• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

pozew o podwyższenie alimentów

 • 14.09.09, 14:34
  twoje miasto, dnia ...................

  Sąd Rejonowy .........
  w ...........
  Wydział Rodzinny i Nieletnich


  Powód 1) imię i nazwisko dziecka …..
  Powód 2) imię i nazwisko kolejnego dziecka ……
  reprezentowani przez matkę imie i nazwisko ………., adres, ul.

  Pozwany: imię i nazwisko, adres, ………………ul. …….


  POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

  W imieniu małoletnich (imię i nazwisko) …………. oraz (imię i
  nazwisko)………. wnoszę o:
  1. podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego (imię i
  nazwisko) ……………
  wyrokiem Sądu Rejonowego w ...... z dnia ................... w
  sprawie oznaczonej Sygnaturą akt ................... na rzecz
  małoletniego powoda 1) (imię i nazwisko) ……….. z kwoty .... złotych
  miesięcznie
  do kwoty ................... złotych miesięcznie
  2. podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego (imię i
  nazwisko)…………..
  wyrokiem Sądu Rejonowego w ......... z dnia ................... w
  sprawie oznaczonej Sygnaturą akt ................... na rzecz
  małoletniego powoda 2) (imię i nazwisko) ……………… z kwoty ... złotych
  miesięcznie
  do kwoty ................... złotych miesięcznie
  3. zasądzenie od pozwanego (imię i nazwisko) …………….. na rzecz
  powodów
  kosztów procesu według norm przypisanych.

  Równocześnie wnoszę o:
  4. przeprowadzenie rozprawy również w obecności
  przedstawiciela/ki ustawowego małoletniego powoda/ki.


  UZASADNIENIE

  Wyrokiem z dnia ................... w sprawie oznaczonej Sygnaturą
  akt ................... Sąd Rejonowy w .....zasądził od pozwanego
  (imię i nazwisko) ……. na rzecz małoletnich powodów: powoda 1) (imię i
  nazwisko)….
  alimenty w kwocie ... złotych miesięcznie oraz powoda 2)(imię i
  nazwisko) ……….
  alimenty w kwocie ... złotych miesięcznie.
  Małoletni powodowie: (imię i nazwisko) ………. miała wtedy … lat, a (imię i nazwisko) ……………
  miał wtedy … lat. Ojciec powodów utrzymywał się wówczas z
  wynagrodzenia za pracę, którego wysokość wynosiła ...................
  złotych miesięcznie. Poza nieletnimi powodami nie miał nikogo innego
  na utrzymaniu (albo zmieniasz tu ).

  Dowód: akta Sądu Rejonowego w .... oznaczone Sygnaturą akt
  ................... .

  Obecnie małoletni powodowie: (imię i nazwisko) ………… ma …. lat. Jest
  uczennicą
  klasy .. Szkoły ... nr…… w ..... Na zaspokojenie jej
  usprawiedliwionych potrzeb niezbędne jest ................... złotych
  miesięcznie, a (imię i nazwisko) ………… ma …. lat. Małoletni powodowie
  nie mają żadnego majątku.
  Powód (imię i nazwisko) …………. jest poważnie chory ( …….. nazwa
  choroby), co
  sprawia, że przebywa pod stałą opieką lekarską w ...................
  (nazwa zakładu opieki zdrowotnej).
  Powód (imię i nazwisko) ………….jest chory na ( …….. nazwa choroby), co
  sprawia, że
  przebywa pod stałą opieką lekarską w ................... (nazwa
  zakładu opieki zdrowotnej).

  Dowód:
  - zaświadczenie ze szkoły
  - zaświadczenie lekarskie

  Matka powodów utrzymuje się z …………… , co stanowi jej jedyne źródło
  utrzymania. Dla syna i córki otrzymuje zasiłek rodzinny w wysokości
  ................... złotych.
  Pozwany pracuje na stanowisku ……………… w ................... (nazwa
  zakładu pracy) i zarabia ................... złotych miesięcznie.
  Poza powodami nie ma nikogo na utrzymaniu (Ew. do zmiany )

  Dowód:
  - zaświadczenie o dochodach matki (MOPS/ ZUS / zakład pracy ….
  USk (PIT)
  - przesłuchanie pozwanego

  Od czasu wydania wyroku przez Sąd Rejonowy w .... w sprawie
  oznaczonej Sygnatura akt ................... , nastąpiła zasadnicza
  zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów.

  Matka w imieniu małoletnich powodów, ze względu na brak kontaktu z
  pozwanym (imię i nazwisko) …….., a z uwagi na regularny kontakt z
  ojcem pozwanego (imię i nazwisko), będącego dziadkiem małoletnich
  powodów - zwróciła się do pozwanego o podwyższenie alimentów do kwoty
  dochodzonej niniejszym pozwem. Pozwany jednak na powyższe w ogóle
  nie zareagował.

  Dowód: przesłuchanie ojca powoda (imie i nazwisko), zam. ....,
  adres………………………………

  Wobec powyższego żądania powódki są w pełni uzasadnione.


  …………..
  (imie i nazwisko matki która to sklada)

  Załączniki:
  1. zaświadczenie ze szkoły
  2. zaświadczenie lekarskie
  3. zaświadczenie z MOPS o dochodach matki
  4. kserokopia pozwu
  5. kserokopie załączników
  Edytor zaawansowany
  • 14.09.09, 14:37
   Twoje miasto, dnia ………… r.

   Sąd Rejonowy ..........
   Wydział Rodzinny i Nieletnich
   w ...........

   Powodowie:
   1. Małoletni (imię i nazwisko)………..
   reprezentowany przez matkę (imię i nazwisko) ……..
   zam. ...., ul. ………
   2. (matka)(imię i nazwisko)
   zam. ....., ul.

   Pozwany:
   (imię i nazwisko) ……………..
   Stale zam. ……………
   Obecnie przebywający ………………………..


   Sygn. akt ……………   Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

   Wnoszę w imieniu własnym i małoletniego (imię i nazwisko) ………o
   podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o ustalenie ojcostwa,
   które zostało zawieszone wobec nieodbierania przez pozwanego pism
   procesowych i braku możliwości wskazania wtedy aktualnego adresu
   pobytu pozwanego.
   Obecnie pozwany przebywa ……………, gdzie wyjechał w celach
   zarobkowych.
   W tym stanie wniosek niniejszy jest uzasadniony, gdyż wobec podania
   przez stronę powodową aktualnego miejsca pobytu i adresu pozwanego –
   przyczyna dla której postępowanie zawieszono ustała.
   podpis
   • 14.09.09, 14:41
    Twoje miasto, dnia ………… r.

    Sąd Rejonowy .....
    Wydział Rodzinny i Nieletnich
    w ....

    Powodowie:
    1. Małoletni (imię i nazwisko)
    reprezentowana przez matkę (imię i nazwisko) ………..
    zam.
    2. …………………..(ona)
    zam. ………..

    Pozwany:
    (imię i nazwisko)………………..
    Stale zam. ……………
    Obecnie przebywający ………………………..

    Wartość przedmiotu sporu: ................
    (Wysokość alimentów jakich żądasz x 12 miesięcy = kwota stanowiąca
    wartość przedmiotu sporu)
    Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
    W imieniu małoletniego powoda (imię i nazwisko) …….. i w imieniu
    własnym wnoszę
    o:
    1. ustalenie, ze pozwany ……………..( imię i nazwisko), urodzony
    …………….. r. w …………., jest ojcem ……… ( imię i nazwisko dziecka)
    urodzonego ………….. r. w ……………., którego akt urodzenia został
    sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………….. nr …………,
    2. nadanie …….. (imię i nazwisko dziecka ) nazwiska ……… (wpisać
    nazwisko ojca – jeśli chce , jeśli nie to wyciąć ten punkt,
    3. orzeczenie, ze pozwanemu …………… nie będzie przysługiwała
    władza rodzicielska nad dzieckiem …………… (wpisać obecne imię i
    nazwisko dziecka),
    4. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego …………… (wpisać
    obecne imię i nazwisko dziecka), do rąk matki ………….. (imię i
    nazwisko), jako przedstawicielki ustawowej, tytułem alimentów po
    …………….( słownie: ……..) złotych miesięcznie, płatnych do 10 każdego
    miesiąca, poczynając od ....(data np. 10 marca 2006 r.) z ustawowymi
    odsetkami od
    dnia płatności każdej raty,
    5. zasądzenie na rzecz powódki kwoty 3000 (trzech tysięcy)
    złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa,
    6. nadanie wyrokowi w części zasadzającej roszczenie wymienione
    w pkt 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności.
    Ponadto wnoszę o wezwanie świadków:
    ( imiona i nazwiska świadków ich adresy)

    Uzasadnienie
    Pozwany …………… od dwóch lat mieszkał z powódką …………. w ………. . Wspólnie
    planowali ……………….. W tym czasie strony współżyli fizycznie. Powódka
    nie utrzymywała w tym czasie stosunków cielesnych z innymi
    mężczyznami.
    Dowód: świadek ………
    Gdy powódka zaszła w ciążę, w miesiącu ………. … r. pozwany wyprowadził
    się od niej.
    Dowód: świadek ……….
    W wyniku pożycia z pozwanym powódka ……………. r. urodziła ………….. (imię
    i nazwisko dziecka). Jak z tego wynika, pozwany jest ojcem powoda .
    Dowód: akt urodzenia małoletniego
    Pozwany jako ojciec ………… (imię i nazwisko dziecka) powinien
    wywiązywać się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego w
    stosunku do niego oraz pokryć wydatki, jakie poniosła powódka w
    związku z ciążą i porodem. Pozwany pracuje jako …………. w ……………….. i
    zarabia przeciętnie ……….. (słownie: …….. ) złotych. Nie ma nikogo na
    utrzymaniu. Powódka pracuje / nie pracuje ( opisać sytuacje majątkowo
    rodzinną) .
    Dowód: zaświadczenia .
    Pozwany nie interesował się dzieckiem. Po opuszczeniu przez powódkę
    szpitala ani razu go nie odwiedził. Z uwagi na to, że to powódka
    ponosi trud wychowania dziecka oraz ze względu na różnice dochodów
    pozwanego i powódki, należy przyjąć, ze kwota .... (słownie: .....)
    złotych miesięcznie odpowiada udziałowi, jaki powinien pozwany
    ponieść w kosztach utrzymania dziecka.
    Natomiast koszty lepszego jakie powódka poniosła dotychczas jako
    jedyna utrzymując dziecko i wobec braku dochodów / przy miesięcznym
    dochodzie ……..wynoszą ......... (słownie: ......) złotych. Było to
    możliwe dzięki temu, że uzyskała pożyczkę/ ki od znajomych ……..

    Dowód: zeznania świadka/ów …………… .
    Z tych też względów powództwo niniejsze jest w pełni uzasadnione.

    Powódka w niniejszej sprawie składała już powództwo do Sądu
    Rejonowego w Gdańsku w ……. r. , które zostało zarejestrowane pod
    sygnaturą ……. , jednak wobec nieodbierania pism procesowych przez
    pozwanego pozew został powódce zwrócony.
    Wobec faktu iż powódka powzięła informacje, iż pozwany przebywa
    obecnie zagranicą, gdzie wyjechał w celach zarobkowych i tam
    zamieszkuje pod adresem …………. powódka wnosi jak powyżej.

    Podpis powódki

    Załączniki:
    1. akt urodzenia dziecka
    2. zaświadczenie o dochodach
    4. odpis pozwu i załączników.
  • 14.09.09, 21:02
   Powodów, czyli małoletnich można wpisać wspólnie - nie trzeba punktować,
   piszemy wtedy np. Powód : małoletni Anna i Piotr rodzeństwo Piotrowscy, podobnie
   w punktowaniu pozwu. Ponieważ małoletni w powód w sądzie nie staje, punkt 4
   pozwu jest zbędny. Warto za to dodać wniosek o rozpatrzenie sprawy w przypadku
   nieobecności pozwanego lub o wyrok zaoczny oraz dodać wniosek o klauzulę
   natychmiastowej wykonalności - dostaje się wtedy wyrok od razu z pieczęcią, co
   jest istotne w przypadku, gdy wyrok zanosimy do komornika - zaoszczędzony czas
   bywa bezcenny.

   Dodam jeszcze, że pozew można wnieść również w przypadku gdy nie znamy miejsca
   pobytu pozwanego, należy w takim przypadku dołączyć do pozwu wniosek o ustalenie
   kuratora (dla osoby nieznanej z miejsca pobytu), który będzie reprezentował
   pozwanego - podajemy wówczas ostatni znany nam adres pozwanego.
   --
   Kapusta na krótko
   • 14.09.09, 21:42
    ale jezeli z jakis wzgledow kwoty na powodow maja byc inne bo np. jedno
    dziecko jest chore i matka wnioskuje o zwiekszenie alimentow o wieksza
    kwote niz na zdrowe dziecko to wowczas lepiej powodow wypunktowac
    oddzielniesmile (to mialam na mysli oddzielajac)
    • 15.09.09, 09:14
     Oczywiście można i tak smile tylko z doświadczenia wiem, że nie robi różnicy,
     wystarczy wtedy wypisać różne kwoty - i tak trzeba podać łączną kwotę
     miesięcznych alimentów, które mają być dostarczone na dzieci smile
     --
     Kapusta na krótko
  • 15.09.09, 12:11
   Tutaj jeszcze link do wzorów pism
   wzory pism

   --
   Kapusta na krótko
  • 13.02.10, 18:17

   ..................,dn..................

   Sąd Rejonowy

   w ................

   Wydział ....................

   .....(adres sądu).....


   Wnioskodawczyni:
   .........(Imię i nazwisko, adres zamieszkania)......................

   Uczestnicy:
   ................(Imię i nazwisko, adres zamieszkania)...............


   Wartość przedmiotu sprawy: ............... (chodzi o podanie
   sygnatury akt)


   Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

   Wnoszę o:
   1. Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych powódki ...(imię i
   nazwisko).....,na małoletniego (imię i nazwisko) poprzez wydanie
   zarządzenia tymczasowego, nakazującego pozwanemu ....(imię i
   nazwisko..... płacenie powódce, kwoty ............. miesięcznie,
   począwszy od dnia .................................. r., do dnia 10-
   go każdego bieżącego miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w
   wypadku zwłoki w płatności każdej z kwot, przez czas trwania procesu.
   2. Wydanie postanowienia w sprawie zarządzenia tymczasowego na
   posiedzeniu niejawnym.
   3. Przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu wniosku dowodów   Uzasadnienie

   (samemu napisać uzasadnienie, w którym przedstawi należy przedstawić
   możliwości zarobkowe oraz ojca dziecka, zalecam dołączenie dowodów o
   zarobkach) Z powodu trudnej sytuacji materialnej powódki nie jest
   ona w stanie samodzielnie sprostać obowiązkowi utrzymania
   małoletniej córki stron i tym samym zaspokajać jej podstawowych
   potrzeb.
   Wobec tego wniosek jest konieczny i zasadny.

   Podpis powódki
   ...........................

   Załączniki:
   1. Dowody – o ile będą przedstawiane
   2. Odpisy wniosku i załączników


 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.