• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Historia harcerstwa polskiego

 • 30.07.04, 23:15
  Początki-
  1909 16-17.XI W dzienniku "Słowo Polskie" ukazują się dwa artykuły Edmunda
  Naganowskiego o skautingu pt. "Bi-pi" i "Bi-es".

  1910/11 Andrzej Małkowski tłumaczy książkę Baden-Powella "Skauting dla
  chłopców" ("Scouting for boys") na język polski.

  1911 Marzec-maj - Pierwszy kurs instruktorów skautowych we Lwowie. 22.V
  Andrzej Małkowski podpisuje rozkaz, w którym powołuje trzy drużyny skautowe we
  Lwowie (dwie męskie i jedną żeńską): I Lwowska Drużyna Skautów im. Naczelnika
  Kościuszki - drużynowy Czesław Pieniążkiewicz,II Lwowska Drużyna Skautów im.
  Hetmana Chodkiewicza - drużynowy Franciszek Kapałka, III Lwowska Drużyna
  Skautek im. Emilii Plater - drużynowa Olga Drahonowska. Powstaje Naczelna
  Komenda Skautowa we Lwowie afiliowana przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół"
  15.X We Lwowie kazuje się pierwszy numer pierwszego polskiego czasopisma
  skautowego pt. "Skaut Pismo Młodzieży Polskiej". Na pierwszej stronie Skauta
  wydrukowano wiersz Ignacego Kozielewskiego pt. "Wszystko, co nasze"
  (późniejszy hymn harcerski). 1.XI W drugim numerze Skauta ukazuje się pierwsza
  redakcja Prawa Skautowego. Wydano "Skauting jako system wychowania młodzieży"
  na podstawie dzieła generała Baden-Powella w tłumaczeniu Andrzeja Małkowskiego.

  1912 III Lwowska Drużyna żeńska prowadzona przez Olgę Drahonowską wprowadza na
  swym obozie pozdrowienie "Czuwaj" w miejsce dotychczasowego zawołania
  "Czołem". Powstaje pierwszy wzór Krzyża Harcerskiego wzorowany na orderze
  Virtuti Militari. Pomysłodawcą projektu był ksiądz Kazimierz Lutosławski,
  "Szary". W czerwcu wydano książkę Eugeniusza Piaseckiego i Mieczysława
  Schreibera pt. "Harce młodzieży polskiej", w której zamiast słów "skaut" i
  "skauting" użyto po raz pierwszy słów: "harcerz" i "harcerstwo".

  1913 19.VI W Zakopanem biorą ślub Olga Drahonowska i Andrzej Małkowski.

  1914 Wybucha I Wojna Światowa - harcerze i harcerki biorą zorganizowany udział
  w walkach na froncie i w służbie pomocniczej (łączność, kurierzy, ochrona
  mostów i kolei, straż graniczna, służba sanitarna itp.). W 5 pułku Legionów
  Polskich działa harcerski pluton zwiadu "Czuwaje" dowodzony przez Stefana
  Roweckiego, przywódcę państwa podziemnego w latach I Wojny Światowej (Stefan
  "Grot" Rowecki). Ogłoszenie przez Związkowe Naczelnictwo Skautowe (zabór
  austriacki) tekst Prawa i Przyrzeczenia.

  1916 1-2.XI W Warszawie powstaje Związek Harcerstwa Polskiego skupiający
  organizacje skautowe zaboru rosyjskiego: POS (Polska Organizacja Skautowa) i
  ZSP (Związek Skautek Polskich) i Junactwo. Jako wspólne odznaki przyjęto krzyż
  harcerski i lilijkę skautową. W tym roku Baden-Powell wydaje książkę "Wilczęta".

  1917 W lecie Olga Drahonowska-Małkowska zorganizowała pierwszą dziewczęcą
  gromadę zuchową w Zakopanem ("Krasnoludki"). Jan Mauersberger podjął próbę
  opracowania nowego systemu wychowania najmłodszych członków harcerstwa i
  zaproponował, dla nich nazwę "zuchy".

  1918 1-2.XI Lublin, polskie organizacje skautowe trzech zaborów łączą się w
  ogólnopolski Związek Harcerstwa Polskiego, liczący wówczas 33 tysiące harcerek
  i harcerzy. Powstają pierwsze gromady wilcząt w Polsce, tworzone głównie przez
  harcerstwo męskie.

  Okres międzywojenny-
  1918/24 Harcerze biorą udział w walkach o granice RP: w Powstaniu
  Wielkopolskim, trzech Powstaniach Śląskich, akcji plebiscytowej na Warmii i
  Mazurach, walkach z Ukraińcami i wojnie polsko-bolszewickiej.
  1919 15-16.I Na płynącym do Odessy, statku greckim "Chauonia", który wpadł na
  minę w Cieśninie Messyńskiej, ginie Andrzej Małkowski.
  1920 ZHP jednym z członków-założycieli WOSM. Naczelnik Państwa Józef
  Piłsudski obejmuje protektorat nad ZHP. 31.XII.1920-2.I.1921 I Walny Zjazd ZHP
  przyjmuje Statut, tekst Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, wybiera władze.
  Przewodniczącym Związku zostaje generał Józef Haller.
  1921/24 Działalność "Wolnego Harcerstwa" propagującego nawrót do puszczaństwa
  i odrzucającego militaryzm. Przywódcą ruchu był Adam Ciołkosz. Działalność
  "Wolnego Harcerstwa" propagującego nawrót do puszczaństwa i odrzucającego
  militaryzm. Przywódcą ruchu był Adam Ciołkosz. Działalność "Wolnego
  Harcerstwa" propagującego nawrót do puszczaństwa i odrzucającego militaryzm.
  Przywódcą ruchu był Adam Ciołkosz.

  Prezydent Stanisław Wojciechowski obejmuje protektorat nad ZHP.
  1925 23.VIII Powstaje Harcerska Szkoła Pracy w Sromowcach Wyżnych w Pieninach
  założona przez Olgę Małkowską.
  1926 Organizacja Harcerek reformuje i ujednolica pracę gromad zuchowych
  dziewcząt. 13.XII Prezydent Ignacy Mościcki przyjmuje protektorat nad ZHP.
  1926/39 Działalność gromad Czerwonego Harcerstwa Towarzystwa Uniwersytetów
  Robotniczych, będących pod wpływem ideowym Polskiej Partii Socjalistycznej.
  Organizacja zajmowała się wychowaniem dzieci przede wszystkim ze środowisk
  robotniczych. Na czele władz stał Stanisław Dubois.
  1928 ZHP członkiem-założycielem Światowego Stowarzyszenia Skautek i
  Przewodniczek (WAGGGS-World Association of Girl Guides and Girl Scouts).
  1929 W "Na tropie" ukazało się w odcinkach opowiadanie Aleksandra Kamińskiego
  "Jak Antek Cwaniak wilczków kształcił".
  1931 5.VII Uroczyste otwarcie Żeńskiej Szkoły Instruktorskiej na Buczu; jej
  komendantką została Józefina Łapińska. Upowszechnianie pomysłów i opracowań
  Aleksandra Kamińskiego dotyczących nowej metodyki zuchowej. Na wspólnej
  konferencji instruktorów harcerek i harcerzy uzgodniono jednolity dla
  dziewcząt i chłopców materiał programowy.
  1932 6-12.VIII Światowa konferencja skautek na Buczu. październik -
  Zarejestrowanie w ZHP Koła Instruktorów im. Mieczysława Bema, którego celem
  było m.in. objęcie przez ZHP pracą wychowawczą młodzieży ze środowisk
  robotniczych, rzemieślniczych i wiejskich. Przywódcą KIMB-u był Juliusz Dąbrowski.
  1933 1.X W Nierodzimiu otwarto Szkołę Instruktorów Zuchowych, której
  komendantem został Aleksander Kamiński.
  1935 Jubileuszowy Zlot ZHP w Spale w 25-lecie harcerstwa.
  1937 Powstaje Ośrodek Kształcenia Starszyzny Organizacji Harcerzy ZHP w
  Górkach Wielkich. Jego komendantem został Aleksander Kamiński.
  1938 Wrzesień - powołano Pogotowie Wojenne Harcerek (szkolenie do służby
  pomocniczej na wypadek wojny - kursy przeciwpożarowe, obrony cywilnej, kursy
  sanitarne i opieki nad dziećmi; komendantką została hm. Józefina Łapińska).
  1939 10.V Powołano Pogotowie Wojenne Harcerzy (kursy przeciwpożarowe,
  sanitarne, obrony cywilnej, łączności i strzelania).

  II wojna światowa-
  1939 Wrzesień - Harcerze i harcerki biorą udział w wojnie obronnej (obrona
  wieży spadochronowej w Katowicach, walki w Bydgoszczy, pod Mławą, w obronie
  Warszawy i inne).
  27.IX Decyzja o kontynuowaniu pracy harcerstwa męskiego w konspiracji
  (późniejsze Szare Szeregi).
  Pogotowie Wojenne Harcerek nie zaprzestaje pracy przez cały okres wojny,
  nosząc kryptonim "OH" (Organizacja Harcerek), "Związek Koniczyn", "Bądź Gotów".
  Organizacja podziemna harcerstwa męskiego "Szare Szeregi" wchodzi w skład
  Armii Krajowej. Kolejni Naczelnicy Szarych Szeregów: Florian Marciniak
  (Krzemień), Stanisław Broniewski (Orsza) i Leon Marszałek.

  Struktura Szarych Szeregów:

  * Główna Kwatera - pasieka,
  * Chorągiew - ul,
  * Hufiec - rój,
  * Drużyna - rodzina.

  Podział na grupy wiekowe w Szarych Szeregach:

  * "Zawisza" - najmłodsi harcerze (11-15 lat), których głównym zadaniem
  była nauka i służba najbliższemu otoczeniu, a w czasie Powstania Warszawskiego
  organizacja poczty polowej.
  * "Szkoły Bojowe" - (16-18 lat) nauka, zwiad i łączność.
  * "Grupy Szturmowe" - (ponad 18 lat) nauka, praca, przygotowanie do
  odbudowy kraju, walka zbrojna z okupantem.

  "Dziś - jutro - pojutrze" - program Szarych Szeregów:

  * "Dziś" - sabotaż, nauka, przygotowanie do walki,
  * "Jutro" - walka, powstanie,
  * "Pojutrze" - odbudowa kraju, służba i praca dla kraju.

  Szare Szeregi wykonały wiele akcji w zakresie małego sabotażu i dywersji.
  Harcerki w wieku 16 lat wstępowały do Wojskowej
  Edytor zaawansowany
  • 30.07.04, 23:16
   Szare Szeregi wykonały wiele akcji w zakresie małego sabotażu i dywersji.
   Harcerki w wieku 16 lat wstępowały do Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej
   (WSKAK). Harcerze walczyli również w oddziałach partyzanckich ("Jędrusie", zwiad
   i łączność "Ponurego", akcja "Wachlarz"), pełnili odpowiedzialne funkcje w
   Komendzie Głównej AK, (np. Aleksander Kamiński był redaktorem naczelnym
   "Biuletynu Informacyjnego" - głównego pisma Polski Podziemnej, wychodzącego aż
   do upadku Powstania Warszawskiego). Brali udział w akcji "Burza" (walka przeciw
   Niemcom). "Szkoła za Lasem" - nazwa kształcenia starszyzny harcerstwa podziemnego.

   Ważniejsze akcje Szarych Szeregów:

   * Wieniec I i II - wysadzanie pociągów,
   * Meksyk II - 1943.03.26 - Akcja pod Arsenałem - odbicie 25 więźniów z
   niemieckiego konwoju policyjnego, w tym Jana Bytnara "Rudego", który zmarł po
   trzech dniach od ran, jakie hitlerowcy zadali mu podczas przesłuchań. Po akcji
   zmarli oprócz "Rudego": "Alek" - Aleksy Dawidowski i "Buzdygan" - Tadeusz
   Krzyżewicz. Dowódcą akcji był Stanisław Broniewski "Orsza", a jego zastępcą
   Tadeusz Zawadzki "Zośka".
   * Meksyk III - odbicie Floriana Marciniaka (akcja odwołana).
   * Celestynów - 1943.05.20 odbicie transportu więźniów do Oświecimia.
   * Kutschera - 1944.02.11 - zamach (udany) na komendanta warszawskiej policji
   i SS Franza Kutscherę. Niemcy przestali rozstrzeliwać na ulicach miasta polskich
   patriotów.
   * Koppe - nieudany zamach na szefa policji niemieckiej w Generalnej Guberni.
   * "Taśma" - Sieczychy - 1943.08.20 - likwidacja strażnic granicznych.
   Podczas tej akcji ginie Tadeusz Zawadzki "Zośka".
   * N - akcja propagandowa wśród Niemców osłabiająca ich ducha walki.
   * M - akcja Młodzież.


   Oddział specjalny - III Kompania Wydzielona: (nazwy: "Agat" - "Pegaz" -
   "Parasol"). Zadaniem oddziału było likwidowanie szczególnie szkodliwych
   funkcjonariuszy niemieckich. "Mury" - drużyna harcerek w obozie koncentracyjnym
   w Ravensbrűck. "Droga Brzozowa" - drużyna harcerska w obozie w Oświęcimiu.
   1944 1.VIII-2.X Powstanie Warszawskie (wybuch o godzinie "W" - 17:00). W
   trwającym 63 dni powstaniu uczestniczyły harcerskie bataliony: "Zośka" i
   "Parasol" (należące do Szarych Szeregów), batalion "Gustaw" i batalion "Wigry".
   30.XII Zarządzeniem resortów Oświaty i Administracji Publicznej PKWN został
   restytuowany ZHP w wyzwolonym kraju, a następnie została powołana Tymczasowa
   Naczelna Rada Harcerska jako władza ZHP.
   1945 Styczeń - Rozwiązanie Szarych Szeregów. 25.III Formalne zakończenie pracy
   Pogotowia Harcerek.
   • 30.07.04, 23:48
    Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc
    bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

    W październiku 1939 roku grupa instruktorów harcerskich o poglądach
    katolicko-narodowych z Kręgu Św. Jerzego utworzyła - konkurencyjne w stosunku do
    sympatyzujących z obozem piłsudczykowskim Szarych Szeregów - Harcerstwo Polskie.
    Naczelnikiem Harcerstwa Polskiego, zwanego również Harcerstwem Katolickim,
    Narodowym, a od 1943 roku Hufcami Polskimi został jeden z najwybitniejszych
    założycieli i instruktorów przedwojennego ZHP hm. RP Stanisław Sedlaczek.
    Przewodniczącym Rady Harcerskiej wybrano zaś Władysława Sołtana.

    Szare Szeregi uważały siebie za jedynych kontynuatorów funkcjonującego do 1939
    roku Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo Narodowe nawiązywało do tradycji
    ZHP istniejącego w latach 1911-1931, tj. do XI Walnego Zjazdu, na którym
    reprezentanci nurtu katolickiego utracili władzę na rzecz zwolenników sanacji.

    Inspektorzy HP pragnęli utworzenia alternatywnej dla Szarych Szeregów
    organizacji, która mogłaby realizować głoszone przez nich postulaty katolickie i
    narodowe. Akcentowali wartości chrześcijańskie i przywiązanie do tradycji.
    Proponowali nową jakość w stosunku do przedwojennego ZHP. Zasadnicza różnica w
    porównaniu z ustrojem Szarych Szeregów polegała na połączeniu pracy harcerstwa
    męskiego i żeńskiego w ramach jednej organizacji. Ideologia Hufców Polskich
    zbudowana była na fundamencie wiary katolickiej. Patronką organizacji obrano
    Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski. Drugim filarem, na którym opierało się
    Harcerstwo Katolickie, była tradycja narodowa. Żywiono przekonanie o szczególnej
    pozycji narodu, który powinien zmierzać do zbudowania Katolickiego Państwa
    Narodu Polskiego. Naród uważano za wartość nadrzędną. Nadrzędną, bowiem
    stworzoną na ziemi przez Boga. Harcerstwo Narodowe dążyło do wychowania
    młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za losy ojczyzny, do ukształtowania ludzi
    prawych, o twardym kręgosłupie ideowo-moralnym. Program Harcerstwa Polskiego
    odzwierciedlała broszura zatytułowana Harcerstwo. Zarys podstaw ideowych i
    organizacji, zwana popularnie "Sasem" (od pseudonimu Stanisława Sedlaczka).

    Harcerstwo Narodowe było organizacją walczącą. Swoje struktury tworzyło w
    oparciu o drużyny należące do przedwojennego porozumienia narodowego
    "Strażnicy". Jednym z głównych budowniczych siatki HP był ks. Henryk
    Czepułkowski. Organizację podzielono na 4 okręgi i 14 obwodów. Działało w nich
    160 drużyn, ok. 1600 harcerzy i harcerek, nie licząc młodzieży. Stan liczbowy
    Szarych Szeregów określany był na 2 do 3 tys. osób. Pod koniec II wojny
    światowej w HP funkcjonowało ok. 4 tys. osób.

    Po aresztowaniu Stanisława Sedlaczka w maju 1941 r., funkcję naczelnika objął
    Witold Sawicki. Naczelniczką HP została Halina Sadkowska, a po jej wywiezieniu
    do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück (czerwiec 1944) - Jadwiga Wróblewska.

    Najsilniejszym i najlepiej zorganizowanym ośrodkiem pracy Hufców Polskich była
    Warszawa. Do prężniejszych terenów pracy Harcerstwa Katolickiego należały
    również Kraków i Lwów. Silne ośrodki funkcjonowały także m.in. w Lublinie,
    Kielcach, Radomiu, Tarnopolu, Częstochowie, Poznaniu, Jarosławiu, Stryju i Grójcu.

    Od początku okupacji Harcerstwo Polskie, w przeciwieństwie do Szarych Szeregów i
    innych środowisk harcerskich, szczególny nacisk kładło na pracę wychowawczą.
    Naczelnictwo HP przygotowało i przeprowadziło kilkanaście kursów instruktorskich
    i podharcmistrzowskich. Program prób instruktorskich zawierał zarówno elementy
    wiedzy na temat metodyki harcerskiej, jak i wychowania religijnego oraz narodowego.

    Harcerstwo Polskie przyjmowało w swoje szeregi młodzież niepełnoletnią. Stąd też
    w programach szkolenia wiele miejsca zajmowały aspekty wychowania
    patriotycznego. Poza pracą harcerską młodzież katolicka brała czynny udział w
    akcjach "małego sabotażu", a także w kolportażu wydawnictw i prasy podziemnej.
    Harcerstwo Polskie wraz z pozostałymi organizacjami młodzieżowymi prowadziło
    tzw. Akcję "M" ("Młodzież"), polegającą na prowadzeniu pracy opiekuńczej i
    wychowawczej z młodzieżą niezorganizowaną. Część Hufców Polskich brała czynny
    udział w działalności wywiadowczej, której natężenie przypadło na miesiące
    poprzedzające niemieckie uderzenie na Sowietów. Bardzo ważnym elementem programu
    Harcerstwa Katolickiego było przygotowanie harcerzy do "zbliżającej się walki
    zbrojnej". Początkowo szkolenie miało charakter teoretyczny. Harcerstwo Polskie
    bowiem sprzeciwiało się, w odróżnieniu od Szarych Szeregów, angażowaniu
    młodzieży do bieżących działań zbrojnych. Harcerze zaczęli jednak podejmować
    współpracę z formacjami wojskowymi. W tej sytuacji kierownictwo Hufców Polskich
    postanowiło wprowadzić starsze roczniki harcerzy w struktury armii podziemnej.

    O żywotności Harcerstwa Polskiego świadczyła również aktywność wydawnicza.
    Pierwszym pismem HP był miesięcznik "Harcerz", który zaczął ukazywać się w roku
    1942 w Warszawie. Jego założycielem i redaktorem był phm. Stanisław Dobrowolski.
    "Harcerz" posiadał wyraźne oblicze polityczne. Z dużą sympatią odnosił się do
    Obozu Narodowo-Radykalnego. Harcerstwo Polskie dążyło do zrealizowania hasła
    Wielkiej Polski. "Harcerz" prezentował określony program polityczny. Proponował
    konkretne rozwiązania ustrojowe i społeczne. Mówił o konieczności powrotu na
    ziemie piastowskie, tj. oparciu granicy zachodniej o Odrę i Nysę Łużycką. O
    budowie związku narodów zachodniosłowiańskich zagrożonych przez Niemcy i Rosję
    Sowiecką. Pismo cechowała pewna dojrzałość polityczna. Było ono periodykiem
    środowiskowym, a nie organizacyjym.

    W 1943 r. pojawił się miesięcznik "Patrol", który wydawano we współpracy ze
    Stronnictwem Narodowym. Zamieszczano w nim instrukcje i materiały szkoleniowe.
    Podejmowano polemikę z ideowymi przeciwnikami. Publikowano gawędy i artykuły
    okolicznościowe. Z Harcerstwem Polskim związane również było "Ogniwo", "Gawędy
    HP", "Satyry", "Młody Las", "Kamykowe Dusze", "Słońce w Oczy", "Obozowiec" oraz
    "Zew Kresowy".

    Harcerstwo Narodowe uznawał emigracyjny Rząd Polski. Współpracowała z nim
    również Krajowa Delegatura Rządu w osobach Antoniego Ponikowskiego i Stefana
    Korbońskiego. Emigracyjny Komitet Naczelny ZHP uznawał Harcerstwo Polskie za
    część składową ZHP. Temu stanowisku KN ZHP przeciwstawiało się kierownictwo
    Szarych Szeregów. Harcerstwo Katolickie podkreślało swoją polityczną
    niezależność. Faktyczna współpraca ze Stronnictwem Narodowym i ONR chroniła
    Hufce Polskie przed izolacją w strukturach państwa podziemnego.

    Na przełomie 1943 i 1944 roku naczelnictwo HP nawiązało bliższą współpracę z
    Narodową Organizacją Wojskową. I choć Harcerstwo Polskie nie było
    podporządkowane żadnej organizacji wojskowej, to wielu harcerzy funkcjonowało
    również w ramach Narodowych Sił Zbrojnych.

    W czerwcu 1943 roku z inicjatywy HP oraz związanej z Grupą "Szańca" Młodzieży
    Wielkiej Polski zawiązane zostało Porozumienie Organizacji Młodzieżowych,
    którego przewodniczącym został Mieczysław Kurzyna. W skład POM weszły: Młodzież
    Wielkiej Polski, Młodzież SN "Kwadrat", Front Odrodzenia Polski i Unia. Od marca
    1944 r. POM wydawał pismo "Młodzież Rzeczpospolitej". Same Hufce Polskie
    przybrały zdecydowanie antykomunistyczny charakter.

    Jeszcze jesienią 1939 r. podjęto rozmowy w celu połączenia rozbitego harcerstwa
    w jedną całość. Tego rodzaju inicjatyw było w czasie okupacji wiele. Szare
    Szeregi pragnęły podporządkować sobie inne organizacje, lecz godziły się jedynie
    na niewielkie ustępstwa personalne i programowe. W stosunku do Harcerstwa
    Katolickiego cechowała je wyraźna niechęć.

    Hufce Polskie wzięły czynny udział w powstaniu warszawskim. Stołeczne Harcerstwo
    Polskie zorganizowane było w Kompanii Harcerskiej i Harcerskim Plutonie
    Łączników należących do Batalionu "Gustaw" - NOW. Wielu harcerzy walczyło w
    kompaniach "Aniela" i "Anna" oraz utworzonym w trakcie powstania Batalionie
    • 30.07.04, 23:49
     Hufce Polskie wzięły czynny udział w powstaniu warszawskim. Stołeczne Harcerstwo
     Polskie zorganizowane było w Kompanii Harcerskiej i Harcerskim Plutonie
     Łączników należących do Batalionu "Gustaw" - NOW. Wielu harcerzy walczyło w
     kompaniach "Aniela" i "Anna" oraz utworzonym w trakcie powstania Batalionie
     "Harnaś". Harcerstwo Narodowe okupiło udział w powstaniu ogromną daniną krwi.
     Resztki Batalionu "Gustaw" opuściły po kapitulacji 5 października ruiny
     umiłowanej stolicy. Naczelnik HP Witold Sawicki, jego zastępca Kazimierz
     Burmajster i większość harcerzy dostali się do niewoli. Kompania Harcerska i
     Harcerski Pluton Łączników straciły w powstaniu ok. 45% stanu osobowego.

     Dekretem z 31 grudnia 1944 r. komunistyczni okupanci Polski powołali do życia
     ZHP. Ostatni naczelnik Szarych Szeregów Leon Marszałek podjął 3 stycznia 1945 r.
     decyzję o rozwiązaniu wszystkich jednostek organizacyjnych. Harcerstwo Polskie
     nie zaprzestało swej działalności. Władze Harcerstwa Narodowego po powstaniu
     warszawskim mieściły się w Krakowie. Nie widząc możliwości realizowania programu
     katolicko-narodowego w ramach stworzonego przez komunistów ZHP, naczelnik
     Sawicki polecił swoim podkomendnym odbudować dawne struktury Harcerstwa
     Katolickiego. Odnowiono więc chorągiew warszawską, lwowską, krakowską,
     białostocką, łódzką, opolską i rzeszowską. Wysiłki organizacyjne skupiły się
     również na pracy ideowo-wychowawczej z młodzieżą. Naczelnictwo HP poleciło swoim
     członkom tworzenie legalnie działających kół Polskiego Czerwonego Krzyża. Z
     inicjatywy Sawickiego próbowano utworzyć krąg starszoharcerski. Niestety
     bezskutecznie. Część Hufców Polskich podjęła współpracę z Narodowym
     Zjednoczeniem Wojskowym.

     We wrześniu 1945 r. odbyło się ostatnie zebranie naczelnictwa Harcerstwa
     Polskiego. W grudniu tego samego roku nastąpiły pierwsze aresztowania wśród
     kierownictwa i członków Hufców Polskich. Przywódców Harcerstwa Narodowego
     osadzono w więzieniu mokotowskim. Proces wojskowy rozpoczął się 20 lutego 1947
     roku. Naczelnictwo Harcerstwa Polskiego oskarżono o "próbę obalenia
     demokratycznego ustroju Państwa Polskiego". Sąd Wojskowy skazał 24 lutego 1947
     r. naczelnika Witolda Sawickiego na karę 8 lat pozbawienia wolności i 2 lata
     pozbawienia praw publicznych. Naczelniczka Hufców Polskich hm. Halina Sadkowska
     otrzymała wyrok 3 lat pozbawienia wolności, podobnie zresztą jak Jerzy
     Świderski, a Krzysztof Eychler - rok pozbawienia wolności. W 1949 r. nastąpiły
     aresztowania wśród harcerzy i harcerek byłej Chorągwi Lwowskiej HP. Proces odbył
     się na początku 1950 r. w Katowicach. Zapadły wyroki od pół do dwóch lat
     więzienia. "Rycerzy" Hufców Polskich skazywano również za udział w Narodowych
     Siłach Zbrojnych i Organizacji Polskiej. Represje i prześladowania przyniosły
     kres działalności Harcerstwa Polskiego. Harcerze HP, którzy po przestaniu zmagań
     wojennych pozostali na Zachodzie, kontynuowali swoją pracę w ramach
     emigracyjnego ZHP, którego władze miały siedzibę w Londynie.

     HP zostało odnowione w 1983 r. dzięki staraniom ks. phm. Franciszka Nowickiego
     SJ. Obecnie wszystkie drużyny i kręgi Harcerstwa Polskiego działają w
     środowiskach katolickich i narodowych. Współpracują również ze Stowarzyszeniem
     Rodzin Katolickich i środowiskami kombatanckimi oraz Związkiem Harcerstwa
     Rzeczypospolitej. Harcerstwo Polskie składa się z organizacji senioralnej i
     młodzieżowej. Wydaje pisma: "HP - Materiały Programowe", "Do celu", "Patrol",
     "Łącznik", "Ogniwo", "Biuletyn Informacyjny". Rodzice i sympatycy HP skupiają
     się w kołach przyjaciół i sekcjach. Harcerz Hufców Polskich i jeden z
     wybitniejszych historyków tej organizacji jest obecnie zastępcą prezesa Rady
     Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
  • Gość: harc mistrz IP: 62.233.241.* 31.07.04, 00:34
   Dziękuję Ci, Somepoint210, za ten ciekawy historyczny wątek na katowickim Forum
   Gazety Wyborczej, ukazujący w zwięzłej formie HISTORIĘ HARCERSWTWA POLSKIEGO.
   LX Rocznica Powstania Warszawskiego, jest dobrym momentem do przypomnienia jak
   powstało, jakie było i jakim ideałom służyło HARCERSTWO POLSKIE.
   CZUWAJ!!!
   • Gość: zuch IP: *.10.15.vie.surfer.at 31.07.04, 00:40
    pozdrawiam panią profesor Krystynę Heskę Kwaśniewicz
    cieszę się że wrezcie dotarło do niej jak ważnym medium jest internet
    mam nadzieje ze bedzie sie czesciej pojawiać

    były student
   • 31.07.04, 01:57
    Pozdrowienia,
    byly druzynowy 1WDH (niepokornej Czarnej Jedynki), a jeszcze wczesniej harcerz
    druzyny im. Aleksa Dawidowskiego.
  • 31.07.04, 01:55
   Pseudonimy: Alek, Glizda, Kopernicki, Koziorożec,

   Urodzony 3 XI 1920 w Drohobyczu jako syn Aleksego, inżyniera technologa, i
   Janiny z Sagatowskich, inżyniera chemika.

   Wiosną 1939 ukończył warszawskie Gimnazjum im. Stefana Batorego. W czasie nauki
   [1932-39] był członkiem 23. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława
   Chrobrego ["Pomarańczarnia"], uzyskując stopień młodzieżowy Harcerza Orlego.
   W czasie kampanii wrześniowej 8 IX 1939, po apelu płk. Umiastowskiego
   wymaszerował z Warszawy wraz z grupą starszych harcerzy 23. WDH w składzie
   Batalionu Harcerskiego, dowodzonego przez komendanta Szczepu "Pomarańczarnia"
   hm. Lechosława Domańskiego "Zeusa", by na początku października powrócić wraz z
   nimi do Warszawy.
   W okresie październik – grudzień 1939 był członkiem tajnej organizacji PLAN i
   uczestnikiem jej akcji małosabotażowych, a po wycofaniu się z PLAN-u wraz z
   kolegami z 23. WDH, od początków 1940 do czerwca tego roku był łącznikiem w
   komórce więziennej ZWZ, utrzymującej łączność między konspiracją wojskową a
   więzieniami warszawskimi: Pawiak i Daniłowiczowska [Centralny Areszt Śledczy].
   Wiosną 1941, wraz z grupą przyjaciół z 23. WDH, wstąpił do Szarych Szeregów
   Chorągwi Warszawskiej [Ul "Wisła"]. Objął dowodzenie drużyną w hufcu "Mokotów
   Górny" [Rój MG], kierowanym od lata 1942 przez Tadeusza "Zośkę" Zawadzkiego.
   Razem ze swoją drużyną uczestniczył w działaniach Organizacji Małego Sabotażu
   "Wawer", do których skierowany został hufiec "MG" wraz z całym Okręgiem
   "Południe" Chorągwi Warszawskiej. Prace te wykonywał z dużym powodzeniem, m.in.
   za zdjęcie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika [11 II 1942]
   otrzymał honorowy pseudonim wawerski "Kopernicki".
   Po zajęciu Warszawy w październiku 1939, niemieckie władze okupacyjne nakazały
   zasłonięcie umieszczonej na cokole pomnika tablicy: "Mikołajowi Kopernikowi -
   Rodacy". Na niej pojawiła się [przykręcona czterema śrubami] nowa tablica: "Dem
   Grossen Astronomen", mająca świadczyć o niemieckim pochodzeniu Kopernika.
   "Alek", przygotowując się do akcji zdjęcia niemieckiej tablicy, postanowił
   sprawdzić jak mocno zaciśnięte są mutry mocujące. Przed wygaśnięciem godziny
   policyjnej wskoczył na cokół pomnika i ku swemu zaskoczeniu stwierdził, że
   nakrętki można odkręcić ręką! Postanowił działać natychmiast; bez ubezpieczenia
   i z dużym narażeniem - kilkadziesiąt metrów od pomnika, przy Krakowskim
   Przedmieściu 1, znajdował się gmach Komendy Policji z wystawionym zewnętrznym
   posterunkiem.

   "Alek" kochający ryzyko ostrożnie odkręcił wszystkie mutry i zdjął ciężką
   tablicę, którą następnie przeciągnął chodnikiem pod arkadami Pałacu Staszica i
   ukrył w śniegu zalegającym pobliską uliczkę.
   W okresie kwiecień – wrzesień 1942, w związku z zagrożeniem dekonspiracją,
   ukrywał się w majątku Olesinek koło Góry Kalwarii, należącym do Aleksandry
   Niewiadomskiej. We wrześniu 1940 rozpoczął naukę w jawnej Państwowej Szkole
   Budowy Maszyn, dawnej Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki
   im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie, przerwał ją jednak wiosną 1942 i
   wyjechał z Warszawy. Po utworzeniu Grup Szturmowych, objął dowodzenie 1. drużyny
   [SAD-100] hufca [plutonu] GS "Południe" [SAD], na którego czele stał Jan Bytnar
   "Rudy". W 1942 po odbyciu kursu podharcmistrzowskiego ["Szkoła za lasem"]
   został mianowany podharcmistrzem [ps. instruktorski "Koziorożec"]. W styczniu
   1943 został elewem Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty
   zorganizowanego przez Kedyw KG AK. Brał udział w kilku akcjach rozbrojeniowych
   oraz w ewakuacji mieszkania przy ul. Brackiej 23 [akcja "Bracka" 2 II 1943].
   Po aresztowaniu "Rudego" [23 III 1943] pełnił przez kilka dni funkcję
   komendanta Hufca SAD.

   Podczas akcji pod Arsenałem [26 III 1943], zorganizowanej w celu odbicia
   "Rudego", dowodził sekcją "granaty" w grupie "atak". Stanowiąc jednoczesne
   ubezpieczenia akcji z kierunku północnego, postrzelił idącego w towarzystwie
   kobiety ul. Nalewki oficera SS.

   W czasie odskoku ciężko ranny w brzuch w starciu z funkcjonariuszami centrali
   Arbeitsamtu mieszczącej się w pałacu "Pod Czterema Wiatrami" przy Długiej 38/40
   [dawna siedziba Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej].
   Ewakuowany zarekwirowanym samochodem. W pogoń za podejrzanym samochodem ruszyła
   niemiecka wojskowa ciężarówka, która zablokowała Długą na wysokości pl.
   Krasińskich. "Alek" przez uchylone drzwiczki rzucił w kierunku Niemców granat.
   Dalsza jazda odbyła się bez problemów. Odwieziony na własną prośbę do mieszkania
   państwa Zawadowskich na Żoliborzu i tam opatrzony. Rany postrzałowe brzucha
   okazały się jednak bardzo ciężkie i wymagały natychmiastowej operacji. "Alka"
   przewieziono do szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Nowogrodzkiej i tam
   operowano, jednak po czterech dniach, 30 III 1943, zmarł. Tego samego dnia zmarł
   odbity pod Arsenałem "Rudy"...
   Pchor. "Alek" został pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti
   Militari V klasy [rozkaz Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju gen. "Grota"
   Roweckiego z 3 V 1943] oraz awansowany do stopnia sierżanta podchorążego.

   Jego pseudonimem nazwano II pluton 2. kompanii "Rudy" batalionu "Zośka"
  • 31.07.04, 02:09
   Pseudonimy: Czarny Janek, Krokodyl, Rudy, Jan Rudy,

   przybrane nazwisko: Jan Karski.

   Oficer rezerwy piechoty WP: ppor. [1943].

   Urodzony 6 V 1921 w Kolbuszowej, syn Stanisława [harcerza, żołnierza Legionów
   Polskich, nauczyciela] i Zdzisławy Rechul, nauczycielki.

   W czerwcu 1939 otrzymał świadectwo dojrzałości w Państwowym Gimnazjum im.
   Stefana Batorego w Warszawie.
   Dziennik jego klasy maturalnej otwierał Krzysztof Kamil Baczyński a zamykał
   Tadeusz Zawadzki - późniejszy "Zośka"... Taka to była klasa!

   Podczas nauki w gimnazjum od 1934 należał do 23. Warszawskiej Drużyny
   Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego ["Pomarańczarnia"], a od 1936 pełnił w niej
   funkcję przybocznego. W 1938 uzyskał najwyższy stopie młodzieżowy: Harcerza
   Rzeczypospolitej.

   Zorganizował drużynę harcerską w szkole powszechnej przy ul. Zagórnej 9, do
   której uprzednio uczęszczał.

   W czasie okupacji niemieckiej mieszkał przy al. Niepodległości 159. W
   konspiracji od października 1939 w Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
   [PLAN] m.in. był współautorem koncepcji i jednym z wykonawców karteczek z napisem:

   Komendant Piłsudski powiedziałby: a my was w dupie mamy!

   - karteczki te naklejano na rozplakatowane 27 X 1939 obwieszczenia o utworzeniu
   Generalnego Gubernatorstwa; akcja ta miała miejsce 3 XI 1939.

   Bytnar odszedł z PLAN-u w grudniu i do czerwca 1940 był łącznikiem w komórce
   więziennej ZWZ kierowanej przez Kazimierza Gorzkowskiego.

   Od marca 1941 w "Szarych Szeregach", od lata do listopada 1942 był komendantem
   hufca Ochota [OC] Okręgu Południe Chorągwi Warszawskiej [Ul "Wisła"],
   przydzielonego w całości do Organizacji Małego Sabotażu "Wawer" [Obwód Mokotów
   Górny - MG].
   Szybko stał się jednym z czołowych wykonawców głośnych akcji "małego sabotażu",
   m.in. wykonał napisy "Tylko świnie siedzą w kinie" wraz z rysunkami na murach
   niemieckich koszar przy ul. Rakowieckiej; zerwał niemiecką flagę z gmachu
   Zachęty przemianowanej na "Haus der deutschen Kultur"; narysował dużą kotwicę
   Polski Walczącej na cokole pomnika Lotnika przy pl. Unii Lubelskiej [o dziwo
   kotwica namalowana wówczas przez "Rudego" przetrwała wojnę!];

   25 IV 1942 poprawił napis: "Jedźcie z nami do Niemiec" na szyldzie przed głównym
   biurem werbunkowym przy ul. Nowy Świat na: "Jedźcie sami...".
   Od jesieni 1941 do lata 1942 uczęszczał na tajne kursy Państwowej Wyższej Szkoły
   Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H.Wawelberga i S.Rotwanda. Po ukończeniu
   tzw. "Szkoły za Lasem" wiosną 1942 otrzymał stopień podharcmistrza.

   Od listopada 1942 dowódca Hufca "Południe" Grup Szturmowych Szarych Szeregów,
   stanowiącego jednocześnie pluton "Sad" [skrót od: Sabotaż i Dywersja] w Oddziale
   Specjalnym "Jerzy" [późniejszy baon "Zośka"] Kedywu KG AK.
   Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola" w 1943 mianowany
   kapralem podchorążym.

   Uczestnik akcji:

   - "Wieniec II" - akcja ta była pierwszym wystąpieniem bojowym OS "Jerzy" i
   polegała na wysadzeniu torów kolejowych pod Kraśnikiem.

   Akcją pod Kraśnikiem dowodził "Zośka", a obserwatorem z ramienia Kedywu był sam
   dowódca Oddziałów Dyspozycyjnych mjr. "Lipiński". "Wieniec II" było to
   równoczesne uderzenie na tory kolejowe w kilku miejscowościach. W noc
   sylwestrową 31 XII 1943 poszczególne zespoły "Motoru" wysadziły mosty w Radomiu
   i Chotyłowie, uszkodziły urządzenia kolejowe na stacjach w Minkowicach, Ruskich
   Piaskach i Werbkowicach, wysadzono tory kolejowe w Kraśniku, Skierniewicach, w
   tunelu warszawskim i na stacji Zamość,

   - na urzędnika niemieckiego 18 I 1943,

   - dowodził ubezpieczeniem podczas ewakuacji mieszkania Jana Błońskiego przy
   Brackiej 23. Podczas tej ostatniej akcji "Rudy" został lekko ranny.

   Aresztowany wraz z ojcem przez Gestapo wczesnym rankiem 23 III 1943 w mieszkaniu
   przy al. Niepodległości 159.
   Przez kolejne 3 dni był bestialsko torturowany i bity przez SS-Oberscharführera
   Herberta Schultza i SS-Rottenführera Ewalda Langego - funkcjonariuszy z
   pokoju 228 w al. Szucha.

   26 III 1943 odbity przez przyjaciół podczas głośnej akcji pod Arsenałem.

   Zmarł 30 III na skutek obrażeń odniesionych w śledztwie.

   "Zośka" i przyjaciele postanowili pochować "Rudego" na Cmentarzu Wojskowym na
   Powązkach, w kwaterze A-20. Wiceprzewodnicząca Szarych Szeregów Wanda
   Opęchowska, naczelnik Florian Marciniak i komendant Chorągwi Warszawskiej
   Stanisław Broniewski "Orsza", przez komórkę duszpasterską I Oddz. Komendy
   Głównej AK uzyskali zgodę na pochowanie zmarłego na Wojskowych Powązkach.
   Pogrzeb odbył się 3 kwietnia 1943 bez udziału rodziny, z zachowaniem szczególnej
   ostrożności. Krzyż brzozowy wbiły w ziemię druhny Halina Glińska i Danuta
   Zdanowicz z 14. WŻDH.
   Nazwisko Janka zmieniono i do końca wojny miał to być grób "Jana Domańskiego".
   Tuż obok, również pod fałszywym nazwiskiem, pochowano "Alka". W kolejnych
   miesiącach na kwaterze A-20 pojawiały się nowe mogiły żołnierzy OS "Jerzy"
   poległych w akcjach. Tak powstawała późniejsza Działka Batalionu "Zośka"...
   15 VIII 1943 Jan Bytnar został pośmiertnie mianowany harcmistrzem [pseud.
   instruktorski "Krokodyl"], a następnie podporucznikiem i odznaczony Krzyżem
   Walecznych.

   Jego pseudonimem nazwano 2. kompanię baonu "Zośka".
  • 31.07.04, 03:02
   Przybrane nazwisko: Tadeusz Zieliński,

   pseudonimy: Kajman, Kotwicki, Lech Pomarańczowy, Tadeusz, Zośka.

   Oficer czasu wojny WP: podporucznik [maj-czewiec 1943].

   Urodzony 24 stycznia 1921 w Warszawie, syn Józefa [inżyniera chemika,
   późniejszego profesora, dziekana Wydz. Chemii i rektora Politechniki
   Warszawskiej, a następnie prorektora tajnej Politechniki Warszawskiej, który pod
   pseud. "Juliusz" działał w Referacie IIIc, następnie w ZO] i Leony Siemieńskiej,
   nauczycielki, działaczki oświatowej.

   Uczył się początkowo w Szkole Ziemi Mazowieckiej, a od 1933 w Państwowym
   Gimnazjum im. Stefana Batorego [ul. Myśliwiecka 6], gdzie wiosną 1939 otrzymał
   świadectwo dojrzałości. W jego klasie uczyli się późniejsi żołnierze
   warszawskich Grup Szturmowych: Jan "Rudy" Bytnar i Krzysztof Kamil Baczyński.

   Latem tego roku odbył służbę w Junackich Hufcach Pracy nad jeziorem Dringis koło
   Ignalina.
   W harcerstwie od jesieni 1933 w 23. Warszawskiej Drużynie Harcerzy [WDH] im.
   Bolesława Chrobrego [tzw. "Pomarańczarnia"] - był członkiem zastępu "Lwów
   Morskich", od października 1938 był komendantem pocztu sztandarowego 23. WDH.
   Posiadał stopień "Harcerza Orlego".

   Po wybuchu wojny wyruszył z Warszawy na wschód 6 września w składzie
   harcerskiego batalionu marszowego Chorągwi Warszawskiej. Wrócił do stolicy na
   początku października 1939. W czasie okupacji używał nazwiska Tadeusz Zieliński.

   W konspiracji czynny już od października 1939, a kiedy skupieni wokół niego
   harcerze z 23. WDH utworzyli w 1941 tzw. "Wojenną Pomarańczarnię" stanął na jej
   czele pod pseudonimem "Lech Pomarańczowy".
   Jednocześnie w grudniu 1939 i w styczniu 1940 uczestniczył w akcjach małego
   sabotażu organizacji PLAN. Od stycznia do lipca 1940 łącznik w komórce
   więziennej ZWZ [zorganizowanej przez kpt. Zygmunta Hempla i Halinę
   Starczewską-Chorążynę, a kierowanej później przez Kazimierza Gorzkowskiego].
   W marcu 1941 wszedł wraz z kierowaną przez siebie drużyną do "Szarych Szeregów"
   i objął tu komendę nad Hufcem "Mokotów Górny" [MG] w Okręgu Południe Chorągwi
   Warszawskiej. Hufiec ten natychmiast włączył się do Organizacji Małego
   Sabotażu "Wawer", w której Zawadzki był komendantem Obwodu Mokotów Górny w
   Okręgu Południe. W tym czasie Tadeusz był jednym z najwybitniejszych wykonawców
   głośnych akcji "Małego Sabotażu". Za największą liczbę "kotwic" wymalowanych na
   terenie swojej dzielnicy, otrzymał od Komendanta Głównego "Wawra" Aleksandra
   Kamińskiego honorowy pseudonim "Kotwicki". Wraz ze swoim hufcem uczestniczył
   także w akcji "N' [prowadzonej przez BiP KG AK dywersyjnej propagandzie w języku
   niemieckim].

   Po ukończeniu kursu podharcmistrzowskiego ["Szkoła za Lasem"] w maju - czerwcu
   1942 otrzymał z dniem 15 sierpnia 1942 stopień podharcmistrza i pseudonim
   instruktorski Kajman. 13 września 1942 urządził dla swojego hufca całodzienne
   ćwiczenia polowe w Lasach Chojnowskich pod Warszawą.

   W wyniku reorganizacji Chorągwi Warszawskiej "Szarych Szeregów" w listopadzie
   1942 pod pseudonimem "Tadeusz" został hufcowym Roju "Centrum" [CR], dowódcą Grup
   Szturmowych Chorągwi Warszawskiej [składających się z 4 hufców] i jednocześnie
   zastępcą por. "Jerzego" - wojskowego dowódcy GS-ów, czyli Oddziału Specjalnego
   [OS] "Jerzy", jednego z Oddziałów Dyspozycyjnych utworzonego w tym samym czasie
   Kedywu KG AK.
   Po ukończeniu Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty mianowany w
   styczniu 1943 kapralem podchorążym.

   Prawdopodobnie w tym czasie, z uwagi na znaczne obciążenie obowiązkami
   organizacyjnymi, musiał przerwać naukę [od 1940 uczył się w Państwowej Szkole
   Budowy Maszyn - działającej jawnie w miejsce Państwowej Wyższej Szkoły Budowy
   Maszyn i Elektrotechniki im. H.Wawelberga i S.Rotwanda a od 1942 studiował na
   Wydziale Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej - czyli tajnej
   Politechniki Warszawskiej].
   - uczestnik akcji "Wieniec II" w nocy z 31 grudnia 1942 na 1 stycznia 1943 -
   dowodził patrolem, który wysadził w powietrze przepust kolejowy pod Kraśnikiem.

   - 16 stycznia 1943 dowodził wykonaniem wyroku śmierci przy ul. Walecznych 26 na
   Ludwiku Herbercie [winnym wydania w ręce Gestapo i śmierci Andrzeja Honowskiego,
   prowadzącego przy ul. Asfaltowej 12 konspiracyjną wytwórnię materiałów
   wybuchowych dla Kedywu KG AK].

   - 2 lutego uczestniczył w akcji ewakuacyjnej materiałów konspiracyjnych z
   mieszkania Jana Błońskiego przy ul. Brackiej 23. Od tego miesiąca, kiedy "Jerzy"
   zagrożony aresztowaniem na kilka miesięcy wyjechał z Warszawy, "Zośka" obok
   pełnienia funkcji dowódcy warszawskich GS był także p.o. dowódcy OS "Jerzy".

   - 26 marca dowodził grupą "Atak" w głośnej akcji pod Arsenałem ["Meksyk II"],
   podczas której odbito z rąk Gestapo 21 więźniów, w tej grupie jego przyjaciela,
   Jana Bytnara "Rudego".

   - 6 maja uczestniczył [obserwator] w próbie porwania SS-Oberscharführera
   Herberta Schultza [prowadzącego w Gestapo śledztwo w sprawie Grup Szturmowych]
   zakończonej jego likwidacją,

   - w tym samym czasie uczestniczył również w przygotowaniach do odbicia z rąk
   niemieckich Naczelnika "Szarych Szeregów", Floriana Marciniaka [nieudane akcje:
   "Meksyk IV", "Chicago" i "Biała Róża"].
   Dowodził dwiema dalszymi głośnymi akcjami:

   - odbiciem więźniów pod Celestynowem w nocy z 20 na 21 maja 1943 [w obecności
   kpt. "Mietka" - Mieczysława Kurkowskiego, ówczesnego bezpośredniego zwierzchnika
   OS "Jerzy" w Kedywie KG AK, który czuwał nad przebiegiem akcji, stanowiącej dla
   "Zośki" egzamin oficerski],

   - wysadzeniem mostu kolejowego pod Czarnocinem w nocy z 5/6 czerwca 1943.

   Aresztowany przypadkowo w końcu czerwca lub na początku lipca 1943, przez
   tydzień lub dwa więziony był w poprawczym obozie pracy przy ul. Gęsiej [KL
   Warschau - "Gęsiówka"].

   Po ukończeniu pierwszego wojennego kursu harcmistrzowskiego [maj-czerwiec] 15
   sierpnia 1943 otrzymał stopień harcmistrza. W tym czasie mianowany
   podporucznikiem rezerwy piechoty.

   - Poległ w ataku na strażnicę Grenzschutzpolizei w Sieczychach koło Wyszkowa w
   nocy z 20 na 21 sierpnia 1943 uczestnicząc w akcji "Taśma" jako obserwator.

   Odznaczony:

   Krzyżem Walecznych:

   - po raz pierwszy: 3 kwietnia 1943 za akcję pod Arsenałem

   - po raz drugi: za akcję w Sieczychach [pośmiertnie - wrzesień 1943]

   Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy

   - za akcję pod Celestynowem.

   1 IX 1943 jego pseudonimem nazwano harcerski baon powstały z OS "Jerzy".
   • 31.07.04, 03:05
    Na warszawskich Starych Powązkach 25.VI.2004 pochowana została druhna Anna
    Zawadzka, zasłużona harcerka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, siostra
    Tadeusza Zawadzkiego "Zośki".
    Zawadzką pożegnała rodzina, przyjaciele, harcerze ze Związku Harcerstwa
    Polskiego, harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przedstawiciele
    organizacji kombatanckich oraz siostry Urszulanki, u których swe ostatnie lata
    spędziła druhna.
    "Druhna Anna miała dar czytania drogowskazów, jej sumienie wskazywało jej, w
    którą stronę iść. Nie uznawała półprawd i kompromisów. Dzięki niej harcerstwo
    żeńskie nie jest tylko hasłem w słowniku" - wspominała zmarłą wiceprzewodnicząca
    ZHP Wanda Czarnota. "Była bardzo wymagająca wobec siebie i nas, ale dzięki niej
    dorastałyśmy, stawałyśmy się mądrzejsze" - dodała.
    "Dziękujemy jej za wieloletnie starania o właściwe miejsce harcerek w ruchu
    harcerskim. Nieraz spieraliśmy się o różne sprawy, ale naszym celem było zawsze
    dobro harcerstwa polskiego" - powiedział harcmistrz Kazimierz Wiatr z ZHR.
    Nad grobem Anny Zawadzkiej harcerze odśpiewali pieśni harcerskie. Trzy salwy
    honorowe oddała Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
    Wcześniej, rano, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się msza święta w
    intencji zmarłej. Homilię wygłosił duszpasterz harcerzy ks. Jan Ujma. Mówił
    m.in. o pracowitości, odwadze i szacunku, jakim cieszyła się wśród harcerzy
    Zawadzka. "Była surowa i wymagająca, pracowała do końca, przez cały czas
    otoczona harcerkami" - podkreślił Ujma.
    Druhna Anna Zawadzka zmarła we wtorek, 22 czerwca 2004 w Warszawie. Była siostrą
    harcmistrza Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" - uczestnika akcji pod Arsenałem,
    dowódcy Grup Szturmowych Chorągwi Warszawskiej, poległego w 1943 roku pod
    Sieczychami. Jest on jednym z bohaterów znanej powieści Aleksandra Kamińskiego
    "Kamienie na szaniec".
    Anna Zawadzka urodziła się w lutym 1919. Jako hufcowa Hufca Śródmieście
    (1942-44) brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie przez wiele lat
    związana była z ruchem harcerskim. W latach osiemdziesiątych aktywnie
    uczestniczyła w przeprowadzaniu zmian w ZHP, zakończonych przywróceniem
    tradycyjnego prawa i przyrzeczenia harcerskiego. W latach 1990-93 była
    wiceprzewodniczącą ZHP.
    Przez wiele lat pracowała w warszawskich szkołach średnich oraz na Uniwersytecie
    Warszawskim; uczyła logiki i języka angielskiego. Była autorką wielu monografii
    poświęconych polskiemu harcerstwu. Niedawno opublikowano jej książkę "Dzieje
    harcerstwa żeńskiego w Polsce w latach 1911-1949".
  • 31.07.04, 07:07
   Co ma to"wszystko"wspólnego z scoutingiem,czytając historię ZHP,można ZHP
   porównać do organizacji militarno-terrorystycznej dzieci,młodzieży.
   • 31.07.04, 12:50
    rico-chorzow napisał:

    > "Co ma to"wszystko"wspólnego z scoutingiem,czytając historię ZHP,można ZHP
    > porównać do organizacji militarno-terrorystycznej dzieci,młodzieży."

    Rico!?
    Nic sie niestety nie zmieniłeś :-(


    --
    Poza tym uważam, że Śląsk jest i pozostanie polski!!!
  • 31.07.04, 12:45
   Krzyż Harcerski

   Dostałeś Krzyż Harcerski,
   Symbol Twej w ludzkość wiary,
   Dostałeś jak krzyż za męstwo
   Virtuti Militari.

   Wieniec z liści dębowych
   To symbol mocy i siły.
   Chwałą liście laurowe,
   Które go zawsze wieńczyły.

   Lilijka - symbol czystości -
   Godłem skautingu świata,
   Promieniująca na zewnątrz
   By dawać przykład i bratać.

   Jest nas tak bardzo wielu,
   Jak wiele punkcików jest małych.
   Kółko to krąg harcerski,
   Z nas, druhów, przyjaciół powstały.

   Prosta jest nasza prawda
   Która nas łączy i skuwa -
   Jak proste jest zawołanie
   Nasze harcerskie "Czuwaj"

   www.zhp.org/chusa/
  • 31.07.04, 12:48
   HARCERSTWO W KANADZIE

   Przed II Wojną Światową istniało polskie harcerstwo w Kanadzie, które pracowało
   w ramach skautingu kanadyjskiego. Kolebką harcerstwa był Winnipeg. Z końcem
   1939 roku było 31 zorganizowanych gromad i drużyn harcerskich. Wybuch II Wojny
   Światowej przerwał rozwój harcerstwa polskiego w Kanadzie.

   Z napływem Polaków do Kanady po zakończeniu II Wojny Światowej przybyła duża
   ilość młodzieży, mająca zaprawę i przeżycia harcerskie, z Indii, Afryki,
   Środkowego Wschodu i Europy.

   W latach 1948 - 1951 powstały pierwsze zastępy, gromady i drużyny oraz krąg
   starszoharcerski w miastach: Montrealu, Ottawie i Toronto.

   We wrześniu 1952 roku powstała Komenda Chorągwi Harcerek a w sierpniu 1953
   Komenda Chorągwi Harcerzy.

   W maju 1955 roku odbył się Zjazd Okręgu, na którym wybrany został Zarząd Okręgu.

   Prace obu Chorągwi dają dobre wyniki: tworzą się gromady zuchowe, drużyny
   harcerskie i Koła Przyjaciół Harcerstwa w Montrealu, Ottawie, Oshawie, Toronto,
   Burlington, St. Catharines, Welland, Niagara Falls, Galt, Hamilton, London,
   Windsor, Sudbury, Fort Williams, Elliot Lake, Kingston, Chatham, Winnipeg,
   Calgary, Edmonton i Vancouver.

   www.zhpkanada.ca/
  • 31.07.04, 13:08
   www.podhale.cjb.net/
   Harcerstwo to ruch młodzieżowy, który powstał w Polsce z inspiracji skautingu w
   latach 1910-1911. Ideały skautingu: służby Bogu, Polsce i bliźnim, kontakt z
   przyrodą, wychowanie w grupie rówieśniczej - zostały wzbogacone przez dążenie do
   odzyskania niepodległości kraju.

   Celem pracy harcerskiej jest wychowanie młodzieży, która wierzy w wartości
   określone Prawem Harcerskim, chce według niego żyć i swoim przykładem budować
   lepszy świat.

   Jesteśmy częścią Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju (ZHP pgK) –
   organizacja światowa z siedzibą w Londynie która wyznacza cele, sposoby pracy,
   utrzymuje poziom, charakter i łączność pomiędzy jednostkami.

   W Australii działamy już ponad 50 lat, a przez nasze szeregi przechodzi już
   następne pokolenie młodzieży.

   Drużyny i Gromady stanowią zasadniczy ośrodek organizacyjny oraz wychowawczy.
   Hufce są jednostką terytorialną które prowadzą pracę harcerską w danym terenie
   (poprzez gromady i drużyny).
   Obwody pokrywają się z hufcami - reprezentują harcerstwo na zewnątrz organizacji.
   Odzielne Chorągwie, Harcerek i Harcerzy, obejmują wszystkie jednostki harcerskie
   działające na terenie Australii. Kandydaci na funkcje Komendantki / Komendanta
   są wybierani co 2 lata sprośród grona instruktorskiego.
   Jako kraj, tworzymy Okręg. Zarząd Okręgu jest wybierany sprośród grona
   instruktorskiego co 2 lata.
  • 31.07.04, 13:13
  • 31.07.04, 13:17
   www.london.zhpkanada.org/
   Zwiazek Harcerstwa Polskiego Poza Granicami Kraju
   Szczepy Bór i Piastowski Gród
   London, Ontario, Canada
   • 31.07.04, 13:27
    Somepoint, Harcerstwo, to nic innego jak szkola partyzantki, czytaj terroryzmu,
    ktory USA i Polacy w Iraku tak DZIELNIE zwalczaja.
    Wiec nie ma czym sie chwalic !!!
    --
    pyrsk
    Ballest
    • 31.07.04, 13:38
     ballest napisała:

     > "Somepoint, Harcerstwo, to nic innego jak szkola partyzantki, czytaj
     terroryzmu,
     > ktory USA i Polacy w Iraku tak DZIELNIE zwalczaja.
     > Wiec nie ma czym sie chwalic !!!"

     Ballestrze!
     Najwyraźniej pomyliłeś harcerstwo i skauting z Hitlerjugend!
     Pozdrawiam!


     --
     Poza tym uważam, że Śląsk jest i pozostanie polski!!!
     • 31.07.04, 14:02
      fiodorus napisał:

      > ballest napisała:
      >
      > > "Somepoint, Harcerstwo, to nic innego jak szkola partyzantki, czytaj
      > terroryzmu,
      > > ktory USA i Polacy w Iraku tak DZIELNIE zwalczaja.
      > > Wiec nie ma czym sie chwalic !!!"
      >
      > Ballestrze!
      > Najwyraźniej pomyliłeś harcerstwo i skauting z Hitlerjugend!
      > Pozdrawiam!      Najwyraźniej harcerstwo pomyliło skauting z zabijaniem,dywersją,terroryzmem i
      wrogą działalnością na terenie obcego państwa,przez lata działalności
      harcerstwa,które trwały dłużej jak Hitlerjugend.

      Hallo Panie Fiodorus,znalazł Pan już odpowiedź o Koperniku,robimy zbiórkę na
      pomnik Neulinga,przecież to pańska propozycja.

      Pozdor Rico.
      • 31.07.04, 14:10
       Panie Rico!
       Pańskie uszczypliwosci pozostawiam, chwilowo, bez odpowiedzi.
       A co do harcerstwa to prosilbym o przedstawienie faków na potwierdzenie
       Pańskiej tezy!
       Pozdrawiam!
       --
       Poza tym uważam, że Śląsk jest i pozostanie polski!!!
       • 31.07.04, 14:25
        fiodorus napisał:

        > Panie Rico!
        > Pańskie uszczypliwosci pozostawiam, chwilowo, bez odpowiedzi.
        > A co do harcerstwa to prosilbym o przedstawienie faków na potwierdzenie
        > Pańskiej tezy!
        > Pozdrawiam!

        Pan pisze o tezach,zastanowił się Pan dobrze.

        Pozdor.
        • 31.07.04, 14:35
         Tak!
         Nie rozumiem czumu Pana zdaniem to slowo tu nie pasuje?
         --
         Poza tym uważam, że Śląsk jest i pozostanie polski!!!
  • 31.07.04, 15:01
   Kiedy się wypełniły dni
   i przyszło zginąć latem,
   prosto do nieba czwórkami szli
   żołnierze z Westerplatte.

   K. I. Gałczyński

   WZGÓRZE Westerplatte tonie w mroku nocy. Tylko kręta ścieżka prowadząca na
   szczyt migoce światłami pochodni.

   Z mroku wyłaniają się sylwetki harcerek i harcerzy trzymających wysoko zapalone
   żagwie. Powoli, między szpalerem harcerzy, wchodzą na szczyt goście -
   przedstawiciele Sejmu, episkopatu, władz samorządowych, wojskowych, harcerskich.
   Za nimi wypełniają ścieżkę barwne kręgi kwietnych wieńców. Kontrastują z
   szarością otoczenia, nastrojem skupienia, absolutnej ciszy i oczekiwania.

   Godzina 4.45

   CISZĘ przerywa ryk syren. Dociera ze wszystkich stron - z morza, lądu i
   powietrza. Uderza we wzgórza Westerplatte, jakby zapowiedź huku rozrywających
   się pocisków. Zapalone nagle reflektory oświetlają jaskrawo obelisk stojący na
   samym szczycie wzgórza - pomnik obrońców Westerplatte.

   BYŁO ich 182, dowodził nimi major Henryk Sucharski. Przybyli na to wzgórze -
   samotną polską placówkę na niewielkim półwyspie u wejścia do portu gdańskiego -
   ze wszystkich stron Polski, powołani do służby obrony kraju. 1 września 1939
   roku zaatakowani z dział pancernika Schleswig-Holstein zaczęli swój bohaterski -
   dla wielu ostatni - rozdział życia. Atakowani z powietrza, wody i lądu przez
   lotnictwo, morskie oddziały szturmowe, bataliony SS, torpedowce i inne
   niemieckie formacje wojskowe - łącznie przez 3500 żołnierzy. Bronili wybrzeża do
   7 września. 182 przeciw 3500.

   WIEŚĆ o obronie Westerplatte rozchodziła się po całej Polsce walczącej. Polskie
   Radio przekazywało: "Westerplatte jeszcze się broni!"

   7 września na szczycie wzgórza pojawiła się biała flaga. 15 obrońców poległo, 50
   było rannych. Odcięci od reszty polskich sił, otoczeni pierścieniem niemieckich
   wojsk - poddali się.

   Minęło 60 lat

   NA wzgórzu Westerplatte płoną pochodnie niesione przez polskich harcerzy.
   Zaproszeni goście przyszli na wzgórze jeszcze przed wrześniowym świtem - tego
   dnia, o tej godzinie - by uczcić pamięć bohaterów. By powiedzieć wiele słów
   sławiących ich odwagę, podziękować za poświęcenie, walkę, oddane życie. Wtedy
   dla Polski miało to ważny wymiar, choć może znikomy w historii wojny.

   WIELE mówiono o bohaterstwie. Mówiono, że bohaterstwo polega na przekroczeniu
   granicy lęku. Czy jednak można określić granicę lęku? Może to miłość do kraju
   wyzwala taką siłę, znieczula ból, przezwycięża lęk. Pozwala przyjmować śmierć
   jako konieczność chwili?

   TYCH, którzy ponieśli śmierć broniąc skrawka polskiej ziemi, wzywano do apelu.
   Wzywało ich już trzecie pokolenie młodych Polaków w harcerskich mundurach.
   Szeregi odpowiadały: "Są wśród nas!"

   NA szczycie wzgórza dominowali harcerze. Kręgiem płonących pochodni otoczyli
   plac wokół pomnika. Wypełniali całą przestrzeń wzgórza. Do nich więc skierowane
   było wezwanie, by bronili wartości i ideałów. "Zmagania, które was w życiu
   czekają, to wasze Westerplatte" - mówiono - "Każdy z was podejmuje zadania,
   które musi wypełnić. Nie może zdezerterować, jak nie mogli zdezerterować obrońcy
   Westerplatte".

   ZE 182 obrońców wzgórza stanęło pod pomnikiem - po 60 latach - tylko trzech.
   Dwóch z nich przybyło z Białorusi. Wzruszonym głosem prosili: "Żeby kochali
   Polskę..., żeby byli tacy, jak my w 39 roku..., żeby nie ustępowali... na wypadek".

   SŁYSZAŁ tę troskę o Polskę obecny na apelu marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
   Polskiej Maciej Płażyński.

   NA szczycie wzgórza Westerplatte zaczął rzednąć mrok. Bardzo nikła jasność
   zaczęła przebijać się przez chmury. Wypalały się pochodnie.

   Pogasły reflektory

   OPUSTOSZAŁ plac na szczycie wzgórza. Zeszły warty spod obelisku. Bohaterscy
   obrońcy honoru Polski i godności człowieka pozostali sami, pochowani u stóp góry
   wrócili do niebytu. Choć... Pozostała przecież po nich legenda. Stali się
   symbolem odwagi i waleczności, honoru i miłości do Ojczyzny. Co roku 1 września
   wzywani do apelu będą przypominać nam, że wolność krzyżami się mierzy. O tym, że
   "starsi nie mogą zapomnieć, młodzi muszą wiedzieć...". W rzedniejącym mroku
   schodziliśmy ze wzgórza. W myślach przeżywaliśmy jeszcze tamte wydarzenia -
   pierwsze godziny okrutnej wojny.

   POWOLI robi się jasno, chłód mniej dokucza.

   Wstaje nowy dzień

   NA polanie rozciągającej się zielono u stóp góry kręcą się harcerze. Jest ich
   dużo, ponad 600 osób. Rozsypały się kolumny, biegają zaaferowani. Słychać
   śmiech, wesołe rozmowy. Rozpalają wielkie ognisko i skupiają się przy nim w
   zwartym kręgu. Harcerze z ZHP i harcerze z ZHR.

   Z zapachem ogniska łączy się jakiś inny, smakowity. To obiecana grochówka
   "wydawana" przez harcerki z potężnego kotła. Wprawdzie okazało się, że to nie
   grochówka, ale bigos, prawdziwy polski bigos przy ognisku. Grupa harcerek z
   miseczkami dymiącego bigosu wyglądała tak "apetycznie", że utrwaliłam ją na zdjęciu.

   DLA młodzieży harcerskiej rozpoczął się kolejny, już czwarty dzień III Zlotu
   Westerplatte. Drużyny z hufca Gdańsk Portowa przez trzy dni przygotowywały się
   do uczestnictwa w apelu poległych obrońców Westerplatte. 100 harcerek i harcerzy
   wypełniało zadania wędrując szlakiem historii. Oni też przygotowali wspólnie z
   harcerzami z ZHR program nocnej uroczystości na wzgórzu. Na apel przybyły także
   hufce: Śródmieście i Wrzeszcz-Oliwa. Z radością obserwowałam młode pokolenie,
   które swą obecnością na Westerplatte świadczyło o rozumieniu historii, o
   uczuciowym związku z tymi, którzy także dla nich walczyli i ginęli.

   MŁODY sportowiec, który przybiegł na Westerplatte w sztafecie z Rudy Śląskiej,
   składając meldunek w imieniu swojej grupy, powiedział: "To jest wyraz naszego
   patriotyzmu, naszej miłości do Polski, naszej czci dla jej obrońców". Mijają
   lata, mijają epoki. Ponad mijającym czasem trwają tylko te wartości, które
   decydują o losie człowieka i jego miejscu na ziemi. My to nazywamy patriotyzmem.
  • 31.07.04, 15:53
   Wojciech J. Muszynski

   Harcerstwo Polskie (krypt. Hufce Polskie), organizacja konspiracyjna polskiego
   harcerstwa katolicko-narodowego działająca w latach 1939-1947; Harcerstwo
   Polskie było niezależne politycznie i organizacyjnie, nastawione opozycyjnie
   do "oficjalnej" reprezentacji ruchu harcerskiego w Polskim Państwie Podziemnym
   - Szarych Szeregów. Utrzymywało bliskie związki z organizacjami wojskowymi
   obozu narodowego: Narodowa Organizacja Wojskowa, Związkiem Jaszczurczym i
   Narodowymi Siłami Zbrojnymi.   Okres przedwojenny Środowisko tworzące Harcerstwo Polskie wywodziło się z nurtu
   harcerstwa katolicko-narodowego, które w okresie II Rzeczypospolitej
   rywalizowało o wpływy w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) z działaczami
   harcerskimi o poglądach sanacyjnych. Obie grupy reprezentowały przeciwstawne
   sobie wizje pracy harcerskiej i wychowania młodzieży. Piłsudczycy byli
   indyferentni religijnie, wyznający w dużej części światopogląd lewicowy, dążyli
   do upolitycznienia harcerstwa, propagowali wychowanie w duchu państwowym i
   postulowali przyjmowanie w jego szeregi młodzieży mniejszości narodowych;
   uważali tez, ze należy odejść od kryteriów elitaryzmu w doborze członków związku
   i nastawić się na masowosc, co pozwoli objac wplywami harcerstwa szersze rzesze
   mlodziezy. Dzialacze katolicko-narodowi kladli natomiast nacisk na wychowanie
   mlodziezy w duchu narodowym i nie byli sklonni do jakichkolwiek ideowych
   kompromisów, negowali pomysly przyjmowania do ZHP nie-Polaków, uwazajac, ze
   zaszkodzi to wewnetrznej spoistosci druzyn i calego ruchu harcerskiego oraz
   bedzie skutkowalo zaniedbaniami w wychowaniu patriotycznym. Najistotniejsza role
   w procesie ksztaltowania mlodziezy przypisywano wychowaniu religijnemu, gdyz
   wychodzono z zalozenia, ze pelny rozwój osobowosci mozliwy jest tylko przy
   rozwoju wlasnej religijnosci. Narodowcy bronili zasady elitaryzmu harcerstwa,
   wynikajacej z jego metody wychowawczej opartej o kontakt instruktor-harcerz, co
   w przypadku umasowienia ruchu i zwiekszenia liczby podopiecznych spowodowaloby
   ograniczenie kontroli nad wychowaniem w druzynie. Przelomem w historii
   harcerstwa w II Rzeczpospolitej byl XI Zjazd ZHP odbyty w Krakowie w dniach 1-2
   lutego 1931 r., kiedy to w nastepstwie przegranych wyborów reprezentanci nurtu
   narodowego zostali odsunieci od wladzy nad zwiazkiem. Nowe wladze ZHP, opanowane
   przez zwolenników sanacji, bezpardonowo rozprawialy sie z tymi instruktorami,
   którzy nie podzielali pogladów politycznych kierownictwa. Czesc z nich utracila
   swoje stopnie lub zostala zawieszona w prawach harcerskich. Z szeregów usunieto
   m.in. ks. Boganskiego i Jedrzeja Giertycha, Henryk Glass otrzymal karny urlop, a
   zasluzony krzewiciel idei harcerskiej w okresie walki o niepodleglosc hm. RP
   Stanislaw Sedlaczek zostal przeniesiony w stan spoczynku. Na znak protestu z ZHP
   odeszli prof. Eugeniusz Piasecki i dr Karol Stojanowski. Represje skonsolidowaly
   srodowisko narodowe. Symbolem jego aktywizacji bylo pismo "Straznica Harcerska"
   wydawane przez Witolda Sawickiego, Henryka Glassa, Kazimierza Burmajstra,
   Wojciecha Dluzewskiego. Na bazie prenumeratorów pisma powstala w latach 1931-32
   wewnatrz ZHP nieformalna struktura: Porozumienie Narodowe "Straznicy" - luzna
   formacja kadry harcerskiej o niejawnej strukturze z zakonspirowanym
   kierownictwem. Celem tej inicjatywy bylo opanowywanie od wewnatrz wladzy w ZHP
   poprzez obsadzanie stanowisk w komendach choragwi i hufcach przez czlonków
   zwiazanych z nurtem katolicko-narodowym, przejmowanie istniejacych oraz
   organizowanie nowych druzyn harcerskich. Inna znaczaca inicjatywa harcerskiej
   narodowej prawicy bylo zawiazanie w Warszawie w roku szkolnym 1932/33 Kregu
   Starszoharcerskiego sw. Jerzego (KSSJ), który utworzyli harcerze z dwóch
   elitarnych druzyn warszawskich: 2. Warszawskiej Druzyny Harcerskiej (2. WDH z
   Gimnazjum im. J. Zamoyskiego), 23. WDH (z Gimnazjum im. S. Batorego). Krag
   liczyl ok. 100 harcerzy i harcerek. Byla to kuznia kadr instruktorskich, które
   mialy w przyszlosci wychowywac mlodziez harcerska w duchu katolicko-narodowym.
   Dzialacze Kregu utrzymywali ozywione kontakty z innymi grupami harcerskimi o
   podobnym profilu ideowym dzialajacymi we Lwowie, Wloclawku, Sosnowcu, na Pomorzu
   i w Wielkopolsce. Propagowane przez srodowisko "Straznicy" i KSSJ postulaty
   przewidywaly: - zapewnienie bezwzglednej katolickosci harcerstwa, - wykluczenie
   z ZHP niechrzescijan, - niezmiennosc prawa i przyrzeczenia harcerskiego, -
   zwalczanie wplywów socjalistycznych i komunistycznych w harcerstwie, -
   zabronienie uzywania nazwy "harcerstwo" tworzonemu przy PPS tzw. Czerwonemu
   Harcerstwu i Zwiazkowi Harcerstwa Zydowskiego. Obie inicjatywy trwaly i
   rozwijaly sie pomyslnie do wybuchu II wojny swiatowej. Mimo ze wielu z dzialaczy
   harcerstwa katolicko-narodowego bylo formalnie czlonkami Stronnictwa Narodowego,
   Obozu Narodowo-Radykalnego "ABC" czy Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga",
   dystansowali sie oni od bezposredniego udzialu w biezacej dzialalnosci
   politycznej, nie przenoszac jej na plaszczyzne pracy harcerskiej. Wojciech
   Dluzewski wspominal: Okres dzialalnosci KSSJ przypadl juz na czas, gdy w
   politycznym obozie narodowym nastapil szereg rozlamów i gdy obok SN zaczely tez
   wystepowac ONR i Falanga. W kregu znalezli sie sympatycy i uczestnicy wszystkich
   tych ugrupowan (przykladowo: SN - W[itold]. Sawicki, K[azimierz]. Burmajster;
   ONR - W[ojciech]. Dluzewski, E[dward]. Muszalski, J[anusz]. Kulinski i inni;
   Falanga - J[erzy]. Pruszynski). Aby zapobiec rywalizacji na terenie kregu, W.
   Sawicki juz na samym poczatku pracy w KSSJ odbyl rozmowy z osobami
   odpowiedzialnymi za poszczególne srodowiska i uzyskal od wszystkich obietnice
   powstrzymania sie od sporów politycznych na forum KSSJ. Dzieki temu przez caly
   czas dawalo sie zachowac jednosc wewnetrzna Kregu. Zobowiazano tez jego
   czlonków, aby nie angazowali sie zbytnio w walke polityczna, jezeli chca zarazem
   prowadzic dzialalnosc harcerska. Wymaganie to bylo przestrzegane, nie
   fascynowala nas dzialalnosc scisle politycznalzlseSLa. Stronnictwo Narodowe
   unikalo angazowania harcerstwa do swojej dzialalnosci politycznej. Takich
   skrupulów nie mieli dzialacze ONR "ABC", którzy pod koniec lat 30. w ramach
   tajnego kierownictwa swojej organizacji (Organizacji Wewnetrznej) powolali pion
   pracy harcerskiej i wywierali naciski, aby uwzglednic w programie wychowania
   harcerskiego niektóre elementy ideologii narodowo-radykalnej. Na tym tle
   dochodzilo niekiedy do konfliktów miedzy starymi harcerzami i ONR-owcami. Mimo
   wewnetrznych nieporozumien harcerstwo katolicko-narodowe pozostawalo spójne w
   walce z sanacyjnym kierownictwem ZHP.

   Konspiracja 1939-1944

   Wybuch wojny na krótko zjednoczyl narodowych i sanacyjnych antagonistów w
   harcerstwie - wspólnie powolano w Warszawie Pogotowie Harcerzy, które mialo
   wspólpracowac z wojskiem i sluzyc pomoca ludnosci cywilnej. Jednak grupie
   zblizonej do pilsudczyków zabraklo woli porozumienia, co zaznaczylo sie w czasie
   zakladania struktur harcerskich w konspiracji - Szarych Szeregów. W
   kierownictwie Szarych Szeregów, w którym przewazali harcerze znani ze swych
   sanacyjnych i lewicowych przekonan (Aleksander Kaminski, Florian Marciniak), nie
   znalazl sie ani jeden przedstawiciel nurtu katolicko-narodowego. W tej sytuacji
   27 pazdziernika 1939 r. w Warszawie z inicjatywy Stanislawa Sedlaczka powstala
   nowa organizacja Harcerstwo Polskie. W prasie podziemnej i tajnej korespondencji
   bylo ono okreslane nazwami: Harcerstwo Narodowe, Harcerstwo Katolickie, Narodowe
   Szare Szeregi lub Szeregi Narodowe (w 1943 r. organizacja przyjela konspiracyjny
   kryptonim "Hufce Polskie"). Wladze HP tworzyli: naczelnik Stanislaw Sedlaczek
   ("Sas"), zastepca naczelnika ds. harcerzy - Witold Sawicki ("Andrzej", "Tolek",
   "Jerzy", "Burzanski", "Profesor"), zastepczyni naczelnika ds. harcerek - Halina
   Sadkowska ("Teresa"). Glówna Kwatera Meska kierowal Kazimierz B
   • 31.07.04, 15:54
    Glówna Kwatera Meska kierowal Kazimierz Burmajster ("Zenon"), Glówna Kwatera
    Zenska kierowala Jadwiga Wróblewska ("Dygna"), a kapelanem HP byl ks. Bronislaw
    Kulesza. Wybrano wlasna Naczelna Rade Harcerstwa, w której sklad weszli:
    przewodniczacy Wladyslaw Soltan (byly wojewoda warszawski i prezes Macierzy
    Szkolnej), wiceprzewodniczacy mec. Miroslaw Sawicki i mec. Stanislaw Dzierzykraj
    Malachowski oraz m.in. Stanislaw Zielinski, Henryk Glass, Janusz Kulinski.
    Instytucja ta byla najwyzsza wladza HP: decydowala o sprawach ideowych,
    wybierala Naczelnika Harcerstwa, Komisje Rewizyjna, Naczelny Sad Harcerski,
    decydowala o zmianach statutu. Organizacja harcerska powstala na bazie
    ogólnopolskiej struktury przedwojennej "Straznicy" i kontaktów miedzy
    instruktorami z KSSJ. W jej sklad wchodzili: harcerze, harcerki oraz Kola
    Przyjaciól Harcerstwa (laczace przedstawicieli Kosciola, szkoly i rodzin),
    zbierajace fundusze na dzialalnosc i majace prawo opiniowac kandydatów na
    druzynowych. Jednostka organizacyjna HP byla druzyna skladajaca sie z 4 zastepów
    (po 6-10 osób kazdy). Mlodziez harcerska dzielila sie na: zuchy (8-10 lat),
    mlodszych harcerzy i harcerki (11-15 lat), harcerzy i harcerki (16-18 lat),
    starszych harcerzy i starsze harcerki (powyzej 18 lat). W ciagu 5 lat wojny
    dzialaly nastepujace choragwie: Warszawska, Mazowiecka, Zachodnia, Krakowska,
    Poznanska (zlikwidowana przez Gestapo w 1940 r.), Centralnego Okregu
    Przemyslowego, Lwowska, Tarnopolska, Wschodniobuzanska i Zachodniobuzanska.
    Poszczególne hufce i druzyny istnialy takze w Kielcach, Radomiu i innych
    osrodkach. Lacznie Harcerstwo Polskie skupialo ok. 4-5 tys. harcerzy i harcerek.
    Dzialalnosc HP opierala sie na nastepujacych tezach programowych: Harcerstwo
    jest ruchem narodowym majacym na celu dobro Polski i wychowanie Polaków na
    dzielnych obywateli-zolnierzy. Harcerstwo opiera swoje zasady moralne na nauce
    Chrystusa - jest organizacja chrzescijanska. Harcerstwo jest organizacja o
    wysokich wymaganiach etycznych - stad musi pomnazac sie nie na drodze "poboru"
    masowego, ale przez staranna rekrutacje dobierac najodpowiedniejszych.
    Harcerstwo nie przyjmuje do swych szeregów nie Polaków - przede wszystkim Zydów
    - jest organizacja polska. Harcerstwo jest organizacja spoleczna tj. nie moze
    uzalezniac sie od biurokracji panstwowejólólclze. W praktyce tolerowano pewne
    odstepstwa od wskazan zawartych w pkt. 4, np. w 8. WDH przyjmowani byli harcerze
    wyznania protestanckiego. W niektórych druzynach dzialajacych przy klasztorach,
    gdzie ukrywano dzieci zydowskie, byly one takze przyjmowane w ich szeregi;
    jednym z przykladów tolerancji panujacej w HP jest fakt, ze w 1943 r. w okresie
    walk w Getcie Warszawskim harcerze na apel Frontu Odrodzenia Polski (Zofii
    Kossak-Szczuckiej) brali udzial w akcji ratowania Zydów i przerzucaniu ich na
    strone "aryjska". Niektórzy z ratowanych znalezli sie potem w szeregach
    harcerstwa - np. w Kompanii Harcerskiej walczacej w Powstaniu Warszawskim
    znajdowaly sie 2 sanitariuszki pochodzenia zydowskiego: Estera Borenstein
    ("Halina") i Chaja Borenstein ("Irka"). W opinii zalozycieli, Harcerstwo Polskie
    stanowilo czesc szeroko pojetego ruchu narodowego, niezaleznie od jego
    wewnetrznych podzialów politycznych. Mialo ono wychowywac swiadomych Polaków,
    ludzi silnych duchem, nienagannych moralnie, odpowiedzialnych za los Polski,
    gotowych do ofiar dla ojczyzny i narodu. Harcerstwo jest synteza nacjonalizmu i
    katolicyzmu napisal w swym podreczniku dla harcerzy Stanislaw Sedlaczek. Duzy
    nacisk kladziono na wychowanie religijne, np. wg regulaminu kandydat do stopnia
    podharcmistrza musial spelnic nastepujace wymagania: (...) Zna Ewangelie i
    potrafi wytlumaczyc mlodszym czlonkom druzyny poszczególne ustepy ewangeliczne.
    Wie, jakie znaczenie dla Polski ma Najswietsza Maria Panna, jakie sa miejsca i
    sposoby oddawania jej czci, zapoznal sie z kultem Matki Boskiej w literaturze
    polskiej. (...) Zna organizacje Kosciola; wie jaka jest rola parafii. Rozumie,
    czym jest Msza sw., jakie sa jej najwazniejsze czesci i zasadnicze modlitwy.
    Umie poslugiwac sie mszalem i sluzyc do Mszy sw. (odpowiadac przy Mszy sw.).
    Posiada wiadomosci o Sakramentach, a w szczególnosci o Sakramencie Pokuty i
    Eucharystii. Rozumie sens roku koscielnego. Zna najwazniejsze zasady Kosciola w
    sprawach socjalnych. Zna katolicki poglad na istote czlowieka, na cialo i
    rodzineólólclze. Harcerstwo Polskie róznilo sie zasadniczo od Szarych Szeregów
    w pogladach na metody prowadzenia biezacej dzialalnosci harcerskiej. W
    odróznieniu od Szarych Szeregów Harcerstwo Polskie bylo mniej zmilitaryzowane,
    nie wprowadzono regulaminów i stopni wojskowych, lecz zachowano przedwojenne
    programy wychowawcze i stopnie harcerskie. Kierownictwo Szarych Szeregów,
    wychodzac z zalozenia, ze wojna szybko sie skonczy, chcialo zaangazowac mlodziez
    w biezaca walke, natomiast harcerstwo narodowe stalo na stanowisku, ze wojna
    wyniszcza mlode pokolenie fizycznie i moralnie, nalezy wiec mlodziez przed nia
    chronic i skupiac sie na jej ksztaltowaniu pod haslem: "Wychowanie mlodych
    Polaków dla Boga i Narodu". HP pozostalo organizacja stricte harcerska, której
    dzialalnosc opierala sie na zbiórkach, wycieczkach oraz organizacji obozów
    letnich pod przykrywka kolonii Rady Glównej Opiekunczej (RGO) dla dzieci
    zagrozonych gruzlica. Przez caly czas okupacji w druzynach i zastepach trwala
    rutynowa praca harcerska, choc nie uzywano mundurów i odznak. Cotygodniowe
    zbiórki w mieszkaniach prywatnych wypelnialy gawedy ideowe, zajecia techniczne i
    spiew. Mlodzi zdobywali sprawnosci opracowane jeszcze przed wojna. Organizowano
    obchody swiat narodowych i konspiracyjne parady. Harcerstwo Polskie wraz z
    innymi podziemnymi organizacjami mlodziezowymi uczestniczylo w Akcji "M"
    polegajacej na prowadzeniu pracy opiekunczej i wychowawczej wsród
    niezorganizowanej mlodziezy, która w czasie wojny najbardziej byla narazona na
    demoralizacje np. harcerki pracowaly w swietlicach dla dzieci i koloniach
    prowadzonych przez RGO. Kierownictwo HP zgadzalo sie na udział w walce
    konspiracyjnej harcerzy starszych, którzy byli już odpowiednio przeszkoleni,
    ukształtowani psychicznie i bardziej odporni na demoralizacje. Podczas gdy
    starsza młodzież harcerska odbywała kursy strzelania, kończyła podchorążówki,
    kursy podoficerskie i odbywała służbę wojskowa w szeregach Narodowych Sil
    Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej (scalonej w 1942 r. z Armia
    Krajowa), młodsi harcerze byli przygotowywani do żądań pomocniczych -
    przechodzili kursy sanitarne, sygnalizacji, terenoznawstwa. Niezależnie od
    działalności harcerskiej, członkowie P. brali udział w kolportażu prasy
    podziemnej i w akcjach małego sabotażu, m.in. rozlepiając plakaty, rozrzucając
    ulotki, malując napisy na murach, np.: "Komuna wróg Boga i Narodu", "Hitler +
    Stalin = dwaj bandyci", "Aktyn = Oświęcim". Senne hasło "PPR - Płatne Pachołki
    Rosji" było autorstwem harcerza P. - hm. Jana Lilpopa. Prowadzono ożywiona
    działalność wydawnicza, opublikowano wiele instrukcji i broszur programowych,
    m.in. Harcerstwo. Zarys podstaw ideowych i organizacyjnych. Próby (Warszawa
    1941) autorstwa W. Rawickiego i H. Sadkowskiej pod red. St. Sedlaczka. Wydawano
    własne miesięczniki: "Harcerz" (Warszawa 1942-1943), "Patrol" (Warszawa
    1943-1944), pisemka drużynowe: "Ogniwo", "Satyr", "Gawędy P.", "Młody Las",
    "Kacykowe Dusze", "Zerwiemy Peta" (Poznań 1939/40), "Orły" (Lwów 1944-45) oraz
    jednodniówki: "Obozowiec" (Lwów), "Zew Kresowy", "Słonce w oczy". Od 1943
    Harcerstwo Polskie współpracowało z "Warszawskim Głosem Narodowym" (organem
    Okręgu Stołecznego N.) w redagowaniu "Młodej Polski" - jego dodatku dla
    młodzieży. Struktury Harcerstwa Polskiego współpracowały zarówno z NÓW (w ramach
    AK), jak również z SZ.. Harcerze mieli wolna rękę w wyborze organizacji, do
    której chcieli wstąpić. W praktyce szli tam, gdzie służyli ich koledzy i
    przełożeni z drużyny. Cześć harcerzy z Chor
    • 31.07.04, 15:56
     Cześć harcerzy z Chorągwi Warszawskiej, po przejściu odpowiedniego szkolenia w
     1940 r., uczestniczyła w działalności wywiadowczej, współpracując ściśle z
     wywiadem Związku Jaszczurczego. Prace o tym charakterze P. prowadziło przez cały
     okres okupacji. Prawdopodobnie pluton harcerski wchodził w skład powstałej w
     sierpniu 1944 r. na Kielecczyźnie Brygady Świętokrzyskiej SZ.. Można stwierdzić
     z duża doza pewności, ze apolityczność harcerstwa została uszanowana zarówno
     przez NÓW, jak i przez SZ., gdyż nie zachowała się w dokumentach żadna wzmianka
     o próbach podporządkowania sobie P. przez którąś z tych organizacji. O roli i
     znaczeniu Harcerstwa Polskiego w konspiracji młodzieży w okupowanej Polsce
     świadczył ich udział w powołaniu Porozumienia Polskich Organizacji
     Młodzieżowych. W połowie 1943 r. z inicjatywy P. i Młodzieży Wielkiej Polski
     (związanej z Grupa "Szańca") powstało POMP, skupiające młodzież wszystkich
     ugrupowań identyfikujących się z narodowa prawica: od Grupy "Szańca",
     Stronnictwa Narodowego "Wielka Polska", Konfederacji Narodu, oficjalnego N.
     (tzw. Kwadratu) po Unie, P. (którego przedstawicielem był Kazimierz Bur majster)
     oraz Front Odrodzenia Polski (Władysław Bartoszewski). Celem porozumienia była
     koordynacja działań, wzajemna pomoc w zakresie pracy wychowawczej, akcji
     antykomunistycznej i . Mimo ze jednym z głównych celów Harcerstwa Polskiego była
     ochrona młodzieży przed represjami niemieckimi, wielu harcerzy spotkało
     aresztowanie, wielu za swa działalność zapłaciło życiem. Jedna z największych
     strat organizacji było aresztowanie w nocy z 17 na 18 maja 1941 r. przez Gestapo
     Stanisława Sedlaczka i jego śmierć (3 sierpnia 1941) w obozie koncentracyjnym w
     Auschwitz. Z kadry P. zginęli także: Stanisław Lilpop aresztowany i rozstrzelany
     w masowej egzekucji 10 lutego 1944 r. w Warszawie, Jan Lilpop - w czasie
     transportu do obozu w Auschwitz 30 czerwca 1944 r., Andrzej Otmianowski
     rozstrzelany pod Tarnowem 28 czerwca 1944 r. wraz z kilkoma harcerzami z
     drużyny. Najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach organizacji były masowe
     aresztowania członków chorągwi P. w Poznaniu w marcu 1940 r. Ogółem w poznańskim
     forcie uwięziono ok. 100 harcerzy, co doprowadziło do faktycznej likwidacji P.
     na tamtym terenie. Cale kierownictwo organizacji otrzymało wyroki śmierci, które
     zostały wykonane.

     Powstanie Warszawskie

     Największa daninę krwi Harcerstwo Polskie złożyło w Powstaniu Warszawskim.
     Sformowano harcerskie jednostki wojskowe: Kompanie Harcerska, Harcerski Pluton
     Łączników oraz pluton sanitarny harcerek, wchodzące w skład Batalionu "Gustaw"
     (OWAK), które walczyły w obronie Woli, Starego Miasta i Śródmieścia. Wielu
     harcerzy P. walczyło w innych oddziałach tego batalionu, zwłaszcza w Kompanii
     "Gertruda", w Batalionie "Antoni" (kompanie "Aniela", "Alicja" i "Anna") oraz w
     utworzonym w czasie powstania Batalionie "Harnaś". Luźne grupy członków P.
     weszły w skład innych formacji: Batalionu "Ruczaj", 104. Kompanii Syndykalistów,
     Zgrupowania "Chrobry II", Pułku "Baszta", Zgrupowania "Gurt" i Kompanii SZ.
     "Warszawianka". Trudno ocenić wielkość strat poniesionych przez P. w czasie walk
     powstańczych. Z kadry zginęli: Jadwiga Wróblewska, Witold Sadkowski, Jędrzej
     Augustynski, Andrzej Dzierzykraj Malachowski, Wojciech Zielinski, Michał
     Swiatopelk-Mirski i wielu innych. Tylko oddziały harcerskie z Batalionu "Gustaw"
     strąciły łącznie 66 poległych, co stanowiło 45% ich stanu wyjściowego. Za
     wykazana dzielność i odwagę żołnierze oddziałów harcerskich otrzymali 1 Krzyż
     Virtuti Militarni i 24 Krzyże Walecznych. Naczelnik P. Witold Rawicki zanotował:
     (...) gdy nadeszła chwila próby i działania wychowanie w drużynach Harcerstwa
     Polskiego zdało egzamin, dając Armii Krajowej żołnierza świadomego celu walki,
     ożywionego tradycja chrześcijańskiego Rycerstwa Polskiego. Cecha
     charakterystyczna tych oddziałów był na ogól wysoki poziom moralny, który
     pozwalał młodziutkim żołnierzom unikać demoralizacji grożącej żołnierzowi w
     warunkach wojennych. Oddziały tej młodzieży, wyruszając co dzien. do walki w
     stanie Laski po przyjęciu Komunii Świętej, wzbogaciły współczesna polska
     tradycje żołnierska o jeszcze jeden akcent, który w niej pozostanie na stałe

     Konspiracja antykomunistyczna

     Po wkroczeniu Armii Sowieckiej na ziemie Polskie w 1944 r. Harcerstwo Polskie
     kontynuowało podziemna działalność. Po zniszczeniu Warszawy władze organizacji
     przeniosły się do Krakowa. W naradach Naczelnictwa P. uczestniczyli: Witold
     Rawicki - naczelnik (zajął to stanowisko po powrocie z oflagu), hm. Zofia Rym ar
     (komendantka Chorągwi Krakowskiej), ks. Mieczysław Aleksy (opiekun religijny),
     hm. Jan Chmielnikowski (członek Komendy Chorągwi Krakowskiej), hm. Halina
     Sadkowska (od kwietnia 1945 po wyjściu z obozu w Ravensbrück) oraz ks. Miazg. W
     obawie przed aresztowaniami kadry harcerskiej Witold Rawicki zakażał podległym
     sobie strukturom ujawniania się i nakazał kontynuowanie pracy konspiracyjnej.
     Wśród ośrodków, które wznowiły działalność, była Warszawa, gdzie pod
     kierownictwem hm. Andrzeja Tretiaka (po jego aresztowaniu, pod kierownictwem hm.
     Macieja Nasierowskiego) odtwarzano stare drużyny i formowano nowe. Jednym z
     wychowanków P. w Warszawie był prof. Henryk Samsonowicz. Kontynuowała swoja
     działalność Chorągiew Lwowska, której harcerze do polowy 1945 r. działali w
     organizacji NIE (Niepodległość, organizacja poakowska), wydawali i kolportowali
     podziemna prasę. Innymi ośrodkami pracy P. były: Kraków, Częstochowa, Białystok,
     mniejszymi - Lodź, Opole, Rzeszów, Zakopane. Cześć drużyn podjęła bezpośrednia
     współprace z oddziałami zbrojnymi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (ZW.). W
     polowie 1945 r. wladze Harcerstwa Polskiego rozpoczely starania o
     zalegalizowanie dzialalnosci czesci druzyn. Niektóre - glównie zenskie w
     Krakowie i Warszawie - funkcjonowaly jako kola Polskiego Czerwonego Krzyza, inne
     wlaczyly sie do oficjalnego ZHP. Wiazalo sie to ze zmiana poczatkowo wrogiego
     stosunku do koncesjonowanego przez komunistyczne wladze ruchu harcerskiego,
     który - zasilany przez stara przedwojenna kadre i czlonków Szarych Szeregów -
     stawal sie jedna z nielicznych oaz niezaleznosci. Nie zdolano jednak doprowadzic
     konca akcji przenoszenia druzyn do ZHP. W grudniu 1945 r. Urzad Bezpieczenstwa
     przeprowadzil serie aresztowan dzialaczy HP. W wiezieniu mokotowskim w Warszawie
     znalezli sie Witold Sawicki, Halina Sadkowska, Krzysztof Eychler, Jerzy
     Swiderski, Zofia Rymar i ks. Mieczyslaw Oleksy. Wladze starannie przygotowywaly
     proces komendy HP, który rozpoczal sie 20 lutego 1947 r. Liczono, ze jego
     wydzwiek propagandowy zastraszy mlodziez harcerska. Sad wojskowy skazal Witolda
     Sawickiego na 8 lat pozbawienia wolnosci i dwa lata utraty praw publicznych,
     Haline Sadkowska i Jerzego Swiderskiego - na 3 lata, a Krzysztofa Eychlera - na
     1 rok. Ostatecznie skazanych objela ustawa amnestyjna z 22 lipca 1947 r. i
     opuscili wiezienie. Jednolita ogólnopolska struktura HP przestala istniec. Do
     poczatku lat 50. dzialalnosc harcerska kontynuowaly rozproszone grupy mlodziezy
     wywodzace sie z HP. Na Slasku i w Malopolsce dzialaly w tym czasie cztery
     zorganizowane grupy mlodziezy wywodzacej sie ze Lwowa, uzywajace nazwy
     "Harcerstwo Polskie". Wraz z rozbiciem ich przez UB dzialalnosc Harcerstwa
     Polskiego na terenie Polski zamarla ostatecznie.

     Bibliografia

     Bielecki Robert, "Gustaw" - "Harnas". Dwa powstancze bataliony, Panstwowy
     Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989. Bojemski Sebastian, Harcerstwo Polskie -
     Hufce Polskie, "Prawica Narodowa", nr 2 (7), [Warszawa] lipiec-wrzesien 1995.
     Ciura Grzegorz, Pelnic sluzbe Bogu i Polsce. Harcerstwo Polskie ("Hufce
     Polskie") 1939-1945, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1998. Dluzewski Wojciech,
     Relacja nt. powstania i dzialalnosci Starszoharcerskiego Kregu Sw. Jerzego,
     "Lacznik Harcerek i Harcerzy Warszawy", nr 44, [Warszawa] 8 kwietnia 1990.
     Eychler Krzysztof, Harcerstwo Polskie ("Hufce Polskie") 1939
     • 31.07.04, 16:15
      Witaj Samepoint210!
      Ciekawy wątek!
      Pozdrawiam :-)
      --
      Poza tym uważam, że Śląsk jest i pozostanie polski!!!
      • 31.07.04, 19:05
       Dziekuje Fiodorus,
       Pozdr.
  • 31.07.04, 19:04
   Poprzez zajęcie Czechosłowacji wiosną 1939 roku i utworzenia marionetkowego
   państewka Słowacji, południowa granica Polski została bezpośrednio zagrożona.
   Powstało niebezpieczeństwo wkroczenia Niemców szosą z Czadcy przez Zwardoń,
   Milówkę, Węgierską Górkę do Żywca i Bielska, oraz z Orawy przez Przełęcz Glinne,
   Korbielów, Jeleśnię do Żywca i Suchej. W związku z tym w kwietniu 1939 roku w
   Krzyżowej i Węgierskiej Górce przystąpiono do budowy betonowych schronów
   bojowych. Początkiem 1939 r. przybyła na ziemię żywiecką grupa wojsk
   inżynieryjno-saperskich, aby zbudować 16 bunkrów obronnych w rejonie Milówki i
   Węgierskiej Górki oraz 4 bunkry na przedpolach Korbielowa i Krzyżowej. Chociaż
   rozkaz dowódcy Armii "Kraków" gen. Brygady Antoniego Szyllinga wyraźnie mówił o
   przyspieszeniu robót przy budowie bunkrów, to jednak mimo ogromnej pomocy
   miejscowej ludności, nie udało się zrealizować planów ze względu na krótki okres
   pracy oraz możliwości techniczne. W rezultacie do końca sierpnia gotowe były do
   obrony 4 bunkry: "Wędrowiec", "Waligóra", "Wąwóz" i "Włóczęga" w Węgierskiej
   Górce. Poza bunkrami terenu Węgierskiej Górki bronił 2 Pułk Strzelców Górskich,
   Batalion KOP Berezwecz, Batalion Obrony Narodowej i 151 Bateria Artylerii
   Górskiej. Forty obsadziła kompania forteczna nr 151 dowodzona przez kpt.
   Tadeusza Semika rodem z Suchej Beskidzkiej. Kpt. T. Semik wraz z trzema
   oficerami, 14. podoficerami 39 i 52 podoficerami, strzelcami i kanonierami
   dostał rozkaz do przygotowania się do wymarszu celem objęcia fortów w
   Węgierskiej Górce. Na przygotowanie się do obrony miał zaledwie 2 dni. Dowództwo
   nad poszczególnymi fortami objęli: Waligóra - por. Leopold Golacz, Wąwóz -
   Antoni Chludziński, Włóczęga - ppor. Marian Małkowski, Wędrowiec - kpt. Tadeusz
   Semik. Przejścia z Orawy do Jeleśni bronił I Pułk Strzelców Górskich, a schrony
   bojowe obsadziła 152 kompania forteczna "Jeleśnia" dowodzona przez porucznika
   Lipczaka. Rygiel obronny w Krzyżowej i Przyborowie nie był przez Niemców
   atakowany. Działająca na tym kierunku 3 Dywizja Górska obeszła rygiel przez
   wschodnią część doliny Koszarawy.
   W dniu 1 września 1939 roku 7 Bawarska Dywizja Piechoty przekroczyła granicę
   polską w Zwardoniu. W dniu 2 września o godz. 11.00 została zatrzymana na kilka
   godzin w Milówce, po czym zbliżyła się do Węgierskiej Górki. Obrońcy fortów
   siali spustoszenie wśród nieprzyjacielskich kolumn wojsk pancernych. Paliły się
   wozy bojowe, a pola zostały usłane trupami i rannymi, których Niemcy zbierali
   pod huraganowym ogniem artylerii.
   2 września w godzinach wieczornych wycofały się załogi fortów Waligóra, Włóczęga
   i Wąwóz. Na polu walki pozostał do rana 3 września fort Wędrowiec, który z
   powodu kilku rannych, wyczerpania załogi, braku wody i amunicji zmuszony został
   do poddania się w trzecim dniu wojny nad ranem 3 września.
   Pozostałe oddziały zgodnie z rozkazem wycofały się w kierunku Żywca i
   Andrychowa. Utworzona z resztek 1 i 2 kompanii nowa kompania pod dowództwem kpt.
   Tadeusza Kadego wycofała się przez Ostre w kierunku Lipowej. Do potyczki doszło
   w Zadzielu.
   W potyczkach granicznych oraz w bitwie o Węgierską Górkę Niemcy ponieśli
   olbrzymie straty w ludziach i sprzęcie bojowym. Piękną kartę w kampanii
   wrześniowej zapisała Komenda Hufca ZHP w Żywcu. Harcerze zgrupowani w miesiącach
   lipiec - sierpień na obozie letnim w Kiełbasowie przeszli przeszkolenie wojskowe
   z zakresu służby wartowniczej, łączności i łącznikowej, zaś harcerki także w
   zakresie udzielania pierwszej pomocy rannym i chorym. Inicjatorem i
   organizatorem tych kursów był harcmistrz Rudolf Łodziana, Zdzisław Kabała i
   Kazimiera Szczerbińska. Ich działania spotkały się z uznaniem stacjonującego w
   Żywcu wojska, a szczególnie płk Kazimierza Czarnkowskiego. Końcem sierpnia
   harcerze objęli warty przy transformatorach, mostach, urzędach pocztowych. Byli
   też na pierwszych liniach z bronią w ręku na przedpolach Węgierskiej Górki. 4
   września 1939 roku Niemcy wkroczyli do Żywca. Nastała tragiczna w skutkach
   okupacja. Dla upamiętnienia walk w Węgierskiej Górce w roku 1993 w forcie
   Wędrowiec powstało Muzeum, w którym zgromadzono pamiątki z tamtych lat. Przed
   fortem powstał amfiteatr, w którym odbywają się patriotyczne uroczystości. Za
   walkę obronną z hitlerowskim najeźdźcą Węgierska Górka w 1971 roku odznaczona
   została Krzyżem Grunwaldu III klasy.
  • 31.07.04, 19:35
   1912 rok - za pośrednictwem pana Wacława Cieplika (kupca ostrzeszowskiego)
   docierają z Londynu do Ostrzeszowa informacje o skautingu
   1912 rok - prawdopodobna data powstania pierwszego zastępu skautowego
   1914 rok - pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego skaut Witold Modrzejewski
   tworzy drużynę skautową imienia Tadeusza Kościuszki
   1919 rok - skauci włączają się do Powstania Wielkopolskiego, pełniąc służbę
   gońców, dyżurną, transportową, sanitarną
   1921 rok - powstaje pierwsza drużyna skautek
   1922 rok - odbywa się pierwszy obóz skautów ostrzeszowskich w Przygodzicach
   1928 rok - przy Szkole Ćwiczeń Seminarium Nauczycielskiego powstaje Gromada
   Wilcząt (zuchowa)
   1928 rok - w Ostrzeszowie powstaje Hufiec Harcerzy, komendantem zostaje hm.
   Antoni Balcerek
   1931 rok - w trakcie obozu w Wiśle harcerze spotykają prezydenta Ignacego
   Mościckiego
   1933 rok - w związku z likwidacją powiatu rozwiązano Hufiec Harcerski, drużyny
   męskie przechodzą do hufca Kępno, a żeńskie do Ostrowa Wlkp.
   1937 rok - w Ostrzeszowie powstaje Ośrodek z phm. Leonem Stasierskim -
   drużynowym z Mikstatu jako komendantem
   wrzesień 1939 roku - harcerze - członkowie ,,Granatowej Czwórki'' i ,,Czarnej
   Czternastki'' wraz z Ostrzeszowskim Batalionem Obrony Narodowej biorą udział w
   walkach obronnych, kończąc je w Warszawie
   1939 - 1945 - harcerze włączają się do ruchu oporu biorąc udział w tajnym
   fotografowaniu, małym sabotażu, kolportażu prasy, udzielaniu pomocy jeńcom
   wojennym, prowadząc działalność sportową i kulturalną; funkcjonuje konspiracyjny
   zastęp ,,Wilki''
   wiosna 1945 roku - odradzanie się przedwojennych drużyn
   lipiec 1945 rok - dwutygodniowy obóz wędrowny Kręgu Starszoharcerskiego w
   Karkonoszach
   sierpień 1945 rok - pierwszy obóz drużyn ostrzeszowskich nieopodal miasta w
   Przedborowie
   23 września 1945 roku - otwarcie ,,Domu Harcerza'' w obiekcie przekazanym
   przez pana Bogdana Wodniakowskiego
   14 stycznia 1946 roku - powołanie Hufca Harcerskiego w Ostrzeszowie,
   komendantem zostaje ks. phm. Jan Popławski
   8 grudnia 1946 roku - wręczenie sztandaru dla hufca (zaginął w 1949 roku )
   według projektu artysty Antoniego Serbeńskiego
   1949 rok - likwidacja samodzielnego ZHP
   3 stycznia 1957 roku - na zbiórce instruktorów harcerskich podjęto decyzje o
   odrodzeniu ZHP, komendantem hufca zostaje pwd. Michał Czajkowski
   wiosna 1960 rok - operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej zarejestrowali reportaż
   o zespole harcerskim ,,Słomka'' i jego występ we wsi Myje oraz o przygotowaniach
   do ,,Harcerskiej Fali''
   październik 1960 roku - 3 DH zorganizowała Rajd ,,Pożegnanie Jesieni'', który
   odbywa się corocznie do tej chwili
   1 - 2 czerwca 1963 roku - wręczenie sztandaru dla hufca, uroczystość połączona
   ze zlotem harcerzy z Wielkopolski i chorągwianym podsumowaniem akcji ,,Sztafeta
   Przyjaźni''
   wrzesień 1963 rok - przy ZSZ powstaje harcerski hufiec pracy, młodzież pracuje
   przy odbudowie szkoły po pożarze
   16 lutego 1964 roku - hufiec ostrzeszowski gości Naczelnika ZHP hm. Zofię
   Zakrzewską
   16 lutego 1964 roku - za wzorową realizację zadań akcji ,,ZHP szkole w
   Gosławicach'' hufiec otrzymuje wyróżnienie Komendanta Chorągwi
   5 - 26 lipca 1964 roku - zgrupowanie obozów hufca w ramach chorągwianej akcji
   ,,Konin'' zostało uznane za najlepsze i wyróżnione pierwszym miejscem
   8 stycznia 1966 roku - w miejscu walki desantu radzieckiego w Klonie odkrytego
   w czasie ,,Alertu 65'' odsłonięto z inicjatywy harcerzy obelisk
   wrzesień 1966 rok - na rozwidleniu dróg do Bierzowa i Kobylej Góry harcerze
   ustawili głaz z lilijką i napisem ,,Poległym za wolność Ojczyzny 1939 - 1966''
   9 maja 1970 roku - harcerze zza Kobylej Góry stawiają pomnik
   15 czerwca 1974 roku - odbywa się I Festiwal Piosenki Harcerskiej, który
   organizowany jest do dnia dzisiejszego
   27 - 29 września 1974 roku - odbywa się kolejny zlot, na którym hufiec
   otrzymuje imię Szarych Szeregów
   18 - 21 października 1979 roku - zastęp "Bobry" z I SH "Wigry" reprezentuje
   Chorągiew Kaliską w telewizyjnym turnieju zastępów
   17 lutego 1980 roku - Krzysztof Wielicki (były drużynowy 12 i 4 DH ) zdobywa
   jako pierwszy w świecie w warunkach zimowych Mount Everest
   26 października 1980 roku - w tygodniku harcerskim ,,Na Przełaj'' ukazuje się
   list harcerzy z ostrzeszowskiej ,,Watry'' pt. ,,Nie odbierajcie nam naszych
   mundurów'', rozpoczął on ogólnopolską dyskusję na ten temat
   25 lutego 1981 roku - w hufcu zarejestrowano Krąg Instruktorów Harcerskich im.
   Andrzeja Małkowskiego, którego celem było dążenie do pełnego przywrócenia
   harcerskich ideałów
   18 - 20 września 1981 roku - reprezentacja hufca uczestniczy w Jubileuszowym
   Zlocie Harcerstwa w Krakowie, zastęp z 4 DH zdobywa we współzawodnictwie I miejsce
   24 czerwca 1982 roku - w centralnych rozgrywkach Manewrów Techniczno-Obronnych
   w Rudzie Śląskiej udział biorą harcerze pożarnicy z Ostrzeszowa
   23 - 26 sierpnia 1984 roku - odbywa się Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa
   na Ziemi Ostrzeszowskiej, finałem jest odsłonięcie Pomnika Harcerskiego
   26 czerwca 1985 roku - zespół harcerski "Plum" uczestniczy w Festiwalu
   Piosenki Harcerskiej w Siedlcach
   13 lipca 1987 roku - Przewodniczący Rady Państwa profesor H. Jabłoński spotyka
   się u stóp Pomnika Harcerskiego z działaczami RPH
   20 - 22 lipca 1988 roku - reprezentacja hufca uczestniczy w Zlocie ZHP na
   polach Grunwaldu
   7 marca 1990 roku - w III SH ,,Bryza'' uruchomiono funkcjonującą do dnia
   dzisiejszego siłownię kulturystyczną
   lato 1992 roku - rozwiązanie Chorągwi Kaliskiej, przejście hufca do Chorągwi
   Wielkopolskiej
   13 - 24 maja 1994 roku - delegacja hufca uczestniczy w obchodach 50-tej
   rocznicy bitwy pod Monte Cassino
   2 - 16 lipca 1997 roku - harcerze ostrzeszowscy uczestniczą w obchodach 200
   rocznicy Mazurka Dąbrowskiego w Reggio Emilia - Włochy
   wiosna 1998 roku - powstaje Harcerski Klub Ratownictwa Medycznego.
  • 31.07.04, 21:52
   Na przełomie lat 1939-1940 działała w Lesznie "Tajna Siódemka" /TS/. Była to
   konspiracyjna kontynuacja 7-mej Kolejowej Drużyny Harcerskiej im. Henryka
   Dąbrowskiego w Lesznie, utworzona w połowie października 1939 r. Zrzeszała ponad
   20 harcerzy kierowanych przez Otto Roszaka. Pier­wszą akcją było wykradzenie z
   siedziby drużyny jej majątku (biblioteki i archiwum). Umożliwiło to roz­poczęcie
   szkolenia oraz zbierania materiałów wy­wiadowczych.

   Wobec nasilających się represji niemieckich harcerze TS postanowili podjąć
   zbiorową próbę przedostania się przez Węgry do Francji. W celu znalezienia trasy
   przerzutowej, na początku stycz­nia 1940 r., do Tomaszowa Mazowieckiego z
   pomo­cą kuriera Edwarda Matyklasińskiego (ur. 1904) udali się: komendant drużyny
   Otto Roszak (ur. 1918) i Tadeusz Berus (ur. 1917). Tam nawiązali kontakt z
   łącznikiem Wydzielonego Oddziału Woj­ska Polskiego mjra Henryka Dobrzańskiego
   (HUBAL) i weszli w skład tegoż Oddziału. Przydzieleni zostali do plutonu
   podchorążych, którym dowodził leszczyniak plut. pchor. Józef Lewandowski ps.
   Lech. W lutym i marcu 1940 r. wraz z innymi har­cerzami z Leszna: Stanisławem
   Adamskim, Janem Sekulakiem i Leonem Wujcem, wzięli udział w po­tyczkach Oddziału
   z Niemcami. W końcu stycznia 1940 r. do Tomaszowa Mazowieckiego udali się tak­że
   Edmund Jagodziński i Józef Kotewicz, lecz z po­wodu braku kontaktu z oddziałem
   zmuszeni byli wrócić do Leszna. Po śmiertelnym zranieniu mjra HUBALA w walce z
   Niemcami pod Anielinem (30.4.1940 r.) i rozwiązaniu Oddziału w maju 1940r.
   Gestapo wpadło na trop działalności TS i przepro­wadziło pierwsze aresztowania
   jej członków.

   28 maja 1940 r. leszczyńskie Gestapo areszto­wało w Tomaszowie Mazowieckim
   Tadeusza Berusa oraz - w Lesznie - Otto Roszaka. 9 lipca 1940 r. w Tomaszowie
   Mazowieckim aresztowany został Ed­ward Matyklasiński. W okresie od 6 sierpnia do
   10 września 1940 r. aresztowano dalszych 21 harcerzy "Tajnej Siódemki". Byli to:
   Kazimierz Andrzejewski (1921), Stefan Głogiński (1923), Władysław Gło­giński
   (1921), Edmund Jagodziński (1919), Józef Kotewicz (1919), Edmund Kuberkiewicz
   (1923), Czesław Kutzmann (1921), Stanisław Maciejewski (1920), Stefan Maćkowiak
   (1921), Ludwik Majchrzak (1919), Władysław Marcinkowski (1924), Józef Moraś
   (1923), Stanisław Otulak (1919), Sta-nisław Płucienniczak (1923), Kazimierz
   Ratajczak (1922), Czesław Silczak (1923), Tadeusz Soila (1921), Witold Solla
   (1920), Zdzisław Tłustek (1912), Telesfor Tycner (1923) i Józef Zasieczny
   (1920). Zostali oni osadzeni początkowo w więzie­niu w Lesznie, a następnie w
   pojedynczych celach więzienia w Rawiczu.

   W międzyczasie - 23 sierpnia 1940 r. - został w czasie przesłuchań przez Gestapo
   w Lesznie zamor­dowany komendant TS Otto Roszak.

   W maju 1941 r. sędzia śledczy wyłączył ze spra­wy: Edwarda Kuberkiewicza,
   Stefana Maćkowiaka, Józefa Morasia, Stanisława Płucienniczaka i Witol­da Sollę.
   Jako niebezpieczni dla Niemiec zostali oni najpierw skierowani na Fort VII w
   Poznaniu, a na­stępnie osadzeni w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Pozostali
   harcerze (18) stanęli przed Trybunałem Wojennym Rzeszy (Reichskriegsgericht I
   Senat w Berlinie) na sesji wyjazdowej w Poznaniu. Rozprawa przeciwko nim toczyła
   się w dniach 27-30 maja 1941 r. w siedzibie poznańskiego Gestapo (obecny Dom
   Żołnierza ul. Niezłomnych). Wyrokiem z dnia 23.7.1941 r. skazanych zostało 13
   członków TS, którzy odtąd przebywali w wielu wię­zieniach, a następnie niemal we
   wszystkich zorgani­zowanych przez Niemców obozach koncentracyj­nych.

   W więzieniach i obozach koncentracyjnych zmarli bądź zostali zamordowani: Otto
   Roszak, Ka­zimierz Andrzejewski, Władysław Głogiński, Stefan Maćkowiak,
   Stanisław Płucienniczak, Witold Solla, Zdzisław Tłustek i Józef Zasieczny.
   Kazimierz Andrzejewski (5.3.1943), Włady­sław Głogiński (24.8.1942) i Zdzisław
   Tłustek (26.6.1942), zmarli wskutek wycieńczenia w więzie­niu w Rawiczu. Stefan
   Maćkowiak (22.6.1942), Sta­nisław Płucienniczak (...9.1942) oraz Witold Solla
   (10.9.1942) zginęli w obozie koncentracyjnym w

   Oświęcimiu. Wreszcie Józef Zasieczny zginął 3.5.1945 r. podczas ewakuacji obozu
   w Neuengamme, na statku niemieckim pod Lubeką zbombardo­wanym wskutek tragicznej
   pomyłki przez samoloty angielskie.

   Pozostały po nich liczne pamiątki na leszczyń­skim cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej.

   Na tablicy pamiątkowej na zachodniej elewacji Kaplicy Matki Bożej Bolesnej
   znajdującej się na cmentarzu, której inicjatorem był proboszcz parafii św.
   Mikołaja ks. prałat Teodor Korcz, z napisem: "Tym którzy oddali swoje życie w
   ofierze za Boga i Polskę 1939-1945" znajdują się m.in. nazwiska na­stępujących
   harcerzy TS: Kazimierza Andrzejewskiego, Władysława Głogińskiego, Stefana
   Mać­kowiaka, Stanisława Płucienniczaka, Witolda Solli i Józefa Zasiecznego.

   Pod tablicą pamiątkową, z inicjatywy żyjących harcerzy TS, w latach 1988-1992
   umieszczono 4 krzyże harcerskie wykonane z brązu, emaliowaną tabliczkę ze
   znakiem organizacyjnym Polskiego Związku b. Więźniów Hitlerowskich Więzień i
   Obo­zów Koncentracyjnych oraz metalową tabliczkę z napisem: "Pamięci harcerzy
   "Tajnej Siódemki" w Lesznie - Koledzy".

   Na tablicy pamiątkowej brak jest nazwisk Otto Roszaka i Zdzisława Tłustka,
   niemniej ich groby są także na tym cmentarzu. Grób Otto Roszaka znaj­duje się w
   części południowej cmentarza (w linii prostej od kaplicy w pobliżu plant),
   natomiast grób Zdzisława Tłustka w części środkowej cmentarza (ok. 80 m od
   kaplicy - strona prawa). Na grobie Otto Roszaka umieszczono krzyż harcerski z
   brązu oraz tabliczkę z napisem: "Niezapomnianemu "Trampowi" - drużynowemu
   "Siódemki",żołnierzowi Wrześ­nia z Oddziału "Hubala" oraz komendantowi "Tajnej
   Siódemki" w Lesznie - Koledzy". Także na grobie rodziny Głogińskich, w którym
   spoczywa Włady­sław (w pobliżu pierwszego wejścia na cmentarz -strona lewa) na
   płycie nagrobnej umieszczono krzyż harcerski z brązu oraz metalową tabliczkę z
   napi­sem: "Niezapomnianemu Władkowi - drużynowe­mu "Siódemki" i z-cy komendanta
   "Tajnej Siódemki" - Koledzy". Na grobie Zdzisława Tłustka umieszczo­no krzyż
   harcerski z brązu oraz metalową tabliczkę z napisem: "Harcerz "Tajnej Siódemki"
   w Lesznie".

   Krzyże harcerskie z brązu, z takim samym na­pisem, umieszczono na wszystkich
   grobach harcerzy TS zmarłych po wojnie i pochowanych zarówno na cmentarzu w
   Lesznie, jak i na innych cmenta­rzach w kraju.

   Wiatach 1949-1993zmarło kolejnych 10 represjonowanych harcerzy TS, z których 7
   pochowanych zostało na leszczyńskim cmentarzu przy ul. Kąkole­wskiej. Są to:
   Władysław Marcinkowski (30.1.1949), Stanisław Otulak (14.4.1976), Tadeusz Solla
   (25.2.1982), Czesław Silczak (13.6.1986), Edmund Jagodziński (23.2.1990),
   Kazimierz Ratajczak (27.6.1992) i Tadeusz Berus (5.6.1993). Natomiast Ludwik
   Majchrzak (16.9.1980) pochowany został na cmentarzu we Wschowie, Edward
   Matyklasiński (30.6.1985) w Poznaniu na cmentarzu junikowskim, wreszcie Edmund
   Kuberkiewicz zmarł w Kanadzie w lipcu 1989 r. i tam został pochowany.

   Na leszczyńskim cmentarzu w grobie rodzin­nym w pobliżu kaplicy (ok. 50 m na
   lewo od niej) spoczywa także pierwszy represjonowany przez okupanta harcerz
   "Siódemki" Marcin Rydlewicz (zmarł 10.4.1992) aresztowany na początku
   paź­dziernika 1939 r. jako jeden z 40 zakładników, z których 20 zostało
   rozstrzelanych 21.10.1939 r. pod murem więziennym na placu Kościuszki w Lesznie.
   Na cmentarzu tym spoczywają także niezwykle za­służeni dla leszczyńskich hufców
   harcerskich: hufcowa hufca harcerek - Kazimiera Wesołek i Jan Kuczkowski, a
   także nestor kościańskiego harcer­stwa Teofil Jurga.

   Krzyże harcerskie z brązu, a także okoliczno­ściowe napisy na metalowych
   tabliczkach na elewa­cji zachodniej kaplicy Matki Boskiej Bolesnej oraz na
   płytach nagrobnych harcerzy to szczególne znaki pamięci o harcerzach "Tajnej
   Siódemki", którzy w młodzieńczym porywie w pierwszych dniach znie­wolenia
   próbowali podjąć nierówną walkę z hitlero­wskim najeźdźcą
   • 31.07.04, 21:53
    Krzyże harcerskie z brązu, z takim samym na­pisem, umieszczono na wszystkich
    grobach harcerzy TS zmarłych po wojnie i pochowanych zarówno na cmentarzu w
    Lesznie, jak i na innych cmenta­rzach w kraju.

    Wiatach 1949-1993zmarło kolejnych 10 represjonowanych harcerzy TS, z których 7
    pochowanych zostało na leszczyńskim cmentarzu przy ul. Kąkole­wskiej. Są to:
    Władysław Marcinkowski (30.1.1949), Stanisław Otulak (14.4.1976), Tadeusz Solla
    (25.2.1982), Czesław Silczak (13.6.1986), Edmund Jagodziński (23.2.1990),
    Kazimierz Ratajczak (27.6.1992) i Tadeusz Berus (5.6.1993). Natomiast Ludwik
    Majchrzak (16.9.1980) pochowany został na cmentarzu we Wschowie, Edward
    Matyklasiński (30.6.1985) w Poznaniu na cmentarzu junikowskim, wreszcie Edmund
    Kuberkiewicz zmarł w Kanadzie w lipcu 1989 r. i tam został pochowany.

    Na leszczyńskim cmentarzu w grobie rodzin­nym w pobliżu kaplicy (ok. 50 m na
    lewo od niej) spoczywa także pierwszy represjonowany przez okupanta harcerz
    "Siódemki" Marcin Rydlewicz (zmarł 10.4.1992) aresztowany na początku
    paź­dziernika 1939 r. jako jeden z 40 zakładników, z których 20 zostało
    rozstrzelanych 21.10.1939 r. pod murem więziennym na placu Kościuszki w Lesznie.
    Na cmentarzu tym spoczywają także niezwykle za­służeni dla leszczyńskich hufców
    harcerskich: hufcowa hufca harcerek - Kazimiera Wesołek i Jan Kuczkowski, a
    także nestor kościańskiego harcer­stwa Teofil Jurga.

    Krzyże harcerskie z brązu, a także okoliczno­ściowe napisy na metalowych
    tabliczkach na elewa­cji zachodniej kaplicy Matki Boskiej Bolesnej oraz na
    płytach nagrobnych harcerzy to szczególne znaki pamięci o harcerzach "Tajnej
    Siódemki", którzy w młodzieńczym porywie w pierwszych dniach znie­wolenia
    próbowali podjąć nierówną walkę z hitlero­wskim najeźdźcą.

    Przechodniu, kiedy będziesz na leszczyńskim cmentarzu, zatrzymaj się na chwilę w
    zadumie przed tablicą pamiątkową na bocznej ścianie kaplicy, odwiedź groby
    harcerzy o których wspomniałem, połóż na nich skromny kwiatek i zapal światełko
    na znak pamięci. Harcerze TS chcieli bowiem prakty­cznie wcielić w życie słowa
    harcerskiego hymnu "Wszystko co nasze, Polsce oddamy". Oddali to, co mieli
    najdroższego - własne życie.
  • 31.07.04, 21:59
   Drużyny bydgoskie rozpoczęły konspirację stosunkowo wcześnie. Rok przed
   wybuchem wojny ogłoszono ochotniczy zaciąg do tzw. Harcerskiego Korpusu
   Zaolziańskiego, jednak stan pełnej gotowości harcerze osiągnęli w marcu 1939
   roku. Zbiórkę alarmową hufca zwołano 25 sierpnia 1939 roku � odbyła się ona
   przed komendą, w pełnym umundurowaniu i potwierdziła gotowość do podjęcia służby
   łączności. Wtedy komendant Chorągwi ogłosił Pogotowie Harcerzy na terenie
   Pomorza i Kujaw.

   Od 1 września harcerze, również w ramach Straży Obywatelskiej pełnili służbę na
   posterunkach informacyjnych, zwłaszcza na ważniejszych skrzyżowaniach ulic, by
   zapewnić porządek wśród uchodźców. Harcerze jako gońce rozwozili rozkazy
   wojskowe, byli telefonistami, sanitariuszami, nieśli pomoc rannym. W patrolach
   Polskiego Czerwonego Krzyża harcerze bydgoscy usuwali z ulic ciała osób
   zastrzwelonych podczas wszczętej przez ludnośc niemiecką akcji dywersyjnej.
   Wskazywali również wojsku, policji i członkom obrony przeciw lotniczej i
   przeciwgazowej punkty obstrzału i możliwości ich najskuteczniejszego obejścia.
   Piętnastoletni harcerz, Olejniczak był świadkiem strzelaniny przy ulicy
   Promenada i na cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej. Dołączył więc raz z dwoma
   innymi harcerzami do polskiego patrolu wojskowego i wspólnie przeprowadzili
   rewizję w okolicznych domach. Harcerze bydgoscy uczetniczyli także w
   bezpośrednich aklcjach zbrojnych, nie tworzyli jednak zorganizowanej grupy.

   W pierwszej połowie września harcerzy sięgnęły represje. Pod Tryszcynem, podczas
   egzekucji około 70 osób Niemcy rozstrzelali także kilku harcerzy. Inni harcerze
   zginęli w Oświęcimiu, a na podstawie donosu Hildegardy Retzlaff 10 września 17
   osób zostało zamordowanych strzałem w tył głowy.

   Podczas krwawych zamieszek na terenie miasta harcerze z 1 Lotniczej Drużyny
   Harcerskiej postanowili usunąć dokumenty pracy harcerskiej z harcówki, która
   znajdowała się w piwnicy domu przy ul. Mostowej. W czasie dnia targowego, kiedy
   na rynku był tłum ludzi harcerze zrobili sztuczny tłok, zerwali nową kłódkę i
   wynieśli książkę pracy drużyny zawierającą rozkazy i listę członków drużyny. Ze
   względu na udaną akcje 1 LDH postanowiła także odzyskać sprzęt obozowy � nie
   osiągneli tego celu, ponieważ sprzęt został zabrany przez Hitlerjugend.
   Działalnośc drużyny kontynuował drużynowy Bernard Subkowski �Berdi�/�Ben�. Znana
   jest jeszcze jedna akcja drużyny � jeden z harcerzy widział jak na cmentarzu
   przy ul. Toruńskiej pochowano pięciu polskich harcerzy. 11.XI.1938r. Harcerze
   potajemnie złożyli na tych grobach oraz na grobach zamordowanej rodziny
   Kulpińskich biało-czerwone wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

   Działalność konspiracyjną podjęły również inne drużyny bydgoskie � 4,6,5,7,8,16
   i 34 DH. Harcerze z tych drużyn pomagali wysiedlonym, zdobywali dla
   potrzebujących opał i leki, zabezpieczali mienie i dokumentację harcerską,
   zbierali zabawki i odzież w znajomych domach i przekazywali je potrzebującym.
   Oddział Harcerski utworzył w styczniu 1940 roku hm Maksymilian Jakubowski. W
   maju 1940 roku komendantem hufca bydgoskiego został mianowany phm Bernard
   Mroziński, który zjednoczył drużyny działające samodzielnie. Powołano cztery
   drużyny: 1 Lotniczą DH (Bernard Subkowski) specjalizującą się w łączności �
   której wspomniałam już wcześniej, 7 DH o specjalności sanitarnej (phm Hubert
   Bonin), 8 DH o specjalności motorowej (hm Maksymilian Jakubowski) i 16 Żeglarską
   DH (Tadeusz Pucia i Marcin Trzcieliński). Łączność z hufcem utrzymywała także
   Błękitna Czwórka Bydgoska. Udało się również ustalić nazwiska paru członków
   Szarych Szeregów w Bydgoszczy. Byli to m.in. Czesław Tuciński, Zygmunt
   Wieczorek, Mieczysław Nowakowski �Skoczek�, Benedykt Mikołajczak �Goryl�, Wacław
   Gill �Warzecha�, Adam Bielawski i Kopowski. Do bydgoskiego hufca należały
   również harcerki � zostały one do niego włączone w 1943 roku przez Edwarda
   Zurna. Zaprzysiągł on phm Danutę Subkowską �Sosnę�, która stała się łączniczką
   na trasie Bydgoszcz- Łódź i prowadziła drużynę harcerek pod kryptonimem �Młody
   Las�. Zurn współpracował także z Marią Biegoń (później Buczkowską) �Mają�, która
   podporządkowała się Jakubowskiemu i została komendantką �Mafekingu� żenskiego
   (oddziału służby pomocniczej na czele z Marianem [Marcinem � efekt sprzeczności
   źródeł] Maciejewskim). Marii Biegón podlegały drużyny: �Młody Las�, drużyna
   Heleny Kubińskiej, Ireny Witt, a także drużyna bezpośrednio przez nią
   prowadzona. Oprócz tych drużyn istniały również zastępy samodzielne � Elżbiety
   Eis oraz Antoniny Biegoń (która po aresztowaniu Marii Biegoń została komendantką
   �Mafekingu�) a także zastępy utworzone w Solcu Kujawskim, Toruniu i
   Inowrocławiu. Kontaktowały się one tylko z Zurnem i Jakubowskim, nie mając
   kontaktu z ogólnopolską Organizacją Harcerek.

   Wielu harcerzy bydgoskich pracowało w zakładach przemysłowych, gdzie prowadzili
   prace wywiadowcze, a także akcje sabotażowo-dywersyjne. Z Lotniczych Zakładów
   Amunicyjnych z Osowej Góry pod Bydgoszczą wykradziono dużą ilość amunicji i
   granatów, a podczas pracy produkowano wiele niewypałów lotniczych. Konspiracyjne
   trójki harcerskie w bydgoskich naprawczych zakładach kolejowych stworzył hm
   Wincenty Gordon �Wawrzon�. Sabotaż w zakładach odbywał się różnymi sposobami �
   zużywano ponad normę tlen przy spawaniu wagonów i lokomotyw, w zakładach
   elektrotechnicznych uszkadzano montowane tam zapalniki do różnego rodzaju
   amunicji, w Zakładach Chemicznych Dynamit AG w Łęgnowie podobnie prowadzono
   sabotaż przy transporcie materiałów dla Wehrmachtu, organizowano ucieczki jeńcom
   angielskim (zatrudnionym w tym zakładzie). Ogółem zorganizowano 127 udanych
   ucieczek jeńców angielskich i francuskich z Maksymilianowa, Emilianowa,
   Opalenicy, cegielni w Fordonie, Łęgnowa, Fortu XV w Toruniu.

   W fabryce mundurów niemieckich Hannemanna w Bydgoszaczy przy ul. Marszałka Focha
   istniała koedukacyjna drużyna harcerska �Tęcza� kierowana przez Helenę Kulińską
   � zbiórki odbywały się w domu Plucińskich i Kasprzaków lub w lesie za Rynkowem.
   W fabryce sabotaż uprawiano przy wszywaniu rękawów, wynoszono materiał i nici.
   Tam też ukrywano jeńców zbiegłych z fabryki w Łęgnowie � 2 Francuzów i 8 Belgów.
   W bydgoskiej siedzibie gestapo jako służącą zatrudniono harcerkę, która
   następnie podsłuchane wiadomości przekazywała w komendzie Szarych Szeregów.

   Bydgoscy harcerze prowadzili również kolportaż materiałów w ramach akcji �N�,
   szczególnie w styczniu, lutym i marcu 1944 roku, a wcześniej, w 1940 roku
   zbierali informację o ofiarach krwawego terroru wobec Polaków w Bydgoszczy.
   Odbywali również szkolenia minerskie i podoficerskie. W latach 1943-44 hm
   Jakubowski prowadzil z wizytatorem Pasieki kursy podharcmistrzowskie, które
   ukończyło 6 instruktorów (o których również wspomniane było wcześniej). Harcerze
   bydgoscy odbili na powielaczu 2 tys. egzemplarzy pisma �źródła� i rozesłali na
   obszarze całej chorągwi. Specjalna komórka bydgoskich harcerzy kontaktowała się
   ze stalagiem Neubrandenburg (opieka nad żołnierzami-jeńcami) oraz obozem
   koncentracyjnym Ravensbruck - z polskim więźniarkami tego obozu utrzymywały
   łączność i służyły różnymi formami pomocy harcerki z drużyny �Młody Las�.

   Na rozkaz B. Mrozińskiego w 1940 roku rozpoczęto organizowanie trójek, które
   rozpowszechniały wiadomości z nasłuchu radiowego, a informacje uzyskane z
   nasłuchu telefonicznego na linii Berlin-Królewiec przekazywały do Głównej
   Kwatery Szarych Szeregów. Trójki prowadziły również kolportaż prasy. Dzięki
   E.Zurnowi i F.Ziętkowi przemycono do Bydgoszczy książki �Kamienie na szaniec� A.
   Kamińskiego i �Dywizjon 303� A.Fiedlera.
   • 31.07.04, 22:00
    Na rozkaz B. Mrozińskiego w 1940 roku rozpoczęto organizowanie trójek, które
    rozpowszechniały wiadomości z nasłuchu radiowego, a informacje uzyskane z
    nasłuchu telefonicznego na linii Berlin-Królewiec przekazywały do Głównej
    Kwatery Szarych Szeregów. Trójki prowadziły również kolportaż prasy. Dzięki
    E.Zurnowi i F.Ziętkowi przemycono do Bydgoszczy książki �Kamienie na szaniec� A.
    Kamińskiego i �Dywizjon 303� A.Fiedlera. Na dworcu zorganizowano punkt
    kontaktowy i przerzutowy dla osób ściganych. Harcerska Służba informacyjna
    uruchomiła przy ulicy Lenartowicza nasłuch radiowy. Zygmunt Jabłoński, który był
    zatrudniony w niemieckiej firmie naprawy maszyn do pisania, wykradł w 1941 roku
    z gmachu gestapo na Bielawkach kilka dokumentów, w tym fotografie toruńskiej VII
    drużyny męskiej i sztandar Towarzystwa Gimnastycznego �Sokół�.

    �Mrozik� zapoczątkował tworzenie drużyn bojowych. Z nich miał powstać batalion
    harcerski. W latach 1940-42 drużyny te nie były ściśle związane z komendą
    bydgoską. Kontakt z komendantem stracił hm Maksymilian Jakubowski �Jur�, który w
    1941 roku polecił Marianowi [Marcinowi] Maciejewskiemu �Maćkowi� organizacje
    oddziałów służby pomocniczej z młodzieży do lat 18, ze starszych stworzył
    kompanię bojową i pod koniec 1942 r. W organizacji batalionu pomagał �Jurowi�
    również sierżant rez. Leopold Mroczek. W skład tego konspiracyjnego oddziału
    harcerskiego weszli członkowie 8 BDH oraz dobrzy znajomi harcmistrza.
    Podporządkowali się bezpośredniemu zwierzchnictwu AK w Bydgoszczy.

    2 listopada 1943 roku Bernard Mroziński objął funkcję komendanta Chorągwi
    Pomorskiej i przekazał hufiec hm Jakubowskiemu. Po tym fakcie nastąpiła
    reorganizacja hufca i w maju 1944 roku hufiec bydgoski należał do
    najsilniejszych w Ulu Lina i liczył 120 harcerzy.
    • 31.07.04, 23:17
     Dzięki somepoint za ten wątek. Widzialem dzis w tv bylych harcerzy - powstancow
     warszawskich, którzy mieli łzy w oczach gdy opowiadali o swoich pomordowanych
     kilkunastoletnich przyjaciołach. Trudno było się nie wzruszyć. Wspaniałe jest
     to ze były na uroczystosciach takie tłumy mieszkańców Warszawy. Cały plac
     krasinskich byl szczelnie wypelniony. Bardzo budujące. Wstyd mi czasami że nie
     wiem wystarczająco dużo o bohaterach z ZHP, dlatego jeszcze raz dzieki za ten
     wątek.
     --
     Jerczyński o niemieckiej agresji na Polskę w 1939 r.: "Nie sugeruję w żadnym
     wypadku, że Polska była winna tej agresji, lecz wskazuję
     na to, że się do niej walnie przyczyniła."
     str. 147.
  • 01.08.04, 05:12
   Obchody 60. rocznicy powstania filii KL Gross-Rosen - AL Landeshut
   w Kamiennej Górze.

   14 lipca 2004 r. odbyły się uroczyste obchody 60. rocznicy powstania filii KL
   Gross-Rosen – AL Landeshut w Kamiennej Górze, które zorganizowane zostały przez
   Kamiennogórskie Towarzystwo Regionalne i Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego.

   Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele Matki Boskiej Różańcowej,
   koncelebrowaną przez ks. dr St. Książka i ks. E. Bigosa, za pomordowanych
   więźniów AL Landeshut i wszystkich więźniów II wojny światowej. Po mszy złożono
   kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci uwięzionych w AL Landeshut, który
   znajduje się na terenie byłego obozu przy ul. Nadrzecznej. Honorową wartę
   pełnili harcerze z komendy hufca Wałbrzych oddział Kamienna Góra.

   Zaproszony na tę uroczystość były więzień, p. Ludwik Krzyścin, opowiadał o
   swoich obozowych przeżyciach oraz odpowiadał na licznie zadawane pytania.

   W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i gminy Kamienna
   Góra, kamiennogórskie środowiska kombatanckie, przedstawiciele policji, straży
   pożarnej, delegacja Muzeum Gross-Rosen, członkowie Towarzystwa Regionalnego,
   pracownicy Muzeum Tkactwa oraz mieszkańcy Kamiennej Góry.

   O godzinie 13.00 w siedzibie Muzeum Tkactwa została otwarta wystawa poświęcona
   AL Landeshut, przygotowana wg projektu mgr Anety Małek z Muzeum Gross-Rosen. Na
   wystawie prezentującej historię filii umieszczono materiały z archiwum Muzeum:
   zdjęcia przedstawiające filię w czasie wojny, a także te wykonane w ostatnich
   latach, fragmenty list imiennych więźniów, listy wysyłane przez więźniów z obozu
   do rodzin oraz fragment modlitewnika wykonanego przez więźnia. Ważnym elementem
   wystawy jest również historia obozu głównego Gross-Rosen oraz mapka, ukazująca
   rozmieszczenie jego filii. Wprowadzenie do wystawy wygłosiła mgr Elżbieta
   Gibałka z Muzeum Gross-Rosen.
  • 01.08.04, 14:36
   Na warszawskim Mokotowie odbyły się w niedzielę uroczystości związane z 60.
   rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zainaugurowano je wystawieniem wart
   honorowych przy pomniku "Mokotów Walczący" w stołecznym parku im. Orlicz- Dreszera.

   Bohaterami niedzielnych uroczystości byli przede wszystkim powstańcy pułku Armii
   Krajowej "Baszta", który powstał z konspiracyjnej grupy żoliborskich harcerzy. W
   Powstaniu Warszawskim pułk "Baszta" walczył właśnie na Mokotowie.

   Pomnik "Mokotów Walczący" jest hołdem dla wszystkich powstańców Mokotowa, w tym
   żołnierzy pułku "Baszta". Kwiaty przy pomniku złożyły delegacje pułku "Baszta",
   a także m.in. przedstawiciele grupy artyleryjskiej AK "Granat", ZHP i ZHR,
   policji i straży miejskiej. Pamięć poległych powstańców mokotowskich uczczono
   odegraniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji Państwowej "Marszu Mokotowa"
   oraz zapaleniem znicza.

   "Nie ma takich słów, które wyraziłyby podziękowania za wasze czyny dokonane w
   Powstaniu. One nigdy nie zostaną zapomniane - pozostaną w naszych sercach,
   sercach naszych dzieci, wnuków i prawnuków" - powiedział biorący udział w
   uroczystościach wiceprezydent miasta Warszawy Sławomir Skrzypek.

   Zdaniem prezesa Związku Powstańców Warszawskich płk Zbigniewa Ścibor-Rylskiego,
   podczas obchodzonej 60. rocznicy Powstania wszelkie hołdy powinno się składać
   przede wszystkim powstańcom, ale poległym.

   "Z wielkim wzruszeniem przyjmujemy uroczystości obchodzone wczoraj i dzisiaj. Z
   pewnym zażenowaniem jednak przyjmujemy te wszystkie hołdy. One należą się tym,
   co polegli - pięknym dziewczynom i chłopcom, którzy w 1944 roku oddali swe
   życie. To dla nich robimy te wszystkie uroczystości. Pamiętajmy o tym" -
   powiedział Ścibor-Rylski.

   Po zakończeniu uroczystości przy pomniku "Mokotów walczący" jej uczestnicy
   przemaszerowali ulicą Puławską do parku Morskie Oko, gdzie złożono kwiaty przy
   pomniku upamiętniającym mord powstańców z pułku "Baszta" na ulicy Dworkowej.

   Tam właśnie 27 września 1944 roku, po kapitulacji Mokotowa w Powstaniu, Niemcy
   zamordowali 119 powstańców z "Baszty". Powstańcy zabłądzili w kanałach
   przedzierając się do Śródmieścia i przez pomyłkę wyszli z włazu, który znajdował
   się przy Dworkowej 3/5, na terenie komendy żandarmerii na Powiat Warszawski.

   Niemcy dokonali mordu wbrew umowie kapitulacyjnej dzielnicy, która gwarantowała
   traktowanie powstańców na prawach jeńców wojennych.

   W drodze do parku Morskie Oko maszerujący zatrzymali się przy tablicy
   memorialnej twórców "Marsza Mokotowa" - Mirosława Jezierskiego "Karnisza", który
   napisał słowa do pieśni oraz Jana Markowskiego "Krzysztofa", autora muzyki. Ich
   pamięć uczczono ponownym odegraniem marszu.
  • 01.08.04, 17:47
   Działalność harcerska na Warmii i Mazurach została podjęta po I Wojnie
   Światowej. W roku 1919 Zbigniew Pieniężny założył w Olsztynie pierwszy zastęp
   harcerski. Brak kadry, mundurów, dostatecznej znajomości metody harcerskiej
   spowodowały rozwiązanie tego zastępu po kilku miesiącach spotkań.

   W czerwcu 1920 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych w Warszawie
   powołało Naczelną Komendę Harcerską na Warmii i Mazurach z siedzibą w
   Działdowie. Komendantem został dh. Adam Ciołkosz. Bardzo ważnym jej zadaniem
   było wsparcie działań polskich przed nadchodzącym wtedy plebiscytem. Po
   przegranym plebiscycie, w październiku 1920 r. zawieszono działalność Komendy. W
   roku 1923 Zbigniew Pieniężny ukończył kurs Chorągwi Łódzkiej w Sulejowie i
   ponownie w 1924 r. zawiązał w Olsztynie drużynę harcerską i rozpoczął aktywną
   działalność. Jednak pojedyncza drużyna nie spowodowała rozwoju ruchu
   harcerskiego w innych miejscowościach. Dlatego po rocznej działalności
   olsztyńscy harcerze zawiesili działalność. Przyczyn braku powodzenia działań
   harcerskich polskie władze konsularne upatrywały w braku możliwości oparcia się
   o funkcjonowanie polskiego szkolnictwa i oczywiście w sprzeciwie administracji
   niemieckiej.

   Po roku 1929 zaczęły powstawać na Warmii i Mazurach polskie szkoły.
   Nauczyciele przybywający wtedy z Polski znali dobrze zasady i efekty pracy
   harcerskiej. Dlatego w roku 1931 zaczęły znów powstawać drużyny harcerskie na
   tym terenie. Prekursorami działalności byli Edward Turowski, Otylia Teszner -
   Grot, Jan Hedrych, Anna Sendrowska. Powolny lecz stały rozwój drużyn doprowadził
   do powołania 25 X 1935 roku Hufca Wschodniopruskiego. Obejmował on swoim
   zasięgiem Warmię Mazury i Powiśle. Komendantem hufca został Ryszard Knosała.
   Sprawował on swoją funkcję nieoficjalnie będąc obywatelem polskim. Komendantem
   oficjalnym został Leon Włodarczak, zastępcami Alfons Barczewski i Antoni
   Kellmann, sekretarzem Józef Tomke, a zastępcą sekretarza Otylia Teszner,
   skarbnikiem Jadwiga Gnatowska. Opiekunem Hufca został ksWacław Osiński. Od
   chwili powołania Hufca rozwój harcerstwa odbywał się zdecydowanie szybciej. Od
   1936 roku rozpoczęto kursy drużynowych i zastępowych w Uniszewie i Pluskach za
   czym postępowało zakładanie nowych drużyn. W 1937 r. odbył się w Domu Polskim w
   Olsztynie zlot drużyn z Warmii, na którym wysoko oceniono dotychczasową
   działalność organizacyjną na tym terenie. W roku 1938 drużyny Powiśla zostały
   włączone do nowopowstałego Hufca Malborskiego, a Hufiec Wschodniopruski
   przemianowano na Warmiński.

   Na skutek represji i zakazów niemieckich w 1938 roku Harcerstwo na
   Warmii i Mazurach zmuszono do działalności ukrytej. Unikano publicznych
   wystąpień i przemarszów, aby nie prowokować interwencji niemieckich. Gdy jednak
   władze rozpoczęły zamykanie szkół polskich, rolę krzewienia patriotyzmu
   polskiego przejęły właśnie drużyny harcerskie. Na zbiórkach czytano książki,
   uczono się historii i śpiewano polskie pieśni. Mimo represji w lipcu 1939 roku
   nad jeziorem Serwent odbył się Zlot Harcerski.

   Z chwilą wybuchu wojny większość działaczy i instruktorów została
   aresztowana i osadzona w obozach koncentracyjnych. Podczas wojny zginęli tacy
   twórcy harcerstwa Warmii i Mazur jak Ryszard Knosała, Leon Włodarczak, Józef Grot.

   Po wojnie

   Pierwsza drużyna harcerska na tych terenach powstała po wojnie w
   czerwcu 1945 r. przy gimnazjum męskim. Wraz z początkiem roku szkolnego zaczęły
   powstawać kolejne drużyny. Dlatego już 10 października 1945 roku powołano
   Komendę Warmijsko – Mazurskiej Chorągwi Harcerzy. Równolegle utworzono Chorągiew
   Harcerek. Harcerze Warmii i Mazur podejmowali akcje: Harcerze Swojemu Miastu
   (odbudowa zniszczonych miejscowości), Harcerska Służba Ochrony Obywateli
   (zbieranie informacji o miejscach zagrożonych zawaleniem budynków czy murów). W
   czerwcu 1947 rozpoczęto wydawanie biuletynu Harcerski Głos Warmii. We wrześniu
   powstała Harcerska Spółdzielnia Sportowo Turystyczna TROP. Jej zadaniem było
   zaopatrzenie w sprzęt i akcesoria harcerskie, turystyczne i sportowe. 28 lutego
   1949 r. Powołano jedną chorągiew i wspólne, dla harcerzy i harcerek, hufce.
   Jednak w roku 1950 Chorągiew Warmińsko Mazurska ZHP została rozwiązana. Na jej
   miejsce powstał Wydział Harcerski przy Zarządzie Wojewódzkim ZMP.

   I Zjazd Instruktorów Harcerskich Warmii i Mazur dnia 16 grudnia 1956 reaktywował
   prace Komendy Chorągwi i uchwalił nowy program działań. Pod koniec lat
   pięćdziesiątych realizowano działania w ramach wieloletnich akcji Kormoran
   (1959-61) i Perkoz (1959-61). Efektem akcji było zagospodarowanie i
   popularyzacja szlaków turystycznych na Warmii i Mazurach. Akcja Kormoran
   koncentrowała się na szlaku jezior w Puszczy Piskiej. Akcja Perkoz dotyczyła
   okolic Olsztyna. Początkowo w jej ramach organizowano pola biwakowe, obozy
   harcerskie, informowano o walorach regionu. W następnych latach zakres
   poszerzono o wymianę międzynarodową z pionierami. Na cześć akcji Perkoz tym
   imieniem nazwano Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Chorągwi Warmińsko Mazurskiej
   na półwyspie Waszeta. Zbudowany on został w latach 1963-66, by później w roku
   1969 zostać przejętym przez GK ZHP na ośrodek centralny, którym pozostaje do dziś.

   W latach sześćdziesiątych ważnymi datami był Zlot Grunwaldzki w 550 rocznicę
   bitwy, podczas którego harcerze z regionu Warmii i Mazur przygotowywali przez
   wiele dni uroczystości na Polu Bitwy. Drugim ważnym etapem były obchody
   1000-lecia państwa polskiego. Dla olsztyńskich harcerzy był to czas ubiegania
   się Chorągwi o imię Grunwaldu. Od roku 1965/66 do lat 70–tych rokrocznie
   realizowano w Chorągwi akcję programową Grunwald. Jej celem było pogłębienie i
   rozszerzenie zakresu pracy prowadzonej w drużynach oraz poznanie tradycji i
   historii regionu. W wyniku akcji zdobywano miano Drużyn Grunwaldzkich. W latach
   1976 –77 reaktywowano Akcję Grunwald, której celem była aktywizacja i
   popularyzacja okolic Grunwaldu i Dąbrówna.

   Od roku 1966 harcerze Warmii i Mazur uczestniczyli w Operacji 1001 Frombork.
   Podczas ośmiu lat trwania Akcji przygotowano Frombork do centralnych obchodów
   500-lecia urodzin Kopernika. Udział harcerski był o tyle istotny że miasto to
   zostało w 80% zniszczone podczas wojny, a przedsiębiorstwa w regionie nie były w
   stanie dotychczas odbudować tej miejscowości. Głównymi kierunkami Akcji były:
   Budujemy Frombork (usługi budowlane i inne świadczone w mieście Fromborku);
   Pracujemy dla Fromborka (wykonanie urządzeń i sprzętów potrzebnych miastu i
   ujętych w katalogu propozycji); Hasło Kopernik (popularyzacja historii i postaci
   M. Kopernika); Koperniki dla Fromborka (akcje zarobkowe na rzecz Funduszu
   Fromborskiego). Zgrupowanie obozów Chorągwi Warmińsko mazurskiej przyjęło
   funkcję gospodarza terenu. Harcerze Warmii i Mazur realizowali służbę
   turystyczną (informacja i przewodnictwo); służby pomocnicze (na poczcie, w
   muzeum, w domu ksiażki); popularyzacji regiony (występy artystyczne);
   popularyzacji postaci Kopernika ( sesje naukowe); popularyzacja Akcji
   (prowadzenie stałej radiostacji). W latach 1966 – 73 przebywało we Fromborku
   ponad 46 tys. harcerzy wypracowując ponad milion roboczogodzin. W całym kraju w
   Operacji 1001 Frombork wzięło udział ponad 100 tys. osób. Z osiągnięć
   pozaprodukcyjnych na czołowe miejsce wybijają się prace wykopaliskowe pod
   kierunkiem R. Odoja. Po zakończeniu Akcji 1001 Frombork, patronat nad miastem
   przejęła Chorągiew Warmińsko Mazurska. Trwał on do roku 1975, czyli do reformy
   administracyjnej polski kiedy znalazł się on w Chorągwi Elbląskiej.

   W 1973 r. zainicjowano by później prowadzić w latach 1974 - 80 akcję programową
   Agroregion. Działania podejmowane przez harcerzy miały tworzyć płaszczyznę
   współpracy z instytucjami regionalnymi. Dlatego za swą prace zespoły harcerskie
   otrzymywały tzw. świadectwa współpartnerstwa od zakładów, urzędów i jednostek z
   którym
   • 01.08.04, 17:48
    W 1973 r. zainicjowano by później prowadzić w latach 1974 - 80 akcję programową
    Agroregion. Działania podejmowane przez harcerzy miały tworzyć płaszczyznę
    współpracy z instytucjami regionalnymi. Dlatego za swą prace zespoły harcerskie
    otrzymywały tzw. świadectwa współpartnerstwa od zakładów, urzędów i jednostek z
    którymi współdziałały. Zadania ukierunkowane były na służbę na rzecz rolnictwa,
    turystyki, rekreacji i edukacji dzieci wiejskich.

    W latach 1985-88 Chorągiew Warmińsko - Mazurska prowadziła akcję programową
    Harcerze Grunwaldowi W ramach akcji wykonywano różnorodne rodzaje harcerskiej
    służby na rzecz własnego środowiska przez cały czas roku harcerskiego oraz
    szczególnie intensywne prace na Grunwaldzkim Polu oraz okolicach Grunwaldu
    podczas trwania Zlotu. Najbardziej zasłużeni instruktorzy (po min. trzykrotnym
    udziale w akcji) otrzymali Odznaki Zasłużony w Akcji Harcerze Grunwaldowi. W
    latach tych Chorągiew Warmińsko Mazurska gościła na polach Grunwaldu Polową
    Zbiórkę Harcerzy Starszych w 1985 r. oraz Ogólnopolski Zlot ZHP w roku 1988.
    Podczas Zlotu w 1988 r. uczestniczącym drużynom wręczono Odznaki Grunwaldzkie.
    Zwyczaj ten reaktywowany w roku 1991 przez powstałą wtedy Wspólnotę Drużyn
    Grunwaldzkich trwa do dziś.

    Ostatnie lata

    Rok 1989 i 1990 przyniosły wielkie zmiany w całym kraju. Zjazd Bydgoski w roku
    1990 wytyczył nowe kierunki dla Związku Harcerstwa Polskiego. Także Chorągiew
    Warmińsko Mazurska zmieniała się wraz z tym nurtem. W roku 1990 możliwa była
    pierwsza oficjalna harcerska msza polowa na polach Grunwaldu podczas dorocznego
    Zlotu. W tym też roku rozpoczęły się przygotowania do Białej Służby podczas
    wizyty Ojca Św. w Olsztynie w czerwcu 1991 r.

    Otwarcie możliwości współpracy z zagranicą i wyjazdów dla drużyn harcerskich
    najefektowniej pokazała olsztyńska drużyna „Szarpie” podejmując w kolejnych
    latach głośne w regionie wyprawy zagraniczne. Wśród nich był spływ tratwami
    rzeką Ural, Harcerska wyprawa na Mount Blanc, wyjazd do Egipty i Palestyny, czy
    wyprawa przez Afrykę.

    W roku 1992 nastąpiła reorganizacja jednostek terytorialnych ZHP. Dzięki niej
    liczba chorągwi zmniejszyła się z 49 do 25. W Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej
    znalazły się wtedy hufce położone w czterech ówczesnych województwach. 28
    ówczesnych hufców Chorągwi to: Augustów, Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Dobre
    Miasto, Działdowo, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Lidzbark Warmiński, Markusy,
    Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Orneta, Ostróda, Pasłęk, Pisz, Prabuty, Sejny,
    Susz, Suwałki, Szczytno, Węgorzewo, Olsztyn „Rodło” i Olsztyn „Warmiński”.
    Dzięki tej reorganizacji oferta programowa Chorągwi została rozszerzona o
    tradycyjne akcje i imprezy organizowane przez nowe hufce. Akcja Hufców
    województwa Suwalskiego „Krajobrazy Północy” została przyjęta w 1993 r. jako
    akcja programowa całej Chorągwi. Celem akcji była szerokopojęta promocja regionu
    północno wschodniej polski. W jej ramach promowano harcerskie bazy wypoczynkowe
    oraz sprawowano opiekę nad szlakami turystycznymi w regionie. Duża sławą
    cieszyły się też Festiwale Piosenki organizowane w Suwałkach o „Złotą Muszelkę
    Wigier”. Niektóre z tych hufców wchodzą obecnie w skład innych sąsiednich
    chorągwi inne uległy reorganizacji.

    Rok 1995 był datą Chorągwianego jubileuszu. Chorągiew Warmińsko - Mazurska
    obchodziła wtedy 50 lecie swego istnienia, a w roku 1996, 30 lecie nadania
    imienia Grunwaldu. 50 lecie Chorągwi obchodzono podczas zlotu w Olsztynie. Jego
    centralną uroczystością był apel na obecnym placu Solidarności. Oprócz tego
    młodzież harcerska uczestniczyła w imprezach towarzyszących, grze programowej w
    mieście oraz promowała ZHP zarówno w mediach jak i bezpośrednim przykładem. Czas
    ten był także bogaty w harcerskie jubileusze hufców. Najstarszy hufiec na
    naszych terenach – Działdowo obchodził 70 lecie, Kętrzyn 55 lecie, Braniewo – 50
    lecie. Dużym echem w regionie odbiły się obchody 50 lecia Ostródzkiego Hufca
    ZHP, podczas których tamtejszy Dom Harcerza otrzymał miano Janiny Pelczarskiej.
    Na tym tle stosunkowo młody jest Hufiec „Warmiński” w Olsztynie. W roku 2002
    obchodził bowiem „dopiero” 20 lecie działania. Jednak o randze jubileuszu
    świadczy udział szerokiego grona przedstawicieli parlamentarzystów, władz
    wojewódzkich i miejskich oraz wielu organizacji i instytucji współpracujących z
    harcerzami z Olsztyna. Obchody tych uroczystości pokazały za każdym razem, jak
    wielki szacunek wzbudza swoją codzienną pracą Związek Harcerstwa Polskiego.
    Wieloletnia praca harcerska na Warmii i Mazurach pozwala również nawiązywać do
    innych, historycznych już, przedsięwzięć Chorągwi. W roku 2001 zorganizowano
    Zlot Honorowych Obywateli Fromborka, który odbył się w 35 rocznicę rozpoczęcia
    Operacji 1001 Frombork. Podczas zorganizowanej wtedy sesji naukowej wspomniano
    jak wielu harcerzy Chorągwi Warmińsko Mazurskiej może poszczycić się tym
    honorowym tytułem.

    Ostatnie lata pracy Chorągwi warmińsko – Mazurskiej to liczne akcje kształcenia
    kadr instruktorskich do pracy z dziećmi i młodzieżą w regionie, kampanię
    programowe, jak np. ekologiczna propozycja programowa „Woda Marzeń” czy doroczne
    imprezy ogólnopolskie w których przygotowaniu bierze udział Komenda Chorągwi. Do
    najważniejszych zaliczyć trzeba Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki ZHP, Zlot Drużyn
    Wodnych w Węgorzewie czy Zlot Jachtów Dwumasztowych „Niedźwiedzie Mięso” w
    Węgorzewie.

    Obecnie Chorągiew Warmińsko Mazurska ZHP złożona jest z 24 hufców i obejmuje
    niemal wszystkie gminy województwa warmińsko - mazurskiego.
  • 01.08.04, 18:17
   Jestem rodowitym poznaniakiem. Przyszedłem na świat 27 czerwca 1919 rOKU w domu
   przy ul. Kwiatowej 5. Tutaj przebywałem do momentu najścia przez gestapo, to
   jest do 23 sierpnia 1940 roku Tutaj też po ponad 4-letniej tułaczce w Generalnym
   Gubernatorstwie wróciłem 17 marca 1945 roku - już z żoną i córeczką.
   WITOLD JÓŹWIAK

   Wszystkie życiowe plany i marzenia (między innymi o pracy w zawodzie
   dziennikarskim) wiązałem zawsze z Poznaniem. Jemu też poświęciłem najlepsze lata
   swego długiego życia.

   Od wczesnych lat wzrastałem w atmosferze rodzinnego ciepła i spokoju, które
   zapewnili mi ukochani rodzice - ojciec, Walenty Jóźwiak (funkcjonariusz PKP)
   oraz matka Jadwiga z d. Thiem. Było nas czworo rodzeństwa. Trudom i poświęceniu
   rodziców zawdzięczaliśmy wszyscy uzyskanie średniego wykształcenia.

   Moją działalność społeczno-polityczną zapoczątkowało wstąpienie 3 września 1935
   roku do 16 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im gen. Józefa Bema przy Gimnazjum im.
   Ignacego Paderewskiego. W "Szesnastce" dosłużyłem się stopnia ćwika i funkcji
   zastępowego starszoharcerskich "Ananasów".

   Idealistyczne i humanistyczne poglądy na świat utrwaliła we mnie lektura
   czasopism młodzieży szkół średnich "Orlęta" i "Zagończyk", a zaszczepioną wiarę
   przez rodziców pogłębiła przynależność od roku 1936 do Sodalicji Mariańskiej. W
   roku szkolnym 1938/1939 byłem prezesem Sodalicji Mariańskiej przy Liceum
   Ogólnokształcącym im. Brunona Czajkowskiego w Poznaniu.

   Lipiec 1939 roku spędziłem na obozie szkoleniowym Przysposobienia Wojskowego,
   jako absolwent kursu I stopnia. Wracając pociągiem przez teren Wolnego Miasta
   Gdańsk, obserwowaliśmy z okien wagonu buńczuczne zachowania się brunatnych
   watażków spod znaku swastyki. Wyczuwało się atmosferę niepokoju, prowokacji i
   niepewności jutra. Groźba wojny wisiała w powietrzu. Cisnęły się na usta strofy
   wiersza Karola Huberta Rostworowskiego:

   "Gdy z lewej wróg i z prawej - wróg

   Nie starczy okrzyk: Źle jest!

   Nie trzeba szczędzić rąk i nóg

   Nie pytać, jak kto będzie mógł

   Ogniowy przyjąć chrzest"

   Świadomy tego, 1 września 1939 roku żołnierz polski - w historycznej chwili dla
   narodu i całego cywilizowanego świata - stanął bohatersko do nierównej walki z
   hitlerowskim najeźdźcą, a 17 września, także z jego sprzymierzeńcem,
   bolszewickim agresorem.

   Na przykładzie wrześniowej tragedii sprawdzała się trafność strawestowanej
   francuskiej sentencji: Les amis de nos ennemis sont nos ennemis, to znaczy:
   "Przyjaciele naszych nieprzyjaciół są naszymi wrogami".

   Już pod koniec września, gdy po zdradzieckim uderzeniu od wschodu hord
   sowieckich i przy biernej postawie zachodnich sojuszników wiadomo było, że armia
   polska nie jest w stanie oprzeć się połączonym siłom dwóch wrogów - poznańscy
   harcerze z 16 PDH, ani na chwilę nie dopuszczając myśli o możliwości kapitulacji
   narodu wobec najeźdźców, zaczęli skupiać się w grupy i zastępy, rozważając
   metody i realia skutecznego oporu wobec okupanta aż do zwycięstwa.

   Na przełomie września/października zorganizowałem jedną z aktywniejszych grup w
   ramach konspiracji harcerskiej pod kryptonimem: Młodzieżowa grupa (Witolda)
   Jóźwiaka. Bazowałem głównie na członkach przedwojennego zastępu "Ananasów" 16 PDH.

   Rok 1939 zamknęliśmy stanem liczebnym ponad 20 harcerzy. Byli wśród nich: Gwidon
   Andrzejewski, Jan Kaźmierczak, Lech Masłowski, Jan Pazoła, Bogdan Remlein,
   Marian Stencel, Kazimierz Szrejbrowski.

   Na punkty kontaktowe wyznaczono mieszkania: moje (ul. Kwiatowa 5) oraz zastępców
   - Lecha Masłowskiego (ul. Kręta 6) i Jana Pazoły (al. Wielkopolska 14). Jako
   miejsce sporadycznych zbiórek oraz rozdzielnictwa prasy konspiracyjnej i ulotek
   służyło do 25 lutego 1940 roku mieszkanie L. Masłowskiego wytypowane ze względu
   na korzystne usytuowanie w centrum miasta, duży metraż (6 pokoi) oraz wyjście
   awaryjne na podwórze. Wszyscy, którzy udawali się pod adres Krętej, zobowiązani
   byli nosić ze sobą książki do nauki języka niemieckiego, by w przypadku ew.
   wsypy móc symulować konsultacyjny charakter koleżeńskich spotkań.

   W początkach października podjąłem współdziałanie z drugą grupą szesnastaków,
   skupioną wokół Jerzego Schmidta i Czesława Paryska. Polegało ono na
   organizowaniu podchodów harcerskich w okolicy dzisiejszego dworca autobusowego
   na Wildzie, doskonaleniu w posługiwaniu się alfabetem Morse'a, układaniu
   szyfrów, zbieraniu informacji wywiadowczych o jednostkach Wehrmachtu oraz
   uczestniczeniu w zbiórkach konspiracyjnej 16 PDH w mieszkaniu Czesława Paryska
   przy ul. św. Czesława 15. Prowadzono też kolportaż z nasłuchu francuskiego radia
   Toulouse i londyńskiego BBC.

   W skład tej grupy wchodzili między innymi Czesław Brzeziński, Lech Gilewski ps.
   "Kora", Julian Kargol, Czesław Parysek ps. "Krawiec", "Zdzisław Olszewski",
   Jerzy Schmidt ps. "Karol", Jerzy Wciorka, Stanisław Wenc.

   Przełomowym momentem dla zorganizowanej działalności mojej grupy stało się
   nawiązanie pod koniec października bezpośredniej łączności z drużynowym
   konspiracyjnej 16 PDH Marianem Marcinkowskim ps. "Bruno M�ller" w jego
   mieszkaniu przy ul. Ogrodowej 12/21. Szesnastka miała już wówczas luźne kontakty
   z HP "Harcerstwo Polskie" oraz ściślejsze z "Szarymi Szeregami" i Organizacją
   Niepodległościową "Ojczyzna".

   Od drużynowego Marcinkowskiego otrzymywałem teraz rozkazy i materiały. uzyskałem
   również adres punktu odbioru "Polski Narodowej" (organu Stronnictwa Narodowego i
   jego zbrojnego ramienia Narodowej Organizacji Bojowej) - przy ul. Bukowskiej
   naprzeciw pawilonu targowego nr 8.

   Uroczystą przysięgę Szarych Szeregów obie harcerskie grupy konspiracyjne złożyły
   3 listopada 1939 roku na zbiórce 16 PDH w mieszkaniu przy ul. Wierzbięcice nr 39/3.

   Równolegle, w I dekadzie listopada nawiązałem ścisły kontakt z Organizacją
   Niepodległościową "Ojczyzna" (kryptonim "Omega"). Nastąpiło to z inicjatywy
   Romana Stefańskiego ps. "Roch", znanego mi z kręgu czytelniczego czasopisma
   "Orlęta". Inspirowany przez swoich zwierzchników, zaproponował wejście mojej
   grupy do "Ojczyzny" - z powierzeniem zadań dywersyjnych, szkoleniowych i
   organizacyjnych.

   W wywiadzie udzielonym mgr Aleksandrze Pietrowicz z Instytutu Pamięci Narodowej,
   Roman Stefański wspomina: "W pierwszych miesiącach wojny młodzież gimnazjalna
   związana z "Orlętami" samorzutnie organizowała się i szukała przydziałów
   konspiracyjnych. Brak jednolitego kierownictwa dla poszczególnych grup narażał
   tę młodzież na niebezpieczeństwo ze strony okupanta. Wobec pozyskania
   informacji, że młodzież ta (...) szuka opiekunów w różnych organizacjach
   politycznych w Poznaniu, otrzymałem polecenie od kolegi W. Pomykaja dotarcia do
   tej grupy i podjęcia prób pokierowania ich działalnością. Decyzja ta była
   uzgodniona z Delegaturą i Związkiem Walki Zbrojnej (...)."

   Nie potrafię dzisiaj powiedzieć, jak liczną była ta grupa. W każdym razie nie
   większą niż 30 osób. Tworzyła ją młodzież gimnazjalna i studencka. Ich "szefem"
   był Witold Jóźwiak, zaś spośród bardziej wybijających się Jan Pazoła.

   Odtąd mieliśmy dwa ośrodki dyspozycyjne: drużynowego 16 PDH Mariana
   Marcinkowskiego i członka władz "Ojczyzny", Romana Stefańskiego (zam. przy ul.
   Wielkie Garbary 33, IV p.).

   W połowie grudnia 1939 roku na rozkaz M. Marcinkowskiego i w ramach
   współdziałania z ON "Ojczyzna" zapoczątkowaliśmy tzw. dopiero później w skali
   ogólnokrajowej szaroszeregową i akowską Akcję "N".

   Dywersja propagandowa przejawiła się w kolportowaniu dwustronnie zadrukowanych
   ulotek formatu A-5, na papierze III kl. Redagowane w poprawnym potocznym języku
   niemieckim adresowane głównie: An die Deutsche Wehrmacht lub Deutsche Offiziere
   und Soldaten, sygnowane przez fikcyjny Deutsche Freiheitsfront. Inne kierowano
   do niemieckiej ludności cywilnej. Przerzucano je przez parkan koszar wojskowych
   przy ul. Solnej, wsuwano Niemcom do skrzynek lub otworów na listy - według
   otrzymywanych rozkazem adresów oraz własnego rozpoznania.

   Szczególnie niebezpieczną,
   • 01.08.04, 18:19
    Szczególnie niebezpieczną, ale za to bardzo skuteczną formą dywersji było
    wciskanie ulotek w tłoku ulicznym do rąk niemieckich żołnierzy z okrzykiem:
    Extrablat!!! Zaskoczeni Niemcy głupieli i bezwiednie sięgali po "drobne", na
    które oczywiście... nikt już nie czekał. Odbywało się to w godzinach
    wieczornych, na południowym skraju placu Wolności, na ul. 27 Grudnia oraz
    Podgórnej, a więc tam, gdzie występowało duże skupisko Niemców i skąd łatwo było
    salwować się ucieczką przejściami podwórzowymi czy pasażem kina "Słońce", na
    sąsiednie ulice św. Marcin oraz Franciszka Ratajczaka.

    Działania naszej grupy skupiały się również na wykonywaniu i zabezpieczaniu
    zdjęć, dokumentujących barbarzyńskie niszczenie pomników kultury narodowej oraz
    obiektów sakralnych. Utrwalono na błonie między innymi zniszczony pomnik
    wieszcza Adama Mickiewicza przy kościele świętomarcińskim, pomnik Tadeusza
    Kościuszki (w rozwidleniu szyn tramwajowych przy ul. Bukowskiej), rozbitą grotę
    ze spiżowym posągiem Matki Boskiej tzw. "Studzienkę Madonny" przy ul. Długiej,
    pamiątkowy krzyż z Chrystusem, strącony do Warty z mostu Chwaliszewskiego. To
    ostatnie zdjęcie według relacji Jerzego Schmidta ukazało się w czasie okupacji
    na łamach jednego z wydawnictw londyńskiej emigracji.

    Wszystkie zdjęcia i filmy przekazywałem swemu dowódcy Romanowi Stefańskiemu.
    Niestety, nie pamiętam ich wykonawcy.

    W wyniku coraz silniejszego współdziałania naszej grupy z ON "Ojczyzna"
    przydzielono ją oficjalnie w uzgodnionym ze mną składzie osobowym do "Ojczyzny"
    z dniem 1 stycznia 1940 roku. Staliśmy się samodzielną jednostką bez powiązań
    personalnych z drugą szaroszeregową grupą Jerzego Schmidta, ograniczając je
    wyłącznie do wspólnego kolportażu gazetki "Polska" - organu "Ojczyzny".
    Zachowaliśmy też bezpośrednią podległość drużynowemu 16 PDH oraz nazewnictwo,
    "Druh" i stopnie harcerskie.

    Z dniem 1 stycznia 1940 roku zmieniła się nazwa grupy na Młodzieżowy Pluton ON
    "Ojczyzna". Składał się z dwóch ponad 10-osobowych drużyn. Jako dowódca plutonu
    wyznaczyłem na drużynowych moich dotychczasowych zastępców: Lecha Masłowskiego i
    Jana Pazołę.

    Teraz z uwagi na wszechstronniejszy i wielozadaniowy charakter samodzielnego
    plutonu - zaczęliśmy uzupełniać werbunek młodzieżą szkolną i akademicką
    (wyłącznie męską) również spoza harcerstwa. Tylko ta młodzież składała przysięgę
    "Ojczyzny", natomiast pozostałych nadal wiązała szaroszeregowa przysięga złożona
    3 listopada 1939 roku.

    Już jak wspomniałem, odbioru "Polski Narodowej" dokonywałem osobiście, a
    kontakty z dowódcą Romanem Stefańskim udostępniłem jedynie obu drużynowym.
    Również tylko oni byli zorientowani w przybliżeniu do jakiej organizacji
    niepodległościowej - poza Szarymi Szeregami należą. Pozostałych informowano, że
    są członkami paramilitarnej organizacji młodzieży gimnazjalnej i studenckiej o
    rodowodzie harcerskim, bez określonej nazwy, pod mylącym kryptonimem
    Młodzieżowej Grupy Jóźwiaka.

    Rzeczą oczywistą jest fakt, że zbyt mało autentycznych szczegółów z dziejów
    konspiracji poznańskiej młodzieży znanych jest zarówno ogółowi społeczeństwa,
    jak i historykom oraz współczesnym publicystom. Ambicją autora niniejszych
    wspomnień jest tę lukę chociaż w skromnym wymiarze zapełnić.

    Warto nadmienić, że w Wielkopolsce - głównie ze względu na rolę miejscowego oraz
    napływowego elementu niemieckiego (z samego Poznania wysiedlono około 100
    tysięcy Polaków, a do roku 1943 ilość Niemców z 6 tysięcy w roku 1939 wzrosła tu
    do ponad 90 tysięcy) - istniały najtrudniejsze w kraju warunki dla działalności
    konspiracyjnej.

    Mimo to już pod koniec września 1939 powstała w Poznaniu Organizacja
    Niepodległościowa "Ojczyzna", kryptonim "Omega". Inicjatorami byli Kirył
    Sosnowski i Witold Grott, a patronował jej ks. Infułat Józef Prądzyński. W
    grudniu tegoż roku utworzono w Warszawie ekspozyturę. "Ojczyzna" skupiła w swych
    szeregach ogółem około 300 osób z elity społecznej zachodniej Polski.

    Sprawą wyjątkowej wagi była działalność komórki legalizacji dokumentów ON
    "Ojczyzna" na Łazarzu. O jej istnieniu nikt z mojego plutonu nie wiedział.
    Znajdowała się przy ówczesnej ul. Marszałka Focha, naprzeciw Rynku Łazarskiego,
    na I piętrze kamienicy, której numeru nie pamiętam. Dokumenty przekazywałem
    Romanowi Stefańskiemu w jego mieszkaniu. Oryginalne formularze dokumentów in
    blanco z podpisem landrata otrzymywała "Ojczyzna" z Wielunia, za pośrednictwem
    podstawionej Polki, która sobie tylko znanym sposobem uzyskiwała od niego
    potrzebne dokumenty.

    W pamięci zachowały się następujące nazwiska członków młodzieżowego Plutonu ON
    "Ojczyzna": Józef Ambrożkiewicz, Gwidon Andrzejewski, Zygmunt Dachterski, (N)
    Domański, Czesław Jóźwiak, Stanisław Karlewicz, Marian Klatkiewicz, Stanisław
    Marczyński (przypuszczalnie autor zdjęć pomników i miejsc sakralnych), Lech
    Masłowski ps. "Jerzy", Stanisław Mierzwiński ps. "Michał", Jan Pazoła ps.
    "Stanisław", Marian Stencel, Leszek Werwicki, Henryk Zieliński.

    Do działalności plutonu doszły w styczniu 1940 roku następujące zadania:
    sporządzenie rejestru volksdeutschów, pomoc socjalna dla wysiedlanych do
    Generalnego Gubernatorstwa (GG) z Poznania i województwa, propagowanie bojkotu
    prasy hitlerowskiej, gromadzenie informacji o akcji wywłaszczeniowej i
    wysiedleńczej, kształtowanie osobowości swych członków, upowszechnianie idei
    niepodległościowych oraz utrwalanie postaw patriotycznych poprzez kultywowanie
    pamięci rocznic: Powstania Listopadowego, Konstytucji 3 Maja - Cudu nad Wisłą,
    Powstania Wielkopolskiego i innych. Na przykład już 2 stycznia zorganizowaliśmy
    przy ul. Krętej 6 zbiórkę poświęconą I rocznicy śmierci Romana Dmowskiego.
    Prezentowano dorobek narodowy szkoły myślenia politycznego, której twórcą był
    duchowy przywódca narodu polskiego, Roman Dmowski. Czytano fragmenty jego
    najważniejszego dzieła - "Myśli nowoczesnego Polaka".

    Najbardziej precyzyjną akcją było w I połowie lutego 1940 roku dywersyjne
    działanie polegające na równoczesnym wrzuceniu ulotek o treści antyhitlerowskiej
    do 8 mieszkań zajętych przez Niemców ściągniętych z Estonii, Łotwy, polskiego
    Wołynia i z Besarabii. Sześć adresów otrzymaliśmy rozkazem, a dwa ustaliliśmy
    sami (przekazane wcześniej naszemu dowódcy). Przed akcją dokonano regulacji
    zegarków. Jej wykonanie wyznaczono punktualnie (!) na godzinę 18.00. Wiadomo
    było, że o 18.05 rozdzwonią się "życzliwe" telefony do gestapo z informacją o
    czytaniu przez wskazanych Niemców antypaństwowych ulotek. O słuszności
    instrukcji co do dokładności czasowej całej operacji przekonaliśmy się, gdy pod
    jeden z tych adresów (ul. Kręta 4) nadjechał już o godz. 18.12 wóz z
    gestapowcami. "Wygarnęli" całą rodzinę Baltendeutschów. Nim szok minął, i wróg
    zorientował się w prowokacji, upłynęło sporo dni. Zamieszanie i kompromitacja
    hitlerowskiej "bezpieki" były efektem udanej akcji.

    W następstwie klęski Francji, latem 1940 roku pojawili się w prawobrzeżnej
    części Poznania w forcie za mostem Rocha - jeńcy francuscy. Staraliśmy się
    dotrzeć do nich z informacjami o sytuacji na frontach. Krótkie notatki, ukryte w
    pudełkach z zapałkami, rozrzucaliśmy w pobliżu domniemanych miejsc ich pracy w
    promieniu 200-300 metrów od umocnień fortyfikacyjnych.

    Po wysiedleniu 4 marca 1940 roku Lecha Masłowskiego do Generalnego
    Gubernatorstwa punkt rozdzielczy prasy konspiracyjnej zainstalowany został w
    mieszkaniu moich rodziców przy ul. Kwiatowej 5.

    23 sierpnia 1940 roku wpadł do mnie Czesław Jóźwiak przestrzegając, że przed
    południem aresztowano grupę konspiracyjną przy Drodze Dębińskiej, która mogła
    mieć związek z kimś z naszego plutonu. Wiadomość tę przekazał mu ojciec, były
    referent policji kryminalnej PP, zmuszony w tym okresie do współpracy z policją
    niemiecką. Sam Czesiu, z racji służbowych powiązań ojca nie wyrażał obaw o
    siebie. Natarczywie jednak nakłaniał mnie do ucieczki jakby przeczuwając
    najgorsze. Jednoznaczną w swej wymowie argumentacją wprost z
    • 01.08.04, 18:20
     23 sierpnia 1940 roku wpadł do mnie Czesław Jóźwiak przestrzegając, że przed
     południem aresztowano grupę konspiracyjną przy Drodze Dębińskiej, która mogła
     mieć związek z kimś z naszego plutonu. Wiadomość tę przekazał mu ojciec, były
     referent policji kryminalnej PP, zmuszony w tym okresie do współpracy z policją
     niemiecką. Sam Czesiu, z racji służbowych powiązań ojca nie wyrażał obaw o
     siebie. Natarczywie jednak nakłaniał mnie do ucieczki jakby przeczuwając
     najgorsze. Jednoznaczną w swej wymowie argumentacją wprost zmusił mnie do
     podjęcia natychmiastowej decyzji. Sam jednak nie skorzystał w danej chwili z
     propozycji własnej ucieczki. Na wszelki wypadek, gdyby miał już pewność co do
     groźby aresztowania, udostępniłem mu adres R. Stefańskiego, który w takich
     przypadkach załatwiał uzyskanie nowego Ausweisu i Pasierscheinu na przejazd do
     Łodzi.

     Kim był Czesław Jóźwiak (zbieżność jego nazwiska z moim jest zupełnie
     przypadkowa, nie łączyło nas żadne pokrewieństwo)? Urodził się 7 września 1919
     roku w Łażynie powiat bydgoski. Rodzicami byli Leon i Maria z d. Iwińska. W roku
     1930 zamieszkali w Poznaniu - ostatnio przy ul. Żydowskiej 30. Czesław od roku
     1934 należał do Oratorium Selezjańskiego w Poznaniu (ul. Wroniecka 9), gdzie
     ukształtował się jego charakter oparty niezachwianie na wierze katolickiej. W
     Oratorium pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Niepokalanego Poczęcia. W roku
     1938/1939 był uczniem gimnazjum im św. Jana Kantego przy ul. Strzeleckiej 10. W
     Oratorium stworzył grupę konspiracyjną z bliżej nie znaną mi organizacją
     wojskową. Włączył do niej swoich kolegów - Edwarda Stanisława Kaźmierowskiego,
     Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika i Jurogniewa Wojciechowskiego.

     W pierwszej dekadzie stycznia wszedł w skład Młodzieżowego Plutonu z przydziałem
     do drużyny Lecha Masłowskiego. Wyraziłem też zgodę na dalsze utrzymywanie przez
     niego łączności z poprzednią organizacją. Pozyskaliśmy go w nadziei, że dzięki
     kontaktom służbowym jego ojca możliwa będzie ewentualna inwigilacja niemieckich
     organów bezpieczeństwa. W ramach ON "Ojczyzna" wszystkie stawiane przed nim
     zadania wykonywał sumiennie i z zapałem.

     23 września 1940 roku po Czesława przyszło gestapo. Wraz z uprzednio
     aresztowanymi kolegami z oratoryjnej grupy przewieziony został do siedziby
     gestapo w Domu Żołnierza. Następne etapy martyrologii "Piątki" to: Fort VII,
     więzienie przy ul. Młyńskiej, od 16.11.1940 roku Wronki (już jako więźniowie
     polityczni oskarżeni o zdradę stanu), następnie Berlin-Neukolln, Zwickau i
     Drezno. 24 sierpnia 1942 roku o godzinie 8.30 wszyscy zostali zgilotynowani.
     Przed tym napisali listy do swych najbliższych i z heroicznym spokojem oraz
     głęboką wiarą poddali się woli Bożej.

     Czesław Jóźwiak, żołnierz ON "Ojczyzna" oddał swe młode życie z wiarę i
     Ojczyznę, jako świadek tamtych tragicznych czasów, w obronie ideałów, którym
     dochował wierności aż do ostatniego drgnienia serca. Rodzinie swej okazywał
     bezgraniczną miłość. Dał temu między innymi dowody w pożegnalnym liście. Z obawy
     o zemstę na rodzinie nie skorzystał z szansy uniknięcia aresztowania, którą
     stworzyłem mu jeszcze 23 sierpnia; sprzeciwił się nawet woli ojca, gdy po
     aresztowaniu pierwszego z "piątki" - Edka Klinika proponował synowi ucieczkę.

     13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Czesława
     Jóźwiaka w gronie 108 męczenników z czasów II wojny światowej i ofiar
     hitlerowskiego nazizmu, w tym całej "Bohaterskiej Piątki z Wronieckiej".

     Wracając do mojej sytuacji w dniu 23 sierpnia 1940 roku, już po 15 minutach
     opuściłem mieszkanie i udałem się na nocleg do wujka Antoniego Thiema, przy ul.
     Jackowskiego 21. Ustaliłem też z siostrą Kazimierą formę i czas przelotnego
     spotkania, celem upewnienia się, czy istotnie jestem poszukiwany przez gestapo.

     Następnego dnia punktualnie o umówionej godzinie 7.00 rano, przejeżdżając
     tramwajem w kierunku placu Świętokrzyskiego (dziś pl. Wiosny Ludów) -
     stwierdziłem, że siostra stojąca na przystanku przy ul. Półwiejskiej (narożnik
     Królowej Jadwigi) ma głowę zwróconą w kierunku Wildy. Był to sygnał obecności
     gestapo.

     Jeszcze rano zgłosiłem się u dowódcy Romana Stefańskiego, prosząc o pomoc w
     ucieczce. Określił załatwienie wszystkich formalności łącznie z legalizacją
     dokumentów w terminie 2-3 dni. Zaproponowałem wystawienie ich na nazwisko Jan
     Garstecki, jako trudne do zapamiętania i wymówienia przez rodowitego Niemca.

     Otrzymałem klucze do konspiracyjnego mieszkania przy ul. Kochanowskiego 17.
     Mieszkanie mieściło się na pierwszym piętrze. Z okna balkonowego zwisała flaga
     ze swastyką.

     27 sierpnia wczesnym rankiem zjawili się emisariusze "Ojczyzny". Po wymianie
     hasła "Agemo" (kryptonim "Omega" - wspak) wręczyli mi Ausweis i Passierschein do
     Łodzi (Litzmannstadt) na nazwisko Jan Garstecki. Otrzymałem ustnie adres
     kontaktowy do wdowy Pietrzakowej przy ul. Browarnej 2, skąd miałem być
     przerzucony do Generalnego Gubernatorstwa. We trójkę pojechaliśmy tramwajem nr 5
     do końcowego przystanku przy rzeźni miejskiej na Wielkich Garbarach. Obaj
     posiadali broń krótką. Gdy opuszczałem tramwaj w odległości około 200 metrów od
     stacji kolejowej Poznań-Garbary, miałem świadomość, że odtąd zdany jestem na
     własne siły.

     Znalazłszy się na peryferyjnym dworcu zapewniłem sobie do nadejścia pociągu
     "towarzystwo" gestapowca (z rodziną) - dzięki przezornej pomocy, jakiej
     udzieliłem mu w odszukaniu kasy biletowej i okrężnej drogi (z obejściem
     restauracji) na peron. Po prostu "przykleiłem" się do niego, co niewątpliwie
     uchroniło mnie od inwigilacji dwóch Schutzpolicei, pilnujących wejścia na peron.
     Sprawiałem wrażenie, że jestem członkiem rodziny gestapowca.

     Wyjazd z Garbar, a nie z Dworca Głównego, podyktowany był troską o uniknięcie
     szczelniejszej kontroli.

     Drogą przez Kutno przyjechałem do Zgierza na przedmieściu Łodzi. Po wielu
     perypetiach dopiero następnego dnia trafiłem pod właściwy adres.

     Natychmiast pośrednią drogą powiadomiłem Jana Pazołkę o dokładnym adresie punktu
     przerzutowego, to jest w Rundzie Pabianickiej w obrębie tak zwanej "Wielkiej
     Łodzi" z jednoczesnym poleceniem przyjazdu w ciągu 10 dni.

     Tak postąpił, ratując życie, gdyż w Poznaniu dopiero po roku gestapo trafiło na
     jego ślad.

     10 września 1940 roku przekroczyliśmy granicę w okolicy Tuszyna, kierując się
     przez Piotrków Trybunalski na Warszawę. Tu Jasiu pozostał u krewnych, a ja
     nocowałem w barze Kazimierza Wereszczaka przy ul. Piusa V (właściciela sklepu
     garmażeryjnego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej wysiedlonego do G.G.), którego
     syn Witold przyjaźnił się z moimi braćmi Henrykiem i Władysławem w Gimnazjum św.
     Marii Magdaleny. Dzięki jego pomocy nawiązałem kontakt ze Związkiem Walki
     Zbrojnej. Tutaj 14 września złożyłem przysięgę ZWZ. Zachowałem poznański ps.
     "Mściwój".

     W wyniku uzgodnień otrzymałem rozkaz zorganizowania punktu przerzutowego przez
     Bug oraz doraźnego magazynu broni i amunicji na Podlasiu w miejscowości Gródek
     nad Bugiem. Był to majątek Aleksandry Piłsudskiej, 35-hektarowa "resztówka",
     administrowana przez uroczych małżonków Karola i Marię Białowąsów, wywodzących
     się z okolic Nowogródka. Przygarnęli mnie jak członka rodziny.

     Wkrótce utworzyłem oddział ZWZ złożony głównie z wysiedlonych poznaniaków.
     Działa też punkt przerzutowy za Bug, a z upływem czasu zespół produkcji środków
     opatrunkowych, zorganizowany przez moją przyszłą żonę Zofię.

     W nocy 25 lutego 1942 roku, w lasach pod pobliską Jabłonną Lacką nastąpiła
     koncentracja okolicznych oddziałów ZWZ, podczas której odczytano rozkaz o
     przemianowaniu z dniem 14 lutego tegoż roku ZWZ na Armię Krajową. Wszyscy
     złożyli rotę przysięgi żołnierzy AK.

     W marcu 1944 roku, na polecenie władz AK podjąłem pracę w Zarządzie Gminnym w
     Jabłonnie Lackiej, gdzie zamieszkałem wraz z żoną Zofią, także członkiem AK ps.
     "Admira" poślubioną w Gródku 22 września 1943 roku. Moim zadaniem było
     wystawianie tymczasowych zaświadczeń w miejsce rzekomo z
     • 01.08.04, 18:21
      W marcu 1944 roku, na polecenie władz AK podjąłem pracę w Zarządzie Gminnym w
      Jabłonnie Lackiej, gdzie zamieszkałem wraz z żoną Zofią, także członkiem AK ps.
      "Admira" poślubioną w Gródku 22 września 1943 roku. Moim zadaniem było
      wystawianie tymczasowych zaświadczeń w miejsce rzekomo zgubionych dokumentów
      osobistych partyzantom i zdekonspirowanym działaczom niepodległościowym. Takich
      zaświadczeń wystawiłem ponad 50. Podpisywał je wójt Wacław Bujalski. Przy
      którymś z kolei dokumencie wójt zapytał: "Dla kogo konkretnie się wystawiamy?"
      "Nie wiem" odpowiedziałem. Repliką było: "No to będę wisiał!". Wtrąciłem - "Nie
      sam - lecz w doborowym towarzystwie... razem ze mną". "A niech cię!" -
      uśmiechnął się i... podpisał. Działalność mojego oddziału AK trwała do 18 lipca
      1944 roku, do chwili wkroczenia na te tereny wojsk sowieckich. Wykorzystałem
      sytuację i jeszcze w tym dniu wróciłem do swego nazwiska - Witold Jóźwiak. Ślub
      mój w 1943 pod nazwiskiem okupacyjnym odbył się za pisemną zgodą (zalakowaną)
      kurii biskupiej w Siedlcach. Dlatego teraz otrzymałem wypis aktu ślubu już na
      właściwe nazwisko.

      Wyjazd powrotny do Poznania nastąpił rankiem 17 marca 1945 roku. Wraz ze mną,
      żoną i córeczką Jadwigą wracali również wysiedleni tak, jak moja żona ze
      Stęszewa, teściowie oraz szwagierka i szwagier. Przysłany ze Stęszewa wóz
      ciągnął około 400 kilometrów jeden wspaniały koń. Poznań powitaliśmy po północy
      24/25 marca w Niedzielę Palmową.

      Od lat młodzieńczych marzyłem o zawodzie dziennikarskim. Marzenie to spełniło
      się w okresie powojennym. Wprawdzie po powrocie do Poznania pierwsze kroki
      zawodowe (06.04.1945roku) stawiałem jako pracownik umysłowy Ekspedycji
      Osobowo-Bagażowej na Dworcu Głównym PKP (w prowizorycznym baraku), ale już 1
      stycznia 1947 r. wstąpiłem w szranki żurnalisty.

      Podjąłem pracę redaktora technicznego "Głosu Wielkopolskiego", wydawanego przez
      Spółdzielnię Wydawniczo-Oświatową "Czytelnik". Do zespołu wprowadził mnie i
      umożliwił realizację marzeń mój przyjaciel z ławy szkolnej Lech Susicki
      (przedwojenny redaktor "Kuriera Poznańskiego"), ówczesny sekretarz redakcji
      "Głosu". Tutaj przeszedłem wszystkie stopnie wtajemniczenia zawodu, łącznie z
      ukończeniem 8-miesięcznego kursu dziennikarskiego w Warszawie (17.05.1949 roku).
      Duża w tym również zasługa redaktora naczelnego, Jacka Zagierskiego,
      przedwojennego redaktora naczelnego "Nowego Kuriera" w Poznaniu (Al.
      Marcinkowskiego). Ten znakomity fachowiec stawiał wysoko poprzeczkę przed
      adeptami zawodu.

      W ciągu zaledwie kilku lat z prowincjonalnego pisma - przede wszystkim - pod
      względem graficznym, stworzyłem nowoczesny dziennik. Korzystałem szeroko z porad
      i pomocy redaktorów Lecha Susickiego i Zygmunta Jabłkowskiego. Etapami obalając
      stereotypy, przekształciłem 4-szpaltowy periodyk na układ 6-łamowy. Ożywiły się
      tytuły (na przykład piętrowe), zmienił styl łamania, forma składu (łamy łączone,
      ramki, wcięcia tekstów, pojawiły się światła między szpaltami przy felietonach,
      urozmaicono skład (od 6 do 10 punktów). Nadano przejrzystość kolumnom lokalnym i
      publicystycznym; optycznie ograniczono "kobyły" stosując przeniesienia części
      artykułu na inną stronę. Od 2 października 1952 roku wprowadziłem, obowiązujący
      redakcję, drukarnię oraz korektę - minutowy harmonogram, który dyscyplinował
      terminy przekazywania materiałów redakcyjnych (teksty i zdjęcia) do drukarni
      oraz ich dalszej obróbki. Sprowadzało to praktycznie do zera możliwość opóźnień
      druku.

      Pasmo twórczej i satysfakcjonującej pracy przerwane zostało nagle 15 lutego 1953
      roku, gdy ze skutkiem natychmiastowym zawieszono mnie w wykonywaniu zawodu.

      Pretekstem był błąd drukarski, powstały z winy korekty, w czasie mego nocnego
      dyżuru redaktora technicznego, a faktyczną przyczyną, represja polityczna ze
      strony redaktora naczelnego "Gazety Poznańskiej", Stanisława Januszewskiego - za
      wcześniejszą moją odmowę przejścia do pracy w organie KW PZPR, w którego
      egzekutywie tkwił. Władze "Głosu" (nowym naczelnym był wtedy Wojciech Knittel, a
      sekretarzem redakcji Tadeusz Ratajski) jeszcze tej nocy podporządkowały się jego
      decyzji.

      Sprawa dotyczyła błędu w tytule czołowej 1-łamówki. Zamiast: 600.000 dzieci
      wyjedzie na kolonie letnie", było "60.000" (nr 40 wyd. A). Wprawdzie w tekście
      dwukrotnie podano właściwą liczbę, ale przecież nie o to chodziło. Odmowę
      partyjnemu decydentowi i znany mój światopogląd wykorzystano do próby złamania
      mojego morale. Wkrótce tenże adwersarz "wyleciał" również ze skutkiem
      natychmiastowym z obu lukratywnych stołków - W "Gazecie" i w Komitecie
      Wojewódzkim - za co? Za mylną datę w swoim artykule. Jego Canossą była posada
      podrzędnego publicysty w środowisku łódzkim.

      Gwoli pamięci warto przytoczyć anegdotyczny przypadek charakteryzujący głupotę i
      niekompetencję władz PRL.

      6 listopada 1949 roku około godziny 23.00, gdy przygotowania do druku "Głosu
      Wielkopolskiego" znajdowały się w końcowej fazie, dalekopisem (AIP) z Warszawy
      nadano komunikat, nakazujący wstrzymanie druku i oczekiwanie na ważny materiał,
      który musi ukazać się na czołowym miejscu strony tytułowej.

      Po blisko godzinnym oczekiwaniu rozpoczęto nadawanie obszernego tekstu o
      mianowaniu marszałkiem PRL i ministrem obrony narodowej PRL marszałka
      Konstantego Rokosowskiego. Natychmiast poleciłem uruchomić wszystkie linotypy.

      W tym czasie, po raz pierwszy i jedyny w mojej karierze dziennikarskiej,
      poczułem się słabo. Zadzwoniłem do redaktora Zagierskiego o przysłanie zastępcy.
      Zjawił się Henryk Jaworowski, a mnie zawieziono do domu.

      Wtedy dopiero zaczął się właściwy "cyrk", który trwał do rana. Trzykrotnie
      kolejne depesze zmieniały pisownię nazwiska - z Rokosowski na Rokossowski, co
      oczywiście wymagało każdorazowo wymiany całego składu, gdyż nazwisko sowieckiego
      namiestnika powtarzało się w co 2-3 zdaniu. Ostatecznie przywrócono pierwotną
      wersję: Rokosowski. (patrz - "G.W." wyd. A nr 307 z 07.11.1949 roku tytuł:
      "Prezydent Rzeczypospolitej mianował Konstantego Rokosowskiego Marszałkiem
      Polski i ministrem obrony narodowej"). Przetrwała jednak zaledwie kilka dni. Od
      13 listopada pojawiła się (bez żadnych sprostowań) aktualna do dziś pisownia:
      Rokossowski.

      Oto jakich fabrykowano "polaków" i jacy "uczeni" dyktowali nam zasady pisowni...
      i nie tylko. Powszechnie mówiono, że przewód doktorski działaczy komunistycznych
      prowadził wówczas kablem... z komitetu partii do uczelni.

      W wyniku wyłaniających się problemów i nowych życiowych, a także zawodowych
      sentymentów, nawiązałem bliską współpracę z oddziałem poznańskiego
      "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" (w roku 1987 byłem jego kierownikiem) oraz
      ogólnopolskim tygodnikiem CZSP "Spółdzielczość Pracy". Ta decyzja stwarzała
      warunki do kontynuowania działalności zawodowej, której próbowano mnie pozbawić.

      1 czerwca 1954 roku wróciłem do pracy per excellence dziennikarskiej w
      "Expressie Poznańskim". Umożliwił mi to były mój naczelny z okresu "głosowego",
      Wincenty Kraśko - człowiek wielkiego serca i kultury.

      W publicystyce mojej na łamach "Głosu" i "Expressu" przeważała tematyka
      spółdzielczości pracy. W tej dziedzinie byłem specjalistą. Na przykład redaktor
      naczelny "EP" Leonard Wąchalski wszystkie materiały dotyczące problematyki
      spółdzielczej kierował do mojej akceptacji.

      Bliską mi była sprawa budowy Jeziora Maltańskiego, chociażby z tej racji, że
      mieszkałem na Osiedlu Warszawskim. A więc działałem niejako pro domo sua.

      W latach 1949-1952 prowadziłem permanentnie kampanię prasową na rzecz tej
      wspaniałej inwestycji. Głownie na łamach "Głosu" i "TKP". Sekundował mi
      współtwórca tego przedsięwzięcia dyrektor Zarządu Zieleni miejskiej w Poznaniu
      mgr Bernard Lisiak. Wraz z nim i fotoreporterem "Głosu" Kazimierzem Przychodzkim
      wielokrotnie przemierzaliśmy teren budowy, dokumentując na zdjęciach
      zaawansowanie prac. O powodzeniu w końcowej fazie zadecydował mój artykuł,
      zamieszczony w sierpniowym wydaniu (rok 1951) "Głosu Wielkopol
      • 01.08.04, 18:23
       W latach 1949-1952 prowadziłem permanentnie kampanię prasową na rzecz tej
       wspaniałej inwestycji. Głownie na łamach "Głosu" i "TKP". Sekundował mi
       współtwórca tego przedsięwzięcia dyrektor Zarządu Zieleni miejskiej w Poznaniu
       mgr Bernard Lisiak. Wraz z nim i fotoreporterem "Głosu" Kazimierzem Przychodzkim
       wielokrotnie przemierzaliśmy teren budowy, dokumentując na zdjęciach
       zaawansowanie prac. O powodzeniu w końcowej fazie zadecydował mój artykuł,
       zamieszczony w sierpniowym wydaniu (rok 1951) "Głosu Wielkopolskiego".
       Sugestywny tytuł czołówki na stronie drugiej brzmiał: "Zielone "płuca" dla
       100-tysięcznego prawobrzeżnego Poznania przyszłości."

       Wykazałem w nim, że już 95 procent prac jest wykonanych. Teraz wszystko zależy
       wyłącznie od ukończenia budowy jazu, by można spiętrzyć wody Cybiny i ożył
       najnowocześniejszy tor regatowy w Europie.

       Z tym artykułem i planem budowy pojechał skoro świt tego dnia dyrektor Bernard
       Lisiak do wicepremiera Stefana Jędrychowskiego, który przekonany argumentacją
       artykułu (ze zdjęciem jazu w budowie), przyznał potrzebną ilość cementu z puli
       wojskowej - co wówczas graniczyło z cudem. Dzięki temu już wiosną 1952 roku
       rozpoczęto spiętrzenia tafli jeziora.

       Dziś w opinii specjalistów międzynarodowej federacji kajakowej maltański tor
       regatowy jest najpiękniejszym tego typu obiektem na świecie, a Malta stała się
       terenem licznych imprez sportowych i artystycznych.

       Bernardowi Lisiakowi zawdzięcza też Poznań pierwszy folder poznańskiej palmiarni
       (w 5 językach) jego autorstwa, w niebotycznym na tamte czasy nakładzie 50.000
       egzemplarzy. Ukazał się w roku 1958, nakładem ZW "Pospress", w moim opracowaniu
       podobnie, jak pierwszy informator o poznańskich rzemieślniczych spółdzielniach
       pracy czy poznańskie informatory usług, Jarmarku Świętojańskiego.

       W roku 1957 przeszedłem do Zachodniego Wydawnictwa "Pospress", będąc jednym z
       jego głównych inicjatorów i założycieli. Przez okres 2 lat, wydawaliśmy "Kurier
       Sportowy" (2 razy w tygodniu). Do odejścia 1 stycznia 1982 roku na dziennikarską
       emeryturę (zostałem zweryfikowany przez Główną Komisję Weryfikacyjną Związku
       Zawodowego Dziennikarzy RP) pełniłem funkcję kierownika Redakcji Prasowej i
       przez 25 lat szefostwo biur prasowych na MTP i TK.

       Wydałem około 3.000 biuletynów prasowych oraz informacji prasowych na rzecz
       między innymi: CZSP, SPHZ "Coopexim" spółdzielczych krajowych związków. Przez 15
       lat byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZW "Pospress".

       W każdych warunkach i w całym okresie powojennym dziennikarstwo traktowałem jako
       służbę dla społeczeństwa. Realia blasków i cieni ukochanego zawodu, szczególnie
       w warunkach 45-letniego okresu panoszenia się narzuconej narodowi władzy
       komunistycznej, znaczyły drogę trudnej realizacji tego celu.

       15 stycznia 1945 roku rozkazem gen. bryg. Leopolda Okulickiego rozwiązana
       została Armia Krajowa. We wstępnej części tego dokumentu dowódca Armii Krajowej
       zwracał się do żołnierzy: Daję Wam ostatni Rozkaz. Dalszą swą pracę i
       działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa
       Polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być
       przewodnikiem Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym
       działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą"...

       Świadomość, że również mnie wiąże Rozkaz ostatniego dowódcy Armii Krajowej,
       ukierunkowała moje poczynania i decyzje zgodnie z sumieniem, które podpowiadało
       priorytety: KOŚCIÓŁ - NARÓD - PAŃSTWO.
  • 01.08.04, 18:31
   Dekret ogłaszający bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerzy polskich

   CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
   ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

   Prot. 763/02/L

   POLONIAE

   Beatum Stephanum Vincentium Frelichowski, presbyterum et martyrem, qui tempore
   pacis in iuvenum exploratorum religiosam institutionem strenue laboravit et
   tempestate belli numquam a fide vel a pastorali munere flexit exploratores
   Poloniae peculiari cultu prosequuntur.

   Inde Eminentissimus Dominus Iosephus Card. Glemp, Archiepiscopus Varsaviensis,
   Praeses Conferentiae Episcoporum Poloniae, communia vota excipiens, electionem
   Beati Stephani Vincentii Frelichowski, presbyteri et martyris, in Patronum apud
   Deum exploratorum Poloniae rite approbavit. Idem vero, litteris die 22 martii
   2000 datis, enixe rogat ut electio et approbatio huiusmodi, iuxta Normas de
   Patronis constituendis et ad normam Instructionis "de Calendariis particularibus
   atque Officiorum et Missarum Propriis recognoscendis", n. 30, confirmentur.

   Congregatio porro de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, vigore facultatum
   sibi a Summo Pontifice IOANNE PAULO II tributarum, attentis expositis, cum
   electionem et approbationem ad iuris praescriptum peractas esse constet,
   precibus annuit atque

   BEATUM STEPHANUM VINCENTIUM FRELICHOWSKI,
   PRESBYTERUM ET MARTYREM,
   PATRONUM APUD DEUM
   EXPLORATORUM POLONIAE

   confirmat, omnibus cum iuribus et liturgicis privilegiis iuxta rubricas
   consequentibus.
   Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
   Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 20
   septembris 2002.

   + Georgius A. Card. Medina Estévez
   Praefectus

   Marius Marini
   Subsecretarius

   KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO
   I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

   Prot. 763/02/L


   POLSKA

   Harcerze polscy otaczają szczególną czcią bł. Stefana Wincentego
   Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, który w czasie pokoju gorliwie
   pracował nad formacją religijną młodych harcerzy, a w czasie zawieruchy wojennej
   nigdy nie zmienił wiary lub obowiązków duszpasterskich.

   Dlatego Najdostojniejszy Ksiądz Józef Kard. Glemp, Arcybiskup Warszawski,
   Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przyjmując powszechne pragnienia,
   zaaprobował wybór bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i
   męczennika, na Patrona polskich harcerzy przed Bogiem. Tenże również, listem z
   dnia 22 marca 2002 r., usilnie prosi, aby ten wybór i aprobata zostały
   zatwierdzone, zgodnie z normami o ustanawianiu patronów i z instrukcją "o
   kalendarzach partykularnych oraz własnych części oficjum i Mszy św.", n. 30.

   Kongregacja zaś ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą udzielonych jej
   uprawnień przez papieża JANA PAWŁA II, rozważywszy przedstawione sprawy, aby
   wybór i aprobatę odbyły się zgodnie z przepisami prawa, zgadza się na prośby i
   zatwierdza

   BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO,
   PREZBITERA I MĘCZENNIKA,
   NA PATRONA POLSKICH HARCERZY
   PRZED BOGIEM

   łącznie z wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi wynikającymi z rubryk.
   Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.
   W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 20
   września 2002 r.


   + Georgius A. Card. Medina Estévez
   Prefekt

   + Franciscus Pius Tamburrino
   Arcybiskup Sekretarz
  • 01.08.04, 20:20
   1910 - we wrześniu uczniowie I Gimnazjum św. Anny w Krakowie zakładają "Zastęp
   Kruków". Zastęp ten prowadzi Władysław Smolarski.

   1911 - we wrześniu działaczka Eleusis, Zofia Langierówna zakłada w Krakowie
   pierwszy zastęp żeński. Krakowski działacz Sokoła, Zygmunt Wyrobek w oparciu o
   "Zastęp Kruków" zakłada Drużynę Skautów im. Kościuszki, a w listopadzie
   zarzewiacy (Juliusz Ulrych i Janusz Gęsiorowski) organizują dwie następne
   drużyny skautów w Krakowie. Patrole skautów istnieją też w Tarnowie, Nowym
   Sączu, Jaśle i Debicy oraz Rzeszowie; stopniowo powstają z nich drużyny. W
   grudniu Roma Wodziczko-Dediowa zakłada I Drużynę Skautek im. Klaudii z
   Działyńskich Potockiej.

   1912 - powstają drużyny skautów w Bieczu, Krośnie, Wadowicach i Zakopanem. W
   Krakowie przy Uniwersytecie Jagiellońskim tworzy się akademicki zastęp "Orłów".
   W marcu Zygmunt Wyrobek zostaje Komendantem Miejscowym w Krakowie, następuje
   reorganizacja drużyn. Pierwsza wystawa skautowa w Rzeszowie. We wrześniu
   ćwiczeniami ośmiu drużyn krakowskich w Kostrzu kieruje Zygmunt Wyrobek.

   1913 - w marcu istnieje 9 drużyn w Krakowie liczących ponad 500 skautów,
   powstają tu pierwsze własne warsztaty skautowe. W lipcu 5 skautów z Krakowa
   jedzie na III zlot skautów brytyjskich w Birmingham (wyjazd organizuje Andrzej
   Małkowski, który ze Lwowa przeniósł się do Zakopanego), w sierpniu zaczyna
   wychodzić miesięcznik "Harcerz". W październiku, w stulecie śmierci księcia
   Józefa Poniatowskiego, skauci krakowscy dają popis sprawności w pionierce
   (budowa mostu na Błoniach). Przejętą od Adama Ciołkosza I Drużynę Skautów w
   Zakopanem rozbudowuje Andrzej Małkowski w kilka plutonów, tworząc tu mocny
   ośrodek harcerski.

   1914 - absolwentki kursu skautowego w Zakopanem zakładają przyszkolne drużyny
   żeńskie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. W maju Kraków posiada 12 drużyn z
   341 skautkami z Komendantką Miejscową Marią Strehlówną, organem komendy żeńskiej
   jest "Skautka". Olga Małkowska zakłada drużynę skautek w Zakopanem. W SIERPNIU
   WYBUCHA PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA. Skauci krakowscy powyżej 16 roku życia wstępują
   do 2 pułku Legionów, natomiast z Zakopanego wraz z innymi ochotnikami (sokoli,
   górale, letnicy) pod komendą Andrzeja Małkowskiego do 1 pułku Legionów Polskich.
   Skautki w Zakopanem i Nowym Sączu podejmują służbę w placówkach Czerwonego
   Krzyża, intendenturze, pomocy społecznej szczególnie dzieciom. We wrześniu w
   Krakowie komendę drużyn żeńskich obejmuje Zofia Langierówna, a męskich prof.
   Bronisław Piątkiewicz, natomiast w Zakopanem prowadzenie drużyn skautów i
   skautek przejmuje Olga Małkowska.

   1915 - w lutym żandarmeria austriacka wykrywa w Tatrach tajne składy broni,
   przygotowywane przez Olgę i Andrzeja Małkowskich dla założenia niezależnej od
   zaborców Republiki Podhalańskiej. Małkowscy w porę ostrzeżeni przed
   aresztowaniem, uchodzą z Zakopanego, praca skautowa tam upada. W listopadzie,
   gdy linia frontu ustala się poza Lwowem, na czele odrodzonych drużyn skautek w
   Krakowie staje Jadwiga Krawczyńska. Odradzają się także drużyny skautów w
   Sanoku, Tarnowie i Zakopanem.

   1916 - w czerwcu powstaje komenda sokolich drużyn skautów I i II okręgu w
   Krakowie (obejmująca w przybliżeniu teren późniejszej chorągwi), jej komendantem
   zostaje prof. Bronisław Piątkiewicz. W Legionach ginie b. drużynowy IV Dr.
   Krakowskiej Feliks Gacek. W październiku w Krakowie działa sześć dobrze
   wyekwipowanych drużyn skautów. Następuje silny rozwój skautowych drużyn
   wiejskich (Bobowa, Brzozów, Marcinkowice, Nowy Sącz, Raba Wyżna i in.).

   1917 - rozbudowa skautowych warsztatów w Krakowie i Nowym Sączu (głównie
   szewstwo, introligatorstwo, koszykarstwo), stają się one źródłem utrzymania
   drużyn. W tym samym celu skauci w Bochni organizują kursy gospodarcze,
   ogrodnicze i introligatorstwa. W czerwcu komendę drużyn skautów w Krakowie
   obejmuje Jerzy Grodyński. W Tarnowie zjazd instruktorów II okręgu prowadzi Br.
   Piątkiewicz, który w lipcu organizuje kurs kartografii w Porębie Wielkiej, a w
   sierpniu kurs drużynowych wiejskich dla 30 uczestników.

   1918 - w lutym Jerzy Grodyński opuszcza Kraków powołany do wojska austriackiego,
   zastępuje go komendant okręgowy. Od maja drużyny skautek w Krakowie prowadzi
   Janina Opieńska a komendę drużyn skautów w Tarnowie obejmuje Adam Ciołkosz. W
   lipcu skauci Tarnowa i Dębicy urządzają obozy robocze w Krzyżu, Chyszowie i
   ćwiczebny w Kończyskach. W sierpniu trwa kurs instruktorski Okręgu Krakowskiego
   w Kornatce. Komendę drużyn skautów w Nowym Sączu obejmuje Witold Nawratil. W
   listopadzie skauci Czarnej Trzynastki Krakowskiej biorą udział w rozbrajaniu
   Austriaków, którzy we Lwowie prowokują walki bratobójcze między Polakami i
   Ukraińcami o miasto. W grudniu w tych walkach ginie m.in. Jerzy Grodyński.

   1919 - w styczniu komendantem hufca skautów w Krakowie zostaje prof. Leopold
   Wegrzynowicz a komendantką skautek Bronisława Uhmianka, w Brzozowie imponujący
   rozwój hufca skautów dzięki Henrykowi Kapiszewskiemu. W czerwcu na wniosek
   Komendy Okręgu jako duża jednostka - hufiec brzozowski zostaje podporządkowany
   bezpośrednio Naczelnej Komendzie Skautowej we Lwowie. W lipcu Bronisław
   Piątkiewicz i Stefan Kuta prowadzą trzytygodniową kolonię skautową w Kuźnicach,
   trwa obóz roboczy XIII KDH w Rakutowie. We wrześniu powstaje Muzeum Fotografii
   Skautowej w Rzeszowie, tamtejszy hufiec skautek obejmuje Jadwiga Luśniakówna.

   1920 - Komendantem Chorągwi jest Tadeusz Biernakiewicz, komendantką Chorągwi
   Bronisława Uhmianka. We wrześniu wybucha II Powstanie Śląskie - do Cieszyna i
   pod Oświęcim wyruszają z Krakowa dwie kompanie ochotnicze harcerzy, by wesprzeć
   Ślązaków przeciw Niemcom. Harcerze rozwozili rozkazy powstańcze, organizowali
   przerzuty broni, działali w służbie wywiadowczej, walczyli z bronią w ręku.
   Harcerki organizowały prowizoryczne szpitaliki. W listopadzie pokój zawarty
   między Polską i Rosją umożliwia m.in. przywrócenie normalnej pracy harcerstwa.

   1921 - Chorągiew Męska liczy 1862 harcerzy. W lutym prof. UJ Stanisław
   Ciechanowski organizuje Zarząd Oddziału ZHP w Krakowie, otaczający opieką (m.in.
   lekarską) młodzież obu chorągwi. Chorągiew Żeńską obejmuje Jadwiga
   Wojciechowska. Ukazuje się "Codzienny Goniec Harcerski" wydawany w Krakowie.
   Przewodniczący ZHP gen. broni Józef Haller wizytuje harcerstwo krakowskie i
   dokonuje w kwietniu przeglądu drużyn w Parku Henryka Jordana. W maju wybucha III
   Powstanie Śląskie - w szeregi powstańców napływają licznie ochotnicy harcerze,
   m.in. w ataku na Kędzierzyn ginie członek Komendy Chorągwi Jan Surzycki. We
   wrześniu Chorągiew Męską obejmuje Stefan Kuta a przewodnictwo Zarządu Oddziału
   (Z.O.) prof. UJ dr Stefan Surzycki. W listopadzie wychodzić zaczyna czasopismo
   "Płomienie".

   1922 - W Krakowie ukazuje się "Harcmistrz" pod redakcją Tadeusza Strumiłły,
   działa starszoharcerska drużyna "Watra". W maju następuje zlot obu chorągwi:
   żeńskiej liczącej 930 harcerek w 29 drużynach i męskiej liczącej 1553 harcerzy w
   51 drużynach. Działa łącznie 12 warsztatów harcerskich.

   1923 - W Krakowie ukazuje się broszurka Kazimierza Parafińskiego "O gospodarczą
   niezależność harcerstwa", wzywająca do rozwoju spółdzielni harcerskich. W lipcu
   zjazd Wolnego Harcerstwa w Krakowie doprowadza do zerwania z ZHP. Trwa kurs
   instruktorski Chorągwi Męskiej w Piwnicznej i Chorągwi Żeńskiej w sierpniu w
   Białym Dunajcu. Samodzielny Hufiec Cieszyński wchodzi w skład Chorągwi
   Krakowskiej. W grudniu Komendantem Chorągwi Męskiej zostaje Józef Bielec,
   Komendantką Chorągwi Żeńskiej Jadwiga Ackermanówna. Prezesem Z.O. jest prof. UJ
   Stanisław Kutrzeba.

   1924 - prezesem Z.O. zostaje Maciej Biesiadecki. W maju władze ZHP zawieszają
   Czarną Trzynastkę Krakowską za udział w strajku robotników krakowskich w
   listopadzie 1923. W czerwcu harcerze krakowscy uczestniczą w Zlocie Chorągwi
   Górnośląskiej pod Katowicami. W lipcu udział harcerek krakowskich w I Harcerskim
   Zlocie Narodowym w Świdrze pod Warszawą i harcerzy w Siekierk
   • 01.08.04, 20:21
    1924 - prezesem Z.O. zostaje Maciej Biesiadecki. W maju władze ZHP zawieszają
    Czarną Trzynastkę Krakowską za udział w strajku robotników krakowskich w
    listopadzie 1923. W czerwcu harcerze krakowscy uczestniczą w Zlocie Chorągwi
    Górnośląskiej pod Katowicami. W lipcu udział harcerek krakowskich w I Harcerskim
    Zlocie Narodowym w Świdrze pod Warszawą i harcerzy w Siekierkach. W sierpniu
    Olga Małkowska otwiera Harcerską Szkołę Pracy i Szkołę Instruktorek w Sromowcach
    Wyżnych. Hufce Cieszyn i Bielsko przechodzą z Chorągwi Krakowskiej do Chorągwi
    Katowickiej. Następuje nowy napływ do drużyn młodzieży robotniczej i
    rzemieślniczej. W listopadzie przewodniczącym Z.O. zostaje dr Michał Pollak.
    Wojciech Kossak ofiarowuje harcerzom swój obraz "Straż nad Wisłą - Czuwaj!", do
    którego pozował dh Tadeusz Lasko z Zielonej Trójki Krakowskiej.

    1925 - Komendantem Chorągwi Krakowskiej zostaje Zdzisław Stieber, a nowym
    prezesem Z.O. inż. Karol Rolle. W akcji letniej uczestniczy 201 harcerek i 468
    harcerzy.

    1926 - w kwietniu Komendantką Chorągwi Harcerek zostaje Henryka Braunowa (matka
    Jerzego, autora "Płonie ognisko i szumią knieje", zwana przez druhny "Białym
    Renem"). Pod redakcją Władysława Szczygła wychodzi "Jednodniówka Akademickiego
    Koła St. Harcerstwa" z artykułem Ignacego Fika "O punkt wyjścia", uderzającym w
    panujący ustrój polityczny. W maju, tuż przed przewrotem Józefa Piłsudskiego,
    obraduje w Krakowie VII Walny Zjazd ZHP, w czerwcu naczelnictwo usuwa Ignacego
    Fika z ZHP za wspomniany poprzednio artykuł. Początki Czerwonego Harcerstwa (Cz.
    H.) w Krakowie.

    1927 - w styczniu Komendantem Chorągwi zostaje ks. Marian Luzar. W lipcu na
    zaproszenie skautek Jugosławii wyjazd Komendantki Chorągwi z grupą instruktorek,
    które urządzają tam pokazowy obóz. Akcja letnia obejmuje 622 harcerek i 897
    harcerzy. W Krakowie działają cztery gromady Cz. H.

    1928 - Chorągiew Męska liczy 1728 harcerzy. W kwietniu prezesem Z.O. zostaje
    Feliks Przyjemski. W lipcu liczna delegacja uczestniczy w II Ogólnopolskim
    Zlocie Harcerek w Wyszkowie nad Bugiem, w sierpniu ginie w Tatrach wybitna
    instruktorka Chorągwi Krakowskiej Zofia Krókowska. W grudniu z udziałem rektora
    Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. J. Kallenbacha harcerstwo krakowskie urządza
    uroczystą akademię w auli UJ, poświęconą 500-leciu śmierci rycerza Zawiszy
    Czarnego z Garbowa.

    1929 - w lipcu udział 320 harcerzy w II Zlocie Narodowym Harcerzy w Poznaniu i
    19 przedstawicieli z Chorągwi Krakowskiej na Jamboree w Arrow Park k. Birkenhead
    (Anglia). Dalszy rozwój zrzeszeń st. harcerskich. W listopadzie wielkie
    ćwiczenia polowe harcerzy urządza Hufiec Kraków.

    1930 - w styczniu Komendantem Chorągwi Męskiej zostaje dr Władysław Szczygieł. W
    kwietniu harcerze Krakowa i Wieliczki goszczą wycieczkę 150 skautów angielskich.
    Chorągiew Żeńska liczy 2048 harcerek w 61 drużynach. Męska 2600 harcerzy w 83
    drużynach. W czerwcu Komendantką Chorągwi Harcerek zostaje Felicja Kasprzykówna,
    a przewodniczącą Z.O. mianowano Zofię Kwaśniewską. W lecie rusza szkolenie
    instruktorów na 4 kursach, głównie dla nauczycieli, we wrześniu powstaje
    dwuletni plan rozwoju harcerstwa. W Krakowie powstaje 5 gromad dziewczęcych. Cz.
    H. Miesięcznik esperancki "Juna Samideano" wychodzący w Krakowie wprowadza dział
    harcerski "Skolta Ankulo".

    1931 - Chorągiew Męska obejmuje wszystkie powiaty województwa krakowskiego oraz
    powiaty: kolbuszowski, krośnieński, rzeszowski, strzyżowski i tarnobrzeski z
    województwa lwowskiego. W lutym obraduje w Krakowie Walny Zjazd ZHP. Komendant
    Chorągwi rzuca hasło harcerskiej służby Polsce i rozwoju drużyn robotniczych,
    rzemieślniczych i ruchu zuchowego. W grudniu Chorągiew Męska liczy 3666
    harcerzy, żeńska 2370 harcerek. Komendantką Ch. Żeńskiej zostaje Jadwiga
    Orłówiczówna.

    1932 - w styczniu Ch. Męska organizuje 6 zimowisk i kurs narciarski. Trwa akcja
    pomocy rodzinom bezrobotnych. W lecie udział drużyny żeglarskiej z Tarnowa w
    Zlocie Skautów Wodnych nad Jeziorem Garczyńskim. W akcji letniej obozuje 1558
    harcerzy i 988 harcerek. We wrześniu liczna delegacja harcerzy krakowskich
    uczestniczy w uroczystości odsłonięcia pomnika dawnego skauta ppłk. Leopolda
    Lisa-Kuli, w Rzeszowie. Chorągiew Męska skupia 149 harcerzy w 3 drużynach i 15
    samodzielnych zastępach żeglarskich, łącznie jest w niej 5672 harcerzy w 127
    drużynach. Żeńska liczy 5549 harcerek w 184 drużynach.

    1933 - w marcu staraniem starszego harcerstwa urządzono w Krakowie uroczystą
    akademię z odczytem dr Tadeusza Strumiłły, poświęconym zasługom Królowej
    Jadwigi. W kwietniu liczna delegacja chorągwi uczestniczy w Walnym Zjeździe ZHP
    w Katowicach, ks. Marian Luzar zostaje naczelnym kapelanem ZHP. W lecie z uwagi
    na kryzys gospodarczy 126 obozów harcerzy i 53 obozy harcerek organizowano w
    większości na terenie chorągwi. W sierpniu delegacja 67 harcerzy jedzie na
    Jamboree w Gődőlő (Węgry). We wrześniu otwarcie Składnicy Harcerskiej w
    Krakowie, kierowanej przez hm J. Kordylewską, w październiku natomiast
    harcerskiego prewentorium w Kościelisku "Gniazdo Tatrzańskie". W grudniu było
    8099 harcerek (156 drużyn, 22 st. harcerskie i 77 gromad zuchów), a w Chorągwi
    Męskiej 9251 harcerzy (172 drużyny, w tym: 6 akademickich, 5 rzemieślniczych, 4
    żeglarskie, 3 nauczycielskie, 1 alumnów), 166 gromad zuchowych. Był to ostatni
    rok "ofensywy harcerskiej".

    1934 - dalszy rozwój Harcerskich Klubów Narciarskich (HKN). W lecie na 141
    obozów stałych i 12 wędrownych wyrusza 2533 harcerzy oraz na 63 stałe, 16
    wędrownych, 7 żeglarskich i 27 kolonii wyjeżdża 1367 harcerek. Harcerze Nowego
    Targu i Nowego Sącza organizują pomoc ludności dotkniętej klęską powodzi. Udana
    wyprawa żeglarska 19 harcerzy krakowskich Wagiem i Dunajem do Morza Czarnego. W
    grudniu Ch. Żeńska liczy 7554 harcerek w 151 drużynach. Męska 10 261 harcerzy w
    192 drużynach. Ch. Żeńską prowadzi Maria Irena Mileska.

    1935 - w maju Komendantem Ch. Męskiej zostaje Władysław Muż, a Komendantką
    Chorągwi Żeńskiej Alina Kleczewska. W czerwcu w Krakowie Zjazd Dawnych Harcerzy
    i powstanie Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość. W lipcu 752 harcerzy i
    liczna grupa harcerek Chorągwi Krakowskiej uczestniczy w Jubileuszowym Zlocie
    ZHP w Spale. We wrześniu powstaje drużyna szybowcowa w Trzebini.

    1936 - w marcu udział Czerwonego Harcerstwa ze strajkującymi robotnikami
    Semperitu w Krakowie w starciach z policją. W maju obchody Dnia Harcerstwa
    organizują w Krakowie hufce męskie i żeńskie, ukazuje się jednodniówka
    "Czuwaj!". W październiku początek Zimowej Pomocy Bezrobotnym z otwarciem
    świetlic harcerskich i dożywianiem najbiedniejszej młodzieży, organizowaniem
    kursów (gotowanie, szycie) i przedstawień. W listopadzie Komendę Chorągwi
    Męskiej obejmuje Stanisław Mitko, a prezesem Z.O. zostaje prof. Rudolf Radzyński.

    1937 - w marcu w Krakowie rusza nowa szwalnia harcerska. W kwietniu powstaje w
    Krakowie Harcerska Eskadra Lotnicza im. mjr. Idzikowskiego i jej pluton w
    Zakopanem. Rozwój drużyn harcerskich przy Rodzinie Kolejowej. W lipcu obozuje
    2229 harcerzy. Trwa szkolenie instruktorek. W akcji letniej uczestniczy łącznie
    1118 harcerek. W obu chorągwiach połowę drużyn stanowią drużyny wiejskie. W
    grudniu Komendantką Chorągwi zostaje Zofia Kottik.

    1938 - w maju prezesem Z.O. zostaje wybrany inż. Jan Majewski. Akcja letnia
    obejmuje 986 harcerek i 2487 harcerzy. W październiku ogłoszono pogotowie st.
    harcerzy w związku z aneksją Zaolzia. W listopadzie Jan Bugajski zostaje
    Komendantem Chorągwi Harcerzy. W grudniu Ch. Żeńska liczy 4056 harcerek w 166
    drużynach, 1993 zuchów w 71 gromadach. Chorągiew Męska wykazuje 4136 harcerzy w
    181 drużynach, 2667 zuchów w 140 gromadach.

    1939 - w styczniu obwody w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Krośnie (powiaty województwa
    lwowskiego) zostają wyłączone z Okręgu Krakowskiego i włączone do Okręgu
    Lwowskiego ZHP. W maju trwają Harcerskie Letnie Igrzyska Sportowe. W czerwcu
    wobec groźby napaści Niemiec zostaje powo
    • 01.08.04, 20:21
     1939 - w styczniu obwody w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Krośnie (powiaty województwa
     lwowskiego) zostają wyłączone z Okręgu Krakowskiego i włączone do Okręgu
     Lwowskiego ZHP. W maju trwają Harcerskie Letnie Igrzyska Sportowe. W czerwcu
     wobec groźby napaści Niemiec zostaje powołane Pogotowie Wojenne Harcerzy, lecz
     akcja letnia przebiega normalnie. W sierpniu Komendantem Pogotowia Chorągwi
     zostaje dr Władysław Szczygieł, a hufców harcerzy krakowskich Jan Ryblewski.
     Kursy instruktorskie przebiegają normalnie. WE WRZEŚNIU NIEMCY NAPADAJĄ NA
     POLSKĘ, WYBUCHA DRUGA WOJNA ŚWIATOWA. Harcerze organizują pomoc ludności po
     bombardowaniu Krakowa, a po wkroczeniu wojsk niemieckich przechodzą do
     konspiracji. W listopadzie Komendantem tajnej Chorągwi zostaje wybrany phm.
     Stanisław Rączkowski ps. Stach; poza chorągwią działają niektóre drużyny i
     krakowska "Bellafenita". W grudniu wychodzą powielane przez harcerzy tajne
     gazetki: "Informacje radiowe" i "Pobudka".

     1940 - przybywa do Krakowa hm Florian Marciniak, przyjmuje do Szarych Szeregów
     tajną Chorągiew, zatwierdza jej Komendanta i komendantów rejonów (Kraków,
     Podgórze, Dębica, Rzeszów, Nowy Sącz, Chrzanów, Tarnów). Harcerki organizują
     pomoc rodzinom wysiedlonym z terenów "wcielonych do III Rzeszy". W kwietniu
     "Informacje Radiowe" zmieniają tytuł na "Przegląd Polski" ("PP"). Kilkunastu
     harcerzy z Nowego Sącza i Krynicy ginie w egzekucjach, wskutek wsypy kuriera hm
     St. Rączkowski musi uchodzić z Krakowa, a Chorągiew od czerwca prowadzi Seweryn
     Udziela ps. Lubicz. W lecie tajny obóz harcerski w Podgórkach k. Tyńca i
     początek kursów podoficerskich dla Szarych Szeregów. (Sz. Sz.) W listopadzie
     aresztowanie Komendantki tajnej Chorągwi Harcerek phm Kazimiery Sobieskiej.

     1941 - w marcu gestapo aresztuje hufcowego Sz. Sz. Stanisława Wąsowicza; wraz z
     innymi harcerzami z Nowego Sącza i Krakowa zostaje on wysłany do KL Oświęcim. W
     kwietniu gestapo aresztuje w Rzeszowie hm Józefa Kreta, a w Krakowie hm Seweryna
     Udzielę, po którym Chorągiew od maja prowadzi Stanisław Okoń ps. Sumak.
     Aresztowania harcerzy krakowskich uniemożliwiają wydawanie "PP", wznowiony
     następnie w sierpniu. Rozwój Małego sabotażu od napaści Niemiec na ZSRR. Tajną
     Chorągiew Harcerek obejmuje Alojza Tokarz-Zwolińska.

     1942 - w lutym zaprzysiężenie tajnej Nowosądeckiej Drużyny Harcerskiej. W marcu
     aresztowanie przez gestapo hm Stanisława Okonia, po nim Chorągiew obejmuje hm
     Eugeniusz Fik ps. Osk, liczebność Chorągwi wynosi 500 harcerzy. W czerwcu ginie
     od kul gestapo w Krakowie phm Władysław Mitkowski, we wrześniu w KL Oświęcim
     ginie phm St. Okoń. Trwają ćwiczenia kursów podchorążych
     (Pychowice-Tyniec-Bolechowice) Sz. Sz., w październiku wobec aresztowania brata
     Ignacego, działacza PPR, hm Eugeniusz Fik musi się ukryć przed gestapo. W
     grudniu w KL Oświęcim ginie harcerka nowosądecka Antonina Gembka.

     1943 - w marcu hm Florian Marciniak spotyka się z hm E. Fikiem i mianuje
     komendantem Chorągwi hm Edwarda Heila ps. Jerzy. Reorganizacja Sz. Sz. z
     utworzeniem szczebla Zawiszy, BS i GS. W kwietniu powstaje w Krakowie harcerska
     kompania "Bartek", udział w akcji warszawskiej "Osy-Kosy" (zamach na dowódcę
     policji i SS Friedricha Krűgera). W czerwcu zaczyna wychodzić w Krakowie tajna
     "Watra". W lipcu po śmierci gen. Wł. Sikorskiego szczebel Zawiszy bierze udział
     w udanej rozsprzedaży tzw. lewego "Gońca Krakowskiego", ukazuje się nowa tajna
     gazetka: "Bez wędzidła". W październiku wraz z innymi harcerzami ginie w
     egzekucji publicznej Franciszek Baraniuk, dowódca plutonu podgórskiego "Alicja".
     W Nowym Sączu harcerze podłączają się do niemieckich "szczekaczek" i nadają
     polską audycję, ginie dh Tadeusz Wysocki. W listopadzie gestapo aresztuje
     łączniczkę i kolporterkę "PP", w tymże miesiącu ukazuje się podziemne czasopismo
     satyryczne "Na ucho". Wskutek zdrady gestapo aresztuje po kolei harcerzy
     podgórskiego plutonu "Alicja". W grudniu ponowny udział Zawiszy w kolportażu
     lewego "Gońca", wychodzi także tajna gazetka "Czuwaj".

     1944 - trwa Mały Sabotaż (napisy na murach "Hitler kaputt", rozklejanie afiszów
     "nakazujących" ewakuację cywilnych Niemców z Krakowa itp.) Gestapo aresztuje
     Janka Szumca, działacza Cz. H. Zawiszacy otrzymują własne pisemko "Na tropie". W
     marcu Chorągiew (kryptonim: Ul Smok) liczy 620 harcerzy. Aresztowanie harcerzy
     Drużyny Podhalańskiej. W kwietniu "Na tropie" nr 8 żąda bezwzględnego utrzymania
     zasady abstynencji w Szarych Szeregach. W maju gestapo wykrywa tajne składy
     broni w Krakowie, aresztuje przy powielaniu zespół "PP", grupę redaktorów tajnej
     prasy harcerskiej i hm Edwarda Heila. W czerwcu więzieni w Tarnowie harcerze i
     harcerki Drużyny Podhalańskiej giną w egzekucji na Zbylitowskiej Górze. Represje
     za zamach na dowódcę SS i policji GG powodują przejście do partyzantki
     zagrożonej części młodzieży. W sierpniu po wybuchu Powstania Warszawskiego
     aresztowania masowe uniemożliwiają plan "Burzy" w Krakowie. Harcerki Ch.
     Krakowskiej więzione w KL Ravensbrűck wchodzą w skład tajnej drużyny "Mury". W
     listopadzie Kraków po upadku Powstania Warszawskiego staje się siedzibą
     Naczelnictwa Sz. Sz., Chorągiew Krakowską prowadzi hm. Wincenty Mucha pseudonim
     Komar. Harcerki tworzą w Krakowie sieć zakładów opieki dla rodzin ze zburzonej
     Warszawy.

     1945 - W styczniu dnia 18 następuje oswobodzenie Krakowa. Hm. Eugeniusz Fik wraz
     z instruktorami wznawia pracę. Dnia 12.II.1945 Pełnomocnik Rządu Tymczasowego -
     Minister Oświaty dr Stanisław Skrzeszewski poleca hm. Eugeniuszowi Fikowi, by
     zorganizował ruch harcerski na terenie województwa krakowskiego. W międzyczasie
     następuje rozwiązanie Szarych Szeregów. Powstaje pierwsza Komenda Chorągwi w
     składzie 24 członków pełniących 27 funkcji. Komendantem Chorągwi zostaje wybrany
     Eugeniusz Fik.

     Jednocześnie rozpoczyna swą działalność Komenda Chorągwi Harcerek. Komendantką
     jest hm. Alina Kleczewska-Dziewanowska. Dla zapewnienia bazy materialnej i
     właściwego zaopatrzenia harcerstwa - została powołana Składnica Harcerska będąca
     spółką męskiej i żeńskiej Komendy Chorągwi. Kierownictwo powierzono phm
     Wacławowi Wierzewskiemu. Kraków staje się silnym ośrodkiem oddziaływującym na
     całą Polskę. Zwłaszcza w dziedzinie wydawnictw i pierwszych podręczników
     harcerskich. Składnica Harcerska zorganizowała "Ognisko", gdzie w ówczesnych
     niedostatkach wydawano obiady po cenie kosztów, najuboższym instruktorom
     bezpłatnie. Harcerstwo usuwa gruz z dziedzińca na Wawelu, porządkuje ulice. W
     kwietniu odbywa się na Wawelu manifestacja harcerstwa. Na dziedzińcu wawelskim
     gromadzi się ponad 6000 druhen, druhów i zuchów. Większość posiada już mundury
     harcerskie. Harcerstwo jest oceniane jako najsprawniejsza organizacja. Powstają
     Harcerskie Kluby Sportowe (zwane Ha-Ka-Esy), zimą organizowane są pierwsze
     zawody narciarskie. Komenda Chorągwi zagospodarowuje 3 ośrodki rolne a to w
     Głębokiej, Lusinie i Osieczanach. W ciągu 10 dni następuje zbiórka książek
     polskich dla repolonizacji Ziem Odzyskanych. Uzbierano ponad 18 000 - wręczono
     je społeczeństwu Śląska. W akcji letniej wzięło udział 2262 harcerzy.
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.