, 08:30
  jak urodziłaś 15 stycznia, to masz prawo do becikowego 1tys.zł.dla wszystkich-
  o które mozna się ubiega dopiero od 9 lutego, to pierwszy dzień kiedy mozna iśc
  po to(masz na to 3 miesiące od porodu)-oraz jak masz dochody do 504 zł na os. w
  rodz. to dostaniesz drugie becikowe 1tys.zł.-na to masz czas rok;
  idzie się po oba wg mnie do MGOPS.
  Czyli najlepiej w połowie lutego sobie idź po oba.
  malinka
  --
  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20723;33/st/20060811/k/3e46/preg.png
 • edi_kk 01.02.06, 17:36
  dziękuję bardzo za informacje
 • brunette23 03.02.06, 15:08
  wybacz że zasypię Cię tymi wszystkimi pytaniami ale cieszę się że trafiłam
  wreszcie na kogoś kompetentnego bo mimo że nie mam kłopotów z czytaniem ze
  zrozumieniem to moja sytuacja jest odrobinę odmienna od schematu i chyba
  potrzebna mi pomoc w interpretacji ustawy...
  jestem na V roku studiów i nie pracuję... Tatuś dzieciątka jest na IV roku i
  pracuje na umowę (teraz nie pamiętam dokładnie ale chyba zlecenie)... zarabia
  nieźle ale tak czy inaczej to i tak chyba nie będzie miało znaczenia bo nie
  jesteśmy póki co małżeństwem... jesteśmy zameldowani oddzielnie (tak się składa
  że w tej samej gminie) ale mieszkamy razem tam gdzie studiujemy 100km od domów
  rodzinnych... maluszek urodzi się w arcu więc odpadają pytania o wyrównania i
  inne takie... ufff... :p no i teraz się zacznie:
  1. rozumiem że to becikowe dla wszystkich dostanę bez problemu???
  2. czy jest jakaś szansa żebym otrzymała zasiłek rodzinny na dziecko??? bo jak
  rozumiem on jest podstawą do otrzymania tego drugiego tysiąca złotych dla
  rodzin najuboższych... uzyskanie z urzędu skarbowego zaświadczenia że moje
  dochody w 2004 wynosiły 0 PLN to nie problem bo NIP mam...
  3. jeśli taka szansa jest to jakie inne dodatki do zasiłku oprócz tego tysiąca
  mi przysługują, np. dla matek samotnie wychowujących dziecko???
  4. i czy te zapomogi z gminy, o których one same decydują, to są przeważnie dla
  wszystkich, od jakiegoś dochodu czy jak się komu podoba... bo ja mimo wszystko
  na brak kasy nie narzekam o czym wszyscy wiedzą i raczej jak będą mogli to mi
  ni dadzą... :p
  bardzo dziękuję za odpowiedź... smile i jeszcze raz sorry za to że tyle tego...
  pozdrawiamy!!! smile
 • wojtkowa 03.02.06, 15:36
  ad1. tak smile
  ad2. tak smile
  ad3. tak smile Musisz złożyć wniosek w MOPSIE bodaj, oraz takie zaświadczenie z
  sądu, iz tatuś nie ma zasądzonych alimentów (ponoć nie trwa to długo), jest to
  dodatek do zasiłku rodzinnego
  ad4. Jeśli chodzi o gminy to niestety musisz sama się dowiadywać, każda gmina
  rządzi się swoimi prawami i może mieć, ale nie musi, zapomogi. Także kryterium
  przyznawania będzie, podejrzewam, zależał od zasobności danej gminy.

  Pozdrawiam smile
 • brunette23 03.02.06, 17:02
  jeszcze Cię pomęczę bo czegoś tutaj jeszcze nie rozumiem...
  z jednej strony piszą że:
  "Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli
  nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z
  rodziców dziecka.

  Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie
  zasądzono świadczenia alimentacyjnego, ponieważ:

  • drugi z rodziców niczyje

  • ojciec dziecka jest nieznany

  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
  zostało oddalone."

  a z drugiej że:
  "Do zasiłku rodzinnego przysługuję dodatki z tytułu:

  ....................................

  - samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia
  alimentów"

  no to to się trochę wyklucza bo jak zdobyć zasiłek z tytułu samotnego
  wychowywania dziecka, gdy nie ma być zaświadczenia o alimentach, skoro on jest
  dodatkiem do zasiłku rodzinnego, na który takie zaświadczenie o alimentach
  właśnie jest potrzebne??? czy mi się tylko wydaje czy w sytuacji w której
  ojciec dziecka żyje i ma się dobrze to jest po prostu niemożliwe???

  czy może wcale nie jestem samotną matką skoro mieszkam z Tatusem dziecka mimo
  że nie mam z nim ślubu??? czy jestem??? dodam że dzieciątko będzie nosiło
  nazwisko Tatusia...

  no i czy gdybym nie była tą samotną matką to jak wtedy ten dochód się
  oblicza??? pogubiłam się...

  dzięki wielkie za cierpliwość!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! smile smile smile
 • wojtkowa 06.02.06, 12:33
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
  > zostało oddalone."

  Musicie w takim przypadku udać się do sądu, nie wiem dokładnie jak to wygląda,
  pewnie odbywa się rozprawa, ale sąd wydaje potem decyzję, iż alimenty nie są
  płacone, czyli nastąpiło oddalenie świadczenia alimentacyjnego. I do
  zaświadczenie przekłada sie w MOPSIE. Znam pary, które razem mieszkają,
  przeszły rozprawę a matka pobiera świadczenia z tyt. samotnego wychowywania.
  Nie przyznają się, ze mieszkają razem.
  Formalnie taką osobą będziesz. Praktycznie, mieszkając razem, prowadzicie jakby
  wspólne gosp. domowe, wg MOPS oczywiście. Jesli to zataicie, a w jakiś sposób
  sprawa wyjdzie na jaw (sąsiedzi itp), wówczas będziecie musieli zwrócić pobrane
  świadczenia sad
 • tsunami05 04.02.06, 20:54
  Aby dostać zasiłek rodzinny dzielisz wasz dochód (czyli zarobek ojca dziecka)
  na trzy. Jeśli wychodzi mniej niż 504 zł na osobę, dostaniesz zasiłek rodzinny
  i becikowe "dla ubogich".
  Nie jestes samotną matką, więc nie należy ci się żaden dodatek z tego tytułu
  (musiałabyś mieć zasądzone alimenty lub ojciec dziecka musiałby być nieznany
  lub nie żyć).

  Zapomogi z gminy raczej nie sa dla tych, co to na brak kasy nie narzekają, choć
  sama znam takich cwaniaków co mercedesem po zasiłek podjeżdżają... wink
  --
  url=www.TickerFactory.com/]
  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20729;104/st/20060125/dt/6/k/4d8f/preg.png" border="0" alt="tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20729;104/st/20060125/dt/6/k/4d8f/preg.png">
  [/url]
 • brunette23 04.02.06, 23:19
  wielkie dzięki!!! smile
  właśnie o to mi chodziło, jaki jest mój, że tak powiem, status... właściwie to
  się cieszę że nie jestem samotną matką... smile mam jeszcze tylko banalne pytanie,
  czy nie ma żadnego znaczenia to że formalnie nie jesteśmy rodziną??? wierzę,
  ale wydaje mi się to trochę nieprawdopodobne... jest może jakaś podstawa prawna
  do tego albo coś???
  pozdrawiamy serdecznie!!! smile
 • malinka255 05.02.06, 07:48
  Wiem, ze jak się samotnie wychowuje dziecko, to nie jest prosta sprawa z
  zasiłkiem; najlepije zrób tak: zadzwoń anonimowo do Opieki, przedstaw babce
  sytuację, napewno Ci pomoże. To najpewniejsze źródło;
  malinka
  --
  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20723;33/st/20060811/k/3e46/preg.png
 • tsunami05 05.02.06, 18:32
  Nie ma żadniego znaczenia że nie jesteście formalnie rodziną. Dopóki nie masz
  zasądzonych alimentów a dziecko jest uznane przez ojca w usc, ojciec żyje
  zakłada się, że razem je wychowujecie. I to uznanie jest czymś jakby podstawa
  prawną. Kiedyś babki kombinowały i dostawały zasiłki w konkubinacie, więc to
  ukrócono.
  --
  url=www.TickerFactory.com/]
  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20729;104/st/20060125/dt/6/k/4d8f/preg.png" border="0" alt="tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20729;104/st/20060125/dt/6/k/4d8f/preg.png">
  [/url]
 • wojtkowa 06.02.06, 12:41
  Niestety nie do końca ten proceder ukrócono sad

  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
  > zostało oddalone."

  Obecnie trzeba przejść przez rozprawę o zrzeczeniu prawa do alimentów od
  drugiej strony.
 • mars22 05.02.06, 17:06
  mam pytanie, czy wiesz może coś na teamat długości urlopu macierzyńskiego?
  słyszałam że ma być wydłużony, ale od kiedy to obowiązuje, tego nigdzie nie
  mogę znaleźć, jeżeli jesteś zorientowana w tym temacie, to proszę Cię o jakieś
  informacje, pozdrawiam serdecznie
 • wojtkowa 06.02.06, 12:37
  Sprawa urlopu macierzyńskiego będzie uregulowana, ale w Kodeksie pracy. Wiele
  mówiono na ten temat, a prace trwają.. sad
 • malinka255 06.02.06, 09:45
  polecam kuopcie sobie dzisiejszą Gazetę Wyborczą-jest tam na 2 strony opisane
  becikowe to dla wszystkich i to w zależności od dochodów. Oraz o dodatkach.
  malinka
  --
  malinka-mama 15,5 mies. Oliwki i...

  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20723;33/st/20060811/k/3e46/preg.png
 • brunette23 06.02.06, 18:18
  jak można się było spodziewać Gazeta Wyborcza tego nie wyjaśni bo nawet w
  ustawie nie jest to jasno napisane... no cóż, polskie prawo... uncertain chodzi mi o
  podsumowanie... reasumując, nie jesteśmy formalnie rodziną, jesteśmy oddzielnie
  zameldowani ale mieszkamy razem... a i tak nasze dochody liczą się wpólnie i
  jest szansa że dostaniemy zasiłek rodzinny i ten drugi tysiąc jeśli nie
  przekroczą 504zł na osobę, czy tak?????????????? dzięki za pomoc!!!!!!!!!! smile
 • wojtkowa 07.02.06, 13:36
  tak smile
 • wojtkowa 08.02.06, 09:25
  Musiałabym to sprawdzić w wolnej chwili, z tego co wiem to na pewno wlicza sie
  tzw. dodatki mieszkaniowe, wiec podejrzewam, ze zasiłek wychowawczy i rodzinny
  także będzie sie wliczać sad
 • malinka255 08.02.06, 10:17
  ok-już się dowiedziałam-zasiłek rodzinny i dodatek wychowawczy nie wlicza się
  do dochodu
  i następna zmiana-nie trzeba w marcu przynosic dochodow za 2005r, ustawa się
  zmieniła
  malinka
  --
  malinka-mama 16 mies. Oliwki i...

  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20723;33/st/20060811/k/3e46/preg.png
 • tommek1 06.02.06, 20:52
  czesc
  chcialem Was zapytac o pomoc, mieszkamy z Zona i nasza 2tyg Coreczka w Krakowie,
  jestesmy tu tymczasowo zameldowani, z Wyborczej wyczytalem ze nie trzeba byc w
  danym miejscu zameldowanym na stale wystarczy tymczasowo. Sciagnalem druczek w
  PDF ze strony BIP Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=921 w tym
  druczku interesuja mnie konkretnie dwie pozycje :
  1) Nie mam dzialalnosci gospodarczej wiec musze cos wpisywac w polu NIP ????
  2) Moje dziecko nie ma PESELu (bedzie mialo za miesiac dopiero jak UM Krakowa
  dostarczy do Urzedu Gminy miejsca zamieszkania Zony) czy przyjma mi bez PESELu???

  i teraz jeszcze jedno pytanko czy ten druk bedzie tez pasowal do wypelnienia
  becikowego dla "wybranych" jak to okresla GW (504 zl doch na osobe) ???

  dziekuje za pomoc
  pozdrawiamy
 • brunette23 06.02.06, 21:32
  NIP nie ma związku z działalnością gospodarczą... jeżeli kiedykolwiek
  gdziekolwiek pracowałeś legalnie i rozliczałeś się z tych dochodów to masz NIP
  nadany przez Urząd Skarbowy...
 • tommek1 07.02.06, 10:10
  brunette23 : ok tak myslalem juz znalazlem NIP, ale co z PESEL'em dziecka i
  odpowiedzia na moje ostatnie pytanie??
 • brunette23 07.02.06, 10:32
  najlepiej jak osobiście zaniesiesz ten druk gdzie trzeba i zapytasz o ten
  PESEL, chociaż podejrzewam że akurat on nie ma większego znaczenia... wszędzie
  piszą, że jak dziecko urodzi się na początku miesiaca i złoży się wniosek o
  becikowe do 10 dnia tego miesiąca, to dostanie się pieniądze do końca tego
  miesiąca... no to w takiej sytuacji też nie będzie miało dziecko PESELU, no bo
  skąd np. w ciagu jednego czy dwóch dni... jak już będziesz na miejsu to
  zapytasz czy druk pasuje do tego drugiego tysiąca a jak nie to wypełnisz jakiś
  inny potrzebny na miejscu i będziesz miał z głowy... smile pozdrawiam! smile
 • malinka255 07.02.06, 18:37
  Są trzy rodzaje "becikowego":
  1.becikowe po 1 tys.zł. dla każdej mamy, bez względu na dochody itd.
  2.becikowepo 1 tys.zł. dla mamy, która spełnia kryterium dochodowe
  3.becikowe gminne, zależy od gminy, zaczną to ustalac chyba od 9 lutego, czy w
  ogóle dadzą, a jesli dadza to czy kase czy rzeczowa forma

  malinka
  --
  malinka-mama 15,5 mies. Oliwki i...

  tickers.TickerFactory.com/ezt/d/1;20723;33/st/20060811/k/3e46/preg.png
 • tommek1 08.02.06, 13:39
  www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=1643
  Krakusy sprawdzcie to, dzwonilem do UM i dowiedzialem sie o trzecim becikowym w
  2005 do 504 zl na osobe za dziecko dostawalo sie 800 zl, uprzejma Pani w
  urzedzie powiedziala ze w tym roku tez tak bedzie i chyba bedzie 1000 zl, fajnie smile
 • gwiazda111 09.02.06, 12:16
  Mam takie pytanie; dowiadywałam się w gminie co z matkami i ich dziećmi, którzy
  nie są nigdzie zameldowani. Uzyskałam odpowiedź, że w takim razie nie otrzymam
  obiecanego becikowego. Czy ktoś wie coś na ten temat?Jak ewentualnie się
  załatwia takie sprawy?
 • mafrolka 10.02.06, 08:10
  Kobiety, które wychowywały dziecko urodzone w 2005r i były zameldowane (one lub
  mężowie) przynajmniej rok na terenie gminy Kraków-otrzymywały 800 zł tj. tzw
  becikowe gminne, zależne od zamożności gminy. Kryterium było potrójne jak do
  korzystania z Pomocy Społecznej tj. w Pom. Społ-jest to 316 zł na osobę w
  rodzinie, do becikowego-3x316 zł na osobę w rodzinie. Dla przykładu-jeśli wraz
  z urodzonym dzieckiem rodzina składała się z 4 osób, to dochód, którego nie
  mogła przekroczyć aby becikowe gminne otrzymać to : (316 zł x 4) x3 czyli 3792
  zł. A zatem większość rodzin o przeciętnych dochodach się kwalifikowała do tej
  formy pomocy.Dochody ustalano w drodze wywiadu środowiskowego w miejscu
  zamieszkania strony, przeprowadzanego przez pracownika socjalnego z MOPS. Jak
  będzie z dziećmi urodzonymi w 2006r-na razie nie wiadomo. Ponoć
  są "projekty", "przymiarki", ale na Uchwałę Rady Gminy i podpis Prezydenta
  Miasta przyjdzie jeszcze poczekać... Na pociechę-choć akcja w 2005r rozpętała
  się końcem roku (i wypłaty pieniędzy) to spokojnie mogły zgłaszać się po to
  rodzice dzieci urodzonych nawet 01.01.2005r. Pzdr

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka