Dodaj do ulubionych

Historia harcerstwa polskiego

30.07.04, 23:15
Początki-
1909 16-17.XI W dzienniku "Słowo Polskie" ukazują się dwa artykuły Edmunda
Naganowskiego o skautingu pt. "Bi-pi" i "Bi-es".

1910/11 Andrzej Małkowski tłumaczy książkę Baden-Powella "Skauting dla
chłopców" ("Scouting for boys") na język polski.

1911 Marzec-maj - Pierwszy kurs instruktorów skautowych we Lwowie. 22.V
Andrzej Małkowski podpisuje rozkaz, w którym powołuje trzy drużyny skautowe we
Lwowie (dwie męskie i jedną żeńską): I Lwowska Drużyna Skautów im. Naczelnika
Kościuszki - drużynowy Czesław Pieniążkiewicz,II Lwowska Drużyna Skautów im.
Hetmana Chodkiewicza - drużynowy Franciszek Kapałka, III Lwowska Drużyna
Skautek im. Emilii Plater - drużynowa Olga Drahonowska. Powstaje Naczelna
Komenda Skautowa we Lwowie afiliowana przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół"
15.X We Lwowie kazuje się pierwszy numer pierwszego polskiego czasopisma
skautowego pt. "Skaut Pismo Młodzieży Polskiej". Na pierwszej stronie Skauta
wydrukowano wiersz Ignacego Kozielewskiego pt. "Wszystko, co nasze"
(późniejszy hymn harcerski). 1.XI W drugim numerze Skauta ukazuje się pierwsza
redakcja Prawa Skautowego. Wydano "Skauting jako system wychowania młodzieży"
na podstawie dzieła generała Baden-Powella w tłumaczeniu Andrzeja Małkowskiego.

1912 III Lwowska Drużyna żeńska prowadzona przez Olgę Drahonowską wprowadza na
swym obozie pozdrowienie "Czuwaj" w miejsce dotychczasowego zawołania
"Czołem". Powstaje pierwszy wzór Krzyża Harcerskiego wzorowany na orderze
Virtuti Militari. Pomysłodawcą projektu był ksiądz Kazimierz Lutosławski,
"Szary". W czerwcu wydano książkę Eugeniusza Piaseckiego i Mieczysława
Schreibera pt. "Harce młodzieży polskiej", w której zamiast słów "skaut" i
"skauting" użyto po raz pierwszy słów: "harcerz" i "harcerstwo".

1913 19.VI W Zakopanem biorą ślub Olga Drahonowska i Andrzej Małkowski.

1914 Wybucha I Wojna Światowa - harcerze i harcerki biorą zorganizowany udział
w walkach na froncie i w służbie pomocniczej (łączność, kurierzy, ochrona
mostów i kolei, straż graniczna, służba sanitarna itp.). W 5 pułku Legionów
Polskich działa harcerski pluton zwiadu "Czuwaje" dowodzony przez Stefana
Roweckiego, przywódcę państwa podziemnego w latach I Wojny Światowej (Stefan
"Grot" Rowecki). Ogłoszenie przez Związkowe Naczelnictwo Skautowe (zabór
austriacki) tekst Prawa i Przyrzeczenia.

1916 1-2.XI W Warszawie powstaje Związek Harcerstwa Polskiego skupiający
organizacje skautowe zaboru rosyjskiego: POS (Polska Organizacja Skautowa) i
ZSP (Związek Skautek Polskich) i Junactwo. Jako wspólne odznaki przyjęto krzyż
harcerski i lilijkę skautową. W tym roku Baden-Powell wydaje książkę "Wilczęta".

1917 W lecie Olga Drahonowska-Małkowska zorganizowała pierwszą dziewczęcą
gromadę zuchową w Zakopanem ("Krasnoludki"). Jan Mauersberger podjął próbę
opracowania nowego systemu wychowania najmłodszych członków harcerstwa i
zaproponował, dla nich nazwę "zuchy".

1918 1-2.XI Lublin, polskie organizacje skautowe trzech zaborów łączą się w
ogólnopolski Związek Harcerstwa Polskiego, liczący wówczas 33 tysiące harcerek
i harcerzy. Powstają pierwsze gromady wilcząt w Polsce, tworzone głównie przez
harcerstwo męskie.

Okres międzywojenny-
1918/24 Harcerze biorą udział w walkach o granice RP: w Powstaniu
Wielkopolskim, trzech Powstaniach Śląskich, akcji plebiscytowej na Warmii i
Mazurach, walkach z Ukraińcami i wojnie polsko-bolszewickiej.
1919 15-16.I Na płynącym do Odessy, statku greckim "Chauonia", który wpadł na
minę w Cieśninie Messyńskiej, ginie Andrzej Małkowski.
1920 ZHP jednym z członków-założycieli WOSM. Naczelnik Państwa Józef
Piłsudski obejmuje protektorat nad ZHP. 31.XII.1920-2.I.1921 I Walny Zjazd ZHP
przyjmuje Statut, tekst Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, wybiera władze.
Przewodniczącym Związku zostaje generał Józef Haller.
1921/24 Działalność "Wolnego Harcerstwa" propagującego nawrót do puszczaństwa
i odrzucającego militaryzm. Przywódcą ruchu był Adam Ciołkosz. Działalność
"Wolnego Harcerstwa" propagującego nawrót do puszczaństwa i odrzucającego
militaryzm. Przywódcą ruchu był Adam Ciołkosz. Działalność "Wolnego
Harcerstwa" propagującego nawrót do puszczaństwa i odrzucającego militaryzm.
Przywódcą ruchu był Adam Ciołkosz.

Prezydent Stanisław Wojciechowski obejmuje protektorat nad ZHP.
1925 23.VIII Powstaje Harcerska Szkoła Pracy w Sromowcach Wyżnych w Pieninach
założona przez Olgę Małkowską.
1926 Organizacja Harcerek reformuje i ujednolica pracę gromad zuchowych
dziewcząt. 13.XII Prezydent Ignacy Mościcki przyjmuje protektorat nad ZHP.
1926/39 Działalność gromad Czerwonego Harcerstwa Towarzystwa Uniwersytetów
Robotniczych, będących pod wpływem ideowym Polskiej Partii Socjalistycznej.
Organizacja zajmowała się wychowaniem dzieci przede wszystkim ze środowisk
robotniczych. Na czele władz stał Stanisław Dubois.
1928 ZHP członkiem-założycielem Światowego Stowarzyszenia Skautek i
Przewodniczek (WAGGGS-World Association of Girl Guides and Girl Scouts).
1929 W "Na tropie" ukazało się w odcinkach opowiadanie Aleksandra Kamińskiego
"Jak Antek Cwaniak wilczków kształcił".
1931 5.VII Uroczyste otwarcie Żeńskiej Szkoły Instruktorskiej na Buczu; jej
komendantką została Józefina Łapińska. Upowszechnianie pomysłów i opracowań
Aleksandra Kamińskiego dotyczących nowej metodyki zuchowej. Na wspólnej
konferencji instruktorów harcerek i harcerzy uzgodniono jednolity dla
dziewcząt i chłopców materiał programowy.
1932 6-12.VIII Światowa konferencja skautek na Buczu. październik -
Zarejestrowanie w ZHP Koła Instruktorów im. Mieczysława Bema, którego celem
było m.in. objęcie przez ZHP pracą wychowawczą młodzieży ze środowisk
robotniczych, rzemieślniczych i wiejskich. Przywódcą KIMB-u był Juliusz Dąbrowski.
1933 1.X W Nierodzimiu otwarto Szkołę Instruktorów Zuchowych, której
komendantem został Aleksander Kamiński.
1935 Jubileuszowy Zlot ZHP w Spale w 25-lecie harcerstwa.
1937 Powstaje Ośrodek Kształcenia Starszyzny Organizacji Harcerzy ZHP w
Górkach Wielkich. Jego komendantem został Aleksander Kamiński.
1938 Wrzesień - powołano Pogotowie Wojenne Harcerek (szkolenie do służby
pomocniczej na wypadek wojny - kursy przeciwpożarowe, obrony cywilnej, kursy
sanitarne i opieki nad dziećmi; komendantką została hm. Józefina Łapińska).
1939 10.V Powołano Pogotowie Wojenne Harcerzy (kursy przeciwpożarowe,
sanitarne, obrony cywilnej, łączności i strzelania).

II wojna światowa-
1939 Wrzesień - Harcerze i harcerki biorą udział w wojnie obronnej (obrona
wieży spadochronowej w Katowicach, walki w Bydgoszczy, pod Mławą, w obronie
Warszawy i inne).
27.IX Decyzja o kontynuowaniu pracy harcerstwa męskiego w konspiracji
(późniejsze Szare Szeregi).
Pogotowie Wojenne Harcerek nie zaprzestaje pracy przez cały okres wojny,
nosząc kryptonim "OH" (Organizacja Harcerek), "Związek Koniczyn", "Bądź Gotów".
Organizacja podziemna harcerstwa męskiego "Szare Szeregi" wchodzi w skład
Armii Krajowej. Kolejni Naczelnicy Szarych Szeregów: Florian Marciniak
(Krzemień), Stanisław Broniewski (Orsza) i Leon Marszałek.

Struktura Szarych Szeregów:

* Główna Kwatera - pasieka,
* Chorągiew - ul,
* Hufiec - rój,
* Drużyna - rodzina.

Podział na grupy wiekowe w Szarych Szeregach:

* "Zawisza" - najmłodsi harcerze (11-15 lat), których głównym zadaniem
była nauka i służba najbliższemu otoczeniu, a w czasie Powstania Warszawskiego
organizacja poczty polowej.
* "Szkoły Bojowe" - (16-18 lat) nauka, zwiad i łączność.
* "Grupy Szturmowe" - (ponad 18 lat) nauka, praca, przygotowanie do
odbudowy kraju, walka zbrojna z okupantem.

"Dziś - jutro - pojutrze" - program Szarych Szeregów:

* "Dziś" - sabotaż, nauka, przygotowanie do walki,
* "Jutro" - walka, powstanie,
* "Pojutrze" - odbudowa kraju, służba i praca dla kraju.

Szare Szeregi wykonały wiele akcji w zakresie małego sabotażu i dywersji.
Harcerki w wieku 16 lat wstępowały do Wojskowej
Edytor zaawansowany
 • somepoint210 30.07.04, 23:16
  Szare Szeregi wykonały wiele akcji w zakresie małego sabotażu i dywersji.
  Harcerki w wieku 16 lat wstępowały do Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej
  (WSKAK). Harcerze walczyli również w oddziałach partyzanckich ("Jędrusie", zwiad
  i łączność "Ponurego", akcja "Wachlarz"), pełnili odpowiedzialne funkcje w
  Komendzie Głównej AK, (np. Aleksander Kamiński był redaktorem naczelnym
  "Biuletynu Informacyjnego" - głównego pisma Polski Podziemnej, wychodzącego aż
  do upadku Powstania Warszawskiego). Brali udział w akcji "Burza" (walka przeciw
  Niemcom). "Szkoła za Lasem" - nazwa kształcenia starszyzny harcerstwa podziemnego.

  Ważniejsze akcje Szarych Szeregów:

  * Wieniec I i II - wysadzanie pociągów,
  * Meksyk II - 1943.03.26 - Akcja pod Arsenałem - odbicie 25 więźniów z
  niemieckiego konwoju policyjnego, w tym Jana Bytnara "Rudego", który zmarł po
  trzech dniach od ran, jakie hitlerowcy zadali mu podczas przesłuchań. Po akcji
  zmarli oprócz "Rudego": "Alek" - Aleksy Dawidowski i "Buzdygan" - Tadeusz
  Krzyżewicz. Dowódcą akcji był Stanisław Broniewski "Orsza", a jego zastępcą
  Tadeusz Zawadzki "Zośka".
  * Meksyk III - odbicie Floriana Marciniaka (akcja odwołana).
  * Celestynów - 1943.05.20 odbicie transportu więźniów do Oświecimia.
  * Kutschera - 1944.02.11 - zamach (udany) na komendanta warszawskiej policji
  i SS Franza Kutscherę. Niemcy przestali rozstrzeliwać na ulicach miasta polskich
  patriotów.
  * Koppe - nieudany zamach na szefa policji niemieckiej w Generalnej Guberni.
  * "Taśma" - Sieczychy - 1943.08.20 - likwidacja strażnic granicznych.
  Podczas tej akcji ginie Tadeusz Zawadzki "Zośka".
  * N - akcja propagandowa wśród Niemców osłabiająca ich ducha walki.
  * M - akcja Młodzież.


  Oddział specjalny - III Kompania Wydzielona: (nazwy: "Agat" - "Pegaz" -
  "Parasol"). Zadaniem oddziału było likwidowanie szczególnie szkodliwych
  funkcjonariuszy niemieckich. "Mury" - drużyna harcerek w obozie koncentracyjnym
  w Ravensbrűck. "Droga Brzozowa" - drużyna harcerska w obozie w Oświęcimiu.
  1944 1.VIII-2.X Powstanie Warszawskie (wybuch o godzinie "W" - 17:00). W
  trwającym 63 dni powstaniu uczestniczyły harcerskie bataliony: "Zośka" i
  "Parasol" (należące do Szarych Szeregów), batalion "Gustaw" i batalion "Wigry".
  30.XII Zarządzeniem resortów Oświaty i Administracji Publicznej PKWN został
  restytuowany ZHP w wyzwolonym kraju, a następnie została powołana Tymczasowa
  Naczelna Rada Harcerska jako władza ZHP.
  1945 Styczeń - Rozwiązanie Szarych Szeregów. 25.III Formalne zakończenie pracy
  Pogotowia Harcerek.
 • somepoint210 30.07.04, 23:48
  Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc
  bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

  W październiku 1939 roku grupa instruktorów harcerskich o poglądach
  katolicko-narodowych z Kręgu Św. Jerzego utworzyła - konkurencyjne w stosunku do
  sympatyzujących z obozem piłsudczykowskim Szarych Szeregów - Harcerstwo Polskie.
  Naczelnikiem Harcerstwa Polskiego, zwanego również Harcerstwem Katolickim,
  Narodowym, a od 1943 roku Hufcami Polskimi został jeden z najwybitniejszych
  założycieli i instruktorów przedwojennego ZHP hm. RP Stanisław Sedlaczek.
  Przewodniczącym Rady Harcerskiej wybrano zaś Władysława Sołtana.

  Szare Szeregi uważały siebie za jedynych kontynuatorów funkcjonującego do 1939
  roku Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo Narodowe nawiązywało do tradycji
  ZHP istniejącego w latach 1911-1931, tj. do XI Walnego Zjazdu, na którym
  reprezentanci nurtu katolickiego utracili władzę na rzecz zwolenników sanacji.

  Inspektorzy HP pragnęli utworzenia alternatywnej dla Szarych Szeregów
  organizacji, która mogłaby realizować głoszone przez nich postulaty katolickie i
  narodowe. Akcentowali wartości chrześcijańskie i przywiązanie do tradycji.
  Proponowali nową jakość w stosunku do przedwojennego ZHP. Zasadnicza różnica w
  porównaniu z ustrojem Szarych Szeregów polegała na połączeniu pracy harcerstwa
  męskiego i żeńskiego w ramach jednej organizacji. Ideologia Hufców Polskich
  zbudowana była na fundamencie wiary katolickiej. Patronką organizacji obrano
  Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski. Drugim filarem, na którym opierało się
  Harcerstwo Katolickie, była tradycja narodowa. Żywiono przekonanie o szczególnej
  pozycji narodu, który powinien zmierzać do zbudowania Katolickiego Państwa
  Narodu Polskiego. Naród uważano za wartość nadrzędną. Nadrzędną, bowiem
  stworzoną na ziemi przez Boga. Harcerstwo Narodowe dążyło do wychowania
  młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za losy ojczyzny, do ukształtowania ludzi
  prawych, o twardym kręgosłupie ideowo-moralnym. Program Harcerstwa Polskiego
  odzwierciedlała broszura zatytułowana Harcerstwo. Zarys podstaw ideowych i
  organizacji, zwana popularnie "Sasem" (od pseudonimu Stanisława Sedlaczka).

  Harcerstwo Narodowe było organizacją walczącą. Swoje struktury tworzyło w
  oparciu o drużyny należące do przedwojennego porozumienia narodowego
  "Strażnicy". Jednym z głównych budowniczych siatki HP był ks. Henryk
  Czepułkowski. Organizację podzielono na 4 okręgi i 14 obwodów. Działało w nich
  160 drużyn, ok. 1600 harcerzy i harcerek, nie licząc młodzieży. Stan liczbowy
  Szarych Szeregów określany był na 2 do 3 tys. osób. Pod koniec II wojny
  światowej w HP funkcjonowało ok. 4 tys. osób.

  Po aresztowaniu Stanisława Sedlaczka w maju 1941 r., funkcję naczelnika objął
  Witold Sawicki. Naczelniczką HP została Halina Sadkowska, a po jej wywiezieniu
  do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück (czerwiec 1944) - Jadwiga Wróblewska.

  Najsilniejszym i najlepiej zorganizowanym ośrodkiem pracy Hufców Polskich była
  Warszawa. Do prężniejszych terenów pracy Harcerstwa Katolickiego należały
  również Kraków i Lwów. Silne ośrodki funkcjonowały także m.in. w Lublinie,
  Kielcach, Radomiu, Tarnopolu, Częstochowie, Poznaniu, Jarosławiu, Stryju i Grójcu.

  Od początku okupacji Harcerstwo Polskie, w przeciwieństwie do Szarych Szeregów i
  innych środowisk harcerskich, szczególny nacisk kładło na pracę wychowawczą.
  Naczelnictwo HP przygotowało i przeprowadziło kilkanaście kursów instruktorskich
  i podharcmistrzowskich. Program prób instruktorskich zawierał zarówno elementy
  wiedzy na temat metodyki harcerskiej, jak i wychowania religijnego oraz narodowego.

  Harcerstwo Polskie przyjmowało w swoje szeregi młodzież niepełnoletnią. Stąd też
  w programach szkolenia wiele miejsca zajmowały aspekty wychowania
  patriotycznego. Poza pracą harcerską młodzież katolicka brała czynny udział w
  akcjach "małego sabotażu", a także w kolportażu wydawnictw i prasy podziemnej.
  Harcerstwo Polskie wraz z pozostałymi organizacjami młodzieżowymi prowadziło
  tzw. Akcję "M" ("Młodzież"), polegającą na prowadzeniu pracy opiekuńczej i
  wychowawczej z młodzieżą niezorganizowaną. Część Hufców Polskich brała czynny
  udział w działalności wywiadowczej, której natężenie przypadło na miesiące
  poprzedzające niemieckie uderzenie na Sowietów. Bardzo ważnym elementem programu
  Harcerstwa Katolickiego było przygotowanie harcerzy do "zbliżającej się walki
  zbrojnej". Początkowo szkolenie miało charakter teoretyczny. Harcerstwo Polskie
  bowiem sprzeciwiało się, w odróżnieniu od Szarych Szeregów, angażowaniu
  młodzieży do bieżących działań zbrojnych. Harcerze zaczęli jednak podejmować
  współpracę z formacjami wojskowymi. W tej sytuacji kierownictwo Hufców Polskich
  postanowiło wprowadzić starsze roczniki harcerzy w struktury armii podziemnej.

  O żywotności Harcerstwa Polskiego świadczyła również aktywność wydawnicza.
  Pierwszym pismem HP był miesięcznik "Harcerz", który zaczął ukazywać się w roku
  1942 w Warszawie. Jego założycielem i redaktorem był phm. Stanisław Dobrowolski.
  "Harcerz" posiadał wyraźne oblicze polityczne. Z dużą sympatią odnosił się do
  Obozu Narodowo-Radykalnego. Harcerstwo Polskie dążyło do zrealizowania hasła
  Wielkiej Polski. "Harcerz" prezentował określony program polityczny. Proponował
  konkretne rozwiązania ustrojowe i społeczne. Mówił o konieczności powrotu na
  ziemie piastowskie, tj. oparciu granicy zachodniej o Odrę i Nysę Łużycką. O
  budowie związku narodów zachodniosłowiańskich zagrożonych przez Niemcy i Rosję
  Sowiecką. Pismo cechowała pewna dojrzałość polityczna. Było ono periodykiem
  środowiskowym, a nie organizacyjym.

  W 1943 r. pojawił się miesięcznik "Patrol", który wydawano we współpracy ze
  Stronnictwem Narodowym. Zamieszczano w nim instrukcje i materiały szkoleniowe.
  Podejmowano polemikę z ideowymi przeciwnikami. Publikowano gawędy i artykuły
  okolicznościowe. Z Harcerstwem Polskim związane również było "Ogniwo", "Gawędy
  HP", "Satyry", "Młody Las", "Kamykowe Dusze", "Słońce w Oczy", "Obozowiec" oraz
  "Zew Kresowy".

  Harcerstwo Narodowe uznawał emigracyjny Rząd Polski. Współpracowała z nim
  również Krajowa Delegatura Rządu w osobach Antoniego Ponikowskiego i Stefana
  Korbońskiego. Emigracyjny Komitet Naczelny ZHP uznawał Harcerstwo Polskie za
  część składową ZHP. Temu stanowisku KN ZHP przeciwstawiało się kierownictwo
  Szarych Szeregów. Harcerstwo Katolickie podkreślało swoją polityczną
  niezależność. Faktyczna współpraca ze Stronnictwem Narodowym i ONR chroniła
  Hufce Polskie przed izolacją w strukturach państwa podziemnego.

  Na przełomie 1943 i 1944 roku naczelnictwo HP nawiązało bliższą współpracę z
  Narodową Organizacją Wojskową. I choć Harcerstwo Polskie nie było
  podporządkowane żadnej organizacji wojskowej, to wielu harcerzy funkcjonowało
  również w ramach Narodowych Sił Zbrojnych.

  W czerwcu 1943 roku z inicjatywy HP oraz związanej z Grupą "Szańca" Młodzieży
  Wielkiej Polski zawiązane zostało Porozumienie Organizacji Młodzieżowych,
  którego przewodniczącym został Mieczysław Kurzyna. W skład POM weszły: Młodzież
  Wielkiej Polski, Młodzież SN "Kwadrat", Front Odrodzenia Polski i Unia. Od marca
  1944 r. POM wydawał pismo "Młodzież Rzeczpospolitej". Same Hufce Polskie
  przybrały zdecydowanie antykomunistyczny charakter.

  Jeszcze jesienią 1939 r. podjęto rozmowy w celu połączenia rozbitego harcerstwa
  w jedną całość. Tego rodzaju inicjatyw było w czasie okupacji wiele. Szare
  Szeregi pragnęły podporządkować sobie inne organizacje, lecz godziły się jedynie
  na niewielkie ustępstwa personalne i programowe. W stosunku do Harcerstwa
  Katolickiego cechowała je wyraźna niechęć.

  Hufce Polskie wzięły czynny udział w powstaniu warszawskim. Stołeczne Harcerstwo
  Polskie zorganizowane było w Kompanii Harcerskiej i Harcerskim Plutonie
  Łączników należących do Batalionu "Gustaw" - NOW. Wielu harcerzy walczyło w
  kompaniach "Aniela" i "Anna" oraz utworzonym w trakcie powstania Batalionie
 • somepoint210 30.07.04, 23:49
  Hufce Polskie wzięły czynny udział w powstaniu warszawskim. Stołeczne Harcerstwo
  Polskie zorganizowane było w Kompanii Harcerskiej i Harcerskim Plutonie
  Łączników należących do Batalionu "Gustaw" - NOW. Wielu harcerzy walczyło w
  kompaniach "Aniela" i "Anna" oraz utworzonym w trakcie powstania Batalionie
  "Harnaś". Harcerstwo Narodowe okupiło udział w powstaniu ogromną daniną krwi.
  Resztki Batalionu "Gustaw" opuściły po kapitulacji 5 października ruiny
  umiłowanej stolicy. Naczelnik HP Witold Sawicki, jego zastępca Kazimierz
  Burmajster i większość harcerzy dostali się do niewoli. Kompania Harcerska i
  Harcerski Pluton Łączników straciły w powstaniu ok. 45% stanu osobowego.

  Dekretem z 31 grudnia 1944 r. komunistyczni okupanci Polski powołali do życia
  ZHP. Ostatni naczelnik Szarych Szeregów Leon Marszałek podjął 3 stycznia 1945 r.
  decyzję o rozwiązaniu wszystkich jednostek organizacyjnych. Harcerstwo Polskie
  nie zaprzestało swej działalności. Władze Harcerstwa Narodowego po powstaniu
  warszawskim mieściły się w Krakowie. Nie widząc możliwości realizowania programu
  katolicko-narodowego w ramach stworzonego przez komunistów ZHP, naczelnik
  Sawicki polecił swoim podkomendnym odbudować dawne struktury Harcerstwa
  Katolickiego. Odnowiono więc chorągiew warszawską, lwowską, krakowską,
  białostocką, łódzką, opolską i rzeszowską. Wysiłki organizacyjne skupiły się
  również na pracy ideowo-wychowawczej z młodzieżą. Naczelnictwo HP poleciło swoim
  członkom tworzenie legalnie działających kół Polskiego Czerwonego Krzyża. Z
  inicjatywy Sawickiego próbowano utworzyć krąg starszoharcerski. Niestety
  bezskutecznie. Część Hufców Polskich podjęła współpracę z Narodowym
  Zjednoczeniem Wojskowym.

  We wrześniu 1945 r. odbyło się ostatnie zebranie naczelnictwa Harcerstwa
  Polskiego. W grudniu tego samego roku nastąpiły pierwsze aresztowania wśród
  kierownictwa i członków Hufców Polskich. Przywódców Harcerstwa Narodowego
  osadzono w więzieniu mokotowskim. Proces wojskowy rozpoczął się 20 lutego 1947
  roku. Naczelnictwo Harcerstwa Polskiego oskarżono o "próbę obalenia
  demokratycznego ustroju Państwa Polskiego". Sąd Wojskowy skazał 24 lutego 1947
  r. naczelnika Witolda Sawickiego na karę 8 lat pozbawienia wolności i 2 lata
  pozbawienia praw publicznych. Naczelniczka Hufców Polskich hm. Halina Sadkowska
  otrzymała wyrok 3 lat pozbawienia wolności, podobnie zresztą jak Jerzy
  Świderski, a Krzysztof Eychler - rok pozbawienia wolności. W 1949 r. nastąpiły
  aresztowania wśród harcerzy i harcerek byłej Chorągwi Lwowskiej HP. Proces odbył
  się na początku 1950 r. w Katowicach. Zapadły wyroki od pół do dwóch lat
  więzienia. "Rycerzy" Hufców Polskich skazywano również za udział w Narodowych
  Siłach Zbrojnych i Organizacji Polskiej. Represje i prześladowania przyniosły
  kres działalności Harcerstwa Polskiego. Harcerze HP, którzy po przestaniu zmagań
  wojennych pozostali na Zachodzie, kontynuowali swoją pracę w ramach
  emigracyjnego ZHP, którego władze miały siedzibę w Londynie.

  HP zostało odnowione w 1983 r. dzięki staraniom ks. phm. Franciszka Nowickiego
  SJ. Obecnie wszystkie drużyny i kręgi Harcerstwa Polskiego działają w
  środowiskach katolickich i narodowych. Współpracują również ze Stowarzyszeniem
  Rodzin Katolickich i środowiskami kombatanckimi oraz Związkiem Harcerstwa
  Rzeczypospolitej. Harcerstwo Polskie składa się z organizacji senioralnej i
  młodzieżowej. Wydaje pisma: "HP - Materiały Programowe", "Do celu", "Patrol",
  "Łącznik", "Ogniwo", "Biuletyn Informacyjny". Rodzice i sympatycy HP skupiają
  się w kołach przyjaciół i sekcjach. Harcerz Hufców Polskich i jeden z
  wybitniejszych historyków tej organizacji jest obecnie zastępcą prezesa Rady
  Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
 • Gość: harc mistrz IP: 62.233.241.* 31.07.04, 00:34
  Dziękuję Ci, Somepoint210, za ten ciekawy historyczny wątek na katowickim Forum
  Gazety Wyborczej, ukazujący w zwięzłej formie HISTORIĘ HARCERSWTWA POLSKIEGO.
  LX Rocznica Powstania Warszawskiego, jest dobrym momentem do przypomnienia jak
  powstało, jakie było i jakim ideałom służyło HARCERSTWO POLSKIE.
  CZUWAJ!!!
 • Gość: zuch IP: *.10.15.vie.surfer.at 31.07.04, 00:40
  pozdrawiam panią profesor Krystynę Heskę Kwaśniewicz
  cieszę się że wrezcie dotarło do niej jak ważnym medium jest internet
  mam nadzieje ze bedzie sie czesciej pojawiać

  były student
 • somepoint210 31.07.04, 01:57
  Pozdrowienia,
  byly druzynowy 1WDH (niepokornej Czarnej Jedynki), a jeszcze wczesniej harcerz
  druzyny im. Aleksa Dawidowskiego.
 • somepoint210 31.07.04, 01:55
  Pseudonimy: Alek, Glizda, Kopernicki, Koziorożec,

  Urodzony 3 XI 1920 w Drohobyczu jako syn Aleksego, inżyniera technologa, i
  Janiny z Sagatowskich, inżyniera chemika.

  Wiosną 1939 ukończył warszawskie Gimnazjum im. Stefana Batorego. W czasie nauki
  [1932-39] był członkiem 23. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława
  Chrobrego ["Pomarańczarnia"], uzyskując stopień młodzieżowy Harcerza Orlego.
  W czasie kampanii wrześniowej 8 IX 1939, po apelu płk. Umiastowskiego
  wymaszerował z Warszawy wraz z grupą starszych harcerzy 23. WDH w składzie
  Batalionu Harcerskiego, dowodzonego przez komendanta Szczepu "Pomarańczarnia"
  hm. Lechosława Domańskiego "Zeusa", by na początku października powrócić wraz z
  nimi do Warszawy.
  W okresie październik – grudzień 1939 był członkiem tajnej organizacji PLAN i
  uczestnikiem jej akcji małosabotażowych, a po wycofaniu się z PLAN-u wraz z
  kolegami z 23. WDH, od początków 1940 do czerwca tego roku był łącznikiem w
  komórce więziennej ZWZ, utrzymującej łączność między konspiracją wojskową a
  więzieniami warszawskimi: Pawiak i Daniłowiczowska [Centralny Areszt Śledczy].
  Wiosną 1941, wraz z grupą przyjaciół z 23. WDH, wstąpił do Szarych Szeregów
  Chorągwi Warszawskiej [Ul "Wisła"]. Objął dowodzenie drużyną w hufcu "Mokotów
  Górny" [Rój MG], kierowanym od lata 1942 przez Tadeusza "Zośkę" Zawadzkiego.
  Razem ze swoją drużyną uczestniczył w działaniach Organizacji Małego Sabotażu
  "Wawer", do których skierowany został hufiec "MG" wraz z całym Okręgiem
  "Południe" Chorągwi Warszawskiej. Prace te wykonywał z dużym powodzeniem, m.in.
  za zdjęcie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika [11 II 1942]
  otrzymał honorowy pseudonim wawerski "Kopernicki".
  Po zajęciu Warszawy w październiku 1939, niemieckie władze okupacyjne nakazały
  zasłonięcie umieszczonej na cokole pomnika tablicy: "Mikołajowi Kopernikowi -
  Rodacy". Na niej pojawiła się [przykręcona czterema śrubami] nowa tablica: "Dem
  Grossen Astronomen", mająca świadczyć o niemieckim pochodzeniu Kopernika.
  "Alek", przygotowując się do akcji zdjęcia niemieckiej tablicy, postanowił
  sprawdzić jak mocno zaciśnięte są mutry mocujące. Przed wygaśnięciem godziny
  policyjnej wskoczył na cokół pomnika i ku swemu zaskoczeniu stwierdził, że
  nakrętki można odkręcić ręką! Postanowił działać natychmiast; bez ubezpieczenia
  i z dużym narażeniem - kilkadziesiąt metrów od pomnika, przy Krakowskim
  Przedmieściu 1, znajdował się gmach Komendy Policji z wystawionym zewnętrznym
  posterunkiem.

  "Alek" kochający ryzyko ostrożnie odkręcił wszystkie mutry i zdjął ciężką
  tablicę, którą następnie przeciągnął chodnikiem pod arkadami Pałacu Staszica i
  ukrył w śniegu zalegającym pobliską uliczkę.
  W okresie kwiecień – wrzesień 1942, w związku z zagrożeniem dekonspiracją,
  ukrywał się w majątku Olesinek koło Góry Kalwarii, należącym do Aleksandry
  Niewiadomskiej. We wrześniu 1940 rozpoczął naukę w jawnej Państwowej Szkole
  Budowy Maszyn, dawnej Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki
  im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie, przerwał ją jednak wiosną 1942 i
  wyjechał z Warszawy. Po utworzeniu Grup Szturmowych, objął dowodzenie 1. drużyny
  [SAD-100] hufca [plutonu] GS "Południe" [SAD], na którego czele stał Jan Bytnar
  "Rudy". W 1942 po odbyciu kursu podharcmistrzowskiego ["Szkoła za lasem"]
  został mianowany podharcmistrzem [ps. instruktorski "Koziorożec"]. W styczniu
  1943 został elewem Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty
  zorganizowanego przez Kedyw KG AK. Brał udział w kilku akcjach rozbrojeniowych
  oraz w ewakuacji mieszkania przy ul. Brackiej 23 [akcja "Bracka" 2 II 1943].
  Po aresztowaniu "Rudego" [23 III 1943] pełnił przez kilka dni funkcję
  komendanta Hufca SAD.

  Podczas akcji pod Arsenałem [26 III 1943], zorganizowanej w celu odbicia
  "Rudego", dowodził sekcją "granaty" w grupie "atak". Stanowiąc jednoczesne
  ubezpieczenia akcji z kierunku północnego, postrzelił idącego w towarzystwie
  kobiety ul. Nalewki oficera SS.

  W czasie odskoku ciężko ranny w brzuch w starciu z funkcjonariuszami centrali
  Arbeitsamtu mieszczącej się w pałacu "Pod Czterema Wiatrami" przy Długiej 38/40
  [dawna siedziba Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej].
  Ewakuowany zarekwirowanym samochodem. W pogoń za podejrzanym samochodem ruszyła
  niemiecka wojskowa ciężarówka, która zablokowała Długą na wysokości pl.
  Krasińskich. "Alek" przez uchylone drzwiczki rzucił w kierunku Niemców granat.
  Dalsza jazda odbyła się bez problemów. Odwieziony na własną prośbę do mieszkania
  państwa Zawadowskich na Żoliborzu i tam opatrzony. Rany postrzałowe brzucha
  okazały się jednak bardzo ciężkie i wymagały natychmiastowej operacji. "Alka"
  przewieziono do szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Nowogrodzkiej i tam
  operowano, jednak po czterech dniach, 30 III 1943, zmarł. Tego samego dnia zmarł
  odbity pod Arsenałem "Rudy"...
  Pchor. "Alek" został pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti
  Militari V klasy [rozkaz Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju gen. "Grota"
  Roweckiego z 3 V 1943] oraz awansowany do stopnia sierżanta podchorążego.

  Jego pseudonimem nazwano II pluton 2. kompanii "Rudy" batalionu "Zośka"
 • somepoint210 31.07.04, 02:09
  Pseudonimy: Czarny Janek, Krokodyl, Rudy, Jan Rudy,

  przybrane nazwisko: Jan Karski.

  Oficer rezerwy piechoty WP: ppor. [1943].

  Urodzony 6 V 1921 w Kolbuszowej, syn Stanisława [harcerza, żołnierza Legionów
  Polskich, nauczyciela] i Zdzisławy Rechul, nauczycielki.

  W czerwcu 1939 otrzymał świadectwo dojrzałości w Państwowym Gimnazjum im.
  Stefana Batorego w Warszawie.
  Dziennik jego klasy maturalnej otwierał Krzysztof Kamil Baczyński a zamykał
  Tadeusz Zawadzki - późniejszy "Zośka"... Taka to była klasa!

  Podczas nauki w gimnazjum od 1934 należał do 23. Warszawskiej Drużyny
  Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego ["Pomarańczarnia"], a od 1936 pełnił w niej
  funkcję przybocznego. W 1938 uzyskał najwyższy stopie młodzieżowy: Harcerza
  Rzeczypospolitej.

  Zorganizował drużynę harcerską w szkole powszechnej przy ul. Zagórnej 9, do
  której uprzednio uczęszczał.

  W czasie okupacji niemieckiej mieszkał przy al. Niepodległości 159. W
  konspiracji od października 1939 w Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
  [PLAN] m.in. był współautorem koncepcji i jednym z wykonawców karteczek z napisem:

  Komendant Piłsudski powiedziałby: a my was w dupie mamy!

  - karteczki te naklejano na rozplakatowane 27 X 1939 obwieszczenia o utworzeniu
  Generalnego Gubernatorstwa; akcja ta miała miejsce 3 XI 1939.

  Bytnar odszedł z PLAN-u w grudniu i do czerwca 1940 był łącznikiem w komórce
  więziennej ZWZ kierowanej przez Kazimierza Gorzkowskiego.

  Od marca 1941 w "Szarych Szeregach", od lata do listopada 1942 był komendantem
  hufca Ochota [OC] Okręgu Południe Chorągwi Warszawskiej [Ul "Wisła"],
  przydzielonego w całości do Organizacji Małego Sabotażu "Wawer" [Obwód Mokotów
  Górny - MG].
  Szybko stał się jednym z czołowych wykonawców głośnych akcji "małego sabotażu",
  m.in. wykonał napisy "Tylko świnie siedzą w kinie" wraz z rysunkami na murach
  niemieckich koszar przy ul. Rakowieckiej; zerwał niemiecką flagę z gmachu
  Zachęty przemianowanej na "Haus der deutschen Kultur"; narysował dużą kotwicę
  Polski Walczącej na cokole pomnika Lotnika przy pl. Unii Lubelskiej [o dziwo
  kotwica namalowana wówczas przez "Rudego" przetrwała wojnę!];

  25 IV 1942 poprawił napis: "Jedźcie z nami do Niemiec" na szyldzie przed głównym
  biurem werbunkowym przy ul. Nowy Świat na: "Jedźcie sami...".
  Od jesieni 1941 do lata 1942 uczęszczał na tajne kursy Państwowej Wyższej Szkoły
  Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H.Wawelberga i S.Rotwanda. Po ukończeniu
  tzw. "Szkoły za Lasem" wiosną 1942 otrzymał stopień podharcmistrza.

  Od listopada 1942 dowódca Hufca "Południe" Grup Szturmowych Szarych Szeregów,
  stanowiącego jednocześnie pluton "Sad" [skrót od: Sabotaż i Dywersja] w Oddziale
  Specjalnym "Jerzy" [późniejszy baon "Zośka"] Kedywu KG AK.
  Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola" w 1943 mianowany
  kapralem podchorążym.

  Uczestnik akcji:

  - "Wieniec II" - akcja ta była pierwszym wystąpieniem bojowym OS "Jerzy" i
  polegała na wysadzeniu torów kolejowych pod Kraśnikiem.

  Akcją pod Kraśnikiem dowodził "Zośka", a obserwatorem z ramienia Kedywu był sam
  dowódca Oddziałów Dyspozycyjnych mjr. "Lipiński". "Wieniec II" było to
  równoczesne uderzenie na tory kolejowe w kilku miejscowościach. W noc
  sylwestrową 31 XII 1943 poszczególne zespoły "Motoru" wysadziły mosty w Radomiu
  i Chotyłowie, uszkodziły urządzenia kolejowe na stacjach w Minkowicach, Ruskich
  Piaskach i Werbkowicach, wysadzono tory kolejowe w Kraśniku, Skierniewicach, w
  tunelu warszawskim i na stacji Zamość,

  - na urzędnika niemieckiego 18 I 1943,

  - dowodził ubezpieczeniem podczas ewakuacji mieszkania Jana Błońskiego przy
  Brackiej 23. Podczas tej ostatniej akcji "Rudy" został lekko ranny.

  Aresztowany wraz z ojcem przez Gestapo wczesnym rankiem 23 III 1943 w mieszkaniu
  przy al. Niepodległości 159.
  Przez kolejne 3 dni był bestialsko torturowany i bity przez SS-Oberscharführera
  Herberta Schultza i SS-Rottenführera Ewalda Langego - funkcjonariuszy z
  pokoju 228 w al. Szucha.

  26 III 1943 odbity przez przyjaciół podczas głośnej akcji pod Arsenałem.

  Zmarł 30 III na skutek obrażeń odniesionych w śledztwie.

  "Zośka" i przyjaciele postanowili pochować "Rudego" na Cmentarzu Wojskowym na
  Powązkach, w kwaterze A-20. Wiceprzewodnicząca Szarych Szeregów Wanda
  Opęchowska, naczelnik Florian Marciniak i komendant Chorągwi Warszawskiej
  Stanisław Broniewski "Orsza", przez komórkę duszpasterską I Oddz. Komendy
  Głównej AK uzyskali zgodę na pochowanie zmarłego na Wojskowych Powązkach.
  Pogrzeb odbył się 3 kwietnia 1943 bez udziału rodziny, z zachowaniem szczególnej
  ostrożności. Krzyż brzozowy wbiły w ziemię druhny Halina Glińska i Danuta
  Zdanowicz z 14. WŻDH.
  Nazwisko Janka zmieniono i do końca wojny miał to być grób "Jana Domańskiego".
  Tuż obok, również pod fałszywym nazwiskiem, pochowano "Alka". W kolejnych
  miesiącach na kwaterze A-20 pojawiały się nowe mogiły żołnierzy OS "Jerzy"
  poległych w akcjach. Tak powstawała późniejsza Działka Batalionu "Zośka"...
  15 VIII 1943 Jan Bytnar został pośmiertnie mianowany harcmistrzem [pseud.
  instruktorski "Krokodyl"], a następnie podporucznikiem i odznaczony Krzyżem
  Walecznych.

  Jego pseudonimem nazwano 2. kompanię baonu "Zośka".
 • somepoint210 31.07.04, 03:02
  Przybrane nazwisko: Tadeusz Zieliński,

  pseudonimy: Kajman, Kotwicki, Lech Pomarańczowy, Tadeusz, Zośka.

  Oficer czasu wojny WP: podporucznik [maj-czewiec 1943].

  Urodzony 24 stycznia 1921 w Warszawie, syn Józefa [inżyniera chemika,
  późniejszego profesora, dziekana Wydz. Chemii i rektora Politechniki
  Warszawskiej, a następnie prorektora tajnej Politechniki Warszawskiej, który pod
  pseud. "Juliusz" działał w Referacie IIIc, następnie w ZO] i Leony Siemieńskiej,
  nauczycielki, działaczki oświatowej.

  Uczył się początkowo w Szkole Ziemi Mazowieckiej, a od 1933 w Państwowym
  Gimnazjum im. Stefana Batorego [ul. Myśliwiecka 6], gdzie wiosną 1939 otrzymał
  świadectwo dojrzałości. W jego klasie uczyli się późniejsi żołnierze
  warszawskich Grup Szturmowych: Jan "Rudy" Bytnar i Krzysztof Kamil Baczyński.

  Latem tego roku odbył służbę w Junackich Hufcach Pracy nad jeziorem Dringis koło
  Ignalina.
  W harcerstwie od jesieni 1933 w 23. Warszawskiej Drużynie Harcerzy [WDH] im.
  Bolesława Chrobrego [tzw. "Pomarańczarnia"] - był członkiem zastępu "Lwów
  Morskich", od października 1938 był komendantem pocztu sztandarowego 23. WDH.
  Posiadał stopień "Harcerza Orlego".

  Po wybuchu wojny wyruszył z Warszawy na wschód 6 września w składzie
  harcerskiego batalionu marszowego Chorągwi Warszawskiej. Wrócił do stolicy na
  początku października 1939. W czasie okupacji używał nazwiska Tadeusz Zieliński.

  W konspiracji czynny już od października 1939, a kiedy skupieni wokół niego
  harcerze z 23. WDH utworzyli w 1941 tzw. "Wojenną Pomarańczarnię" stanął na jej
  czele pod pseudonimem "Lech Pomarańczowy".
  Jednocześnie w grudniu 1939 i w styczniu 1940 uczestniczył w akcjach małego
  sabotażu organizacji PLAN. Od stycznia do lipca 1940 łącznik w komórce
  więziennej ZWZ [zorganizowanej przez kpt. Zygmunta Hempla i Halinę
  Starczewską-Chorążynę, a kierowanej później przez Kazimierza Gorzkowskiego].
  W marcu 1941 wszedł wraz z kierowaną przez siebie drużyną do "Szarych Szeregów"
  i objął tu komendę nad Hufcem "Mokotów Górny" [MG] w Okręgu Południe Chorągwi
  Warszawskiej. Hufiec ten natychmiast włączył się do Organizacji Małego
  Sabotażu "Wawer", w której Zawadzki był komendantem Obwodu Mokotów Górny w
  Okręgu Południe. W tym czasie Tadeusz był jednym z najwybitniejszych wykonawców
  głośnych akcji "Małego Sabotażu". Za największą liczbę "kotwic" wymalowanych na
  terenie swojej dzielnicy, otrzymał od Komendanta Głównego "Wawra" Aleksandra
  Kamińskiego honorowy pseudonim "Kotwicki". Wraz ze swoim hufcem uczestniczył
  także w akcji "N' [prowadzonej przez BiP KG AK dywersyjnej propagandzie w języku
  niemieckim].

  Po ukończeniu kursu podharcmistrzowskiego ["Szkoła za Lasem"] w maju - czerwcu
  1942 otrzymał z dniem 15 sierpnia 1942 stopień podharcmistrza i pseudonim
  instruktorski Kajman. 13 września 1942 urządził dla swojego hufca całodzienne
  ćwiczenia polowe w Lasach Chojnowskich pod Warszawą.

  W wyniku reorganizacji Chorągwi Warszawskiej "Szarych Szeregów" w listopadzie
  1942 pod pseudonimem "Tadeusz" został hufcowym Roju "Centrum" [CR], dowódcą Grup
  Szturmowych Chorągwi Warszawskiej [składających się z 4 hufców] i jednocześnie
  zastępcą por. "Jerzego" - wojskowego dowódcy GS-ów, czyli Oddziału Specjalnego
  [OS] "Jerzy", jednego z Oddziałów Dyspozycyjnych utworzonego w tym samym czasie
  Kedywu KG AK.
  Po ukończeniu Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty mianowany w
  styczniu 1943 kapralem podchorążym.

  Prawdopodobnie w tym czasie, z uwagi na znaczne obciążenie obowiązkami
  organizacyjnymi, musiał przerwać naukę [od 1940 uczył się w Państwowej Szkole
  Budowy Maszyn - działającej jawnie w miejsce Państwowej Wyższej Szkoły Budowy
  Maszyn i Elektrotechniki im. H.Wawelberga i S.Rotwanda a od 1942 studiował na
  Wydziale Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej - czyli tajnej
  Politechniki Warszawskiej].
  - uczestnik akcji "Wieniec II" w nocy z 31 grudnia 1942 na 1 stycznia 1943 -
  dowodził patrolem, który wysadził w powietrze przepust kolejowy pod Kraśnikiem.

  - 16 stycznia 1943 dowodził wykonaniem wyroku śmierci przy ul. Walecznych 26 na
  Ludwiku Herbercie [winnym wydania w ręce Gestapo i śmierci Andrzeja Honowskiego,
  prowadzącego przy ul. Asfaltowej 12 konspiracyjną wytwórnię materiałów
  wybuchowych dla Kedywu KG AK].

  - 2 lutego uczestniczył w akcji ewakuacyjnej materiałów konspiracyjnych z
  mieszkania Jana Błońskiego przy ul. Brackiej 23. Od tego miesiąca, kiedy "Jerzy"
  zagrożony aresztowaniem na kilka miesięcy wyjechał z Warszawy, "Zośka" obok
  pełnienia funkcji dowódcy warszawskich GS był także p.o. dowódcy OS "Jerzy".

  - 26 marca dowodził grupą "Atak" w głośnej akcji pod Arsenałem ["Meksyk II"],
  podczas której odbito z rąk Gestapo 21 więźniów, w tej grupie jego przyjaciela,
  Jana Bytnara "Rudego".

  - 6 maja uczestniczył [obserwator] w próbie porwania SS-Oberscharführera
  Herberta Schultza [prowadzącego w Gestapo śledztwo w sprawie Grup Szturmowych]
  zakończonej jego likwidacją,

  - w tym samym czasie uczestniczył również w przygotowaniach do odbicia z rąk
  niemieckich Naczelnika "Szarych Szeregów", Floriana Marciniaka [nieudane akcje:
  "Meksyk IV", "Chicago" i "Biała Róża"].
  Dowodził dwiema dalszymi głośnymi akcjami:

  - odbiciem więźniów pod Celestynowem w nocy z 20 na 21 maja 1943 [w obecności
  kpt. "Mietka" - Mieczysława Kurkowskiego, ówczesnego bezpośredniego zwierzchnika
  OS "Jerzy" w Kedywie KG AK, który czuwał nad przebiegiem akcji, stanowiącej dla
  "Zośki" egzamin oficerski],

  - wysadzeniem mostu kolejowego pod Czarnocinem w nocy z 5/6 czerwca 1943.

  Aresztowany przypadkowo w końcu czerwca lub na początku lipca 1943, przez
  tydzień lub dwa więziony był w poprawczym obozie pracy przy ul. Gęsiej [KL
  Warschau - "Gęsiówka"].

  Po ukończeniu pierwszego wojennego kursu harcmistrzowskiego [maj-czerwiec] 15
  sierpnia 1943 otrzymał stopień harcmistrza. W tym czasie mianowany
  podporucznikiem rezerwy piechoty.

  - Poległ w ataku na strażnicę Grenzschutzpolizei w Sieczychach koło Wyszkowa w
  nocy z 20 na 21 sierpnia 1943 uczestnicząc w akcji "Taśma" jako obserwator.

  Odznaczony:

  Krzyżem Walecznych:

  - po raz pierwszy: 3 kwietnia 1943 za akcję pod Arsenałem

  - po raz drugi: za akcję w Sieczychach [pośmiertnie - wrzesień 1943]

  Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy

  - za akcję pod Celestynowem.

  1 IX 1943 jego pseudonimem nazwano harcerski baon powstały z OS "Jerzy".
 • somepoint210 31.07.04, 03:05
  Na warszawskich Starych Powązkach 25.VI.2004 pochowana została druhna Anna
  Zawadzka, zasłużona harcerka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, siostra
  Tadeusza Zawadzkiego "Zośki".
  Zawadzką pożegnała rodzina, przyjaciele, harcerze ze Związku Harcerstwa
  Polskiego, harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przedstawiciele
  organizacji kombatanckich oraz siostry Urszulanki, u których swe ostatnie lata
  spędziła druhna.
  "Druhna Anna miała dar czytania drogowskazów, jej sumienie wskazywało jej, w
  którą stronę iść. Nie uznawała półprawd i kompromisów. Dzięki niej harcerstwo
  żeńskie nie jest tylko hasłem w słowniku" - wspominała zmarłą wiceprzewodnicząca
  ZHP Wanda Czarnota. "Była bardzo wymagająca wobec siebie i nas, ale dzięki niej
  dorastałyśmy, stawałyśmy się mądrzejsze" - dodała.
  "Dziękujemy jej za wieloletnie starania o właściwe miejsce harcerek w ruchu
  harcerskim. Nieraz spieraliśmy się o różne sprawy, ale naszym celem było zawsze
  dobro harcerstwa polskiego" - powiedział harcmistrz Kazimierz Wiatr z ZHR.
  Nad grobem Anny Zawadzkiej harcerze odśpiewali pieśni harcerskie. Trzy salwy
  honorowe oddała Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
  Wcześniej, rano, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się msza święta w
  intencji zmarłej. Homilię wygłosił duszpasterz harcerzy ks. Jan Ujma. Mówił
  m.in. o pracowitości, odwadze i szacunku, jakim cieszyła się wśród harcerzy
  Zawadzka. "Była surowa i wymagająca, pracowała do końca, przez cały czas
  otoczona harcerkami" - podkreślił Ujma.
  Druhna Anna Zawadzka zmarła we wtorek, 22 czerwca 2004 w Warszawie. Była siostrą
  harcmistrza Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" - uczestnika akcji pod Arsenałem,
  dowódcy Grup Szturmowych Chorągwi Warszawskiej, poległego w 1943 roku pod
  Sieczychami. Jest on jednym z bohaterów znanej powieści Aleksandra Kamińskiego
  "Kamienie na szaniec".
  Anna Zawadzka urodziła się w lutym 1919. Jako hufcowa Hufca Śródmieście
  (1942-44) brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie przez wiele lat
  związana była z ruchem harcerskim. W latach osiemdziesiątych aktywnie
  uczestniczyła w przeprowadzaniu zmian w ZHP, zakończonych przywróceniem
  tradycyjnego prawa i przyrzeczenia harcerskiego. W latach 1990-93 była
  wiceprzewodniczącą ZHP.
  Przez wiele lat pracowała w warszawskich szkołach średnich oraz na Uniwersytecie
  Warszawskim; uczyła logiki i języka angielskiego. Była autorką wielu monografii
  poświęconych polskiemu harcerstwu. Niedawno opublikowano jej książkę "Dzieje
  harcerstwa żeńskiego w Polsce w latach 1911-1949".
 • rico-chorzow 31.07.04, 07:07
  Co ma to"wszystko"wspólnego z scoutingiem,czytając historię ZHP,można ZHP
  porównać do organizacji militarno-terrorystycznej dzieci,młodzieży.
 • fiodorus 31.07.04, 12:50
  rico-chorzow napisał:

  > "Co ma to"wszystko"wspólnego z scoutingiem,czytając historię ZHP,można ZHP
  > porównać do organizacji militarno-terrorystycznej dzieci,młodzieży."

  Rico!?
  Nic sie niestety nie zmieniłeś :-(


  --
  Poza tym uważam, że Śląsk jest i pozostanie polski!!!
 • somepoint210 31.07.04, 12:45
  Krzyż Harcerski

  Dostałeś Krzyż Harcerski,
  Symbol Twej w ludzkość wiary,
  Dostałeś jak krzyż za męstwo
  Virtuti Militari.

  Wieniec z liści dębowych
  To symbol mocy i siły.
  Chwałą liście laurowe,
  Które go zawsze wieńczyły.

  Lilijka - symbol czystości -
  Godłem skautingu świata,
  Promieniująca na zewnątrz
  By dawać przykład i bratać.

  Jest nas tak bardzo wielu,
  Jak wiele punkcików jest małych.
  Kółko to krąg harcerski,
  Z nas, druhów, przyjaciół powstały.

  Prosta jest nasza prawda
  Która nas łączy i skuwa -
  Jak proste jest zawołanie
  Nasze harcerskie "Czuwaj"

  www.zhp.org/chusa/
 • somepoint210 31.07.04, 12:48
  HARCERSTWO W KANADZIE

  Przed II Wojną Światową istniało polskie harcerstwo w Kanadzie, które pracowało
  w ramach skautingu kanadyjskiego. Kolebką harcerstwa był Winnipeg. Z końcem
  1939 roku było 31 zorganizowanych gromad i drużyn harcerskich. Wybuch II Wojny
  Światowej przerwał rozwój harcerstwa polskiego w Kanadzie.

  Z napływem Polaków do Kanady po zakończeniu II Wojny Światowej przybyła duża
  ilość młodzieży, mająca zaprawę i przeżycia harcerskie, z Indii, Afryki,
  Środkowego Wschodu i Europy.

  W latach 1948 - 1951 powstały pierwsze zastępy, gromady i drużyny oraz krąg
  starszoharcerski w miastach: Montrealu, Ottawie i Toronto.

  We wrześniu 1952 roku powstała Komenda Chorągwi Harcerek a w sierpniu 1953
  Komenda Chorągwi Harcerzy.

  W maju 1955 roku odbył się Zjazd Okręgu, na którym wybrany został Zarząd Okręgu.

  Prace obu Chorągwi dają dobre wyniki: tworzą się gromady zuchowe, drużyny
  harcerskie i Koła Przyjaciół Harcerstwa w Montrealu, Ottawie, Oshawie, Toronto,
  Burlington, St. Catharines, Welland, Niagara Falls, Galt, Hamilton, London,
  Windsor, Sudbury, Fort Williams, Elliot Lake, Kingston, Chatham, Winnipeg,
  Calgary, Edmonton i Vancouver.

  www.zhpkanada.ca/
 • somepoint210 31.07.04, 13:08
  www.podhale.cjb.net/
  Harcerstwo to ruch młodzieżowy, który powstał w Polsce z inspiracji skautingu w
  latach 1910-1911. Ideały skautingu: służby Bogu, Polsce i bliźnim, kontakt z
  przyrodą, wychowanie w grupie rówieśniczej - zostały wzbogacone przez dążenie do
  odzyskania niepodległości kraju.

  Celem pracy harcerskiej jest wychowanie młodzieży, która wierzy w wartości
  określone Prawem Harcerskim, chce według niego żyć i swoim przykładem budować
  lepszy świat.

  Jesteśmy częścią Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju (ZHP pgK) –
  organizacja światowa z siedzibą w Londynie która wyznacza cele, sposoby pracy,
  utrzymuje poziom, charakter i łączność pomiędzy jednostkami.

  W Australii działamy już ponad 50 lat, a przez nasze szeregi przechodzi już
  następne pokolenie młodzieży.

  Drużyny i Gromady stanowią zasadniczy ośrodek organizacyjny oraz wychowawczy.
  Hufce są jednostką terytorialną które prowadzą pracę harcerską w danym terenie
  (poprzez gromady i drużyny).
  Obwody pokrywają się z hufcami - reprezentują harcerstwo na zewnątrz organizacji.
  Odzielne Chorągwie, Harcerek i Harcerzy, obejmują wszystkie jednostki harcerskie
  działające na terenie Australii. Kandydaci na funkcje Komendantki / Komendanta
  są wybierani co 2 lata sprośród grona instruktorskiego.
  Jako kraj, tworzymy Okręg. Zarząd Okręgu jest wybierany sprośród grona
  instruktorskiego co 2 lata.
 • somepoint210 31.07.04, 13:17
  www.london.zhpkanada.org/
  Zwiazek Harcerstwa Polskiego Poza Granicami Kraju
  Szczepy Bór i Piastowski Gród
  London, Ontario, Canada
 • ballest 31.07.04, 13:27
  Somepoint, Harcerstwo, to nic innego jak szkola partyzantki, czytaj terroryzmu,
  ktory USA i Polacy w Iraku tak DZIELNIE zwalczaja.
  Wiec nie ma czym sie chwalic !!!
  --
  pyrsk
  Ballest
 • fiodorus 31.07.04, 13:38
  ballest napisała:

  > "Somepoint, Harcerstwo, to nic innego jak szkola partyzantki, czytaj
  terroryzmu,
  > ktory USA i Polacy w Iraku tak DZIELNIE zwalczaja.
  > Wiec nie ma czym sie chwalic !!!"

  Ballestrze!
  Najwyraźniej pomyliłeś harcerstwo i skauting z Hitlerjugend!
  Pozdrawiam!


  --
  Poza tym uważam, że Śląsk jest i pozostanie polski!!!
 • rico-chorzow 31.07.04, 14:02
  fiodorus napisał:

  > ballest napisała:
  >
  > > "Somepoint, Harcerstwo, to nic innego jak szkola partyzantki, czytaj
  > terroryzmu,
  > > ktory USA i Polacy w Iraku tak DZIELNIE zwalczaja.
  > > Wiec nie ma czym sie chwalic !!!"
  >
  > Ballestrze!
  > Najwyraźniej pomyliłeś harcerstwo i skauting z Hitlerjugend!
  > Pozdrawiam!  Najwyraźniej harcerstwo pomyliło skauting z zabijaniem,dywersją,terroryzmem i
  wrogą działalnością na terenie obcego państwa,przez lata działalności
  harcerstwa,które trwały dłużej jak Hitlerjugend.

  Hallo Panie Fiodorus,znalazł Pan już odpowiedź o Koperniku,robimy zbiórkę na
  pomnik Neulinga,przecież to pańska propozycja.

  Pozdor Rico.
 • fiodorus 31.07.04, 14:10
  Panie Rico!
  Pańskie uszczypliwosci pozostawiam, chwilowo, bez odpowiedzi.
  A co do harcerstwa to prosilbym o przedstawienie faków na potwierdzenie
  Pańskiej tezy!
  Pozdrawiam!
  --
  Poza tym uważam, że Śląsk jest i pozostanie polski!!!
 • rico-chorzow 31.07.04, 14:25
  fiodorus napisał:

  > Panie Rico!
  > Pańskie uszczypliwosci pozostawiam, chwilowo, bez odpowiedzi.
  > A co do harcerstwa to prosilbym o przedstawienie faków na potwierdzenie
  > Pańskiej tezy!
  > Pozdrawiam!

  Pan pisze o tezach,zastanowił się Pan dobrze.

  Pozdor.
 • fiodorus 31.07.04, 14:35
  Tak!
  Nie rozumiem czumu Pana zdaniem to slowo tu nie pasuje?
  --
  Poza tym uważam, że Śląsk jest i pozostanie polski!!!
 • somepoint210 31.07.04, 15:01
  Kiedy się wypełniły dni
  i przyszło zginąć latem,
  prosto do nieba czwórkami szli
  żołnierze z Westerplatte.

  K. I. Gałczyński

  WZGÓRZE Westerplatte tonie w mroku nocy. Tylko kręta ścieżka prowadząca na
  szczyt migoce światłami pochodni.

  Z mroku wyłaniają się sylwetki harcerek i harcerzy trzymających wysoko zapalone
  żagwie. Powoli, między szpalerem harcerzy, wchodzą na szczyt goście -
  przedstawiciele Sejmu, episkopatu, władz samorządowych, wojskowych, harcerskich.
  Za nimi wypełniają ścieżkę barwne kręgi kwietnych wieńców. Kontrastują z
  szarością otoczenia, nastrojem skupienia, absolutnej ciszy i oczekiwania.

  Godzina 4.45

  CISZĘ przerywa ryk syren. Dociera ze wszystkich stron - z morza, lądu i
  powietrza. Uderza we wzgórza Westerplatte, jakby zapowiedź huku rozrywających
  się pocisków. Zapalone nagle reflektory oświetlają jaskrawo obelisk stojący na
  samym szczycie wzgórza - pomnik obrońców Westerplatte.

  BYŁO ich 182, dowodził nimi major Henryk Sucharski. Przybyli na to wzgórze -
  samotną polską placówkę na niewielkim półwyspie u wejścia do portu gdańskiego -
  ze wszystkich stron Polski, powołani do służby obrony kraju. 1 września 1939
  roku zaatakowani z dział pancernika Schleswig-Holstein zaczęli swój bohaterski -
  dla wielu ostatni - rozdział życia. Atakowani z powietrza, wody i lądu przez
  lotnictwo, morskie oddziały szturmowe, bataliony SS, torpedowce i inne
  niemieckie formacje wojskowe - łącznie przez 3500 żołnierzy. Bronili wybrzeża do
  7 września. 182 przeciw 3500.

  WIEŚĆ o obronie Westerplatte rozchodziła się po całej Polsce walczącej. Polskie
  Radio przekazywało: "Westerplatte jeszcze się broni!"

  7 września na szczycie wzgórza pojawiła się biała flaga. 15 obrońców poległo, 50
  było rannych. Odcięci od reszty polskich sił, otoczeni pierścieniem niemieckich
  wojsk - poddali się.

  Minęło 60 lat

  NA wzgórzu Westerplatte płoną pochodnie niesione przez polskich harcerzy.
  Zaproszeni goście przyszli na wzgórze jeszcze przed wrześniowym świtem - tego
  dnia, o tej godzinie - by uczcić pamięć bohaterów. By powiedzieć wiele słów
  sławiących ich odwagę, podziękować za poświęcenie, walkę, oddane życie. Wtedy
  dla Polski miało to ważny wymiar, choć może znikomy w historii wojny.

  WIELE mówiono o bohaterstwie. Mówiono, że bohaterstwo polega na przekroczeniu
  granicy lęku. Czy jednak można określić granicę lęku? Może to miłość do kraju
  wyzwala taką siłę, znieczula ból, przezwycięża lęk. Pozwala przyjmować śmierć
  jako konieczność chwili?

  TYCH, którzy ponieśli śmierć broniąc skrawka polskiej ziemi, wzywano do apelu.
  Wzywało ich już trzecie pokolenie młodych Polaków w harcerskich mundurach.
  Szeregi odpowiadały: "Są wśród nas!"

  NA szczycie wzgórza dominowali harcerze. Kręgiem płonących pochodni otoczyli
  plac wokół pomnika. Wypełniali całą przestrzeń wzgórza. Do nich więc skierowane
  było wezwanie, by bronili wartości i ideałów. "Zmagania, które was w życiu
  czekają, to wasze Westerplatte" - mówiono - "Każdy z was podejmuje zadania,
  które musi wypełnić. Nie może zdezerterować, jak nie mogli zdezerterować obrońcy
  Westerplatte".

  ZE 182 obrońców wzgórza stanęło pod pomnikiem - po 60 latach - tylko trzech.
  Dwóch z nich przybyło z Białorusi. Wzruszonym głosem prosili: "Żeby kochali
  Polskę..., żeby byli tacy, jak my w 39 roku..., żeby nie ustępowali... na wypadek".

  SŁYSZAŁ tę troskę o Polskę obecny na apelu marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
  Polskiej Maciej Płażyński.

  NA szczycie wzgórza Westerplatte zaczął rzednąć mrok. Bardzo nikła jasność
  zaczęła przebijać się przez chmury. Wypalały się pochodnie.

  Pogasły reflektory

  OPUSTOSZAŁ plac na szczycie wzgórza. Zeszły warty spod obelisku. Bohaterscy
  obrońcy honoru Polski i godności człowieka pozostali sami, pochowani u stóp góry
  wrócili do niebytu. Choć... Pozostała przecież po nich legenda. Stali się
  symbolem odwagi i waleczności, honoru i miłości do Ojczyzny. Co roku 1 września
  wzywani do apelu będą przypominać nam, że wolność krzyżami się mierzy. O tym, że
  "starsi nie mogą zapomnieć, młodzi muszą wiedzieć...". W rzedniejącym mroku
  schodziliśmy ze wzgórza. W myślach przeżywaliśmy jeszcze tamte wydarzenia -
  pierwsze godziny okrutnej wojny.

  POWOLI robi się jasno, chłód mniej dokucza.

  Wstaje nowy dzień

  NA polanie rozciągającej się zielono u stóp góry kręcą się harcerze. Jest ich
  dużo, ponad 600 osób. Rozsypały się kolumny, biegają zaaferowani. Słychać
  śmiech, wesołe rozmowy. Rozpalają wielkie ognisko i skupiają się przy nim w
  zwartym kręgu. Harcerze z ZHP i harcerze z ZHR.

  Z zapachem ogniska łączy się jakiś inny, smakowity. To obiecana grochówka
  "wydawana" przez harcerki z potężnego kotła. Wprawdzie okazało się, że to nie
  grochówka, ale bigos, prawdziwy polski bigos przy ognisku. Grupa harcerek z
  miseczkami dymiącego bigosu wyglądała tak "apetycznie", że utrwaliłam ją na zdjęciu.

  DLA młodzieży harcerskiej rozpoczął się kolejny, już czwarty dzień III Zlotu
  Westerplatte. Drużyny z hufca Gdańsk Portowa przez trzy dni przygotowywały się
  do uczestnictwa w apelu poległych obrońców Westerplatte. 100 harcerek i harcerzy
  wypełniało zadania wędrując szlakiem historii. Oni też przygotowali wspólnie z
  harcerzami z ZHR program nocnej uroczystości na wzgórzu. Na apel przybyły także
  hufce: Śródmieście i Wrzeszcz-Oliwa. Z radością obserwowałam młode pokolenie,
  które swą obecnością na Westerplatte świadczyło o rozumieniu historii, o
  uczuciowym związku z tymi, którzy także dla nich walczyli i ginęli.

  MŁODY sportowiec, który przybiegł na Westerplatte w sztafecie z Rudy Śląskiej,
  składając meldunek w imieniu swojej grupy, powiedział: "To jest wyraz naszego
  patriotyzmu, naszej miłości do Polski, naszej czci dla jej obrońców". Mijają
  lata, mijają epoki. Ponad mijającym czasem trwają tylko te wartości, które
  decydują o losie człowieka i jego miejscu na ziemi. My to nazywamy patriotyzmem.
 • somepoint210 31.07.04, 15:53
  Wojciech J. Muszynski

  Harcerstwo Polskie (krypt. Hufce Polskie), organizacja konspiracyjna polskiego
  harcerstwa katolicko-narodowego działająca w latach 1939-1947; Harcerstwo
  Polskie było niezależne politycznie i organizacyjnie, nastawione opozycyjnie
  do "oficjalnej" reprezentacji ruchu harcerskiego w Polskim Państwie Podziemnym
  - Szarych Szeregów. Utrzymywało bliskie związki z organizacjami wojskowymi
  obozu narodowego: Narodowa Organizacja Wojskowa, Związkiem Jaszczurczym i
  Narodowymi Siłami Zbrojnymi.  Okres przedwojenny Środowisko tworzące Harcerstwo Polskie wywodziło się z nurtu
  harcerstwa katolicko-narodowego, które w okresie II Rzeczypospolitej
  rywalizowało o wpływy w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) z działaczami
  harcerskimi o poglądach sanacyjnych. Obie grupy reprezentowały przeciwstawne
  sobie wizje pracy harcerskiej i wychowania młodzieży. Piłsudczycy byli
  indyferentni religijnie, wyznający w dużej części światopogląd lewicowy, dążyli
  do upolitycznienia harcerstwa, propagowali wychowanie w duchu państwowym i
  postulowali przyjmowanie w jego szeregi młodzieży mniejszości narodowych;
  uważali tez, ze należy odejść od kryteriów elitaryzmu w doborze członków związku
  i nastawić się na masowosc, co pozwoli objac wplywami harcerstwa szersze rzesze
  mlodziezy. Dzialacze katolicko-narodowi kladli natomiast nacisk na wychowanie
  mlodziezy w duchu narodowym i nie byli sklonni do jakichkolwiek ideowych
  kompromisów, negowali pomysly przyjmowania do ZHP nie-Polaków, uwazajac, ze
  zaszkodzi to wewnetrznej spoistosci druzyn i calego ruchu harcerskiego oraz
  bedzie skutkowalo zaniedbaniami w wychowaniu patriotycznym. Najistotniejsza role
  w procesie ksztaltowania mlodziezy przypisywano wychowaniu religijnemu, gdyz
  wychodzono z zalozenia, ze pelny rozwój osobowosci mozliwy jest tylko przy
  rozwoju wlasnej religijnosci. Narodowcy bronili zasady elitaryzmu harcerstwa,
  wynikajacej z jego metody wychowawczej opartej o kontakt instruktor-harcerz, co
  w przypadku umasowienia ruchu i zwiekszenia liczby podopiecznych spowodowaloby
  ograniczenie kontroli nad wychowaniem w druzynie. Przelomem w historii
  harcerstwa w II Rzeczpospolitej byl XI Zjazd ZHP odbyty w Krakowie w dniach 1-2
  lutego 1931 r., kiedy to w nastepstwie przegranych wyborów reprezentanci nurtu
  narodowego zostali odsunieci od wladzy nad zwiazkiem. Nowe wladze ZHP, opanowane
  przez zwolenników sanacji, bezpardonowo rozprawialy sie z tymi instruktorami,
  którzy nie podzielali pogladów politycznych kierownictwa. Czesc z nich utracila
  swoje stopnie lub zostala zawieszona w prawach harcerskich. Z szeregów usunieto
  m.in. ks. Boganskiego i Jedrzeja Giertycha, Henryk Glass otrzymal karny urlop, a
  zasluzony krzewiciel idei harcerskiej w okresie walki o niepodleglosc hm. RP
  Stanislaw Sedlaczek zostal przeniesiony w stan spoczynku. Na znak protestu z ZHP
  odeszli prof. Eugeniusz Piasecki i dr Karol Stojanowski. Represje skonsolidowaly
  srodowisko narodowe. Symbolem jego aktywizacji bylo pismo "Straznica Harcerska"
  wydawane przez Witolda Sawickiego, Henryka Glassa, Kazimierza Burmajstra,
  Wojciecha Dluzewskiego. Na bazie prenumeratorów pisma powstala w latach 1931-32
  wewnatrz ZHP nieformalna struktura: Porozumienie Narodowe "Straznicy" - luzna
  formacja kadry harcerskiej o niejawnej strukturze z zakonspirowanym
  kierownictwem. Celem tej inicjatywy bylo opanowywanie od wewnatrz wladzy w ZHP
  poprzez obsadzanie stanowisk w komendach choragwi i hufcach przez czlonków
  zwiazanych z nurtem katolicko-narodowym, przejmowanie istniejacych oraz
  organizowanie nowych druzyn harcerskich. Inna znaczaca inicjatywa harcerskiej
  narodowej prawicy bylo zawiazanie w Warszawie w roku szkolnym 1932/33 Kregu
  Starszoharcerskiego sw. Jerzego (KSSJ), który utworzyli harcerze z dwóch
  elitarnych druzyn warszawskich: 2. Warszawskiej Druzyny Harcerskiej (2. WDH z
  Gimnazjum im. J. Zamoyskiego), 23. WDH (z Gimnazjum im. S. Batorego). Krag
  liczyl ok. 100 harcerzy i harcerek. Byla to kuznia kadr instruktorskich, które
  mialy w przyszlosci wychowywac mlodziez harcerska w duchu katolicko-narodowym.
  Dzialacze Kregu utrzymywali ozywione kontakty z innymi grupami harcerskimi o
  podobnym profilu ideowym dzialajacymi we Lwowie, Wloclawku, Sosnowcu, na Pomorzu
  i w Wielkopolsce. Propagowane przez srodowisko "Straznicy" i KSSJ postulaty
  przewidywaly: - zapewnienie bezwzglednej katolickosci harcerstwa, - wykluczenie
  z ZHP niechrzescijan, - niezmiennosc prawa i przyrzeczenia harcerskiego, -
  zwalczanie wplywów socjalistycznych i komunistycznych w harcerstwie, -
  zabronienie uzywania nazwy "harcerstwo" tworzonemu przy PPS tzw. Czerwonemu
  Harcerstwu i Zwiazkowi Harcerstwa Zydowskiego. Obie inicjatywy trwaly i
  rozwijaly sie pomyslnie do wybuchu II wojny swiatowej. Mimo ze wielu z dzialaczy
  harcerstwa katolicko-narodowego bylo formalnie czlonkami Stronnictwa Narodowego,
  Obozu Narodowo-Radykalnego "ABC" czy Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga",
  dystansowali sie oni od bezposredniego udzialu w biezacej dzialalnosci
  politycznej, nie przenoszac jej na plaszczyzne pracy harcerskiej. Wojciech
  Dluzewski wspominal: Okres dzialalnosci KSSJ przypadl juz na czas, gdy w
  politycznym obozie narodowym nastapil szereg rozlamów i gdy obok SN zaczely tez
  wystepowac ONR i Falanga. W kregu znalezli sie sympatycy i uczestnicy wszystkich
  tych ugrupowan (przykladowo: SN - W[itold]. Sawicki, K[azimierz]. Burmajster;
  ONR - W[ojciech]. Dluzewski, E[dward]. Muszalski, J[anusz]. Kulinski i inni;
  Falanga - J[erzy]. Pruszynski). Aby zapobiec rywalizacji na terenie kregu, W.
  Sawicki juz na samym poczatku pracy w KSSJ odbyl rozmowy z osobami
  odpowiedzialnymi za poszczególne srodowiska i uzyskal od wszystkich obietnice
  powstrzymania sie od sporów politycznych na forum KSSJ. Dzieki temu przez caly
  czas dawalo sie zachowac jednosc wewnetrzna Kregu. Zobowiazano tez jego
  czlonków, aby nie angazowali sie zbytnio w walke polityczna, jezeli chca zarazem
  prowadzic dzialalnosc harcerska. Wymaganie to bylo przestrzegane, nie
  fascynowala nas dzialalnosc scisle politycznalzlseSLa. Stronnictwo Narodowe
  unikalo angazowania harcerstwa do swojej dzialalnosci politycznej. Takich
  skrupulów nie mieli dzialacze ONR "ABC", którzy pod koniec lat 30. w ramach
  tajnego kierownictwa swojej organizacji (Organizacji Wewnetrznej) powolali pion
  pracy harcerskiej i wywierali naciski, aby uwzglednic w programie wychowania
  harcerskiego niektóre elementy ideologii narodowo-radykalnej. Na tym tle
  dochodzilo niekiedy do konfliktów miedzy starymi harcerzami i ONR-owcami. Mimo
  wewnetrznych nieporozumien harcerstwo katolicko-narodowe pozostawalo spójne w
  walce z sanacyjnym kierownictwem ZHP.

  Konspiracja 1939-1944

  Wybuch wojny na krótko zjednoczyl narodowych i sanacyjnych antagonistów w
  harcerstwie - wspólnie powolano w Warszawie Pogotowie Harcerzy, które mialo
  wspólpracowac z wojskiem i sluzyc pomoca ludnosci cywilnej. Jednak grupie
  zblizonej do pilsudczyków zabraklo woli porozumienia, co zaznaczylo sie w czasie
  zakladania struktur harcerskich w konspiracji - Szarych Szeregów. W
  kierownictwie Szarych Szeregów, w którym przewazali harcerze znani ze swych
  sanacyjnych i lewicowych przekonan (Aleksander Kaminski, Florian Marciniak), nie
  znalazl sie ani jeden przedstawiciel nurtu katolicko-narodowego. W tej sytuacji
  27 pazdziernika 1939 r. w Warszawie z inicjatywy Stanislawa Sedlaczka powstala
  nowa organizacja Harcerstwo Polskie. W prasie podziemnej i tajnej korespondencji
  bylo ono okreslane nazwami: Harcerstwo Narodowe, Harcerstwo Katolickie, Narodowe
  Szare Szeregi lub Szeregi Narodowe (w 1943 r. organizacja przyjela konspiracyjny
  kryptonim "Hufce Polskie"). Wladze HP tworzyli: naczelnik Stanislaw Sedlaczek
  ("Sas"), zastepca naczelnika ds. harcerzy - Witold Sawicki ("Andrzej", "Tolek",
  "Jerzy", "Burzanski", "Profesor"), zastepczyni naczelnika ds. harcerek - Halina
  Sadkowska ("Teresa"). Glówna Kwatera Meska kierowal Kazimierz B
 • somepoint210 31.07.04, 15:54
  Glówna Kwatera Meska kierowal Kazimierz Burmajster ("Zenon"), Glówna Kwatera
  Zenska kierowala Jadwiga Wróblewska ("Dygna"), a kapelanem HP byl ks. Bronislaw
  Kulesza. Wybrano wlasna Naczelna Rade Harcerstwa, w której sklad weszli:
  przewodniczacy Wladyslaw Soltan (byly wojewoda warszawski i prezes Macierzy
  Szkolnej), wiceprzewodniczacy mec. Miroslaw Sawicki i mec. Stanislaw Dzierzykraj
  Malachowski oraz m.in. Stanislaw Zielinski, Henryk Glass, Janusz Kulinski.
  Instytucja ta byla najwyzsza wladza HP: decydowala o sprawach ideowych,
  wybierala Naczelnika Harcerstwa, Komisje Rewizyjna, Naczelny Sad Harcerski,
  decydowala o zmianach statutu. Organizacja harcerska powstala na bazie
  ogólnopolskiej struktury przedwojennej "Straznicy" i kontaktów miedzy
  instruktorami z KSSJ. W jej sklad wchodzili: harcerze, harcerki oraz Kola
  Przyjaciól Harcerstwa (laczace przedstawicieli Kosciola, szkoly i rodzin),
  zbierajace fundusze na dzialalnosc i majace prawo opiniowac kandydatów na
  druzynowych. Jednostka organizacyjna HP byla druzyna skladajaca sie z 4 zastepów
  (po 6-10 osób kazdy). Mlodziez harcerska dzielila sie na: zuchy (8-10 lat),
  mlodszych harcerzy i harcerki (11-15 lat), harcerzy i harcerki (16-18 lat),
  starszych harcerzy i starsze harcerki (powyzej 18 lat). W ciagu 5 lat wojny
  dzialaly nastepujace choragwie: Warszawska, Mazowiecka, Zachodnia, Krakowska,
  Poznanska (zlikwidowana przez Gestapo w 1940 r.), Centralnego Okregu
  Przemyslowego, Lwowska, Tarnopolska, Wschodniobuzanska i Zachodniobuzanska.
  Poszczególne hufce i druzyny istnialy takze w Kielcach, Radomiu i innych
  osrodkach. Lacznie Harcerstwo Polskie skupialo ok. 4-5 tys. harcerzy i harcerek.
  Dzialalnosc HP opierala sie na nastepujacych tezach programowych: Harcerstwo
  jest ruchem narodowym majacym na celu dobro Polski i wychowanie Polaków na
  dzielnych obywateli-zolnierzy. Harcerstwo opiera swoje zasady moralne na nauce
  Chrystusa - jest organizacja chrzescijanska. Harcerstwo jest organizacja o
  wysokich wymaganiach etycznych - stad musi pomnazac sie nie na drodze "poboru"
  masowego, ale przez staranna rekrutacje dobierac najodpowiedniejszych.
  Harcerstwo nie przyjmuje do swych szeregów nie Polaków - przede wszystkim Zydów
  - jest organizacja polska. Harcerstwo jest organizacja spoleczna tj. nie moze
  uzalezniac sie od biurokracji panstwowejólólclze. W praktyce tolerowano pewne
  odstepstwa od wskazan zawartych w pkt. 4, np. w 8. WDH przyjmowani byli harcerze
  wyznania protestanckiego. W niektórych druzynach dzialajacych przy klasztorach,
  gdzie ukrywano dzieci zydowskie, byly one takze przyjmowane w ich szeregi;
  jednym z przykladów tolerancji panujacej w HP jest fakt, ze w 1943 r. w okresie
  walk w Getcie Warszawskim harcerze na apel Frontu Odrodzenia Polski (Zofii
  Kossak-Szczuckiej) brali udzial w akcji ratowania Zydów i przerzucaniu ich na
  strone "aryjska". Niektórzy z ratowanych znalezli sie potem w szeregach
  harcerstwa - np. w Kompanii Harcerskiej walczacej w Powstaniu Warszawskim
  znajdowaly sie 2 sanitariuszki pochodzenia zydowskiego: Estera Borenstein
  ("Halina") i Chaja Borenstein ("Irka"). W opinii zalozycieli, Harcerstwo Polskie
  stanowilo czesc szeroko pojetego ruchu narodowego, niezaleznie od jego
  wewnetrznych podzialów politycznych. Mialo ono wychowywac swiadomych Polaków,
  ludzi silnych duchem, nienagannych moralnie, odpowiedzialnych za los Polski,
  gotowych do ofiar dla ojczyzny i narodu. Harcerstwo jest synteza nacjonalizmu i
  katolicyzmu napisal w swym podreczniku dla harcerzy Stanislaw Sedlaczek. Duzy
  nacisk kladziono na wychowanie religijne, np. wg regulaminu kandydat do stopnia
  podharcmistrza musial spelnic nastepujace wymagania: (...) Zna Ewangelie i
  potrafi wytlumaczyc mlodszym czlonkom druzyny poszczególne ustepy ewangeliczne.
  Wie, jakie znaczenie dla Polski ma Najswietsza Maria Panna, jakie sa miejsca i
  sposoby oddawania jej czci, zapoznal sie z kultem Matki Boskiej w literaturze
  polskiej. (...) Zna organizacje Kosciola; wie jaka jest rola parafii. Rozumie,
  czym jest Msza sw., jakie sa jej najwazniejsze czesci i zasadnicze modlitwy.
  Umie poslugiwac sie mszalem i sluzyc do Mszy sw. (odpowiadac przy Mszy sw.).
  Posiada wiadomosci o Sakramentach, a w szczególnosci o Sakramencie Pokuty i
  Eucharystii. Rozumie sens roku koscielnego. Zna najwazniejsze zasady Kosciola w
  sprawach socjalnych. Zna katolicki poglad na istote czlowieka, na cialo i
  rodzineólólclze. Harcerstwo Polskie róznilo sie zasadniczo od Szarych Szeregów
  w pogladach na metody prowadzenia biezacej dzialalnosci harcerskiej. W
  odróznieniu od Szarych Szeregów Harcerstwo Polskie bylo mniej zmilitaryzowane,
  nie wprowadzono regulaminów i stopni wojskowych, lecz zachowano przedwojenne
  programy wychowawcze i stopnie harcerskie. Kierownictwo Szarych Szeregów,
  wychodzac z zalozenia, ze wojna szybko sie skonczy, chcialo zaangazowac mlodziez
  w biezaca walke, natomiast harcerstwo narodowe stalo na stanowisku, ze wojna
  wyniszcza mlode pokolenie fizycznie i moralnie, nalezy wiec mlodziez przed nia
  chronic i skupiac sie na jej ksztaltowaniu pod haslem: "Wychowanie mlodych
  Polaków dla Boga i Narodu". HP pozostalo organizacja stricte harcerska, której
  dzialalnosc opierala sie na zbiórkach, wycieczkach oraz organizacji obozów
  letnich pod przykrywka kolonii Rady Glównej Opiekunczej (RGO) dla dzieci
  zagrozonych gruzlica. Przez caly czas okupacji w druzynach i zastepach trwala
  rutynowa praca harcerska, choc nie uzywano mundurów i odznak. Cotygodniowe
  zbiórki w mieszkaniach prywatnych wypelnialy gawedy ideowe, zajecia techniczne i
  spiew. Mlodzi zdobywali sprawnosci opracowane jeszcze przed wojna. Organizowano
  obchody swiat narodowych i konspiracyjne parady. Harcerstwo Polskie wraz z
  innymi podziemnymi organizacjami mlodziezowymi uczestniczylo w Akcji "M"
  polegajacej na prowadzeniu pracy opiekunczej i wychowawczej wsród
  niezorganizowanej mlodziezy, która w czasie wojny najbardziej byla narazona na
  demoralizacje np. harcerki pracowaly w swietlicach dla dzieci i koloniach
  prowadzonych przez RGO. Kierownictwo HP zgadzalo sie na udział w walce
  konspiracyjnej harcerzy starszych, którzy byli już odpowiednio przeszkoleni,
  ukształtowani psychicznie i bardziej odporni na demoralizacje. Podczas gdy
  starsza młodzież harcerska odbywała kursy strzelania, kończyła podchorążówki,
  kursy podoficerskie i odbywała służbę wojskowa w szeregach Narodowych Sil
  Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej (scalonej w 1942 r. z Armia
  Krajowa), młodsi harcerze byli przygotowywani do żądań pomocniczych -
  przechodzili kursy sanitarne, sygnalizacji, terenoznawstwa. Niezależnie od
  działalności harcerskiej, członkowie P. brali udział w kolportażu prasy
  podziemnej i w akcjach małego sabotażu, m.in. rozlepiając plakaty, rozrzucając
  ulotki, malując napisy na murach, np.: "Komuna wróg Boga i Narodu", "Hitler +
  Stalin = dwaj bandyci", "Aktyn = Oświęcim". Senne hasło "PPR - Płatne Pachołki
  Rosji" było autorstwem harcerza P. - hm. Jana Lilpopa. Prowadzono ożywiona
  działalność wydawnicza, opublikowano wiele instrukcji i broszur programowych,
  m.in. Harcerstwo. Zarys podstaw ideowych i organizacyjnych. Próby (Warszawa
  1941) autorstwa W. Rawickiego i H. Sadkowskiej pod red. St. Sedlaczka. Wydawano
  własne miesięczniki: "Harcerz" (Warszawa 1942-1943), "Patrol" (Warszawa
  1943-1944), pisemka drużynowe: "Ogniwo", "Satyr", "Gawędy P.", "Młody Las",
  "Kacykowe Dusze", "Zerwiemy Peta" (Poznań 1939/40), "Orły" (Lwów 1944-45) oraz
  jednodniówki: "Obozowiec" (Lwów), "Zew Kresowy", "Słonce w oczy". Od 1943
  Harcerstwo Polskie współpracowało z "Warszawskim Głosem Narodowym" (organem
  Okręgu Stołecznego N.) w redagowaniu "Młodej Polski" - jego dodatku dla
  młodzieży. Struktury Harcerstwa Polskiego współpracowały zarówno z NÓW (w ramach
  AK), jak również z SZ.. Harcerze mieli wolna rękę w wyborze organizacji, do
  której chcieli wstąpić. W praktyce szli tam, gdzie służyli ich koledzy i
  przełożeni z drużyny. Cześć harcerzy z Chor
 • somepoint210 31.07.04, 15:56
  Cześć harcerzy z Chorągwi Warszawskiej, po przejściu odpowiedniego szkolenia w
  1940 r., uczestniczyła w działalności wywiadowczej, współpracując ściśle z
  wywiadem Związku Jaszczurczego. Prace o tym charakterze P. prowadziło przez cały
  okres okupacji. Prawdopodobnie pluton harcerski wchodził w skład powstałej w
  sierpniu 1944 r. na Kielecczyźnie Brygady Świętokrzyskiej SZ.. Można stwierdzić
  z duża doza pewności, ze apolityczność harcerstwa została uszanowana zarówno
  przez NÓW, jak i przez SZ., gdyż nie zachowała się w dokumentach żadna wzmianka
  o próbach podporządkowania sobie P. przez którąś z tych organizacji. O roli i
  znaczeniu Harcerstwa Polskiego w konspiracji młodzieży w okupowanej Polsce
  świadczył ich udział w powołaniu Porozumienia Polskich Organizacji
  Młodzieżowych. W połowie 1943 r. z inicjatywy P. i Młodzieży Wielkiej Polski
  (związanej z Grupa "Szańca") powstało POMP, skupiające młodzież wszystkich
  ugrupowań identyfikujących się z narodowa prawica: od Grupy "Szańca",
  Stronnictwa Narodowego "Wielka Polska", Konfederacji Narodu, oficjalnego N.
  (tzw. Kwadratu) po Unie, P. (którego przedstawicielem był Kazimierz Bur majster)
  oraz Front Odrodzenia Polski (Władysław Bartoszewski). Celem porozumienia była
  koordynacja działań, wzajemna pomoc w zakresie pracy wychowawczej, akcji
  antykomunistycznej i . Mimo ze jednym z głównych celów Harcerstwa Polskiego była
  ochrona młodzieży przed represjami niemieckimi, wielu harcerzy spotkało
  aresztowanie, wielu za swa działalność zapłaciło życiem. Jedna z największych
  strat organizacji było aresztowanie w nocy z 17 na 18 maja 1941 r. przez Gestapo
  Stanisława Sedlaczka i jego śmierć (3 sierpnia 1941) w obozie koncentracyjnym w
  Auschwitz. Z kadry P. zginęli także: Stanisław Lilpop aresztowany i rozstrzelany
  w masowej egzekucji 10 lutego 1944 r. w Warszawie, Jan Lilpop - w czasie
  transportu do obozu w Auschwitz 30 czerwca 1944 r., Andrzej Otmianowski
  rozstrzelany pod Tarnowem 28 czerwca 1944 r. wraz z kilkoma harcerzami z
  drużyny. Najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach organizacji były masowe
  aresztowania członków chorągwi P. w Poznaniu w marcu 1940 r. Ogółem w poznańskim
  forcie uwięziono ok. 100 harcerzy, co doprowadziło do faktycznej likwidacji P.
  na tamtym terenie. Cale kierownictwo organizacji otrzymało wyroki śmierci, które
  zostały wykonane.

  Powstanie Warszawskie

  Największa daninę krwi Harcerstwo Polskie złożyło w Powstaniu Warszawskim.
  Sformowano harcerskie jednostki wojskowe: Kompanie Harcerska, Harcerski Pluton
  Łączników oraz pluton sanitarny harcerek, wchodzące w skład Batalionu "Gustaw"
  (OWAK), które walczyły w obronie Woli, Starego Miasta i Śródmieścia. Wielu
  harcerzy P. walczyło w innych oddziałach tego batalionu, zwłaszcza w Kompanii
  "Gertruda", w Batalionie "Antoni" (kompanie "Aniela", "Alicja" i "Anna") oraz w
  utworzonym w czasie powstania Batalionie "Harnaś". Luźne grupy członków P.
  weszły w skład innych formacji: Batalionu "Ruczaj", 104. Kompanii Syndykalistów,
  Zgrupowania "Chrobry II", Pułku "Baszta", Zgrupowania "Gurt" i Kompanii SZ.
  "Warszawianka". Trudno ocenić wielkość strat poniesionych przez P. w czasie walk
  powstańczych. Z kadry zginęli: Jadwiga Wróblewska, Witold Sadkowski, Jędrzej
  Augustynski, Andrzej Dzierzykraj Malachowski, Wojciech Zielinski, Michał
  Swiatopelk-Mirski i wielu innych. Tylko oddziały harcerskie z Batalionu "Gustaw"
  strąciły łącznie 66 poległych, co stanowiło 45% ich stanu wyjściowego. Za
  wykazana dzielność i odwagę żołnierze oddziałów harcerskich otrzymali 1 Krzyż
  Virtuti Militarni i 24 Krzyże Walecznych. Naczelnik P. Witold Rawicki zanotował:
  (...) gdy nadeszła chwila próby i działania wychowanie w drużynach Harcerstwa
  Polskiego zdało egzamin, dając Armii Krajowej żołnierza świadomego celu walki,
  ożywionego tradycja chrześcijańskiego Rycerstwa Polskiego. Cecha
  charakterystyczna tych oddziałów był na ogól wysoki poziom moralny, który
  pozwalał młodziutkim żołnierzom unikać demoralizacji grożącej żołnierzowi w
  warunkach wojennych. Oddziały tej młodzieży, wyruszając co dzien. do walki w
  stanie Laski po przyjęciu Komunii Świętej, wzbogaciły współczesna polska
  tradycje żołnierska o jeszcze jeden akcent, który w niej pozostanie na stałe

  Konspiracja antykomunistyczna

  Po wkroczeniu Armii Sowieckiej na ziemie Polskie w 1944 r. Harcerstwo Polskie
  kontynuowało podziemna działalność. Po zniszczeniu Warszawy władze organizacji
  przeniosły się do Krakowa. W naradach Naczelnictwa P. uczestniczyli: Witold
  Rawicki - naczelnik (zajął to stanowisko po powrocie z oflagu), hm. Zofia Rym ar
  (komendantka Chorągwi Krakowskiej), ks. Mieczysław Aleksy (opiekun religijny),
  hm. Jan Chmielnikowski (członek Komendy Chorągwi Krakowskiej), hm. Halina
  Sadkowska (od kwietnia 1945 po wyjściu z obozu w Ravensbrück) oraz ks. Miazg. W
  obawie przed aresztowaniami kadry harcerskiej Witold Rawicki zakażał podległym
  sobie strukturom ujawniania się i nakazał kontynuowanie pracy konspiracyjnej.
  Wśród ośrodków, które wznowiły działalność, była Warszawa, gdzie pod
  kierownictwem hm. Andrzeja Tretiaka (po jego aresztowaniu, pod kierownictwem hm.
  Macieja Nasierowskiego) odtwarzano stare drużyny i formowano nowe. Jednym z
  wychowanków P. w Warszawie był prof. Henryk Samsonowicz. Kontynuowała swoja
  działalność Chorągiew Lwowska, której harcerze do polowy 1945 r. działali w
  organizacji NIE (Niepodległość, organizacja poakowska), wydawali i kolportowali
  podziemna prasę. Innymi ośrodkami pracy P. były: Kraków, Częstochowa, Białystok,
  mniejszymi - Lodź, Opole, Rzeszów, Zakopane. Cześć drużyn podjęła bezpośrednia
  współprace z oddziałami zbrojnymi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (ZW.). W
  polowie 1945 r. wladze Harcerstwa Polskiego rozpoczely starania o
  zalegalizowanie dzialalnosci czesci druzyn. Niektóre - glównie zenskie w
  Krakowie i Warszawie - funkcjonowaly jako kola Polskiego Czerwonego Krzyza, inne
  wlaczyly sie do oficjalnego ZHP. Wiazalo sie to ze zmiana poczatkowo wrogiego
  stosunku do koncesjonowanego przez komunistyczne wladze ruchu harcerskiego,
  który - zasilany przez stara przedwojenna kadre i czlonków Szarych Szeregów -
  stawal sie jedna z nielicznych oaz niezaleznosci. Nie zdolano jednak doprowadzic
  konca akcji przenoszenia druzyn do ZHP. W grudniu 1945 r. Urzad Bezpieczenstwa
  przeprowadzil serie aresztowan dzialaczy HP. W wiezieniu mokotowskim w Warszawie
  znalezli sie Witold Sawicki, Halina Sadkowska, Krzysztof Eychler, Jerzy
  Swiderski, Zofia Rymar i ks. Mieczyslaw Oleksy. Wladze starannie przygotowywaly
  proces komendy HP, który rozpoczal sie 20 lutego 1947 r. Liczono, ze jego
  wydzwiek propagandowy zastraszy mlodziez harcerska. Sad wojskowy skazal Witolda
  Sawickiego na 8 lat pozbawienia wolnosci i dwa lata utraty praw publicznych,
  Haline Sadkowska i Jerzego Swiderskiego - na 3 lata, a Krzysztofa Eychlera - na
  1 rok. Ostatecznie skazanych objela ustawa amnestyjna z 22 lipca 1947 r. i
  opuscili wiezienie. Jednolita ogólnopolska struktura HP przestala istniec. Do
  poczatku lat 50. dzialalnosc harcerska kontynuowaly rozproszone grupy mlodziezy
  wywodzace sie z HP. Na Slasku i w Malopolsce dzialaly w tym czasie cztery
  zorganizowane grupy mlodziezy wywodzacej sie ze Lwowa, uzywajace nazwy
  "Harcerstwo Polskie". Wraz z rozbiciem ich przez UB dzialalnosc Harcerstwa
  Polskiego na terenie Polski zamarla ostatecznie.

  Bibliografia

  Bielecki Robert, "Gustaw" - "Harnas". Dwa powstancze bataliony, Panstwowy
  Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989. Bojemski Sebastian, Harcerstwo Polskie -
  Hufce Polskie, "Prawica Narodowa", nr 2 (7), [Warszawa] lipiec-wrzesien 1995.
  Ciura Grzegorz, Pelnic sluzbe Bogu i Polsce. Harcerstwo Polskie ("Hufce
  Polskie") 1939-1945, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1998. Dluzewski Wojciech,
  Relacja nt. powstania i dzialalnosci Starszoharcerskiego Kregu Sw. Jerzego,
  "Lacznik Harcerek i Harcerzy Warszawy", nr 44, [Warszawa] 8 kwietnia 1990.
  Eychler Krzysztof, Harcerstwo Polskie ("Hufce Polskie") 1939
 • fiodorus 31.07.04, 16:15
  Witaj Samepoint210!
  Ciekawy wątek!
  Pozdrawiam :-)
  --
  Poza tym uważam, że Śląsk jest i pozostanie polski!!!
 • somepoint210 31.07.04, 19:05
  Dziekuje Fiodorus,
  Pozdr.
 • somepoint210 31.07.04, 19:04
  Poprzez zajęcie Czechosłowacji wiosną 1939 roku i utworzenia marionetkowego
  państewka Słowacji, południowa granica Polski została bezpośrednio zagrożona.
  Powstało niebezpieczeństwo wkroczenia Niemców szosą z Czadcy przez Zwardoń,
  Milówkę, Węgierską Górkę do Żywca i Bielska, oraz z Orawy przez Przełęcz Glinne,
  Korbielów, Jeleśnię do Żywca i Suchej. W związku z tym w kwietniu 1939 roku w
  Krzyżowej i Węgierskiej Górce przystąpiono do budowy betonowych schronów
  bojowych. Początkiem 1939 r. przybyła na ziemię żywiecką grupa wojsk
  inżynieryjno-saperskich, aby zbudować 16 bunkrów obronnych w rejonie Milówki i
  Węgierskiej Górki oraz 4 bunkry na przedpolach Korbielowa i Krzyżowej. Chociaż
  rozkaz dowódcy Armii "Kraków" gen. Brygady Antoniego Szyllinga wyraźnie mówił o
  przyspieszeniu robót przy budowie bunkrów, to jednak mimo ogromnej pomocy
  miejscowej ludności, nie udało się zrealizować planów ze względu na krótki okres
  pracy oraz możliwości techniczne. W rezultacie do końca sierpnia gotowe były do
  obrony 4 bunkry: "Wędrowiec", "Waligóra", "Wąwóz" i "Włóczęga" w Węgierskiej
  Górce. Poza bunkrami terenu Węgierskiej Górki bronił 2 Pułk Strzelców Górskich,
  Batalion KOP Berezwecz, Batalion Obrony Narodowej i 151 Bateria Artylerii
  Górskiej. Forty obsadziła kompania forteczna nr 151 dowodzona przez kpt.
  Tadeusza Semika rodem z Suchej Beskidzkiej. Kpt. T. Semik wraz z trzema
  oficerami, 14. podoficerami 39 i 52 podoficerami, strzelcami i kanonierami
  dostał rozkaz do przygotowania się do wymarszu celem objęcia fortów w
  Węgierskiej Górce. Na przygotowanie się do obrony miał zaledwie 2 dni. Dowództwo
  nad poszczególnymi fortami objęli: Waligóra - por. Leopold Golacz, Wąwóz -
  Antoni Chludziński, Włóczęga - ppor. Marian Małkowski, Wędrowiec - kpt. Tadeusz
  Semik. Przejścia z Orawy do Jeleśni bronił I Pułk Strzelców Górskich, a schrony
  bojowe obsadziła 152 kompania forteczna "Jeleśnia" dowodzona przez porucznika
  Lipczaka. Rygiel obronny w Krzyżowej i Przyborowie nie był przez Niemców
  atakowany. Działająca na tym kierunku 3 Dywizja Górska obeszła rygiel przez
  wschodnią część doliny Koszarawy.
  W dniu 1 września 1939 roku 7 Bawarska Dywizja Piechoty przekroczyła granicę
  polską w Zwardoniu. W dniu 2 września o godz. 11.00 została zatrzymana na kilka
  godzin w Milówce, po czym zbliżyła się do Węgierskiej Górki. Obrońcy fortów
  siali spustoszenie wśród nieprzyjacielskich kolumn wojsk pancernych. Paliły się
  wozy bojowe, a pola zostały usłane trupami i rannymi, których Niemcy zbierali
  pod huraganowym ogniem artylerii.
  2 września w godzinach wieczornych wycofały się załogi fortów Waligóra, Włóczęga
  i Wąwóz. Na polu walki pozostał do rana 3 września fort Wędrowiec, który z
  powodu kilku rannych, wyczerpania załogi, braku wody i amunicji zmuszony został
  do poddania się w trzecim dniu wojny nad ranem 3 września.
  Pozostałe oddziały zgodnie z rozkazem wycofały się w kierunku Żywca i
  Andrychowa. Utworzona z resztek 1 i 2 kompanii nowa kompania pod dowództwem kpt.
  Tadeusza Kadego wycofała się przez Ostre w kierunku Lipowej. Do potyczki doszło
  w Zadzielu.
  W potyczkach granicznych oraz w bitwie o Węgierską Górkę Niemcy ponieśli
  olbrzymie straty w ludziach i sprzęcie bojowym. Piękną kartę w kampanii
  wrześniowej zapisała Komenda Hufca ZHP w Żywcu. Harcerze zgrupowani w miesiącach
  lipiec - sierpień na obozie letnim w Kiełbasowie przeszli przeszkolenie wojskowe
  z zakresu służby wartowniczej, łączności i łącznikowej, zaś harcerki także w
  zakresie udzielania pierwszej pomocy rannym i chorym. Inicjatorem i
  organizatorem tych kursów był harcmistrz Rudolf Łodziana, Zdzisław Kabała i
  Kazimiera Szczerbińska. Ich działania spotkały się z uznaniem stacjonującego w
  Żywcu wojska, a szczególnie płk Kazimierza Czarnkowskiego. Końcem sierpnia
  harcerze objęli warty przy transformatorach, mostach, urzędach pocztowych. Byli
  też na pierwszych liniach z bronią w ręku na przedpolach Węgierskiej Górki. 4
  września 1939 roku Niemcy wkroczyli do Żywca. Nastała tragiczna w skutkach
  okupacja. Dla upamiętnienia walk w Węgierskiej Górce w roku 1993 w forcie
  Wędrowiec powstało Muzeum, w którym zgromadzono pamiątki z tamtych lat. Przed
  fortem powstał amfiteatr, w którym odbywają się patriotyczne uroczystości. Za
  walkę obronną z hitlerowskim najeźdźcą Węgierska Górka w 1971 roku odznaczona
  została Krzyżem Grunwaldu III klasy.
 • somepoint210 31.07.04, 19:35
  1912 rok - za pośrednictwem pana Wacława Cieplika (kupca ostrzeszowskiego)
  docierają z Londynu do Ostrzeszowa informacje o skautingu
  1912 rok - prawdopodobna data powstania pierwszego zastępu skautowego
  1914 rok - pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego skaut Witold Modrzejewski
  tworzy drużynę skautową imienia Tadeusza Kościuszki
  1919 rok - skauci włączają się do Powstania Wielkopolskiego, pełniąc służbę
  gońców, dyżurną, transportową, sanitarną
  1921 rok - powstaje pierwsza drużyna skautek
  1922 rok - odbywa się pierwszy obóz skautów ostrzeszowskich w Przygodzicach
  1928 rok - przy Szkole Ćwiczeń Seminarium Nauczycielskiego powstaje Gromada
  Wilcząt (zuchowa)
  1928 rok - w Ostrzeszowie powstaje Hufiec Harcerzy, komendantem zostaje hm.
  Antoni Balcerek
  1931 rok - w trakcie obozu w Wiśle harcerze spotykają prezydenta Ignacego
  Mościckiego
  1933 rok - w związku z likwidacją powiatu rozwiązano Hufiec Harcerski, drużyny
  męskie przechodzą do hufca Kępno, a żeńskie do Ostrowa Wlkp.
  1937 rok - w Ostrzeszowie powstaje Ośrodek z phm. Leonem Stasierskim -
  drużynowym z Mikstatu jako komendantem
  wrzesień 1939 roku - harcerze - członkowie ,,Granatowej Czwórki'' i ,,Czarnej
  Czternastki'' wraz z Ostrzeszowskim Batalionem Obrony Narodowej biorą udział w
  walkach obronnych, kończąc je w Warszawie
  1939 - 1945 - harcerze włączają się do ruchu oporu biorąc udział w tajnym
  fotografowaniu, małym sabotażu, kolportażu prasy, udzielaniu pomocy jeńcom
  wojennym, prowadząc działalność sportową i kulturalną; funkcjonuje konspiracyjny
  zastęp ,,Wilki''
  wiosna 1945 roku - odradzanie się przedwojennych drużyn
  lipiec 1945 rok - dwutygodniowy obóz wędrowny Kręgu Starszoharcerskiego w
  Karkonoszach
  sierpień 1945 rok - pierwszy obóz drużyn ostrzeszowskich nieopodal miasta w
  Przedborowie
  23 września 1945 roku - otwarcie ,,Domu Harcerza'' w obiekcie przekazanym
  przez pana Bogdana Wodniakowskiego
  14 stycznia 1946 roku - powołanie Hufca Harcerskiego w Ostrzeszowie,
  komendantem zostaje ks. phm. Jan Popławski
  8 grudnia 1946 roku - wręczenie sztandaru dla hufca (zaginął w 1949 roku )
  według projektu artysty Antoniego Serbeńskiego
  1949 rok - likwidacja samodzielnego ZHP
  3 stycznia 1957 roku - na zbiórce instruktorów harcerskich podjęto decyzje o
  odrodzeniu ZHP, komendantem hufca zostaje pwd. Michał Czajkowski
  wiosna 1960 rok - operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej zarejestrowali reportaż
  o zespole harcerskim ,,Słomka'' i jego występ we wsi Myje oraz o przygotowaniach
  do ,,Harcerskiej Fali''
  październik 1960 roku - 3 DH zorganizowała Rajd ,,Pożegnanie Jesieni'', który
  odbywa się corocznie do tej chwili
  1 - 2 czerwca 1963 roku - wręczenie sztandaru dla hufca, uroczystość połączona
  ze zlotem harcerzy z Wielkopolski i chorągwianym podsumowaniem akcji ,,Sztafeta
  Przyjaźni''
  wrzesień 1963 rok - przy ZSZ powstaje harcerski hufiec pracy, młodzież pracuje
  przy odbudowie szkoły po pożarze
  16 lutego 1964 roku - hufiec ostrzeszowski gości Naczelnika ZHP hm. Zofię
  Zakrzewską
  16 lutego 1964 roku - za wzorową realizację zadań akcji ,,ZHP szkole w
  Gosławicach'' hufiec otrzymuje wyróżnienie Komendanta Chorągwi
  5 - 26 lipca 1964 roku - zgrupowanie obozów hufca w ramach chorągwianej akcji
  ,,Konin'' zostało uznane za najlepsze i wyróżnione pierwszym miejscem
  8 stycznia 1966 roku - w miejscu walki desantu radzieckiego w Klonie odkrytego
  w czasie ,,Alertu 65'' odsłonięto z inicjatywy harcerzy obelisk
  wrzesień 1966 rok - na rozwidleniu dróg do Bierzowa i Kobylej Góry harcerze
  ustawili głaz z lilijką i napisem ,,Poległym za wolność Ojczyzny 1939 - 1966''
  9 maja 1970 roku - harcerze zza Kobylej Góry stawiają pomnik
  15 czerwca 1974 roku - odbywa się I Festiwal Piosenki Harcerskiej, który
  organizowany jest do dnia dzisiejszego
  27 - 29 września 1974 roku - odbywa się kolejny zlot, na którym hufiec
  otrzymuje imię Szarych Szeregów
  18 - 21 października 1979 roku - zastęp "Bobry" z I SH "Wigry" reprezentuje
  Chorągiew Kaliską w telewizyjnym turnieju zastępów
  17 lutego 1980 roku - Krzysztof Wielicki (były drużynowy 12 i 4 DH ) zdobywa
  jako pierwszy w świecie w warunkach zimowych Mount Everest
  26 października 1980 roku - w tygodniku harcerskim ,,Na Przełaj'' ukazuje się
  list harcerzy z ostrzeszowskiej ,,Watry'' pt. ,,Nie odbierajcie nam naszych
  mundurów'', rozpoczął on ogólnopolską dyskusję na ten temat
  25 lutego 1981 roku - w hufcu zarejestrowano Krąg Instruktorów Harcerskich im.
  Andrzeja Małkowskiego, którego celem było dążenie do pełnego przywrócenia
  harcerskich ideałów
  18 - 20 września 1981 roku - reprezentacja hufca uczestniczy w Jubileuszowym
  Zlocie Harcerstwa w Krakowie, zastęp z 4 DH zdobywa we współzawodnictwie I miejsce
  24 czerwca 1982 roku - w centralnych rozgrywkach Manewrów Techniczno-Obronnych
  w Rudzie Śląskiej udział biorą harcerze pożarnicy z Ostrzeszowa
  23 - 26 sierpnia 1984 roku - odbywa się Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa
  na Ziemi Ostrzeszowskiej, finałem jest odsłonięcie Pomnika Harcerskiego
  26 czerwca 1985 roku - zespół harcerski "Plum" uczestniczy w Festiwalu
  Piosenki Harcerskiej w Siedlcach
  13 lipca 1987 roku - Przewodniczący Rady Państwa profesor H. Jabłoński spotyka
  się u stóp Pomnika Harcerskiego z działaczami RPH
  20 - 22 lipca 1988 roku - reprezentacja hufca uczestniczy w Zlocie ZHP na
  polach Grunwaldu
  7 marca 1990 roku - w III SH ,,Bryza'' uruchomiono funkcjonującą do dnia
  dzisiejszego siłownię kulturystyczną
  lato 1992 roku - rozwiązanie Chorągwi Kaliskiej, przejście hufca do Chorągwi
  Wielkopolskiej
  13 - 24 maja 1994 roku - delegacja hufca uczestniczy w obchodach 50-tej
  rocznicy bitwy pod Monte Cassino
  2 - 16 lipca 1997 roku - harcerze ostrzeszowscy uczestniczą w obchodach 200
  rocznicy Mazurka Dąbrowskiego w Reggio Emilia - Włochy
  wiosna 1998 roku - powstaje Harcerski Klub Ratownictwa Medycznego.
 • somepoint210 31.07.04, 21:52
  Na przełomie lat 1939-1940 działała w Lesznie "Tajna Siódemka" /TS/. Była to
  konspiracyjna kontynuacja 7-mej Kolejowej Drużyny Harcerskiej im. Henryka
  Dąbrowskiego w Lesznie, utworzona w połowie października 1939 r. Zrzeszała ponad
  20 harcerzy kierowanych przez Otto Roszaka. Pier­wszą akcją było wykradzenie z
  siedziby drużyny jej majątku (biblioteki i archiwum). Umożliwiło to roz­poczęcie
  szkolenia oraz zbierania materiałów wy­wiadowczych.

  Wobec nasilających się represji niemieckich harcerze TS postanowili podjąć
  zbiorową próbę przedostania się przez Węgry do Francji. W celu znalezienia trasy
  przerzutowej, na początku stycz­nia 1940 r., do Tomaszowa Mazowieckiego z
  pomo­cą kuriera Edwarda Matyklasińskiego (ur. 1904) udali się: komendant drużyny
  Otto Roszak (ur. 1918) i Tadeusz Berus (ur. 1917). Tam nawiązali kontakt z
  łącznikiem Wydzielonego Oddziału Woj­ska Polskiego mjra Henryka Dobrzańskiego
  (HUBAL) i weszli w skład tegoż Oddziału. Przydzieleni zostali do plutonu
  podchorążych, którym dowodził leszczyniak plut. pchor. Józef Lewandowski ps.
  Lech. W lutym i marcu 1940 r. wraz z innymi har­cerzami z Leszna: Stanisławem
  Adamskim, Janem Sekulakiem i Leonem Wujcem, wzięli udział w po­tyczkach Oddziału
  z Niemcami. W końcu stycznia 1940 r. do Tomaszowa Mazowieckiego udali się tak­że
  Edmund Jagodziński i Józef Kotewicz, lecz z po­wodu braku kontaktu z oddziałem
  zmuszeni byli wrócić do Leszna. Po śmiertelnym zranieniu mjra HUBALA w walce z
  Niemcami pod Anielinem (30.4.1940 r.) i rozwiązaniu Oddziału w maju 1940r.
  Gestapo wpadło na trop działalności TS i przepro­wadziło pierwsze aresztowania
  jej członków.

  28 maja 1940 r. leszczyńskie Gestapo areszto­wało w Tomaszowie Mazowieckim
  Tadeusza Berusa oraz - w Lesznie - Otto Roszaka. 9 lipca 1940 r. w Tomaszowie
  Mazowieckim aresztowany został Ed­ward Matyklasiński. W okresie od 6 sierpnia do
  10 września 1940 r. aresztowano dalszych 21 harcerzy "Tajnej Siódemki". Byli to:
  Kazimierz Andrzejewski (1921), Stefan Głogiński (1923), Władysław Gło­giński
  (1921), Edmund Jagodziński (1919), Józef Kotewicz (1919), Edmund Kuberkiewicz
  (1923), Czesław Kutzmann (1921), Stanisław Maciejewski (1920), Stefan Maćkowiak
  (1921), Ludwik Majchrzak (1919), Władysław Marcinkowski (1924), Józef Moraś
  (1923), Stanisław Otulak (1919), Sta-nisław Płucienniczak (1923), Kazimierz
  Ratajczak (1922), Czesław Silczak (1923), Tadeusz Soila (1921), Witold Solla
  (1920), Zdzisław Tłustek (1912), Telesfor Tycner (1923) i Józef Zasieczny
  (1920). Zostali oni osadzeni początkowo w więzie­niu w Lesznie, a następnie w
  pojedynczych celach więzienia w Rawiczu.

  W międzyczasie - 23 sierpnia 1940 r. - został w czasie przesłuchań przez Gestapo
  w Lesznie zamor­dowany komendant TS Otto Roszak.

  W maju 1941 r. sędzia śledczy wyłączył ze spra­wy: Edwarda Kuberkiewicza,
  Stefana Maćkowiaka, Józefa Morasia, Stanisława Płucienniczaka i Witol­da Sollę.
  Jako niebezpieczni dla Niemiec zostali oni najpierw skierowani na Fort VII w
  Poznaniu, a na­stępnie osadzeni w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Pozostali
  harcerze (18) stanęli przed Trybunałem Wojennym Rzeszy (Reichskriegsgericht I
  Senat w Berlinie) na sesji wyjazdowej w Poznaniu. Rozprawa przeciwko nim toczyła
  się w dniach 27-30 maja 1941 r. w siedzibie poznańskiego Gestapo (obecny Dom
  Żołnierza ul. Niezłomnych). Wyrokiem z dnia 23.7.1941 r. skazanych zostało 13
  członków TS, którzy odtąd przebywali w wielu wię­zieniach, a następnie niemal we
  wszystkich zorgani­zowanych przez Niemców obozach koncentracyj­nych.

  W więzieniach i obozach koncentracyjnych zmarli bądź zostali zamordowani: Otto
  Roszak, Ka­zimierz Andrzejewski, Władysław Głogiński, Stefan Maćkowiak,
  Stanisław Płucienniczak, Witold Solla, Zdzisław Tłustek i Józef Zasieczny.
  Kazimierz Andrzejewski (5.3.1943), Włady­sław Głogiński (24.8.1942) i Zdzisław
  Tłustek (26.6.1942), zmarli wskutek wycieńczenia w więzie­niu w Rawiczu. Stefan
  Maćkowiak (22.6.1942), Sta­nisław Płucienniczak (...9.1942) oraz Witold Solla
  (10.9.1942) zginęli w obozie koncentracyjnym w

  Oświęcimiu. Wreszcie Józef Zasieczny zginął 3.5.1945 r. podczas ewakuacji obozu
  w Neuengamme, na statku niemieckim pod Lubeką zbombardo­wanym wskutek tragicznej
  pomyłki przez samoloty angielskie.

  Pozostały po nich liczne pamiątki na leszczyń­skim cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej.

  Na tablicy pamiątkowej na zachodniej elewacji Kaplicy Matki Bożej Bolesnej
  znajdującej się na cmentarzu, której inicjatorem był proboszcz parafii św.
  Mikołaja ks. prałat Teodor Korcz, z napisem: "Tym którzy oddali swoje życie w
  ofierze za Boga i Polskę 1939-1945" znajdują się m.in. nazwiska na­stępujących
  harcerzy TS: Kazimierza Andrzejewskiego, Władysława Głogińskiego, Stefana
  Mać­kowiaka, Stanisława Płucienniczaka, Witolda Solli i Józefa Zasiecznego.

  Pod tablicą pamiątkową, z inicjatywy żyjących harcerzy TS, w latach 1988-1992
  umieszczono 4 krzyże harcerskie wykonane z brązu, emaliowaną tabliczkę ze
  znakiem organizacyjnym Polskiego Związku b. Więźniów Hitlerowskich Więzień i
  Obo­zów Koncentracyjnych oraz metalową tabliczkę z napisem: "Pamięci harcerzy
  "Tajnej Siódemki" w Lesznie - Koledzy".

  Na tablicy pamiątkowej brak jest nazwisk Otto Roszaka i Zdzisława Tłustka,
  niemniej ich groby są także na tym cmentarzu. Grób Otto Roszaka znaj­duje się w
  części południowej cmentarza (w linii prostej od kaplicy w pobliżu plant),
  natomiast grób Zdzisława Tłustka w części środkowej cmentarza (ok. 80 m od
  kaplicy - strona prawa). Na grobie Otto Roszaka umieszczono krzyż harcerski z
  brązu oraz tabliczkę z napisem: "Niezapomnianemu "Trampowi" - drużynowemu
  "Siódemki",żołnierzowi Wrześ­nia z Oddziału "Hubala" oraz komendantowi "Tajnej
  Siódemki" w Lesznie - Koledzy". Także na grobie rodziny Głogińskich, w którym
  spoczywa Włady­sław (w pobliżu pierwszego wejścia na cmentarz -strona lewa) na
  płycie nagrobnej umieszczono krzyż harcerski z brązu oraz metalową tabliczkę z
  napi­sem: "Niezapomnianemu Władkowi - drużynowe­mu "Siódemki" i z-cy komendanta
  "Tajnej Siódemki" - Koledzy". Na grobie Zdzisława Tłustka umieszczo­no krzyż
  harcerski z brązu oraz metalową tabliczkę z napisem: "Harcerz "Tajnej Siódemki"
  w Lesznie".

  Krzyże harcerskie z brązu, z takim samym na­pisem, umieszczono na wszystkich
  grobach harcerzy TS zmarłych po wojnie i pochowanych zarówno na cmentarzu w
  Lesznie, jak i na innych cmenta­rzach w kraju.

  Wiatach 1949-1993zmarło kolejnych 10 represjonowanych harcerzy TS, z których 7
  pochowanych zostało na leszczyńskim cmentarzu przy ul. Kąkole­wskiej. Są to:
  Władysław Marcinkowski (30.1.1949), Stanisław Otulak (14.4.1976), Tadeusz Solla
  (25.2.1982), Czesław Silczak (13.6.1986), Edmund Jagodziński (23.2.1990),
  Kazimierz Ratajczak (27.6.1992) i Tadeusz Berus (5.6.1993). Natomiast Ludwik
  Majchrzak (16.9.1980) pochowany został na cmentarzu we Wschowie, Edward
  Matyklasiński (30.6.1985) w Poznaniu na cmentarzu junikowskim, wreszcie Edmund
  Kuberkiewicz zmarł w Kanadzie w lipcu 1989 r. i tam został pochowany.

  Na leszczyńskim cmentarzu w grobie rodzin­nym w pobliżu kaplicy (ok. 50 m na
  lewo od niej) spoczywa także pierwszy represjonowany przez okupanta harcerz
  "Siódemki" Marcin Rydlewicz (zmarł 10.4.1992) aresztowany na początku
  paź­dziernika 1939 r. jako jeden z 40 zakładników, z których 20 zostało
  rozstrzelanych 21.10.1939 r. pod murem więziennym na placu Kościuszki w Lesznie.
  Na cmentarzu tym spoczywają także niezwykle za­służeni dla leszczyńskich hufców
  harcerskich: hufcowa hufca harcerek - Kazimiera Wesołek i Jan Kuczkowski, a
  także nestor kościańskiego harcer­stwa Teofil Jurga.

  Krzyże harcerskie z brązu, a także okoliczno­ściowe napisy na metalowych
  tabliczkach na elewa­cji zachodniej kaplicy Matki Boskiej Bolesnej oraz na
  płytach nagrobnych harcerzy to szczególne znaki pamięci o harcerzach "Tajnej
  Siódemki", którzy w młodzieńczym porywie w pierwszych dniach znie­wolenia
  próbowali podjąć nierówną walkę z hitlero­wskim najeźdźcą
 • somepoint210 31.07.04, 21:53
  Krzyże harcerskie z brązu, z takim samym na­pisem, umieszczono na wszystkich
  grobach harcerzy TS zmarłych po wojnie i pochowanych zarówno na cmentarzu w
  Lesznie, jak i na innych cmenta­rzach w kraju.

  Wiatach 1949-1993zmarło kolejnych 10 represjonowanych harcerzy TS, z których 7
  pochowanych zostało na leszczyńskim cmentarzu przy ul. Kąkole­wskiej. Są to:
  Władysław Marcinkowski (30.1.1949), Stanisław Otulak (14.4.1976), Tadeusz Solla
  (25.2.1982), Czesław Silczak (13.6.1986), Edmund Jagodziński (23.2.1990),
  Kazimierz Ratajczak (27.6.1992) i Tadeusz Berus (5.6.1993). Natomiast Ludwik
  Majchrzak (16.9.1980) pochowany został na cmentarzu we Wschowie, Edward
  Matyklasiński (30.6.1985) w Poznaniu na cmentarzu junikowskim, wreszcie Edmund
  Kuberkiewicz zmarł w Kanadzie w lipcu 1989 r. i tam został pochowany.

  Na leszczyńskim cmentarzu w grobie rodzin­nym w pobliżu kaplicy (ok. 50 m na
  lewo od niej) spoczywa także pierwszy represjonowany przez okupanta harcerz
  "Siódemki" Marcin Rydlewicz (zmarł 10.4.1992) aresztowany na początku
  paź­dziernika 1939 r. jako jeden z 40 zakładników, z których 20 zostało
  rozstrzelanych 21.10.1939 r. pod murem więziennym na placu Kościuszki w Lesznie.
  Na cmentarzu tym spoczywają także niezwykle za­służeni dla leszczyńskich hufców
  harcerskich: hufcowa hufca harcerek - Kazimiera Wesołek i Jan Kuczkowski, a
  także nestor kościańskiego harcer­stwa Teofil Jurga.

  Krzyże harcerskie z brązu, a także okoliczno­ściowe napisy na metalowych
  tabliczkach na elewa­cji zachodniej kaplicy Matki Boskiej Bolesnej oraz na
  płytach nagrobnych harcerzy to szczególne znaki pamięci o harcerzach "Tajnej
  Siódemki", którzy w młodzieńczym porywie w pierwszych dniach znie­wolenia
  próbowali podjąć nierówną walkę z hitlero­wskim najeźdźcą.

  Przechodniu, kiedy będziesz na leszczyńskim cmentarzu, zatrzymaj się na chwilę w
  zadumie przed tablicą pamiątkową na bocznej ścianie kaplicy, odwiedź groby
  harcerzy o których wspomniałem, połóż na nich skromny kwiatek i zapal światełko
  na znak pamięci. Harcerze TS chcieli bowiem prakty­cznie wcielić w życie słowa
  harcerskiego hymnu "Wszystko co nasze, Polsce oddamy". Oddali to, co mieli
  najdroższego - własne życie.
 • somepoint210 31.07.04, 21:59
  Drużyny bydgoskie rozpoczęły konspirację stosunkowo wcześnie. Rok przed
  wybuchem wojny ogłoszono ochotniczy zaciąg do tzw. Harcerskiego Korpusu
  Zaolziańskiego, jednak stan pełnej gotowości harcerze osiągnęli w marcu 1939
  roku. Zbiórkę alarmową hufca zwołano 25 sierpnia 1939 roku � odbyła się ona
  przed komendą, w pełnym umundurowaniu i potwierdziła gotowość do podjęcia służby
  łączności. Wtedy komendant Chorągwi ogłosił Pogotowie Harcerzy na terenie
  Pomorza i Kujaw.

  Od 1 września harcerze, również w ramach Straży Obywatelskiej pełnili służbę na
  posterunkach informacyjnych, zwłaszcza na ważniejszych skrzyżowaniach ulic, by
  zapewnić porządek wśród uchodźców. Harcerze jako gońce rozwozili rozkazy
  wojskowe, byli telefonistami, sanitariuszami, nieśli pomoc rannym. W patrolach
  Polskiego Czerwonego Krzyża harcerze bydgoscy usuwali z ulic ciała osób
  zastrzwelonych podczas wszczętej przez ludnośc niemiecką akcji dywersyjnej.
  Wskazywali również wojsku, policji i członkom obrony przeciw lotniczej i
  przeciwgazowej punkty obstrzału i możliwości ich najskuteczniejszego obejścia.
  Piętnastoletni harcerz, Olejniczak był świadkiem strzelaniny przy ulicy
  Promenada i na cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej. Dołączył więc raz z dwoma
  innymi harcerzami do polskiego patrolu wojskowego i wspólnie przeprowadzili
  rewizję w okolicznych domach. Harcerze bydgoscy uczetniczyli także w
  bezpośrednich aklcjach zbrojnych, nie tworzyli jednak zorganizowanej grupy.

  W pierwszej połowie września harcerzy sięgnęły represje. Pod Tryszcynem, podczas
  egzekucji około 70 osób Niemcy rozstrzelali także kilku harcerzy. Inni harcerze
  zginęli w Oświęcimiu, a na podstawie donosu Hildegardy Retzlaff 10 września 17
  osób zostało zamordowanych strzałem w tył głowy.

  Podczas krwawych zamieszek na terenie miasta harcerze z 1 Lotniczej Drużyny
  Harcerskiej postanowili usunąć dokumenty pracy harcerskiej z harcówki, która
  znajdowała się w piwnicy domu przy ul. Mostowej. W czasie dnia targowego, kiedy
  na rynku był tłum ludzi harcerze zrobili sztuczny tłok, zerwali nową kłódkę i
  wynieśli książkę pracy drużyny zawierającą rozkazy i listę członków drużyny. Ze
  względu na udaną akcje 1 LDH postanowiła także odzyskać sprzęt obozowy � nie
  osiągneli tego celu, ponieważ sprzęt został zabrany przez Hitlerjugend.
  Działalnośc drużyny kontynuował drużynowy Bernard Subkowski �Berdi�/�Ben�. Znana
  jest jeszcze jedna akcja drużyny � jeden z harcerzy widział jak na cmentarzu
  przy ul. Toruńskiej pochowano pięciu polskich harcerzy. 11.XI.1938r. Harcerze
  potajemnie złożyli na tych grobach oraz na grobach zamordowanej rodziny
  Kulpińskich biało-czerwone wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

  Działalność konspiracyjną podjęły również inne drużyny bydgoskie � 4,6,5,7,8,16
  i 34 DH. Harcerze z tych drużyn pomagali wysiedlonym, zdobywali dla
  potrzebujących opał i leki, zabezpieczali mienie i dokumentację harcerską,
  zbierali zabawki i odzież w znajomych domach i przekazywali je potrzebującym.
  Oddział Harcerski utworzył w styczniu 1940 roku hm Maksymilian Jakubowski. W
  maju 1940 roku komendantem hufca bydgoskiego został mianowany phm Bernard
  Mroziński, który zjednoczył drużyny działające samodzielnie. Powołano cztery
  drużyny: 1 Lotniczą DH (Bernard Subkowski) specjalizującą się w łączności �
  której wspomniałam już wcześniej, 7 DH o specjalności sanitarnej (phm Hubert
  Bonin), 8 DH o specjalności motorowej (hm Maksymilian Jakubowski) i 16 Żeglarską
  DH (Tadeusz Pucia i Marcin Trzcieliński). Łączność z hufcem utrzymywała także
  Błękitna Czwórka Bydgoska. Udało się również ustalić nazwiska paru członków
  Szarych Szeregów w Bydgoszczy. Byli to m.in. Czesław Tuciński, Zygmunt
  Wieczorek, Mieczysław Nowakowski �Skoczek�, Benedykt Mikołajczak �Goryl�, Wacław
  Gill �Warzecha�, Adam Bielawski i Kopowski. Do bydgoskiego hufca należały
  również harcerki � zostały one do niego włączone w 1943 roku przez Edwarda
  Zurna. Zaprzysiągł on phm Danutę Subkowską �Sosnę�, która stała się łączniczką
  na trasie Bydgoszcz- Łódź i prowadziła drużynę harcerek pod kryptonimem �Młody
  Las�. Zurn współpracował także z Marią Biegoń (później Buczkowską) �Mają�, która
  podporządkowała się Jakubowskiemu i została komendantką �Mafekingu� żenskiego
  (oddziału służby pomocniczej na czele z Marianem [Marcinem � efekt sprzeczności
  źródeł] Maciejewskim). Marii Biegón podlegały drużyny: �Młody Las�, drużyna
  Heleny Kubińskiej, Ireny Witt, a także drużyna bezpośrednio przez nią
  prowadzona. Oprócz tych drużyn istniały również zastępy samodzielne � Elżbiety
  Eis oraz Antoniny Biegoń (która po aresztowaniu Marii Biegoń została komendantką
  �Mafekingu�) a także zastępy utworzone w Solcu Kujawskim, Toruniu i
  Inowrocławiu. Kontaktowały się one tylko z Zurnem i Jakubowskim, nie mając
  kontaktu z ogólnopolską Organizacją Harcerek.

  Wielu harcerzy bydgoskich pracowało w zakładach przemysłowych, gdzie prowadzili
  prace wywiadowcze, a także akcje sabotażowo-dywersyjne. Z Lotniczych Zakładów
  Amunicyjnych z Osowej Góry pod Bydgoszczą wykradziono dużą ilość amunicji i
  granatów, a podczas pracy produkowano wiele niewypałów lotniczych. Konspiracyjne
  trójki harcerskie w bydgoskich naprawczych zakładach kolejowych stworzył hm
  Wincenty Gordon �Wawrzon�. Sabotaż w zakładach odbywał się różnymi sposobami �
  zużywano ponad normę tlen przy spawaniu wagonów i lokomotyw, w zakładach
  elektrotechnicznych uszkadzano montowane tam zapalniki do różnego rodzaju
  amunicji, w Zakładach Chemicznych Dynamit AG w Łęgnowie podobnie prowadzono
  sabotaż przy transporcie materiałów dla Wehrmachtu, organizowano ucieczki jeńcom
  angielskim (zatrudnionym w tym zakładzie). Ogółem zorganizowano 127 udanych
  ucieczek jeńców angielskich i francuskich z Maksymilianowa, Emilianowa,
  Opalenicy, cegielni w Fordonie, Łęgnowa, Fortu XV w Toruniu.

  W fabryce mundurów niemieckich Hannemanna w Bydgoszaczy przy ul. Marszałka Focha
  istniała koedukacyjna drużyna harcerska �Tęcza� kierowana przez Helenę Kulińską
  � zbiórki odbywały się w domu Plucińskich i Kasprzaków lub w lesie za Rynkowem.
  W fabryce sabotaż uprawiano przy wszywaniu rękawów, wynoszono materiał i nici.
  Tam też ukrywano jeńców zbiegłych z fabryki w Łęgnowie � 2 Francuzów i 8 Belgów.
  W bydgoskiej siedzibie gestapo jako służącą zatrudniono harcerkę, która
  następnie podsłuchane wiadomości przekazywała w komendzie Szarych Szeregów.

  Bydgoscy harcerze prowadzili również kolportaż materiałów w ramach akcji �N�,
  szczególnie w styczniu, lutym i marcu 1944 roku, a wcześniej, w 1940 roku
  zbierali informację o ofiarach krwawego terroru wobec Polaków w Bydgoszczy.
  Odbywali również szkolenia minerskie i podoficerskie. W latach 1943-44 hm
  Jakubowski prowadzil z wizytatorem Pasieki kursy podharcmistrzowskie, które
  ukończyło 6 instruktorów (o których również wspomniane było wcześniej). Harcerze
  bydgoscy odbili na powielaczu 2 tys. egzemplarzy pisma �źródła� i rozesłali na
  obszarze całej chorągwi. Specjalna komórka bydgoskich harcerzy kontaktowała się
  ze stalagiem Neubrandenburg (opieka nad żołnierzami-jeńcami) oraz obozem
  koncentracyjnym Ravensbruck - z polskim więźniarkami tego obozu utrzymywały
  łączność i służyły różnymi formami pomocy harcerki z drużyny �Młody Las�.

  Na rozkaz B. Mrozińskiego w 1940 roku rozpoczęto organizowanie trójek, które
  rozpowszechniały wiadomości z nasłuchu radiowego, a informacje uzyskane z
  nasłuchu telefonicznego na linii Berlin-Królewiec przekazywały do Głównej
  Kwatery Szarych Szeregów. Trójki prowadziły również kolportaż prasy. Dzięki
  E.Zurnowi i F.Ziętkowi przemycono do Bydgoszczy książki �Kamienie na szaniec� A.
  Kamińskiego i �Dywizjon 303� A.Fiedlera.
 • somepoint210 31.07.04, 22:00
  Na rozkaz B. Mrozińskiego w 1940 roku rozpoczęto organizowanie trójek, które
  rozpowszechniały wiadomości z nasłuchu radiowego, a informacje uzyskane z
  nasłuchu telefonicznego na linii Berlin-Królewiec przekazywały do Głównej
  Kwatery Szarych Szeregów. Trójki prowadziły również kolportaż prasy. Dzięki
  E.Zurnowi i F.Ziętkowi przemycono do Bydgoszczy książki �Kamienie na szaniec� A.
  Kamińskiego i �Dywizjon 303� A.Fiedlera. Na dworcu zorganizowano punkt
  kontaktowy i przerzutowy dla osób ściganych. Harcerska Służba informacyjna
  uruchomiła przy ulicy Lenartowicza nasłuch radiowy. Zygmunt Jabłoński, który był
  zatrudniony w niemieckiej firmie naprawy maszyn do pisania, wykradł w 1941 roku
  z gmachu gestapo na Bielawkach kilka dokumentów, w tym fotografie toruńskiej VII
  drużyny męskiej i sztandar Towarzystwa Gimnastycznego �Sokół�.

  �Mrozik� zapoczątkował tworzenie drużyn bojowych. Z nich miał powstać batalion
  harcerski. W latach 1940-42 drużyny te nie były ściśle związane z komendą
  bydgoską. Kontakt z komendantem stracił hm Maksymilian Jakubowski �Jur�, który w
  1941 roku polecił Marianowi [Marcinowi] Maciejewskiemu �Maćkowi� organizacje
  oddziałów służby pomocniczej z młodzieży do lat 18, ze starszych stworzył
  kompanię bojową i pod koniec 1942 r. W organizacji batalionu pomagał �Jurowi�
  również sierżant rez. Leopold Mroczek. W skład tego konspiracyjnego oddziału
  harcerskiego weszli członkowie 8 BDH oraz dobrzy znajomi harcmistrza.
  Podporządkowali się bezpośredniemu zwierzchnictwu AK w Bydgoszczy.

  2 listopada 1943 roku Bernard Mroziński objął funkcję komendanta Chorągwi
  Pomorskiej i przekazał hufiec hm Jakubowskiemu. Po tym fakcie nastąpiła
  reorganizacja hufca i w maju 1944 roku hufiec bydgoski należał do
  najsilniejszych w Ulu Lina i liczył 120 harcerzy.
 • hierowski 31.07.04, 23:17
  Dzięki somepoint za ten wątek. Widzialem dzis w tv bylych harcerzy - powstancow
  warszawskich, którzy mieli łzy w oczach gdy opowiadali o swoich pomordowanych
  kilkunastoletnich przyjaciołach. Trudno było się nie wzruszyć. Wspaniałe jest
  to ze były na uroczystosciach takie tłumy mieszkańców Warszawy. Cały plac
  krasinskich byl szczelnie wypelniony. Bardzo budujące. Wstyd mi czasami że nie
  wiem wystarczająco dużo o bohaterach z ZHP, dlatego jeszcze raz dzieki za ten
  wątek.
  --
  Jerczyński o niemieckiej agresji na Polskę w 1939 r.: "Nie sugeruję w żadnym
  wypadku, że Polska była winna tej agresji, lecz wskazuję
  na to, że się do niej walnie przyczyniła."
  str. 147.
 • somepoint210 01.08.04, 05:12
  Obchody 60. rocznicy powstania filii KL Gross-Rosen - AL Landeshut
  w Kamiennej Górze.

  14 lipca 2004 r. odbyły się uroczyste obchody 60. rocznicy powstania filii KL
  Gross-Rosen – AL Landeshut w Kamiennej Górze, które zorganizowane zostały przez
  Kamiennogórskie Towarzystwo Regionalne i Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego.

  Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele Matki Boskiej Różańcowej,
  koncelebrowaną przez ks. dr St. Książka i ks. E. Bigosa, za pomordowanych
  więźniów AL Landeshut i wszystkich więźniów II wojny światowej. Po mszy złożono
  kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci uwięzionych w AL Landeshut, który
  znajduje się na terenie byłego obozu przy ul. Nadrzecznej. Honorową wartę
  pełnili harcerze z komendy hufca Wałbrzych oddział Kamienna Góra.

  Zaproszony na tę uroczystość były więzień, p. Ludwik Krzyścin, opowiadał o
  swoich obozowych przeżyciach oraz odpowiadał na licznie zadawane pytania.

  W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i gminy Kamienna
  Góra, kamiennogórskie środowiska kombatanckie, przedstawiciele policji, straży
  pożarnej, delegacja Muzeum Gross-Rosen, członkowie Towarzystwa Regionalnego,
  pracownicy Muzeum Tkactwa oraz mieszkańcy Kamiennej Góry.

  O godzinie 13.00 w siedzibie Muzeum Tkactwa została otwarta wystawa poświęcona
  AL Landeshut, przygotowana wg projektu mgr Anety Małek z Muzeum Gross-Rosen. Na
  wystawie prezentującej historię filii umieszczono materiały z archiwum Muzeum:
  zdjęcia przedstawiające filię w czasie wojny, a także te wykonane w ostatnich
  latach, fragmenty list imiennych więźniów, listy wysyłane przez więźniów z obozu
  do rodzin oraz fragment modlitewnika wykonanego przez więźnia. Ważnym elementem
  wystawy jest również historia obozu głównego Gross-Rosen oraz mapka, ukazująca
  rozmieszczenie jego filii. Wprowadzenie do wystawy wygłosiła mgr Elżbieta
  Gibałka z Muzeum Gross-Rosen.
 • somepoint210 01.08.04, 14:36
  Na warszawskim Mokotowie odbyły się w niedzielę uroczystości związane z 60.
  rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zainaugurowano je wystawieniem wart
  honorowych przy pomniku "Mokotów Walczący" w stołecznym parku im. Orlicz- Dreszera.

  Bohaterami niedzielnych uroczystości byli przede wszystkim powstańcy pułku Armii
  Krajowej "Baszta", który powstał z konspiracyjnej grupy żoliborskich harcerzy. W
  Powstaniu Warszawskim pułk "Baszta" walczył właśnie na Mokotowie.

  Pomnik "Mokotów Walczący" jest hołdem dla wszystkich powstańców Mokotowa, w tym
  żołnierzy pułku "Baszta". Kwiaty przy pomniku złożyły delegacje pułku "Baszta",
  a także m.in. przedstawiciele grupy artyleryjskiej AK "Granat", ZHP i ZHR,
  policji i straży miejskiej. Pamięć poległych powstańców mokotowskich uczczono
  odegraniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji Państwowej "Marszu Mokotowa"
  oraz zapaleniem znicza.

  "Nie ma takich słów, które wyraziłyby podziękowania za wasze czyny dokonane w
  Powstaniu. One nigdy nie zostaną zapomniane - pozostaną w naszych sercach,
  sercach naszych dzieci, wnuków i prawnuków" - powiedział biorący udział w
  uroczystościach wiceprezydent miasta Warszawy Sławomir Skrzypek.

  Zdaniem prezesa Związku Powstańców Warszawskich płk Zbigniewa Ścibor-Rylskiego,
  podczas obchodzonej 60. rocznicy Powstania wszelkie hołdy powinno się składać
  przede wszystkim powstańcom, ale poległym.

  "Z wielkim wzruszeniem przyjmujemy uroczystości obchodzone wczoraj i dzisiaj. Z
  pewnym zażenowaniem jednak przyjmujemy te wszystkie hołdy. One należą się tym,
  co polegli - pięknym dziewczynom i chłopcom, którzy w 1944 roku oddali swe
  życie. To dla nich robimy te wszystkie uroczystości. Pamiętajmy o tym" -
  powiedział Ścibor-Rylski.

  Po zakończeniu uroczystości przy pomniku "Mokotów walczący" jej uczestnicy
  przemaszerowali ulicą Puławską do parku Morskie Oko, gdzie złożono kwiaty przy
  pomniku upamiętniającym mord powstańców z pułku "Baszta" na ulicy Dworkowej.

  Tam właśnie 27 września 1944 roku, po kapitulacji Mokotowa w Powstaniu, Niemcy
  zamordowali 119 powstańców z "Baszty". Powstańcy zabłądzili w kanałach
  przedzierając się do Śródmieścia i przez pomyłkę wyszli z włazu, który znajdował
  się przy Dworkowej 3/5, na terenie komendy żandarmerii na Powiat Warszawski.

  Niemcy dokonali mordu wbrew umowie kapitulacyjnej dzielnicy, która gwarantowała
  traktowanie powstańców na prawach jeńców wojennych.

  W drodze do parku Morskie Oko maszerujący zatrzymali się przy tablicy
  memorialnej twórców "Marsza Mokotowa" - Mirosława Jezierskiego "Karnisza", który
  napisał słowa do pieśni oraz Jana Markowskiego "Krzysztofa", autora muzyki. Ich
  pamięć uczczono ponownym odegraniem marszu.
 • somepoint210 01.08.04, 17:47
  Działalność harcerska na Warmii i Mazurach została podjęta po I Wojnie
  Światowej. W roku 1919 Zbigniew Pieniężny założył w Olsztynie pierwszy zastęp
  harcerski. Brak kadry, mundurów, dostatecznej znajomości metody harcerskiej
  spowodowały rozwiązanie tego zastępu po kilku miesiącach spotkań.

  W czerwcu 1920 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych w Warszawie
  powołało Naczelną Komendę Harcerską na Warmii i Mazurach z siedzibą w
  Działdowie. Komendantem został dh. Adam Ciołkosz. Bardzo ważnym jej zadaniem
  było wsparcie działań polskich przed nadchodzącym wtedy plebiscytem. Po
  przegranym plebiscycie, w październiku 1920 r. zawieszono działalność Komendy. W
  roku 1923 Zbigniew Pieniężny ukończył kurs Chorągwi Łódzkiej w Sulejowie i
  ponownie w 1924 r. zawiązał w Olsztynie drużynę harcerską i rozpoczął aktywną
  działalność. Jednak pojedyncza drużyna nie spowodowała rozwoju ruchu
  harcerskiego w innych miejscowościach. Dlatego po rocznej działalności
  olsztyńscy harcerze zawiesili działalność. Przyczyn braku powodzenia działań
  harcerskich polskie władze konsularne upatrywały w braku możliwości oparcia się
  o funkcjonowanie polskiego szkolnictwa i oczywiście w sprzeciwie administracji
  niemieckiej.

  Po roku 1929 zaczęły powstawać na Warmii i Mazurach polskie szkoły.
  Nauczyciele przybywający wtedy z Polski znali dobrze zasady i efekty pracy
  harcerskiej. Dlatego w roku 1931 zaczęły znów powstawać drużyny harcerskie na
  tym terenie. Prekursorami działalności byli Edward Turowski, Otylia Teszner -
  Grot, Jan Hedrych, Anna Sendrowska. Powolny lecz stały rozwój drużyn doprowadził
  do powołania 25 X 1935 roku Hufca Wschodniopruskiego. Obejmował on swoim
  zasięgiem Warmię Mazury i Powiśle. Komendantem hufca został Ryszard Knosała.
  Sprawował on swoją funkcję nieoficjalnie będąc obywatelem polskim. Komendantem
  oficjalnym został Leon Włodarczak, zastępcami Alfons Barczewski i Antoni
  Kellmann, sekretarzem Józef Tomke, a zastępcą sekretarza Otylia Teszner,
  skarbnikiem Jadwiga Gnatowska. Opiekunem Hufca został ksWacław Osiński. Od
  chwili powołania Hufca rozwój harcerstwa odbywał się zdecydowanie szybciej. Od
  1936 roku rozpoczęto kursy drużynowych i zastępowych w Uniszewie i Pluskach za
  czym postępowało zakładanie nowych drużyn. W 1937 r. odbył się w Domu Polskim w
  Olsztynie zlot drużyn z Warmii, na którym wysoko oceniono dotychczasową
  działalność organizacyjną na tym terenie. W roku 1938 drużyny Powiśla zostały
  włączone do nowopowstałego Hufca Malborskiego, a Hufiec Wschodniopruski
  przemianowano na Warmiński.

  Na skutek represji i zakazów niemieckich w 1938 roku Harcerstwo na
  Warmii i Mazurach zmuszono do działalności ukrytej. Unikano publicznych
  wystąpień i przemarszów, aby nie prowokować interwencji niemieckich. Gdy jednak
  władze rozpoczęły zamykanie szkół polskich, rolę krzewienia patriotyzmu
  polskiego przejęły właśnie drużyny harcerskie. Na zbiórkach czytano książki,
  uczono się historii i śpiewano polskie pieśni. Mimo represji w lipcu 1939 roku
  nad jeziorem Serwent odbył się Zlot Harcerski.

  Z chwilą wybuchu wojny większość działaczy i instruktorów została
  aresztowana i osadzona w obozach koncentracyjnych. Podczas wojny zginęli tacy
  twórcy harcerstwa Warmii i Mazur jak Ryszard Knosała, Leon Włodarczak, Józef Grot.

  Po wojnie

  Pierwsza drużyna harcerska na tych terenach powstała po wojnie w
  czerwcu 1945 r. przy gimnazjum męskim. Wraz z początkiem roku szkolnego zaczęły
  powstawać kolejne drużyny. Dlatego już 10 października 1945 roku powołano
  Komendę Warmijsko – Mazurskiej Chorągwi Harcerzy. Równolegle utworzono Chorągiew
  Harcerek. Harcerze Warmii i Mazur podejmowali akcje: Harcerze Swojemu Miastu
  (odbudowa zniszczonych miejscowości), Harcerska Służba Ochrony Obywateli
  (zbieranie informacji o miejscach zagrożonych zawaleniem budynków czy murów). W
  czerwcu 1947 rozpoczęto wydawanie biuletynu Harcerski Głos Warmii. We wrześniu
  powstała Harcerska Spółdzielnia Sportowo Turystyczna TROP. Jej zadaniem było
  zaopatrzenie w sprzęt i akcesoria harcerskie, turystyczne i sportowe. 28 lutego
  1949 r. Powołano jedną chorągiew i wspólne, dla harcerzy i harcerek, hufce.
  Jednak w roku 1950 Chorągiew Warmińsko Mazurska ZHP została rozwiązana. Na jej
  miejsce powstał Wydział Harcerski przy Zarządzie Wojewódzkim ZMP.

  I Zjazd Instruktorów Harcerskich Warmii i Mazur dnia 16 grudnia 1956 reaktywował
  prace Komendy Chorągwi i uchwalił nowy program działań. Pod koniec lat
  pięćdziesiątych realizowano działania w ramach wieloletnich akcji Kormoran
  (1959-61) i Perkoz (1959-61). Efektem akcji było zagospodarowanie i
  popularyzacja szlaków turystycznych na Warmii i Mazurach. Akcja Kormoran
  koncentrowała się na szlaku jezior w Puszczy Piskiej. Akcja Perkoz dotyczyła
  okolic Olsztyna. Początkowo w jej ramach organizowano pola biwakowe, obozy
  harcerskie, informowano o walorach regionu. W następnych latach zakres
  poszerzono o wymianę międzynarodową z pionierami. Na cześć akcji Perkoz tym
  imieniem nazwano Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Chorągwi Warmińsko Mazurskiej
  na półwyspie Waszeta. Zbudowany on został w latach 1963-66, by później w roku
  1969 zostać przejętym przez GK ZHP na ośrodek centralny, którym pozostaje do dziś.

  W latach sześćdziesiątych ważnymi datami był Zlot Grunwaldzki w 550 rocznicę
  bitwy, podczas którego harcerze z regionu Warmii i Mazur przygotowywali przez
  wiele dni uroczystości na Polu Bitwy. Drugim ważnym etapem były obchody
  1000-lecia państwa polskiego. Dla olsztyńskich harcerzy był to czas ubiegania
  się Chorągwi o imię Grunwaldu. Od roku 1965/66 do lat 70–tych rokrocznie
  realizowano w Chorągwi akcję programową Grunwald. Jej celem było pogłębienie i
  rozszerzenie zakresu pracy prowadzonej w drużynach oraz poznanie tradycji i
  historii regionu. W wyniku akcji zdobywano miano Drużyn Grunwaldzkich. W latach
  1976 –77 reaktywowano Akcję Grunwald, której celem była aktywizacja i
  popularyzacja okolic Grunwaldu i Dąbrówna.

  Od roku 1966 harcerze Warmii i Mazur uczestniczyli w Operacji 1001 Frombork.
  Podczas ośmiu lat trwania Akcji przygotowano Frombork do centralnych obchodów
  500-lecia urodzin Kopernika. Udział harcerski był o tyle istotny że miasto to
  zostało w 80% zniszczone podczas wojny, a przedsiębiorstwa w regionie nie były w
  stanie dotychczas odbudować tej miejscowości. Głównymi kierunkami Akcji były:
  Budujemy Frombork (usługi budowlane i inne świadczone w mieście Fromborku);
  Pracujemy dla Fromborka (wykonanie urządzeń i sprzętów potrzebnych miastu i
  ujętych w katalogu propozycji); Hasło Kopernik (popularyzacja historii i postaci
  M. Kopernika); Koperniki dla Fromborka (akcje zarobkowe na rzecz Funduszu
  Fromborskiego). Zgrupowanie obozów Chorągwi Warmińsko mazurskiej przyjęło
  funkcję gospodarza terenu. Harcerze Warmii i Mazur realizowali służbę
  turystyczną (informacja i przewodnictwo); służby pomocnicze (na poczcie, w
  muzeum, w domu ksiażki); popularyzacji regiony (występy artystyczne);
  popularyzacji postaci Kopernika ( sesje naukowe); popularyzacja Akcji
  (prowadzenie stałej radiostacji). W latach 1966 – 73 przebywało we Fromborku
  ponad 46 tys. harcerzy wypracowując ponad milion roboczogodzin. W całym kraju w
  Operacji 1001 Frombork wzięło udział ponad 100 tys. osób. Z osiągnięć
  pozaprodukcyjnych na czołowe miejsce wybijają się prace wykopaliskowe pod
  kierunkiem R. Odoja. Po zakończeniu Akcji 1001 Frombork, patronat nad miastem
  przejęła Chorągiew Warmińsko Mazurska. Trwał on do roku 1975, czyli do reformy
  administracyjnej polski kiedy znalazł się on w Chorągwi Elbląskiej.

  W 1973 r. zainicjowano by później prowadzić w latach 1974 - 80 akcję programową
  Agroregion. Działania podejmowane przez harcerzy miały tworzyć płaszczyznę
  współpracy z instytucjami regionalnymi. Dlatego za swą prace zespoły harcerskie
  otrzymywały tzw. świadectwa współpartnerstwa od zakładów, urzędów i jednostek z
  którym
 • somepoint210 01.08.04, 17:48
  W 1973 r. zainicjowano by później prowadzić w latach 1974 - 80 akcję programową
  Agroregion. Działania podejmowane przez harcerzy miały tworzyć płaszczyznę
  współpracy z instytucjami regionalnymi. Dlatego za swą prace zespoły harcerskie
  otrzymywały tzw. świadectwa współpartnerstwa od zakładów, urzędów i jednostek z
  którymi współdziałały. Zadania ukierunkowane były na służbę na rzecz rolnictwa,
  turystyki, rekreacji i edukacji dzieci wiejskich.

  W latach 1985-88 Chorągiew Warmińsko - Mazurska prowadziła akcję programową
  Harcerze Grunwaldowi W ramach akcji wykonywano różnorodne rodzaje harcerskiej
  służby na rzecz własnego środowiska przez cały czas roku harcerskiego oraz
  szczególnie intensywne prace na Grunwaldzkim Polu oraz okolicach Grunwaldu
  podczas trwania Zlotu. Najbardziej zasłużeni instruktorzy (po min. trzykrotnym
  udziale w akcji) otrzymali Odznaki Zasłużony w Akcji Harcerze Grunwaldowi. W
  latach tych Chorągiew Warmińsko Mazurska gościła na polach Grunwaldu Polową
  Zbiórkę Harcerzy Starszych w 1985 r. oraz Ogólnopolski Zlot ZHP w roku 1988.
  Podczas Zlotu w 1988 r. uczestniczącym drużynom wręczono Odznaki Grunwaldzkie.
  Zwyczaj ten reaktywowany w roku 1991 przez powstałą wtedy Wspólnotę Drużyn
  Grunwaldzkich trwa do dziś.

  Ostatnie lata

  Rok 1989 i 1990 przyniosły wielkie zmiany w całym kraju. Zjazd Bydgoski w roku
  1990 wytyczył nowe kierunki dla Związku Harcerstwa Polskiego. Także Chorągiew
  Warmińsko Mazurska zmieniała się wraz z tym nurtem. W roku 1990 możliwa była
  pierwsza oficjalna harcerska msza polowa na polach Grunwaldu podczas dorocznego
  Zlotu. W tym też roku rozpoczęły się przygotowania do Białej Służby podczas
  wizyty Ojca Św. w Olsztynie w czerwcu 1991 r.

  Otwarcie możliwości współpracy z zagranicą i wyjazdów dla drużyn harcerskich
  najefektowniej pokazała olsztyńska drużyna „Szarpie” podejmując w kolejnych
  latach głośne w regionie wyprawy zagraniczne. Wśród nich był spływ tratwami
  rzeką Ural, Harcerska wyprawa na Mount Blanc, wyjazd do Egipty i Palestyny, czy
  wyprawa przez Afrykę.

  W roku 1992 nastąpiła reorganizacja jednostek terytorialnych ZHP. Dzięki niej
  liczba chorągwi zmniejszyła się z 49 do 25. W Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej
  znalazły się wtedy hufce położone w czterech ówczesnych województwach. 28
  ówczesnych hufców Chorągwi to: Augustów, Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Dobre
  Miasto, Działdowo, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Lidzbark Warmiński, Markusy,
  Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Orneta, Ostróda, Pasłęk, Pisz, Prabuty, Sejny,
  Susz, Suwałki, Szczytno, Węgorzewo, Olsztyn „Rodło” i Olsztyn „Warmiński”.
  Dzięki tej reorganizacji oferta programowa Chorągwi została rozszerzona o
  tradycyjne akcje i imprezy organizowane przez nowe hufce. Akcja Hufców
  województwa Suwalskiego „Krajobrazy Północy” została przyjęta w 1993 r. jako
  akcja programowa całej Chorągwi. Celem akcji była szerokopojęta promocja regionu
  północno wschodniej polski. W jej ramach promowano harcerskie bazy wypoczynkowe
  oraz sprawowano opiekę nad szlakami turystycznymi w regionie. Duża sławą
  cieszyły się też Festiwale Piosenki organizowane w Suwałkach o „Złotą Muszelkę
  Wigier”. Niektóre z tych hufców wchodzą obecnie w skład innych sąsiednich
  chorągwi inne uległy reorganizacji.

  Rok 1995 był datą Chorągwianego jubileuszu. Chorągiew Warmińsko - Mazurska
  obchodziła wtedy 50 lecie swego istnienia, a w roku 1996, 30 lecie nadania
  imienia Grunwaldu. 50 lecie Chorągwi obchodzono podczas zlotu w Olsztynie. Jego
  centralną uroczystością był apel na obecnym placu Solidarności. Oprócz tego
  młodzież harcerska uczestniczyła w imprezach towarzyszących, grze programowej w
  mieście oraz promowała ZHP zarówno w mediach jak i bezpośrednim przykładem. Czas
  ten był także bogaty w harcerskie jubileusze hufców. Najstarszy hufiec na
  naszych terenach – Działdowo obchodził 70 lecie, Kętrzyn 55 lecie, Braniewo – 50
  lecie. Dużym echem w regionie odbiły się obchody 50 lecia Ostródzkiego Hufca
  ZHP, podczas których tamtejszy Dom Harcerza otrzymał miano Janiny Pelczarskiej.
  Na tym tle stosunkowo młody jest Hufiec „Warmiński” w Olsztynie. W roku 2002
  obchodził bowiem „dopiero” 20 lecie działania. Jednak o randze jubileuszu
  świadczy udział szerokiego grona przedstawicieli parlamentarzystów, władz
  wojewódzkich i miejskich oraz wielu organizacji i instytucji współpracujących z
  harcerzami z Olsztyna. Obchody tych uroczystości pokazały za każdym razem, jak
  wielki szacunek wzbudza swoją codzienną pracą Związek Harcerstwa Polskiego.
  Wieloletnia praca harcerska na Warmii i Mazurach pozwala również nawiązywać do
  innych, historycznych już, przedsięwzięć Chorągwi. W roku 2001 zorganizowano
  Zlot Honorowych Obywateli Fromborka, który odbył się w 35 rocznicę rozpoczęcia
  Operacji 1001 Frombork. Podczas zorganizowanej wtedy sesji naukowej wspomniano
  jak wielu harcerzy Chorągwi Warmińsko Mazurskiej może poszczycić się tym
  honorowym tytułem.

  Ostatnie lata pracy Chorągwi warmińsko – Mazurskiej to liczne akcje kształcenia
  kadr instruktorskich do pracy z dziećmi i młodzieżą w regionie, kampanię
  programowe, jak np. ekologiczna propozycja programowa „Woda Marzeń” czy doroczne
  imprezy ogólnopolskie w których przygotowaniu bierze udział Komenda Chorągwi. Do
  najważniejszych zaliczyć trzeba Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki ZHP, Zlot Drużyn
  Wodnych w Węgorzewie czy Zlot Jachtów Dwumasztowych „Niedźwiedzie Mięso” w
  Węgorzewie.

  Obecnie Chorągiew Warmińsko Mazurska ZHP złożona jest z 24 hufców i obejmuje
  niemal wszystkie gminy województwa warmińsko - mazurskiego.
 • somepoint210 01.08.04, 18:17
  Jestem rodowitym poznaniakiem. Przyszedłem na świat 27 czerwca 1919 rOKU w domu
  przy ul. Kwiatowej 5. Tutaj przebywałem do momentu najścia przez gestapo, to
  jest do 23 sierpnia 1940 roku Tutaj też po ponad 4-letniej tułaczce w Generalnym
  Gubernatorstwie wróciłem 17 marca 1945 roku - już z żoną i córeczką.
  WITOLD JÓŹWIAK

  Wszystkie życiowe plany i marzenia (między innymi o pracy w zawodzie
  dziennikarskim) wiązałem zawsze z Poznaniem. Jemu też poświęciłem najlepsze lata
  swego długiego życia.

  Od wczesnych lat wzrastałem w atmosferze rodzinnego ciepła i spokoju, które
  zapewnili mi ukochani rodzice - ojciec, Walenty Jóźwiak (funkcjonariusz PKP)
  oraz matka Jadwiga z d. Thiem. Było nas czworo rodzeństwa. Trudom i poświęceniu
  rodziców zawdzięczaliśmy wszyscy uzyskanie średniego wykształcenia.

  Moją działalność społeczno-polityczną zapoczątkowało wstąpienie 3 września 1935
  roku do 16 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im gen. Józefa Bema przy Gimnazjum im.
  Ignacego Paderewskiego. W "Szesnastce" dosłużyłem się stopnia ćwika i funkcji
  zastępowego starszoharcerskich "Ananasów".

  Idealistyczne i humanistyczne poglądy na świat utrwaliła we mnie lektura
  czasopism młodzieży szkół średnich "Orlęta" i "Zagończyk", a zaszczepioną wiarę
  przez rodziców pogłębiła przynależność od roku 1936 do Sodalicji Mariańskiej. W
  roku szkolnym 1938/1939 byłem prezesem Sodalicji Mariańskiej przy Liceum
  Ogólnokształcącym im. Brunona Czajkowskiego w Poznaniu.

  Lipiec 1939 roku spędziłem na obozie szkoleniowym Przysposobienia Wojskowego,
  jako absolwent kursu I stopnia. Wracając pociągiem przez teren Wolnego Miasta
  Gdańsk, obserwowaliśmy z okien wagonu buńczuczne zachowania się brunatnych
  watażków spod znaku swastyki. Wyczuwało się atmosferę niepokoju, prowokacji i
  niepewności jutra. Groźba wojny wisiała w powietrzu. Cisnęły się na usta strofy
  wiersza Karola Huberta Rostworowskiego:

  "Gdy z lewej wróg i z prawej - wróg

  Nie starczy okrzyk: Źle jest!

  Nie trzeba szczędzić rąk i nóg

  Nie pytać, jak kto będzie mógł

  Ogniowy przyjąć chrzest"

  Świadomy tego, 1 września 1939 roku żołnierz polski - w historycznej chwili dla
  narodu i całego cywilizowanego świata - stanął bohatersko do nierównej walki z
  hitlerowskim najeźdźcą, a 17 września, także z jego sprzymierzeńcem,
  bolszewickim agresorem.

  Na przykładzie wrześniowej tragedii sprawdzała się trafność strawestowanej
  francuskiej sentencji: Les amis de nos ennemis sont nos ennemis, to znaczy:
  "Przyjaciele naszych nieprzyjaciół są naszymi wrogami".

  Już pod koniec września, gdy po zdradzieckim uderzeniu od wschodu hord
  sowieckich i przy biernej postawie zachodnich sojuszników wiadomo było, że armia
  polska nie jest w stanie oprzeć się połączonym siłom dwóch wrogów - poznańscy
  harcerze z 16 PDH, ani na chwilę nie dopuszczając myśli o możliwości kapitulacji
  narodu wobec najeźdźców, zaczęli skupiać się w grupy i zastępy, rozważając
  metody i realia skutecznego oporu wobec okupanta aż do zwycięstwa.

  Na przełomie września/października zorganizowałem jedną z aktywniejszych grup w
  ramach konspiracji harcerskiej pod kryptonimem: Młodzieżowa grupa (Witolda)
  Jóźwiaka. Bazowałem głównie na członkach przedwojennego zastępu "Ananasów" 16 PDH.

  Rok 1939 zamknęliśmy stanem liczebnym ponad 20 harcerzy. Byli wśród nich: Gwidon
  Andrzejewski, Jan Kaźmierczak, Lech Masłowski, Jan Pazoła, Bogdan Remlein,
  Marian Stencel, Kazimierz Szrejbrowski.

  Na punkty kontaktowe wyznaczono mieszkania: moje (ul. Kwiatowa 5) oraz zastępców
  - Lecha Masłowskiego (ul. Kręta 6) i Jana Pazoły (al. Wielkopolska 14). Jako
  miejsce sporadycznych zbiórek oraz rozdzielnictwa prasy konspiracyjnej i ulotek
  służyło do 25 lutego 1940 roku mieszkanie L. Masłowskiego wytypowane ze względu
  na korzystne usytuowanie w centrum miasta, duży metraż (6 pokoi) oraz wyjście
  awaryjne na podwórze. Wszyscy, którzy udawali się pod adres Krętej, zobowiązani
  byli nosić ze sobą książki do nauki języka niemieckiego, by w przypadku ew.
  wsypy móc symulować konsultacyjny charakter koleżeńskich spotkań.

  W początkach października podjąłem współdziałanie z drugą grupą szesnastaków,
  skupioną wokół Jerzego Schmidta i Czesława Paryska. Polegało ono na
  organizowaniu podchodów harcerskich w okolicy dzisiejszego dworca autobusowego
  na Wildzie, doskonaleniu w posługiwaniu się alfabetem Morse'a, układaniu
  szyfrów, zbieraniu informacji wywiadowczych o jednostkach Wehrmachtu oraz
  uczestniczeniu w zbiórkach konspiracyjnej 16 PDH w mieszkaniu Czesława Paryska
  przy ul. św. Czesława 15. Prowadzono też kolportaż z nasłuchu francuskiego radia
  Toulouse i londyńskiego BBC.

  W skład tej grupy wchodzili między innymi Czesław Brzeziński, Lech Gilewski ps.
  "Kora", Julian Kargol, Czesław Parysek ps. "Krawiec", "Zdzisław Olszewski",
  Jerzy Schmidt ps. "Karol", Jerzy Wciorka, Stanisław Wenc.

  Przełomowym momentem dla zorganizowanej działalności mojej grupy stało się
  nawiązanie pod koniec października bezpośredniej łączności z drużynowym
  konspiracyjnej 16 PDH Marianem Marcinkowskim ps. "Bruno M�ller" w jego
  mieszkaniu przy ul. Ogrodowej 12/21. Szesnastka miała już wówczas luźne kontakty
  z HP "Harcerstwo Polskie" oraz ściślejsze z "Szarymi Szeregami" i Organizacją
  Niepodległościową "Ojczyzna".

  Od drużynowego Marcinkowskiego otrzymywałem teraz rozkazy i materiały. uzyskałem
  również adres punktu odbioru "Polski Narodowej" (organu Stronnictwa Narodowego i
  jego zbrojnego ramienia Narodowej Organizacji Bojowej) - przy ul. Bukowskiej
  naprzeciw pawilonu targowego nr 8.

  Uroczystą przysięgę Szarych Szeregów obie harcerskie grupy konspiracyjne złożyły
  3 listopada 1939 roku na zbiórce 16 PDH w mieszkaniu przy ul. Wierzbięcice nr 39/3.

  Równolegle, w I dekadzie listopada nawiązałem ścisły kontakt z Organizacją
  Niepodległościową "Ojczyzna" (kryptonim "Omega"). Nastąpiło to z inicjatywy
  Romana Stefańskiego ps. "Roch", znanego mi z kręgu czytelniczego czasopisma
  "Orlęta". Inspirowany przez swoich zwierzchników, zaproponował wejście mojej
  grupy do "Ojczyzny" - z powierzeniem zadań dywersyjnych, szkoleniowych i
  organizacyjnych.

  W wywiadzie udzielonym mgr Aleksandrze Pietrowicz z Instytutu Pamięci Narodowej,
  Roman Stefański wspomina: "W pierwszych miesiącach wojny młodzież gimnazjalna
  związana z "Orlętami" samorzutnie organizowała się i szukała przydziałów
  konspiracyjnych. Brak jednolitego kierownictwa dla poszczególnych grup narażał
  tę młodzież na niebezpieczeństwo ze strony okupanta. Wobec pozyskania
  informacji, że młodzież ta (...) szuka opiekunów w różnych organizacjach
  politycznych w Poznaniu, otrzymałem polecenie od kolegi W. Pomykaja dotarcia do
  tej grupy i podjęcia prób pokierowania ich działalnością. Decyzja ta była
  uzgodniona z Delegaturą i Związkiem Walki Zbrojnej (...)."

  Nie potrafię dzisiaj powiedzieć, jak liczną była ta grupa. W każdym razie nie
  większą niż 30 osób. Tworzyła ją młodzież gimnazjalna i studencka. Ich "szefem"
  był Witold Jóźwiak, zaś spośród bardziej wybijających się Jan Pazoła.

  Odtąd mieliśmy dwa ośrodki dyspozycyjne: drużynowego 16 PDH Mariana
  Marcinkowskiego i członka władz "Ojczyzny", Romana Stefańskiego (zam. przy ul.
  Wielkie Garbary 33, IV p.).

  W połowie grudnia 1939 roku na rozkaz M. Marcinkowskiego i w ramach
  współdziałania z ON "Ojczyzna" zapoczątkowaliśmy tzw. dopiero później w skali
  ogólnokrajowej szaroszeregową i akowską Akcję "N".

  Dywersja propagandowa przejawiła się w kolportowaniu dwustronnie zadrukowanych
  ulotek formatu A-5, na papierze III kl. Redagowane w poprawnym potocznym języku
  niemieckim adresowane głównie: An die Deutsche Wehrmacht lub Deutsche Offiziere
  und Soldaten, sygnowane przez fikcyjny Deutsche Freiheitsfront. Inne kierowano
  do niemieckiej ludności cywilnej. Przerzucano je przez parkan koszar wojskowych
  przy ul. Solnej, wsuwano Niemcom do skrzynek lub otworów na listy - według
  otrzymywanych rozkazem adresów oraz własnego rozpoznania.

  Szczególnie niebezpieczną,
 • somepoint210 01.08.04, 18:19
  Szczególnie niebezpieczną, ale za to bardzo skuteczną formą dywersji było
  wciskanie ulotek w tłoku ulicznym do rąk niemieckich żołnierzy z okrzykiem:
  Extrablat!!! Zaskoczeni Niemcy głupieli i bezwiednie sięgali po "drobne", na
  które oczywiście... nikt już nie czekał. Odbywało się to w godzinach
  wieczornych, na południowym skraju placu Wolności, na ul. 27 Grudnia oraz
  Podgórnej, a więc tam, gdzie występowało duże skupisko Niemców i skąd łatwo było
  salwować się ucieczką przejściami podwórzowymi czy pasażem kina "Słońce", na
  sąsiednie ulice św. Marcin oraz Franciszka Ratajczaka.

  Działania naszej grupy skupiały się również na wykonywaniu i zabezpieczaniu
  zdjęć, dokumentujących barbarzyńskie niszczenie pomników kultury narodowej oraz
  obiektów sakralnych. Utrwalono na błonie między innymi zniszczony pomnik
  wieszcza Adama Mickiewicza przy kościele świętomarcińskim, pomnik Tadeusza
  Kościuszki (w rozwidleniu szyn tramwajowych przy ul. Bukowskiej), rozbitą grotę
  ze spiżowym posągiem Matki Boskiej tzw. "Studzienkę Madonny" przy ul. Długiej,
  pamiątkowy krzyż z Chrystusem, strącony do Warty z mostu Chwaliszewskiego. To
  ostatnie zdjęcie według relacji Jerzego Schmidta ukazało się w czasie okupacji
  na łamach jednego z wydawnictw londyńskiej emigracji.

  Wszystkie zdjęcia i filmy przekazywałem swemu dowódcy Romanowi Stefańskiemu.
  Niestety, nie pamiętam ich wykonawcy.

  W wyniku coraz silniejszego współdziałania naszej grupy z ON "Ojczyzna"
  przydzielono ją oficjalnie w uzgodnionym ze mną składzie osobowym do "Ojczyzny"
  z dniem 1 stycznia 1940 roku. Staliśmy się samodzielną jednostką bez powiązań
  personalnych z drugą szaroszeregową grupą Jerzego Schmidta, ograniczając je
  wyłącznie do wspólnego kolportażu gazetki "Polska" - organu "Ojczyzny".
  Zachowaliśmy też bezpośrednią podległość drużynowemu 16 PDH oraz nazewnictwo,
  "Druh" i stopnie harcerskie.

  Z dniem 1 stycznia 1940 roku zmieniła się nazwa grupy na Młodzieżowy Pluton ON
  "Ojczyzna". Składał się z dwóch ponad 10-osobowych drużyn. Jako dowódca plutonu
  wyznaczyłem na drużynowych moich dotychczasowych zastępców: Lecha Masłowskiego i
  Jana Pazołę.

  Teraz z uwagi na wszechstronniejszy i wielozadaniowy charakter samodzielnego
  plutonu - zaczęliśmy uzupełniać werbunek młodzieżą szkolną i akademicką
  (wyłącznie męską) również spoza harcerstwa. Tylko ta młodzież składała przysięgę
  "Ojczyzny", natomiast pozostałych nadal wiązała szaroszeregowa przysięga złożona
  3 listopada 1939 roku.

  Już jak wspomniałem, odbioru "Polski Narodowej" dokonywałem osobiście, a
  kontakty z dowódcą Romanem Stefańskim udostępniłem jedynie obu drużynowym.
  Również tylko oni byli zorientowani w przybliżeniu do jakiej organizacji
  niepodległościowej - poza Szarymi Szeregami należą. Pozostałych informowano, że
  są członkami paramilitarnej organizacji młodzieży gimnazjalnej i studenckiej o
  rodowodzie harcerskim, bez określonej nazwy, pod mylącym kryptonimem
  Młodzieżowej Grupy Jóźwiaka.

  Rzeczą oczywistą jest fakt, że zbyt mało autentycznych szczegółów z dziejów
  konspiracji poznańskiej młodzieży znanych jest zarówno ogółowi społeczeństwa,
  jak i historykom oraz współczesnym publicystom. Ambicją autora niniejszych
  wspomnień jest tę lukę chociaż w skromnym wymiarze zapełnić.

  Warto nadmienić, że w Wielkopolsce - głównie ze względu na rolę miejscowego oraz
  napływowego elementu niemieckiego (z samego Poznania wysiedlono około 100
  tysięcy Polaków, a do roku 1943 ilość Niemców z 6 tysięcy w roku 1939 wzrosła tu
  do ponad 90 tysięcy) - istniały najtrudniejsze w kraju warunki dla działalności
  konspiracyjnej.

  Mimo to już pod koniec września 1939 powstała w Poznaniu Organizacja
  Niepodległościowa "Ojczyzna", kryptonim "Omega". Inicjatorami byli Kirył
  Sosnowski i Witold Grott, a patronował jej ks. Infułat Józef Prądzyński. W
  grudniu tegoż roku utworzono w Warszawie ekspozyturę. "Ojczyzna" skupiła w swych
  szeregach ogółem około 300 osób z elity społecznej zachodniej Polski.

  Sprawą wyjątkowej wagi była działalność komórki legalizacji dokumentów ON
  "Ojczyzna" na Łazarzu. O jej istnieniu nikt z mojego plutonu nie wiedział.
  Znajdowała się przy ówczesnej ul. Marszałka Focha, naprzeciw Rynku Łazarskiego,
  na I piętrze kamienicy, której numeru nie pamiętam. Dokumenty przekazywałem
  Romanowi Stefańskiemu w jego mieszkaniu. Oryginalne formularze dokumentów in
  blanco z podpisem landrata otrzymywała "Ojczyzna" z Wielunia, za pośrednictwem
  podstawionej Polki, która sobie tylko znanym sposobem uzyskiwała od niego
  potrzebne dokumenty.

  W pamięci zachowały się następujące nazwiska członków młodzieżowego Plutonu ON
  "Ojczyzna": Józef Ambrożkiewicz, Gwidon Andrzejewski, Zygmunt Dachterski, (N)
  Domański, Czesław Jóźwiak, Stanisław Karlewicz, Marian Klatkiewicz, Stanisław
  Marczyński (przypuszczalnie autor zdjęć pomników i miejsc sakralnych), Lech
  Masłowski ps. "Jerzy", Stanisław Mierzwiński ps. "Michał", Jan Pazoła ps.
  "Stanisław", Marian Stencel, Leszek Werwicki, Henryk Zieliński.

  Do działalności plutonu doszły w styczniu 1940 roku następujące zadania:
  sporządzenie rejestru volksdeutschów, pomoc socjalna dla wysiedlanych do
  Generalnego Gubernatorstwa (GG) z Poznania i województwa, propagowanie bojkotu
  prasy hitlerowskiej, gromadzenie informacji o akcji wywłaszczeniowej i
  wysiedleńczej, kształtowanie osobowości swych członków, upowszechnianie idei
  niepodległościowych oraz utrwalanie postaw patriotycznych poprzez kultywowanie
  pamięci rocznic: Powstania Listopadowego, Konstytucji 3 Maja - Cudu nad Wisłą,
  Powstania Wielkopolskiego i innych. Na przykład już 2 stycznia zorganizowaliśmy
  przy ul. Krętej 6 zbiórkę poświęconą I rocznicy śmierci Romana Dmowskiego.
  Prezentowano dorobek narodowy szkoły myślenia politycznego, której twórcą był
  duchowy przywódca narodu polskiego, Roman Dmowski. Czytano fragmenty jego
  najważniejszego dzieła - "Myśli nowoczesnego Polaka".

  Najbardziej precyzyjną akcją było w I połowie lutego 1940 roku dywersyjne
  działanie polegające na równoczesnym wrzuceniu ulotek o treści antyhitlerowskiej
  do 8 mieszkań zajętych przez Niemców ściągniętych z Estonii, Łotwy, polskiego
  Wołynia i z Besarabii. Sześć adresów otrzymaliśmy rozkazem, a dwa ustaliliśmy
  sami (przekazane wcześniej naszemu dowódcy). Przed akcją dokonano regulacji
  zegarków. Jej wykonanie wyznaczono punktualnie (!) na godzinę 18.00. Wiadomo
  było, że o 18.05 rozdzwonią się "życzliwe" telefony do gestapo z informacją o
  czytaniu przez wskazanych Niemców antypaństwowych ulotek. O słuszności
  instrukcji co do dokładności czasowej całej operacji przekonaliśmy się, gdy pod
  jeden z tych adresów (ul. Kręta 4) nadjechał już o godz. 18.12 wóz z
  gestapowcami. "Wygarnęli" całą rodzinę Baltendeutschów. Nim szok minął, i wróg
  zorientował się w prowokacji, upłynęło sporo dni. Zamieszanie i kompromitacja
  hitlerowskiej "bezpieki" były efektem udanej akcji.

  W następstwie klęski Francji, latem 1940 roku pojawili się w prawobrzeżnej
  części Poznania w forcie za mostem Rocha - jeńcy francuscy. Staraliśmy się
  dotrzeć do nich z informacjami o sytuacji na frontach. Krótkie notatki, ukryte w
  pudełkach z zapałkami, rozrzucaliśmy w pobliżu domniemanych miejsc ich pracy w
  promieniu 200-300 metrów od umocnień fortyfikacyjnych.

  Po wysiedleniu 4 marca 1940 roku Lecha Masłowskiego do Generalnego
  Gubernatorstwa punkt rozdzielczy prasy konspiracyjnej zainstalowany został w
  mieszkaniu moich rodziców przy ul. Kwiatowej 5.

  23 sierpnia 1940 roku wpadł do mnie Czesław Jóźwiak przestrzegając, że przed
  południem aresztowano grupę konspiracyjną przy Drodze Dębińskiej, która mogła
  mieć związek z kimś z naszego plutonu. Wiadomość tę przekazał mu ojciec, były
  referent policji kryminalnej PP, zmuszony w tym okresie do współpracy z policją
  niemiecką. Sam Czesiu, z racji służbowych powiązań ojca nie wyrażał obaw o
  siebie. Natarczywie jednak nakłaniał mnie do ucieczki jakby przeczuwając
  najgorsze. Jednoznaczną w swej wymowie argumentacją wprost z
 • somepoint210 01.08.04, 18:20
  23 sierpnia 1940 roku wpadł do mnie Czesław Jóźwiak przestrzegając, że przed
  południem aresztowano grupę konspiracyjną przy Drodze Dębińskiej, która mogła
  mieć związek z kimś z naszego plutonu. Wiadomość tę przekazał mu ojciec, były
  referent policji kryminalnej PP, zmuszony w tym okresie do współpracy z policją
  niemiecką. Sam Czesiu, z racji służbowych powiązań ojca nie wyrażał obaw o
  siebie. Natarczywie jednak nakłaniał mnie do ucieczki jakby przeczuwając
  najgorsze. Jednoznaczną w swej wymowie argumentacją wprost zmusił mnie do
  podjęcia natychmiastowej decyzji. Sam jednak nie skorzystał w danej chwili z
  propozycji własnej ucieczki. Na wszelki wypadek, gdyby miał już pewność co do
  groźby aresztowania, udostępniłem mu adres R. Stefańskiego, który w takich
  przypadkach załatwiał uzyskanie nowego Ausweisu i Pasierscheinu na przejazd do
  Łodzi.

  Kim był Czesław Jóźwiak (zbieżność jego nazwiska z moim jest zupełnie
  przypadkowa, nie łączyło nas żadne pokrewieństwo)? Urodził się 7 września 1919
  roku w Łażynie powiat bydgoski. Rodzicami byli Leon i Maria z d. Iwińska. W roku
  1930 zamieszkali w Poznaniu - ostatnio przy ul. Żydowskiej 30. Czesław od roku
  1934 należał do Oratorium Selezjańskiego w Poznaniu (ul. Wroniecka 9), gdzie
  ukształtował się jego charakter oparty niezachwianie na wierze katolickiej. W
  Oratorium pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Niepokalanego Poczęcia. W roku
  1938/1939 był uczniem gimnazjum im św. Jana Kantego przy ul. Strzeleckiej 10. W
  Oratorium stworzył grupę konspiracyjną z bliżej nie znaną mi organizacją
  wojskową. Włączył do niej swoich kolegów - Edwarda Stanisława Kaźmierowskiego,
  Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika i Jurogniewa Wojciechowskiego.

  W pierwszej dekadzie stycznia wszedł w skład Młodzieżowego Plutonu z przydziałem
  do drużyny Lecha Masłowskiego. Wyraziłem też zgodę na dalsze utrzymywanie przez
  niego łączności z poprzednią organizacją. Pozyskaliśmy go w nadziei, że dzięki
  kontaktom służbowym jego ojca możliwa będzie ewentualna inwigilacja niemieckich
  organów bezpieczeństwa. W ramach ON "Ojczyzna" wszystkie stawiane przed nim
  zadania wykonywał sumiennie i z zapałem.

  23 września 1940 roku po Czesława przyszło gestapo. Wraz z uprzednio
  aresztowanymi kolegami z oratoryjnej grupy przewieziony został do siedziby
  gestapo w Domu Żołnierza. Następne etapy martyrologii "Piątki" to: Fort VII,
  więzienie przy ul. Młyńskiej, od 16.11.1940 roku Wronki (już jako więźniowie
  polityczni oskarżeni o zdradę stanu), następnie Berlin-Neukolln, Zwickau i
  Drezno. 24 sierpnia 1942 roku o godzinie 8.30 wszyscy zostali zgilotynowani.
  Przed tym napisali listy do swych najbliższych i z heroicznym spokojem oraz
  głęboką wiarą poddali się woli Bożej.

  Czesław Jóźwiak, żołnierz ON "Ojczyzna" oddał swe młode życie z wiarę i
  Ojczyznę, jako świadek tamtych tragicznych czasów, w obronie ideałów, którym
  dochował wierności aż do ostatniego drgnienia serca. Rodzinie swej okazywał
  bezgraniczną miłość. Dał temu między innymi dowody w pożegnalnym liście. Z obawy
  o zemstę na rodzinie nie skorzystał z szansy uniknięcia aresztowania, którą
  stworzyłem mu jeszcze 23 sierpnia; sprzeciwił się nawet woli ojca, gdy po
  aresztowaniu pierwszego z "piątki" - Edka Klinika proponował synowi ucieczkę.

  13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Czesława
  Jóźwiaka w gronie 108 męczenników z czasów II wojny światowej i ofiar
  hitlerowskiego nazizmu, w tym całej "Bohaterskiej Piątki z Wronieckiej".

  Wracając do mojej sytuacji w dniu 23 sierpnia 1940 roku, już po 15 minutach
  opuściłem mieszkanie i udałem się na nocleg do wujka Antoniego Thiema, przy ul.
  Jackowskiego 21. Ustaliłem też z siostrą Kazimierą formę i czas przelotnego
  spotkania, celem upewnienia się, czy istotnie jestem poszukiwany przez gestapo.

  Następnego dnia punktualnie o umówionej godzinie 7.00 rano, przejeżdżając
  tramwajem w kierunku placu Świętokrzyskiego (dziś pl. Wiosny Ludów) -
  stwierdziłem, że siostra stojąca na przystanku przy ul. Półwiejskiej (narożnik
  Królowej Jadwigi) ma głowę zwróconą w kierunku Wildy. Był to sygnał obecności
  gestapo.

  Jeszcze rano zgłosiłem się u dowódcy Romana Stefańskiego, prosząc o pomoc w
  ucieczce. Określił załatwienie wszystkich formalności łącznie z legalizacją
  dokumentów w terminie 2-3 dni. Zaproponowałem wystawienie ich na nazwisko Jan
  Garstecki, jako trudne do zapamiętania i wymówienia przez rodowitego Niemca.

  Otrzymałem klucze do konspiracyjnego mieszkania przy ul. Kochanowskiego 17.
  Mieszkanie mieściło się na pierwszym piętrze. Z okna balkonowego zwisała flaga
  ze swastyką.

  27 sierpnia wczesnym rankiem zjawili się emisariusze "Ojczyzny". Po wymianie
  hasła "Agemo" (kryptonim "Omega" - wspak) wręczyli mi Ausweis i Passierschein do
  Łodzi (Litzmannstadt) na nazwisko Jan Garstecki. Otrzymałem ustnie adres
  kontaktowy do wdowy Pietrzakowej przy ul. Browarnej 2, skąd miałem być
  przerzucony do Generalnego Gubernatorstwa. We trójkę pojechaliśmy tramwajem nr 5
  do końcowego przystanku przy rzeźni miejskiej na Wielkich Garbarach. Obaj
  posiadali broń krótką. Gdy opuszczałem tramwaj w odległości około 200 metrów od
  stacji kolejowej Poznań-Garbary, miałem świadomość, że odtąd zdany jestem na
  własne siły.

  Znalazłszy się na peryferyjnym dworcu zapewniłem sobie do nadejścia pociągu
  "towarzystwo" gestapowca (z rodziną) - dzięki przezornej pomocy, jakiej
  udzieliłem mu w odszukaniu kasy biletowej i okrężnej drogi (z obejściem
  restauracji) na peron. Po prostu "przykleiłem" się do niego, co niewątpliwie
  uchroniło mnie od inwigilacji dwóch Schutzpolicei, pilnujących wejścia na peron.
  Sprawiałem wrażenie, że jestem członkiem rodziny gestapowca.

  Wyjazd z Garbar, a nie z Dworca Głównego, podyktowany był troską o uniknięcie
  szczelniejszej kontroli.

  Drogą przez Kutno przyjechałem do Zgierza na przedmieściu Łodzi. Po wielu
  perypetiach dopiero następnego dnia trafiłem pod właściwy adres.

  Natychmiast pośrednią drogą powiadomiłem Jana Pazołkę o dokładnym adresie punktu
  przerzutowego, to jest w Rundzie Pabianickiej w obrębie tak zwanej "Wielkiej
  Łodzi" z jednoczesnym poleceniem przyjazdu w ciągu 10 dni.

  Tak postąpił, ratując życie, gdyż w Poznaniu dopiero po roku gestapo trafiło na
  jego ślad.

  10 września 1940 roku przekroczyliśmy granicę w okolicy Tuszyna, kierując się
  przez Piotrków Trybunalski na Warszawę. Tu Jasiu pozostał u krewnych, a ja
  nocowałem w barze Kazimierza Wereszczaka przy ul. Piusa V (właściciela sklepu
  garmażeryjnego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej wysiedlonego do G.G.), którego
  syn Witold przyjaźnił się z moimi braćmi Henrykiem i Władysławem w Gimnazjum św.
  Marii Magdaleny. Dzięki jego pomocy nawiązałem kontakt ze Związkiem Walki
  Zbrojnej. Tutaj 14 września złożyłem przysięgę ZWZ. Zachowałem poznański ps.
  "Mściwój".

  W wyniku uzgodnień otrzymałem rozkaz zorganizowania punktu przerzutowego przez
  Bug oraz doraźnego magazynu broni i amunicji na Podlasiu w miejscowości Gródek
  nad Bugiem. Był to majątek Aleksandry Piłsudskiej, 35-hektarowa "resztówka",
  administrowana przez uroczych małżonków Karola i Marię Białowąsów, wywodzących
  się z okolic Nowogródka. Przygarnęli mnie jak członka rodziny.

  Wkrótce utworzyłem oddział ZWZ złożony głównie z wysiedlonych poznaniaków.
  Działa też punkt przerzutowy za Bug, a z upływem czasu zespół produkcji środków
  opatrunkowych, zorganizowany przez moją przyszłą żonę Zofię.

  W nocy 25 lutego 1942 roku, w lasach pod pobliską Jabłonną Lacką nastąpiła
  koncentracja okolicznych oddziałów ZWZ, podczas której odczytano rozkaz o
  przemianowaniu z dniem 14 lutego tegoż roku ZWZ na Armię Krajową. Wszyscy
  złożyli rotę przysięgi żołnierzy AK.

  W marcu 1944 roku, na polecenie władz AK podjąłem pracę w Zarządzie Gminnym w
  Jabłonnie Lackiej, gdzie zamieszkałem wraz z żoną Zofią, także członkiem AK ps.
  "Admira" poślubioną w Gródku 22 września 1943 roku. Moim zadaniem było
  wystawianie tymczasowych zaświadczeń w miejsce rzekomo z
 • somepoint210 01.08.04, 18:21
  W marcu 1944 roku, na polecenie władz AK podjąłem pracę w Zarządzie Gminnym w
  Jabłonnie Lackiej, gdzie zamieszkałem wraz z żoną Zofią, także członkiem AK ps.
  "Admira" poślubioną w Gródku 22 września 1943 roku. Moim zadaniem było
  wystawianie tymczasowych zaświadczeń w miejsce rzekomo zgubionych dokumentów
  osobistych partyzantom i zdekonspirowanym działaczom niepodległościowym. Takich
  zaświadczeń wystawiłem ponad 50. Podpisywał je wójt Wacław Bujalski. Przy
  którymś z kolei dokumencie wójt zapytał: "Dla kogo konkretnie się wystawiamy?"
  "Nie wiem" odpowiedziałem. Repliką było: "No to będę wisiał!". Wtrąciłem - "Nie
  sam - lecz w doborowym towarzystwie... razem ze mną". "A niech cię!" -
  uśmiechnął się i... podpisał. Działalność mojego oddziału AK trwała do 18 lipca
  1944 roku, do chwili wkroczenia na te tereny wojsk sowieckich. Wykorzystałem
  sytuację i jeszcze w tym dniu wróciłem do swego nazwiska - Witold Jóźwiak. Ślub
  mój w 1943 pod nazwiskiem okupacyjnym odbył się za pisemną zgodą (zalakowaną)
  kurii biskupiej w Siedlcach. Dlatego teraz otrzymałem wypis aktu ślubu już na
  właściwe nazwisko.

  Wyjazd powrotny do Poznania nastąpił rankiem 17 marca 1945 roku. Wraz ze mną,
  żoną i córeczką Jadwigą wracali również wysiedleni tak, jak moja żona ze
  Stęszewa, teściowie oraz szwagierka i szwagier. Przysłany ze Stęszewa wóz
  ciągnął około 400 kilometrów jeden wspaniały koń. Poznań powitaliśmy po północy
  24/25 marca w Niedzielę Palmową.

  Od lat młodzieńczych marzyłem o zawodzie dziennikarskim. Marzenie to spełniło
  się w okresie powojennym. Wprawdzie po powrocie do Poznania pierwsze kroki
  zawodowe (06.04.1945roku) stawiałem jako pracownik umysłowy Ekspedycji
  Osobowo-Bagażowej na Dworcu Głównym PKP (w prowizorycznym baraku), ale już 1
  stycznia 1947 r. wstąpiłem w szranki żurnalisty.

  Podjąłem pracę redaktora technicznego "Głosu Wielkopolskiego", wydawanego przez
  Spółdzielnię Wydawniczo-Oświatową "Czytelnik". Do zespołu wprowadził mnie i
  umożliwił realizację marzeń mój przyjaciel z ławy szkolnej Lech Susicki
  (przedwojenny redaktor "Kuriera Poznańskiego"), ówczesny sekretarz redakcji
  "Głosu". Tutaj przeszedłem wszystkie stopnie wtajemniczenia zawodu, łącznie z
  ukończeniem 8-miesięcznego kursu dziennikarskiego w Warszawie (17.05.1949 roku).
  Duża w tym również zasługa redaktora naczelnego, Jacka Zagierskiego,
  przedwojennego redaktora naczelnego "Nowego Kuriera" w Poznaniu (Al.
  Marcinkowskiego). Ten znakomity fachowiec stawiał wysoko poprzeczkę przed
  adeptami zawodu.

  W ciągu zaledwie kilku lat z prowincjonalnego pisma - przede wszystkim - pod
  względem graficznym, stworzyłem nowoczesny dziennik. Korzystałem szeroko z porad
  i pomocy redaktorów Lecha Susickiego i Zygmunta Jabłkowskiego. Etapami obalając
  stereotypy, przekształciłem 4-szpaltowy periodyk na układ 6-łamowy. Ożywiły się
  tytuły (na przykład piętrowe), zmienił styl łamania, forma składu (łamy łączone,
  ramki, wcięcia tekstów, pojawiły się światła między szpaltami przy felietonach,
  urozmaicono skład (od 6 do 10 punktów). Nadano przejrzystość kolumnom lokalnym i
  publicystycznym; optycznie ograniczono "kobyły" stosując przeniesienia części
  artykułu na inną stronę. Od 2 października 1952 roku wprowadziłem, obowiązujący
  redakcję, drukarnię oraz korektę - minutowy harmonogram, który dyscyplinował
  terminy przekazywania materiałów redakcyjnych (teksty i zdjęcia) do drukarni
  oraz ich dalszej obróbki. Sprowadzało to praktycznie do zera możliwość opóźnień
  druku.

  Pasmo twórczej i satysfakcjonującej pracy przerwane zostało nagle 15 lutego 1953
  roku, gdy ze skutkiem natychmiastowym zawieszono mnie w wykonywaniu zawodu.

  Pretekstem był błąd drukarski, powstały z winy korekty, w czasie mego nocnego
  dyżuru redaktora technicznego, a faktyczną przyczyną, represja polityczna ze
  strony redaktora naczelnego "Gazety Poznańskiej", Stanisława Januszewskiego - za
  wcześniejszą moją odmowę przejścia do pracy w organie KW PZPR, w którego
  egzekutywie tkwił. Władze "Głosu" (nowym naczelnym był wtedy Wojciech Knittel, a
  sekretarzem redakcji Tadeusz Ratajski) jeszcze tej nocy podporządkowały się jego
  decyzji.

  Sprawa dotyczyła błędu w tytule czołowej 1-łamówki. Zamiast: 600.000 dzieci
  wyjedzie na kolonie letnie", było "60.000" (nr 40 wyd. A). Wprawdzie w tekście
  dwukrotnie podano właściwą liczbę, ale przecież nie o to chodziło. Odmowę
  partyjnemu decydentowi i znany mój światopogląd wykorzystano do próby złamania
  mojego morale. Wkrótce tenże adwersarz "wyleciał" również ze skutkiem
  natychmiastowym z obu lukratywnych stołków - W "Gazecie" i w Komitecie
  Wojewódzkim - za co? Za mylną datę w swoim artykule. Jego Canossą była posada
  podrzędnego publicysty w środowisku łódzkim.

  Gwoli pamięci warto przytoczyć anegdotyczny przypadek charakteryzujący głupotę i
  niekompetencję władz PRL.

  6 listopada 1949 roku około godziny 23.00, gdy przygotowania do druku "Głosu
  Wielkopolskiego" znajdowały się w końcowej fazie, dalekopisem (AIP) z Warszawy
  nadano komunikat, nakazujący wstrzymanie druku i oczekiwanie na ważny materiał,
  który musi ukazać się na czołowym miejscu strony tytułowej.

  Po blisko godzinnym oczekiwaniu rozpoczęto nadawanie obszernego tekstu o
  mianowaniu marszałkiem PRL i ministrem obrony narodowej PRL marszałka
  Konstantego Rokosowskiego. Natychmiast poleciłem uruchomić wszystkie linotypy.

  W tym czasie, po raz pierwszy i jedyny w mojej karierze dziennikarskiej,
  poczułem się słabo. Zadzwoniłem do redaktora Zagierskiego o przysłanie zastępcy.
  Zjawił się Henryk Jaworowski, a mnie zawieziono do domu.

  Wtedy dopiero zaczął się właściwy "cyrk", który trwał do rana. Trzykrotnie
  kolejne depesze zmieniały pisownię nazwiska - z Rokosowski na Rokossowski, co
  oczywiście wymagało każdorazowo wymiany całego składu, gdyż nazwisko sowieckiego
  namiestnika powtarzało się w co 2-3 zdaniu. Ostatecznie przywrócono pierwotną
  wersję: Rokosowski. (patrz - "G.W." wyd. A nr 307 z 07.11.1949 roku tytuł:
  "Prezydent Rzeczypospolitej mianował Konstantego Rokosowskiego Marszałkiem
  Polski i ministrem obrony narodowej"). Przetrwała jednak zaledwie kilka dni. Od
  13 listopada pojawiła się (bez żadnych sprostowań) aktualna do dziś pisownia:
  Rokossowski.

  Oto jakich fabrykowano "polaków" i jacy "uczeni" dyktowali nam zasady pisowni...
  i nie tylko. Powszechnie mówiono, że przewód doktorski działaczy komunistycznych
  prowadził wówczas kablem... z komitetu partii do uczelni.

  W wyniku wyłaniających się problemów i nowych życiowych, a także zawodowych
  sentymentów, nawiązałem bliską współpracę z oddziałem poznańskiego
  "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" (w roku 1987 byłem jego kierownikiem) oraz
  ogólnopolskim tygodnikiem CZSP "Spółdzielczość Pracy". Ta decyzja stwarzała
  warunki do kontynuowania działalności zawodowej, której próbowano mnie pozbawić.

  1 czerwca 1954 roku wróciłem do pracy per excellence dziennikarskiej w
  "Expressie Poznańskim". Umożliwił mi to były mój naczelny z okresu "głosowego",
  Wincenty Kraśko - człowiek wielkiego serca i kultury.

  W publicystyce mojej na łamach "Głosu" i "Expressu" przeważała tematyka
  spółdzielczości pracy. W tej dziedzinie byłem specjalistą. Na przykład redaktor
  naczelny "EP" Leonard Wąchalski wszystkie materiały dotyczące problematyki
  spółdzielczej kierował do mojej akceptacji.

  Bliską mi była sprawa budowy Jeziora Maltańskiego, chociażby z tej racji, że
  mieszkałem na Osiedlu Warszawskim. A więc działałem niejako pro domo sua.

  W latach 1949-1952 prowadziłem permanentnie kampanię prasową na rzecz tej
  wspaniałej inwestycji. Głownie na łamach "Głosu" i "TKP". Sekundował mi
  współtwórca tego przedsięwzięcia dyrektor Zarządu Zieleni miejskiej w Poznaniu
  mgr Bernard Lisiak. Wraz z nim i fotoreporterem "Głosu" Kazimierzem Przychodzkim
  wielokrotnie przemierzaliśmy teren budowy, dokumentując na zdjęciach
  zaawansowanie prac. O powodzeniu w końcowej fazie zadecydował mój artykuł,
  zamieszczony w sierpniowym wydaniu (rok 1951) "Głosu Wielkopol
 • somepoint210 01.08.04, 18:23
  W latach 1949-1952 prowadziłem permanentnie kampanię prasową na rzecz tej
  wspaniałej inwestycji. Głownie na łamach "Głosu" i "TKP". Sekundował mi
  współtwórca tego przedsięwzięcia dyrektor Zarządu Zieleni miejskiej w Poznaniu
  mgr Bernard Lisiak. Wraz z nim i fotoreporterem "Głosu" Kazimierzem Przychodzkim
  wielokrotnie przemierzaliśmy teren budowy, dokumentując na zdjęciach
  zaawansowanie prac. O powodzeniu w końcowej fazie zadecydował mój artykuł,
  zamieszczony w sierpniowym wydaniu (rok 1951) "Głosu Wielkopolskiego".
  Sugestywny tytuł czołówki na stronie drugiej brzmiał: "Zielone "płuca" dla
  100-tysięcznego prawobrzeżnego Poznania przyszłości."

  Wykazałem w nim, że już 95 procent prac jest wykonanych. Teraz wszystko zależy
  wyłącznie od ukończenia budowy jazu, by można spiętrzyć wody Cybiny i ożył
  najnowocześniejszy tor regatowy w Europie.

  Z tym artykułem i planem budowy pojechał skoro świt tego dnia dyrektor Bernard
  Lisiak do wicepremiera Stefana Jędrychowskiego, który przekonany argumentacją
  artykułu (ze zdjęciem jazu w budowie), przyznał potrzebną ilość cementu z puli
  wojskowej - co wówczas graniczyło z cudem. Dzięki temu już wiosną 1952 roku
  rozpoczęto spiętrzenia tafli jeziora.

  Dziś w opinii specjalistów międzynarodowej federacji kajakowej maltański tor
  regatowy jest najpiękniejszym tego typu obiektem na świecie, a Malta stała się
  terenem licznych imprez sportowych i artystycznych.

  Bernardowi Lisiakowi zawdzięcza też Poznań pierwszy folder poznańskiej palmiarni
  (w 5 językach) jego autorstwa, w niebotycznym na tamte czasy nakładzie 50.000
  egzemplarzy. Ukazał się w roku 1958, nakładem ZW "Pospress", w moim opracowaniu
  podobnie, jak pierwszy informator o poznańskich rzemieślniczych spółdzielniach
  pracy czy poznańskie informatory usług, Jarmarku Świętojańskiego.

  W roku 1957 przeszedłem do Zachodniego Wydawnictwa "Pospress", będąc jednym z
  jego głównych inicjatorów i założycieli. Przez okres 2 lat, wydawaliśmy "Kurier
  Sportowy" (2 razy w tygodniu). Do odejścia 1 stycznia 1982 roku na dziennikarską
  emeryturę (zostałem zweryfikowany przez Główną Komisję Weryfikacyjną Związku
  Zawodowego Dziennikarzy RP) pełniłem funkcję kierownika Redakcji Prasowej i
  przez 25 lat szefostwo biur prasowych na MTP i TK.

  Wydałem około 3.000 biuletynów prasowych oraz informacji prasowych na rzecz
  między innymi: CZSP, SPHZ "Coopexim" spółdzielczych krajowych związków. Przez 15
  lat byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZW "Pospress".

  W każdych warunkach i w całym okresie powojennym dziennikarstwo traktowałem jako
  służbę dla społeczeństwa. Realia blasków i cieni ukochanego zawodu, szczególnie
  w warunkach 45-letniego okresu panoszenia się narzuconej narodowi władzy
  komunistycznej, znaczyły drogę trudnej realizacji tego celu.

  15 stycznia 1945 roku rozkazem gen. bryg. Leopolda Okulickiego rozwiązana
  została Armia Krajowa. We wstępnej części tego dokumentu dowódca Armii Krajowej
  zwracał się do żołnierzy: Daję Wam ostatni Rozkaz. Dalszą swą pracę i
  działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa
  Polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być
  przewodnikiem Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym
  działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą"...

  Świadomość, że również mnie wiąże Rozkaz ostatniego dowódcy Armii Krajowej,
  ukierunkowała moje poczynania i decyzje zgodnie z sumieniem, które podpowiadało
  priorytety: KOŚCIÓŁ - NARÓD - PAŃSTWO.
 • somepoint210 01.08.04, 18:31
  Dekret ogłaszający bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerzy polskich

  CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
  ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

  Prot. 763/02/L

  POLONIAE

  Beatum Stephanum Vincentium Frelichowski, presbyterum et martyrem, qui tempore
  pacis in iuvenum exploratorum religiosam institutionem strenue laboravit et
  tempestate belli numquam a fide vel a pastorali munere flexit exploratores
  Poloniae peculiari cultu prosequuntur.

  Inde Eminentissimus Dominus Iosephus Card. Glemp, Archiepiscopus Varsaviensis,
  Praeses Conferentiae Episcoporum Poloniae, communia vota excipiens, electionem
  Beati Stephani Vincentii Frelichowski, presbyteri et martyris, in Patronum apud
  Deum exploratorum Poloniae rite approbavit. Idem vero, litteris die 22 martii
  2000 datis, enixe rogat ut electio et approbatio huiusmodi, iuxta Normas de
  Patronis constituendis et ad normam Instructionis "de Calendariis particularibus
  atque Officiorum et Missarum Propriis recognoscendis", n. 30, confirmentur.

  Congregatio porro de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, vigore facultatum
  sibi a Summo Pontifice IOANNE PAULO II tributarum, attentis expositis, cum
  electionem et approbationem ad iuris praescriptum peractas esse constet,
  precibus annuit atque

  BEATUM STEPHANUM VINCENTIUM FRELICHOWSKI,
  PRESBYTERUM ET MARTYREM,
  PATRONUM APUD DEUM
  EXPLORATORUM POLONIAE

  confirmat, omnibus cum iuribus et liturgicis privilegiis iuxta rubricas
  consequentibus.
  Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
  Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 20
  septembris 2002.

  + Georgius A. Card. Medina Estévez
  Praefectus

  Marius Marini
  Subsecretarius

  KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO
  I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

  Prot. 763/02/L


  POLSKA

  Harcerze polscy otaczają szczególną czcią bł. Stefana Wincentego
  Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, który w czasie pokoju gorliwie
  pracował nad formacją religijną młodych harcerzy, a w czasie zawieruchy wojennej
  nigdy nie zmienił wiary lub obowiązków duszpasterskich.

  Dlatego Najdostojniejszy Ksiądz Józef Kard. Glemp, Arcybiskup Warszawski,
  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przyjmując powszechne pragnienia,
  zaaprobował wybór bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i
  męczennika, na Patrona polskich harcerzy przed Bogiem. Tenże również, listem z
  dnia 22 marca 2002 r., usilnie prosi, aby ten wybór i aprobata zostały
  zatwierdzone, zgodnie z normami o ustanawianiu patronów i z instrukcją "o
  kalendarzach partykularnych oraz własnych części oficjum i Mszy św.", n. 30.

  Kongregacja zaś ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą udzielonych jej
  uprawnień przez papieża JANA PAWŁA II, rozważywszy przedstawione sprawy, aby
  wybór i aprobatę odbyły się zgodnie z przepisami prawa, zgadza się na prośby i
  zatwierdza

  BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO,
  PREZBITERA I MĘCZENNIKA,
  NA PATRONA POLSKICH HARCERZY
  PRZED BOGIEM

  łącznie z wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi wynikającymi z rubryk.
  Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.
  W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 20
  września 2002 r.


  + Georgius A. Card. Medina Estévez
  Prefekt

  + Franciscus Pius Tamburrino
  Arcybiskup Sekretarz
 • somepoint210 01.08.04, 20:20
  1910 - we wrześniu uczniowie I Gimnazjum św. Anny w Krakowie zakładają "Zastęp
  Kruków". Zastęp ten prowadzi Władysław Smolarski.

  1911 - we wrześniu działaczka Eleusis, Zofia Langierówna zakłada w Krakowie
  pierwszy zastęp żeński. Krakowski działacz Sokoła, Zygmunt Wyrobek w oparciu o
  "Zastęp Kruków" zakłada Drużynę Skautów im. Kościuszki, a w listopadzie
  zarzewiacy (Juliusz Ulrych i Janusz Gęsiorowski) organizują dwie następne
  drużyny skautów w Krakowie. Patrole skautów istnieją też w Tarnowie, Nowym
  Sączu, Jaśle i Debicy oraz Rzeszowie; stopniowo powstają z nich drużyny. W
  grudniu Roma Wodziczko-Dediowa zakłada I Drużynę Skautek im. Klaudii z
  Działyńskich Potockiej.

  1912 - powstają drużyny skautów w Bieczu, Krośnie, Wadowicach i Zakopanem. W
  Krakowie przy Uniwersytecie Jagiellońskim tworzy się akademicki zastęp "Orłów".
  W marcu Zygmunt Wyrobek zostaje Komendantem Miejscowym w Krakowie, następuje
  reorganizacja drużyn. Pierwsza wystawa skautowa w Rzeszowie. We wrześniu
  ćwiczeniami ośmiu drużyn krakowskich w Kostrzu kieruje Zygmunt Wyrobek.

  1913 - w marcu istnieje 9 drużyn w Krakowie liczących ponad 500 skautów,
  powstają tu pierwsze własne warsztaty skautowe. W lipcu 5 skautów z Krakowa
  jedzie na III zlot skautów brytyjskich w Birmingham (wyjazd organizuje Andrzej
  Małkowski, który ze Lwowa przeniósł się do Zakopanego), w sierpniu zaczyna
  wychodzić miesięcznik "Harcerz". W październiku, w stulecie śmierci księcia
  Józefa Poniatowskiego, skauci krakowscy dają popis sprawności w pionierce
  (budowa mostu na Błoniach). Przejętą od Adama Ciołkosza I Drużynę Skautów w
  Zakopanem rozbudowuje Andrzej Małkowski w kilka plutonów, tworząc tu mocny
  ośrodek harcerski.

  1914 - absolwentki kursu skautowego w Zakopanem zakładają przyszkolne drużyny
  żeńskie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. W maju Kraków posiada 12 drużyn z
  341 skautkami z Komendantką Miejscową Marią Strehlówną, organem komendy żeńskiej
  jest "Skautka". Olga Małkowska zakłada drużynę skautek w Zakopanem. W SIERPNIU
  WYBUCHA PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA. Skauci krakowscy powyżej 16 roku życia wstępują
  do 2 pułku Legionów, natomiast z Zakopanego wraz z innymi ochotnikami (sokoli,
  górale, letnicy) pod komendą Andrzeja Małkowskiego do 1 pułku Legionów Polskich.
  Skautki w Zakopanem i Nowym Sączu podejmują służbę w placówkach Czerwonego
  Krzyża, intendenturze, pomocy społecznej szczególnie dzieciom. We wrześniu w
  Krakowie komendę drużyn żeńskich obejmuje Zofia Langierówna, a męskich prof.
  Bronisław Piątkiewicz, natomiast w Zakopanem prowadzenie drużyn skautów i
  skautek przejmuje Olga Małkowska.

  1915 - w lutym żandarmeria austriacka wykrywa w Tatrach tajne składy broni,
  przygotowywane przez Olgę i Andrzeja Małkowskich dla założenia niezależnej od
  zaborców Republiki Podhalańskiej. Małkowscy w porę ostrzeżeni przed
  aresztowaniem, uchodzą z Zakopanego, praca skautowa tam upada. W listopadzie,
  gdy linia frontu ustala się poza Lwowem, na czele odrodzonych drużyn skautek w
  Krakowie staje Jadwiga Krawczyńska. Odradzają się także drużyny skautów w
  Sanoku, Tarnowie i Zakopanem.

  1916 - w czerwcu powstaje komenda sokolich drużyn skautów I i II okręgu w
  Krakowie (obejmująca w przybliżeniu teren późniejszej chorągwi), jej komendantem
  zostaje prof. Bronisław Piątkiewicz. W Legionach ginie b. drużynowy IV Dr.
  Krakowskiej Feliks Gacek. W październiku w Krakowie działa sześć dobrze
  wyekwipowanych drużyn skautów. Następuje silny rozwój skautowych drużyn
  wiejskich (Bobowa, Brzozów, Marcinkowice, Nowy Sącz, Raba Wyżna i in.).

  1917 - rozbudowa skautowych warsztatów w Krakowie i Nowym Sączu (głównie
  szewstwo, introligatorstwo, koszykarstwo), stają się one źródłem utrzymania
  drużyn. W tym samym celu skauci w Bochni organizują kursy gospodarcze,
  ogrodnicze i introligatorstwa. W czerwcu komendę drużyn skautów w Krakowie
  obejmuje Jerzy Grodyński. W Tarnowie zjazd instruktorów II okręgu prowadzi Br.
  Piątkiewicz, który w lipcu organizuje kurs kartografii w Porębie Wielkiej, a w
  sierpniu kurs drużynowych wiejskich dla 30 uczestników.

  1918 - w lutym Jerzy Grodyński opuszcza Kraków powołany do wojska austriackiego,
  zastępuje go komendant okręgowy. Od maja drużyny skautek w Krakowie prowadzi
  Janina Opieńska a komendę drużyn skautów w Tarnowie obejmuje Adam Ciołkosz. W
  lipcu skauci Tarnowa i Dębicy urządzają obozy robocze w Krzyżu, Chyszowie i
  ćwiczebny w Kończyskach. W sierpniu trwa kurs instruktorski Okręgu Krakowskiego
  w Kornatce. Komendę drużyn skautów w Nowym Sączu obejmuje Witold Nawratil. W
  listopadzie skauci Czarnej Trzynastki Krakowskiej biorą udział w rozbrajaniu
  Austriaków, którzy we Lwowie prowokują walki bratobójcze między Polakami i
  Ukraińcami o miasto. W grudniu w tych walkach ginie m.in. Jerzy Grodyński.

  1919 - w styczniu komendantem hufca skautów w Krakowie zostaje prof. Leopold
  Wegrzynowicz a komendantką skautek Bronisława Uhmianka, w Brzozowie imponujący
  rozwój hufca skautów dzięki Henrykowi Kapiszewskiemu. W czerwcu na wniosek
  Komendy Okręgu jako duża jednostka - hufiec brzozowski zostaje podporządkowany
  bezpośrednio Naczelnej Komendzie Skautowej we Lwowie. W lipcu Bronisław
  Piątkiewicz i Stefan Kuta prowadzą trzytygodniową kolonię skautową w Kuźnicach,
  trwa obóz roboczy XIII KDH w Rakutowie. We wrześniu powstaje Muzeum Fotografii
  Skautowej w Rzeszowie, tamtejszy hufiec skautek obejmuje Jadwiga Luśniakówna.

  1920 - Komendantem Chorągwi jest Tadeusz Biernakiewicz, komendantką Chorągwi
  Bronisława Uhmianka. We wrześniu wybucha II Powstanie Śląskie - do Cieszyna i
  pod Oświęcim wyruszają z Krakowa dwie kompanie ochotnicze harcerzy, by wesprzeć
  Ślązaków przeciw Niemcom. Harcerze rozwozili rozkazy powstańcze, organizowali
  przerzuty broni, działali w służbie wywiadowczej, walczyli z bronią w ręku.
  Harcerki organizowały prowizoryczne szpitaliki. W listopadzie pokój zawarty
  między Polską i Rosją umożliwia m.in. przywrócenie normalnej pracy harcerstwa.

  1921 - Chorągiew Męska liczy 1862 harcerzy. W lutym prof. UJ Stanisław
  Ciechanowski organizuje Zarząd Oddziału ZHP w Krakowie, otaczający opieką (m.in.
  lekarską) młodzież obu chorągwi. Chorągiew Żeńską obejmuje Jadwiga
  Wojciechowska. Ukazuje się "Codzienny Goniec Harcerski" wydawany w Krakowie.
  Przewodniczący ZHP gen. broni Józef Haller wizytuje harcerstwo krakowskie i
  dokonuje w kwietniu przeglądu drużyn w Parku Henryka Jordana. W maju wybucha III
  Powstanie Śląskie - w szeregi powstańców napływają licznie ochotnicy harcerze,
  m.in. w ataku na Kędzierzyn ginie członek Komendy Chorągwi Jan Surzycki. We
  wrześniu Chorągiew Męską obejmuje Stefan Kuta a przewodnictwo Zarządu Oddziału
  (Z.O.) prof. UJ dr Stefan Surzycki. W listopadzie wychodzić zaczyna czasopismo
  "Płomienie".

  1922 - W Krakowie ukazuje się "Harcmistrz" pod redakcją Tadeusza Strumiłły,
  działa starszoharcerska drużyna "Watra". W maju następuje zlot obu chorągwi:
  żeńskiej liczącej 930 harcerek w 29 drużynach i męskiej liczącej 1553 harcerzy w
  51 drużynach. Działa łącznie 12 warsztatów harcerskich.

  1923 - W Krakowie ukazuje się broszurka Kazimierza Parafińskiego "O gospodarczą
  niezależność harcerstwa", wzywająca do rozwoju spółdzielni harcerskich. W lipcu
  zjazd Wolnego Harcerstwa w Krakowie doprowadza do zerwania z ZHP. Trwa kurs
  instruktorski Chorągwi Męskiej w Piwnicznej i Chorągwi Żeńskiej w sierpniu w
  Białym Dunajcu. Samodzielny Hufiec Cieszyński wchodzi w skład Chorągwi
  Krakowskiej. W grudniu Komendantem Chorągwi Męskiej zostaje Józef Bielec,
  Komendantką Chorągwi Żeńskiej Jadwiga Ackermanówna. Prezesem Z.O. jest prof. UJ
  Stanisław Kutrzeba.

  1924 - prezesem Z.O. zostaje Maciej Biesiadecki. W maju władze ZHP zawieszają
  Czarną Trzynastkę Krakowską za udział w strajku robotników krakowskich w
  listopadzie 1923. W czerwcu harcerze krakowscy uczestniczą w Zlocie Chorągwi
  Górnośląskiej pod Katowicami. W lipcu udział harcerek krakowskich w I Harcerskim
  Zlocie Narodowym w Świdrze pod Warszawą i harcerzy w Siekierk
 • somepoint210 01.08.04, 20:21
  1924 - prezesem Z.O. zostaje Maciej Biesiadecki. W maju władze ZHP zawieszają
  Czarną Trzynastkę Krakowską za udział w strajku robotników krakowskich w
  listopadzie 1923. W czerwcu harcerze krakowscy uczestniczą w Zlocie Chorągwi
  Górnośląskiej pod Katowicami. W lipcu udział harcerek krakowskich w I Harcerskim
  Zlocie Narodowym w Świdrze pod Warszawą i harcerzy w Siekierkach. W sierpniu
  Olga Małkowska otwiera Harcerską Szkołę Pracy i Szkołę Instruktorek w Sromowcach
  Wyżnych. Hufce Cieszyn i Bielsko przechodzą z Chorągwi Krakowskiej do Chorągwi
  Katowickiej. Następuje nowy napływ do drużyn młodzieży robotniczej i
  rzemieślniczej. W listopadzie przewodniczącym Z.O. zostaje dr Michał Pollak.
  Wojciech Kossak ofiarowuje harcerzom swój obraz "Straż nad Wisłą - Czuwaj!", do
  którego pozował dh Tadeusz Lasko z Zielonej Trójki Krakowskiej.

  1925 - Komendantem Chorągwi Krakowskiej zostaje Zdzisław Stieber, a nowym
  prezesem Z.O. inż. Karol Rolle. W akcji letniej uczestniczy 201 harcerek i 468
  harcerzy.

  1926 - w kwietniu Komendantką Chorągwi Harcerek zostaje Henryka Braunowa (matka
  Jerzego, autora "Płonie ognisko i szumią knieje", zwana przez druhny "Białym
  Renem"). Pod redakcją Władysława Szczygła wychodzi "Jednodniówka Akademickiego
  Koła St. Harcerstwa" z artykułem Ignacego Fika "O punkt wyjścia", uderzającym w
  panujący ustrój polityczny. W maju, tuż przed przewrotem Józefa Piłsudskiego,
  obraduje w Krakowie VII Walny Zjazd ZHP, w czerwcu naczelnictwo usuwa Ignacego
  Fika z ZHP za wspomniany poprzednio artykuł. Początki Czerwonego Harcerstwa (Cz.
  H.) w Krakowie.

  1927 - w styczniu Komendantem Chorągwi zostaje ks. Marian Luzar. W lipcu na
  zaproszenie skautek Jugosławii wyjazd Komendantki Chorągwi z grupą instruktorek,
  które urządzają tam pokazowy obóz. Akcja letnia obejmuje 622 harcerek i 897
  harcerzy. W Krakowie działają cztery gromady Cz. H.

  1928 - Chorągiew Męska liczy 1728 harcerzy. W kwietniu prezesem Z.O. zostaje
  Feliks Przyjemski. W lipcu liczna delegacja uczestniczy w II Ogólnopolskim
  Zlocie Harcerek w Wyszkowie nad Bugiem, w sierpniu ginie w Tatrach wybitna
  instruktorka Chorągwi Krakowskiej Zofia Krókowska. W grudniu z udziałem rektora
  Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. J. Kallenbacha harcerstwo krakowskie urządza
  uroczystą akademię w auli UJ, poświęconą 500-leciu śmierci rycerza Zawiszy
  Czarnego z Garbowa.

  1929 - w lipcu udział 320 harcerzy w II Zlocie Narodowym Harcerzy w Poznaniu i
  19 przedstawicieli z Chorągwi Krakowskiej na Jamboree w Arrow Park k. Birkenhead
  (Anglia). Dalszy rozwój zrzeszeń st. harcerskich. W listopadzie wielkie
  ćwiczenia polowe harcerzy urządza Hufiec Kraków.

  1930 - w styczniu Komendantem Chorągwi Męskiej zostaje dr Władysław Szczygieł. W
  kwietniu harcerze Krakowa i Wieliczki goszczą wycieczkę 150 skautów angielskich.
  Chorągiew Żeńska liczy 2048 harcerek w 61 drużynach. Męska 2600 harcerzy w 83
  drużynach. W czerwcu Komendantką Chorągwi Harcerek zostaje Felicja Kasprzykówna,
  a przewodniczącą Z.O. mianowano Zofię Kwaśniewską. W lecie rusza szkolenie
  instruktorów na 4 kursach, głównie dla nauczycieli, we wrześniu powstaje
  dwuletni plan rozwoju harcerstwa. W Krakowie powstaje 5 gromad dziewczęcych. Cz.
  H. Miesięcznik esperancki "Juna Samideano" wychodzący w Krakowie wprowadza dział
  harcerski "Skolta Ankulo".

  1931 - Chorągiew Męska obejmuje wszystkie powiaty województwa krakowskiego oraz
  powiaty: kolbuszowski, krośnieński, rzeszowski, strzyżowski i tarnobrzeski z
  województwa lwowskiego. W lutym obraduje w Krakowie Walny Zjazd ZHP. Komendant
  Chorągwi rzuca hasło harcerskiej służby Polsce i rozwoju drużyn robotniczych,
  rzemieślniczych i ruchu zuchowego. W grudniu Chorągiew Męska liczy 3666
  harcerzy, żeńska 2370 harcerek. Komendantką Ch. Żeńskiej zostaje Jadwiga
  Orłówiczówna.

  1932 - w styczniu Ch. Męska organizuje 6 zimowisk i kurs narciarski. Trwa akcja
  pomocy rodzinom bezrobotnych. W lecie udział drużyny żeglarskiej z Tarnowa w
  Zlocie Skautów Wodnych nad Jeziorem Garczyńskim. W akcji letniej obozuje 1558
  harcerzy i 988 harcerek. We wrześniu liczna delegacja harcerzy krakowskich
  uczestniczy w uroczystości odsłonięcia pomnika dawnego skauta ppłk. Leopolda
  Lisa-Kuli, w Rzeszowie. Chorągiew Męska skupia 149 harcerzy w 3 drużynach i 15
  samodzielnych zastępach żeglarskich, łącznie jest w niej 5672 harcerzy w 127
  drużynach. Żeńska liczy 5549 harcerek w 184 drużynach.

  1933 - w marcu staraniem starszego harcerstwa urządzono w Krakowie uroczystą
  akademię z odczytem dr Tadeusza Strumiłły, poświęconym zasługom Królowej
  Jadwigi. W kwietniu liczna delegacja chorągwi uczestniczy w Walnym Zjeździe ZHP
  w Katowicach, ks. Marian Luzar zostaje naczelnym kapelanem ZHP. W lecie z uwagi
  na kryzys gospodarczy 126 obozów harcerzy i 53 obozy harcerek organizowano w
  większości na terenie chorągwi. W sierpniu delegacja 67 harcerzy jedzie na
  Jamboree w Gődőlő (Węgry). We wrześniu otwarcie Składnicy Harcerskiej w
  Krakowie, kierowanej przez hm J. Kordylewską, w październiku natomiast
  harcerskiego prewentorium w Kościelisku "Gniazdo Tatrzańskie". W grudniu było
  8099 harcerek (156 drużyn, 22 st. harcerskie i 77 gromad zuchów), a w Chorągwi
  Męskiej 9251 harcerzy (172 drużyny, w tym: 6 akademickich, 5 rzemieślniczych, 4
  żeglarskie, 3 nauczycielskie, 1 alumnów), 166 gromad zuchowych. Był to ostatni
  rok "ofensywy harcerskiej".

  1934 - dalszy rozwój Harcerskich Klubów Narciarskich (HKN). W lecie na 141
  obozów stałych i 12 wędrownych wyrusza 2533 harcerzy oraz na 63 stałe, 16
  wędrownych, 7 żeglarskich i 27 kolonii wyjeżdża 1367 harcerek. Harcerze Nowego
  Targu i Nowego Sącza organizują pomoc ludności dotkniętej klęską powodzi. Udana
  wyprawa żeglarska 19 harcerzy krakowskich Wagiem i Dunajem do Morza Czarnego. W
  grudniu Ch. Żeńska liczy 7554 harcerek w 151 drużynach. Męska 10 261 harcerzy w
  192 drużynach. Ch. Żeńską prowadzi Maria Irena Mileska.

  1935 - w maju Komendantem Ch. Męskiej zostaje Władysław Muż, a Komendantką
  Chorągwi Żeńskiej Alina Kleczewska. W czerwcu w Krakowie Zjazd Dawnych Harcerzy
  i powstanie Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość. W lipcu 752 harcerzy i
  liczna grupa harcerek Chorągwi Krakowskiej uczestniczy w Jubileuszowym Zlocie
  ZHP w Spale. We wrześniu powstaje drużyna szybowcowa w Trzebini.

  1936 - w marcu udział Czerwonego Harcerstwa ze strajkującymi robotnikami
  Semperitu w Krakowie w starciach z policją. W maju obchody Dnia Harcerstwa
  organizują w Krakowie hufce męskie i żeńskie, ukazuje się jednodniówka
  "Czuwaj!". W październiku początek Zimowej Pomocy Bezrobotnym z otwarciem
  świetlic harcerskich i dożywianiem najbiedniejszej młodzieży, organizowaniem
  kursów (gotowanie, szycie) i przedstawień. W listopadzie Komendę Chorągwi
  Męskiej obejmuje Stanisław Mitko, a prezesem Z.O. zostaje prof. Rudolf Radzyński.

  1937 - w marcu w Krakowie rusza nowa szwalnia harcerska. W kwietniu powstaje w
  Krakowie Harcerska Eskadra Lotnicza im. mjr. Idzikowskiego i jej pluton w
  Zakopanem. Rozwój drużyn harcerskich przy Rodzinie Kolejowej. W lipcu obozuje
  2229 harcerzy. Trwa szkolenie instruktorek. W akcji letniej uczestniczy łącznie
  1118 harcerek. W obu chorągwiach połowę drużyn stanowią drużyny wiejskie. W
  grudniu Komendantką Chorągwi zostaje Zofia Kottik.

  1938 - w maju prezesem Z.O. zostaje wybrany inż. Jan Majewski. Akcja letnia
  obejmuje 986 harcerek i 2487 harcerzy. W październiku ogłoszono pogotowie st.
  harcerzy w związku z aneksją Zaolzia. W listopadzie Jan Bugajski zostaje
  Komendantem Chorągwi Harcerzy. W grudniu Ch. Żeńska liczy 4056 harcerek w 166
  drużynach, 1993 zuchów w 71 gromadach. Chorągiew Męska wykazuje 4136 harcerzy w
  181 drużynach, 2667 zuchów w 140 gromadach.

  1939 - w styczniu obwody w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Krośnie (powiaty województwa
  lwowskiego) zostają wyłączone z Okręgu Krakowskiego i włączone do Okręgu
  Lwowskiego ZHP. W maju trwają Harcerskie Letnie Igrzyska Sportowe. W czerwcu
  wobec groźby napaści Niemiec zostaje powo
 • somepoint210 01.08.04, 20:21
  1939 - w styczniu obwody w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Krośnie (powiaty województwa
  lwowskiego) zostają wyłączone z Okręgu Krakowskiego i włączone do Okręgu
  Lwowskiego ZHP. W maju trwają Harcerskie Letnie Igrzyska Sportowe. W czerwcu
  wobec groźby napaści Niemiec zostaje powołane Pogotowie Wojenne Harcerzy, lecz
  akcja letnia przebiega normalnie. W sierpniu Komendantem Pogotowia Chorągwi
  zostaje dr Władysław Szczygieł, a hufców harcerzy krakowskich Jan Ryblewski.
  Kursy instruktorskie przebiegają normalnie. WE WRZEŚNIU NIEMCY NAPADAJĄ NA
  POLSKĘ, WYBUCHA DRUGA WOJNA ŚWIATOWA. Harcerze organizują pomoc ludności po
  bombardowaniu Krakowa, a po wkroczeniu wojsk niemieckich przechodzą do
  konspiracji. W listopadzie Komendantem tajnej Chorągwi zostaje wybrany phm.
  Stanisław Rączkowski ps. Stach; poza chorągwią działają niektóre drużyny i
  krakowska "Bellafenita". W grudniu wychodzą powielane przez harcerzy tajne
  gazetki: "Informacje radiowe" i "Pobudka".

  1940 - przybywa do Krakowa hm Florian Marciniak, przyjmuje do Szarych Szeregów
  tajną Chorągiew, zatwierdza jej Komendanta i komendantów rejonów (Kraków,
  Podgórze, Dębica, Rzeszów, Nowy Sącz, Chrzanów, Tarnów). Harcerki organizują
  pomoc rodzinom wysiedlonym z terenów "wcielonych do III Rzeszy". W kwietniu
  "Informacje Radiowe" zmieniają tytuł na "Przegląd Polski" ("PP"). Kilkunastu
  harcerzy z Nowego Sącza i Krynicy ginie w egzekucjach, wskutek wsypy kuriera hm
  St. Rączkowski musi uchodzić z Krakowa, a Chorągiew od czerwca prowadzi Seweryn
  Udziela ps. Lubicz. W lecie tajny obóz harcerski w Podgórkach k. Tyńca i
  początek kursów podoficerskich dla Szarych Szeregów. (Sz. Sz.) W listopadzie
  aresztowanie Komendantki tajnej Chorągwi Harcerek phm Kazimiery Sobieskiej.

  1941 - w marcu gestapo aresztuje hufcowego Sz. Sz. Stanisława Wąsowicza; wraz z
  innymi harcerzami z Nowego Sącza i Krakowa zostaje on wysłany do KL Oświęcim. W
  kwietniu gestapo aresztuje w Rzeszowie hm Józefa Kreta, a w Krakowie hm Seweryna
  Udzielę, po którym Chorągiew od maja prowadzi Stanisław Okoń ps. Sumak.
  Aresztowania harcerzy krakowskich uniemożliwiają wydawanie "PP", wznowiony
  następnie w sierpniu. Rozwój Małego sabotażu od napaści Niemiec na ZSRR. Tajną
  Chorągiew Harcerek obejmuje Alojza Tokarz-Zwolińska.

  1942 - w lutym zaprzysiężenie tajnej Nowosądeckiej Drużyny Harcerskiej. W marcu
  aresztowanie przez gestapo hm Stanisława Okonia, po nim Chorągiew obejmuje hm
  Eugeniusz Fik ps. Osk, liczebność Chorągwi wynosi 500 harcerzy. W czerwcu ginie
  od kul gestapo w Krakowie phm Władysław Mitkowski, we wrześniu w KL Oświęcim
  ginie phm St. Okoń. Trwają ćwiczenia kursów podchorążych
  (Pychowice-Tyniec-Bolechowice) Sz. Sz., w październiku wobec aresztowania brata
  Ignacego, działacza PPR, hm Eugeniusz Fik musi się ukryć przed gestapo. W
  grudniu w KL Oświęcim ginie harcerka nowosądecka Antonina Gembka.

  1943 - w marcu hm Florian Marciniak spotyka się z hm E. Fikiem i mianuje
  komendantem Chorągwi hm Edwarda Heila ps. Jerzy. Reorganizacja Sz. Sz. z
  utworzeniem szczebla Zawiszy, BS i GS. W kwietniu powstaje w Krakowie harcerska
  kompania "Bartek", udział w akcji warszawskiej "Osy-Kosy" (zamach na dowódcę
  policji i SS Friedricha Krűgera). W czerwcu zaczyna wychodzić w Krakowie tajna
  "Watra". W lipcu po śmierci gen. Wł. Sikorskiego szczebel Zawiszy bierze udział
  w udanej rozsprzedaży tzw. lewego "Gońca Krakowskiego", ukazuje się nowa tajna
  gazetka: "Bez wędzidła". W październiku wraz z innymi harcerzami ginie w
  egzekucji publicznej Franciszek Baraniuk, dowódca plutonu podgórskiego "Alicja".
  W Nowym Sączu harcerze podłączają się do niemieckich "szczekaczek" i nadają
  polską audycję, ginie dh Tadeusz Wysocki. W listopadzie gestapo aresztuje
  łączniczkę i kolporterkę "PP", w tymże miesiącu ukazuje się podziemne czasopismo
  satyryczne "Na ucho". Wskutek zdrady gestapo aresztuje po kolei harcerzy
  podgórskiego plutonu "Alicja". W grudniu ponowny udział Zawiszy w kolportażu
  lewego "Gońca", wychodzi także tajna gazetka "Czuwaj".

  1944 - trwa Mały Sabotaż (napisy na murach "Hitler kaputt", rozklejanie afiszów
  "nakazujących" ewakuację cywilnych Niemców z Krakowa itp.) Gestapo aresztuje
  Janka Szumca, działacza Cz. H. Zawiszacy otrzymują własne pisemko "Na tropie". W
  marcu Chorągiew (kryptonim: Ul Smok) liczy 620 harcerzy. Aresztowanie harcerzy
  Drużyny Podhalańskiej. W kwietniu "Na tropie" nr 8 żąda bezwzględnego utrzymania
  zasady abstynencji w Szarych Szeregach. W maju gestapo wykrywa tajne składy
  broni w Krakowie, aresztuje przy powielaniu zespół "PP", grupę redaktorów tajnej
  prasy harcerskiej i hm Edwarda Heila. W czerwcu więzieni w Tarnowie harcerze i
  harcerki Drużyny Podhalańskiej giną w egzekucji na Zbylitowskiej Górze. Represje
  za zamach na dowódcę SS i policji GG powodują przejście do partyzantki
  zagrożonej części młodzieży. W sierpniu po wybuchu Powstania Warszawskiego
  aresztowania masowe uniemożliwiają plan "Burzy" w Krakowie. Harcerki Ch.
  Krakowskiej więzione w KL Ravensbrűck wchodzą w skład tajnej drużyny "Mury". W
  listopadzie Kraków po upadku Powstania Warszawskiego staje się siedzibą
  Naczelnictwa Sz. Sz., Chorągiew Krakowską prowadzi hm. Wincenty Mucha pseudonim
  Komar. Harcerki tworzą w Krakowie sieć zakładów opieki dla rodzin ze zburzonej
  Warszawy.

  1945 - W styczniu dnia 18 następuje oswobodzenie Krakowa. Hm. Eugeniusz Fik wraz
  z instruktorami wznawia pracę. Dnia 12.II.1945 Pełnomocnik Rządu Tymczasowego -
  Minister Oświaty dr Stanisław Skrzeszewski poleca hm. Eugeniuszowi Fikowi, by
  zorganizował ruch harcerski na terenie województwa krakowskiego. W międzyczasie
  następuje rozwiązanie Szarych Szeregów. Powstaje pierwsza Komenda Chorągwi w
  składzie 24 członków pełniących 27 funkcji. Komendantem Chorągwi zostaje wybrany
  Eugeniusz Fik.

  Jednocześnie rozpoczyna swą działalność Komenda Chorągwi Harcerek. Komendantką
  jest hm. Alina Kleczewska-Dziewanowska. Dla zapewnienia bazy materialnej i
  właściwego zaopatrzenia harcerstwa - została powołana Składnica Harcerska będąca
  spółką męskiej i żeńskiej Komendy Chorągwi. Kierownictwo powierzono phm
  Wacławowi Wierzewskiemu. Kraków staje się silnym ośrodkiem oddziaływującym na
  całą Polskę. Zwłaszcza w dziedzinie wydawnictw i pierwszych podręczników
  harcerskich. Składnica Harcerska zorganizowała "Ognisko", gdzie w ówczesnych
  niedostatkach wydawano obiady po cenie kosztów, najuboższym instruktorom
  bezpłatnie. Harcerstwo usuwa gruz z dziedzińca na Wawelu, porządkuje ulice. W
  kwietniu odbywa się na Wawelu manifestacja harcerstwa. Na dziedzińcu wawelskim
  gromadzi się ponad 6000 druhen, druhów i zuchów. Większość posiada już mundury
  harcerskie. Harcerstwo jest oceniane jako najsprawniejsza organizacja. Powstają
  Harcerskie Kluby Sportowe (zwane Ha-Ka-Esy), zimą organizowane są pierwsze
  zawody narciarskie. Komenda Chorągwi zagospodarowuje 3 ośrodki rolne a to w
  Głębokiej, Lusinie i Osieczanach. W ciągu 10 dni następuje zbiórka książek
  polskich dla repolonizacji Ziem Odzyskanych. Uzbierano ponad 18 000 - wręczono
  je społeczeństwu Śląska. W akcji letniej wzięło udział 2262 harcerzy.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.