Dodaj do ulubionych

pozew o podwyższenie alimentów

14.09.09, 14:34
twoje miasto, dnia ...................

Sąd Rejonowy .........
w ...........
Wydział Rodzinny i Nieletnich


Powód 1) imię i nazwisko dziecka …..
Powód 2) imię i nazwisko kolejnego dziecka ……
reprezentowani przez matkę imie i nazwisko ………., adres, ul.

Pozwany: imię i nazwisko, adres, ………………ul. …….


POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

W imieniu małoletnich (imię i nazwisko) …………. oraz (imię i
nazwisko)………. wnoszę o:
1. podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego (imię i
nazwisko) ……………
wyrokiem Sądu Rejonowego w ...... z dnia ................... w
sprawie oznaczonej Sygnaturą akt ................... na rzecz
małoletniego powoda 1) (imię i nazwisko) ……….. z kwoty .... złotych
miesięcznie
do kwoty ................... złotych miesięcznie
2. podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego (imię i
nazwisko)…………..
wyrokiem Sądu Rejonowego w ......... z dnia ................... w
sprawie oznaczonej Sygnaturą akt ................... na rzecz
małoletniego powoda 2) (imię i nazwisko) ……………… z kwoty ... złotych
miesięcznie
do kwoty ................... złotych miesięcznie
3. zasądzenie od pozwanego (imię i nazwisko) …………….. na rzecz
powodów
kosztów procesu według norm przypisanych.

Równocześnie wnoszę o:
4. przeprowadzenie rozprawy również w obecności
przedstawiciela/ki ustawowego małoletniego powoda/ki.


UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia ................... w sprawie oznaczonej Sygnaturą
akt ................... Sąd Rejonowy w .....zasądził od pozwanego
(imię i nazwisko) ……. na rzecz małoletnich powodów: powoda 1) (imię i
nazwisko)….
alimenty w kwocie ... złotych miesięcznie oraz powoda 2)(imię i
nazwisko) ……….
alimenty w kwocie ... złotych miesięcznie.
Małoletni powodowie: (imię i nazwisko) ………. miała wtedy … lat, a (imię i nazwisko) ……………
miał wtedy … lat. Ojciec powodów utrzymywał się wówczas z
wynagrodzenia za pracę, którego wysokość wynosiła ...................
złotych miesięcznie. Poza nieletnimi powodami nie miał nikogo innego
na utrzymaniu (albo zmieniasz tu ).

Dowód: akta Sądu Rejonowego w .... oznaczone Sygnaturą akt
................... .

Obecnie małoletni powodowie: (imię i nazwisko) ………… ma …. lat. Jest
uczennicą
klasy .. Szkoły ... nr…… w ..... Na zaspokojenie jej
usprawiedliwionych potrzeb niezbędne jest ................... złotych
miesięcznie, a (imię i nazwisko) ………… ma …. lat. Małoletni powodowie
nie mają żadnego majątku.
Powód (imię i nazwisko) …………. jest poważnie chory ( …….. nazwa
choroby), co
sprawia, że przebywa pod stałą opieką lekarską w ...................
(nazwa zakładu opieki zdrowotnej).
Powód (imię i nazwisko) ………….jest chory na ( …….. nazwa choroby), co
sprawia, że
przebywa pod stałą opieką lekarską w ................... (nazwa
zakładu opieki zdrowotnej).

Dowód:
- zaświadczenie ze szkoły
- zaświadczenie lekarskie

Matka powodów utrzymuje się z …………… , co stanowi jej jedyne źródło
utrzymania. Dla syna i córki otrzymuje zasiłek rodzinny w wysokości
................... złotych.
Pozwany pracuje na stanowisku ……………… w ................... (nazwa
zakładu pracy) i zarabia ................... złotych miesięcznie.
Poza powodami nie ma nikogo na utrzymaniu (Ew. do zmiany )

Dowód:
- zaświadczenie o dochodach matki (MOPS/ ZUS / zakład pracy ….
USk (PIT)
- przesłuchanie pozwanego

Od czasu wydania wyroku przez Sąd Rejonowy w .... w sprawie
oznaczonej Sygnatura akt ................... , nastąpiła zasadnicza
zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów.

Matka w imieniu małoletnich powodów, ze względu na brak kontaktu z
pozwanym (imię i nazwisko) …….., a z uwagi na regularny kontakt z
ojcem pozwanego (imię i nazwisko), będącego dziadkiem małoletnich
powodów - zwróciła się do pozwanego o podwyższenie alimentów do kwoty
dochodzonej niniejszym pozwem. Pozwany jednak na powyższe w ogóle
nie zareagował.

Dowód: przesłuchanie ojca powoda (imie i nazwisko), zam. ....,
adres………………………………

Wobec powyższego żądania powódki są w pełni uzasadnione.


…………..
(imie i nazwisko matki która to sklada)

Załączniki:
1. zaświadczenie ze szkoły
2. zaświadczenie lekarskie
3. zaświadczenie z MOPS o dochodach matki
4. kserokopia pozwu
5. kserokopie załączników
Edytor zaawansowany
 • papuzka_gda 14.09.09, 14:37
  Twoje miasto, dnia ………… r.

  Sąd Rejonowy ..........
  Wydział Rodzinny i Nieletnich
  w ...........

  Powodowie:
  1. Małoletni (imię i nazwisko)………..
  reprezentowany przez matkę (imię i nazwisko) ……..
  zam. ...., ul. ………
  2. (matka)(imię i nazwisko)
  zam. ....., ul.

  Pozwany:
  (imię i nazwisko) ……………..
  Stale zam. ……………
  Obecnie przebywający ………………………..


  Sygn. akt ……………  Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

  Wnoszę w imieniu własnym i małoletniego (imię i nazwisko) ………o
  podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o ustalenie ojcostwa,
  które zostało zawieszone wobec nieodbierania przez pozwanego pism
  procesowych i braku możliwości wskazania wtedy aktualnego adresu
  pobytu pozwanego.
  Obecnie pozwany przebywa ……………, gdzie wyjechał w celach
  zarobkowych.
  W tym stanie wniosek niniejszy jest uzasadniony, gdyż wobec podania
  przez stronę powodową aktualnego miejsca pobytu i adresu pozwanego –
  przyczyna dla której postępowanie zawieszono ustała.
  podpis
 • papuzka_gda 14.09.09, 14:41
  Twoje miasto, dnia ………… r.

  Sąd Rejonowy .....
  Wydział Rodzinny i Nieletnich
  w ....

  Powodowie:
  1. Małoletni (imię i nazwisko)
  reprezentowana przez matkę (imię i nazwisko) ………..
  zam.
  2. …………………..(ona)
  zam. ………..

  Pozwany:
  (imię i nazwisko)………………..
  Stale zam. ……………
  Obecnie przebywający ………………………..

  Wartość przedmiotu sporu: ................
  (Wysokość alimentów jakich żądasz x 12 miesięcy = kwota stanowiąca
  wartość przedmiotu sporu)
  Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
  W imieniu małoletniego powoda (imię i nazwisko) …….. i w imieniu
  własnym wnoszę
  o:
  1. ustalenie, ze pozwany ……………..( imię i nazwisko), urodzony
  …………….. r. w …………., jest ojcem ……… ( imię i nazwisko dziecka)
  urodzonego ………….. r. w ……………., którego akt urodzenia został
  sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………….. nr …………,
  2. nadanie …….. (imię i nazwisko dziecka ) nazwiska ……… (wpisać
  nazwisko ojca – jeśli chce , jeśli nie to wyciąć ten punkt,
  3. orzeczenie, ze pozwanemu …………… nie będzie przysługiwała
  władza rodzicielska nad dzieckiem …………… (wpisać obecne imię i
  nazwisko dziecka),
  4. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego …………… (wpisać
  obecne imię i nazwisko dziecka), do rąk matki ………….. (imię i
  nazwisko), jako przedstawicielki ustawowej, tytułem alimentów po
  …………….( słownie: ……..) złotych miesięcznie, płatnych do 10 każdego
  miesiąca, poczynając od ....(data np. 10 marca 2006 r.) z ustawowymi
  odsetkami od
  dnia płatności każdej raty,
  5. zasądzenie na rzecz powódki kwoty 3000 (trzech tysięcy)
  złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa,
  6. nadanie wyrokowi w części zasadzającej roszczenie wymienione
  w pkt 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności.
  Ponadto wnoszę o wezwanie świadków:
  ( imiona i nazwiska świadków ich adresy)

  Uzasadnienie
  Pozwany …………… od dwóch lat mieszkał z powódką …………. w ………. . Wspólnie
  planowali ……………….. W tym czasie strony współżyli fizycznie. Powódka
  nie utrzymywała w tym czasie stosunków cielesnych z innymi
  mężczyznami.
  Dowód: świadek ………
  Gdy powódka zaszła w ciążę, w miesiącu ………. … r. pozwany wyprowadził
  się od niej.
  Dowód: świadek ……….
  W wyniku pożycia z pozwanym powódka ……………. r. urodziła ………….. (imię
  i nazwisko dziecka). Jak z tego wynika, pozwany jest ojcem powoda .
  Dowód: akt urodzenia małoletniego
  Pozwany jako ojciec ………… (imię i nazwisko dziecka) powinien
  wywiązywać się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego w
  stosunku do niego oraz pokryć wydatki, jakie poniosła powódka w
  związku z ciążą i porodem. Pozwany pracuje jako …………. w ……………….. i
  zarabia przeciętnie ……….. (słownie: …….. ) złotych. Nie ma nikogo na
  utrzymaniu. Powódka pracuje / nie pracuje ( opisać sytuacje majątkowo
  rodzinną) .
  Dowód: zaświadczenia .
  Pozwany nie interesował się dzieckiem. Po opuszczeniu przez powódkę
  szpitala ani razu go nie odwiedził. Z uwagi na to, że to powódka
  ponosi trud wychowania dziecka oraz ze względu na różnice dochodów
  pozwanego i powódki, należy przyjąć, ze kwota .... (słownie: .....)
  złotych miesięcznie odpowiada udziałowi, jaki powinien pozwany
  ponieść w kosztach utrzymania dziecka.
  Natomiast koszty lepszego jakie powódka poniosła dotychczas jako
  jedyna utrzymując dziecko i wobec braku dochodów / przy miesięcznym
  dochodzie ……..wynoszą ......... (słownie: ......) złotych. Było to
  możliwe dzięki temu, że uzyskała pożyczkę/ ki od znajomych ……..

  Dowód: zeznania świadka/ów …………… .
  Z tych też względów powództwo niniejsze jest w pełni uzasadnione.

  Powódka w niniejszej sprawie składała już powództwo do Sądu
  Rejonowego w Gdańsku w ……. r. , które zostało zarejestrowane pod
  sygnaturą ……. , jednak wobec nieodbierania pism procesowych przez
  pozwanego pozew został powódce zwrócony.
  Wobec faktu iż powódka powzięła informacje, iż pozwany przebywa
  obecnie zagranicą, gdzie wyjechał w celach zarobkowych i tam
  zamieszkuje pod adresem …………. powódka wnosi jak powyżej.

  Podpis powódki

  Załączniki:
  1. akt urodzenia dziecka
  2. zaświadczenie o dochodach
  4. odpis pozwu i załączników.
 • demonii.larua 14.09.09, 21:02
  Powodów, czyli małoletnich można wpisać wspólnie - nie trzeba punktować,
  piszemy wtedy np. Powód : małoletni Anna i Piotr rodzeństwo Piotrowscy, podobnie
  w punktowaniu pozwu. Ponieważ małoletni w powód w sądzie nie staje, punkt 4
  pozwu jest zbędny. Warto za to dodać wniosek o rozpatrzenie sprawy w przypadku
  nieobecności pozwanego lub o wyrok zaoczny oraz dodać wniosek o klauzulę
  natychmiastowej wykonalności - dostaje się wtedy wyrok od razu z pieczęcią, co
  jest istotne w przypadku, gdy wyrok zanosimy do komornika - zaoszczędzony czas
  bywa bezcenny.

  Dodam jeszcze, że pozew można wnieść również w przypadku gdy nie znamy miejsca
  pobytu pozwanego, należy w takim przypadku dołączyć do pozwu wniosek o ustalenie
  kuratora (dla osoby nieznanej z miejsca pobytu), który będzie reprezentował
  pozwanego - podajemy wówczas ostatni znany nam adres pozwanego.
  --
  Kapusta na krótko
 • papuzka_gda 14.09.09, 21:42
  ale jezeli z jakis wzgledow kwoty na powodow maja byc inne bo np. jedno
  dziecko jest chore i matka wnioskuje o zwiekszenie alimentow o wieksza
  kwote niz na zdrowe dziecko to wowczas lepiej powodow wypunktowac
  oddzielniesmile (to mialam na mysli oddzielajac)
 • demonii.larua 15.09.09, 09:14
  Oczywiście można i tak smile tylko z doświadczenia wiem, że nie robi różnicy,
  wystarczy wtedy wypisać różne kwoty - i tak trzeba podać łączną kwotę
  miesięcznych alimentów, które mają być dostarczone na dzieci smile
  --
  Kapusta na krótko
 • demonii.larua 15.09.09, 12:11
  Tutaj jeszcze link do wzorów pism
  wzory pism

  --
  Kapusta na krótko
 • niezapominajka08 13.02.10, 18:17

  ..................,dn..................

  Sąd Rejonowy

  w ................

  Wydział ....................

  .....(adres sądu).....


  Wnioskodawczyni:
  .........(Imię i nazwisko, adres zamieszkania)......................

  Uczestnicy:
  ................(Imię i nazwisko, adres zamieszkania)...............


  Wartość przedmiotu sprawy: ............... (chodzi o podanie
  sygnatury akt)


  Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

  Wnoszę o:
  1. Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych powódki ...(imię i
  nazwisko).....,na małoletniego (imię i nazwisko) poprzez wydanie
  zarządzenia tymczasowego, nakazującego pozwanemu ....(imię i
  nazwisko..... płacenie powódce, kwoty ............. miesięcznie,
  począwszy od dnia .................................. r., do dnia 10-
  go każdego bieżącego miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w
  wypadku zwłoki w płatności każdej z kwot, przez czas trwania procesu.
  2. Wydanie postanowienia w sprawie zarządzenia tymczasowego na
  posiedzeniu niejawnym.
  3. Przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu wniosku dowodów  Uzasadnienie

  (samemu napisać uzasadnienie, w którym przedstawi należy przedstawić
  możliwości zarobkowe oraz ojca dziecka, zalecam dołączenie dowodów o
  zarobkach) Z powodu trudnej sytuacji materialnej powódki nie jest
  ona w stanie samodzielnie sprostać obowiązkowi utrzymania
  małoletniej córki stron i tym samym zaspokajać jej podstawowych
  potrzeb.
  Wobec tego wniosek jest konieczny i zasadny.

  Podpis powódki
  ...........................

  Załączniki:
  1. Dowody – o ile będą przedstawiane
  2. Odpisy wniosku i załączników


Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.